a) zawsze można reklamować b) nigdy nie można reklamować c) możemy reklamować, w przypadku nie dotrzymania warunków umowy przez przedsiębiorcę.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "a) zawsze można reklamować b) nigdy nie można reklamować c) możemy reklamować, w przypadku nie dotrzymania warunków umowy przez przedsiębiorcę."

Transkrypt

1 1) Umowa, która polega na nabyciu przez konsumenta prawa do korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego, w oznaczonym czasie, w każdym roku, oraz zobowiązaniu się do zapłaty przedsiębiorcy ryczałtowego wynagrodzenia to: a) najem kwalifikowany b) dzierżawa c) timescharing 2) Ofertę Last Minute a) zawsze można reklamować b) nigdy nie można reklamować c) możemy reklamować, w przypadku nie dotrzymania warunków umowy przez przedsiębiorcę. 3) Rzeczą wniesioną może być: a) krowa b) samochód c) portfel 4) Przypadki, które powodują wyłączenie odpowiedzialności organizatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy turystycznej to: a) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można był przewidzieć ani uniknąć c) wzrost kursu waluty obcej d) nie można wyłączyć takiej odpowiedzialności nigdy 5) Rzeczą wniesioną do hotelu jest a) samochód b) zwierzę c) kamera VHS 6) postanowienia umów muszą: a) być zgodne z dobrymi obyczajami b) naruszać interesy klienta c) zawsze być ocenione przez sąd 7) Ochrona klienta biura podróży została szczegółowo określona a) w ustawie o usługach turystycznych b) w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów c) w ustawie o działalności gospodarczej 8) Tabela Frankfurcka przewiduje: a) możliwości obniżenia ceny za poszczególne nieprawidłowości, które wystąpiły podczas

2 wycieczki b) zasady uznania za najlepsze hotele i restauracje w Niemczech c) okoliczności podwyższenia ceny za usługę turystyczną 9) Timescharing zawiera się na co najmniej na: a) 5 lat b) 3 lata c) 10 lat 10) zgodnie z ustawą o usługach turystycznych imprezą turystyczną jest: a) co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny b) co najmniej trzy usługi turystyczne tworzące jednolity program, który przewiduje zmianę miejsca pobytu c) usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym; 11) zgodnie z ustawą o usługach turystycznych pośrednikiem turystycznym jest: a) przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju, b) przedsiębiorca, którego działalność polega na wykonywaniu, na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych c) osoba towarzysząca, w imieniu organizatora turystyki, uczestnikom imprezy turystycznej, sprawującą opiekę nad nimi i czuwającą nad sposobem wykonania na ich rzecz usług oraz przekazującą podstawowe informacje, dotyczące odwiedzanego kraju i miejsca; 12) zgodnie z ustawą o usługach turystycznych turystą jest: a) osobę, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości oraz niekorzystającą z noclegu b) osoba, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc b) osoba, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc 13) Działalność gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych jest działalnością: a) reglamentowaną b) koncesjonowaną

3 c) regulowaną 14) Działalność gospodarcza agentów turystycznych, polegająca na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających wpis do rejestru, lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju: a) jest koncesjonowana b) jest regulowana c) nie jest regulowana 15) Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych jest obowiązany: a) zawrzeć umowy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, umowy ubezpieczenia na rzecz klientów i przyjmować wpłaty klientów wyłącznie na rachunek powierniczy, b) składać marszałkowi województwa oryginały lub potwierdzone przez podmioty, które je podpisały, odpisy kolejnych umów gwarantujących wypłacalność na wypadek ogłoszenia niewypłacalności nie później niż 7 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej, c) zapewnić klientom, na wypadek swojej niewypłacalności: pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu, zapewnić klientom zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana, zapewnić klientom zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu 16) Przedsiębiorca będący organizatorem turystyki lub pośrednikiem turystycznym, który w ramach wykonywanej działalności jednocześnie działa jako agent turystyczny, jest obowiązany: a) wykonywać działalność tylko na rzecz organizatorów turystyki wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego b) wykonywać działalność tylko na rzecz organizatorów turystyki wpisanych do rejestru c) działać na podstawie ważnej umowy gwarancji bankowej 17) Treść gwarancji lub umowy ubezpieczenia, obejmuje upoważnienie do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju: a) dla wojewody b) dla ministra do spraw sportu

4 c) dla marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki 18) Marszałek województwa a) nie jest uprawniony do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych umów b) jest organem właściwym do prowadzenia rejestru organizatorów imprez turystycznych c) przesyła ministrowi właściwemu do spraw turystyki oryginały wszelkiej dokumentacji złożonej przez przedsiębiorcę, tj. oryginały gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej 19) Minister właściwy do spraw turystyki, na podstawie dokumentów, przesłanych przez marszałka województwa prowadzi: a) Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, b) Krajowy Rejestr Sądowy i Karny c) Rejestr Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych 20) wykazy przedsiębiorców wykreślonych z rejestru z urzędu i objętych zakazem wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru, którzy wykonywali działalność bez wymaganego wpisu do rejestru, wobec których wszczęto postępowanie w sprawie wykreślenia z rejestru, jest prowadzony w ramach: a) Krajowego Rejestru Sądowego b) Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych c) Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, 21) Do kontroli prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, w zakresie zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru są upoważnieni: a) minister właściwy do spraw turystyki oraz marszałek województwa b) tylko minister właściwy do spraw turystyki c) tylko marszałek województwa 22), minimalną wysokość sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, ustawy o usługach turystycznych, uwzględniając zakres i rodzaj działalności wykonywanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz termin i wysokość przyjmowanych przedpłat, określa w drodze rozporządzenia: a) minister właściwy do spraw instytucji finansowych

5 b) minister właściwy do spraw turystyki c) marszałek województwa 23) Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności jest: a) proponowanie klientowi zawarcia lub zawarcie z klientem umowy o imprezę turystyczną bez uprzedniego zawarcia umowy gwarancji bankowej b) wykonywanie działalności nieprzekraczając zakresu terytorialnego określonego we wniosku o wpis do rejestru c) nieprowadzenie obowiązkowego dla każdego przedsiębiorcy rachunku powierniczego 24) Przedsiębiorcę wpisanego do rejestru występującego wobec klientów jako agent turystyczny, który w umowach zawieranych z klientami nie wskazuje jednoznacznie właściwego organizatora turystyki, którego reprezentuje lub działa bez ważnej umowy agencyjnej lub przekracza jej zakres a) minister właściwy do spraw turystyki b) marszałek województwa wykreśla w drodze decyzji z rejestru, c) marszałek województwa wzywa do prawidłowego działania 25) Tsunami jako siła wyższa: a) nie zwalnia organizatora turystyki od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu klientowi b) stanowi podstawę wyłączenia odpowiedzialności organizatora turystyki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, c) zwalnia organizatora turystyki od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu klientowi 26) Organizator turystyki lub pośrednik turystyczny jest obowiązany podać klientowi, przed zawarciem umowy: a) ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, w szczególności o terminach oczekiwania na wydanie paszportu i wizy oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej, b) tylko informację o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej c) tylko ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych 27) Umowa o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych wymaga: a) formy notarialnej

6 b) formy ustnej c) formy pisemnej 28) obowiązek zawarcia na rzecz osób uczestniczących w tych imprezach umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia mają: a) organizatorzy turystyki, organizujący imprezy turystyczne w kraju, b) organizatorzy turystyki, organizujący imprezy turystyczne za granicą, c) organizatorzy turystyki, organizujący imprezy turystyczne zarówno w kraju jak i za granicą, 29) Organizator turystyki jest obowiązany wydać pisemne potwierdzenie posiadania gwarancji bankowej klientowi, który: a) wpłaca należność za imprezę turystyczną lub zaliczkę przekraczającą 10 % tej sumy, b) wpłaca część należności za imprezę turystyczną lub zaliczkę przekraczającą 20 % tej sumy, c) wpłaca część należności za imprezę turystyczną 30) Organizator, który przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z klientem, powinien: a) niezwłocznie o tym powiadomić klienta b) powiadomić zawsze na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej c) niezwłocznie o tym powiadomić marszałka województwa 31) Klient może złożyć organizatorowi turystyki reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie: a) nie dłuższym niż 10 dni od dnia zakończenia imprezy, b) nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy, c) nie dłuższym niż 20 dni od dnia zakończenia imprezy, 32) Organizator turystyki ma na ustosunkowanie się na piśmie do reklamacji złożonej przez klienta: a) 30 dni od dnia zakończenia imprezy b) 30 dni od dnia złożenia reklamacji c) 30 dni od dnia w którym klient został zakwaterowany w hotelu 33) Jeżeli organizator turystyki nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej: a) uważa się, że uznał reklamację za nieuzasadnioną, b) uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną, b) uważa się, że reklamacja nie została złożona 34) Cena ustalona w umowie o imprezę turystyczną: a) zawsze może być podwyższona gdy organizator turystyki udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny poprzez wzrost kosztów transportu

7 b) nie może być podwyższona, chyba że umowa wyraźnie przewiduje możliwość podwyższenia ceny, a organizator turystyki udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny np. zmianą kursu walut c) może być zmieniona z każdej przyczyny nie później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy 35) Postanowienia umów zawieranych przez organizatorów turystyki z klientami mniej korzystne dla klientów niż postanowienia ustawy o usługach turystycznych: a) są nieważne b) są ważne b) są ważne jeśli klient podpisze umowę 36) Przedsiębiorca występujący wobec klientów jako agent turystyczny, który w umowach zawieranych z klientami nie wskazuje jednoznacznie właściwego organizatora turystyki, którego reprezentuje - odpowiada wobec klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych tak jak: a) agent turystyczny b) organizator turystyki c) najemca 37) oprowadzanie turystów lub odwiedzających, udzielanie fachowej i aktualnej informacji o kraju, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach, sprawowanie opieki nad turystami lub odwiedzającymi w zakresie wynikającym z umowy, a podczas prowadzenia turystów w górach troska o ich bezpieczeństwo w szczególności podczas wyjść wymagających odpowiednich technik i specjalistycznego sprzętu należy do: a) pilota wycieczek b) przewodnika turystycznego c) agenta turystycznego 38) czuwanie, w imieniu organizatora turystyki, nad sposobem świadczenia usług na rzecz klientów, przyjmowanie od nich zgłoszeń dotyczących związanych z tym uchybień, sprawowanie nad klientami opieki w zakresie wynikającym z umowy, wskazywanie lokalnych atrakcji oraz przekazywanie podstawowych informacji dotyczących odwiedzanego kraju i miejsca należy do: a) agenta turystycznego b) przewodnika turystycznego c) pilota wycieczek 39) obywatelstwo unii europejskiej uprawnia do:

8 a) swobodnego przekraczania granic wszystkich krajów Unii Europejskiej, także tych które nie podpisały traktatu z Schengen b) opieki prawnej państw członkowskich na terenie państwa trzeciego gdzie państwo macierzyste nie posiada przedstawicielstwa dyplomatycznego c) powoływania się na przepisy wspólnotowe w zakresie ochrony klienta biura podróży 40) Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób: a) zorganizowany lub ciągły b) tylko zorganizowany c) zorganizowany i ciągły 41) działalność gospodarczą, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa to zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej : a) działalność reglamentowana b) koncesja c) działalność regulowana 42) Koncesja jest udzielana na okres a) bezterminowy b) 25 lat c) od lat 5 do 50 43) Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie może być a) spółka komandytowa b) spółka akcyjna c) spółka cywilna 44) wspólnikami w spółce komandytowej są: a) komplemenci b) komendanci c) komplementariusze 45) Uzyskanie koncesji jest wymagane na prowadzenie działalności polegającej na: a) prowadzenie plantacji tytoniu

9 b) prowadzenie agencji ochrony osób i mienia c) prowadzenie biura podróży 46) Stowarzyszenie jest: a) dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, b) dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach zarobkowych, c) dobrowolnym, samorządnym, trwałym zakładem o celach zarobkowych, 47) Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim, którzy mają: a) pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych, b) pełną zdolność do czynności prawnych i nie karanych d) ograniczoną zdolność do czynności prawnych niepozbawionym praw publicznych 48) Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, tym a) mogą być członkami stowarzyszeń b) nie mogą być członkami stowarzyszeń c) mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. 49) Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich, b) mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach, jeśli pozwala na to statut stowarzyszenia c) nie mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach działających na terenie RP 50) Tworzenie stowarzyszeń przyjmujących zasadę bezwzględnego posłuszeństwa ich członków wobec władz stowarzyszenia jest: a) zakazane b) dozwolone c) ustawa o stowarzyszeniach nie reguluje tej kwestii

10 51) Nadzór nad działalnością stowarzyszeń sprawuje właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia: a) wojewoda lub starosta b) marszałek województwa c) Prezydent RP 52) Do założenia stowarzyszenia wymagana jest liczba: a) 10 osób b) 3 osób c) 15 osób 53) Do założenia stowarzyszenia zwykłego wymagana jest liczba: a) 10 osób b) 3 osób c) 15 osób 54) Stowarzyszenie zwykłe może: a) powoływać terenowe jednostki organizacyjne b) prowadzić działalność gospodarczą c) uzyskiwać środki na swoją działalność ze składek członkowskich 55) Dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami można założyć: a) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością b) fundację c) związek wyznaniowy 56) Fundację mogą ustanowić: a) tylko osoby fizyczne b) osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania bądź osoby prawne mające siedziby tylko w Polsce lub za granicą c) osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania bądź osoby prawne mające siedziby w Polsce lub za granicą 57) Oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji powinno być złożone w formie

11 a) zawsze aktu notarialnego, b) aktu notarialnego, chyba, że ustanowienie fundacji następuje w testamencie c) oświadczenia pisemnego 58) W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać: a) cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację b) adres zakładanej fundacji c) organ nadzorczy nad zarządem fundacji 59) Fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i uzyskuje osobowość prawną z chwilą dokonania wpisu w: a) Krajowym Rejestrze Sądowym b) Rejestrze Fundacji i Stowarzyszeń prowadzonym przez Prezydenta RP c) fundacja nie posiada osobowości prawnej 60) Fundacja składa corocznie sprawozdanie ze swojej działalności: a) właściwemu ministrowi b) Episkopatowi Polski c) wojewodzie 61. Działalnością fundacji oraz reprezentuje fundację na zewnątrz: a) walne zgromadzenie b) zgromadzenie reprezentantów c) zarząd 62) Krajowy Rejestr Sądowy składa się z: a) rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, rejestru dłużników niewypłacalnych, b) rejestru spółek i stowarzyszeń c) rejestru spółek, dłużników niewypłacalnych i przedsiębiorstw turystycznych 63) Krajowy Rejestr Sądowy prowadzą w systemie informatycznym: a) kancelarie notarialne

12 b) marszałek województwa c) sądy rejonowe wydziały gospodarcze 64) Krajowy Rejestr Sądowy jest : a) niejawny b) jawny c) ściśle tajny 65) Wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego podlegają obowiązkowi ogłoszenia w: a) Dzienniku Ustaw b) Radiu i Telewizji c) Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej d) 66) Domniemywa się, że dane wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego: a) nieprawdziwe b) prawdziwe c) ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym nie reguluje tej kwestii 67) Spółką osobową jest a) spółka cywilna b) spółka akcyjna c) spółka partnerska 68) Spółką osobową nie jest a) spółka jawna b) spółka akcyjna c) spółka partnerska 69) Spółką kapitałową jest a) spółka cywilna b) spółka akcyjna c) spółka partnerska

13 70) stronami umowy najmu są a) wynajmujący i najemca b) dwaj wynajmujący c) właściciel i wynajmujący 71) najem jest co do zasady a) umową nieodpłatną b) umową odpłatną c) umową nienazwaną 72) przedmiotem umowy najmu mogą być: a) tylko nieruchomości b) tylko ruchomości c) zarówno ruchomości jak i nieruchomości 73) Jeżeli czas trwania najmu lokalu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć : a) najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego, b) z miesięcznym wypowiedzeniem c) natychmiast 74) Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na a) odpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy, b) nieodpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy, c) dochodzi do nieodpłatnego przeniesienia własności rzeczy 75) Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się a) zwrócić te same pieniądze albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości b) zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości

14 c) zapłacić za pożyczone rzeczy cenę 76) Kredyt może zostać udzielony przez: a) osobę fizyczną b) każdą osobę prawną c) bank 77) Za bagaż, który podróżny przewozi ze sobą, przewoźnik ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy a) zawsze ponosi odpowiedzialność cywilną b) nie ponosi odpowiedzialności cywilnej c) szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika 78) Roszczenia z umowy przewozu osób przedawniają się z upływem a) roku od dnia wykonania przewozu, a gdy przewóz nie został wykonany - od dnia, kiedy miał być wykonany, b) trzech lat od dnia, kiedy miał być wykonany, c) nie przedawniają się nigdy 79) Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się: a) zapłacić składkę, b) dochować wszelkiej staranności by nie trzeba było wypłacić odszkodowania, c) pożyczyć ubezpieczycielowi pieniądze 80) Rzeczą wniesioną w rozumieniu przepisów jest a) pies medalista wystaw kynologicznych b) samochód c) aparat fotograficzny

15 81) Roszczenie o naprawienie szkody z powodu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu lub podobnego zakładu wygasa, jeżeli: a) poszkodowany po otrzymaniu wiadomości o szkodzie nie zawiadomił o niej niezwłocznie utrzymującego zakład, chyba że szkodę wyrządził utrzymujący zarobkowo hotel lub podobny zakład albo gdy przyjął rzecz na przechowanie, b) poszkodowany wykupił ubezpieczenie c) roszczenie to nigdy nie wygasa 82) Roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu lub podobnego zakładu przedawniają się z upływem: a) sześciu miesięcy od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie, a w każdym razie z upływem roku od dnia, w którym poszkodowany przestał korzystać z usług hotelu lub podobnego zakładu, b) roku od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie, a w każdym razie z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym poszkodowany przestał korzystać z usług hotelu lub podobnego zakładu, c) roszczenie to nigdy nie przedawnia się 83) Zakres obowiązku naprawienia szkody przez utrzymującego zarobkowo hotel lub podobny zakład w wypadku utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych ogranicza się, względem jednego gościa, do wysokości a) dwukrotnej należności za dostarczone mu mieszkanie, liczonej za jedną dobę b) pięćdziesięciokrotności należności za dostarczone mu mieszkanie, liczonej za jedną dobę c) stukrotnej należności za dostarczone mu mieszkanie, liczonej za jedną dobę 84) Utrzymujący zarobkowo hotel lub podobny zakład jest obowiązany przyjąć na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe i cenne przedmioty, w szczególności kosztowności i przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną: a) ale może odmówić przyjęcia tych rzeczy wówczas, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo jeżeli w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo podobnego zakładu mają zbyt dużą wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca, b) nigdy nie może odmówić przyjęcia tych rzeczy c) odmówić przyjęcia tych rzeczy tylko wówczas gdy klient pochodzi spoza Unii Europejskiej 85) Rzeczą wniesioną jest rzecz, która: a) w czasie korzystania przez gościa z usług hotelu lub podobnego zakładu znajduje się w tym hotelu lub podobnym zakładzie albo znajduje się poza nim, a została powierzona

16 utrzymującemu zarobkowo hotel lub podobny zakład lub osobie u niego zatrudnionej albo umieszczona w miejscu przez nich wskazanym lub na ten cel przeznaczonym, b) w czasie korzystania przez gościa z usług hotelu lub podobnego zakładu znajduje się w tym hotelu lub podobnym zakładzie albo znajduje się poza nim i jest zwierzęciem c) jest samochodem została powierzona utrzymującemu zarobkowo hotel lub podobny zakład lub osobie u niego zatrudnionej albo umieszczona w miejscu przez nich wskazanym lub na ten cel przeznaczonym, 86) odpowiedzialność za rzecz wniesioną do hotelu to odpowiedzialność na zasadzie: a) ryzyka b) winy c) winy w nadzorze 87) Timesharing oznacza: a) najem obiektu turystycznego b) prawo do czasowego korzystania z obiektu turystycznego lub jest firmą nabycia czasowego, ułamkowego udziału we współwłasności nieruchomości c) leasing czasowego korzystania z obiektu turystycznego lub jest firmą nabycia czasowego, ułamkowego udziału we współwłasności nieruchomości 88) Timesharing jest zawierany: a) na okres od lat 5 do 50 b) na co najmniej 3 lata c) na 3 lata 89) Nabywca w umowie timesharingu uiszcza: a) wynagrodzenie uznaniowe b) wynagrodzenie zryczałtowane c) wynagrodzenie kosztorysowe 90) Nabywca ma prawo odstąpić od umowy timesharingu w terminie : a) 15 dni od doręczenia mu dokumentu umowy bez podania przyczyny b) 14 dni od doręczenia mu dokumentu umowy bez podania przyczyny c) 10 dni od doręczenia mu dokumentu umowy bez podania przyczyny 91) Nabywca ma prawo odstąpić od umowy timesharingu: a) w terminie 3 miesięcznym, gdy przed dostarczeniem umowy nie otrzymał prospektu, albo umowa nie została sporządzona we właściwym języku b) w terminie 14 dni, gdy przed dostarczeniem umowy nie otrzymał prospektu, albo umowa nie została sporządzona we właściwym języku c) nie może wcale odstąpić od umowy timesharingu

17 92) Wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach zgodnie z ustawą o sporcie to: a) rekreacja b) kultura fizyczna c) sport 93) Kultura fizyczna, to: a) sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową b) sport, turystyka i rehabilitacja ruchowa c) tylko rehabilitacja ruchowa

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY Turystyka to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Na rynku działa kilka tysięcy podmiotów świadczących usługi turystyczne. Konsumenci na co

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo Niniejsze 62 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych z katalogów Zima 2012/2013 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystyczych zarezerwowanych na stronach internetowych TUI Poland oraz przez Call Center od dnia 20.10.2011 r. z katalogów Lato 2012

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Wydanie 58 Warunków Imprez Turystycznych Obowiązujące dla imprez turystycznych z katalogów TUI Deutschland Lato 2011 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Deutschland

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH Zawarta dnia.. w pomiędzy Joanną Gorczycą-Pasrija prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Asia Dream Trips Joanna Gorczyca-Pasrija, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.tui.pl oraz przez Centrum Rezerwacji TUI z katalogów Lato 2014 od dnia 03.03.2014

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE. ORGANIZATOR TURYSTYKI, czy AGENT

USŁUGI TURYSTYCZNE. ORGANIZATOR TURYSTYKI, czy AGENT USŁUGI TURYSTYCZNE Przedstawiony poniżej tekst jest poradnikiem przeznaczonym dla konsumentów. Gdy podane w nim treści uznasz za niewystarczające, zapraszam Cię do siedziby naszego Inspektoratu w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Nr ewid. 183/2012/P/12/192/KNO KNO-4101-08-00/2012 Informacja o wynikach kontroli Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze 66 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 30.05.2014 r. Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Poland

Bardziej szczegółowo

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich MIINIISTERSTWO GOSPODARKII DEPARTAMENT TURYSTYKII MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU TURYSTYKI WIEJSKIEJ Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich WARSZAWA 23 25 listopad

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków, oddziałów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ` WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. Definicje: 1. Organizator MONDO TRAVEL Spółka z o.o., Adres: ul. Górczewska 200A/243, 01-463

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 1 Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub nie mająca osobowości prawnej spółka

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki]

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] Organizatorem imprez jest spółka Potwory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Różanej 69/1,

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ

STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ Tekst ujednolicony STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM UCHWALONY PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI W DNIU 28 maja 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach organizowanych przez Biuro Usług Turystycznych BUT sp. z o. o. sp. k. 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o. 1 ZASADNY OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych (dalej:warunki uczestnictwa) organizowanych przez Biuro Podróży ABC-Holiday

Bardziej szczegółowo

STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Tekst jednolity, uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zebrania Przedstawicieli - z dnia 28.04.2008r. - z

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dn. 29 sierpnia 1990 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 884). 2

Ustawa z dn. 29 sierpnia 1990 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 884). 2 t. 4 STUDIA Z ZAKRESU PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA UKW 2013 Marta Janocha Ochrona praw konsumenta będącego stroną umowy o imprezę turystyczną Wprowadzenie Dynamiczny rozwój branży turystycznej spowodował,

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA NOWELIZACJI USTAWY O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH (PROJEKT)

ZAŁOŻENIA NOWELIZACJI USTAWY O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH (PROJEKT) Warszawa, 23 czerwca 2008 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Departament Turystyki Zespół do spraw przygotowania projektu założeń ustawy zmieniającej ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

Bardziej szczegółowo

Pytania obejmujące zakres tematyczny szkoleń 152 godzinnych:

Pytania obejmujące zakres tematyczny szkoleń 152 godzinnych: Pytania sprawdzające wiedzę z zakresu szkoleń dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie minimalnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1151 2004.05.01 zm. Dz.U.04.91.870 art. 13 zm. Dz.U.04.96.959 art. 88 2005.06.13 zm. Dz.U.05.83.719 art. 69 2005.08.02 zm. Dz.U.05.143.1204 art. 1 2005.08.17 zm. Dz.U.05.143.1204 art. 1 2005.10.24

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o giełdach towarowych.

USTAWA. o giełdach towarowych. USTAWA z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. (Dz. U. z dnia 27 listopada 2000 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje funkcjonowanie giełd towarowych i obrót towarami giełdowymi,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/184 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 950, 1289, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw 1) PROJEKT U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo