i budowli jest odleglosd Paristwowej Strazy Po2arnej od poszczeg6lnych lokalizacji Zamawiai4cego zgloszonych do o konstrukcji i wypetnieniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "i budowli jest odleglosd Paristwowej Strazy Po2arnej od poszczeg6lnych lokalizacji Zamawiai4cego zgloszonych do o konstrukcji i wypetnieniu"

Transkrypt

1 Nr sprawy : Dry-391l0l N Biatystok, dnia r. UCZ ESTN IC Y POS TEPOWAN IA Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:,,uslugg ubezpieczenia maj4tku i odpowiedzialnosci cywilnej orazpojazd6w i lodzi Uniwersytetu w Biatymstoku". Uniwersytet w Bialymstoku jako Zamawiajqcy dzialajec na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 upzp (tj. Dz.U r. Nr 113,po2.759 zpbin. zm.) odpowiada nazapylania, kt6re wptynety w dniach r. i r. oraz dokonuje zmiany SIWZ. Zanvtanie I Prosimy o wprowadzenie mo2liwosci wypowiedzenia umowy trzyletniej z zachowaniem trrymiesigcznego okresu wypowiedzeniaze skutkiem po pierwszymi drugim l}-to miesiecmym okresie ubezpieczenia. ProSba ta jest motywowana obowi4zuj4cymi wigkszosd towarrystw ubezpieczeri na terenie RP umowarni reasekuracyjnymi, kt6re nie dajq mozliwosci zaanga:aowania w umowy wieloletnie, kt6re nie daj4 mozliwosci ich rozwiqzania. Odnowiedf Zamawiaj4cy nie wyraia zgody. Zaovtanie2 Czy w okresie od 1997 roku (wl4cznie) wystqpila pow6d2 lub podniesie sie poziomu w6d gruntowych spowodowane powodzi4 w s4siedawie miejsca ubezpieczeni{! Je1eli zaarzenia te mialy miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wyst4pienia i miejsca wystqpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie sie poziomu w6d gruntowych); wielkosci poniesionych szk6d. Prosimy o odpowied?na powyzsze pytanie dla kazdej ze zgloszonych do ubezpieczsnia lokalizacji dot. budynk6w wlasnych i wynaj mowanych. OdpowiedZ W s4siedztwie jednostek Uniwersytetu zlokalizowanych na terenie RP nie wystqpila od 1997 roku pow6d2, jak tez podniesie sig poziomu w6d gruntowych spowodowane powodziq. Nie mamy informacji na temat tego typu zdarzefr w plac6wce w Wilnie, gdyl u2ytkujemy ja od 2008 roku. Od momentu uzytkowania plac6wki nie wystqpily tam tego typuzdarzenia. Podniesienie sig poziomu w6d gruntowych wystqpilo w s4siedztwie budynku Domu Pracy Tw6rczej w Szczecinowie, gmina Stare Juchy, powiat Elk. Pojawilo sig zawilgocenie piwnic od 2001r. oraz chwilowy naciek wody gruntowej do pomieszczeri piwnic w roku Przyczynq podniesienia sig w6d gruntowych bylo prawdopodobne naruszenie sffukxur gruntu przy vvykonywaniu wodoci4gu wiejskiego w Szczecinowie przed rokiem W roku 2009 zostal wykonany drena opaskowy budynku kt6ry skutecznie obnizyl poziom w6d. Zanvtanie 3 Jaka jest odleglosd Paristwowej Strazy Po2arnej od poszczeg6lnych lokalizacji Zamawiai4cego zgloszonych do ubezpieczenia. Prosimy o odpowied dlakuidej z lokalizacji, zar6wno lokalizacji wlasnych jak i wynajmowanych. Odpowiedii OdlegloSd Paristwowej Strazy Pozarnej od poszczeg6lnych lokalizacji Zamawiajecego zgloszonych do ubezpieczenia zostala okreslona w poprawionym zalqcmiku (WYKAZ rodzaju zabezpieczen ppol. obiekt6w UwB na potrzeby ubezpieczenia - zalqcmiknr la.l do SIWZ).KetzdaodlegloSi zostalapogrubionaoraz podkreslona. Zaovtanie 4 Czy w6r6d budynk6w i budowli zgloszonych do ubezpieczenia s4 takie o konstrukcji i wypetnieniu Scian i dachu z pianki poliuretanowej lub styropianu. Tak. Budynek,,Zwierzptarni" przy ul. Swierkowej 20E w Biatymstoku posiada Sciany zblachy trapezowej wypelnione piankq poliuretanow4. Zapvtanie 5 prosze o informacje cry domki kempingowe w osrodku wypoczynkowym,,rusalka" w WEgorzewie s4 caloroctrre, jesli nie to czy w czasie nieuzytkowania domk6w sieci wod.-kan.o co2 s4 zakrecone. Odpowied2 Domki kempingowe w ogrodku wypoczynkowym,,rusalka" w WQgorzewie nie s4 calorocme, s4 ogrzewane w okresie miy pazaziernik. W okresie nie uzytkowania sie6 wod.-kan., jest zakrgcona na wypadek zamarzniecia i uszkodzefi zimowvch.

2 Nr sprawy : Dzp-391 /01 N /2013 Zanvtanie 6 Proszg o informacj e czy domki kempingowe w o$rodku wypoczynkowym,,narew" w PLOSKACH s4 calorocme, jesli nie to czy w czasie nieuz5rtkowania domk6w sieci wod.-kan., co2 s4 zakrgcone. Domki kempingowe w osrodku wypoczynkowym,,narew" w Ploskach nie s4 calorocme, sq ogrzewane w okresie maj- pafldziernik. W okresie nie uzytkowania siei wod.-kan., jest zakrgcona na wypadek zamarzniecia i uszkodzef zimowych. Zaovtanie 7 Proszg o informacj e czy ksiegozbiory sa skatalogowane i czy jest wycena rzeczoznawcy. Ksiggozbiory sq skatalogowane, nie ma wyceny rzeczomawcy. Zapvtanie 8 ProszE o informacj e czy zbiory biblioteczne se skatalogowane oraz czy jest wycena rzeczomawcy. Odnowiedi KsiEgozbiory sq skatalogowane, nie ma wyceny rzeczomawcy. Zaovtanie 9 Proszg o podwyzszenie franszyzy integralnej dla szyb od sttuczenia do 300PLN. Zamawiajqcy nie wyra?a zgody. Zapvtanie 10 Prosimy o wykre$lenie punktu 8 z klauzul obligatoryjnych w ubezpieczeniu mienia od wszystkichryzyk OdoowiedZ Nie uyrazamy zgody. Zanvtanie 1l ProszE o informacje jakie mienie bedzie sig zrajdowalo na wolnym powietrzu, i jakajest jego warto56. Odpowiedi Na powietrzu bgd4 sig znajdowaty budowle oraz tylko i wylqcmie mienie, kt6re jest na stale przytwierdzone do budynk6w i budowli m.in. wszelkiego typu instalacje, klimatyzatory, systemy monitoringu. OkreSlenie wartosci jest niemozliwe do ustalenia, gdyz wigkszosi urzqdzen i instalacji jest zawarta w wartosci budynk6w i budowli. Zapvtanie 12 Proszg o informacje czy Zamawiajecy ma zamiar korzysta6 z fajerwerk6w prz.y organizacji imprez. Zamawiajqcy nie zamierzakorzystad z fajerwerk6w przy organizacji imprez. Zapvtanie 13 Proszg o wykreslenie punktu o w Ubezpieczeniu odpowiedzialno5ci cywilnej. Zamawiaj4cy nie wyra2a zgody. Zaovtanie 14 Prosimy o modyfikacjg wymaganych warunk6w ubezpieczenia Auto Casco (okreflonych w zalqczniku nr I pkt VIII, ust. 8) poptzez mozliwos(, wylqczenia szk6d powstalych w wyniku pozaru, wybuchu, dzialania czynnika termicznego lub chemicznego pochodz4cego z wewn4ffz lub zewnqtrz pojazdy, rabunku (rozboju) pojazdu zaistniatych na terytorium kraj6w bylego ZSR& pod warunkiem mozliwosci doubezpieczenia Wch ryzyk w ffakcie trwania umowy ubezpieczenia. Zamawiajepy nie wyra?a zgody. Zapvtanie 15 Prosimy o modyfikacjg klauzuli obligatoryjnej AC3 dotyczqcej ubezpieczenia Auto Casco poprzez dodanie na koficu klauzuli zwrotu: Dorazpojazd nie byt uzywany zawiedzqlub zgod4 Uniwersytetu". )

3 Nr sprawy : Dzp-391 /01 N /20 13 OdpowiedZ Zamawiajqcy wyraaa zgodg. W zwi4pku z czym zmianie ulegaj4 zapisy zalqcmika nr I do SIWZ,,Ubezpieczenia maj4tkowe - szczegfilowy opis przedmiotu zam6wienia" pkt VIII (Ubezpieczenie auto casco pojazd6w (AC)) ppkt l2.ac3: Wpisane jest: Szkoda powstala w zwiqzku z uzyciem pojazdu do popetnienia przestgpstwa, nie zwalania Ubezpieczyciela z obowi4tku wyplaty odszkodowania, jezelipojazd nie byl uffi przez pracownik6w Uniwersytetu. Zmienia sip na: Szkoda powstala w zwi4zku z uzyciem pojazdu do popehrienia przestepstwa, nie nlvalania Ubezpieczyciela z obowiqzku wyplaty odszkodowania, jeheli pojazd nie byl uzyty przez pracownik6w Uniwersytetu oraz ooiazd nie bvl uiywanv za wiedza i zgoda Uniwersvtetu. Zanvtanie 16 Prosimy o modyfikacjp zapis6w SIWZ poprzez wskazanie warto$ci sprzetu audio zamontowanego w poszczeg6lnych pojazdach. Zamawiaj4cy nie wyrtha zgody Zaovtanie. l7 Prosimy o potwierdzenie, mozliwosci zaproponowania ubezpieczenia Assistance wylqcznie samochod6w, nie zas dla prryczep. Odnowiedf Zamawiajqcy wyraaa zgodg. W zwiqzku z czym zmianie ulegaj4 zapisy zalqcznika nr I do SIWZ,,Ubezpieczenia majqtkowe -szczegfilowy opis przedmiotu zam6wienia" pkt IX (Ubezpieczenie auto assistance (AS)) ppkt l: Wpisane jest: przedmiot ubezpieczenia: usluga assistance dla pojazd6w wskazanych w wykazie IE. Zmienia sig na: przedmiot ubezpieczenia: usluga assistance dla pojazd6w wskazanych w wykazie le z wvlaczeniem DrzvczeD. Zapvtanie l8 Czry obiekty o konstrukcji drewnianej (w szczegllno$ci w miejscowo$ciach Gugny, Wggorzewo, Ploski) opr6cz standardowego wyposazenia w sprzqt przeciwpoharowy posiadaj4 systemy detekcji pozaru. Odnowiedi Zgodnie zobowi4zuj4cymi przepisami (m.in. Rozporzqdzeniem MSWLA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprqwie ochrony przeciwpoiarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terenfw Dz. U. Nr 109, pdz. 7 19) obiekty o konstrukcji drewnianej w miejscowosciach Gugny, Wqgorzewo, Ploski ze wzglgdu na przeznaczenie obiekt6w, kategori4 powierzchnie netto obiekt6w, nie musz4 spetniai wymogu zaberyieczenia obiektu w hydranty wewnqtrme oraz instalacj g sygnalizacj i po2aru. Zaovtanie 19 ProszE o szersze informacje (odnosnie konstrukcji budynk6w, stanu zabeqieczefi przeciwpozarowych, sprawnosci hydrant6w potwierdzonej badaniem ich wydajnosci) w lokalizacji Wilno, Gugty. Odoowiedi t s$aaa sig z dw6ch czgsci i drobnych przybud6wek. Czgfit parterowa czgsciowo podpiwniczona. Przybud6wki niepodpiwniczone. Technologia tradycyjna - Sciany murowane z cegly petnej ceramicznej. Stropy na belkach drewnianych, nad piwnic4- Zelbetonowe. Rok budowyl932. Budynek uzytkowany sporadycznie. Zabezpieczenia przeciwpozarowe w lokalizacji Wilno spetniaj4 obowi4zujece na Litwie wymagania prawne dla tego typu obiekt6w. Zgodnie zobowi4zuj4cymi przepisami (patrz odpowiedz na zapylanie 18) Stacja Terenowa Instytutu Biologii w Gugnach powinna byi wyposazona w gasnice zawierajqce l4cznie l0 kg masy Srodka gasniczego. Obecny stan zabezpieczernappoz. obiektu w Gugnach jest ponadnormatywny (as kg Srodka ga$niczego), a obiekt spehria wszelkie wymogi okre$lone obowi4tuj4cymi przepisami ppo2. w tym zakresie. OUiet Zaovtanie 20 Czy do 3-letnej umowy mozliwe jest wprowadzenie zapisu o mozliwosci jej wypowiedzeniaprzezkahdqze sffon, na45 dni przed kolejnym 12 miesigczrym okresie obowi4zywania umowy. Wypowiedzenie zlohone w powyzszym terminie wywoluje skutek na koniec danego l2-miesiecznego okresu ubezpieczenia.

4 Nr sprawy : Dzp-39 I /0 N /2013 Odoowied:Z Zamawiaj4cy nie wyruza zgody. Dodatkowo Zamawiajqcy zmienia zapisy zalqcznika nr la do SIWZ,,WYKAZ rodzaju zabezpieczenppol. obiekt6w UwB na potrzeby ubezpieczenid': W pkt l6 (OSrodek Wypoczynkowy w WEgorzewie) wpisane jest: Trzy domki kempingowe z widokiem najezioro Swigcajty; wyposthenie:3 ga$nice GP-4. Zmienia sig na: Czterv domki kempingowe z widokiem na jezioro SwiEcajty; wyposazenie:! sallnjice GP-4. W pkt 17 (Biatystok, ul. Zamenhofa 15 (parter)) wpisane jest: IloSi ga$nic -2 (lqcma ilosd proszku gasniczego ABC l8 kg: lxgpl2 i lxgp6). Hydranty zewngtrzne podziemne: ul. Zamenhofa 17 i27, ul. Bial6wny 214. Zmieniasig na: Ilo$i ga$nic - lxgpl2 (proszek klasv ABC). Hydranty zewngtrme podziemne: ul. Zamenhofa 17 i27, ul. Bial6wny 214. PowyZsze zmiany s4 wi424ce dla wszystkich Wykonawcdw. JednoczeSnie Zamawiaj4cy zalqczana stronie internetowej poprawiony zal1cznika nr la.l do SIWZ,,WYKAZ rodzaju zabezpieczefi ppol. obiekt6w UwB na potrzeby ubezpie czenia". Powyasza informacja zostaje zamieszczona na stronie internetowej, na kt6rej Zamawiaj4cy udostgpnil SIWZ oraz przeslana Wykonawcom, ktdrzy zwr6cili sie do Zamawiaj4cego o wyjasnienie ffesci SIWZ. Z powa2aniem stoku sai{o#helny lq/pt'nl ;;'[*H"m6wief 'W:.\l^,r*q * i /A" arzejrf&1 r zy fi s k i '\)

5

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW Brwinów, dnia 21.05.2013 r. ZP.271.41.2013 INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Dot. postępowania o zamówienie publiczne pn.: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA GMINY BRWINÓW Część nr 2. ZAKUP USŁUG

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1. Jaka jest odległość od najbliższych zbiorników i cieków wodnych dla budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Odp.: ODLEGŁOŚĆ OK.

Pytanie 1. Jaka jest odległość od najbliższych zbiorników i cieków wodnych dla budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Odp.: ODLEGŁOŚĆ OK. Raciechowice, 24.03.2014r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Nr sprawy: RGPiN.271.2.2014 W związku z otrzymaną w dniu 20 i 21 marca 2014 roku korespondencją dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ RI.271.13.3.2014.MW Krasocin, 2014-12-09 wszyscy wykonawcy dotyczy: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY KRASOCIN WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY Numer ogłoszenia: 392700-2014;

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

WSzSL/FKZ/072-526/12 Legnica 12.12.2012

WSzSL/FKZ/072-526/12 Legnica 12.12.2012 WSzSL/FKZ/072-526/12 Legnica 12.12.2012 NR postępowania: WSzSL/FKZ-96/12 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Kazimierza Wielka, 30.09.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź nr 6: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian.

Odpowiedź nr 6: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian. Dotyczy: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nysa wraz z jednostkami organizacyjnymi, o wartości szacunkowej nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: BIII271.7.2014

Znak postępowania: BIII271.7.2014 Ożarów, dnia 02.06.2014r. Wg właściwości Znak postępowania: BIII271.7.2014 Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości.

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości. Pabianice, 18.03.2014 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego w nw. postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 grudnia 2012 r.

Wrocław, dnia 21 grudnia 2012 r. !!" #$%"&'( )*"+*&,,--(#.%)*"+*&,,-- Wrocław, dnia 21 grudnia 2012 r. Do; Wykonawcy biorcy udział w postpowaniu udzielenie zamówienia publicznego PN. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20%

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20% Burzenin, 30.10.2014 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Burzenin. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane Muzeum Palacu Krt6la Jana III w Wilanowie ul. Stanislawa Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa Warszawa, dn. 15-06-2015 r. Dzial inwestycii ZAPYTANIE OFERTOWE dla zam6wienia publicznego o warto5ci nie

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ AB. 272.1.8.2014 Nowe Miasto Lubawskie, 02.12.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie DOA-IV. 272.74.2011 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 45-082 OPOLE ul. Piastowska 14 Opole,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NR 5. Znak postępowania: WZP.ZP.271.13.2014. Trąbki Wielkie, dnia 11.12.2014r.

ODPOWIEDZI NR 5. Znak postępowania: WZP.ZP.271.13.2014. Trąbki Wielkie, dnia 11.12.2014r. Trąbki Wielkie, dnia 11.12.2014r. Znak postępowania: WZP.ZP.271.13.2014 ODPOWIEDZI NR 5 Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o Toruń, 03.11.2014 Wyjaśnienie do SIWZ do zamówienia publicznego pn. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W nawiązaniu do zapytań

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 1 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 1 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 1 na

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Miasto Łomża z siedzibą Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża Łomża, 17.04.2015r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l

Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l 1 Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l ZDM/DZP/ L7} /12/Z ZDM-DZP-EKW-3411-5/1-4 -12 Dotyczy : postcpowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014 Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014 Wg rozdzielnika Dot. postępowania na świadczenie usługi w zakresie: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w tym od kradzieży

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Nidzica, dnia 25.02.2015r Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: 312380-2013

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: 312380-2013 Zambrów dnia 09.08.2013 r. OR.272.10.2013 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer

Bardziej szczegółowo

Leszno: 02/2011 Numer ogłoszenia: 186616-2011; data zamieszczenia: 06-07-2011

Leszno: 02/2011 Numer ogłoszenia: 186616-2011; data zamieszczenia: 06-07-2011 Leszno: 02/2011 Numer ogłoszenia: 186616-2011; data zamieszczenia: 06-07-2011 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zam6wienia jest usluga kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowiec kiej

Przedmiotem zam6wienia jest usluga kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowiec kiej Zatqcznik nr 2 do SlWZ - SZCZEGO~OWY OPlS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA W niniejszym Zatqczniku opisano zakres i warunki. Zamawiajqcy dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku, jesli nie ograniczajq

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IK.271.1.2014.IKI Ustronie Morskie, 3 lutego 2014 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo