Eil. Unz4o Mt.tsrn GoYtlt. 5) zawyjqtkrem szk6d polegaj4cych na uszkodzeniu silnika w warunkach stwarzaj4cych takie zagrozenie ( modyfikacja zapisu)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Eil. Unz4o Mt.tsrn GoYtlt. 5) zawyjqtkrem szk6d polegaj4cych na uszkodzeniu silnika w warunkach stwarzaj4cych takie zagrozenie ( modyfikacja zapisu)"

Transkrypt

1 Eil Unz4o Mt.tsrn GoYtlt Srjlz Gdlnia, Al. Marszalka Pilsudskiego 5z/54 telefon (centrala): ;Jax: o9-798; wwwg$tnia'pl MN t3 Gdynia, Dotyczy : przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej 200"000 euro na uslugg Ubezpieczenie ryzyka zwi4zanego z posiadaniem i u2ytkowaniem pojazdilw Gminy Miasta Gdynia i jej jednostek organizacyjnych w latach W odpowiedzi na zapttania Wykonawc6w odnosz4ce sig do Zal4cznrka nr 1,,Opis przedmiotu zam6wienia (Istotne postanowienia umowy)", wyjasniam :. Pytanie nr 1 I Rozdzial III $ 4 pkt 1 Wnosimy o specyfikacjg wyposuhenia dodatkowego i specjalistycznego oraz dodanie zapisu odnosnie wyposazenia dodatkowego : Przedmiotem ubezpieczenia AC s4 zgloszone pojazdy wraz z wyposazeniem (w tym wyposazeniem dodatkowym lub specjalistycznym zamontowunym na stule w pojeidzie jesli zostalo zgloszone do ubezpieczenra ), podlegaj4 stosownie do przepis6w prawa o ruchu drogowym -rejestracji w RP oraz inne pojazdy napgdzane silnikiern z wlasnego Zrodla energii,stanowi4ce wlasnosd, bgd4ce w posiadaniu lub uzytkowaniu jednostek organrzacyjnych Gminy Miasta Gdynia. Zamaw iaj4cy wy r ai,z zgo dg n a p rop on owan a zmian g Pltanie nr 2 Rozdzial III $ 4 pkt 3 Wnosimy o wykreslenie lub modyfikacjg zapis6w: 1) v'rylqczeme z zakresu ochrony ( wykreslenie zapisu) 2) zav'ryjqtkiem szk6d spowodowanych wskutek niewlasciwego zaladowania i pr zew o Zeni a I adunku, b aga2u ( mo dyfi kacj a z ap i su) 3) vrryl1czenie z zal<resu ochrony ( wykreslenie zapisu) 5) zawyjqtkrem szk6d polegaj4cych na uszkodzeniu silnika w warunkach stwarzaj4cych takie zagrozenie ( modyfikacja zapisu) 8) wylqczenie z za\<resu ochrony ( wykreslenie zapisu) Odpowied t Zamaw iaj 4cego Zamaw iaj4cy nie wy r aila zgo rly n a p ro p o nowan a zm ian g" Pytanie nr 3 Rozdzial III $ 4 pkt 7.1) Wnosimy o wykreslenie zapisu Odpowied t Zamawiaj4cego Zamawiaj4cy nie wyra2a zgody na proponowana zmiang.

2 Pytanie nr 4 Rozdzial III $ 4 pkt 8 Wnosimy o wykreslenie zapisu O dpowied t Zamawiaj 4cego Zamawiaj4cy nie wyraia zqody na proponowana zmiang. Pytanie nr 5 Rozdzial III $ 5 pkt I Wnosimy o zmiang zapisu Ubezpieczyciel ustala sumy ubezpieczenia odpowiadajqce wartoici ubezpieczonego pojazdu w danym momencie trwania umowy ubezpieczenia na podstawie notowari rynkowych pojazdu danej marki, typu, modelu z uwzglgdnieniem jego cech in$,widualnych i historii u2ytkowania. Notowania stanowiqce podstawg do ustalenia wartoici pojazdu zawarte sq w katalogach/programach komputerowych (Info-Elrspert, Eurotax). W dokumencie ub e zpi e c z eni a o dno t ow uj e s i g nq^,u g kat al o gu/pr o gr amu ko mput er ow e go s t anow i qc e go podstawg ustalenia wartoici pojazdu w dniu zawierania ubezpieczenia. Przy braku notowafi rynkowych danego pojazdu wartoit przyjgtq do ubezpieczenia ustala sig metodq oceny indywidualnej (np. przyjmujqc Sredniq z wartoici podobnych typ6w pojazd6w). O dp owied f, Zamaw iaj 4c e go Zamawiaj4cy nie wyraza zgody na proponowana zmiang. JednoczeSnie Zamawiaj4cy informuje, i2 okreslona w $ 5 pkt I,owartoS6 rynkowa pojazdu" uwzglgdnia parametry techniczne pojazdu, jego wyposazenia oraz cechy indywidualne i ustalana jest w oparciu o system Info-Ekspert lub Eurotax. Pltanie nr 6 Rozdzial III $ 5 pkt 3 Wnosimy o modyfikacjg zapisu Zniesiona konsumpcja sumy ubezpieczenia dla szk6d irurych nil calkowite polegajqce na wyplacie odszkodowania w wysokoici sumy ubezpieczenia za calkowite zniszczenie pojazdu lub iego utratg, w zwiqzku z calkowitym spelnieniem iwiadczenia i wykorzystaniem ochrony ubezpieczeniowej Odpowied t Zamaw iaj 4cego Zamaw iaj4cy wy r aita zgo dg na p rop o n ow an a zm ian g Plrtanie nr 7 Rozdzial III $ 7 pkt 4.2\ Wnosimy o zmtanq zapisu Zwrot koszt6w holowania uszkodzonego pojazdu z miejsca powstania szkody do siedziby Ubezpieczaj4cego lub miejsca naprawy wskazanego przeztjbezpieczaj4cego w zaleznosci od tego, kt6re ztychmiejsc znajduje sig blizej miejsca zdarzenia,w granicach limitdw zgodnych z OWU Wykonawcy, w przypadku gdy transport pojazdu z miejsca zdarzenia nie bgdzie m6gl byt wykonany w ramach bezplatnej uslugi Assistance O dp owied f,, Zamaw iaja ce go Zamawiaj4cy nie wyra2a zgody na proponowana zmiang. Pytanie nr 8 Rozdzial III $ 7 pkt 9 Wnosimy o modyfikacjg zapisu dotyczqcego terminu zglaszaniaszk6d l<radzieaowychtermin zglaszania szk6d kradziezowych nie pdiniej ni 24 godzin od powzigcia informacji o

3 lcradziezy pojazdu oraz koniecznoi6 powiadomienia o lcradziezy pojazdu policji, nie pdiniej nii w ciqgu l2 godzin od powzigcia informacji o lvadzie y pojazdu Odp owied f, Zamawiaj 4cego Zamawiaj4cy wyr^zil swoje stanowisko w odpowiedziach na pytania z dnia zamieszczonych w BIP Pylanie nr 9 Rozdzial III $ 7 pkt 15 Wnosimy o modyfikacjg zapisu dotyczqcego uproszczonej likwidacji szk6d W razie zaistnienia szkody AC, zwlaszcza w wyniku wlomania do pojazdu, lcradziety czgf ci lub wyposahenia, innego dzialania osdb trzecich (dotyczy aktdw wandalizmu), kierowca uszkodzonego pojazdu i/lub Ubezpieczajqcy mo2e w uszkodzonym pojeidzie dokonat zmiany oraz oddat do naprawy bez uprzedniego przeprowadzenia oglgdzin przez przedstawiciela Wykonawcy, o ile spelnione sq lqcznie nastgpujqce warunki: l. Wysokoit szkody nie przekracza h,voty l0o/o sumy ubezpieczenia i nie jest wy2sza ni zl netto w odniesieniu do samochodfw osobowych i cigzarowych o dmc do 3,5 tony lub zl netto w odniesieniu do pozostalych pojazdfw, 2. Zakres dokonanej wymiany nie obejmuje naprawy blacharsko-lakierniczej, 3. W przypadku lcradziezy czgici lub wyposahenia pojazdu zostqla zawiadomiona policja. Kierowca uszkodzonego pojazdu i/lub Ubezpieczajqcy mo1e w tym wypadku ustalit tryb Iilauidacji szkody telefonicznie z likwidatorem, po uprzednim przeslaniu do Wykonawcy dokumentqcji cyfrowej uszkodzeri pojazdu. Wyplata odszkodowania nastqpi po przedtoieniu oryginal1w faktur (ub kopii w przypadku wyplaty w lcwocie netto) zo naprawg i zakup czgici, przy czym kwota odszkodowania bgdzie ustalonq zgodnie z zapisami SIWZ oraz OWU Wykonawcy O dp owied L Znmaw iaj 4 ce go Zamawiaj4cy nie wyraza zgody na proponowana zmiang P)'tanie nr 10 Rozdzial IV $ 8 pkt 4 Wnosimy o wykreslenie zapisu O dp owied 1, Zamaw iaj 4 ce go Zamawiaj4cy nie Wyl4zazgady na proponowana zmiang Pytanie nr 11 RozdzialV$9pktl Prosimy o doprecyzowanie czy wanant podstawowy mazawrerai co najmniej holowanie pojazdu w ruzie wypadku i awarii bezwzglgdu na miejsce zdarzenia Zamawiajqcy potwierdzail wariant podstawowy Assistance ma zawierad co najmniej holowanie pojazdu w razie wypadku (zdarzenia) i awarii bez wzglgdu na miejsce zd,arzenia lub jesli to jest mozliwe naprawg na miejscu, umozliwiajqc1 poruszanie sig pojazdem. Pytanie nr 12 RozdzialV$9pkt2 a) Prosimy o doprecyzowanie czy pojazdpozarmczy - zgodnie zv'rykazempojazdow do ubezpieczenia - miesci sig w kategorii pojazd6w specjalnych, kt6re zgodnie z zapisem $ 9 pkt 2 obj gte zostanq ubezpteczeniem Assistance?

4 O dp owied t Zamawiajece go Zamawiaj1cy wyr^zil swoje stanowisko w odpowiedziach na pytania z dnia b) Wnosimy o v,ryl4czenie z zal<resu ochrony Assistance pojazd6w, kt6rych dopuszczalna masa calkowita przekracza3,5t, autobus6w i pojazd6w specjalnych. O dp owied t Zamaw iaj 4cego Zamawiaj4cy wyrazil swoje stanowisko w odpowiedziach na pytania z dnia Pytanie nr 13 Rozdzial VI $ 10 pkt2 Wnosimy o modyfikacjg zapisu Dopuszcza sig mo2liwo{6 zg\oszenia w terminie trzech dni roboczych od dnia rejestracji pojazdu - zapis ma zastosowanie dla fabrycznie nowych pojazd6w nabyuanych w krajowej sieci dealerskiej; w przypadku nabycia pojazddw u2ynuanych - objgcie pojazdu ochronq ubezpieczeniowq od dnia rejestracji, jednak nie wczeiniej ni od dnia zgloszenia pojazdu do ubezpieczenia oraz dodatkowo w przypadku objgcia ochronq autocasco od dnia wykonania oglgdzin pojazdu i zamontowania zabezpieczeri przeciwlvadzie2owych zgodnie z SIWZ) O dp owied t, Zamaw iaj4 ce go Zamawiaj1cy wyraizil swoje stanowisko w odpowiedziach na pytania z dnia Pytanie nr 14 Rozdzial VI $ 10 pkt 3 Wnosimy o zmiang terminu dostarczenia potwierdzenia posiadania ubezpreczenia OC ppm - najp62niej w ci4gu dw6ch dni roboczych po dniu, w kt6rym dokonano zgloszeniapojazdu do ubezpieczenia O dp owied f, Zamaw iaj 4ce go Zamawiaj4cy nie wyra2a zgody na proponowana zminng JednoczeSnie Zamawiaj4cy uznaje przeslanie scanu potwierdzenia posiadania ubezpieczenia OC ppm jako spelnienie tego warunku. Plrtanie nr 15 Prosimy o opis klauzul dodatkowych o kt6rych stanowi $ 16 Opisu przedmiotu zam6wienia ( brak zalqcznikanr 3 do Umowy Wykazklauzul dodatkowych Zamawiai4cy wyr^zil swoje stanowisko w odpowiedziach na pytania z dnia Pltanie nr 16 Prosimy o aktualizacjg danych szkodowych wg stanu do dnia 3 r.03.20r3r O dpowied t Zamaw iaj 4cego Przygotowane zestawienie szkodowosci bazuje na otrzymanych od Ubezpieczycieli zaswiadczeniach wg stanu na styczeri 2013r. i obejmuje szkody w latach

5 Zestawienie to zostalo zweryfikowane po otrzymaniu biez4cego zaswiadczenia z TUiR Warta SA. (w dniu 30 kwietnia 2013r.) Su!:ne z \qlsrtu c vs.ypfucanego odfikcrists,ania_, _ Rodaei uberpiec?enia ;-lrskiiy l;r Aa 2S0g?$1S 1$:lI 20.t"t 2St3 -: ta 1868,50 : s 741, ,4S, , t3$i2,7? t3 042, ,4I , ,34 493I,35 : 18q&ise 874r.{ jp.3 2? F8r,so 353-7&s ,35 Ad 5{.Jrr1a , ,53 33?7,4? ,83 :: na :$0? 2S1"8 2SLj. Zfr3.?, A7q <7 : : : 3L23O'SS, 4S73, ,56 i 5:!"23,69, : i 942,G0 1:" 230'80 4rO73,9! 7 382,25 Rodeaj Warloic wyplacanego.;adnosika l ; ubezpiecz+< * Da{a r.rystqpienia szkodr " odszkodowania i- ijbspieczyriel :- Re?erway'Odszkodswari o {,JM AC ,! a 6q5,:.7 li,laria Odszk.odorryanie uh'i 20t0-32-?: E14,3t Wafia Qdszkodol,laniP UM AC 201L-03-0r 255.?6!Varta OdszkodowaniE {_tt4 AC 2Srt-05-B 954,4,1 Wana Odsz*fldoe*,Eilie ul\,1 301t-c6-1t 4 699,48 Warla od5zkddowanip rijivl o! 655,09 U,larta odszk.odor.dafiie uld 2Sr!-8S-& 4 F59,14 I'Varta 0dszkodortanie UM 3$tr-1$-x: 43&S4 lvarta Odrzkodowail;e lijm 2011-tt-?{ I 379,86 Warta od5zkadonrailie uh'l?s12-0].-2 4 S66,40 Wad Odszksdowanie UM 2i 'lt I8.15,S8 't'farta Odszkadovrafi!e ut,, Bl? 488,17 Warta ldszkodor.d,anib UM?*r1-1$ ,99 Warta fdszkodowanie l-rt/l 2S1?-1].-3t I 954,84 Warta Odszkodowanie uhl?or t Warta odszkodotr'/anie IJM zdt3-03-2t ,68 ljvarta Odszkado.\ilanle Ltl'n 2Sl?-r2-1( 6 rtgl,08!v rta odsek$doe,,afiie UhI 2012-tt-2: Waffa ldszkodolvafiie Z(K 'lt 1 86S,58 qat) fdszk.odo1{renie zck 20r0-r ,03 PZU fderkodoe,/ nie ZKM?899-0r r0t!rc$ l{pstia ]dszkodowanie ZKM 2$G9-0e :S?,95 PZU fd5rkodo{.,*'ifiie ZKM 2$10-SI-S3 r0 34s,$s irso llesti ]dszkodowanie rkm 2S ,72 l?u fdszkodovranie XKXr4 z$tt-0t-o1 I 0s8,00 :reo l{estia f,dszkodoruasie ZKM zjllx-o ^,4't ienerali f dszkodo\.,/anie ZKM ?-lc 2 633,3?t )7U fdszkodo!.,ranie COSiR ]{: 2&t2-0$-oI r 326.5S JZU Odszk0dowanie IiJM?D !9S,8!,darta odszkodow i1ie ub1 2S3:t-03-qq r 44S.61.qarta Odszgodo!,1ifiie ut\l ]c?slr ,49 &'art odszkodo$,1dfrie IiJM f,c 20r? ,00 &arta odszk.od0r.,ranie UI,Jl 2tr2-87-S3 1, 123,69 qarta 0dszkqdor.,raniP ut\t 3Sit-07-L3 2S00,s0 *, rfa Qdsek0dowanie,JM jd za:3-0t-ef 2G72,46,Varta odszkodovrariie u$ ] s09,29 ld rt Odszkodopvaaie ijm fc &S,09 rvarta OdszkBdowa$ie Z(frq 2Et0-0t-01 I 353,00 :Ees filestia Odszkodoyranip ZKM L :rso Hestia odszkodo\rranie ZKM fc zst:?-03-0? 932,8u :rso llestia od5ak.odoedanie l.?1037;03

6 P)'tanie nr 16 W odniesieniu do $ 19 Umowy Generalnej - postanowienia koricowe, prosimy o wykreslenie ust" 6 w tresci "Strony zgodnie ustalaj4, 2e wierzytelnosci powstale w wyniku realizacji niniejszej Umowy nie mog4 bez zgody Ubezpreczaj?cego byc przeniesione przez Wierzyciela 1 kc) ani uregulowane w drodze kompensaty (art.498 kc)". na osoby trzecie (art. 509 $ Odpowied t Zamaw iaj 4cego Zamawiaj4cy nie wyraza zgody na proponowana zmiang Pltanie nr 17 W odniesieniu do umowy generalnej prosimy o usunigcie $ 18 Kary Umowne. Zamawiaj4cy nie wyra2a zgody na proponowana zmiang Pltanie nr 18 W odniesieniu do $ 13 ust. 2 prosimy o zmiang zapisu z,,zwrot skladki z t1trilu ubezpieczenia OC przysluguje zakaady pelny miesi4c niewykorzystanego ubezpieczenia" na,,zwrot skladki z tytvtu niewykorzystanego okresu ubezpieczenia OC bgdzie dokonywany zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami prawa oraz obowiqzuj1c4 ustaw4 o ubezpieczeniach obowi4zkowych". Zamawiajqcy wyrazil swoje stanowisko w odpowiedziach na pytania z dnia Plrtanie nr 19 W odniesieniu do ryzyka Assistance prosimy o informacj g czy Zamawiajqcy dopuszcza z\ohenie oferly z pominigciem ubezpieczenia assistance dla pojazd6w osobowych i cigzarowych do 3,5T w wieku powyzej 10 lat. Natomiast dla pojazd6w osobowych oraz ciglarovrych do 3,5 T DMC w wieku do 10 lat przedstawienie oferty assistance tylko i wylqcznre dla pojazd6w ubezpieczanych w ryzyku AC. Z ubezpieczenia assistance zostan1 wyl1czone pojazdy specjalne, cigzarowe pow. 3,5 T DMC oraz autobusy. Odp owied t Zamaw iaj 4cego Zamawiajqcy wyrazil swoje stanowisko w odpowiedziach na pytania z dnia Zamawiai4cy nie wyraza zsody na odst4pienie od Assistance dla pojazd6w powyiej 10lat. Plrtanie nr 20 W odniesieniu do $ 7 ust. 4 prosimy o wprowadzenie zapisu dodatkowego w tresci,,koszty, o kt6rych mowa Wykonawca zwracal4czme do kwoty stanowi4cej 10% sumy ubezpreczenia OkreSlonej w umowie ubezpieczema" Odpowied rt Zamaw iaj 4cego Zamawiaj4cy nie wyra2a zgody na proponowana zmiang PWanie nr 21 W odniesieniu do $ 7 ust. 4 pkt. 2 prosimy o zmiang zapisu z,,holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu, z miejsca powstania szkody do siedziby Ubezpieczaj4cego lub miejsca naprawy wskazanego przez ljbezpieczaj4cego w zalehnolci od tego, kt6re z tych

7 miejsc znajduje sig blizej miejsca zdarzenia, nie wigcej jednak ni? " na,,transportu uszkodzonego pojazdu, z miejsca powstania szkody do siedziby Ubezpieczaj4cego lub miejsca naprawy wskazanego przez Ubezpieczaj4cego w zaleinolci od tego, kt6re z tych miejsc znajduje sig blizej miejsca zdarzenia, nie wigcej jednak niz L000zL" O dp owied f,, Zamaw iaj 4 ce go Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowana zmiang Pytanrem22 W odniesieniu do $ 7 ust. 6 prosimy o zmiang zapisu z "Odszkodowanie nie bgdzie pomniejszane z t14ultt, amortyzacji pojazdu, jego czgsci, za wyjqtkiem ogumienia, kt6rego dotyczy wyplata." Na,,Odszkodowanie nie bgdzie pomniejszane z tfiitlu amortyzacji pojazdu, jego czgsci, zawyj4tkiem ogumienia oraz akumulatora, kt6rego dotyczy wryplrta". Odpowied 1, Zamawiaj 4cego Zamawiaj?cy nie wyraza zgody na proponowana zmiang Pytanie nr 23 W odniesieniu do 7 ust. 15 prosimy o zmiang zapisu z,,uproszczona likwidacja szk6d - dla szk6d o wartosci do zl z uwzglgdnienia podatku VAT (brutto), pod warunkiem zgloszenia jej na infolinig, Ubezpieczyciel zezwala na dokonanie naprawy pojazdu bez oglgdzin (procedura uproszczona) Odszkodowanie wyplacane bgdzie na podstawre fal<tur za naprawg, po jej wykonaniu." rra,, Uproszczona likwidacja szk6d - dla szk6d do 2500 PLN bez dokonywania wczesniejszych oglgdzin pod warunkiem sporzqdzenia uzgodnionej z Ubezpreczycielem dokumentacji - dla szk6d typu szyba, lusterko, zamkr i element o5wietlenia do kwoty PLN. Odszkodowanie wyplacane bgdzie na podstawre faktur za naprawg? po jej wykonaniu." O dp owied t Zamawiaj 4ce go Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowana zmiang Pvtanie nr 25 W odniesieniu do $ 6 ust. 1 prosimy o wprowadzenie zapisu w tresci" w przypadku pojazd6w osobowych, osobowo-cigzarowych oraz terenowych o wartosci powyzej ,- zn - trzy oddzielne, niezalelnie dziataj1ce zabezpieczenia (w tym jednym z nich musi byi zamontowana w pojezdzie mechaniczna blokada skrzyni bieg6w lub czynny i aktywny system lokalizacji i odnajdowaniapojazdu np. GPS). Zamawiaj4cy wyr^zil swoje stanowisko w odpowiedziach na pytania z dnia Pytanie nr 26 W odniesieniu do $ 4 ust. 2 pkt.3 (zakres ubezpieczenia AC) prosimy o wykreslenie zapisu w tresci,jak r6wnie2 szk6d spowodowanych przez przesunigcie przewolonego tadunku). Zamawiaj4cy nie wyraza zgody na proponowana zmiang. Pltanie m 27 W odniesieniu do ryzyka AC prosimy o wprowadzenie fuanszyzy integralnej w wysokosci 400,- zl. O dpowied t Zamawiaj 4cego

8 Zamawiaj4cy nie wyra2a zgody na proponowana zmiang Plrtanie nr 28 Prosimy o informacjq czy Zamawiaj4cy dopuszcza wprowadzenie zapisu do ryzyka AC w tresci" Brak koniecznosci dokonywania oglgdzin pojazd6w fabrycznie nowych przyjmowanych do ubezpieczyciela oraz pojazd6w przeniesionych z innego zildadu ubezpieczenbezjednego dniaprzerwy w AC na podstawie kopii obowi4zuj4cej polisy AC oraz przy kontynuacji ubezpieczenia AC u Wykonawcy pod warunkiem, i2 nie wyst4pila 2adna szkoda z kt6rej wyplacono odszkodowania. Dla pozostalych pojazd6w wymagane sq zdjgciapojazdu" O dp owied t Zamawiaj 4cego Zamawiaj4cy akceptuje propozycjg w czgsci,,brak koniecznosci dokonywania oglgdzin pojazd6w fabrycznie nowych przyjmowanych do ubezpieczenia oraz pojazd6w przeniesionych z innego zakladu ubezpieczeri bez jednego dnia przerwy w AC na podstawie kopii obowi4zuj4cej polisy AC oraz przy kontynuacji ubezpieczenia AC u Wykonawcy". JednoczeSnie Zamawiaj4cy, dla pozostatych pojazd6w rwyra?a zgorlg na wykonanie zdjg6. Pytanie ff 30 Prosimy o informacjq czy Zamawiajqcy wyrtza zgodg na wprowadzenie skiadki minimalnej dlaryzykaauto Casco na poziomie 300,- zl. O dp owied i, Zamaw iaj 4ce go Zamawiaj4cy nie wyraia zgody na proponowana zmiang Pvtanie nr 31 Prosimy o wprowadzenie zapisu do zaloaeh do wszystkich rodzaj6w ubezpieczen, il do zapis6w nieuregulowanych w SIWZ maj4 zastosowanie og6lne warunki ubezpieczenia. Odpowied t ZamawitjAcego Zamawiaj4cy potwierdzait w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie maj4 og6lne warunki ubezpieczenia, natomiast kwestia pierwszeristwa stosowania zapis6w SIWZ i og6lnych warunk6w ubezpieczenia zostala uregulowana w $ 2 oraz $ 19. Pltanie nr 32 W odniesieniu do $ 4 ust. 2 pkt.8 (zakres ubezpieczenia AC) prosimy o wprowadzeme zapisu dodatkowe w tresci,,pod warunkiem zastosowania zabezpieczef pojazdu w sposob przewidzianych w jego konstrukcji i obowi4zuj4cych OWU oraz uruchomienia wszystkich zabezpieczeri przeciwkradziehowych wymaganychprzy zawarciuumowy ubezpieczenia". Odpowied t Zamaw iaj 4cego zamawiaj4cy wyrata zgodg na modyfikacjg zapisu w $ 4 ust. 2 pkt. 8. Nowe brzmienie tego punktu to,okradziely pojazdu, jego czgsci lub wyposalenia -bez wzglgdu na miejsce parkowania, pod warunkiem uruchomienia wszystkich p o s i a d a ny ch zab ezpie cz efi p rz e c iw kr a dzieilow y ch.', Pvtanie nr 33 Prosimy o przesunigcie terminu skladania ofert na dzieh r. O dp owied rt Zamaw iaja ce go Zamawiaj4cy nie wyra2a zgody na proponowana zmiang....' Neexelsriil( tib, p *i*,:*,,n *,. t1, :n :, wgn Mi eozryslautp ihitltzvat,,, t /r:

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy:

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Załącznik nr 5 Umowa generalna nr. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Starostwem Powiatowym Tomaszów Lubelski, z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV. Opis Zamówienia - informacje ogólne

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV. Opis Zamówienia - informacje ogólne ZNAK sprawy ZP 271.7.2015 Załącznik nr 8 B do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV W dniu... 2015r w Bielinach, pomiędzy Zamawiającym: Gmina

Bardziej szczegółowo

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A Nr sprawy AZP-250-PKC-P14-05/09 Załącznik Nr 1B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II Art. 1. UWAGI WSTĘPNE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi następujących rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane Muzeum Palacu Krt6la Jana III w Wilanowie ul. Stanislawa Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa Warszawa, dn. 15-06-2015 r. Dzial inwestycii ZAPYTANIE OFERTOWE dla zam6wienia publicznego o warto5ci nie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Powiat Tomaszów Lubelski wraz z jednostkami organizacyjnymi określonymi w punkcie 3 SIWZ. 2. WYMAGANIA OGÓLNE 2.1. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez:

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z OWU TUiR WARTA S.A. oraz Umowy Generalnej nr WARD/2010/00489 zawartej w dniu 01 grudnia 2010r. pomiędzy TUiR Warta S.A. a BZ WBK Leasing S.A.

Wyciąg z OWU TUiR WARTA S.A. oraz Umowy Generalnej nr WARD/2010/00489 zawartej w dniu 01 grudnia 2010r. pomiędzy TUiR Warta S.A. a BZ WBK Leasing S.A. BZWBK L, str 1 Wyciąg z OWU TUiR WARTA S.A. oraz Umowy Generalnej nr WARD/2010/00489 zawartej w dniu 01 grudnia 2010r. pomiędzy TUiR Warta S.A. a BZ WBK Leasing S.A. Niniejszym potwierdzamy, Ŝe w umowie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO I KRADZIEŻY DLA FLOT SAMOCHODOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO I KRADZIEŻY DLA FLOT SAMOCHODOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO I KRADZIEŻY DLA FLOT SAMOCHODOWYCH (Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Aneksem Nr 1/2010) Część I Część II - DEFINICJE I ZAKRES OCHRONY - UMOWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

dotyczy: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW MIASTA KALETY

dotyczy: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW MIASTA KALETY WOLiGL.2530.4.2013 Kalety, 21.03.2013 r. Wszyscy uczestnicy postępowania dotyczy: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW MIASTA KALETY Na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 77/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów autocasco (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. 1. CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZANEJ FLOTY SAMOCHODOWEJ 1.1 Ogólna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO OWU Nr PL-AC1-2 DP Zatwierdzone Uchwałą Zarządu BTA Insurance Company SE Nr LV1_0002/02-03-03-2015-96 z dnia z dnia 27.01.2015 25.06.2015 r. r. 1. Postanowienia Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. roku w Milanówku

Zawarta w dniu. roku w Milanówku Załącznik nr 8 SIWZ UMOWA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Nr 272/.../ORG/13 Istotne Warunki Umowy Zawarta w dniu. roku w Milanówku pomiędzy Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku ul. Kościuszki 45, 05-822

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 2 Przedmiot ubezpieczenia 2 Zakres ubezpieczenia 2 Wyłączenia odpowiedzialności 3 Suma ubezpieczenia 5 Składka 5 Zwrot składki 6

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l

Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l 1 Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l ZDM/DZP/ L7} /12/Z ZDM-DZP-EKW-3411-5/1-4 -12 Dotyczy : postcpowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA SPIS TREŚCI Rozdział I 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DEFINICJE 3 ZAWARCIE UMOWY 5 Rozdział II UBEZPIECZENIE AC 5 Przedmiot ubezpieczenia 5 Zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty marzec 2010 spis treści rozdział numer strony I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje 4 Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Znak sprawy ZP/PN/58/2015 Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco Mini, zwane dalej OWU ACM, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PROGRAM UBEZPIECZENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PROGRAM UBEZPIECZENIA I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo