Eil. Unz4o Mt.tsrn GoYtlt. 5) zawyjqtkrem szk6d polegaj4cych na uszkodzeniu silnika w warunkach stwarzaj4cych takie zagrozenie ( modyfikacja zapisu)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Eil. Unz4o Mt.tsrn GoYtlt. 5) zawyjqtkrem szk6d polegaj4cych na uszkodzeniu silnika w warunkach stwarzaj4cych takie zagrozenie ( modyfikacja zapisu)"

Transkrypt

1 Eil Unz4o Mt.tsrn GoYtlt Srjlz Gdlnia, Al. Marszalka Pilsudskiego 5z/54 telefon (centrala): ;Jax: o9-798; wwwg$tnia'pl MN t3 Gdynia, Dotyczy : przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej 200"000 euro na uslugg Ubezpieczenie ryzyka zwi4zanego z posiadaniem i u2ytkowaniem pojazdilw Gminy Miasta Gdynia i jej jednostek organizacyjnych w latach W odpowiedzi na zapttania Wykonawc6w odnosz4ce sig do Zal4cznrka nr 1,,Opis przedmiotu zam6wienia (Istotne postanowienia umowy)", wyjasniam :. Pytanie nr 1 I Rozdzial III $ 4 pkt 1 Wnosimy o specyfikacjg wyposuhenia dodatkowego i specjalistycznego oraz dodanie zapisu odnosnie wyposazenia dodatkowego : Przedmiotem ubezpieczenia AC s4 zgloszone pojazdy wraz z wyposazeniem (w tym wyposazeniem dodatkowym lub specjalistycznym zamontowunym na stule w pojeidzie jesli zostalo zgloszone do ubezpieczenra ), podlegaj4 stosownie do przepis6w prawa o ruchu drogowym -rejestracji w RP oraz inne pojazdy napgdzane silnikiern z wlasnego Zrodla energii,stanowi4ce wlasnosd, bgd4ce w posiadaniu lub uzytkowaniu jednostek organrzacyjnych Gminy Miasta Gdynia. Zamaw iaj4cy wy r ai,z zgo dg n a p rop on owan a zmian g Pltanie nr 2 Rozdzial III $ 4 pkt 3 Wnosimy o wykreslenie lub modyfikacjg zapis6w: 1) v'rylqczeme z zakresu ochrony ( wykreslenie zapisu) 2) zav'ryjqtkiem szk6d spowodowanych wskutek niewlasciwego zaladowania i pr zew o Zeni a I adunku, b aga2u ( mo dyfi kacj a z ap i su) 3) vrryl1czenie z zal<resu ochrony ( wykreslenie zapisu) 5) zawyjqtkrem szk6d polegaj4cych na uszkodzeniu silnika w warunkach stwarzaj4cych takie zagrozenie ( modyfikacja zapisu) 8) wylqczenie z za\<resu ochrony ( wykreslenie zapisu) Odpowied t Zamaw iaj 4cego Zamaw iaj4cy nie wy r aila zgo rly n a p ro p o nowan a zm ian g" Pytanie nr 3 Rozdzial III $ 4 pkt 7.1) Wnosimy o wykreslenie zapisu Odpowied t Zamawiaj4cego Zamawiaj4cy nie wyra2a zgody na proponowana zmiang.

2 Pytanie nr 4 Rozdzial III $ 4 pkt 8 Wnosimy o wykreslenie zapisu O dpowied t Zamawiaj 4cego Zamawiaj4cy nie wyraia zqody na proponowana zmiang. Pytanie nr 5 Rozdzial III $ 5 pkt I Wnosimy o zmiang zapisu Ubezpieczyciel ustala sumy ubezpieczenia odpowiadajqce wartoici ubezpieczonego pojazdu w danym momencie trwania umowy ubezpieczenia na podstawie notowari rynkowych pojazdu danej marki, typu, modelu z uwzglgdnieniem jego cech in$,widualnych i historii u2ytkowania. Notowania stanowiqce podstawg do ustalenia wartoici pojazdu zawarte sq w katalogach/programach komputerowych (Info-Elrspert, Eurotax). W dokumencie ub e zpi e c z eni a o dno t ow uj e s i g nq^,u g kat al o gu/pr o gr amu ko mput er ow e go s t anow i qc e go podstawg ustalenia wartoici pojazdu w dniu zawierania ubezpieczenia. Przy braku notowafi rynkowych danego pojazdu wartoit przyjgtq do ubezpieczenia ustala sig metodq oceny indywidualnej (np. przyjmujqc Sredniq z wartoici podobnych typ6w pojazd6w). O dp owied f, Zamaw iaj 4c e go Zamawiaj4cy nie wyraza zgody na proponowana zmiang. JednoczeSnie Zamawiaj4cy informuje, i2 okreslona w $ 5 pkt I,owartoS6 rynkowa pojazdu" uwzglgdnia parametry techniczne pojazdu, jego wyposazenia oraz cechy indywidualne i ustalana jest w oparciu o system Info-Ekspert lub Eurotax. Pltanie nr 6 Rozdzial III $ 5 pkt 3 Wnosimy o modyfikacjg zapisu Zniesiona konsumpcja sumy ubezpieczenia dla szk6d irurych nil calkowite polegajqce na wyplacie odszkodowania w wysokoici sumy ubezpieczenia za calkowite zniszczenie pojazdu lub iego utratg, w zwiqzku z calkowitym spelnieniem iwiadczenia i wykorzystaniem ochrony ubezpieczeniowej Odpowied t Zamaw iaj 4cego Zamaw iaj4cy wy r aita zgo dg na p rop o n ow an a zm ian g Plrtanie nr 7 Rozdzial III $ 7 pkt 4.2\ Wnosimy o zmtanq zapisu Zwrot koszt6w holowania uszkodzonego pojazdu z miejsca powstania szkody do siedziby Ubezpieczaj4cego lub miejsca naprawy wskazanego przeztjbezpieczaj4cego w zaleznosci od tego, kt6re ztychmiejsc znajduje sig blizej miejsca zdarzenia,w granicach limitdw zgodnych z OWU Wykonawcy, w przypadku gdy transport pojazdu z miejsca zdarzenia nie bgdzie m6gl byt wykonany w ramach bezplatnej uslugi Assistance O dp owied f,, Zamaw iaja ce go Zamawiaj4cy nie wyra2a zgody na proponowana zmiang. Pytanie nr 8 Rozdzial III $ 7 pkt 9 Wnosimy o modyfikacjg zapisu dotyczqcego terminu zglaszaniaszk6d l<radzieaowychtermin zglaszania szk6d kradziezowych nie pdiniej ni 24 godzin od powzigcia informacji o

3 lcradziezy pojazdu oraz koniecznoi6 powiadomienia o lcradziezy pojazdu policji, nie pdiniej nii w ciqgu l2 godzin od powzigcia informacji o lvadzie y pojazdu Odp owied f, Zamawiaj 4cego Zamawiaj4cy wyr^zil swoje stanowisko w odpowiedziach na pytania z dnia zamieszczonych w BIP Pylanie nr 9 Rozdzial III $ 7 pkt 15 Wnosimy o modyfikacjg zapisu dotyczqcego uproszczonej likwidacji szk6d W razie zaistnienia szkody AC, zwlaszcza w wyniku wlomania do pojazdu, lcradziety czgf ci lub wyposahenia, innego dzialania osdb trzecich (dotyczy aktdw wandalizmu), kierowca uszkodzonego pojazdu i/lub Ubezpieczajqcy mo2e w uszkodzonym pojeidzie dokonat zmiany oraz oddat do naprawy bez uprzedniego przeprowadzenia oglgdzin przez przedstawiciela Wykonawcy, o ile spelnione sq lqcznie nastgpujqce warunki: l. Wysokoit szkody nie przekracza h,voty l0o/o sumy ubezpieczenia i nie jest wy2sza ni zl netto w odniesieniu do samochodfw osobowych i cigzarowych o dmc do 3,5 tony lub zl netto w odniesieniu do pozostalych pojazdfw, 2. Zakres dokonanej wymiany nie obejmuje naprawy blacharsko-lakierniczej, 3. W przypadku lcradziezy czgici lub wyposahenia pojazdu zostqla zawiadomiona policja. Kierowca uszkodzonego pojazdu i/lub Ubezpieczajqcy mo1e w tym wypadku ustalit tryb Iilauidacji szkody telefonicznie z likwidatorem, po uprzednim przeslaniu do Wykonawcy dokumentqcji cyfrowej uszkodzeri pojazdu. Wyplata odszkodowania nastqpi po przedtoieniu oryginal1w faktur (ub kopii w przypadku wyplaty w lcwocie netto) zo naprawg i zakup czgici, przy czym kwota odszkodowania bgdzie ustalonq zgodnie z zapisami SIWZ oraz OWU Wykonawcy O dp owied L Znmaw iaj 4 ce go Zamawiaj4cy nie wyraza zgody na proponowana zmiang P)'tanie nr 10 Rozdzial IV $ 8 pkt 4 Wnosimy o wykreslenie zapisu O dp owied 1, Zamaw iaj 4 ce go Zamawiaj4cy nie Wyl4zazgady na proponowana zmiang Pytanie nr 11 RozdzialV$9pktl Prosimy o doprecyzowanie czy wanant podstawowy mazawrerai co najmniej holowanie pojazdu w ruzie wypadku i awarii bezwzglgdu na miejsce zdarzenia Zamawiajqcy potwierdzail wariant podstawowy Assistance ma zawierad co najmniej holowanie pojazdu w razie wypadku (zdarzenia) i awarii bez wzglgdu na miejsce zd,arzenia lub jesli to jest mozliwe naprawg na miejscu, umozliwiajqc1 poruszanie sig pojazdem. Pytanie nr 12 RozdzialV$9pkt2 a) Prosimy o doprecyzowanie czy pojazdpozarmczy - zgodnie zv'rykazempojazdow do ubezpieczenia - miesci sig w kategorii pojazd6w specjalnych, kt6re zgodnie z zapisem $ 9 pkt 2 obj gte zostanq ubezpteczeniem Assistance?

4 O dp owied t Zamawiajece go Zamawiaj1cy wyr^zil swoje stanowisko w odpowiedziach na pytania z dnia b) Wnosimy o v,ryl4czenie z zal<resu ochrony Assistance pojazd6w, kt6rych dopuszczalna masa calkowita przekracza3,5t, autobus6w i pojazd6w specjalnych. O dp owied t Zamaw iaj 4cego Zamawiaj4cy wyrazil swoje stanowisko w odpowiedziach na pytania z dnia Pytanie nr 13 Rozdzial VI $ 10 pkt2 Wnosimy o modyfikacjg zapisu Dopuszcza sig mo2liwo{6 zg\oszenia w terminie trzech dni roboczych od dnia rejestracji pojazdu - zapis ma zastosowanie dla fabrycznie nowych pojazd6w nabyuanych w krajowej sieci dealerskiej; w przypadku nabycia pojazddw u2ynuanych - objgcie pojazdu ochronq ubezpieczeniowq od dnia rejestracji, jednak nie wczeiniej ni od dnia zgloszenia pojazdu do ubezpieczenia oraz dodatkowo w przypadku objgcia ochronq autocasco od dnia wykonania oglgdzin pojazdu i zamontowania zabezpieczeri przeciwlvadzie2owych zgodnie z SIWZ) O dp owied t, Zamaw iaj4 ce go Zamawiaj1cy wyraizil swoje stanowisko w odpowiedziach na pytania z dnia Pytanie nr 14 Rozdzial VI $ 10 pkt 3 Wnosimy o zmiang terminu dostarczenia potwierdzenia posiadania ubezpreczenia OC ppm - najp62niej w ci4gu dw6ch dni roboczych po dniu, w kt6rym dokonano zgloszeniapojazdu do ubezpieczenia O dp owied f, Zamaw iaj 4ce go Zamawiaj4cy nie wyra2a zgody na proponowana zminng JednoczeSnie Zamawiaj4cy uznaje przeslanie scanu potwierdzenia posiadania ubezpieczenia OC ppm jako spelnienie tego warunku. Plrtanie nr 15 Prosimy o opis klauzul dodatkowych o kt6rych stanowi $ 16 Opisu przedmiotu zam6wienia ( brak zalqcznikanr 3 do Umowy Wykazklauzul dodatkowych Zamawiai4cy wyr^zil swoje stanowisko w odpowiedziach na pytania z dnia Pltanie nr 16 Prosimy o aktualizacjg danych szkodowych wg stanu do dnia 3 r.03.20r3r O dpowied t Zamaw iaj 4cego Przygotowane zestawienie szkodowosci bazuje na otrzymanych od Ubezpieczycieli zaswiadczeniach wg stanu na styczeri 2013r. i obejmuje szkody w latach

5 Zestawienie to zostalo zweryfikowane po otrzymaniu biez4cego zaswiadczenia z TUiR Warta SA. (w dniu 30 kwietnia 2013r.) Su!:ne z \qlsrtu c vs.ypfucanego odfikcrists,ania_, _ Rodaei uberpiec?enia ;-lrskiiy l;r Aa 2S0g?$1S 1$:lI 20.t"t 2St3 -: ta 1868,50 : s 741, ,4S, , t3$i2,7? t3 042, ,4I , ,34 493I,35 : 18q&ise 874r.{ jp.3 2? F8r,so 353-7&s ,35 Ad 5{.Jrr1a , ,53 33?7,4? ,83 :: na :$0? 2S1"8 2SLj. Zfr3.?, A7q <7 : : : 3L23O'SS, 4S73, ,56 i 5:!"23,69, : i 942,G0 1:" 230'80 4rO73,9! 7 382,25 Rodeaj Warloic wyplacanego.;adnosika l ; ubezpiecz+< * Da{a r.rystqpienia szkodr " odszkodowania i- ijbspieczyriel :- Re?erway'Odszkodswari o {,JM AC ,! a 6q5,:.7 li,laria Odszk.odorryanie uh'i 20t0-32-?: E14,3t Wafia Qdszkodol,laniP UM AC 201L-03-0r 255.?6!Varta OdszkodowaniE {_tt4 AC 2Srt-05-B 954,4,1 Wana Odsz*fldoe*,Eilie ul\,1 301t-c6-1t 4 699,48 Warla od5zkddowanip rijivl o! 655,09 U,larta odszk.odor.dafiie uld 2Sr!-8S-& 4 F59,14 I'Varta 0dszkodortanie UM 3$tr-1$-x: 43&S4 lvarta Odrzkodowail;e lijm 2011-tt-?{ I 379,86 Warta od5zkadonrailie uh'l?s12-0].-2 4 S66,40 Wad Odszksdowanie UM 2i 'lt I8.15,S8 't'farta Odszkadovrafi!e ut,, Bl? 488,17 Warta ldszkodor.d,anib UM?*r1-1$ ,99 Warta fdszkodowanie l-rt/l 2S1?-1].-3t I 954,84 Warta Odszkodowanie uhl?or t Warta odszkodotr'/anie IJM zdt3-03-2t ,68 ljvarta Odszkado.\ilanle Ltl'n 2Sl?-r2-1( 6 rtgl,08!v rta odsek$doe,,afiie UhI 2012-tt-2: Waffa ldszkodolvafiie Z(K 'lt 1 86S,58 qat) fdszk.odo1{renie zck 20r0-r ,03 PZU fderkodoe,/ nie ZKM?899-0r r0t!rc$ l{pstia ]dszkodowanie ZKM 2$G9-0e :S?,95 PZU fd5rkodo{.,*'ifiie ZKM 2$10-SI-S3 r0 34s,$s irso llesti ]dszkodowanie rkm 2S ,72 l?u fdszkodovranie XKXr4 z$tt-0t-o1 I 0s8,00 :reo l{estia f,dszkodoruasie ZKM zjllx-o ^,4't ienerali f dszkodo\.,/anie ZKM ?-lc 2 633,3?t )7U fdszkodo!.,ranie COSiR ]{: 2&t2-0$-oI r 326.5S JZU Odszk0dowanie IiJM?D !9S,8!,darta odszkodow i1ie ub1 2S3:t-03-qq r 44S.61.qarta Odszgodo!,1ifiie ut\l ]c?slr ,49 &'art odszkodo$,1dfrie IiJM f,c 20r? ,00 &arta odszk.od0r.,ranie UI,Jl 2tr2-87-S3 1, 123,69 qarta 0dszkqdor.,raniP ut\t 3Sit-07-L3 2S00,s0 *, rfa Qdsek0dowanie,JM jd za:3-0t-ef 2G72,46,Varta odszkodovrariie u$ ] s09,29 ld rt Odszkodopvaaie ijm fc &S,09 rvarta OdszkBdowa$ie Z(frq 2Et0-0t-01 I 353,00 :Ees filestia Odszkodoyranip ZKM L :rso Hestia odszkodo\rranie ZKM fc zst:?-03-0? 932,8u :rso llestia od5ak.odoedanie l.?1037;03

6 P)'tanie nr 16 W odniesieniu do $ 19 Umowy Generalnej - postanowienia koricowe, prosimy o wykreslenie ust" 6 w tresci "Strony zgodnie ustalaj4, 2e wierzytelnosci powstale w wyniku realizacji niniejszej Umowy nie mog4 bez zgody Ubezpreczaj?cego byc przeniesione przez Wierzyciela 1 kc) ani uregulowane w drodze kompensaty (art.498 kc)". na osoby trzecie (art. 509 $ Odpowied t Zamaw iaj 4cego Zamawiaj4cy nie wyraza zgody na proponowana zmiang Pltanie nr 17 W odniesieniu do umowy generalnej prosimy o usunigcie $ 18 Kary Umowne. Zamawiaj4cy nie wyra2a zgody na proponowana zmiang Pltanie nr 18 W odniesieniu do $ 13 ust. 2 prosimy o zmiang zapisu z,,zwrot skladki z t1trilu ubezpieczenia OC przysluguje zakaady pelny miesi4c niewykorzystanego ubezpieczenia" na,,zwrot skladki z tytvtu niewykorzystanego okresu ubezpieczenia OC bgdzie dokonywany zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami prawa oraz obowiqzuj1c4 ustaw4 o ubezpieczeniach obowi4zkowych". Zamawiajqcy wyrazil swoje stanowisko w odpowiedziach na pytania z dnia Plrtanie nr 19 W odniesieniu do ryzyka Assistance prosimy o informacj g czy Zamawiajqcy dopuszcza z\ohenie oferly z pominigciem ubezpieczenia assistance dla pojazd6w osobowych i cigzarowych do 3,5T w wieku powyzej 10 lat. Natomiast dla pojazd6w osobowych oraz ciglarovrych do 3,5 T DMC w wieku do 10 lat przedstawienie oferty assistance tylko i wylqcznre dla pojazd6w ubezpieczanych w ryzyku AC. Z ubezpieczenia assistance zostan1 wyl1czone pojazdy specjalne, cigzarowe pow. 3,5 T DMC oraz autobusy. Odp owied t Zamaw iaj 4cego Zamawiajqcy wyrazil swoje stanowisko w odpowiedziach na pytania z dnia Zamawiai4cy nie wyraza zsody na odst4pienie od Assistance dla pojazd6w powyiej 10lat. Plrtanie nr 20 W odniesieniu do $ 7 ust. 4 prosimy o wprowadzenie zapisu dodatkowego w tresci,,koszty, o kt6rych mowa Wykonawca zwracal4czme do kwoty stanowi4cej 10% sumy ubezpreczenia OkreSlonej w umowie ubezpieczema" Odpowied rt Zamaw iaj 4cego Zamawiaj4cy nie wyra2a zgody na proponowana zmiang PWanie nr 21 W odniesieniu do $ 7 ust. 4 pkt. 2 prosimy o zmiang zapisu z,,holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu, z miejsca powstania szkody do siedziby Ubezpieczaj4cego lub miejsca naprawy wskazanego przez ljbezpieczaj4cego w zalehnolci od tego, kt6re z tych

7 miejsc znajduje sig blizej miejsca zdarzenia, nie wigcej jednak ni? " na,,transportu uszkodzonego pojazdu, z miejsca powstania szkody do siedziby Ubezpieczaj4cego lub miejsca naprawy wskazanego przez Ubezpieczaj4cego w zaleinolci od tego, kt6re z tych miejsc znajduje sig blizej miejsca zdarzenia, nie wigcej jednak niz L000zL" O dp owied f,, Zamaw iaj 4 ce go Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowana zmiang Pytanrem22 W odniesieniu do $ 7 ust. 6 prosimy o zmiang zapisu z "Odszkodowanie nie bgdzie pomniejszane z t14ultt, amortyzacji pojazdu, jego czgsci, za wyjqtkiem ogumienia, kt6rego dotyczy wyplata." Na,,Odszkodowanie nie bgdzie pomniejszane z tfiitlu amortyzacji pojazdu, jego czgsci, zawyj4tkiem ogumienia oraz akumulatora, kt6rego dotyczy wryplrta". Odpowied 1, Zamawiaj 4cego Zamawiaj?cy nie wyraza zgody na proponowana zmiang Pytanie nr 23 W odniesieniu do 7 ust. 15 prosimy o zmiang zapisu z,,uproszczona likwidacja szk6d - dla szk6d o wartosci do zl z uwzglgdnienia podatku VAT (brutto), pod warunkiem zgloszenia jej na infolinig, Ubezpieczyciel zezwala na dokonanie naprawy pojazdu bez oglgdzin (procedura uproszczona) Odszkodowanie wyplacane bgdzie na podstawre fal<tur za naprawg, po jej wykonaniu." rra,, Uproszczona likwidacja szk6d - dla szk6d do 2500 PLN bez dokonywania wczesniejszych oglgdzin pod warunkiem sporzqdzenia uzgodnionej z Ubezpreczycielem dokumentacji - dla szk6d typu szyba, lusterko, zamkr i element o5wietlenia do kwoty PLN. Odszkodowanie wyplacane bgdzie na podstawre faktur za naprawg? po jej wykonaniu." O dp owied t Zamawiaj 4ce go Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowana zmiang Pvtanie nr 25 W odniesieniu do $ 6 ust. 1 prosimy o wprowadzenie zapisu w tresci" w przypadku pojazd6w osobowych, osobowo-cigzarowych oraz terenowych o wartosci powyzej ,- zn - trzy oddzielne, niezalelnie dziataj1ce zabezpieczenia (w tym jednym z nich musi byi zamontowana w pojezdzie mechaniczna blokada skrzyni bieg6w lub czynny i aktywny system lokalizacji i odnajdowaniapojazdu np. GPS). Zamawiaj4cy wyr^zil swoje stanowisko w odpowiedziach na pytania z dnia Pytanie nr 26 W odniesieniu do $ 4 ust. 2 pkt.3 (zakres ubezpieczenia AC) prosimy o wykreslenie zapisu w tresci,jak r6wnie2 szk6d spowodowanych przez przesunigcie przewolonego tadunku). Zamawiaj4cy nie wyraza zgody na proponowana zmiang. Pltanie m 27 W odniesieniu do ryzyka AC prosimy o wprowadzenie fuanszyzy integralnej w wysokosci 400,- zl. O dpowied t Zamawiaj 4cego

8 Zamawiaj4cy nie wyra2a zgody na proponowana zmiang Plrtanie nr 28 Prosimy o informacjq czy Zamawiaj4cy dopuszcza wprowadzenie zapisu do ryzyka AC w tresci" Brak koniecznosci dokonywania oglgdzin pojazd6w fabrycznie nowych przyjmowanych do ubezpieczyciela oraz pojazd6w przeniesionych z innego zildadu ubezpieczenbezjednego dniaprzerwy w AC na podstawie kopii obowi4zuj4cej polisy AC oraz przy kontynuacji ubezpieczenia AC u Wykonawcy pod warunkiem, i2 nie wyst4pila 2adna szkoda z kt6rej wyplacono odszkodowania. Dla pozostalych pojazd6w wymagane sq zdjgciapojazdu" O dp owied t Zamawiaj 4cego Zamawiaj4cy akceptuje propozycjg w czgsci,,brak koniecznosci dokonywania oglgdzin pojazd6w fabrycznie nowych przyjmowanych do ubezpieczenia oraz pojazd6w przeniesionych z innego zakladu ubezpieczeri bez jednego dnia przerwy w AC na podstawie kopii obowi4zuj4cej polisy AC oraz przy kontynuacji ubezpieczenia AC u Wykonawcy". JednoczeSnie Zamawiaj4cy, dla pozostatych pojazd6w rwyra?a zgorlg na wykonanie zdjg6. Pytanie ff 30 Prosimy o informacjq czy Zamawiajqcy wyrtza zgodg na wprowadzenie skiadki minimalnej dlaryzykaauto Casco na poziomie 300,- zl. O dp owied i, Zamaw iaj 4ce go Zamawiaj4cy nie wyraia zgody na proponowana zmiang Pvtanie nr 31 Prosimy o wprowadzenie zapisu do zaloaeh do wszystkich rodzaj6w ubezpieczen, il do zapis6w nieuregulowanych w SIWZ maj4 zastosowanie og6lne warunki ubezpieczenia. Odpowied t ZamawitjAcego Zamawiaj4cy potwierdzait w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie maj4 og6lne warunki ubezpieczenia, natomiast kwestia pierwszeristwa stosowania zapis6w SIWZ i og6lnych warunk6w ubezpieczenia zostala uregulowana w $ 2 oraz $ 19. Pltanie nr 32 W odniesieniu do $ 4 ust. 2 pkt.8 (zakres ubezpieczenia AC) prosimy o wprowadzeme zapisu dodatkowe w tresci,,pod warunkiem zastosowania zabezpieczef pojazdu w sposob przewidzianych w jego konstrukcji i obowi4zuj4cych OWU oraz uruchomienia wszystkich zabezpieczeri przeciwkradziehowych wymaganychprzy zawarciuumowy ubezpieczenia". Odpowied t Zamaw iaj 4cego zamawiaj4cy wyrata zgodg na modyfikacjg zapisu w $ 4 ust. 2 pkt. 8. Nowe brzmienie tego punktu to,okradziely pojazdu, jego czgsci lub wyposalenia -bez wzglgdu na miejsce parkowania, pod warunkiem uruchomienia wszystkich p o s i a d a ny ch zab ezpie cz efi p rz e c iw kr a dzieilow y ch.', Pvtanie nr 33 Prosimy o przesunigcie terminu skladania ofert na dzieh r. O dp owied rt Zamaw iaja ce go Zamawiaj4cy nie wyra2a zgody na proponowana zmiang....' Neexelsriil( tib, p *i*,:*,,n *,. t1, :n :, wgn Mi eozryslautp ihitltzvat,,, t /r:

INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"

INSTYTUT POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" DZIAL ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH 04-730 WARSZAWA - MIEDZYLESIE AL. DZIECI POLSKICH 20 TEL. +48228151535 /FAX. +48228151015 e-mail: g.zareba@czd.pl V/DZP/ )26(113 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Unz4o Mt.,tsrn Goyttt

Unz4o Mt.,tsrn Goyttt Unz4o Mt.,tsrn Goyttt &-j\z Cdlnia, Al. Marszalka Pilsudskiego 5z/54 *lejon (centrala): 58-66-88-000;fax: 58-62-o9-798; e-mail: umgdlnia@gdynia,pl; wwwgdynia.pl MN.271.37"2013 Gdynia, dnia 30.04.2013 r.

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

zamówienia publicznego

zamówienia publicznego Kontakt: Centrala Sekretariat Dyrektor Dzial Jakosci i Marketingu Fax e-mail: http (094) 34-88 - 400 (094) 34-88 - 151 (094) 34-88 - 102 (094) 34-88 - 380 (094) 34-88 - 103 ewelina@swk.med.pl www.swk.med.pl

Bardziej szczegółowo

Zamawiajqcy informuje, ze wykonawcy zwrocili sie z nastepujqcymi zapytaniami:

Zamawiajqcy informuje, ze wykonawcy zwrocili sie z nastepujqcymi zapytaniami: Rzeszow, dnia 11 sierpnia 2009r. znak postepowania : ZP 341/153/2009 Do ucrestnikow pnetargu nieograniczonego na ustugq ubezpieczenia mienia, odpo wiedzialnodci cywilnej oraz ubezpieczenia osobo we i ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Unz4n Mt^rsrn Gtvttt. lb,,opis przedmiotu zam6wienia (Istotne postanowienia umowy)", wyjasniam :

Unz4n Mt^rsrn Gtvttt. lb,,opis przedmiotu zam6wienia (Istotne postanowienia umowy), wyjasniam : Unz4n Mt^rsrn Gtvttt Brj\z Cdltnia, Al. Marszalka Pilsudskiego 5z/54 telefon (centrala): 58-66-88-000;fax:58-62-o9-798; e-mail' umgdlnia@gfunia.pl; www,gdlnia,pl MN.271.63.2013 Gdvnia. 2013-07-02 dot.:

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, Autocasco,, NNW, Zielonej Karty, Car Assistance, Mini Car Assistance) Program Toyota

Bardziej szczegółowo

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym:

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym: Poznań, 10.09.2014r. ZP WORD 5/komunikacja/2014 W oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu udziela

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

zamawtaj{cy: w Lukowie S. A. Przeds igbiorstwo Kom u n i kacj i Samoc hodowej tel.: 025 798 2827 faks: 025 798 28 58

zamawtaj{cy: w Lukowie S. A. Przeds igbiorstwo Kom u n i kacj i Samoc hodowej tel.: 025 798 2827 faks: 025 798 28 58 zamawtaj{cy: Przeds igbiorstwo Kom u n i kacj i Samoc hodowej w Lukowie S. A. ul. Pilsudskiego 29 21-400 Luk6w REGON 000616385, NtP 8250003216 Adres strony internetowej, na kt6rej bqdzie zamieszczona SIWZ:

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013

Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013 Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013 zawartej w dniu 28 listopada 2013 r. w Gdańsku (uwzględniający zmiany do umowy wprowadzone w drodze aneksów do niej), pomiędzy: Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie Szpitala Powiatowego Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem znak sprawy ZP/28/12

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie Szpitala Powiatowego Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem znak sprawy ZP/28/12 Zakopane, dnia 26.09.2012 r. znak postępowania: ZP/28/12 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia, zwanym dalej programem FordUbezpieczenia, określonym w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia?

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia? Rokietnica, dn. 10.07.2013 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia Zamawiającego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez:

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA. llanclerz. postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu

WYJASNIENIA. llanclerz. postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie '. r,z I llanclerz Szczecin, dnia 19.03.2015 r. Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ponizej kwoty, o

Bardziej szczegółowo

na: Przedmiot ubezpieczenia: 4. 1l przekazywanie informacji o przvieciu i zareiestrowaniu szkody I 2. zmianq pkt, 4 ust.1 zasad likwidacji szk6d:

na: Przedmiot ubezpieczenia: 4. 1l przekazywanie informacji o przvieciu i zareiestrowaniu szkody I 2. zmianq pkt, 4 ust.1 zasad likwidacji szk6d: Piszczac, dnia 08.10.2015 r. Wszyscy Wykonawcy I WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNXOW ZAM6WIENIA W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAM6WEUn PUBLICZNEGO pod nazw4i,,ubezpieczenie MAJ.qTKU I INNYCH

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. 1. W przypadku pojazdów dotychczas ubezpieczanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne

ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne Izabella Skrzypczyk Opole, 29 lipca 2016 1 z 41 ERGO 7. Sztuka wyboru W jaki sposób wyliczyć BM dla klienta indywidualnego? 2 z 41 BM Klient indywidualny (segment C)

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: ZP/439/055/U/11 UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie MZK sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 11.06.2015r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 11.06.2015r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego: ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot. WSzSL/FKZ/072/720/11 Legnica 16.11.2011 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

i budowli jest odleglosd Paristwowej Strazy Po2arnej od poszczeg6lnych lokalizacji Zamawiai4cego zgloszonych do o konstrukcji i wypetnieniu

i budowli jest odleglosd Paristwowej Strazy Po2arnej od poszczeg6lnych lokalizacji Zamawiai4cego zgloszonych do o konstrukcji i wypetnieniu Nr sprawy : Dry-391l0l N 12013 Biatystok, dnia 07.02.2013 r. UCZ ESTN IC Y POS TEPOWAN IA Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:,,uslugg ubezpieczenia maj4tku i odpowiedzialnosci

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez:

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: UMOWA wzór Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych Zawarta dnia pomiędzy: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: 1.. 2.. Zwanym dalej Ubezpieczającym

Bardziej szczegółowo

Unz4n Mt,tsra GuvNl. rroilnffior* Y rr f. i nie bgdzie ponosil z tego tytulu w ustaleniu sumy ubezpieczenia ( Dotyczy: przetargri

Unz4n Mt,tsra GuvNl. rroilnffior* Y rr f. i nie bgdzie ponosil z tego tytulu w ustaleniu sumy ubezpieczenia ( Dotyczy: przetargri tel'fn (tentrala), Unz4n Mt,tsra GuvNl BryBz Gdlnia, AL Atfarsnlka Pilsudskiego 5z/54-6 6-8 8 -ooo; rtx : t B - 62 - o 9-7 9 I ; -m ail : umgdyni e a @ gdy ni a'pl ; www gfui ni a'pl MN.271.10.2015 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; NIP: KRS: ; reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; NIP: KRS: ; reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną przez: mgr inż. Marka

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 04.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

P R E Z Y D E N T MIASTA PABIANIC

P R E Z Y D E N T MIASTA PABIANIC ZP.271.8.2015 Pabianice, 03.12.2015 Uczestnicy postępowania przetargowego Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie komunikacyjne autobusów przekazanych umową

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014

UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014 ZAŁĄCZNIK NR 13 UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014 CZĘŚĆ 03 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu. 2014 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - MODYFIKACJA

FORMULARZ OFERTOWY - MODYFIKACJA pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY - MODYFIKACJA 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na usługę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu

Bardziej szczegółowo

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie pojazdów MZK sp.

Bardziej szczegółowo

nr postępowania: BZP.2421.25.2013.BO Wrocław, dnia 14.08.2013 r. Wykonawcy

nr postępowania: BZP.2421.25.2013.BO Wrocław, dnia 14.08.2013 r. Wykonawcy nr postępowania: BZP.2421.25.2013.BO Wrocław, dnia 14.08.2013 r. Wykonawcy (informacja przesłana faksem wg rozdzielnika oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego) Dotyczy: Postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dane ogólne 1. Ubezpieczenia komunikacyjne będą zawarte w formie umowy flotowej - umowy generalnej, natomiast do kaŝdego pojazdu zostanie wystawiony certyfikat. 2. Okresy

Bardziej szczegółowo

PAKIET MAXI OPEL/CHEVROLET/SAAB

PAKIET MAXI OPEL/CHEVROLET/SAAB Pakiet 23/2008 PAKET MAX OPEL/CHEROLET/SAAB. ZASADY OGÓLNE 1. Pakiet skierowany jest do osób fizycznych oraz klientów instytucjonalnych będących właścicielami samochodów osobowych lub ciężarowych o ciężarze

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen-Leasing Polska S.A. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa

Raiffeisen-Leasing Polska S.A. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa Raiffeisen-Leasing Polska S.A. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa Zasady udzielania zgody na indywidualne ubezpieczenie przedmiotu leasingu: W celu uzyskania decyzji Finansującego (F) należy przesłać wypełniony

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 84/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR A 1. Zakres ubezpieczenia pojazdów: 1) OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za

ZAŁĄCZNIK NR A 1. Zakres ubezpieczenia pojazdów: 1) OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za ZAŁĄCZNIK NR A 1. Zakres ubezpieczenia pojazdów: 1) OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, sumy

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1. ZAMAWIAJĄCY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Powiat Tomaszów Lubelski wraz z jednostkami organizacyjnymi określonymi w punkcie 1.4. SIWZ. 1.2. Wykonawca przyjmuje do

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej ) Y@mnz7:= BEICRLTARIAT: GENTRAU: za 596 61 00 FAX: aa 22 5966474 6160 Warszawa, dnia 12/09/2011r. Dla wszystkich uczestnik6w postqpowania w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

2. W WZÓR UMOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIE IA załącznik nr 5a do siwz Niniejsza umowa została zawarta w Lublinie, w dniu... pomiędzy: MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLI IE, Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M: mgr inż. Jarosław Kateusz p. o. Prezes Zarządu Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 27.10.2015... (podpis) data zatwierdzenia: 29.10.2015 WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD

PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD Załącznik nr 0 do SIWZ Wykonawca (Zakład Ubezpieczeń):. Zamawiający (Ubezpieczający): Administracja Domów Miejskich ADM Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-0), przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A. 2. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 27.02.2013 1/S/2013 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE postanowienia wspólne dla części od 02 do 17 Zamówienia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE- wszystkie postanowienia

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

zamawtaj{cy: w t-ukowie S. A. faks:025 798 28 58 Przeds iqbiorstwo Kom u n i kacj i Samochodowej

zamawtaj{cy: w t-ukowie S. A. faks:025 798 28 58 Przeds iqbiorstwo Kom u n i kacj i Samochodowej zamawtaj{cy: Przeds iqbiorstwo Kom u n i kacj i Samochodowej w t-ukowie S. A. ul. Pilsudskiego 29 21-400 Luk6w REGON 000616385, NIP 8250003216 Adres strony internetowej, na ktorej bgdzie zamieszczona SIWZ:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów w następującym zakresie: I. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY GENERALNEJ

WZÓR UMOWY GENERALNEJ WZÓR UMOWY GENERALNEJ Niniejsza umowa została zawarta dnia., w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku Nr sprawy: I.272.13.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SIWZ + ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

MODYFIKACJA SIWZ + ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Zielona Góra, 18.09.2008 r. ZDW-ZG-IV-3310-81/08 modyf.+ zmiana terminu MODYFIKACJA SIWZ + ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Dotyczy przetargu nieograniczonego: Ubezpieczenie floty komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Istotne postanowienia umowy N r zawarta w dniu... 2013 roku w Wolsztynie pomiędzy: KUPUJĄCYM: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie Ul. Wschowska 17 64-200 Wolsztyn

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC.

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC. Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 18.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

W dniu 23.02.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawcy o następującej treści:

W dniu 23.02.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawcy o następującej treści: Łomża, dnia 25.02.2016 r. ZGO/1/2016 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika

Bardziej szczegółowo

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie?

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie? Rzeszów, dnia 10 sierpnia 2009r. znak postępowania : ZP 341/153/2009 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

ZDM-DZP. ZARZAD DROG M EJSK CH. Faktura wystawiana przez WykonawcA zawien w swojej tresci Wkaz transakcji

ZDM-DZP. ZARZAD DROG M EJSK CH. Faktura wystawiana przez WykonawcA zawien w swojej tresci Wkaz transakcji ZARZAD DROG M EJSK CH ul. Chmielna 120, 00-80'l Warszawa, tel,22 55 89 000, faks 22 620 06 08 kancelaria@zdm.wawpl, www.zdm,waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa ZDMIDZPI ZDM-DZP. 15.MSZ Dotyczy : postgpowania

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA GENERALNEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA GENERALNEGO Załącznik nr 6 b do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA GENERALNEGO zawarta w dniu w.., zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

... - Roman Smolarczyk - Dyrektora Szpitala zwanym dalej,,zamawiajpcym" a

... - Roman Smolarczyk - Dyrektora Szpitala zwanym dalej,,zamawiajpcym a UMOWA nr Zawarta w dniu... w Warszawie pomiqdzy:.../sk/... Zatpcznik nr 4 do SIWZ - lstotne postanowienia umowy SZPITALEM KLINICZNYM im. ks. Anny Mazowieckiej z siedzibq w Warszawie: 00-315 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

(ZNAK SPRAWY 8/2014/OKOM/NO/K/BU)

(ZNAK SPRAWY 8/2014/OKOM/NO/K/BU) ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA POJAZDÓW ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty UNIA europejska europejski FUNDUS2 Projekt wsp6ff1nansowany ze irodk6w Europejskiego Funduszu RozwoJu GMINA BARCIANY NR SPRAWY: RGKiI.271.3.2015 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Barciany,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

autocasco, stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną 2. 12 otrzymuje następujące brzmienie: 12 ubezpieczyciela przyjęcia wniosku ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo