OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczenia mienia, będącego przedmiotem wystawy Nauka i nauczanie na Uniwersytecie Wrocławskim Zakres zamówienia obejmuje: 1. Ubezpieczenie mienia od poŝaru i innych zdarzeń losowych 2. Ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku 3. Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym Miejsce ubezpieczenia: Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego Gmach Główny Uniwersytetu, pl. Uniwersytecki 1, Wrocław Wykaz i wycena obiektów wypoŝyczonych znajduje się w załącznikach nr 5, 6, 7, 8: 1/ Załącznik nr 5 wykaz i wycena obiektów wypoŝyczonych z Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Św. Jadwigi 3-4 we Wrocławiu na wystawę Nauka i nauczanie na Uniwersyteckie Wrocławskim w Muzeum Uniwersyteckim przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu 2/ Załącznik nr 6 wykaz i wycena obiektów wypoŝyczonych z Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Św. Jadwigi 3-4 we Wrocławiu (Oddział Zbiorów Muzycznych) na wystawę Nauka i nauczanie na Uniwersyteckie Wrocławskim w Muzeum Uniwersyteckim przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu 3/ Załącznik nr 7 wykaz i wycena obiektów wypoŝyczonych z Muzeum Miejskiego we Wrocławiu i jego Oddziału Muzeum Archeologicznego na wystawę Nauka i nauczanie na Uniwersyteckie Wrocławskim w Muzeum Uniwersyteckim przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu 4/ Załącznik nr 8 wykaz i wycena obiektu wypoŝyczonego z Breslauer Sammlung Koln w Kolonii (Niemcy) na wystawę Nauka i nauczanie na Uniwersyteckie Wrocławskim w Muzeum Uniwersyteckim przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu I. Charakterystyka Zamawiającego Zamawiający: Uniwersytet Wrocławski Pl. Uniwersytecki 1, Wrocław REGON: NIP: I.1. Rodzaje prowadzonej działalności: PKD: 8524B Zgodnie z Dekretem z dnia 24 sierpnia 1945 r. o przekształceniu Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej na polskie państwowe szkoły akademickie (Dz. U. Nr 34, poz. 207) Uniwersytet Wrocławski jest polską państwową szkoła akademicką. Pod pojęciem prowadzonej działalności rozumie się w szczególności: Prowadzenie działalności dydaktyczno-naukowej, badawczej, oświatowej i socjalnej Prowadzenie jednostek podległych Uniwersytetowi Wrocławskiemu, np. samorząd Uczelniany, zrzeszenia studenckie, kluby studenckie, studenckie koła naukowe (np. Uniwersytecka Poradnia Prawna (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii), studenckie zespoły artystyczne, domy pracy twórczej Strona 1 z 17

2 Prowadzenie działalności przez inne uczelniane placówki socjalne i ogólnouŝytkowe, np. sale gimnastyczne, domy studenckie, hotele (m.in. asystenta), parkingi itp. Organizowanie wycieczek, obozów, praktyk, seminariów, spotkań sportowych, imprez okolicznościowych i rozrywkowych Organizowanie imprez masowych odpłatnych i nieodpłatnych, na terenie zamkniętym i otwartym, z wyjątkiem imprez masowych objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych Opracowywanie opinii naukowych i specjalistycznych oraz prowadzenie konsultacji Wykonywanie kontraktów (umów) zawieranych z innymi podmiotami I.2. Informacja dotycząca szkód powstałych na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego podczas powodzi w roku W związku z brakiem dokumentacji dot. powstałych szkód podczas powodzi w roku 1997, na podstawie zebranych danych przez administratorów budynków Uczelni oświadczamy, Ŝe zalaniu uległy n/w obiekty: 1/ Dom Studencki UL, ul. Komuny Paryskiej 21 - zalane zostały piwnice i parter budynku do wysokości ok. 80 cm, 2/ Instytut Fizyki i Astronomii, ul. Maksa Borna 9, Wydział Nauk Geologicznych, ul. Cybulskiego 34 budynki połączone ze sobą - zalane zostały piwnice i parter budynków do wysokości ok. 40 cm. Instytut Astronomii ul. Kopernika 11 woda przelała się przez wały na Zalesiu, zalewając piwnice i parter budynków do wysokości ok cm. 3/ Ogród Botaniczny, ul. Sienkiewicza 21 wylała woda ze stawu zalewając roślinność. Nie zostały zalane piwnice i budynki znajdujące się na terenie Ogrodu. 4/ Instytut Biotechnologii, ul. Tamka 2, Budynki Wydziału Prawa i Administracji, ul. Uniwersytecka 20/26, Biblioteka Na Piasku, ul. Św. Jadwigi 3/4, Biblioteka Uniwersytecka, ul. Szajnochy 7/10, Instytut Nauk Historycznych i Pedagogicznych ul. Szewska, ul. Dawida 1 W powyŝszych budynkach zostały zalane piwnice w wyniku podniesienia się poziomu wód gruntowych i wylania wody z kanalizacji związanych z intensywnymi opadami deszczu. Pozostałe budynki będące własnością Uniwersytetu Wrocławskiego nie zostały zalane, podtopione, zawilgocone. Uczelnia nie występowała do ubezpieczyciela o odszkodowanie za powstałe w wyniku powodzi szkody. I.3. Informacja o wystawie Wystawa Nauka i nauczanie na Uniwersytecie Wrocławskim będzie trwać w okresie od r. do r. Część ekspozycji (wskazana w załącznikach 5, 6, 8 do SIWZ) zostanie zakończona, a eksponaty zwrócone w terminie wcześniejszym tj. do Mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z załącznikami nr 5, 7, 8 do SIWZ znajduje się obecnie w miejscu ubezpieczenia, jako część ekspozycji wystawy jubileuszowej 200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu i do dnia objęte jest ochroną ubezpieczeniową. Dotychczasowy przebieg ubezpieczenia jest bezszkodowy. Mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ zostanie przetransportowane na miejsce ubezpieczenia w czasie trwania wystawy, jednak nie wcześniej niŝ w dniu Strona 2 z 17

3 I.4. Informacja o zabezpieczeniu przedmiotu ubezpieczenia podczas wystawy Zabezpieczenia przeciwpoŝarowe i antywłamaniowe zostały załoŝone w 2010 roku w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Zabezpieczenia przeciwpoŝarowe obejmują instalacje czujek dymowych spiętych z centralą uniwersytecką, gaśnice proszkowe, hydrant wewnętrzny, jedne drzwi przeciwdymowe RAJ. Wszystkie zabezpieczenia przeciwpoŝarowe zostały zatwierdzone przez centralne słuŝby przeciwpoŝarowe miasta Wrocławia, co znalazło się wraz z projektem budowlanym w pozwoleniu na budowę z 2011 roku, a zatem wydanym po weryfikacji ustawy przeciwpoŝarowej. Ochrona fizyczna będzie składała się z pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego. Pomieszczenia przeznaczone na wnętrza ekspozycyjne są monitorowane całodobowo przez kamerę, a obraz wyświetlany na monitorze pracownika ochrony mienia na parterze Gmachu Głównego Uniwersytetu (pl. Uniwersytecki 1) oraz nagrywany do dokumentacji archiwalnej. Uruchomiony alarm przeciwwłamaniowy jest sygnalizowany dźwiękowo i świetlnie zarówno pracownikowi ochrony mienia w budynku UWr., jak i w firmie ochroniarskiej ORION, która współpracuje z firmą JAREX. W trakcie udostępniania sal dla zwiedzających są one dozorowane przez osoby pilnujące, a po zamknięciu muzeum zostaje włączony alarm z czujkami podczerwieni. System przeciwwłamaniowy jest rozbrajany tylko przez osoby upowaŝnione za pośrednictwem kodów dostępu. I.5. Informacja o brokerze ubezpieczeniowym Doradcą Zamawiającego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz realizacji zawartych umów jest broker ubezpieczeniowy Gras Savoye Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 11, Warszawa, Oddział we Wrocławiu ul. Legnicka 51-53, Wrocław. II. Warunki ubezpieczenia zasady ogólne Zakres opisany w SIWZ (dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń) jest zakresem minimalnym. JeŜeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, Ŝe zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego w SIWZ to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego (w szczególności dotyczy to konstrukcji na bazie wszystkich ryzyk). Postanowienia umowy ubezpieczenia albo innego dokumentu stanowiącego potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia mają pierwszeństwo przed zapisami ogólnych warunków ubezpieczeń. W zakresie nie uregulowanym postanowieniami SIWZ zastosowanie mogą mieć ogólne warunki ubezpieczenia danego Wykonawcy, o ile nie stoją w sprzeczności z SIWZ. Wszelkie wątpliwości naleŝy interpretować na korzyść Zamawiającego. Zamawiający nie wyraŝa zgody na wprowadzanie przez Wykonawcę jakichkolwiek odstępstw od treści zawartych w SIWZ. Nie dopuszcza się równieŝ stosowania ograniczeń, wyłączeń czy teŝ wprowadzania limitów ponad te, które zostały określone w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczeń (w zakresie nie uregulowanym w SIWZ). W przypadku, jeŝeli Zamawiający na skutek błędu lub przeoczenia nie wynikającego z działania umyślnego lub raŝącego niedbalstwa, nie przekaŝe Wykonawcy istotnych informacji mających wpływ na zmianę ryzyka, to fakt nie przekazania informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty lub redukcji odszkodowania pod warunkiem, Ŝe Zamawiający niezwłocznie, ale nie później niŝ w ciągu 7 dni uzupełni stosowne informacje. Wykonawca gwarantuje zachowanie wysokości stawek i systemu zniŝek przyjętych w ofercie przetargowej dla kaŝdego rodzaju ubezpieczeń przez cały okres obowiązywania umowy. Strona 3 z 17

4 III - Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie mienia od poŝaru i innych zdarzeń losowych III.1. Ubezpieczenie mienia od poŝaru i innych zdarzeń losowych III.1.1. Zakres ubezpieczenia III Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na fizycznej utracie, ubytku, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia spowodowane wskutek następujących zdarzeń, które nie mogą zostać wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej: 1) PoŜar, w tym m.in. działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile; 2) Uderzenie pioruna bezpośrednie odprowadzenie ładunku elektrycznego z atmosfery do ziemi przez przedmiot ubezpieczenia; 3) Wybuch, w tym m.in.: gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy wywołane ich właściwością rozprzestrzeniania się (eksplozja), implozja polegająca na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próŝniowego przez ciśnienie zewnętrzne; 4) Upadek statku powietrznego, jego części lub przewoŝonego w nim ładunku, awaryjny zrzut paliwa; 5) Zalanie niezamierzone i niekontrolowane wydobywanie się wody, pary lub innych cieczy z urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych przewodów i urządzeń technologicznych powstałe m.in. wskutek awarii instalacji lub działania niskich temperatur, samoistnego rozszczelnienia się zbiorników, cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej, nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów, samoczynnego otworzenia się główek tryskaczowych z innych przyczyn niŝ poŝar, nieumyślnego działania osób trzecich; przez zalanie rozumie się takŝe uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia wodą powstałą w wyniku szybko topniejących mas śniegu na skutek gwałtownej zmiany temperatury; ochrona obejmuje takŝe zalanie powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu wskutek zamarzania wody. 6) Deszcz nawalny opady deszczu o współczynniku co najmniej 4, co powinno zostać potwierdzone ustaleniem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku moŝliwości uzyskania takiego potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód świadczący wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego; 7) Dym rozumiany m.in. jako nagłe, niszczące oddziaływanie dymu powstałego w procesie spalania; 8) Grad opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu; 9) Huk ponaddźwiękowy działanie fali uderzeniowej wywołanej przez samolot podczas przekraczania prędkości dźwięku; 10) Huragan wiatr o prędkości nie mniejszej niŝ 17,1 m/s; 11) Trąba powietrzna; 12) Lawina gwałtowne zsuwanie lub staczanie się mas śniegu, lodu, błota, ziemi lub kamieni ze stoków górskich; 13) Osuwanie się ziemi niespowodowany działalnością ludzką ruch ziemi na stokach; 14) Powódź zalanie terenów oraz mienia w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących i stojących, podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeŝnych, podniesienia się poziomu wód gruntowych, tworzenia się zatorów lodowych, przerwania tam i zabezpieczeń powodziowych, obfitych opadów atmosferycznych, topnienia mas lodu i śniegu, spływu wody po zboczach i stokach górskich oraz wystąpienie wody z systemów kanalizacyjnych będące następstwem wymienionych zjawisk; Szkody spowodowane wskutek powodzi rozumianej jako zalanie terenów oraz mienia w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących i stojących, podniesienia się Strona 4 z 17

5 poziomu morskich wód przybrzeŝnych, tworzenia się zatorów lodowych, przerwania tam i zabezpieczeń powodziowych, obfitych opadów atmosferycznych, topnienia mas lodu i śniegu, spływu wody po zboczach i stokach górskich oraz wystąpienie wody z systemów kanalizacyjnych będące następstwem wymienionych zjawisk Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej do pełnych wysokości sum ubezpieczenia przedmiotów ubezpieczenia. Szkody spowodowane wskutek powodzi rozumianej jako zalanie terenów oraz mienia w następstwie podniesienia się poziomu wód gruntowych wprowadza się limit odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 15) Sadza czarny proszek złoŝony z kryształków grafitu powstały wskutek niepełnego spalania lub termicznego rozkładu związków węgla (gazu ziemnego lub węglowodorów), który nagle wydobył się z palenisk, instalacji oraz urządzeń elektrycznych lub grzewczych, bądź jest produktem poŝaru powstałego w przedmiocie ubezpieczenia; 16) Śnieg oznacza działanie cięŝaru śniegu lub lodu na ubezpieczone mienie albo powodujące przewrócenie lub zawalenie mienia sąsiedniego na ubezpieczone mienie, a takŝe nagłe zalanie ubezpieczonego mienia topniejącą masą śniegu lub lodu. 17) Uderzenie pojazdu lądowego uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia spowodowane bezpośrednim uderzeniem pojazdu mechanicznego; 18) Zapadanie się ziemi obniŝenie poziomu terenu z powodu zawalenia się naturalnych, pustych przestrzeni w głębi Ziemi; 19) Upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie przewrócenie się m.in.: rosnących drzew, anten, Ŝurawi budowlanych, budynków, budowli lub ich części na przedmiot ubezpieczenia; 20) Trzęsienie ziemi wstrząs skorupy ziemskiej wywołany przemieszczeniami mas skalnych w głębi Ziemi, wybuchami wulkanów, zapadaniem się stropów podziemnych jaskiń krasowych; 21) Akcja gaśnicza lub ratownicza prowadzona w związku z zaistnieniem zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia; 22) Wyburzenie lub odgruzowanie prowadzone w związku z wystąpieniem zdarzeń wymienionych w zakresie ubezpieczenia; 23) Dewastacja/wandalizm (z włączeniem ryzyka graffiti, ryzyka stłuczenia oraz rozbicia przedmiotu ubezpieczenia) rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie (dewastacja/wandalizm związana z kradzieŝą z włamaniem lub rabunkiem oraz dewastacja/wandalizm nie związana z kradzieŝą z włamaniem lub rabunkiem); 24) Nieumyślne zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby, w tym takŝe spowodowane niewłaściwym uŝytkowaniem, nieostroŝnością, zaniedbaniem, błędną obsługą (z włączeniem ryzyka stłuczenia oraz rozbicia przedmiotu ubezpieczenia). III Ubezpieczeniem objęte są takŝe szkody polegające na skaŝeniu lub zanieczyszczeniu przedmiotu ubezpieczenia spowodowane zdarzeniami losowymi objętymi zakresem ubezpieczenia. III.1.2. Miejsce ubezpieczenia: Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego, Pl. Uniwersytecki 1, Wrocław III.1.3. Przedmiot ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, system ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie (obiekty, eksponaty i zabytki) będące przedmiotem wystawy Nauka i nauczanie na Uniwersytecie Wrocławskim Wykonawca ponosi odpowiedzialność ze wszystkich ryzyk objętych zakresem ubezpieczenia do pełnych sum ubezpieczenia, z wyjątkiem limitów wyraźnie określonych w SIWZ. Strona 5 z 17

6 Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia System ubezpieczenia Mienie wypoŝyczone z Biblioteki Uniwersyteckiej zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Mienie wypoŝyczone z Biblioteki Uniwersyteckiej (Oddział Zbiorów Muzycznych) zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ ,00 PLN System sum stałych ,00 PLN System sum stałych Mienie wypoŝyczone z Muzeum Miejskiego Wrocławia i jego Oddziału Muzeum Archeologicznego zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ ,00 PLN System sum stałych Mienie wypoŝyczone z Breslauer Sammlung Köln w Kolonii (Niemcy) zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ ,00 PLN* System sum stałych Razem ,00 PLN * wartość eksponatu: euro, przeliczona według kursu NBP z dnia euro=4,0721 III.1.4 Podstawa szacowania sum ubezpieczenia Sumy ubezpieczenia zostały oszacowane w następujący sposób: Wartość mienia zgłaszanego do ubezpieczenia została oszacowana w wyspecjalizowanych komórkach w instytucjach państwowych odpowiedzialnych za ochronę dóbr kultury. W takich instytucjach jak Muzea jest referat ewidencji zabytków specjalizujący się w ocenie wartości zabytku, a umowę wypoŝyczenia podpisuje zawsze dyrektor placówki i główny inwentaryzator, którzy są odpowiedzialni za dane podane w umowie (w tym wycenę zabytku). Wycenę zabytków z muzeów i biblioteki Zamawiający dostał wraz z umowami z tych instytucji, tzn. wycena była sporządzona przez osoby do tego uprawnione w kaŝdej instytucji. III.1.5. Podlimity odpowiedzialności: a) Podlimit dla ryzyka dewastacji/wandalizmu: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, przy czym dla szkód powstałych w skutek graffiti limit wynosi ,00 PLN na jedno i ,00 PLN na wszystkie zdarzenia III.1.6. Okres ubezpieczenia: 1) od daty zawarcia umowy. do r. dla mienia wykazanego w załączniku nr 7 do SIWZ (mienie wypoŝyczone z Muzeum Miejskiego Wrocławia i jego Oddziału Muzeum Archeologicznego), z uwzględnieniem klauzuli retroaktywnej 2) od daty zawarcia umowy do r. dla mienia wykazanego w załącznikach nr 5, 6, 8 do SIWZ, z uwzględnieniem klauzuli retroaktywnej III.1.7. Franszyzy i udziały własne Udział własny: brak Strona 6 z 17

7 Franszyza redukcyjna: 1 000,00 zł Franszyza integralna: brak Nr postępowania: BZP AB III.1.8. Klauzule dodatkowe 1) Klauzula reprezentantów Strony uzgadniają, Ŝe niezaleŝnie od postanowień zawartych w warunkach ubezpieczenia, dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia, wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy odnośnie winy umyślnej i raŝącego niedbalstwa, ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do osób będących Rektorem, Prorektorem, Dziekanem Uniwersytetu Wrocławskiego. Tym samym, potwierdzone zostaje, Ŝe zakres ochrony zostaje rozszerzony o szkody powstałe w wyniku raŝącego niedbalstwa oraz winy umyślnej, spowodowane przez pracowników Zamawiającego innych niŝ reprezentanci wymienieni w niniejszej klauzuli. 2) Klauzula włączenia do pokrycia kosztów uprzątnięcia po szkodzie oraz zabezpieczenia mienia Zostaje potwierdzone, ze do zakresu ochrony włączone zostają: - koszty zapobieŝenia szkodzie w przypadku bezpośredniego zagroŝenia przez zaistniałe zdarzenia losowe, do limitu 20% wartości mienia objętego wyŝej wymienionym zagroŝeniem, w granicach sum ubezpieczenia, - koszty uprzątnięcia, usunięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontaŝu części niezdatnych do uŝytku, oraz koszty zabezpieczenia, ratownictwa mienia przed szkodą i zwiększeniem rozmiaru szkody do limitu 20% wartości mienia, nie więcej niŝ ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (limit ponad sumy ubezpieczenia). 3) Klauzula szkód w wyniku poŝaru i wybuchu Zostaje potwierdzone, Ŝe szkody w wyniku poŝaru i wybuchu na skutek samozapłonu, zwarcia, przepięcia elektrycznego oraz na skutek pośredniego uderzenia pioruna wchodzą w zakres ochrony. 4) Klauzula 72 godzin Niniejszym ustala się, Ŝe za jedno zdarzenie uznaje się serię zdarzeń (w tym szkody następcze), które nastąpiły po sobie w okresie 72h od momentu powstania pierwszej szkody, a których przyczyną jest ten sam rodzaj zdarzenia losowego oraz w kontekście franszyzy redukcyjnej, udziału własnego, franszyzy integralnej i w kontekście określonych limitów będą traktowane jako jedno zdarzenie. 5) Klauzula początku odpowiedzialności Niniejszym ustala się, Ŝe za początek okresu ochrony uwaŝa się początek okresu ubezpieczenia. 6) Klauzula VAT Ustala się, ze w kaŝdym wypadku, gdy Zamawiający nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) lub jeśli Zamawiający będący płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) nie moŝe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odzyskać naliczonego podatku VAT od mienia dotkniętego szkodą, w odniesieniu do takiego odszkodowanie wypłacane będzie z uwzględnieniem podatku VAT. 7) Klauzula regresowa Ustala się, Ŝe po wypłacie odszkodowania nie przechodzą na Wykonawcę roszczenia przysługujące Zamawiającemu przeciwko: - osobom fizycznym wykonującym pracę lub usługę na rzecz Zamawiającego, - osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Zamawiającego, - nauczycielom akademickim, pracownikom naukowym i pozostałym pracownikom Zamawiającego nie będących pracownikami naukowymi bez względu na formę zatrudnienia i współpracy z Zamawiającym, o ile sprawca nie wyrządził szkody umyślnie. 8) Klauzula jurysdykcji Wszelkie spory z tytułu przedmiotowej umowy ubezpieczenia będzie rozstrzygał sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. Strona 7 z 17

8 9) Klauzula uznania zabezpieczeń za wystarczające Nr postępowania: BZP AB Wykonawca przyjmuje do wiadomości i uznaje za wystarczające i zgodne z wymogami ogólnych warunków ubezpieczenia istniejące zabezpieczenia p.poŝ i p.kradzieŝowe w momencie zawierania ubezpieczeń, z zastrzeŝeniem, Ŝe zabezpieczenia te są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zaleceniami dostawców/producentów, oraz Ŝe są sprawne i stosowane. 10) Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie Zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Wykonawcy o szkodzie w odpowiednim terminie mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Wykonawcy lub ustalenie rozmiaru szkody. 11) Klauzula zgłaszania szkód Zawiadomienie Wykonawcy o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niŝ w ciągu 7 dni roboczych Zamawiającego od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. 12) Klauzula okolicznościowa Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy) i wypłacić naleŝne odszkodowanie, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody. Zamawiający zobowiązany jest przekazać Wykonawcy wszystkie posiadane informacje niezbędne do ustalenia przebiegu zdarzenia i/lub ustalenia osoby sprawcy. Po powzięciu wiadomości, Ŝe szkoda mogła powstać w wyniku przestępstwa, Zamawiający obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia policji. 13) Klauzula akceptacji podstawy szacowania sum ubezpieczenia Zostaje potwierdzone, Ŝe Wykonawca akceptuje zadeklarowane sumy ubezpieczenia bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zuŝycia ubezpieczanego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane do wartości będących podstawą szacowania sum ubezpieczenia. Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania nie będzie miała zastosowania. 14) Klauzula rozszerzenia ubezpieczenia o ryzyka montaŝu, demontaŝu mienia, pakowania mienia, rozpakowania mienia, zawieszenia mienia na ścianie/sztaludze, włoŝenia do gabloty Wykonawca rozszerza zakres ubezpieczenia o szkody z tytułu utraty, ubytku, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia podczas dokonywanych: a) czynności rozpakowania mienia oraz jego montaŝu (w tym takŝe zawieszenia mienia na ścianie/sztaludze, włoŝenia mienia do gabloty) dokonywane po przetransportowaniu mienia na miejsce wystawy, b) czynności demontaŝu, w tym takŝe zdjęcia mienia ze ściany/sztalugi, wyjęcia mienia z gabloty itp.; c) czynności pakowania mienia celem przygotowania do transportu po zakończeniu ekspozycji; d) czynności rozpakowania mienia oraz jego montaŝu (w tym takŝe zawieszenia mienia na ścianie/sztaludze, włoŝenia mienia do gabloty) dokonywane po przetransportowaniu mienia (po zakończeniu ekspozycji) do miejsca przeznaczenia transportu (miejsca przeznaczenia zostały określone w pkt. V.1.2.); dla potrzeb niniejszej klauzuli rozszerza się miejsce ubezpieczenia z pkt. III.1.2. o miejsca przeznaczenia określone w pkt. V.1.2.). 15) Klauzula przeniesienia mienia Przeniesienie mienia objętego ubezpieczeniem w ramach zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacji w Ŝadnym stopniu nie ogranicza ochrony ubezpieczeniowej gwarantowanej na mocy i według warunków niniejszej umowy. Przeniesienie mienia odnosi się równieŝ do zmiany aranŝacji, rozmieszczenia, sposobu ekspozycji przedmiotów objętych ubezpieczeniem. Ochrona do pełnej wartości przenoszonego mienia. 16) Klauzula retroaktywna JeŜeli, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania, umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie (z róŝnych przyczyn, w szczególności wynikających z terminów określonych w przepisach PZP) podpisana po dacie (początek planowanej wystawy), wówczas na Strona 8 z 17

9 warunkach określonych w SIWZ i ofercie, Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej za okres wstecz tzn. przed dniem podpisania umowy. Na podstawie niniejszej klauzuli, ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody do których doszło od daty początkowej do dnia podpisania umowy, o ile zgodnie z zapisami SIWZ i ofertą, szkody te są objęte zakresem ubezpieczenia. Za datę początkową klauzuli retroaktywnej, uznaje się dzień Warunkiem zastosowanie klauzuli jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia w okresie związania ofertą określonym w SIWZ. IV - Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku IV.1. Ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku IV.1.1. Zakres ubezpieczenia IV Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na utracie lub ubytku wartości ubezpieczonego mienia spowodowane wskutek następujących zdarzeń: 1) KradzieŜ z włamaniem (dokonana lub usiłowana) rozumiana jako: a) zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego lokalu, schowka lub gabloty po usunięciu przy uŝyciu siły i narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczeń kluczem podrobionym lub innym narzędziem albo kluczem oryginalnym, który zdobył przez kradzieŝ z włamaniem lub w wyniku rabunku; b) zabór mienia dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, jeŝeli pozostawił ślady, które mogą być uŝyte jako dowód ukrycia; 2) Rabunek (dokonany lub usiłowany) rozumiany jako zabór ubezpieczonego mienia: a) z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec Zamawiającego, osób u niego zatrudnionych lub innych osób ochraniających/dozorujących ubezpieczone mienie bądź groźby natychmiastowego uŝycia przemocy albo z doprowadzeniem do nieprzytomności lub bezbronności; b) przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby doprowadził do lokalu, gabloty lub schowka, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, osobę posiadającą klucze i zmusił ją do otworzenia albo sam je otworzył kluczami zrabowanymi. IV.1.2. Miejsce ubezpieczenia: Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego, Pl. Uniwersytecki 1, Wrocław IV.1.3. Przedmiot ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, system ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie (obiekty, eksponaty i zabytki) będące przedmiotem wystawy Nauka i nauczanie na Uniwersytecie Wrocławskim Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia System ubezpieczenia Mienie wypoŝyczone z Biblioteki Uniwersyteckiej zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Mienie wypoŝyczone z Biblioteki Uniwersyteckiej (Oddział Zbiorów Muzycznych) zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ PLN Pierwsze ryzyko Strona 9 z 17

10 Mienie wypoŝyczone z Muzeum Miejskiego Wrocławia i jego Oddziału Muzeum Archeologicznego zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ Mienie wypoŝyczone z Breslauer Sammlung Köln w Kolonii (Niemcy) zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ IV.1.4 Podstawa szacowania sum ubezpieczenia Suma ubezpieczenia została oszacowana w oparciu o przewidywaną maksymalną szkodę jaka moŝe powstać (system pierwszego ryzyka), przy uwzględnieniu wartości poszczególnych składników mienia objętego ubezpieczeniem. Wartość mienia zgłaszanego do ubezpieczenia została oszacowana w wyspecjalizowanych komórkach w instytucjach państwowych odpowiedzialnych za ochronę dóbr kultury. W takich instytucjach jak Muzea jest referat ewidencji zabytków specjalizujący się w ocenie wartości zabytku, a umowę wypoŝyczenia podpisuje zawsze dyrektor placówki i główny inwentaryzator, którzy są odpowiedzialni za dane podane w umowie (w tym wycenę zabytku). Wycenę zabytków z muzeów i biblioteki Zamawiający dostał wraz z umowami z tych instytucji, tzn. wycena była sporządzona przez osoby do tego uprawnione w kaŝdej instytucji. IV.1.5. Okres ubezpieczenia: 1) od daty zawarcia umowy. do r. dla mienia wykazanego w załączniku nr 7 do SIWZ (mienie wypoŝyczone z Muzeum Miejskiego Wrocławia i jego Oddziału Muzeum Archeologicznego), z uwzględnieniem klauzuli retroaktywnej 2) od daty zawarcia umowy do r. dla mienia wykazanego w załącznikach nr 5, 6, 8 do SIWZ, z uwzględnieniem klauzuli retroaktywnej IV.1.6. Franszyzy i udziały własne Udział własny: brak Franszyza redukcyjna: Dla mienia o wartości do 2000 PLN franszyza redukcyjna 5% szkody, Dla mienia o wartości powyŝej 2000 PLN franszyza redukcyjna 5% szkody, nie mniej niŝ 300 PLN Franszyza integralna: brak IV.1.7. Klauzule dodatkowe 1) Klauzula początku odpowiedzialności Niniejszym ustala się, Ŝe za początek okresu ochrony uwaŝa się początek okresu ubezpieczenia. 2) Klauzula VAT Ustala się, ze w kaŝdym wypadku, gdy Zamawiający nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) lub jeśli Zamawiający będący płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) nie moŝe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odzyskać naliczonego podatku VAT od mienia dotkniętego szkodą, w odniesieniu do takiego odszkodowanie wypłacane będzie z uwzględnieniem podatku VAT. 4) Klauzula jurysdykcji Strona 10 z 17

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach Znak sprawy 18/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy ZP/DRM/5/2013 Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZILNOŚCI CYWILNEJ A. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE . Załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Istotne postanowienia umowy

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 5 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Oddziału Regionalnego Mazowsze Wojskowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Skorygowany Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. Znak sprawy 3/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia dla Biznesu Grupa RSA

Ubezpieczenia dla Biznesu Grupa RSA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LINK4 DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 4 1 Postanowienia wstępne 4 2 Definicje ogólne 4 3 Konstrukcja produktu 7 4 Zawarcie umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Urząd Skarbowy we Wschowie ogłasza przetarg nieograniczony na niżej opisane zamówienie publiczne: Przetarg nieograniczony, znak: OL/251-1/13 Wschowa,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH. Postanowienia wstępne

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH. Postanowienia wstępne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (zwane dalej ogólnymi

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia/ Umowa Generalna Ubezpieczenia

Opis przedmiotu zamówienia/ Umowa Generalna Ubezpieczenia DZIAŁ II. Opis przedmiotu zamówienia/ Umowa Generalna Ubezpieczenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD

Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD 2011 I. INFORMACJE OGÓLNE I.1. Dane Zamawiającego: 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Ziębicka 34-38, 50-507 Wrocław jest wojewódzką samorządową osobą prawną nadzorowaną

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika)

Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika) nr pisma: BZP.2421.19.211.EH Wrocław, dnia 26.8.211r. Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika) Dotyczy: postępowania nr BZP.2421.19.211.EH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OWU. Filar & Bezpieczny dom. Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych i innych podmiotów zarządzających budynkami wielomieszkaniowymi

OWU. Filar & Bezpieczny dom. Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych i innych podmiotów zarządzających budynkami wielomieszkaniowymi UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) I. Postanowienia ogólne 1 1. Przez umowę ubezpieczenia, zawartą na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo),

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 26 lipca 2007 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia Obowiązuje od 1.04.2014 r. generali.pl Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia mienia....................................................... 4 Postanowienia ogólne...............................................................

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia, w odniesieniu od jednej do sześciu części

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia, w odniesieniu od jednej do sześciu części BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zakład Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZ- KANIOWYCH, zwane

Bardziej szczegółowo