OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczenia mienia, będącego przedmiotem wystawy Nauka i nauczanie na Uniwersytecie Wrocławskim Zakres zamówienia obejmuje: 1. Ubezpieczenie mienia od poŝaru i innych zdarzeń losowych 2. Ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku 3. Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym Miejsce ubezpieczenia: Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego Gmach Główny Uniwersytetu, pl. Uniwersytecki 1, Wrocław Wykaz i wycena obiektów wypoŝyczonych znajduje się w załącznikach nr 5, 6, 7, 8: 1/ Załącznik nr 5 wykaz i wycena obiektów wypoŝyczonych z Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Św. Jadwigi 3-4 we Wrocławiu na wystawę Nauka i nauczanie na Uniwersyteckie Wrocławskim w Muzeum Uniwersyteckim przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu 2/ Załącznik nr 6 wykaz i wycena obiektów wypoŝyczonych z Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Św. Jadwigi 3-4 we Wrocławiu (Oddział Zbiorów Muzycznych) na wystawę Nauka i nauczanie na Uniwersyteckie Wrocławskim w Muzeum Uniwersyteckim przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu 3/ Załącznik nr 7 wykaz i wycena obiektów wypoŝyczonych z Muzeum Miejskiego we Wrocławiu i jego Oddziału Muzeum Archeologicznego na wystawę Nauka i nauczanie na Uniwersyteckie Wrocławskim w Muzeum Uniwersyteckim przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu 4/ Załącznik nr 8 wykaz i wycena obiektu wypoŝyczonego z Breslauer Sammlung Koln w Kolonii (Niemcy) na wystawę Nauka i nauczanie na Uniwersyteckie Wrocławskim w Muzeum Uniwersyteckim przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu I. Charakterystyka Zamawiającego Zamawiający: Uniwersytet Wrocławski Pl. Uniwersytecki 1, Wrocław REGON: NIP: I.1. Rodzaje prowadzonej działalności: PKD: 8524B Zgodnie z Dekretem z dnia 24 sierpnia 1945 r. o przekształceniu Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej na polskie państwowe szkoły akademickie (Dz. U. Nr 34, poz. 207) Uniwersytet Wrocławski jest polską państwową szkoła akademicką. Pod pojęciem prowadzonej działalności rozumie się w szczególności: Prowadzenie działalności dydaktyczno-naukowej, badawczej, oświatowej i socjalnej Prowadzenie jednostek podległych Uniwersytetowi Wrocławskiemu, np. samorząd Uczelniany, zrzeszenia studenckie, kluby studenckie, studenckie koła naukowe (np. Uniwersytecka Poradnia Prawna (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii), studenckie zespoły artystyczne, domy pracy twórczej Strona 1 z 17

2 Prowadzenie działalności przez inne uczelniane placówki socjalne i ogólnouŝytkowe, np. sale gimnastyczne, domy studenckie, hotele (m.in. asystenta), parkingi itp. Organizowanie wycieczek, obozów, praktyk, seminariów, spotkań sportowych, imprez okolicznościowych i rozrywkowych Organizowanie imprez masowych odpłatnych i nieodpłatnych, na terenie zamkniętym i otwartym, z wyjątkiem imprez masowych objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych Opracowywanie opinii naukowych i specjalistycznych oraz prowadzenie konsultacji Wykonywanie kontraktów (umów) zawieranych z innymi podmiotami I.2. Informacja dotycząca szkód powstałych na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego podczas powodzi w roku W związku z brakiem dokumentacji dot. powstałych szkód podczas powodzi w roku 1997, na podstawie zebranych danych przez administratorów budynków Uczelni oświadczamy, Ŝe zalaniu uległy n/w obiekty: 1/ Dom Studencki UL, ul. Komuny Paryskiej 21 - zalane zostały piwnice i parter budynku do wysokości ok. 80 cm, 2/ Instytut Fizyki i Astronomii, ul. Maksa Borna 9, Wydział Nauk Geologicznych, ul. Cybulskiego 34 budynki połączone ze sobą - zalane zostały piwnice i parter budynków do wysokości ok. 40 cm. Instytut Astronomii ul. Kopernika 11 woda przelała się przez wały na Zalesiu, zalewając piwnice i parter budynków do wysokości ok cm. 3/ Ogród Botaniczny, ul. Sienkiewicza 21 wylała woda ze stawu zalewając roślinność. Nie zostały zalane piwnice i budynki znajdujące się na terenie Ogrodu. 4/ Instytut Biotechnologii, ul. Tamka 2, Budynki Wydziału Prawa i Administracji, ul. Uniwersytecka 20/26, Biblioteka Na Piasku, ul. Św. Jadwigi 3/4, Biblioteka Uniwersytecka, ul. Szajnochy 7/10, Instytut Nauk Historycznych i Pedagogicznych ul. Szewska, ul. Dawida 1 W powyŝszych budynkach zostały zalane piwnice w wyniku podniesienia się poziomu wód gruntowych i wylania wody z kanalizacji związanych z intensywnymi opadami deszczu. Pozostałe budynki będące własnością Uniwersytetu Wrocławskiego nie zostały zalane, podtopione, zawilgocone. Uczelnia nie występowała do ubezpieczyciela o odszkodowanie za powstałe w wyniku powodzi szkody. I.3. Informacja o wystawie Wystawa Nauka i nauczanie na Uniwersytecie Wrocławskim będzie trwać w okresie od r. do r. Część ekspozycji (wskazana w załącznikach 5, 6, 8 do SIWZ) zostanie zakończona, a eksponaty zwrócone w terminie wcześniejszym tj. do Mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z załącznikami nr 5, 7, 8 do SIWZ znajduje się obecnie w miejscu ubezpieczenia, jako część ekspozycji wystawy jubileuszowej 200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu i do dnia objęte jest ochroną ubezpieczeniową. Dotychczasowy przebieg ubezpieczenia jest bezszkodowy. Mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ zostanie przetransportowane na miejsce ubezpieczenia w czasie trwania wystawy, jednak nie wcześniej niŝ w dniu Strona 2 z 17

3 I.4. Informacja o zabezpieczeniu przedmiotu ubezpieczenia podczas wystawy Zabezpieczenia przeciwpoŝarowe i antywłamaniowe zostały załoŝone w 2010 roku w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Zabezpieczenia przeciwpoŝarowe obejmują instalacje czujek dymowych spiętych z centralą uniwersytecką, gaśnice proszkowe, hydrant wewnętrzny, jedne drzwi przeciwdymowe RAJ. Wszystkie zabezpieczenia przeciwpoŝarowe zostały zatwierdzone przez centralne słuŝby przeciwpoŝarowe miasta Wrocławia, co znalazło się wraz z projektem budowlanym w pozwoleniu na budowę z 2011 roku, a zatem wydanym po weryfikacji ustawy przeciwpoŝarowej. Ochrona fizyczna będzie składała się z pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego. Pomieszczenia przeznaczone na wnętrza ekspozycyjne są monitorowane całodobowo przez kamerę, a obraz wyświetlany na monitorze pracownika ochrony mienia na parterze Gmachu Głównego Uniwersytetu (pl. Uniwersytecki 1) oraz nagrywany do dokumentacji archiwalnej. Uruchomiony alarm przeciwwłamaniowy jest sygnalizowany dźwiękowo i świetlnie zarówno pracownikowi ochrony mienia w budynku UWr., jak i w firmie ochroniarskiej ORION, która współpracuje z firmą JAREX. W trakcie udostępniania sal dla zwiedzających są one dozorowane przez osoby pilnujące, a po zamknięciu muzeum zostaje włączony alarm z czujkami podczerwieni. System przeciwwłamaniowy jest rozbrajany tylko przez osoby upowaŝnione za pośrednictwem kodów dostępu. I.5. Informacja o brokerze ubezpieczeniowym Doradcą Zamawiającego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz realizacji zawartych umów jest broker ubezpieczeniowy Gras Savoye Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 11, Warszawa, Oddział we Wrocławiu ul. Legnicka 51-53, Wrocław. II. Warunki ubezpieczenia zasady ogólne Zakres opisany w SIWZ (dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń) jest zakresem minimalnym. JeŜeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, Ŝe zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego w SIWZ to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego (w szczególności dotyczy to konstrukcji na bazie wszystkich ryzyk). Postanowienia umowy ubezpieczenia albo innego dokumentu stanowiącego potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia mają pierwszeństwo przed zapisami ogólnych warunków ubezpieczeń. W zakresie nie uregulowanym postanowieniami SIWZ zastosowanie mogą mieć ogólne warunki ubezpieczenia danego Wykonawcy, o ile nie stoją w sprzeczności z SIWZ. Wszelkie wątpliwości naleŝy interpretować na korzyść Zamawiającego. Zamawiający nie wyraŝa zgody na wprowadzanie przez Wykonawcę jakichkolwiek odstępstw od treści zawartych w SIWZ. Nie dopuszcza się równieŝ stosowania ograniczeń, wyłączeń czy teŝ wprowadzania limitów ponad te, które zostały określone w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczeń (w zakresie nie uregulowanym w SIWZ). W przypadku, jeŝeli Zamawiający na skutek błędu lub przeoczenia nie wynikającego z działania umyślnego lub raŝącego niedbalstwa, nie przekaŝe Wykonawcy istotnych informacji mających wpływ na zmianę ryzyka, to fakt nie przekazania informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty lub redukcji odszkodowania pod warunkiem, Ŝe Zamawiający niezwłocznie, ale nie później niŝ w ciągu 7 dni uzupełni stosowne informacje. Wykonawca gwarantuje zachowanie wysokości stawek i systemu zniŝek przyjętych w ofercie przetargowej dla kaŝdego rodzaju ubezpieczeń przez cały okres obowiązywania umowy. Strona 3 z 17

4 III - Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie mienia od poŝaru i innych zdarzeń losowych III.1. Ubezpieczenie mienia od poŝaru i innych zdarzeń losowych III.1.1. Zakres ubezpieczenia III Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na fizycznej utracie, ubytku, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia spowodowane wskutek następujących zdarzeń, które nie mogą zostać wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej: 1) PoŜar, w tym m.in. działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile; 2) Uderzenie pioruna bezpośrednie odprowadzenie ładunku elektrycznego z atmosfery do ziemi przez przedmiot ubezpieczenia; 3) Wybuch, w tym m.in.: gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy wywołane ich właściwością rozprzestrzeniania się (eksplozja), implozja polegająca na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próŝniowego przez ciśnienie zewnętrzne; 4) Upadek statku powietrznego, jego części lub przewoŝonego w nim ładunku, awaryjny zrzut paliwa; 5) Zalanie niezamierzone i niekontrolowane wydobywanie się wody, pary lub innych cieczy z urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych przewodów i urządzeń technologicznych powstałe m.in. wskutek awarii instalacji lub działania niskich temperatur, samoistnego rozszczelnienia się zbiorników, cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej, nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów, samoczynnego otworzenia się główek tryskaczowych z innych przyczyn niŝ poŝar, nieumyślnego działania osób trzecich; przez zalanie rozumie się takŝe uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia wodą powstałą w wyniku szybko topniejących mas śniegu na skutek gwałtownej zmiany temperatury; ochrona obejmuje takŝe zalanie powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu wskutek zamarzania wody. 6) Deszcz nawalny opady deszczu o współczynniku co najmniej 4, co powinno zostać potwierdzone ustaleniem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku moŝliwości uzyskania takiego potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód świadczący wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego; 7) Dym rozumiany m.in. jako nagłe, niszczące oddziaływanie dymu powstałego w procesie spalania; 8) Grad opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu; 9) Huk ponaddźwiękowy działanie fali uderzeniowej wywołanej przez samolot podczas przekraczania prędkości dźwięku; 10) Huragan wiatr o prędkości nie mniejszej niŝ 17,1 m/s; 11) Trąba powietrzna; 12) Lawina gwałtowne zsuwanie lub staczanie się mas śniegu, lodu, błota, ziemi lub kamieni ze stoków górskich; 13) Osuwanie się ziemi niespowodowany działalnością ludzką ruch ziemi na stokach; 14) Powódź zalanie terenów oraz mienia w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących i stojących, podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeŝnych, podniesienia się poziomu wód gruntowych, tworzenia się zatorów lodowych, przerwania tam i zabezpieczeń powodziowych, obfitych opadów atmosferycznych, topnienia mas lodu i śniegu, spływu wody po zboczach i stokach górskich oraz wystąpienie wody z systemów kanalizacyjnych będące następstwem wymienionych zjawisk; Szkody spowodowane wskutek powodzi rozumianej jako zalanie terenów oraz mienia w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących i stojących, podniesienia się Strona 4 z 17

5 poziomu morskich wód przybrzeŝnych, tworzenia się zatorów lodowych, przerwania tam i zabezpieczeń powodziowych, obfitych opadów atmosferycznych, topnienia mas lodu i śniegu, spływu wody po zboczach i stokach górskich oraz wystąpienie wody z systemów kanalizacyjnych będące następstwem wymienionych zjawisk Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej do pełnych wysokości sum ubezpieczenia przedmiotów ubezpieczenia. Szkody spowodowane wskutek powodzi rozumianej jako zalanie terenów oraz mienia w następstwie podniesienia się poziomu wód gruntowych wprowadza się limit odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 15) Sadza czarny proszek złoŝony z kryształków grafitu powstały wskutek niepełnego spalania lub termicznego rozkładu związków węgla (gazu ziemnego lub węglowodorów), który nagle wydobył się z palenisk, instalacji oraz urządzeń elektrycznych lub grzewczych, bądź jest produktem poŝaru powstałego w przedmiocie ubezpieczenia; 16) Śnieg oznacza działanie cięŝaru śniegu lub lodu na ubezpieczone mienie albo powodujące przewrócenie lub zawalenie mienia sąsiedniego na ubezpieczone mienie, a takŝe nagłe zalanie ubezpieczonego mienia topniejącą masą śniegu lub lodu. 17) Uderzenie pojazdu lądowego uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia spowodowane bezpośrednim uderzeniem pojazdu mechanicznego; 18) Zapadanie się ziemi obniŝenie poziomu terenu z powodu zawalenia się naturalnych, pustych przestrzeni w głębi Ziemi; 19) Upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie przewrócenie się m.in.: rosnących drzew, anten, Ŝurawi budowlanych, budynków, budowli lub ich części na przedmiot ubezpieczenia; 20) Trzęsienie ziemi wstrząs skorupy ziemskiej wywołany przemieszczeniami mas skalnych w głębi Ziemi, wybuchami wulkanów, zapadaniem się stropów podziemnych jaskiń krasowych; 21) Akcja gaśnicza lub ratownicza prowadzona w związku z zaistnieniem zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia; 22) Wyburzenie lub odgruzowanie prowadzone w związku z wystąpieniem zdarzeń wymienionych w zakresie ubezpieczenia; 23) Dewastacja/wandalizm (z włączeniem ryzyka graffiti, ryzyka stłuczenia oraz rozbicia przedmiotu ubezpieczenia) rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie (dewastacja/wandalizm związana z kradzieŝą z włamaniem lub rabunkiem oraz dewastacja/wandalizm nie związana z kradzieŝą z włamaniem lub rabunkiem); 24) Nieumyślne zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby, w tym takŝe spowodowane niewłaściwym uŝytkowaniem, nieostroŝnością, zaniedbaniem, błędną obsługą (z włączeniem ryzyka stłuczenia oraz rozbicia przedmiotu ubezpieczenia). III Ubezpieczeniem objęte są takŝe szkody polegające na skaŝeniu lub zanieczyszczeniu przedmiotu ubezpieczenia spowodowane zdarzeniami losowymi objętymi zakresem ubezpieczenia. III.1.2. Miejsce ubezpieczenia: Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego, Pl. Uniwersytecki 1, Wrocław III.1.3. Przedmiot ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, system ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie (obiekty, eksponaty i zabytki) będące przedmiotem wystawy Nauka i nauczanie na Uniwersytecie Wrocławskim Wykonawca ponosi odpowiedzialność ze wszystkich ryzyk objętych zakresem ubezpieczenia do pełnych sum ubezpieczenia, z wyjątkiem limitów wyraźnie określonych w SIWZ. Strona 5 z 17

6 Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia System ubezpieczenia Mienie wypoŝyczone z Biblioteki Uniwersyteckiej zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Mienie wypoŝyczone z Biblioteki Uniwersyteckiej (Oddział Zbiorów Muzycznych) zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ ,00 PLN System sum stałych ,00 PLN System sum stałych Mienie wypoŝyczone z Muzeum Miejskiego Wrocławia i jego Oddziału Muzeum Archeologicznego zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ ,00 PLN System sum stałych Mienie wypoŝyczone z Breslauer Sammlung Köln w Kolonii (Niemcy) zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ ,00 PLN* System sum stałych Razem ,00 PLN * wartość eksponatu: euro, przeliczona według kursu NBP z dnia euro=4,0721 III.1.4 Podstawa szacowania sum ubezpieczenia Sumy ubezpieczenia zostały oszacowane w następujący sposób: Wartość mienia zgłaszanego do ubezpieczenia została oszacowana w wyspecjalizowanych komórkach w instytucjach państwowych odpowiedzialnych za ochronę dóbr kultury. W takich instytucjach jak Muzea jest referat ewidencji zabytków specjalizujący się w ocenie wartości zabytku, a umowę wypoŝyczenia podpisuje zawsze dyrektor placówki i główny inwentaryzator, którzy są odpowiedzialni za dane podane w umowie (w tym wycenę zabytku). Wycenę zabytków z muzeów i biblioteki Zamawiający dostał wraz z umowami z tych instytucji, tzn. wycena była sporządzona przez osoby do tego uprawnione w kaŝdej instytucji. III.1.5. Podlimity odpowiedzialności: a) Podlimit dla ryzyka dewastacji/wandalizmu: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, przy czym dla szkód powstałych w skutek graffiti limit wynosi ,00 PLN na jedno i ,00 PLN na wszystkie zdarzenia III.1.6. Okres ubezpieczenia: 1) od daty zawarcia umowy. do r. dla mienia wykazanego w załączniku nr 7 do SIWZ (mienie wypoŝyczone z Muzeum Miejskiego Wrocławia i jego Oddziału Muzeum Archeologicznego), z uwzględnieniem klauzuli retroaktywnej 2) od daty zawarcia umowy do r. dla mienia wykazanego w załącznikach nr 5, 6, 8 do SIWZ, z uwzględnieniem klauzuli retroaktywnej III.1.7. Franszyzy i udziały własne Udział własny: brak Strona 6 z 17

7 Franszyza redukcyjna: 1 000,00 zł Franszyza integralna: brak Nr postępowania: BZP AB III.1.8. Klauzule dodatkowe 1) Klauzula reprezentantów Strony uzgadniają, Ŝe niezaleŝnie od postanowień zawartych w warunkach ubezpieczenia, dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia, wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy odnośnie winy umyślnej i raŝącego niedbalstwa, ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do osób będących Rektorem, Prorektorem, Dziekanem Uniwersytetu Wrocławskiego. Tym samym, potwierdzone zostaje, Ŝe zakres ochrony zostaje rozszerzony o szkody powstałe w wyniku raŝącego niedbalstwa oraz winy umyślnej, spowodowane przez pracowników Zamawiającego innych niŝ reprezentanci wymienieni w niniejszej klauzuli. 2) Klauzula włączenia do pokrycia kosztów uprzątnięcia po szkodzie oraz zabezpieczenia mienia Zostaje potwierdzone, ze do zakresu ochrony włączone zostają: - koszty zapobieŝenia szkodzie w przypadku bezpośredniego zagroŝenia przez zaistniałe zdarzenia losowe, do limitu 20% wartości mienia objętego wyŝej wymienionym zagroŝeniem, w granicach sum ubezpieczenia, - koszty uprzątnięcia, usunięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontaŝu części niezdatnych do uŝytku, oraz koszty zabezpieczenia, ratownictwa mienia przed szkodą i zwiększeniem rozmiaru szkody do limitu 20% wartości mienia, nie więcej niŝ ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (limit ponad sumy ubezpieczenia). 3) Klauzula szkód w wyniku poŝaru i wybuchu Zostaje potwierdzone, Ŝe szkody w wyniku poŝaru i wybuchu na skutek samozapłonu, zwarcia, przepięcia elektrycznego oraz na skutek pośredniego uderzenia pioruna wchodzą w zakres ochrony. 4) Klauzula 72 godzin Niniejszym ustala się, Ŝe za jedno zdarzenie uznaje się serię zdarzeń (w tym szkody następcze), które nastąpiły po sobie w okresie 72h od momentu powstania pierwszej szkody, a których przyczyną jest ten sam rodzaj zdarzenia losowego oraz w kontekście franszyzy redukcyjnej, udziału własnego, franszyzy integralnej i w kontekście określonych limitów będą traktowane jako jedno zdarzenie. 5) Klauzula początku odpowiedzialności Niniejszym ustala się, Ŝe za początek okresu ochrony uwaŝa się początek okresu ubezpieczenia. 6) Klauzula VAT Ustala się, ze w kaŝdym wypadku, gdy Zamawiający nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) lub jeśli Zamawiający będący płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) nie moŝe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odzyskać naliczonego podatku VAT od mienia dotkniętego szkodą, w odniesieniu do takiego odszkodowanie wypłacane będzie z uwzględnieniem podatku VAT. 7) Klauzula regresowa Ustala się, Ŝe po wypłacie odszkodowania nie przechodzą na Wykonawcę roszczenia przysługujące Zamawiającemu przeciwko: - osobom fizycznym wykonującym pracę lub usługę na rzecz Zamawiającego, - osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Zamawiającego, - nauczycielom akademickim, pracownikom naukowym i pozostałym pracownikom Zamawiającego nie będących pracownikami naukowymi bez względu na formę zatrudnienia i współpracy z Zamawiającym, o ile sprawca nie wyrządził szkody umyślnie. 8) Klauzula jurysdykcji Wszelkie spory z tytułu przedmiotowej umowy ubezpieczenia będzie rozstrzygał sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. Strona 7 z 17

8 9) Klauzula uznania zabezpieczeń za wystarczające Nr postępowania: BZP AB Wykonawca przyjmuje do wiadomości i uznaje za wystarczające i zgodne z wymogami ogólnych warunków ubezpieczenia istniejące zabezpieczenia p.poŝ i p.kradzieŝowe w momencie zawierania ubezpieczeń, z zastrzeŝeniem, Ŝe zabezpieczenia te są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zaleceniami dostawców/producentów, oraz Ŝe są sprawne i stosowane. 10) Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie Zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Wykonawcy o szkodzie w odpowiednim terminie mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Wykonawcy lub ustalenie rozmiaru szkody. 11) Klauzula zgłaszania szkód Zawiadomienie Wykonawcy o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niŝ w ciągu 7 dni roboczych Zamawiającego od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. 12) Klauzula okolicznościowa Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy) i wypłacić naleŝne odszkodowanie, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody. Zamawiający zobowiązany jest przekazać Wykonawcy wszystkie posiadane informacje niezbędne do ustalenia przebiegu zdarzenia i/lub ustalenia osoby sprawcy. Po powzięciu wiadomości, Ŝe szkoda mogła powstać w wyniku przestępstwa, Zamawiający obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia policji. 13) Klauzula akceptacji podstawy szacowania sum ubezpieczenia Zostaje potwierdzone, Ŝe Wykonawca akceptuje zadeklarowane sumy ubezpieczenia bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zuŝycia ubezpieczanego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane do wartości będących podstawą szacowania sum ubezpieczenia. Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania nie będzie miała zastosowania. 14) Klauzula rozszerzenia ubezpieczenia o ryzyka montaŝu, demontaŝu mienia, pakowania mienia, rozpakowania mienia, zawieszenia mienia na ścianie/sztaludze, włoŝenia do gabloty Wykonawca rozszerza zakres ubezpieczenia o szkody z tytułu utraty, ubytku, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia podczas dokonywanych: a) czynności rozpakowania mienia oraz jego montaŝu (w tym takŝe zawieszenia mienia na ścianie/sztaludze, włoŝenia mienia do gabloty) dokonywane po przetransportowaniu mienia na miejsce wystawy, b) czynności demontaŝu, w tym takŝe zdjęcia mienia ze ściany/sztalugi, wyjęcia mienia z gabloty itp.; c) czynności pakowania mienia celem przygotowania do transportu po zakończeniu ekspozycji; d) czynności rozpakowania mienia oraz jego montaŝu (w tym takŝe zawieszenia mienia na ścianie/sztaludze, włoŝenia mienia do gabloty) dokonywane po przetransportowaniu mienia (po zakończeniu ekspozycji) do miejsca przeznaczenia transportu (miejsca przeznaczenia zostały określone w pkt. V.1.2.); dla potrzeb niniejszej klauzuli rozszerza się miejsce ubezpieczenia z pkt. III.1.2. o miejsca przeznaczenia określone w pkt. V.1.2.). 15) Klauzula przeniesienia mienia Przeniesienie mienia objętego ubezpieczeniem w ramach zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacji w Ŝadnym stopniu nie ogranicza ochrony ubezpieczeniowej gwarantowanej na mocy i według warunków niniejszej umowy. Przeniesienie mienia odnosi się równieŝ do zmiany aranŝacji, rozmieszczenia, sposobu ekspozycji przedmiotów objętych ubezpieczeniem. Ochrona do pełnej wartości przenoszonego mienia. 16) Klauzula retroaktywna JeŜeli, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania, umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie (z róŝnych przyczyn, w szczególności wynikających z terminów określonych w przepisach PZP) podpisana po dacie (początek planowanej wystawy), wówczas na Strona 8 z 17

9 warunkach określonych w SIWZ i ofercie, Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej za okres wstecz tzn. przed dniem podpisania umowy. Na podstawie niniejszej klauzuli, ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody do których doszło od daty początkowej do dnia podpisania umowy, o ile zgodnie z zapisami SIWZ i ofertą, szkody te są objęte zakresem ubezpieczenia. Za datę początkową klauzuli retroaktywnej, uznaje się dzień Warunkiem zastosowanie klauzuli jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia w okresie związania ofertą określonym w SIWZ. IV - Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku IV.1. Ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku IV.1.1. Zakres ubezpieczenia IV Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na utracie lub ubytku wartości ubezpieczonego mienia spowodowane wskutek następujących zdarzeń: 1) KradzieŜ z włamaniem (dokonana lub usiłowana) rozumiana jako: a) zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego lokalu, schowka lub gabloty po usunięciu przy uŝyciu siły i narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczeń kluczem podrobionym lub innym narzędziem albo kluczem oryginalnym, który zdobył przez kradzieŝ z włamaniem lub w wyniku rabunku; b) zabór mienia dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, jeŝeli pozostawił ślady, które mogą być uŝyte jako dowód ukrycia; 2) Rabunek (dokonany lub usiłowany) rozumiany jako zabór ubezpieczonego mienia: a) z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec Zamawiającego, osób u niego zatrudnionych lub innych osób ochraniających/dozorujących ubezpieczone mienie bądź groźby natychmiastowego uŝycia przemocy albo z doprowadzeniem do nieprzytomności lub bezbronności; b) przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby doprowadził do lokalu, gabloty lub schowka, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, osobę posiadającą klucze i zmusił ją do otworzenia albo sam je otworzył kluczami zrabowanymi. IV.1.2. Miejsce ubezpieczenia: Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego, Pl. Uniwersytecki 1, Wrocław IV.1.3. Przedmiot ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, system ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie (obiekty, eksponaty i zabytki) będące przedmiotem wystawy Nauka i nauczanie na Uniwersytecie Wrocławskim Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia System ubezpieczenia Mienie wypoŝyczone z Biblioteki Uniwersyteckiej zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Mienie wypoŝyczone z Biblioteki Uniwersyteckiej (Oddział Zbiorów Muzycznych) zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ PLN Pierwsze ryzyko Strona 9 z 17

10 Mienie wypoŝyczone z Muzeum Miejskiego Wrocławia i jego Oddziału Muzeum Archeologicznego zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ Mienie wypoŝyczone z Breslauer Sammlung Köln w Kolonii (Niemcy) zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ IV.1.4 Podstawa szacowania sum ubezpieczenia Suma ubezpieczenia została oszacowana w oparciu o przewidywaną maksymalną szkodę jaka moŝe powstać (system pierwszego ryzyka), przy uwzględnieniu wartości poszczególnych składników mienia objętego ubezpieczeniem. Wartość mienia zgłaszanego do ubezpieczenia została oszacowana w wyspecjalizowanych komórkach w instytucjach państwowych odpowiedzialnych za ochronę dóbr kultury. W takich instytucjach jak Muzea jest referat ewidencji zabytków specjalizujący się w ocenie wartości zabytku, a umowę wypoŝyczenia podpisuje zawsze dyrektor placówki i główny inwentaryzator, którzy są odpowiedzialni za dane podane w umowie (w tym wycenę zabytku). Wycenę zabytków z muzeów i biblioteki Zamawiający dostał wraz z umowami z tych instytucji, tzn. wycena była sporządzona przez osoby do tego uprawnione w kaŝdej instytucji. IV.1.5. Okres ubezpieczenia: 1) od daty zawarcia umowy. do r. dla mienia wykazanego w załączniku nr 7 do SIWZ (mienie wypoŝyczone z Muzeum Miejskiego Wrocławia i jego Oddziału Muzeum Archeologicznego), z uwzględnieniem klauzuli retroaktywnej 2) od daty zawarcia umowy do r. dla mienia wykazanego w załącznikach nr 5, 6, 8 do SIWZ, z uwzględnieniem klauzuli retroaktywnej IV.1.6. Franszyzy i udziały własne Udział własny: brak Franszyza redukcyjna: Dla mienia o wartości do 2000 PLN franszyza redukcyjna 5% szkody, Dla mienia o wartości powyŝej 2000 PLN franszyza redukcyjna 5% szkody, nie mniej niŝ 300 PLN Franszyza integralna: brak IV.1.7. Klauzule dodatkowe 1) Klauzula początku odpowiedzialności Niniejszym ustala się, Ŝe za początek okresu ochrony uwaŝa się początek okresu ubezpieczenia. 2) Klauzula VAT Ustala się, ze w kaŝdym wypadku, gdy Zamawiający nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) lub jeśli Zamawiający będący płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) nie moŝe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odzyskać naliczonego podatku VAT od mienia dotkniętego szkodą, w odniesieniu do takiego odszkodowanie wypłacane będzie z uwzględnieniem podatku VAT. 4) Klauzula jurysdykcji Strona 10 z 17

11 Wszelkie spory z tytułu przedmiotowej umowy ubezpieczenia będzie rozstrzygał sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 5) Klauzula uznania zabezpieczeń za wystarczające Wykonawca przyjmuje do wiadomości i uznaje za wystarczające i zgodne z wymogami ogólnych warunków ubezpieczenia istniejące zabezpieczenia p.kradzieŝowe w momencie zawierania ubezpieczeń, z zastrzeŝeniem, Ŝe zabezpieczenia te są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zaleceniami dostawców/producentów, oraz Ŝe są sprawne i stosowane. 6) Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie Zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Wykonawcy o szkodzie w odpowiednim terminie mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Wykonawcy lub ustalenie rozmiaru szkody. 7) Klauzula zgłaszania szkód Zawiadomienie Wykonawcy o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niŝ w ciągu 7 dni roboczych Zamawiającego od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. 8) Klauzula okolicznościowa Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy) i wypłacić naleŝne odszkodowanie, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody. Zamawiający zobowiązany jest przekazać Wykonawcy wszystkie posiadane informacje niezbędne do ustalenia przebiegu zdarzenia i/lub ustalenia osoby sprawcy. Po powzięciu wiadomości, Ŝe szkoda mogła powstać w wyniku przestępstwa, Zamawiający obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia policji. 9) Klauzula akceptacji podstawy szacowania sum ubezpieczenia Zostaje potwierdzone, Ŝe Wykonawca akceptuje zadeklarowane sumy ubezpieczenia bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zuŝycia ubezpieczanego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane do wartości będących podstawą szacowania sum ubezpieczenia. 10) Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieŝy prostej (zwykłej) Ustala się, Ŝe do ochrony ubezpieczeniowej włączone jest ryzyko kradzieŝy prostej (zwykłej) z limitem odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Za kradzieŝ zwykłą naleŝy rozumieć utratę przedmiotu ubezpieczenia powstałą wskutek zdarzenia nie spełniającego znamion kradzieŝy z włamaniem i rabunku. Klauzula nakłada na Zamawiającego obowiązek niezwłocznego powiadomienia o zaistniałym zdarzeniu szkodowym Policji. 11) Klauzula przeniesienia mienia Przeniesienie mienia objętego ubezpieczeniem w ramach zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacji w Ŝadnym stopniu nie ogranicza ochrony ubezpieczeniowej gwarantowanej na mocy i według warunków niniejszej umowy. Przeniesienie mienia odnosi się równieŝ do zmiany aranŝacji, rozmieszczenia, sposobu ekspozycji przedmiotów objętych ubezpieczeniem. Ochrona do pełnej wartości przenoszonego mienia. 12) Klauzula retroaktywna JeŜeli, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania, umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie (z róŝnych przyczyn, w szczególności wynikających z terminów określonych w przepisach PZP) podpisana po dacie (początek planowanej wystawy), wówczas na warunkach określonych w SIWZ i ofercie, Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej za okres wstecz tzn. przed dniem podpisania umowy. Na podstawie niniejszej klauzuli, ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody do których doszło od daty początkowej do dnia podpisania umowy, o ile zgodnie z zapisami SIWZ i ofertą, szkody te są objęte zakresem ubezpieczenia. Za datę początkową klauzuli retroaktywnej, uznaje się dzień Warunkiem zastosowanie klauzuli jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia w okresie związania ofertą określonym w SIWZ. Strona 11 z 17

12 V - Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym V.1. Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym V.1.1. Zakres ubezpieczenia V Zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyka fizycznego uszkodzenia, zniszczenia, ubytku i utraty przedmiotu ubezpieczenia. Intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną szkód o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiły nagle, nieprzewidzianie i niezaleŝnie od woli Zamawiającego. Zastrzega się, Ŝe ogólne warunki ubezpieczenia nie mogą wprowadzać wyłączenia szkód spowodowanych wskutek następujących zdarzeń: 1) PoŜar, w tym m.in. działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile; 2) Uderzenie pioruna gwałtowne wyładowanie elektryczne w atmosferze działające bezpośrednio na środek transportu lub przedmiot ubezpieczenia (ładunek); 3) Wybuch, w tym m.in. gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy wywołane ich właściwością rozprzestrzeniania się (eksplozja), implozja polegająca na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próŝniowego przez ciśnienie zewnętrzne; 4) Upadek przedmiotu na środek transportu upadek jakiegokolwiek przedmiotu, spadającego z wysokości na środek transportu; przez upadek przedmiotu na środek transportu rozumie się takŝe upadek statku powietrznego, jego części lub przewoŝonego w nim ładunku oraz awaryjny zrzut paliwa; 5) Wypadek środka transportu zdarzenie polegające na nagłym działaniu siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami, zwierzętami, a takŝe przewrócenie się, wywrócenie się, wykolejenie się, spadnięcie, zatonięcie środka transportu, utknięcie na mieliźnie lub wyrzucenie na brzeg; 6) Załadunek ogół czynności wykonywanych bezpośrednio przed rozpoczęciem przewozu w miejscu nadania (miejscu rozpoczęcia przewozu), mających na celu umieszczenie przygotowanego do przewozu ładunku na lub wewnątrz środka transportu z włączeniem czynności dostarczenia ładunku z magazynu, innego pomieszczenia lub miejsca składowania w bezpośrednie sąsiedztwo środka transportu; ochrona ubezpieczeniowa obejmuje takŝe szkody spowodowane wskutek uderzenia przez urządzenia załadowcze oraz szkody spowodowane wskutek upadku ładunku spowodowanego przez urządzenia załadowcze podczas i w związku z operacją załadunku; 7) Rozładunek ogół czynności wykonywanych bezpośrednio po zakończeniu przewozu w miejscu przeznaczenia (miejscu zakończenia przewozu), mających na celu wyjęcie ładunku ze środka transportu, z włączeniem czynności przemieszczania ładunku z bezpośredniego sąsiedztwa środka transportu do magazynu, innego pomieszczenia lub miejsca składowania; ochrona ubezpieczeniowa obejmuje takŝe szkody spowodowane wskutek uderzenia przez urządzenia wyładowcze oraz szkody spowodowane wskutek upadku ładunku spowodowanego przez urządzenia wyładowcze podczas i w związku z operacją wyładunku; 8) Rabunek (rozbój) zabór ładunku przez sprawcę w celu przywłaszczenia (w tym równieŝ z jednoczesnym zaborem środka transportu) przy uŝyciu przemocy fizycznej wobec osoby dokonującej przewozu/sprawującej pieczę na ubezpieczonym ładunkiem lub groźby jej natychmiastowego uŝycia, albo przez doprowadzenie tej osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności; 9) KradzieŜ z włamaniem zabór ładunku przez sprawcę w celu przywłaszczenia z zamkniętego środka transportu/lokalu po usunięciu przy uŝyciu siły i narzędzi zabezpieczeń lub po otworzeniu zabezpieczeń podrobionym kluczem lub innym narzędziem albo kluczem oryginalnym, który zdobył przez kradzieŝ z włamaniem lub w wyniku rabunku; przez kradzieŝ z włamaniem rozumie się takŝe zabór ładunku ze środka transportu/lokalu, w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem; Strona 12 z 17

13 10) KradzieŜ z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu zabór ładunku przez sprawcę w celu przywłaszczenia w drodze włamania do środka transportu z jednoczesnym dokonaniem zaboru środka transportu lub jego czasowego zawłaszczenia; 11) Deszcz nawalny opady deszczu o współczynniku co najmniej 4, co powinno zostać potwierdzone ustaleniem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku moŝliwości uzyskania takiego potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód świadczący wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego; 12) Dym rozumiany m.in. jako nagłe, niszczące oddziaływanie dymu powstałego w procesie spalania; 13) Grad opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu; 14) Huk ponaddźwiękowy działanie fali uderzeniowej wywołanej przez samolot podczas przekraczania prędkości dźwięku; 15) Huragan wiatr o prędkości nie mniejszej niŝ 17,1 m/s; 16) Trąba powietrzna; 17) Lawina gwałtowne zsuwanie lub staczanie się mas śniegu, lodu, błota, ziemi lub kamieni ze stoków górskich; 18) Osuwanie się ziemi niespowodowany działalnością ludzką ruch ziemi na stokach; 19) Powódź zalanie terenów oraz mienia w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących i stojących, podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeŝnych, podniesienia się poziomu wód gruntowych, tworzenia się zatorów lodowych, przerwania tam i zabezpieczeń powodziowych, obfitych opadów atmosferycznych, topnienia mas lodu i śniegu, spływu wody po zboczach i stokach górskich oraz wystąpienie wody z systemów kanalizacyjnych będące następstwem wymienionych zjawisk; 20) Sadza czarny proszek złoŝony z kryształków grafitu powstały wskutek niepełnego spalania lub termicznego rozkładu związków węgla (gazu ziemnego lub węglowodorów), który nagle wydobył się z palenisk, instalacji oraz urządzeń elektrycznych lub grzewczych, bądź jest produktem poŝaru powstałego w przedmiocie ubezpieczenia; 21) Zapadanie się ziemi obniŝenie poziomu terenu z powodu zawalenia się naturalnych, pustych przestrzeni w głębi Ziemi; 22) Trzęsienie ziemi wstrząs skorupy ziemskiej wywołany przemieszczeniami mas skalnych w głębi Ziemi, wybuchami wulkanów, zapadaniem się stropów podziemnych jaskiń krasowych; 23) Akcja gaśnicza lub ratownicza prowadzona w związku z zaistnieniem zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia; 24) Dewastacja/wandalizm (z włączeniem ryzyka graffiti, ryzyka stłuczenia oraz rozbicia przedmiotu ubezpieczenia) rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie (dewastacja/wandalizm związana z kradzieŝą z włamaniem, rabunkiem lub kradzieŝą z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu oraz dewastacja/wandalizm nie związana z kradzieŝą z włamaniem, rabunkiem lub kradzieŝą z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu. V Ubezpieczeniem objęte są takŝe szkody polegające na skaŝeniu lub zanieczyszczeniu przedmiotu ubezpieczenia spowodowane zdarzeniami losowymi objętymi zakresem ubezpieczenia. V Mienie zgłoszone do ubezpieczenia objęte jest ochroną ubezpieczeniową od chwili rozpoczęcia załadunku w miejscu nadania (miejscu rozpoczęcia przewozu) i kończy się z chwilą zakończenia rozładunku w miejscu przeznaczenia (miejsce zakończenia przewozu). V.1.2. Zakres terytorialny przewozów: Strona 13 z 17

14 Terytorium Polski z wyszczególnieniem następujących tras przewozu (miejsce nadania miejsce przeznaczenia): Transport na miejsce wystawy Rodzaj ładunku Miejsce nadania Miejsce przeznaczenia Mienie wypoŝyczone z Biblioteki Uniwersyteckiej (Oddział Zbiorów Muzycznych) zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ Wrocław, ul. Św. Jadwigi 3/4, ul. K. Szajnochy 10 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1 Transport powrotny Rodzaj ładunku Miejsce nadania Miejsce przeznaczenia Mienie wypoŝyczone z Biblioteki Uniwersyteckiej zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Mienie wypoŝyczone z Biblioteki Uniwersyteckiej (Oddział Zbiorów Muzycznych) zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ Mienie wypoŝyczone z Muzeum Miejskiego Wrocławia i jego Oddziału Muzeum Archeologicznego zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ Wrocław, pl. Uniwersytecki 1 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1 Wrocław, ul. Św. Jadwigi 3/4, ul K. Szajnochy 10 Wrocław, ul. Św. Jadwigi 3/4, ul K. Szajnochy 10 Wrocław, ul. Cieszyńskiego 9 oraz Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 35 (jeden transport, ale do dwóch miejsc przeznaczenia) V.1.3. Przedmiot ubezpieczenia (rodzaje przewoŝonych ładunków), sumy ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie (obiekty, eksponaty i zabytki) będące przedmiotem wystawy Nauka i nauczanie na Uniwersytecie Wrocławskim Wykonawca ponosi odpowiedzialność ze wszystkich ryzyk objętych zakresem ubezpieczenia do pełnych sum ubezpieczenia. Jakakolwiek zmiana planowanego terminu, środka transportu lub trasy przejazdu, któregokolwiek z transportów, nie będzie powodowała ograniczenia lub wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem, Ŝe transport rozpocznie się w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, a zmiana zostanie zgłoszona Wykonawcy przed rozpoczęciem transportu. Transport na miejsce wystawy Rodzaj ładunku Suma ubezpieczenia Informacja o liczbie transportów, warunkach transportów Mienie wypoŝyczone z Biblioteki Uniwersyteckiej (Oddział Zbiorów Muzycznych) zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ ,00 PLN Transport własny samochodem Uniwersytetu Wrocławskiego. Planowany termin transportu Trasa przejazdu: ul. Św. Jadwigi 3/4 - pl. Uniwersytecki 1 Strona 14 z 17

15 Przedmiot ubezpieczenia (rodzaje przewoŝonych ładunków) Transport powrotny Suma ubezpieczenia Nr postępowania: BZP AB Informacja o liczbie transportów, warunkach transportów Mienie wypoŝyczone z Biblioteki Uniwersyteckiej zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Mienie wypoŝyczone z Biblioteki Uniwersyteckiej (Oddział Zbiorów Muzycznych) zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ Mienie wypoŝyczone z Muzeum Miejskiego Wrocławia i jego Oddziału Muzeum Archeologicznego zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN Transport planowany jest między 25 a 31 października 2013 roku samochodem własnym Uniwersytetu Wrocławskiego. na trasie Wrocław pl. Uniwersytecki 1 Wrocław ul. Św. Jadwigi 3/4 Transport planowany jest między 25 a 31 października 2013 roku samochodem własnym Uniwersytetu Wrocławskiego. na trasie Wrocław pl. Uniwersytecki 1 Wrocław ul. Św. Jadwigi 3/4 Transport planowany jest między 15 a 31 grudnia 2014 roku autem Muzeum Miejskiego Wrocławia na trasie Wrocław pl. Uniwersytecki 1 Wrocław ul. Cieszyńskiego 9 i dalej Wrocław ul. Kazimierza Wielkiego 35. (mienie zostanie rozwiezione do dwóch miejsc przeznaczenia). Łączna suma ubezpieczenia dla wszystkich transportów wynosi: ,00 PLN V.1.4. Podstawa szacowania sum ubezpieczenia Sumy ubezpieczenia zostały oszacowane w następujący sposób: Wartość mienia zgłaszanego do ubezpieczenia została oszacowana w wyspecjalizowanych komórkach w instytucjach państwowych odpowiedzialnych za ochronę dóbr kultury. W takich instytucjach jak Muzea jest referat ewidencji zabytków specjalizujący się w ocenie wartości zabytku, a umowę wypoŝyczenia podpisuje zawsze dyrektor placówki i główny inwentaryzator, którzy są odpowiedzialni za dane podane w umowie (w tym wycenę zabytku). Wycenę zabytków z muzeów i biblioteki Zamawiający dostał wraz z umowami z tych instytucji, tzn. wycena była sporządzona przez osoby do tego uprawnione w kaŝdej instytucji. V.1.5. Okres ubezpieczenia: Transport jest objęty ochroną przez cały czas jego trwania, o ile będzie miał miejsce w okresie ubezpieczenia wskazanym poniŝej: 1) od daty zawarcia umowy. do r. dla mienia wykazanego w załączniku nr 7 do SIWZ (mienie wypoŝyczone z Muzeum Miejskiego Wrocławia i jego Oddziału Muzeum Archeologicznego) 2) od daty zawarcia umowy do r. dla mienia wykazanego w załącznikach nr 5, 6 do SIWZ V.1.6. Franszyzy i udziały własne Udział własny: brak Franszyza redukcyjna: 1 000,00 zł Franszyza integralna: brak Strona 15 z 17

16 V.1.7. Klauzule dodatkowe 1) Klauzula reprezentantów Strony uzgadniają, Ŝe niezaleŝnie od postanowień zawartych w warunkach ubezpieczenia, dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia, wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy odnośnie winy umyślnej i raŝącego niedbalstwa, ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu osób będących Rektorem, Prorektorem, Dziekanem Uniwersytetu Wrocławskiego. Tym samym, potwierdzone zostaje, Ŝe zakres ochrony zostaje rozszerzony o szkody powstałe w wyniku raŝącego niedbalstwa oraz winy umyślnej, spowodowane przez pracowników Zamawiającego innych niŝ reprezentanci wymienieni w niniejszej klauzuli. 2) Klauzula początku odpowiedzialności Niniejszym ustala się, Ŝe za początek okresu ochrony uwaŝa się początek okresu ubezpieczenia. 3) Klauzula VAT Ustala się, ze w kaŝdym wypadku, gdy Zamawiający nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) lub jeśli Zamawiający będący płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) nie moŝe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odzyskać naliczonego podatku VAT od mienia dotkniętego szkodą, w odniesieniu do takiego odszkodowanie wypłacane będzie z uwzględnieniem podatku VAT. 4) Klauzula regresowa Ustala się, Ŝe po wypłacie odszkodowania nie przechodzą na Wykonawcę roszczenia przysługujące Zamawiającemu przeciwko: - osobom fizycznym wykonującym pracę lub usługę na rzecz Zamawiającego, - osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Zamawiającego, - nauczycielom akademickim, pracownikom naukowym i pozostałym pracownikom Zamawiającego nie będących pracownikami naukowymi bez względu na formę zatrudnienia i współpracy z Zamawiającym, o ile sprawca nie wyrządził szkody umyślnie. 5) Klauzula jurysdykcji Wszelkie spory z tytułu przedmiotowej umowy ubezpieczenia będzie rozstrzygał sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 6) Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie Zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Wykonawcy o szkodzie w odpowiednim terminie mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Wykonawcy lub ustalenie rozmiaru szkody. 7) Klauzula zgłaszania szkód Zawiadomienie Wykonawcy o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niŝ w ciągu 7 dni roboczych Zamawiającego od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. 8) Klauzula okolicznościowa Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy) i wypłacić naleŝne odszkodowanie, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody. Zamawiający zobowiązany jest przekazać Wykonawcy wszystkie posiadane informacje niezbędne do ustalenia przebiegu zdarzenia i/lub ustalenia osoby sprawcy. Po powzięciu wiadomości, Ŝe szkoda mogła powstać w wyniku przestępstwa, Zamawiający obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia policji. 9) Klauzula akceptacji podstawy szacowania sum ubezpieczenia Zostaje potwierdzone, Ŝe Wykonawca akceptuje zadeklarowane sumy ubezpieczenia bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zuŝycia ubezpieczanego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane do wartości będących podstawą szacowania sum ubezpieczenia. Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania nie będzie miała zastosowania. Strona 16 z 17

17 10) Klauzula retroaktywna Nr postępowania: BZP AB JeŜeli, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania, umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie (z róŝnych przyczyn, w szczególności wynikających z terminów określonych w przepisach PZP) podpisana po dacie (początek planowanej wystawy), wówczas na warunkach określonych w SIWZ i ofercie, Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej za okres wstecz tzn. przed dniem podpisania umowy. Na podstawie niniejszej klauzuli, ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody do których doszło od daty początkowej do dnia podpisania umowy, o ile zgodnie z zapisami SIWZ i ofertą, szkody te są objęte zakresem ubezpieczenia. Za datę początkową klauzuli retroaktywnej, uznaje się dzień Warunkiem zastosowanie klauzuli jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia w okresie związania ofertą określonym w SIWZ. Strona 17 z 17

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Zapytanie ofertowe Godkowo, 22.10.2014 r. Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie sprzętu teleinformatycznego Gmina Godkowo Godkowo 14 14-407 Godkowo Tel. 055-249 72 10, fax 055-249 72 57 e-mail sekretariat@uggodkowo.bip.doc.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój Strona 1 z 7 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Zamówienie sektorowe - zapytanie ofertowe pn: OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI Postępowanie nr ZO 1/PKS/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/109/02/2010 Warszawa, dnia 16.02.2010 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r.

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego:

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego: ZP/p/2375-32-264/10 Poznań, dnia 23 listopada 2010 r. Do wszystkich Wykonawców Nr post. ZP/p/32/10 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r.

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /13 Data: 10.12.2013 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Rydzyna, dnia 15.03.2012 r. Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie następującej zmiany

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczeniowy

Program ubezpieczeniowy Program ubezpieczeniowy Załącznik nr 3 do umowy Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ubezpieczenie mienia Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. w Bydgoszczy od ognia i innych zdarzeń losowych,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 3 do specyfikacji Wersja: 1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 3 do specyfikacji Wersja: 1. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5. oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

ZAŁĄCZNIK NR 5. oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: ZAŁĄCZNIK NR 5 DEFINICJE NIEKTÓRYCH RYZYK I KLAUZUL UBEZPIECZENIOWYCH Wymienione klauzule i definicje obowiązują swoim zakresem i rozszerzają warunki wymagane ubezpieczeń i stanowią warunek obligatoryjny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia. Dodatek do SIWZ I. Określenie przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wykonanie usługi polegającej na ubezpieczeniu mienia

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami:

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy.

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy. Zamawiający Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając w imieniu własnym i Wspólnot Mieszkaniowych ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, tel. 087 563-50-00, fax 087 563-50-79

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska

SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY ŚRODA ŚLĄSKA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Załącznik nr 2 SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Świętajno, 17.03.2015 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/28/09 Szczecin, dnia 28.10.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PIP

UMOWA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PIP UMOWA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PIP zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska Strona 1 z 5 Wrocław, 20.06.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Środa Śląska wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Będzin, dnia 12.12.2014r. Zamawiający: PTHU INTERPROMEX Sp. z o.o. ul. Paryska 11, 42 500 Będzin Dot.: przetargu nieograniczonego oznaczonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 13 Załącznik nr 1 do SIWZ 305/21/11/2013/ Siemianowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Adres: 41-100 Siemianowice Śląskie ul. 1-go

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny Ubezpieczający w ramach programu dla ratowników medycznych zobligowany jest

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Generalnej

Wzór Umowy Generalnej Wzór Umowy Generalnej zawarta w Warszawie w dniu...zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pileckiego

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 28/06/04/2011/NO/Bystrzyca Kłodzka

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 28/06/04/2011/NO/Bystrzyca Kłodzka Strona 1 z 6 F178 01 Wrocław, dnia 12.04.2011 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niŝszego kwotowo

Bardziej szczegółowo

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin Szczecin 2007-11-14 BPM.I.EB. 3520-322 /07 UNP: BRAK Dotyczy: informacja dla wykonawców, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta Umowa Generalna ubezpieczeń majątkowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2010 r. RI.SD.3431-14/10. Uczestnicy postępowania wszyscy

Gryfino, dnia 17 września 2010 r. RI.SD.3431-14/10. Uczestnicy postępowania wszyscy RI.SD.3431-14/10 Gryfino, dnia 17 września 2010 r. Uczestnicy postępowania wszyscy Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8. Wrocław,

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8. Wrocław, Strona 1 z 8 Wrocław, 20.12.2016 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r.

Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r. Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

DANE DO UBEZPIECZENIA W ROKU 2012

DANE DO UBEZPIECZENIA W ROKU 2012 Załącznik nr 2 DANE DO UBEZPIECZENIA W ROKU 2012 1. Ubezpieczający: Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy 43-360 Bystra, ul. J Fałata 2 NIP: 937-00-10-797; REGON: 000640923 Tel./fax: (033) 499-18-01,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ Drezdenko, dnia 11 grudnia 2013 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DEFINICJE NIEKTÓRYCH RYZYK I KLAUZUL UBEZPIECZENIOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 8 DEFINICJE NIEKTÓRYCH RYZYK I KLAUZUL UBEZPIECZENIOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 8 DEFINICJE NIEKTÓRYCH RYZYK I KLAUZUL UBEZPIECZENIOWYCH klauzula przepięć: o brzmieniu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu wymienionym w umowie ubezpieczenia, powstałe

Bardziej szczegółowo

nr postępowania: BZP.2421.25.2013.BO Wrocław, dnia 14.08.2013 r. Wykonawcy

nr postępowania: BZP.2421.25.2013.BO Wrocław, dnia 14.08.2013 r. Wykonawcy nr postępowania: BZP.2421.25.2013.BO Wrocław, dnia 14.08.2013 r. Wykonawcy (informacja przesłana faksem wg rozdzielnika oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego) Dotyczy: Postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia UBEZPIECZENIA OBJĘTE ZAMÓWIENIEM W zakres niniejszego zamówienia wchodzą następujące ubezpieczenia: Ubezpieczenie mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Ubezpieczenie mienia 1.1. Przedmiot 1.1.1. Mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego na podstawie tytułu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

Przychód netto ze sprzedaŝy za rok 2013 wyniósł: 26.433.577,81 zł. Pytanie 7

Przychód netto ze sprzedaŝy za rok 2013 wyniósł: 26.433.577,81 zł. Pytanie 7 Numer sprawy: BZ/ZP.02/21/02/14 Włocławek 11.03.2014 r. Treść zapytań i wyjaśnień wraz ze zmianą zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.02/21/02/14.

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Załącznik nr 3 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Klauzula stempla

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sierpc

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sierpc Sierpc, 13.07.2012 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sierpc Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Prosimy o podział sprzętu elektronicznego medycznego, wskazanego w załączniku nr 8 do SIWZ, na sprzęt stacjonarny oraz przenośny.

Pytanie 1 Prosimy o podział sprzętu elektronicznego medycznego, wskazanego w załączniku nr 8 do SIWZ, na sprzęt stacjonarny oraz przenośny. Wrocław, dnia 04.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenia majątkowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej we Bolesławcu, zgodnie

Bardziej szczegółowo