Kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Matki i Dziecka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Matki i Dziecka"

Transkrypt

1 Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant A/ZP/SZP /15 Warszawa, 17 marca 2015 roku WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP /15 na usługę: Kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Matki i Dziecka Pytanie nr 1 Prosilibyśmy o nadesłanie informacji dotyczącej szkodowości za ostatnie 3 lata z uwzględnieniem ilości szkód i wartości odszkodowań wypłaconych, z podziałem na rodzaje ubezpieczeń. Odpowiedź nr 1 Uzupełnieniu ulega szkodowość Zamawiającego zgodnie z informacją poniżej: UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD ) Liczba zgłoszonych roszczeń 8 w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 7 w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 0 Kwota wypłaconych odszkodowań 0 zł Kwota utworzonych rezerw 0 zł Dane SZCZEGÓŁOWY OPIS ROSZCZEŃ Lp. Data zdarzenia 1 2 Data zdarzenia: r. Przyczyna roszczenia (opis): błędny wynik histopatologiczny - zarzut nieprawidłowego leczenia nowotworu Wysokość roszczenia: zł przyjmuje odpowiedzialności, nie wniesiono pozwu Data zdarzenia: r. Przyczyna roszczenia (opis): zarzut błędnego leczenia i diagnostyki - neurologia Wysokość roszczenia: zł przyjmuje odpowiedzialności, nie doszło do zawarcia ugody sądowej, nie wniesiono pozwu

2 Data zdarzenia: r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd w sztuce lekarskiej Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzieży Wysokość roszczenia: zł + renta 1000 zł przyjmuje odpowiedzialności, nie doszło do zawarcia ugody sądowej, nie wniesiono pozwu Data zdarzenia: r. Przyczyna roszczenia (opis): powikłania pooperacyjne po przeprowadzonym zabiegu przepukliny pachwinowej Wysokość roszczenia: nieokreślone przyjmuje odpowiedzialności, nie wniesiono pozwu Data zdarzenia: r. Przyczyna roszczenia (opis): zgon obustronne zapalenie płuc Wysokość roszczenia: zł przyjmuje odpowiedzialności, nie wniesiono pozwu Data zdarzenia: r. Przyczyna roszczenia (opis): niedoinformowanie poszkodowanego o wykryciu choroby genetycznej u członka rodziny Wysokość roszczenia: zł przyjmuje odpowiedzialności, nie wniesiono pozwu Data zdarzenia: r. Przyczyna roszczenia (opis): nieprawidłowości podczas cesarskiego cięcia, trudności z oddawaniem moczu, niedrożność pokarmowa Wysokość roszczenia: nieokreślone przyjmuje odpowiedzialności, nie wniesiono pozwu Data zdarzenia: r. Przyczyna roszczenia (opis): diagnostyka wykazała uszkodzenie płodu Wysokość roszczenia: zł Stan sprawy: interwencja uboczna szpitala w postępowaniu sądowym po stronie pozwanych UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA)

3 ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD ) Liczba zgłoszonych roszczeń 0 w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 0 w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 0 Kwota wypłaconych odszkodowań 0 zł Kwota utworzonych rezerw 0 zł Dane UBEZPIECZENIA MIENIA ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD ) BRAK SZKÓD UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD ) Lp. Rok szkody Opis szkody Wysokość wypłaconego odszkodowania OC 1 137,48 zł AC 4 713,30 zł Pytanie nr 2 Część ogólna - SIWZ: Wnosimy o zmianę punktu XXII SIWZ: Jest: Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zawartej umowie ubezpieczenia. Dopuszczane zmiany dotyczą aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia, sum ubezpieczenia oraz zakresu medycznej działalności Zamawiającego przekazanych przez Zamawiającego. W przypadku aktualizacji przedmiotu i sum ubezpieczenia Wykonawca wystawi aneksy potwierdzające wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacją o jej ewentualnym zwrocie. Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie naliczona przy użyciu stawki zastosowanej w ofercie przetargowej w systemie pro rata temporis. W zamian wnioskujemy o wprowadzenie zapisu o treści: Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zawartej umowie ubezpieczenia. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności Dopuszczane zmiany dotyczą aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia, sum ubezpieczenia oraz zakresu medycznej działalności Zamawiającego przekazanych przez Zamawiającego. W przypadku aktualizacji przedmiotu i sum ubezpieczenia Wykonawca wystawi aneksy potwierdzające wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacją o jej ewentualnym zwrocie. Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie naliczona przy użyciu stawki zastosowanej w ofercie przetargowej w systemie pro rata temporis.

4 Powyższa zasada nie dotyczy ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeń z pakietu I tj. obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, dobrowolnego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalność medyczna i dobrowolnego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalność pozamedyczna), dla których wprowadzenie zmian, wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu, będzie przedmiotem odrębnych ustaleń pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Odpowiedź nr 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższego zapisu. Zamawiający potwierdza, że zapis ten nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Pytanie nr 3 Umowa dla zadań Pakietu I załącznik nr 5 Ze względu na 24 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej, wnosimy o wprowadzenie do ubezpieczeń pakietu I klauzulę wypowiedzenia w następującej treści Klauzula wypowiedzenia umowy ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłączenie z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje: a) jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, b) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, c) jeżeli wskaźnik szkodowości ustalony za okres pierwszych 9 miesięcy przekroczy 30%. Przez wskaźnik szkodowości rozumie się stosunek sumy wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na szkody zgłoszone w okresie pierwszych 9 miesięcy do składki należnej za 9-miesięczny okres ubezpieczenia. d) jeżeli Ubezpieczyciel nie uzyska warunków reasekuracji na kolejny okres ubezpieczenia analogicznych do warunków uzyskanych na pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej. Odpowiedź nr 3 Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet I ubezpieczenia OC Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Pytanie nr 4 Prosimy o potwierdzenie, iż Ubezpieczonym w tym zakresie ma być: podmiot leczniczy Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie REGON , NIP Nr księgi rej. ZOZ Odpowiedź nr 4 Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie nr 5

5 Wnosimy o usunięcie z zakresu klauzul dodatkowych tj. klauzuli stempla bankowego oraz klauzuli jurysdykcji. Odpowiedź nr 5 Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej innej niż objęta obowiązkowym ubezpieczeniem podmiotu wykonującego działalność leczniczą z włączeniem ubezpieczenia nadwyżkowego Pytanie nr 6 Przedmiot i zakres ubezpieczenia - wnioskujemy o zastąpienie zapisu Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalności związanej z udzielaniem świadczeń medycznych w związku, z którą zaistnieją zdarzenia, w następstwie których Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, albo szkody rzeczowej zapisem w brzmieniu: Przedmiotem ubezpieczenia będzie odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego działalności leczniczej. Przy czym szkodą będzie szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda na osobie); Ochrona ubezpieczeniowa udzielana będzie w granicach odpowiedzialności ustawowej ubezpieczonego z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który zaszedł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przy czym za wypadek uważa się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego, w wyniku którego została wyrządzona szkoda. Odpowiedź nr 6 Pytanie nr 7 Wnioskujemy o zastąpienie Ochroną ubezpieczeniową objęte mają być szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego oraz osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, w tym przez osoby nie będące pracownikami ubezpieczającego, a za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego wynikającego z umowy między Ubezpieczonym a taka osobą lub podmiotem kierującym taką osobą do Ubezpieczonego (np. wolontariusze, studenci, stażyści, słuchacze szkół medycznych itd.) zapisem: Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone przez pracownika, za którego uważa się osobę fizyczną zatrudnioną przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej, z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca (za pracownika uznaje się także praktykanta, stażystę lub wolontariusza, któremu ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy) oraz przez podwykonawcę w przypadku, gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za niego odpowiedzialność jak za działania własne. W przypadku wypłaty odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych przez podwykonawcę, będzie obowiązywało prawo do dochodzenia roszczenia (prawo do regresu). Odpowiedź nr 7

6 Pytanie nr 8 Wnosimy o usunięcie zapisu Nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności wynikające z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiące, iż Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych lub potwierdzenie, iż zapis ten ma zastosowanie wyłącznie w stosunku do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Odpowiedź nr 8 Zamawiający potwierdza, że powyższy zapis ma zastosowanie wyłącznie w stosunku do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Pytanie nr 9 Wnosimy o zastąpienie zapisu zakresu czasowego: Odpowiedzialnością Zakładu Ubezpieczeń objęte są roszczenia dotyczące szkód powstałych w wyniku zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby zostały zgłoszone po tym okresie, jednakże przed upływem kodeksowego terminu przedawnienia. Zapisem: Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia (niezależnie od momentu powstania lub ujawnienia się szkody) oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia. Odpowiedź nr 9 Pytanie nr 10 Prosimy o informacje jakiego rodzaju eksperymentalne metody leczenia lub rehabilitacji są stosowane przez Ubezpieczonego, na jakiej grupy wiekowej pacjentów, ile razy w ciągu 2014 roku stosowano w/w metody i ile jest planowane na rok W przypadku nie stosowania takich metod przez podmiot medyczny wnosimy o usunięcie tego rozszerzenia z zakresu ubezpieczenia. Odpowiedź nr 10 Zamawiający informuje, iż nie prowadził i nie planuje prowadzić eksperymentalnych metod leczenia lub rehabilitacji. Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie powyższego rozszerzenia z zakresu ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej i posiadanego mienia Pytanie nr 11 Prosimy o udzielenie informacji dotyczących ruchomości, z których Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy podanie rodzaju ruchomości i jego orientacyjnej wartości. Odpowiedź nr 11 Zamawiający informuje, że w umowach dzierżawy nie posiada wpisanych wartości wykazanego sprzętu. Pytanie nr 12 Wnosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia poniższej klauzuli dodatkowej:

7 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna przyjmująca rzeczy na przechowanie. 4. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych. 5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu. Odpowiedź nr 12 Pytanie nr 13 Wnosimy o potwierdzenie, iż w ramach ubezpieczenia dobrowolnego OC (Pakiet 1 pkt. 3) będzie objęta ochroną działalność pozamedyczna tj. z tytułu prowadzenia i administrowania placówki służby zdrowia i z tytułu posiadania mienia. W przypadku jeżeli ochroną ma być objęta inna działalność pozamedyczna niż wskazana powyżej, prosimy o podanie jaka. Prosimy również o podanie obrotów uzyskiwanych z poszczególnych rodzajów działalności pozamedycznej, która ma być objęta ochroną dane za rok 2014 i planowane na rok Odpowiedź nr 13 Zamawiający informuje, że dzierżawi powierzchnie innym podmiotom na usługi pozamedyczne tj.: - dzierżawa parkingu dla pacjentów i pracowników ( roczna kwota za dzierżawę ok zł.) - dzierżawa powierzchni pod automaty vendingowe i sprzedaż produktów spożywczych (roczna kwota za dzierżawę ok zł.) - dzierżawa powierzchni pod prowadzenie szatni dla pacjentów (sezon jesienno-zimowy kwota za dzierżawę ok zł). Pakiet I - ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ Dane o Ubezpieczonym Pytanie nr 14 Prosimy o podanie planowanych obrotów na rok 2015: a) łącznych obrotów b) z działalności medycznej dla kontraktów z NFZ z podziałem na lecznictwo zamknięte oraz lecznictwo otwarte, c) z działalności medycznej poza kontaktem z NFZ z podziałem na lecznictwo zamknięte oraz lecznictwo otwarte; Odpowiedź nr 14 Dokładna wysokość w/w obrotów w 2015 r. w obecnej chwili nie jest znana Zamawiającemu, ale zapewne będzie ona kształtować się na podobnym poziomie co w 2014 r. Zamawiający nie jest w stanie określić planowanych obrotów wg w/w podziału na lecznictwo zamknięte i otwarte na 2015, zostaną one utrzymane mniej więcej na podobnym poziomie co w ubiegłym roku.

8 Zamawiający informuje o planowanych obrotach wg w/w podziału w ramach kontraktu z NFZ. PLANOWANE OBROTY DLA KONTRAKTÓW Z NFZ NA ROK lecznictwo zamknięte : ,00 zł; - lecznictwo otwarte ,08 zł; - razem: ,08 zł. Pytanie nr 15 Prosimy o podanie planowanej liczby pacjentów na rok 2015: a) dla kontraktów z NFZ - dla lecznictwa zamkniętego - dla lecznictwa otwartego b) poza umową z NFZ - dla lecznictwa zamkniętego - dla lecznictwa otwartego Odpowiedź nr 15 a) Zamawiający informuje, że planowana liczba pacjentów w ramach kontraktu z NFZ jest następująca: - lecznictwo zamknięte: ; - lecznictwo otwarte: b) Zamawiający nie jest w stanie określić planowanej ilości pacjentów na 2015 poza umową z NFZ, zostaną one utrzymane mniej więcej na podobnym poziomie co w ubiegłym roku. Pytanie nr 16 Wnosimy o podanie danych szkodowych Klienta (wypłaty, rezerwy) z podziałem na poszczególne grupy ubezpieczeniowe z podaniem przyczyn szkód. Odpowiedź nr 16 Aktualna szkodowość Zamawiającego zostaje podana w odpowiedzi nr 1. Pakiet II Pytanie nr 17 Wnosimy o podanie liczby sprawnych hydrantów wewnętrznych w podziale na budynki. Odpowiedź nr 17 Budynek Główny - 22 hydranty, Budynek Lipsk 1 hydrant, Budynek Namysłów 3 hydranty, Pawilon X 13 hydrantów. Pytanie nr 18 System SAP podanie obszaru objętego systemem. Odpowiedź nr 18 Zamawiający informuje iż: 1) Zgodnie z wymaganiami przepisów budowlanych i ochrony ppoż. w obiektach IMiD nie jest wymagana instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru. (Obiekty poniżej 200 łóżek). Pomimo to, w ramach trwających inwestycji, taką instalację zaprojektowano i jest etapowo realizowana w budynku Głównym i w budynku Lipsk. 2) System Sygnalizacji Pożaru jest zainstalowany w: Budynku Głównym: - klinika neonatologii ( II piętro), - klinika intensywnej terapii (II piętro), - izba przyjęć (parter). Budynku Lipsk: - piwnica część południowa (apteka), Budynku Namysłów:

9 - pomieszczenia tomografu komputerowego. Zabezpieczenie w SSP w % - Budynek Główny ok. 15 % - Budynek Lipsk ok. 5% - Budynek Namysłów ok. 10 % - Pawilon X 0% Pytanie nr 19 Wnosimy o umożliwienie przeprowadzenia lustracji obiektów. Odpowiedź nr 19 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania lustracji obiektów. Pytanie nr 20 dotyczy: Pakietów nr I, II, III Wnosimy o przedstawienie przebiegów ubezpieczeń określonych w Pakietach I, II i III za okres ostatnich 5 lat. W informacji prosimy o uwzględnienie szkód wypłaconych jak również zgłoszonych roszczeń. Odpowiedź nr 20 Aktualna szkodowość Zamawiającego zostaje podana w odpowiedzi nr 1. Pytanie nr 21 Założenia do wszystkich rodzajów ubezpieczeń brzmią następująco: Zakres opisany powyżej jest zakresem minimalnym. W odniesieniu do kwestii nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie stosowne zapisy ogólnych warunkach ubezpieczeń. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego powyżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania. Biorąc pod uwagę, że każde wyłączenie zawarte w zapisach OWU jest ograniczeniem zakresu świadczonej przez Wykonawcę ochrony, zapis SIWZ w brzmieniu Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania, w szczególności w kontekście ubezpieczenia zawartego w formule all risks nie może być przez nas zaakceptowany bez uzyskania potwierdzenia lub doprecyzowania zapisu SIWZ, w taki sposób, aby jednoznacznie określał, czy do umowy realizowanej na podstawie niniejszego zamówienia będą miały zastosowanie wyłączenia odpowiedzialności zawarte w OWU Wykonawcy. Odpowiedź nr 21 Intencją powyższego zapisu jest pierwszeństwo zapisów SIWZ wobec OWU, a w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają odpowiednie zapisy OWU, w tym wyłączenia w nich określone. Pytanie nr 22 W odniesieniu do ryzyka działania człowieka objętego ochroną w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na tego typu szkody w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Odpowiedź nr 22 Pytanie nr 23 W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk (Dział 2 Pakietu 2 SIWZ) wnosimy o wyłączenie z zakresu ochrony sprzętu starszego niż 7 lat

10 i ewentualne przeniesienie go do ubezpieczenia w ramach mienia od wszystkich ryzyk (Dział 1 Pakietu 2 SIWZ). Odpowiedź nr 23 Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 24 W ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (Dział 1 Pakietu 2 SIWZ) zostały określone limity odpowiedzialności dla ryzyka dewastacji (wandalizmu) w systemie pierwszego ryzyka (zgodnie z tabelą łączny limit w wys ,00 zł). Jednocześnie SIWZ przewiduje włączenie do ww. Działu obligatoryjnej klauzuli dewastacji z limitem ,00 zł. Prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie, które limity odpowiedzialności mają zastosowanie dla ryzyka dewastacji (wandalizmu) i do jakiej kwoty Wykonawca udziela ochrony dla przedmiotowego ryzyka? Odpowiedź nr 24 Zamawiający informuje, że oba limity mają zastosowanie. Pytanie nr 25 Prosimy podać Sumę Ubezpieczenia największej lokalizacji rozumianą jako sumę wartości budynku (lub kompleksu budynków jeżeli są one połączone) oraz wartości mienia ruchomego w nim/nich się znajdującego. Odpowiedź nr 25 Zamawiający informuje, że budynek który ma największą wartość to: Budynek Główny ,83 zł. Pytanie nr 26 Prosimy o podanie jaka wartość maszyn i urządzeń jest zainstalowana na stałe w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu. Odpowiedź nr 26 Zamawiający informuje iż, posiada sprzęt elektryczny i elektroniczny medyczny zainstalowany w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu tj.: 1) Zamrażarka głębokiego chłodzenia NU-9483E nr inw. T s/n (2012 rok). 2) Sterylizator plazmowy STERRAD NX (T s/n 60774) wraz z inkubatorem testów biologicznych Sterrad 58C (T , s/n ) i zgrzewarką rotacyjną Heat Sealer HS 1000 (T , s/n 1000) - (2006 rok). 3) Autoklaw parowy HS-6610 (T ) rok 2007, wraz ze stacją uzdatniania wody; 4) Sprężarka SF-4 10bar FF (T ) rok 2008; 5) Sprężarka SF-4 10bar FF (T ) rok 2012; 6) Macerator SOLO rok Pytanie nr 27 W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie limitu w wysokości zł (lub innego akceptowanego przez Zamawiającego) w ryzyku wylewu wód podziemnych. Odpowiedź nr 27 Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 28 Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

11 Odpowiedź nr 28 Potwierdzam, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami. Pytanie nr 29 W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych mienia w postaci witraży (zał. nr 1 do SIWZ) prosimy o informację ile witraży posiada Zamawiający i jaka jest najwyższa jednostkowa wartość witrażu posiadanego przez Zamawiającego. Odpowiedź nr 29 Zamawiający nie posiada witraży w związku z tym rozszerzenie zostaje usunięta z przedmiotowego zakresu. Pytanie nr 30 Prosimy o modyfikacje zapisów SIWZ poprzez włączenie do klauzuli terroryzmu o dodatkowego wyłączenia: Z zakresu ochrony wyłączone są szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego. Odpowiedź nr 30 Pytanie nr 31 Prosimy o całkowite wyłączenie z ubezpieczenia Assistance pojazdów specjalnych (sanitarnych). Odpowiedź nr 31 Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 32 Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ w części dotyczącej ubezpieczenia Assistance poprzez wprowadzenie zapisu, mówiącego Iż świadczenie pojazdu zastępczego realizowane będzie wyłączenie na terenie Polski z zastrzeżeniem, iż w przypadku kradzieży pojazdu lub unieruchomienia pojazdu na okres dłuższy niż 12 godzin wskutek awarii lub wypadku zaistniałego poza granicami RP zorganizowane będzie i pokryte zostaną koszty transportu osób najkrótszą drogą do bliższego z miejsc: miejsca zamieszkania kierowcy położonego na terytorium RP albo do celu podróży (o ile koszt kontynuacji podróży nie jest wyższy od kosztu przejazdu do miejsca zamieszkania), w tym samochód wynajęty na maksimum 48 godzin za granicą RP. Odpowiedź nr 32 Pytanie nr 33 Prosimy o modyfikację warunków obligatoryjnych w ubezpieczeniu Auto Casco poprzez zmianę terminu oględzin uszkodzonego pojazdu przez Ubezpieczyciela na: 3 dni robocze. Odpowiedź nr 33 Pytanie nr 34 Prosimy o modyfikację warunków obligatoryjnych w ubezpieczeniu Auto Casco poprzez zmianę terminu przedstawienia kosztorysu do szkody przez Ubezpieczyciela na: 7 dni roboczych. Odpowiedź nr 34 Zamawiający nie wyraża zgody.

12 Przewodnicząca Komisji Przetargowej Magdalena Wysocka Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania załączonej informacji. Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego w dniu 17 marca 2015 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r. Strona 1 z 9 Wrocław, 18.08.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014 Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014 Wg rozdzielnika Dot. postępowania na świadczenie usługi w zakresie: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w tym od kradzieży

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o Toruń, 03.11.2014 Wyjaśnienie do SIWZ do zamówienia publicznego pn. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W nawiązaniu do zapytań

Bardziej szczegółowo

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r.

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE NR 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

WYJAŚNIENIE NR 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dnia 29-11-2012r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OC, NNW. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A.

CZĘŚĆ I OC, NNW. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A. PIECZĘĆ WYKONAWCY CZĘŚĆ I OC, NNW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A. I. UWAGI OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Tytuł załącznika: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu 1 I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

III. Opis przedmiotu zamówienia:

III. Opis przedmiotu zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach Znak sprawy 18/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

KRS 0000000142 NIP 772-18 -77-458

KRS 0000000142 NIP 772-18 -77-458 Szpital Powiatowy w Radomsku 97 500 Radomsko ul. Jagiellońska 36 tel. Centrala 044 685 47 00 tel. Sekretariat 044 685 47-16 fax. 044 685 47 01 e mail: admin@szpital.biz.pl KRS 0000000142 NIP 772-18 -77-458

Bardziej szczegółowo

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty FORMULARZ OFERTY. Oznaczenie Wykonawcy* pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę

Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty FORMULARZ OFERTY. Oznaczenie Wykonawcy* pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty Oznaczenie Wykonawcy* pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę Gmina Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo NIP: 879-266-82-60, REGON: 871118744

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia

Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia 28/0713/UN 1/17 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-74-42, faks 58-554-72-27 Biuro Kanclerza AWFiS: 80-336 Gdańsk, ul. Józefa Czyżewskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CZĘŚĆ PIERWSZA: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I Pakiet I obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Bardziej szczegółowo

AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54

AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54 AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54 Przedstawicielstwo w Szczecinie: 71-073 Szczecin, ul. Ku Słońcu 2/2, tel. (91) 43 42 071 (72), fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O.

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O. DOTYCZY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O. 2014/2016 1. Pytanie Wykonawcy Zadanie 1 Zakres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Kazimierza Wielka, 30.09.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/424/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo