PRZEWODNIK UCZESTNIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK UCZESTNIKA"

Transkrypt

1 PRZEWODNIK UCZESTNIKA Str. 1/14 Edukacja i kultura Młodzież MŁODZIEŻ DLA EUROPY PAKIET UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRZEWODNIK UCZESTNIKA Kierownictwo programu: European Benefits Administrators 59, rue de Châteaudun, Paryż, Francja Telefon: Fax:

2 PRZEWODNIK UCZESTNIKA Str. 2/14 SPIS TREŚCI A. ZASADY OGÓLNE B. PAKIET UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO W PIGUŁCE C. OPIEKA MEDYCZNA I STOMATOLOGICZNA D. POWRÓT DO KRAJU Z POWODU NAGŁYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 9 E. INWALIDZTWO TRWAŁE I UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE F. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA A. ZASADY OGÓLNE Pakiet ubezpieczenia grupowego opracowany został specjalnie z myślą o uczestnikach programu wymiany młodzieżowej i obejmuje wszystkich wymiany przez cały okres jej trwania. Z ubezpieczenia uczestnicy wymiany korzystają nieodpłatnie. Pakiet ubezpieczenia grupowego stworzony został w celu zagwarantowania uczestnikom wymiany dostępu do sieci towarzystw ubezpieczeniowych, które mogą być pomocne w przypadku powstania problemów natury zdrowotnej, problemów o charakterze stomatologicznym, z chwilą stania się inwalidą lub też w sytuacji, w której uczestnik wymiany odpowiadać będzie w sprawach z powództwa cywilnego. To, co w kraju pochodzenia wydaje się drobnym incydentem bądź mało ważnym pobytem w szpitalu, może stać się prawdziwym problemem gdy jest się daleko od domu w obcym kraju. Dzięki funkcjonowaniu 35 ośrodków informacji telefonicznej oraz współpracy z lekarzami świadczącymi usługi na miejscu w 180 krajach, Grupa AXA, AXA Assistance i European Benefits Administrators są specjalistami w zakresie ubezpieczeń grup przebywających poza krajem ojczystym. Solidna polisa ubezpieczeniowa zapewnia bezpieczeństwo finansowe, szeroki wachlarz usług administracyjnych, dostęp do informacji i świadczeń lekarskich oraz zorganizowanie powrotu do kraju z powodu nagłych zdarzeń losowych. Każdy z ubezpieczonych jest w stałym kontakcie z European Benefits Administrators, koordynującym wszystkie świadczenia z wyjątkiem organizacji powrotu do kraju pochodzenia w nagłych przypadkach losowych, która pozostaje w gestii AXA Assistance (patrz ostatnia strona broszury). Do niniejszego ubezpieczenia przystąpić mogą wszyscy uczestnicy wymiany. Okres ubezpieczenia rozpoczyna się w momencie wypełnienia i podpisania przez uczestnika i wysyłającą go organizację formularza zgłoszeniowego. Polisa ważna jest na całym świecie przez całą dobę. Ubezpieczenie obowiązuje od chwili opuszczenia domu w celu udania się do kraju docelowego aż do momentu powrotu do domu po zakończeniu wymiany. Ubezpieczeniem objęty jest również okres uczestnictwa w spotkaniach przygotowawczych przed wyjazdem oraz w spotkaniach organizowanych po zakończeniu wymiany.

3 PRZEWODNIK UCZESTNIKA Str. 3/14 B. PAKIET UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO "MŁODZIEŻ DLA EUROPY" W PIGUŁCE Uczestnik Ubezpieczenie Akceptacja wstępna Usługi lekarskie Usługi dentystyczne Usługi Assistance Inwalidztwo trwałe Ubezpieczenie na życie Wszyscy uczestnicy wymiany (w tym również ich współmałżonkowie i dzieci) są objęci ubezpieczeniem przez okres trwania wymiany, pod warunkiem wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Ważne na całym świecie, przez całą dobę, bez franszyzy oraz okresu oczekiwania. Zaświadczenie o stanie zdrowia nie jest wymagane. Uzyskanie wstępnej zgody ubezpieczyciela z 10-cio dniowym wyprzedzeniem wymagane jest w przypadku następujących zabiegów: chirurgii stomatologicznej i operacji chirurgicznych, zabiegów dentystycznych i wstawiania protez, jeżeli prawdopodobny koszt leczenia przekroczy 600 euro oraz we wszystkich przypadkach, które nie wymagają natychmiastowej hospitalizacji. Zgoda konieczna jest także w przypadku porodu, w sytuacjach wymagających częstych wizyt lekarskich, w leczeniu zaburzeń psychiatrycznych, umysłowych, nerwowych lub związanych ze spożyciem alkoholu lub narkotyku, jeżeli prawdopodobny koszt leczenia przekroczy 300 euro. W sytuacjach nagłych zgoda ubezpieczyciela musi zostać uzyskana w przeciągu 72 godzin od momentu przyjęcia do szpitala. Ubezpieczenie pokrywa 100% realnych kosztów niezbędnych zabiegów medycznych, kosztów pobytu w szpitalu, honorariów lekarzy, badań laboratoryjnych, radiologicznych, lekarstw wydawanych na receptę. Ubezpieczeniem są również objęte koszty związane z prowadzeniem ciąży i koszty porodu. Nie ma wyznaczonej górnej granicy kwoty ubezpieczonej. Niezbędne leczenie podstawowe i chirurgia stomatologiczna. W sytuacjach nagłych bądź powypadkowych - korony dentystyczne do 500 euro na jeden ząb, maksymalnie do 1000 euro na osobę. Pełna gama usług obejmuje: transport do kraju w nagłych wypadkach losowych, informację medyczną, udostępnianie adresów dostawców usług medycznych i stomatologicznych, wyciągi z istotnych przepisów związanych z leczeniem, zaliczkowe złożenie kaucji, ochronę prawną w razie wypadku drogowego, wyrabianie wtórników dokumentów tożsamości i biletów na podróż. Zwrot kosztów następuje pod warunkiem akceptacji ze strony AXA Assistance. Odszkodowanie ryczałtowe do wysokości euro, o ile stopień inwalidztwa jest równy lub wyższy niż 33%. Odszkodowanie ryczałtowe w wysokości euro, wypłacane także w przypadku zaistnienia inwalidztwa trwałego. Odpowiedzialność cywilna Konsekwencje finansowe odpowiedzialności cywilnej w przypadku doprowadzenia przez ubezpieczonego do uszkodzeń ciała, szkód materialnych i wynikających z nich strat finansowych ponoszonych przez osoby trzecie do wysokości pułapu ustalonego dla danej szkody. Waluta i zwrot kosztów Identyfikator Walutą programu jest euro. Faktury za usługi lekarskie i stomatologiczne przedstawiane mogą być w każdej innej walucie. Zwrot kosztów świadczeń lekarskich dokonywany jest w euro. W momencie zgłoszenia każdy uczestnik wymiany otrzymuje osobistą kartę ubezpieczenia-assistance. Kartę tę powinno się przechowywać w portfelu podczas całego okresu wymiany. Karta ubezpieczeniowa jest podstawą do hospitalizacji ubezpieczonego w nagłych przypadkach a także umożliwia skorzystanie z usług ofiarowanych przez AXA Assistance w ramach organizacji powrotu do kraju z powodów nagłych zdarzeń losowych.

4 PRZEWODNIK UCZESTNIKA Str. 4/14 C. USŁUGI LEKARSKIE I STOMATOLOGICZNE Ubezpieczenie pokrywa koszty hospitalizacji, operacji chirurgicznych, zabiegów lekarskich oraz stomatologicznych. Ubezpieczenie jest ważne na całym świecie pod warunkiem, że dane zabiegi i/lub usługi uznane są przez miejscowe służby medyczne za istotne w leczeniu choroby lub obrażeń ciała bądź w prowadzeniu ciąży. Ubezpieczony ma prawo do swobodnego i nieograniczonego wyboru lekarza, laboratorium, szpitala, kliniki, itp. Wybrana instytucja musi jednakże posiadać stosowne uprawnienia, a leczenie musi być prowadzone przez lekarzy posiadających odpowiednie kwalifikacje i praktykujących w ramach swoich kompetencji. Zgłaszać można się zarówno do lekarzy i instytucji sektora publicznego jak i prywatnego. Koszty usług pokrywane są przez ubezpieczyciela wyłącznie wówczas gdy otrzymane świadczenia lekarskie i stomatologiczne: odpowiadają objawom i diagnozie, oraz są niezbędne i właściwe dla leczenia choroby, leczenia obrażeń ciała lub dla prowadzenia ciąży, oraz zostały jednoznacznie udokumentowane i są realnymi kosztami pobieranymi odpowiednio za dane świadczenia. W przypadku gdy ubezpieczonego obejmuje narodowy program ubezpieczeń (na przykład program powszechnych ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenie typu E111, NHS, itp.), lub inny program ubezpieczeń grupowych, powinien on - przed zwróceniem się z wnioskiem o refundację do programu ubezpieczeń grupowych "Młodzież dla Europy" - w pierwszej kolejności starać się wykorzystać możliwości stworzone przez narodowe programy ubezpieczeń, których jest beneficjentem. W przypadku hospitalizacji, której koszty pokrywane są przez ubezpieczenie grupowe "Młodzież dla Europy", European Benefits przesyła wstępną akceptację pokrycia kosztów pobytu w szpitalu. Koszty hospitalizacji ubezpieczonego przekazywane są bezpośrednio szpitalowi. Faktury za usługi świadczone w ambulatorium, usługi lekarskie i stomatologiczne powinny zostać przesłane na adres European Benefits. Wnioski o zwrot poniesionych kosztów - o ile zostaną one należycie udokumentowane - rozpatrzone zostaną w terminie do pięciu dni roboczych.

5 PRZEWODNIK UCZESTNIKA Str. 5/14 Jaki jest zakres ubezpieczenia? Pakiet pokrywa całkowicie realne koszty niezbędnego leczenia medycznego i stomatologicznego: HOSPITALIZACJA Pokój i wyżywienie (w tym pokój indywidualny) Honoraria za usługi chirurgiczne i anestezjologiczne Sala operacyjna Wizyty lekarskie Honoraria osób prowadzących rehabilitację oraz pielęgniarek posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu Badania laboratoryjne Badania radiologiczne Lekarstwa wydawane na receptę Chirurgia jednego dnia Transport karetką pogotowia. AMBULATORYJNE ZABIEGI LEKARSKIE Honoraria lekarzy ogólnych i specjalistów Chirurgia jednego dnia Honoraria osób prowadzących rehabilitację oraz pielęgniarek posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu Badania laboratoryjne Badania radiologiczne Lekarstwa wydawane na receptę Ambulatoryjne zabiegi lekarskie w szpitalu Transport karetką pogotowia. CIĄŻA I PORÓD Ciąża: wszystkie niezbędne świadczenia lekarskie i badania Poród: koszty pobytu w szpitalu, w tym honoraria położnej i lekarza asystujących przy porodzie oraz koszty cesarskiego cięcia. LECZENIE ZABURZEŃ PSYCHIATRYCZNYCH, UMYSŁOWYCH, NERWOWYCH LUB ZWIĄZANYCH ZE SPOŻYCIEM ALKOHOLU BĄDŹ NARKOTYKÓW Diagnoza wystawiona poza szpitalem lub diagnoza szpitalna, ocena i efektywne leczenie w kraju pobytu przez lekarza lub leczenie prowadzone w ramach programu terapeutycznego zaleconego i kontrolowanego przez lekarza, w ciągu maksymalnie 30 dni na osobę przy czym leczenie musi być prowadzone w trybie ciągłym.

6 PRZEWODNIK UCZESTNIKA Str. 6/14 OKULISTA Badanie wzroku W sytuacji powypadkowej, wymiana jednej pary zniszczonych okularów zapisanych po przeprowadzeniu badań wzroku w celu korekty wady wzroku (pod warunkiem, iż okulary zostały zniszczone podczas trwania programu wymiany): do 300 euro na osobę. Koszty nabycia okularów słonecznych nie są zwracane. ZABIEGI DENTYSTYCZNE Ogólne niezbędne zabiegi dentystyczne i chirurgii szczękowej, w tym okresowe badania kontrolne uzębienia oraz usuwanie kamienia nazębnego, procedury diagnostyczne, leczenie przyzębia, usuwanie zębów, odnowa i badania radiologiczne zębów. W nagłych przypadkach bądź w sytuacji powypadkowej zaistniałej w trakcie trwania wymiany - korony dentystyczne do 500 euro na jeden ząb i euro na osobę. Granice ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń grupowych nie zwraca kosztów niektórych świadczeń lekarskich i stomatologicznych takich jak: Leczenie, które z punktu widzenia medycznego uważane jest za zbędne, na przykład leczenie estetyczne, leczenie ortodoncyjne, chirurgia estetyczna, środki farmakologiczne nabyte bez recepty, koszty osobiste ponoszone podczas pobytu w szpitalu (telefon, telewizor, prasa, itp.) Koszty psychoanalizy Leczenie zaburzeń psychiatrycznych, umysłowych, nerwowych lub związanych ze spożyciem alkoholu lub narkotyku poza krajem pobytu Okulary słoneczne Hydroterapia i zabiegi wodami leczniczymi Nadzwyczajnie wysokie koszty pobytu w szpitalu oraz koszty konsultacji medycznych mogą nie zostać uwzględnione lub zwrócone częściowo. W jaki sposób przed planowaną hospitalizacją lub przed poniesieniem znacznych wydatków otrzymać można akceptację pokrycia kosztów przez towarzystwo ubezpieczeniowe? Przed planowaną hospitalizacją lub poniesieniem znacznych nakładów finansowych ubezpieczony powinien skontaktować się z European Benefits i uzyskać zgodę na wykonanie następujących zabiegów: Hospitalizację i chirurgię jednego dnia Poród Leczenie zaburzeń psychiatrycznych, umysłowych, nerwowych lub związanych ze spożyciem alkoholu lub narkotyku, jeśli prawdopodobny koszt przekroczy 300 euro Każde leczenie, które wymaga pięciu lub więcej wizyt u lekarza Chirurgię szczękową, korony dentystyczne i leczenie stomatologiczne, którego prawdopodobny koszt przekroczy 600 euro. Do obowiązków ubezpieczonego należy skontaktowanie się z European Benefits na co najmniej 10 dni przed planowaną hospitalizacją (w tym również przed porodem), operacją chirurgiczną lub stomatologiczną a także przed rozpoczęciem serii kosztownych zabiegów lekarskich. Numery telefonów i faksu European Benefits podane zostały na karcie ubezpieczenia-assistance, którą to kartę ubezpieczony powinien starannie przechowywać w portfelu. W przypadku nagłej hospitalizacji, ubezpieczony powinien skontaktować się z European Benefits w ciągu 72 godzin od momentu przyjęcia do szpitala. W nagłych przypadkach należy okazać kartę ubezpieczenia-assistance personelowi izby przyjęć i zwrócić się z prośbą o telefoniczne skontaktowanie się z European Benefits lub AXA

7 PRZEWODNIK UCZESTNIKA Str. 7/14 Assistance w celu uzyskania akceptacji pokrycia kosztów hospitalizacji przez ubezpieczyciela. Pracownik działu do spraw kontaktu z klientami skontaktuje się z personelem izby przyjęć i faksem potwierdzi wolę pokrycia przez towarzystwo ubezpieczeniowe kosztów wykonanych świadczeń. Warunek uzyskania zgody na pokrycie kosztów otrzymywanych świadczeń ma na celu nie tylko zagwarantowanie dostępu do systemu pomocy udzielanej przez AXA i European Benefits w sytuacjach wymagających wsparcia finansowego, lecz także kontrolę najpoważniejszych wydatków przed ich powstaniem. Niektóre przypadki hospitalizacji są bezsporne. W innych przypadkach, istnieją alternatywne środki, które z punktu widzenia medycznego są tak samo skuteczne jak zabieg chirurgiczny. W szczególnych sytuacjach może zostać zalecony powrót ubezpieczonego do kraju ojczystego. Jako regułę przyjmuje się, iż European Benefits opłaca wszelkie należności za usługi medyczne - wykonane w ramach wydanej uprzednio autoryzacji - bezpośrednio na rachunek szpitala. Ubezpieczony ponosi wyłącznie koszty nieobjęte wcześniejszym zezwoleniem (na przykład rozmowy telefoniczne, wynajęcie telewizora). W przypadku gdy uczestnik wymiany objęty jest narodowym programem ubezpieczeń (E111, itp.), powinien on ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów z narodowego systemu ubezpieczeń społecznych (E111), którego jest beneficjentem. Pakiet ubezpieczenia grupowego "Młodzież dla Europy" zwraca koszty ubezpieczonych świadczeń poniesione przez ubezpieczonego, po pokryciu części kosztów przez narodowe programy ubezpieczeń. W niektórych przypadkach, na podstawie uzyskanego wcześniej zezwolenia, European Benefits przystąpi do bezpośredniej refundacji uzupełniającej. W jaki sposób można otrzymać zwrot poniesionych kosztów? Wniosek o zwrot poniesionych kosztów należy kierować bezpośrednio do European Benefits. Podanie składa się zgodnie z instrukcjami znajdującymi się we wniosku o refundację kosztów w ramach programu "Młodzież dla Europy". W przypadku gdy uczestnik wymiany objęty jest narodowym programem ubezpieczeń, powinien on ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów z narodowego systemu ubezpieczeń społecznych. W dalszej kolejności, postępując zgodnie z instrukcją umieszczoną na formularzu, powinien on zwrócić się do European Benefits z wnioskiem o refundację kosztów w ramach programu "Młodzież dla Europy". W przypadku gdy niezależnie od podanych przyczyn, narodowy system ubezpieczenia społecznego odmówi uczestnictwa w kosztach - nawet wówczas, gdy ubezpieczony jest w posiadaniu formularza E111 ubezpieczony może skierować wniosek o zwrot kosztów do European Benefits. Do wniosku należy dołączyć list wyjaśniający zaistniałe zdarzenie oraz kopię listu z odmową pokrycia poniesionych kosztów przez narodową instytucję ubezpieczenia społecznego, której beneficjentem jest ubezpieczony. Przy składaniu wniosku o zwrot kosztów leczenia i świadczeń stomatologicznych, ubezpieczony powinien postępować w następujący sposób: 1. Uprasza się wszystkich uczestników aby unikali przesyłania wielu wniosków o zwrot drobnych kwot. Rachunki za świadczenia medyczne i usługi dentystyczne powinno się przesyłać wówczas gdy kwota, o zwrot której ubezpieczony występuje jest na tyle wysoka, iż można w zasadny sposób uzasadnić wniosek o refundację. Przed wysłaniem oryginałów do European Benefits ubezpieczony powinien zrobić kserokopie wszystkich przesyłanych dokumentów. 2. W przypadku gdy uczestnik wymiany objęty jest narodowym programem ubezpieczeń, programem ubezpieczeń powszechnych lub inną grupową polisą ubezpieczeniową, powinien on, przed wypełnieniem wniosku o refundację z programu "Młodzież dla Europy", ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów z tego programu ubezpieczeń społecznych, którego jest beneficjentem. W dalszej kolejności, może on zwrócić się do European Benefits z wnioskiem o refundację kosztów w ramach programu "Młodzież dla Europy". W tym przypadku, do wniosku dołączyć należy kopie rachunków za usługi medyczne i usługi dentystyczne a także oryginał rozliczenia z narodowym ubezpieczeniem społecznym bądź oryginał refundacji kosztów otrzymanych z innego programu ubezpieczeniowego. 3. Należy odpowiedzieć na wszystkie pytania znajdujące się na odwrocie formularza wniosku i dołączyć do niego oryginały wszystkich rachunków, wystawionych na kwoty, o zwrot których ubezpieczony

8 PRZEWODNIK UCZESTNIKA Str. 8/14 zamierza wystąpić. Rachunki powinny zawierać: nazwisko i datę urodzenia ubezpieczonego, datę porady lekarskiej, szczegółowy opis usługi medycznej oraz opłaty odpowiadające każdemu typowi usługi medycznej. Rachunki za produkty medyczne powinny wyszczególniać zakupione lekarstwa (nazwa i koszt jednostkowy), oraz zawierać nazwę i adres dostawcy usług lekarskich lub apteki. Rachunki, na których brak wyżej wymienionych informacji nie będą akceptowane. 4. Do rachunków za lekarstwa zakupione na receptę, za badania laboratoryjne, okulary, szkła kontaktowe i zabiegi rehabilitacyjne powinno się dołączyć kopię recepty wystawioną przez właściwego lekarza. 5. W przypadku, gdy koszt danego zabiegu przekracza 300 euro, należy wypełnić i podpisać część E we wniosku o zwrot kosztów. 6. Wniosek o zwrot poniesionych kosztów należy starannie wypełnić i przesłać w terminie do 12 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia leczenia, na adres: EUROPEAN BENEFITS (PROGRAM "MŁODZIEŻ DLA EUROPY") 59. RUE DE CHATEAUDUN PARYŻ, FRANCJA

9 PRZEWODNIK UCZESTNIKA Str. 9/14 D. POWRÓT DO KRAJU Z POWODU NAGŁYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Jaki zakres usług jest do dyspozycji ubezpieczonego? Ubezpieczony ma prawo do następujących usług świadczonych przez AXA Assistance: USŁUGI INFORMACYJNE informacje dotyczące pomocy medycznej i spraw administracyjnych w kraju docelowym (szczepienia, sytuacja w sektorze medycznym, lekarstwa na receptę, klimat, warunki otrzymania wizy, itp.), informacje o adresach szpitali, ośrodków zdrowia i praktyk stomatologicznych w kraju docelowym, informacje i porady dotyczące niezbędnych kroków, które należy podjąć w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów tożsamości, kart kredytowych, czeków, biletów na podróż kwota ubezpieczona z przeznaczeniem na odtworzenie powyższych dokumentów wynosi maksymalnie 400 euro. USŁUGI ASSISTANCE W PODRÓŻY wysyłka przepisanych przez lekarza niezbędnych leków nieosiągalnych w kraju pobytu, przekazywanie pilnych wiadomości, złożenie kaucji w razie wypadku drogowego (maksymalnie do euro) w kraju pobytu, ochrona prawna w razie wypadku drogowego (maksymalnie 770 euro) w kraju pobytu. ŚWIADCZENIA W RAZIE WYPADKU LUB POTRZEBY NAGŁEJ POMOCY LEKARSKIEJ W KRAJU POBYTU W przypadku nagłej i niespodziewanej choroby, poważnego uszkodzenia ciała lub śmierci, skorzystać można z pomocy AXA Assistance w zakresie świadczeń podanych poniżej. W sytuacjach, w których zasadnym wydaje się skorzystanie z jednego ze świadczeń oferowanych przez AXA Assistance, ubezpieczony powinien skontaktować się niezwłocznie z towarzystwem ubezpieczeniowym. Pracownicy AXA Assistance poinformują wstępnie o istniejących możliwościach a w razie konieczności i w zależności od opinii lekarzy AXA Assistance, zajmą się zorganizowaniem powrotu do kraju. Pomoc AXA Assistance obejmuje: powrót do kraju wysyłającego w nagłych przypadkach losowych, powrót do kraju, w którym uczestnik przebywa na wymianie po ustaniu choroby w celu kontynuacji programu, wydatki związane z przedłużającym się pobytem w kraju, w którym uczestnik przebywa na wymianie (do kwoty 50 euro dziennie, maksymalnie przez okres 10 dni), w przypadku gdy powrót do kraju wysyłającego po zakończeniu programu wymiany musi zostać odłożony z powodu poważnej choroby lub wypadku, koszty podróży bliskiego krewnego w celu odwiedzin (bilety, koszty hotelu do 50 euro dziennie, maksymalnie przez 10 dni) w przypadku gdy ubezpieczony przebywa w szpitalu dłużej niż 10 dni, bilet powrotny do kraju ojczystego w przypadku śmierci, nagłego zachorowania i hospitalizacji (trwającej przez okres dłuższy niż 10 dni) osoby z bliskiej rodziny ubezpieczonego, transport zwłok (maksymalnie euro na jedno zdarzenie) i pokrycie kosztów podróży rodziców ubezpieczonego (bilety, koszty hotelu do wysokości 76 euro dziennie przez okres 3 dni). European Benefits pokrywa koszty usług lekarskich świadczonych po powrocie do kraju zorganizowanym przez AXA z powodu nagłych zdarzeń losowych w sposób przewidziany w regulaminie pakietu ubezpieczenia grupowego Młodzież dla Europy. Górna granica odpowiedzialności

10 PRZEWODNIK UCZESTNIKA Str. 10/14 Ubezpieczeniem nie są objęte: wydatki poniesione bez uzyskania uprzedniej zgody AXA Assistance, wydatki poniesione w konsekwencji kradzieży lub zagubienia biletów lub dokumentów tożsamości, wydatki w restauracji i za taksówki, z wyjątkiem tych, na które uzyskano zgodę AXA Assistance, skutki działania samookaleczającego, z wyjątkiem samobójstwa lub prób samobójstwa, wypadki powstałe w wyniku profesjonalnego uprawiania sportów, organizacja oraz koszty poszukiwań i ratownictwa na morzu i w górach. Ryzyko związane z uprawianiem sportów ubezpieczyć można w towarzystwie ubezpieczeniowym właściwym dla danego związku sportowego bądź też w miejscowej ubezpieczalni. AXA Assistance nie pokrywa kosztów wyszczególnionych poniżej usług medycznych, choć niektóre z owych świadczeń ujęte są w ubezpieczonych kosztach leczenia: drobne choroby lub skaleczenia, które mogą być leczone miejscowo w należyty sposób, kontynuacja leczenia, nawroty choroby i rekonwalescencja związane z uprzednio rozpoznanymi a obecnie nie ustabilizowanymi stanami chorobowymi leczonymi przed rozpoczęciem się okresu ubezpieczenia, koszty leczenia wynikającego ze zmiany kraju pobytu, badania diagnostyczne, ciąża, z wyjątkiem nieoczekiwanych komplikacji przed siódmym miesiącem, poród, poronienie, ciąża powstała w wyniku sztucznego zapłodnienia, chirurgia estetyczna. Co należy zrobić gdy potrzebna jest pomoc AXA Assistance? 1. W nagłych wypadkach, lub w sytuacjach stanowiących zagrożenie życia ubezpieczonego, należy skontaktować się bezzwłocznie z pogotowiem/lekarzem/szpitalem/strażą pożarną/policją, w celu uzyskania doraźnej i natychmiastowej pomocy. Nagłe wypadki łatwiej opanować w miejscu ich zaistnienia. 2. Następnie należy zadzwonić do AXA Assistance w Paryżu: Po uzyskaniu połączenia z pracownikiem towarzystwa, należy przedstawić się jako uczestnik wymiany "Młodzież dla Europy" i podać numer identyfikacyjny znajdujący się na karcie ubezpieczenia-assistance. Następnie należy udzielić AXA Assistance następujących informacji: nazwisko ubezpieczonego oraz numer telefonu, z którego wykonywane jest połączenie, opis i rodzaj problemu, z powodu którego dzwoni się do towarzystwa oraz opis czynności już wykonanych w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji. Należy również podać adres miejsca, w którym wystąpiła sytuacja problemowa oraz adres miejsca, z którego wykonywana jest rozmowa telefoniczna, we właściwych przypadkach należy również podać nazwisko i numer telefonu lekarza udzielającego pomocy. 4. Postępować zgodnie z informacjami udzielonymi przez pracownika zespołu medycznego AXA Assistance. Podane powyżej wskazówki dotyczą sytuacji, w których niezbędna jest nagła pomoc medyczna. Jeśli sytuacja nie wymaga natychmiastowej interwencji, należy zadzwonić do AXA Assistance na numer podany powyżej, podając nazwisko i numer identyfikacyjny umieszczony na karcie ubezpieczenia-assistance i poprosić o połączenie z działem, którego pomocy się potrzebuje.

11 PRZEWODNIK UCZESTNIKA Str. 11/14 E. INWALIDZTWO TRWAŁE I UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Jakie świadczenia wypłacane są w przypadku trwałego inwalidztwa? W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego na skutek choroby lub wypadku, które miały miejsce w okresie objętym ubezpieczeniem, ubezpieczyciel przystępuje do wypłaty odszkodowania ryczałtowego jeżeli stopień inwalidztwa ubezpieczonego jest równy lub wyższy niż 33%. Stopień inwalidztwa jest określany na podstawie tabeli trwałego inwalidztwa znajdującej się na polisie ubezpieczeniowej. Podstawa kwoty odszkodowania wynosi euro. Wysokość odszkodowania ryczałtowego oblicza się, mnożąc kwotę podstawy odszkodowania przez stopień trwałego inwalidztwa. Odszkodowanie z tytułu trwałego inwalidztwa nie zostaje wypłacone w następujących przypadkach: ran powstałych w wyniku z samookaleczenia, z wyjątkiem samobójstwa lub próby samobójstwa, wojen domowych lub wojen prowadzonych z innym krajem, powstań, rozruchów, aktów terroryzmu lub bójek, z wyjątkiem działania w obronie koniecznej lub dla ratowania życia osoby w niebezpieczeństwie, rozszczepienia jądra atomowego. Ubezpieczyciel wypłaca kwotę odszkodowania ryczałtowego w wysokości euro w przypadku wystąpienia poważnego inwalidztwa, dotknięcia ubezpieczonego inwalidztwem całkowitym i trwałym powstałym w wyniku choroby lub wypadku mających miejsce w okresie objętym ubezpieczeniem, w sytuacji w której ubezpieczony straciłby 100% możliwości zarobkowania i potrzebowałby pomocy innych osób do wykonywania codziennych czynności. Wypłata odszkodowania z tytułu inwalidztwa równoważna jest z zamknięciem ubezpieczenia na życie. Odszkodowanie z tytułu inwalidztwa powstałego w następstwie nieszczęśliwych wypadków jest niezależne od odszkodowania z tytułu trwałego inwalidztwa opisanego powyżej, które to, w pewnych wypadkach, może również zostać wypłacone. Inwalidztwo trwałe, niezależnie od jego rodzaju, powinno być zawsze zgłaszane do European Benefits w terminie 12 miesięcy licząc od dnia zdarzenia, którego jest ono skutkiem. European Benefits poinformuje ubezpieczonego, czy zdarzenie losowe może zostać objęte przez ubezpieczenie i pomoże przygotować wniosek o uwzględnienie zdarzenia przez ubezpieczyciela. Jaki jest zakres ubezpieczenia na życie? Jeżeli w okresie objętym ubezpieczeniem - w następstwie choroby lub wypadku - nastąpi zgon uczestnika wymiany, ubezpieczyciel przystępuje do wypłaty odszkodowania ryczałtowego z tytułu ubezpieczenia na życie w wysokości euro. W przypadku zgonu odszkodowanie ryczałtowe wypłacane zostaje beneficjentowi wskazanemu w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku nie wskazania przez uczestnika żadnej osoby uprawnionej, lub gdy śmierć beneficjenta nastąpiła przed śmiercią uczestnika, wypłata świadczenia zostanie dokonana na rzecz najbliższej osoby żyjącej w kolejności określonej w polisie ubezpieczeniowej.

12 PRZEWODNIK UCZESTNIKA Str. 12/14 Zakres ubezpieczenia F. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA Ubezpieczenie pokrywa konsekwencje finansowe odpowiedzialności cywilnej w przypadku doprowadzenia przez ubezpieczonego do uszkodzeń ciała, szkód materialnych i wynikających z nich strat finansowych ponoszonych przez osoby trzecie o ile żadne inne towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest zaangażowane w likwidację szkody. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest ważne na całym świecie. Górne granice odszkodowania wypłacanego dla jednej szkody ustala się na: euro w przypadku uszkodzeń ciała i euro w przypadkach prowadzących do powstania szkód materialnych i wynikających z nich strat finansowych. Powyższe kwoty wypłaca się w przypadku: powstania odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego, który w przedmiotowym zdarzeniu występuje w charakterze najemcy, lokatora lub sąsiada; szkód powstałych z powodu pożaru, wybuchu oraz awarii sieci elektrycznej, przy czym powstałe szkody dotyczyć muszą pomieszczenia wynajmowanego przez ubezpieczonego lub pomieszczeń z nim sąsiadujących. Maksymalna kwota wypłacanego odszkodowania nie może przekroczyć kwoty euro, powstania odpowiedzialności cywilnej w związku ze szkodami wyrządzonymi w środowisku naturalnym, do wysokości euro, konieczności skorzystania z pomocy prawnej, w tym z pomocy adwokata, do wysokości Euro. Pomoc prawna obejmuje zarówno obronę w postępowaniu procesowym (obrona ubezpieczonego przed sądem) jak i w postępowaniu sądowym z powództwa ubezpieczonego (wystąpienie o zadośćuczynienie od osób trzecich za doznane szkody), przy czym jako próg odpowiedzialności dla pojedynczego zdarzenia ustala się 200 euro.

13 PRZEWODNIK UCZESTNIKA Str. 13/14 Granice odpowiedzialności Ubezpieczenie nie stosuje się do szkód będących następstwem następujących zdarzeń: odpowiedzialności stanowiącej przedmiot ustawowo obowiązującego ubezpieczenia (wymaganego przez ustawodawstwo kraju, w którym powstały szkody). Przed rozpoczęciem użytkowania pojazdów mechanicznych należy upewnić się czy ubezpieczenie komunikacyjne obejmuje odpowiedzialność cywilną posiadacza niniejszej polisy, polowania, żeglarstwa, pływania na statkach motorowych, gier hazardowych, podejmowania nadmiernego ryzyka, szkód spowodowanych działaniem umyślnym, będących następstwem poważnego zaniedbania lub działania pod wpływem alkoholu lub narkotyku, strat materialnych spowodowanych przez ogień, wybuch, awarię sieci elektrycznej, z wyjątkiem zdarzeń opisanych powyżej, błędnych operacji finansowych, malwersacji, nadużycia zaufania, itp., wszelkiego rodzaju mandatów i kar za wykroczenia, uczestnictwa w zakładach lub zawodach, uczestnictwa w aktach zbiorowej agresji takich jak wojna, wojna domowa, terroryzm, strajki, zamieszki uliczne, etc., produktu dostarczonego przez ubezpieczonego lub robót przez niego wykonanych, odpowiedzialności jako dyrektora lub funkcjonariusza podmiotu prawnego, zaniedbania w zarządzaniu organizacją, której dotyczy ubezpieczenie. Niniejsza polisa nie pokrywa kosztów organizacji i kosztów pomocy prawnej niezbędnej w sprawach prowadzonych z powództwa cywilnego w sytuacjach, w których ubezpieczony przyczynił się do powstania szkody działając w charakterze właściciela, najemcy lub lokatora lokali, z wyjątkiem lokali zajmowanych w czasie trwania okresu wymiany. W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy o skontaktowanie się z European Benefits.

14 PRZEWODNIK UCZESTNIKA Str. 14/14 INFORMACJA - PORADY - ŚWIADCZENIA W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ochroną ubezpieczeniową lub zastosowaniem postanowień polisy do konkretnej sytuacji ubezpieczonego, prosimy o kontakt z organizacjami zarządzającymi programem ubezpieczeniowym: European Benefits Administrators Fanny Krummenacker, Jean François Martin i Vanny Chou odpowiedzialni są za kontakt z uczestnikami wymiany. Od poniedziałku do piątku od 9.00 do pełnią oni dyżur telefoniczny w dziale administracyjnym European Benefits. W nagłych przypadkach z działem administracji kontaktować się można przez całą dobę. Zespół zajmujący się programem "Młodzież dla Europy" tworzą osoby władające wieloma językami. Nasi współpracownicy władają praktycznie rzecz biorąc wszystkimi językami europejskimi. Znamy również arabski, farsi (język perski mówiony w Iranie) oraz chiński (mandaryński i dialekt prowincji Kanton). Możliwość kontaktu w innych językach zapewnia, w razie potrzeby, AXA. Jeżeli nasz zespół może odpowiedzieć na pytania lub pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z programem wolontariatu, jeżeli kiedykolwiek zaistnieje potrzeba przesłania naszej zgody na skorzystanie ze świadczeń medycznych, wniosku o refundację, kiedy zagubiona zostanie karta ubezpieczenia-assistance lub gdy wydarzy się coś niespodziewanego, prosimy do nas zadzwonić, przysłać faks, napisać , przysłać list, albo po prostu przyjść do naszego biura. Postaramy się zrobić wszystko, ażeby z naszej strony udzielić wszelkiej możliwej pomocy. European Benefits (Program "Młodzież dla Europy") 59, rue de Châteaudun, Paryż, Francja Telefon: Faks: Nasze biuro znajduje się w pobliżu stacji metra "Trinité" i "Chaussée d'antin". W wielu krajach funkcjonują bezpłatne numery telefoniczne lub numery 800. Przyznane nam bezpłatne numery umieszczono na osobnej wkładce, która jest regularnie aktualizowana. AXA Assistance Jeśli kiedykolwiek podczas trwania programu wymiany zajdzie konieczność skorzystania z naszej pomocy czy to w formie zorganizowania powrotu do kraju z powodu nagłych zdarzeń losowych czy też pomocy w nieprzewidzianych sytuacjach (patrz punkt D: "Powrót do kraju z powodu nagłych zdarzeń losowych "), należy skontaktować się z AXA Assistance we Francji przedstawiając się jako uczestnik wymiany "Młodzież dla Europy". Nasz numer telefonu: Wielojęzyczny zespół AXA Assistance pełni dyżur przez całą dobę, a jeden z naszych lekarzy jest bez przerwy do dyspozycji. Niniejsza publikacja opisuje w skrócie ogólne warunki zbiorowej polisy ubezpieczeniowej nr , na którą została zawarta umowa przez Komisję Europejską w ramach programu "Młodzież dla Europy", a która to polisa gwarantowana jest przez belgijskie towarzystwo ubezpieczeniowe AXA Royal Belge. W przypadku gdy jakiekolwiek stwierdzenie zawarte w niniejszym przewodniku różni się od któregoś z postanowień polisy, rozstrzygające będzie sformułowanie znajdujące się na polisie.

PRZEWODNIK UCZESTNIKA

PRZEWODNIK UCZESTNIKA Str. 1/14 Edukacja i kultura Młodzież MŁODZIEŻ DLA EUROPY PAKIET UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRZEWODNIK UCZESTNIKA Kierownictwo programu: European Benefits Administrators 59, rue de Châteaudun, 75009 Paryż,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na kilka najczęściej zadawanych pytań PAKIET UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO MŁODZIEŻ DLA EUROPY

Odpowiedzi na kilka najczęściej zadawanych pytań PAKIET UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO MŁODZIEŻ DLA EUROPY Strona 1/71 Edukacja i kultura Młodzież Odpowiedzi na kilka najczęściej zadawanych pytań PAKIET UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO MŁODZIEŻ DLA EUROPY Pakiet ubezpieczeniowy gwarantujący uczestnikom całodobową ochronę,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli działająca w Polsce poprzez Inter Partner Assistance Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 801 102 102 pzu.pl PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje Ubezpieczenie Wizz Air Travel Najważniejsze informacje Aby pomóc Państwu w zrozumieniu, czym jest to ubezpieczenie, przygotowaliśmy niniejszy dokument zawierający najważniejsze informacje o warunkach ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy 100% sumy ubezpieczenia Śmierć

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance SA (IPA) z siedzibą w Irlandii pod adresem 10/11 Mary Street, Dublin 1, Irlandia (numer spółki

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe

Świadczenia podstawowe Oferta PZU dla Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie na rok szkolny 2014/2015 Wariant II, suma ubezpieczenia (SU): 11.000 zł- składka 49 zł, polisa nr... Świadczenia podstawowe i dodatkowe Świadczenia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A.

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A. NR POLISY GENERALNEJ: 9000093 WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Tabela Benefitów. Obowiązuje od: 1 stycznia 2012 Data wznowienia planu grupowego: 01 stycznia 2013. Allianz Worldwide Care. Numer polisy: P000544474

Tabela Benefitów. Obowiązuje od: 1 stycznia 2012 Data wznowienia planu grupowego: 01 stycznia 2013. Allianz Worldwide Care. Numer polisy: P000544474 Tabela Benefitów Obowiązuje od: stycznia 0 Data wznowienia planu grupowego: 0 stycznia 03 Allianz Worldwide Care Gwarancja leczenia (wstępna akceptacja) może być wymagana w związku z niektórymi pozycjami

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r.

BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r. BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Nr sprawy: BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Dotyczy: postępowania organizowanego przez Kancelarię Senatu, w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. PREZYDIUM 545. posiedzenie 11 marca 2008 r. DO WIADOMOŚCI

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. PREZYDIUM 545. posiedzenie 11 marca 2008 r. DO WIADOMOŚCI Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Punkt 7 a) PREZYDIUM 545. posiedzenie 11 marca 2008 r. Dot.: Punkt 7 a) porządku obrad System ubezpieczenia członków DO WIADOMOŚCI Na swoim posiedzeniu w październiku

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOLE SZKÓŁ W SIEMIATYCZACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Indywidualną obsługę placówki gwarantuje: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA

OFERTA UBEZPIECZENIA OFERTA UBEZPIECZENIA I. basen morza śródziemnego Zakres Ubezpieczenia: Standard KR NWI 1,85 KR NWI 2,70 KR NWI 2,55 KR NWI 3,35 - koszty leczenia KR - koszty ratownictwa NWI - na zdrowiu - - bagaż podróżny

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax.

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. +48 22 543 09

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD 1 Zakład Ubezpieczeń AGA International S.A. Oddział w Polsce 2 Rola Alior Bank S.A. Ubezpieczający 3 Ubezpieczony 4 Typ umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA NW zawodników klubu sportowego Członka PZT

PROGRAM UBEZPIECZENIA NW zawodników klubu sportowego Członka PZT PROGRAM UBEZPIECZENIA NW zawodników klubu sportowego Członka PZT Polski Związek Tenisowy przy współpracy z ART Brokers firmą brokerską specjalizującą się w ubezpieczeniach sportowych, przygotował dla klubów

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania Od kiedy rozpoczyna się ubezpieczenie? Najczęściej zadawane pytania Początek ochrony ubezpieczeniowej w każdym przypadku to 01-09-2017r. Ubezpieczeniem objęte są wszystkie dzieci, których Rodzice potwierdzą

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/104/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia.

Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia. Przewodnik Ubezpieczonego Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa oczekiwania. W specjalnie przygotowanym Przewodniku Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW 2012-2013 --------------------------------------------------- ZAKRES OCHRONY KL. W-1 W-2 W-3 W-4 W-5 W-6 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku powodującego

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY WARTA DLA CIEBIE I RODZINY 11.03.2014 aktualizacja listopad 2014 WARTA DLA CIEBIE I RODZINY DLACZEGO WARTO? MOŻESZ ZAROBIĆ DODATKOWE PIENIĄDZE!!! PODNIEŚĆ STANDARD ŻYCIA! REALIZOWAĆ MARZENIA! UMACNIAĆ

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu GRYUPOWE UBEZPIECZENIE PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH CLASS&CLUB WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

Karta Produktu GRYUPOWE UBEZPIECZENIE PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH CLASS&CLUB WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Karta Produktu GRYUPOWE UBEZPIECZENIE PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH CLASS&CLUB WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. (na podstawie Szczególnych Warunków Ubezpieczenia zatwierdzonych

Bardziej szczegółowo

Edu Plus szczegółowy zakres ubezpieczenia

Edu Plus szczegółowy zakres ubezpieczenia Edu Plus szczegółowy zakres ubezpieczenia Świadczenia w poszczególnych ch Podstawowa Plus rekomendowana przez DUOiZ Podstawowa Progresja uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku koszty nabycia

Bardziej szczegółowo

MASTERCARD EUROPE FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA Bank Zachodni WBK S.A. World MasterCard - Numer polisy 0202008101 INFORMACJE OGÓLNE

MASTERCARD EUROPE FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA Bank Zachodni WBK S.A. World MasterCard - Numer polisy 0202008101 INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE Zgłoszenie roszczenia powinno zostać przesłane do : Chartis Europe Spółka Akcyjna Oddział w Polsce Dział Likwidacji Szkód NNW Saski Point Ul. Marszałkowska 111 00-102 Warszawa Polska

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy UBEZPIECZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY OD NASTĘSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW ROK SZKOLNY 2012/2013 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę.

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Dostosowujemy składkę do Twoich możliwości finansowych. - Umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ Ubezpieczenie obowiązuje 24 h na dobę zarówno w placówce jak i poza nią. Ubezpieczenie obowiązuje od 1 października

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016 Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży OWU styczeń 2016 W podróży Klauzula nr 1 koszty leczenia Suma Ubezpieczenia: 10 000 EUR; 20 000 EUR; 40 000 EUR; 60 000 EUR Okres ochrony: 7 dniowa karencja

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach UBEZPIECZENIE NNW Jest to szczególna oferta opracowana z myślą

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o

Bardziej szczegółowo

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenia można dokonać:

Zgłoszenia można dokonać: Jeśli chcesz zgłosić roszczenie z polisy grupowego ubezpieczenia na życie poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów jaki należy dołączyć do formularza zgłoszenia roszczenia. Formularz dostępny jest w zakładce

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Zał. do polisy nr. 903011493946 Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/103/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 812 8 K.C. INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP WSKAZUJE RÓŻNICE POMIĘDZY TREŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko Izabela Leciak Telefon kontaktowy

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. (I i II wariant) oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ ( I i II wariant)

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. (I i II wariant) oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ ( I i II wariant) PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. (I i II wariant) oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ ( I i II wariant) Ubezpieczenie obowiązuje 24 h na dobę zarówno w placówce jak i poza nią. Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Pamiętaj! W przypadku braku oświadczeń ubezpieczyciel może nam odmówić zwrotu tego kosztu!

Pamiętaj! W przypadku braku oświadczeń ubezpieczyciel może nam odmówić zwrotu tego kosztu! Wypadek i co dalej? - I ETAP - LECZENIE Wypadki są przyczyną poważnych urazów. Poszkodowany trafia na oddział ratunkowy, gdzie robione są badania diagnostyczne, stawiane jest rozpoznanie, a następnie jest

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NNW DZIECI I MŁODZIEŻY Z DODATKOWYMI PAKIETAMI DLA OŚWIATY

UBEZPIECZENIE NNW DZIECI I MŁODZIEŻY Z DODATKOWYMI PAKIETAMI DLA OŚWIATY UBEZPIECZENIE NNW DZIECI I MŁODZIEŻY Z DODATKOWYMI PAKIETAMI DLA OŚWIATY UBEZPIECZENIE NNW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Ubezpieczenie NNW Dzieci i Młodzieży to program, który powstał w wyniku wieloletniego doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszenia szkody Koszty rezygnacji z podróży

Formularz zgłoszenia szkody Koszty rezygnacji z podróży Formularz zgłoszenia szkody Koszty rezygnacji z podróży W celu umożliwienia nam szybkiego i właściwego rozpatrzenia roszczenia, prosimy o dokładne wypełnienie załączonego formularza. A Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Gimnazjum nr 11 w Jaworznie Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty: ECI/867/087/04/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017 Ubezpieczenie NNW Ubezpieczyciel: STU ERGO HESTIA SA Suma ubezpieczenia 40 000 zł ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Wypłata świadczeń

Bardziej szczegółowo

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór!

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór! Przegląd świadczeń w ramach ubezpieczeń HanseMerkur Reiseversicherung AG Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej świetny wybór! Proszę pamietać że poniższe zestawienie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Stróży, ul. Akacjowa 2A, 23-206 Stróża

Szkoła Podstawowa w Stróży, ul. Akacjowa 2A, 23-206 Stróża Zakres Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Kraśnik. Rok szkolny 2015 / 2016 oraz 2016

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP: 526-025-10-49, kapitał zakładowy 86.352.300 zł wpłacony

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie turystyczne W PODRÓŻY

Ubezpieczenie turystyczne W PODRÓŻY Ubezpieczenie turystyczne W PODRÓŻY EKUZ Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego Polacy przebywający w innych krajach UE uzyskują bezpłatną pomoc lekarską na takiej samej podstawie i w takim samym zakresie

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADANIA, OBSŁUGI I ZAMYKANIA KONT IMIENNYCH PROWADZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZAKŁADANIA, OBSŁUGI I ZAMYKANIA KONT IMIENNYCH PROWADZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZAKŁADANIA, OBSŁUGI I ZAMYKANIA KONT IMIENNYCH PROWADZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ WE WROCŁAWIU Strona1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin zakładania,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NNW DZIECI I MŁODZIEŻY Z DODATKOWYMI PAKIETAMI DLA OŚWIATY

UBEZPIECZENIE NNW DZIECI I MŁODZIEŻY Z DODATKOWYMI PAKIETAMI DLA OŚWIATY UBEZPIECZENIE NNW DZIECI I MŁODZIEŻY Z DODATKOWYMI PAKIETAMI DLA OŚWIATY UBEZPIECZENIE NNW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Ubezpieczenie NNW Dzieci i Młodzieży to program, który powstał w wyniku wieloletniego doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Zakres podstawowy. Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty

Zakres podstawowy. Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia Biznes B-IHB-01/16 oraz warunki szczególne Nr. BWO/112/235/04/2016 Pełna treść ww.

Bardziej szczegółowo

Nowa Hestia Podróże. Charakterystyka produktu

Nowa Hestia Podróże. Charakterystyka produktu Nowa Hestia Podróże Charakterystyka produktu Zakres i sumy ubezpieczenia Wariant podstawowy Wariant rozszerzony Wariant pełny Koszty leczenia i Assistance 100.000 200.000 500.000 NNW OC w życiu prywatnym

Bardziej szczegółowo

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy Państwu informacje dotyczące propozycji ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży na rok szkolny 2015/2016. Przedstawiony program

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi

Bardziej szczegółowo

Druki zgłoszenia szkody prosimy przesyłać po skompletowaniu wszystkich dokumentów.

Druki zgłoszenia szkody prosimy przesyłać po skompletowaniu wszystkich dokumentów. Szanowni Państwo, Likwidacja szkód będzie prowadzona zgodnie z postanowieniami OWU Benefit Complex Plus, oraz postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi od OWU Benefit Complex Plus do niniejszej Umowy.

Bardziej szczegółowo

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów:

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: ZAŁĄCZNIK NR 5 DO GENERALNEJ UMOWY UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ SGEL LEX SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASYSTY PRAWNEJ i WINDYKACYJNEJ Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Ubezpieczonego

Przewodnik Ubezpieczonego Przewodnik Ubezpieczonego Grupowe Ubezpieczenie Zdrowotne LUX MED dla Firm Moduł Leczenie Poważnych Zachorowań za Granicą BEST HELP Czym jest Ubezpieczenie Leczenia Poważnych Zachorowań za Granicą BEST

Bardziej szczegółowo

Zasady otwierania i korzystania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN. I Zasady otwierania subkont

Zasady otwierania i korzystania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN. I Zasady otwierania subkont Zasady otwierania i korzystania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN I Zasady otwierania subkont 1. Otwarcie subkonta jest możliwe tylko na podstawie podpisania

Bardziej szczegółowo

Zasady otwierania i funkcjonowania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN

Zasady otwierania i funkcjonowania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN Zasady otwierania i funkcjonowania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN I 1. Środki zgromadzone na subkoncie Fundacji zgodnie z Ustawą o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty: ECI/867/087/04/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki.

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki. DEFINICJE: 1. Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 1. 2. Politechnika: Politechnika Gdańska, jako podmiot umożliwiający dystrybucję ubezpieczeń na jej terenie, 3. Ubezpieczający: Każda osoba

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Signal Iduna Polska ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży pracowników Fundacji Skarbowości

OFERTA. Signal Iduna Polska ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży pracowników Fundacji Skarbowości 1 OFERTA Signal Iduna Polska ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży pracowników Fundacji Skarbowości Ubezpieczający: Ubezpieczony: Fundacja Skarbowości Dzieci

Bardziej szczegółowo

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl Podróże służbowe krajowe i zagraniczne www.pip.gov.pl Podstawowe zagadnienia Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu, wypełniony przez każdego z Uposażonych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe odstępstwa/różnice między ofertami przedstawionymi przez Zakłady Ubezpieczeń: InterRisk S.A. Vienna Insurance Group

Podstawowe odstępstwa/różnice między ofertami przedstawionymi przez Zakłady Ubezpieczeń: InterRisk S.A. Vienna Insurance Group Porównanie ofert Pakiet Szkoła 2015 UBEZPIECZENIE NNW Podstawowe odstępstwa/różnice między ofertami przedstawionymi przez Zakłady Ubezpieczeń: Concordia Polska TUW Świadczenia podstawowe: 1) Świadczenie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NNW DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ ICH RODZIN

UBEZPIECZENIE NNW DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ ICH RODZIN UBEZPIECZENIE NNW DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ ICH RODZIN Oferta przygotowana dla Członków Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim Osoba do kontu: imię i nazwisko tel.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA. Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA. Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS Wniosek o wypłatę świadczenia należy przesłać na następujący adres: Raiffeisen-Leasing Polska S.A. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Bezpiecznie dookoła świata

Bezpiecznie dookoła świata Bezpiecznie dookoła świata Wyjeżdżasz na wakacje? Planujesz podróż służbową? W czasie wyjazdu wiele może się zdarzyć: choroba, wypadek, zgubienie bagażu Z ubezpieczeniem turystycznym PZU Wojażer nie obawiasz

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku, wypełniony przez każdego z Uposażonych

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE L4 DLA WSZYSTKICH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH

UBEZPIECZENIE L4 DLA WSZYSTKICH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH UBEZPIECZENIE L4 DLA WSZYSTKICH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH UWAGA! atrakcyjne rozwiązanie na zmiany wprowadzone ustawą z dnia 24 stycznia 2014r. Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Zakres ubezpieczenia. W następstwie Nieszczęśliwego wypadku objętego umowa ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia. W następstwie Nieszczęśliwego wypadku objętego umowa ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Jabłonna. Rok szkolny 2016

Bardziej szczegółowo

Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne

Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, wypełniony przez

Bardziej szczegółowo

Strona1 REGULAMIN ZAKŁADANIA, OBSŁUGI I ZAMYKANIA KONT IMIENNYCH PROWADZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ WE WROCŁAWIU

Strona1 REGULAMIN ZAKŁADANIA, OBSŁUGI I ZAMYKANIA KONT IMIENNYCH PROWADZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ WE WROCŁAWIU Strona1 REGULAMIN ZAKŁADANIA, OBSŁUGI I ZAMYKANIA KONT IMIENNYCH PROWADZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ WE WROCŁAWIU Strona2 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin zakładania,

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

MENU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY LIKWIDACJA SZKÓD

MENU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY LIKWIDACJA SZKÓD SZANOWNI PAŃSTWO, Mamy przyjemność zaprezentować Państwu praktyczny przewodnik GRUPOWEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, który mamy nadzieję okaże się znaczącym źródłem wiedzy na temat tego rodzaju

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Formy zgłoszenia W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia ubezpieczeniowego objętego umową

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013

Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013 Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013 Program powstał przy współpracy NAU S.A. oraz PZU S.A. Cel prezentacji 1. Zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej dla placówek oświatowych prowadzonych prze Miasto Ostrołęka, realizowany przez PZU SA warunki obowiązujące w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Biuro Turystyczne Travelspot Sp. z o.o. Sp. K. zawiera umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie od szkód medycznych dla wszystkich. Jeśli doznasz szkody w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych

Ubezpieczenie od szkód medycznych dla wszystkich. Jeśli doznasz szkody w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych Ubezpieczenie od szkód medycznych dla wszystkich Jeśli doznasz szkody w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych Jeśli doznasz szkody w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych W przypadku doznania

Bardziej szczegółowo