UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA"

Transkrypt

1 WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI W ŻYCIU PRYWATNYM DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO UBEZPIECZENIA W PLACÓWCE AVIVA DLA RODZINY GRZEGORZ POPIELARZ [ Warunki ubezpieczenia ] Niniejsze Warunki ubezpieczenia stanowią integralna część UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Nr 1/2015/FR zawartej pomiędzy Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. a Grzegorzem Popielarzem, w dniu 8 czerwca 2015 r., na podstawie której Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej Klientom, którzy przystąpili do ubezpieczenia w placówce Aviva dla Rodziny Grzegorz Popielarz. 1 DEFINICJE Zwroty użyte w niniejszych Warunkach ubezpieczenia i w innych dokumentach związanych z udzielaniem ochrony ubezpieczeniowej oznaczają: 1. aktywacja ubezpieczenia składane przez Ubezpieczonego, za pośrednictwem infolinii Ubezpieczyciela, oświadczenie w przedmiocie rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej wraz z określeniem daty jej rozpoczęcia; numer infolinii Ubezpieczyciela podany jest na certyfikacie; 2. Aviva, Ubezpieczyciel Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 44; 3. certyfikat druk posiadający nadany unikalny numer stanowiący potwierdzenie złożenia przez Ubezpieczonego deklaracji ubezpieczeniowej i uprawniający do korzystania z ochrony ubezpieczeniowej w ciągu kolejnych 90 dni od dnia następnego po aktywacji ubezpieczenia; 4. deklaracja przystąpienia dokument zawierający oświadczenie woli osoby przystępującej 5. do umowy ubezpieczenia w przedmiocie wyrażenia zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową; 6. mienie mieszkanie, dom, elementy stałe, ruchomości domowe; 7. ochrona ubezpieczeniowa zobowiązanie Ubezpieczyciela do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego w wysokości wynikającej z Warunków ubezpieczenia w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia; 8. okres ubezpieczenia okres udzielania ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela, rozpoczynający się od dnia określonego przez Ubezpieczonego jako początek ochrony ubezpieczeniowej trwający przez 90 kolejnych dni; 9. osoby bliskie małżonek Ubezpieczonego lub osoba pozostająca z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, jego dzieci, pasierbowie, dzieci przez niego przysposobione albo przyjęte na wychowanie, jego rodzice, przysposabiający, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, ojczym, macocha, teściowie, dziadkowie, wnukowie, zięciowie i synowe, szwagrowie i szwagierki, bratowe, rodzeństwo rodziców i teściów oraz pomoc domowa; 10. szkoda w ubezpieczeniu mienia to uszczerbek majątkowy Ubezpieczonego polegający na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia, spowodowany przez co najmniej jedno zdarzenie losowe; wyliczając wysokość szkody nie uwzględnimy strat o charakterze następczym, między innymi takich jak utrata wartości handlowej, kary umowne, sądowe lub administracyjne, grzywny oraz jakiekolwiek inne kary o charakterze pieniężnym lub odszkodowania o charakterze karnym, 11. Ubezpieczający Grzegorz Popielarz; 12. Ubezpieczony osoba będąca właścicielem lub współwłaścicielem mieszkania lub domu albo jedna z osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, prawo do korzystania na podstawie umowy najmu lub innego tytułu prawnego z ubezpieczonego mienia, na rachunek której jest zawierana umowa ubezpieczenia;

2 13. wartość nowa odtworzeniowa dla elementów stałych domu lub mieszkania, wskazanych powyżej oraz dla ruchomości domowych w nich zgromadzonych to kwota pozwalająca na pokrycie kosztów nabycia lub wytworzenia nowych przedmiotów tego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, a także pokrycie kosztów zwykłego transportu i montażu; 14. wartość rzeczywista - kwota pozwalająca na przywrócenie mienia do stanu jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, tzn. przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu i montażu; 15. wartości pieniężne gotówka tj. krajowe i zagraniczne znaki pieniężne oraz papiery wartościowe, ale z wyłączeniem kart płatniczych i kredytowych, weksli oraz czeków; 16. zdarzenie ubezpieczeniowe powstanie odpowiedzialności cywilnej deliktowej w życiu prywatnym Ubezpieczonego lub osoby bliskiej z nią zamieszkującej, które zaszło w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 2 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA, ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Aviva obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową Ubezpieczonego oraz osoby bliskie z nim zamieszkujące. 2. W przypadku gdy Ubezpieczony lub osoba bliska z nim zamieszkująca wyrządzą szkodę osobową lub rzeczową osobie trzeciej i będą oni zobowiązani do jej naprawienia w myśl obowiązujących przepisów prawa, Aviva wypłaci odszkodowanie na rzecz poszkodowanej osoby trzeciej. 3. Aviva wypłaci odszkodowanie jeżeli szkoda osobowa lub rzeczowa, jaką poniesie osoba trzecia, została wyrządzona w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego lub osobę bliską z nim zamieszkującą następujących czynności życia prywatnego: 1) posiadanie i używanie mienia, pod warunkiem że czynności te wykonywane były na posesji, na której znajduje się zamieszkiwane przez Ubezpieczonego mieszkanie lub dom. 2) posiadanie zwierząt domowych chowanych w mieszkaniu lub domu, 3) opieka nad dziećmi oraz innymi osobami, za których czyny ponosi odpowiedzialność Ubezpieczony z mocy prawa, zamieszkałymi z Ubezpieczonym w mieszkaniu lub domu, 4) zatrudnianie pomocy domowej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, pod warunkiem że umowa taka została zawarta na co najmniej 2 miesiące przed zajściem zdarzenia powodującego szkodę, a strony tej umowy wykonywały bez jakichkolwiek uchybień i opóźnień obowiązki publiczno-prawne z niej wynikające, 5) rekreacyjne uprawianie sportu, 6) uczestnictwo w ruchu drogowym w charakterze pieszego, 7) używanie wózków inwalidzkich, 8) używanie najmowanych domków rekreacyjnych, pokoi w hotelach, pensjonatach, motelach, zajazdach lub gospodarstwach agroturystycznych, wraz z ich wyposażeniem. 4. Ochroną Avivy objęte są tylko takie przypadki, gdy zdarzenie bezpośrednio powodujące szkodę wystąpiło w trakcie trwania okresu odpowiedzialności Avivy. 3 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA, PRZYSTĄPIENIE DO UMOWY, CZAS TRWANIA UMOWY UBEZPIECZENIA I AKTYWACJA UBEZPIECZENIA 1. Przystąpienie do umowy ubezpieczenia następuje na podstawie złożonego Avivie oświadczenia w przedmiocie przystąpienia do ubezpieczenia, w formie pisemnej deklaracji przystąpienia, z zastrzeżeniem ust Okres ubezpieczenia w odniesieniu do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia następnego od daty aktywacji ubezpieczenia i trwa kolejnych 90 dni. W tym czasie Aviva świadczy na rzecz Ubezpieczonego ochronę ubezpieczeniową. 3. Aktywacja ubezpieczenia jest możliwa w ciągu 30 dni od daty podpisania deklaracji. 4. Ubezpieczony dokonuje Aktywacji ubezpieczenia telefonicznie kontaktując się z Ubezpieczycielem pod podanym na Certyfikacie numerem infolinii Ubezpieczyciela. 5. W odniesieniu do poszczególnych Ubezpieczonych ochrona ubezpieczeniowa wygasa: a) w dniu śmierci Ubezpieczonego,

3 b) w momencie otrzymania oświadczenia Ubezpieczonego o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej, c) w odniesieniu do danego zakresu ubezpieczenia w dniu wyczerpania się sumy ubezpieczenia określonej dla tego zakresu w certyfikacie, 6. Ubezpieczony jest uprawniony do rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej w każdym czasie. 7. W przypadku rozwiązania Umowy ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa będzie świadczona w odniesieniu do Ubezpieczonych, którzy złożyli deklarację ubezpieczeniową przed dniem rozwiązania Umowy ubezpieczenia. 8. Składka ubezpieczeniowa płatna jest przez Ubezpieczającego. 4 ZAKRES TERYTORIALNY I SUMY UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczenie obejmuje szkody, które wystąpiły na terytorium RP. 2. Suma ubezpieczenia została wskazana w certyfikacie stanowiącym załącznik do Warunków ubezpieczenia. 3. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Avivy za szkody w mieniu, dla którego została ustalona, na jedno i wszystkie zdarzenia losowe w okresie ubezpieczenia. 4. Każda suma ubezpieczenia jest pomniejszana o wartość wypłaconego odszkodowania. 5 WYŁĄCZENIA GENERALNE Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe: 1. w związku z zamieszkami, rozruchami, niepokojami społecznymi i strajkami, 2. w wyniku następujących zdarzeń (niezależnie od faktu, czy do powstania szkody przyczyniły się w jakimkolwiek stopniu inne zdarzenia oddziałujące jednocześnie lub w dowolnej kolejności ze zdarzeniami wymienionymi poniżej): a) wojny, najazdu, wrogiego działania innego państwa, agresji zbrojnej lub działań wojennych bez względu na fakt, czy wojna została wypowiedziana czy też nie, wojny domowej, buntu, przewrotu, rewolucji, powstania lub niepokojów społecznych przybierających rozmiary powstania, przewrotu wojskowego, działań uzurpatorskich, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, b) aktu terroryzmu obejmującego w szczególności: i. użycie lub groźbę użycia siły lub przemocy, ii. pozbawienie życia, zniszczenie lub uszkodzenie mienia (obejmujące także usiłowanie, przygotowanie, pomocnictwo lub groźbę pozbawienia życia czy też zniszczenia lub uszkodzenia mienia), w szczególności na skutek działania promieniowania radioaktywnego lub zanieczyszczenia środkami chemicznymi lub biologicznymi. c) wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w literach a) i b), a także wszelkich działań pozostających w jakiejkolwiek relacji do zdarzeń wymienionych w literach a) i b). 6 ROSZCZENIA REGRESOWE 1. Z dniem zapłaty odszkodowania, roszczenia przysługujące Ubezpieczonemu przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzą z mocy prawa na Avivę do wysokości zapłaconego odszkodowania. Jeżeli Aviva pokryła tylko część szkody, Ubezpieczonemu przysługuje, co do pozostałej części, pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem Avivy. 2. Nie przechodzą na Avivę roszczenia Ubezpieczonego przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 3. Ubezpieczony zobowiązany jest udzielić Avivie, zarówno przed wypłatą, jak i po wypłacie odszkodowania, wszelkiej pomocy przy dochodzeniu roszczeń regresowych wobec osób trzecich odpowiedzialnych za szkodę, w tym dostarczyć odpowiednie dokumenty i udzielić niezbędnych Avivie informacji.

4 7 ZMIANY UMOWY UBEZPIECZENIA W razie potrzeby wprowadzenia zmian w umowie ubezpieczenia należy skontaktować się z naszym Centrum Obsługi Klienta pod numerem tel lub w godzinach od 7:30 do 20:00, od poniedziałku do piątku. 8 OŚWIADCZENIA WOLI Z zastrzeżeniem 9 ust. 2, oświadczenia oraz powiadomienia przewidziane w warunkach ubezpieczenia i składane w związku z zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia mogą być składane telefonicznie u Ubezpieczyciela, z zastrzeżeniem przypadków, w których wymagana jest forma pisemna. O takich przypadkach zgłaszający zostanie poinformowany przez Ubezpieczyciela podczas telefonicznej rozmowy. 9 SKARGI I ZAŻALENIA 1. Organem właściwym do rozpatrywania skarg i zażaleń jest Zarząd Ubezpieczyciela lub upoważnieni przez Zarząd pracownicy Ubezpieczyciela. 2. Skargi i zażalenia mogą być składane w siedzibie Ubezpieczyciela, przesyłane w formie pisemnej lub przekazywane Ubezpieczycielowi w innej formie umożliwiającej określenie tożsamości osoby zgłaszającej skargę lub zażalenie oraz przedmiot tej skargi lub zażalenia. 3. Skargi i zażalenia są rozpatrywane niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Jeżeli rozpatrzenie skargi lub zażalenia okaże się niemożliwe w terminie, o którym mowa powyżej, Ubezpieczyciel rozpatrzy skargę lub zażalenie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności rozpatrzenie takie było możliwe. 4. O sposobie rozpatrzenia skargi lub zażalenia zawiadamia się osobę, która zgłosiła skargę lub zażalenie, bezzwłocznie po ich rozpatrzeniu, w formie pisemnej lub innej formie uzgodnionej z zainteresowanym. 10 POSTANOWIENIA DODATKOWE 1. Wszelkie dokumenty, składane w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy ubezpieczenia, powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego na koszt strony składającej dany dokument. 2. Ubezpieczyciel przesyła pisma na ostatni znany adres Ubezpieczonego, uposażonego i innego uprawnionego z Umowy ubezpieczenia. W przypadku zmiany adresu wyżej wymienione osoby zobowiązane są poinformować o tym fakcie, wraz ze wskazaniem nowego adresu, strony Umowy ubezpieczenia. Jednocześnie strony Umowy ubezpieczenia zobowiązane są poinformować o fakcie zmiany swojego adresu, wraz ze wskazaniem nowego adresu, wyżej wymienione osoby. 11 PRAWO WŁAŚCIWE I SĄD WŁAŚCIWY 1. Prawem właściwym dla Umowy ubezpieczenia jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Sądem właściwym w sprawach o roszczenia z Umowy ubezpieczenia jest sąd właściwości ogólnej lub sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub innego uprawnionego z Umowy ubezpieczenia.

5 12 ZASTOSOWANIA PRZEPISÓW PRAWA W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach ubezpieczenia, umowie ubezpieczenia lub nie uzgodnionych dodatkowo, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003, poz z późn. zm.) oraz inne obowiązujące akty prawne. 13 OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Aviva nie wypłaci odszkodowania z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody: 1) wyrządzone Ubezpieczonemu lub osobom bliskim z nim zamieszkującym, bez względu na to, czy zamieszkują razem czy też nie, 2) co do których odpowiedzialność Ubezpieczonego lub osób bliskich z nim zamieszkujących powinna zostać objęta obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej wynikającym z przepisów prawa, 3) związanych z odpowiedzialnością za części wspólne nieruchomości, 4) wynikłe z przeniesienia jakichkolwiek chorób w tym przez zwierzęta, 5) powstałe w związku z udziałem Ubezpieczonego lub osób bliskich z nim zamieszkujących w bójkach lub innych aktach przemocy, 6) powstałe w związku z posiadaniem lub użytkowaniem jednostek pływających, statków powietrznych (w tym lotni i motolotni), pojazdów samochodowych, motocykli i motorowerów, broni, amunicji lub materiałów wybuchowych, 7) powstałe w związku z uprawianiem przez Ubezpieczonego lub osobę bliską z nim zamieszkującą sportów wyczynowych i zawodowych, przez które rozumiemy uprawianie sportów w ramach sekcji lub klubów sportowych z jednoczesnym uczestniczeniem w zawodach lub treningach przygotowujących do zawodów, a także jako indywidualny udział w rozgrywkach o charakterze profesjonalnym, ogólnonarodowym lub międzynarodowym, 8) powstałe na skutek uszkodzenia, zniszczenia, zaginięcia lub utraty jakichkolwiek przedmiotów lub rzeczy należących do osób trzecich, a używanych, przechowywanych lub przyjętych do naprawy przez Ubezpieczonego lub osoby bliskie z nim zamieszkujące, 9) powstałe w wyniku uszkodzenia, utraty, zniszczenia wartości pieniężnych, papierów wartościowych, biżuterii, kamieni szlachetnych, dokumentów, planów, zbiorów archiwalnych, filatelistycznych, numizmatycznych, dzieł sztuki lub innych przedmiotów o charakterze zabytkowym, artystycznym lub unikatowym, 10) majątkowe nie będące następstwem szkody osobowej lub szkody rzeczowej, 11) powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania jakiejkolwiek umowy, 12) za które Ubezpieczony lub osoba bliska z nim zamieszkująca są odpowiedzialni w wyniku umownego przejęcia czyjejś odpowiedzialności cywilnej albo wskutek rozszerzenia zakresu odpowiedzialności cywilnej ponad odpowiedzialność wynikającą z obowiązujących przepisów prawa, 13) powstałe w wyniku zgody Ubezpieczonego lub osoby bliskiej z nim zamieszkującej na zapłacenie jakiejkolwiek sumy jako odszkodowania lub w charakterze innego świadczenia, chyba że Ubezpieczony lub osoby bliskie z nim zamieszkujące byliby zobowiązani do takiej opłaty niezależnie od wyrażenia zgody, 14) powstałe w wyniku naruszenia praw autorskich, licencji, patentów, znaków towarowych lub nazw fabrycznych, 15) powstałe wskutek oddziaływania azbestu, dioksyn, formaldehydów, 16) wynikłe z zanieczyszczenia lub skażenia środowiska, 17) będące następstwem oszczerstw i pomówień lub naruszenia dóbr osobistych osoby trzeciej, innych niż życie i zdrowie.

6 14 JEŚLI OSOBA TRZECIA ZGŁOSI ROSZCZENIE 1. Bez uprzedniej pisemnej zgody Avivy, zarówno Ubezpieczony, jak i osoba bliska z nim zamieszkująca, ani nikt inny w ich imieniu nie może uznać odpowiedzialności, uczynić żadnego zobowiązania do wypłaty odszkodowania lub wypłacić jakąkolwiek kwotę z tego tytułu, a także zawrzeć ugody z poszkodowaną osoba trzecią. Jeśli to uczynią, Aviva będzie mogła zwolnić się z obowiązku wypłaty odszkodowania. 2. Bez zgody Ubezpieczonego lub osoby bliskiej z nim zamieszkującej Aviva może wypłacić odszkodowanie na rzecz osoby trzeciej w wysokości odpowiadającej sumie gwarancyjnej lub jakiejkolwiek mniejszej sumy, która zaspokoi roszczenia tej osoby, zwalniając się tym samym z dalszej odpowiedzialności za takie zdarzenie. 3. Jeżeli Ubezpieczony nie godzi się na propozycję Avivy wypłaty odszkodowania na rzecz osoby poszkodowanej, Aviva nie pokryje powstałych z tego powodu dodatkowych kosztów i odsetek.

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 4 do Umowy Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy i Użytkowników kart wydawanych przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 4 do Umowy Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy i Użytkowników kart wydawanych przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Załącznik nr 1 do Aneksu nr 4 do Umowy Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy i Użytkowników kart wydawanych przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. (BEZPIECZNE PIENIĄDZE KOMFORT)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. (BEZPIECZNE PIENIĄDZE KOMFORT) WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. (BEZPIECZNE PIENIĄDZE KOMFORT) Niniejsze Warunki ubezpieczenia, obowiązujące od 1 lipca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Spis treści CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne................................ 1 i 2 Definicje................................................. 3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia karty płatniczej. Visa Business Electron

Warunki ubezpieczenia karty płatniczej. Visa Business Electron Deutsche Bank dbnet Biznes Warunki ubezpieczenia karty płatniczej Visa Business Electron Warunki ubezpieczenia karty płatniczej Visa Business Electron SPIS TREŚCI WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA,

Bardziej szczegółowo

Twoja firma. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Prace budowlano-montażowe

Twoja firma. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Prace budowlano-montażowe Twoja firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia Prace budowlano-montażowe SPIS TREŚCI 1. Postanowienia wstępne....................................................................................3 2. Definicje...............................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Deutsche Bank 1 DEFINICJE

Deutsche Bank 1 DEFINICJE Deutsche Bank WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA, ASSISTANCE, BAGAŻU PODRÓŻNEGO ORAZ OPÓŹNIENIA LOTU W TRAKCIE PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART WYDAWANYCH PRZEZ DEUTSCHE BANK POLSKA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie składki w razie utraty pracy Spokojny Czas. Warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenie składki w razie utraty pracy Spokojny Czas. Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie składki w razie utraty pracy Spokojny Czas Warunki ubezpieczenia WARUNKI UBEZPIECZENIA SKŁADKI W RAZIE UTRATY PRACY SPOKOJNY CZAS USUP/NPER/1/2009 1. POSTANOWIENIE OGÓLNE Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART WYDAWANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. (PAKIET UBEZPIECZEŃ FINANSOWYCH PEWNE PIENIĄDZE )

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART WYDAWANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. (PAKIET UBEZPIECZEŃ FINANSOWYCH PEWNE PIENIĄDZE ) WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART WYDAWANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ( PEWNE PIENIĄDZE ) Niniejsze Warunki ubezpieczenia, obowiązujące od 1 lutego 2014 r. stanowią integralną część

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW 1 (postanowienia ogólne) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych ubezpieczenia AA/ZUS/OWU/3.00 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym KOD: C-OCŻP-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia na życie. Warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy

Warunki ubezpieczenia na życie. Warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy Warunki ubezpieczenia na życie Warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy kredytobiorców kredytów i pożyczkobiorców pożyczek hipotecznych udzielanych przez Bank Pocztowy S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

13) środków obrotowych z przekroczonym terminem ważności, wycofanych z obrotu lub też z innych przyczyn nieposiadających wartości handlowej. 4.

13) środków obrotowych z przekroczonym terminem ważności, wycofanych z obrotu lub też z innych przyczyn nieposiadających wartości handlowej. 4. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK UTRATY LUB USZKODZENIA Przyjęte Uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z dnia 8 grudnia 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...1 Wyłączenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. (TWOJE BEZPIECZEŃSTWO)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. (TWOJE BEZPIECZEŃSTWO) WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. (TWOJE BEZPIECZEŃSTWO) Niniejsze Warunki ubezpieczenia obowiązujące od 1 lipca 2014 r. stanowią integralną część Umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne W niniejszym rozdziale określone zostały osoby, które mogą przystąpić do umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. Załącznik nr 1 do Aneksu nr 6 do Umowy ubezpieczenia na wypadek

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORCA PAKIET COMFORT POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORCA PAKIET COMFORT POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORCA PAKIET COMFORT POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia (zwanych dalej: WU), Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. (zwane

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORCA PAKIET ABONAMENT PLUS 1.69 POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORCA PAKIET ABONAMENT PLUS 1.69 POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORCA PAKIET ABONAMENT PLUS 1.69 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia (zwanych dalej: WU), Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym Informacja prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym Informacja prawna Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym Informacja prawna Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB UŻYTKOWANIA MIENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB UŻYTKOWANIA MIENIA OC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB UŻYTKOWANIA MIENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne Załącznik do uchwały Zarządu nr 38/2005 Odpowiedzialność cywilna Zawodowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ Ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo