Ogólne warunki obowiązkowego, dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki obowiązkowego, dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych"

Transkrypt

1 Ogólne warunki obowiązkowego, dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/444/2008 z dnia 5 września 2008 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/400/2010 Zarządu PZU SA z dnia 8 listopada 2010 r. oraz uchwałą nr UZ/347/2011 Zarządu PZU SA z dnia 9 listopada 2011 r. Przepisy ogólne osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym 1 od osób prawnych; 3) okres ubezpieczenia określony w polisie czas, przez 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia, zwane dalej jaki PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej; ogólnymi warunkami stosuje się do umów obowiązko- 4) plon potencjalny plon jaki można uzyskać gdyby wych, dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych, zawie- ubezpieczone ryzyko nie wystąpiło; ranych przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółkę 5) polisa dokument potwierdzający zawarcie umowy Akcyjną (PZU SA) na podstawie ustawy o ubezpie- ubezpieczenia; czeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 6) rolnik rolnika w rozumieniu art. 2 lit. a rozporządzez dnia 7 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 150 poz nia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. z późniejszymi zmianami). ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wspar- 2. Umowa obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych cia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej może być zawarta na cudzy rachunek. W przypadku i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla zawarcia umowy na cudzy rachunek (na rachunek rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) ubezpieczonego), PZU SA może podnieść zarzut ma- nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, jący wpływ na odpowiedzialność PZU SA również (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) przeciwko ubezpieczonemu. Ubezpieczony może żą- nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, dać, by PZU SA udzielił mu informacji o postano- (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE wieniach zawartej umowy oraz ogólnych warunków L 270 z , str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE w zakresie, w jakim dotyczą jego praw i obowiązków. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269, 3. PZU SA zobowiązany jest przedstawić ubezpieczają- z późn. zm.), który uzyskał płatności bezpośrednie cemu różnicę między treścią umowy a ogólnymi w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach syswarunkami w formie pisemnej przed zawarciem umo- temu wsparcia bezpośredniego; wy. W razie niedopełnienia tego obowiązku PZU SA 7) składka kwotę należną PZU SA za udzieloną ochronie może powoływać się na różnicę niekorzystną dla nę ubezpieczeniową; ubezpieczającego lub ubezpieczonego. Postanowie- 8) suma ubezpieczenia kwotę stanowiącą górną grania nie stosuje się do umów ubezpieczenia zawiera- nicę odpowiedzialności PZU SA za szkody powstałe nych w drodze negocjacji. w okresie ubezpieczenia; 9) szkoda całkowita szkodę przekraczającą określony: a) procent szkody, uwzględniający okres powstania Definicje szkody, kwalifikujący uprawę do jej zlikwidowania 2 np. poprzez zaoranie lub b) maksymalny procent szkody, który może być przy- 1. Przez użyte w niniejszych ogólnych warunkach określe- znany za daną uprawę; nia rozumie się: 10) szkoda częściowa szkodę inną niż całkowitą, przy 1) działka rolna (pole) zwarty obszar gruntu rolne- wyliczeniu której uwzględnia się koszty zaoszczędzogo, na którym jest prowadzona jedna uprawa, wcho- ne (nieponiesione) tj.: koszty zbioru, transportu, sordzący w skład gospodarstwa rolnego; towania, przechowywania, pakowania, dosuszania, 2) gospodarstwo rolne obszar gruntów sklasyfi- sprzedaży ubezpieczonych upraw; kowanych w ewidencji gruntów i budynków jako 11) ubezpieczający osobę fizyczną, osobę prawną albo użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrze- jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości wione na użytkach rolnych, o łącznej powierzchni prawnej zawierającą z PZU SA umowę ubezpieczenia; przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wy- 12) ubezpieczony rolnika będącego posiadaczem jątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działal- upraw rolnych objętych ubezpieczeniem; ności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, 13) udział własny określoną część szkody, wyrażoną a także obszar takich gruntów, niezależnie od po- w procentach, o którą PZU SA zmniejsza odszkodowierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja wanie; rolna, stanowiąca dział specjalny produkcji rolnej 14) umowa kontraktacji formę skupu produktów rolw rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od nych, opartą na dwustronnej umowie, w której pro- Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP , kapitał zakładowy: ,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, Warszawa, infolinia:

2 ducent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostar- 12) rośliny strączkowe. czyć kontraktującemu oznaczoną ilość określo- 2. Umowa ubezpieczenia uprawy obejmuje plon główny, nego rodzaju produktów rolnych, a kontraktujący przy czym za plon główny uznaje się w przypadku: zobowiązuje się te produkty odebrać w terminie 1) buraków cukrowych korzenie buraka; umówionym, zapłacić umówioną cenę oraz spełnić 2) kukurydzy przeznaczonej na paszę kolby i nadokreślone świadczenie dodatkowe, jeżeli umowa ziemne części rośliny; lub przepisy szczególne przewidują obowiązek speł- 3) zbóż, rzepaku, rzepiku, kukurydzy przeznaczonej nienia takiego świadczenia; na ziarno ziarna lub nasiona; 15) wypadek ubezpieczeniowy następujące zja- 4) ziemniaków bulwy; wiska meteorologiczne: powódź, suszę, grad, przy- 5) warzyw gruntowych części warzyw gruntowych mrozki wiosenne lub ujemne skutki przezimowa- przeznaczone do konsumpcji; nia, w wyniku których powstała szkoda w ubez- 6) drzew i krzewów owocowych oraz truskawek pieczonej uprawie. owoce lub całe nasadzenia; 2. Szkody spowodowane przez: 7) chmielu szyszki; 1) powódź oznaczają szkody powstałe wskutek: 8) tytoniu liście; a) zalania terenów w następstwie podniesienia się 9) roślin strączkowych nasiona. poziomu wód płynących lub stojących, b) zalania terenów wskutek deszczu nawalnego, c) spływu wód po zboczach lub stokach na tere- Zakres ubezpieczenia nach górskich i podgórskich; 2) grad oznaczają szkody powstałe wskutek opadu 4 atmosferycznego składającego się z bryłek lodu; 1. Ubezpieczeniem mogą zostać objęte uprawy, o których 3) suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpie- mowa w 3 ust. 1, znajdujące się na terytorium Rzeniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie czypospolitej Polskiej (RP), wskazane w polisie od od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września, spadku ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez: poklimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości wódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania lub określonej dla poszczególnych gatunków roślin przymrozki wiosenne. uprawnych i kategorii gleb; 2. Ubezpieczenie od skutków wyrządzonych przez: 4) ujemne skutki przezimowania oznaczają szko- 1) gradobicie i powódź obejmuje: dy spowodowane wymarznięciem, wymoknię- a) ilościowe ubytki plonów w ubezpieczonych upraciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadze- wach, niem roślin, w okresie od dnia 1 grudnia do dnia b) straty jakościowe w owocach drzew, krzewów, 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częścio- roślin jagodowych, w tym truskawek, chmielu, wym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plo- tytoniu oraz w jadalnych częściach warzyw, nu lub jego części; c) zniszczenie lub zmniejszenie wartości roślin nie 5) przymrozki wiosenne oznaczają szkody spo- plonujących, takich jak: drzewka i krzewy, rozwodowane przez obniżenie się temperatury sada roślin itp.: 0 poniżej 0 C, w okresie od dnia 15 kwietnia do 2) przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowadnia 30 czerwca, polegające na całkowitym lub nia oraz suszę obejmuje ilościowe ubytki plonów. częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utra- 3. Umowa ubezpieczenia upraw rolnych zawierana jest cie plonu lub jego części. z udziałem własnym ubezpieczającego wynoszącym 10% wysokości szkody. 4. PZU SA odpowiada za szkody objęte ochroną ubez- Przedmiot ubezpieczenia pieczeniową, jeżeli szkody spowodowane przez powódź, 3 grad, ujemne skutki przezimowania lub przy- mrozki wiosenne w plonie głównym wyniosą co 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpie- najmniej 10%, zaś szkody spowodowane przez suszę czeniem mogą być objęte następujące uprawy rolne: wyniosą co najmniej 25%. 1) zboża; 5. PZU SA nie odpowiada za szkody: 2) kukurydza; 1) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego nie- 3) rzepak; dbalstwa przez ubezpieczającego lub ubezpieczo- 4) rzepik; nego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa za- 5) ziemniaki; płata odszkodowania odpowiada w danych oko- 6) buraki cukrowe; licznościach względom słuszności; 7) chmiel; 2) wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą ubezpie- 8) tytoń; czony lub ubezpieczający będący osobą fizyczną po- 9) warzywa gruntowe; zostaje we wspólnym gospodarstwie domowym; 10) drzewa i krzewy owocowe; 3) spowodowane przez choroby lub szkodniki nawet 11) truskawki; wtedy, gdy powódź, gradobicie, susza, ujemne skutki 2

3 przezimowania lub przymrozki wiosenne obniżyły następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej odporność roślin na ich działanie; jednak niż od dnia zapłacenia składki lub jej pierwszej 4) spowodowane błędami i zaniedbaniami agrotechni- raty. cznymi doprowadzającymi do braku wschodów lub 2. Odpowiedzialność PZU SA, o której mowa w ust. 1, braku właściwego rozwoju roślin, prowadzącymi do rozpoczyna się nie wcześniej jednak niż od dnia: nieuzyskania odpowiedniego ilościowo lub jakościo- 1) 1 grudnia w przypadku szkód będących następwo plonu. stwem ujemnych skutków przezimowania; 2) 1 kwietnia w przypadku szkód spowodowanych suszą; Suma ubezpieczenia 3) 15 kwietnia w przypadku szkód spowodowanych 5 przymrozkami wiosennymi. 3. W umowie ubezpieczenia mają zastosowanie następu- 1. Sumy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 3, ustala jące okresy karencji: ubezpieczający w uzgodnieniu z PZU SA, odrębnie dla 1) w przypadku ubezpieczenia od ryzyka szkód spokażdej uprawy rolnej objętej ochroną, na 1 ha tej uprawy. wodowanych przez powódź i suszę 30 dni od dnia Przy ustalaniu sumy ubezpieczenia dla owoców, wa- zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego; rzyw, tytoniu, ziemniaków uwzględnia się udział plonu 2) w przypadku ubezpieczenia od ryzyka szkód spohandlowego w plonie potencjalnym. wodowanych przez grad i przymrozki wiosenne 2. Podstawę ustalenia sumy ubezpieczenia, z uwzględnie- 14 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia oboniem ust. 3, stanowią: wiązkowego. 1) powierzchnia wszystkich działek rolnych (pól), na 4. Odpowiedzialność PZU SA za szkody w poszczektórych uprawa rolna została zgłoszona do ubez- gólnych uprawach rolnych objętych ubezpieczeniem pieczenia; kończy się: 2) plon uzyskiwany w danym gospodarstwie nie wyż- 1) z chwilą zebrania plonów i złożenia ich w miejscu szy od: składowania (w budynkach, silosach, stertach, stoa) określonego w umowie kontraktacji, w przypadku gach, kopcach itp.); upraw będących przedmiotem kontraktacji, 2) z dniem 30 kwietnia roku zbioru plonów w przyb) przeciętnego z trzech ostatnich lat obliczone- padku szkód będących następstwem ujemnych go na podstawie danych księgowych gospo- skutków przezimowania; darstwa, a gdy to nie jest możliwe ustalony 3) z dniem 30 czerwca roku zbioru plonów w przyna podstawie średniej dla miejscowości, gminy padku szkód będących następstwem przymrozlub województwa; ków wiosennych; 3) jednostkowa cena rynkowa plonu głównego: 4) z dniem 30 września roku zbioru plonów w przya) w odniesieniu do kukurydzy uprawianej na paszę padku szkód spowodowanych przez suszę, (zieloną masę) stanowiąca 15% ceny ziarna nie później jednak niż z chwilą rozwiązania umowy jęczmienia paszowego występującej na danym obowiązkowego, dotowanego ubezpieczenia upraw rolterenie w okresie zbioru w roku poprzedzają- nych. cym okres ubezpieczenia, b) dla pozostałych upraw występująca na danym terenie w okresie zbioru w roku poprzedzają- Zawarcie i rozwiązanie umowy cym okres ubezpieczenia; ubezpieczenia 4) cena brutto wynikająca z umowy kontraktacji w przypadku plonu będącego przedmiotem kontraktacji; 7 w odniesieniu do tytoniu cena brutto może obej- 1. Rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie w rozumować krajowe płatności uzupełniające; mieniu przepisów o płatnościach w ramach systemu 5) udokumentowana wartość sadzonek drzew, krze- wsparcia bezpośredniego jest obowiązany zawrzeć wów owocowych, truskawek lub średnia ich war- umowę ubezpieczenia obowiązkowego upraw, wysztość występująca na danym terenie w czasie za- czególnionych w 3 ust. 1, od co najmniej jednego wierania ubezpieczenia. z następujących ryzyk: powódź, susza, grad, ujemne 3. Sumy ubezpieczenia 1 ha upraw nie mogą przekroczyć skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. maksymalnych sum ubezpieczenia określonych w rozpo- 2. Obowiązek ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, rządzeniu ministra właściwego do spraw rolnictwa. uważa się za spełniony, jeżeli od dnia 1 lipca roku następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie, w okresie 12 miesięcy, ochroną Początek i koniec odpowiedzialności ubezpieczeniową objęte jest co najmniej 50% powierzchni 6 upraw, o których mowa w 3 ust Umowy obowiązkowych, dotowanych ubezpieczeń 1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, z zastrzeżeniem ust. 2 upraw rolnych PZU SA zawiera na pisemny wniosek i 3, odpowiedzialność PZU SA rozpoczyna się od dnia ubezpieczającego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 3

4 4. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia ubezpiecza- 4) z upływem okresu na jaki została zawarta umowa jący ma obowiązek, na żądanie PZU SA, udostępnić ubezpieczenia. dokumentację, na podstawie której otrzymał płatności 2. W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej bezpośrednie oraz umożliwić przeprowadzenie lustra- przed upływem okresu, na jaki została zawarta umocji wymienionych we wniosku o ubezpieczenie upraw. wa, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za 5. O ile strony umowy nie umówiły się inaczej, umowę okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą zapła- Zwrot składki nie przysługuje, gdy wygaśnięcie ochrocenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty. ny ubezpieczeniowej jest następstwem jej wykorzystania 8 w związku z wyczerpaniem sumy ubezpiecze- nia wskutek wypłaty odszkodowania (odszkodowań) Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpiecze- oraz gdy ochrona ubezpieczeniowa wygasła z przynia, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpiecza- czyn, o których mowa w 6 ust. 4. jący jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy nie zwalnia ubezpieczającego od obowiązku opłacenia składki za okres, Ustalenie wysokości składki w jakim PZU SA udzielał ochrony ubezpieczeniowej Składkę za ubezpieczenie upraw rolnych oblicza się Jeżeli po zawarciu przez rolnika umowy ubezpieczenia, według stawek taryfowych obowiązujących w dniu posiadanie gospodarstwa rolnego przeszło na innego zawarcia umowy. rolnika, prawa i obowiązki rolnika wynikające z umowy 2. Wysokość składki ustala się w zależności od: ubezpieczenia przechodzą na tego rolnika. Umowa ubez- 1) sumy ubezpieczenia; pieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który 2) przedmiotu ubezpieczenia; została zawarta, chyba że rolnik obejmujący gospodarstwo 3) określonych w taryfie składek klas ryzyka uzależniorolne w posiadanie wypowie ją przed upływem 30 dni od nych od miejsca położenia gospodarstwa rolnego. dnia objęcia gospodarstwa rolnego w posiadanie. W przy- 3. Składka nie podlega indeksacji. padku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia rozwiązuje 4. Ubezpieczający opłaca składkę pomniejszoną o dosię ona z upływem 30 dni następujących po dniu objęcia płaty z budżetu państwa. gospodarstwa rolnego w posiadanie. 5. Wysokość dopłat do składek jest określana corocznie 10 w Rozporządzeniu Rady Ministrów i wynosi do 50% ale nie mniej niż 40% składki z tytułu ubezpieczenia 1. W razie zbycia poszczególnych przedmiotów ubez- upraw, o których mowa w 3 ust. 1, jeżeli stawki tapieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być ryfowe nie przekraczają: przeniesione na nabywcę tego przedmiotu ubezpie- 1) 3,5% sumy ubezpieczenia przy ubezpieczeniu czenia. Przeniesienie praw wymaga zgody PZU SA. upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku jarego, rzepiku, 2. W razie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia, ziemniaków lub buraków cukrowych, za jedno na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia przechodzą lub łącznie za kilka ryzyk przyjętych do ubezpietakże obowiązki, jakie ciążyły na zbywcy, chyba że czenia, strony za zgodą PZU SA umówiły się inaczej. Po- 2) 5,0% sumy ubezpieczenia przy ubezpieczaniu mimo tego przejścia obowiązków zbywca odpowiada rzepaku ozimego, warzyw gruntowych, chmielu, solidarnie z nabywcą za zapłatę składki przypadającej tytoniu, drzew i krzewów owocowych, truskawek za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia lub roślin strączkowych, za jedno lub łącznie za na nabywcę. kilka ryzyk przyjętych do ubezpieczenia. 3. Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały prze- 6. PZU SA może określić stawki taryfowe ubezpieczeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, ochro- nia wyższe niż określone w ust. 5. W przypadku gdy na ubezpieczeniowa w tym zakresie wygasa z chwilą stawka taryfowa (suma stawek taryfowych za ryzyka przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę. zgłoszone do ubezpieczenia) jest wyższa niż określo- 4. Przepisy ust. 1 3 nie mają zastosowania do przeno- na w ust. 5, ale nie przekracza 6,0% sumy ubezpieszenia wierzytelności, jakie powstały lub mogą czenia, dopłaty do składek przysługują w wysokości powstać wskutek zajścia przewidzianego w umowie określonej w ust. 5. wypadku. 7. W przypadku, gdy stawka taryfowa (suma stawek taryfowych 11 za ryzyka zgłoszone do ubezpieczenia) prze- kroczy 6,0% sumy ubezpieczenia, dopłaty do składek 1. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa: z tytułu umów ubezpieczenia, w których zastoso- 1) z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia; wano takie stawki, nie przysługują. 2) w przypadkach, o których mowa w 6 ust. 4, 8, 8. Na wniosek ubezpieczającego płatność składki z umo- 9, 10 ust. 3; wy ubezpieczenia może być rozłożona na dwie raty. 3) z chwilą wypłaty odszkodowania za szkodę cał- Ostatnia rata składki powinna być zapłacona najkowitą; później do dnia 30 czerwca roku zbioru plonów. Jeżeli 4

5 wyliczona kwota składki nie pozwala na ustalenie rat i na ubezpieczonym, chyba że ubezpieczony nie wiedział w równej wysokości, różnica oraz wszelkie zaokrągle- o zawarciu umowy na jego rachunek. nia powinny być uwzględnione w pierwszej racie. 4. PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki oko- 9. Wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego nie zwal- liczności, które z naruszeniem ustępów poprzedzania ubezpieczającego z obowiązku zapłaty rat składki jących nie zostały podane do jego wiadomości. Jew terminach określonych w umowie ubezpieczenia, żeli do naruszenia ustępów poprzedzających doszło z przy czym w razie zajścia wypadku ubezpieczenio- winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wego jeżeli odszkodowanie lub suma tego odszko- wypadek przewidziany umową i jego następstwa są dowania i odszkodowań dotąd wypłaconych powo- skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poduje wyczerpanie sumy ubezpieczenia, raty składki, przedzającym. których termin płatności przypada po dniu wypłaty odszkodowania, stają się natychmiast wymagalne 14 i płatne w dniu wypłaty odszkodowania. W przy- 1. Ubezpieczony zobowiązany jest dokonać zasiewu padku odmowy wypłaty odszkodowania, terminy płat- (wysadzenia) roślin i zbioru plonów w terminach agroności rat składki, których płatność zgodnie z termi- technicznych właściwych dla danej uprawy oraz wynami określonymi w umowie ubezpieczenia przypa- konywać zalecane zabiegi uprawowe i ochronne. da po dniu doręczenia oświadczenia o odmowie wy- 2. Ubezpieczony jest zobowiązany umożliwić PZU SA płaty odszkodowania, nie ulegają zmianie. sprawdzenie w każdym czasie, ilościowego i jakościo- 10. Składka ubezpieczeniowa powinna być zapłacona wego stanu oraz wartości ubezpieczonych upraw, a po w formie gotówkowej lub w porozumieniu z PZU SA powstaniu szkody podać do wiadomości PZU SA wszyw formie bezgotówkowej. Jeżeli zapłata składki albo stkie znane okoliczności pozwalające ustalić rozmiar raty składki dokonywana jest w formie przelewu szkody. bankowego lub przekazu pocztowego za datę zapłaty uważa się datę, w której pełna wymagalna 15 kwota składki lub raty składki określona w polisie 1. Ubezpieczający ma obowiązek zawiadomienia PZU SA znalazła się na rachunku PZU SA. o zaistniałym wypadku ubezpieczeniowym w terminie 11. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za 3 dni roboczych od jego zajścia lub uzyskania inforsobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, macji o jego zajściu, po stwierdzeniu objawów chakażda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany rakterystycznych dla danego ryzyka (m.in. takich jak: wysokości składki, poczynając od chwili, w której grad ocętkowanie roślin, powódź zastoiska wody zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od lub wymycie roślin na stokach, przymrozki zwarzepoczątku bieżącego okresu ubezpieczenia. W ra- nie roślin lub ich części, pęknięcia i deformacja zie zgłoszenia takiego żądania druga strona może pędów, ujemne skutki przezimowania obumarcie roślin, w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skut- susza zamieranie całych roślin lub ich części). kiem natychmiastowym. 2. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązek określony w ust. 1 obciąża także ubezpieczonego, chyba że ubezpieczony nie wie o za- Prawa i obowiązki stron warciu umowy na jego rachunek Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać m.in.: 1. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiado- 1) imię i nazwisko ubezpieczonego; mości PZU SA wszystkie znane sobie okoliczności, 2) adres zamieszkania oraz numer telefonu, faksu lub o które PZU SA zapytuje w formularzu oferty albo adres poczty elektronicznej; przed zawarciem umowy w innych pismach. Jeżeli 3) datę, przyczynę i miejsce zajścia wypadku ubezpieubezpieczający zawiera umowę przez przedstawi- czeniowego; ciela, obowiązek ten ciąży również na przedsta- 4) wykaz zawierający nazwę uszkodzonej rośliny, powicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. wierzchnię uprawy, nazwę lub numer pola, nazwę W razie zawarcia przez PZU SA umowy ubez- miejscowości, w której położona jest zniszczona pieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne uprawa; pytania, pominięte okoliczności uważa się za nie- 5) informację o zamiarze przystąpienia do zbioru ploistotne. nu lub wykonania zabiegów agrotechnicznych zwią- 2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia ubezpiecza- zanych z zastosowaniem uprawy zamiennej bądź jący obowiązany jest zgłaszać zmiany okoliczności wy- dokonania innych zabiegów agrotechnicznych mienionych w ustępie poprzedzającym. Ubezpieczony zabezpieczających przed powiększeniem szkody; obowiązany jest zawiadamiać o tych zmianach PZU SA 6) szacunkową wartość powstałej szkody. niezwłocznie po otrzymaniu o nich informacji. 4. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego 3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy ra- niedbalstwa obowiązku, o którym mowa w ust. 1 i 2, chunek obowiązki określone w ustępach poprzedza- PZU SA może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jących spoczywają zarówno na ubezpieczającym jak jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szko- 5

6 dy lub uniemożliwiło PZU SA ustalenie okoliczności minie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, i skutków wypadku. do poinformowania o tym ubezpieczającego lub ubez- 5. Skutki braku zawiadomienia PZU SA o wypadku nie pieczonego, jeżeli nie są oni osobami występująnastąpią, jeżeli PZU SA w terminie, o którym mowa cymi z tym zawiadomieniem, oraz do podjęcia posw ust. 1, otrzymał wiadomość o okolicznościach, które tępowania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego należało podać do jego wiadomości. zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości 16 odszkodowania, a także do poinformowania osoby występującej z roszczeniem pisemnie lub 1. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego ubezpie- w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, czający zobowiązany jest użyć dostępnych mu środków jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpow celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapo- wiedzialności PZU SA lub wysokości odszkodobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. wania, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowa- 2. Jeżeli ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego dzenia postępowania; niedbalstwa nie zastosował środków określonych w ust. 1 2) jeżeli w terminach określonych w 21 ust. 1 lub 2 PZU SA jest wolny od odpowiedzialności za szkody nie wypłaci odszkodowania, do zawiadomienia pipowstałe z tego powodu. semnie osoby zgłaszającej roszczenie o przyczy- 3. PZU SA obowiązany jest w granicach sumy ubezpie- nach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w caczenia, zwrócić koszty wynikłe z zastosowania łości lub w części, a także do wypłacenia bezspornej środków, o których mowa w ust. 1, jeżeli środki te były części odszkodowania; celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. 3) jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysłu- 4. W razie ubezpieczenia na cudzy rachunek postano- guje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym wienia ustępów poprzedzających stosuje się również roszczeniu, do poinformowania o tym pisemnie osoby do ubezpieczonego. występującej z roszczeniem, w terminach określonych 17 w 21 ust. 1 i 2 wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą 1. Ubezpieczający lub ubezpieczony nie mogą dokony- lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania oraz wać zmian w miejscu szkody do czasu dokonania do pouczenia tej osoby o możliwości dochodzenia oględzin przez przedstawiciela PZU SA, chyba że zmia- roszczeń na drodze sądowej; na była niezbędna ze względów gospodarczych lub 4) do udostępniania osobom, o których mowa w pkt 1, zabezpieczała szkodę przed jej powiększeniem. Po- informacji i dokumentów gromadzonych w celu ustawyższy zakaz nie obowiązuje, jeżeli PZU SA nie do- lenia odpowiedzialności PZU SA lub wysokości konał oględzin szkody w ciągu 14 dni od daty otrzy- odszkodowania; osoby te mogą żądać pisemnego mania zawiadomienia o szkodzie. potwierdzenia przez PZU SA udostępnionych infor- 2. Postanowień ust. 1 nie stosuje się do szkód spowodo- macji, a także sporządzenia na swój koszt kserowanych przez powódź, jeżeli ustalenie wysokości szkody kopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności w tym okresie jest niemożliwe z uwagi na zalanie terenu. z oryginałem przez PZU SA; 3. Jeżeli ubezpieczony zamierza dokonać zbioru ubez- 5) do udostępniania osobom, o których mowa w pkt 1 pieczonej, dotkniętej szkodą uprawy lub wykonać za- oraz uprawnionemu, informacji i dokumentów, biegi agrotechniczne związane z zastosowaniem upra- o których mowa w pkt 4, na ich żądanie, w postaci wy zastępczej, zobowiązany jest pozostawić poletko elektronicznej; kontrolne, tj. pas nie zebranych plonów w środkowej 6) na żądanie ubezpieczającego, ubezpieczonego lub części pola, o szerokości nie mniejszej niż 2 m, prze- uprawnionego z umowy ubezpieczenia, do udobiegający przez całą długość pola. stępnienia, posiadanych przez siebie informacji 4. Poletko kontrolne ubezpieczony powinien pozostawić związanych z wypadkiem lub zdarzeniem będącym w stanie nie zmienionym do czasu ustalenia przez podstawą ustalenia odpowiedzialności PZU SA PZU SA wysokości szkody, ale nie dłużej niż przez 14 dni oraz ustalenia okoliczności wypadków i zdarzeń od daty zawiadomienia o szkodzie. losowych, jak również wysokości odszkodowania. 18 W razie powstania szkody spowodowanej przez powódź ubezpieczający lub ubezpieczony obowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę. Ustalanie wysokości szkody i odszkodowania 1. Ustalenia wysokości szkody w ubezpieczonych uprawach 19 rolnych dokonuje przedstawiciel PZU SA w obec- ności ubezpieczonego lub osoby przez niego upoważnio- 1. PZU SA jest zobowiązany: nej. Nieobecność ubezpieczonego zawiadomionego 1) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia o terminie oględzin nie wstrzymuje ustalenia wysolosowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w ter- kości szkody. 20 6

7 2. PZU SA podejmuje czynności mające na celu usta- a) przed 15 kwietnia 25% wartości plonu, lenie wysokości szkody w ciągu 14 dni od daty otrzy- b) od 15 kwietnia do 10 maja 40% wartości plonu, mania zawiadomienia o szkodzie. c) od 11 maja do 31 maja 60% wartości plonu, Przy szkodach powstałych we wczesnym okresie roz- d) po 31 maja 85% wartości plonu; woju roślin oraz w przypadku szkód powstałych w wy- 2) dla warzyw gruntowych: niku suszy PZU SA może w ciągu 14 dni od otrzy- a) gdy szkoda całkowita powstała do 31 maja, mania zawiadomienia o szkodzie dokonać wstępnego jak również po tym terminie, gdy szkoda ustalenia wysokości szkody. Ostatecznego ustalenia całkowita powstanie w czasie 30 dni od wysokości szkody PZU SA dokonuje bezpośrednio wysadzenia roślin lub wysiewu nasion 25% przed zbiorem plonów. wartości plonu, 3. Wysokość szkody ustala się oddzielnie na każdej dział- b) po tym okresie 85% wartości plonu; ce rolnej (polu). 3) dla tytoniu: 4. Za podstawę do obliczenia wysokości szkody w szko- a) gdy rośliny zostały zniszczone całkowiecie przed dach częściowych przyjmuje się: terminem obowiązkowego zniszczenia rozsady 1) rzeczywistą powierzchnię pola, na którym uprawa zo- 90% wartości rozsady, stała uszkodzona lub zniszczona (ustaloną w wyni- b) przy całkowitej utracie plonu 70% wartości ku bezpośredniego pomiaru, na podstawie wniosku planu, o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów 4) dla drzew i krzewów owocowych oraz truskawek rolnych lub innej dokumentacji gospodarstwa) nie (nasadzenia) 100% wartości sadzonek drzew, większą jednak od powierzchni podanej w polisie; krzewów owocowych oraz truskawek; 2) określony w procentach stopień zmniejszenia plo- 5) dla owoców jabłoni i grusz 90% wartości plonu; nu, ustalony na gruncie w oparciu o wykonaną 6) dla owoców truskawek 70% wartości plonu; analizę uszkodzeń roślin i obliczony na podstawie 7) dla pozostałych owoców drzew i owoców jagodoobowiązujących w PZU SA w dniu powstania szko- wych 80% wartości plonu. dy Norm do ustalania wysokości szkód w upra- 6. W przypadku powstania szkody częściowej, przy wywach rolnych, które na żądanie ubezpieczającego liczaniu odszkodowania uwzględnia się zaoszczędzolub ubezpieczonego PZU SA udostępni do wglądu; ne, nieponiesione koszty oraz straty plonu wynika- 3) sumę ubezpieczenia na 1 ha określoną w polisie, jące z opóźnień zbioru, niezgodnego z terminem agronie wyższą jednak niż wartość uprawy ustalonej na technicznym, podstawie: 7. W razie wystąpienia kolejnych szkód w tej samej a) wydajności lub wartości plonu potencjalnego uprawie, wysokość każdej następnej szkody ustala z 1 ha podanej w polisie lub rzeczywistej określo- się z uwzględnieniem wysokości poprzednio ustalonej przez przedstawiciela PZU SA w obecności nych szkód. właściciela upraw lub osoby przez niego upo- 8. W uprawach roślin ozimych, uszkodzonych przez skutki ważnionej nie wyższej jednak niż podana w po- złego przezimowania zakwalifikowanie szkody jako lisie. szkoda całkowita uzależnione jest od stwierdzenia na Jeżeli likwidator ustalający rozmiar szkody stwier- gruncie mniejszego od niżej określonego, minimaldzi na gruncie, że wydajność lub wartość plonu nego zagęszczenia roślin: jest niższa co najmniej o 20% od wartości a) dla pszenicy ozimej wszystkich odmian 25 źdźbeł określonej w polisie, ma obowiązek ustalić na 2 na 0,1m, gruncie rzeczywistą wydajność lub wartość plo- b) dla żyta ozimego, pszenżyta ozimego i jęczmienu i udokumentować tę zmianę w operacie szko- 2 nia ozimego 20 źdźbeł na 0,1m, dowym, 2. c) dla rzepaku i rzepiku ozimego 20 roślin na 1 m b) ceny jednostkowej plonu podanej w polisie, nie 9. W procesie likwidacji szkody wykorzystuje się Norwyższej jednak od rynkowej ceny skupu wy- my do likwidowania szkód w uprawach rolnych, które stępującej na danym terenie w dniu powstania na wniosek ubezpieczonego mogą mu być udostępnioszkody; w odniesieniu do tytoniu cena jednostko- ne do wglądu. wa może obejmować krajowe płatności uzupeł- 10. Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej niające, w przypadku ich ubezpieczenia ( 5 wysokości szkody, ale nie wyższej niż suma ubezpieust. 2 pkt 4); czenia, z uwzględnieniem udziału własnego, o którym 4) liczbę zniszczonych drzew lub krzewów oraz war- mowa w 4 ust. 3. tość jednostkową sadzonek przyjętą do ubezpieczenia. 5. W razie powstania szkody całkowitej, stopień zmniej- Wypłata odszkodowania szenia wartości plonu uzależniony jest od okresu, w którym powstała szkoda. W takim przypadku wysokość 21 szkody wynosi: 1. PZU SA wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni 1) dla roślin uprawnych (z wyjątkiem tytoniu i warzyw od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku ubezgruntowych), gdy szkoda całkowita powstała: pieczeniowym. 7

8 2. Jeżeli w terminie określonym w ust. 1 wyjaśnienie nego przeciwko osobom, z którymi ubezpieczony pookoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzial- zostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. ności PZU SA albo wysokości odszkodowania oka- 3. Jeżeli ubezpieczony bez zgody PZU SA zrzekł się zało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w ter- roszczenia przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej minie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu na- za szkodę lub je ograniczył, PZU SA może odmówić leżytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności by- odszkodowania lub je zmniejszyć. Jeżeli zrzeczenie ło możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowa- się lub ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione nia PZU SA wypłaca w terminie określonym w ust. 1. po wypłaceniu odszkodowania, PZU SA może żądać od ubezpieczonego zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania. Podwójne ubezpieczenie 22 Postanowienia końcowe 1. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka 24 u dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy, 1. Ubezpieczajacemu lub ubezpieczonemu przysługuje które łącznie przewyższają jego wartość ubezpiecze- prawo do wniesienia pisemnej skargi bądź zażalenia niową, ubezpieczony nie może żądać świadczenia dotyczących wykonywania przez PZU SA umowy ubezprzenoszącego wysokość szkody. Między ubezpie- pieczenia. Z zastrzeżeniem ust. 4 adresatem skargi bądź czycielami każdy z nich odpowiada w takim stosunku, zażalenia oraz właściwym do ich rozpatrzenia jest jedw jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia nostka organizacyjna nadzorująca jednostkę, której pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójne- skarga dotyczy lub inna jednostka wskazana przez go lub wielokrotnego ubezpieczenia. PZU SA. Skargę lub zażalenie składa się na piśmie 2. Jeżeli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia, o jakich za pośrednictwem jednostki, której skarga dotyczy. mowa w ust. 1, uzgodniono, że suma wypłacona przez 2. W przypadku skargi lub zażalenia dotyczących likwiubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia może być wyższa dacji szkód, jednostką właściwą do ich rozpatrzenia od poniesionej szkody, zapłaty świadczenia w części jest Regionalne Centrum Likwidacji Szkód właściwe przenoszącej wysokość szkody ubezpieczony może ze względu na miejsce likwidacji szkody. żądać tylko od tego ubezpieczyciela. W takim przy- 3. PZU SA udziela odpowiedzi na skargę lub zażalenie padku dla określenia odpowiedzialności między na piśmie w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi ubezpieczycielami należy przyjąć, że suma ubezpie- lub zażalenia. czenia równa jest wartości ubezpieczeniowej. 4. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w ust. 1, ubezpieczającemu lub ubezpieczonemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych. Roszczenia regresowe 5. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia 23 można wytoczyć albo według przepisów o właści- wości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca 1. W razie powstania szkody spowodowanej przez po- zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpiewódź, z dniem wypłaty przez PZU SA odszkodowania czonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. roszczenia ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej 6. W sprawach nie uregulowanych ogólnymi warunkami odpowiedzialnej za szkodę przechodzą z mocy prawa ubezpieczenia, mają zastosowanie odpowiednie przena PZU SA do wysokości zapłaconego odszkodowania. pisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy Jeżeli PZU SA pokrył tylko część szkody, ubezpieczo- prawa polskiego. nemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo 7. Warunki ubezpieczenia w niniejszym brzmieniu mają zaspokojenia przed roszczeniami PZU SA. zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych 2. Nie przechodzą na PZU SA roszczenia ubezpieczo- od dnia 1 stycznia 2012 r PZU SA-5353/III

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

U S T A W A. o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia obowiązkowe zawierane przez rolników. Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym Krystyna Maciejak 16 styczeń 2017 r.

Ubezpieczenia obowiązkowe zawierane przez rolników. Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym Krystyna Maciejak 16 styczeń 2017 r. Ubezpieczenia obowiązkowe zawierane przez rolników Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym Krystyna Maciejak 16 styczeń 2017 r. Ubezpieczenia obowiązkowe W myśl przepisów prawa każda osoba fizyczna

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DO POLISY NR... O ZAWARCIE UMOWY OBOWIĄZKOWEGO, DOTOWANEGO UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH

WNIOSEK DO POLISY NR... O ZAWARCIE UMOWY OBOWIĄZKOWEGO, DOTOWANEGO UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH WNIOSEK DO POLISY NR... O ZAWARCIE UMOWY OBOWIĄZKOWEGO, DOTOWANEGO UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH Ubezpieczający... Adres/siedziba -... Ubezpieczony... Adres/siedziba -... Adres gospodarstwa...... Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW Uwaga Rolnicy Wójt Gminy Leoncin przypomina, iż ustawodawca nałożył na producentów rolnych obowiązek ubezpieczeniowy. W związku z tym, poniżej przedstawiamy wyciąg najistotniejszych zapisów: Ustawy o ubezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DO POLISY NR... O ZAWARCIE UMOWY DOBROWOLNYCH, DOTOWANYCH UBEZPIECZEŃ UPRAW ROLNYCH

WNIOSEK DO POLISY NR... O ZAWARCIE UMOWY DOBROWOLNYCH, DOTOWANYCH UBEZPIECZEŃ UPRAW ROLNYCH Ubezpieczający:...... WNIOSEK DO POLISY NR... O ZAWARCIE UMOWY DOBROWOLNYCH, DOTOWANYCH UBEZPIECZEŃ UPRAW ROLNYCH..., tel./fax... Ubezpieczony:........., tel./fax... Adres gospodarstwa -... (kod, poczta,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia...2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

USTAWA z dnia...2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich USTAWA z dnia....2015 r. Projekt o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie jesiennej sprzedaży ubezpieczeń upraw polowych

Rozpoczęcie jesiennej sprzedaży ubezpieczeń upraw polowych PZU Uprawy Zmiana OWU od 18.09.2015 wynikająca ze zmiany ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Dz.U. z 2015 poz. 577 z późn.zm) Rozpoczęcie jesiennej sprzedaży ubezpieczeń upraw

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... 2015r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowej

USTAWA z dnia... 2015r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowej USTAWA z dnia... 2015r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowej Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych

Bardziej szczegółowo

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 805. 1. Przez umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (1) (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2005 r.)

USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (1) (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2005 r.) Dz.U.05.150.1249 2006-07-21 zm. Dz.U.2006.120.825 art. 1 2006-09-19 zm. Dz.U.2006.157.1119 art. 60 2007-04-04 zm. Dz.U.2007.49.328 art. 1 2008-07-01 zm. Dz.U.2007.49.328 art. 1 2008-08-23 zm. Dz.U.2008.145.918

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 49, poz. 328. o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia wstępne. 1. Przepisy ogólne

Rozdział I Postanowienia wstępne. 1. Przepisy ogólne OGÓLNE WARUNKI DOTOWANYCH UBEZPIECZEŃ UPRAW ROLNYCH I ZWIERZĄT GOSPODARSKICH Ustalone przez Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Uchwała Nr UZ/495/2005 z dnia 18 października 2005 roku ze zmianami

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2005 r. Nr 150, poz. 1249, z póź. zm. ogłoszonymi w Dz. U. z 2006 r. Nr 120, poz. 825 i

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz. 577 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz. 577 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 150 poz. 1249 USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r.

Dz.U. 2005 Nr 150 poz. 1249 USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. Kancelaria Sejmu s. 1/17 Dz.U. 2005 Nr 150 poz. 1249 USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 577, 892,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA RAŻĄCE NARUSZENIA PRAWA (kod produktu 13 60 00) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU UPRAWY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU UPRAWY ustalone uchwałą UZ/225/2015 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 29 lipca 2015 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI OBOWIĄZKOWEGO ORAZ DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH

OGÓLNE WARUNKI OBOWIĄZKOWEGO ORAZ DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH OGÓLNE WARUNKI OBOWIĄZKOWEGO ORAZ DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH w tym realizowane w ramach umowy zawartej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dopłat udzielanych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI OBOWIĄZKOWEGO ORAZ DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH

OGÓLNE WARUNKI OBOWIĄZKOWEGO ORAZ DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH SIEDZIBA: 0-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 01114579, NIP 56103346 www.tuw.pl, e-mail: tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI OBOWIĄZKOWEGO ORAZ DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH w

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU UPRAWY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU UPRAWY ustalone uchwałą nr UZ/320/2014 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 12 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju

Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju Aleksandra Szelągowska (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) dr Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI OBOWIĄZKOWEGO ORAZ DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH

OGÓLNE WARUNKI OBOWIĄZKOWEGO ORAZ DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH OGÓLNE WARUNKI OBOWIĄZKOWEGO ORAZ DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH w tym realizowane w ramach umowy zawartej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dopłat udzielanych

Bardziej szczegółowo

Wyłączenia ubezpieczenia upraw u przykładowych ubezpieczycieli

Wyłączenia ubezpieczenia upraw u przykładowych ubezpieczycieli Wyłączenia ubezpieczenia upraw u przykładowych ubezpieczycieli Rodzaj wyłączenia PZU S.A. TUW Concordia TUW TUZ Szkody wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego Szkody spowodowane przez choroby lub szkodniki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia Ogólne warunki ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia ustalone uchwałą nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy

Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy OGÓLNE WARUNKI ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: Rodzaj informacji odszkodowania Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy OWU: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ust. 1 3, 12, 17 ust.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH I ZWIERZ T GOSPODARSKICH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH I ZWIERZ T GOSPODARSKICH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH 02-793 Warszawa, ul. H.Raabego 13 tel. (0-22) 649-73-87, fax: (0-22) 649-73-89 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH I ZWIERZ T GOSPODARSKICH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH realizowanego w ramach umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

InterRisk Kontakt. Spis treści Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej... rewers str.

InterRisk Kontakt. Spis treści Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej... rewers str. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA RAŻĄCE NARUSZENIA PRAWA (kod produktu 13 60 00) InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Spis treści Informacje, o których

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25 Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Indeks ZK/10/02/25 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH KOD: I-WZD-01/13 Spis treści Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie utraty zysku Spis treści Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 III. Ograniczenia odpowiedzialności 4 IV. Zawarcie i czas trwania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AutoSzyba stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020.

Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020. Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020. Od początku 2015 roku przepisy krajowe, na podstawie których udzielana jest pomoc publiczna w rolnictwie muszą być dostosowane do zasad udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

dr Hubert Wiśniewski 1

dr Hubert Wiśniewski 1 dr Hubert Wiśniewski 1 Agenda: 1. Ogólna charakterystyka umowy ubezpieczenia. 2. Przedmiot ubezpieczenia i świadczenia. 3. Zawarcie umowy ubezpieczenia. 4. Obowiązki ubezpieczającego i ubezpieczonego.

Bardziej szczegółowo

Zakres ubezpieczenia upraw u przykładowych ubezpieczycieli

Zakres ubezpieczenia upraw u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia upraw u przykładowych ubezpieczycieli Konstrukcja ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia PZU S.A. TUW Concordia TUW TUZ Ubezpieczenie upraw polowych Ubezpieczeniem mogą być objęte rośliny

Bardziej szczegółowo

Trudności w funkcjonowaniu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich w Polsce w latach 2006 2012. Andrzej Janc Warszawa dnia 5.11.

Trudności w funkcjonowaniu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich w Polsce w latach 2006 2012. Andrzej Janc Warszawa dnia 5.11. Trudności w funkcjonowaniu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich w Polsce w latach 2006 2012 Andrzej Janc Warszawa dnia 5.11. 2012 Agenda Fakty i liczby Trudności postrzegane przez Rolników Trudności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ Ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE OGÓLNE 2 DEFINICJE

1 INFORMACJE OGÓLNE 2 DEFINICJE WYCIĄG ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ Z UMOWY GENERALNEJ ZAWARTEJ W DNIU 27.01.2016 R. POMIĘDZY GOTHAER TU SA A ZARZĄDEM GŁÓWNYM PZŁ W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KÓŁ ŁOWIECKICH I OHZ ZA SZKODY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6b do SIWZ

Załącznik nr 6b do SIWZ Załącznik nr 6b do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWU (UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA II) zawarta w dniu.. we Wrocławiu, której

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Międzynarodowym,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2011 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Warszawa, luty 2011 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Warszawa, luty 2011 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora www.ergohestia.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA Tabela informująca, które

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: umowy

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: umowy ustalone uchwałą nr UZ/9/2016 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 15 stycznia 2016 r., zmienioną uchwałą nr UZ/134/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. Informacje, o których mowa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA Warszawa I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA Warszawa I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA Warszawa 2010.05.19 I ROZWOJU WSI Informacja dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotycząca ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów PETSUPPORT. Pakiet BASIC. Postanowienia ogólne

Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów PETSUPPORT. Pakiet BASIC. Postanowienia ogólne Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów PETSUPPORT Pakiet BASIC Postanowienia ogólne &1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Lynx Sp. z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTOSZYBA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTOSZYBA ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne........... str. 1 Definicje............... str. 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW MÓJ BIZNES

ANEKS NR 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW MÓJ BIZNES ANEKS NR 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW MÓJ BIZNES (19035) zatwierdzonych przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group uchwałą nr 94/2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: ustalone uchwałą nr UZ/352/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/10/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r., uchwałą nr UZ/55/2012

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UPRAW OD ZDARZEŃ LOSOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UPRAW OD ZDARZEŃ LOSOWYCH TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH TUW SIEDZIBA: 02-793 Warszawa, ul. H.Raabego 13 tel. +48+22 6497387, fax: +48+22 6497389 www.tuw.pl, e-mail: tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UPRAW OD ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ust.1,2, ust ust.2 20 ust ust ust. 1,2,3,4 27 ust.3, 4 31 ust.4

ust.1,2, ust ust.2 20 ust ust ust. 1,2,3,4 27 ust.3, 4 31 ust.4 Poniższa tabela informuje, które z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących czynności dozoru górniczego regulują zagadnienia wymienione w

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dobrowolnych, dotowanych

Ogólne warunki dobrowolnych, dotowanych Ogólne warunki dobrowolnych, dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/446/2008 z dnia 5 września 2008

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. Kod warunków: BEGJ31 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają: 1) choroba stan organizmu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2015.07./^ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Warszawa 2015.07./^ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa 2015.07./^ Informacja dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotycząca ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/393/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z KARTĄ APTECZNĄ

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z KARTĄ APTECZNĄ OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z KARTĄ APTECZNĄ Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia z Kartą apteczną, kod warunków APGP32

Bardziej szczegółowo

2. Ubezpieczony- KOŁO ŁOWIECKIE lub OŚRODEK HODOWLI ZWIERZYNY (OHZ) wskazani w dokumencie ubezpieczenia.

2. Ubezpieczony- KOŁO ŁOWIECKIE lub OŚRODEK HODOWLI ZWIERZYNY (OHZ) wskazani w dokumencie ubezpieczenia. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KÓŁ ŁOWIECKICH I OHZ PZŁ ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZYNĘ W PŁODACH I UPRAWACH ROLNYCH.- PROCEDURY PRZYSTĘPOWANIA I ZGŁASZANIA SZKÓD. 1. Ubezpieczający- ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część I : Ubezpieczenie mienia i OC zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Polisa numer 117961.BR15.001012 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Ubezpieczyciel Ubezpieczający Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez

Bardziej szczegółowo