Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. w mediach społecznościowych. [ rajska.info ] WYDANIE DRUGIE, UZUPEŁNIONE I POPRAWIONE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. w mediach społecznościowych. [ rajska.info ] WYDANIE DRUGIE, UZUPEŁNIONE I POPRAWIONE"

Transkrypt

1 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie w mediach społecznościowych [ rajska.info ] WYDANIE DRUGIE, UZUPEŁNIONE I POPRAWIONE Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Kraków, marzec,

2 Spis treści: 1. Wstęp. Cel opracowania Realizacja zadań statutowych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie zgodnie z przyjętą wizją i misją Analiza Uwarunkowania prawne Definicja i podział social media Serwisy social media obecne na polskim rynku wraz z zarysem profilu użytkowników Analiza zachowań i potrzeb użytkowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w oparciu o dostępne dane Analiza obecnych działań Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w segmencie social media - serwisy, zakres, grupy docelowe Analiza otoczenia Cele strategii. Kierunki i adresaci działań. Monitoring i wybór serwisów Cel główny: Zwiększenie dostępu do zasobów wiedzy i informacji Cele Szczegółowe: Rozszerzenie informacji o zbiorach Rozszerzenie informacyjnego port folio usług Budowanie relacji z użytkownikiem Komunikacja wewnątrzbranżowa i międzybiblioteczna Kreowanie wizerunku w otoczeniu Zdefiniowanie ukierunkowania strategii Wybór grup odbiorców Podstawy oceny skuteczności (mierniki) Wybór serwisów i platform Dobór zasobów ludzkich - zasady współpracy i koordynacji Narzędzia i zasady realizacji Polityka social media (zbiór zasad, język komunikacji) Konkretyzacja działań Działania projektowane przez Agendy biblioteki w ramach celu szczegółowego Rozszerzenie informacji o zbiorach Rozszerzenie informacyjnego port folio usług Źródła:

3 1. Wstęp. Cel opracowania Realizacja zadań statutowych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie zgodnie z przyjętą wizją i misją. W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości mediów społecznościowych w sieci, w skali do tej pory wręcz niespotykanej, niezbędnym jest określenie kierunków i celów działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w tej domenie życia społecznego. Konieczne jest także wyznaczenie ram aktywności, wskazanie sposobów realizacji założonych celów oraz wykorzystywanych narzędzi. Zasadniczą kwestią staje się także odpowiedź na pytanie stawiane przez naszych kolegów Bibliotekarzy: dlaczego chcemy tam aktywnie być?. Celem opracowania niniejszego dokumentu jest przedstawienie na podstawie syntetycznej analizy dziedzinowej - jednolitych zasad uczestnictwa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w mediach społecznościowych. Ich odmienność w stosunku do pozostałych mediów wynika przede wszystkim z możliwej bezpośredniej dwustronnej komunikacji (szerzej omówiono w dalszej części), co wpływa na politykę kreowania treści. Dynamika zmian technologicznych zachodzących w sieci Internet implikuje znaczący wzrost możliwości ich wykorzystania przez użytkownika w sieci oraz jego interakcji prowadzonych w ramach nowych społeczności. Powstają one równie dynamicznie jak zmiany technologiczne. Skuteczne określenie nawet w krótkiej perspektywie czasu zachowań użytkownika biblioteki w świecie internetowych relacji i więzi jest trudne, jeśli nie niemożliwe. Pojedynczy człowiek nie jest w stanie na bieżąco śledzić informacji oraz posiąść pełnej wiedzy na temat całego rynku usług internetowych mediów społecznościowych. To, co wydaje się być dzisiaj technologicznym futuryzmem, jutro być może będzie technologią przeszłości. Podobnie wygląda kwestia trendów związanych z technologiami informacyjnymi. Współcześnie najbardziej popularny trend agregacji i dystrybucji treści (przygotowywanie oferty wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom użytkownika) wydaje się pozostawać bez alternatywy lecz nie można przewidzieć jego trwałości. Relacje użytkowników Biblioteki w dużej mierze opierają się na komunikacji elektronicznej. Bieżąca działalność Biblioteki powinna być prowadzona w oparciu o komunikację z nimi, na takiej płaszczyźnie i w takim języku, który jest przez nich zrozumiały i zgodny z ich oczekiwaniami, Dlatego też należy poszukiwać ciągle nowych form komunikacji wykorzystując narzędzia i możliwości, którymi na co dzień posługują się użytkownicy Biblioteki. A nasi użytkownicy są coraz częściej obecni w mediach społecznościowych. Należy podkreślić, że oprócz możliwości prowadzenia dialogu z użytkownikiem, firmy, marki i instytucje odnoszą szereg korzyści wynikających z funkcjonowania w social mediach. Promujemy markę, zyskując potencjalnych użytkowników, mamy możliwość zaprezentowania oferty Biblioteki w mniej oficjalny, a często bardziej przekonywujący, sposób, kreujemy wizerunek instytucji jako jednostki nowoczesnej, innowacyjnej, posiadającej kadrę otwartą na współpracę z użytkownikiem na różnych płaszczyznach. Aktywność w social mediach znacznie zwiększa także skuteczność przekazu generowanego przez główny serwis internetowy, gdyż każdy z uczestników społeczności otrzymuje zapowiedzi wybranych treści, do których bez dodatkowej zachęty mógłby nie dotrzeć. 3

4 Niezwykle istotny jest także fakt, że konsumenci, klienci, użytkownicy pragną obecności firm, marek, instytucji w mediach społecznościowych. Według przeprowadzonego przez Cone Inc. już w 2008 roku badania Business and Social Media, aż 93 proc. pytanych Amerykanów deklarowało, że oczekuje obecności w social media, traktując je jako kolejne miejsce kontaktu z marką czy firmą. W Polsce tolerancja konsumentów na obecność firm w mediach społecznościowych jest na razie zdecydowanie mniejsza, ale ten trend jest wzrastający. W badaniu IMAS OnLine przeprowadzonym na zlecenie Euro RSCG Sensors dodawanie marek i firm do znajomych w social media deklarowała blisko ¼ badanych. Na świecie w ostatnich latach social media stają się głównym miejscem, w którym poszukuje się informacji o firmach i ich ofertach według badania OTX i DEI Worldwide odwiedza je w tym celu 7 na 10 konsumentów, a 5 na 10 dokonuje zakupu na podstawie znalezionych tam informacji. Wobec wyżej przytoczonych argumentów niewątpliwie należy wykorzystać fakt, że specyfika mediów społecznościowych umożliwia zbudowanie (wykreowanie) wizerunku Biblioteki opartego na silnych więziach emocjonalnych, powstałych w wyniku komunikacji prowadzonej bezpośrednio pomiędzy instytucją, a indywidualnymi użytkownikami. Czy jednak wobec tylu argumentów za rozpoczęciem działalności w segmencie mediów społecznościowych posiadamy gwarancję osiągnięcia dzięki nim sukcesu? Niestety, nie, ponieważ media społecznościowe mogą także szkodzić wizerunkowi firmy. Nie podejmowanie w nich działalności nie jest jednak receptą na uniknięcie tego niebezpieczeństwa, gdyż społeczność, mając ku temu powód, może zaszkodzić danej marce także bez jej udziału (powielanie szkodliwych, nieprzychylnych informacji wśród znajomych, profile, grupy antyfanów, itp.). Zagrożeniem jest natomiast nieumiejętne prowadzenie profilu w mediach społecznościowych. Dlatego właśnie bardzo sensownym krokiem jest stworzenie firmowej polityki social media, a w niej określeniem nie tylko treści i częstotliwości zamieszczania informacji na profilu społecznościowym, ale też uprawnień i podziału zadań pomiędzy członków grupy prowadzącej profil, języka komunikacji, czy sposobów reakcji na negatywne komentarze. Podejmujemy zatem działanie w domenie mediów społecznościowych, bowiem tylko w ten tylko sposób możemy skutecznie podążać za naszym użytkownikiem. Podejmujemy działalność w mediach społecznościowych bowiem znacząca aktywność naszych użytkowników przenosi się do mediów społecznościowych. Podejmujemy tę działalność, by nie wypaść z coraz bardziej konkurencyjnego rynku usług bibliotecznych, a także po to, by nie czekać biernie, aż Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaistnieje w mediach społecznościowych bez naszego udziału. Kiedy rozpoczynaliśmy pracę nad pierwszym wydaniem naszego opracowania zakres dostępnych materiałów, analiz i opracowań w języku polskim był niewielki, tak jak i doświadczenia polskich użytkowników Internetu próbujących swoich sił domenie social media. Chociaż po 9 miesiącach sytuacja ta zmieniła się, to jednak wartość poznawcza publikowanych treści nadal pozostawia element badawczego niedosytu. Jesteśmy jednak przekonani o tym, że kolejne wydanie naszego dokumentu (po wykonaniu ewaluacji) będzie wymagało generalnej zmiany zupełnie nowej formuły prezentacji. 4

5 2. Analiza Uwarunkowania prawne. Rozważając możliwość zaangażowania się samorządowej instytucji kultury, jaką jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, w aktywność wykorzystującą elektroniczne kanały informacyjne należy zwrócić szczególną uwagę na ograniczenia i uwarunkowania o charakterze prawnym. Wśród przepisów prawa, do których stosowania zobowiązana jest Biblioteka można wyróżnić dwie grupy. Pierwsza to ustawy, akty wykonawcze i przepisy o charakterze wewnętrznym regulujące funkcjonowanie i organizację Biblioteki jako instytucji, określające też kwestie związane z jej finansami (tu. np: ustawa o bibliotekach, ustawa o finansach publicznych, akty organizatora określające poszczególne elementy działalności samorządowych osób prawnych). Te normy zakreślają ogólny zakres i możliwości działania, wyznaczając ramy, w których Biblioteka musi zadania statutowe czy może podejmować działania. Oczywiście tak zakreślone granice dają możliwość dostosowywania formy aktywności do potrzeb wynikających ze zmieniającej się rzeczywistości. Drugą grupę stanowią przepisy mające zastosowanie do wszystkich podmiotów. W aspekcie wykorzystania w działalności Biblioteki szeroko rozumianej infrastruktury teleinformacyjnej duże znaczenie będzie miało prawo autorskie i prawa pokrewne, w tym ochrona wizerunku, regulacje związane z ochroną danych osobowych oraz prawo cywilne. Są to bowiem dziedziny, których regulacje są ściśle związane z aktywnością w Internecie. Biblioteka biorąc aktywny udział w życiu online musi zwracać baczną uwagę czy nie wiąże się to z naruszeniem praw osób trzecich. Z drugiej strony powinna też położyć nacisk na kwestie ochrony własnych prawa sprawdzając czy konkretna działalność nie pozbawia jej jakichś uprawnień czy korzyści. Dlatego niezwykle ważnym jest zabezpieczenie interesów instytucji poprzez właściwy nadzór nad wprowadzanymi treściami jak również uprawnieniami do dysponowania zasobami umieszczanymi i publikowanymi w różnego rodzaju serwisach internetowych. Podstawą ochrony interesu Biblioteki jest wybór właściwych miejsc w sieci. Właściwych tzn. takich, których zasady działania (regulaminy, polityki itp.), narzucane użytkownikom, będą możliwe do zaakceptowania ze względu na wskazane wyżej dziedziny. Warunkiem niezbędnym jest znajomość, analiza zapisów regulaminowych a także, śledzenie na bieżąco występujących w nich zmian. Działalność Biblioteki nie powinna wywoływać ani wątpliwości ani tym bardziej zastrzeżeń co do jej legalności i prawidłowości, dlatego też osoby podejmujące aktywność na platformie elektronicznej w imieniu Biblioteki i pod jej nazwą muszą wykazać szczególną staranność w tym zakresie. Niezbędne jest dokładne sprawdzenie czy nowa forma działalności nie powoduje naruszenia obowiązujących przepisów, nie nakłada na instytucję niechcianych obowiązków a także czy nie narusza praw osób trzecich Definicja i podział social media. Definicja pojęcia social media, czyli mediów społecznościowych, ciągle ewoluuje. W mediach można znaleźć kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt indywidualnie stworzonych definicji. Według angielskiej wersji Wikipedii (w tłumaczeniu Dawida Pacha) Społeczne media to narzędzia (internetowe lub oparte na telefonii 5

6 komórkowej) do dzielenia się informacją i jej omawiania poprzez ludzi. Termin odnosi się do czynności, które oparte są na technologiach, telekomunikacji, społecznej interakcji oraz są konstrukcją słów, obrazów, wideo i dźwięku. Użytkownicy dzielą się swoimi opowieściami i doświadczeniami, a ta interakcja i sposób, w jaki informacja jest przedstawiana zależy od różnych perspektyw i budowania wspólnego zdania w ramach społeczności [...]. Innymi słowy społeczne media wprowadziły równość w dostępie do dzielenia się informacją. Zamieniły czytelników w twórców treści. Społeczne media przetransformowały mechanizm nadawania informacji na model wielu-do-wielu poprzez umożliwienie wzajemnych interakcji między autorami, czytelnikami i recenzentami. Mówiąc o społecznych mediach, nie mamy na myśli tylko typowych, potocznie nazywanych serwisów społecznościowych jak np. nasza-klasa (NK.pl), Goldenline, Facebook czy epuls. Do tego grona trzeba zaliczyć wszystkie formy dzielenia się treścią jak blogi, fora, wiki, podcasty, , dzielenie się muzyką, tworzenie grup, VOIP, P2P ale również wirtualne światy jak SecondLife i wiele innych. Na rysunku poniżej zaprezentowano podział mediów społecznościowych ze względu na ich funkcje. Opracowanie: networeddigital.com. Rysunek Serwisy social media obecne na polskim rynku wraz z zarysem profilu użytkowników. Zasoby Internetu umożliwiają użytkownikom dostęp do serwisów publicznych bez ograniczeń związanych z granicami państw; granice dostępu wynikają z kosztów lub języków wykorzystywanych w serwisie. Wizualizacja na rysunku 1 to opracowanie Briana Solis a [http://www.flickr.com/photos/briansolis/ /sizes/l/], które pokazuje zakres (prawdopodobnie niepełny) możliwości wykorzystywania serwisów społecznościowych ze względu na nośnik treści (zawartość). 6

7 Rysunek 2 Specyfika rynku polskiego wskazuje na ciągle znaczącą pozycję portalu NK.pl (Nasza- Klasa). Jest to portal notowany w trzeciej dziesiątce portali na świecie co do ilości użytkowników i ilości odwiedzin. Inne grupy społecznościowe to powiązane, w dużej mierze kapitałowo, portale z dużymi wortalami lub serwisami usług (np. Onet, GG.pl, fotka.pl). W znaczącej mierze można stwierdzić, iż grupa najmłodszych użytkowników sieci Internet korzysta z serwisów narodowych co wynika z ograniczonej znajomości języków obcych, a osoby nastoletnie i dorosłe częściej wykorzystują serwisy światowe, podążając za zmieniającymi się okresowo trendami mody następującymi po rozpoczynającym serię zainteresowań w tym kierunku wzroście popularności portalu NK. Zauważalny jest spadek zainteresowania serwisami tematycznymi i zawodowymi. Serwisy te opierają udział swoich użytkowników w życiu portalu na zasadach głównie udziału w forum dyskusyjnym (bez budowania baz profili) czy dystrybucji (udostępniania) treści. Także polska wpisuje się w ten trend. Polska wersja Facebooka stała się dostępna w maju 2008 r. do dnia dzisiejszego zdołała osiągnąć użytkowników przy ogólnej liczbie użytkowników: (stan na 11 marca 2011 r., 7

8 socialbakers.com). Wielkość polskiej populacji użytkowników Facebooka stawia ją na 23 miejscu w świecie tuż za Egiptem, Chile, Wenezuelą i Tajlandią. Rysunek 3 Można postawić tezę, iż globalizacja rynku usług internetowych opartych o nowy model biznesowy, sprzyja maksymalizacji usług świadczonych bez bezpośrednich opłat po stronie użytkownika umożliwia korzystanie przez polskich (w tym małopolskich) internautów z nieograniczonych granicami zasobów, a ograniczenia są pochodną używanych języków, mody i wpływów kulturowych. Polscy internauci są w przeważającej większości w kręgu cywilizacji zachodniej pod wpływem nośników mody i kultury angloamerykańskiej a tym samym popularnych serwisów z tego obszaru kulturowego Analiza zachowań i potrzeb użytkowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w oparciu o dostępne dane. Szeregu informacji dotyczących tak potrzeb informacyjnych jak i profilu osób zainteresowanych działalnością biblioteki dostarcza narzędzie Google Analytics, wykorzystywane do analizy struktury odwiedzin serwisu internetowego [rajska.info]. W ciągu analizowanego miesiąca ( luty 2011) serwis odwiedziło 36,5 tys. użytkowników, przy czym bezwzględna liczba niepowtarzalnych użytkowników wyniosła 22 tys. Serwis odnotował 87 tys. odsłon. Charakterystyka ilościowa odsłon w poszczególne dni tygodnia jest wysoce powtarzalna. W poniedziałki serwis odwiedza najwięcej ok. 3-4 tys. internautów. Krzywa odsłon nieznacznie opada, aż do piątku, po czym gwałtownie załamuje się w soboty, kiedy notujemy ok. 2 tys. odsłon. Zazwyczaj w niedzielę krzywa odsłon nabiera tendencji delikatnie, ale już wznoszącej. Przeciętny czas spędzony w witrynie wynosi 5min 5 sekund. Ponad 51% użytkowników zaliczyło tylko jedną odsłonę serwisu, a więc weszło na konkretną stronę, po czym opuściło serwis. Ponad połowa (40%) użytkowników zaczęła nawigację od strony głównej. W dalszej kolejności 7,5% odwiedziło katalogi i Bibliografie, 6,35 Godziny otwarcia. Ponad 75% internautów trafiło do serwisu za pośrednictwem Google a, a 21% bezpośrednio. Pozostałe źródła kierujące do serwisu biblioteki wykazują odsetek przekierowań na nieistotnym statystycznie poziomie poniżej 1%. Wśród tzw. witryn odsyłających pierwsze miejsce -18% zajmuje ponieważ wiele osób nadal zamiennie stosuje powyższą domenę. Na drugim miejscu znajduje się serwis Google (14%), a na trzeciej pozycji Facebook z wynikiem 11%. Za nimi uplasowała się MBC odnotowująca 10% odeslań. Warto tutaj zwrócić uwagę, że Facebook, jako witryna odsyłająca do serwisu WBP jeszcze w połowie ub.r. osiągał w tym zakresie wynik rzędu 0,63%. 98% odwiedzin serwisu pochodziło z Polski, choć odnotowano po kilkanaście wejść z terenu Niemiec i Wielkiej Brytanii, a także po kilkadziesiąt wejść z innych państw. Ponad 55% użytkowników posługiwało się przeglądarką Mozilla, a 18% Internet 8

9 Explorerem, a 13% Chrome. Około 10% uzyskała Opera. Użytkownicy Windowsa stanowili 97% odwiedzających, a pozostałe 3% przede wszystkim prawie po równo dzielili korzystający z Linuxa i Macintosha. Kolejne informacje przynosi analiza dostawców usług gości naszego serwisu. Zdecydowana większość odwiedzających przegląda strony za pośrednictwem dostawców charakterystycznych głównie dla gospodarstw domowych: neostrada plus (17%), UPC Polska (10%), ghnet (6%), Netia (5%), Aster (3%). 5% odwiedza serwis z sieci the network covers whole krakow area, w której pracują komputery głównie największych krakowskich uczelni państwowych oraz Miasteczka Studenckiego. Ponad 6% odwiedzin pochodzi z wewnątrz biblioteki, 6% to statyczne adresy IP, natomiast aż 36% nie udało się zidentyfikować. Analizując potrzeby użytkowników WBP w Krakowie warto też przytoczyć skrócone wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na terenie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w kwietniu 2006, na próbie 100 osób w wieku lat. W oczach respondentów z tej grupy biblioteki to głównie miejsca wypożyczeń, dostępu do informacji, ewentualnie - instytucje wspomagające edukację, ale nie ośrodki kultury. Najczęstszymi powodami odwiedzania WBP przez młodzież były kolejno: bogaty wybór zbiorów (76 wskazań), dostęp do informacji niezbędnych do nauki (58 wskazań), dostęp do lektur szkolnych (37 wskazań). Celem ich wizyt były najczęściej: lektury szkolne (95 wskazań), opracowania (74 wskazania), oraz literatura popularnonaukowa (56 wskazań). Rzadziej możliwość skorzystania z komputera, czy Internetu. Młodzi czytelnicy deklarowali, że wiedzą o pozostałych ofertach Biblioteki (79 wskazań), jednak nie korzystają z nich z powodu braku czasu. Pośród najczęściej wymienianych były: lekcje biblioteczne (45 wskazań), wystawy (41wskazań), konkursy (34 wskazania) oraz warsztaty i szkolenia (23 wskazania). Prawie wszyscy przebadani (78 wskazań) byli zainteresowani różnymi formami poradnictwa. Podsumowując dwa powyższe zestawienia danych służących analizie potrzeb użytkowników można zwrócić uwagę, że użytkownik wirtualny, poszukujący informacji o bibliotece w Internecie najbardziej zainteresowany jest praktycznymi informacjami związanymi z funkcjonowaniem placówki (godziny otwarcia, wykaz agend, kontakty). Powyższe koreluje także z oczekiwaniami młodych użytkowników odwiedzających Bibliotekę, którzy w małym stopniu zainteresowani są ponadpodstawową ofertą Biblioteki, traktując ja przede wszystkim jako instytucję zapewniająca dostęp do lektur szkolnych Analiza obecnych działań Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w segmencie social media - serwisy, zakres, grupy docelowe. Obecnie Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie korzysta w różnym zakresie z kilku narzędzi służących elektronicznej komunikacji z użytkownikiem. Serwis internetowy WBP w Krakowie [rajska.info] jest niewątpliwie obecnie jednym z głównych narzędzi komunikacji z użytkownikami integrując w sobie kilka kanałów komunikacji. Zawartość serwisu można podzielić na dwie grupy, ze względu na charakter ich wykorzystywania przez użytkowników informacje stałe o placówce (godziny otwarcia, rodzaje agend, poradniki, FAQ) służące osobom zainteresowanym przede wszystkim korzystaniem ze zbiorów bibliotecznych oraz często aktualizowane informacje newsowe (tak zapowiedzi wydarzeń, jak i relacje z nich, serwis foto, itp.) dla odbiorców szeroko rozumianej oferty kulturalnej i edukacyjnej biblioteki. Jak wynika z analizy odwiedzin serwisu, odsetek osób zainteresowanych tą częścią witryny jest znikomy (zakładka Aktualności, zawierająca w głównej mierze relacje z imprez organizowanych w WBP notuje jedynie 1% niepowtarzalnych odsłon ), jednak biorąc pod uwagę, że większość użytkowników w pierwszej kolejności korzysta ze strony 9

10 głównej biblioteki, na której zamieszone są wybrane artykuły z działu Aktualności ze względów wizerunkowych jest on bardzo istotny. Serwis internetowy pozwala również na zaangażowanie użytkowników w jego częściowe współredagowanie poprzez mechanizm założenia profilu, który umożliwia m. in: udział w dyskusji na forum, dokonywanie wpisów do książki gości, komentowanie, ocenianie i pobieranie fotografii. Niestety, pomimo bardzo dużej ilości zarejestrowanych użytkowników (2600), nie obserwuje się z ich strony żadnej aktywności. Być może część z nich założyła profile omyłkowo, mimo wyraźnych informacji, że nie jest to konieczne do korzystania z katalogu on-line. Oprócz wyżej przywołanych serwis dysponuje jeszcze takimi dodatkowymi kanałami dystrybucji treści jak RSS oraz biuletyn, który zasubskrybowało 76 użytkowników. Czytelnicy mogą ponadto inicjować kontakt z biblioteką za pomocą formularza kontaktowego zapytaj bibliotekarza lub a. Te ostatnie, mogące być już teraz uznane za mało nowatorskie technologicznie formy kontaktu, są obecnie często wybierane przez użytkowników. Oprócz oficjalnego serwisu Biblioteki własną stronę internetową prowadzą: RCIS i CIBiE informując na niej o działaniach prowadzonych przez te agendy biblioteki. CIBiE zamieszcza także fotografie dokumentujące swą działalność na własnym profilu w serwisie Picassa. WBP w Krakowie od ponad roku posiada oficjalny profil w serwisie społecznościowym Facebook. Na profilu z różną częstotliwością zamieszczane są informacje dotyczące głownie wydarzeń w bibliotece, a także humorystycznych tematów okołobibliotecznych, spraw związanych z czytelnictwem czy obecnością biblioteki w globalnej sieci. Zamieszczane są też wybrane zdjęcia, ilustrujące życie biblioteki. Obecnie jedyną osobą zajmującą się prowadzeniem profilu jest specjalista ds. PR, a w zakresie aktualizacji kalendarza wydarzeń także pracownik CIBIE zajmujący się współpracą ze spec. ds. PR. Liczba osób lubiących profil WBP przekroczyła obecnie Wśród fanów 27% stanowią mężczyźni, a 71% kobiety. 58% fanów to osoby w wieku lata, a 28% lata. Pomiędzy wydaniami tego opracowania nastąpiło 10 % przesunięcie użytkowników z opisywanej grupy pierwszej do drugiej. W grupie ,4 % udziału, a grupa lat nieco powyżej 2% udziału. W tych dwóch grupach wiekowych również nastąpiła zmiana procentowa zwiększenie procentowe grupy W pozostałych grupach (45+) odnotowujemy blisko 4 % fanów, co jest wynikiem nieco zaskakującym bowiem czyni ten wzrost procentowo istotnym. Zmiany procentowe poszczególnych grup wiekowych nie wpływają na zdecydowanie największy udział dotychczasowej grupy docelowej w całej populacji naszego profilu. Warto zestawić te dane z wynikami badań własnych prowadzonych w 2005 r., a także z opracowywanymi dla GUS-u danymi własnymi dotyczącymi czytelników agend Biblioteki. W 2005 r. 71% przebadanych respondentów stanowiły kobiety, a 29% mężczyźni. Ponad połowa przebadanych mieściła się w przedziale wiekowym lat (51,3%), 27% w przedziale lat, 11,2% to młodzież miedzy 16. a 19. rokiem życia, 6,9% osoby między 45. a 60. rokiem życia, 2,1% osoby starsze powyżej 60. roku życia i zaledwie 1,5% dzieci do 15 lat, jednak ta ostania pozycja może być obarczona błędem, gdyż nie przeprowadzano badań w Oddziale dla Dzieci. Z kolei z analizy danych czytelników WBP wynika, iż na koniec 2009 r. 44,5% czytelników stanowiły osoby w wieku lata, 24,5% lata, a 19% lat. Dzieci do 15 lat to niecałe 4% czytelników, a osoby powyżej 45 r. życia 8%. Powyższe zestawienia pokazują, że choć FB nie do końca oddaje strukturę społeczną użytkowników biblioteki w zakresie przedziałów wiekowych, to jednak odzwierciedla generalne tendencje struktury wiekowej użytkowników z wyraźnym przesunięciem akcentu na osoby od r. ż Analiza otoczenia. Obecność innych bibliotek w social media, sposób działania, sukcesy porażki. 10

11 Wyniki badania polskiego Internetu przez Megapanel PBI/Gemius za poszczególne miesiące 2010 r. wskazują na rosnącą pozycję Facebooka. Wejście na rynek portalu GG.pl i rebranding Naszej-Klasy (obecnie NK) nie zatrzymują jego tendencji wzrostowej. Wśród innych serwisów i portali o charakterze społecznościowym wiodące pozycje zajmują: onet.pl, wp.pl, youtube.com, Interia.pl, Gazeta.pl, o2.pl, wrzuta.pl, blogspot.com, blox.pl, tvn24.pl (http://webhosting.pl/wyniki.megapanel.pbi). Pozycja w rankingach polskich portali jest specyfiką rynku. Jednak znaczenie i udział w rynku światowym są pochodną pozycji biznesowej poszczególnych grup. Rysunek 4 Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano analizę wybranych profili polskich instytucji kultury, w tym w szczególności bibliotek publicznych w mediach społecznościowych. Na podstawie wykonanego przeglądu ponad 40 profili i ponad 500 aktywności można dokonać pewnych uogólnień, które z racji ograniczeń metodologicznych nie mogą być postrzegane jako miarodajne badania poznawcze o charakterze naukowym. Sporządzenie gruntownych i miarodajnych badań na ten temat wymagałoby czasu i wysiłku organizacyjnego. Autorzy niniejszego opracowania nie odnaleźli takich badań w oficjalnych publikacjach, a dostępne w sieci Internet opracowania mają charakter wyrywkowy i nietematyczny, najczęściej o profilu komercyjnym. W ramach podejmowanej aktywności w sieci Internet jednostki kultury działające w ramach sektora finansów publicznych nie mają obligatoryjnie wskazania dla podejmowania działań w obszarze mediów społecznościowych. Nie są znane również wytyczne MKiDN, które wskazywałyby na konieczność podjęcia takiej aktywności. Instytucje kultury podejmują więc tę działalność na bazie posiadanych środków (zazwyczaj mocno ograniczonych do działalności podstawowej) i zasobów ludzkich. 11

12 W ramach analizy zaobserwowano, iż tendencja udziału instytucji kultury w mediach społecznościowych (głównie w ramach serwisu Facebook) ma charakter narastający. Wyodrębniliśmy kilka grup podmiotów różniących się tak samą aktywnością w social mediach, jak i charakterem tej aktywności: 1. instytucje kultury o charakterze narodowym lub regionalnym, 2. biblioteki akademickie (uniwersyteckie), 3. biblioteki publiczne, w tym wojewódzkie, 4. biblioteki cyfrowe. Instytucje kultury podejmują działalność w serwisach społecznościowych w sposób bardzo zróżnicowany, najczęściej jednak jest to działalność nieco nieuporządkowana. Działania i aktywność w serwisach jest działaniem najprawdopodobniej wymuszonym przez otoczenie, bez przemyślanych strategii PR czy marketingowych. Niektóre serwisy osiągają jednak maksymalną liczbę fanów przewidzianą dla profilu nie korporacyjnego 5000 (Biblioteka Narodowa 4031 na dzień 10 marca 2011 r.). Dla zobrazowania punktu odniesienia Biblioteka Cyfrowa Europeana działająca aktywnie na profilu społecznościowym od 28 kwietnia 2008 r. posiada 5079 fanów (stan na dzień 11 marca 2011 r.). Nie posiadając innych wskaźników, liczba fanów wydaje się być na te chwilę najbardziej miarodajna dla oceny sukcesu profilu. Liczbę fanów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie można określić (w porównaniu do innych małopolskich instytucji kultury) jako powyżej średniej, o rosnącej tendencji liczby fanów, ciągle jednak w ocenie autorów niesatysfakcjonującej. Biblioteki akademickie traktują aktywność w mediach społecznościowych jako oczywiste uzupełnienie kanału komunikacji pracowników biblioteki z użytkownikami oraz element życia społecznego biblioteki i jej użytkowników. Najlepszym przykładem obrazującym ten charakter aktywności są działania Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Aktywność bibliotek publicznych, nie tylko z Województwa Małopolskiego wydaje się nie poddawać jednoznacznej generalizacji, podobnie jak to ma miejsce w przypadku wojewódzkich bibliotek publicznych. Część bibliotek nie podejmuje żadnej działalności nie tylko w mediach społecznościowych, ale również internetowej. Inne, traktują tę działalność jako uzupełnienie działalności podstawowej, natomiast dla niewielkiej części wydaje się to być działalność o istotnym znaczeniu. Przykłady wymagające pozytywnego przywołania w tym opracowaniu to - w ocenie autorów - aktywność Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu (ze względu na szerokie spektrum wykorzystywanych narzędzi) i WBP w Kielcach (wysoki poziom merytoryczno-informacyjny jak na początkową fazę działalności, przy zbyt oficjalno-urzędowej formie i języku). Biblioteki cyfrowe są naturalnie związane z Globalną Siecią, zazwyczaj przecież powołują je do życia zwolennicy nowych technologii komunikacji. Wydaje się jednak, że traktują one wielkość udostępnianych w Internecie baz poszczególnych zasobów jako absolutny priorytet, wychodząc być może z założenia, że dobry i obszerny zbiór sam się obroni. Istnieje jednak znacznie więcej możliwości wyjaśnienia przyczyn uznania przez biblioteki cyfrowe działalności w mediach społecznościowych jako nie będącej priorytetową. Pewnym wyjątkiem od tej reguły cechuje się działalność Cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA posiadającej blisko 1923 fanów. Najbardziej aktywne w sferze świata cyfrowego biblioteki (w szczególności biblioteki cyfrowe) najczęściej uczestniczą w social media poprzez fora dyskusyjne, strony internetowe z możliwością komentowania wiadomości ewentualnie poprzez zakładane profile w serwisie Facebook (tak, jak ma to miejsce w przypadku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej). 12

13 Ze względu na dynamikę zmian zachodzących w poszczególnych profilach, a co za tym idzie brak jednoznacznie definiowalnych ukształtowanych polityk działalności jednostek w mediach społecznościowych ograniczono do minimum w niniejszym dokumencie odwoływanie się do konkretnych przykładów. W podsumowaniu należy podkreślić, iż działalność instytucji kultury sektora finansów publicznych w mediach społecznościowych odbywa się bez dodatkowych środków i zasobów dedykowanych do tego celu. Budowanie relacji z klientem interesariuszem w obrębie kultury wynika z uznania za istotny nowego kanału komunikacyjnego. Podejmowana działalność ma zazwyczaj charakter spontaniczny i żywiołowy. Jakość publikacji w obrębie tego kanału komunikacji i dystrybucji informacji jest pochodną posiadanych zasobów ludzkich bez profesjonalnego, zewnętrznego wsparcia np. wyspecjalizowanych agencji PR często wykorzystywanych przez podmioty komercyjne. Pracownicy jednostek kultury uczą się życia w mediach społecznościowych razem ze swoimi użytkownikami (konsumentami usług informacyjnych). Nie jest możliwe określenie kosztów uczenia się na nieuniknionych w tej sytuacji błędach. 3. Cele strategii. Kierunki i adresaci działań. Monitoring i wybór serwisów. W szeroko rozumianym ujęciu celem uczestnictwa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w mediach społecznościowych jest wsparcie działań podstawowych biblioteki jako instytucji kultury, a także kreowanie wizerunku biblioteki przyjaznej dla użytkownika. Aby uzyskać powyższy efekt należy wykorzystywać szereg atutów placówki, wśród których można wymienić: zakres zbiorów, pozycje niszowe, wygoda w korzystaniu ze zbiorów, dostępność zbioru cyfrowego i nośników materiałów bibliotecznych, dostęp do informacji o zbiorze, jakość obsługi, czas dostępu, dostęp i czas reakcji systemów informacyjnych Cel główny: Zwiększenie dostępu do zasobów wiedzy i informacji. cel główny zwiększenie dostępu do zasobów wiedzy i informacji 3.2. Cele Szczegółowe: Rozszerzenie informacji o zbiorach Wspieranie multimedialnych form przekazu informacyjnego na temat materiałów bibliotecznych 13

14 Promowanie zbiorów specjalnych Promowanie zbiorów cyfrowych Rozszerzenie informacyjnego port folio usług Promowanie usług informacyjnych Promowanie czytelnictwa (wydarzenia, kluby DKK) Promowanie działań integracyjnych (multikulti i 50+) Promowanie oferty ponadpodstawowej (działania edukacyjne szkolenia, wydarzenia) Zwiększenie dostępności informacji ułatwiających korzystania z biblioteki 3.3. Budowanie relacji z użytkownikiem. Poprzez udział w wybranych kanałach komunikacji istnieje możliwość budowania trwałych relacji z odbiorcami usług biblioteki internautami w ramach dwóch podstawowych grup. Pierwsza z nich to obecni i przyszli czytelnicy zasobów na nośnikach fizycznych i elektronicznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Drugą grupę stanowią osoby zainteresowane ofertą edukacyjną i kulturalną Krakowa lub też emocjonalnie związani z szeroko rozumianym czytelnictwem albo Biblioteką. Dla obu tych grup (bez względu na profil demograficzny i umiejscowienie geograficzne) uczestnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w wybranym portalu społecznościowym umożliwia im (z ich inicjatywy, lecz przy aktywnym udziale Biblioteki) nawiązanie tej relacji, która winna sprzyjać budowaniu pozytywnego wizerunku Biblioteki w otoczeniu, jak również stanowić może profesjonalne źródło informacji i metainformacji Komunikacja wewnątrz branżowa i międzybiblioteczna. W serwisach społecznościowych funkcjonuje coraz więcej bibliotek, wydawnictw, instytucji związanych z czytelnictwem. Dlatego też udział Biblioteki w socialmediach, to nie tylko budowanie sieci powiązań na linii instytucja użytkownik, ale także na linii instytucja inne instytucje, instytucja środowisko branżowe. Fakt ten umożliwia zacieśnianie wzajemnej współpracy, szybką wymianę informacji dotyczących spraw związanych z funkcjonowaniem bibliotek w Polsce i na świecie, a także agregację informacji branżowych Kreowanie wizerunku w otoczeniu. Kreowanie wizerunku w otoczeniu (rozumianym jak w punkcie 1.2) za pośrednictwem mediów społecznościowych to przyjęcie takiego modelu komunikacji na popularnych w wybranej grupie docelowej portalach, który będzie zaspokajał ich potrzeby informacyjne i/lub edukacyjne albo będzie elementem zagospodarowania czasu wolnego. Wydaje się istotnym, aby stale podążać tam, gdzie są aktywni użytkownicy (sympatycy) Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie lub świadomie wybierać zasadę bycia liderem zmian. Jedno i drugie wymaga monitorowania mediów i trendów. Wydaje się również zasadnym, by tak kreować model komunikacji, aby profil Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie był otwarty na każdego z zewnątrz, przy założeniu, że w imieniu Biblioteki wypowiadają się lub działają tylko osoby uprawnione (za: Kasia Grabowska Social Media Best Practices for Libraries w Best Practices for Social 14

15 Software in Libraries, Dominican University GSLIS, LIS Education in the 21st Century,Librarians, Libraries & the Profession, Library 2.0/Web 2.0, Library Innovators, March 18th, 2010 w: W modelu komunikacji należy kierować się zasadami wzmacniania wizerunku podmiotu działającego na profesjonalnym rynku niekomercyjnych usług informacyjnych. Podmiotu działającego dla dobra publicznego, kierującego się zasadą przyjaznych relacji i bezinteresownej pomocy Zdefiniowanie ukierunkowania strategii. Rysunek 5 Podstawową zasadą jest zachowanie spójności przekazu PR na wszystkich polach oddziaływania oraz budowanie wizerunku w oparciu o pozycję marki [rajska.info]. Założono główne ukierunkowanie działań na klienta z Małopolski - potencjalnego czytelnika, wsparte umocnieniem marki [rajska.info] w sieci kontaktów budowanych na platformie nowych mediów Wybór grup odbiorców. Na podstawie badań Regionalnego Centrum Badań Czytelnictwa można wskazać, iż wiodącą grupą czytelników w 2009 roku są studenci 57,58%. Czytelnicy w wiekowych lat stanowią 19,15% czytelników, z grupy 20-24: 44,45% i z grupy 25-44: 24,63%. Wskazuje to na zdecydowaną przewagę ilościową grupy wiekowej w okresie edukacji ponadpodstawowej i akademickiej oraz w wieku aktywności zawodowej. Dzieci do lat 15 stanowią jedynie 3,81% użytkowników zaś osoby 60+ to 2,81%. Badania te nie obejmują jednak wskazań udziału użytkowników w innych formach zająć i wydarzeniach (zajęcia dla seniorów, czy dzieci w wieku szkolnym) organizowanych przez Bibliotekę. Dla celów realizacji działań związanych z udziałem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie proponuje się wyodrębnić trzy grupy docelowe: 1. młodzież ponadgimnazjalna i akademicka (wsparcie edukacji), grupy pozostałe: 15

16 2. dzieci ze szkół gimnazjalnych i ostatnich klas szkoły podstawowej (wsparcie edukacji), czytam bo lubię (osoby poszukujące sposobów spędzania czasu wolnego w oparciu o uczestnictwo w kulturze). Działalność w obszarze grup pozostałych winna być podjęta tylko wtedy, gdy zasoby przeznaczone na realizację tego zadania będą satysfakcjonujące (wystarczające do aktywnego uczestnictwa). W opinii autorów dokumentu, jak również na podstawie dostępnej literatury przedmiotu, należy wskazać jako istotny fakt, iż wybór grupy(grup) preferowanych jest niezbędny dla podjęcia skutecznych działań kierowanych do społeczności mediów internetowych (społecznościowych); konsekwencją określenia tej grupy jest dobór określonych narzędzi, ale przede wszystkim dobór odpowiednich treści i języka komunikacji. Próba podjęcia aktywności bez dedykowania jej do określonej grupy odbiorców skazuje na porażkę działalność podmiotu (jednostki) w mediach społecznościowych, gdyż de facto żadna z grup nie odbierze przekazu jako kierowanego właśnie do niej. Grupy odbiorców: młodzież ponadgimnazjalna i akademicka gimnazjaliści i uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej czytam bo lubię 16

17 3.8. Podstawy oceny skuteczności (mierniki). Z dostępnych źródeł wynika, że nie jest możliwy idealny wybór miarodajnych wskaźników skuteczności oddziaływania mediów społecznościowych. Brak jest bowiem ugruntowanej metodologii badań w tym zakresie. Dotyczy to zarówno świata usług komercyjnych, jak również działalności non-profit. Wydaje się, że spośród wielu możliwych parametrów pomiaru najbardziej miarodajne będą następujące wskaźniki: 1) liczba użytkowników portalu społecznościowego korzystających z profilu Biblioteki, 2) Liczba aktywnych użytkowników w jednostce czasu, 3) liczba publikowanych treści w jednostce czasu, 4) dynamika zmian aktywności użytkowników 5) Interakcje: Wyświetlenia postu na tablicy i w aktualnościach fanów oraz odsetek opinii o poście 6) Liczba odzewu na treści 7) liczba znaczników lubię to w jednostce czasu 8) liczba komentarzy w jednostce czasu, 9) liczba odsłon serwisu [rajska.info] skierowanych z portalu społecznościowego profilu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w jednostce czasu. Każdorazowa ocena oddziaływania winna być analizowana w szerszym aspekcie działalności jednostki, np. w ramach raportu rocznego Regionalnego Centrum Badań Czytelnictwa. Ocena działalności bieżącej poprzez wskaźniki możliwa jest wyłącznie jako osiąganie celów średniookresowych, poprzez wskazanie dynamiki zmian w ramach serwisu społecznościowego. Odrębną kwestią pozostaje możliwość badań wskaźników dla wydarzeń organizowanych wyłącznie poprzez wykorzystanie serwisu społecznościowego. W ramach działań zmierzających do uzyskania oceny skuteczności udziału Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w mediach społecznościowych należy przeprowadzić badanie użytkowników, zarówno z wykorzystaniem narzędzi internetowych, jak również przy pomocy technik uznawanych jako konwencjonalne Wybór serwisów i platform. Analiza kształtowania popytu na usługi poszczególnych serwisów społecznościowych w Internecie wskazuje, że dokonywane wybory mają zmienny charakter. Modne stało się podążanie za dynamicznie zmiennymi trendami popularności danych serwisów, a uczestnictwo w skupionych wokół nich społecznościach stanowi formę budowania prywatnej marki i prestiżu poprzez udział w grupie (o zasięgu nieograniczonym przez formalne granice, a jedynie w ramach przekraczanych barier językowych). Budowanie tezy i założeń długofalowego działania w sferze społeczności nowych mediów obarczone jest bardzo dużym błędem. Wydaje się, że perspektywa polityki pragmatyki działań i wyboru platform i narzędzi nie powinna przekraczać trzech lat. W świetle dostępnych informacji i obserwacji rynku usług wydaje się, iż najbardziej optymalny dobór platform i narzędzi winien wynikać z określenia głównego źródła informacji bazowej. W większości przypadków są to serwisy informacyjne portale, strony internetowe. Poprzez maksymalnie zautomatyzowany proces dystrybucji informacji winna ona docierać do poszczególnych serwisów społecznościowych, w których określona została aktywność Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. 17

18 Udział w serwisach społecznościowych winien podlegać stałemu monitoringowi, aby uniknąć znaczącej utraty zainteresowania grupy docelowej; ale równocześnie odpowiednio szybko podjąć decyzję o zaangażowaniu w nowe grupy (narzędzia). Niezbędnym wydaje się podjęcie działań zmierzających do pozyskania opinii użytkowników biblioteki na temat wykorzystywanych narzędzi i technik internetowych, ale również rozważenie możliwości przeprowadzenia dedykowanych badań socjologicznych i wykorzystania uzyskanych w ten sposób wyników do modyfikacji profilu działania i udziału Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w mediach społecznościowych. Przy powyższych warunkach projektowane rozwiązania winny obejmować działalność w serwisie internetowym [rajska.info] (z wykorzystaniem narzędzi tj. rss, newsletter) powiązanym z serwisem dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem profili: w portalu nk.pl oraz serwisem dla młodzieży starszej i akademickiej oraz innych czytelników jako profilu Facebook. W miarę posiadanych środków i zasobów ludzkich wydaje się możliwy i zasadny udział w profilach serwisów specjalizowanych (branżowych) tj. Linkedin (profil biznesowy i zawodowo-kompetencyjny). Jako narzędzia dodatkowe dla serwisów głównych wydaje się zasadne wykorzystanie serwisów zdjęciowych (odpowiednio dla grup dedykowanych: fotka.pl i Picassa zamiennie z Flicker) serwisów wideo (również w podziale na grupy dedykowane), odpowiednio: Youtube i Vimeo. Kwestią uznania pozostaje wybór platform narzędziowych do wsparcia współdzielenia treści fotograficznych i audio-wideo, jednakże dzisiaj jako zyskujące na popularności są serwisy Flicker i Vimeo Dobór zasobów ludzkich - zasady współpracy i koordynacji. Instytucjonalizowanie grupy wsparcia technicznego i merytorycznego winno nastąpić po skrystalizowaniu grupy pracowników, którzy będą zainteresowani udziałem w projekcie, łącząc działalność zawodową z uprzednią (najczęściej) działalnością hobbystyczną lub prywatną udostępniania treści w grupach społecznościowych. Zespół ds. komunikacji z użytkownikami powołany formalnie przez Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie musi posiadać sprecyzowane zadania i przypisane role poszczególnych członków zespołu (redaktorzy w poszczególnych zakresach, moderatorzy, koordynator). Zasady pracy i współpracy (procedury) winny zostać opracowane przez Zespół jako regulamin pracy Zespołu, a zaakceptowane przez Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Formuła taka nada podmiotowy charakter Zespołu i jego członków. Powołanie zespołu zadaniowego, którego pracę koordynować powinien specjalista ds. PR, winno umożliwiać profesjonalizację dostarczania zawartości Narzędzia i zasady realizacji. Budowanie relacji z użytkownikami będzie skuteczniejsze, jeśli odbywać się będzie z wykorzystaniem przyzwyczajeń odbiorców (np. realizacja projektu biblioteka trzech zmysłów : wtorek - czytałeś?, środa - widziałeś?, czwartek słyszałeś?, piątek: przed weekendem - zagospodarowanie czasu wolnego w oparciu o propozycje instytucji kultury (wojewódzkie lub partnerskie) i wykorzystanie treści przetworzonych (obcych). Dialog z użytkownikiem winien być podstawowym narzędziem realizacji założonych celów, czego oczekiwanym efektem winno być poszerzanie grona użytkowników 18

19 w serwisach internetowych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Całkowity wzrost liczby użytkowników (poszerzenie grona użytkowników) odbywać się będzie prawdopodobnie dzięki dywersyfikacji kanałów komunikacji i różnorodności wykorzystywanych narzędzi w ramach przyjętej jednolitej polityki. Zawartość komunikatów powinna skupiać się na: 1) informacji o zasobach zbiorów bibliotecznych (materiałów fizycznych do udostępnienia na miejscu i on-line) 2) wskazaniu dostępu do baz danych i baz informacyjnych, 3) informacji o usługach informacyjnych biblioteki (informacja naukowa), a w dalszej perspektywie, również świadczenie usług tą drogą. 4) informacji o wydarzeniach (organizacja wydarzeń, zaproszenia), 5) kreowaniu wydarzeń z wykorzystaniem wyłącznie drogi społecznościowej (budowanie grup wsparcia), 6) odwoływaniu się do treści zdigitalizowanych i dostępie do treści zdigitalizowanych (MBC), 7) kreowaniu nowych treści multimedialnych 8) ciekawostkach związanych z czytelnictwem, literaturą. Narzędzia wykorzystywane do publikacji treści winny umożliwiać automatyzację procesów publikowania oraz być dobierane stosownie do obowiązujących trendów ( : WWW: [rajska.info] (core); sm: Facebook, nk.pl - nasza klasa; z wykorzystaniem rss. Udział w społecznościach internetowych winna cechować elastyczność podejścia do serwisów (poszukiwanie i udział w społecznościach nowopowstających, niszowych, tematycznie ukierunkowanych na kulturę) związaną z dynamiką zmian sieci Internet i podziale rynku internetowego pomiędzy różnych dostawców usług oraz przyjętych przez nich różnych modeli biznesowych. Realizowany przekaz multimedialny winien posiadać wspólną myśl przewodnią, np. 60 sekund, krótkie formy audio-wideo publikowane w serwisach powinny być oparte o aktualność i atrakcyjność przekazu, różnorodność, adekwatność, nowoczesność. Stały monitoring aktywności i potrzeb użytkowników w serwisach internetowych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz profili w serwisach zewnętrznych pozwoli na podejmowanie adekwatnych działań w celu stałego doskonalenia jakości usług i serwisów Biblioteki. 19

20 4. Polityka social media (zbiór zasad, język komunikacji). POLITYKA SOCIAL MEDIA WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE 4.1. Uczestnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w mediach społecznościowych ma na celu zbudowanie relacji komunikacyjnej w oparciu przekaz informacji w dwóch wiodących obszarach oddziaływania Wsparcie procesu edukacji (dostęp do informacji i metainformacji, informacji o źródłach, informacji o metodach wyszukiwania informacji, infobrokerstwo) Zagospodarowanie czasu wolnego (informacja o wydarzeniach, relacje z wydarzeń, podsumowania po wydarzeniach), propagowanie spędzania czasu wolnego poprzez uczestnictwo w kulturze, w tym w pierwszej kolejności oparte o zasoby będące w dyspozycji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Udział w mediach społecznościowych winna cechować spójność działań marketingowych oraz budowanie jednolitego przekazu dla przyjętych grup docelowych Jakość informacji stanowi element budowania wizerunku profesjonalnej placówki, dlatego też nie można jej zaniżać Język przekazu winien być dostosowany do odbiorcy, z zachowaniem powszechnie uznanych standardów. Język musi być także spójny w zakresie komunikatów publikowanych w danym kanale komunikacji. Dla wybranej grupy docelowej wydaje się konieczne przyjęcie zasady, że język przekazu winien być stosunkowo formalny, czasem oscylujący bliżej granicy wypowiedzi nieformalnej, nie popadający w nadmierne zinfantylizowane luzactwo, ale też nie nudny. Tam, gdzie to możliwe, powinien zawierać elementy humoru na stosunkowo wysokim poziomie oraz być prosty w przekazie (unikać przeintelektualizowania) W przypadku przyjęcia zasady częściowego wykorzystania osobistych profili użytkowników jako działających w imieniu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie należy dopuścić możliwość używania specyficznego dla danej osoby języka, jednak zasadniczo zgodnego z przyjętym kanonem Źle oceniany przez społeczność internetową serwis informacyjno-komunikacyjny (profil) jest rozwiązaniem gorszym niż zaniechanie jego prowadzenia, dlatego lepiej nie zamieszczać informacji, niż zamieścić taką, która wywoła negatywne reakcje społeczności. Nie oznacza to oczywiście, że należy ukrywać istotne, lecz niepopularne informacje, a jedynie to, że zawsze trzeba przemyśleć formę ich publikacji. 20

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

Czy Twoja biblioteka?

Czy Twoja biblioteka? Czy Twoja biblioteka? Stworzyła internetową społeczność użytkowników? Gdy wprowadza jakąś usługę, to czy systematycznie ocenią ją i usprawnia? Bierze pod uwagę opinie użytkowników? Zna potrzeby swoich

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu na lata 2016 2022 I Wstęp Dokument ten, wraz z wszystkimi celami i zadaniami w nim sformułowanymi, jest spójny ze strategią Rozwoju Gminy Zbąszyń na

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE Wykorzystanie nowoczesnych technologii w badaniach konsumenckich Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla klientów z branży FMCG, sieci

Bardziej szczegółowo

DZIECI W SIECI KIM SĄ, CZYM SIĘ INTERESUJĄ, GDZIE ZAGLĄDAJĄ? ANDRZEJ GARAPICH POLSKIE BADANIA INTERNETU

DZIECI W SIECI KIM SĄ, CZYM SIĘ INTERESUJĄ, GDZIE ZAGLĄDAJĄ? ANDRZEJ GARAPICH POLSKIE BADANIA INTERNETU DZIECI W SIECI KIM SĄ, CZYM SIĘ INTERESUJĄ, GDZIE ZAGLĄDAJĄ? ANDRZEJ GARAPICH POLSKIE BADANIA INTERNETU KONFERENCJA ZAGROŻENIA W SIECI PROFILAKTYKA, REAGOWANIE KRAKÓW, WRZESIEŃ 2014 PROFIL UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale Prezentacja informacyjna o platformie EPALE, 28 lipca 2015 Czym jest EPALE? Wielojęzyczna ogólnoeuropejska platforma

Bardziej szczegółowo

F a c e b o o k - d l a F i r m

F a c e b o o k - d l a F i r m F a c e b o o k - d l a F i r m Oferta działań marketingowych dla firm związanych z tenisem ziemnym O nas: jesteśmy Agencją Marketingu Interaktywnego; świadczymy usługi w zakresie prezentacji oraz obecności

Bardziej szczegółowo

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane Dzieci aktywne online Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane październik 2007 Raport Dzieci aktywne online został opracowany na potrzeby I Międzynarodowej Konferencji

Bardziej szczegółowo

wizytówka firmy skutecznie zwiększaj liczbę klientów Twojej firmy

wizytówka firmy skutecznie zwiększaj liczbę klientów Twojej firmy wizytówka firmy skutecznie zwiększaj liczbę klientów Twojej firmy dlaczego interaktywnie.com dlaczego interaktywnie.com interaktywnie.com to specjalistyczny portal informacyjny skierowany przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

Programu lojalnościowego dla absolwentów UPJPII w związku z monitorowaniem ich losów zawodowych

Programu lojalnościowego dla absolwentów UPJPII w związku z monitorowaniem ich losów zawodowych Załącznik nr 4 do Uchwały nr 29/2013 Senatu UPJPII z dnia 17 czerwca 2013 r. Programu lojalnościowego dla absolwentów UPJPII w związku z monitorowaniem ich losów zawodowych Dla Uniwersytetu Papieskiego

Bardziej szczegółowo

Aktywność dzieci w Internecie. Andrzej Garapich Polskie Badania Internetu

Aktywność dzieci w Internecie. Andrzej Garapich Polskie Badania Internetu Aktywność dzieci w Internecie Andrzej Garapich Polskie Badania Internetu Profil użytkownika internetu 7-15 ekid Profil użytkownika internetu 7-15 Internauci 9% 1 746 556 4% 666 805 DZIECI W WIEKU 7-12

Bardziej szczegółowo

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Warszawa, 14 września 2010 r. Informacja prasowa IAB Polska Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Wyniki badania przeprowadzonego dla IAB przez PBI wskazują, że internauci aktywnie interesują

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem

I. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem Raport miesięczny za kwiecień 2012 roku Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

www.biblionetka.pl/ BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa.

www.biblionetka.pl/ BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa. BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa. Serwis przeznaczony jest dla osób lubiących czytać i poszukujących informacji o książkach. Zawiera: Katalog,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 - w celu podniesienia jakości życia obywateli

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 - w celu podniesienia jakości życia obywateli Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/6278,strategia-rozwoju-spoleczenstwa-informacyjnego-w-polsce-do-roku-2013-w-ce lu-podn.html Wygenerowano: Sobota, 13 lutego 2016, 18:29 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

Jak działają social media?

Jak działają social media? 3.1.1 Jak działają social media? Wg definicji publikowanej na Wikipedii Media społecznościowe (ang. Social Media) to określenie odnoszące się do ogólnie pojętego korzystania z internetowych i mobilnych

Bardziej szczegółowo

mailing reklamowy w interaktywnie.com zaprezentuj swoją ofertę potencjalnym Klientom

mailing reklamowy w interaktywnie.com zaprezentuj swoją ofertę potencjalnym Klientom mailing reklamowy w interaktywnie.com zaprezentuj swoją ofertę potencjalnym Klientom dlaczego interaktywnie.com dlaczego interaktywnie.com interaktywnie.com to specjalistyczny portal informacyjny skierowany

Bardziej szczegółowo

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my?

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my? Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem Profesjonalny wizerunek firmy to zbiór spójnych o niej opowieści tworzonych za pomocą słowa (strategia komunikacyjna) i obrazu (identyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZAKUPY GRUPOWE W POLSCE OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU

ZAKUPY GRUPOWE W POLSCE OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU ZAKUPY GRUPOWE W POLSCE OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU 1 ZAKUPY GRUPOWE W POLSCE Zakupy grupowe to jedno z najszerzej komentowanych zjawisk ostatnich kilkunastu miesięcy w polskiej sieci. Pierwsze serwisy Gruper.pl

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo poziom kształcenia studia pierwszego stopnia Profil ogólnoakademicki II. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04

Bardziej szczegółowo

Analiza stron internetowych urzędów miast poświęconych konsultacjom społecznym w województwach: lubuskim, podlaski, pomorskim i warmińsko-mazurskim

Analiza stron internetowych urzędów miast poświęconych konsultacjom społecznym w województwach: lubuskim, podlaski, pomorskim i warmińsko-mazurskim Analiza stron internetowych urzędów miast poświęconych w województwach: lubuskim, podlaski, pomorskim i warmińsko-mazurskim Katarzyna Misiak Analiza, którą dokonałam, obejmuje cztery województwa: lubuskie,

Bardziej szczegółowo

social relations agency

social relations agency social relations agency POBIJ REKORD ŚWIATA W SWOJEJ KUCHNI CASE STUDY Facebook Facebook to obecnie najpopularniejszy serwis społecznościowy na świecie. Posiada bardzo dobre możliwości targetowania komunikatów.

Bardziej szczegółowo

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE W KOMUNIKACJI opcja czy konieczność? Małgorzata Walczak-Gomuła Małgorzata Skonieczna

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE W KOMUNIKACJI opcja czy konieczność? Małgorzata Walczak-Gomuła Małgorzata Skonieczna MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE W KOMUNIKACJI opcja czy konieczność? Małgorzata Walczak-Gomuła Małgorzata Skonieczna ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. jest

Bardziej szczegółowo

Aplikacja z grupy konkursowej typu b : Praktyki zawodowe na studiach licencjackich

Aplikacja z grupy konkursowej typu b : Praktyki zawodowe na studiach licencjackich Aplikacja z grupy konkursowej typu b : Praktyki zawodowe na studiach licencjackich Nazwa pola Ośrodek akademicki Osoba składająca wniosek Opiekun praktyk (jeżeli inne niż powyżej) Dane kontaktowe osoby

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Axiell Arena Biblioteka XXI wieku

Axiell Arena Biblioteka XXI wieku Axiell Arena Biblioteka XXI wieku Wstęp Axiell Arena to system zarządzania informacją biblioteczną, stworzony w oparciu o zaawansowany system zarządzania treścią internetową czyli Content Management System

Bardziej szczegółowo

Iv. Kreatywne. z mediów

Iv. Kreatywne. z mediów Iv. Kreatywne korzystanie z mediów Edukacja formalna dzieci Kreatywne korzystanie z mediów [ 45 ] Zagadnienia Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasy 4-6 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

wizytówka firmy skutecznie zwiększaj liczbę klientów Twojej firmy

wizytówka firmy skutecznie zwiększaj liczbę klientów Twojej firmy wizytówka firmy skutecznie zwiększaj liczbę klientów Twojej firmy dlaczego interaktywnie.com dlaczego interaktywnie.com interaktywnie.com to specjalistyczny portal informacyjny skierowany przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka

Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Oferta SEO. Analiza i optymalizacja

Oferta SEO. Analiza i optymalizacja Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych (ang. search engine optimization, SEO; zwana także pozycjonowaniem) są to procesy zmierzające do osiągnięcia przez dany serwis internetowy jak najwyższej pozycji

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords Oferta prowadzenia reklamowej AdWords Oferta ważna 14 dni od daty otrzymania e-maila ofertę przygotował: e-mail: www: tel: fax: Bernard Piekara bernard@inetmedia.pl +48 12 681 55 57 Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Aktywność dzieci w Internecie. S I E R P I E Ń 2 0 1 1 r.

Aktywność dzieci w Internecie. S I E R P I E Ń 2 0 1 1 r. Aktywność dzieci w Internecie S I E R P I E Ń 2 0 1 1 r. Spis treści Wprowadzenie 3 Notka metodologiczna 4 Profil użytkownika internetu 7-15 lat 5 Najczęściej poszukiwana tematyka w Internecie 9 Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

Onet najchętniej wybieranym medium online - statystyki odwiedzin

Onet najchętniej wybieranym medium online - statystyki odwiedzin Onet najchętniej wybieranym medium online - statystyki odwiedzin Grupa Onet RASP wg najnowszego badania Megapanel PBI/Gemius, jest niezmiennie najsilniejszym medium online w Polsce Onet w marcu był najchętniej

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Dolnośląski rynek pracy dziś i jutro

KONFERENCJA Dolnośląski rynek pracy dziś i jutro KONFERENCJA Dolnośląski rynek pracy dziś i jutro Rekrutacja i selekcja pracowników w mediach społecznościowych Wałbrzych, 18.10.2012 r. Martyna Dąbrowska Menedżer projektów Human Partner Sp. z o.o. Zakres

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem.

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem. INFORMACJE O PROJEKCIE Wypisz podstawowe informacje na temat Twojego projektu - dzięki nim łatwiej będzie Ci decydować o tym, jaki charakter powinna mieć Twoja strona i jakie informacje powinny mieć na

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Agnieszka Młodzka Stybel, CIOP PIB X KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ BEZPIECZNA, INNOWACYJNA I DOSTĘPNA INFORMACJA PERSPEKTYWY

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko O nas 2 1 2 Efektywność ponad W skrócie: wszystko Nie uznajemy kompromisów i nie zadowalamy się średnimi wynikami. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

PROFIL UŻYTKOWNIKA INTERNETU 7-15 ANDRZEJ GARAPICH POLSKIE BADANIA INTERNETU

PROFIL UŻYTKOWNIKA INTERNETU 7-15 ANDRZEJ GARAPICH POLSKIE BADANIA INTERNETU PROFIL UŻYTKOWNIKA INTERNETU 7-15 ANDRZEJ GARAPICH POLSKIE BADANIA INTERNETU PROFIL UŻYTKOWNIKA INTERNETU 7-15 PROFIL UŻYTKOWNIKA INTERNETU 7-15 7-12 13-15 +16 1 822 113 8,4% 4,2% 917 995 18 950 637 87,4%

Bardziej szczegółowo

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej Przeprowadzenie badania

Bardziej szczegółowo

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE,

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE, MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE, DARMOWE KANAŁY POZYSKIWANIA KANDYDATÓW ZA GRANICĄ ale, czy aby na pewno? i czy potrafimy z nich korzystać? Uczelnie w SM, Socjomania.pl 2014 W 2014 roku agencja Socjomania przeprowadziła

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars.

Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. Regulamin konkursu Employer Branding Stars I. Nazwa konkursu Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. II. Organizator Organizatorem konkursu Employer Branding Stars jest firma HRstandard

Bardziej szczegółowo

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW.

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Jak oceniać sprzedaŝ przez WWW? Grzegorz Skiera, Łukasz PraŜmowski grzegorz.skiera@cyberstudio.pl lukasz.prazmowski@cyberstudio.pl O czym powiemy?

Bardziej szczegółowo

Artur Skiba, SAZ Przegląd sytuacji na rynku agencji zatrudnienia Overview of the market situation of employment situation

Artur Skiba, SAZ Przegląd sytuacji na rynku agencji zatrudnienia Overview of the market situation of employment situation Artur Skiba, SAZ Przegląd sytuacji na rynku agencji zatrudnienia Overview of the market situation of employment situation 3rd International Recruitment Congress 2015 Od początku istnienia celem SAZ jest

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów.

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów. Czaty dla firm Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów Partnerzy Czaty biznesowe Czaty biznesowe, stworzone przez Grupę IPO.pl, dedykowane

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Raport z badań Piotr Prokopowicz Grzegorz Żmuda Marianna Król Kraków, 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Konto Basic (bezpłatne)

Konto Basic (bezpłatne) W poprzednich artykułach z cyklu dotyczącego platformy LinkedIn omawialiśmy budowanie wizerunku prawnika i sieci kontaktów biznesowych, prezentację osobistych osiągnięć zawodowych oraz komunikację z użytkownikami.

Bardziej szczegółowo

Analiza statystyczna odwiedzin strony internetowej www.it.mragowo.pl w latach

Analiza statystyczna odwiedzin strony internetowej www.it.mragowo.pl w latach 2006-2012 Analiza statystyczna odwiedzin strony internetowej www.it.mragowo.pl w latach Terminologia :,,Użytkownicy"- reprezentują liczbę niepowtarzalnych użytkowników odwiedzających witrynę w danym dniu.

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej Badanie jakości pracy bibliotek publicznych 1

Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej Badanie jakości pracy bibliotek publicznych 1 Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej Badanie jakości pracy bibliotek publicznych 1 1. Dostarczanie usług 1.1 Czy biblioteka ma skomputeryzowane procesy? Jeżeli tak, jakie? - Nazwa systemu bibliotecznego:

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarz brokerem informacji?

Bibliotekarz brokerem informacji? Bibliotekarz brokerem informacji? Dr Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ Katowice, 25 czerwca 2009 1 Spis treści Kim jest i co robi broker informacji? Kim jest i co robi bibliotekarz?

Bardziej szczegółowo

Smartfony Telecom Practice Group Nielsen Poland

Smartfony Telecom Practice Group Nielsen Poland Smartfony Telecom Practice Group Nielsen Poland W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój technologii mobilnych w kierunku grupy urządzeń zwanych smartfonami, a dodatkowo wiele prognoz na 2012 koncentruje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. dr Katarzyna Wodniak

OPIS PRZEDMIOTU. dr Katarzyna Wodniak Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Obsługa użytkowników w bibliotece

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE Programy Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Erasmus + Kreatywna Europa Europa dla obywateli Eurydyka Agencja Wykonawcza ds. Edukacji,

Bardziej szczegółowo

Zakres Zadań Wykonawcy

Zakres Zadań Wykonawcy Zakres Zadań Wykonawcy I. ZAŁOŻENIA ZAMÓWIENIA 1. Główne cele zamówienia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości posiada obecnie szereg portali tematycznych i kanałów społecznościowych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Planowanie mediów w kampaniach internetowych

Planowanie mediów w kampaniach internetowych Planowanie mediów w kampaniach internetowych Raport z badania przeprowadzonego wśród osób zajmujących się zawodowo planowaniem kampanii reklamowych w internecie. Wrzesień 2015 1 CEL BADANIA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

Opowiadam o marketingu i społecznościach. Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia

Opowiadam o marketingu i społecznościach. Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia Ponad 80% kandydatów posiada swój profil w mediach społecznościowych i jednocześnie osoby te są świadome możliwości wykorzystywania social media do

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH -

BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH - BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH - PROMOCJĄ CZASOPISM, ARTYKUŁÓW, AUTORÓW I INSTYTUCJI 1 Dorota Buzdygan Biblioteka Politechniki Krakowskiej Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki Poznań 17-19

Bardziej szczegółowo

Smartfony coraz popularniejsze wśród internautów

Smartfony coraz popularniejsze wśród internautów Warszawa, 12/03/2012 Press release Smartfony coraz popularniejsze wśród internautów Coraz częściej używamy smartfonów nie tylko do wysyłania sms-ów i robienia zdjęć, ale też do przeglądania internetu.

Bardziej szczegółowo

Ranking grup i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego

Ranking grup i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego Informacja prasowa 22 lipca 2011 Wyniki Megapanel PBI/Gemius za maj 2011 Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. (PBI) i firma badawcza Gemius SA, współpracujące w zakresie realizacji badania Megapanel PBI/Gemius

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI W skład Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu wchodzą: a) Biblioteka Gimnazjum nr 15 b) Biblioteka Technikum nr 8 I. Główne zadania biblioteki szkolnej:

Bardziej szczegółowo

prezentuje działania na platformie

prezentuje działania na platformie prezentuje działania na platformie Obecność na - korzyści Obecność na YouTube - korzyści O co chodzi? Ile razy zastanawialiście się Państwo jak skutecznie komunikować się z odbiorcami? Ile razy narzekaliście

Bardziej szczegółowo

Megapanel PBI/Gemius

Megapanel PBI/Gemius Internet w polskich firmach w świetle badań Megapanel Megapanel PBI/Gemius Witryny korporacyjne SOCIAL MEDIA Megapanel PBI/Gemius 10 najpopularniejszych kategorii tematycznych NAZWA UŻYTKOWNICY (REAL USERS)

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD STRONĄ WWW.SKORYTAPICERSKIE.PL REKLAMA STRONY: Pozycjonowanie do 50 słów kluczowych Promocja w Google i Bing Linki sponsorowane Google AdWords Reklamy graficzne oraz Remarketing

Bardziej szczegółowo

Po co budować wizerunek w internecie? By pokazać swoje różnorodne umiejętności By pokazać swoje pasje i zainteresowania By pochwalić się osiągnięciami By nawiązywać nowe kontakty By brać udział w życiu

Bardziej szczegółowo

Jak więcej zarabiać poprzez platformę WhitePress.pl

Jak więcej zarabiać poprzez platformę WhitePress.pl Jak więcej zarabiać poprzez platformę WhitePress.pl Informacje dla wydawców portali i blogów 43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 26/28, tel. 33 470 30 48 43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 26/28, tel. 33

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

wydawnictwo reklamowo-prasowe Janusz Murynowicz Marsz Weselny Marsz Żałobny

wydawnictwo reklamowo-prasowe Janusz Murynowicz Marsz Weselny Marsz Żałobny Wydawca kwartalników: Marsz Weselny Marsz Żałobny Wydawnictwo realizuje projekt uzupełnienia łódzkiego regionalnego rynku medialnego o dwie platformy prasowo-internetowe, dostarczające pełne informacje

Bardziej szczegółowo

PR i Internet. Dzień pod patronatem. Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC. Badania wśród członków społeczności InternetPR

PR i Internet. Dzień pod patronatem. Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC. Badania wśród członków społeczności InternetPR KONGRES PR, Rzeszów 2007 Badania wśród członków społeczności InternetPR Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC Dzień pod patronatem Wprowadzenie 1. Cel badań: opinie o roli Internetu w działaniach

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA DEWELOPERÓW

OFERTA DLA DEWELOPERÓW OFERTA DLA DEWELOPERÓW KRN.pl to najlepszy sposób na zbudowanie wizerunku firmy oraz skuteczną reklamę inwestycji. Nasz Portal odniósł swój sukces dzięki ukierunkowaniu na użytkowników, którzy poszukują

Bardziej szczegółowo

igpa Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego

igpa Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego igpa Internetowa Giełda Przedsiębiorczości Akademickiej kształtowanie i rozwój innowacyjnych kadr w województwie wielkopolskim Problem Brak wiedzy

Bardziej szczegółowo

Analiza. Przedstawiamy raport popularności wybranych marek bankowych w Internecie. W badaniu uwzględniono ponad 52 tysiące publicznych wzmianek

Analiza. Przedstawiamy raport popularności wybranych marek bankowych w Internecie. W badaniu uwzględniono ponad 52 tysiące publicznych wzmianek Analiza. Przedstawiamy raport popularności wybranych marek bankowych w Internecie. W badaniu uwzględniono ponad 52 tysiące publicznych wzmianek pochodzących z listopada i grudnia 2011. Liczba wzmianek.

Bardziej szczegółowo

SZYBKOŚĆ ŁADOWANIA NAJCZĘŚCIEJ ODWIEDZANYCH SERWISÓW INTERNETOWYCH W POLSCE EDYCJA II BADANIE PRZEPROWADZONE PRZEZ

SZYBKOŚĆ ŁADOWANIA NAJCZĘŚCIEJ ODWIEDZANYCH SERWISÓW INTERNETOWYCH W POLSCE EDYCJA II BADANIE PRZEPROWADZONE PRZEZ SZYBKOŚĆ ŁADOWANIA NAJCZĘŚCIEJ ODWIEDZANYCH SERWISÓW INTERNETOWYCH W POLSCE BADANIE PRZEPROWADZONE PRZEZ Wszyscy przyśpieszyli! Największy w Polsce serwis aukcyjny Allegro.pl potrzebuje zaledwie pół sekundy,

Bardziej szczegółowo

branding. Budujemy dynamiczne skojarzenia z marką. Wiemy, że nowy image to nowe możliwości, a nowe możliwości to nowi klienci.

branding. Budujemy dynamiczne skojarzenia z marką. Wiemy, że nowy image to nowe możliwości, a nowe możliwości to nowi klienci. o nas. W I LIKE ART zajmujemy się budowaniem wizerunku marek i dostarczaniem skutecznych rozwiązań graficznych. Nasze prace obejmują szeroko rozumiane działania projektowe, od identyfikacji wizualnej po

Bardziej szczegółowo

Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl

Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl Spis treści: Użytkownicy Serwisów xtech.pl... 3 Promowanie komunikatów i wydarzeń firmowych... 4 Artykuły... 5 Kontakt:... 6 4

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej Temat szkolenia: Edukacyjne aspekty korzystania z portali społecznościowych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2013 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Brief do projektu serwisu www Krok po kroku

Brief do projektu serwisu www Krok po kroku Brief do projektu serwisu www Krok po kroku Wszystkie zebrane tutaj pytania pomogą nam lepiej zrozumieć twoje oczekiwania oraz charakter branży. Dzięki informacjom które nam przekażesz zaproponujemy ofertę

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego E-BRANDING Wszystko co powinieneś wiedzieć, aby nazwa organizacji i jej znak graficzny były rozpoznawalne w Internecie Celem standardu jest zbudowanie rozpoznawalnej marki (nazwy i logotypu) organizacji

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Już po raz dziewiąty mamy przyjemność przedstawić Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2011 roku uczestniczyło w nim ponad sto

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓ DZKIEJ W ŁODZI W PROJEKCIE KOMPLEKSOWE WSPARCIE SZKÓŁ

UDZIAŁ PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓ DZKIEJ W ŁODZI W PROJEKCIE KOMPLEKSOWE WSPARCIE SZKÓŁ Piotr Szeligowski UDZIAŁ PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓ DZKIEJ W ŁODZI W PROJEKCIE KOMPLEKSOWE WSPARCIE SZKÓŁ SUKCES EDUKACJI PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie

Bardziej szczegółowo

Mgr Anna Bernacka Mgr Justyna Cherchowska Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Mgr Anna Bernacka Mgr Justyna Cherchowska Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Mgr Anna Bernacka Mgr Justyna Cherchowska Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Obecnie jesteśmy świadkami niespotykanej dynamiki postępu technologicznego, który w głównej mierze tyczy się sposobu

Bardziej szczegółowo

STANDARDY REALIZACJI USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW

STANDARDY REALIZACJI USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW STANDARDY REALIZACJI USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW Kraków, 2014 1 Spis treści Wykaz skrótów...3 UWAGI WSTĘPNE...4 1 STANDARDY WSPÓŁPRACY FINANSOWEJ...5 1.1 Ogólne standardy w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

Serwis www.ngo.pl. Badanie profilu społeczno-demograficznego odwiedzających serwis. gemiusprofile Styczeń 2005

Serwis www.ngo.pl. Badanie profilu społeczno-demograficznego odwiedzających serwis. gemiusprofile Styczeń 2005 Serwis www.ngo.pl Badanie profilu społeczno-demograficznego odwiedzających serwis gemiusprofile Styczeń 2005 1 Spis treści Cel badania...3 Metodologia badania...5 Podsumowanie...10 Charakterystyka ruchu

Bardziej szczegółowo

Czytelnik, użytkownik, klient, odbiorca w bibliotece cyfrowej. czyli KTO?

Czytelnik, użytkownik, klient, odbiorca w bibliotece cyfrowej. czyli KTO? Czytelnik, użytkownik, klient, odbiorca w bibliotece cyfrowej. czyli KTO? Jolanta Mazurek Biblioteka Kórnicka PAN Konferencja Polskie Biblioteki Cyfrowe 2009. Poznań 9 grudnia 2009r. Usługi sieciowe YouTube

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych

Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych Jak Nas widzą, tak Nas piszą Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych Warszawa Maj 2013 Plan prezentacji 1. Stan informacji naukowej w zakresie nauk technicznych w Polsce 2. Koncepcja systemu

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG W TWOIM MIEŚCIE

CENNIK USŁUG W TWOIM MIEŚCIE CENNIK USŁUG W TWOIM MIEŚCIE Znajdź! Porównaj! Wybieraj! Gezoruj! 1 Dzięki wciąż rosnącej roli internetu wśród konsumentów budujemy portal www.gezor.pl, który powstał z myślą o rosnącej konkurencji na

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA FORMA REKLAMY NA PORTALU 10naj.eu

INNOWACYJNA FORMA REKLAMY NA PORTALU 10naj.eu INNOWACYJNA FORMA REKLAMY NA PORTALU 10naj.eu Realizacja przez ASIB Press & Media PO PIERWSZE INNOWACYJNOŚĆ, FORMA REKLAMY, KTÓREJ JESZCZE NIE BYŁO NAJLEPSZA Z MOŻLIWYCH! SPRAWDŹ! PRZEGLĄD NAJBARDZIEJ

Bardziej szczegółowo

biuro prasowe interaktywnie.com regularnie informuj o Twojej Firmie naszych Czytelników

biuro prasowe interaktywnie.com regularnie informuj o Twojej Firmie naszych Czytelników biuro prasowe interaktywnie.com regularnie informuj o Twojej Firmie naszych Czytelników dlaczego interaktywnie.com dlaczego interaktywnie.com interaktywnie.com to specjalistyczny portal informacyjny skierowany

Bardziej szczegółowo

OBSERWATRIUM POLITYKI SPOŁECZNEJ

OBSERWATRIUM POLITYKI SPOŁECZNEJ Diagnozowanie lokalnych potrzeb i problemów bazy danych MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATRIUM POLITYKI SPOŁECZNEJ Regionalna Platforma Współpracy Kraków, 28.06.2012 r. 3 REGIONALNE BAZY DANYCH Internetowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo