Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. w mediach społecznościowych. [ rajska.info ] WYDANIE DRUGIE, UZUPEŁNIONE I POPRAWIONE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. w mediach społecznościowych. [ rajska.info ] WYDANIE DRUGIE, UZUPEŁNIONE I POPRAWIONE"

Transkrypt

1 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie w mediach społecznościowych [ rajska.info ] WYDANIE DRUGIE, UZUPEŁNIONE I POPRAWIONE Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Kraków, marzec,

2 Spis treści: 1. Wstęp. Cel opracowania Realizacja zadań statutowych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie zgodnie z przyjętą wizją i misją Analiza Uwarunkowania prawne Definicja i podział social media Serwisy social media obecne na polskim rynku wraz z zarysem profilu użytkowników Analiza zachowań i potrzeb użytkowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w oparciu o dostępne dane Analiza obecnych działań Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w segmencie social media - serwisy, zakres, grupy docelowe Analiza otoczenia Cele strategii. Kierunki i adresaci działań. Monitoring i wybór serwisów Cel główny: Zwiększenie dostępu do zasobów wiedzy i informacji Cele Szczegółowe: Rozszerzenie informacji o zbiorach Rozszerzenie informacyjnego port folio usług Budowanie relacji z użytkownikiem Komunikacja wewnątrzbranżowa i międzybiblioteczna Kreowanie wizerunku w otoczeniu Zdefiniowanie ukierunkowania strategii Wybór grup odbiorców Podstawy oceny skuteczności (mierniki) Wybór serwisów i platform Dobór zasobów ludzkich - zasady współpracy i koordynacji Narzędzia i zasady realizacji Polityka social media (zbiór zasad, język komunikacji) Konkretyzacja działań Działania projektowane przez Agendy biblioteki w ramach celu szczegółowego Rozszerzenie informacji o zbiorach Rozszerzenie informacyjnego port folio usług Źródła:

3 1. Wstęp. Cel opracowania Realizacja zadań statutowych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie zgodnie z przyjętą wizją i misją. W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości mediów społecznościowych w sieci, w skali do tej pory wręcz niespotykanej, niezbędnym jest określenie kierunków i celów działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w tej domenie życia społecznego. Konieczne jest także wyznaczenie ram aktywności, wskazanie sposobów realizacji założonych celów oraz wykorzystywanych narzędzi. Zasadniczą kwestią staje się także odpowiedź na pytanie stawiane przez naszych kolegów Bibliotekarzy: dlaczego chcemy tam aktywnie być?. Celem opracowania niniejszego dokumentu jest przedstawienie na podstawie syntetycznej analizy dziedzinowej - jednolitych zasad uczestnictwa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w mediach społecznościowych. Ich odmienność w stosunku do pozostałych mediów wynika przede wszystkim z możliwej bezpośredniej dwustronnej komunikacji (szerzej omówiono w dalszej części), co wpływa na politykę kreowania treści. Dynamika zmian technologicznych zachodzących w sieci Internet implikuje znaczący wzrost możliwości ich wykorzystania przez użytkownika w sieci oraz jego interakcji prowadzonych w ramach nowych społeczności. Powstają one równie dynamicznie jak zmiany technologiczne. Skuteczne określenie nawet w krótkiej perspektywie czasu zachowań użytkownika biblioteki w świecie internetowych relacji i więzi jest trudne, jeśli nie niemożliwe. Pojedynczy człowiek nie jest w stanie na bieżąco śledzić informacji oraz posiąść pełnej wiedzy na temat całego rynku usług internetowych mediów społecznościowych. To, co wydaje się być dzisiaj technologicznym futuryzmem, jutro być może będzie technologią przeszłości. Podobnie wygląda kwestia trendów związanych z technologiami informacyjnymi. Współcześnie najbardziej popularny trend agregacji i dystrybucji treści (przygotowywanie oferty wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom użytkownika) wydaje się pozostawać bez alternatywy lecz nie można przewidzieć jego trwałości. Relacje użytkowników Biblioteki w dużej mierze opierają się na komunikacji elektronicznej. Bieżąca działalność Biblioteki powinna być prowadzona w oparciu o komunikację z nimi, na takiej płaszczyźnie i w takim języku, który jest przez nich zrozumiały i zgodny z ich oczekiwaniami, Dlatego też należy poszukiwać ciągle nowych form komunikacji wykorzystując narzędzia i możliwości, którymi na co dzień posługują się użytkownicy Biblioteki. A nasi użytkownicy są coraz częściej obecni w mediach społecznościowych. Należy podkreślić, że oprócz możliwości prowadzenia dialogu z użytkownikiem, firmy, marki i instytucje odnoszą szereg korzyści wynikających z funkcjonowania w social mediach. Promujemy markę, zyskując potencjalnych użytkowników, mamy możliwość zaprezentowania oferty Biblioteki w mniej oficjalny, a często bardziej przekonywujący, sposób, kreujemy wizerunek instytucji jako jednostki nowoczesnej, innowacyjnej, posiadającej kadrę otwartą na współpracę z użytkownikiem na różnych płaszczyznach. Aktywność w social mediach znacznie zwiększa także skuteczność przekazu generowanego przez główny serwis internetowy, gdyż każdy z uczestników społeczności otrzymuje zapowiedzi wybranych treści, do których bez dodatkowej zachęty mógłby nie dotrzeć. 3

4 Niezwykle istotny jest także fakt, że konsumenci, klienci, użytkownicy pragną obecności firm, marek, instytucji w mediach społecznościowych. Według przeprowadzonego przez Cone Inc. już w 2008 roku badania Business and Social Media, aż 93 proc. pytanych Amerykanów deklarowało, że oczekuje obecności w social media, traktując je jako kolejne miejsce kontaktu z marką czy firmą. W Polsce tolerancja konsumentów na obecność firm w mediach społecznościowych jest na razie zdecydowanie mniejsza, ale ten trend jest wzrastający. W badaniu IMAS OnLine przeprowadzonym na zlecenie Euro RSCG Sensors dodawanie marek i firm do znajomych w social media deklarowała blisko ¼ badanych. Na świecie w ostatnich latach social media stają się głównym miejscem, w którym poszukuje się informacji o firmach i ich ofertach według badania OTX i DEI Worldwide odwiedza je w tym celu 7 na 10 konsumentów, a 5 na 10 dokonuje zakupu na podstawie znalezionych tam informacji. Wobec wyżej przytoczonych argumentów niewątpliwie należy wykorzystać fakt, że specyfika mediów społecznościowych umożliwia zbudowanie (wykreowanie) wizerunku Biblioteki opartego na silnych więziach emocjonalnych, powstałych w wyniku komunikacji prowadzonej bezpośrednio pomiędzy instytucją, a indywidualnymi użytkownikami. Czy jednak wobec tylu argumentów za rozpoczęciem działalności w segmencie mediów społecznościowych posiadamy gwarancję osiągnięcia dzięki nim sukcesu? Niestety, nie, ponieważ media społecznościowe mogą także szkodzić wizerunkowi firmy. Nie podejmowanie w nich działalności nie jest jednak receptą na uniknięcie tego niebezpieczeństwa, gdyż społeczność, mając ku temu powód, może zaszkodzić danej marce także bez jej udziału (powielanie szkodliwych, nieprzychylnych informacji wśród znajomych, profile, grupy antyfanów, itp.). Zagrożeniem jest natomiast nieumiejętne prowadzenie profilu w mediach społecznościowych. Dlatego właśnie bardzo sensownym krokiem jest stworzenie firmowej polityki social media, a w niej określeniem nie tylko treści i częstotliwości zamieszczania informacji na profilu społecznościowym, ale też uprawnień i podziału zadań pomiędzy członków grupy prowadzącej profil, języka komunikacji, czy sposobów reakcji na negatywne komentarze. Podejmujemy zatem działanie w domenie mediów społecznościowych, bowiem tylko w ten tylko sposób możemy skutecznie podążać za naszym użytkownikiem. Podejmujemy działalność w mediach społecznościowych bowiem znacząca aktywność naszych użytkowników przenosi się do mediów społecznościowych. Podejmujemy tę działalność, by nie wypaść z coraz bardziej konkurencyjnego rynku usług bibliotecznych, a także po to, by nie czekać biernie, aż Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaistnieje w mediach społecznościowych bez naszego udziału. Kiedy rozpoczynaliśmy pracę nad pierwszym wydaniem naszego opracowania zakres dostępnych materiałów, analiz i opracowań w języku polskim był niewielki, tak jak i doświadczenia polskich użytkowników Internetu próbujących swoich sił domenie social media. Chociaż po 9 miesiącach sytuacja ta zmieniła się, to jednak wartość poznawcza publikowanych treści nadal pozostawia element badawczego niedosytu. Jesteśmy jednak przekonani o tym, że kolejne wydanie naszego dokumentu (po wykonaniu ewaluacji) będzie wymagało generalnej zmiany zupełnie nowej formuły prezentacji. 4

5 2. Analiza Uwarunkowania prawne. Rozważając możliwość zaangażowania się samorządowej instytucji kultury, jaką jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, w aktywność wykorzystującą elektroniczne kanały informacyjne należy zwrócić szczególną uwagę na ograniczenia i uwarunkowania o charakterze prawnym. Wśród przepisów prawa, do których stosowania zobowiązana jest Biblioteka można wyróżnić dwie grupy. Pierwsza to ustawy, akty wykonawcze i przepisy o charakterze wewnętrznym regulujące funkcjonowanie i organizację Biblioteki jako instytucji, określające też kwestie związane z jej finansami (tu. np: ustawa o bibliotekach, ustawa o finansach publicznych, akty organizatora określające poszczególne elementy działalności samorządowych osób prawnych). Te normy zakreślają ogólny zakres i możliwości działania, wyznaczając ramy, w których Biblioteka musi zadania statutowe czy może podejmować działania. Oczywiście tak zakreślone granice dają możliwość dostosowywania formy aktywności do potrzeb wynikających ze zmieniającej się rzeczywistości. Drugą grupę stanowią przepisy mające zastosowanie do wszystkich podmiotów. W aspekcie wykorzystania w działalności Biblioteki szeroko rozumianej infrastruktury teleinformacyjnej duże znaczenie będzie miało prawo autorskie i prawa pokrewne, w tym ochrona wizerunku, regulacje związane z ochroną danych osobowych oraz prawo cywilne. Są to bowiem dziedziny, których regulacje są ściśle związane z aktywnością w Internecie. Biblioteka biorąc aktywny udział w życiu online musi zwracać baczną uwagę czy nie wiąże się to z naruszeniem praw osób trzecich. Z drugiej strony powinna też położyć nacisk na kwestie ochrony własnych prawa sprawdzając czy konkretna działalność nie pozbawia jej jakichś uprawnień czy korzyści. Dlatego niezwykle ważnym jest zabezpieczenie interesów instytucji poprzez właściwy nadzór nad wprowadzanymi treściami jak również uprawnieniami do dysponowania zasobami umieszczanymi i publikowanymi w różnego rodzaju serwisach internetowych. Podstawą ochrony interesu Biblioteki jest wybór właściwych miejsc w sieci. Właściwych tzn. takich, których zasady działania (regulaminy, polityki itp.), narzucane użytkownikom, będą możliwe do zaakceptowania ze względu na wskazane wyżej dziedziny. Warunkiem niezbędnym jest znajomość, analiza zapisów regulaminowych a także, śledzenie na bieżąco występujących w nich zmian. Działalność Biblioteki nie powinna wywoływać ani wątpliwości ani tym bardziej zastrzeżeń co do jej legalności i prawidłowości, dlatego też osoby podejmujące aktywność na platformie elektronicznej w imieniu Biblioteki i pod jej nazwą muszą wykazać szczególną staranność w tym zakresie. Niezbędne jest dokładne sprawdzenie czy nowa forma działalności nie powoduje naruszenia obowiązujących przepisów, nie nakłada na instytucję niechcianych obowiązków a także czy nie narusza praw osób trzecich Definicja i podział social media. Definicja pojęcia social media, czyli mediów społecznościowych, ciągle ewoluuje. W mediach można znaleźć kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt indywidualnie stworzonych definicji. Według angielskiej wersji Wikipedii (w tłumaczeniu Dawida Pacha) Społeczne media to narzędzia (internetowe lub oparte na telefonii 5

6 komórkowej) do dzielenia się informacją i jej omawiania poprzez ludzi. Termin odnosi się do czynności, które oparte są na technologiach, telekomunikacji, społecznej interakcji oraz są konstrukcją słów, obrazów, wideo i dźwięku. Użytkownicy dzielą się swoimi opowieściami i doświadczeniami, a ta interakcja i sposób, w jaki informacja jest przedstawiana zależy od różnych perspektyw i budowania wspólnego zdania w ramach społeczności [...]. Innymi słowy społeczne media wprowadziły równość w dostępie do dzielenia się informacją. Zamieniły czytelników w twórców treści. Społeczne media przetransformowały mechanizm nadawania informacji na model wielu-do-wielu poprzez umożliwienie wzajemnych interakcji między autorami, czytelnikami i recenzentami. Mówiąc o społecznych mediach, nie mamy na myśli tylko typowych, potocznie nazywanych serwisów społecznościowych jak np. nasza-klasa (NK.pl), Goldenline, Facebook czy epuls. Do tego grona trzeba zaliczyć wszystkie formy dzielenia się treścią jak blogi, fora, wiki, podcasty, , dzielenie się muzyką, tworzenie grup, VOIP, P2P ale również wirtualne światy jak SecondLife i wiele innych. Na rysunku poniżej zaprezentowano podział mediów społecznościowych ze względu na ich funkcje. Opracowanie: networeddigital.com. Rysunek Serwisy social media obecne na polskim rynku wraz z zarysem profilu użytkowników. Zasoby Internetu umożliwiają użytkownikom dostęp do serwisów publicznych bez ograniczeń związanych z granicami państw; granice dostępu wynikają z kosztów lub języków wykorzystywanych w serwisie. Wizualizacja na rysunku 1 to opracowanie Briana Solis a [http://www.flickr.com/photos/briansolis/ /sizes/l/], które pokazuje zakres (prawdopodobnie niepełny) możliwości wykorzystywania serwisów społecznościowych ze względu na nośnik treści (zawartość). 6

7 Rysunek 2 Specyfika rynku polskiego wskazuje na ciągle znaczącą pozycję portalu NK.pl (Nasza- Klasa). Jest to portal notowany w trzeciej dziesiątce portali na świecie co do ilości użytkowników i ilości odwiedzin. Inne grupy społecznościowe to powiązane, w dużej mierze kapitałowo, portale z dużymi wortalami lub serwisami usług (np. Onet, GG.pl, fotka.pl). W znaczącej mierze można stwierdzić, iż grupa najmłodszych użytkowników sieci Internet korzysta z serwisów narodowych co wynika z ograniczonej znajomości języków obcych, a osoby nastoletnie i dorosłe częściej wykorzystują serwisy światowe, podążając za zmieniającymi się okresowo trendami mody następującymi po rozpoczynającym serię zainteresowań w tym kierunku wzroście popularności portalu NK. Zauważalny jest spadek zainteresowania serwisami tematycznymi i zawodowymi. Serwisy te opierają udział swoich użytkowników w życiu portalu na zasadach głównie udziału w forum dyskusyjnym (bez budowania baz profili) czy dystrybucji (udostępniania) treści. Także polska wpisuje się w ten trend. Polska wersja Facebooka stała się dostępna w maju 2008 r. do dnia dzisiejszego zdołała osiągnąć użytkowników przy ogólnej liczbie użytkowników: (stan na 11 marca 2011 r., 7

8 socialbakers.com). Wielkość polskiej populacji użytkowników Facebooka stawia ją na 23 miejscu w świecie tuż za Egiptem, Chile, Wenezuelą i Tajlandią. Rysunek 3 Można postawić tezę, iż globalizacja rynku usług internetowych opartych o nowy model biznesowy, sprzyja maksymalizacji usług świadczonych bez bezpośrednich opłat po stronie użytkownika umożliwia korzystanie przez polskich (w tym małopolskich) internautów z nieograniczonych granicami zasobów, a ograniczenia są pochodną używanych języków, mody i wpływów kulturowych. Polscy internauci są w przeważającej większości w kręgu cywilizacji zachodniej pod wpływem nośników mody i kultury angloamerykańskiej a tym samym popularnych serwisów z tego obszaru kulturowego Analiza zachowań i potrzeb użytkowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w oparciu o dostępne dane. Szeregu informacji dotyczących tak potrzeb informacyjnych jak i profilu osób zainteresowanych działalnością biblioteki dostarcza narzędzie Google Analytics, wykorzystywane do analizy struktury odwiedzin serwisu internetowego [rajska.info]. W ciągu analizowanego miesiąca ( luty 2011) serwis odwiedziło 36,5 tys. użytkowników, przy czym bezwzględna liczba niepowtarzalnych użytkowników wyniosła 22 tys. Serwis odnotował 87 tys. odsłon. Charakterystyka ilościowa odsłon w poszczególne dni tygodnia jest wysoce powtarzalna. W poniedziałki serwis odwiedza najwięcej ok. 3-4 tys. internautów. Krzywa odsłon nieznacznie opada, aż do piątku, po czym gwałtownie załamuje się w soboty, kiedy notujemy ok. 2 tys. odsłon. Zazwyczaj w niedzielę krzywa odsłon nabiera tendencji delikatnie, ale już wznoszącej. Przeciętny czas spędzony w witrynie wynosi 5min 5 sekund. Ponad 51% użytkowników zaliczyło tylko jedną odsłonę serwisu, a więc weszło na konkretną stronę, po czym opuściło serwis. Ponad połowa (40%) użytkowników zaczęła nawigację od strony głównej. W dalszej kolejności 7,5% odwiedziło katalogi i Bibliografie, 6,35 Godziny otwarcia. Ponad 75% internautów trafiło do serwisu za pośrednictwem Google a, a 21% bezpośrednio. Pozostałe źródła kierujące do serwisu biblioteki wykazują odsetek przekierowań na nieistotnym statystycznie poziomie poniżej 1%. Wśród tzw. witryn odsyłających pierwsze miejsce -18% zajmuje ponieważ wiele osób nadal zamiennie stosuje powyższą domenę. Na drugim miejscu znajduje się serwis Google (14%), a na trzeciej pozycji Facebook z wynikiem 11%. Za nimi uplasowała się MBC odnotowująca 10% odeslań. Warto tutaj zwrócić uwagę, że Facebook, jako witryna odsyłająca do serwisu WBP jeszcze w połowie ub.r. osiągał w tym zakresie wynik rzędu 0,63%. 98% odwiedzin serwisu pochodziło z Polski, choć odnotowano po kilkanaście wejść z terenu Niemiec i Wielkiej Brytanii, a także po kilkadziesiąt wejść z innych państw. Ponad 55% użytkowników posługiwało się przeglądarką Mozilla, a 18% Internet 8

9 Explorerem, a 13% Chrome. Około 10% uzyskała Opera. Użytkownicy Windowsa stanowili 97% odwiedzających, a pozostałe 3% przede wszystkim prawie po równo dzielili korzystający z Linuxa i Macintosha. Kolejne informacje przynosi analiza dostawców usług gości naszego serwisu. Zdecydowana większość odwiedzających przegląda strony za pośrednictwem dostawców charakterystycznych głównie dla gospodarstw domowych: neostrada plus (17%), UPC Polska (10%), ghnet (6%), Netia (5%), Aster (3%). 5% odwiedza serwis z sieci the network covers whole krakow area, w której pracują komputery głównie największych krakowskich uczelni państwowych oraz Miasteczka Studenckiego. Ponad 6% odwiedzin pochodzi z wewnątrz biblioteki, 6% to statyczne adresy IP, natomiast aż 36% nie udało się zidentyfikować. Analizując potrzeby użytkowników WBP w Krakowie warto też przytoczyć skrócone wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na terenie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w kwietniu 2006, na próbie 100 osób w wieku lat. W oczach respondentów z tej grupy biblioteki to głównie miejsca wypożyczeń, dostępu do informacji, ewentualnie - instytucje wspomagające edukację, ale nie ośrodki kultury. Najczęstszymi powodami odwiedzania WBP przez młodzież były kolejno: bogaty wybór zbiorów (76 wskazań), dostęp do informacji niezbędnych do nauki (58 wskazań), dostęp do lektur szkolnych (37 wskazań). Celem ich wizyt były najczęściej: lektury szkolne (95 wskazań), opracowania (74 wskazania), oraz literatura popularnonaukowa (56 wskazań). Rzadziej możliwość skorzystania z komputera, czy Internetu. Młodzi czytelnicy deklarowali, że wiedzą o pozostałych ofertach Biblioteki (79 wskazań), jednak nie korzystają z nich z powodu braku czasu. Pośród najczęściej wymienianych były: lekcje biblioteczne (45 wskazań), wystawy (41wskazań), konkursy (34 wskazania) oraz warsztaty i szkolenia (23 wskazania). Prawie wszyscy przebadani (78 wskazań) byli zainteresowani różnymi formami poradnictwa. Podsumowując dwa powyższe zestawienia danych służących analizie potrzeb użytkowników można zwrócić uwagę, że użytkownik wirtualny, poszukujący informacji o bibliotece w Internecie najbardziej zainteresowany jest praktycznymi informacjami związanymi z funkcjonowaniem placówki (godziny otwarcia, wykaz agend, kontakty). Powyższe koreluje także z oczekiwaniami młodych użytkowników odwiedzających Bibliotekę, którzy w małym stopniu zainteresowani są ponadpodstawową ofertą Biblioteki, traktując ja przede wszystkim jako instytucję zapewniająca dostęp do lektur szkolnych Analiza obecnych działań Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w segmencie social media - serwisy, zakres, grupy docelowe. Obecnie Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie korzysta w różnym zakresie z kilku narzędzi służących elektronicznej komunikacji z użytkownikiem. Serwis internetowy WBP w Krakowie [rajska.info] jest niewątpliwie obecnie jednym z głównych narzędzi komunikacji z użytkownikami integrując w sobie kilka kanałów komunikacji. Zawartość serwisu można podzielić na dwie grupy, ze względu na charakter ich wykorzystywania przez użytkowników informacje stałe o placówce (godziny otwarcia, rodzaje agend, poradniki, FAQ) służące osobom zainteresowanym przede wszystkim korzystaniem ze zbiorów bibliotecznych oraz często aktualizowane informacje newsowe (tak zapowiedzi wydarzeń, jak i relacje z nich, serwis foto, itp.) dla odbiorców szeroko rozumianej oferty kulturalnej i edukacyjnej biblioteki. Jak wynika z analizy odwiedzin serwisu, odsetek osób zainteresowanych tą częścią witryny jest znikomy (zakładka Aktualności, zawierająca w głównej mierze relacje z imprez organizowanych w WBP notuje jedynie 1% niepowtarzalnych odsłon ), jednak biorąc pod uwagę, że większość użytkowników w pierwszej kolejności korzysta ze strony 9

10 głównej biblioteki, na której zamieszone są wybrane artykuły z działu Aktualności ze względów wizerunkowych jest on bardzo istotny. Serwis internetowy pozwala również na zaangażowanie użytkowników w jego częściowe współredagowanie poprzez mechanizm założenia profilu, który umożliwia m. in: udział w dyskusji na forum, dokonywanie wpisów do książki gości, komentowanie, ocenianie i pobieranie fotografii. Niestety, pomimo bardzo dużej ilości zarejestrowanych użytkowników (2600), nie obserwuje się z ich strony żadnej aktywności. Być może część z nich założyła profile omyłkowo, mimo wyraźnych informacji, że nie jest to konieczne do korzystania z katalogu on-line. Oprócz wyżej przywołanych serwis dysponuje jeszcze takimi dodatkowymi kanałami dystrybucji treści jak RSS oraz biuletyn, który zasubskrybowało 76 użytkowników. Czytelnicy mogą ponadto inicjować kontakt z biblioteką za pomocą formularza kontaktowego zapytaj bibliotekarza lub a. Te ostatnie, mogące być już teraz uznane za mało nowatorskie technologicznie formy kontaktu, są obecnie często wybierane przez użytkowników. Oprócz oficjalnego serwisu Biblioteki własną stronę internetową prowadzą: RCIS i CIBiE informując na niej o działaniach prowadzonych przez te agendy biblioteki. CIBiE zamieszcza także fotografie dokumentujące swą działalność na własnym profilu w serwisie Picassa. WBP w Krakowie od ponad roku posiada oficjalny profil w serwisie społecznościowym Facebook. Na profilu z różną częstotliwością zamieszczane są informacje dotyczące głownie wydarzeń w bibliotece, a także humorystycznych tematów okołobibliotecznych, spraw związanych z czytelnictwem czy obecnością biblioteki w globalnej sieci. Zamieszczane są też wybrane zdjęcia, ilustrujące życie biblioteki. Obecnie jedyną osobą zajmującą się prowadzeniem profilu jest specjalista ds. PR, a w zakresie aktualizacji kalendarza wydarzeń także pracownik CIBIE zajmujący się współpracą ze spec. ds. PR. Liczba osób lubiących profil WBP przekroczyła obecnie Wśród fanów 27% stanowią mężczyźni, a 71% kobiety. 58% fanów to osoby w wieku lata, a 28% lata. Pomiędzy wydaniami tego opracowania nastąpiło 10 % przesunięcie użytkowników z opisywanej grupy pierwszej do drugiej. W grupie ,4 % udziału, a grupa lat nieco powyżej 2% udziału. W tych dwóch grupach wiekowych również nastąpiła zmiana procentowa zwiększenie procentowe grupy W pozostałych grupach (45+) odnotowujemy blisko 4 % fanów, co jest wynikiem nieco zaskakującym bowiem czyni ten wzrost procentowo istotnym. Zmiany procentowe poszczególnych grup wiekowych nie wpływają na zdecydowanie największy udział dotychczasowej grupy docelowej w całej populacji naszego profilu. Warto zestawić te dane z wynikami badań własnych prowadzonych w 2005 r., a także z opracowywanymi dla GUS-u danymi własnymi dotyczącymi czytelników agend Biblioteki. W 2005 r. 71% przebadanych respondentów stanowiły kobiety, a 29% mężczyźni. Ponad połowa przebadanych mieściła się w przedziale wiekowym lat (51,3%), 27% w przedziale lat, 11,2% to młodzież miedzy 16. a 19. rokiem życia, 6,9% osoby między 45. a 60. rokiem życia, 2,1% osoby starsze powyżej 60. roku życia i zaledwie 1,5% dzieci do 15 lat, jednak ta ostania pozycja może być obarczona błędem, gdyż nie przeprowadzano badań w Oddziale dla Dzieci. Z kolei z analizy danych czytelników WBP wynika, iż na koniec 2009 r. 44,5% czytelników stanowiły osoby w wieku lata, 24,5% lata, a 19% lat. Dzieci do 15 lat to niecałe 4% czytelników, a osoby powyżej 45 r. życia 8%. Powyższe zestawienia pokazują, że choć FB nie do końca oddaje strukturę społeczną użytkowników biblioteki w zakresie przedziałów wiekowych, to jednak odzwierciedla generalne tendencje struktury wiekowej użytkowników z wyraźnym przesunięciem akcentu na osoby od r. ż Analiza otoczenia. Obecność innych bibliotek w social media, sposób działania, sukcesy porażki. 10

11 Wyniki badania polskiego Internetu przez Megapanel PBI/Gemius za poszczególne miesiące 2010 r. wskazują na rosnącą pozycję Facebooka. Wejście na rynek portalu GG.pl i rebranding Naszej-Klasy (obecnie NK) nie zatrzymują jego tendencji wzrostowej. Wśród innych serwisów i portali o charakterze społecznościowym wiodące pozycje zajmują: onet.pl, wp.pl, youtube.com, Interia.pl, Gazeta.pl, o2.pl, wrzuta.pl, blogspot.com, blox.pl, tvn24.pl (http://webhosting.pl/wyniki.megapanel.pbi). Pozycja w rankingach polskich portali jest specyfiką rynku. Jednak znaczenie i udział w rynku światowym są pochodną pozycji biznesowej poszczególnych grup. Rysunek 4 Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano analizę wybranych profili polskich instytucji kultury, w tym w szczególności bibliotek publicznych w mediach społecznościowych. Na podstawie wykonanego przeglądu ponad 40 profili i ponad 500 aktywności można dokonać pewnych uogólnień, które z racji ograniczeń metodologicznych nie mogą być postrzegane jako miarodajne badania poznawcze o charakterze naukowym. Sporządzenie gruntownych i miarodajnych badań na ten temat wymagałoby czasu i wysiłku organizacyjnego. Autorzy niniejszego opracowania nie odnaleźli takich badań w oficjalnych publikacjach, a dostępne w sieci Internet opracowania mają charakter wyrywkowy i nietematyczny, najczęściej o profilu komercyjnym. W ramach podejmowanej aktywności w sieci Internet jednostki kultury działające w ramach sektora finansów publicznych nie mają obligatoryjnie wskazania dla podejmowania działań w obszarze mediów społecznościowych. Nie są znane również wytyczne MKiDN, które wskazywałyby na konieczność podjęcia takiej aktywności. Instytucje kultury podejmują więc tę działalność na bazie posiadanych środków (zazwyczaj mocno ograniczonych do działalności podstawowej) i zasobów ludzkich. 11

12 W ramach analizy zaobserwowano, iż tendencja udziału instytucji kultury w mediach społecznościowych (głównie w ramach serwisu Facebook) ma charakter narastający. Wyodrębniliśmy kilka grup podmiotów różniących się tak samą aktywnością w social mediach, jak i charakterem tej aktywności: 1. instytucje kultury o charakterze narodowym lub regionalnym, 2. biblioteki akademickie (uniwersyteckie), 3. biblioteki publiczne, w tym wojewódzkie, 4. biblioteki cyfrowe. Instytucje kultury podejmują działalność w serwisach społecznościowych w sposób bardzo zróżnicowany, najczęściej jednak jest to działalność nieco nieuporządkowana. Działania i aktywność w serwisach jest działaniem najprawdopodobniej wymuszonym przez otoczenie, bez przemyślanych strategii PR czy marketingowych. Niektóre serwisy osiągają jednak maksymalną liczbę fanów przewidzianą dla profilu nie korporacyjnego 5000 (Biblioteka Narodowa 4031 na dzień 10 marca 2011 r.). Dla zobrazowania punktu odniesienia Biblioteka Cyfrowa Europeana działająca aktywnie na profilu społecznościowym od 28 kwietnia 2008 r. posiada 5079 fanów (stan na dzień 11 marca 2011 r.). Nie posiadając innych wskaźników, liczba fanów wydaje się być na te chwilę najbardziej miarodajna dla oceny sukcesu profilu. Liczbę fanów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie można określić (w porównaniu do innych małopolskich instytucji kultury) jako powyżej średniej, o rosnącej tendencji liczby fanów, ciągle jednak w ocenie autorów niesatysfakcjonującej. Biblioteki akademickie traktują aktywność w mediach społecznościowych jako oczywiste uzupełnienie kanału komunikacji pracowników biblioteki z użytkownikami oraz element życia społecznego biblioteki i jej użytkowników. Najlepszym przykładem obrazującym ten charakter aktywności są działania Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Aktywność bibliotek publicznych, nie tylko z Województwa Małopolskiego wydaje się nie poddawać jednoznacznej generalizacji, podobnie jak to ma miejsce w przypadku wojewódzkich bibliotek publicznych. Część bibliotek nie podejmuje żadnej działalności nie tylko w mediach społecznościowych, ale również internetowej. Inne, traktują tę działalność jako uzupełnienie działalności podstawowej, natomiast dla niewielkiej części wydaje się to być działalność o istotnym znaczeniu. Przykłady wymagające pozytywnego przywołania w tym opracowaniu to - w ocenie autorów - aktywność Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu (ze względu na szerokie spektrum wykorzystywanych narzędzi) i WBP w Kielcach (wysoki poziom merytoryczno-informacyjny jak na początkową fazę działalności, przy zbyt oficjalno-urzędowej formie i języku). Biblioteki cyfrowe są naturalnie związane z Globalną Siecią, zazwyczaj przecież powołują je do życia zwolennicy nowych technologii komunikacji. Wydaje się jednak, że traktują one wielkość udostępnianych w Internecie baz poszczególnych zasobów jako absolutny priorytet, wychodząc być może z założenia, że dobry i obszerny zbiór sam się obroni. Istnieje jednak znacznie więcej możliwości wyjaśnienia przyczyn uznania przez biblioteki cyfrowe działalności w mediach społecznościowych jako nie będącej priorytetową. Pewnym wyjątkiem od tej reguły cechuje się działalność Cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA posiadającej blisko 1923 fanów. Najbardziej aktywne w sferze świata cyfrowego biblioteki (w szczególności biblioteki cyfrowe) najczęściej uczestniczą w social media poprzez fora dyskusyjne, strony internetowe z możliwością komentowania wiadomości ewentualnie poprzez zakładane profile w serwisie Facebook (tak, jak ma to miejsce w przypadku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej). 12

13 Ze względu na dynamikę zmian zachodzących w poszczególnych profilach, a co za tym idzie brak jednoznacznie definiowalnych ukształtowanych polityk działalności jednostek w mediach społecznościowych ograniczono do minimum w niniejszym dokumencie odwoływanie się do konkretnych przykładów. W podsumowaniu należy podkreślić, iż działalność instytucji kultury sektora finansów publicznych w mediach społecznościowych odbywa się bez dodatkowych środków i zasobów dedykowanych do tego celu. Budowanie relacji z klientem interesariuszem w obrębie kultury wynika z uznania za istotny nowego kanału komunikacyjnego. Podejmowana działalność ma zazwyczaj charakter spontaniczny i żywiołowy. Jakość publikacji w obrębie tego kanału komunikacji i dystrybucji informacji jest pochodną posiadanych zasobów ludzkich bez profesjonalnego, zewnętrznego wsparcia np. wyspecjalizowanych agencji PR często wykorzystywanych przez podmioty komercyjne. Pracownicy jednostek kultury uczą się życia w mediach społecznościowych razem ze swoimi użytkownikami (konsumentami usług informacyjnych). Nie jest możliwe określenie kosztów uczenia się na nieuniknionych w tej sytuacji błędach. 3. Cele strategii. Kierunki i adresaci działań. Monitoring i wybór serwisów. W szeroko rozumianym ujęciu celem uczestnictwa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w mediach społecznościowych jest wsparcie działań podstawowych biblioteki jako instytucji kultury, a także kreowanie wizerunku biblioteki przyjaznej dla użytkownika. Aby uzyskać powyższy efekt należy wykorzystywać szereg atutów placówki, wśród których można wymienić: zakres zbiorów, pozycje niszowe, wygoda w korzystaniu ze zbiorów, dostępność zbioru cyfrowego i nośników materiałów bibliotecznych, dostęp do informacji o zbiorze, jakość obsługi, czas dostępu, dostęp i czas reakcji systemów informacyjnych Cel główny: Zwiększenie dostępu do zasobów wiedzy i informacji. cel główny zwiększenie dostępu do zasobów wiedzy i informacji 3.2. Cele Szczegółowe: Rozszerzenie informacji o zbiorach Wspieranie multimedialnych form przekazu informacyjnego na temat materiałów bibliotecznych 13

14 Promowanie zbiorów specjalnych Promowanie zbiorów cyfrowych Rozszerzenie informacyjnego port folio usług Promowanie usług informacyjnych Promowanie czytelnictwa (wydarzenia, kluby DKK) Promowanie działań integracyjnych (multikulti i 50+) Promowanie oferty ponadpodstawowej (działania edukacyjne szkolenia, wydarzenia) Zwiększenie dostępności informacji ułatwiających korzystania z biblioteki 3.3. Budowanie relacji z użytkownikiem. Poprzez udział w wybranych kanałach komunikacji istnieje możliwość budowania trwałych relacji z odbiorcami usług biblioteki internautami w ramach dwóch podstawowych grup. Pierwsza z nich to obecni i przyszli czytelnicy zasobów na nośnikach fizycznych i elektronicznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Drugą grupę stanowią osoby zainteresowane ofertą edukacyjną i kulturalną Krakowa lub też emocjonalnie związani z szeroko rozumianym czytelnictwem albo Biblioteką. Dla obu tych grup (bez względu na profil demograficzny i umiejscowienie geograficzne) uczestnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w wybranym portalu społecznościowym umożliwia im (z ich inicjatywy, lecz przy aktywnym udziale Biblioteki) nawiązanie tej relacji, która winna sprzyjać budowaniu pozytywnego wizerunku Biblioteki w otoczeniu, jak również stanowić może profesjonalne źródło informacji i metainformacji Komunikacja wewnątrz branżowa i międzybiblioteczna. W serwisach społecznościowych funkcjonuje coraz więcej bibliotek, wydawnictw, instytucji związanych z czytelnictwem. Dlatego też udział Biblioteki w socialmediach, to nie tylko budowanie sieci powiązań na linii instytucja użytkownik, ale także na linii instytucja inne instytucje, instytucja środowisko branżowe. Fakt ten umożliwia zacieśnianie wzajemnej współpracy, szybką wymianę informacji dotyczących spraw związanych z funkcjonowaniem bibliotek w Polsce i na świecie, a także agregację informacji branżowych Kreowanie wizerunku w otoczeniu. Kreowanie wizerunku w otoczeniu (rozumianym jak w punkcie 1.2) za pośrednictwem mediów społecznościowych to przyjęcie takiego modelu komunikacji na popularnych w wybranej grupie docelowej portalach, który będzie zaspokajał ich potrzeby informacyjne i/lub edukacyjne albo będzie elementem zagospodarowania czasu wolnego. Wydaje się istotnym, aby stale podążać tam, gdzie są aktywni użytkownicy (sympatycy) Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie lub świadomie wybierać zasadę bycia liderem zmian. Jedno i drugie wymaga monitorowania mediów i trendów. Wydaje się również zasadnym, by tak kreować model komunikacji, aby profil Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie był otwarty na każdego z zewnątrz, przy założeniu, że w imieniu Biblioteki wypowiadają się lub działają tylko osoby uprawnione (za: Kasia Grabowska Social Media Best Practices for Libraries w Best Practices for Social 14

15 Software in Libraries, Dominican University GSLIS, LIS Education in the 21st Century,Librarians, Libraries & the Profession, Library 2.0/Web 2.0, Library Innovators, March 18th, 2010 w: W modelu komunikacji należy kierować się zasadami wzmacniania wizerunku podmiotu działającego na profesjonalnym rynku niekomercyjnych usług informacyjnych. Podmiotu działającego dla dobra publicznego, kierującego się zasadą przyjaznych relacji i bezinteresownej pomocy Zdefiniowanie ukierunkowania strategii. Rysunek 5 Podstawową zasadą jest zachowanie spójności przekazu PR na wszystkich polach oddziaływania oraz budowanie wizerunku w oparciu o pozycję marki [rajska.info]. Założono główne ukierunkowanie działań na klienta z Małopolski - potencjalnego czytelnika, wsparte umocnieniem marki [rajska.info] w sieci kontaktów budowanych na platformie nowych mediów Wybór grup odbiorców. Na podstawie badań Regionalnego Centrum Badań Czytelnictwa można wskazać, iż wiodącą grupą czytelników w 2009 roku są studenci 57,58%. Czytelnicy w wiekowych lat stanowią 19,15% czytelników, z grupy 20-24: 44,45% i z grupy 25-44: 24,63%. Wskazuje to na zdecydowaną przewagę ilościową grupy wiekowej w okresie edukacji ponadpodstawowej i akademickiej oraz w wieku aktywności zawodowej. Dzieci do lat 15 stanowią jedynie 3,81% użytkowników zaś osoby 60+ to 2,81%. Badania te nie obejmują jednak wskazań udziału użytkowników w innych formach zająć i wydarzeniach (zajęcia dla seniorów, czy dzieci w wieku szkolnym) organizowanych przez Bibliotekę. Dla celów realizacji działań związanych z udziałem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie proponuje się wyodrębnić trzy grupy docelowe: 1. młodzież ponadgimnazjalna i akademicka (wsparcie edukacji), grupy pozostałe: 15

16 2. dzieci ze szkół gimnazjalnych i ostatnich klas szkoły podstawowej (wsparcie edukacji), czytam bo lubię (osoby poszukujące sposobów spędzania czasu wolnego w oparciu o uczestnictwo w kulturze). Działalność w obszarze grup pozostałych winna być podjęta tylko wtedy, gdy zasoby przeznaczone na realizację tego zadania będą satysfakcjonujące (wystarczające do aktywnego uczestnictwa). W opinii autorów dokumentu, jak również na podstawie dostępnej literatury przedmiotu, należy wskazać jako istotny fakt, iż wybór grupy(grup) preferowanych jest niezbędny dla podjęcia skutecznych działań kierowanych do społeczności mediów internetowych (społecznościowych); konsekwencją określenia tej grupy jest dobór określonych narzędzi, ale przede wszystkim dobór odpowiednich treści i języka komunikacji. Próba podjęcia aktywności bez dedykowania jej do określonej grupy odbiorców skazuje na porażkę działalność podmiotu (jednostki) w mediach społecznościowych, gdyż de facto żadna z grup nie odbierze przekazu jako kierowanego właśnie do niej. Grupy odbiorców: młodzież ponadgimnazjalna i akademicka gimnazjaliści i uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej czytam bo lubię 16

17 3.8. Podstawy oceny skuteczności (mierniki). Z dostępnych źródeł wynika, że nie jest możliwy idealny wybór miarodajnych wskaźników skuteczności oddziaływania mediów społecznościowych. Brak jest bowiem ugruntowanej metodologii badań w tym zakresie. Dotyczy to zarówno świata usług komercyjnych, jak również działalności non-profit. Wydaje się, że spośród wielu możliwych parametrów pomiaru najbardziej miarodajne będą następujące wskaźniki: 1) liczba użytkowników portalu społecznościowego korzystających z profilu Biblioteki, 2) Liczba aktywnych użytkowników w jednostce czasu, 3) liczba publikowanych treści w jednostce czasu, 4) dynamika zmian aktywności użytkowników 5) Interakcje: Wyświetlenia postu na tablicy i w aktualnościach fanów oraz odsetek opinii o poście 6) Liczba odzewu na treści 7) liczba znaczników lubię to w jednostce czasu 8) liczba komentarzy w jednostce czasu, 9) liczba odsłon serwisu [rajska.info] skierowanych z portalu społecznościowego profilu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w jednostce czasu. Każdorazowa ocena oddziaływania winna być analizowana w szerszym aspekcie działalności jednostki, np. w ramach raportu rocznego Regionalnego Centrum Badań Czytelnictwa. Ocena działalności bieżącej poprzez wskaźniki możliwa jest wyłącznie jako osiąganie celów średniookresowych, poprzez wskazanie dynamiki zmian w ramach serwisu społecznościowego. Odrębną kwestią pozostaje możliwość badań wskaźników dla wydarzeń organizowanych wyłącznie poprzez wykorzystanie serwisu społecznościowego. W ramach działań zmierzających do uzyskania oceny skuteczności udziału Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w mediach społecznościowych należy przeprowadzić badanie użytkowników, zarówno z wykorzystaniem narzędzi internetowych, jak również przy pomocy technik uznawanych jako konwencjonalne Wybór serwisów i platform. Analiza kształtowania popytu na usługi poszczególnych serwisów społecznościowych w Internecie wskazuje, że dokonywane wybory mają zmienny charakter. Modne stało się podążanie za dynamicznie zmiennymi trendami popularności danych serwisów, a uczestnictwo w skupionych wokół nich społecznościach stanowi formę budowania prywatnej marki i prestiżu poprzez udział w grupie (o zasięgu nieograniczonym przez formalne granice, a jedynie w ramach przekraczanych barier językowych). Budowanie tezy i założeń długofalowego działania w sferze społeczności nowych mediów obarczone jest bardzo dużym błędem. Wydaje się, że perspektywa polityki pragmatyki działań i wyboru platform i narzędzi nie powinna przekraczać trzech lat. W świetle dostępnych informacji i obserwacji rynku usług wydaje się, iż najbardziej optymalny dobór platform i narzędzi winien wynikać z określenia głównego źródła informacji bazowej. W większości przypadków są to serwisy informacyjne portale, strony internetowe. Poprzez maksymalnie zautomatyzowany proces dystrybucji informacji winna ona docierać do poszczególnych serwisów społecznościowych, w których określona została aktywność Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. 17

18 Udział w serwisach społecznościowych winien podlegać stałemu monitoringowi, aby uniknąć znaczącej utraty zainteresowania grupy docelowej; ale równocześnie odpowiednio szybko podjąć decyzję o zaangażowaniu w nowe grupy (narzędzia). Niezbędnym wydaje się podjęcie działań zmierzających do pozyskania opinii użytkowników biblioteki na temat wykorzystywanych narzędzi i technik internetowych, ale również rozważenie możliwości przeprowadzenia dedykowanych badań socjologicznych i wykorzystania uzyskanych w ten sposób wyników do modyfikacji profilu działania i udziału Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w mediach społecznościowych. Przy powyższych warunkach projektowane rozwiązania winny obejmować działalność w serwisie internetowym [rajska.info] (z wykorzystaniem narzędzi tj. rss, newsletter) powiązanym z serwisem dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem profili: w portalu nk.pl oraz serwisem dla młodzieży starszej i akademickiej oraz innych czytelników jako profilu Facebook. W miarę posiadanych środków i zasobów ludzkich wydaje się możliwy i zasadny udział w profilach serwisów specjalizowanych (branżowych) tj. Linkedin (profil biznesowy i zawodowo-kompetencyjny). Jako narzędzia dodatkowe dla serwisów głównych wydaje się zasadne wykorzystanie serwisów zdjęciowych (odpowiednio dla grup dedykowanych: fotka.pl i Picassa zamiennie z Flicker) serwisów wideo (również w podziale na grupy dedykowane), odpowiednio: Youtube i Vimeo. Kwestią uznania pozostaje wybór platform narzędziowych do wsparcia współdzielenia treści fotograficznych i audio-wideo, jednakże dzisiaj jako zyskujące na popularności są serwisy Flicker i Vimeo Dobór zasobów ludzkich - zasady współpracy i koordynacji. Instytucjonalizowanie grupy wsparcia technicznego i merytorycznego winno nastąpić po skrystalizowaniu grupy pracowników, którzy będą zainteresowani udziałem w projekcie, łącząc działalność zawodową z uprzednią (najczęściej) działalnością hobbystyczną lub prywatną udostępniania treści w grupach społecznościowych. Zespół ds. komunikacji z użytkownikami powołany formalnie przez Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie musi posiadać sprecyzowane zadania i przypisane role poszczególnych członków zespołu (redaktorzy w poszczególnych zakresach, moderatorzy, koordynator). Zasady pracy i współpracy (procedury) winny zostać opracowane przez Zespół jako regulamin pracy Zespołu, a zaakceptowane przez Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Formuła taka nada podmiotowy charakter Zespołu i jego członków. Powołanie zespołu zadaniowego, którego pracę koordynować powinien specjalista ds. PR, winno umożliwiać profesjonalizację dostarczania zawartości Narzędzia i zasady realizacji. Budowanie relacji z użytkownikami będzie skuteczniejsze, jeśli odbywać się będzie z wykorzystaniem przyzwyczajeń odbiorców (np. realizacja projektu biblioteka trzech zmysłów : wtorek - czytałeś?, środa - widziałeś?, czwartek słyszałeś?, piątek: przed weekendem - zagospodarowanie czasu wolnego w oparciu o propozycje instytucji kultury (wojewódzkie lub partnerskie) i wykorzystanie treści przetworzonych (obcych). Dialog z użytkownikiem winien być podstawowym narzędziem realizacji założonych celów, czego oczekiwanym efektem winno być poszerzanie grona użytkowników 18

19 w serwisach internetowych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Całkowity wzrost liczby użytkowników (poszerzenie grona użytkowników) odbywać się będzie prawdopodobnie dzięki dywersyfikacji kanałów komunikacji i różnorodności wykorzystywanych narzędzi w ramach przyjętej jednolitej polityki. Zawartość komunikatów powinna skupiać się na: 1) informacji o zasobach zbiorów bibliotecznych (materiałów fizycznych do udostępnienia na miejscu i on-line) 2) wskazaniu dostępu do baz danych i baz informacyjnych, 3) informacji o usługach informacyjnych biblioteki (informacja naukowa), a w dalszej perspektywie, również świadczenie usług tą drogą. 4) informacji o wydarzeniach (organizacja wydarzeń, zaproszenia), 5) kreowaniu wydarzeń z wykorzystaniem wyłącznie drogi społecznościowej (budowanie grup wsparcia), 6) odwoływaniu się do treści zdigitalizowanych i dostępie do treści zdigitalizowanych (MBC), 7) kreowaniu nowych treści multimedialnych 8) ciekawostkach związanych z czytelnictwem, literaturą. Narzędzia wykorzystywane do publikacji treści winny umożliwiać automatyzację procesów publikowania oraz być dobierane stosownie do obowiązujących trendów ( : WWW: [rajska.info] (core); sm: Facebook, nk.pl - nasza klasa; z wykorzystaniem rss. Udział w społecznościach internetowych winna cechować elastyczność podejścia do serwisów (poszukiwanie i udział w społecznościach nowopowstających, niszowych, tematycznie ukierunkowanych na kulturę) związaną z dynamiką zmian sieci Internet i podziale rynku internetowego pomiędzy różnych dostawców usług oraz przyjętych przez nich różnych modeli biznesowych. Realizowany przekaz multimedialny winien posiadać wspólną myśl przewodnią, np. 60 sekund, krótkie formy audio-wideo publikowane w serwisach powinny być oparte o aktualność i atrakcyjność przekazu, różnorodność, adekwatność, nowoczesność. Stały monitoring aktywności i potrzeb użytkowników w serwisach internetowych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz profili w serwisach zewnętrznych pozwoli na podejmowanie adekwatnych działań w celu stałego doskonalenia jakości usług i serwisów Biblioteki. 19

20 4. Polityka social media (zbiór zasad, język komunikacji). POLITYKA SOCIAL MEDIA WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE 4.1. Uczestnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w mediach społecznościowych ma na celu zbudowanie relacji komunikacyjnej w oparciu przekaz informacji w dwóch wiodących obszarach oddziaływania Wsparcie procesu edukacji (dostęp do informacji i metainformacji, informacji o źródłach, informacji o metodach wyszukiwania informacji, infobrokerstwo) Zagospodarowanie czasu wolnego (informacja o wydarzeniach, relacje z wydarzeń, podsumowania po wydarzeniach), propagowanie spędzania czasu wolnego poprzez uczestnictwo w kulturze, w tym w pierwszej kolejności oparte o zasoby będące w dyspozycji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Udział w mediach społecznościowych winna cechować spójność działań marketingowych oraz budowanie jednolitego przekazu dla przyjętych grup docelowych Jakość informacji stanowi element budowania wizerunku profesjonalnej placówki, dlatego też nie można jej zaniżać Język przekazu winien być dostosowany do odbiorcy, z zachowaniem powszechnie uznanych standardów. Język musi być także spójny w zakresie komunikatów publikowanych w danym kanale komunikacji. Dla wybranej grupy docelowej wydaje się konieczne przyjęcie zasady, że język przekazu winien być stosunkowo formalny, czasem oscylujący bliżej granicy wypowiedzi nieformalnej, nie popadający w nadmierne zinfantylizowane luzactwo, ale też nie nudny. Tam, gdzie to możliwe, powinien zawierać elementy humoru na stosunkowo wysokim poziomie oraz być prosty w przekazie (unikać przeintelektualizowania) W przypadku przyjęcia zasady częściowego wykorzystania osobistych profili użytkowników jako działających w imieniu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie należy dopuścić możliwość używania specyficznego dla danej osoby języka, jednak zasadniczo zgodnego z przyjętym kanonem Źle oceniany przez społeczność internetową serwis informacyjno-komunikacyjny (profil) jest rozwiązaniem gorszym niż zaniechanie jego prowadzenia, dlatego lepiej nie zamieszczać informacji, niż zamieścić taką, która wywoła negatywne reakcje społeczności. Nie oznacza to oczywiście, że należy ukrywać istotne, lecz niepopularne informacje, a jedynie to, że zawsze trzeba przemyśleć formę ich publikacji. 20

Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas

Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław www.ue.wroc.pl Spis treści Wstęp...3 1.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH Monika Tomkiewicz Nr albumu: 248760 Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE I OFEROWANE PRZEZ NIE MOŻLIWOŚCI MONITOROWANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH

SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE I OFEROWANE PRZEZ NIE MOŻLIWOŚCI MONITOROWANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH Marcin Drabek, Marta Klimowicz SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE I OFEROWANE PRZEZ NIE MOŻLIWOŚCI MONITOROWANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH Warszawa - Wrocław, kwiecień 2013 Marcin Drabek, Marta

Bardziej szczegółowo

Nowe technologie w bibliotece

Nowe technologie w bibliotece Nowe technologie w bibliotece nowe technologie w bibliotece dodatek do Poradnika Bibliotekarza 1 nowe technologie w bibliotece poradnik bibliotekarza Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

MEDIA i nowe sposoby komunikacji rynkowej a etyka. Komunikacja rynkowa: Innowacje Media Design

MEDIA i nowe sposoby komunikacji rynkowej a etyka. Komunikacja rynkowa: Innowacje Media Design MEDIA i nowe sposoby komunikacji rynkowej a etyka Komunikacja rynkowa: Konsumenci wobec wykorzystywania nowych mediów w komunikacji marketingowej Consumers towards the use of new media in the marketing

Bardziej szczegółowo

Public Relations w polskiej gospodarce

Public Relations w polskiej gospodarce Public Relations w polskiej gospodarce Raport przygotowany na zlecenie Związku Firm Public Relations Warszawa Grudzień 2004 Spis treści: Wprowadzenie 3 1. Działalność branży PR w Polsce ujęcie teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Marketing internetowy w polskich spółkach giełdowych

Marketing internetowy w polskich spółkach giełdowych Marketing internetowy w polskich spółkach giełdowych Marketing internetowy Raport badawczy w polskich spółkach giełdowych Raport badawczy Autor: dr Grzegorz Mazurek Katedra Marketingu WSPiZ im. L.Koźmińskiego

Bardziej szczegółowo

Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej. rok 2014 nr 14

Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej. rok 2014 nr 14 Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej rok 2014 nr 14 The Poznan School of Banking Undergraduate Research Journal 2014 No. 14 edited by Piotr Dawidziak The Poznan School of Banking Press Poznan

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Strategia informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Myszyniec Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Myszyniec, czerwiec wrzesień 2006 Spis treści

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Fundacja Wspomagania Wsi 2011 Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Strategia Public Relations Gminy Mielec

Strategia Public Relations Gminy Mielec Strategia Public Relations wykonana w ramach projektu Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2014, vol. 2, no. 3 (264) Ewa Markiewicz, Marta Resiak-Urbanowicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Turystyki Autorka do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRCZNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI PRACA MAGISTERSKA

AKADEMIA GÓRCZNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI PRACA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRCZNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI PRACA MAGISTERSKA Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży Nazwisko

Bardziej szczegółowo

od redakcji Aktualności Szanowni Czytelnicy e-mentora, luty 2012 3

od redakcji Aktualności Szanowni Czytelnicy e-mentora, luty 2012 3 SPIS TREŚCI od redakcji Szanowni Czytelnicy e-mentora, We wstępnych słowach do bieżącego wydania pisma nie sposób pominąć tematu ACTA i nie wspomnieć o ruchu, który powstał w wyniku ujawnienia kontrowersji

Bardziej szczegółowo

INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO

INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO mgr inż. Witold Świeczak Instytut Lotnictwa w Warszawie Pion Marketingu Wprowadzenie Żyjemy w czasach rewolucji! Na naszych oczach dokonuje się rewolucja

Bardziej szczegółowo