W dniu 11 lutego br. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, podczas Wielkiej Gali og oszone zosta y wyniki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W dniu 11 lutego br. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, podczas Wielkiej Gali og oszone zosta y wyniki"

Transkrypt

1 Nr 1(60) marzec 2006 W dniu 11 lutego br. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, podczas Wielkiej Gali og oszone zosta y wyniki Drukarnia BDN w Wykrotach pi tnastej edycji konkursu Lider Polskiego Biznesu. PROCHEM S.A. otrzyma z otà statuetk Lidera Polskiego Biznesu Spotkanie noworoczne Technologie informatyczne w PROCHEM S.A. Galeria IRYDION

2 SPIS TREÂCI S P I S T R E Â C I WYDARZENIA 1 PROCHEM SA Liderem Polskiego Biznesu PROCHEM eksportuje polskà myêl technicznà 2 PROCHEM rozpoczyna wspó prac z LG.Philips LCD 2 Rankingi, rankingi... Magdalena Czekaj 3 Zakoƒczenie budowy drukarni BDN w Wykrotach Jaros aw Walas TQ Wydawca: PROCHEM S.A. Prezes: mgr in. Marek Garliƒski Redakcja: mgr in. Teresa Wygryzowska Warszawa ul. Powàzkowska 44c tel.: (0-22) fax: (0-22) Opracowanie: Studio Ancom 4 Kurs na e-business Marek Tarka FINANSE 5 Wyniki finansowe Krzysztof Marczak AKTUALNOÂCI Z GRUPY KAPITA OWEJ 5 Grupa Kapita owa PROCHEM S.A. - ASI Polska HISTORIA 6 Z historii firmy (45) Edmund SkoÊkiewicz 6 Spotkanie noworoczne 8 Technologie informatyczne w PROCHEM S.A. Tomasz KwaÊniewski 10 Wczasy w Tleniu Na ok adce: Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie, Wielka Gala pi tnastej edycji konkursu Lider Polskiego Biznesu. foto: Marek Nelken 11 Nowi pracownicy 11 Dzia alnoêç charytatywna 12 Klub Seniora 12 Noworoczne spotkanie Klubu Seniora 13 GALERIA IRYDION

3 WYDARZENIA W Y D A R Z E N I A PROCHEM SA Liderem Polskiego Biznesu 2005 Wystawa Firm Sukcesu tekst: TW foto: Marek Nelken PROCHEM S.A. w ciàgu 15 lat przynale noêci do Business Centre Club, wielokrotnie uczestniczy w konkursie Lider Polskiego Biznesu. Zgodnie z regulaminem konkursu w pierwszym etapie wybierane sà firmy nominowane do nagrody g ównej, a w drugim etapie na uroczystej Gali og aszana jest lista laureatów Z otych Statuetek. Dwukrotnie firma otrzyma a nominacj do nagrody g ównej w roku 1995 i Trzeci raz nominacj t uzyska a w roku Firmy, które zosta y nominowane mia y okazj pokazaç si szerszej publicznoêci na Wystawie Firm Sukcesu, która odby a si w siedzibie Businesss Centre Club w Warszawie, w dniach od 20 grudnia 2005 r. do 10 stycznia 2006 r. PROCHEM równie uczestniczy w tej wystawie. Na zdj ciu (od lewej): Prezes Marek Garliƒski oraz Prezes BCC Marek Goliszewski na stoisku firmy podczas wystawy. Wielka Gala Lidera Polskiego Biznesu W dniu 11 lutego br. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, podczas Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu og oszone zosta y wyniki pi tnastej edycji konkursu Lider Polskiego Biznesu. Z grona 37 nominowanych firm wy onieni zostali zdobywcy Z otej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu. Jest to nagroda przyznawana przez Business Centre Club wyró niajàcym si firmom oraz ich szefom. PROCHEM oraz Prezes Zarzàdu Marek Garliƒski otrzymali Z otà Statuetk Lidera Polskiego Biznesu 2005 w kategorii du ych przedsi biorstw za...dynamiczny rozwój, efektywne zarzàdzanie, osiàgni cie i utrzymanie wysokiej pozycji rynkowej oraz wyjàtkowà dba oêç o jakoêç us ug, przy zastosowaniu najnowoczeêniejszych metod pracy. Nagrod z ràk Pani Wicepremier Zyty Gilow- skiej, w imieniu PROCHEMU, odebra Cz onek Zarzàdu, Dyr. ds. Sprzeda y i Marketingu - Marek Kiersznicki. W tym roku Nagroda Specjalna BCC pow drowa a do Premiera S owacji Mikulasa Dzurindy. UroczystoÊç uêwietni koncert Zespo u PieÊni i Taƒca Âlàsk im. Stanis awa Hadyny. 1

4 WYDARZENIA W Y D A R Z E N I A PROCHEM eksportuje polskà myêl technicznà 21 grudnia 2005 r. PROCHEM S.A. podpisa umow z najwi kszym w gierskim producentem nawozów sztucznych Nitrogenmuvek Rt. Obejmuje ona zaprojektowanie i wybudowanie pod klucz instalacji neutralizacji azotanu amonu. Jest to ju druga umowa zawarta z Nitrogenmuvek Rt. w ciàgu ostatnich miesi cy. Oba kontrakty, których àczna wartoêç wynosi ponad 100 mln PLN, to dobry przyk ad eksportu polskiej myêli technicznej. Pierwsza umowa z Nitrogenmuvek Rt., podpisana zosta a w marcu 2005 roku. Dotyczy ona zaprojektowania i realizacji pod klucz instalacji granulacji saletrzaka, o czym pisaliêmy w Nr 56 naszej gazetki WiadomoÊci z marca 2005 r. Podpisanie dwóch znaczàcych umów z tym samym klientem w odst pie kilku miesi cy to dla nas wielka satysfakcja. Tym bardziej, e w obu przypadkach mamy do czynienia z realizacjà inwestycji pod klucz - PROCHEM wykonuje projekt i jest generalnym wykonawcà kompletnej instalacji. W zakres podpisanych kontraktów wchodzi równie sprzeda licencji na wykorzystanie technologii procesów produkcyjnych. Wybór PROCHEMU do realizacji tych dwóch inwestycji traktujemy jako wyraz uznania dla profesjonalizmu i doêwiadczenia naszej kadry in ynierskiej. tekst: foto: Andrzej Kopczyƒski Widzimy te du e szanse na dalszy rozwój eksportu kompleksowych us ug in ynierskich przy wspó pracy z polskimi i zagranicznymi partnerami technologicznymi i licencjodawcami - mówi Marek Kiersznicki, Dyrektor ds. Sprzeda y i Marketingu w PROCHEM SA. WartoÊç drugiej umowy (podpisanej w grudniu 2005 r.) wynosi 9,3 mln EUR. Dotyczy ona zaprojektowania i realizacji pod klucz instalacji neutralizacji azotanu amonu. Licencjodawcà jest niemiecka firma Uhde GmbH. PROCHEM zosta wskazany przez licencjodawc jako preferowany generalny wykonawca, a przygotowana wspólnie z Uhde oferta zosta a zaakceptowana przez Nitrogenmuvek Rt. WczeÊniej PROCHEM wspó pracowa z Uhde przy realizacji wytwórni saletrzaku dla jednej z najwi kszych firm bran y chemicznej w Polsce - Anwil SA. Zakoƒczenie realizacji drugiego kontraktu dla Nitrogenmuvek Rt. przewidziane jest na II kwarta 2007 roku. Na zdj ciu obok - przedstawiciele PROCHEMU i Nitrogenmuvek po podpisaniu kontraktu. Od lewej: Marek Kiersznicki, Jaros aw St pniewski, Jan Zaraska, Ignac Kruppa oraz Janos Szilagyi. PROCHEM rozpoczyna wspó prac z LG.Philips LCD W styczniu 2006 r. PROCHEM podpisa kontrakt z koreaƒskà firmà LG.Philips LCD Poland Sp. z o.o. na us ugi projektowe pierwszego etapu inwestycji w Kobierzycach. Firma nasza rozpocz a ju wspó prac z koreaƒskà firmà architektonicznà Chang Jo Architects, wyspecjalizowanà w obs udze tego klienta. Kontrakt obejmuje pierwszy etap inwestycji, polegajàcy na budowie fabryki modu ów ciek okrystalicznych i monitorów o wydajnoêci 3 mln szt. rocznie. LG.Philips b dzie rozwijaç zdolnoêç produkcyjnà - w 2011 r. planowana jest produkcja na poziomie 11 mln szt. rocznie. Mamy dobre doêwiadczenie we wspó pracy z klientami koreaƒskimi. Ju w latach wykonaliêmy prace projektowe dla inwestycji DAEWOO w Polsce. W paêdzierniku ubieg ego roku zostaliêmy zaproszeni przez Sekcj Handlowà Ambasady Republiki Korei w Polsce do przedstawienia na targach bran owych w Seulu perspektyw rynku budownictwa przemys owego w Polsce. Mia em tam okazj przekonaç si tekst: TW foto: Andrzej Woêniak o du ym potencjale inwestycyjnym koreaƒskich firm i ich zainteresowaniu Polskà. LG.Philips LCD, który planuje zainwestowaç àcznie 429 mln EUR, jest tego znakomitym przyk adem. W najbli szym czasie nale y spodziewaç si kolejnych inwestorów koreaƒskich, którzy b dà zainteresowani wejêciem na polski rynek, a ich zaanga owanie b dzie wymaga o wsparcia in ynierskiego, jakiego jesteêmy w stanie udzieliç - mówi Marek Kiersznicki, Dyrektor ds. Sprzeda y i Marketingu w PROCHEM SA. Je eli chodzi o us ugi projektowe, jest to jedna z wi kszych umów, jakà ostatnio podpisaliêmy. Liczymy, e nasze doêwiadczenie b dzie wykorzystane równie w przysz oêci. Rankingi, rankingi... tekst: Magdalena Czekaj. Wed ug rankingu sporzàdzonego przez Warsaw Business Journal Book of List 2006, Przewodnik po polskim biznesie i gospodarce, firma PROCHEM S.A. zaj a I miejsce w grupie Firm architektonicznych. Wed ug tego samego rankingu Warsaw Business Journal, PROCHEM S.A. równie uplasowa si na III pozycji wêród Firm zarzàdzajàcych projektem budowlanym, natomiast jako Generalny wykonawca zajà X miejsce. Rankingi zosta y opracowane na podstawie przychodów uzyskanych przez firmy w 2004r., odpowiednio z projektowania architektonicznego, zarzàdzania projektem budowlanym i generalnego wykonawstwa. W innym rankingu opublikowanym przez Home & Market w lutym 2006 r. Lokomotywy Polskiej Gospodarki, PROCHEM S.A. znalaz si na 5 pozycji wêród Najdynamiczniejszych Spó ek, uzyskujàc 374,5%-owy wzrost przychodów z porównywanych trzech kwarta ów roku 2004 i

5 WYDARZENIA W Y D A R Z E N I A Zakoƒczenie budowy DRUKARNI BDN w Wykrotach Dobiega koƒca budowa drukarni BDN w Wykrotach. By a to jedna z dwóch najwi kszych inwestycji realizowanych przez PROCHEM S.A. w 2005 roku. Zakres wykonywanych prac by ogromny. Drukarni stanowi kompleks hal (przygotowanie form drukujàcych, magazyn papieru, hala maszyn drukarskich, hala introligatorni), zespó obiektów technicznych (kot ownia, magazyn farb, stacja trafo, instalacja odzysku toluenu, oczyszczalnia Êcieków pogalwanicznych), budynek biurowy oraz socjalny, zbiorniki retencyjne wody deszczowej oraz sieç dróg zak adowych. àczna powierzchnia hal wynosi ponad m 2, a kubatura m 3. Najwi ksza hala introligatorni o powierzchni m 2 i rozpi toêci kratownic stalowych 50 m robi imponujàce wra enie. Pod wzgl dem rozwiàzaƒ technicznych inwestycja nie by a szczególnie skomplikowana, natomiast wyró nia a si du ymi gabarytami obiektów. Po kilkumiesi cznym etapie prac przygotowawczych, wykonaniu robót ziemnych makroniwelacyjnych i wybraniu firm wykonawczych, w grudniu 2004 r. rozpocz y si prace budowlane. W czasie najbardziej wzmo onych prac codziennie pracowa o jednoczeênie ok. 600 pracowników z 30 tekst i foto: Jaros aw Walas miesi cy. Obecnie prowadzone sà odbiory w zakresie budowlano-instalacyjnym oraz próby funkcjonowania poszczególnych instalacji technologicznych. W najbli szych tygodniach obiekt zostanie przekazany inwestorowi do u ytkowania. PROCHEM S.A. pe niàc funkcj Generalnego Realizatora Inwestycji zrealizowa prace budowlane, instalacje elektryczne, sanitarne, sieci zewn trzne i drogi. Monta instalacji technologicznych i maszyn drukarskich prowadzi y firmy zagraniczne. Drukarnia wyposa ona jest w nowoczesne maszyny drukarskie i introligatorskie. Zastosowana w drukarni BDN technologia wkl s odrukowa charakteryzuje si du à dba oêcià o Êrodowisko naturalne. Rozcieƒczalnik i g ówny sk adnik farb drukarskich - toluen - nie przedostaje si do Êrodowiska. W procesie technologicznym nast puje prawie ca kowity odzysk toluenu z powietrza. Z ca à pewnoêcià mo na stwierdziç, e wybudowana przez PROCHEM drukarnia BDN jest najwi kszà i najnowoczeêniejszà drukarnià wkl s odrukowà w Polsce i jest przyjazna Êrodowisku. Istotnym jest równie stworzenie ponad 300 miejsc pracy dla osób z pobliskiego regionu. Nie sposób napisaç o wszystkich, którzy przyczynili si do tego sukcesu, dlatego firm wykonawczych z ca ej Polski. Jak to zwykle ostatnio bywa na budowach inwestor ustala bardzo krótkie terminy wykonania prac. Widaç by o ogromne zaanga owanie ze strony wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie. Dzi ki temu, proces inwestycyjny tak olbrzymiego zak adu trwa zaledwie 15 wymieni tylko tych najwa niejszych. Budow prowadzi dyrektor biura budowy Tadeusz Chmielewski, wspierany przez inspektorów, w tym inspektora robót elektrycznych Andrzeja Marciniaka. Koordynatorem projektu oraz odpowiedzialnym za wspó prac z inwestorem by Jaros aw Walas. 3

6 T Q TQ Kurs na e-business PROCHEM S.A. w grudniu 2005 roku podpisa umow konsorcjum, w którego sk ad wchodzi 16 partnerów z nast pujàcych krajów Unii Europejskiej: Hiszpanii, Francji, Litwy, Polski i S owenii. Liderem konsorcjum jest LABEIN Technological Center z Hiszpanii, który w imieniu konsorcjum zawar kontrakt z Komisjà Europejskà na prace badawcze - projekt Nr. IST , akronim e-nvision. W ramach konsorcjum, PROCHEM S.A. reprezentowany jest przez Marka Tark oraz Tomasza KwaÊniewskiego. W sk ad konsorcjum wchodzi równie ATUTOR, spó ka nale àca do Grupy Kapita owej PROCHEM, reprezentowana w konsorcjum przez Mariusza Szloma. Poni ej przedstawiamy t umaczenie streszczenia opisujàcego projekt e-nvision, przygotowanego przez LABEIN. W ciàgu ostatniej dekady Êrodowisko badawcze dokona o ogromnego wysi ku, aby wcieliç w ycie integracj i automatyzacj procesów biznesowych przedsi biorstw. Równolegle du e firmy udoskonali y swojà dzia alnoêç poprzez cze do podj cia badaƒ nad technologiami zapewniajàcymi lepszà automatyzacj oraz aren wspó pracy dla tych przedsi biorstw, gdzie rozwini te zostanà procesy, zasady koordynacji, odpowiednie oprogramowanie i standardy. tekst: Marek Tarka Mened er ds. Systemu JakoÊci i Marketingu Inne Organizacje Grupy firm Admin. Publiczna MSP MSP Uwarunkowania integracji Klient Dostawcy Dostawcy Platforma e-business Klient Klient Wewn trzna integracja MSP Rynek ERP CRM Log. Programy w firmie wprowadzenie innowacyjnych idei handlu elektronicznego (e-commerce) do swoich procesów handlowych (business processes). Teraz wymagajà one scenariusza bardziej zorientowanego na wspó prac, w którym ich wewn trzne i zewn trzne procesy organizacyjne b dà dzia a y razem zapewniajàc zewn trzny model wspó pracy przedsi biorstw (external collaborative business model). Wszystko to, zmusi o Êrodowisko badaw- Niemniej jednak ta kompleksowa i zaawansowana wiedza nie dotar a w praktyczny sposób do rzeczywistego Êwiata MSP (Ma e i Ârednie Przedsi biorstwa). Dzisiejsze podejêcie do us ug sieciowych i nazewnictwa w sieci, metod, techniki i standardów, wcià wymaga specjalistów pracujàcych na bardzo szczegó owych technicznych poziomach wdro enia bardzo odleg ych od potrzeb rzeczywistych przedsi wzi ç, praktyki i uwarunkowaƒ. Te w aênie wzgl dy motywujà konsorcjum e-nvision* do przeprowadzenia podstawowych badaƒ, w celu zdefiniowania, z punktu widzenia MSP w budownictwie, kompletnej infrastruktury dla scenariusza wspó pracy MSP poprzez sieç, w pe nym cyklu przedsi wzi cia. W naszej pracy badawczej przedstawiamy aktualny poziom rozwoju w tej dziedzinie identyfikujàc jednoczeênie otwarte zagadnienia do badaƒ i opisujemy struktur przedsi wzi ç MSP w budownictwie, która pozwoli nam na opis Modelu e-business, zorientowanego na MSP, formalnie okreêlonego przez zestaw nazewnictwa (set of ontologies) i zestaw powiàzanych us ug dla biznesu, pozwalajàcych MSP na uwzgl dnienie aspektów formalnych, spo ecznych, ekonomicznych i niezawodnoêci do ich modelu dzia alnoêci (business model). Wymienione elementy b dà zintegrowane w efektywnej MSP-skali na platformie Open Source e-business, otwartej i odpowiednio konfigurowanej, aby mog a byç zaadoptowana przez MSP (patrz rysunek). * Prace te sà cz Êciowo wspierane przez Komisje Europejskà jako projekt Nr. IST e-nvision (Nowa wizja udzia u europejskich MSP w przysz ym scenariuszu e-biznesu) konsorcjum z o onego z LABEIN, SOFTEC, ASEFAVE, CSTB, BBS-SLAMA, EURO, HRONO, KTU, ITERIJA, ASM, K-PSI, ATUTOR, PROCHEM, ZRMK, CCS, NEOSYS 4

7 FINANSE F I N A N S E WYNIKI FINANSOWE IV kwarta 2005 Wybrane dane finansowe (w tys. z ) Dyrektor Finansowy Krzysztof Marczak PROCHEM S.A. GRUPA KAPITA OWA PROCHEM S.A. IV kwarta kwarta y 2005 IV kwarta kwarta y 2005 I. Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materia ów II. Zysk (strata) brutto na sprzeda y III. Zysk (strata) z dzia alnoêci operacyjnej IV. Zysk (strata) brutto V. Zysk (strata) netto VI. Aktywa razem VII. Kapita w asny VIII. Zysk (strata) na jednà akcj zwyk à (w z ) - 3,29-6,25 IX. WartoÊç ksi gowa na jednà akcj (w z ) - 13,94-18,96 Rok 2005 zamknà si w dzia alnoêci Spó ki rekordowymi wynikami zarówno po stronie sprzeda y, jak i zysków z dzia alnoêci. By a to kontynuacja trendu zapoczàtkowanego w II pó roczu ubieg ego roku, kiedy to w faz pe nej realizacji wesz o kilka du ych kontraktów realizowanych m.in. dla PERN Przyjaêƒ S.A. i firmy BDN Sp. z o.o. Pozwoli o to uzyskaç przychody ze sprzeda y przekraczajàce 566 mln z i zysk na sprzeda y powy ej 13 mln z. Na poziom zysku netto wp yn a równie wyp acona zaliczkowo przez spó k zale nà Irydion Sp. z o.o. dywidenda w kwocie 5,6 mln z. Wskaêniki zyskownoêci i p ynnoêci: - stopa zysku na sprzeda y 2,7% - stopa zysku brutto 3,0% - stopa zysku netto 2,3% - p ynnoêç bie àca 1,2 Przychody netto ze sprzeda y Grupy Kapita owej PROCHEM S.A. w 2005 roku wynios y 596 mln z., a rentownoêç netto 4,1%. Wynik netto Grupy jest prawie dwukrotnie wy szy od zanotowanego w 2004 r. Grupa Kapita owa PROCHEM S.A. ASI Polska W roku 2005 Spó ka ASI Polska, nale àca do Grupy Kapita owej PROCHEM S.A., Êwiadczy a us ugi utrzymania ruchu dla wielu znaczàcych producentów dzia ajàcych g ównie w przemyêle motoryzacyjnym, ale równie szklarskim, chemii gospodarczej. ASI Polska wykonywa a us ugi m.in. dla nast pujàcych klientów: * Faurecia Fotele Samochodowe w Grójcu - utrzymanie ruchu w Wydziale Foteli oraz Lakierni, a tak e zarzàd i utrzymanie ruchu floty wózków transportowych, * Delphi Automotive Systems w Tychach - eksploatacja i utrzymanie ruchu infrastruktury oraz gospodarka odpadami, * Saint Gobain Sekurit Autoglass w Dàbrowie Górniczej - serwis linii do ci cia szyb, * Tenneco Automotive East w Gliwicach - remonty i modernizacja maszyn, * TRW w Gliwicach - utrzymanie ruchu linii produkcyjnych, eksploatacja i utrzymanie ruchu infrastruktury, * NGK Ceramics Polska w Gliwicach - AKTUALNOÂCI A K T U A L N O  C I eksploatacja i utrzymanie ruchu infrastruktury, * Faurecia w Wa brzychu - utrzymanie ruchu wydzia u lakierni oraz spawalni i pras, * Procter & Gamble - modernizacja linii produkcyjnych. Oprócz us ug utrzymania w ruchu zakontraktowanych na d u szy okres (kilku miesi cy lub lat), Spó ka wykonywa a mniejsze zlecenia dotyczàce serwisu automatyki, modernizacji maszyn oraz linii produkcyjnych. Innym wyzwaniem dla ASI Polska by o podj cie si zadania transferu linii produkcyjnych z Zak adów OPEL w Bochum (Niemcy) do Tower Automotive w Opolu. Najwa niejszym osiàgni ciem technicznym by o pomyêlne przeprowadzenie modernizacji linii produkcyjnej rur preizolowanych dla firmy Logstor w Zabrzu, monta linii produkcyjnej dla firmy Technos Cannon w Jelczu oraz wykonanie specjalistycznej linii produkcyjnej dla TRW Gliwice. ZaÊ najwa niejsze osiàgni cie marketingowe to bezprzetargowe przed u enie umo- wy z Faurecia Grójec na utrzymanie ruchu Wydzia u Foteli oraz podpisanie umowy z Faurecia Wa brzych na utrzymanie ruchu spawalni i pras, a tak e z TP S.A. na akwizycj us ug. Przychody uzyskane przez spó k w 2005 r. wynios y ponad 18 mln z, zysk netto prawie 1 mln z, a Êrednie zatrudnienie 156 osób. 5

8 HISTORIA H I S T O R I A Z historii firmy (45) PROCHEM wkracza w 60-ty rok dzia alnoêci Gdy trzeba by o z gruzów nocy, Zaczynaç w Polsce nowy dzieƒ, Gdy trzeba by o z ca ej mocy, Wymazaç z Polski wojny cieƒ, Budowaç domy i fabryki, Przez rzeki, mosty, drogi w Êwiat, W czterdziestym siódmym ju kroniki, Zanotowa y pierwszy wk ad, Naszych umys ów, serc i ràk... W lutym 2007 roku PROCHEM ukoƒczy 60 lat. Gdyby spersonifikowaç naszà firm, w Êwietle obowiàzujàcych przepisów o prawach emerytalnych, mo e spokojnie pracowaç jeszcze pi ç lat. A tymczasem, jeêli rozejrzymy si dooko a, spojrzymy na m odzie, która obok pracowników o nieco przyprószonych siwiznà w osach, obecnie tworzy krajobraz naszej firmy - to nasuwa si wniosek, e wiek firmy nie nale y liczyç tylko wy àcznie wg lat jej istnienia, ale tekst : Edmund SkoÊkiewicz tak e wg Êredniej wieku jej za ogi. W przypadku PROCHEMU obydwa te parametry sà równie wa ne. Lata pracy to wiedza i doêwiadczenie, a m odoêç to wiedza dodatkowo poparta zapa em i energià. Czas biegnie szybko, chcemy, aby zatrzyma si chocia na chwil - ale nic z tego. Pora wi c na rozpocz cie przygotowaƒ, aby taki jubileusz 60-lecia dzia alnoêci w aêciwie uczciç, bowiem pozosta nam ju tylko jeden krótki rok. A powodów do uroczystego obchodzenia takiej rocznicy jest wiele. Firma posiada ugruntowanà pozycj w swoim Êrodowisku, wiele nagród i certyfikatów zaêwiadczajàcych o jej wiarygodnoêci technicznej i ekonomicznej, doêwiadczonà i sprawdzonà kadr o du ym sta u pracy, wspieranà przez licznà grup m odych pracowników. PROCHEM mieszka w eleganckim i nowoczesnym budynku, a wyposa enie techniczne pracowników nie ust puje firmom zagranicznym (czytaj: zachodnim). Mieç lat szeêçdziesiàt i rozleg e plany na przysz oêç cechuje firmy silne, trafiajàce w gusta klientów i potrafiàce zaspokoiç ich rosnàce potrzeby. PROCHEM jest takà firmà - niech s owa d ugoletniego pracownika tej firmy wszyscy m odsi przyjmà za dobrà monet i aktywnie wspó tworzà jej przysz y wizerunek....a kiedy los dla firmy hojny, Zapisze pierwsze jej stulecie, I nigdy ju nie b dzie wojny, I gruzów nigdzie nie znajdziecie, Nast pcy nasi spojrzà wstecz, Gdzie wêród betonu, szk a i stali, B yszczy Syreny w s oƒcu miecz, I zaraz za nià te w oddali, Na prawo troch,... neon PROCHEM. Spotkanie noworoczne 3 stycznia 2006 r. w sali konferencyjnej IRYDIONA - siedziby spó ki PROCHEM S.A., na corocznym spotkaniu przy tradycyjnej lampce szampana spotka o si szerokie kierownictwo firmy. Jak zwykle g ównym punktem spotkania by o wystàpienie Prezesa Spó ki Marka Garliƒskiego, w którym podsumowa najwa niejsze wydarzenia minionego roku i przedstawi g ówne zadania na 2006 rok. Poni ej wybrane fragmenty wystàpienia. tekst : TW foto : Andrzej Kopczyƒski dokoƒczenie na str. 7 Wyniki ekonomiczne Wyniki uzyskane przez firm w 2004 roku by y znacznie lepsze ni w poprzednich latach, ale mo na powiedzieç, e 2005 rok by pod tym wzgl dem rekordowy. WzmocniliÊmy naszà pozycj rynkowà w kraju, jak równie pozyskaliêmy nowe du e kontrakty eksportowe. Najwi cej naszych klientów pochodzi o z szeroko rozumianego sektora chemicznego, ale ÊwiadczyliÊmy równie us ugi dla farmacji, motoryzacji, budownictwa ogólnego i ochrony Êrodowiska. àczne przychody uzyskane przez PROCHEM w 2005 r. wynios y ponad 500 mln z - szczegó owe dane zostanà przedstawione w terminie póêniejszym. Zysk netto Spó ki osiàgni ty w 2005 roku b dzie równie znacznie wy szy ni w roku poprzednim. W zwiàzku ze znacznym wzrostem iloêci zleceƒ w 2005 roku zanotowaliêmy tak e, du y wzrost zatrudnienia w firmie - o ponad 20% i obecnie jest nas ju ponad 270 osób. 6

9 Spotkanie noworoczne dokoƒczenie ze str. 6 Grupa Kapita owa JeÊli chodzi o Grup Kapita owà PROCHEMU to za wczeênie jeszcze na podanie jej wyników. Przewidujemy jednak, e przychody Grupy w 2005 roku b dà równie znacznie wy sze ni w roku ubieg ym. W sk adzie Grupy Kapita owej nie by o du ych zmian - jedyna zmiana to zakup udzia ów w spó ce ITEL Sp. z o.o., z siedzibà w Gdyni. Spó ka ta prowadzi swojà g ównà dzia alnoêç w zakresie projektowania oraz realizacji stacji i instalacji radiowych dla sektora telekomunikacji. Zatrudnienie w spó kach nale àcych do Grupy Kapita owej PROCHEMU wynosi obecnie ponad 800 osób. SpoÊród firm nale àcych do grupy najlepsze wyniki finansowe uzyska a spó ka IRYDION (sprzeda budynku biurowego IRYDION z dobrym zyskiem), ale równie inne spó ki uzyska y dobre wyniki. Najwa niejsze osiàgni cia którym jest spó ka PROCHEM INWESTY- CJE, nale àca do grupy kapita owej PROCHEM S.A. W 2005 r. PROCHEM pe ni nadzór inwestorski na kilku inwestycjach, m.in. przy budowie Centrum sportowo-konferencyjnego dla Toyoty Motor Manufacturing Poland w Wa brzychu, pe ni rol kierownika projektu - kontynuacji budowy budynku biurowo-redakcyjnego oraz gara u wielopoziomowego dla TVP w Warszawie, prowadzi nadzór inwestorski przy realizacji oraz w Porcie Wojennym Gdynia, a tak e dla naszych sta ych klientów z sektora farmaceutycznego projekt modernizacji wydzia u dozowni dla POLFY Tachomin oraz kontynuacja projektu przeniesienia i modernizacji instalacji syntez dla POLPHARMY w Starogardzie Gdaƒskim. Rozpocz liêmy du y projekt - rozbudow instalacji bieli tytanowej w ZCh Police. Bardzo zaawansowane sà równie prace zwiàzane z ofertà dla LG - projektu zak adu produkcji monitorów ciek okrystalicznych Chcia bym równie przypomnieç najwa niejsze osiàgni cia rzeczowe PROCHEMU, którymi mo emy pochwaliç si w 2005 roku. W tematach realizacyjnych najwi kszym by a kontynuacja generalnej realizacji inwestycji III nitki rurociàgu Przyjaêƒ na odcinku Adamowo - Plebanka dla PERN Przyjaêƒ S.A., która zosta a przerwana w listopadzie 2005 r. w wyniku obustronnego wypowiedzenia umowy. Innym du ym tematem realizacyjnym by a kolejna inwestycja dla Wydawnictwa H. Bauer - budowa nowej drukarni w Wykrotach, która jest praktycznie zakoƒczona. Kontynuujemy realizacj kontraktu na modernizacj bazy paliwowej w Szczecinie dla PKN ORLEN. Trwajà koƒcowe prace przy instalacji hydrorafinacji parafin dla Rafinerii-Trzebinia. ZakoƒczyliÊmy budow instalacji nalewu paliw do autocystern dla Grupy LOTOS w Gdaƒsku. W ubieg ym roku firma rozpocz a realizacj kontraktu na projekt i wykonanie instalacji granulacji nawozów dla w gierskiej firmy Nitrogenmuvek Rt., a w grudniu 2005 r. podpisany zosta drugi kontrakt z tà firmà na projekt i realizacj instalacji neutralizacji azotanu amonu. Rozpocz liêmy realizacj kontraktu na projekt i wykonanie instalacji petrokarbochemicznej dla Petrochemii- Blachowni w K dzierzynie-koêlu. KontynuowaliÊmy równie remont i modernizacj budynków biurowych SGGW przy ul.rakowieckiej w Warszawie oraz remont i modernizacj budynków przy ul. E.Plater w Warszawie dla dzier awcy obiektów, adaptacji budynków na stacje dializ dla firmy Gambro, a tak e nadzór inwestorski na budowie kompleksu apartamentowous ugowego CityBud w Warszawie. PROCHEM kontynuowa równie pe nienie funkcji In yniera Kontraktu wg FIDIC (jako w Kobierzycach. Zapad a decyzja o rozbudowie Fabryki Zespo ów Samochodowych dla TMMP w Wa brzychu, w zwiàzku z czym mamy nadziej na nasz udzia w tym temacie w pracach projektowych, jak i nadzorze inwestorskim. cz onek mi dzynarodowych konsorcjów) na budowie systemu kanalizacji sanitarnej Nagrody w mieêcie i gminie Rybnik oraz przy modernizacji oczyszczalni Êcieków dla miasta Lublina. Obydwa programy inwestycyjne wspó finansowane sà przez fundusz ISPA. Tematów projektowych w 2005 r. by o bardzo du o, a najwi ksze z nich to: rozbudowa zak adów opon samochodowych W 2005 r. dzi ki dobrym wynikom finansowym uzyskanym przez Spó k w 2004 r. oraz wielu znaczàcym osiàgni ciom w dziedzinie projektowania, firma nasza otrzyma a kilka presti owych nagród. Najwa niejsze z nich to nagroda g ówna Michelin w Olsztynie, projektowanie trójwymiarowe Ministra Infrastruktury w konkursie instalacji do wydobycia ropy naftowej z dna morza na p ywajàcej platformie Projekt In ynierski Roku 2004 za projekt zbiorników ropy naftowej o pojemnoêci wydobywczej dla Vetco Aibel 100 tys. m 3 dla PERN PRZYJAè S.A. (Norwegia), modernizacja 6 baz paliwowych dla PKN ORLEN, modernizacja w ró nym zakresie kilkunastu baz paliwowych dla NAFTOBAZ. WykonaliÊmy równie kilka projektów dla wojska, m.in. modernizacj zbiorników oraz urzàdzeƒ dystrybucji produktów naftowych w jednostce wojskowej w Maksymilianowie, w Adamowie oraz I nagroda za projekt instalacji na platformie wydobywczej TROLL A dla norweskiej firmy ABB Offshore Systems. W 2005 r. PROCHEM S.A. zdoby równie równorz dnà I nagrod w gronie kilku firm w konkursie Najlepsza firma projektowa w Polsce w latach zorganizowanym przez Izb Nowym Glinniku i Inowroc awiu dokoƒczenie na str. 8 7

10 Spotkanie noworoczne dokoƒczenie ze str. 7 Projektowania Budowlanego. W konkursie Mazowiecka Firma Roku 2004 organizowanym przez Zwiàzek Pracodawców Mazowsza, pod patronatem Wojewody Mazowieckiego, PROCHEM otrzyma I nagrod i statuetk Z otego Or a w kategorii budownictwo i infrastruktura. I miejsce i tytu Pracodawca Roku 2004 w Budownictwie w konkursie organizowanym przez Polski Zwiàzek Pracodawców Budowlanych otrzyma Prezes PROCHEM S.A. - Marek Garliƒski. W grudniu 2005 r. otrzymaliêmy nominacj do nagrody Lider Biznesu 2005 w konkursie organizowanym przez Business Centre Club. W lutym br. nastàpi rozstrzygni cie tego konkursu. Kapita akcyjny i akcjonariat W 2005 r. akcjonariusze posiadajàcy akcje PROCHEMU nie mieli powodów do narzekania. WartoÊç jednej akcji wzros a w 2005 roku o 40% - z 20,8 z do 29,2 z. Zmieni a si struktura kapita u PROCHEMU. Dwa kolejne fundusze inwestycyjne zakupi y nasze akcje. Na koniec 2005 r. najwi ksi akcjonariusze to: * PROCHEM Holding Sp. z o.o. - 28,70 % kapita u, * ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - 13,67 % kapita u, * UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - 8,84 % kapita u, * Commercial Union Investment Management S.A. - 6,98 % kapita u, * Steve G.Tappan - 6,14 % kapita u. Najwa niejsze zadania na 2006 r. Najwa niejsze zadania dla nas w 2006 roku, to m.in.: * sprawna realizacja rozpocz tych du ych tematów projektowych i realizacyjnych, * efektywna dzia alnoêç majàca na celu pozyskanie nowych tematów w ró nych sektorach, w kraju i zagranicà, * osiàgni cie dobrej rentownoêci dzia alnoêci podstawowej spó ki i satysfakcjonujàcej stopy zwrotu na kapitale. Pan Prezes przypomnia równie wszystkim, e w tym roku wkraczamy w 60-ty rok dzia alnoêci firmy, który uroczyêcie b dziemy Êwi towaç w lutym 2007 r. Koƒczàc swoje wystàpienie Prezes podzi kowa wszystkim za wk ad pracy w tym tak trudnym i bardzo pracowitym roku. Osiàgn liêmy wiele sukcesów, z drugiej strony trzeba przyznaç, e w mijajàcym roku zanotowaliêmy tak e niepowodzenia. Z powodu nagromadzenia du ej iloêci pracy, nale y do nich zaliczyç przede wszystkim nie zawsze dotrzymywanie przez nas terminów kontraktowych realizowanych projektów i inwestycji, pomimo du ego zaanga owania wielu osób, co w efekcie obni a troch ocen naszej ca ej dzia alnoêci. Trzeba to zdecydowanie poprawiç. Obecny portfel zamówieƒ na us ugi naszej firmy na nast pny rok, jak i negocjowane nowe kontrakty, pozwalajà patrzeç w przysz oêç z optymizmem. Wznoszàc kieliszek szampana Prezes yczy pracownikom zdrowia, pomyêlnoêci w yciu osobistym i sukcesów zawodowych w 2006 roku. Wszyscy zgromadzeni wzajemnie sk adali sobie yczenia, oby bie àcy rok by równie dobry jak rok Technologie informatyczne w PROCHEM S.A. Dzia y pomocy technicznej wielu firm komputerowych zanim dopuszczà do kontaktu z potencjalnym petentem kierujà go do poradnika, zawierajàcego odpowiedzi na najcz Êciej zadawane pytania (FAQ). W ten sposób wi kszoêç zg oszeƒ nie dociera dalej, gdy u ytkownicy rozwiàzujà je samodzielnie, zapoznajàc si z odpowiedziami na pytania, które ktoê ju wielokrotnie zadawa. Mogàc skorzystaç z am WiadomoÊci z PRO- CHEMU uzna em, e móg bym w kilku akapitach zmieêciç zestaw najpopularniejszych pytaƒ i odpowiedzi, jakie do nas trafiajà i tym samym zapewni bym dzia owi IT podobny Êwi ty spokój. Wi kszoêç problemów to codzienne k opoty z uzyskaniem dost pu do w aêciwych dysków, wykonaniem wydruku na konkretnym urzàdzeniu, czy wys aniem zeskanowanego pliku do w aêciwego katalogu. Pewnie znalaz bym wiele takich przyk adów, ale uêwiadomi em sobie, e poza podstawowà obs ugà u ytkowników g ówna aktywnoêç dzia u IT to realizacja du o bardziej ambitnych przedsi wzi ç. Dobitnym tego przyk adem jest ostatni rok. Wraz z przyrostem realizowanych przez Spó k projektów, wyraênym wzrostem zatrudnienia, podwy szonym tempem pracy i stawianych wymagaƒ, nastàpi te istotny rozwój systemu informatycznego w ka dej jego dziedzinie. Sprz t Najbardziej widoczne na stanowiskach pracy sà nowe komputery firmy DELL (ponad 100 szt.), które zastàpi y wys u ony sprz t. Nowe stanowiska pracy to te mniej widoczna a niezb dna rozbudowa okablowania budynku i zakup aktywnych elementów sieci, zw aszcza w przestrzeni zagospodarowanej na drugim pi trze. Nowe sà serwery obs ugujàce system: pocztowy, projektowy i systemów ksi gowych. Wzmocniony i uaktualniony zosta sprz t zabezpieczajàcy. Zwi kszono przepustowoêç àcz internetowych. Wszystkie te kroki da y solidnà podstaw do tego, by koƒcowy u ytkownik móg otrzymaç do swojej pracy lepsze, wydajniejsze narz dzia. tekst : Tomasz KwaÊniewski Kierownik Oddzia u Informatyka Oprogramowanie Sprz t i struktura sieciowa to tylko podstawa dla instalacji nowego oprogramowania. W tej dziedzinie te zrobiliêmy post py. Inwestycje obj y podstawowe narz dzia biurowe jak pakiet Office2003, czy aktualizacja systemu pocztowego Lotus Notes do wersji 6.5. Za sprawà stworzonych od podstaw aplikacji (pod nadzorem dzia u IT) nasz zamienia si ze zwyk ego listonosza w powa ny system obiegu dokumentacji. DokonaliÊmy te aktualizacji i rozbudowy podstawowego narz dzia Oddzia u PROCHEM Projekt, jakim jest AutoCAD2006. Obecnie dysponujemy 116 pe nymi licencjami, co stawia nas w czo- ówce firm projektowych w Polsce. Dodatkowo podpisaliêmy z Autodeskiem Polska umow subskrypcyjnà na sta à aktualizacj i wsparcie. Zakupy dotyczy y te zaawansowanych narz dzi do wspierania projektowania, które albo po raz pierwszy pojawi y si w firmie, albo kontynuowana jest ich dzier awa zale nie od zapotrzebowania. Mowa tu o takich progra- dokoƒczenie na str. 9 8

11 Technologie informatyczne w PROCHEM S.A. dokoƒczenie ze str. 8 od lewej: Rafa SkoÊkiewicz, Przemys aw CieÊlak, Przemys aw Matusz, Tomasz KwaÊniewski - kier., Tomasz Ca a, Tomasz Brzyski, Maciej Wiecier, Barbara Jaroszewska mach jak I-Sketch (rysowanie izometryków), Visual Vessel Design (projektowanie zbiorników), Autopipe i Triflex (obliczenia wytrzyma oêciowe rurociàgów), Pro-II i Chemcad (symulacja procesów), Robot (obliczenia wytrzyma oêciowe konstrukcji), e wspomn o najwa niejszych. Osobnej wzmianki wymagajà nasze doêwiadczenia z systemami wspomagajàcymi modelowanie zak adów przemys owych. Po udanym pilotowym projekcie Troll-A prowadzonym z norweskim partnerem przysz a kolej na nast pny temat. Tym razem zespó pracujàcy w systemie Global PDMS (Plan Design and Managment System firmy AVEVA) liczy 30 osób i zrealizowa du o wi ksze zadanie. Nasz system informatyczny z powodzeniem wspó pracowa z zaawansowanym technologicznie partnerem. Równolegle do tych prac uruchomiliêmy na mniejszà skal samodzielne wdro enie tego samego systemu. Niewielki na razie zespó ju obs uguje pierwsze tematy w technologii modelowania trójwymiarowego. Dokumentacja projektowa Produktem naszej firmy jest zwykle tradycyjna dokumentacja papierowa. OczywiÊcie klient otrzymuje te cyfrowà form, ale urzàd zatwierdzajàcy dokumentacj oraz wykonawca wymaga drukowanych rysunków i dokumentów. I w tej dziedzinie obserwujemy post p, a dzia IT ma w nim swój udzia. Ze wzgl du na specyfik technologii - obecnie wszystkie urzàdzenia kopiujàce i drukujàce sà urzàdzeniami cyfrowymi - zespó reprografii stanowi cz Êç informatyki. W ostatnim roku wzbogaciliêmy si o nowy system wielkoformatowego druku kolorowego i sk adark firmy OCE, a Oddzia PROCHEM Projekt wzmocniliêmy nowymi, wydajnymi maszynami ma ego formatu, obs ugujàcymi druk mono i kolorowy. Inwestycje te pozwoli y sprostaç gigantycznym potrzebom w zakresie produkcji dokumentacji papierowej, której iloêç mo emy mierzyç w tonach. Personel Prac systemu, którego intensywny wzrost opisa em powy ej, wspiera Oddzia Informatyka skrótowo oznaczany IT. Nad realizacjà strategicznych celów prochemowskiej informatyki czuwa pe nomocnik Prezesa ds. informatyki Witold J drzejewski. Szczegó owe zadania realizujà zespo y. od lewej: Wojciech Dàbrowski, Sabina apiƒska, Piotr Malesa, Adam Melon, Agnieszka Pacanowska-Ca a Du a iloêç realizowanych zadaƒ powoduje koniecznoêç specjalizacji. Nad konfiguracjà ca ej sieci, pracà serwerów czuwa administrator sieci Rafa SkoÊkiewicz. Wspiera go administrator systemu pocztowego Piotr S upczyƒski, którego po odejêciu w listopadzie ub.r. zastàpi Maciej Wiecier. Obydwaj administratorzy poza czuwaniem nad ciàg oêcià pracy systemu i zabezpieczaniem danych odpowiadajà za tworzenie kont dla nowych u ytkowników i przyznawanie im prawa dost pu do zasobów firmy. Administrator poczty zajmuje si równie systemami obiegu dokumentów opartymi o technologi Lotus Domino: karty pracy, urlopy, faktury, rejestry korespondencji. Nad instalacjà i eksploatacjà oprogramowania, rejestrami sprz tu i oprogramowania oraz wspieraniem aplikacji biurowych czuwa pani Barbara Jaroszewska i Przemek CieÊlak. Prac systemów CAD (komputerowego wspierania projektowania) nadzoruje Tomasz Ca a i Tomasz Brzyski. Ze wzgl du na pojawiajàce si potrzeby Tomek Ca a koncentruje si na rozwoju AutoCADa, nadzorze zawartoêci katalogów projektów, wymianie danych z klientami i podwykonawcami oraz archiwizacji projektów. Tomek Brzyski zosta administratorem systemu PDMS zarówno przy tematach norweskich, jak i przy wdro eniu prowadzonym w Oddziale PROCHEM Projekt. Konfiguracj ca- ego nowego sprz tu, rozwiàzywanie problemów systemowych i sprz towych, zg oszenia serwisowe, wymiana materia ów eksploatacyjnych, przemieszczenia sprz tu i fizycznà instalacj u u ytkownika wykonuje Przemys aw Matusz. Dzia reprografii to panie: Sabina apiƒska i Agnieszka dokoƒczenie na str. 10 9

12 Technologie informatyczne w PROCHEM S.A. dokoƒczenie ze str. 9 Pacanowska oraz panowie: Adam Melon, Wojciech Dàbrowski i Piotr Malesa. W tym zespole równie istnieje specjalizacja, ale wszyscy obs ugujà z powodzeniem zarówno powierzony nowoczesny sprz t cyfrowy, jak i niezawodne stare maszyny, takie jak gilotyna. Dzia IT korzysta te z us ug firm zewn trznych (tzw. outsourcing), dzi ki czemu mo liwa jest obs uga tak du ego systemu i prace rozwojowe. Oddzia Informatyka, którym mam przyjemnoêç kierowaç, to doskonale z yty m ody zespó (Êrednia wieku 33,6 czyli o 10 lat mniej od Êredniej firmowej). Jego atutem jest to, e zarówno w pracy, jak i w yciu osobistym robià wszystko z pasjà. W tej niewielkiej grupie mamy osoby czynnie uprawiajàce takie sporty jak narciarstwo, p ywanie, eglarstwo czy jazda konna. Sà te przedstawiciele bardziej ekstremalnych dziedzin: nurkowanie, skoki spadochronowe, wyêcigi samochodowe i sztuki walki. Sà te spokojniejsi pasjonaci fotografii cyfrowej, turystyki czy gry na gitarze. Wszystko to sprawia, e ch tnie kontaktujemy si po pracy, a w sytuacjach kryzysowych, stresowych atwo komunikujemy si i ch tnie wzajemnie pomagamy - na tych ludziach mog polegaç. P.S. Z przyjemnoêcià przekazuj redakcji WiadomoÊci tekst o Oddziale Informatyka. W aênie w lutym tego roku mija 20 lat mojej pracy w PROCHEMIE. Zawsze, najpierw jako projektant, potem koordynator CAD a wreszcie kierownik IT, funkcjonowa em na granicy pomi dzy projektowaniem a informatykà. Przez te 20 lat obydwie te dziedziny w naszej firmie doskonale po àczy y si. Wczasy w Tleniu OÊrodek Wypoczynkowy PROCHEM S.A. w Tleniu sk ada si z 3-osobowych (z mo liwoêcià dostawki) domków kempingowych wykonanych z bali drewnianych, Êwietlicy oraz budynków sanitarnych. Na terenie sà tak e: plac zabaw dla dzieci oraz parking dla samochodów wczasowiczów. Nad rzekà Wdà (150 m) znajduje si nale àca do oêrodka przystaƒ wodna, wyposa ona w odzie i kajaki. W ka dym domku znajdujà si : - salonik (pokój dzienny) z telewizorem, radiem, lodówkà i niezb dnym wyposa eniem meblowym (tapczan, stó, krzes a, szafa), - sypialnia - 2 tapczany, szafki nocne, - kuchenka z podstawowym wyposa eniem do samodzielnego przyrzàdzania posi ków oraz elektryczna kuchenka dwup ytowa, umywalka z termà. Dojazd: najkorzystniejszy w asnym Êrodkiem lokomocji lub kolejà z Bydgoszczy przez Laskowice i Osie do Tlenia, gdzie jest przystanek kolejowy. Informacje dodatkowe: - koszty pobytu nie obejmujà zu ycia energii elektrycznej, która rozliczana b dzie indywidualnie wg wskazaƒ licznika (zaliczkowa wp ata za energi elektrycznà - 35,00 z ), - sprz t wodny ( odzie, kajaki) oraz rowery udost pniane b dà odp atnie, - od Kierownika OÊrodka mo na wypo- yczyç bezp atnie: sprz t do gry w kometk, pi k siatkowà, no nà, warcaby, szachy, - wczasowicz ma prawo przyjazdu do OÊrodka w dniu poprzedzajàcym rozpocz cie turnusu od godz , natomiast zobowiàzuje si do opuszczenia OÊrodka nast pnego dnia po zakoƒczeniu turnusu do godz , - w miar wolnych miejsc jest mo liwoêç wykupienia pobytów weekendowych - koszt 60 z /domek za 1 dzieƒ Adres OÊrodka: Tleƒ, ul. D bowa 15 Informacja: (022) TURNUSY KOSZTY I WARUNKI POBYTU* ,00 z /za domek - 14 dni (dla pracowników) ,00 z /za domek - 7 dni (dla pracowników) ,00 z /za domek - 14 dni (dla osób spoza PROCHEMU) ,00 z /za domek - 7 dni (dla osób spoza PROCHEMU) ,00 z /za domek - 14 dni (dla pracowników) ,00 z /za domek - 7 dni (dla pracowników) 450,00 z /za domek - 14 dni (dla emerytów) 320,00 z /za domek- 7 dni (dla emerytów) 690,00 z /za domek - 14 dni (dla osób spoza PROCHEMU) 450,00 z /za domek - 7 dni (dla osób spoza PROCHEMU) *odp atnoêç dla pracowników PROCHEMU wynosi 50% 9 stycznia 2006 roku w wieku 73 lat zmar Zbigniew Siedlik in ynier komunikacji, absolwent Wydzia u Komunikacji Politechniki Warszawskiej. Prac w PROCHEMIE rozpoczà w kwietniu 1966r. By projektantem, starszym projektantem w zespole o specjalizacji budowa dróg. Pracowa tak e na budowie eksportowej w Schwedt (dawna NRD). Na emerytur przeszed w 1993 r., po 27 latach pracy w n/firmie. Pogrzeb n/kolegi odby si 18 stycznia 2006 r. 31stycznia 2006 roku w wieku 80 lat zmar a Kazimiera Lewicka in ynier elektryk, absolwentka Szko y In ynierskiej w Szczecinie. W PROCHEMIE rozpocz a prac w styczniu 1966 r.- z przeniesienia z Biura Przemys u Gumowego- na stanowisku starszego projektanta w Pracowni Instalacji Elektrycznych. Na emerytur przesz a w czerwcu 1986 r. po 20 latach pracy w naszej firmie. Pogrzeb n/kole anki odby si 2 lutego 2006 r. Rodzinom zmar ej Kole anki i Kolegi sk adamy serdeczne wyrazy wspó czucia. 10

13 Nowi pracownicy Przedstawiamy kolejnych nowych pracowników, którzy rozpocz li prac w naszej firmie w ostatnim okresie: Karolina åwiek - na stanowisko asystenta kierownika budowy, Anna Brzeziƒska - na stanowisko asystenta kierownika projektu, mgr in. arch. Micha Ma ek - na stanowisko asystenta projektanta, mgr in. Justyna Waƒska - na stanowisko asystenta projektanta, mgr in. Witos aw Jerzyk - na stanowisko kierownika zespo u technologicznego, mgr in. Maciej Duda - na stanowisko asystenta projektanta, mgr in. Karol Der g - na stanowisko asystenta projektanta, mgr Magdalena Czekaj - na stanowisko asystenta ds. marketingu, mgr in. Beata Papierz - na stanowisko asystenta projektanta, Jolanta Ciborek - na stanowisko referenta ds. organizacyjnych, mgr in. Karolina Piotrowska - na stanowisko asystenta projektanta. Justyna Waƒska Karolina åwiek Witos aw Jerzyk Anna Brzeziƒska Maciej Duda Micha Ma ek Karol Der g Witamy nowych pracowników i yczymy samych sukcesów oraz satysfakcji z pracy! Magdalena Czekaj Dzia alnoêç charytatywna Od wielu lat PROCHEM S.A., poprzez liczne stowarzyszenia i fundacje lub bezpoêrednio zainteresowanym, przekazuje znaczne kwoty pieni ne na ró ne cele. W dzia alnoêci tej preferowane sà trzy kierunki: - ochrona zdrowia, za poêrednictwem fundacji i stowarzyszeƒ powo anych do prowadzenia tej dzia alnoêci, - pomoc na rzecz osób prywatnych, w szczególnoêci dzieci chorych i specjalnej troski, - wspomaganie instytucji prowadzàcych dzia alnoêç charytatywnà. W 2005 r. PROCHEM S.A. udzieli pomocy finansowej m.in. takim instytucjom jak: * Hospicjum Ksi y Orionistów w Wo ominie oraz Zak ad Opiekuƒczo-Leczniczy w B oniu, * Przedszkole Specjalne Orzeszek, * Polski Zwiàzek Niewidomych w Miko owie, * Fundacja Po ywienie Darem Serca, * Fundacja Niepe nosprawnych SANUS w Ostródzie, * Fundacja Zdà yç z pomocà, * Fundacja Wspólna Inicjatywa, Beata Papierz * Fundacja Pro Familia, * Fundacja Libertos, * Fundacja Dar Serca, * Stowarzyszenie Liver, * Fundacja na rzecz pomocy dzieciom, * Fundacja Spas dla niepe nosprawnych. Wi kszoêç z tych Êrodków przeznaczona zosta a na pomoc w sfinansowaniu skomplikowanych operacji, leczenia i rehabilitacji dzieci autystycznych, z pora eniem mózgowym lub zespo em Downa, zakup sprz tu rehabilitacyjnego oraz pomocy naukowych. Ogó em w 2005 r. wydatkowano na cele charytatywne z. Jolanta Ciborek tekst : TW Karolina Piotrowska 11 stycznia 2006 roku w wieku 80 lat zmar Bogdan KoÊciesza mgr in. konstruktor, absolwent Wydzia u In ynieryjno- Budowlanego Politechniki Âlàskiej w Gliwicach. Prac w PROCHEMIE rozpoczà w lutym 1952 roku. By projektantem, g ównym projektantem, weryfikatorem, Kierownikiem Zespo u Studiów i Typizacji, by Kierownikiem Dzia u Dokumentacji na budowie eksportowej w Zak adach Duslo na S owacji. Na emerytur przeszed w 1990 r., po 38 latach pracy w naszej firmie. Pogrzeb n/kolegi odby si 18 stycznia 2006r. Rodzinie zmar ego Kolegi sk adamy serdeczne wyrazy wspó czucia. 11

14 Klub Seniora W poczet cz onków Klubu Seniora przyjmujemy dziê Henryka Kamionk, który w PROCHEMIE rozpoczyna ycie zawodowe ju w 1965 roku, a wi c ponad 40 lat temu. Magister in ynier elektryk, absolwent Politechniki ódzkiej pe ni u nas wiele funkcji zawodowych i nie tylko. Zaczà od starszego asystenta, by projektantem, kierownikiem pracowni, a ostatnio in ynierem projektu. Pracowa na budowach krajowych (W oc- awek) i zagranicznych (Iran). By Przewodniczàcym Rady Pracowniczej w czasach, kiedy powo anie takiej Rady by o obowiàzkiem firmy. Jest cz onkiem Rady Nadzorczej w Spó ce PROCHEM S.A. od poczàtku jej powstania. Wi cej pisaliêmy ju o naszym Koledze w WiadomoÊciach (nr 3/10 z czerwca 1996 r.). Henryk Kamionka jest w dalszym ciàgu aktywny zawodowo - wi c na zaj cia typowo emerytalne mo e nie mieç czasu - no mo e troch na sportowego bryd a. Ale w Klubie Seniora ju jest, a ten zapis w naszej gazecie jest legitymacjà jego przyj cia do Klubu. Po 35 latach pracy w PROCHEMIE na emerytur przeszed Micha Pachelski - mgr in. konstruktor, absolwent Wydzia u In ynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej. Prac w naszej firmie rozpoczyna na stanowisku asystenta projektanta, ostatnio zaê pe ni funkcj g ównego projektanta. Bra udzia przy projektowaniu i realizacji wielu obiektów w kraju i zagranicà, m.in. w: Zak adach Chemicznych w Schwedt (d.nrd), ZCh Duslo w Sali (d.czechos owacja), Browarze w Niksic (d.jugos awia), Hucie Szk a Pilkington Sandoglass w Sandomierzu, Procter & Gamble w Warszawie, Fabryce Zespo ów Samochodowych Toyoty w Wa brzychu i wielu innych. Nasz Kolega b dzie jeszcze wspó pracowa z PROCHEMEM, wi c b dziemy mieli szans spotykaç go w firmie. Po 35 latach pracy w PROCHEMIE na emerytur przesz a Barbara Magierska - Noworoczne spotkanie Klubu Seniora 2 lutego b.r. odby o si noworoczne spotkanie Klubu Seniora PROCHEMU, zrzeszajàcego ponad 350 emerytów i rencistów, którzy zakoƒczyli swojà prac zawodowà w n/firmie. Spotkanie jak zwykle rozpocz o si od uroczystego powitania zgromadzonych przez przewodniczàcego Klubu tekst : TW in ynier konstruktor, absolwentka Wydzia u In ynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej. Prac w naszej firmie rozpocz a na stanowisku pomocy technicznej, nast pnie asystenta projektanta, projektanta, kierownika zespo u, ostatnio zaê g ównego projektanta. Do najwi kszych osiàgni ç zawodowych naszej kole anki w ostatnich latach mo emy zaliczyç udzia w pracach nad projektami takich inwestycji jak: Centrum Techniczne Delphi w Krakowie, Centrum Zarzàdzania Ruchem Lotniczym w Warszawie, Budynek biurowy ING Banku w Warszawie, infrastruktura zewn trzna instalacji polipropylenu dla PKN ORLEN w P ocku i wielu innych. W firmie mieliêmy szans podziwiaç prace malarskie naszej Kole anki - spodziewamy si, e na emeryturze nie b dzie si nudzi a i wreszcie mog a poêwi ciç wi cej czasu swojej pasji artystycznej. tekst i foto : TW Ryszarda Lisowskiego oraz Wand Biedrzyckà, która przedstawi a bie àce sprawy zwiàzane z dzia alnoêcià Klubu - m.in. powitano nowych cz onków Klubu, jak równie po egnano chwilà ciszy tych, którzy Klub opuêcili na zawsze. Nast pnie Wiceprezes Jaros aw St pniewski (w zast pstwie chorego Prezesa) poinformowa wszystkich o tym, co si dzieje w firmie, osiàgni ciach ubieg ego roku oraz planach na rok bie àcy. Jak zwykle frekwencja dopisa a, sto y by y zastawione, a i tematów do rozmów z tymi, z którymi przez wiele lat si pracowa o, nie brakowa o. Specjalnà atrakcjà muzycznà tego spotkania by wyst p ukraiƒskiego akordeonisty - wirtuoza Liubomyra Bogoslavsta, zwyci zcy mi dzynarodowych konkursów muzycznych, absolwenta Akademii Muzycznej we Lwowie, który podobnie jak rok wczeêniej zaprezentowa wiele znanych utworów muzycznych. Na zakoƒczenie zebrani podzi kowali Zarzàdowi firmy za kontynuowanie tradycji takich spotkaƒ, które w innych firmach sà ju raczej ewenementem, a na kolejne za rok ju czekajà. 12

15 Galeria Irydion Galeria styczeƒ 2006 W Galerii IRYDION rok 2006 r. zapoczàtkowa a wystawa prac fotograficznych autorstwa Zofii Kaczmarek. Nale y ona do wielkiej rodziny Jana Bu haka. Jej krajobrazy sà obrazami z dostrze onymi i wybranymi motywami pi kna. Sà to obrazy jej Ojczyzn - Bemowa, Puszczy Kampinoskiej, Mazur, Tatr - wzruszajàce nie tylko naturalnym, ale tak e poetyckim pi knem. Jest w nich przecie bu hakowskie niebo prawdziwe, z cudownà tajemnicà wieczystej zmiennoêci. Jej nieêmia a amatorska przygoda z fotografià, rozpocz ta przypadkiem przed pi ciu laty, przerodzi a si w twórczà pasj. Mimo krótkiego sta u posiada spory dorobek artystyczny. Prezentowa a swoje prace na wielu wystawach w Warszawie i Kijowie. Na wystawach indywidualnych w Ratuszu Warszawa-Bemowo, Bibliotece G ównej WAT, Spó dzielczym OÊrodku Kultury Górce oraz na wystawach zbiorowych w OÊrodku Polskim w Kijowie, Klubie WAT, OÊrodku Edukacyjnym Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie. tekst: TW foto: Zofia Kaczmarek, Andrzej Kpoczyƒski W drugiej po owie stycznia 2006 r. swoje prace malarskie zaprezentowa Miko aj Szymanowski. Urodzi si w rodzinie o tradycjach artystycznych. Zajmuje si malarstwem olejnym, grafikà komputerowà, fotografià oraz àczeniem tych technik. Projektowa aran acje obiektów, jako grafik wspó pracowa z TVP, Âwiatem Techniki, wydawnictwami PAX i Jacka Santorskiego. Zajmuje si projektowaniem, poligrafià i sk adem wydawnictw. Galeria 13

16 Galeria Irydion Galeria Pomys tej wystawy zrodzi si w luênych rozmowach pracowników firmy i by ca kowicie tzw. Wystawa prac fotograficznych pracowników PROCHEM S.A. inicjatywà oddolnà. Od dawna wiedzieliêmy, e wêród naszych kole anek i kolegów mamy pasjonatów fotografii, którzy na temat sprz tu i technik fotografowania mogliby wyg aszaç referaty. Czasami mieliêmy okazj oglàdaç próbki ich talentu na zdj ciach z wakacji, wyjazdów s u bowych lub okazji rodzinnych, ale tylko w ma ych zaprzyjaênionych grupkach. I wreszcie zrodzi a si myêl, e skoro powsta a Galeria w budynku IRYDION i prezentowane sà prace artystyczne innych twórców to, mo e by pokazaç prace naszych pracowników. W ten oto sposób skrzykn a si nieformalna grupa artystów - amatorów fotografii, która zorganizowa a t wystaw. Wystawa nie ma tematu przewodniego, wybór zdj ç ca kowicie nale a do ka dego z uczestników. Mamy nadziej, e jest to poczàtek cyklu podobnych wystaw i e w ten sposób zach cimy równie innych pracowników do prezentacji swoich osiàgni ç w zakresie fotografii. W pierwszej wystawie prace swoje luty 2006 zaprezentowali nast pujàcy autorzy: Andrzej Lange, Henryk Kamionka, Piotr Wowkonowicz, Pawe Roczek, Agnieszka Pacanowska-Ca a, Galeria Tomek Brzyski, Tomek Bujalski, Julian Majewski Konrad M ynarz. tekst: TW foto: Julian Majewski 14

wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007

wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007 wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007 W lutym br. mija dzia alnoêci PROCHEMU i jest to znaczàcy dla firmy jubileusz. Z tej okazji chcieliêmy przypomnieç w jubileuszowym wydaniu WiadomoÊci

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17

75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17 Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, kwiecieƒ 2003 nr 1/108 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Umocnienie pozycji SGB na rynku w 2002 roku str. 6 75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17 Bank Spó

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, marzec-kwiecieƒ 2006 nr 2/127 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 W Jeleniej Górze odby o si spotkanie prezesów zarzàdów banków spó dzielczych Zakoƒczy a si

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, maj-czerwiec 2004 nr 2/115 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Toyota Yaris pojecha a do S ubic str. 12 Bank w Piotrkowie Kujawskim dobrze przygotowany do dzia ania

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006 nr 118 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

PONAD 100,0 MLN Z ZAMÓWIE W II PÓ ROCZU JESTEÂMY TRZYKROTNIE LEPSI MEGA KONTRAKT W WARSZAWIE. 90 z. 80 z. 70 z. 60 z. 50 z. 40 z. 30 z.

PONAD 100,0 MLN Z ZAMÓWIE W II PÓ ROCZU JESTEÂMY TRZYKROTNIE LEPSI MEGA KONTRAKT W WARSZAWIE. 90 z. 80 z. 70 z. 60 z. 50 z. 40 z. 30 z. b i u l e t y n ISSN 1428-3328 lipiec wrzesieƒ 2006 i n f o r m a c y j n y nr 73 90 z PONAD 100,0 MLN Z ZAMÓWIE W II PÓ ROCZU 80 z JESTEÂMY TRZYKROTNIE LEPSI MEGA KONTRAKT W WARSZAWIE 70 z 60 z 50 z 40

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

110 lat Politechniki Gdaƒskiej

110 lat Politechniki Gdaƒskiej 110 lat Politechniki Gdaƒskiej Obchodzàca w bie àcym roku jubileusz 110 lat istnienia Politechnika Gdaƒska jest jednà z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Uroczysta inauguracja dzia alnoêci Królewsko-Pruskiej

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Raport Turystyka biznesowa w Polsce Rynek targowy Targi w opinii wystawców Wybrane targi w Polsce w 2006 roku Dofinansowanie uczestnictwa w targach Polska Korporacja Targowa Wy sza Szko a Ekonomiczno-Informatyczna

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE. Âwi ta u anów ISSN 1429 3064

AKADEMICKIE. Âwi ta u anów ISSN 1429 3064 AKADEMICKIE CZASOPISMO AKADEMII ROLNICZEJ im. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO w POZNANIU Nr 12 (99) IX grudzieƒ 2005 Âwi ta u anów ISSN 1429 3064 O tarz przystrojony do Mszy Êw. hubertowskiej Hubertus u Êw. Jana

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 6 C o i VAT od importowanych samochodów (56) Czerwiec 2003 ISSN 1505-781X Ochrona internetowych baz danych Dokumentacja ofertowa w eksporcie Spó ki w Hiszpanii Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str.

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. Spis treêci List Prezesa Zarzàdu str. 4 Gospodarka polska w 1999 r. str. 6 Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. 10 Dzia alnoêç Banku str. 18 Rozwój Banku str. 28 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Radiostacje programowalne 3. Aster 2012 9. Nowe stacje bazowe TETRA 10. Bez anteny nie ma àcznoêci 12. o nierz przysz oêci 14

Spis treêci W SKRÓCIE. Radiostacje programowalne 3. Aster 2012 9. Nowe stacje bazowe TETRA 10. Bez anteny nie ma àcznoêci 12. o nierz przysz oêci 14 Szanowni Czytelnicy, Witamy w 30 ju numerze biuletynu Info-Radmor. Zapraszamy do lektury m.in. artyku u opublikowanego w zesz ym roku w miesi czniku RAPORT. Wojsko, Technika, ObronnoÊç traktujàcy o potrzebie

Bardziej szczegółowo