W dniu 11 lutego br. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, podczas Wielkiej Gali og oszone zosta y wyniki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W dniu 11 lutego br. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, podczas Wielkiej Gali og oszone zosta y wyniki"

Transkrypt

1 Nr 1(60) marzec 2006 W dniu 11 lutego br. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, podczas Wielkiej Gali og oszone zosta y wyniki Drukarnia BDN w Wykrotach pi tnastej edycji konkursu Lider Polskiego Biznesu. PROCHEM S.A. otrzyma z otà statuetk Lidera Polskiego Biznesu Spotkanie noworoczne Technologie informatyczne w PROCHEM S.A. Galeria IRYDION

2 SPIS TREÂCI S P I S T R E Â C I WYDARZENIA 1 PROCHEM SA Liderem Polskiego Biznesu PROCHEM eksportuje polskà myêl technicznà 2 PROCHEM rozpoczyna wspó prac z LG.Philips LCD 2 Rankingi, rankingi... Magdalena Czekaj 3 Zakoƒczenie budowy drukarni BDN w Wykrotach Jaros aw Walas TQ Wydawca: PROCHEM S.A. Prezes: mgr in. Marek Garliƒski Redakcja: mgr in. Teresa Wygryzowska Warszawa ul. Powàzkowska 44c tel.: (0-22) fax: (0-22) Opracowanie: Studio Ancom 4 Kurs na e-business Marek Tarka FINANSE 5 Wyniki finansowe Krzysztof Marczak AKTUALNOÂCI Z GRUPY KAPITA OWEJ 5 Grupa Kapita owa PROCHEM S.A. - ASI Polska HISTORIA 6 Z historii firmy (45) Edmund SkoÊkiewicz 6 Spotkanie noworoczne 8 Technologie informatyczne w PROCHEM S.A. Tomasz KwaÊniewski 10 Wczasy w Tleniu Na ok adce: Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie, Wielka Gala pi tnastej edycji konkursu Lider Polskiego Biznesu. foto: Marek Nelken 11 Nowi pracownicy 11 Dzia alnoêç charytatywna 12 Klub Seniora 12 Noworoczne spotkanie Klubu Seniora 13 GALERIA IRYDION

3 WYDARZENIA W Y D A R Z E N I A PROCHEM SA Liderem Polskiego Biznesu 2005 Wystawa Firm Sukcesu tekst: TW foto: Marek Nelken PROCHEM S.A. w ciàgu 15 lat przynale noêci do Business Centre Club, wielokrotnie uczestniczy w konkursie Lider Polskiego Biznesu. Zgodnie z regulaminem konkursu w pierwszym etapie wybierane sà firmy nominowane do nagrody g ównej, a w drugim etapie na uroczystej Gali og aszana jest lista laureatów Z otych Statuetek. Dwukrotnie firma otrzyma a nominacj do nagrody g ównej w roku 1995 i Trzeci raz nominacj t uzyska a w roku Firmy, które zosta y nominowane mia y okazj pokazaç si szerszej publicznoêci na Wystawie Firm Sukcesu, która odby a si w siedzibie Businesss Centre Club w Warszawie, w dniach od 20 grudnia 2005 r. do 10 stycznia 2006 r. PROCHEM równie uczestniczy w tej wystawie. Na zdj ciu (od lewej): Prezes Marek Garliƒski oraz Prezes BCC Marek Goliszewski na stoisku firmy podczas wystawy. Wielka Gala Lidera Polskiego Biznesu W dniu 11 lutego br. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, podczas Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu og oszone zosta y wyniki pi tnastej edycji konkursu Lider Polskiego Biznesu. Z grona 37 nominowanych firm wy onieni zostali zdobywcy Z otej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu. Jest to nagroda przyznawana przez Business Centre Club wyró niajàcym si firmom oraz ich szefom. PROCHEM oraz Prezes Zarzàdu Marek Garliƒski otrzymali Z otà Statuetk Lidera Polskiego Biznesu 2005 w kategorii du ych przedsi biorstw za...dynamiczny rozwój, efektywne zarzàdzanie, osiàgni cie i utrzymanie wysokiej pozycji rynkowej oraz wyjàtkowà dba oêç o jakoêç us ug, przy zastosowaniu najnowoczeêniejszych metod pracy. Nagrod z ràk Pani Wicepremier Zyty Gilow- skiej, w imieniu PROCHEMU, odebra Cz onek Zarzàdu, Dyr. ds. Sprzeda y i Marketingu - Marek Kiersznicki. W tym roku Nagroda Specjalna BCC pow drowa a do Premiera S owacji Mikulasa Dzurindy. UroczystoÊç uêwietni koncert Zespo u PieÊni i Taƒca Âlàsk im. Stanis awa Hadyny. 1

4 WYDARZENIA W Y D A R Z E N I A PROCHEM eksportuje polskà myêl technicznà 21 grudnia 2005 r. PROCHEM S.A. podpisa umow z najwi kszym w gierskim producentem nawozów sztucznych Nitrogenmuvek Rt. Obejmuje ona zaprojektowanie i wybudowanie pod klucz instalacji neutralizacji azotanu amonu. Jest to ju druga umowa zawarta z Nitrogenmuvek Rt. w ciàgu ostatnich miesi cy. Oba kontrakty, których àczna wartoêç wynosi ponad 100 mln PLN, to dobry przyk ad eksportu polskiej myêli technicznej. Pierwsza umowa z Nitrogenmuvek Rt., podpisana zosta a w marcu 2005 roku. Dotyczy ona zaprojektowania i realizacji pod klucz instalacji granulacji saletrzaka, o czym pisaliêmy w Nr 56 naszej gazetki WiadomoÊci z marca 2005 r. Podpisanie dwóch znaczàcych umów z tym samym klientem w odst pie kilku miesi cy to dla nas wielka satysfakcja. Tym bardziej, e w obu przypadkach mamy do czynienia z realizacjà inwestycji pod klucz - PROCHEM wykonuje projekt i jest generalnym wykonawcà kompletnej instalacji. W zakres podpisanych kontraktów wchodzi równie sprzeda licencji na wykorzystanie technologii procesów produkcyjnych. Wybór PROCHEMU do realizacji tych dwóch inwestycji traktujemy jako wyraz uznania dla profesjonalizmu i doêwiadczenia naszej kadry in ynierskiej. tekst: foto: Andrzej Kopczyƒski Widzimy te du e szanse na dalszy rozwój eksportu kompleksowych us ug in ynierskich przy wspó pracy z polskimi i zagranicznymi partnerami technologicznymi i licencjodawcami - mówi Marek Kiersznicki, Dyrektor ds. Sprzeda y i Marketingu w PROCHEM SA. WartoÊç drugiej umowy (podpisanej w grudniu 2005 r.) wynosi 9,3 mln EUR. Dotyczy ona zaprojektowania i realizacji pod klucz instalacji neutralizacji azotanu amonu. Licencjodawcà jest niemiecka firma Uhde GmbH. PROCHEM zosta wskazany przez licencjodawc jako preferowany generalny wykonawca, a przygotowana wspólnie z Uhde oferta zosta a zaakceptowana przez Nitrogenmuvek Rt. WczeÊniej PROCHEM wspó pracowa z Uhde przy realizacji wytwórni saletrzaku dla jednej z najwi kszych firm bran y chemicznej w Polsce - Anwil SA. Zakoƒczenie realizacji drugiego kontraktu dla Nitrogenmuvek Rt. przewidziane jest na II kwarta 2007 roku. Na zdj ciu obok - przedstawiciele PROCHEMU i Nitrogenmuvek po podpisaniu kontraktu. Od lewej: Marek Kiersznicki, Jaros aw St pniewski, Jan Zaraska, Ignac Kruppa oraz Janos Szilagyi. PROCHEM rozpoczyna wspó prac z LG.Philips LCD W styczniu 2006 r. PROCHEM podpisa kontrakt z koreaƒskà firmà LG.Philips LCD Poland Sp. z o.o. na us ugi projektowe pierwszego etapu inwestycji w Kobierzycach. Firma nasza rozpocz a ju wspó prac z koreaƒskà firmà architektonicznà Chang Jo Architects, wyspecjalizowanà w obs udze tego klienta. Kontrakt obejmuje pierwszy etap inwestycji, polegajàcy na budowie fabryki modu ów ciek okrystalicznych i monitorów o wydajnoêci 3 mln szt. rocznie. LG.Philips b dzie rozwijaç zdolnoêç produkcyjnà - w 2011 r. planowana jest produkcja na poziomie 11 mln szt. rocznie. Mamy dobre doêwiadczenie we wspó pracy z klientami koreaƒskimi. Ju w latach wykonaliêmy prace projektowe dla inwestycji DAEWOO w Polsce. W paêdzierniku ubieg ego roku zostaliêmy zaproszeni przez Sekcj Handlowà Ambasady Republiki Korei w Polsce do przedstawienia na targach bran owych w Seulu perspektyw rynku budownictwa przemys owego w Polsce. Mia em tam okazj przekonaç si tekst: TW foto: Andrzej Woêniak o du ym potencjale inwestycyjnym koreaƒskich firm i ich zainteresowaniu Polskà. LG.Philips LCD, który planuje zainwestowaç àcznie 429 mln EUR, jest tego znakomitym przyk adem. W najbli szym czasie nale y spodziewaç si kolejnych inwestorów koreaƒskich, którzy b dà zainteresowani wejêciem na polski rynek, a ich zaanga owanie b dzie wymaga o wsparcia in ynierskiego, jakiego jesteêmy w stanie udzieliç - mówi Marek Kiersznicki, Dyrektor ds. Sprzeda y i Marketingu w PROCHEM SA. Je eli chodzi o us ugi projektowe, jest to jedna z wi kszych umów, jakà ostatnio podpisaliêmy. Liczymy, e nasze doêwiadczenie b dzie wykorzystane równie w przysz oêci. Rankingi, rankingi... tekst: Magdalena Czekaj. Wed ug rankingu sporzàdzonego przez Warsaw Business Journal Book of List 2006, Przewodnik po polskim biznesie i gospodarce, firma PROCHEM S.A. zaj a I miejsce w grupie Firm architektonicznych. Wed ug tego samego rankingu Warsaw Business Journal, PROCHEM S.A. równie uplasowa si na III pozycji wêród Firm zarzàdzajàcych projektem budowlanym, natomiast jako Generalny wykonawca zajà X miejsce. Rankingi zosta y opracowane na podstawie przychodów uzyskanych przez firmy w 2004r., odpowiednio z projektowania architektonicznego, zarzàdzania projektem budowlanym i generalnego wykonawstwa. W innym rankingu opublikowanym przez Home & Market w lutym 2006 r. Lokomotywy Polskiej Gospodarki, PROCHEM S.A. znalaz si na 5 pozycji wêród Najdynamiczniejszych Spó ek, uzyskujàc 374,5%-owy wzrost przychodów z porównywanych trzech kwarta ów roku 2004 i

5 WYDARZENIA W Y D A R Z E N I A Zakoƒczenie budowy DRUKARNI BDN w Wykrotach Dobiega koƒca budowa drukarni BDN w Wykrotach. By a to jedna z dwóch najwi kszych inwestycji realizowanych przez PROCHEM S.A. w 2005 roku. Zakres wykonywanych prac by ogromny. Drukarni stanowi kompleks hal (przygotowanie form drukujàcych, magazyn papieru, hala maszyn drukarskich, hala introligatorni), zespó obiektów technicznych (kot ownia, magazyn farb, stacja trafo, instalacja odzysku toluenu, oczyszczalnia Êcieków pogalwanicznych), budynek biurowy oraz socjalny, zbiorniki retencyjne wody deszczowej oraz sieç dróg zak adowych. àczna powierzchnia hal wynosi ponad m 2, a kubatura m 3. Najwi ksza hala introligatorni o powierzchni m 2 i rozpi toêci kratownic stalowych 50 m robi imponujàce wra enie. Pod wzgl dem rozwiàzaƒ technicznych inwestycja nie by a szczególnie skomplikowana, natomiast wyró nia a si du ymi gabarytami obiektów. Po kilkumiesi cznym etapie prac przygotowawczych, wykonaniu robót ziemnych makroniwelacyjnych i wybraniu firm wykonawczych, w grudniu 2004 r. rozpocz y si prace budowlane. W czasie najbardziej wzmo onych prac codziennie pracowa o jednoczeênie ok. 600 pracowników z 30 tekst i foto: Jaros aw Walas miesi cy. Obecnie prowadzone sà odbiory w zakresie budowlano-instalacyjnym oraz próby funkcjonowania poszczególnych instalacji technologicznych. W najbli szych tygodniach obiekt zostanie przekazany inwestorowi do u ytkowania. PROCHEM S.A. pe niàc funkcj Generalnego Realizatora Inwestycji zrealizowa prace budowlane, instalacje elektryczne, sanitarne, sieci zewn trzne i drogi. Monta instalacji technologicznych i maszyn drukarskich prowadzi y firmy zagraniczne. Drukarnia wyposa ona jest w nowoczesne maszyny drukarskie i introligatorskie. Zastosowana w drukarni BDN technologia wkl s odrukowa charakteryzuje si du à dba oêcià o Êrodowisko naturalne. Rozcieƒczalnik i g ówny sk adnik farb drukarskich - toluen - nie przedostaje si do Êrodowiska. W procesie technologicznym nast puje prawie ca kowity odzysk toluenu z powietrza. Z ca à pewnoêcià mo na stwierdziç, e wybudowana przez PROCHEM drukarnia BDN jest najwi kszà i najnowoczeêniejszà drukarnià wkl s odrukowà w Polsce i jest przyjazna Êrodowisku. Istotnym jest równie stworzenie ponad 300 miejsc pracy dla osób z pobliskiego regionu. Nie sposób napisaç o wszystkich, którzy przyczynili si do tego sukcesu, dlatego firm wykonawczych z ca ej Polski. Jak to zwykle ostatnio bywa na budowach inwestor ustala bardzo krótkie terminy wykonania prac. Widaç by o ogromne zaanga owanie ze strony wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie. Dzi ki temu, proces inwestycyjny tak olbrzymiego zak adu trwa zaledwie 15 wymieni tylko tych najwa niejszych. Budow prowadzi dyrektor biura budowy Tadeusz Chmielewski, wspierany przez inspektorów, w tym inspektora robót elektrycznych Andrzeja Marciniaka. Koordynatorem projektu oraz odpowiedzialnym za wspó prac z inwestorem by Jaros aw Walas. 3

6 T Q TQ Kurs na e-business PROCHEM S.A. w grudniu 2005 roku podpisa umow konsorcjum, w którego sk ad wchodzi 16 partnerów z nast pujàcych krajów Unii Europejskiej: Hiszpanii, Francji, Litwy, Polski i S owenii. Liderem konsorcjum jest LABEIN Technological Center z Hiszpanii, który w imieniu konsorcjum zawar kontrakt z Komisjà Europejskà na prace badawcze - projekt Nr. IST , akronim e-nvision. W ramach konsorcjum, PROCHEM S.A. reprezentowany jest przez Marka Tark oraz Tomasza KwaÊniewskiego. W sk ad konsorcjum wchodzi równie ATUTOR, spó ka nale àca do Grupy Kapita owej PROCHEM, reprezentowana w konsorcjum przez Mariusza Szloma. Poni ej przedstawiamy t umaczenie streszczenia opisujàcego projekt e-nvision, przygotowanego przez LABEIN. W ciàgu ostatniej dekady Êrodowisko badawcze dokona o ogromnego wysi ku, aby wcieliç w ycie integracj i automatyzacj procesów biznesowych przedsi biorstw. Równolegle du e firmy udoskonali y swojà dzia alnoêç poprzez cze do podj cia badaƒ nad technologiami zapewniajàcymi lepszà automatyzacj oraz aren wspó pracy dla tych przedsi biorstw, gdzie rozwini te zostanà procesy, zasady koordynacji, odpowiednie oprogramowanie i standardy. tekst: Marek Tarka Mened er ds. Systemu JakoÊci i Marketingu Inne Organizacje Grupy firm Admin. Publiczna MSP MSP Uwarunkowania integracji Klient Dostawcy Dostawcy Platforma e-business Klient Klient Wewn trzna integracja MSP Rynek ERP CRM Log. Programy w firmie wprowadzenie innowacyjnych idei handlu elektronicznego (e-commerce) do swoich procesów handlowych (business processes). Teraz wymagajà one scenariusza bardziej zorientowanego na wspó prac, w którym ich wewn trzne i zewn trzne procesy organizacyjne b dà dzia a y razem zapewniajàc zewn trzny model wspó pracy przedsi biorstw (external collaborative business model). Wszystko to, zmusi o Êrodowisko badaw- Niemniej jednak ta kompleksowa i zaawansowana wiedza nie dotar a w praktyczny sposób do rzeczywistego Êwiata MSP (Ma e i Ârednie Przedsi biorstwa). Dzisiejsze podejêcie do us ug sieciowych i nazewnictwa w sieci, metod, techniki i standardów, wcià wymaga specjalistów pracujàcych na bardzo szczegó owych technicznych poziomach wdro enia bardzo odleg ych od potrzeb rzeczywistych przedsi wzi ç, praktyki i uwarunkowaƒ. Te w aênie wzgl dy motywujà konsorcjum e-nvision* do przeprowadzenia podstawowych badaƒ, w celu zdefiniowania, z punktu widzenia MSP w budownictwie, kompletnej infrastruktury dla scenariusza wspó pracy MSP poprzez sieç, w pe nym cyklu przedsi wzi cia. W naszej pracy badawczej przedstawiamy aktualny poziom rozwoju w tej dziedzinie identyfikujàc jednoczeênie otwarte zagadnienia do badaƒ i opisujemy struktur przedsi wzi ç MSP w budownictwie, która pozwoli nam na opis Modelu e-business, zorientowanego na MSP, formalnie okreêlonego przez zestaw nazewnictwa (set of ontologies) i zestaw powiàzanych us ug dla biznesu, pozwalajàcych MSP na uwzgl dnienie aspektów formalnych, spo ecznych, ekonomicznych i niezawodnoêci do ich modelu dzia alnoêci (business model). Wymienione elementy b dà zintegrowane w efektywnej MSP-skali na platformie Open Source e-business, otwartej i odpowiednio konfigurowanej, aby mog a byç zaadoptowana przez MSP (patrz rysunek). * Prace te sà cz Êciowo wspierane przez Komisje Europejskà jako projekt Nr. IST e-nvision (Nowa wizja udzia u europejskich MSP w przysz ym scenariuszu e-biznesu) konsorcjum z o onego z LABEIN, SOFTEC, ASEFAVE, CSTB, BBS-SLAMA, EURO, HRONO, KTU, ITERIJA, ASM, K-PSI, ATUTOR, PROCHEM, ZRMK, CCS, NEOSYS 4

7 FINANSE F I N A N S E WYNIKI FINANSOWE IV kwarta 2005 Wybrane dane finansowe (w tys. z ) Dyrektor Finansowy Krzysztof Marczak PROCHEM S.A. GRUPA KAPITA OWA PROCHEM S.A. IV kwarta kwarta y 2005 IV kwarta kwarta y 2005 I. Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materia ów II. Zysk (strata) brutto na sprzeda y III. Zysk (strata) z dzia alnoêci operacyjnej IV. Zysk (strata) brutto V. Zysk (strata) netto VI. Aktywa razem VII. Kapita w asny VIII. Zysk (strata) na jednà akcj zwyk à (w z ) - 3,29-6,25 IX. WartoÊç ksi gowa na jednà akcj (w z ) - 13,94-18,96 Rok 2005 zamknà si w dzia alnoêci Spó ki rekordowymi wynikami zarówno po stronie sprzeda y, jak i zysków z dzia alnoêci. By a to kontynuacja trendu zapoczàtkowanego w II pó roczu ubieg ego roku, kiedy to w faz pe nej realizacji wesz o kilka du ych kontraktów realizowanych m.in. dla PERN Przyjaêƒ S.A. i firmy BDN Sp. z o.o. Pozwoli o to uzyskaç przychody ze sprzeda y przekraczajàce 566 mln z i zysk na sprzeda y powy ej 13 mln z. Na poziom zysku netto wp yn a równie wyp acona zaliczkowo przez spó k zale nà Irydion Sp. z o.o. dywidenda w kwocie 5,6 mln z. Wskaêniki zyskownoêci i p ynnoêci: - stopa zysku na sprzeda y 2,7% - stopa zysku brutto 3,0% - stopa zysku netto 2,3% - p ynnoêç bie àca 1,2 Przychody netto ze sprzeda y Grupy Kapita owej PROCHEM S.A. w 2005 roku wynios y 596 mln z., a rentownoêç netto 4,1%. Wynik netto Grupy jest prawie dwukrotnie wy szy od zanotowanego w 2004 r. Grupa Kapita owa PROCHEM S.A. ASI Polska W roku 2005 Spó ka ASI Polska, nale àca do Grupy Kapita owej PROCHEM S.A., Êwiadczy a us ugi utrzymania ruchu dla wielu znaczàcych producentów dzia ajàcych g ównie w przemyêle motoryzacyjnym, ale równie szklarskim, chemii gospodarczej. ASI Polska wykonywa a us ugi m.in. dla nast pujàcych klientów: * Faurecia Fotele Samochodowe w Grójcu - utrzymanie ruchu w Wydziale Foteli oraz Lakierni, a tak e zarzàd i utrzymanie ruchu floty wózków transportowych, * Delphi Automotive Systems w Tychach - eksploatacja i utrzymanie ruchu infrastruktury oraz gospodarka odpadami, * Saint Gobain Sekurit Autoglass w Dàbrowie Górniczej - serwis linii do ci cia szyb, * Tenneco Automotive East w Gliwicach - remonty i modernizacja maszyn, * TRW w Gliwicach - utrzymanie ruchu linii produkcyjnych, eksploatacja i utrzymanie ruchu infrastruktury, * NGK Ceramics Polska w Gliwicach - AKTUALNOÂCI A K T U A L N O  C I eksploatacja i utrzymanie ruchu infrastruktury, * Faurecia w Wa brzychu - utrzymanie ruchu wydzia u lakierni oraz spawalni i pras, * Procter & Gamble - modernizacja linii produkcyjnych. Oprócz us ug utrzymania w ruchu zakontraktowanych na d u szy okres (kilku miesi cy lub lat), Spó ka wykonywa a mniejsze zlecenia dotyczàce serwisu automatyki, modernizacji maszyn oraz linii produkcyjnych. Innym wyzwaniem dla ASI Polska by o podj cie si zadania transferu linii produkcyjnych z Zak adów OPEL w Bochum (Niemcy) do Tower Automotive w Opolu. Najwa niejszym osiàgni ciem technicznym by o pomyêlne przeprowadzenie modernizacji linii produkcyjnej rur preizolowanych dla firmy Logstor w Zabrzu, monta linii produkcyjnej dla firmy Technos Cannon w Jelczu oraz wykonanie specjalistycznej linii produkcyjnej dla TRW Gliwice. ZaÊ najwa niejsze osiàgni cie marketingowe to bezprzetargowe przed u enie umo- wy z Faurecia Grójec na utrzymanie ruchu Wydzia u Foteli oraz podpisanie umowy z Faurecia Wa brzych na utrzymanie ruchu spawalni i pras, a tak e z TP S.A. na akwizycj us ug. Przychody uzyskane przez spó k w 2005 r. wynios y ponad 18 mln z, zysk netto prawie 1 mln z, a Êrednie zatrudnienie 156 osób. 5

8 HISTORIA H I S T O R I A Z historii firmy (45) PROCHEM wkracza w 60-ty rok dzia alnoêci Gdy trzeba by o z gruzów nocy, Zaczynaç w Polsce nowy dzieƒ, Gdy trzeba by o z ca ej mocy, Wymazaç z Polski wojny cieƒ, Budowaç domy i fabryki, Przez rzeki, mosty, drogi w Êwiat, W czterdziestym siódmym ju kroniki, Zanotowa y pierwszy wk ad, Naszych umys ów, serc i ràk... W lutym 2007 roku PROCHEM ukoƒczy 60 lat. Gdyby spersonifikowaç naszà firm, w Êwietle obowiàzujàcych przepisów o prawach emerytalnych, mo e spokojnie pracowaç jeszcze pi ç lat. A tymczasem, jeêli rozejrzymy si dooko a, spojrzymy na m odzie, która obok pracowników o nieco przyprószonych siwiznà w osach, obecnie tworzy krajobraz naszej firmy - to nasuwa si wniosek, e wiek firmy nie nale y liczyç tylko wy àcznie wg lat jej istnienia, ale tekst : Edmund SkoÊkiewicz tak e wg Êredniej wieku jej za ogi. W przypadku PROCHEMU obydwa te parametry sà równie wa ne. Lata pracy to wiedza i doêwiadczenie, a m odoêç to wiedza dodatkowo poparta zapa em i energià. Czas biegnie szybko, chcemy, aby zatrzyma si chocia na chwil - ale nic z tego. Pora wi c na rozpocz cie przygotowaƒ, aby taki jubileusz 60-lecia dzia alnoêci w aêciwie uczciç, bowiem pozosta nam ju tylko jeden krótki rok. A powodów do uroczystego obchodzenia takiej rocznicy jest wiele. Firma posiada ugruntowanà pozycj w swoim Êrodowisku, wiele nagród i certyfikatów zaêwiadczajàcych o jej wiarygodnoêci technicznej i ekonomicznej, doêwiadczonà i sprawdzonà kadr o du ym sta u pracy, wspieranà przez licznà grup m odych pracowników. PROCHEM mieszka w eleganckim i nowoczesnym budynku, a wyposa enie techniczne pracowników nie ust puje firmom zagranicznym (czytaj: zachodnim). Mieç lat szeêçdziesiàt i rozleg e plany na przysz oêç cechuje firmy silne, trafiajàce w gusta klientów i potrafiàce zaspokoiç ich rosnàce potrzeby. PROCHEM jest takà firmà - niech s owa d ugoletniego pracownika tej firmy wszyscy m odsi przyjmà za dobrà monet i aktywnie wspó tworzà jej przysz y wizerunek....a kiedy los dla firmy hojny, Zapisze pierwsze jej stulecie, I nigdy ju nie b dzie wojny, I gruzów nigdzie nie znajdziecie, Nast pcy nasi spojrzà wstecz, Gdzie wêród betonu, szk a i stali, B yszczy Syreny w s oƒcu miecz, I zaraz za nià te w oddali, Na prawo troch,... neon PROCHEM. Spotkanie noworoczne 3 stycznia 2006 r. w sali konferencyjnej IRYDIONA - siedziby spó ki PROCHEM S.A., na corocznym spotkaniu przy tradycyjnej lampce szampana spotka o si szerokie kierownictwo firmy. Jak zwykle g ównym punktem spotkania by o wystàpienie Prezesa Spó ki Marka Garliƒskiego, w którym podsumowa najwa niejsze wydarzenia minionego roku i przedstawi g ówne zadania na 2006 rok. Poni ej wybrane fragmenty wystàpienia. tekst : TW foto : Andrzej Kopczyƒski dokoƒczenie na str. 7 Wyniki ekonomiczne Wyniki uzyskane przez firm w 2004 roku by y znacznie lepsze ni w poprzednich latach, ale mo na powiedzieç, e 2005 rok by pod tym wzgl dem rekordowy. WzmocniliÊmy naszà pozycj rynkowà w kraju, jak równie pozyskaliêmy nowe du e kontrakty eksportowe. Najwi cej naszych klientów pochodzi o z szeroko rozumianego sektora chemicznego, ale ÊwiadczyliÊmy równie us ugi dla farmacji, motoryzacji, budownictwa ogólnego i ochrony Êrodowiska. àczne przychody uzyskane przez PROCHEM w 2005 r. wynios y ponad 500 mln z - szczegó owe dane zostanà przedstawione w terminie póêniejszym. Zysk netto Spó ki osiàgni ty w 2005 roku b dzie równie znacznie wy szy ni w roku poprzednim. W zwiàzku ze znacznym wzrostem iloêci zleceƒ w 2005 roku zanotowaliêmy tak e, du y wzrost zatrudnienia w firmie - o ponad 20% i obecnie jest nas ju ponad 270 osób. 6

9 Spotkanie noworoczne dokoƒczenie ze str. 6 Grupa Kapita owa JeÊli chodzi o Grup Kapita owà PROCHEMU to za wczeênie jeszcze na podanie jej wyników. Przewidujemy jednak, e przychody Grupy w 2005 roku b dà równie znacznie wy sze ni w roku ubieg ym. W sk adzie Grupy Kapita owej nie by o du ych zmian - jedyna zmiana to zakup udzia ów w spó ce ITEL Sp. z o.o., z siedzibà w Gdyni. Spó ka ta prowadzi swojà g ównà dzia alnoêç w zakresie projektowania oraz realizacji stacji i instalacji radiowych dla sektora telekomunikacji. Zatrudnienie w spó kach nale àcych do Grupy Kapita owej PROCHEMU wynosi obecnie ponad 800 osób. SpoÊród firm nale àcych do grupy najlepsze wyniki finansowe uzyska a spó ka IRYDION (sprzeda budynku biurowego IRYDION z dobrym zyskiem), ale równie inne spó ki uzyska y dobre wyniki. Najwa niejsze osiàgni cia którym jest spó ka PROCHEM INWESTY- CJE, nale àca do grupy kapita owej PROCHEM S.A. W 2005 r. PROCHEM pe ni nadzór inwestorski na kilku inwestycjach, m.in. przy budowie Centrum sportowo-konferencyjnego dla Toyoty Motor Manufacturing Poland w Wa brzychu, pe ni rol kierownika projektu - kontynuacji budowy budynku biurowo-redakcyjnego oraz gara u wielopoziomowego dla TVP w Warszawie, prowadzi nadzór inwestorski przy realizacji oraz w Porcie Wojennym Gdynia, a tak e dla naszych sta ych klientów z sektora farmaceutycznego projekt modernizacji wydzia u dozowni dla POLFY Tachomin oraz kontynuacja projektu przeniesienia i modernizacji instalacji syntez dla POLPHARMY w Starogardzie Gdaƒskim. Rozpocz liêmy du y projekt - rozbudow instalacji bieli tytanowej w ZCh Police. Bardzo zaawansowane sà równie prace zwiàzane z ofertà dla LG - projektu zak adu produkcji monitorów ciek okrystalicznych Chcia bym równie przypomnieç najwa niejsze osiàgni cia rzeczowe PROCHEMU, którymi mo emy pochwaliç si w 2005 roku. W tematach realizacyjnych najwi kszym by a kontynuacja generalnej realizacji inwestycji III nitki rurociàgu Przyjaêƒ na odcinku Adamowo - Plebanka dla PERN Przyjaêƒ S.A., która zosta a przerwana w listopadzie 2005 r. w wyniku obustronnego wypowiedzenia umowy. Innym du ym tematem realizacyjnym by a kolejna inwestycja dla Wydawnictwa H. Bauer - budowa nowej drukarni w Wykrotach, która jest praktycznie zakoƒczona. Kontynuujemy realizacj kontraktu na modernizacj bazy paliwowej w Szczecinie dla PKN ORLEN. Trwajà koƒcowe prace przy instalacji hydrorafinacji parafin dla Rafinerii-Trzebinia. ZakoƒczyliÊmy budow instalacji nalewu paliw do autocystern dla Grupy LOTOS w Gdaƒsku. W ubieg ym roku firma rozpocz a realizacj kontraktu na projekt i wykonanie instalacji granulacji nawozów dla w gierskiej firmy Nitrogenmuvek Rt., a w grudniu 2005 r. podpisany zosta drugi kontrakt z tà firmà na projekt i realizacj instalacji neutralizacji azotanu amonu. Rozpocz liêmy realizacj kontraktu na projekt i wykonanie instalacji petrokarbochemicznej dla Petrochemii- Blachowni w K dzierzynie-koêlu. KontynuowaliÊmy równie remont i modernizacj budynków biurowych SGGW przy ul.rakowieckiej w Warszawie oraz remont i modernizacj budynków przy ul. E.Plater w Warszawie dla dzier awcy obiektów, adaptacji budynków na stacje dializ dla firmy Gambro, a tak e nadzór inwestorski na budowie kompleksu apartamentowous ugowego CityBud w Warszawie. PROCHEM kontynuowa równie pe nienie funkcji In yniera Kontraktu wg FIDIC (jako w Kobierzycach. Zapad a decyzja o rozbudowie Fabryki Zespo ów Samochodowych dla TMMP w Wa brzychu, w zwiàzku z czym mamy nadziej na nasz udzia w tym temacie w pracach projektowych, jak i nadzorze inwestorskim. cz onek mi dzynarodowych konsorcjów) na budowie systemu kanalizacji sanitarnej Nagrody w mieêcie i gminie Rybnik oraz przy modernizacji oczyszczalni Êcieków dla miasta Lublina. Obydwa programy inwestycyjne wspó finansowane sà przez fundusz ISPA. Tematów projektowych w 2005 r. by o bardzo du o, a najwi ksze z nich to: rozbudowa zak adów opon samochodowych W 2005 r. dzi ki dobrym wynikom finansowym uzyskanym przez Spó k w 2004 r. oraz wielu znaczàcym osiàgni ciom w dziedzinie projektowania, firma nasza otrzyma a kilka presti owych nagród. Najwa niejsze z nich to nagroda g ówna Michelin w Olsztynie, projektowanie trójwymiarowe Ministra Infrastruktury w konkursie instalacji do wydobycia ropy naftowej z dna morza na p ywajàcej platformie Projekt In ynierski Roku 2004 za projekt zbiorników ropy naftowej o pojemnoêci wydobywczej dla Vetco Aibel 100 tys. m 3 dla PERN PRZYJAè S.A. (Norwegia), modernizacja 6 baz paliwowych dla PKN ORLEN, modernizacja w ró nym zakresie kilkunastu baz paliwowych dla NAFTOBAZ. WykonaliÊmy równie kilka projektów dla wojska, m.in. modernizacj zbiorników oraz urzàdzeƒ dystrybucji produktów naftowych w jednostce wojskowej w Maksymilianowie, w Adamowie oraz I nagroda za projekt instalacji na platformie wydobywczej TROLL A dla norweskiej firmy ABB Offshore Systems. W 2005 r. PROCHEM S.A. zdoby równie równorz dnà I nagrod w gronie kilku firm w konkursie Najlepsza firma projektowa w Polsce w latach zorganizowanym przez Izb Nowym Glinniku i Inowroc awiu dokoƒczenie na str. 8 7

10 Spotkanie noworoczne dokoƒczenie ze str. 7 Projektowania Budowlanego. W konkursie Mazowiecka Firma Roku 2004 organizowanym przez Zwiàzek Pracodawców Mazowsza, pod patronatem Wojewody Mazowieckiego, PROCHEM otrzyma I nagrod i statuetk Z otego Or a w kategorii budownictwo i infrastruktura. I miejsce i tytu Pracodawca Roku 2004 w Budownictwie w konkursie organizowanym przez Polski Zwiàzek Pracodawców Budowlanych otrzyma Prezes PROCHEM S.A. - Marek Garliƒski. W grudniu 2005 r. otrzymaliêmy nominacj do nagrody Lider Biznesu 2005 w konkursie organizowanym przez Business Centre Club. W lutym br. nastàpi rozstrzygni cie tego konkursu. Kapita akcyjny i akcjonariat W 2005 r. akcjonariusze posiadajàcy akcje PROCHEMU nie mieli powodów do narzekania. WartoÊç jednej akcji wzros a w 2005 roku o 40% - z 20,8 z do 29,2 z. Zmieni a si struktura kapita u PROCHEMU. Dwa kolejne fundusze inwestycyjne zakupi y nasze akcje. Na koniec 2005 r. najwi ksi akcjonariusze to: * PROCHEM Holding Sp. z o.o. - 28,70 % kapita u, * ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - 13,67 % kapita u, * UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - 8,84 % kapita u, * Commercial Union Investment Management S.A. - 6,98 % kapita u, * Steve G.Tappan - 6,14 % kapita u. Najwa niejsze zadania na 2006 r. Najwa niejsze zadania dla nas w 2006 roku, to m.in.: * sprawna realizacja rozpocz tych du ych tematów projektowych i realizacyjnych, * efektywna dzia alnoêç majàca na celu pozyskanie nowych tematów w ró nych sektorach, w kraju i zagranicà, * osiàgni cie dobrej rentownoêci dzia alnoêci podstawowej spó ki i satysfakcjonujàcej stopy zwrotu na kapitale. Pan Prezes przypomnia równie wszystkim, e w tym roku wkraczamy w 60-ty rok dzia alnoêci firmy, który uroczyêcie b dziemy Êwi towaç w lutym 2007 r. Koƒczàc swoje wystàpienie Prezes podzi kowa wszystkim za wk ad pracy w tym tak trudnym i bardzo pracowitym roku. Osiàgn liêmy wiele sukcesów, z drugiej strony trzeba przyznaç, e w mijajàcym roku zanotowaliêmy tak e niepowodzenia. Z powodu nagromadzenia du ej iloêci pracy, nale y do nich zaliczyç przede wszystkim nie zawsze dotrzymywanie przez nas terminów kontraktowych realizowanych projektów i inwestycji, pomimo du ego zaanga owania wielu osób, co w efekcie obni a troch ocen naszej ca ej dzia alnoêci. Trzeba to zdecydowanie poprawiç. Obecny portfel zamówieƒ na us ugi naszej firmy na nast pny rok, jak i negocjowane nowe kontrakty, pozwalajà patrzeç w przysz oêç z optymizmem. Wznoszàc kieliszek szampana Prezes yczy pracownikom zdrowia, pomyêlnoêci w yciu osobistym i sukcesów zawodowych w 2006 roku. Wszyscy zgromadzeni wzajemnie sk adali sobie yczenia, oby bie àcy rok by równie dobry jak rok Technologie informatyczne w PROCHEM S.A. Dzia y pomocy technicznej wielu firm komputerowych zanim dopuszczà do kontaktu z potencjalnym petentem kierujà go do poradnika, zawierajàcego odpowiedzi na najcz Êciej zadawane pytania (FAQ). W ten sposób wi kszoêç zg oszeƒ nie dociera dalej, gdy u ytkownicy rozwiàzujà je samodzielnie, zapoznajàc si z odpowiedziami na pytania, które ktoê ju wielokrotnie zadawa. Mogàc skorzystaç z am WiadomoÊci z PRO- CHEMU uzna em, e móg bym w kilku akapitach zmieêciç zestaw najpopularniejszych pytaƒ i odpowiedzi, jakie do nas trafiajà i tym samym zapewni bym dzia owi IT podobny Êwi ty spokój. Wi kszoêç problemów to codzienne k opoty z uzyskaniem dost pu do w aêciwych dysków, wykonaniem wydruku na konkretnym urzàdzeniu, czy wys aniem zeskanowanego pliku do w aêciwego katalogu. Pewnie znalaz bym wiele takich przyk adów, ale uêwiadomi em sobie, e poza podstawowà obs ugà u ytkowników g ówna aktywnoêç dzia u IT to realizacja du o bardziej ambitnych przedsi wzi ç. Dobitnym tego przyk adem jest ostatni rok. Wraz z przyrostem realizowanych przez Spó k projektów, wyraênym wzrostem zatrudnienia, podwy szonym tempem pracy i stawianych wymagaƒ, nastàpi te istotny rozwój systemu informatycznego w ka dej jego dziedzinie. Sprz t Najbardziej widoczne na stanowiskach pracy sà nowe komputery firmy DELL (ponad 100 szt.), które zastàpi y wys u ony sprz t. Nowe stanowiska pracy to te mniej widoczna a niezb dna rozbudowa okablowania budynku i zakup aktywnych elementów sieci, zw aszcza w przestrzeni zagospodarowanej na drugim pi trze. Nowe sà serwery obs ugujàce system: pocztowy, projektowy i systemów ksi gowych. Wzmocniony i uaktualniony zosta sprz t zabezpieczajàcy. Zwi kszono przepustowoêç àcz internetowych. Wszystkie te kroki da y solidnà podstaw do tego, by koƒcowy u ytkownik móg otrzymaç do swojej pracy lepsze, wydajniejsze narz dzia. tekst : Tomasz KwaÊniewski Kierownik Oddzia u Informatyka Oprogramowanie Sprz t i struktura sieciowa to tylko podstawa dla instalacji nowego oprogramowania. W tej dziedzinie te zrobiliêmy post py. Inwestycje obj y podstawowe narz dzia biurowe jak pakiet Office2003, czy aktualizacja systemu pocztowego Lotus Notes do wersji 6.5. Za sprawà stworzonych od podstaw aplikacji (pod nadzorem dzia u IT) nasz zamienia si ze zwyk ego listonosza w powa ny system obiegu dokumentacji. DokonaliÊmy te aktualizacji i rozbudowy podstawowego narz dzia Oddzia u PROCHEM Projekt, jakim jest AutoCAD2006. Obecnie dysponujemy 116 pe nymi licencjami, co stawia nas w czo- ówce firm projektowych w Polsce. Dodatkowo podpisaliêmy z Autodeskiem Polska umow subskrypcyjnà na sta à aktualizacj i wsparcie. Zakupy dotyczy y te zaawansowanych narz dzi do wspierania projektowania, które albo po raz pierwszy pojawi y si w firmie, albo kontynuowana jest ich dzier awa zale nie od zapotrzebowania. Mowa tu o takich progra- dokoƒczenie na str. 9 8

11 Technologie informatyczne w PROCHEM S.A. dokoƒczenie ze str. 8 od lewej: Rafa SkoÊkiewicz, Przemys aw CieÊlak, Przemys aw Matusz, Tomasz KwaÊniewski - kier., Tomasz Ca a, Tomasz Brzyski, Maciej Wiecier, Barbara Jaroszewska mach jak I-Sketch (rysowanie izometryków), Visual Vessel Design (projektowanie zbiorników), Autopipe i Triflex (obliczenia wytrzyma oêciowe rurociàgów), Pro-II i Chemcad (symulacja procesów), Robot (obliczenia wytrzyma oêciowe konstrukcji), e wspomn o najwa niejszych. Osobnej wzmianki wymagajà nasze doêwiadczenia z systemami wspomagajàcymi modelowanie zak adów przemys owych. Po udanym pilotowym projekcie Troll-A prowadzonym z norweskim partnerem przysz a kolej na nast pny temat. Tym razem zespó pracujàcy w systemie Global PDMS (Plan Design and Managment System firmy AVEVA) liczy 30 osób i zrealizowa du o wi ksze zadanie. Nasz system informatyczny z powodzeniem wspó pracowa z zaawansowanym technologicznie partnerem. Równolegle do tych prac uruchomiliêmy na mniejszà skal samodzielne wdro enie tego samego systemu. Niewielki na razie zespó ju obs uguje pierwsze tematy w technologii modelowania trójwymiarowego. Dokumentacja projektowa Produktem naszej firmy jest zwykle tradycyjna dokumentacja papierowa. OczywiÊcie klient otrzymuje te cyfrowà form, ale urzàd zatwierdzajàcy dokumentacj oraz wykonawca wymaga drukowanych rysunków i dokumentów. I w tej dziedzinie obserwujemy post p, a dzia IT ma w nim swój udzia. Ze wzgl du na specyfik technologii - obecnie wszystkie urzàdzenia kopiujàce i drukujàce sà urzàdzeniami cyfrowymi - zespó reprografii stanowi cz Êç informatyki. W ostatnim roku wzbogaciliêmy si o nowy system wielkoformatowego druku kolorowego i sk adark firmy OCE, a Oddzia PROCHEM Projekt wzmocniliêmy nowymi, wydajnymi maszynami ma ego formatu, obs ugujàcymi druk mono i kolorowy. Inwestycje te pozwoli y sprostaç gigantycznym potrzebom w zakresie produkcji dokumentacji papierowej, której iloêç mo emy mierzyç w tonach. Personel Prac systemu, którego intensywny wzrost opisa em powy ej, wspiera Oddzia Informatyka skrótowo oznaczany IT. Nad realizacjà strategicznych celów prochemowskiej informatyki czuwa pe nomocnik Prezesa ds. informatyki Witold J drzejewski. Szczegó owe zadania realizujà zespo y. od lewej: Wojciech Dàbrowski, Sabina apiƒska, Piotr Malesa, Adam Melon, Agnieszka Pacanowska-Ca a Du a iloêç realizowanych zadaƒ powoduje koniecznoêç specjalizacji. Nad konfiguracjà ca ej sieci, pracà serwerów czuwa administrator sieci Rafa SkoÊkiewicz. Wspiera go administrator systemu pocztowego Piotr S upczyƒski, którego po odejêciu w listopadzie ub.r. zastàpi Maciej Wiecier. Obydwaj administratorzy poza czuwaniem nad ciàg oêcià pracy systemu i zabezpieczaniem danych odpowiadajà za tworzenie kont dla nowych u ytkowników i przyznawanie im prawa dost pu do zasobów firmy. Administrator poczty zajmuje si równie systemami obiegu dokumentów opartymi o technologi Lotus Domino: karty pracy, urlopy, faktury, rejestry korespondencji. Nad instalacjà i eksploatacjà oprogramowania, rejestrami sprz tu i oprogramowania oraz wspieraniem aplikacji biurowych czuwa pani Barbara Jaroszewska i Przemek CieÊlak. Prac systemów CAD (komputerowego wspierania projektowania) nadzoruje Tomasz Ca a i Tomasz Brzyski. Ze wzgl du na pojawiajàce si potrzeby Tomek Ca a koncentruje si na rozwoju AutoCADa, nadzorze zawartoêci katalogów projektów, wymianie danych z klientami i podwykonawcami oraz archiwizacji projektów. Tomek Brzyski zosta administratorem systemu PDMS zarówno przy tematach norweskich, jak i przy wdro eniu prowadzonym w Oddziale PROCHEM Projekt. Konfiguracj ca- ego nowego sprz tu, rozwiàzywanie problemów systemowych i sprz towych, zg oszenia serwisowe, wymiana materia ów eksploatacyjnych, przemieszczenia sprz tu i fizycznà instalacj u u ytkownika wykonuje Przemys aw Matusz. Dzia reprografii to panie: Sabina apiƒska i Agnieszka dokoƒczenie na str. 10 9

12 Technologie informatyczne w PROCHEM S.A. dokoƒczenie ze str. 9 Pacanowska oraz panowie: Adam Melon, Wojciech Dàbrowski i Piotr Malesa. W tym zespole równie istnieje specjalizacja, ale wszyscy obs ugujà z powodzeniem zarówno powierzony nowoczesny sprz t cyfrowy, jak i niezawodne stare maszyny, takie jak gilotyna. Dzia IT korzysta te z us ug firm zewn trznych (tzw. outsourcing), dzi ki czemu mo liwa jest obs uga tak du ego systemu i prace rozwojowe. Oddzia Informatyka, którym mam przyjemnoêç kierowaç, to doskonale z yty m ody zespó (Êrednia wieku 33,6 czyli o 10 lat mniej od Êredniej firmowej). Jego atutem jest to, e zarówno w pracy, jak i w yciu osobistym robià wszystko z pasjà. W tej niewielkiej grupie mamy osoby czynnie uprawiajàce takie sporty jak narciarstwo, p ywanie, eglarstwo czy jazda konna. Sà te przedstawiciele bardziej ekstremalnych dziedzin: nurkowanie, skoki spadochronowe, wyêcigi samochodowe i sztuki walki. Sà te spokojniejsi pasjonaci fotografii cyfrowej, turystyki czy gry na gitarze. Wszystko to sprawia, e ch tnie kontaktujemy si po pracy, a w sytuacjach kryzysowych, stresowych atwo komunikujemy si i ch tnie wzajemnie pomagamy - na tych ludziach mog polegaç. P.S. Z przyjemnoêcià przekazuj redakcji WiadomoÊci tekst o Oddziale Informatyka. W aênie w lutym tego roku mija 20 lat mojej pracy w PROCHEMIE. Zawsze, najpierw jako projektant, potem koordynator CAD a wreszcie kierownik IT, funkcjonowa em na granicy pomi dzy projektowaniem a informatykà. Przez te 20 lat obydwie te dziedziny w naszej firmie doskonale po àczy y si. Wczasy w Tleniu OÊrodek Wypoczynkowy PROCHEM S.A. w Tleniu sk ada si z 3-osobowych (z mo liwoêcià dostawki) domków kempingowych wykonanych z bali drewnianych, Êwietlicy oraz budynków sanitarnych. Na terenie sà tak e: plac zabaw dla dzieci oraz parking dla samochodów wczasowiczów. Nad rzekà Wdà (150 m) znajduje si nale àca do oêrodka przystaƒ wodna, wyposa ona w odzie i kajaki. W ka dym domku znajdujà si : - salonik (pokój dzienny) z telewizorem, radiem, lodówkà i niezb dnym wyposa eniem meblowym (tapczan, stó, krzes a, szafa), - sypialnia - 2 tapczany, szafki nocne, - kuchenka z podstawowym wyposa eniem do samodzielnego przyrzàdzania posi ków oraz elektryczna kuchenka dwup ytowa, umywalka z termà. Dojazd: najkorzystniejszy w asnym Êrodkiem lokomocji lub kolejà z Bydgoszczy przez Laskowice i Osie do Tlenia, gdzie jest przystanek kolejowy. Informacje dodatkowe: - koszty pobytu nie obejmujà zu ycia energii elektrycznej, która rozliczana b dzie indywidualnie wg wskazaƒ licznika (zaliczkowa wp ata za energi elektrycznà - 35,00 z ), - sprz t wodny ( odzie, kajaki) oraz rowery udost pniane b dà odp atnie, - od Kierownika OÊrodka mo na wypo- yczyç bezp atnie: sprz t do gry w kometk, pi k siatkowà, no nà, warcaby, szachy, - wczasowicz ma prawo przyjazdu do OÊrodka w dniu poprzedzajàcym rozpocz cie turnusu od godz , natomiast zobowiàzuje si do opuszczenia OÊrodka nast pnego dnia po zakoƒczeniu turnusu do godz , - w miar wolnych miejsc jest mo liwoêç wykupienia pobytów weekendowych - koszt 60 z /domek za 1 dzieƒ Adres OÊrodka: Tleƒ, ul. D bowa 15 Informacja: (022) TURNUSY KOSZTY I WARUNKI POBYTU* ,00 z /za domek - 14 dni (dla pracowników) ,00 z /za domek - 7 dni (dla pracowników) ,00 z /za domek - 14 dni (dla osób spoza PROCHEMU) ,00 z /za domek - 7 dni (dla osób spoza PROCHEMU) ,00 z /za domek - 14 dni (dla pracowników) ,00 z /za domek - 7 dni (dla pracowników) 450,00 z /za domek - 14 dni (dla emerytów) 320,00 z /za domek- 7 dni (dla emerytów) 690,00 z /za domek - 14 dni (dla osób spoza PROCHEMU) 450,00 z /za domek - 7 dni (dla osób spoza PROCHEMU) *odp atnoêç dla pracowników PROCHEMU wynosi 50% 9 stycznia 2006 roku w wieku 73 lat zmar Zbigniew Siedlik in ynier komunikacji, absolwent Wydzia u Komunikacji Politechniki Warszawskiej. Prac w PROCHEMIE rozpoczà w kwietniu 1966r. By projektantem, starszym projektantem w zespole o specjalizacji budowa dróg. Pracowa tak e na budowie eksportowej w Schwedt (dawna NRD). Na emerytur przeszed w 1993 r., po 27 latach pracy w n/firmie. Pogrzeb n/kolegi odby si 18 stycznia 2006 r. 31stycznia 2006 roku w wieku 80 lat zmar a Kazimiera Lewicka in ynier elektryk, absolwentka Szko y In ynierskiej w Szczecinie. W PROCHEMIE rozpocz a prac w styczniu 1966 r.- z przeniesienia z Biura Przemys u Gumowego- na stanowisku starszego projektanta w Pracowni Instalacji Elektrycznych. Na emerytur przesz a w czerwcu 1986 r. po 20 latach pracy w naszej firmie. Pogrzeb n/kole anki odby si 2 lutego 2006 r. Rodzinom zmar ej Kole anki i Kolegi sk adamy serdeczne wyrazy wspó czucia. 10

13 Nowi pracownicy Przedstawiamy kolejnych nowych pracowników, którzy rozpocz li prac w naszej firmie w ostatnim okresie: Karolina åwiek - na stanowisko asystenta kierownika budowy, Anna Brzeziƒska - na stanowisko asystenta kierownika projektu, mgr in. arch. Micha Ma ek - na stanowisko asystenta projektanta, mgr in. Justyna Waƒska - na stanowisko asystenta projektanta, mgr in. Witos aw Jerzyk - na stanowisko kierownika zespo u technologicznego, mgr in. Maciej Duda - na stanowisko asystenta projektanta, mgr in. Karol Der g - na stanowisko asystenta projektanta, mgr Magdalena Czekaj - na stanowisko asystenta ds. marketingu, mgr in. Beata Papierz - na stanowisko asystenta projektanta, Jolanta Ciborek - na stanowisko referenta ds. organizacyjnych, mgr in. Karolina Piotrowska - na stanowisko asystenta projektanta. Justyna Waƒska Karolina åwiek Witos aw Jerzyk Anna Brzeziƒska Maciej Duda Micha Ma ek Karol Der g Witamy nowych pracowników i yczymy samych sukcesów oraz satysfakcji z pracy! Magdalena Czekaj Dzia alnoêç charytatywna Od wielu lat PROCHEM S.A., poprzez liczne stowarzyszenia i fundacje lub bezpoêrednio zainteresowanym, przekazuje znaczne kwoty pieni ne na ró ne cele. W dzia alnoêci tej preferowane sà trzy kierunki: - ochrona zdrowia, za poêrednictwem fundacji i stowarzyszeƒ powo anych do prowadzenia tej dzia alnoêci, - pomoc na rzecz osób prywatnych, w szczególnoêci dzieci chorych i specjalnej troski, - wspomaganie instytucji prowadzàcych dzia alnoêç charytatywnà. W 2005 r. PROCHEM S.A. udzieli pomocy finansowej m.in. takim instytucjom jak: * Hospicjum Ksi y Orionistów w Wo ominie oraz Zak ad Opiekuƒczo-Leczniczy w B oniu, * Przedszkole Specjalne Orzeszek, * Polski Zwiàzek Niewidomych w Miko owie, * Fundacja Po ywienie Darem Serca, * Fundacja Niepe nosprawnych SANUS w Ostródzie, * Fundacja Zdà yç z pomocà, * Fundacja Wspólna Inicjatywa, Beata Papierz * Fundacja Pro Familia, * Fundacja Libertos, * Fundacja Dar Serca, * Stowarzyszenie Liver, * Fundacja na rzecz pomocy dzieciom, * Fundacja Spas dla niepe nosprawnych. Wi kszoêç z tych Êrodków przeznaczona zosta a na pomoc w sfinansowaniu skomplikowanych operacji, leczenia i rehabilitacji dzieci autystycznych, z pora eniem mózgowym lub zespo em Downa, zakup sprz tu rehabilitacyjnego oraz pomocy naukowych. Ogó em w 2005 r. wydatkowano na cele charytatywne z. Jolanta Ciborek tekst : TW Karolina Piotrowska 11 stycznia 2006 roku w wieku 80 lat zmar Bogdan KoÊciesza mgr in. konstruktor, absolwent Wydzia u In ynieryjno- Budowlanego Politechniki Âlàskiej w Gliwicach. Prac w PROCHEMIE rozpoczà w lutym 1952 roku. By projektantem, g ównym projektantem, weryfikatorem, Kierownikiem Zespo u Studiów i Typizacji, by Kierownikiem Dzia u Dokumentacji na budowie eksportowej w Zak adach Duslo na S owacji. Na emerytur przeszed w 1990 r., po 38 latach pracy w naszej firmie. Pogrzeb n/kolegi odby si 18 stycznia 2006r. Rodzinie zmar ego Kolegi sk adamy serdeczne wyrazy wspó czucia. 11

14 Klub Seniora W poczet cz onków Klubu Seniora przyjmujemy dziê Henryka Kamionk, który w PROCHEMIE rozpoczyna ycie zawodowe ju w 1965 roku, a wi c ponad 40 lat temu. Magister in ynier elektryk, absolwent Politechniki ódzkiej pe ni u nas wiele funkcji zawodowych i nie tylko. Zaczà od starszego asystenta, by projektantem, kierownikiem pracowni, a ostatnio in ynierem projektu. Pracowa na budowach krajowych (W oc- awek) i zagranicznych (Iran). By Przewodniczàcym Rady Pracowniczej w czasach, kiedy powo anie takiej Rady by o obowiàzkiem firmy. Jest cz onkiem Rady Nadzorczej w Spó ce PROCHEM S.A. od poczàtku jej powstania. Wi cej pisaliêmy ju o naszym Koledze w WiadomoÊciach (nr 3/10 z czerwca 1996 r.). Henryk Kamionka jest w dalszym ciàgu aktywny zawodowo - wi c na zaj cia typowo emerytalne mo e nie mieç czasu - no mo e troch na sportowego bryd a. Ale w Klubie Seniora ju jest, a ten zapis w naszej gazecie jest legitymacjà jego przyj cia do Klubu. Po 35 latach pracy w PROCHEMIE na emerytur przeszed Micha Pachelski - mgr in. konstruktor, absolwent Wydzia u In ynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej. Prac w naszej firmie rozpoczyna na stanowisku asystenta projektanta, ostatnio zaê pe ni funkcj g ównego projektanta. Bra udzia przy projektowaniu i realizacji wielu obiektów w kraju i zagranicà, m.in. w: Zak adach Chemicznych w Schwedt (d.nrd), ZCh Duslo w Sali (d.czechos owacja), Browarze w Niksic (d.jugos awia), Hucie Szk a Pilkington Sandoglass w Sandomierzu, Procter & Gamble w Warszawie, Fabryce Zespo ów Samochodowych Toyoty w Wa brzychu i wielu innych. Nasz Kolega b dzie jeszcze wspó pracowa z PROCHEMEM, wi c b dziemy mieli szans spotykaç go w firmie. Po 35 latach pracy w PROCHEMIE na emerytur przesz a Barbara Magierska - Noworoczne spotkanie Klubu Seniora 2 lutego b.r. odby o si noworoczne spotkanie Klubu Seniora PROCHEMU, zrzeszajàcego ponad 350 emerytów i rencistów, którzy zakoƒczyli swojà prac zawodowà w n/firmie. Spotkanie jak zwykle rozpocz o si od uroczystego powitania zgromadzonych przez przewodniczàcego Klubu tekst : TW in ynier konstruktor, absolwentka Wydzia u In ynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej. Prac w naszej firmie rozpocz a na stanowisku pomocy technicznej, nast pnie asystenta projektanta, projektanta, kierownika zespo u, ostatnio zaê g ównego projektanta. Do najwi kszych osiàgni ç zawodowych naszej kole anki w ostatnich latach mo emy zaliczyç udzia w pracach nad projektami takich inwestycji jak: Centrum Techniczne Delphi w Krakowie, Centrum Zarzàdzania Ruchem Lotniczym w Warszawie, Budynek biurowy ING Banku w Warszawie, infrastruktura zewn trzna instalacji polipropylenu dla PKN ORLEN w P ocku i wielu innych. W firmie mieliêmy szans podziwiaç prace malarskie naszej Kole anki - spodziewamy si, e na emeryturze nie b dzie si nudzi a i wreszcie mog a poêwi ciç wi cej czasu swojej pasji artystycznej. tekst i foto : TW Ryszarda Lisowskiego oraz Wand Biedrzyckà, która przedstawi a bie àce sprawy zwiàzane z dzia alnoêcià Klubu - m.in. powitano nowych cz onków Klubu, jak równie po egnano chwilà ciszy tych, którzy Klub opuêcili na zawsze. Nast pnie Wiceprezes Jaros aw St pniewski (w zast pstwie chorego Prezesa) poinformowa wszystkich o tym, co si dzieje w firmie, osiàgni ciach ubieg ego roku oraz planach na rok bie àcy. Jak zwykle frekwencja dopisa a, sto y by y zastawione, a i tematów do rozmów z tymi, z którymi przez wiele lat si pracowa o, nie brakowa o. Specjalnà atrakcjà muzycznà tego spotkania by wyst p ukraiƒskiego akordeonisty - wirtuoza Liubomyra Bogoslavsta, zwyci zcy mi dzynarodowych konkursów muzycznych, absolwenta Akademii Muzycznej we Lwowie, który podobnie jak rok wczeêniej zaprezentowa wiele znanych utworów muzycznych. Na zakoƒczenie zebrani podzi kowali Zarzàdowi firmy za kontynuowanie tradycji takich spotkaƒ, które w innych firmach sà ju raczej ewenementem, a na kolejne za rok ju czekajà. 12

15 Galeria Irydion Galeria styczeƒ 2006 W Galerii IRYDION rok 2006 r. zapoczàtkowa a wystawa prac fotograficznych autorstwa Zofii Kaczmarek. Nale y ona do wielkiej rodziny Jana Bu haka. Jej krajobrazy sà obrazami z dostrze onymi i wybranymi motywami pi kna. Sà to obrazy jej Ojczyzn - Bemowa, Puszczy Kampinoskiej, Mazur, Tatr - wzruszajàce nie tylko naturalnym, ale tak e poetyckim pi knem. Jest w nich przecie bu hakowskie niebo prawdziwe, z cudownà tajemnicà wieczystej zmiennoêci. Jej nieêmia a amatorska przygoda z fotografià, rozpocz ta przypadkiem przed pi ciu laty, przerodzi a si w twórczà pasj. Mimo krótkiego sta u posiada spory dorobek artystyczny. Prezentowa a swoje prace na wielu wystawach w Warszawie i Kijowie. Na wystawach indywidualnych w Ratuszu Warszawa-Bemowo, Bibliotece G ównej WAT, Spó dzielczym OÊrodku Kultury Górce oraz na wystawach zbiorowych w OÊrodku Polskim w Kijowie, Klubie WAT, OÊrodku Edukacyjnym Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie. tekst: TW foto: Zofia Kaczmarek, Andrzej Kpoczyƒski W drugiej po owie stycznia 2006 r. swoje prace malarskie zaprezentowa Miko aj Szymanowski. Urodzi si w rodzinie o tradycjach artystycznych. Zajmuje si malarstwem olejnym, grafikà komputerowà, fotografià oraz àczeniem tych technik. Projektowa aran acje obiektów, jako grafik wspó pracowa z TVP, Âwiatem Techniki, wydawnictwami PAX i Jacka Santorskiego. Zajmuje si projektowaniem, poligrafià i sk adem wydawnictw. Galeria 13

16 Galeria Irydion Galeria Pomys tej wystawy zrodzi si w luênych rozmowach pracowników firmy i by ca kowicie tzw. Wystawa prac fotograficznych pracowników PROCHEM S.A. inicjatywà oddolnà. Od dawna wiedzieliêmy, e wêród naszych kole anek i kolegów mamy pasjonatów fotografii, którzy na temat sprz tu i technik fotografowania mogliby wyg aszaç referaty. Czasami mieliêmy okazj oglàdaç próbki ich talentu na zdj ciach z wakacji, wyjazdów s u bowych lub okazji rodzinnych, ale tylko w ma ych zaprzyjaênionych grupkach. I wreszcie zrodzi a si myêl, e skoro powsta a Galeria w budynku IRYDION i prezentowane sà prace artystyczne innych twórców to, mo e by pokazaç prace naszych pracowników. W ten oto sposób skrzykn a si nieformalna grupa artystów - amatorów fotografii, która zorganizowa a t wystaw. Wystawa nie ma tematu przewodniego, wybór zdj ç ca kowicie nale a do ka dego z uczestników. Mamy nadziej, e jest to poczàtek cyklu podobnych wystaw i e w ten sposób zach cimy równie innych pracowników do prezentacji swoich osiàgni ç w zakresie fotografii. W pierwszej wystawie prace swoje luty 2006 zaprezentowali nast pujàcy autorzy: Andrzej Lange, Henryk Kamionka, Piotr Wowkonowicz, Pawe Roczek, Agnieszka Pacanowska-Ca a, Galeria Tomek Brzyski, Tomek Bujalski, Julian Majewski Konrad M ynarz. tekst: TW foto: Julian Majewski 14

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Realizator projektu: Urząd Miasta Szczecin Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014 Instrument: Realizacja niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE ( PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE ). Cel główny wsparcia Wymagania Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci.

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci. O projekcie Fundacja Ekspert-Kujawy, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu, rozpoczyna realizację projektu Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska. Celem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r.

Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r. CZYŻOWICE Z INICJATYWĄ Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r. Formularz zgłoszeniowy do konkursu Czyżowice z inicjatywą

Bardziej szczegółowo

1) TUnŻ WARTA S.A. i TUiR WARTA S.A. należą do tej samej grupy kapitałowej,

1) TUnŻ WARTA S.A. i TUiR WARTA S.A. należą do tej samej grupy kapitałowej, Zasady finansowania działalności kulturalno-oświatowej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w TUnŻ WARTA S.A. w okresie od 1 września 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku 1. Świadczenia finansowane

Bardziej szczegółowo

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Netwise S.A.

Raport Kwartalny Netwise S.A. Raport Kwartalny Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Spis treści 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 ORGANY SPÓŁKI... 3 2.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 maja 2012

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1 Centrum Doradztwa Unijnego Wioletta Piotrowska Tarapacz, Jacek Frankowski s.c. 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/3, Poznań, 16.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENTRUM DORADZTWA UNIJNEGO S.C. zaprasza

Bardziej szczegółowo

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść:

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść: w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki (split) w stosunku 1 : 10 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 I Wizytówka jednostki ABAS Spółka Akcyjna rozpoczęła swoją działalność na podstawie decyzji Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 1996.12.12

Bardziej szczegółowo

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011.

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Moc zespołu w kva 1 dzień z obsługą od 1 do 2 dni bez obsługi od 3 do 6 dni Standard dobowa (1) Non-Stop Opłata dobowa (2) Rezerwa dobowa (3)

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Instrukcja dla Wykonawców (IDW). ZAŁĄCZNIKI. Znak sprawy:gt.341-9/2010/rb Jedwabno, dnia 15.11.2010

Rozdział I. Instrukcja dla Wykonawców (IDW). ZAŁĄCZNIKI. Znak sprawy:gt.341-9/2010/rb Jedwabno, dnia 15.11.2010 Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej, oraz z budżetu Gminy Jedwabno. Znak sprawy: Jedwabno,

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie to: mo liwoêç udzia u w zyskach z inwestycji

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL Adres

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Referacie Przygotowania Inwestycji w Biurze Inwestycji

OGŁOSZENIE Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Referacie Przygotowania Inwestycji w Biurze Inwestycji OGŁOSZENIE Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Referacie Przygotowania Inwestycji w Biurze Inwestycji 1. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko pracy musi

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2014

RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2014 GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA Spółka Akcyjna RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2014 Realizacje Wałbrzych, 14 maj 2014 r. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1 Struktura akcjonariatu ze wskazaniem

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

certyfikaty, wyróżnienia, nagrody

certyfikaty, wyróżnienia, nagrody certyfikaty, wyróżnienia, nagrody strona 1 / 27 strona 2 / 27 Nagroda Godła Promocyjnego Ikona Śląska 2011 Miasto Żory otrzymało Nagrodę Godła Promocyjnego Ikona Śląska 2011 na uroczystej gali 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim 1 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko- Pomorskim 18 grudnia 2008 r. podpisanie Porozumienia z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowo ci Oznaczenie kwalifikacji:a.36 Numer zadania:01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL zdaj cego* Wype nia zdaj

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 132 8903 Poz. 1238 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 132 8903 Poz. 1238 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 132 8903 Poz. 1238 1238 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciàg ych szkoleƒ farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych Na

Bardziej szczegółowo