Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XLII/

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XLII/"

Transkrypt

1 1 Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XLII/ /14 z r. I. Dochody zwiększenia Środki z PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektów pn.: a) "Przeszłość łączy czy dzieli? Zintegrowani przez taniec i teatr" spotkanie młodzieży z Polski i Niemiec w Tychach w dniach r b) "Film wymiana polskoniemiecka 2014" beneficjent Zespół Szkół Sportowych przy al. Niepodległości (wizyta uczniów z Niemiec w Polsce w dniach r.) Środki od Agencji Nieruchomości Rolnych udzielone w formie bezzwrotnej pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów (netto) remontu lokalu położonego przy ul. Cielmickiej 45/9a Miasto przejęło nieodpłatnie na swój majątek lokal po byłym biurze Administracji Mienia Niezagospodarowanego Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu. Remont ma na celu przekształcenie byłego biura na lokal mieszkalny socjalny. 3. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014 ( zielone szkoły ) Środki od firmy ubezpieczeniowej dla Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie działań prewencyjnych, tj. badań profilaktycznych i okresowych pracowników Dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzenia samochodu Noclegowni Miejskiej wskutek gradobicia, które miało miejsce w mcu czerwcu 2013r Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, z tego: gmina , zł, powiat , zł Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego" refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych (zadanie zakończono w 2009r.), w tym: dochody majątkowe , zł, dochody bieżące 8.364, zł. Ogółem w 2014 roku zrefundowano wydatki poniesione na ww. zadaniu w łącznej kwocie , zł

2 2 II. Wydatki zwiększenia II a w y d a t k i b i e ż ą c e, w t y m: Realizacja ze środków z PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży projektów pn a) "Przeszłość łączy czy dzieli? Zintegrowani przez taniec i teatr" b) "Film wymiana polskoniemiecka 2014" beneficjent Zespół Szkół Sportowych przy al. Niepodległości 2. Dotacja przedmiotowa dla MZBMu na remont lokalu położonego przy ul. Cielmickiej 45/9a Plan dotacji po zmianie wynosi , zł, z tego: środki od Agencji Nieruchomości Rolnych , zł, środki własne gminy , zł. (wg stawki 2000,94 zł/m 2 dla powierzchni wynoszącej 31 m 2 ) 3. Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014 ( zielone szkoły ) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Działania prewencyjne tj. badania profilaktyczne i okresowe pracowników Powiatowego Urzędu Pracy środki od firmy ubezpieczeniowej Remont samochodu Noclegowni Miejskiej środki z odszkodowania od ubezpieczyciela Pokrycie kosztów pobytu dziecka pochodzących z terenu miasta Tychy w Placówce OpiekuńczoWychowawczej w Lublińcu w związku z brakiem miejsc w Placówce Pieczy Zastępczej "Kwadrat" w Tychach zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Tychach dziecko umieszczone zostanie w Placówce OpiekuńczoWychowawczej Nr 1 w Lublińcu 7. Zwrot kar umownych potrąconych w 2013r. spółce MPGOiEO MASTER za wywóz odpadów komunalnych (łączna wartość kar umownych potrąconych MASTERowi z tego tytułu w 2013 roku wyniosła , zł) 8. Dotacja przedmiotowa dla MZBMu na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi , zł. Jednocześnie zwiększa się stawkę dotacji przedmiotowej o 1,22 zł/m 2 tj. z kwoty 2,58 do kwoty 3,80 zł/m 2 (przy niezmienionej powierzchni ,51 m 2 ) 9. Dotacje na prowadzenie programów edukacyjnointegracyjnorehabilitacyjnych aktywizujących środowisko seniorów 10. Zadanie pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata " /WPF/ poza umową o dofinansowanie Plan po zmianie na lata wynosi , zł, w tym: 2014r , zł (poza umową o dofinansowanie środki własne miasta) 2015r , zł (w ramach umowy o dofinansowanie, z tego: udział budżetu miasta (15%) , zł, udział Funduszu Spójności (85%) , zł. II b w y d a t k i m a j ą t k o w e, w t y m: Przebudowa Placu Korfantego /WPF/ Plan po zmianie wynosi , zł

3 3 2. Zagospodarowanie terenu przy rzeźbie Wejchertów przy ul. Darwina Plan po zmianie wynosi , zł Przebudowa (wydłużenie) zatoki autobusowotrolejbusowej przy wschodniej stronie ul. Wyszyńskiego Plan po zmianie wynosi , zł. 4. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach /WPF/ środki własne miasta na wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych, mapy geodezyjne i inne Plan po zmianie na lata wynosi , zł, z tego: 2014r , zł, z tego: dotacja z NFOŚiGW , zł, środki własne miasta , zł, 2015r , zł, z tego: dotacja z NFOŚiGW , zł, pożyczka z NFOŚiGW , zł. 5. Zakup wiat przystankowych (2025 szt.) Plan po zmianie na zakup wiat wynosi , zł Dotacja inwestycyjna dla MZBMu na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego Pasaż Kulturalny "Andromeda" /WPF/ z przeznaczeniem na roboty dodatkowe, w tym: zagospodarowanie terenów zielonych przyległych do Pasażu zakup i montaż 3 masztów reklamowych od strony ul. Bocheńskiego zakup i montaż elektronicznego wyświetlacza LED przed wejściem głównym od strony Pl. Baczyńskiego (informacje o wydarzeniach kulturalnych) zakup i montaż telewizora w holu głównym Pasażu Plan dotacji po zmianie wynosi , zł. III. Wydatki zmniejszenia III a w y d a t k i b i e ż ą c e, w t y m: Zwrot dotacji otrzymanej w 2013 roku z innych gmin i woj.śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej 2. Realizacja zadań przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, dzierżawy, inwentaryzacje i inne) Dotacje dla niepublicznych żłobków III b w y d a t k i m a j ą t k o w e, w t y m: Budowa zespołu szkolnoprzedszkolnego w Jaroszowicach /WPF/ zadanie po przetargu Jednocześnie w WPF zmniejsza się nakłady na realizację ww. zadania w 2015r. o kwotę , zł. Plan po zmianie na lata wynosi ,zł, z tego: 2014r , zł, 2015r , zł, 2016r , zł

4 4 P r z e n i e s i e n i a 1. ze środków na zadania inwestycyjne pn.: "Odprowadzenie wód do kanalizacji deszczowej z budynku Przedszkola nr 3 przy ul.paprocańskiej" /WPF/ zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi , zł. "Wykonanie tablicy Pamięci Powstań Śląskich" zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 2.460, zł. na remonty przedszkoli w tym głównie na remont kuchni zgodnie z zaleceniami Sanepidu (instalacje, podłogi, itp.) w P nr 11 przy ul. Bukowej ze środków na: remont alejek w Parku Miejskim zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi , zł. remont obiektów sportowych Plan po zmianie wynosi , zł. zadanie inwestycyjne pn. "Siłownie plenerowe" zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi , zł na: zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie wschodniopołudniowej części Jeziora Paprocany" /WPF/ z przeznaczeniem na wykonanie 196 szt. wydzielonych punktów świetlnych architektonicznych (promenady i ścieżki wzdłuż nabrzeża) wraz z doprowadzeniem zasilania Plan po zmianie wynosi , zł zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ogrodzenia SP nr 3 przy ul. Wojska Polskiego" w związku ze zmianą granic nieruchomości konieczne jest wykonanie ogrodzenia budynku od strony przyszłej prokuratury Plan po zmianie wynosi , zł. zadanie inwestycyjne pn. "Instalacja i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta na Krytej Pływalni" Plan po zmianie wynosi , zł. remont Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego (dach i instalacja elektryczna) Łączny koszt robót wynosi , zł w ramach środków na zadania inwestycyjne zgłoszone przez Rady Osiedli: "Zagospodarowanie terenu przy ul.przejazdowej na cele rekreacyjne I etap" /WPF/ zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi , zł. "Zagospodarowanie terenu przy ul.przejazdowej na cele rekreacyjne II etap" z przeznaczeniem na wybrukowanie placu i miejsc parkingowych, wykonanie siłowni plenerowej oraz oświetlenie placu Plan po zmianie wynosi , zł. 4. z zimowego utrzymania dróg gminnych Plan po zmianie (gmina + powiat) wynosi , zł, na: zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Wiązowej (I etap)" /WPF/ na pokrycie kosztów przebudowy istniejącego odcinka sieci wodociągowej Plan po zmianie wynosi , zł wykonanie wraz z montażem małej architektury przy ścieżce rowerowej wokół Jeziora Paprocany (ławki, wiaty, ławostoły)

5 5 5. ze środków na konserwacje i naprawy oświetlenia ulicznego na zadania inwestycyjne pn.: "Oświetlenie podwórza pomiędzy ul. Ejsmonda 7 i al. Niepodległości 29" (9 punktów świetlnych) Plan po zmianie wynosi , zł "Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zawilców na odcinku od ul. Maków do ul. Katowickiej" (3 punkty świetlne) Plan po zmianie wynosi , zł. "Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Topolowej 17a19" (2 punkty świetlne) Plan po zmianie wynosi , zł. "Wykonanie przyłącza dla istniejącego oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Tetmajera i Paprocańskiej" Plan po zmianie wynosi 3.000, zł. "Przebudowa złącza energetycznego ZL1 przy ul. Mąkołowskiej 138" Plan po zmianie wynosi 1.000, zł SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY 1. Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez: 1) zwiększenie stanu środków obrotowych na dzień r. o kwotę 246 Plan po zmianie wynosi , zł. Dostosowanie do wykonania na dzień r. 2) zwiększenie planu przychodów z tytułu dotacji z budżetu miasta o kwotę w tym na: działalność bieżącą (pkt IIa.2 i 8) działalność inwestycyjną (pkt IIb.6) Plan przychodów po zmianie wynosi , zł. 3) zwiększenie planu kosztów działalności zakładu o kwotę w tym: a) działalności bieżącej o kwotę w tym finansowanej z: przychodów własnych zakładu 246 dotacji z budżetu miasta b) działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta o kwotę Plan kosztów po zmianie wynosi , zł, z tego: koszty działalności bieżącej , zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu , zł, * z dotacji z budżetu miasta , zł. koszty działalności inwestycyjnej , zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu , zł. * z dotacji z budżetu miasta , zł.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA o przebiegu budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2014r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013

Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013 druk nr 455 -projekt- Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE z budżetu miasta Pyskowice za 2012r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień realizacji budżetu

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr FN.0050.10.2014 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27.03.2014r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Spis treści 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 4453 SPRAWOZDANIE NR FN I.3035.13.2013 BURMISTRZA PSZCZYNY z dnia 26 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Pszczyna za 2012

Bardziej szczegółowo

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,-

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- WYDATKI BUDŻETOWE Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- Obejmują one środki na realizację: - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- - zadań

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 marzec 2013 1 SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 3 II. DOCHODY GMINY 5 III. WYDATKI GMINY 14 IV. REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 Spis treści I. Dane ogólne. 4-6 II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 III. 1. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. - Wykonanie przychodów i rozchodów 17-20 IV.

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO z dnia 3 czerwca 211 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 21 rok Wysoka Rado, w 21 roku podjęto 4 uchwał w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania BudŜetu Miasta Stalowa Wola za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania BudŜetu Miasta Stalowa Wola za 2006 rok I. Część ogólna Sprawozdanie z wykonania BudŜetu Miasta Stalowa Wola za 2006 rok BudŜet Miasta na 2006 rok uchwalony został 14 grudnia 2005 roku w następujących wielkościach: - po stronie dochodów w kwocie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo