R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora numer 35/2014 z dnia 03 grudnia 2014r. R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W - ZESPOLE SZKÓŁ GIMNAZJUM I SZKOŁA PODSTAWOWA W MOCHACH - PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W MOCHACH - PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W NOWEJ WSI

2 ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., Nr 592, ze zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 43, poz. 168 ze zm.). 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r Karty Nauczyciela (Dz. U z 2006 r. Nr.97 poz. 674 ze zm.). 4. Obowiązującego na dany rok obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim i drugim półroczu roku poprzedniego (ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski nie później niż do dnia 20 lutego każdego roku). 2 Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1. Fundusz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony w Zespole Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Mochach w oparciu o umowę partnerską o prowadzenie wspólnej działalności socjalnej dla Zespołu Szkół w Mochach, Przedszkola Samorządowego w Mochach oraz Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi z dnia 2 stycznia 2005 r., na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 2. Pracodawca lub zakład Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Mochach, (zwany dalej Zespołem Szkół w Mochach) reprezentowana przez Dyrektora Zespołu Szkół. 3. Emeryci i renciści byli pracownicy zakładu osoby posiadające aktualny status emeryta lub rencisty (a tytułu niezdolności do pracy), którzy przed uzyskaniem świadczenia emerytalnego (rentowego) rozwiązali stosunek pracy z Zespołem Szkół w Mochach, Przedszkolem Samorządowym w Mochach, Przedszkolem Samorządowym w Nowej Wsi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. 4. Komisja socjalna zespół utworzony przez Pracodawcę do opiniowania i przedstawienia propozycji przydziału, w oparciu o Regulamin Funduszu, świadczeń osobom uprawnionym, oraz innych zadań wymienionych w 4 ust. 6 Regulaminu. W skład Komisji Socjalnej wchodzą: a) przedstawiciele reprezentujący grupy pracownicze Zespołu Szkół w Mochach, Przedszkola Samorządowego w Mochach, Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi (z wyboru dokonanego przez pracowników), uprawnieni do zajmowania stanowiska w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń socjalnych osobą uprawnionym; b) jeden przedstawiciel delegowany przez Pracodawcę (pracownik Działu Finansowego z uwagi na kwestie podatkowe) uprawniony ~ 1 ~

3 do zajmowania stanowiska w jego imieniu w sprawach, o których mowa w pkt. a Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowych z Funduszu powinny złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja każdego roku, w sekretariacie informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej stanowiącą załącznik nr. 2 do niniejszego Regulaminu. 2. Osoba, która nie złożyła informacji wymienionej w ust. 1 lub złożyła ją po terminie, będzie mogła w całym danym roku kalendarzowym korzystać z ulgowych świadczeń finansowych z Funduszu, przy zastosowaniu najniższego progu dofinansowania. 3. Do 15 maja danego roku świadczenia są przyznawane w oparciu o złożoną informację z roku poprzedniego, chyba że uprawniony złożył wcześniej nową informację. 4. Osoby zatrudnione w trakcie roku, składają informację w ciągu 1 miesiąca od zatrudnienia. 5. Komisja Socjalna rozpatrująca-opiniująca wnioski, o przyznanie ulgowego świadczenia finansowego z Funduszu, w razie wątpliwości, co do wiarygodności danych przedstawionych w informacji lub we wniosku (załącznik nr 2, 4 i 5 do Regulaminu), może żądać od składającego taką informację lub wniosek, dokumentów potwierdzających te dane (np. zaświadczenie o dochodach pracownika z innego zakładu, dochodach współmałżonka, dziecka lub innego uprawnionego do korzystania z Funduszu członka rodziny: zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły; decyzja Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub przyznanie statusu bezrobotnego bez prawa zasiłku; decyzja o przyznaniu emerytury, renty lub zasiłku świadczenia przedemerytalnego wraz z ostatnią waloryzację itp. 6. Osoba przedstawiająca dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację obowiązana jest wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w nich zawartych. Administrator danych jest zobowiązany do dołożenia szczególnej staranności w celu ochrony interesów osoby, której dane dotyczą, polegającej na nie poddawaniu danych dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z celami, dla których dane zostały zebrane Przyznanie uprawnionym świadczeń z Funduszu, w oparciu o Regulamin odbywa się na wniosek: samego uprawnionego, przełożonego, opiekuna i jest uzgadniane- opiniowane, w ramach działającej Komisji Socjalnej, a następnie zatwierdzane do wypłaty przez Pracodawcę. 2. Wnioski o świadczenia z Funduszu, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu, składane są przez osoby uprawnione w Sekretariacie w dowolnym terminie roku kalendarzowego (w zależności od potrzeb osoby ubiegającej się o pomoc), z wyjątkiem wniosków o dofinansowanie wypoczynku (wymienione w załączniku nr 5 do regulaminu), które powinny być złożone w terminach ~ 2 ~

4 (określonych w załączniku nr. 3 tabela) każdego roku kalendarzowego. 3. Komisje Socjalną powołuje Pracodawca (zarządzeniem) zgodnie z zasadami określonymi w 2 pkt. 4 Regulaminu. 4. Komisja Socjalna działa wg zasad przyjętych przez jej członków (Regulamin Funkcjonowania Komisji Socjalnej załącznik nr 8). Rozdział II. Zasady tworzenia Funduszu i administrowanie jego środkami 5 1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego (obowiązkowego), naliczonego w stosunku do przeciętnej planowanej w danym roku kalendarzowym liczby osób zatrudnionych w zakładzie, skorygowanej na koniec roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. 2. Wysokość odpisów określają; a) dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów oraz nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne przepisy ustawy Karty Nauczyciela, b) dla pracowników administracji, emerytów i rencistów przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 3. Wysokość odpisu podstawowego o którym mowa w ust. 1 wynosi: a) na jednego zatrudnionego: 110% dla nauczycieli, 37,5% dla pracowników administracji, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (z roku poprzedniego lub z drugiego półrocza roku poprzedniego jeśli jest wyższe) ogłaszane corocznie, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski, nie później niż do 20 lutego każdego roku. b) 5% dla emerytów i rencistów, pobieranych przez nich emerytur i rent 4. W celu naliczenia wysokości odpisu na Fundusz dla emerytów i rencistów oraz nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne, osoby uprawnione, są zobowiązane do przedłożenia decyzji ustalających wysokość emerytury, renty, świadczenia kompensacyjnego przed i po waloryzacji. 5. W terminie do 31 grudnia każdego roku Pracownik Działu Kadr powiadamia Głównego Księgowego o: a) planowanej przeciętnej liczbie osób zatrudnionych na następny rok, ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu naliczenia odpisu na Fundusz; b) osobach zatrudnionych w roku następnym, w stosunku do których orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności, oraz przekazuje skorygowane dane z w/w zakresu dotyczącego roku bieżącego. 6. Naliczanie corocznego planowanego odpisu podstawowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa dokonuje Główny Księgowy do końca lutego bieżącego roku, przekazując niezwłocznie stosowna informację Pracodawcy oraz Komisji Socjalnej. 7. Kwota naliczonego odpisu podstawowego (planowana i wynikająca z korekty naliczenia zgodnie z ustawą) na dany rok kalendarzowy wraz ~ 3 ~

5 ze zwiększeniami, podlega przekazaniu na rachunek Funduszu, w wysokości i w terminach określony przepisami ustawy. Za przestrzeganie tych terminów odpowiada Główny Księgowy. 6 Niezależnie od odpisów, o których mowa w 5, Fundusz może być zwiększony o: 1. darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych; 2. wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe; 3. odsetki od środków Funduszu; 4. inne środki określone w odrębnych przepisach Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym, na który Pracodawca przekazuje równowartość pieniężną dokonanych odpisów na Fundusz na dany rok w wysokości, terminach i na warunkach określonych w art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( tj. do 30 września każdego roku z tym, że do 31 maja każdego roku przekazuje kwotę stanowiącą, o najmniej 75% równowartości odpisów, o których mowa w 5 ust. 2-4). 2. Funduszem administruje Pracodawca, co oznacza, że tworzy on w każdym roku kalendarzowym w zakładzie Fundusz, zgodnie z art.3 ustawy, oraz zapewnia techniczno-organizacyjną obsługę funkcjonowania Funduszu, w tym ponosi z własnych środków (zakładu) wszelkie koszty związane z prowadzeniem tego Funduszu (np. opłaty prowizji za prowadzenie przez bank wyodrębnionego rachunku bankowego, na którym gromadzone są środki pieniężne Funduszu, itp.) oraz odpowiada za prawidłowe i zgodne z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, wykorzystanie środków pieniężnych Funduszu. 3. Wydatkowanie środków z Funduszu, na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, odbywa się w każdym roku kalendarzowym na podstawie rocznego planu dochodów i wydatków Funduszu. 4. Przygotowany przez Komisję Socjalną i zatwierdzony przez Pracodawcę projekt rocznego planu, o którym mowa w ust.3, zostaje przedstawiony na spotkaniu pracowników, emerytów i rencistów wszystkich jednostek tworzących Fundusz, nie później niż do końca kwietnia każdego roku kalendarzowego. 5. Środki Funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 6. Opodatkowanie świadczeń wypłacanych z Funduszu regulują odrębne przepisy, za których przestrzeganie odpowiada Główny Księgowy. 7. Odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie Funduszem ponosi Pracodawca. ROZDZIAŁ III Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu 8 ~ 4 ~

6 1. Do korzystania z Funduszu uprawnione są osoby: 1/ pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (w całym okresie zatrudnienia), bez względu na wymiar czasu pracy, rodzaj umowy o pracę i staż pracy, z wyłączeniem pracowników w okresie przebywania na urlopach bezpłatnych, dłuższych niż 30 dni, innych niż urlopy wychowawcze; 2/ pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych; 3/emeryci i renciści (w okresie pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy) byli pracownicy zakładu, z którymi zakład rozwiązał stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, jeśli nie podjęli zatrudnienia na umowę o pracę u innego pracodawcy ; 4/ członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1-3 tj. a) małżonek (jeśli jest na wyłącznym utrzymaniu pracownika); b) dzieci (w wieku do 18 lat, a uczące się w wieku do 25 lat, oraz bez względu na wiek dzieci z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci jednego z małżonków, jeżeli na tym małżonku ciąży obowiązek wychowania i utrzymania dziecka; c) małżonek po zmarłym pracowniku uprawniony do renty rodzinnej, której wysokość (brutto) nie przekracza 150% najniższego świadczenia z tego tytułu; d) dzieci po zmarłym pracowniku lub byłym pracowniku wym. w pkt. 3 do ukończenia lat 18, a uczące się do ukończenia lat 25, oraz bez względu na wiek, dzieci z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 2. Uprawnienia do korzystania z Funduszu, jako członkowie rodziny, tracą osoby wymienione w ust.1 pkt 4/ pkt. c i d w przypadku wstąpienia w związek małżeński. 3. W przypadku, gdy oboje rodziców zatrudnionych jest w placówkach tworzących jeden wspólny Fundusz, z dofinansowania dla dzieci może skorzystać jeden z rodziców. ROZDZIAŁ IV. Zakres przedmiotowy prowadzonej przez zakład pracy działalności socjalnej i zasady przyznawania ulgowych świadczeń ze środków Funduszu 9 Środki Funduszu mogą być przeznaczone na finansowanie (dofinansowanie): 1. bezzwrotnej pomocy materialnej- rzeczowej lub finansowej (zapomogi); 2. krajowego lub zagranicznego wypoczynku; 3. działalności kulturalno-oświatowej oraz sportowo-rekreacyjnej; 4. zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe; 5. świadczenia okolicznościowe: a) w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia osobom uprawnionym przysługuje jednorazowe świadczenie okolicznościowe w formie gotówki załącznik nr 3 tabela poz. 6 i 7. ~ 5 ~

7 10 1. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania z pomocy Funduszu, co oznacza, że w pierwszej kolejności pomoc z Funduszu powinna być zapewniona rodzinom (osobą) które: a) dotknięte zostały indywidualnymi zdarzeniami losowymi, długotrwałą chorobą lub śmiercią najbliższych członków rodziny; b) znajdują się w trudniej sytuacji materialnej; c) samotnie wychowują dzieci; d) wychowują dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki i leczenia. 2. Do określenia sytuacji materialnej osób uprawnionych, o których mowa w ust. 1, przyjmuje się średni miesięczny dochód brutto (ustalany zgodnie z objaśnieniami do oświadczenia o wysokości dochodu w celu przyznania świadczenia socjalnego- stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu) przypadający na jednego członka rodziny (tylko uprawnionego zgodnie z 8 Regulaminu ) wspólnie zamieszkującego i prowadzącego wspólne gospodarstwo domowe, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok ubiegania się o świadczenie. 3. Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu są uznaniową formą pomocy osobom znajdującym się w sytuacji, o której mowa w ust. 1, a ich wysokość i termin przyznania może być uzależniona również od wysokości środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji Funduszu w momencie ubiegania się o świadczenie. 4. Uznaniowy charakter świadczeń oznacza, że w przypadku odmowy przyznania świadczenia lub przyznanie świadczenia w niższej wysokości, od maksymalnych określonych w tabelach (załącznik nr 3 do Regulaminu), osoba uprawniona nie może dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń. Odmowa przyznania świadczenia lub przyznanie go niższej wysokości nie wymaga od Pracodawcy dodatkowego pisemnego uzasadnienia, gdyż wystarczy zapoznać wnioskodawcę z decyzją Pracodawcy zawartą na drugiej stronie wniosku stanowiącego załącznik nr. 5 do Regulaminu. 5. W sytuacji, o której mowa w ust.4, osoba taka może jedynie, jeśli naruszone zostały postanowienia Regulaminu, wystąpić do Pracodawcy z umotywowanym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie jej sprawy, wskazując przy tym, które przepisy Regulaminu zostały jej zdaniem naruszone. 6. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na świadczenie socjalne w pierwszej kolejności będą uwzględniane priorytety określone w Regulaminie oraz wnioski osób, które nie korzystały z takich usług w roku poprzednim, względnie kolejność wpływu wniosku W ramach pomocy, wymienionej w 9 pkt. 1 (bezzwrotna pomoc materialno rzeczowa lub finansowa) może być udzielona pomoc rzeczowa lub finansowa: (na wniosek załącznik nr. 4 do Regulaminu) a) w związku z trudną sytuacją rodzinną, osobistą i materialną osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu (tzw. zapomogi zwykłe)- ~ 6 ~

8 przyznawana- na wniosek: osoby uprawnionej, przełożonego, opiekuna; b) w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi i długotrwała chorobą lub śmiercią najbliższego członka rodziny tj. współmałżonka lub dziecka oraz innych członków rodziny uprawnionych na podstawie 8 Regulaminu do korzystania z pomocy socjalnej ( tzw. zapomogi losowe) przyznawana na wniosek: osoby uprawnionej, przełożonego, opiekuna. 2. Warunkiem uzyskania pomoc wymienionej w ust. 1 pkt. b jest przedstawienie przez osobę ubiegająca się o pomoc wiarygodnego dokumentu potwierdzającego tą sytuację, tj.: a) w przypadku długotrwałej choroby zaświadczenie lekarza o długotrwałej (przewlekłej) chorobie; b) w przypadku śmierci członka rodziny kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu; c) w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych (kradzież, pożar, zalanie, wypadek) odpowiednie zaświadczenie ewentualnego świadka, kopia protokołu itp.). 3. Osoba przedstawiająca dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację obowiązana jest wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w nich zawartych. Administrator danych jest obowiązany do dołożenia szczególnej staranności w celu ochrony interesów osoby, której dane dotyczą, polegającej na nie poddawaniu danych dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z celami, dla których dane zostały zebrane. 4. Wysokość przyznanej bezzwrotnej pomocy materialno- rzeczowej lub finansowej (zapomogi) ustala Komisja Socjalna kierując się kryterium zdarzenia losowego oraz finansowymi możliwościami rodziny uprawnionego a ostateczną decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje Dyrektor. ~ 7 ~ Ze środków Funduszu mogą też być finansowane następujące formy krajowego i zagranicznego wypoczynku: a) wypoczynek organizowany we własnym zakresie (tzw. Wczasy pod gruszą ) - warunkiem dofinansowania do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie jest przebywanie pracownika na urlopie wypoczynkowym w wymiarze 14 kolejnych dni kalendarzowych, - dofinansowanie zgodnie z tabelą poz.1 w załączniku nr 3 Regulaminu - dopłata do wypoczynku uprawnionego, organizowanego we własnym zakresie niezależnie od formy, przysługuje nie częściej niż raz w roku, b) wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży (kolonie, obozy, zimowiska, zielone szkoły, zorganizowany wypoczynek z rodzicem/opiekunem itp.) - dopłata przysługuje po przedłożeniu przez uprawnionego faktury VAT, bądź innego dokumentu potwierdzającego zapłatę za wypoczynek oraz wysokość poniesionych kosztów tabela poz. 2 w załączniku nr.3

9 - dopłata do wypoczynku dzieci i młodzieży przysługuje nie częściej niż 1 raz w roku. ~ 8 ~ W ramach działalności kulturalno- oświatowej i sportowo rekreacyjnej dofinansowanie może dotyczyć: a) dopłat do biletów (karnetów) wstępu do kin, teatrów, oper, występów, estradowych, koncertów, wystaw, imprez sportowych i rekreacyjnych (spartakiady, festyny itp.),biletów na basen itp., - zakupionych przez Pracodawcę; b) dofinansowanie udziału w różnego rodzaju imprezach kulturalnooświatowych i sportowo rekreacyjnych organizowanych przez Pracodawcę (np. wycieczka). W miarę posiadanych środków odpłatność za wyżej wymienione wycieczki może być pokryta w całości z Funduszu. 2. Zasady i wysokość dofinansowania świadczeń wymienionych w ust. 1 ustala się zgodnie z tabelą poz. 3 w załączniku nr. 3 Regulaminu a częstotliwość korzystania ze świadczeń, w ramach tej działalności, zależy od decyzji Pracodawcy (uzgodnionej z Komisją Socjalną) i posiadanych środków pieniężnych zaplanowanych na tą działalność na dany rok. Rozdział V. Zakres przedmiotowy zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe i zasady jej udzielania ( pożyczki mieszkaniowe) Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu mogą uzyskać zwrotną pomoc (pożyczki oprocentowane 2% w stosunku rocznym) na cele mieszkaniowe tj. na: a) remont i modernizację domu lub mieszkania; b) zakup mieszkania lub budowa domu; -wysokość i warunki określone w tabeli nr.8 Załącznik nr 3 do Regulaminu Pomoc na cele określone w pkt. b) może być udzielona tylko jeden raz w okresie zatrudnienia, po przedstawieniu odpowiedniego dokumentu poświadczającego taki cel pożyczki. 2. Pożyczki na cele mieszkaniowe można udzielić pod warunkiem całkowitej spłaty uprzednio zaciągniętej pożyczki na ten cel. Nie wcześniej niż po 5 latach. 3. Osoby uprawnione ubiegające się o pomoc na cele mieszkaniowe składają odpowiedni wniosek stanowiący załącznik nr 6 do Regulaminu. 15 Podstawą uzyskania pożyczki na cele wymienione w 14 jest zawarta, między pożyczkobiorcą a Pracodawcą, umowa cywilnoprawna z oświadczeniami dwóch poręczycieli, którzy są pracownikami Zespołu Szkół w Mochach, Przedszkola

10 Samorządowego w Mochach oraz Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi, zatrudnionymi na umowę o pracę na czas nieokreślony, której wzór określa załącznik nr 7 do Regulaminu 16 Wnioski i przyznanie pożyczek rozpatrywanie będą w miarę posiadania wolnych środków finansowych W szczególnie uzasadnionych przypadkach Pracodawca po zasięgnięciu opinii przedstawiciela załogi oraz Komisji Socjalnej może zawiesić lub przedłużyć spłatę pożyczki. Wcześniejsza spłata pożyczki jest możliwa w każdym czasie. 2. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy niespłacona część pożyczki na cele wymienione w 14 ulega umorzeniu. 3. Z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy nie spłacona kwota pożyczki podlega natychmiastowej spłacie, za wyjątkiem: a) rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem dokonanym przez zakład z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy; b) przejście na rentę lub emeryturę Nie spłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w przypadku rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu Pracy. 2. W razie zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę zobowiązanie przenosi się na obu poręczycieli; 3. W sytuacji, gdy pracownik rozwiązał stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę niespłacona część pożyczki podlega spłacie na warunkach określony w umowie pożyczki. Rozdział VII. Postanowienia uzupełniające i końcowe ~ 9 ~ 20 Świadczenia przyznawane uprawnionym przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu realizowane są na zasadach wcześniej obowiązujących i nie podlegają ponownemu rozpatrzeniu. 21 W miarę możliwości świadczenia mogą być wypłacane częściej oraz wyższej wysokości niż ustalone w Regulaminie. 22

11 Regulamin powinien być udostępniony do wglądu, każdej osobie uprawnionej do korzystania z Funduszu, na jej żądanie. 23 Wszelkie zmiany w treści Regulaminu wymagają formy pisemnej i trybu obowiązującego przy jego ustalaniu i wprowadzeniu. 24 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 25 Regulamin wchodzi w życie po wprowadzeniu go zarządzeniem Pracodawcy, w terminie określonym w tym zarządzeniu, nie wcześniej jednak niż dniem jego podpisania. 26 Częścią Regulaminu jako jego postanowień są załączniki : 1. załącznik nr 1 roczny plan dochodów i wydatków Funduszu; 2. załącznik nr 2 oświadczenie o wysokości dochodu w celu przyznania świadczenia socjalnego; 3. załącznik nr 3 tabele dofinansowania z Funduszu; 4. załącznik nr 4 wniosek o przyznanie zapomogi pieniężnej 5. załącznik nr 5 wniosek o przyznanie świadczeń socjalnych (wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, wypoczynku dla dzieci, działalności kulturalno-oświatowej i turystycznej, świadczenia okolicznościowego) 6. załącznik nr 6 wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe; 7. załącznik nr 7 umowa pożyczki na cele mieszkaniowe; 8. załącznik nr 8- regulamin komisji socjalnej 28 Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania do wiadomości ogółu pracowników. Przedstawiciel pracowników Dyrektor Szkoły dnia dnia ~ 10 ~

12 ... (pieczątka szkoły) ~ 11 ~ Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN I. WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK.. (rachunek bieżący ZFŚS -stan na r.) II. PRZYCHODY FUNDUSZU W ROKU BIEŻĄCYM: 1. Odpisy:.... a. odpis na nauczycieli czynnych zawodowo:... b. odpis na pracowników administracji i obsługi:... c. odpis na emerytów i rencistów: Spłaty udzielonych pożyczek: Inne ( np. darowizny):... III. ŚRODKI DO DYSPOZYCJI W ROKU BIEŻĄCYM: IV. WYDATKI Z FUNDUSZU W ROKU BIEŻĄCYM: 1. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników i ich rodzin: a. świadczenia urlopowe dla nauczycieli:... b. dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie:... c. dofinansowanie wypoczynku dzieci: Pomoc rzeczowa i finansowa z tytułu sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej: Pomoc finansowa lub rzeczowa w związku ze zwiększonymi wydatkami: Zapomogi w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, śmierci: Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej i sportoworekreacyjnej:...

13 6. Pożyczki na cele mieszkaniowe:... V. WYNIK FINANSOWY NA KONIEC BIEŻĄCEGO ROKU:... VI. USTALENIA DODATKOWE DO PRELIMINARZA: 1. Rezerwa na wydatki przyszłych okresów:... W razie potrzeby (w trakcie roku) mogą nastąpić przesunięcia wydatków w poszczególnych pozycjach planu po uprzednim uzgodnieniu Komisji Socjalnej z Dyrektorem Szkoły. Plan dochodów i wydatków ZFŚS został uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi w dniu za zakładowe organizacje związkowe... Dyrektor Szkoły ~ 12 ~

14 Załącznik nr 2 do regulaminu Funduszu OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODU W CELU PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO Imię i nazwisko PESEL Adres zamieszkania..telefon. Objaśnienia: Do dochodów rodziny zalicza się dochody osiągnięte z tytułu: stosunku pracy, działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej, wykonywania wolnych zawodów, umów zleceń lub o dzieło, patentów; prowadzenia gospodarstwa rolnego, ustalone z zastosowaniem hektarów przeliczeniowych wg. zasad określonych w przepisach o podatku rolnym; przychodów kapitałowych oraz innych w tym okresowo uzyskiwanych przychodów, zwłaszcza z tytułu najmu lub dzierżawy i praw autorskich; rent prawa cywilnego; emerytur i rent otrzymywanych z FUS i z zagranicy; alimentów, stypendiów, w tym świadczeń zagranicznych; dodatków mieszkaniowych i zasiłków w tym zasiłków dla bezrobotnych; świadczeń uzyskiwanych z ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym. Do dochodów nie zalicza się kwot: świadczeń otrzymywanych z ZFŚS, świadczeń uzyskiwanych z ubezpieczeń na życie, odszkodowań, wynagrodzeń dodatkowo uzyskiwanych w roku poprzedzającym przejście na emeryturę lub rentę ( nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych). W przypadku: a) braku dochodów dorosłych członków rodziny konieczne jest podanie dodatkowych informacji, b) dzieci w wieku 18 do 25 lat potwierdzenie faktu nauki ( legitymacja lub zaświadczenie), c) osób samotnie wychowujących dzieci udokumentowanie tego faktu. W przypadku dochodu z działalności gospodarczej, opodatkowanej na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym, przyjmuje się faktycznie uzyskany dochód nie niższy jednak niż zadeklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (tj. 60 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał Przy działalności gospodarczej opodatkowanej w sposób zryczałtowany (karta podatkowa i ryczałt ewidencjonowany) za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na zasadach jak wyżej. W przypadku dochodu uzyskiwanego z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wys. 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa GUS ( na podstawie art. 18 ustawy o podatku rolnym. Dochód brutto na 1 osobę powinien być obliczony na podstawie rocznego zeznania podatkowego członków rodziny ( gospodarstwa domowego) i podany w przeliczeniu ~ 13 ~

15 na 1 miesiąc. W przypadku podejmowania pracy po raz pierwszy i braku dochodów za rok poprzedni wysokość dochodu ustala się na podstawie aktualnych składników wynagrodzenia. Gdy w momencie składania informacji ( uprawniony do pomocy socjalnej) członek rodziny utracił dane źródło dochodów ( np. bezrobocie czy przejście na urlop wychowawczy itp.) to zamiast dochodu za rok poprzedni podaje się aktualnie osiągany dochód, przez tą osobę, a następnie wylicz się średni miesięczny dochód rodziny, zgodnie z zasadami podanymi powyżej. Uwaga: w celu sprawdzenia prawdziwości danych zawartych w oświadczeniu osoba uprawniona może zostać poproszona o dostarczenie dokumentów może skutkować nieprzyznaniem świadczenia. Uwaga; przez dochody brutto należy rozumieć pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Roczny dochód uzyskany: w Szkole, Przedszkolu.zł, poza Szkołą, Przedszkolem zł. Roczny dochód emeryta/ rencisty* wg. rozliczenia ZUS zł., inne.zł CZŁONKOWIE RODZINY I UZYSKANE PRZYCHODY: (do dochodów rodziny zalicz się dochody osiągnięte przez uprawnionego, współmałżonka uprawnionego, a także będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnosprawne, dzieci uczące się nie dłużej niż do ukończenia 25 lat oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek) Lp. Nazwisko i imię Stopień pokrewieństwa ( dzieci data urodzenia) Miejsce pracy? nauki Roczny przychód w zł Łączne dochody rodziny..zł. średni miesięczny dochód na os ~ 14 ~

16 .w zł. Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam, własnoręcznym podpisem, świadomy(a) odpowiedzialności karnej oraz konsekwencji wynikających a Regulaminu ZFŚS miejscowość, data podpis wnioskodawcy *niepotrzebne skreślić ~ 15 ~

17 Załącznik nr 3 Regulaminu Funduszu TABELA DOPŁAT Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU Lp. Rodzaj świadczenia Dochód brutto na osobę w rodzinie w % najniższego wynagrodzenia Kwota dofinansowania z ZFŚS Częstotliwość przyznania świadczenia Termin składania wniosków 1. Wczasy pod gruszą Do 75 % 120% x Raz w roku 15 czerwiec 76%- 100% 110% x 101%- 150% 100% x 151%- 200% 90% x Lub nie ujawniony 80% x X to kwota wyliczona przez Komisję na podstawie preliminarza 2. Zorganizowany wypoczynek dzieci uprawniony do korzystania z Funduszu (kolonie zimowiska itp. do 75% 76%- 100% 101%- 150% 151%- 200% powyżej 200% lub nie ujawniony 120% x 110% x 100% x 90% x 80% x X kwota wyliczona przez komisję na podstawie preliminarza, dofinansowanie nie może przekroczyć rzeczywistych kosztów wypoczynku raz w roku 15 kwiecień dotyczy wypoczynku zimowego 15 wrzesień dotyczy wypoczynku letniego 3. Grupowe formy działalności socjalnej Do 75% 76%- 100% 120% x 110% x wg. możliwości Funduszu 101%- 150% 100% x 151%- 200% 90% x ~ 16 ~

18 powyżej 200% 80% x lub nie ujawniony X kwota wyliczona przez Komisję na podstawie preliminarza 4. Zapomoga socjalna (wniosek w załączniku nr. 4) nie dotyczy nie dotyczy raz w roku dowolny w zależności od sytuacji 5. Zapomoga zdrowotna nie dotyczy nie dotyczy raz w roku Dowolny (wniosek w załączniku nr. 4) 6. Zapomoga świąteczna dla pracowników do 75% 76%- 100% 120% z 110% z raz w roku 30 listopad 101%- 150% 100% z 151%- 200% 90% z Powyżej 200% lub nie ujawniony 80% z Z to kwota wyliczona przez Komisję na podstawie preliminarza 7. Zapomoga świąteczna dla dzieci Do 75% 76%- 100% 60 zł. 55 zł. raz w roku 30 listopad 101%- 150% 50 zł. 45 zł. 151%- 200% powyżej 200% 40 zł. lu nie ujawniony 8. Pożyczka na cele mieszkaniowa Wysokość pożyczki do zł. Oprocentowanie 2% w skali roku Spłata 60 rat Raz na 5 lat po spłacie poprzedniej pożyczki ~ 17 ~

19 Załącznik nr 4 do Regulaminu Funduszu WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI PIENIĘŻNEJ Imię i nazwisko. PESEL Jednostka organizacyjna.stanowisko..telefon Adres zamieszkania..telefon Konto w banku Wnioskodawcy.. Jestem pracownikiem /emerytem /rencistom * w. od ( m-c, rok). Proszę o przyznanie zapomogi pieniężnej Przyczyny ubiegania się o świadczenie: Wykaz dokumentów potwierdzających ww. przyczyny Ponadto oświadczam, że w okresie od..do wydatki na leczenie wyniosły:..zł za lekarstwa;.zł inne na leczenie ( wymienić jakie) zł inne wydatki (wymienić jakie) Jednocześnie oświadczam, że w stosunku do złożonego oświadczenia o średnich dochodach na osobę w roku nie zaszły istotne zmiany*/zaszły istotne zmiany*: (w przypadku istotnych zmian, podać aktualne dochody) Miejscowość, data podpis Wnioskodawcy ~ 18 ~

20 Wypełnia pracownik Zespołu kadr Średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie wnioskodawcy, zgodnie ze złożonym oświadczeniem o dochodach za rok poprzedzający przyznanie świadczenia, wynosi..zł Ostatnia przyznana pomoc finansowa..w kwocie.. Przyczyna Data. Podpis Decyzja Przyznaję świadczenie w wysokości.. Nie przyznaję świadczenia (podać powód) (miejscowość, data). (podpis, pieczęć pracodawcy) *niepotrzebne skreślić ~ 19 ~

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES... 2 1. Podstawa prawna... 2 2. Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU.... 2 3.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie I. Postanowienia ogólne 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 2 I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 marca 2012r.

z dnia 30 marca 2012r. Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei Załącznik do Decyzji nr... Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei z dnia...2010 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 tekst ujednolicony z dnia 20 grudnia 2012 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w ArcelorMittal Poland S. A. w 2015 ROKU Spis treści: I. Podstawy prawne i postanowienia wstępne... 2 II. Zasady tworzenia Funduszu... 3 III. Zasady

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Załącznik do zarządzenia Nr 14/09 REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach TEKST JEDNOLITY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nowy Dwór Gdański Maj 2006 I. ZASADY OGÓLNE 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Samodzielnego Publicznego. Zakładu Opieki Zdrowotnej

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Samodzielnego Publicznego. Zakładu Opieki Zdrowotnej REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 UM w Łodzi im. Marii Konopnickiej I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 315/2013

Zarządzenie Nr 315/2013 Zarządzenie Nr 315/2013 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Postanowienia wstępne 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: ustawy z dnia 04 marca 1994r

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 35/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 35/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 35/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 lutego 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 14/R/05 Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie OPRACOWANY W UZGODNIENIU Z ZAKŁADOWYMI ORGANIZACJAMI ZWIĄZKOWYMI NA PODSTAWIE: Ustawy z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo