R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora numer 35/2014 z dnia 03 grudnia 2014r. R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W - ZESPOLE SZKÓŁ GIMNAZJUM I SZKOŁA PODSTAWOWA W MOCHACH - PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W MOCHACH - PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W NOWEJ WSI

2 ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., Nr 592, ze zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 43, poz. 168 ze zm.). 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r Karty Nauczyciela (Dz. U z 2006 r. Nr.97 poz. 674 ze zm.). 4. Obowiązującego na dany rok obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim i drugim półroczu roku poprzedniego (ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski nie później niż do dnia 20 lutego każdego roku). 2 Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1. Fundusz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony w Zespole Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Mochach w oparciu o umowę partnerską o prowadzenie wspólnej działalności socjalnej dla Zespołu Szkół w Mochach, Przedszkola Samorządowego w Mochach oraz Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi z dnia 2 stycznia 2005 r., na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 2. Pracodawca lub zakład Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Mochach, (zwany dalej Zespołem Szkół w Mochach) reprezentowana przez Dyrektora Zespołu Szkół. 3. Emeryci i renciści byli pracownicy zakładu osoby posiadające aktualny status emeryta lub rencisty (a tytułu niezdolności do pracy), którzy przed uzyskaniem świadczenia emerytalnego (rentowego) rozwiązali stosunek pracy z Zespołem Szkół w Mochach, Przedszkolem Samorządowym w Mochach, Przedszkolem Samorządowym w Nowej Wsi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. 4. Komisja socjalna zespół utworzony przez Pracodawcę do opiniowania i przedstawienia propozycji przydziału, w oparciu o Regulamin Funduszu, świadczeń osobom uprawnionym, oraz innych zadań wymienionych w 4 ust. 6 Regulaminu. W skład Komisji Socjalnej wchodzą: a) przedstawiciele reprezentujący grupy pracownicze Zespołu Szkół w Mochach, Przedszkola Samorządowego w Mochach, Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi (z wyboru dokonanego przez pracowników), uprawnieni do zajmowania stanowiska w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń socjalnych osobą uprawnionym; b) jeden przedstawiciel delegowany przez Pracodawcę (pracownik Działu Finansowego z uwagi na kwestie podatkowe) uprawniony ~ 1 ~

3 do zajmowania stanowiska w jego imieniu w sprawach, o których mowa w pkt. a Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowych z Funduszu powinny złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja każdego roku, w sekretariacie informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej stanowiącą załącznik nr. 2 do niniejszego Regulaminu. 2. Osoba, która nie złożyła informacji wymienionej w ust. 1 lub złożyła ją po terminie, będzie mogła w całym danym roku kalendarzowym korzystać z ulgowych świadczeń finansowych z Funduszu, przy zastosowaniu najniższego progu dofinansowania. 3. Do 15 maja danego roku świadczenia są przyznawane w oparciu o złożoną informację z roku poprzedniego, chyba że uprawniony złożył wcześniej nową informację. 4. Osoby zatrudnione w trakcie roku, składają informację w ciągu 1 miesiąca od zatrudnienia. 5. Komisja Socjalna rozpatrująca-opiniująca wnioski, o przyznanie ulgowego świadczenia finansowego z Funduszu, w razie wątpliwości, co do wiarygodności danych przedstawionych w informacji lub we wniosku (załącznik nr 2, 4 i 5 do Regulaminu), może żądać od składającego taką informację lub wniosek, dokumentów potwierdzających te dane (np. zaświadczenie o dochodach pracownika z innego zakładu, dochodach współmałżonka, dziecka lub innego uprawnionego do korzystania z Funduszu członka rodziny: zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły; decyzja Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub przyznanie statusu bezrobotnego bez prawa zasiłku; decyzja o przyznaniu emerytury, renty lub zasiłku świadczenia przedemerytalnego wraz z ostatnią waloryzację itp. 6. Osoba przedstawiająca dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację obowiązana jest wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w nich zawartych. Administrator danych jest zobowiązany do dołożenia szczególnej staranności w celu ochrony interesów osoby, której dane dotyczą, polegającej na nie poddawaniu danych dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z celami, dla których dane zostały zebrane Przyznanie uprawnionym świadczeń z Funduszu, w oparciu o Regulamin odbywa się na wniosek: samego uprawnionego, przełożonego, opiekuna i jest uzgadniane- opiniowane, w ramach działającej Komisji Socjalnej, a następnie zatwierdzane do wypłaty przez Pracodawcę. 2. Wnioski o świadczenia z Funduszu, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu, składane są przez osoby uprawnione w Sekretariacie w dowolnym terminie roku kalendarzowego (w zależności od potrzeb osoby ubiegającej się o pomoc), z wyjątkiem wniosków o dofinansowanie wypoczynku (wymienione w załączniku nr 5 do regulaminu), które powinny być złożone w terminach ~ 2 ~

4 (określonych w załączniku nr. 3 tabela) każdego roku kalendarzowego. 3. Komisje Socjalną powołuje Pracodawca (zarządzeniem) zgodnie z zasadami określonymi w 2 pkt. 4 Regulaminu. 4. Komisja Socjalna działa wg zasad przyjętych przez jej członków (Regulamin Funkcjonowania Komisji Socjalnej załącznik nr 8). Rozdział II. Zasady tworzenia Funduszu i administrowanie jego środkami 5 1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego (obowiązkowego), naliczonego w stosunku do przeciętnej planowanej w danym roku kalendarzowym liczby osób zatrudnionych w zakładzie, skorygowanej na koniec roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. 2. Wysokość odpisów określają; a) dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów oraz nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne przepisy ustawy Karty Nauczyciela, b) dla pracowników administracji, emerytów i rencistów przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 3. Wysokość odpisu podstawowego o którym mowa w ust. 1 wynosi: a) na jednego zatrudnionego: 110% dla nauczycieli, 37,5% dla pracowników administracji, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (z roku poprzedniego lub z drugiego półrocza roku poprzedniego jeśli jest wyższe) ogłaszane corocznie, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski, nie później niż do 20 lutego każdego roku. b) 5% dla emerytów i rencistów, pobieranych przez nich emerytur i rent 4. W celu naliczenia wysokości odpisu na Fundusz dla emerytów i rencistów oraz nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne, osoby uprawnione, są zobowiązane do przedłożenia decyzji ustalających wysokość emerytury, renty, świadczenia kompensacyjnego przed i po waloryzacji. 5. W terminie do 31 grudnia każdego roku Pracownik Działu Kadr powiadamia Głównego Księgowego o: a) planowanej przeciętnej liczbie osób zatrudnionych na następny rok, ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu naliczenia odpisu na Fundusz; b) osobach zatrudnionych w roku następnym, w stosunku do których orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności, oraz przekazuje skorygowane dane z w/w zakresu dotyczącego roku bieżącego. 6. Naliczanie corocznego planowanego odpisu podstawowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa dokonuje Główny Księgowy do końca lutego bieżącego roku, przekazując niezwłocznie stosowna informację Pracodawcy oraz Komisji Socjalnej. 7. Kwota naliczonego odpisu podstawowego (planowana i wynikająca z korekty naliczenia zgodnie z ustawą) na dany rok kalendarzowy wraz ~ 3 ~

5 ze zwiększeniami, podlega przekazaniu na rachunek Funduszu, w wysokości i w terminach określony przepisami ustawy. Za przestrzeganie tych terminów odpowiada Główny Księgowy. 6 Niezależnie od odpisów, o których mowa w 5, Fundusz może być zwiększony o: 1. darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych; 2. wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe; 3. odsetki od środków Funduszu; 4. inne środki określone w odrębnych przepisach Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym, na który Pracodawca przekazuje równowartość pieniężną dokonanych odpisów na Fundusz na dany rok w wysokości, terminach i na warunkach określonych w art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( tj. do 30 września każdego roku z tym, że do 31 maja każdego roku przekazuje kwotę stanowiącą, o najmniej 75% równowartości odpisów, o których mowa w 5 ust. 2-4). 2. Funduszem administruje Pracodawca, co oznacza, że tworzy on w każdym roku kalendarzowym w zakładzie Fundusz, zgodnie z art.3 ustawy, oraz zapewnia techniczno-organizacyjną obsługę funkcjonowania Funduszu, w tym ponosi z własnych środków (zakładu) wszelkie koszty związane z prowadzeniem tego Funduszu (np. opłaty prowizji za prowadzenie przez bank wyodrębnionego rachunku bankowego, na którym gromadzone są środki pieniężne Funduszu, itp.) oraz odpowiada za prawidłowe i zgodne z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, wykorzystanie środków pieniężnych Funduszu. 3. Wydatkowanie środków z Funduszu, na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, odbywa się w każdym roku kalendarzowym na podstawie rocznego planu dochodów i wydatków Funduszu. 4. Przygotowany przez Komisję Socjalną i zatwierdzony przez Pracodawcę projekt rocznego planu, o którym mowa w ust.3, zostaje przedstawiony na spotkaniu pracowników, emerytów i rencistów wszystkich jednostek tworzących Fundusz, nie później niż do końca kwietnia każdego roku kalendarzowego. 5. Środki Funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 6. Opodatkowanie świadczeń wypłacanych z Funduszu regulują odrębne przepisy, za których przestrzeganie odpowiada Główny Księgowy. 7. Odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie Funduszem ponosi Pracodawca. ROZDZIAŁ III Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu 8 ~ 4 ~

6 1. Do korzystania z Funduszu uprawnione są osoby: 1/ pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (w całym okresie zatrudnienia), bez względu na wymiar czasu pracy, rodzaj umowy o pracę i staż pracy, z wyłączeniem pracowników w okresie przebywania na urlopach bezpłatnych, dłuższych niż 30 dni, innych niż urlopy wychowawcze; 2/ pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych; 3/emeryci i renciści (w okresie pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy) byli pracownicy zakładu, z którymi zakład rozwiązał stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, jeśli nie podjęli zatrudnienia na umowę o pracę u innego pracodawcy ; 4/ członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1-3 tj. a) małżonek (jeśli jest na wyłącznym utrzymaniu pracownika); b) dzieci (w wieku do 18 lat, a uczące się w wieku do 25 lat, oraz bez względu na wiek dzieci z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci jednego z małżonków, jeżeli na tym małżonku ciąży obowiązek wychowania i utrzymania dziecka; c) małżonek po zmarłym pracowniku uprawniony do renty rodzinnej, której wysokość (brutto) nie przekracza 150% najniższego świadczenia z tego tytułu; d) dzieci po zmarłym pracowniku lub byłym pracowniku wym. w pkt. 3 do ukończenia lat 18, a uczące się do ukończenia lat 25, oraz bez względu na wiek, dzieci z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 2. Uprawnienia do korzystania z Funduszu, jako członkowie rodziny, tracą osoby wymienione w ust.1 pkt 4/ pkt. c i d w przypadku wstąpienia w związek małżeński. 3. W przypadku, gdy oboje rodziców zatrudnionych jest w placówkach tworzących jeden wspólny Fundusz, z dofinansowania dla dzieci może skorzystać jeden z rodziców. ROZDZIAŁ IV. Zakres przedmiotowy prowadzonej przez zakład pracy działalności socjalnej i zasady przyznawania ulgowych świadczeń ze środków Funduszu 9 Środki Funduszu mogą być przeznaczone na finansowanie (dofinansowanie): 1. bezzwrotnej pomocy materialnej- rzeczowej lub finansowej (zapomogi); 2. krajowego lub zagranicznego wypoczynku; 3. działalności kulturalno-oświatowej oraz sportowo-rekreacyjnej; 4. zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe; 5. świadczenia okolicznościowe: a) w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia osobom uprawnionym przysługuje jednorazowe świadczenie okolicznościowe w formie gotówki załącznik nr 3 tabela poz. 6 i 7. ~ 5 ~

7 10 1. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania z pomocy Funduszu, co oznacza, że w pierwszej kolejności pomoc z Funduszu powinna być zapewniona rodzinom (osobą) które: a) dotknięte zostały indywidualnymi zdarzeniami losowymi, długotrwałą chorobą lub śmiercią najbliższych członków rodziny; b) znajdują się w trudniej sytuacji materialnej; c) samotnie wychowują dzieci; d) wychowują dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki i leczenia. 2. Do określenia sytuacji materialnej osób uprawnionych, o których mowa w ust. 1, przyjmuje się średni miesięczny dochód brutto (ustalany zgodnie z objaśnieniami do oświadczenia o wysokości dochodu w celu przyznania świadczenia socjalnego- stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu) przypadający na jednego członka rodziny (tylko uprawnionego zgodnie z 8 Regulaminu ) wspólnie zamieszkującego i prowadzącego wspólne gospodarstwo domowe, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok ubiegania się o świadczenie. 3. Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu są uznaniową formą pomocy osobom znajdującym się w sytuacji, o której mowa w ust. 1, a ich wysokość i termin przyznania może być uzależniona również od wysokości środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji Funduszu w momencie ubiegania się o świadczenie. 4. Uznaniowy charakter świadczeń oznacza, że w przypadku odmowy przyznania świadczenia lub przyznanie świadczenia w niższej wysokości, od maksymalnych określonych w tabelach (załącznik nr 3 do Regulaminu), osoba uprawniona nie może dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń. Odmowa przyznania świadczenia lub przyznanie go niższej wysokości nie wymaga od Pracodawcy dodatkowego pisemnego uzasadnienia, gdyż wystarczy zapoznać wnioskodawcę z decyzją Pracodawcy zawartą na drugiej stronie wniosku stanowiącego załącznik nr. 5 do Regulaminu. 5. W sytuacji, o której mowa w ust.4, osoba taka może jedynie, jeśli naruszone zostały postanowienia Regulaminu, wystąpić do Pracodawcy z umotywowanym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie jej sprawy, wskazując przy tym, które przepisy Regulaminu zostały jej zdaniem naruszone. 6. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na świadczenie socjalne w pierwszej kolejności będą uwzględniane priorytety określone w Regulaminie oraz wnioski osób, które nie korzystały z takich usług w roku poprzednim, względnie kolejność wpływu wniosku W ramach pomocy, wymienionej w 9 pkt. 1 (bezzwrotna pomoc materialno rzeczowa lub finansowa) może być udzielona pomoc rzeczowa lub finansowa: (na wniosek załącznik nr. 4 do Regulaminu) a) w związku z trudną sytuacją rodzinną, osobistą i materialną osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu (tzw. zapomogi zwykłe)- ~ 6 ~

8 przyznawana- na wniosek: osoby uprawnionej, przełożonego, opiekuna; b) w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi i długotrwała chorobą lub śmiercią najbliższego członka rodziny tj. współmałżonka lub dziecka oraz innych członków rodziny uprawnionych na podstawie 8 Regulaminu do korzystania z pomocy socjalnej ( tzw. zapomogi losowe) przyznawana na wniosek: osoby uprawnionej, przełożonego, opiekuna. 2. Warunkiem uzyskania pomoc wymienionej w ust. 1 pkt. b jest przedstawienie przez osobę ubiegająca się o pomoc wiarygodnego dokumentu potwierdzającego tą sytuację, tj.: a) w przypadku długotrwałej choroby zaświadczenie lekarza o długotrwałej (przewlekłej) chorobie; b) w przypadku śmierci członka rodziny kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu; c) w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych (kradzież, pożar, zalanie, wypadek) odpowiednie zaświadczenie ewentualnego świadka, kopia protokołu itp.). 3. Osoba przedstawiająca dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację obowiązana jest wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w nich zawartych. Administrator danych jest obowiązany do dołożenia szczególnej staranności w celu ochrony interesów osoby, której dane dotyczą, polegającej na nie poddawaniu danych dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z celami, dla których dane zostały zebrane. 4. Wysokość przyznanej bezzwrotnej pomocy materialno- rzeczowej lub finansowej (zapomogi) ustala Komisja Socjalna kierując się kryterium zdarzenia losowego oraz finansowymi możliwościami rodziny uprawnionego a ostateczną decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje Dyrektor. ~ 7 ~ Ze środków Funduszu mogą też być finansowane następujące formy krajowego i zagranicznego wypoczynku: a) wypoczynek organizowany we własnym zakresie (tzw. Wczasy pod gruszą ) - warunkiem dofinansowania do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie jest przebywanie pracownika na urlopie wypoczynkowym w wymiarze 14 kolejnych dni kalendarzowych, - dofinansowanie zgodnie z tabelą poz.1 w załączniku nr 3 Regulaminu - dopłata do wypoczynku uprawnionego, organizowanego we własnym zakresie niezależnie od formy, przysługuje nie częściej niż raz w roku, b) wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży (kolonie, obozy, zimowiska, zielone szkoły, zorganizowany wypoczynek z rodzicem/opiekunem itp.) - dopłata przysługuje po przedłożeniu przez uprawnionego faktury VAT, bądź innego dokumentu potwierdzającego zapłatę za wypoczynek oraz wysokość poniesionych kosztów tabela poz. 2 w załączniku nr.3

9 - dopłata do wypoczynku dzieci i młodzieży przysługuje nie częściej niż 1 raz w roku. ~ 8 ~ W ramach działalności kulturalno- oświatowej i sportowo rekreacyjnej dofinansowanie może dotyczyć: a) dopłat do biletów (karnetów) wstępu do kin, teatrów, oper, występów, estradowych, koncertów, wystaw, imprez sportowych i rekreacyjnych (spartakiady, festyny itp.),biletów na basen itp., - zakupionych przez Pracodawcę; b) dofinansowanie udziału w różnego rodzaju imprezach kulturalnooświatowych i sportowo rekreacyjnych organizowanych przez Pracodawcę (np. wycieczka). W miarę posiadanych środków odpłatność za wyżej wymienione wycieczki może być pokryta w całości z Funduszu. 2. Zasady i wysokość dofinansowania świadczeń wymienionych w ust. 1 ustala się zgodnie z tabelą poz. 3 w załączniku nr. 3 Regulaminu a częstotliwość korzystania ze świadczeń, w ramach tej działalności, zależy od decyzji Pracodawcy (uzgodnionej z Komisją Socjalną) i posiadanych środków pieniężnych zaplanowanych na tą działalność na dany rok. Rozdział V. Zakres przedmiotowy zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe i zasady jej udzielania ( pożyczki mieszkaniowe) Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu mogą uzyskać zwrotną pomoc (pożyczki oprocentowane 2% w stosunku rocznym) na cele mieszkaniowe tj. na: a) remont i modernizację domu lub mieszkania; b) zakup mieszkania lub budowa domu; -wysokość i warunki określone w tabeli nr.8 Załącznik nr 3 do Regulaminu Pomoc na cele określone w pkt. b) może być udzielona tylko jeden raz w okresie zatrudnienia, po przedstawieniu odpowiedniego dokumentu poświadczającego taki cel pożyczki. 2. Pożyczki na cele mieszkaniowe można udzielić pod warunkiem całkowitej spłaty uprzednio zaciągniętej pożyczki na ten cel. Nie wcześniej niż po 5 latach. 3. Osoby uprawnione ubiegające się o pomoc na cele mieszkaniowe składają odpowiedni wniosek stanowiący załącznik nr 6 do Regulaminu. 15 Podstawą uzyskania pożyczki na cele wymienione w 14 jest zawarta, między pożyczkobiorcą a Pracodawcą, umowa cywilnoprawna z oświadczeniami dwóch poręczycieli, którzy są pracownikami Zespołu Szkół w Mochach, Przedszkola

10 Samorządowego w Mochach oraz Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi, zatrudnionymi na umowę o pracę na czas nieokreślony, której wzór określa załącznik nr 7 do Regulaminu 16 Wnioski i przyznanie pożyczek rozpatrywanie będą w miarę posiadania wolnych środków finansowych W szczególnie uzasadnionych przypadkach Pracodawca po zasięgnięciu opinii przedstawiciela załogi oraz Komisji Socjalnej może zawiesić lub przedłużyć spłatę pożyczki. Wcześniejsza spłata pożyczki jest możliwa w każdym czasie. 2. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy niespłacona część pożyczki na cele wymienione w 14 ulega umorzeniu. 3. Z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy nie spłacona kwota pożyczki podlega natychmiastowej spłacie, za wyjątkiem: a) rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem dokonanym przez zakład z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy; b) przejście na rentę lub emeryturę Nie spłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w przypadku rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu Pracy. 2. W razie zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę zobowiązanie przenosi się na obu poręczycieli; 3. W sytuacji, gdy pracownik rozwiązał stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę niespłacona część pożyczki podlega spłacie na warunkach określony w umowie pożyczki. Rozdział VII. Postanowienia uzupełniające i końcowe ~ 9 ~ 20 Świadczenia przyznawane uprawnionym przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu realizowane są na zasadach wcześniej obowiązujących i nie podlegają ponownemu rozpatrzeniu. 21 W miarę możliwości świadczenia mogą być wypłacane częściej oraz wyższej wysokości niż ustalone w Regulaminie. 22

11 Regulamin powinien być udostępniony do wglądu, każdej osobie uprawnionej do korzystania z Funduszu, na jej żądanie. 23 Wszelkie zmiany w treści Regulaminu wymagają formy pisemnej i trybu obowiązującego przy jego ustalaniu i wprowadzeniu. 24 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 25 Regulamin wchodzi w życie po wprowadzeniu go zarządzeniem Pracodawcy, w terminie określonym w tym zarządzeniu, nie wcześniej jednak niż dniem jego podpisania. 26 Częścią Regulaminu jako jego postanowień są załączniki : 1. załącznik nr 1 roczny plan dochodów i wydatków Funduszu; 2. załącznik nr 2 oświadczenie o wysokości dochodu w celu przyznania świadczenia socjalnego; 3. załącznik nr 3 tabele dofinansowania z Funduszu; 4. załącznik nr 4 wniosek o przyznanie zapomogi pieniężnej 5. załącznik nr 5 wniosek o przyznanie świadczeń socjalnych (wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, wypoczynku dla dzieci, działalności kulturalno-oświatowej i turystycznej, świadczenia okolicznościowego) 6. załącznik nr 6 wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe; 7. załącznik nr 7 umowa pożyczki na cele mieszkaniowe; 8. załącznik nr 8- regulamin komisji socjalnej 28 Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania do wiadomości ogółu pracowników. Przedstawiciel pracowników Dyrektor Szkoły dnia dnia ~ 10 ~

12 ... (pieczątka szkoły) ~ 11 ~ Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN I. WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK.. (rachunek bieżący ZFŚS -stan na r.) II. PRZYCHODY FUNDUSZU W ROKU BIEŻĄCYM: 1. Odpisy:.... a. odpis na nauczycieli czynnych zawodowo:... b. odpis na pracowników administracji i obsługi:... c. odpis na emerytów i rencistów: Spłaty udzielonych pożyczek: Inne ( np. darowizny):... III. ŚRODKI DO DYSPOZYCJI W ROKU BIEŻĄCYM: IV. WYDATKI Z FUNDUSZU W ROKU BIEŻĄCYM: 1. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników i ich rodzin: a. świadczenia urlopowe dla nauczycieli:... b. dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie:... c. dofinansowanie wypoczynku dzieci: Pomoc rzeczowa i finansowa z tytułu sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej: Pomoc finansowa lub rzeczowa w związku ze zwiększonymi wydatkami: Zapomogi w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, śmierci: Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej i sportoworekreacyjnej:...

13 6. Pożyczki na cele mieszkaniowe:... V. WYNIK FINANSOWY NA KONIEC BIEŻĄCEGO ROKU:... VI. USTALENIA DODATKOWE DO PRELIMINARZA: 1. Rezerwa na wydatki przyszłych okresów:... W razie potrzeby (w trakcie roku) mogą nastąpić przesunięcia wydatków w poszczególnych pozycjach planu po uprzednim uzgodnieniu Komisji Socjalnej z Dyrektorem Szkoły. Plan dochodów i wydatków ZFŚS został uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi w dniu za zakładowe organizacje związkowe... Dyrektor Szkoły ~ 12 ~

14 Załącznik nr 2 do regulaminu Funduszu OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODU W CELU PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO Imię i nazwisko PESEL Adres zamieszkania..telefon. Objaśnienia: Do dochodów rodziny zalicza się dochody osiągnięte z tytułu: stosunku pracy, działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej, wykonywania wolnych zawodów, umów zleceń lub o dzieło, patentów; prowadzenia gospodarstwa rolnego, ustalone z zastosowaniem hektarów przeliczeniowych wg. zasad określonych w przepisach o podatku rolnym; przychodów kapitałowych oraz innych w tym okresowo uzyskiwanych przychodów, zwłaszcza z tytułu najmu lub dzierżawy i praw autorskich; rent prawa cywilnego; emerytur i rent otrzymywanych z FUS i z zagranicy; alimentów, stypendiów, w tym świadczeń zagranicznych; dodatków mieszkaniowych i zasiłków w tym zasiłków dla bezrobotnych; świadczeń uzyskiwanych z ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym. Do dochodów nie zalicza się kwot: świadczeń otrzymywanych z ZFŚS, świadczeń uzyskiwanych z ubezpieczeń na życie, odszkodowań, wynagrodzeń dodatkowo uzyskiwanych w roku poprzedzającym przejście na emeryturę lub rentę ( nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych). W przypadku: a) braku dochodów dorosłych członków rodziny konieczne jest podanie dodatkowych informacji, b) dzieci w wieku 18 do 25 lat potwierdzenie faktu nauki ( legitymacja lub zaświadczenie), c) osób samotnie wychowujących dzieci udokumentowanie tego faktu. W przypadku dochodu z działalności gospodarczej, opodatkowanej na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym, przyjmuje się faktycznie uzyskany dochód nie niższy jednak niż zadeklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (tj. 60 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał Przy działalności gospodarczej opodatkowanej w sposób zryczałtowany (karta podatkowa i ryczałt ewidencjonowany) za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na zasadach jak wyżej. W przypadku dochodu uzyskiwanego z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wys. 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa GUS ( na podstawie art. 18 ustawy o podatku rolnym. Dochód brutto na 1 osobę powinien być obliczony na podstawie rocznego zeznania podatkowego członków rodziny ( gospodarstwa domowego) i podany w przeliczeniu ~ 13 ~

15 na 1 miesiąc. W przypadku podejmowania pracy po raz pierwszy i braku dochodów za rok poprzedni wysokość dochodu ustala się na podstawie aktualnych składników wynagrodzenia. Gdy w momencie składania informacji ( uprawniony do pomocy socjalnej) członek rodziny utracił dane źródło dochodów ( np. bezrobocie czy przejście na urlop wychowawczy itp.) to zamiast dochodu za rok poprzedni podaje się aktualnie osiągany dochód, przez tą osobę, a następnie wylicz się średni miesięczny dochód rodziny, zgodnie z zasadami podanymi powyżej. Uwaga: w celu sprawdzenia prawdziwości danych zawartych w oświadczeniu osoba uprawniona może zostać poproszona o dostarczenie dokumentów może skutkować nieprzyznaniem świadczenia. Uwaga; przez dochody brutto należy rozumieć pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Roczny dochód uzyskany: w Szkole, Przedszkolu.zł, poza Szkołą, Przedszkolem zł. Roczny dochód emeryta/ rencisty* wg. rozliczenia ZUS zł., inne.zł CZŁONKOWIE RODZINY I UZYSKANE PRZYCHODY: (do dochodów rodziny zalicz się dochody osiągnięte przez uprawnionego, współmałżonka uprawnionego, a także będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnosprawne, dzieci uczące się nie dłużej niż do ukończenia 25 lat oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek) Lp. Nazwisko i imię Stopień pokrewieństwa ( dzieci data urodzenia) Miejsce pracy? nauki Roczny przychód w zł Łączne dochody rodziny..zł. średni miesięczny dochód na os ~ 14 ~

16 .w zł. Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam, własnoręcznym podpisem, świadomy(a) odpowiedzialności karnej oraz konsekwencji wynikających a Regulaminu ZFŚS miejscowość, data podpis wnioskodawcy *niepotrzebne skreślić ~ 15 ~

17 Załącznik nr 3 Regulaminu Funduszu TABELA DOPŁAT Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU Lp. Rodzaj świadczenia Dochód brutto na osobę w rodzinie w % najniższego wynagrodzenia Kwota dofinansowania z ZFŚS Częstotliwość przyznania świadczenia Termin składania wniosków 1. Wczasy pod gruszą Do 75 % 120% x Raz w roku 15 czerwiec 76%- 100% 110% x 101%- 150% 100% x 151%- 200% 90% x Lub nie ujawniony 80% x X to kwota wyliczona przez Komisję na podstawie preliminarza 2. Zorganizowany wypoczynek dzieci uprawniony do korzystania z Funduszu (kolonie zimowiska itp. do 75% 76%- 100% 101%- 150% 151%- 200% powyżej 200% lub nie ujawniony 120% x 110% x 100% x 90% x 80% x X kwota wyliczona przez komisję na podstawie preliminarza, dofinansowanie nie może przekroczyć rzeczywistych kosztów wypoczynku raz w roku 15 kwiecień dotyczy wypoczynku zimowego 15 wrzesień dotyczy wypoczynku letniego 3. Grupowe formy działalności socjalnej Do 75% 76%- 100% 120% x 110% x wg. możliwości Funduszu 101%- 150% 100% x 151%- 200% 90% x ~ 16 ~

18 powyżej 200% 80% x lub nie ujawniony X kwota wyliczona przez Komisję na podstawie preliminarza 4. Zapomoga socjalna (wniosek w załączniku nr. 4) nie dotyczy nie dotyczy raz w roku dowolny w zależności od sytuacji 5. Zapomoga zdrowotna nie dotyczy nie dotyczy raz w roku Dowolny (wniosek w załączniku nr. 4) 6. Zapomoga świąteczna dla pracowników do 75% 76%- 100% 120% z 110% z raz w roku 30 listopad 101%- 150% 100% z 151%- 200% 90% z Powyżej 200% lub nie ujawniony 80% z Z to kwota wyliczona przez Komisję na podstawie preliminarza 7. Zapomoga świąteczna dla dzieci Do 75% 76%- 100% 60 zł. 55 zł. raz w roku 30 listopad 101%- 150% 50 zł. 45 zł. 151%- 200% powyżej 200% 40 zł. lu nie ujawniony 8. Pożyczka na cele mieszkaniowa Wysokość pożyczki do zł. Oprocentowanie 2% w skali roku Spłata 60 rat Raz na 5 lat po spłacie poprzedniej pożyczki ~ 17 ~

19 Załącznik nr 4 do Regulaminu Funduszu WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI PIENIĘŻNEJ Imię i nazwisko. PESEL Jednostka organizacyjna.stanowisko..telefon Adres zamieszkania..telefon Konto w banku Wnioskodawcy.. Jestem pracownikiem /emerytem /rencistom * w. od ( m-c, rok). Proszę o przyznanie zapomogi pieniężnej Przyczyny ubiegania się o świadczenie: Wykaz dokumentów potwierdzających ww. przyczyny Ponadto oświadczam, że w okresie od..do wydatki na leczenie wyniosły:..zł za lekarstwa;.zł inne na leczenie ( wymienić jakie) zł inne wydatki (wymienić jakie) Jednocześnie oświadczam, że w stosunku do złożonego oświadczenia o średnich dochodach na osobę w roku nie zaszły istotne zmiany*/zaszły istotne zmiany*: (w przypadku istotnych zmian, podać aktualne dochody) Miejscowość, data podpis Wnioskodawcy ~ 18 ~

20 Wypełnia pracownik Zespołu kadr Średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie wnioskodawcy, zgodnie ze złożonym oświadczeniem o dochodach za rok poprzedzający przyznanie świadczenia, wynosi..zł Ostatnia przyznana pomoc finansowa..w kwocie.. Przyczyna Data. Podpis Decyzja Przyznaję świadczenie w wysokości.. Nie przyznaję świadczenia (podać powód) (miejscowość, data). (podpis, pieczęć pracodawcy) *niepotrzebne skreślić ~ 19 ~

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN I WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK:... (rachunek bieżący ZFŚS - stan na 31.12

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Warszawa, dn.01.04.2011r Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Zasady ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku czerwiec 2010 rok Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej "Regulaminem", opracowany został na podstawie: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu I. Podstawy opracowania regulaminu 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasad

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania).. (miejsce pracy).. (stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub nr emerytury renty w przypadku emerytów i rencistów).. (inne dane: np.:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 kwietnia 2015 roku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Rozdział I Podstawa prawna wydania regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r.

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Załącznik nr 1 PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Lp. Tytuł wpłaty zwiększenie funduszu Kwota w zł 1. Odpis podstawowy (na pracowników PWSZ w Nysie) 2. Odpis podstawowy (na byłych pracowników PWSZ w Nysie będących

Bardziej szczegółowo

Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS: 1...

Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS: 1... Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania).. (miejsce pracy).. (stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub nr emerytury renty w przypadku emerytów i rencistów).. (inne dane: np.:

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU. Podstawy prawne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU. Podstawy prawne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU I. Podstawy prawne 1. 1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674). 2. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Czemierniki Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Podstawa prawna: - na podstawie art.8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowych funduszu świadczeń socjalnych( Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia r.

Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia r. Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 16.03.2015 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE

REGULAMIN ZKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE ` REGULAMIN ZKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE I.ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH Część I Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin obowiązuje w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola Publicznego Nr 2 z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Na podstawie art.10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda Załącznik do zarządzenia Nr 2/16 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 stycznia 2016 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda I. Podstawy prawne oraz zakres 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach Podstawa prawna: REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach 1. Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz. II. z 1996

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU Spis treści: I. Postanowienia ogólne ( 1-5 ) II. Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego

Bardziej szczegółowo

Zakład pracy Dom Pomocy Społecznej Jesień Życia, reprezentowany przez Dyrektora,

Zakład pracy Dom Pomocy Społecznej Jesień Życia, reprezentowany przez Dyrektora, REGULAMIIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIIADCZEŃ SOCJALNYCH I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został na podstawie: 1) ustawy z dnia 4

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2/2015 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia r.

Aneks nr 2/2015 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia r. Aneks nr 2/2015 z dnia 15.06.2015 r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia 27.05.2014 r. Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Bobowej.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Bobowej. Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 Zasady tworzenia i zasady gospodarowania jego środkami określają przepisy: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU I. Przepisy wstępne. 1. 1.Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady i warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Bielska 5 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Chynów z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Chynowie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Toruniu

Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Toruniu Złącznik do Zarządzenia nr 12/2013 Dyrektora Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu R

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS 1. Kodeks pracy, art. 16, art. 94 pkt. 8; 2. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wraz ze zmianami wprowadzanymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994r., o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH I. Postanowienia ogólne Podstawy prawne działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r. Załącznik do zarządzenia Nr 68 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 26 listopada 2013 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1 /2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu z dnia 2 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1 /2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu z dnia 2 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 1 /2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N TWORZENIA I PODZIAŁU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE

R E G U L A M I N TWORZENIA I PODZIAŁU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE R E G U L A M I N TWORZENIA I PODZIAŁU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych tworzy się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach Regulamin został opracowany w oparciu o: 1. Ustawy z dnia 4.03.1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH w Grzybnie Spis treści: I. Podstawy prawne. II. Postanowienia ogólne. III. Osoby uprawnione do korzystania z

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą:

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą: i 3. Tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem, którego źródłami są: 1) dla nauczycieli - odpis w wysokości ustalonej na podstawie art. 53 Karty Nauczyciela, 2) dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach Załącznik nr 1 Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach Lp. Treść Dochody Koszty 1. Naliczanie Funduszu Dofinansowanie a) Stan Funduszu z roku ubiegłego b) Odpis:

Bardziej szczegółowo

(~ię i nazwisko - stopień pokrewieństwa - miejsce pracy lub nazwa szkoły - data urodzenia - inne informacje np. orzeczenie o niepełnosprawności) 2.

(~ię i nazwisko - stopień pokrewieństwa - miejsce pracy lub nazwa szkoły - data urodzenia - inne informacje np. orzeczenie o niepełnosprawności) 2. Załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS (imię i nazwisko) (adres zamieszkania) (miejsce pracy) Do Komisji Socjalnej Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej (stanowisko, rodzaj umowy,wymiar zatrudnienia lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU. tekst ujednolicony ze zmianami na dzień 1.01.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU. tekst ujednolicony ze zmianami na dzień 1.01. ..... REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU tekst ujednolicony ze zmianami na dzień 1.01.2011 wg Aneksu Nr 1 z dn. 28 grudnia 2005r., Aneksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Przytocznie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Przytocznie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Przytocznie 1 Niniejszy regulamin stanowi źródło zasad tworzenia oraz gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych, którego

Bardziej szczegółowo

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych.

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych. Załącznik nr 1 Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w 2014 roku 1. Tabela wysokości dopłat do różnych form wypoczynku. Wysokość dochodu brutto w rodzinie na 1 osobę do 600 zł 601 1 500 zł 1 501 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki Załącznik do Zarządzenia Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I. Przepisy wstępne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu tworzy się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 120/26/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 30.06.2014r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1. Postanowienia ogólne 1 1. Zasady naliczania Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W URZĘDZIE GMINY W TRZCINICY. ROZDZIAŁ I Podstawy prawne wydania regulaminu.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W URZĘDZIE GMINY W TRZCINICY. ROZDZIAŁ I Podstawy prawne wydania regulaminu. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W URZĘDZIE GMINY W TRZCINICY ROZDZIAŁ I Podstawy prawne wydania regulaminu. 1. Zasady tworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.95.2013 Wójta Gminy Damasławek z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu 1 załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10 Dyrektora SOSW w Lublińcu z dnia 12 października 2012

Bardziej szczegółowo

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkoły Podstawowej w Gotelpiu

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkoły Podstawowej w Gotelpiu REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Gotelpiu I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach I. Zasady ogólne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 1996.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie 1 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: a) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie tekst jednolity obowiązuje od 01.04.2013 r. I. Podstawa prawna Regulaminu: 1.1 Ustawa z 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Szkoły Podstawowej w Świerzawie (zwanej dalej Funduszem ) ustala zasady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO Załącznik do Zarządzenia nr 41/10 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 5 lipca 2010 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W POLICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W POLICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 13/A/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach z dnia 16 czerwca 2014 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy I. Podstawy prawne wydania regulaminu 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ z ZFŚS

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ z ZFŚS Załącznik nr 2 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ z ZFŚS z tytułu: indywidualnego zdarzenia losowego*, urodzenia dziecka*, zgonu* 1. Nazwisko i imię... PESEL 2. Adres /nr kodu, miejscowość, ulica/......

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Strzałkowo 2014 1 Spis treści I. Podstawy prawne i postanowienia wstępne 3 II. Naliczanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2016/K Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 21 marca 2016 r. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach 1. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE Załącznik nr 1 Katowice dn.....20. r.. ZOBOWIĄZANIE Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych: Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 101 poz. 926

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne:

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: 1) ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE Regulamin został opracowany na podstawie przepisów: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny

OŚWIADCZENIE. pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny Załącznik Nr 1 OŚWIADCZENIE pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny Ja niżej podpisany(a).uprzedzony (a) o odpowiedzialności karnej za składanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w ZDUŃSKIEJ WOLI ul. OKRZEI 11 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: a. Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie Załącznik nr Do zarządzenia dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie z dnia.. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie Hrubieszów 2012 r. I. ZASADY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust.2 i 10 ustawy z dnia 4 marca 1994r.o

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie. Regulamin wchodzi do użytku

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie. Regulamin wchodzi do użytku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie Regulamin wchodzi do użytku z dniem 4 października 2016 r. 1 1 Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania świadczeń socjalnych. Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku

REGULAMIN. przyznawania świadczeń socjalnych. Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych / Dz.U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH RORDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ART. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22 /2015. Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. z dnia 16 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr 22 /2015. Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. z dnia 16 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr 22 /2015 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 16 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 5/2010 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku

R E G U L A M I N. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku I. Podstawy opracowania regulaminu 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych, zwany dalej Regulaminem określa:

Bardziej szczegółowo

Świadczeń Socjalnych Szkoły. Podstawowej im. Jana Pawła II. w Jaworowie

Świadczeń Socjalnych Szkoły. Podstawowej im. Jana Pawła II. w Jaworowie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworowie Jaworów 9a, 57-120 Wiązów NIP: 914-12-96-131 Regon 001181133 tel. 71 39 425 42 fax. 71 39 425 42 e-mail: spjaworow@wp.pl www.spjaworow.superszkolna.pl Regulamin

Bardziej szczegółowo

(wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH -

(wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - (wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - Obowiązujący w... (nazwa placówki) Regulamin określa sposób tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady przeznaczenia środków

Bardziej szczegółowo

zarządzam co następuje:

zarządzam co następuje: Zarządzenie Nr 453/ZK/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23 czerwca2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania Regulaminu korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im.gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im.gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im.gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem I Podstawa Prawna Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną Regulaminu stanowią: 1)Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 04 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo