REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym Regulaminie: Beneficjent/Projektodawca podmiot realizujący Projekt na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach działania 6.2 POKL, tj. Beneficjent pomocy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, zgodnie z regułami konkurencji określonymi w przepisach tytułu VII rozdziału 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który otrzymał pomoc de minimis. Bezzwrotna dotacja udzielone uczestnikowi projektu jednorazowe, bezzwrotne Wsparcie kapitałowe ułatwiające sfinansowanie wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa. Dotacja udzielana jest w celu ułatwienia sfinansowania pierwszych wydatków inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością. Biuro Projektu Biuro Projektodawcy/Realizatora Projektu przy ul. Żwirki i Wigury 17, Ślesin Dokumenty programowe dokumenty stanowiące podstawę realizacji Projektu. Są to w szczególności Wytyczne Instytucji Pośredniczącej dla beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o Wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim w ramach Działania wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia. Doradztwo (indywidualne/grupowe) - usługa udzielona Uczestnikowi/om Projektu, której celem jest rozwiązanie lub przedstawienie propozycji rozwiązania konkretnego problemu oraz opracowanie i/lub wdrożenie rozwiązań zaproponowanych przez osobę lub podmiot udzielający usługi doradczej. Doradztwo indywidualne nie obejmuje pomocy indywidualnej opiekuna. Działalność gospodarcza - jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 października 2010r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 Nr 220 poz. 1447). Dla potrzeb Wytycznych przez prowadzenie działalności gospodarczej rozumie się także udział w spółkach cywilnych, jawnych oraz partnerskich, a także członkostwo w spółdzielniach. Dzień roboczy należy przez to rozumieć kolejno następujące po sobie dni za wyjątkiem sobót, o ile są one wolnym dniem od pracy oraz dni ustawowo wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4 poz. 289, z późn. zm); Dzień przystąpienia do Projektu dzień podpisania przez Kandydata Deklaracji uczestnictwa oraz Umowy o świadczenie usługi szkoleniowo-doradczej w Projekcie. Dzień skutecznego doręczenia UP informacji za dzień skutecznego doręczenia uznaje się: 1) w przypadku odbioru osobistego datę odbioru osobistego potwierdzoną podpisem UP, 2) w przypadku przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej datę wskazaną na zwrotnym potwierdzeniu odbioru, 3) w przypadku poczty elektronicznej (jeśli UP udostępnił Beneficjentowi adres ) datę potwierdzenia odbioru wiadomości elektronicznej ( ) 4) w przypadku firm kurierskich datę wskazaną na zwrotnym potwierdzeniu odbioru, 1

2 5) przez pełnomocnika w przypadku ustanowienia pełnomocnika do składania dokumentów- datę odbioru osobistego potwierdzony podpisem pełnomocnika w zależności, która z dat wskazanych w ppkt. od 1) do 6) jest wcześniejsza. Formularz rekrutacyjny dokument składany wraz z wymaganymi załącznikami w procesie rekrutacji przez osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Instytucja Pośrednicząca (w skrócie IP) Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Instytucja Zarządzająca (w skrócie IZ) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, odpowiedzialny za przygotowanie i realizację programu operacyjnego. Kandydat/ka osoba fizyczna, która zamierza rozpocząć działalność gospodarczą i złożyła dokumenty rekrutacyjne wymagane na etapie rekrutacji, wskazane w niniejszym Regulaminie. Menadżerka Projektu osoba zarządzająca Projektem. Komisja Rekrutacyjna komisja specjalnie powołana przez Menadżera Projektu w celu oceny formalno-merytorycznej formularza rekrutacyjnego, formularza oceny rozmowy kwalifikacyjnej i ostatecznie wyboru Uczestników Projektu. Kwota minimalnego wynagrodzenia oznacza to kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydawanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz z późn. zm.). Osoba bezrobotna oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., Poz. 1001, z późn.zm.), w szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą: niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy, ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn. Osoba długotrwale bezrobotna oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat. Osoba niepełnosprawna - osoba, która posiada orzeczenie wydane przez odpowiedni organ do tego upoważniony, posiadająca zdolność do pracy, w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U z późn. zm.) Plan Działania - roczny dokument planistyczno-operacyjnym stanowiący doprecyzowanie (w okresie obowiązywania Planu Działania) zapisów POKL oraz Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL. Plan Działania ma na celu przedstawienie założeń Instytucji Pośredniczącej w danym roku co do preferowanych form wsparcia (typów projektów), podziału środków finansowych na wybrane typy projektów oraz szczegółowych kryteriów wyboru projektów, które będą stosowane w roku obowiązywania Planu Działania Podstawowe wsparcie pomostowe pomoc finansowa, która stanowi bezzwrotną pomoc finansową przyznawaną w formie comiesięcznego dofinansowania w kwocie nie większej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ma ona ułatwić początkującemu przedsiębiorcy pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Udzielana jest na wniosek beneficjenta ostatecznego (beneficjenta pomocy) składany do O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. przez okres 6 miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego i przysługuje wyłącznie uczestnikom projektu, którym przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości. Podstawowe Wsparcie pomostowe obejmuje również pomoc szkoleniowo-doradczą. Wsparcie pomostowe stanowi przychód Uczestnika projektu. 2

3 Pomoc de minimis w ramach Działania 6.2 PO KL pomoc de minimis dotyczy przyznania uczestnikowi projektu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (w tym finansowego wsparcia pomostowego, szkoleń oraz doradztwa). Wsparcie szkoleniowo-doradcze udzielane Uczestnikowi projektu do momentu rozpoczęcia przez niego działalności gospodarczej nie stanowi pomocy de minimis. Projekt przedsięwzięcie realizowane na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w ramach programu operacyjnego na podstawie umowy o dofinansowanie, zawieranej między beneficjentem a Instytucją Pośredniczącą albo Instytucją Pośredniczącą. W województwie wielkopolskim umowa o dofinansowanie w ramach Działania 6.2 POKL, zawierana jest między beneficjentem a Instytucją Pośredniczącą. W niniejszym Regulaminie pod tym pojęciem rozumie się Projekt pt. Strefa Młodych Przedsiębiorczych realizowany przez w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Regulamin należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Rekrutacji w ramach Projektu Strefa Młodych Przedsiębiorczych realizowany przez O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia". Podstrona internetowa Projektu strona internetowa Projektu Strefa Młodych Przedsiębiorczych, na której będą umieszczane szczegółowe informacje dotyczące Projektu, tj. Środki obrotowe oznacza to środki obrotowe zdefiniowane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.). Uczestnik Projektu (Bezpośredni odbiorca wsparcia) osoba fizyczna, która została zakwalifikowana do udziału w Projekcie, zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą, która podpisała Deklarację uczestnictwa w projekcie wraz z Umową o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych. W trakcie realizacji Projektu Uczestnik Projektu może zmienić swój status z osoby fizycznej zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą na osobę fizyczną, która założyła działalność gospodarczą w trakcie korzystania ze wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach Projektu. Uczestnik Projektu, który jest jednocześnie beneficjentem pomocy publicznej na użytek Wytycznych nazywany jest Uczestnikiem Projektu Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości wsparcie kapitałowe dla nowopowstałego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, udzielane do wysokości ,00 PLN na osobę. Wytyczne to Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim. 2 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji Kandydatów i Kandydatek do Projektu Strefa Młodych Przedsiębiorczych. 2. Realizatorem Projektu jest O.K Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. na mocy umowy o dofinansowanie projektu POKL /12 zawartej z Instytucją Pośredniczącą - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. 3. Nabór Kandydatów do udziału w Projekcie prowadzi Beneficjent. Biuro Projektu znajduje się przy ul. Żwirki i Wigury 17, Ślesin 4. Celem Projektu jest przygotowanie 40 Uczestników Projektu do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach, skorzystanie z ogólnych, specjalistycznych, 3

4 grupowych i indywidualnych usług doradczych oraz przekazanie wsparcia finansowego (inwestycyjnego i pomostowego) dla 32 Uczestników Projektu. 5. W Projekcie weźmie udział 40 osób, w tym: 24 Kobiety/16 Mężczyzn tj. osób faktycznie zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zarejestrowane, jako bezrobotne, w wieku do 25 roku życia, zamieszkujące na obszarze powiatów podregionu konińskiego województwa wielkopolskiego (powiat gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, turecki, Powiat m. Konin, wrzesiński). 6. Projekt zakłada objęcie wsparciem szkoleniowym, doradczym 40 i finansowym 32 Uczestników Projektu: - doradztwo grupowe (8 godzin) - szkolenie Moja firma (60 godzin) - doradztwo indywidualne na przygotowanie biznesplanów (6 godzin/osoba) - wsparcie finansowe do ,00 złotych na uruchomienie działalności gospodarczej - finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 1 500,00 złotych miesięcznie przez okres 6 miesięcy - szkolenie w zakresie prawidłowego wykorzystania dotacji (6 godzin) - wsparcie podstawowe pomostowe w formie szkoleniowo-doradczej w postaci doradztwa indywidualnego-biznesowego w ciągu realizacja wsparcia pomostowego (4 godziny/osoba). Etapy, które szczegółowo zostaną uregulowane w odrębnym Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości: a) udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego przygotowującego do założenia działalności gospodarczej; b) proces składania oraz oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej w wysokości do ,00 zł wraz z procedurą korekt formalnych oraz odwołania od oceny merytorycznej; c) proces składania oraz oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie podstawowego finansowego wsparcia pomostowego w wysokości do 1 500,00 zł na miesiąc przez 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy wraz z procedurą korekt formalnych oraz odwołania od oceny merytorycznej; d) udzielanie podstawowego wsparcia pomostowego w formie szkoleniowo-doradczej w postaci doradztwa indywidualnego-biznesowego 7. Projekt realizowany jest od 1 grudnia 2013 roku do 30 kwietnia 2015 roku. 8. Zgodnie z Wytycznymi, co najmniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem rekrutacji, Realizator projektu ma obowiązek podania do wiadomości publicznej wzorów obowiązujących dokumentów programowych: a) regulaminu rekrutacji uczestników, b) formularza rekrutacyjnego dla kandydatów/tek ubiegających się o udział w projekcie, c) karty oceny formularza rekrutacyjnego. Dokumenty te będą dostępne na podstronie oraz w Biurze Projektu. 3 Kryteria uczestnictwa w Projekcie 1. O wsparcie w ramach Projektu mogą ubiegać się osoby fizyczne spełniające łącznie podane poniżej warunki (wymogi formalne): a. zamierzające zarejestrować działalność gospodarczą na terenie woj. wielkopolskiego, 4

5 b. zamieszkujące (w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego) na obszarze podregionu konińskiego województwa wielkopolskiego (powiat gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, turecki, Powiat m. Konin, wrzesiński). c. w wieku do 25 roku życia (wiek kandydata/tki jest weryfikowany na dzień przystąpienia do projektu, czyli dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie stosownych oświadczeń oraz Umowy na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych, zgodnie z datą urodzenia a nie rocznikowo), d. zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne, e. osoby, nie zarejestrowane w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej lub nie prowadzące działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu Strefa Młodych Przedsiębiorczych (nie były karane za przestępstwa skarbowe oraz korzystają w pełni z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych), f. nie pozostające w ciągu ostatnich 2 lat, w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z beneficjentem, partnerem lub wykonawcą w ramach projektu, g. które równolegle nie korzystają z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach POKL na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej h. które nie posiadały wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel innej spółdzielni w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, i. charakter planowanej działalności gospodarczej nie będzie dotyczyć sektorów wykluczonych ze wsparcia de minimis, zgodnie Rozporządzeniem MRR z dn. 15 grudnia 2010 w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL. 1 1 udzielana na działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, udzielana na działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, udzielana w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli: wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą, udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców, udzielana na działalność związaną z eksportem, jeżeli jest bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością eksportową, przy czym pomoc obejmująca pokrycie kosztów uczestnictwa w targach i wystawach, badaniach lub usług doradczych z zakresu wprowadzenia nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na działalność związaną z eksportem, uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi, udzielana podmiotom prowadzącym działalność w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady nr (WE)1407/2002 z dnia 23 lipca 2002r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego, udzielana podmiotom w trudnej sytuacji ekonomicznej, udzielana podmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, udzielana podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu, udzielana na projekt, którego realizacja została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. 5

6 Liczba uczestników projektu jest ograniczona. W projekcie udział weźmie w sumie 40 uczestników (w tym 24 kobiety i 16 mężczyzn). W pierwszej kolejności do projektu przyjmowane będą Kobiety. Beneficjent zakłada równy dostęp do projektu osób spełniających kryteria grupy docelowej. Dopuszczalne jest ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do składania dokumentów w imieniu uczestnika projektu, zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego, na każdym etapie projektu. 2. W Projekcie nie mogą wziąć udziału osoby, które: a. nie kwalifikują się do grupy opisanej w 3 ust. 1, b. osoby niezarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy jako bezrobotne, c. były zarejestrowane w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, d. zawiesiły prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu, e. korzystają równolegle z innego wsparcia ze środków publicznych, w tym w szczególności środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach PO KL na działania związane z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, założeniem spółdzielni lub założeniem spółdzielni socjalnej, f. w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych korzystały z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwoty euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, g. w przypadku otrzymania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i/lub wsparcia pomostowego zawieszą prowadzenie działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, na mocy której otrzymają przedmiotowe wsparcie, h. udzieliły informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub informacji nieprawdziwych, i. posiadały nieuregulowane w terminie zobowiązania cywilnoprawne, tj. zobowiązania z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych lub w stosunku do której toczy się postępowanie sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań, j. były karane za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny i/lub nie korzystają w pełni z praw publicznych i/lub nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, k. nie zaakceptowały warunków niniejszego Regulaminu, l. nie wyraziły zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Projektu, w tym jego monitoringu, kontroli i ewaluacji oraz sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, m. osoby zatrudnione (w tym również w ramach umów cywilnoprawnych) obecnie lub w ciągu ostatnich 2 lat u tego beneficjenta, partnera lub wykonawcy;, n. osoby, które łączy lub łączył z beneficjentem i/lub pracownikiem/ współpracownikiem/ wspólnikiem/ członkiem lub osobą bliską beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącego w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów: związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, o. osoby będące członkami organów zarządzających i organów nadzorczych beneficjenta, partnera lub wykonawcy oraz osoby, które w ciągu ostatnich 2 lat były członkami organów zarządzających i organów nadzorczych beneficjenta, partnera lub wykonawcy, 6

7 p. osoby pozostające w stosunku prawnym mogącym budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności względem beneficjenta, partnera lub wykonawcy w projekcie lub uzasadnione wątpliwości co do bezstronności przebiegu procesu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, q. osoby będące pracownikami/ współpracownikami/ wspólnikami/ członkami lub osobami bliskimi (osobą bliską jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu) beneficjenta, partnera lub wykonawcy w projekcie; r. osoby pozostające z beneficjentem, partnerem lub wykonawcą w projekcie w takim stosunku prawnym, który mógłby mieć wpływ na ich prawa lub obowiązki, s. osoby posiadające udziały lub akcje beneficjenta, partnera lub wykonawcy w projekcie; t. osoby będące pracownikiem/ współpracownikiem/ wspólnikiem/ członkiem lub osobą bliską podmiotu, który przygotował wniosek o dofinansowanie projektu, u. osoby pozostające lub te, które pozostawały, z podmiotem, który przygotował wniosek o dofinansowanie projektu, w takim stosunku prawnym, który mógłby mieć wpływ na ich prawa lub obowiązki, v. osoby będące podmiotem, który przygotował wniosek o dofinansowanie projektu, w. osoby posiadające udziały lub akcje podmiotu, który przygotował wniosek o dofinansowanie projektu, x. podlegają wyłączeniu z uzyskania pomocy de minimis na podstawie par. 32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (Dz. U. z 2010 r. Nr 239 poz z późn.zm.). 2 4 Zobowiązania Uczestnika/Uczestniczki z tytułu udziału w projekcie 1. Kandydat/tka na uczestnika/czkę projektu, składając dokumenty rekrutacyjne, zobowiązani są do złożenia pisemnego potwierdzenia faktu zapoznania się z powyższym regulaminem i zasadami rekrutacji poprzez złożenie podpisu na przedłożonym oświadczeniu. 2. Przystępując do projektu uczestnik/czka zobowiązuje się do udziału w jego poszczególnych etapach zgodnie z planowanym harmonogramem realizacji projektu tj.: a) Etap szkoleniowo-doradczy b) Etap zakładania działalności gospodarczej i przyznawania dofinansowania c) Etap przyznawania finansowego wsparcia pomostowego w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, obejmującego finansowe wsparcie pomostowe, wypłacone w formie miesięcznych transz w wysokości do 1 500,00 PLN (udział w oparciu o zasadę dobrowolności); e) Etap przyznawania pomocy szkoleniowo-doradczej jako formy wsparcia pomostowego po uruchomieniu działalności gospodarczej. 3. Uczestnik zobowiązuje się ponadto do: a) uczestniczenia w minimum 80% czasu zajęć (łącznie szkoleniowych jak i doradczych). Nieobecność na szkoleniach lub doradztwie przekraczająca 20% czasu będzie równoznaczna z rezygnacją z udziału w Projekcie. Wyjątek stanowią osoby przeszkolone w zakresie wiedzy niezbędnej do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie 6 miesięcy przed 2 J.w. 7

8 przystąpieniem do projektu Strefa Młodych Przedsiębiorczych. Nabyta wiedza powinna zostać poparta odpowiednim zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia. b) rzetelnego i zgodnego z prawdą wypełnienia wszystkich przedstawionych mu przez organizatora dokumentów związanych z uczestnictwem w projekcie, c) w trakcie uczestnictwa w projekcie uczestnik zobowiązuje się do: poddania się monitoringowi i kontroli uprawnionych podmiotów w zakresie prawidłowości wydatkowania przyznanego wsparcia finansowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej. udzielenia beneficjentowi niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu. niezwłocznego powiadomienia beneficjenta o wszelkich okolicznościach mogących zakłócić lub opóźnić prawidłowe prowadzenie działalności gospodarczej i realizację działań określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji. dostarczenia na prośbę beneficjenta wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów związanych z uczestnictwem w Projekcie (we wskazanym terminie). d) osobistego uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia e) zachowania dobrych obyczajów w trakcie uczestnictwa w zajęciach objętych projektem, w szczególności do zachowania zgodnego z powszechnie przyjętymi zasadami i normami społecznymi. 4. W przypadku skreślenia bądź rezygnacji uczestnika/uczestniczki przed rozpoczęciem wsparcia szkoleniowego i doradczego lub niepodjęcia uczestnictwa w ramach tego wsparcia, miejsce zajmie pierwsza, a w razie braku jej zgody, kolejna osoba z listy rezerwowej. 5. Przystąpienie do projektu uczestnika/uczestniczki z listy rezerwowej jest możliwe nie później niż na dzień przed rozpoczęciem określonego we wniosku o dofinansowanie Projektu, etapu wsparcia doradczo szkoleniowego. W uzasadnionych przypadkach przystąpienie do projektu jest możliwe w terminie umożliwiającym udział w minimum 80 % wymiaru czasu szkoleń i doradztwa. 6. Zakwalifikowanie się do projektu, jako Uczestnik projektu nie jest równoznaczne z przyznaniem wsparcia finansowego, podstawowego wsparcia pomostowego. 7. Wsparcie finansowe, a także wsparcie szkoleniowo-doradcze po zarejestrowaniu działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis. Każdy Uczestnik/czka projektu korzystający ze wsparcia finansowego i/lub pomostowego otrzyma stosowne zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. 8. Uczestnik/Uczestniczka projektu, który otrzyma wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotację) oraz podstawowe wsparcie pomostowe będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia w rodzaju oraz w terminie określonym w Umowie na otrzymanie bezzwrotnej dotacji. Wybór formy zabezpieczenia należy do Uczestnika projektu, który składa w tej sprawie oświadczenie przed podpisaniem umowy. Beneficjent może nie wyrazić zgody na zaproponowaną przez uczestnika projektu formę zabezpieczenia umowy. 9. Uczestnik/czka projektu, który w wyniku realizacji projektu rozpocznie działalność gospodarczą i otrzyma wsparcie finansowe, będzie zobowiązany do prowadzenia tej działalności nieprzerwanie przez minimum 12 miesięcy, liczonych od dnia zawarcia Umowy na otrzymanie bezzwrotnej dotacji, pod rygorem zwrotu przyznanego wsparcia wraz z odsetkami. 10. Uczestnik/czka projektu ma obowiązek poinformowania w formie pisemnej Projektodawcę o podjęciu zatrudnienia w trakcie udziału w projekcie w terminie 5 dni od momentu zatrudnienia. Podjecie zatrudnienia przez Uczestnika Projektu do momentu założenia działalności gospodarczej, powoduję zakończenie udziału w projekcie Strefa Młodych Przedsiębiorczych. 5 Rekrutacja do Projektu 1. Rekrutacja do Projektu będzie składała się z następujących etapów: 8

9 a) składanie dokumentów zgłoszeniowych; b) ocena formalna formularza zgłoszeniowego; c) ocena merytoryczna formularza zgłoszeniowego (wyłonienie minimum 48 kandydatów/ek); d) rozmowa kwalifikacyjna - wyłonienie: - 40 Uczestników Projektu, w tym: 24 Kobiet, 16 Mężczyzn - 8 osobowej listy rezerwowej; 2. Zasady rekrutacji zostały zawarte w powyższym Regulaminie i podane do wiadomości publicznej z zachowaniem należytego terminu (co najmniej 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia rekrutacji). 3. Każdy osoba składająca dokumenty rekrutacyjne (dostępne na stronie internetowej projektu i w biurze projektu), tj. potencjalny Uczestnik/czka Projektu winien potwierdzić pisemnie fakt zapoznania się z zasadami przeprowadzania rekrutacji do projektu (co musi znaleźć odzwierciedlenie w dokumentacji projektu). 4. Dopuszczalne jest przedłożenie w ramach rekrutacji do projektu tylko jednego kompletu dokumentów zgłoszeniowych przez jednego kandydata/tkę. 5. Rekrutacja do Projektu zostanie przeprowadzona z zachowaniem zasady równości szans (w tym równości szans kobiet i mężczyzn). 6 Dokumenty zgłoszeniowe 1. Przez dokumenty zgłoszeniowe należy rozumieć: Formularz rekrutacyjny (załącznik 1). Załącznik a: Zaświadczenie z właściwego Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej - oryginał. Załącznik b: Kserokopia dokumentu/dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia działalności gospodarczej (np. wykształcenie kierunkowe) oraz przebieg doświadczenia zawodowego. Załącznik c: oświadczenie zawierające imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL (załącznik 5), z czytelnym podpisem Kandydata, Załącznik d: Uwierzytelniona przez Kandydata kserokopie dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności (jeśli dotyczy). Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych (załącznik 3). Deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 4) 2. Formularz rekrutacyjny kandydata/-tki na uczestnika/-czkę projektu powinien być wypełniony elektronicznie w języku polskim. W przypadku odręcznego wypełnienia formularza wypełniony pismem drukowanym (czytelnie). Wydrukowany formularz rekrutacyjny czytelnie podpisany imieniem i nazwiskiem w wyznaczonych miejscach. 3. Wszystkie dokumenty powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte, 4. Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez kandydata/kę poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą Za zgodność z oryginałem, aktualną datą oraz własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata/ki. 5. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie. 6. Opis koperty powinien zawierać: Imię i Nazwisko kandydata/ki Adres zamieszkania kandydata/ki Dopisek: Dokumenty zgłoszeniowe do Projektu: Strefa Młodych Przedsiębiorczych zaadresowana do Biuro Projektu, O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o przy ul. Żwirki i 9

10 Wigury 17, Ślesin. 7 Składanie dokumentów zgłoszeniowych 1. Rekrutacja do Projektu oraz nabór zgłoszeń zostanie przeprowadzony w siedzibie Biura Projektu ul. Żwirki i Wigury 17, Ślesin w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach Nabór dokumentów zgłoszeniowych rozpocznie się w styczniu 2014 r. i potrwa do lutego 2014 r. Informacja o terminie rozpoczęcia i zakończeniu procesu rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu, na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Beneficjenta oraz w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia rekrutacji do Projektu. Termin ten może ulec zmianie w porozumieniu i za zgodą IP. O wszelkich zmianach Projektodawca będzie informować Kandydatów na UP. 3. Na podstronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu Beneficjent udostępni następujące dokumenty: Formularz rekrutacyjny dla osób ubiegających się o udział w Projekcie (załącznik 1), Kartę oceny formalno-merytorycznej formularza rekrutacyjnego (załącznik 2), Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych Kandydata/Kandydatki na Uczestnika /Uczestniczkę Projektu (załącznik 3), Deklarację uczestnictwa w Projekcie (załącznik 4), Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania (załącznik 5) Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku zatrudnienia z Beneficjentem, Partnerem lub wykonawcą w ramach Projektu, Regulamin rekrutacji, Regulamin udzielania wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego na rozwój przedsiębiorczości (po zatwierdzeniu przez IP). 4. Kandydaci/tki składają dokumenty zgłoszeniowe w siedzibie Biura projektu: osobiście, za pośrednictwem osób trzecich po uprzednim przedstawieniu pisemnego upoważnienia do złożenia dokumentacji rekrutacyjnej, listownie (poczta, przesyłka kurierska), osoby niepełnosprawne będą mogły składać dokumenty zgłoszeniowe za pośrednictwem pełnomocnika zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego. 5. Warunkiem zgłoszenia do udziału w Projekcie jest prawidłowe i kompletne wypełnienie oraz złożenie w wyznaczonym miejscu i terminie przez Kandydata/Kandydatkę dokumentacji zgłoszeniowej tj. formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami ściśle według aktualnych wzorów zamieszczonych na stronie internetowej Projektu. 6. Za termin złożenia tych dokumentów w terminie w przypadku ich dostarczenia: kurierem lub osobiście uznawana będzie data ich dotarcia do wskazanej wyżej siedziby Biura Projektu w okresie trwania procesu rekrutacji wskazanym w niniejszym Regulaminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej, decydować będzie data stempla pocztowego, tym samym nie będzie ona mogła być późniejsza niż ostatni dzień trwania procesu rekrutacji. 7. Każdy kandydat/tka, który przedłoży dokumenty zgłoszeniowe w wyznaczonym terminie i miejscu rekrutacji, otrzyma Numer Ewidencyjny Kandydata. 8. Dokumenty zgłoszeniowe złożone przed lub po terminie ich składania nie będą rozpatrywane. 8 10

11 Proces rekrutacji 1. Za rekrutację Uczestników Projektu odpowiedzialna będzie, powołana przez Beneficjenta, Komisja Rekrutacyjna. 2. Rekrutacja rozpocznie się nie wcześniej niż po podaniu do publicznej wiadomości Regulaminu rekrutacji, formularza rekrutacyjnego dla kandydatów/ek ubiegających się o udział w projekcie oraz planowanego terminu rekrutacji na co najmniej 10 dni roboczych przez dniem rozpoczęcia rekrutacji do projektu. Każdy formularz rekrutacyjny, któremu został nadany Numer Ewidencyjny Kandydata zostaje poddany ocenie dwóch losowo wybranych członków Komisji Rekrutacyjnej. 3. Ocena i jej uzasadnienie zostają zawarte w Karcie oceny formularza zawierającego: Kryteria punktowe oceny formularza rekrutacyjnego, Uzasadnienie dla przyznanej oceny, Oświadczenie o bezstronności i poufności członków Komisji Rekrutacyjnej oceniających formularz; 4. Proces rekrutacji zostanie przeprowadzony w ramach dwóch etapów: a) Ocena formalna i merytoryczna formularza rekrutacyjnego, której celem jest wyłonienie 48 kandydatów, którzy otrzymają rekomendację do uczestnictwa w etapie II; b) Indywidualne rozmowy (weryfikacja predyspozycji zawodowych) z doradcą zawodowym - celem jest wytypowanie grupy 40 osób zdeterminowanych do rozpoczęcia działalności gospodarczej, posiadających realny pomysł i odpowiednie predyspozycje do jego realizacji oraz 8 osobową listę rezerwową; Ocena formalna złożonych dokumentów aplikacyjnych. Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem do projektu. Komisja rekrutacyjna dokona weryfikacji zgłoszeń pod względem spełniania wymogów formalnych: czy dokumenty zostały złożone na odpowiednich wzorach, czy dokumenty są kompletne (czy złożono wszystkie wymagane dokumenty, czy dokumenty są wypełnione we wszystkich wymaganych polach, parafowane oraz podpisane przez kandydata; kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem), spełniania kryteriów określonych w 3 ust. 1 niniejszego regulaminu oraz kwalifikowalności pomysłu na planowaną działalność gospodarczą zgodnie z z wykluczeniami de minimis Formularz rekrutacyjny będzie oceniany przez 2 losowo wybranych członków Komisji Rekrutacyjnej przy użyciu karty oceny. Ocena zostanie dokonana na postawie karty oceny formalnej formularza rekrutacyjnego wg skali 0-1, spełnia/nie spełnia. Weryfikacja kryteriów formalnych (kwalifikowalność do Projektu), następuje na podstawie oświadczeń złożonych przez kandydata/tkę w Formularzu rekrutacyjnym. W przypadku stwierdzania błędu formalnego - złożenia niekompletnych lub niepoprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych przewiduje się możliwość ich jednorazowego uzupełnienia lub poprawy błędnie wypełnionych części. Uczestnicy zostaną poinformowani o brakach formalnych mailem za zwrotnym potwierdzeniem odczytu oraz pisemnie za potwierdzeniem odbioru. Kandydat/tka wniesie niezbędne poprawki w terminie do 5 dni od otrzymania wezwania przez Beneficjenta. 11

12 Wezwanie zostanie przekazane osobiście w Biurze Projektu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (jeśli Kandydat/tka udostępnił adres ) lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru. Za moment otrzymania informacji uznaje się w zależności od sposobu przekazania: 1) datę odbioru osobistego potwierdzonego podpisem Kandydata/tki lub; 2) datę potwierdzenia odbioru wiadomości elektronicznej ( ) lub; 3) datę potwierdzenia odbioru przesyłki pocztowej za potwierdzeniem odbioru lub 4) poświadczenia odbioru w przypadku przekazania dokumentów w drodze elektronicznej.. Za błąd formalny uznaje się m. in.: brak wymaganych podpisów, brak dokumentów potwierdzających miejsce zamieszkania, brak kserokopii dokumentu potwierdzającego status niepełnosprawnego stanowiących załącznik do formularza rekrutacyjnego, nie wypełnienie przez kandydata/kandydatkę wymaganych przez Beneficjenta wyznaczonych pól w formularzu rekrutacyjnym oraz w załączonych oświadczeniach, lub ich wypełnienie w sposób nieczytelny uniemożliwiający Beneficjentowi dokonania oceny Za błąd formalny nie uznaje się (nie podlega uzupełnieniu i korekcie): błędnie wypełnione Oświadczenia, Dane osobowe członków Komisji Rekrutacyjnej są tajne i pozostają do wiadomości Beneficjenta oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Każdy Członek Komisji Rekrutacyjnej podpisuje deklarację poufności i bezstronności Członków Komisji Rekrutacyjnej. Uzyskanie pozytywnego wyniku weryfikacji formalnej dokonanej przez Członków Komisji Rekrutacyjnej rekomenduje kandydata/tkę do oceny merytorycznej Formularza rekuratycjnego, tj. dokonania weryfikacji (oceny) opisu planowanej działalności gospodarczej zgodnie z kryteriami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz zapisami wniosku o dofinansowanie Projektu. Ocena merytoryczna złożonych dokumentów aplikacyjnych. 1. Ocena merytoryczna - dokonywana jest przez 2 losowo wybranych członków Komisji Rekrutacyjnej, w oparciu o złożone formularze rekrutacyjne. Zgodnie z kartą oceny merytorycznej formularza ocena oparta została na trzech podstawowych kryteriach, którym przypisano odpowiednio wagę 40% lub 20%. 2. W ramach każdego kryterium wyodrębniono wyznaczniki, którym przypisano odpowiednią ilość punktów mnożonych przez wartość przypisanej wagi. Kryteria, wyznaczniki oraz przypisane im wartości przedstawiają się następująco: a) OPIS POMYSŁU waga 40% - maksymalna ilość punktów-20: Innowacyjność, sprecyzowany pomysł 0 do 3 pkt., Max 3 pkt. uzyskuje kandydat/ka, który wskaże realne przesłanki innowacyjności lub przekonywujące uzasadnienia ich braku, w oparciu o profil planowanej działalności. Istotne jest przedstawienie szczegółowego uzasadnienia wymienionych przesłanek. Analiza otoczenia 0 do 4 pkt., Max 4 pkt. uzyskuje kandydat/ka, za przedstawienie wnikliwej analizy chłonności rynku, potrzeb potencjalnych klientów oraz możliwości współpracy z dostawcami/podwykonawcami, wraz ze wskazaniem czynników potwierdzających celowość uruchomienia działalności gospodarczej w planowanym zakresie, Analiza konkurencji 0 do 3 pkt., Max 3 pkt. można uzyskać za przedstawienie wnikliwej analizy konkurencji, wskazanie pomysłów Kandydata/ki na skuteczne zaistnienie na rynku. 12

13 Ocena szans na długotrwałe funkcjonowanie firmy i możliwości rozwojowe 0 do 5 pkt., Max 5 pkt. zostaje przyznanych za wskazanie czynników mających wpływ na skuteczne funkcjonowanie firmy, wskazanie planów jej rozwoju po zakończeniu udziału w projekcie. Oczekuje się również przedstawienia zasadności zatrudnienia pracowników lub uzasadnienie prowadzenia działalności gospodarczej jednoosobowo, a także wskazanie możliwości rozwoju firmy poprzez współpracę z podwykonawcami. Ocena realności sukcesu przedsięwzięcia i ryzyka funkcjonowania w okresie 12 mies. 0 do 5 pkt., Ilość przyznanych punktów z zachowaniem skali od 0 do 5 pkt. stanowi indywidualne stanowisko oceniającego z uwzględnieniem opisu pomysłu, analizy otoczenia i konkurencyjności, innowacyjności oraz czynników wpływających na realność pomysłu, przedstawionego przez kandydata/kę. b) DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE -analiza potencjału osoby (predyspozycje do rozpoczęcia DG) waga 40% - maksymalna ilość punktów-20: Adekwatność doświadczenia zawodowego 0 do 6 pkt., Kandydat/ka przedstawiająca minimum 5- letnie doświadczenie zawodowe zdobyte na stanowisku odpowiednim do planowanej działalności gospodarczej uzyskuje 6 pkt., za minimum 4 letnie doświadczenie zawodowe będzie przyznane 5 pkt., za minimum 3 letnie doświadczenie 4 pkt., za minimum 2 letnie doświadczenie 3 pkt., za minimum 1 rok 2 pkt., poniżej 1 roku 1 pkt. Brak doświadczenia 0 pkt. Możliwość obniżenia punktacji w przypadku nieprecyzyjnego określenia czasu zatrudnienia (np. w przypadku umowy cywilno-prawnej) Adekwatność wykształcenia 0 do 6 pkt., 6-5 pkt. za wykształcenie ściśle odpowiadające profilowi prowadzonej działalności gospodarczej i wykształcenie pomocne w prowadzeniu działalności np. z elementami zarządzania, marketingu, ekonomii, 4-3 pkt. za wykształcenie częściowo związane z profilem działalności gospodarczej lub wykształcenie pomocne w prowadzeniu działalności np. z elementami zarządzania, marketingu, ekonomii, 2-1 pkt. za wykształcenie nie związane z profilem działalności, Motywacja max 8 pkt., Max 8 pkt. otrzymuje kandydat, który przedstawia dodatkowe kwalifikacje (poparte uzyskanymi certyfikatami, zaświadczeniami o ukończonych szkoleniach, uprawnieniami związanymi z profilem działalności, odbytymi stażami), wskazuje motywy decyzji o podjęciu działalności gospodarczej, obiektywnie przedstawia własne predyspozycje do samodzielnego działania. c) PLANOWANE KOSZTY INWESTYCJI waga 20% - maksymalna ilość punktów-20: Ocena racjonalności wstępnych założeń budżetowych - 0 do 15 pkt., Max 15 pkt. zostanie przyznanych za racjonalne przedstawienie nakładów inwestycyjnych i kosztów początkowych związanych z uruchomieniem firmy oraz przedstawienie płynności finansowej Możliwość zaangażowania własnych środków technicznych - 0 do 4 pkt., 2-4 pkt. za szczegółowe przedstawienie środków własnych, w tym wartości materialnych i niematerialnych, które będą stanowiły wkład w nowo powstałą działalność gospodarczą. 1 pkt.- w przypadku ogólnikowego określenia możliwości zaangażowania wkładu własnego. Czy bez uzyskania wsparcia finansowego otworzysz firmę? - 0 do 1 pkt., Max 1 pkt. zostanie przyznana za realną ocenę szans na uruchomienie działalności bez uzyskania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, wskazanie ewentualnych ograniczeń w przypadku uruchomienia działalności we własnym zakresie. 0 pkt. przyznawane jest w przypadku braku odpowiedzi lub odpowiedzi niezgodnej z pytaniem 13

14 3. Wynik końcowy stanowi suma ocen, jakie uzyskał wniosek w trzech ustalonych kategoriachpo uwzględnieniu wagi. Maksymalna liczba punktów, jakie oceniany merytorycznie wniosek może otrzymać- po przemnożeniu przez wagi wynosi 20 punktów. 4. Po przeprowadzeniu oceny wszystkich formularzy rekrutacyjnych Beneficjent informuje uczestników o uzyskanych przez nich wynikach za pośrednictwem poczty elektronicznej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru maila oraz w przypadku brak kontaktu z uczestnikiem pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku negatywnej oceny lub uzyskania liczby punktów nieuprawniającej do kwalifikacji do kolejnego etapu procesu rekrutacyjnego, Beneficjent przesyła kserokopie kart oceny wraz z uzyskanym wynikiem punktowym oraz szczegółowym uzasadnieniem przyznanej punktacji. 5. Ostateczna ocena będzie średnią arytmetyczną z ocen dwóch oceniających z Komisji Rekrutacyjnej. 6. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku pierwszego etapu rekrutacji (tj. oceny merytorycznej - punktowej Formularza rekrutacyjnego kandydatów/kandydatek do udziału w Projekcie) będzie uzyskanie co najmniej 60% punktów ogólnej sumy punktów (12 punktów) 7. W przypadku, wystąpienia rozbieżności punktowej pomiędzy ocenami dwóch członków Komisji Rekrutacyjnej przekraczającej 30% punktów liczonych od ogólnej sumy punktów (20), wniosek będzie podlegał ocenie trzeciego członka Komisji Rekrutacyjnej, wyłonionego przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę losowo, spośród pozostałych członków Komisji Rekrutacyjnej. Ocena trzeciego członka Komisji Rekrutacyjnej będzie miała charakter ostateczny. 8. Na podstawie oceny kryteriów rekrutacyjnych opracowana zostanie lista rankingowa I etapu rekrutacyjnego kandydatów/tek w kolejności od największej do najmniejszej ilości uzyskanych punktów, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu. 9. Celem Komisji Rekrutacyjnej na tym etapie procesu rekrutacji jest wyłonienie grupy minimum 48 kandydatów. 10. Do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowanych zostanie 48 osób, które otrzymały największą ilość punktów z oceny merytorycznej dokumentów zgłoszeniowych. 11. W przypadku niewyłonienia grupy 40 Kandydatów/Kandydatek lub kiedy dokumenty zgłoszeniowe więcej niż 40 Kandydatów/Kandydatek w trakcie oceny nie osiągną wymaganych minimum 60% punktów spośród zgłoszonych aplikacji lub w przypadku dużej liczby złożonych formularzy rekrutacyjnych termin rekrutacji może zostać przedłużony. Informacja o terminie przedłużenia rekrutacji zostanie umieszczona na podstronie internetowej Projektu i zostanie przekazana do wiadomości IP. Rozmowa kwalifikacyjna. 1. Drugi etap rekrutacji prowadzony jest w oparciu o bezpośrednie/indywidualne spotkania z wyłonionymi kandydatami w ramach etapu I-go i ma na celu zweryfikowanie danych i oświadczeń zawartych w dokumentacji rekrutacyjnej, w tym min. posiadania deklarowanych uprawnień, certyfikatów (dokumenty do wglądu); 2. Potencjalni Uczestnicy Projektu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej którą przeprowadzi doradca zawodowy. 3. Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu zweryfikowanie predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej Uczestników projektu W przypadku nie zgłoszenia się na rozmowę kwalifikacyjną wniosek o przyjęcie kandydata/tki do Projektu zostaje rozpatrzony odmownie. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, planowana działalność gospodarcza jest oceniania poprzez przyznanie liczby punktów (1-10) za następujące elementy: samodzielność odpowiedzialność pomysł na własny biznes 14

15 umiejętność myślenia analitycznego sumienność 4. O zakwalifikowaniu kandydatów do udziału w projekcie decyduje suma punktów z rozmowy kwalifikacyjnej (maksymalna liczba zdobytych punktów 10) zostanie przyjętych 40 osób (24 Kobiet, 16 Mężczyzn) z największą liczbą punktów. 5. Po posiedzeniu Komisji rekrutacyjnej zostanie stworzona lista rankingowa beneficjentów ostatecznych, osoby o najwyższej liczbie uzyskanych punktów staną się Uczestnikami projektu, a pozostałe osoby trafią na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji lub skreślenia kandydata/ki z listy rankingowej jego miejsce może zająć pierwsza, a w razie braku jej zgody kolejna osoba z listy rezerwowej. 6. Do skreślenia beneficjanta ostatecznego z listy rankingowej może dojść w przypadku niedopełniania czynności, o których mowa w niniejszym Regulaminie lub w przypadku złożenia fałszywych dokumentów lub oświadczeń. 7. Kandydaci/tki wpisani/e na listę rezerwową zostaną zaproszeniu do udziału w Projekcie w przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu lub jego skreślenia, nie później jednak niż zrealizowanych zostanie 20% godzin szkoleniowo-doradczych 8. Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu, zostanie udostępniona na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu, przy zachowaniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst pierwotny: Dz. U r. Nr 133 poz. 883, tekst jednolity: Dz. U r. Nr 101 poz. 926). 9. Po zakończeniu obu etapów rekrutacji osoba ubiegająca się o uczestnictwo w projekcie zostanie poinformowana pisemnie za pośrednictwem listu poleconego (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku, dodatkowo kandydaci zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji mailem lub telefonicznie. Informacja - w przypadku wniosku odrzuconegobędzie zawierała również uzasadnienie decyzji, uzyskany wynik punktowy oraz kserokopię karty oceny. 10. Zakłada się, że proces rekrutacji nie będzie trwał dłużej niż 40 dni. W uzasadnionych przypadkach czas trwania rekrutacji może zostać wydłużony. Informacja o powyższym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu oraz w siedzibie Beneficjenta. Poinformowana zostanie również IP. 11. Kandydaci/tki zakwalifikowani do udziału w Projekcie będą zobligowani do: a) przedłożenia wymaganych oświadczeń/zaświadczeń niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu Strefa Młodych Przedsiębiorczych oraz podpisania umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego w pierwszym dniu szkolenia. 12. Dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz Umową o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych jest jednoznaczny z rozpoczęciem udziału w Projekcie. Odmowa podpisania ww. dokumentów jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w Projekcie. 13. Kryteria uczestnictwa w Projekcie muszą być spełnione zarówno na etapie składania dokumentów zgłoszeniowych jak i w dniu podpisywania deklaracji uczestnictwa w Projekcie pod rygorem wykluczenia Kandydata/ Kandydatki z uczestnictwa w Projekcie. 14. Dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi. 9 Procedura odwoławcza 1. Od decyzji Komisji rekrutacyjnej w zakresie oceny merytorycznej przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, który powinien szczegółowo odnieść się do kwestionowanego elementu oceny. 2. W terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wynikach rekrutacji Kandydat/Kandydatka ma prawo do złożenia pisemnego odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. 15

16 3. Wniosek o którym mowa w ust. 2 należy złożyć: osobiście w Biurze Projektu, w dni robocze to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 lub za pośrednictwem Poczty lub firm kurierskich, lub przez pełnomocnika w przypadku ustanowienia pełnomocnika do składania dokumentów. a) W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej liczy się data ich nadania (data stempla pocztowego). W przypadku nadawania dokumentów za pośrednictwem firm kurierskich liczy się data ich wpływu do Biura Projektu. b) W przypadku przekazania dokumentów w drodze korespondencji elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu - liczy się data ich wpływu do Beneficjenta. c) W przypadku ustanowienia pełnomocnika do składania dokumentów data złożenia dokumentów przez pełnomocnika w Biurze Projektu. 4. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2 Beneficjent dokonuje ponownej oceny dokumentów zgłoszeniowych. Ponowna ocena dokumentów zgłoszeniowych dokonywana jest przez 2 losowo wybranych członków Komisji Rekrutacyjnej. 5. Ponowna ocena nie może powodować pogorszenia pierwotnego wyniku Kandydata/Kandydatki. W sytuacji, gdy wynik drugiej oceny jest niższy niż ten uzyskany podczas pierwotnej oceny, ostatecznie pod uwagę będzie brana pierwsza ocena. Od tego wyniku nie przysługują żadne środki odwoławcze. 6. Beneficjent sporządza ostateczną listę rankingową uczestników projektu w terminie 5 dni licząc od dnia poinformowania wszystkich kandydatów o ostatecznych wynikach oceny (w wyniku przeprowadzenia ewentualnej procedury odwoławczej możliwe są zmiany w kolejności kandydatów na liście w stosunku do wstępnej listy rankingowej) i podaje ją do publicznej wiadomości (strona internetowa projektu). 7. IP jest uprawniona do weryfikacji sposobu rekrutacji w kontekście prawidłowości zastosowanych procedur. W przypadku stwierdzenia przez te instytucje naruszenia procedur wyniki rekrutacji mogą zostać anulowane w całości lub części. 10 Postanowienia końcowe 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem r. i może ulec zmianie w sytuacji zmiany wytycznych lub dokumentów programowych. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do uzupełniania regulaminu w trakcie trwania projektu po uprzednim uzyskaniu zgodny przez IP. 3. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu i na stronie internetowej projektu 4. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzyga kierownictwo O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. zgodnie z wytycznymi Instytucji Wdrażającej (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu) odnośnie realizacji umowy o dofinansowanie projektu. ZAŁĄCZNIKI: 1. Formularz rekrutacyjny do projektu. 2. Karta oceny formalno-merytorycznej formularza rekrutacyjnego. 3. Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych. 4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie. 5. Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania. 16

KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH

KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH Załącznik nr 2 KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-015/12, WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO. 2. Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-025/10

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.08.01.02-26-022/11 MOJA SZANSA 2. Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE KANDYDATA:..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Do Projektu Własna Firma to Twoja szansa

REGULAMIN REKRUTACJI. Do Projektu Własna Firma to Twoja szansa REGULAMIN REKRUTACJI Do Projektu Własna Firma to Twoja szansa 1 Postanowienia ogólne 1. realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26 -043/12 Własna Firma to Twoja szansa. 2. Projekt realizowany jest w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Realizowanego w ramach Działania.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces 1 Postanowienia ogólne 1. Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26- 008/10 Twoja firma Twój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja Firma Twój sukces!

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja Firma Twój sukces! REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja Firma Twój sukces! 1 Postanowienia ogólne 1. O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie realizuje Projekt nr RPSW.10.04.01-26-0008/16 Twoja firma

Bardziej szczegółowo

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Wybierz swoją ścieżkę kariery realizowanego przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Czas na biznes Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie Projekt Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.1.2 PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY PROJEKT KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL Powiatowy Urząd Pracy Partner

FORMULARZ REKRUTACYJNY PROJEKT KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL Powiatowy Urząd Pracy Partner ZAŁĄCZNIK NR L.p. FORMULARZ REKRUTACYJNY PROJEKT KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 6. PO KL Powiatowy Urząd Pracy Partner w. Tytuł projektu Kierunek przedsiębiorczość Nr projektu WND-POKL.06.0.00-4-00/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER 1 Informacje o projekcie 1) Projekt BIZNES STARTER realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE 1 Postanowienia ogólne 1. Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro 1 Postanowienia ogólne 1. Gmina Bieliny realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-036/12-00 Własna firma szansą na lepsze jutro. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu MÓJ SZEF TO JA realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR.01.02.02-10-0017/15 Regulamin określa zasady, warunki i tryb rekrutacji uczestników projektu w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Biznes jest dla kobiet Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-32-018/08-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

2. Wnoszę o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego.

2. Wnoszę o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego. Załącznik nr.1 do regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie Data wpływu (wypełnia przyjmujący wniosek): WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczestników projektu

Zasady rekrutacji uczestników projektu Zasady rekrutacji uczestników projektu I. Warunki uczestnictwa w projekcie 1. Uczestnikiem projektu może być osoba bezrobotna zamieszkująca na terenie województwa łódzkiego*, zarejestrowana w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA RPO WŚ PROJEKTU MOJA FIRMA MÓJ SUKCES

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA RPO WŚ PROJEKTU MOJA FIRMA MÓJ SUKCES Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 0.4. RPO WŚ PROJEKTU MOJA FIRMA MÓJ SUKCES INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT: Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WZÓR KARTY OCENY FORMALNEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

WZÓR KARTY OCENY FORMALNEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO! Projekt PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO! współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji uczestników Projekt Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez GTW Project Sp. z o.o., na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W FAZIE SZKOLENIOWO DORADCZEJ PROJEKTU MOJA FIRMA MOJE MIEJSCE PRACY - WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA W GMINACH SŁABYCH STRUKTURALNIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 14 Wzór Karty oceny formalnej wniosku Beneficjenta pomocy KARTA OCENY FORMALNEJ oraz zgodności z zasadami Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SAMOZATRUDNIENIE INWESTYCJĄ W SIEBIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SAMOZATRUDNIENIE INWESTYCJĄ W SIEBIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SAMOZATRUDNIENIE INWESTYCJĄ W SIEBIE 1. Cel Projektu Projekt Samozatrudnienie inwestycją w siebie realizowany jest przez Kaszubski Instytut Rozwoju (KIR) w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Projekt Czas na biznes! współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Michał Drymajło, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

Bardziej szczegółowo

Biznesklasa bez barier Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój

Biznesklasa bez barier Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Biznesklasa bez barier Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój WZÓR FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

POKL.07.02.02-30-018/11

POKL.07.02.02-30-018/11 Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Karta oceny Formularza rekrutacyjnego osoby fizyczne uczestników projektu Samodzielni w ekonomii społecznej nr POKL.07.02.02-30-018/11 realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach Lider Projektu realizuje Projekt nr RPSW.10.04.01-26-0078/16 SAMOZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie 1 Postanowienia ogólne 1. Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje Projekt nr WND-POKL.08.01.02-26-020/13

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu 7 - Dotacje i wsparcie pomostowe w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap I Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu. Start Do biznesu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu. Start Do biznesu. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Start Do biznesu 1 Postanowienia ogólne 1. Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw realizuje Projekt nr RPSW.10.04.01-26- 0019/15-Start do biznesu. 2. Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN PROJEKTU BĄDŹ NA FALI BĄDŹ EKO! WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN określa: - Informacje o projekcie. - Grupę docelową. - Formy promocji, rekrutacji i kwalifikacji Uczestników. - Formy wsparcia

Bardziej szczegółowo

Projekt Zostań kobietą sukcesu załóż firmę współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Zostań kobietą sukcesu załóż firmę współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zostań kobietą sukcesu załóż firmę Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-24-006/09-00 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Strona1 Załącznik nr 11 KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO POKL.06.02.00-30-066/12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACYJNY uczestników projektu Szkolenia informatyczne nowa jakość pracy pracowników służby zdrowia. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników

Regulamin rekrutacji uczestników Regulamin rekrutacji uczestników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu Czas na własny biznes!

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu Czas na własny biznes! REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Czas na własny biznes! 1 Postanowienia ogólne 1. Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. realizuje Projekt nr RPWS.10.04.01-26-0013/15.

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki uczestnictwa w Projekcie Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 2. Projekt Nowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w projekcie,,60 UŚMIECHÓW wspieranie realizacji usług społecznych na rzecz osób starszych

Regulamin rekrutacji w projekcie,,60 UŚMIECHÓW wspieranie realizacji usług społecznych na rzecz osób starszych Regulamin rekrutacji w projekcie,,60 UŚMIECHÓW wspieranie realizacji usług społecznych na rzecz osób starszych dofinansowanego ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU AKTYWNOŚĆ TO PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W JEDEN Z DOWOLNYCH SPOSOBÓW: 1. przesłać na adres Biura Projektu :

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W JEDEN Z DOWOLNYCH SPOSOBÓW: 1. przesłać na adres Biura Projektu : OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społeczności W związku z realizacją projektu PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIA / DEKLARACJA

OŚWIADCZENIA / DEKLARACJA Zał. 2. do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Zmiana szansą na rozwój OŚWIADCZENIA / DEKLARACJA udziału w projekcie Zmiana szansa na rozwój (ścieżka 1A) Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu Z komputerem na 50+ przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej I. Informacje ogólne 1. Szkoła Ekonomii Społecznej (SzES) realizowana jest w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu: Droga do sukcesu-program wsparcia osób z terenu woj. świętokrzyskiego aktywizacji zawodowej poprzez własną działalność gospodarczą. 1 Postanowienia ogólne 1. ENTERPRISE

Bardziej szczegółowo

Karta oceny formularza rekrutacyjnego Uczestnika Projektu pn.: Załóż biznes po pięćdziesiątce WND-RPSL /15

Karta oceny formularza rekrutacyjnego Uczestnika Projektu pn.: Załóż biznes po pięćdziesiątce WND-RPSL /15 Załącznik nr 2 Karta oceny formularza rekrutacyjnego Uczestnika Projektu pn.: Załóż biznes po pięćdziesiątce WND-RPSL.07.03.03-24-0346/15 Numer identyfikacyjny potencjalnego Uczestnika Projektu Imię i

Bardziej szczegółowo

Zostań w Polsce swoim szefem!

Zostań w Polsce swoim szefem! Miasto Stołeczne Warszawa ul. Miodowa 6/8, pok. II, piętro I, 00-251 Warszawa, www.zostanszefem.vizja.pl e-mail: zostanszefem@vizja.pl tel. (22) 443 07 56, fax (22) 656 63 38 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wsparcie na start Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-24-116/08-00

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DO PROJEKTU

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DO PROJEKTU Nazwa projektodawcy KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DO PROJEKTU realizowanego w ramach Priorytetu IX, RPO WSL, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

POKL.07.02.02-30-018/11

POKL.07.02.02-30-018/11 Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji Formularz Rekrutacyjny dla osób prawnych uczestników projektu Samodzielni w ekonomii społecznej nr POKL.07.02.02-30-018/11 realizowanym przez Fundację im. Królowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach oraz doradztwie w ramach projektu Technokreatywni, zasady

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN nr 2/R/ZAD4/NIPR/2015 określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu z języka specjalistycznego angielskiego (konwersatorium z native speakerem) realizowanym w ramach Zadania 4 Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Dojrzali, kompetentni w pracy

Dojrzali, kompetentni w pracy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dojrzali, kompetentni w pracy, realizowanym przez Zakład Doskonalenia (Lider Projektu) w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa i Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU DO DZIAŁANIA 6.2 PO KL

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU DO DZIAŁANIA 6.2 PO KL Startuj z biznesem Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr CZĘŚĆ I FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU DO DZIAŁANIA 6. PO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Moje życie w moich rękach. Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku 15-30 lat z województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych realizowany jest

Bardziej szczegółowo

TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Główne etapy projektu: 1. Rekrutacja uczestników projektu, 2. Realizacja wsparcia szkoleniowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW do projektu Kobieta liderem kompleksowe wsparcie dla kobiet +50 chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW do projektu Kobieta liderem kompleksowe wsparcie dla kobiet +50 chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW do projektu Kobieta liderem kompleksowe wsparcie dla kobiet +50 chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II

Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II Projekt Moja Firma w Unii Europejskiej II (nazywany w dalszej części regulaminu Projektem) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia nr RPLU /15. Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia nr RPLU /15. Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia nr RPLU.09.01.00-06-0163/15 1 Informacje o projekcie 1. EUROSULTIONS Jan Dymek realizuje Projekt nr RPLU.09.01.00-06-0163/15 pn.

Bardziej szczegółowo

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet WND- POKL.07.03.00-12-168/11 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Mistrzynie florystyki warsztaty

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Kandydatki na uczestniczkę projektu. Start do biznesu.

KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Kandydatki na uczestniczkę projektu. Start do biznesu. KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Kandydatki na uczestniczkę projektu Start do biznesu. Dane identyfikacyjne: Imię i nazwisko kandydatki Numer formularza DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI OCENIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU DZIAŁANIE 2.3 WSPIERANIE POWSTAWANIA I ROZWOJU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU DZIAŁANIE 2.3 WSPIERANIE POWSTAWANIA I ROZWOJU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU DZIAŁANIE 2.3 WSPIERANIE POWSTAWANIA I ROZWOJU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.iii PRACA NA WŁASNY RACHUNEK, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I TWORZENIE PRZEDSIĘBIORSTW,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie Młodzi zdobywcy podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Strona 1 z 5 Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i udziału KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO do projektu Pomysł - samozatrudnienie realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, formy wsparcia oraz uszczegółowia zasady rekrutacji do Projektu pt:. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Moja firma przepis na sukces współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Moja firma przepis na sukces Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-24-001/09-00

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Karta oceny Formularza rekrutacyjnego

Karta oceny Formularza rekrutacyjnego Karta oceny Formularza rekrutacyjnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 4a 1. Dane identyfikacyjne Kandydata / -tki: Nr rekrutacyjny formularza Imię i nazwisko Kandydata / - tki 2. Ocena Formalna KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO L.p. Kryteria formalne TAK

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt pt. : Asystent Dziecka z ADHD współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Użyte w regulaminie sformułowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE :

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : WSPARCIE KOBIET POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA Z WOJ. ŚLĄSKIEGO W PROCESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Wsparcie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 2.1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dotacja na START KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Projekt Dotacja na START współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM LEPSZY START

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM LEPSZY START \ REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM LEPSZY START 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji oraz warunki uczestnictwa w projekcie systemowym Lepszy Start, współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej FORMULARZ REKRUTACYJNY

Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej FORMULARZ REKRUTACYJNY FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt LOWES Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Centrum PISOP w partnerstwie z Fundacją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do Projektu Podniesienie kompetencji TIK oraz językowych osób niepełnosprawnych z Wielkopolski.

REGULAMIN REKRUTACJI do Projektu Podniesienie kompetencji TIK oraz językowych osób niepełnosprawnych z Wielkopolski. REGULAMIN REKRUTACJI do Projektu Podniesienie kompetencji TIK oraz językowych osób niepełnosprawnych z Wielkopolski 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru do Projektu Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

Data wpłynięcia.. Podpis osoby przyjmującej FORMULARZ REKRUTACYJNY

Data wpłynięcia.. Podpis osoby przyjmującej FORMULARZ REKRUTACYJNY Załącznik 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie Data wpłynięcia.. Podpis osoby przyjmującej BENEFICJENT ADRES SIEDZIBY PRIORYTET DZIAŁANIE TYTUŁ PROJEKTU NUMER PROJEKTU FORMULARZ REKRUTACYJNY Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY

REGULAMIN REKRUTACYJNY REGULAMIN REKRUTACYJNY Regulamin rekrutacyjny uczestników szkolenia Dyplomowany księgowy realizowanego w ramach projektu Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach w ramach,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Data wpływu: Numer z rejestru formularzy: Osoba przyjmująca: I. Dane osobowe kandydata: FORMULARZ REKRUTACYJNY Imię/Imiona: Nazwisko: Płeć K M Data i miejsce urodzenia: Dowód osobisty: seria nr wydany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Projekt: Młodzi przedsiębiorczy - to MY!

REGULAMIN REKRUTACJI. Projekt: Młodzi przedsiębiorczy - to MY! REGULAMIN REKRUTACJI Projekt: Młodzi przedsiębiorczy - to MY! Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Nr umowy: UDA-POKL.06.02.00-32-080/12-00 Wyższa Szkoła Bankowa w

Bardziej szczegółowo

Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie 7.3 Ekonomia społeczna Poddziałanie 7.3.2

Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie 7.3 Ekonomia społeczna Poddziałanie 7.3.2 Formularz Rekrutacyjny dla osób prawnych uczestników projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim nr RPWP.07.03.02-30-0004/15 realizowanego przez Fundację im. Królowej Polski św.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo