REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PKP CARGO S.A. Dolnośląski Zakład Spółki r. Z aneksem nr1 od r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PKP CARGO S.A. Dolnośląski Zakład Spółki. 2013 r. Z aneksem nr1 od 22.01.2014r."

Transkrypt

1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PKP CARGO S.A. Dolnośląski Zakład Spółki 2013 r. Z aneksem nr1 od r.

2 - 2 - ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasady gospodarowania jego środkami określają przepisy: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz. U. Nr 43 poz. 163 z późniejszymi zmianami), 2. Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. Nr 55 poz. 234 z późniejszymi zmianami). 3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43 poz. 168 z późniejszymi zmianami). 4. Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim. 5. Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy z dnia 1 marca 1999 r. z późniejszymi zmianami. 6. Statut PKP CARGO S.A. 2 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwany dalej ZFŚS jest funduszem spożycia zbiorowego, co oznacza, że nie korzystanie z usług i świadczeń organizowanych przy pomocy środków tego funduszu nie uprawnia do żadnego ekwiwalentu. Świadczenia oparte na ZFŚS nie mają charakteru roszczeniowego. ROZDZIAŁ II Zasady tworzenia i gospodarowania ZFŚS 3 1. Podstawę podziału Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej stanowi roczny plan rzeczowo finansowy, a podstawę i zasady gospodarowania środkami Funduszu stanowią poniższe postanowienia i załączniki stanowiące część składową regulaminu zakładowego. 2. Roczny plan środków ZFŚS, o których mowa w pkt. 1 tworzony jest poprzez odpisy, na które składają się: 1) Odpis podstawowy w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia o którym mowa w art. 5 pkt.2 ustawy wymienionej w 1 pkt. 1 na przeciętną liczbę zatrudnionych w roku: a) pracowników zatrudnionych na czas określony i nieokreślony, w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, b) pracowników przebywających na urlopach wychowawczych, świadczeniach rehabilitacyjnych, 2) Odpis podstawowy w wysokości 50 % miesięcznego wynagrodzenia o którym wyżej mowa, na rzecz pracowników zatrudnionych w szczególnie uciążliwych warunkach.

3 - 3-3) Zwiększenie odpisu podstawowego o 6,25% miesięcznego wynagrodzenia o którym wyżej mowa, na rzecz: a) emerytów i rencistów b) pracowników co do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 3. Plan rzeczowo finansowy (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu) opracowuje pracodawca w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Dyrektor Zakładu przedstawia związkom zawodowym rozliczony ZFŚS za ubiegły rok do końca pierwszego kwartału roku następnego. 4. Projekty rocznego planu rzeczowo finansowego i regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz wstępne propozycje podziału ulgowych świadczeń osobom uprawnionym przygotowuje zakładowa służba socjalna Środkami zgromadzonymi na ZFŚS administruje Dyrektor Zakładu, który podejmuje decyzje o przyznaniu świadczeń w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi działającym na terenie zakładu pracy. 2. W celu usprawnienia gospodarowania i kwalifikowania świadczeń z ZFŚS Dyrektor Zakładu powołuje decyzją - Zakładową Komisję Socjalną złożoną z przedstawicieli: Dyrektora oraz związków zawodowych działających na terenie zakładu. 3. W komisji uczestniczy po jednym przedstawicielu każdego z działających w zakładzie pracy związku zawodowego. 4. Komisja działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Dyrektora Zakładu. 5. W terminie do 31 marca Zakładowa Komisja Socjalna, w oparciu o zatwierdzony preliminarz, określi podział środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 6. Decyzje o przyznaniu świadczeń wynikających z Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podejmują w formie uchwały przedstawiciele Zakładowej Komisji Socjalnej. Decyzje Komisji zatwierdza Dyrektor Zakładu Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. 2. Środki funduszu zwiększa się o : 1) wpływy z opłat pobieranych od osób korzystających z działalności socjalnej, 2) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, 3) odsetki od środków Funduszu, 4) odsetki od lokat terminowych, 5) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 6) wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego, 7) przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej, w części nie przeznaczonej na utrzymanie lub odtwarzanie zakładowych obiektów socjalnych, 8) inne środki określone w odrębnych przepisach. 3. Na mocy art. 10 Ustawy opłaty i prowizje za czynności bankowe, pobierane z rachunku bankowego ZFŚS obciążają koszty działalności pracodawcy i w świetle przepisów podatkowych stanowią dla zakładu pracy koszt uzyskania przychodu. 4. Środki ZFŚS nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 5. Za błędne decyzje dotyczące administrowania Funduszem wszelką odpowiedzialność ponosi pracodawca.

4 Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokości dopłat z ZFŚS uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Świadczenia z ZFŚS będą przyznawane w pierwszej kolejności osobom: 1) uzyskującym niskie dochody na osobę w rodzinie, 2) samotnie wychowującym dzieci, 3) posiadającym rodziny wielodzietne, tj. 4 dzieci i więcej, 4) posiadającym dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki i leczenia, a także wychowującym dzieci całkowicie lub częściowo osierocone, 5) mającym trudne warunki mieszkaniowe. 2. Podstawę do obliczenia ulgowej odpłatności za skierowanie na wczasy lub kolonię oraz otrzymania dofinansowania do innych form pomocy wymienionych w 8 stanowi dochód miesięczny przypadający na osobę w rodzinie wykazany w zaświadczeniu wnioskodawcy o średnim miesięcznym dochodzie brutto przypadającym na jednego uprawnionego członka rodziny wyliczonego na podstawie udokumentowanych dochodów (dochód brutto bez składek ZUS, nagród jubileuszowych, zasiłków pielęgnacyjnych i rodzinnych). Zalicza się alimenty zasądzone wyrokiem lub ugodą sądową. W przypadku gdy osoba uprawniona ma zasądzone alimenty, a ich nie otrzymuje winna przedłożyć postanowienie komornika o bezskuteczności egzekucji oraz zaświadczenie z funduszu alimentacyjnego, że nie są jej wypłacane alimenty przez fundusz. Osoba uprawniona, która płaci alimenty od dochodu jej zostaną odliczone zasądzone w wysokości określonej wyrokiem sądu. 3. Osoba uprawniona zobowiązana jest do przedłożenia dokumentów o osiąganych dochodach : 1) zaświadczenie wystawione przez Urząd Skarbowy do celów socjalnych za rok kalendarzowy poprzedzający złożenie wniosku, z wyszczególnieniem oddzielnych dochodów wnioskodawcy i współmałżonka.¹ W przypadku emerytów i rencistów oraz osób pobierających rentę rodzinną po zmarłych pracownikach, emerytach i rencistach, zaświadczenie wystawione przez Urząd Skarbowy o osiągniętym dochodzie za rok poprzedni jest ważne przez okres roku licząc od 1 lipca danego roku do 30 czerwca następnego roku, 2) zaświadczenie wystawione przez Urząd Pracy w przypadku braku zatrudnienia współmałżonka, obligatoryjnie przy ubieganiu się o zapomogę,¹ 3) inne dokumenty przedstawiające sytuację życiową, rodzinną i materialną, 4) osoby uprawnione, które zostały zatrudnione po raz pierwszy, a za rok kalendarzowy poprzedzający złożenie wniosku nie osiągnęły żadnych dochodów, winny przedłożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o ich braku: podstawą wyliczenia dofinansowania dla tych osób będzie dochód za bieżący okres zatrudnienia w PKP CARGO S.A. Dolnośląskim Zakładzie Spółki udokumentowany zaświadczeniem wystawionym przez Dział Pracowniczy stanowisko ds. uposażeń pracowniczych z Systemu Informatycznego SAP HR, 5) W przypadku zgonu współmałżonka przyjmuje się dochód z ubiegłego roku tylko małżonka żyjącego. 3¹ 1) W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przyjmuje się zaświadczenie z urzędu skarbowego, że wnioskodawca figuruje w ewidencji organu podatkowego jako osoba fizyczna prowadząca działalność

5 - 5 - gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej lub opłaca ryczałt od podatków ewidencjonowanych oraz oświadczenie wnioskodawcy o osiągniętych dochodach za rok ubiegły. 2) W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przyjmuje się zaświadczenie z urzędu skarbowego, że wnioskodawca figuruje w ewidencji organu podatkowego jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych tj. książki przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych i o wysokości osiąganych dochodów za ubiegły rok. 4. Dochód z gospodarstwa rolnego ustalony zgodnie z przepisami określającymi wysokość przeciętnego dochodu z pracy w rolnictwie indywidualnym z 1 hektara przeliczeniowego. 5. Dochód ustala się zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem dochodów uzyskiwanych przez wszystkich uprawnionych członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. 6. Obowiązek składania zaświadczenia o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, nie dotyczy osób ubiegających się o świadczenie: 1) pełnopłatne, 2) opłaty maksymalnej ustalonej w załącznikach, 3) pożyczka zwrotna na cele mieszkaniowe. ROZDZIAŁ III Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS 7 1. Do korzystania ze świadczeń uprawnieni są: 1) pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie: a) umowy o pracę (na okres próbny, na czas określony i nieokreślony), b) powołania, 2) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i na świadczeniach rehabilitacyjnych, 3) pracownicy urlopowani do pracy w organizacjach społecznych, 4) emeryci i renciści: a) byli pracownicy, którzy przeszli na emeryturę lub rentę i pobierają emeryturę i rentę, b) byli pracownicy PKP CM Wrocław, PKP CZ Wrocław, PKP CZ Legnica, którzy przeszli na świadczenie przedemerytalne /do dnia r./ zgodnie z : Rozp. Rady Min z dnia 22 lipca 1999r. ( Dz. U. nr 63 poz. 716 z 1999 r.) Rozp.Rady Min. Z dnia 16 maja 2000r. ( Dz. U. nr 40 poz. 464 z 2000 r.) w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe objętego programem restrukturyzacji Polskich Kolei Państwowych, c) byli pracownicy, którzy przeszli na emeryturę lub rentę z PKP CARGO S.A. CM Wrocław, PKP CARGO S.A. CZ Legnica i PKP CARGO S.A. CZ Wrocław lub pobierają rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku byłym pracowniku PKP lub PKP S.A., d) byli pracownicy, którzy w ramach Programu Dobrowolnych Odejść z pracy w PKP CARGO S.A. Dolnośląskim Zakładzie Spółki zawarte w dniu 28 stycznia 2011 r. nie przeszli bezpośrednio po okresie zatrudnienia w zakładzie Spółki na emeryturę lub rentę będą objęci opieką socjalną po uzyskaniu prawa do emerytury lub renty i po okazaniu stosownego zaświadczenia o braku zatrudnienia pomiędzy zwolnieniem z PKP CARGO S.A., a nabyciem prawa do emerytury lub renty,

6 - 6-5) członkowie rodzin wymienionych w pkt. 1 ppkt.1-4, 6) inne osoby, którym zakład pracy przyznał prawo po uzgodnieniu z Komisją Socjalną do korzystania z ZFŚS. 2. Członkami rodzin, o których mowa w pkt 1 są : 1) współmałżonkowie, 2) dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonka, wnuki i rodzeństwo pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej do lat 18, a jeżeli się kształcą - do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia, chyba,że dziecko jest na ostatnim roku studiów w szkole wyższej prawo do świadczenia przedłuża się do ukończenia tego roku studiów. Osoba uprawniona zobowiązana jest przedłożyć zaświadczenie z uczelni lub kserokopię aktualnej legitymacji studenckiej w przypadku dzieci uczących się powyżej 18 roku życia, 3) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach, emerytach i rencistach otrzymujący renty rodzinne. ROZDZIAŁ IV Przeznaczenie funduszu 8 Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są przeznaczone na dofinansowywanie kosztów uczestnictwa osób uprawnionych do korzystania z funduszu w różnych rodzajach i formach działalności socjalnej organizowanej przez pracodawcę, a zwłaszcza na: 1. dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie: kolonii, zimowisk, obozów młodzieżowych lub dofinansowanie zorganizowanego indywidualnego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie zielonych szkół, obozów sportowych, 2. dofinansowanie wczasów zakupionych przez zakład pracy trwającego powyżej 7 dni lub indywidualnie: wczasów zdrowotnych, rehabilitacyjnych, sanatoria i agroturystyka, 3. dofinansowanie do wypoczynku wczasowego zakupionego przez zakład pracy, trwającego do 7 dni ( licząc od każdej rozpoczętej doby) ¹ lub indywidualnie : wypoczynku zdrowotnego, rehabilitacyjnego i agroturystyka, 4. dofinansowanie wycieczek organizowanych przez Zakład, 5. bezzwrotną pomoc rzeczową i finansową przyznawaną osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej, 6. zapomogi pieniężne bezzwrotne w wypadkach losowych, 7. działalność kulturalno-oświatową w postaci imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych oraz zakup biletów wstępu na te imprezy, 8. działalność sportowo rekreacyjną, organizowaną w postaci różnych ogólnodostępnych form rekreacji ruchowej, sportu, uczestnictwa w masowych imprezach sportowych lub zakup biletów wstępu na te imprezy sportowe i rekreacyjne, 9. działalność turystyczną - wypoczynek w dni wolne od pracy w formie turystyki grupowej (wycieczki turystyczno-krajoznawcze, zloty, spływy kajakarskie, biwaki, pikniki itp.), 10. zakup paczek świątecznych dla dzieci (Mikołaj), 11. zakup bonów towarowych i podarunkowych,

7 pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe, 13. dofinansowanie do wyposażenia obiektów socjalnych będących własnością zakładu, 14. świadczenia pieniężne. ROZDZIAŁ V Zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS 9 Tryb rozpatrywania i kwalifikowania wniosków o udzielenie świadczeń z ZFŚS będzie odbywał się indywidualnie. 10 Nie pokrywa się kosztów poniesionych przez osobę uprawnioną do korzystania z funduszu, jeżeli korzystała ona z ulgowych świadczeń przyznanych w innym zakładzie pracy, szkole, fundacji i innych organizacjach Wniosek o dofinansowanie do wczasów, kolonii i obozów młodzieżowych, wycieczek działalności sportowo rekreacyjnej lub innej formy wypoczynku określonego w 8 pkt 1 i 2, (nie dotyczy zielonej szkoły ) zakupionych przez zakład pracy lub indywidualnie, należy złożyć w terminie do końca marca danego roku kalendarzowego według wzoru stanowiącego załączniki do Regulaminu: 1) załącznik Nr 2 - wzór wniosku o dofinansowanie do świadczeń określonych w 8 pkt.1 4. Wyboru ofert przedłożonych przez dysponenta funduszu, należy dokonać do 30 kwietnia danego roku co nie dotyczy wypoczynku wczasowego trwającego do 7 dni. Wnioski o dofinansowanie do skierowań wczasowych lub do wypoczynku indywidualnie zorganizowanego przez osoby uprawnione, powinny być zgodne z planem urlopów obowiązującym na dany rok kalendarzowy i potwierdzony przez zwierzchnika służbowego. 2) załącznik Nr 4 wzór wniosku o zakupienie świadczeń określonych w 8 pkt.1-3 1a. W przypadku zdarzeń losowych i zdrowotnych przewiduje się możliwość dofinansowania do wypoczynku obozowo kolonijnego dla dzieci osób uprawnionych nawet do 100 % wartości usługi, po rozpatrzeniu indywidualnych wniosków przez komisję socjalną. 2. Z prawa do ulgowego skierowania wczasowego lub innej formy wypoczynku, o którym mowa w 8 pkt 2, osoba uprawniona może skorzystać raz na dwa lata. 3. Z prawa do ulgowego skierowania wczasowego lub innej formy wypoczynku indywidualnego /nie dotyczy wypoczynku Zielona Szkoła / tylko po uzyskaniu zgody Dysponenta Funduszu. Zakupu indywidualnego można dokonać tylko u organizatora prowadzącego działalność w zakresie wypoczynku określonego w 8 pkt 1,2,3. a) W przypadku korzystania z wypoczynku zorganizowanego w formie obozu sportowego należy przedłożyć kserokopię zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku wydanego przez Kuratora Oświaty, b) W przypadku dofinansowania do wypoczynku agroturystycznego należy przedłożyć zaświadczenie o prowadzeniu działalności, z której wynikać będzie, że organizator uprawniony jest do organizowania wypoczynku. 4. Wniosek o wyrażenie zgody na zakup indywidualny osoba uprawniona zgłasza na piśmie przed planowanym zakupem ze wskazaniem: 1) pełnej nazwy organizatora wypoczynku /adres, numer telefonu/ /oferta w załączeniu/,

8 - 8-2) rodzaj wypoczynku, 3) czas i miejsce wypoczynku, 4) ilość osób / członków rodziny/. Na żądanie dysponenta ZFSS wnioskujący zobowiązany jest przedstawić kserokopię dokumentów, o których mowa powyżej. Uzyskanie zgody jak i przedstawienie wymaganej dokumentacji, o których mowa w pkt 3,4 dotyczy również indywidualnych pobytów na turnusach rehabilitacyjnych lub zdrowotnych. 5. Z dofinansowania do wypoczynku wczasowego trwającego maksymalnie do 7 dni, o którym mowa 8 pkt. 3 osoba uprawniona może skorzystać jeden raz w roku. W przypadku zbiegu w danym roku kalendarzowym uprawnień przewidzianych w 8 pkt. 2 i 8 pkt. 3 przysługuje jedno świadczenie. 6. Dzieci osoby uprawnionej uczęszczające do szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych, mogą korzystać z dofinansowania do wypoczynku tj. z zimowiska lub kolonii, obozu młodzieżowego, zielone szkoły, obozów sportowych, raz w roku tylko z jednej z wyżej wskazanych form wypoczynku. 7. W przypadku zbiegu w danym roku kalendarzowym uprawnień przewidzianych w 11 pkt. 2 i 11 pkt. 7 przysługują obydwa świadczenia. 8. Sposób i wysokość dofinansowania świadczenia na rzecz osób, o których mowa w 7 pkt. 1 ppkt. 6 ustala się każdorazowo ze związkami zawodowymi po rozpatrzeniu wniosków indywidualnych zgłoszonych do zakładu pracy. 9. W przypadku dofinansowania wychowanków Domu Dziecka przewiduje się możliwość dofinansowania do wypoczynku obozowo kolonijnego nawet do 100% wartości usługi, decyzję podejmie komisja socjalna. 11¹ ¹ Osoba uprawniona może dokonać rezerwacji wypoczynku z dużym wyprzedzeniem czasowym po cenach promocyjnych w Biurze Podróży, z którym zakład ma podpisaną umowę w tym zakresie. Osoba uprawniona przedkłada dowód rezerwacji wraz z ofertą promocyjną, która będzie stanowić podstawę zamówienia przez Zakład pracy zarezerwowanego przez niego wypoczynku. Wniesione jakiekolwiek zaliczki pieniężne z tego tytułu do Biura Podróży podlegają rozliczeniu z tym Biurem, a osoba uprawniona nie ma żadnych roszczeń z tego tytułu do Zakładu pracy.¹ W przypadku braku możliwości sprzedania zakupionego skierowania (zakupionego dla osoby uprawnionej, która nie może go wykorzystać) można przyznać ulgowe skierowanie bez zachowania dwuletniego okresu oczekiwania lub przyznać ulgowe skierowanie osobom uprawnionym, które już skorzystały w danym roku z dopłaty do wypoczynku. 2. W przypadku poniesionych kosztów finansowych przez zakład pracy, kosztami tymi zostanie obciążony uprawniony dla którego zostało zakupione skierowanie Bezzwrotną pomoc rzeczową i pieniężną można przyznać raz w roku: a) w przypadku trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej i życiowej dla osób, których dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 60 % minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego przez Prezesa Rady Ministrów, lub

9 - 9 - b) w przypadku trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej i życiowej dla osób samotnie gospodarujących, których dochód nie przekracza 100 % minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego przez Prezesa Rady Ministrów. 2. Bezzwrotną pomoc rzeczową i pieniężną można przyznać niezależnie od sytuacji określonej w pkt. 1 w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych po uprzednim rozpatrzeniu przez komisję. 3. W przypadku znacznego pogorszenia sytuacji materialnej, przy rozpatrywaniu bezzwrotnej pomocy mogą być brane pod uwagę dochody z ostatnich trzech m-cy W zakresie imprez kulturalno oświatowych i sportowo rekreacyjnych osoba uprawniona może skorzystać według zasad określonych w załączniku Nr Zakup paczek świątecznych (Mikołaj) lub bonów towarowych przeznacza się dla dzieci, w przedziale wiekowym od 1 do 15 lat danego roku kalendarzowego według zasad określonych w Załączniku Nr Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu mogą uzyskać pomoc na cele mieszkaniowe w zakresie i na warunkach określonych w dalszych postanowieniach regulaminu. Pod warunkiem, że zajęcia komornicze oraz inne pożyczki ( PKZP, SKOK ) zezwalają na potrącenia rat pożyczki mieszkaniowej z wynagrodzenia za pracę. 2. Pożyczki na cele mieszkaniowe mogą być udzielone na: 1) uzupełnienie wkładu mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej, 2) budowę domu jednorodzinnego lub rozbudowę, 3) wykup i kupno mieszkania, 4) adaptację pomieszczenia na cele mieszkaniowe, 5) remont lub modernizację domu, 6) remont lub modernizację mieszkania. 3. Wniosek o przydzielenie pożyczki na remont domu i mieszkania należy składać według wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do regulaminu. Wniosek o przydzielenie pomocy finansowej na budowę domu lub rozbudowę, adaptację pomieszczeń na cele mieszkalne oraz wykup i kupno mieszkania stanowi załącznik Nr 8 do regulaminu. 4. Tryb rozpatrywania wniosków na pożyczki ustalać się będzie w kolejności rejestrowanych wniosków. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych lub klęsk żywiołowych Dyrektor w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi może przyśpieszyć rozpatrzenie wniosku. 5. Pożyczki udzielane na cele mieszkaniowe są oprocentowane w wysokości 3% w stosunku rocznym. 6. Okres spłaty pożyczki rozkłada się na raty na czas nie dłuższy niż :3 lata remont, modernizacja domu i mieszkania, pozostałe pożyczki 4 lata. Ponowne ubieganie się o pożyczkę na cele mieszkaniowe może nastąpić tylko w przypadku jej całkowitej spłaty. 7. Wysokość udzielonej pożyczki, warunki i okres jej spłaty ustala umowa według wzoru stanowiącego załącznik Nr 9 do Regulaminu. 8. Wysokość pożyczek na cele mieszkaniowe zależna jest od wielkości środków funduszu przeznaczonych na ten cel w preliminarzu - tabela wysokości pożyczek stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego Regulaminu. 9. W przypadku ubiegania się o pomoc na cele mieszkaniowe - z wyjątkiem remontu i modernizacji osoba uprawniona zobowiązana jest przedstawić niezbędne dokumenty umożliwiające podjęcie decyzji o przyznaniu : 1) budowa domu jednorodzinnego lub rozbudowę:

10 nabycie prawa własności do działki budowlanej, - pozwolenie na budowę, - kosztorys budowy, - rozpoczęta budowa stan zerowy 2) uzupełnienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej: zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o wysokości wymaganego wkładu wraz ze wskazaniem numeru konta bankowego, na które należy wpłacić kwotę, 3) zakup mieszkań na własność od spółdzielni mieszkaniowej, od osoby fizycznej, od instytucji budującej domy, oraz na rynku wtórnym: - koszt wykupu,dane dotyczące terminu wykupu mieszkania, numer konta bankowego, umowę przedwstępną, a w przypadku zakupu mieszkania od osoby fizycznej umowę przedwstępną sporządzoną przez notariusza, 4) wykup zajmowanych mieszkań na własność: - umowa przedwstępna, 5) adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne: - zezwolenie na budowę, przebudowę lub adaptację, - zatwierdzony kosztorys podjętej inwestycji, - kopię dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do wykonania adaptacji, oraz inne dokumenty, które w indywidualnych przypadkach Zakład uzna za konieczne. 10. W razie zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę zobowiązanie spłaty przenosi się na solidarnych poręczycieli. 11. Nie spłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie wraz z odsetkami w przypadku rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu Pracy. 12. W przypadku zgonu osoby uprawnionej niespłacona pożyczka ulega umorzeniu po otrzymaniu przez komórkę socjalną aktu zgonu. 13. Zawieszenie spłaty pożyczki na okres do 6 miesięcy może obejmować jedynie pożyczkobiorców legitymujących się niskim dochodem na osobę w rodzinie nie przekraczającym 50% minimalnego wynagrodzenia lub znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach życiowych. 14. Wysokość pomocy na cele mieszkaniowe uzależniona jest od wielkości środków funduszy przeznaczonych na ten cel w rocznym planie rzeczowo finansowym. 15. O pożyczkę na budowę domu lub rozbudowę i wykupienie mieszkania, można ubiegać się tylko jeden raz w okresie czynnego zatrudnienia na PKP oraz po przejściu na rentę, emeryturę lub świadczenie przedemerytalne. 16. Zaciągnięcie pożyczki wymaga dwóch poręczycieli zatrudnionych w Zakładzie. Pod warunkiem, że zajęcia komornicze poręczyciela oraz inne pożyczki zezwalają na potrącenia rat pożyczki mieszkaniowej z wynagrodzenia za pracę, oraz z którymi w okresie spłaty pożyczki nie zostanie rozwiązany stosunek pracy w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych. 17. Wcześniejsze spłacenie pożyczki nie powoduje zwrotu naliczonych odsetek. 18. Osoby, których wysokość wynagrodzenia nie pozwala potrącić raty pożyczki z wynagrodzenia zobowiązane są do osobistego wpłacenia miesięcznych rat (zgodnie z umową) do 15 dnia każdego miesiąca. ROZDZIAŁ VI Dofinansowanie i odpłatność za usługi socjalne 16 Podstawę do wyliczenia wysokości pomocy socjalnej do różnych form wypoczynku, zapomóg oraz udzielenia pomocy na cele stanowi minimalne wynagrodzenie za

11 pracę, obowiązujące w dniu 1 stycznia danego roku, ustalone na podstawie odrębnych przepisów. Ulgowe usługi i świadczenia socjalne przyznawane osobom uprawnionym w zakresie różnych form wypoczynku dofinansowuje się według zasad: 1. W zakresie wypoczynku: 1) dopłaty do wczasów, wypoczynku wczasowego - według tabeli odpłatności stanowiącej załącznik Nr 11 do Regulaminu, 2) dopłaty do wypoczynku dla dzieci i młodzieży według tabeli odpłatności stanowiącej załącznik Nr 12 do Regulaminu. Nadwyżkę kwoty powyżej ceny maksymalnej ustalonej w załącznikach, o których mowa w ppkt 1 i 2, osoba uprawniona pokrywa w całości. 2. Działalności kulturalno oświatowej, sportowo turystycznej i rekreacyjnej obejmującej: 1) dopłaty do biletów wstępu do kin, teatrów, koncerty muzyczne, do galerii sztuki, muzeów i innych obiektów zabytkowych, oper, występy estradowe, imprezy sportowe i rekreacyjne zakupionych przez zakład, 2) dopłata do indywidualnego zakupu karnetów na: basen, lodowisko, aerobic, aqua aerobic, siłownie,fitness, kort tenisowy oraz zakup przez zakład pracy karnetów: na basen, imprezy sportowe, lodowisko, salę gimnastyczną, aerobic, siłownie :¹ a) podstawą do dokonania wypłaty przy zakupie indywidualnym - stanowi przedłożenie faktury lub rachunku wystawionej imiennie na osobę uprawnioną do korzystania ze świadczenia z wyszczególnieniem: terminu, rodzaju usługi /basen, lodowisko, aerobic, aqua aerobic, siłownia, fitness, kort tenisowy/ wskazania osób, korzystających ze świadczenia, ¹ b) fakturę lub rachunek należy złożyć nie później niż do 14 dni od dnia zakupu, c) zakupu indywidualnego można dokonać tylko u organizatora prowadzącego działalność w zakresie sportowo-rekreacyjnym. 3) finansowanie lub dofinansowanie imprez takich jak: zawody sportowe (turnieje, zawody wędkarskie), konkursy, pikniki, festyny, spartakiady, zakup biletów na imprezy sportowe, organizowanych przez zakład pracy, 4) finansowanie lub dofinansowanie wypoczynku w dni wolne od pracy organizowane w formie turystyki grupowej (wycieczki turystyczno krajoznawcze, zloty, rajdy piesze, spływy kajakowe, biwaki itp.) organizowane przez Zakład, 5) zakup paczek świąteczno noworocznych lub bonów towarowych, drobnych upominków z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka dla dzieci i młodzieży, które mieszczą się w przedziale wiekowym od 1 do 15 lat danego roku kalendarzowego. 3.Dofinansowanie imprez o których mowa w pkt 2 zawiera załącznik Nr 13 do Regulaminu. 4. Pomoc rzeczowa lub finansowa przyznawana jest osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu w maksymalnej wysokości w skali rocznej w przypadku: 1) indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych - określa załącznik Nr 13 2) szczególnie trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej lub życiowej określa załącznik Nr 13.-Wzór wniosku o przyznanie zapomogi bezzwrotnej określa załącznik Nr 14. ROZDZIAŁ VII Obowiązki dla osób korzystających z ZFŚS

12 Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie lub sfałszowała dane, wykorzystała przyznane środki z funduszu niezgodnie z ich przeznaczeniem lub odstąpiła otrzymane świadczenia osobie nieuprawnionej, dokonała dewastacji lub zaboru mienia zakupionego z ZFŚS traci prawo do korzystania z funduszu przez okres 3 lat, od chwili wydania decyzji przez Dysponenta funduszu o utracie prawa do korzystania z tego funduszu. 2. Podstawę do dofinansowania do wczasów, kolonii, zimowiska, zielonej szkoły lub innej formy wypoczynku określonej w 8 zakupionych indywidualnie przez osobę uprawnioną, stanowi załączona faktura lub rachunek w oryginale wystawione przez organizatora wypoczynku na osobę uprawnioną do korzystania ze świadczenia z wyszczególnieniem: terminu, miejsca i kosztu wypoczynku, wskazania osób korzystających ze świadczenia oraz rodzaju wypoczynku. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy weryfikacji faktur i rachunków przedkładanych przez uprawnionego może skutkować nieprzyznaniem dofinansowania ze środków ZFŚS.¹ Osoby, które zakupiły wyżej wymieniony wypoczynek u obcego organizatora poza granicami kraju winny przedłożyć fakturę lub rachunek wraz z ofertą przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski oraz kurs waluty wg kursu średniego NBP z dnia zakupu usługi. Fakturę lub rachunek należy przedłożyć do rozliczenia najpóźniej do 14 dni po zakończeniu korzystania z powyższej formy wypoczynku. 3. Dofinansowanie nastąpi po złożeniu: 1) Faktury lub rachunku. 2) Oświadczenia osoby uprawnionej, że świadczenie wykorzystał lub zostanie wykorzystane zgodnie ze złożonym wnioskiem, nie później niż do 14 dni po skorzystaniu z powyższej formy wypoczynku. Dofinansowanie zostanie przelane na wskazany przez osobę uprawnioną rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w terminie nie przekraczalnym do 10 dnia następnego miesiąca. 3) Osoba uprawniona, która bez usprawiedliwionej i udokumentowanej przyczyny zrezygnuje z przydzielonego na jej wniosek skierowania na wczasy, kolonie lub zimowisko, a skierowanie to nie będzie wykorzystane przez inną osobę uprawnioną do tego świadczenia, będzie obciążona w całości kosztami poniesionymi przez dysponenta funduszu. 3a) Osoba uprawniona, która zrezygnuje z zakupionej indywidualnie formy wypoczynku wymienionej w pkt.2, a odstąpiła je innej osobie, jest zobowiązana do zwrócenia w całości przyznanego dofinansowania z ZFŚS po upływie terminu rozpoczęcia korzystania z wypoczynku bez odrębnego wzywania do zapłaty. 4) Osoba uprawniona, która otrzymała skierowanie ulgowe na wczasy lub inną formę wypoczynku, a następnie bez zgody Dyrektora Zakładu odstąpiła je osobie nie uprawnionej do korzystania z ZFŚS, jest zobowiązana do zapłaty świadczenia w pełnej wysokości. 4a) Osoba uprawniona, która otrzymała dofinansowanie na indywidualny zakup jednej z form wypoczynku wymienionej w pkt.2, a odstąpiła je innej osobie, jest zobowiązana do zwrotu przyznanego dofinansowania z ZFŚS po upływie terminu rozpoczęcia korzystania z wypoczynku bez odrębnego wzywania do zapłaty. 5) Skierowania na wczasy, kolonie, zimowiska lub na inną formę wypoczynku wydane zostanie po uprzednim opłaceniu przypadającej kwoty przez osobę korzystającą ze skierowania. Opłatę należy wnieść najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu. Dowód wpłaty należy przedłożyć w komórce socjalnej.

13 - 13-6) Na uzasadniony wniosek osoby która ma dokonać odpłatności za usługę, Dyrektor może rozłożyć tę odpłatność na raty z tym, że 50% tej odpłatności powinno być wniesione przed rozpoczęciem wypoczynku. 7) Emeryci i renciści składający wniosek o przydział skierowania na wczasy, kolonie, zimowisko winni na żądanie Zakładu uiścić kwotę w wysokości 20 % kosztu skierowania, która będzie zabezpieczeniem na wypadek nieuzasadnionej rezygnacji. ROZDZIAŁ VIII Postanowienia uzupełniające 18 Pracownik do spraw socjalnych prowadzi rejestr świadczeń socjalnych pracowników, emerytów i rencistów, w którym ewidencjonuje termin, wysokość i rodzaj przyznanych świadczeń z ZFŚS Uprawniony, który w trakcie roku przeszedł na emeryturę lub rentę objęty jest opieką socjalną ZFSS do końca roku kalendarzowego jako pracownik. 2. W I kwartale roku następnego wymagane jest zgłoszenie chęci bycia objętym opieką socjalną poprzez złożenie stosownej pisemnej deklaracji na podstawie której następuje wpis uprawnionego na wykaz emerytów, rencistów objętych opieką socjalną. 3. Zwiększenie funduszu z tytułu sprawowania opieki na emerytami i rencistami ustala się na podstawie imiennego wykazu sporządzonego najpóżniej do 31 marca danego roku kalendarzowego. Wykaz zawiera niezbędne dane potrzebne do objęcia opieką socjalną. 4. Weryfikacji dokonuje się w roku następnym, przy sporządzaniu wykazu emerytów i rencistów, na których będzie naliczone zwiększenie funduszu na nowy rok kalendarzowy. ¹ Środki ZFŚS nie mogą być wydatkowane w formie wypłaty gotówki, przelewu na rzecz osoby uprawnionej, która we własnym zakresie miałaby je wykorzystać na cele socjalne, z wyjątkiem zapomóg losowych, dopłat do wczasów, kolonii, obozu, zielonej szkoły lub innej form wypoczynku zakupionych indywidualnie. 2. Niedopuszczalne jest wydawanie pracownikom, emerytom i rencistom bonów oszczędnościowych, kupowania prezentów okolicznościowych nie spełniających kryteriów socjalnych, tworzenia kont imiennych pracowników, na których zapisuje się kwoty do indywidualnego wykorzystania. 3. Niedopuszczalne jest finansowanie zakładowych drużyn sportowych, klubów sportowych posiadających własną osobowość prawną, organizacji społecznych i zawodowych, stowarzyszeń, ośrodków wypoczynkowych lub sanatoryjnych branżowych, międzyzakładowych, itp. 4. Niedopuszczalne jest finansowanie uroczystości i świąt zakładowych, branżowych i regionalnych. 5. W przypadku skorzystania z wypoczynku bez wyżywienia wyklucza się możliwość przedkładania odrębnej faktury za wyżywienia. 21 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

14 Wartość ulgowych usług i świadczeń socjalnych z ZFŚS podlega doliczeniu do dochodu i opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z wyjątkiem wypłat zwolnionych od tego podatku na mocy ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 90 poz. 416 z późn. zm.). 23 Treść Regulaminu uzgodniono z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi na terenie Zakładu w trybie art. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( jednolity tekst: Dz. U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335 z późn. zmianami), w związku z art. 30 pkt. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych(jednolity tekst Dz. U. Nr 79 poz. 854 z 2001 r.).

15 Spis załączników: Załącznik Nr 1 -Plan rzeczowo - finansowy Załącznik Nr 2 -Wzór druku o przydzielenie i dofinansowanie do kolonii, obozu lub zimowiska,wczasów. Załącznik Nr 3 Wzór druku na obliczenie odpłatności za świadczenia określone 8 pkt Załącznik Nr 3A Wzór druku na obliczenie odpłatności za świadczenie określone w 8 pkt.1. Załącznik Nr 4 - Wzór wniosku o zakupienie usługi na wypoczynek. Załącznik Nr 5 - Wzór druku o przyznanie i dofinansowanie imprezy k-o, sportowej. Załącznik Nr 6 - Wzór druku o przyznanie pomocy w formie bonu towarowego/ św. pieniężne Załącznik Nr 6 A -Wzór druku o przyznanie paczki Świątecznej ( Mikołaj )/bon tow. Załącznik Nr 7 Załącznik Nr 8 Załącznik Nr 9 Załącznik Nr 10 Załącznik Nr 11 Załącznik Nr 11a Załącznik Nr 12 Załącznik Nr 13 Załącznik Nr 14 -Wniosek o przyznanie pomocy finansowej na remont, modernizację mieszkania lub domu. -Wniosek o przydzielenie pomocy finansowej na budowę domu, adaptację pomieszczeń na cele mieszkalne. -Wzór umowy na pożyczkę mieszkaniową. -Tabela wysokości pożyczek na cele mieszkaniowe -Tabela dopłat z ZFŚS do wczasów, wypoczynku wczasowego dla osób uprawnionych i ich rodzin.¹ -Tabela dopłat z ZFŚS do wycieczek dla osób uprawnionych i ich rodzin. -Tabela dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży. -Dofinansowanie min. do: imprez k-o, sportowych, rekreacyjnych, wycieczek, zapomóg. - Wzór wniosku o przyznanie zapomogi bezzwrotnej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wrocław, dnia Aneks nr 1 wchodzi w życie z dniem r. UZGODNIONO ZATWIERDZIŁ

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PKP CARGO S.A. Dolnośląski Zakład Spółki. 2013 r.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PKP CARGO S.A. Dolnośląski Zakład Spółki. 2013 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PKP CARGO S.A. Dolnośląski Zakład Spółki 2013 r. - 2 - ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkoły Podstawowej w Gotelpiu

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkoły Podstawowej w Gotelpiu REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Gotelpiu I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola Publicznego Nr 2 z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 120/26/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 30.06.2014r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1. Postanowienia ogólne 1 1. Zasady naliczania Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą:

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą: i 3. Tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem, którego źródłami są: 1) dla nauczycieli - odpis w wysokości ustalonej na podstawie art. 53 Karty Nauczyciela, 2) dla pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Podstawa prawna: - na podstawie art.8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowych funduszu świadczeń socjalnych( Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Szkoły Podstawowej w Świerzawie (zwanej dalej Funduszem ) ustala zasady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 kwietnia 2015 roku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Rozdział I Podstawa prawna wydania regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (załącznik do zarządzenia nr 16/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu) (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w ZDUŃSKIEJ WOLI ul. OKRZEI 11 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: a. Ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda Załącznik do zarządzenia Nr 2/16 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 stycznia 2016 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda I. Podstawy prawne oraz zakres 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej 1. Podstawy prawne Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania Regulaminu korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994r., o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Łodzi im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Franciszkańska 137 Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS 1. Kodeks pracy, art. 16, art. 94 pkt. 8; 2. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674). 2. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Regulamin określający zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Nr 23 z dnia 19 maja 2008 r. REGULAMIN korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ministerstwie Środowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach Podstawa prawna: REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach 1. Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz. II. z 1996

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL.

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. Podstawa prawna: Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie : ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie

Regulamin ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie Regulamin ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie I. Podstawa prawna: 1 1 Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego w dalszej treści Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Czemierniki Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU Spis treści: I. Postanowienia ogólne ( 1-5 ) II. Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Oławie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki Załącznik do Zarządzenia Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I. Przepisy wstępne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu tworzy się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 1996.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Na podstawie art.10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie

R E G U L A M I N. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Po zmianach w 2011 R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO Załącznik do Zarządzenia nr 41/10 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 5 lipca 2010 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

R E G U L A M I N. Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie R E G U L A M I N Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie Regulamin został opracowany na podstawie: 1.Ustawy z dnia 04

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie. Regulamin wchodzi do użytku

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie. Regulamin wchodzi do użytku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie Regulamin wchodzi do użytku z dniem 4 października 2016 r. 1 1 Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania świadczeń socjalnych. Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku

REGULAMIN. przyznawania świadczeń socjalnych. Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych / Dz.U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.95.2013 Wójta Gminy Damasławek z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W SICIENKU. I Podstawy opracowania regulaminu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W SICIENKU. I Podstawy opracowania regulaminu REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W SICIENKU I Podstawy opracowania regulaminu 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOSZALINIE Podstawą opracowania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH I. Postanowienia ogólne Podstawy prawne działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przyszpitalnymi nr 9 w Słupsku.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przyszpitalnymi nr 9 w Słupsku. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przyszpitalnymi nr 9 w Słupsku Podstawa prawna 1. Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach I. Zasady ogólne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów:

Bardziej szczegółowo

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 12./2009 Starosty Średzkiego z dnia 11.09.2009 r. Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU. Podstawy prawne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU. Podstawy prawne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU I. Podstawy prawne 1. 1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 49/2013 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 25.11.2013 REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY KLUCZEWSKO ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2016/K Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 21 marca 2016 r. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach 1. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu I. Podstawy opracowania regulaminu: 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Bielska 5 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. Rozdział II. Postanowienia ogólne

Podstawa prawna. Rozdział II. Postanowienia ogólne R e g u l a m i n Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Morskiej w Gdyni (wprowadzony zarządzeniem nr 36 Rektora AMG z 21.11.2014r zmiany w zarządzeniu nr 44 Rektora AMG z 18.12.2014r.) Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ Załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora nr 105 /13-14 REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ (stanowiący załącznik do zarządzenia nr 103 Rektora APS z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy I. Podstawy prawne wydania regulaminu 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2003 z dnia 26 lutego 2003 roku Dyrektora DPS w Biskupicach I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Dubeninki

Regulamin gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Dubeninki Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2011 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 01.03.2011 Regulamin gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Dubeninki I. Zasady ogólne 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku

R E G U L A M I N. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku I. Podstawy opracowania regulaminu 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu Rozdział I Postanowienia wstępne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej regulaminem powstał na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU I. Przepisy wstępne. 1. 1.Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady i warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku czerwiec 2010 rok Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu 1 załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10 Dyrektora SOSW w Lublińcu z dnia 12 października 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze Opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu. (tekst jednolity) R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu (tekst jednolity) Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Rok 2014 Przychody ogółem 392 136,45 zł* - Środki z 2013 r. 85 845,38 zł - Należności z tytułu niespłaconych pożyczek mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH w Grzybnie Spis treści: I. Podstawy prawne. II. Postanowienia ogólne. III. Osoby uprawnione do korzystania z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 60/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 26 czerwca 2012r.

Zarządzenie nr 60/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 26 czerwca 2012r. Zarządzenie nr 60/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Smołdzino. Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 10/2006 Starosty Średzkiego Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŚWIECIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŚWIECIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŚWIECIU I. Podstawy opracowania regulaminu. 1 Zasady tworzenia i gospodarowania środkami zakładowego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej

R E G U L A M I N. gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej I. Regulamin określa tworzenie funduszu świadczeń socjalnych zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią przepisy: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Mrozach

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Mrozach REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Mrozach I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wraz ze zmianami wprowadzanymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Przytocznie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Przytocznie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Przytocznie 1 Niniejszy regulamin stanowi źródło zasad tworzenia oraz gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych, którego

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I. PODSTAWA PRAWNA Zasady tworzenia ZFŚS i gospodarowania jego środkami

Bardziej szczegółowo

2. Traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzony

2. Traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzony ZARZĄDZENIE NR 11/11/2010 BURMISTRZA MIASTA JASŁA Z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE. Załącznik do zarządzenia wewnętrznego Nr 18/2005 Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia 01 czerwca 2005r. Tekst jednolity : Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO w KATOWICACH

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO w KATOWICACH REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych VII Liceum Ogólnokształcącego im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE Regulamin został opracowany na podstawie przepisów: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MPWiK SPÓŁKA Z O.O. W JAWORZNIE I PODSTAWA PRAWNA 1.Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz. U. z 1996 r. nr 70

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 W GLIWICACH Załącznik nr 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH RORDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ART. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 25 do statutu

Załącznik nr 25 do statutu Załącznik nr 25 do statutu REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓL im. JANA PAWŁA II W ŁOCHOWIE I. Podstawy opracowania regulaminu. 1 Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W UZDOWIE

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W UZDOWIE Załącznik do Zarządzenia nr. 2/2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie z dnia 15.03.2013r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie 1 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: a) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo