REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PKP CARGO S.A. Dolnośląski Zakład Spółki r. Z aneksem nr1 od r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PKP CARGO S.A. Dolnośląski Zakład Spółki. 2013 r. Z aneksem nr1 od 22.01.2014r."

Transkrypt

1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PKP CARGO S.A. Dolnośląski Zakład Spółki 2013 r. Z aneksem nr1 od r.

2 - 2 - ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasady gospodarowania jego środkami określają przepisy: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz. U. Nr 43 poz. 163 z późniejszymi zmianami), 2. Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. Nr 55 poz. 234 z późniejszymi zmianami). 3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43 poz. 168 z późniejszymi zmianami). 4. Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim. 5. Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy z dnia 1 marca 1999 r. z późniejszymi zmianami. 6. Statut PKP CARGO S.A. 2 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwany dalej ZFŚS jest funduszem spożycia zbiorowego, co oznacza, że nie korzystanie z usług i świadczeń organizowanych przy pomocy środków tego funduszu nie uprawnia do żadnego ekwiwalentu. Świadczenia oparte na ZFŚS nie mają charakteru roszczeniowego. ROZDZIAŁ II Zasady tworzenia i gospodarowania ZFŚS 3 1. Podstawę podziału Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej stanowi roczny plan rzeczowo finansowy, a podstawę i zasady gospodarowania środkami Funduszu stanowią poniższe postanowienia i załączniki stanowiące część składową regulaminu zakładowego. 2. Roczny plan środków ZFŚS, o których mowa w pkt. 1 tworzony jest poprzez odpisy, na które składają się: 1) Odpis podstawowy w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia o którym mowa w art. 5 pkt.2 ustawy wymienionej w 1 pkt. 1 na przeciętną liczbę zatrudnionych w roku: a) pracowników zatrudnionych na czas określony i nieokreślony, w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, b) pracowników przebywających na urlopach wychowawczych, świadczeniach rehabilitacyjnych, 2) Odpis podstawowy w wysokości 50 % miesięcznego wynagrodzenia o którym wyżej mowa, na rzecz pracowników zatrudnionych w szczególnie uciążliwych warunkach.

3 - 3-3) Zwiększenie odpisu podstawowego o 6,25% miesięcznego wynagrodzenia o którym wyżej mowa, na rzecz: a) emerytów i rencistów b) pracowników co do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 3. Plan rzeczowo finansowy (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu) opracowuje pracodawca w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Dyrektor Zakładu przedstawia związkom zawodowym rozliczony ZFŚS za ubiegły rok do końca pierwszego kwartału roku następnego. 4. Projekty rocznego planu rzeczowo finansowego i regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz wstępne propozycje podziału ulgowych świadczeń osobom uprawnionym przygotowuje zakładowa służba socjalna Środkami zgromadzonymi na ZFŚS administruje Dyrektor Zakładu, który podejmuje decyzje o przyznaniu świadczeń w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi działającym na terenie zakładu pracy. 2. W celu usprawnienia gospodarowania i kwalifikowania świadczeń z ZFŚS Dyrektor Zakładu powołuje decyzją - Zakładową Komisję Socjalną złożoną z przedstawicieli: Dyrektora oraz związków zawodowych działających na terenie zakładu. 3. W komisji uczestniczy po jednym przedstawicielu każdego z działających w zakładzie pracy związku zawodowego. 4. Komisja działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Dyrektora Zakładu. 5. W terminie do 31 marca Zakładowa Komisja Socjalna, w oparciu o zatwierdzony preliminarz, określi podział środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 6. Decyzje o przyznaniu świadczeń wynikających z Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podejmują w formie uchwały przedstawiciele Zakładowej Komisji Socjalnej. Decyzje Komisji zatwierdza Dyrektor Zakładu Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. 2. Środki funduszu zwiększa się o : 1) wpływy z opłat pobieranych od osób korzystających z działalności socjalnej, 2) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, 3) odsetki od środków Funduszu, 4) odsetki od lokat terminowych, 5) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 6) wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego, 7) przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej, w części nie przeznaczonej na utrzymanie lub odtwarzanie zakładowych obiektów socjalnych, 8) inne środki określone w odrębnych przepisach. 3. Na mocy art. 10 Ustawy opłaty i prowizje za czynności bankowe, pobierane z rachunku bankowego ZFŚS obciążają koszty działalności pracodawcy i w świetle przepisów podatkowych stanowią dla zakładu pracy koszt uzyskania przychodu. 4. Środki ZFŚS nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 5. Za błędne decyzje dotyczące administrowania Funduszem wszelką odpowiedzialność ponosi pracodawca.

4 Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokości dopłat z ZFŚS uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Świadczenia z ZFŚS będą przyznawane w pierwszej kolejności osobom: 1) uzyskującym niskie dochody na osobę w rodzinie, 2) samotnie wychowującym dzieci, 3) posiadającym rodziny wielodzietne, tj. 4 dzieci i więcej, 4) posiadającym dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki i leczenia, a także wychowującym dzieci całkowicie lub częściowo osierocone, 5) mającym trudne warunki mieszkaniowe. 2. Podstawę do obliczenia ulgowej odpłatności za skierowanie na wczasy lub kolonię oraz otrzymania dofinansowania do innych form pomocy wymienionych w 8 stanowi dochód miesięczny przypadający na osobę w rodzinie wykazany w zaświadczeniu wnioskodawcy o średnim miesięcznym dochodzie brutto przypadającym na jednego uprawnionego członka rodziny wyliczonego na podstawie udokumentowanych dochodów (dochód brutto bez składek ZUS, nagród jubileuszowych, zasiłków pielęgnacyjnych i rodzinnych). Zalicza się alimenty zasądzone wyrokiem lub ugodą sądową. W przypadku gdy osoba uprawniona ma zasądzone alimenty, a ich nie otrzymuje winna przedłożyć postanowienie komornika o bezskuteczności egzekucji oraz zaświadczenie z funduszu alimentacyjnego, że nie są jej wypłacane alimenty przez fundusz. Osoba uprawniona, która płaci alimenty od dochodu jej zostaną odliczone zasądzone w wysokości określonej wyrokiem sądu. 3. Osoba uprawniona zobowiązana jest do przedłożenia dokumentów o osiąganych dochodach : 1) zaświadczenie wystawione przez Urząd Skarbowy do celów socjalnych za rok kalendarzowy poprzedzający złożenie wniosku, z wyszczególnieniem oddzielnych dochodów wnioskodawcy i współmałżonka.¹ W przypadku emerytów i rencistów oraz osób pobierających rentę rodzinną po zmarłych pracownikach, emerytach i rencistach, zaświadczenie wystawione przez Urząd Skarbowy o osiągniętym dochodzie za rok poprzedni jest ważne przez okres roku licząc od 1 lipca danego roku do 30 czerwca następnego roku, 2) zaświadczenie wystawione przez Urząd Pracy w przypadku braku zatrudnienia współmałżonka, obligatoryjnie przy ubieganiu się o zapomogę,¹ 3) inne dokumenty przedstawiające sytuację życiową, rodzinną i materialną, 4) osoby uprawnione, które zostały zatrudnione po raz pierwszy, a za rok kalendarzowy poprzedzający złożenie wniosku nie osiągnęły żadnych dochodów, winny przedłożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o ich braku: podstawą wyliczenia dofinansowania dla tych osób będzie dochód za bieżący okres zatrudnienia w PKP CARGO S.A. Dolnośląskim Zakładzie Spółki udokumentowany zaświadczeniem wystawionym przez Dział Pracowniczy stanowisko ds. uposażeń pracowniczych z Systemu Informatycznego SAP HR, 5) W przypadku zgonu współmałżonka przyjmuje się dochód z ubiegłego roku tylko małżonka żyjącego. 3¹ 1) W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przyjmuje się zaświadczenie z urzędu skarbowego, że wnioskodawca figuruje w ewidencji organu podatkowego jako osoba fizyczna prowadząca działalność

5 - 5 - gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej lub opłaca ryczałt od podatków ewidencjonowanych oraz oświadczenie wnioskodawcy o osiągniętych dochodach za rok ubiegły. 2) W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przyjmuje się zaświadczenie z urzędu skarbowego, że wnioskodawca figuruje w ewidencji organu podatkowego jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych tj. książki przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych i o wysokości osiąganych dochodów za ubiegły rok. 4. Dochód z gospodarstwa rolnego ustalony zgodnie z przepisami określającymi wysokość przeciętnego dochodu z pracy w rolnictwie indywidualnym z 1 hektara przeliczeniowego. 5. Dochód ustala się zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem dochodów uzyskiwanych przez wszystkich uprawnionych członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. 6. Obowiązek składania zaświadczenia o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, nie dotyczy osób ubiegających się o świadczenie: 1) pełnopłatne, 2) opłaty maksymalnej ustalonej w załącznikach, 3) pożyczka zwrotna na cele mieszkaniowe. ROZDZIAŁ III Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS 7 1. Do korzystania ze świadczeń uprawnieni są: 1) pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie: a) umowy o pracę (na okres próbny, na czas określony i nieokreślony), b) powołania, 2) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i na świadczeniach rehabilitacyjnych, 3) pracownicy urlopowani do pracy w organizacjach społecznych, 4) emeryci i renciści: a) byli pracownicy, którzy przeszli na emeryturę lub rentę i pobierają emeryturę i rentę, b) byli pracownicy PKP CM Wrocław, PKP CZ Wrocław, PKP CZ Legnica, którzy przeszli na świadczenie przedemerytalne /do dnia r./ zgodnie z : Rozp. Rady Min z dnia 22 lipca 1999r. ( Dz. U. nr 63 poz. 716 z 1999 r.) Rozp.Rady Min. Z dnia 16 maja 2000r. ( Dz. U. nr 40 poz. 464 z 2000 r.) w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe objętego programem restrukturyzacji Polskich Kolei Państwowych, c) byli pracownicy, którzy przeszli na emeryturę lub rentę z PKP CARGO S.A. CM Wrocław, PKP CARGO S.A. CZ Legnica i PKP CARGO S.A. CZ Wrocław lub pobierają rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku byłym pracowniku PKP lub PKP S.A., d) byli pracownicy, którzy w ramach Programu Dobrowolnych Odejść z pracy w PKP CARGO S.A. Dolnośląskim Zakładzie Spółki zawarte w dniu 28 stycznia 2011 r. nie przeszli bezpośrednio po okresie zatrudnienia w zakładzie Spółki na emeryturę lub rentę będą objęci opieką socjalną po uzyskaniu prawa do emerytury lub renty i po okazaniu stosownego zaświadczenia o braku zatrudnienia pomiędzy zwolnieniem z PKP CARGO S.A., a nabyciem prawa do emerytury lub renty,

6 - 6-5) członkowie rodzin wymienionych w pkt. 1 ppkt.1-4, 6) inne osoby, którym zakład pracy przyznał prawo po uzgodnieniu z Komisją Socjalną do korzystania z ZFŚS. 2. Członkami rodzin, o których mowa w pkt 1 są : 1) współmałżonkowie, 2) dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonka, wnuki i rodzeństwo pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej do lat 18, a jeżeli się kształcą - do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia, chyba,że dziecko jest na ostatnim roku studiów w szkole wyższej prawo do świadczenia przedłuża się do ukończenia tego roku studiów. Osoba uprawniona zobowiązana jest przedłożyć zaświadczenie z uczelni lub kserokopię aktualnej legitymacji studenckiej w przypadku dzieci uczących się powyżej 18 roku życia, 3) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach, emerytach i rencistach otrzymujący renty rodzinne. ROZDZIAŁ IV Przeznaczenie funduszu 8 Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są przeznaczone na dofinansowywanie kosztów uczestnictwa osób uprawnionych do korzystania z funduszu w różnych rodzajach i formach działalności socjalnej organizowanej przez pracodawcę, a zwłaszcza na: 1. dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie: kolonii, zimowisk, obozów młodzieżowych lub dofinansowanie zorganizowanego indywidualnego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie zielonych szkół, obozów sportowych, 2. dofinansowanie wczasów zakupionych przez zakład pracy trwającego powyżej 7 dni lub indywidualnie: wczasów zdrowotnych, rehabilitacyjnych, sanatoria i agroturystyka, 3. dofinansowanie do wypoczynku wczasowego zakupionego przez zakład pracy, trwającego do 7 dni ( licząc od każdej rozpoczętej doby) ¹ lub indywidualnie : wypoczynku zdrowotnego, rehabilitacyjnego i agroturystyka, 4. dofinansowanie wycieczek organizowanych przez Zakład, 5. bezzwrotną pomoc rzeczową i finansową przyznawaną osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej, 6. zapomogi pieniężne bezzwrotne w wypadkach losowych, 7. działalność kulturalno-oświatową w postaci imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych oraz zakup biletów wstępu na te imprezy, 8. działalność sportowo rekreacyjną, organizowaną w postaci różnych ogólnodostępnych form rekreacji ruchowej, sportu, uczestnictwa w masowych imprezach sportowych lub zakup biletów wstępu na te imprezy sportowe i rekreacyjne, 9. działalność turystyczną - wypoczynek w dni wolne od pracy w formie turystyki grupowej (wycieczki turystyczno-krajoznawcze, zloty, spływy kajakarskie, biwaki, pikniki itp.), 10. zakup paczek świątecznych dla dzieci (Mikołaj), 11. zakup bonów towarowych i podarunkowych,

7 pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe, 13. dofinansowanie do wyposażenia obiektów socjalnych będących własnością zakładu, 14. świadczenia pieniężne. ROZDZIAŁ V Zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS 9 Tryb rozpatrywania i kwalifikowania wniosków o udzielenie świadczeń z ZFŚS będzie odbywał się indywidualnie. 10 Nie pokrywa się kosztów poniesionych przez osobę uprawnioną do korzystania z funduszu, jeżeli korzystała ona z ulgowych świadczeń przyznanych w innym zakładzie pracy, szkole, fundacji i innych organizacjach Wniosek o dofinansowanie do wczasów, kolonii i obozów młodzieżowych, wycieczek działalności sportowo rekreacyjnej lub innej formy wypoczynku określonego w 8 pkt 1 i 2, (nie dotyczy zielonej szkoły ) zakupionych przez zakład pracy lub indywidualnie, należy złożyć w terminie do końca marca danego roku kalendarzowego według wzoru stanowiącego załączniki do Regulaminu: 1) załącznik Nr 2 - wzór wniosku o dofinansowanie do świadczeń określonych w 8 pkt.1 4. Wyboru ofert przedłożonych przez dysponenta funduszu, należy dokonać do 30 kwietnia danego roku co nie dotyczy wypoczynku wczasowego trwającego do 7 dni. Wnioski o dofinansowanie do skierowań wczasowych lub do wypoczynku indywidualnie zorganizowanego przez osoby uprawnione, powinny być zgodne z planem urlopów obowiązującym na dany rok kalendarzowy i potwierdzony przez zwierzchnika służbowego. 2) załącznik Nr 4 wzór wniosku o zakupienie świadczeń określonych w 8 pkt.1-3 1a. W przypadku zdarzeń losowych i zdrowotnych przewiduje się możliwość dofinansowania do wypoczynku obozowo kolonijnego dla dzieci osób uprawnionych nawet do 100 % wartości usługi, po rozpatrzeniu indywidualnych wniosków przez komisję socjalną. 2. Z prawa do ulgowego skierowania wczasowego lub innej formy wypoczynku, o którym mowa w 8 pkt 2, osoba uprawniona może skorzystać raz na dwa lata. 3. Z prawa do ulgowego skierowania wczasowego lub innej formy wypoczynku indywidualnego /nie dotyczy wypoczynku Zielona Szkoła / tylko po uzyskaniu zgody Dysponenta Funduszu. Zakupu indywidualnego można dokonać tylko u organizatora prowadzącego działalność w zakresie wypoczynku określonego w 8 pkt 1,2,3. a) W przypadku korzystania z wypoczynku zorganizowanego w formie obozu sportowego należy przedłożyć kserokopię zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku wydanego przez Kuratora Oświaty, b) W przypadku dofinansowania do wypoczynku agroturystycznego należy przedłożyć zaświadczenie o prowadzeniu działalności, z której wynikać będzie, że organizator uprawniony jest do organizowania wypoczynku. 4. Wniosek o wyrażenie zgody na zakup indywidualny osoba uprawniona zgłasza na piśmie przed planowanym zakupem ze wskazaniem: 1) pełnej nazwy organizatora wypoczynku /adres, numer telefonu/ /oferta w załączeniu/,

8 - 8-2) rodzaj wypoczynku, 3) czas i miejsce wypoczynku, 4) ilość osób / członków rodziny/. Na żądanie dysponenta ZFSS wnioskujący zobowiązany jest przedstawić kserokopię dokumentów, o których mowa powyżej. Uzyskanie zgody jak i przedstawienie wymaganej dokumentacji, o których mowa w pkt 3,4 dotyczy również indywidualnych pobytów na turnusach rehabilitacyjnych lub zdrowotnych. 5. Z dofinansowania do wypoczynku wczasowego trwającego maksymalnie do 7 dni, o którym mowa 8 pkt. 3 osoba uprawniona może skorzystać jeden raz w roku. W przypadku zbiegu w danym roku kalendarzowym uprawnień przewidzianych w 8 pkt. 2 i 8 pkt. 3 przysługuje jedno świadczenie. 6. Dzieci osoby uprawnionej uczęszczające do szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych, mogą korzystać z dofinansowania do wypoczynku tj. z zimowiska lub kolonii, obozu młodzieżowego, zielone szkoły, obozów sportowych, raz w roku tylko z jednej z wyżej wskazanych form wypoczynku. 7. W przypadku zbiegu w danym roku kalendarzowym uprawnień przewidzianych w 11 pkt. 2 i 11 pkt. 7 przysługują obydwa świadczenia. 8. Sposób i wysokość dofinansowania świadczenia na rzecz osób, o których mowa w 7 pkt. 1 ppkt. 6 ustala się każdorazowo ze związkami zawodowymi po rozpatrzeniu wniosków indywidualnych zgłoszonych do zakładu pracy. 9. W przypadku dofinansowania wychowanków Domu Dziecka przewiduje się możliwość dofinansowania do wypoczynku obozowo kolonijnego nawet do 100% wartości usługi, decyzję podejmie komisja socjalna. 11¹ ¹ Osoba uprawniona może dokonać rezerwacji wypoczynku z dużym wyprzedzeniem czasowym po cenach promocyjnych w Biurze Podróży, z którym zakład ma podpisaną umowę w tym zakresie. Osoba uprawniona przedkłada dowód rezerwacji wraz z ofertą promocyjną, która będzie stanowić podstawę zamówienia przez Zakład pracy zarezerwowanego przez niego wypoczynku. Wniesione jakiekolwiek zaliczki pieniężne z tego tytułu do Biura Podróży podlegają rozliczeniu z tym Biurem, a osoba uprawniona nie ma żadnych roszczeń z tego tytułu do Zakładu pracy.¹ W przypadku braku możliwości sprzedania zakupionego skierowania (zakupionego dla osoby uprawnionej, która nie może go wykorzystać) można przyznać ulgowe skierowanie bez zachowania dwuletniego okresu oczekiwania lub przyznać ulgowe skierowanie osobom uprawnionym, które już skorzystały w danym roku z dopłaty do wypoczynku. 2. W przypadku poniesionych kosztów finansowych przez zakład pracy, kosztami tymi zostanie obciążony uprawniony dla którego zostało zakupione skierowanie Bezzwrotną pomoc rzeczową i pieniężną można przyznać raz w roku: a) w przypadku trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej i życiowej dla osób, których dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 60 % minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego przez Prezesa Rady Ministrów, lub

9 - 9 - b) w przypadku trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej i życiowej dla osób samotnie gospodarujących, których dochód nie przekracza 100 % minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego przez Prezesa Rady Ministrów. 2. Bezzwrotną pomoc rzeczową i pieniężną można przyznać niezależnie od sytuacji określonej w pkt. 1 w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych po uprzednim rozpatrzeniu przez komisję. 3. W przypadku znacznego pogorszenia sytuacji materialnej, przy rozpatrywaniu bezzwrotnej pomocy mogą być brane pod uwagę dochody z ostatnich trzech m-cy W zakresie imprez kulturalno oświatowych i sportowo rekreacyjnych osoba uprawniona może skorzystać według zasad określonych w załączniku Nr Zakup paczek świątecznych (Mikołaj) lub bonów towarowych przeznacza się dla dzieci, w przedziale wiekowym od 1 do 15 lat danego roku kalendarzowego według zasad określonych w Załączniku Nr Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu mogą uzyskać pomoc na cele mieszkaniowe w zakresie i na warunkach określonych w dalszych postanowieniach regulaminu. Pod warunkiem, że zajęcia komornicze oraz inne pożyczki ( PKZP, SKOK ) zezwalają na potrącenia rat pożyczki mieszkaniowej z wynagrodzenia za pracę. 2. Pożyczki na cele mieszkaniowe mogą być udzielone na: 1) uzupełnienie wkładu mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej, 2) budowę domu jednorodzinnego lub rozbudowę, 3) wykup i kupno mieszkania, 4) adaptację pomieszczenia na cele mieszkaniowe, 5) remont lub modernizację domu, 6) remont lub modernizację mieszkania. 3. Wniosek o przydzielenie pożyczki na remont domu i mieszkania należy składać według wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do regulaminu. Wniosek o przydzielenie pomocy finansowej na budowę domu lub rozbudowę, adaptację pomieszczeń na cele mieszkalne oraz wykup i kupno mieszkania stanowi załącznik Nr 8 do regulaminu. 4. Tryb rozpatrywania wniosków na pożyczki ustalać się będzie w kolejności rejestrowanych wniosków. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych lub klęsk żywiołowych Dyrektor w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi może przyśpieszyć rozpatrzenie wniosku. 5. Pożyczki udzielane na cele mieszkaniowe są oprocentowane w wysokości 3% w stosunku rocznym. 6. Okres spłaty pożyczki rozkłada się na raty na czas nie dłuższy niż :3 lata remont, modernizacja domu i mieszkania, pozostałe pożyczki 4 lata. Ponowne ubieganie się o pożyczkę na cele mieszkaniowe może nastąpić tylko w przypadku jej całkowitej spłaty. 7. Wysokość udzielonej pożyczki, warunki i okres jej spłaty ustala umowa według wzoru stanowiącego załącznik Nr 9 do Regulaminu. 8. Wysokość pożyczek na cele mieszkaniowe zależna jest od wielkości środków funduszu przeznaczonych na ten cel w preliminarzu - tabela wysokości pożyczek stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego Regulaminu. 9. W przypadku ubiegania się o pomoc na cele mieszkaniowe - z wyjątkiem remontu i modernizacji osoba uprawniona zobowiązana jest przedstawić niezbędne dokumenty umożliwiające podjęcie decyzji o przyznaniu : 1) budowa domu jednorodzinnego lub rozbudowę:

10 nabycie prawa własności do działki budowlanej, - pozwolenie na budowę, - kosztorys budowy, - rozpoczęta budowa stan zerowy 2) uzupełnienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej: zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o wysokości wymaganego wkładu wraz ze wskazaniem numeru konta bankowego, na które należy wpłacić kwotę, 3) zakup mieszkań na własność od spółdzielni mieszkaniowej, od osoby fizycznej, od instytucji budującej domy, oraz na rynku wtórnym: - koszt wykupu,dane dotyczące terminu wykupu mieszkania, numer konta bankowego, umowę przedwstępną, a w przypadku zakupu mieszkania od osoby fizycznej umowę przedwstępną sporządzoną przez notariusza, 4) wykup zajmowanych mieszkań na własność: - umowa przedwstępna, 5) adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne: - zezwolenie na budowę, przebudowę lub adaptację, - zatwierdzony kosztorys podjętej inwestycji, - kopię dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do wykonania adaptacji, oraz inne dokumenty, które w indywidualnych przypadkach Zakład uzna za konieczne. 10. W razie zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę zobowiązanie spłaty przenosi się na solidarnych poręczycieli. 11. Nie spłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie wraz z odsetkami w przypadku rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu Pracy. 12. W przypadku zgonu osoby uprawnionej niespłacona pożyczka ulega umorzeniu po otrzymaniu przez komórkę socjalną aktu zgonu. 13. Zawieszenie spłaty pożyczki na okres do 6 miesięcy może obejmować jedynie pożyczkobiorców legitymujących się niskim dochodem na osobę w rodzinie nie przekraczającym 50% minimalnego wynagrodzenia lub znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach życiowych. 14. Wysokość pomocy na cele mieszkaniowe uzależniona jest od wielkości środków funduszy przeznaczonych na ten cel w rocznym planie rzeczowo finansowym. 15. O pożyczkę na budowę domu lub rozbudowę i wykupienie mieszkania, można ubiegać się tylko jeden raz w okresie czynnego zatrudnienia na PKP oraz po przejściu na rentę, emeryturę lub świadczenie przedemerytalne. 16. Zaciągnięcie pożyczki wymaga dwóch poręczycieli zatrudnionych w Zakładzie. Pod warunkiem, że zajęcia komornicze poręczyciela oraz inne pożyczki zezwalają na potrącenia rat pożyczki mieszkaniowej z wynagrodzenia za pracę, oraz z którymi w okresie spłaty pożyczki nie zostanie rozwiązany stosunek pracy w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych. 17. Wcześniejsze spłacenie pożyczki nie powoduje zwrotu naliczonych odsetek. 18. Osoby, których wysokość wynagrodzenia nie pozwala potrącić raty pożyczki z wynagrodzenia zobowiązane są do osobistego wpłacenia miesięcznych rat (zgodnie z umową) do 15 dnia każdego miesiąca. ROZDZIAŁ VI Dofinansowanie i odpłatność za usługi socjalne 16 Podstawę do wyliczenia wysokości pomocy socjalnej do różnych form wypoczynku, zapomóg oraz udzielenia pomocy na cele stanowi minimalne wynagrodzenie za

11 pracę, obowiązujące w dniu 1 stycznia danego roku, ustalone na podstawie odrębnych przepisów. Ulgowe usługi i świadczenia socjalne przyznawane osobom uprawnionym w zakresie różnych form wypoczynku dofinansowuje się według zasad: 1. W zakresie wypoczynku: 1) dopłaty do wczasów, wypoczynku wczasowego - według tabeli odpłatności stanowiącej załącznik Nr 11 do Regulaminu, 2) dopłaty do wypoczynku dla dzieci i młodzieży według tabeli odpłatności stanowiącej załącznik Nr 12 do Regulaminu. Nadwyżkę kwoty powyżej ceny maksymalnej ustalonej w załącznikach, o których mowa w ppkt 1 i 2, osoba uprawniona pokrywa w całości. 2. Działalności kulturalno oświatowej, sportowo turystycznej i rekreacyjnej obejmującej: 1) dopłaty do biletów wstępu do kin, teatrów, koncerty muzyczne, do galerii sztuki, muzeów i innych obiektów zabytkowych, oper, występy estradowe, imprezy sportowe i rekreacyjne zakupionych przez zakład, 2) dopłata do indywidualnego zakupu karnetów na: basen, lodowisko, aerobic, aqua aerobic, siłownie,fitness, kort tenisowy oraz zakup przez zakład pracy karnetów: na basen, imprezy sportowe, lodowisko, salę gimnastyczną, aerobic, siłownie :¹ a) podstawą do dokonania wypłaty przy zakupie indywidualnym - stanowi przedłożenie faktury lub rachunku wystawionej imiennie na osobę uprawnioną do korzystania ze świadczenia z wyszczególnieniem: terminu, rodzaju usługi /basen, lodowisko, aerobic, aqua aerobic, siłownia, fitness, kort tenisowy/ wskazania osób, korzystających ze świadczenia, ¹ b) fakturę lub rachunek należy złożyć nie później niż do 14 dni od dnia zakupu, c) zakupu indywidualnego można dokonać tylko u organizatora prowadzącego działalność w zakresie sportowo-rekreacyjnym. 3) finansowanie lub dofinansowanie imprez takich jak: zawody sportowe (turnieje, zawody wędkarskie), konkursy, pikniki, festyny, spartakiady, zakup biletów na imprezy sportowe, organizowanych przez zakład pracy, 4) finansowanie lub dofinansowanie wypoczynku w dni wolne od pracy organizowane w formie turystyki grupowej (wycieczki turystyczno krajoznawcze, zloty, rajdy piesze, spływy kajakowe, biwaki itp.) organizowane przez Zakład, 5) zakup paczek świąteczno noworocznych lub bonów towarowych, drobnych upominków z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka dla dzieci i młodzieży, które mieszczą się w przedziale wiekowym od 1 do 15 lat danego roku kalendarzowego. 3.Dofinansowanie imprez o których mowa w pkt 2 zawiera załącznik Nr 13 do Regulaminu. 4. Pomoc rzeczowa lub finansowa przyznawana jest osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu w maksymalnej wysokości w skali rocznej w przypadku: 1) indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych - określa załącznik Nr 13 2) szczególnie trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej lub życiowej określa załącznik Nr 13.-Wzór wniosku o przyznanie zapomogi bezzwrotnej określa załącznik Nr 14. ROZDZIAŁ VII Obowiązki dla osób korzystających z ZFŚS

12 Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie lub sfałszowała dane, wykorzystała przyznane środki z funduszu niezgodnie z ich przeznaczeniem lub odstąpiła otrzymane świadczenia osobie nieuprawnionej, dokonała dewastacji lub zaboru mienia zakupionego z ZFŚS traci prawo do korzystania z funduszu przez okres 3 lat, od chwili wydania decyzji przez Dysponenta funduszu o utracie prawa do korzystania z tego funduszu. 2. Podstawę do dofinansowania do wczasów, kolonii, zimowiska, zielonej szkoły lub innej formy wypoczynku określonej w 8 zakupionych indywidualnie przez osobę uprawnioną, stanowi załączona faktura lub rachunek w oryginale wystawione przez organizatora wypoczynku na osobę uprawnioną do korzystania ze świadczenia z wyszczególnieniem: terminu, miejsca i kosztu wypoczynku, wskazania osób korzystających ze świadczenia oraz rodzaju wypoczynku. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy weryfikacji faktur i rachunków przedkładanych przez uprawnionego może skutkować nieprzyznaniem dofinansowania ze środków ZFŚS.¹ Osoby, które zakupiły wyżej wymieniony wypoczynek u obcego organizatora poza granicami kraju winny przedłożyć fakturę lub rachunek wraz z ofertą przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski oraz kurs waluty wg kursu średniego NBP z dnia zakupu usługi. Fakturę lub rachunek należy przedłożyć do rozliczenia najpóźniej do 14 dni po zakończeniu korzystania z powyższej formy wypoczynku. 3. Dofinansowanie nastąpi po złożeniu: 1) Faktury lub rachunku. 2) Oświadczenia osoby uprawnionej, że świadczenie wykorzystał lub zostanie wykorzystane zgodnie ze złożonym wnioskiem, nie później niż do 14 dni po skorzystaniu z powyższej formy wypoczynku. Dofinansowanie zostanie przelane na wskazany przez osobę uprawnioną rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w terminie nie przekraczalnym do 10 dnia następnego miesiąca. 3) Osoba uprawniona, która bez usprawiedliwionej i udokumentowanej przyczyny zrezygnuje z przydzielonego na jej wniosek skierowania na wczasy, kolonie lub zimowisko, a skierowanie to nie będzie wykorzystane przez inną osobę uprawnioną do tego świadczenia, będzie obciążona w całości kosztami poniesionymi przez dysponenta funduszu. 3a) Osoba uprawniona, która zrezygnuje z zakupionej indywidualnie formy wypoczynku wymienionej w pkt.2, a odstąpiła je innej osobie, jest zobowiązana do zwrócenia w całości przyznanego dofinansowania z ZFŚS po upływie terminu rozpoczęcia korzystania z wypoczynku bez odrębnego wzywania do zapłaty. 4) Osoba uprawniona, która otrzymała skierowanie ulgowe na wczasy lub inną formę wypoczynku, a następnie bez zgody Dyrektora Zakładu odstąpiła je osobie nie uprawnionej do korzystania z ZFŚS, jest zobowiązana do zapłaty świadczenia w pełnej wysokości. 4a) Osoba uprawniona, która otrzymała dofinansowanie na indywidualny zakup jednej z form wypoczynku wymienionej w pkt.2, a odstąpiła je innej osobie, jest zobowiązana do zwrotu przyznanego dofinansowania z ZFŚS po upływie terminu rozpoczęcia korzystania z wypoczynku bez odrębnego wzywania do zapłaty. 5) Skierowania na wczasy, kolonie, zimowiska lub na inną formę wypoczynku wydane zostanie po uprzednim opłaceniu przypadającej kwoty przez osobę korzystającą ze skierowania. Opłatę należy wnieść najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu. Dowód wpłaty należy przedłożyć w komórce socjalnej.

13 - 13-6) Na uzasadniony wniosek osoby która ma dokonać odpłatności za usługę, Dyrektor może rozłożyć tę odpłatność na raty z tym, że 50% tej odpłatności powinno być wniesione przed rozpoczęciem wypoczynku. 7) Emeryci i renciści składający wniosek o przydział skierowania na wczasy, kolonie, zimowisko winni na żądanie Zakładu uiścić kwotę w wysokości 20 % kosztu skierowania, która będzie zabezpieczeniem na wypadek nieuzasadnionej rezygnacji. ROZDZIAŁ VIII Postanowienia uzupełniające 18 Pracownik do spraw socjalnych prowadzi rejestr świadczeń socjalnych pracowników, emerytów i rencistów, w którym ewidencjonuje termin, wysokość i rodzaj przyznanych świadczeń z ZFŚS Uprawniony, który w trakcie roku przeszedł na emeryturę lub rentę objęty jest opieką socjalną ZFSS do końca roku kalendarzowego jako pracownik. 2. W I kwartale roku następnego wymagane jest zgłoszenie chęci bycia objętym opieką socjalną poprzez złożenie stosownej pisemnej deklaracji na podstawie której następuje wpis uprawnionego na wykaz emerytów, rencistów objętych opieką socjalną. 3. Zwiększenie funduszu z tytułu sprawowania opieki na emerytami i rencistami ustala się na podstawie imiennego wykazu sporządzonego najpóżniej do 31 marca danego roku kalendarzowego. Wykaz zawiera niezbędne dane potrzebne do objęcia opieką socjalną. 4. Weryfikacji dokonuje się w roku następnym, przy sporządzaniu wykazu emerytów i rencistów, na których będzie naliczone zwiększenie funduszu na nowy rok kalendarzowy. ¹ Środki ZFŚS nie mogą być wydatkowane w formie wypłaty gotówki, przelewu na rzecz osoby uprawnionej, która we własnym zakresie miałaby je wykorzystać na cele socjalne, z wyjątkiem zapomóg losowych, dopłat do wczasów, kolonii, obozu, zielonej szkoły lub innej form wypoczynku zakupionych indywidualnie. 2. Niedopuszczalne jest wydawanie pracownikom, emerytom i rencistom bonów oszczędnościowych, kupowania prezentów okolicznościowych nie spełniających kryteriów socjalnych, tworzenia kont imiennych pracowników, na których zapisuje się kwoty do indywidualnego wykorzystania. 3. Niedopuszczalne jest finansowanie zakładowych drużyn sportowych, klubów sportowych posiadających własną osobowość prawną, organizacji społecznych i zawodowych, stowarzyszeń, ośrodków wypoczynkowych lub sanatoryjnych branżowych, międzyzakładowych, itp. 4. Niedopuszczalne jest finansowanie uroczystości i świąt zakładowych, branżowych i regionalnych. 5. W przypadku skorzystania z wypoczynku bez wyżywienia wyklucza się możliwość przedkładania odrębnej faktury za wyżywienia. 21 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

14 Wartość ulgowych usług i świadczeń socjalnych z ZFŚS podlega doliczeniu do dochodu i opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z wyjątkiem wypłat zwolnionych od tego podatku na mocy ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 90 poz. 416 z późn. zm.). 23 Treść Regulaminu uzgodniono z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi na terenie Zakładu w trybie art. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( jednolity tekst: Dz. U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335 z późn. zmianami), w związku z art. 30 pkt. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych(jednolity tekst Dz. U. Nr 79 poz. 854 z 2001 r.).

15 Spis załączników: Załącznik Nr 1 -Plan rzeczowo - finansowy Załącznik Nr 2 -Wzór druku o przydzielenie i dofinansowanie do kolonii, obozu lub zimowiska,wczasów. Załącznik Nr 3 Wzór druku na obliczenie odpłatności za świadczenia określone 8 pkt Załącznik Nr 3A Wzór druku na obliczenie odpłatności za świadczenie określone w 8 pkt.1. Załącznik Nr 4 - Wzór wniosku o zakupienie usługi na wypoczynek. Załącznik Nr 5 - Wzór druku o przyznanie i dofinansowanie imprezy k-o, sportowej. Załącznik Nr 6 - Wzór druku o przyznanie pomocy w formie bonu towarowego/ św. pieniężne Załącznik Nr 6 A -Wzór druku o przyznanie paczki Świątecznej ( Mikołaj )/bon tow. Załącznik Nr 7 Załącznik Nr 8 Załącznik Nr 9 Załącznik Nr 10 Załącznik Nr 11 Załącznik Nr 11a Załącznik Nr 12 Załącznik Nr 13 Załącznik Nr 14 -Wniosek o przyznanie pomocy finansowej na remont, modernizację mieszkania lub domu. -Wniosek o przydzielenie pomocy finansowej na budowę domu, adaptację pomieszczeń na cele mieszkalne. -Wzór umowy na pożyczkę mieszkaniową. -Tabela wysokości pożyczek na cele mieszkaniowe -Tabela dopłat z ZFŚS do wczasów, wypoczynku wczasowego dla osób uprawnionych i ich rodzin.¹ -Tabela dopłat z ZFŚS do wycieczek dla osób uprawnionych i ich rodzin. -Tabela dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży. -Dofinansowanie min. do: imprez k-o, sportowych, rekreacyjnych, wycieczek, zapomóg. - Wzór wniosku o przyznanie zapomogi bezzwrotnej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wrocław, dnia Aneks nr 1 wchodzi w życie z dniem r. UZGODNIONO ZATWIERDZIŁ

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 tekst ujednolicony z dnia 20 grudnia 2012 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei Załącznik do Decyzji nr... Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei z dnia...2010 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 2 I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE Działając na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w ArcelorMittal Poland S. A. w 2015 ROKU Spis treści: I. Podstawy prawne i postanowienia wstępne... 2 II. Zasady tworzenia Funduszu... 3 III. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE. ROZDZIAŁ I Tworzenie funduszu

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE. ROZDZIAŁ I Tworzenie funduszu REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I Tworzenie funduszu 1 1. W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, zwanym w dalszej treści Regulaminu Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nowy Dwór Gdański Maj 2006 I. ZASADY OGÓLNE 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym ustanowiony Zarządzeniem Rektora nr 15/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku (tekst ujednolicony) I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 marca 2012r.

z dnia 30 marca 2012r. Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U.Nr 70 z 1996r. poz. 335 z póź.zm.) 2. Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie I. Postanowienia ogólne 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH

REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH TEKST JEDNOLITY ZGODNY Z ZARZĄDZENIEM REKTORA NR 9/2013 CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES... 2 1. Podstawa prawna... 2 2. Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU.... 2 3.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Postanowienia wstępne 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: ustawy z dnia 04 marca 1994r

Bardziej szczegółowo

COLLEGIUM MEDICUM UMK

COLLEGIUM MEDICUM UMK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 210 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH COLLEGIUM MEDICUM UMK BYDGOSZCZ 2012 r. SPIS TREŚCI Str. C z ę ś ć p i e r w s z a ZASADY GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 20 im. T. Rejtana w Katowicach, marzec 2008r. I. Zasady ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Spis treści: I. POSTA OWIE IA OGÓL E 1. Podstawy prawne str. 2 2. Zakres regulacji i definicje stosowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają :

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : - Ustawa z dnia 4marca 1994 r. o zakładowym funduszy świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Zarządzenie wprowadzające Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w UG I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Załącznik do zarządzenia Nr 14/09 REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach TEKST JEDNOLITY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo