REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku"

Transkrypt

1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku 1

2 I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem został opracowany na podstawie: 1) ustawy z dnia 4 marca 1984 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.), 2) ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) 3) stosownych aktów wykonawczych, 4) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. u. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) 2 Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1) Fundusz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku, 2) Pracodawca dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku, 3) Komisja Socjalna zespół utworzony przez pracodawcę do uzgadniania przyznawanych, w oparciu o Regulamin Funduszu, świadczeń osobom uprawnionym, oraz innych zadań wymienionych w Regulaminie i regulaminie Komisji Socjalnej (załącznik nr 1 do regulaminu ZFŚS), 4) Emeryci i renciści byli pracownicy szkoły osoby posiadające aktualny status emeryta lub rencisty (z tytułu niezdolności do pracy), którzy przed uzyskaniem świadczenia emerytalnego (rentowego) rozwiązali stosunek pracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, jeśli nie podjęli zatrudnienia u innego pracodawcy po rozwiązaniu stosunku pracy Regulamin określa zasady tworzenia i przeznaczenia środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem, na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowych Funduszu funkcjonującego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku. 2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się zgodnie z odpowiednimi przepisami, wymienionymi w Środkami Funduszu administruje pracodawca. 4. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. 5. W celu usprawnienia procesu uzgadniania stanowiska pracodawcy i związków zawodowych, przy podejmowaniu decyzji o przyznawaniu świadczeń i pomocy 2

3 z Funduszu, powołuje się stałą Komisję Socjalną, w skład której wchodzą przedstawiciele obydwu stron. Komisja Socjalna wybiera ze swojego składu przewodniczącego i sekretarza Komisji Socjalnej. 6. Podstawą działalności socjalnej jest regulamin ZFŚS oraz roczny plan wydatków wraz z preliminarzem wydatków na poszczególne rodzaje działalności socjalnej, ustalonym do 31 marca każdego roku przez Pracodawcę w uzgodnieniu z Komisją Socjalną. 7. Środki nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 8. Ustalone w preliminarzu wydatków wielkości środków przeznaczone na finansowanie poszczególnych celów działalności socjalnej, mogą w ciągu roku, w uzasadnionych przypadkach, ulegać przesunięciom między poszczególnymi celami działalności socjalnej. 9. Decyzje o przesunięciach środków podejmuje pracodawca w uzgodnieniu z Komisją Socjalną. 10. Przyznawanie uprawnionym świadczeń socjalnych z Funduszu, w oparciu o Regulamin odbywa się na wniosek: samego uprawnionego, lub opiekuna i jest uzgadniane ze związkami zawodowymi, w ramach działającej Komisji Socjalnej, a następnie zatwierdzane do wypłaty przez pracodawcę, co oznacza, że uzgodnienie to wyczerpuje ustawowy obowiązek wynikający z art. 27 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych. 11. Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego i nie korzystanie z niego nie daje pracownikowi lub emerytowi (renciście) podstawy do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu. Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z Funduszu, zobowiązane są złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca każdego roku w Komisji Socjalnej oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej za poprzedni rok kalendarzowy, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 2. Osoba, która nie złożyła oświadczenia wymienionego w ust. 1, lub złożyła je po terminie, nie będzie mogła w całym danym roku kalendarzowym korzystać z ulgowych świadczeń finansowanych z Funduszu. 3. Wyjątek stanowią osoby zatrudnione w trakcie roku, tj. po 15 marca, które także składają takie oświadczenie w terminie do 1 miesiąca od daty zatrudnienia. 4. Komisja Socjalna rozpatrująca wnioski o przyznanie ulgowego świadczenia finansowanego z Funduszu, w razie powzięcia wątpliwości co do wiarygodności danych przedstawionych w oświadczeniu lub we wniosku (zał. Nr 2 i 4 do Regulaminu), może żądać, od składającego takie oświadczenie lub wniosek dokumentów potwierdzających te dane (np. zaświadczenie 3

4 o dochodach pracownika z innego zakładu, dochodach współmałżonka, dziecka lub innego uprawnionego do korzystania z funduszu członka rodziny; zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły; decyzja Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub przyznaniu statusu bezrobotnego bez prawa do zasiłku; decyzja o przyznaniu emerytury, renty lub zasiłku świadczenia przedemerytalnego wraz z ostatnią decyzją waloryzacyjną itp.). II. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 5 I. Uprawnionymi do korzystania z Funduszu są: 1. pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy z wyłączeniem pracowników w okresie przebywania na urlopach bezpłatnych dłuższych niż 30 dni, 2. pracownicy zatrudnieni na podstawie powołania, wyboru, mianowania bez względu na wymiar czasu pracy z wyłączeniem pracowników w okresie przebywania na urlopach bezpłatnych dłuższych niż 30 dni, 3. emeryci i renciści (w okresie pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy) byli pracownicy szkoły, z którymi szkoła rozwiązała stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę jeśli nie podjęli zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę u innego pracodawcy po rozwiązaniu stosunku pracy, 4. członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1-4, tj.: a) małżonek, b) dzieci (w wieku do lat 18, a uczące się do lat 25 oraz bez względu na wiek dzieci z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) własne Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania z pomocy Funduszu. 2. Do określenia sytuacji materialnej osób uprawnionych, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się średni miesięczny dochód brutto przypadający na jednego członka rodziny (tylko uprawnionego zgodnie 5 Regulaminu, do pomocy socjalnej) wspólnie zamieszkującego i prowadzącego wspólne gospodarstwo domowe, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok ubiegania się gospodarstwie świadczenie, podzielony przez 12 i podzielony przez liczbę członków rodziny (tylko uprawnionych, na podstawie 5 Regulaminu, do pomocy socjalnej). 4

5 III. PRZEZNACZENIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 7 Środki ZFŚS przeznaczone są na: 1) Dofinansowanie wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracownika we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą). 2) Dofinansowanie wypoczynku w dni wolne od pracy, organizowanego w formie turystyki grupowej, przez szkołę 3) Dofinansowanie działalności kulturalno oświatowej, sportowej i turystycznej, poprzez zakup biletów na taką działalność, 4) udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej, przeznaczonej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w formie zapomóg bezzwrotnych, 5) pomoc finansową na cele mieszkaniowe w formie pożyczek zwrotnych. 6) paczki mikołajkowe dla dzieci do lat 15, 7) świadczenia urlopowe dla nauczycieli. IV. ZASADY FINANSOWANIA POMOCY Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 8 Pomoc z ZFŚS przyznawana osobom uprawnionym do korzystania ze środków tego Funduszu udzielana jest w następującym zakresie: 1. Wypoczynku: 1) krajowego i zagranicznego, urlopowego organizowanego przez pracownika we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą) poprzez dofinansowanie do skierowania do ośrodka. Uprawnione osoby mają prawo do korzystania z dofinansowania wypoczynku tylko jeden raz w roku, po złożeniu stosownego wniosku wg zał. Nr 4 do końca maja każdego roku. 2. Działalności kulturalno-oświatowej, sportowej i turystycznej: 1) dopłata do biletów wstępu do kin, teatrów, na imprezy kulturalne i sportowe itp. Pokrycie kosztu imprezy turystyczno-krajoznawczej, organizowanej przez szkołę (w tym koszty przejazdu, noclegi, bilety wstępu do placówek kulturalno-oświatowych), 3. Pomoc rzeczowa lub finansowa: 1) Zapomogi losowe i socjalne do 1000,00 zł stanowią bezzwrotną pomoc dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej i życiowej. 2) Zapomogi mogą być realizowane w formie pieniężnej lub rzeczowej. 5

6 3) Realizacja pomocy w formie bezzwrotnych zapomóg losowych i socjalnych ma pierwszeństwo przed realizacją wszystkich innych form pomocy z Funduszu. 4) Zapomogi losowe przysługują w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi, długotrwałą chorobą, pobytem w szpitalu powyżej 2 tygodni, przebytymi operacjami i zabiegami leczniczymi lub śmiercią najbliższego członka rodziny tj. współmałżonka lub dziecka, przyznawane na wniosek: osoby uprawnionej, przełożonego, opiekuna lub organizacji związkowej. 5) Zapomogi socjalne przysługują w związku ze zwiększonymi wydatkami rodziny w okresie świąt na wniosek uprawnionego dwa razy w roku, tj. po złożeniu stosownego wniosku zgodnie z zał. Nr 4 niniejszego Regulaminu do 15 marca każdego roku na otrzymanie tzw. zapomogi świąteczno-wiosennej i do końca listopada każdego roku na otrzymanie tzw. zapomogi świąteczno-zimowej. 6) Osoba ubiegająca się o przyznanie zapomogi z Funduszu składa wniosek według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu oraz dokumenty potwierdzające jej aktualną sytuację materialną i losową tj. w przypadku długotrwałej choroby zaświadczenie lekarza o długotrwałej (przewlekłej) chorobie; w przypadku śmierci członka rodziny kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu; w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych ( kradzież, pożar, zalanie, wypadek) zaświadczenie odpowiedniego organu, oświadczenie ewentualnego świadka, kopia protokołu itp. 4. Pomoc na cele mieszkaniowe w formie pożyczki zwrotnej dla pracownika na zakup, remont i modernizację domu lub mieszkania oraz budowę domu i uzupełnienie wkładu mieszkaniowego Pomoc finansowa na cele mieszkaniowe jest udzielana w formie oprocentowanej pożyczki. 2. Pożyczka może być udzielana na cele określone w 8, ust. 4 Regulaminu, na podstawie wniosku pozytywnie rozpatrzonego przez Komisję Socjalną. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. 3. O kolejną pożyczkę można ubiegać się pod warunkiem spłaty poprzedniej pożyczki. 4. Pożyczki nie są udzielane pracownikom: 1) znajdującym się w okresie wypowiedzenia, 2) z którymi zawarte zostało porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę. 5. Pożyczki mieszkaniowe w wysokości 7000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) na remont domu lub mieszkania mogą być udzielane na okres do 30 miesięcy. Pożyczka budowlana lub na wykup mieszkania w wysokości 6

7 10000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) może być udzielana z okresem spłaty do 36 miesięcy. 6. Pożyczki mieszkaniowe są oprocentowane w wysokości 3 % w stosunku rocznym. 7. Spłata pożyczki wraz z naliczonym oprocentowaniem odbywa się w ratach miesięcznych i rozpoczyna się w następnym miesiącu po jej udzieleniu. 8. Naliczone odsetki podlegają jednorazowej spłacie i doliczone są do pierwszej raty (rata wyrównawcza), lub doliczone są do wszystkich rat pożyczki i spłacana są przez cały okres spłaty pożyczki (raty równe). 9. W przypadku spłaty pożyczki przed wyznaczonym terminem, odsetki będą pomniejszone o liczbę miesięcy o którą nastąpiła szybsza spłata. 10. Zabezpieczeniem spłaty pożyczek mieszkaniowych jest poręczenie według prawa cywilnego przez dwóch poręczycieli - pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku. 11. Poręczycielami pożyczki nie mogą być osoby pozostające w okresie wypowiedzenia umowy o pracę oraz osoby, których wynagrodzenie jest zajęte w trybie sądowego lub administracyjnego postępowania egzekucyjnego. 12. Warunkiem udzielenia pożyczki jest podpisanie przez pożyczkobiorcę i poręczycieli umowy pożyczki mieszkaniowej, której wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu. 13. W przypadku ubiegania się o pożyczkę w wysokości 10000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) wnioskodawca składa pozwolenie na budowę, rozbudowę, nadbudowę domu lub dołącza dokument stwierdzający zamiar zakupu bądź wykupu mieszkania z podaną kwotą do zapłaty, umowę kupnasprzedaży sporządzoną u notariusza. 14. Pracownik może otrzymać w/w pożyczkę wyłącznie jeden raz w okresie zatrudnienia w szkole. 15. W przypadku ubiegania się o pożyczkę w wysokości do 7000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) na remont domu lub mieszkania, wnioskodawca musi dołączyć: a) nakaz płatniczy od nieruchomości wystawiony chociaż na jednego ze współmałżonków, b) oświadczenie współmałżonka, który płaci podatek od nieruchomości o wyrażeniu zgody na ubieganie się o pożyczkę z ZFŚS, c) zaświadczenie o zameldowaniu. 16. Pożyczka na remont mieszkania lokatorskiego wynosi do 7000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). 17. Niespłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna z dniem rozwiązania z pożyczkobiorcą stosunku pracy z winy pracownika (np. zwolnienie dyscyplinarne). 7

8 18. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niezależnych od pracownika, zwrócenie pozostałej kwoty pożyczki może nastąpić w terminie trzech miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy. 19. Postanowienia ust.17 nie mają zastosowania w przypadku rozwiązania stosunku pracy: 1) z przyczyn nie dotyczących pracownika, 2) w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, 3) w związku z długotrwałą niezdolnością do pracy wskutek choroby i upływu okresu pobierania zasiłku chorobowego, 4) przejęciem pracownika przez innego pracodawcę na podstawie art. 23 Kodeksu pracy. 20. W przypadkach uzasadnionych szczególnie trudną sytuacją życiową, rodzinną lub materialną na wniosek pożyczkobiorcy Pracodawca może wyrazić zgodę na okresowe zawieszenie spłaty pożyczki, nie dłużej jednak niż na okres 6 miesięcy. 21. Wniosek, o którym mowa w ust. 20, wymaga udokumentowania. 22. Niespłacona kwota pożyczki podlega umorzeniu w przypadku śmierci pożyczkobiorcy. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 10 Wydatki ograniczone są limitem ustalonym w rocznym preliminarzu dochodów i wydatków. 11 Osoba, która podała we wniosku nieprawdziwe dane, przedłożyła sfałszowany dokument poniesionego wydatku, zostaje obciążona pełnymi kosztami, poniesionymi przez pracodawcę w związku z zakupem tego świadczenia Działalność socjalna prowadzona jest w oparciu o zatwierdzony roczny plan wydatków. 2. Kwalifikacji wniosków dokonuje Komisja Socjalna. Decyzje przyznające świadczenia socjalne wydaje pracodawca. 3. Komisja Socjalna działa w oparciu o wydany dla niej regulamin, uzgodniony ze związkami zawodowymi. 4. Regulamin udostępnia się do wglądu każdej osobie korzystającej z Funduszu na jej żądanie. 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechne obowiązujące przepisy prawa. 6. Regulamin uzgadnia się z zakładowymi organizacjami związkowymi. 8

9 7. Regulamin wchodzi w życie po wprowadzeniu go zarządzeniem Pracodawcy, w terminie określonym w tym zarządzeniu. 13 Ewentualne spory wynikłe na tle interpretacji treści Regulaminu będą rozstrzygane wspólnie przez pracodawcę i zakładowe organizacje związkowe. W razie istotnej różnicy stanowisk rozstrzygnięcie następuje w oparciu o opinię inspektora pracy lub innego zaakceptowanego przez obie strony niezależnego eksperta. 14 Częścią Regulaminu jako uzupełnienie jego postanowień są załączniki: 1. załącznik nr 1 regulamin Komisji Socjalnej 2. załącznik nr 2 oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS, 3. załącznik nr 3 tabela progów dochodowych oraz wysokości świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS i dopłat do tych świadczeń na dany rok, 4. załącznik nr 4 wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego, 5. załącznik nr 5 - umowa pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS, 6. załącznik nr 6 plan dochodów i wydatków ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje działalności na dany rok 9

10 Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych Regulamin został uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u pracodawcy. Uzgodniono w dniu: Związki Zawodowe Komisja Socjalna Dyrektor Szkoły 10

11 Załącznik nr 1 REGULAMIN KOMISJI SOCJALNEJ 1 1. Tworzy się Komisję Socjalną. 2. Komisję Socjalną, zwana dalej Komisją, powołuje pracodawca na podstawie uzgodnień z organizacjami związkowymi (przedstawicielami pracowników) 3. W skład Komisji wchodzi czterech przedstawicieli Rady Pedagogicznej, dwóch przedstawicieli pracowników obsługi i administracji oraz jeden przedstawiciel emerytów, w tym przedstawiciele organizacji związkowych. 4. Komisja Socjalna wybiera ze swojego składu przewodniczącego i sekretarza Komisji Socjalnej. 5. Pracą Komisji kieruje jej przewodniczący w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu oraz przepisy regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Obrady Komisji Socjalnych odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. 2. Obrady Komisji Socjalnej zwołuje jej przewodniczący. 3. Obrady Komisji są protokołowane. Protokół podpisują członkowie Komisji oraz jej przewodniczący, a także pracodawca. 4. Podpisany protokół, o którym mowa w ust. 3, stanowi uzgodnienie ze związkami zawodowymi w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych Do zadań Komisji należy: a) Opracowywanie projektu wykorzystania środków funduszu świadczeń socjalnych w ramach przyznanego limitu, przeznaczonych na organizacje imprez oraz udzielanie świadczeń indywidualnych dla pracowników; b) Opiniowanie wniosków o udzielanie świadczeń socjalnych; c) Bieżąca analiza poniesionych wydatków; d) Wnioskowanie w sprawie ewentualnych zmian w podziale środków funduszu; e) Przedkładanie pracodawcy do zatwierdzenia ustaleń i wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych Komisja Socjalna stosuje przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, przepisy Regulaminów Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych. 2. Członkowie Komisji są zobowiązani do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. 3. Komisja kieruje się zasadami bezstronności i sprawiedliwości oraz gospodarności. 4. Komisja ma prawo do zasięgania z porad prawnych. 11

12 Załącznik nr 2. (imię i nazwisko). (adres zamieszkania). (stanowisko, nr emerytury-renty). (inne dane: np.: nr tel., urlop. wych. itp.) Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym 20. z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS Oświadczam, że w skład mojej rodziny, razem ze mną, wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS, które osiągnęły średni miesięczny dochód brutto: L.p. Imię i Nazwisko Stopień pokrewieństwa z Wnioskodawcą 1 Wnioskodawca Miejsce pracy Średni miesięczny dochód brutto Suma: Oświadczam, że średni miesięczny brutto przypadający na jedną osobę w mojej rodzinie wyniósł zł..gr. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadoma(y) odpowiedzialności przewidzianej w 11 Regulaminu. Miesięczny dochód brutto łączny przychód roczny pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, każdego członka rodziny prowadzącego wspólne gospodarstwo domowe i uprawnionego do korzystania z funduszu i podzielony przez (data i podpis składającego oświadczenie) 12

13 Załącznik nr 3 Tabela progów dochodowych oraz wysokości świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS i dopłat do tych świadczeń na dany rok. Próg dochodu Średni dochód brutto na osobę w rodzinie Wysokość świadczenia podanego w procentach I do 1000 zł 100% II powyżej 1000zł do 1300zł 90% III powyżej 1300zł do 1600zł 80% IV powyżej 1600zł do 1900zł 70% V powyżej 1900zł 60% 13

14 Załącznik nr 4. (imię i nazwisko). (adres zamieszkania). (stanowisko, nr emerytury-renty). (inne dane: np.: nr tel., urlop. wych. itp.) WNIOSEK o przyznanie świadczenia socjalnego z ZFŚS Proszę o przyznanie, zgodnie z Regulaminem ZFŚS, następującego świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:... (wymienić rodzaj świadczenia, np. dofinansowanie wyjazdu na wczasy pod gruszą, zapomogi świątecznowiosennej, zapomogi świąteczno-zimowej, zapomogi losowej, pożyczki w wys. 2000,00 zł rozłożonej na 30 raty miesięcznie na remont mieszkania itp.) z powodu `... (data i podpis wnioskodawcy) Decyzja pracodawcy: *) Przyznano:... (wymienić świadczenie i wysokość dopłaty z Funduszu) *) Nie przyznano: (podać powód) (miejscowość, data) (podpis pracodawcy) *) niepotrzebne skreślić 14

15 Załącznik nr 5 UMOWA POŻYCZKI Zawarta w dniu. pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych i. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku, reprezentowanym przez: zwaną dalej POŻYCZKODAWCĄ a zam.. legitymującym/ą się dowodem osobistym zwanym/ą dalej POŻYCZKOBIORCĄ 1 1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy na jego wniosek z dnia..na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz na zasadach określonych w Regulaminie ZFŚS Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku pożyczki w kwocie... (słownie: złotych). 2. Pożyczka udzielona jest ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i przeznaczona jest na 3. Pożyczkodawca postawi do dyspozycji Pożyczkobiorcy kwotę pożyczki po podpisaniu niniejszej umowy Pożyczka udzielona jest na okres od do.. 2. Pożyczka oprocentowana jest od dnia.. w wysokości 3% w stosunku rocznym, wg stałej stopy procentowej. 3. Pożyczka wraz z oprocentowaniem w łącznej kwocie złotych podlega spłacie w równych ratach miesięcznych po.. zł każda, przy czym pierwsza rata w wysokości.. złotych. Raty płatne są do dnia każdego miesiąca. 4. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do dokonywania potrąceń należnych rat, o których mowa w ust. 3, z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń związanych z pracą. 5. W sytuacji, gdy przyznane wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą są niewystarczające do pokrycia kwoty raty, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do samodzielnej spłaty pożyczki Niespłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna z dniem rozwiązania z pożyczkobiorcą stosunku pracy z winy pracownika (np. zwolnienie dyscyplinarne). 2. Postanowienia ust.1 nie mają zastosowania w przypadku rozwiązania stosunku pracy: a) z przyczyn nie dotyczących pracownika, b) w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, c) w związku z długotrwałą niezdolnością do pracy wskutek choroby i upływu okresu pobierania zasiłku chorobowego, d) przejęciem pracownika przez innego pracodawcę na podstawie art. 23 Kodeksu pracy. 3. W przypadkach uzasadnionych szczególnie trudną sytuacją życiową, rodzinną lub materialną na wniosek pożyczkobiorcy Komisja Socjalna może wyrazić zgodę na okresowe zawieszenie spłaty pożyczki, nie dłużej jednak niż na okres 6 miesięcy. 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, wymaga udokumentowania. 15

16 5. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niezależnych od pracownika, zwrócenie pozostałej kwoty pożyczki może nastąpić w terminie trzech miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy. 6. Niespłacona kwota pożyczki podlega umorzeniu w przypadku śmierci pożyczkobiorcy. 4 W przypadku, gdy Pożyczkobiorcą jest emeryt lub rencista, zobowiązany jest on do dokonywania wpłat na konto Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej O/w Kamieńsku 5 Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej poprzez sporządzenie aneksu do umowy 6 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową i Regulaminem ZFŚS Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego. 7 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawcy i MZE-A. Na poręczycieli proponuję: 1. Pana/Panią.. zam w przy ul.. leg. się dowodem osobistym.pesel zatrudnionym/ą w. 2. Pana/Panią.. zam w przy ul.. leg. się dowodem osobistym.pesel zatrudnionym/ą w. W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez w/w ze środków ZFŚS wyrażamy zgodę jako solidarnie współodpowiedzialni na pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń. Podpisy poręczycieli: 1 2. Podpis Dyrektora Szkoły.. Podpis Pożyczkobiorcy 16

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie I. Postanowienia ogólne 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 marca 2012r.

z dnia 30 marca 2012r. Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES... 2 1. Podstawa prawna... 2 2. Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU.... 2 3.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 315/2013

Zarządzenie Nr 315/2013 Zarządzenie Nr 315/2013 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei Załącznik do Decyzji nr... Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei z dnia...2010 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sierakowie Śl.

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sierakowie Śl. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sierakowie Śl. Regulamin opracowany został na podstawie: 1 ZASADY OGÓLNE ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Postanowienia wstępne 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: ustawy z dnia 04 marca 1994r

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nowy Dwór Gdański Maj 2006 I. ZASADY OGÓLNE 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 2 I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie OPRACOWANY W UZGODNIENIU Z ZAKŁADOWYMI ORGANIZACJAMI ZWIĄZKOWYMI NA PODSTAWIE: Ustawy z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 tekst ujednolicony z dnia 20 grudnia 2012 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2008

ZARZĄDZENIE NR 37/2008 ZARZĄDZENIE NR 37/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Załącznik do zarządzenia Nr 14/09 REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach TEKST JEDNOLITY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 14/R/05 Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo