INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU 2013 I 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU 2013 I 2014"

Transkrypt

1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU 2013 I 2014 Toruń, marzec 2014 r.

2 SPIS TREŚCI: 1. CHARAKTERYSTYKA ZMIAN NA RYNKU PRACY W 2013 ROKU FUNDUSZ PRACY W 2013 ROKU ŚRODKI FUNDUSZU PRACY PRZYZNANE W 2013 ROKU WYDATKI FUNDUSZU PRACY W 2013 ROKU GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE NA RZECZ RYNKU PRACY W 2013 ROKU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INNE PROGRAMY RYNKU PRACY REALIZOWANE W 2013 ROKU SYTUACJA NA RYNKU PRACY W PIERWSZYCH MIESIĄCACH 2014 ROKU FUNDUSZ PRACY I EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W 2014 ROKU PODSUMOWANIE... 26

3 1 1. CHARAKTERYSTYKA ZMIAN NA RYNKU PRACY W 2013 ROKU W województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2013 roku funkcjonowały podmioty gospodarki narodowej * (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie). W ciągu roku ich liczba wzrosła o 1,7% (w roku poprzednim wzrost wyniósł 2,0%). W sektorze publicznym działało 5900 podmiotów (o 0,6% mniej niż przed rokiem), a w sektorze prywatnym podmioty (o 1,8% więcej). Firmy będące własnością osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą łącznie stanowiły 74,9% zarejestrowanych w REGON (w odniesieni do końca 2012 roku liczba tych osób wzrosła o 1,3%, ale ich udział zmniejszył się o 0,3 pkt. proc.). W 2013 roku utworzono nowe podmioty gospodarcze, zlikwidowano podmioty, a podmioty zawiesiły działalność. Pomimo wzrostu liczby podmiotów gospodarczych, w roku 2013 odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim spadek przeciętnego zatrudnienia ** w sektorze przedsiębiorstw: ukształtowało się ono na poziomie 240,8 tys. osób i było niższe niż w roku poprzednim o 1,6% (w skali kraju odnotowano w tym zakresie spadek o 1,0% *** ). W województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2013 r. spadek przeciętnego zatrudnienia w skali roku odnotowano m. in. w budownictwie (o 4,9%) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (o 4,5%). Przeciętne zatrudnienie najbardziej zwiększyło się w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (o 21,6%) oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 6,1%). Według stanu w dniu 31 grudnia 2013 roku w województwie kujawskopomorskim zarejestrowanych pozostawało bezrobotnych. W porównaniu z końcem roku poprzedniego liczba bezrobotnych wzrosła o 1306 osób (0,9%). W tym samym czasie w Polsce liczba bezrobotnych wzrosła o 1,0% ****. Rok 2013 był piątym z kolei, w którym odnotowano wzrost liczby bezrobotnych, jednakże był on znacznie mniejszy niż w roku 2012, kiedy wyniósł 6,6%. W 2013 roku wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w 17 powiatach: od 0,7% w powiecie nakielskim do 11,2% w powiecie radziejowskim. Spadek odnotowano w 6 powiatach: od 0,5% w powiecie inowrocławskim do 10,2% w Grudziądzu. W wartościach bezwzględnych największy wzrost liczby bezrobotnych wystąpił w Toruniu (625 osób), natomiast największy spadek w Grudziądzu (857 osób). Stopa bezrobocia rejestrowanego, charakteryzująca udział bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo, w województwie kujawsko-pomorskim wyniosła w końcu 2013 roku 18,1% i była taka sama jak w końcu poprzedniego roku (w tym samym czasie w Polsce wskaźnik stopy bezrobocia również nie zmienił się i w końcu grudnia 13 wyniósł 13,4%). * Źródło: Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim. Stan na koniec 2013 r. Opracowanie sygnalne, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, luty 2014 r. ** Źródło: *** Źródło: **** Źródło: zakładka Statystyki rynku pracy

4 2 Podregiony i powiaty Bezrobotni oraz stopa bezrobocia według podregionów i powiatów Stan w końcu okresu Bezrobotni Stopa bezrobocia 2012 rok 2013 rok osoby Polska ,0 13,4 13,4 0,0 Województwo razem ,9 18,1 18,1 0,0 Podregion bydgosko-toruński ,4 10,7 11,1 0,4 Bydgoski ,1 13,4 13,9 0,5 Toruński ,4 20,4 21,2 0,8 m. Bydgoszcz ,3 8,6 8,8 0,2 m. Toruń ,1 9,6 10,2 0,6 Podregion grudziądzki ,0 21,5 21,2-0,3 Brodnicki ,7 15,1 15,8 0,7 Chełmiński ,2 24,6 25,2 0,6 Golubsko-Dobrzyński ,5 23,4 24,3 0,9 Grudziądzki ,7 28,1 27,1-1,0 Sępoleński ,3 24,7 25,1 0,4 Świecki ,8 18,8 18,1-0,7 Tucholski ,8 21,1 21,8 0,7 Wąbrzeski ,5 22,6 22,8 0,2 m. Grudziądz ,2 22,6 20,7-1,9 Podregion włocławski ,3 23,8 23,8 0,0 Aleksandrowski ,7 23,6 24,1 0,5 Inowrocławski ,5 23,7 23,5-0,2 Lipnowski ,4 28,7 29,1 0,4 Mogileński ,6 21,2 22,6 1,4 Nakielski ,7 23,5 23,6 0,1 Radziejowski ,2 24,3 26,3 2,0 Rypiński ,3 20,5 21,1 0,6 Włocławski ,1 28,7 28,0-0,7 Żniński ,6 22,7 22,9 0,2 m. Włocławek ,2 21,3 20,0-1,3 * dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych wzrost/ spadek Źródło: Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy oraz dane GUS i MPiPS % grudzień 2012* grudzień 2013 wzrost/ spadek (w pkt. proc.) W 2013 roku zwiększyła się zarówno liczba bezrobotnych kobiet (o 0,6% czyli 503 osoby), jak i mężczyzn (o 1,2% czyli 803 osoby). Znaczny względny wzrost (32,7%, czyli 1621 osób) wystąpił w kategorii osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. O 0,6% (47 osób) wzrosła liczba osób będących w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, ale w kategorii osób, które ukończyły szkołę wyższą do 27 roku życia wystąpił spadek o 9,1% (140 osób). Wśród bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy największy względny wzrost odnotowano w populacji osób, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia (o 14,2%, czyli 405 osób), najmniejszy zaś wśród osób

5 3 niepełnosprawnych (o 0,4%, czyli 27 osób). O 24,2% wzrosła również liczba osób powracających do rejestracji po zakończeniu kontraktu socjalnego, ale wzrost ten wyniósł 22 osoby. Największy bezwzględny wzrost odnotowano wśród długotrwale bezrobotnych (o 5455 osób), osób powyżej 50 roku życia (3188 osób) oraz osób bez kwalifikacji zawodowych (2558 osób). Spadek liczby bezrobotnych dotyczył jedynie osób do 25 roku życia (o 4,8%, czyli 1480 osób). Liczba osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy ogółem wzrosła w 2013 roku o 2,0% (2746 osób). W dalszym ciągu niekorzystnie przedstawia się struktura bezrobotnych pod względem cech społeczno-demograficznych: udział osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy wzrósł w ciągu roku o 1,0 pkt proc. i wyniósł 93,5%. Najbardziej o 3,2 pkt. proc. wzrósł udział osób długotrwale bezrobotnych, które w końcu 2013 r. stanowiły 57,2% ogółu, natomiast największy spadek o 3,4 pkt. proc. dotyczył osób uprawnionych do pobierania zasiłku (15,4% ogółu bezrobotnych). UDZIAŁ WYBRANYCH KATEGORII BEZROBOTNYCH W LICZBIE BEZROBOTNYCH OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM. STAN W KOŃCU OKRESU 100,0 90,0 92,5 93,5 80,0 70,0 udział w % 60,0 50,0 40,0 57,2 54,1 54,1 53,9 45,0 45,7 30,0 20,0 22,6 20,6 20,6 19,4 18,8 15,4 10,0 5,4 5,4 3,3 4,4 4,4 4,3 0,0 bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy długotrwale bezrobotni kobiety zamieszkali na wsi powyżej 50 roku zycia do 25 roku zycia z prawem do zasiłku w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki zwolnieni z przyczyn dot. zakładu pracy niepełnosprawni grudzień 2012 r. grudzień 2013 r. Źródło: Sprawozdanie MPiPS-01 o rynku pracy W 2013 roku w powiatowych urzędach pracy w województwie kujawskopomorskim zarejestrowało się nowych bezrobotnych (o 5,5% więcej niż w roku poprzednim). W porównaniu z rokiem 2012 o 2,1% wzrosła liczba osób rejestrujących się po raz pierwszy, natomiast o 6,3% liczba osób, które do rejestrów PUP powróciły po raz kolejny. W tym samym czasie z rejestrów wyłączono bezrobotnych (o 10,5% więcej niż w roku poprzednim). Najważniejszą przyczyną wyłączeń ( osób, czyli 47,4%) było podjęcie pracy (w roku poprzednim było to odpowiednio: osób i 44,3%), przede wszystkim niesubsydiowanej (84,7% wszystkich podjęć pracy;

6 4 w roku poprzednim 84,4%). Wśród bezrobotnych podejmujących pracę w 2013 roku przewagę mieli mężczyźni, którzy stanowili 51,6% tej populacji (w roku poprzednim było to 51,7%). L.p. Bilans bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach Wyszczególnienie 2012 rok 2013 rok zmiana w osobach w % 1. Bezrobotni według stanu w końcu roku poprzedniego ,6 2. Bezrobotni zarejestrowani w okresie: ,5 po raz pierwszy ,1 po raz kolejny (od 1990 r.) ,3 po pracach interwencyjnych ,6 po robotach publicznych ,9 po stażu ,7 po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych ,0 po szkoleniu ,5 po pracach społecznie użytecznych ,1 po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego ,5 3. Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w okresie z powodu: ,5 3a. podjęcia pracy ,0 1) niesubsydiowanej ,5 w tym pracy sezonowej ,3 2) subsydiowanej ,4 - prac interwencyjnych ,1 - robót publicznych ,9 - podjęcia działalności gospodarczej ,8 - podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego ,2 - inne ,8 3b. rozpoczęcia szkolenia ,2 3c. rozpoczęcia stażu ,9 3d. rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych ,8 3e. rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej ,9 rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 3f. lub podpisania kontraktu socjalnego odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej 3g. pracy lub innej formy pomocy , ,0 3h. niepotwierdzenia gotowości do pracy ,1 3i. dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego ,2 3j. podjęcia nauki ,0 3k. ukończenia 60/65 lat ,5 3l. nabycia praw emerytalnych lub rentowych ,2 3m. nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego ,3 3n. innych ,2 4. Bezrobotni według stanu w końcu okresu ,9 - w tym zarejestrowani po raz pierwszy ,4 Źródło: MPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy osoby

7 5 Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło w 2013 roku bezrobotnych (o 18,5% więcej niż w roku poprzednim). Z zatrudnienia subsydiowanego skorzystało bezrobotnych (o 15,4% więcej): przede wszystkim były to roboty publiczne (4762 osoby) oraz podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego (3138 osób). Prace interwencyjne podjęło 2282 bezrobotnych, natomiast działalność gospodarczą rozpoczęło 1645 bezrobotnych. Inne zatrudnienie subsydiowane (do którego zalicza się przede wszystkim podjęcie działalności gospodarczej dzięki dotacjom z działania 6.2 PO KL w ramach projektu systemowego Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego, a także m. in. podjęcia pracy przez niepełnosprawnych finansowane przez PFRON) podjęło 1716 bezrobotnych. Szkolenia w 2013 roku rozpoczęło 8681 bezrobotnych (o 12,2% więcej niż w roku 2012), staże osób (o 16,9% więcej), prace społecznie użyteczne 4604 osoby (o 14,9% więcej). Przygotowanie zawodowe dorosłych rozpoczęło w 2013 roku 13 bezrobotnych (o 5 osób mniej niż w roku poprzednim) AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W WYBRANYCH FORMACH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH osoby zatrudnienie niesubsydiowane zatrudnienie subsydiowane szkolenie staż przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne 2012 rok 2013 rok Źródło: opracowanie własne na podstawie MPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy Łącznie w 2013 roku z różnych form aktywizacji zawodowej (zatrudnienie subsydiowane, szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace społecznie użyteczne) skorzystało bezrobotnych (o 15,2% więcej niż w roku poprzednim). Było to możliwe dzięki zwiększeniu środków Funduszu Pracy przyznanych dla województwa na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty.

8 6 W 2013 roku 224 bezrobotnych rozpoczęło realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisało kontrakt socjalny (w 2012 roku były to 184 osoby). W omawianym okresie dla bezrobotnych i 262 poszukujących pracy przygotowano Indywidualne Plany Działania (IPD), które mają na celu doprowadzenie do podjęcia przez nich odpowiedniej pracy (w roku 2012 było to odpowiednio: bezrobotnych i 282 poszukujących pracy). W 2013 roku do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawskopomorskim pracodawcy zgłosili wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Było to o 16,8% propozycji więcej niż w roku poprzednim. Liczba propozycji na formy subsydiowane (zatrudnienie subsydiowane oraz miejsca aktywizacji razem) wzrosła o 10,1%, natomiast na zatrudnienie niesubsydiowane o 23,8%. W tym samym czasie w Polsce liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej wzrosła ogółem o 11,1%, liczba propozycji na formy subsydiowane zwiększyła się o 7,3%, natomiast liczba ofert na zatrudnienie niesubsydiowane wzrosła o 13,7% *. W 2013 roku w województwie kujawsko-pomorskim pracodawcy 59 razy zgłaszali zamiar dokonania zwolnień z przyczyn dotyczących zakładów pracy. Łącznie dotyczyło to 1819 pracowników (w roku 2012 było to odpowiednio: 77 zgłoszeń dotyczących 3408 osób). Liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładów pracy w końcu 2013 roku wzrosła w odniesieniu do roku poprzedniego o 32,7% i wyniosła 6578 osób, co stanowiło 4,4% ogółu bezrobotnych. 2. FUNDUSZ PRACY W 2013 ROKU W dniu 17 grudnia 2012 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął Uchwałę Nr XXIX/495/12 w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2013 roku ŚRODKI FUNDUSZU PRACY PRZYZNANE W 2013 ROKU Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał w listopadzie 2012 roku na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 rok środki z Funduszu Pracy w kwocie ,5 tys. zł. Decyzją z dnia 1 marca 2013 r. zwiększył ww. kwotę do wysokości ,6 tys. zł. Z wyżej wymienionej kwoty ,1 tys. zł zostało przeznaczone dla samorządów powiatów województwa kujawsko-pomorskiego. Podziału tej kwoty, pomiędzy samorządy powiatów, dokonano w oparciu o wspomniane wyżej Kryteria. Ostatecznie kwota ta, na skutek wniosków pięciu powiatowych urzędów pracy, dotyczących przesunięcia środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie innych fakultatywnych zadań na finansowanie programów na rzecz promocji * Źródło: zakładka Statystyki rynku pracy

9 7 zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, uległa zwiększeniu do wysokości ,2 tys. zł. Pozostałe środki, tj. kwotę ,4 tys. zł samorząd województwa przeznaczył, zgodnie z Uchwałą Nr 2/39/13 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie zasad wykorzystania środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa w 2013 roku oraz Uchwałą Nr 16/537/13 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2013 r., zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wykorzystania środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa w 2013 roku, na realizację projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w ramach Poddziałania Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy. Podziału tych środków dokonano również w oparciu o wspomniane wyżej Kryteria. W grudniu 2012 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej określił Zasady ubiegania się o środki z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 roku. W oparciu o te zasady w lutym 2013 roku uruchomione zostały środki z rezerwy na dofinansowanie/finansowanie projektów w ramach programów specjalnych. Powiatowe urzędy pracy z województwa kujawsko-pomorskiego pozyskały z tego tytułu kwotę 2995,1 tys. zł, w tym na: program specjalny skierowany do bezrobotnych rodziców posiadających na utrzymaniu co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu otrzymał środki w wysokości 1200,00 tys. zł. W ramach projektu zaplanowano zaktywizowanie 150 osób w następujących formach wsparcia: stażach, refundacjach podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, robotach publicznych, programy specjalne skierowane do osób bezrobotnych do 30 roku życia. Trzy powiatowe urzędy pracy otrzymały środki w wysokości 1 614,7 tys. zł (PUP w Lipnie 695,0 tys. zł, w Sępólnie Krajeńskim 219,7 tys. zł, dla Powiatu Toruńskiego 700,0 tys. zł). W ramach projektów zaplanowano objęcie aktywizacją 234 osoby bezrobotne w następujących formach wsparcia: stażach, refundacjach podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, szkoleniach, robotach publicznych, program specjalny skierowany do osób powyżej 50 roku życia: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim otrzymał środki w wysokości 180,4 tys. zł. Projekt zakładał aktywizację 30 osób bezrobotnych w następujących formach wsparcia: stażach, refundacjach podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, robotach publicznych.

10 8 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w miesiącach styczniu i lutym uruchomiło dwie transze środków z rezerwy FP z przeznaczeniem na realizację programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy dla osób do 30 roku życia i powyżej 50 roku życia. W ramach tych środków Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał dla województwa kujawsko-pomorskiego środki na łączną kwotę 6118,9 tys. zł. Projekty były realizowane przez PUP w Grudziądzu (1647,5 tys. zł), Lipnie (958,7 tys. zł), Nakle nad Notecią (284,2 tys. zł), Rypinie (217,5 tys. zł), Sępólnie Krajeńskim (573,7 tys. zł), dla Miasta Torunia (500,0 tys. zł), dla Powiatu Toruńskiego (1680,0 tys. zł) i w Tucholi (257,3 tys. zł). W czerwcu 2013 r. została uruchomiona III transza środków rezerwy FP przeznaczona na realizację programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Województwo kujawskopomorskie w ramach tej transzy otrzymało środki w wysokości 4081,5 tys. zł. na realizację 18 projektów powiatowych urzędów pracy (PUP w Bydgoszczy i PUP w Świeciu nie składały wniosku). Kolejne dwie transze środków zostały uruchomione w listopadzie 2013 r. W ramach IV transzy województwo kujawsko-pomorskie otrzymało środki w wysokości 5659,7 tys. zł na realizację 2 programów dla osób bezrobotnych do 30 roku życia oraz 16 programów dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (PUP w Brodnicy, Chełmnie, Świeciu i Wąbrzeźnie nie składały wniosku). Przyznane w V transzy środki w wysokości 2277,8 tys. zł przeznaczone były na realizację 2 programów dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, 9 programów dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz 1 program dla osób zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Wymienione wyżej projekty realizowane były przez PUP w Golubiu-Dobrzyniu, Grudziądzu, Inowrocławiu, Lipnie, Mogilnie, Nakle, Radziejowie, Sępolnie Kraj, dla Powiatu Toruńskiego, Tucholi. Pozostałe PUP-y nie składały wniosków. Ponadto zgodnie z Zasadami ubiegania się o środki z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 roku powiatowe urzędy pracy województwa kujawsko-pomorskiego aplikowały o środki na realizację programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi, w tym w ramach programów współfinansowanych z wkładu finansowego Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Środki na ten cel pozyskało siedem powiatowych urzędów pracy na łączną kwotę 5606,0 tys. zł (w Bydgoszczy 2000,0 tys. zł, w Grudziądzu 500,0 tys. zł, w Inowrocławiu 300,0 tys. zł, w Sępólnie Krajeńskim 62,8 tys. zł, w Świeciu 256,0 tys. zł, dla Powiatu Toruńskiego 1300,0 tys. zł, we Włocławku 1187,2 tys. zł). Osoby objęte ww. programami aktywizowano w ramach: staży, szkoleń, prac interwencyjnych, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

11 9 W sumie w 2013 roku samorządy powiatów województwa kujawskopomorskiego złożyły 90 wniosków o dodatkowe środki z rezerwy Ministra, na realizację których otrzymały ,0 tys. zł na aktywizację 3552 osób. Ogółem w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową bezrobotnych otrzymało z Funduszu Pracy środki w wysokości ,6 tys. zł. Było to o 27,9% więcej niż w 2012 roku (kiedy kwota ta wyniosła ,3 tys. zł * ) WYDATKI FUNDUSZU PRACY W 2013 ROKU Wydatki ogółem Funduszu Pracy w województwie kujawsko-pomorskim ** w 2013 roku wzrosły w odniesieniu do roku poprzedniego o 15,7% i wyniosły ,9 tys. zł. Wzrost dotyczył wszystkich głównych rodzajów wydatków, ale najbardziej zwiększyła się kwota przeznaczona na programy na rzecz promocji zatrudnienia o 28,2%, natomiast kwota wydatków na zasiłki dla bezrobotnych (łącznie ze składkami) wzrosła o 6,7%. Struktura wydatków Funduszu Pracy w latach rok 2013 rok Wyszczególnienie udział udział zmiana do 2012 r. w tys. zł w tys. zł w % w % w tys. zł w % Wydatki ogółem ,4 100, ,9 100, ,5 15,7 zasiłki i świadczenia ,6 56, ,5 52, ,9 7,0 w tym zasiłki dla bezrobotnych ,1 53, ,5 49, ,4 6,7 programy na rzecz promocji zatrudnienia ,0 40, ,5 44, ,5 28,2 pozostałe ,8 3, ,9 3, ,1 12,8 Źródło: MPiPS-02 Sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy za miesiąc grudzień 2012 i 2013 r. Udział środków przeznaczonych na aktywizację bezrobotnych wyniósł 44,7% (wobec 40,4% w roku poprzednim), natomiast środki wydatkowane na zasiłki dla bezrobotnych stanowiły 49,6% (wobec 53,8% w roku 2012). W strukturze wydatków na programy na rzecz promocji zatrudnienia największy udział 42,5% przypadł wydatkom na stypendia i składki na ubezpieczenie społeczne za okres stażu. Koszty szkoleń stanowiły 3,6% tych wydatków, a stypendia za okres szkolenia 2,8%. Na refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy wydatkowano 16,3%, a na środki na podjęcie działalności gospodarczej 12,7% ogółu wydatków na programy na rzecz promocji zatrudnienia. Z kolei 12,3% tych wydatków to koszty robót publicznych, a 5,8% prac interwencyjnych. * Kwota ta różni się od wcześniej publikowanej ze względu na korektę dokonaną w kwietniu 2013 r. ** dane na podstawie MPiPS-02 Sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy za miesiąc grudzień 2013 roku

12 10 STRUKTURA WYDATKÓW FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU środki na podjęcie działalności gospodarczej 12,7% projekty pilotażowe 0,2% koszty specyficznych elementów programów specjalnych 0,7% pozostałe wydatki 1,2% za okres szkolenia 2,8% refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy 16,3% za okres studiów podyplomowych 0,04% zatrudnienie wspierane 0,2% prace społecznie użyteczne 1,6% roboty publiczne 12,3% prace interwencyjne 5,8% szkolenia 3,6% stypendia i składki na ubezpieczenie społeczne 45,5% za okres stażu 42,5% za okres przygotowania zawodowego dorosłych 0,1% za okres kontynuowania nauki 0,1% Źródło: Sprawozdanie MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy

13 11 3. GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE NA RZECZ RYNKU PRACY W 2013 ROKU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM 3.1. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) przewidzianej w wyżej wymienionym okresie programowania w Polsce. Głównym celem Programu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, na mocy decyzji Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego, pełni w ramach PO KL funkcję Instytucji Wdrażającej (IP2) w Priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich dla następujących działań: Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Według stanu na koniec 2013 r. udział Priorytetu VI w całkowitej alokacji finansowej dla komponentu regionalnego to około 35%. W województwie kujawskopomorskim jest to kwota 167 mln euro, tj. około 698,9 mln zł (przy kursie 1 euro = 4,1942 zł), w tym w ramach: Działania ,1 mln zł (78,1%), Działania ,7 mln zł (20,8%), Działania 6.3 7,1 mln zł (1%). W 2013 roku WUP prowadził szereg działań bieżących, związanych z realizacją zadań Instytucji Wdrażającej/IP2, w tym m.in. z: ogłaszaniem konkursów, naborem i oceną złożonych wniosków o dofinansowanie projektów, podpisywaniem umów o dofinansowanie projektów, organizacją spotkań informacyjnych dla zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach Priorytetu VI, monitoringiem i rozliczaniem realizowanych projektów, przekazywaniem płatności, kontrolą projektów w miejscu ich realizacji. Wyżej wymienione zadania IP2 WUP realizował w następujących obszarach: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (Działanie 6.1) Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy W 2013 roku w Poddziałaniu kontynuowanych było 65 projektów o łącznej wartości ,32 zł. Były to projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach umów podpisanych w 2012 r. i 2013 r. w wyniku konkursów ogłoszonych przed 2013 rokiem. W ramach tych projektów wsparcie zostało skierowane do 3068 osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo), które objęte zostały kompleksowym wsparciem, obejmującym m.in.: poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, szkolenia w zakresie kompetencji kluczowych oraz

14 12 warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, staże/praktyki zawodowe oraz szkolenia zawodowe (np.: spawanie metodą MIG/MAG, uprawnienia elektryczne, uprawnienia dekarza I stopnia, kwalifikacja wstępna przyspieszona, obrabiarki sterowane numerycznie, pracownik biurowy, pracownik magazynowy z obsługą wózków widłowych, opiekunka dla dzieci i osób starszych, przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B, kadry i płace, pielęgnacja terenów zielonych). Zgodnie z podpisanymi umowami minimum 30% uczestników wszystkich projektów realizowanych w 2013 r. uzyska zatrudnienie w ciągu 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. W marcu 2013 r., został ogłoszony konkurs (skierowany wyłącznie do osób młodych do 30 roku życia, w tym 50% to osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły) w ramach Poddziałania ze zwiększoną alokacją do ,00 zł. W ramach konkursu, do końca 2013 r., podpisanych zostało 20 umów o dofinansowanie projektu. Wartość podpisanych umów to ,22 zł. W listopadzie 2013 roku ogłoszony został konkurs na realizację projektów modelowych (alokacja wyniosła zł). Celem konkursu jest wyłonienie projektów będących odwzorowaniem Modelu aktywizacji osób bezrobotnych z obszarów wiejskich. Ww. model opracowany został w oparciu o Model Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej, tj. produkt finalny projektu innowacyjnego testującego, realizowanego w ramach Priorytetu VI PO KL przez Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Partner w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu. Projekty będą realizowane w partnerstwie z podmiotami zaangażowanymi w pracę na rzecz społeczności lokalnych na terenie sołectw dzięki mobilności personelu projektu. Wyłonienie projektów do dofinansowania projektów nastąpi w I kwartale 2014 r. Projekty innowacyjne testujące i ponadnarodowe w ramach Priorytetu VI PO KL W roku 2013 kontynuowana była realizacja 2 projektów innowacyjnych, o łącznej wartości ,95 zł. Jeden z projektów realizowany był w ramach tematu Działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej i obejmował testowanie i wdrożenie procedur związanych z profilowaniem osób bezrobotnych. Produktem finalnym projektu było innowacyjne narzędzie dla pracowników PUP, składające się z aplikacji komputerowej do profilowania bezrobotnych PROFIL. Drugi projekt realizowany był w temacie Rozwój i testowanie instrumentów wspierających godzenie życia zawodowego i rodzinnego oraz zwalczanie dyskryminacji w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność i obejmował testowanie i wdrożenie podejścia polegającego na prowadzeniu działań z zakresu aktywizacji zawodowej na terenie sołectw dzięki mobilności przygotowanych zespołów pracowników PUP oraz multiplikacji usług i instrumentów rynku pracy skierowanych do grupy odbiorców projektu, która do tej pory w ogóle lub w niewielkim zakresie z nich korzystała. Produktem finalnym projektu jest Model Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej (MCAZ), który zakłada prowadzenie usług i stosowanie instrumentów rynku pracy w formie mobilnej w celu objęcia działaniami aktywizacyjnymi grupy dyskryminowanej na rynku pracy - bezrobotnych

15 13 kobiet zamieszkujących w gminach wiejskich lub na obszarze wiejskim gminy miejsko-wiejskiej. W 2013 r. zostały również podpisane 3 umowy o dofinansowanie projektu na kwotę ,33 zł na projekty współpracy ponadnarodowej. Celem realizacji 2 projektów jest zaadaptowanie sprawdzonych u partnerów z innych krajów (Holandia, Wielka Brytania) narzędzi i rozwiązań stosowanych do skutecznej aktywizacji zawodowej osób 50+. Efektem współpracy ponadnarodowej trzeciego projektu będzie adaptacja francuskiego Modelu Wielopłaszczyznowej Aktywizacji obejmującego szkolenia, staże i szerokie wsparcie personalne skierowane do kobiet w wieku lata pozostających bez zatrudnienia z powiatów lipnowskiego, radziejowskiego i włocławskiego i upowszechnienie go, jako instrumentu wsparcia, który może być stosowany przez m.in. powiatowe urzędy pracy, NGO, Lokalne Grupy Działania. W Poddziałaniu realizowany był również projekt badawczy, którego celem było sformułowanie prognoz dotyczących zapotrzebowania na pracowników z wyższym wykształceniem na kujawsko-pomorskim rynku pracy do roku * Na podstawie zebranych danych opracowano raport przedstawiający obecną sytuację osób z wyższym wykształceniem na kujawsko-pomorskim rynku pracy, możliwości dopasowania kwalifikacji osób kończących studia do potrzeb rynku pracy (zarówno z perspektywy uczelni wyższych, jak i samych pracodawców, oczekiwania pracodawców w stosunku do kandydatów do pracy z wyższym wykształceniem), a także prognozę popytu na pracę, m.in. według sektorów i grup zawodów w perspektywie do 2020 roku. Prognoza popytu na pracę przeprowadzona została w trzech wariantach: optymistycznym, neutralnym i pesymistycznym. Opracowanie zawiera również szereg rekomendacji skierowanych do pięciu grup odbiorców: osób, które na różnych etapach swojego życia dokonują wyborów edukacyjnych lub współuczestniczą w tych decyzjach (uczniowie, kandydaci na studia, studenci, rodzice/opiekunowie, nauczyciele), uczelni wyższych, pracodawców i organizacji pracodawców, władz samorządowych szczebla lokalnego, powiatowego i regionalnego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2013 roku w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1, w tym w ramach projektów innowacyjnych i ponadnarodowych, rozpoczęły udział 1773 osoby, a zakończyło 1789 osób. PROJEKT SYSTEMOWY WUP Rynek Pracy pod Lupą W okresie od 1 stycznia 2011 r. 31 grudnia 2013 r., w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, trwała realizacja własnego projektu systemowego Rynek Pracy pod Lupą (realizowanego na mocy Uchwały Zarządu * Raport z realizacji projektu pn. Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w województwie kujawsko-pomorskim do roku 2020 zamieszczony jest na stronie internetowej WUP w Toruniu:

16 14 Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 41/706/11 z dnia 16 czerwca 2011 r.). Projekt ten, realizowany był w partnerstwie ze wszystkimi dwudziestoma działającymi w regionie Powiatowymi Urzędami Pracy. Celem projektu było pozyskanie i upowszechnienie wiedzy na temat zapotrzebowania na pracowników o określonych zawodach i umiejętnościach oraz rynku szkoleniowego w województwie kujawskopomorskim. Cel ten został osiągnięty dzięki prowadzeniu monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz badań pracodawców i instytucji szkoleniowych z terenu województwa. Wartości zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu wynosiła ,05 zł, ostatecznie na realizację projektu wydatkowano ,82 zł (99,5%). W 2013 r. kwota wydatków wyniosła ,71 zł. Wyniki prowadzonych badań wskazują, że w województwie kujawskopomorskim (podobnie jak w całym kraju) ogromna większość ponad 70% zawodów, jakimi legitymują się bezrobotni, należy do grupy nadwyżkowych, tzn. takich, w których do powiatowych urzędów pracy wpływa mniej ofert pracy niż rejestruje się bezrobotnych; najczęściej w województwie poszukiwani są pracownicy z wykształceniem zasadniczym zawodowym; u kandydatów do zatrudnienia pracodawcy szczególnie cenią staranność wykonywania pracy oraz obowiązkowość. Mając na uwadze przydatność wyników badań i analiz prowadzonych w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą WUP w Toruniu podjęta została decyzja o jego kontynuacji. Planowany okres realizacji projektu Rynek Pracy pod Lupą II to 2 grudnia 2013 r. 30 czerwca 2015 r. Koszt projektu wynosi ,00 zł. Celem projektu jest wsparcie uczestników kujawsko-pomorskiego rynku pracy w realizacji działań na rzecz łagodzenia skutków i przeciwdziałania bezrobociu poprzez dostarczenie niezbędnych informacji. Umowy z Powiatowymi Urzędami Pracy Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie W ramach Poddziałania w 2013 roku podpisano umowy o dofinansowanie z 11 powiatowymi urzędami pracy na kwotę ,91 zł. Łącznie w ramach Poddziałania w 2013 r. realizowano 24 projekty na kwotę ,72 zł. W ramach tych projektów zainteresowanie projektodawców skupia się głównie wokół form wsparcia, służących upowszechnianiu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia 36,5 etatu doradców zawodowych i 62 etatów pośredników pracy. Realizowane było również wsparcie szkoleniowe dla kluczowych pracowników PUP zajmujących się bezpośrednią aktywizacją osób bezrobotnych. Zakres szkoleń oferowanych uczestnikom w ramach tych projektów dotyczy w szczególności: pracy z osobami bezrobotnymi znajdującymi się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. m.in. z osobami niepełnosprawnymi, osobami powyżej 50 r. ż., kobietami, osobami do 25 r. ż, długotrwale bezrobotnymi; budowy Indywidualnych Planów Działań, zawodoznawstwa oraz nowego systemu kwalifikacji zawodowych w praktyce Publicznych Służb Zatrudnienia, coachingu jako narzędzia doradcy zawodowego i lidera klubu pracy, profesjonalnej współpracy z pracodawcami.

17 15 Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 14 listopada 2013 r. ogłosił ostatni konkurs w ramach Poddziałania Na konkurs złożono 19 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną wartość ,10 zł. Dostępna alokacja przewidziana w Planie działania na rok 2013 dla niniejszego konkursu to ,00 zł. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w I kwartale 2014 r. Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych W związku z ustaleniem przez MPiPS kwot środków (limitów Funduszu Pracy na 2013 r.) na realizację zadań w województwie, WUP w Toruniu zaprosił powiatowe urzędy pracy województwa kujawsko-pomorskiego do składania wniosków o dofinansowanie projektów systemowych w ramach Poddziałania Alokacja dostępna na realizację projektów systemowych PUP przyjęta Uchwałą Zarządu Województwa Nr 2/39/13 z dnia 9 stycznia 2013 r. została zwiększona uchwałą Nr 16/537/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r. i ostatecznie wyniosła ,00 zł. W lutym 2013 r., w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie, podpisano 20 rocznych aneksów do umów ramowych o łącznej wartości ,84 zł (w tym środki publiczne ,00 zł). W związku ze zwiększeniem przez MPiPS kwoty dostępnych środków FP na realizację Poddziałania oraz ze względu na zatwierdzenie rocznych bilansów realizacji projektów systemowych w czerwcu 2013 r. podpisano kolejnych 20 aneksów uaktualniających wartość podpisanych umów na kwotę ,78 zł. W projektach tych realizowane było w roku 2013 wsparcie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, głównie poprzez doradztwo zawodowe/pośrednictwo pracy, staże, szkolenia i przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, a w mniejszym stopniu prace interwencyjne, jak również wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy. Kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie w 2013 r. kierowane było przede wszystkim do bezrobotnych osób do 30 roku życia, w tym w okresie do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły i osób w wieku powyżej 50 roku życia. W 2013 roku w projektach realizowanych w ramach Poddziałania rozpoczęło udział osób, a zakończyło osób. Zakładana w Poddziałaniu efektywność zatrudnieniowa (tj. stosunek liczby osób, które po zakończeniu udziału w projekcie podejmują zatrudnienie do liczby osób, które zostały objęte wsparciem) to 45%. W praktyce od 2011 roku osiąga ona wyższy poziom niż wymagany. W roku 2013 kształtowała się na poziomie ok. 53,03% Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (Działanie 6.2) W roku 2012 zmieniono podejście do wspierania przedsiębiorczości w regionie w ramach Priorytetu VI PO KL i rozdzielono system wsparcia na: wsparcie dotacyjne skierowane do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, przyznawane wyłącznie przez powiatowe urzędy pracy w ramach

18 16 projektu systemowego WUP, realizowanego w partnerstwie z 20 powiatowymi urzędami pracy, którego wdrażanie rozpoczęło się 1 czerwca 2012 r. (projekt systemowy opisany poniżej), wsparcie zwrotne w postaci mikropożyczek w wysokości do 50 tys. zł, udzielane przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. PROJEKT SYSTEMOWY WUP Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego W dniu 30 maja 2012 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę nr 21/642/12 w sprawie przyznania dofinansowania i skierowaniu do realizacji projektu systemowego pn. Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w ramach Działania 6.2 PO KL. Projekt realizowany jest w oparciu o umowę partnerską na rzecz realizacji projektu z dnia 17 maja 2012 r., która została zawarta pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu a wszystkimi dwudziestoma powiatowymi urzędami pracy województwa. Termin realizacji projektu obejmuje okres od 1 czerwca 2012 r. do 28 lutego 2015 r. Budżet projektu wynosi 50 mln złotych, z czego na wypłatę jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie uczestników projektu w postaci szkoleń, dodatków szkoleniowych i stypendiów przeznaczono ,52 zł. Grupę docelową w projekcie stanowiły osoby bezrobotne, które były zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy oraz nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. Projekt preferował udział osób młodych w wieku do 25 roku życia, osób dojrzałych w wieku po 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych. Z uwagi na szczególnie trudną sytuację kobiet na rynku pracy, wynikającą m. in. z występowania szeregu barier stanowiących przeszkodę w podejmowaniu przez nie działalności gospodarczej w projekcie duży nacisk położono również na wspieranie tej grupy osób. Nabór do projektu oraz proces przyznawania jednorazowych środków na uruchomienie działalności gospodarczej odbywał się w latach Projekt zakładał zrekrutowanie 2529 osób oraz przyznanie 2040 dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej. Według stanu w dniu 31 grudnia 2013 r. do projektu zostało zrekrutowanych 2716 osób (w tym 1440 kobiet, 670 osób do 25 roku życia, 311 osób po 50 roku życia, 74 osoby niepełnosprawne), natomiast 2165 osób (w tym 1130 kobiet, 530 osób do 25 roku życia, 240 osób po 50 roku życia, 57 osób niepełnosprawnych) uzyskało dotacje na podjęcie działalności gospodarczej. Ogólna wartość środków przeznaczonych na wypłatę dotacji wyniosła ,83 zł. ty KUJAWSKO OMORSKIEGO OŻYCZKOWEGO pn. POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH, W 2013 r. kon nuowana była realizacja projektu -P FUNDUSZU P zakładającego wsparcie finansowe, doradcze i szkoleniowe dla osób, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą. W ramach projektu, którego realizacja obejmuje okres od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2015 r. planowane jest udzielnie ok. 600 pożyczek. Do końca 2013 r. złożono 210 wniosków o przyznanie pożyczki, na podstawie których podpisano 151 umów na wypłatę środków.

19 17 Najwięcej pożyczek przeznaczonych zostało na cele inwestycyjne (43,05%) i inwestycyjno - obrotowe (53,64%). Średnia wysokość pożyczki przyznanej w 2013 r. wyniosła ,56 zł. Okres spłaty pożyczki wraz z odsetkami nie może przekroczyć 60 miesięcy od momentu podpisania umowy. Możliwe jest udzielenie maksymalnie 6 miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych. W 2013 r. preferencyjne oprocentowanie przyznanych pożyczek wynosiło 3% Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na terenach wiejskich (Działanie 6.3). W ramach Działania 6.3 realizowane były projekty o wartości do zł, ukierunkowane głównie na bezpośrednie wsparcie mieszkańców wsi, celem nabycia przez nich nowych umiejętności zawodowych i poruszania się po rynku pracy, pozwalających na znalezienie zatrudnienia bądź przygotowanie do działalności gospodarczej w zawodach pozarolniczych. W 2013 r. kontynuowane były działania w ramach 9 projektów realizowanych w oparciu o umowy podpisane w ostatnim konkursie ogłoszonym w Działaniu 6.3 w 2011 r Podsumowanie i ocena realizacji Priorytetu VI PO KL 1. W 2013 roku w ramach Priorytetu VI PO KL w województwie kujawskopomorskim podpisano umowy na łączną kwotę ,70 zł, co stanowi 97,94% założeń przyjętych w Planie działania na 2013 r. 2. W analizowanym okresie ogłoszono: 1 konkurs w ramach Poddziałania na wsparcie osób młodych, 1 konkurs pilotażowy na wdrożenie Mobilnych Centrów Aktywizacji Zawodowej, 1 konkurs w ramach Poddziałania na projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia, nabór wniosków w ramach Poddziałania obejmujący instrumenty rynku pracy i usługi rynku pracy wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 3. Projekty ukierunkowane były na kompleksowe wsparcie dla osób poprzez jednoczesne zastosowanie kilku instrumentów w odniesieniu do każdego uczestnika projektu (zarówno w ramach Działania 6.1, jak i 6.2). Aż 86,69% osób kończących udział w projektach zostało objętych Indywidualnym Planem Działania (narzędzie, wpierające proces aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, jest wykorzystywane na szeroką skalę w projektach realizowanych w ramach PO KL z uwagi na niewątpliwy wpływ na dobór odpowiednich form aktywizacji, a w konsekwencji przynoszące wysoką efektywność podejmowanych działań). 4. W celu zapewnienia wysokiej wydajności wykorzystania środków przyznanych na realizację projektów w naborze i konkursach ogłaszanych w 2013 r. określono minimalny odsetek uczestników, którzy powinni podjąć zatrudnienie w wyniku objęcia wsparciem w projekcie tj. 30% - 50% (poziom uzależniony jest od grupy docelowej do której kierowane jest wsparcie). Dodatkowo premiowane są projekty zapewniające efektywność wyższą od wymaganej.

20 18 5. W ramach ogłaszanych konkursów preferowane były projekty, skierowane wyłącznie do osób zamieszkujących obszar powiatów o największej stopie bezrobocia, oraz takie, które oferują szkolenia w zawodach poszukiwanych na kujawsko-pomorskim rynku pracy. 6. Łącznie w 2013 roku w ramach Priorytetu VI PO KL udział w projektach rozpoczęło osób, a zakończyło osób. Działanie/Poddziałanie Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w 2013 r. Liczba osób, które zakończyły udział w projektach w 2013 r. Liczba osób, które zakończyły udział w projektach od początku realizacji Programu do r. Działanie Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Działanie Działanie * Priorytet VI Źródło: Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach PO KL za 2013 r. i dane WUP w Toruniu *dane według wniosków o płatność, które w wyniku działań kontrolnych zatwierdzone zostały w 2013 r. 7. Pomoc kierowana była głównie do osób pozostających bez zatrudnienia najbardziej defaworyzowanych na rynku pracy. Do grup traktowanych jako najbardziej priorytetowe należały osoby do 30 roku życia (w tym absolwenci szkół), osoby powyżej 50 roku życia, kobiety. Od początku wdrażania Priorytetu VI PO KL do końca 2013 r. podpisano łącznie 497 umów o wartości ,56 zł (w tym wartość środków publicznych ,48). Wykorzystano tym samym 104,1% środków przyznanych województwu na realizację ww. zadań. Wykorzystanie alokacji na poziomie przekraczającym 100%, było możliwe z uwagi na planowane przesunięcia środków pomiędzy Priorytetami PO KL. Wyszczególnienie Alokacja wg SzOP Priorytet VI , ,19 103,06 Działanie , ,86 104,69 Poddziałanie , ,17 82,00 Poddziałanie , ,40 83,63 Poddziałanie , ,29 111,94 Działanie , ,70 97,30 Działanie , ,63 96,38 kurs EURO z dnia 29 listopada 2013 r. 4,1942 w zł Wartość podpisanych umów do r. Wykorzystanie alokacji w %

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Toruń, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 1. DYNAMIKA ZMIAN NA WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY... 2 2. FUNDUSZ PRACY... 8 2.1. Środki Funduszu

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU Toruń, marzec 2009 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 1 1. Ogólna charakterystyka funkcjonowania rynku pracy w województwie kujawsko pomorskim... 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU Czarnków, 8 maj 2011 I. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU ZADANIA I KOMPETENCJE Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 19, 69-100 Słubice Tel. 95-7583608, fax: 95-7583609 e - mail: sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE URZĄD PRACY OR-0250-4/DS/04 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2004r. (analiza roczna) Białogard luty 2005r. Informacja

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT)

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT) REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT) Opole, marzec 2012 SPIS TREŚCI: Wstęp 3 I. Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rzecz łagodzenia skutków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce nr 3/2012 Człowiek - najlepsza inwestycja Kształcenie ustawiczne Rozpoczęcie działalności gospodarczej wsparcie w ramach PO KL Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. str. 1 z 112

UZASADNIENIE. str. 1 z 112 UZASADNIENIE Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. nastąpiło załamanie pozytywnych trendów przejawiających się w dynamicznym wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH RYNEK 2014 PRACY Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2014 Powiatowy program promocji

Bardziej szczegółowo

Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE

Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE za 2010 r. Konin, luty 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 1 S P I S T R E Ś C I 1. SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY 3 2. DZIAŁANIA PODEJMOWANE

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Opracowała: Joanna Serafin specjalista ds. analiz rynku pracy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W ZWOLENIU ul. Ludowa 7 26-700 Zwoleń www.pupzwolen.pl

Bardziej szczegółowo

Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2011 rok

Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2011 rok POWIATOWY URZĄD PRACY W GRUDZIĄDZUU Informator o działalności Powiatowegoo Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2011 rok Grudziądz, marzec 2012 Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Analizy i prognozy rynku pracy w Wielkopolsce. Badania własne WORP

Analizy i prognozy rynku pracy w Wielkopolsce. Badania własne WORP Analizy i prognozy rynku pracy w Wielkopolsce Badania własne WORP Poznań, 2011 Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań www.efs.wup.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE OR-0250-4/DS/06 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2007r. (analiza roczna) Białogard luty 2008r. Informacja roczna

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 16 kwietnia 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W SOKOŁOWIE PODLASKIM ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 025 787 22 04, 025 781 71 30 fax.: 025 781 71 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY za 2014 rok LUTY, 2015 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP... 3 II. LUDNOŚĆ... 6 III. PODMIOTY GOSPODARCZE......

Bardziej szczegółowo

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Wrzesień 2014 1 I. Charakterystyka rynku pracy powiatu mławskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim za 2010 rok Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki, 04.03.2010r. Spis treści: STAN BEZROBOCIA W POWIECIE MIŃSKIM... 3 1.... P OZIOM

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2012

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2012 O s t r ó w M a z o w i e c k a, L u t y 2 0 1 3 r. I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo