INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU 2013 I 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU 2013 I 2014"

Transkrypt

1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU 2013 I 2014 Toruń, marzec 2014 r.

2 SPIS TREŚCI: 1. CHARAKTERYSTYKA ZMIAN NA RYNKU PRACY W 2013 ROKU FUNDUSZ PRACY W 2013 ROKU ŚRODKI FUNDUSZU PRACY PRZYZNANE W 2013 ROKU WYDATKI FUNDUSZU PRACY W 2013 ROKU GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE NA RZECZ RYNKU PRACY W 2013 ROKU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INNE PROGRAMY RYNKU PRACY REALIZOWANE W 2013 ROKU SYTUACJA NA RYNKU PRACY W PIERWSZYCH MIESIĄCACH 2014 ROKU FUNDUSZ PRACY I EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W 2014 ROKU PODSUMOWANIE... 26

3 1 1. CHARAKTERYSTYKA ZMIAN NA RYNKU PRACY W 2013 ROKU W województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2013 roku funkcjonowały podmioty gospodarki narodowej * (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie). W ciągu roku ich liczba wzrosła o 1,7% (w roku poprzednim wzrost wyniósł 2,0%). W sektorze publicznym działało 5900 podmiotów (o 0,6% mniej niż przed rokiem), a w sektorze prywatnym podmioty (o 1,8% więcej). Firmy będące własnością osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą łącznie stanowiły 74,9% zarejestrowanych w REGON (w odniesieni do końca 2012 roku liczba tych osób wzrosła o 1,3%, ale ich udział zmniejszył się o 0,3 pkt. proc.). W 2013 roku utworzono nowe podmioty gospodarcze, zlikwidowano podmioty, a podmioty zawiesiły działalność. Pomimo wzrostu liczby podmiotów gospodarczych, w roku 2013 odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim spadek przeciętnego zatrudnienia ** w sektorze przedsiębiorstw: ukształtowało się ono na poziomie 240,8 tys. osób i było niższe niż w roku poprzednim o 1,6% (w skali kraju odnotowano w tym zakresie spadek o 1,0% *** ). W województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2013 r. spadek przeciętnego zatrudnienia w skali roku odnotowano m. in. w budownictwie (o 4,9%) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (o 4,5%). Przeciętne zatrudnienie najbardziej zwiększyło się w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (o 21,6%) oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 6,1%). Według stanu w dniu 31 grudnia 2013 roku w województwie kujawskopomorskim zarejestrowanych pozostawało bezrobotnych. W porównaniu z końcem roku poprzedniego liczba bezrobotnych wzrosła o 1306 osób (0,9%). W tym samym czasie w Polsce liczba bezrobotnych wzrosła o 1,0% ****. Rok 2013 był piątym z kolei, w którym odnotowano wzrost liczby bezrobotnych, jednakże był on znacznie mniejszy niż w roku 2012, kiedy wyniósł 6,6%. W 2013 roku wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w 17 powiatach: od 0,7% w powiecie nakielskim do 11,2% w powiecie radziejowskim. Spadek odnotowano w 6 powiatach: od 0,5% w powiecie inowrocławskim do 10,2% w Grudziądzu. W wartościach bezwzględnych największy wzrost liczby bezrobotnych wystąpił w Toruniu (625 osób), natomiast największy spadek w Grudziądzu (857 osób). Stopa bezrobocia rejestrowanego, charakteryzująca udział bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo, w województwie kujawsko-pomorskim wyniosła w końcu 2013 roku 18,1% i była taka sama jak w końcu poprzedniego roku (w tym samym czasie w Polsce wskaźnik stopy bezrobocia również nie zmienił się i w końcu grudnia 13 wyniósł 13,4%). * Źródło: Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim. Stan na koniec 2013 r. Opracowanie sygnalne, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, luty 2014 r. ** Źródło: *** Źródło: **** Źródło: zakładka Statystyki rynku pracy

4 2 Podregiony i powiaty Bezrobotni oraz stopa bezrobocia według podregionów i powiatów Stan w końcu okresu Bezrobotni Stopa bezrobocia 2012 rok 2013 rok osoby Polska ,0 13,4 13,4 0,0 Województwo razem ,9 18,1 18,1 0,0 Podregion bydgosko-toruński ,4 10,7 11,1 0,4 Bydgoski ,1 13,4 13,9 0,5 Toruński ,4 20,4 21,2 0,8 m. Bydgoszcz ,3 8,6 8,8 0,2 m. Toruń ,1 9,6 10,2 0,6 Podregion grudziądzki ,0 21,5 21,2-0,3 Brodnicki ,7 15,1 15,8 0,7 Chełmiński ,2 24,6 25,2 0,6 Golubsko-Dobrzyński ,5 23,4 24,3 0,9 Grudziądzki ,7 28,1 27,1-1,0 Sępoleński ,3 24,7 25,1 0,4 Świecki ,8 18,8 18,1-0,7 Tucholski ,8 21,1 21,8 0,7 Wąbrzeski ,5 22,6 22,8 0,2 m. Grudziądz ,2 22,6 20,7-1,9 Podregion włocławski ,3 23,8 23,8 0,0 Aleksandrowski ,7 23,6 24,1 0,5 Inowrocławski ,5 23,7 23,5-0,2 Lipnowski ,4 28,7 29,1 0,4 Mogileński ,6 21,2 22,6 1,4 Nakielski ,7 23,5 23,6 0,1 Radziejowski ,2 24,3 26,3 2,0 Rypiński ,3 20,5 21,1 0,6 Włocławski ,1 28,7 28,0-0,7 Żniński ,6 22,7 22,9 0,2 m. Włocławek ,2 21,3 20,0-1,3 * dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych wzrost/ spadek Źródło: Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy oraz dane GUS i MPiPS % grudzień 2012* grudzień 2013 wzrost/ spadek (w pkt. proc.) W 2013 roku zwiększyła się zarówno liczba bezrobotnych kobiet (o 0,6% czyli 503 osoby), jak i mężczyzn (o 1,2% czyli 803 osoby). Znaczny względny wzrost (32,7%, czyli 1621 osób) wystąpił w kategorii osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. O 0,6% (47 osób) wzrosła liczba osób będących w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, ale w kategorii osób, które ukończyły szkołę wyższą do 27 roku życia wystąpił spadek o 9,1% (140 osób). Wśród bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy największy względny wzrost odnotowano w populacji osób, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia (o 14,2%, czyli 405 osób), najmniejszy zaś wśród osób

5 3 niepełnosprawnych (o 0,4%, czyli 27 osób). O 24,2% wzrosła również liczba osób powracających do rejestracji po zakończeniu kontraktu socjalnego, ale wzrost ten wyniósł 22 osoby. Największy bezwzględny wzrost odnotowano wśród długotrwale bezrobotnych (o 5455 osób), osób powyżej 50 roku życia (3188 osób) oraz osób bez kwalifikacji zawodowych (2558 osób). Spadek liczby bezrobotnych dotyczył jedynie osób do 25 roku życia (o 4,8%, czyli 1480 osób). Liczba osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy ogółem wzrosła w 2013 roku o 2,0% (2746 osób). W dalszym ciągu niekorzystnie przedstawia się struktura bezrobotnych pod względem cech społeczno-demograficznych: udział osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy wzrósł w ciągu roku o 1,0 pkt proc. i wyniósł 93,5%. Najbardziej o 3,2 pkt. proc. wzrósł udział osób długotrwale bezrobotnych, które w końcu 2013 r. stanowiły 57,2% ogółu, natomiast największy spadek o 3,4 pkt. proc. dotyczył osób uprawnionych do pobierania zasiłku (15,4% ogółu bezrobotnych). UDZIAŁ WYBRANYCH KATEGORII BEZROBOTNYCH W LICZBIE BEZROBOTNYCH OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM. STAN W KOŃCU OKRESU 100,0 90,0 92,5 93,5 80,0 70,0 udział w % 60,0 50,0 40,0 57,2 54,1 54,1 53,9 45,0 45,7 30,0 20,0 22,6 20,6 20,6 19,4 18,8 15,4 10,0 5,4 5,4 3,3 4,4 4,4 4,3 0,0 bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy długotrwale bezrobotni kobiety zamieszkali na wsi powyżej 50 roku zycia do 25 roku zycia z prawem do zasiłku w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki zwolnieni z przyczyn dot. zakładu pracy niepełnosprawni grudzień 2012 r. grudzień 2013 r. Źródło: Sprawozdanie MPiPS-01 o rynku pracy W 2013 roku w powiatowych urzędach pracy w województwie kujawskopomorskim zarejestrowało się nowych bezrobotnych (o 5,5% więcej niż w roku poprzednim). W porównaniu z rokiem 2012 o 2,1% wzrosła liczba osób rejestrujących się po raz pierwszy, natomiast o 6,3% liczba osób, które do rejestrów PUP powróciły po raz kolejny. W tym samym czasie z rejestrów wyłączono bezrobotnych (o 10,5% więcej niż w roku poprzednim). Najważniejszą przyczyną wyłączeń ( osób, czyli 47,4%) było podjęcie pracy (w roku poprzednim było to odpowiednio: osób i 44,3%), przede wszystkim niesubsydiowanej (84,7% wszystkich podjęć pracy;

6 4 w roku poprzednim 84,4%). Wśród bezrobotnych podejmujących pracę w 2013 roku przewagę mieli mężczyźni, którzy stanowili 51,6% tej populacji (w roku poprzednim było to 51,7%). L.p. Bilans bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach Wyszczególnienie 2012 rok 2013 rok zmiana w osobach w % 1. Bezrobotni według stanu w końcu roku poprzedniego ,6 2. Bezrobotni zarejestrowani w okresie: ,5 po raz pierwszy ,1 po raz kolejny (od 1990 r.) ,3 po pracach interwencyjnych ,6 po robotach publicznych ,9 po stażu ,7 po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych ,0 po szkoleniu ,5 po pracach społecznie użytecznych ,1 po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego ,5 3. Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w okresie z powodu: ,5 3a. podjęcia pracy ,0 1) niesubsydiowanej ,5 w tym pracy sezonowej ,3 2) subsydiowanej ,4 - prac interwencyjnych ,1 - robót publicznych ,9 - podjęcia działalności gospodarczej ,8 - podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego ,2 - inne ,8 3b. rozpoczęcia szkolenia ,2 3c. rozpoczęcia stażu ,9 3d. rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych ,8 3e. rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej ,9 rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 3f. lub podpisania kontraktu socjalnego odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej 3g. pracy lub innej formy pomocy , ,0 3h. niepotwierdzenia gotowości do pracy ,1 3i. dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego ,2 3j. podjęcia nauki ,0 3k. ukończenia 60/65 lat ,5 3l. nabycia praw emerytalnych lub rentowych ,2 3m. nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego ,3 3n. innych ,2 4. Bezrobotni według stanu w końcu okresu ,9 - w tym zarejestrowani po raz pierwszy ,4 Źródło: MPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy osoby

7 5 Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło w 2013 roku bezrobotnych (o 18,5% więcej niż w roku poprzednim). Z zatrudnienia subsydiowanego skorzystało bezrobotnych (o 15,4% więcej): przede wszystkim były to roboty publiczne (4762 osoby) oraz podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego (3138 osób). Prace interwencyjne podjęło 2282 bezrobotnych, natomiast działalność gospodarczą rozpoczęło 1645 bezrobotnych. Inne zatrudnienie subsydiowane (do którego zalicza się przede wszystkim podjęcie działalności gospodarczej dzięki dotacjom z działania 6.2 PO KL w ramach projektu systemowego Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego, a także m. in. podjęcia pracy przez niepełnosprawnych finansowane przez PFRON) podjęło 1716 bezrobotnych. Szkolenia w 2013 roku rozpoczęło 8681 bezrobotnych (o 12,2% więcej niż w roku 2012), staże osób (o 16,9% więcej), prace społecznie użyteczne 4604 osoby (o 14,9% więcej). Przygotowanie zawodowe dorosłych rozpoczęło w 2013 roku 13 bezrobotnych (o 5 osób mniej niż w roku poprzednim) AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W WYBRANYCH FORMACH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH osoby zatrudnienie niesubsydiowane zatrudnienie subsydiowane szkolenie staż przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne 2012 rok 2013 rok Źródło: opracowanie własne na podstawie MPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy Łącznie w 2013 roku z różnych form aktywizacji zawodowej (zatrudnienie subsydiowane, szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace społecznie użyteczne) skorzystało bezrobotnych (o 15,2% więcej niż w roku poprzednim). Było to możliwe dzięki zwiększeniu środków Funduszu Pracy przyznanych dla województwa na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty.

8 6 W 2013 roku 224 bezrobotnych rozpoczęło realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisało kontrakt socjalny (w 2012 roku były to 184 osoby). W omawianym okresie dla bezrobotnych i 262 poszukujących pracy przygotowano Indywidualne Plany Działania (IPD), które mają na celu doprowadzenie do podjęcia przez nich odpowiedniej pracy (w roku 2012 było to odpowiednio: bezrobotnych i 282 poszukujących pracy). W 2013 roku do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawskopomorskim pracodawcy zgłosili wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Było to o 16,8% propozycji więcej niż w roku poprzednim. Liczba propozycji na formy subsydiowane (zatrudnienie subsydiowane oraz miejsca aktywizacji razem) wzrosła o 10,1%, natomiast na zatrudnienie niesubsydiowane o 23,8%. W tym samym czasie w Polsce liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej wzrosła ogółem o 11,1%, liczba propozycji na formy subsydiowane zwiększyła się o 7,3%, natomiast liczba ofert na zatrudnienie niesubsydiowane wzrosła o 13,7% *. W 2013 roku w województwie kujawsko-pomorskim pracodawcy 59 razy zgłaszali zamiar dokonania zwolnień z przyczyn dotyczących zakładów pracy. Łącznie dotyczyło to 1819 pracowników (w roku 2012 było to odpowiednio: 77 zgłoszeń dotyczących 3408 osób). Liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładów pracy w końcu 2013 roku wzrosła w odniesieniu do roku poprzedniego o 32,7% i wyniosła 6578 osób, co stanowiło 4,4% ogółu bezrobotnych. 2. FUNDUSZ PRACY W 2013 ROKU W dniu 17 grudnia 2012 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął Uchwałę Nr XXIX/495/12 w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2013 roku ŚRODKI FUNDUSZU PRACY PRZYZNANE W 2013 ROKU Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał w listopadzie 2012 roku na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 rok środki z Funduszu Pracy w kwocie ,5 tys. zł. Decyzją z dnia 1 marca 2013 r. zwiększył ww. kwotę do wysokości ,6 tys. zł. Z wyżej wymienionej kwoty ,1 tys. zł zostało przeznaczone dla samorządów powiatów województwa kujawsko-pomorskiego. Podziału tej kwoty, pomiędzy samorządy powiatów, dokonano w oparciu o wspomniane wyżej Kryteria. Ostatecznie kwota ta, na skutek wniosków pięciu powiatowych urzędów pracy, dotyczących przesunięcia środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie innych fakultatywnych zadań na finansowanie programów na rzecz promocji * Źródło: zakładka Statystyki rynku pracy

9 7 zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, uległa zwiększeniu do wysokości ,2 tys. zł. Pozostałe środki, tj. kwotę ,4 tys. zł samorząd województwa przeznaczył, zgodnie z Uchwałą Nr 2/39/13 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie zasad wykorzystania środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa w 2013 roku oraz Uchwałą Nr 16/537/13 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2013 r., zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wykorzystania środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa w 2013 roku, na realizację projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w ramach Poddziałania Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy. Podziału tych środków dokonano również w oparciu o wspomniane wyżej Kryteria. W grudniu 2012 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej określił Zasady ubiegania się o środki z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 roku. W oparciu o te zasady w lutym 2013 roku uruchomione zostały środki z rezerwy na dofinansowanie/finansowanie projektów w ramach programów specjalnych. Powiatowe urzędy pracy z województwa kujawsko-pomorskiego pozyskały z tego tytułu kwotę 2995,1 tys. zł, w tym na: program specjalny skierowany do bezrobotnych rodziców posiadających na utrzymaniu co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu otrzymał środki w wysokości 1200,00 tys. zł. W ramach projektu zaplanowano zaktywizowanie 150 osób w następujących formach wsparcia: stażach, refundacjach podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, robotach publicznych, programy specjalne skierowane do osób bezrobotnych do 30 roku życia. Trzy powiatowe urzędy pracy otrzymały środki w wysokości 1 614,7 tys. zł (PUP w Lipnie 695,0 tys. zł, w Sępólnie Krajeńskim 219,7 tys. zł, dla Powiatu Toruńskiego 700,0 tys. zł). W ramach projektów zaplanowano objęcie aktywizacją 234 osoby bezrobotne w następujących formach wsparcia: stażach, refundacjach podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, szkoleniach, robotach publicznych, program specjalny skierowany do osób powyżej 50 roku życia: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim otrzymał środki w wysokości 180,4 tys. zł. Projekt zakładał aktywizację 30 osób bezrobotnych w następujących formach wsparcia: stażach, refundacjach podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, robotach publicznych.

10 8 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w miesiącach styczniu i lutym uruchomiło dwie transze środków z rezerwy FP z przeznaczeniem na realizację programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy dla osób do 30 roku życia i powyżej 50 roku życia. W ramach tych środków Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał dla województwa kujawsko-pomorskiego środki na łączną kwotę 6118,9 tys. zł. Projekty były realizowane przez PUP w Grudziądzu (1647,5 tys. zł), Lipnie (958,7 tys. zł), Nakle nad Notecią (284,2 tys. zł), Rypinie (217,5 tys. zł), Sępólnie Krajeńskim (573,7 tys. zł), dla Miasta Torunia (500,0 tys. zł), dla Powiatu Toruńskiego (1680,0 tys. zł) i w Tucholi (257,3 tys. zł). W czerwcu 2013 r. została uruchomiona III transza środków rezerwy FP przeznaczona na realizację programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Województwo kujawskopomorskie w ramach tej transzy otrzymało środki w wysokości 4081,5 tys. zł. na realizację 18 projektów powiatowych urzędów pracy (PUP w Bydgoszczy i PUP w Świeciu nie składały wniosku). Kolejne dwie transze środków zostały uruchomione w listopadzie 2013 r. W ramach IV transzy województwo kujawsko-pomorskie otrzymało środki w wysokości 5659,7 tys. zł na realizację 2 programów dla osób bezrobotnych do 30 roku życia oraz 16 programów dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (PUP w Brodnicy, Chełmnie, Świeciu i Wąbrzeźnie nie składały wniosku). Przyznane w V transzy środki w wysokości 2277,8 tys. zł przeznaczone były na realizację 2 programów dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, 9 programów dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz 1 program dla osób zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Wymienione wyżej projekty realizowane były przez PUP w Golubiu-Dobrzyniu, Grudziądzu, Inowrocławiu, Lipnie, Mogilnie, Nakle, Radziejowie, Sępolnie Kraj, dla Powiatu Toruńskiego, Tucholi. Pozostałe PUP-y nie składały wniosków. Ponadto zgodnie z Zasadami ubiegania się o środki z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 roku powiatowe urzędy pracy województwa kujawsko-pomorskiego aplikowały o środki na realizację programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi, w tym w ramach programów współfinansowanych z wkładu finansowego Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Środki na ten cel pozyskało siedem powiatowych urzędów pracy na łączną kwotę 5606,0 tys. zł (w Bydgoszczy 2000,0 tys. zł, w Grudziądzu 500,0 tys. zł, w Inowrocławiu 300,0 tys. zł, w Sępólnie Krajeńskim 62,8 tys. zł, w Świeciu 256,0 tys. zł, dla Powiatu Toruńskiego 1300,0 tys. zł, we Włocławku 1187,2 tys. zł). Osoby objęte ww. programami aktywizowano w ramach: staży, szkoleń, prac interwencyjnych, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

11 9 W sumie w 2013 roku samorządy powiatów województwa kujawskopomorskiego złożyły 90 wniosków o dodatkowe środki z rezerwy Ministra, na realizację których otrzymały ,0 tys. zł na aktywizację 3552 osób. Ogółem w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową bezrobotnych otrzymało z Funduszu Pracy środki w wysokości ,6 tys. zł. Było to o 27,9% więcej niż w 2012 roku (kiedy kwota ta wyniosła ,3 tys. zł * ) WYDATKI FUNDUSZU PRACY W 2013 ROKU Wydatki ogółem Funduszu Pracy w województwie kujawsko-pomorskim ** w 2013 roku wzrosły w odniesieniu do roku poprzedniego o 15,7% i wyniosły ,9 tys. zł. Wzrost dotyczył wszystkich głównych rodzajów wydatków, ale najbardziej zwiększyła się kwota przeznaczona na programy na rzecz promocji zatrudnienia o 28,2%, natomiast kwota wydatków na zasiłki dla bezrobotnych (łącznie ze składkami) wzrosła o 6,7%. Struktura wydatków Funduszu Pracy w latach rok 2013 rok Wyszczególnienie udział udział zmiana do 2012 r. w tys. zł w tys. zł w % w % w tys. zł w % Wydatki ogółem ,4 100, ,9 100, ,5 15,7 zasiłki i świadczenia ,6 56, ,5 52, ,9 7,0 w tym zasiłki dla bezrobotnych ,1 53, ,5 49, ,4 6,7 programy na rzecz promocji zatrudnienia ,0 40, ,5 44, ,5 28,2 pozostałe ,8 3, ,9 3, ,1 12,8 Źródło: MPiPS-02 Sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy za miesiąc grudzień 2012 i 2013 r. Udział środków przeznaczonych na aktywizację bezrobotnych wyniósł 44,7% (wobec 40,4% w roku poprzednim), natomiast środki wydatkowane na zasiłki dla bezrobotnych stanowiły 49,6% (wobec 53,8% w roku 2012). W strukturze wydatków na programy na rzecz promocji zatrudnienia największy udział 42,5% przypadł wydatkom na stypendia i składki na ubezpieczenie społeczne za okres stażu. Koszty szkoleń stanowiły 3,6% tych wydatków, a stypendia za okres szkolenia 2,8%. Na refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy wydatkowano 16,3%, a na środki na podjęcie działalności gospodarczej 12,7% ogółu wydatków na programy na rzecz promocji zatrudnienia. Z kolei 12,3% tych wydatków to koszty robót publicznych, a 5,8% prac interwencyjnych. * Kwota ta różni się od wcześniej publikowanej ze względu na korektę dokonaną w kwietniu 2013 r. ** dane na podstawie MPiPS-02 Sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy za miesiąc grudzień 2013 roku

12 10 STRUKTURA WYDATKÓW FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU środki na podjęcie działalności gospodarczej 12,7% projekty pilotażowe 0,2% koszty specyficznych elementów programów specjalnych 0,7% pozostałe wydatki 1,2% za okres szkolenia 2,8% refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy 16,3% za okres studiów podyplomowych 0,04% zatrudnienie wspierane 0,2% prace społecznie użyteczne 1,6% roboty publiczne 12,3% prace interwencyjne 5,8% szkolenia 3,6% stypendia i składki na ubezpieczenie społeczne 45,5% za okres stażu 42,5% za okres przygotowania zawodowego dorosłych 0,1% za okres kontynuowania nauki 0,1% Źródło: Sprawozdanie MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy

13 11 3. GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE NA RZECZ RYNKU PRACY W 2013 ROKU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM 3.1. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) przewidzianej w wyżej wymienionym okresie programowania w Polsce. Głównym celem Programu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, na mocy decyzji Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego, pełni w ramach PO KL funkcję Instytucji Wdrażającej (IP2) w Priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich dla następujących działań: Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Według stanu na koniec 2013 r. udział Priorytetu VI w całkowitej alokacji finansowej dla komponentu regionalnego to około 35%. W województwie kujawskopomorskim jest to kwota 167 mln euro, tj. około 698,9 mln zł (przy kursie 1 euro = 4,1942 zł), w tym w ramach: Działania ,1 mln zł (78,1%), Działania ,7 mln zł (20,8%), Działania 6.3 7,1 mln zł (1%). W 2013 roku WUP prowadził szereg działań bieżących, związanych z realizacją zadań Instytucji Wdrażającej/IP2, w tym m.in. z: ogłaszaniem konkursów, naborem i oceną złożonych wniosków o dofinansowanie projektów, podpisywaniem umów o dofinansowanie projektów, organizacją spotkań informacyjnych dla zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach Priorytetu VI, monitoringiem i rozliczaniem realizowanych projektów, przekazywaniem płatności, kontrolą projektów w miejscu ich realizacji. Wyżej wymienione zadania IP2 WUP realizował w następujących obszarach: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (Działanie 6.1) Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy W 2013 roku w Poddziałaniu kontynuowanych było 65 projektów o łącznej wartości ,32 zł. Były to projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach umów podpisanych w 2012 r. i 2013 r. w wyniku konkursów ogłoszonych przed 2013 rokiem. W ramach tych projektów wsparcie zostało skierowane do 3068 osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo), które objęte zostały kompleksowym wsparciem, obejmującym m.in.: poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, szkolenia w zakresie kompetencji kluczowych oraz

14 12 warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, staże/praktyki zawodowe oraz szkolenia zawodowe (np.: spawanie metodą MIG/MAG, uprawnienia elektryczne, uprawnienia dekarza I stopnia, kwalifikacja wstępna przyspieszona, obrabiarki sterowane numerycznie, pracownik biurowy, pracownik magazynowy z obsługą wózków widłowych, opiekunka dla dzieci i osób starszych, przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B, kadry i płace, pielęgnacja terenów zielonych). Zgodnie z podpisanymi umowami minimum 30% uczestników wszystkich projektów realizowanych w 2013 r. uzyska zatrudnienie w ciągu 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. W marcu 2013 r., został ogłoszony konkurs (skierowany wyłącznie do osób młodych do 30 roku życia, w tym 50% to osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły) w ramach Poddziałania ze zwiększoną alokacją do ,00 zł. W ramach konkursu, do końca 2013 r., podpisanych zostało 20 umów o dofinansowanie projektu. Wartość podpisanych umów to ,22 zł. W listopadzie 2013 roku ogłoszony został konkurs na realizację projektów modelowych (alokacja wyniosła zł). Celem konkursu jest wyłonienie projektów będących odwzorowaniem Modelu aktywizacji osób bezrobotnych z obszarów wiejskich. Ww. model opracowany został w oparciu o Model Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej, tj. produkt finalny projektu innowacyjnego testującego, realizowanego w ramach Priorytetu VI PO KL przez Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Partner w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu. Projekty będą realizowane w partnerstwie z podmiotami zaangażowanymi w pracę na rzecz społeczności lokalnych na terenie sołectw dzięki mobilności personelu projektu. Wyłonienie projektów do dofinansowania projektów nastąpi w I kwartale 2014 r. Projekty innowacyjne testujące i ponadnarodowe w ramach Priorytetu VI PO KL W roku 2013 kontynuowana była realizacja 2 projektów innowacyjnych, o łącznej wartości ,95 zł. Jeden z projektów realizowany był w ramach tematu Działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej i obejmował testowanie i wdrożenie procedur związanych z profilowaniem osób bezrobotnych. Produktem finalnym projektu było innowacyjne narzędzie dla pracowników PUP, składające się z aplikacji komputerowej do profilowania bezrobotnych PROFIL. Drugi projekt realizowany był w temacie Rozwój i testowanie instrumentów wspierających godzenie życia zawodowego i rodzinnego oraz zwalczanie dyskryminacji w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność i obejmował testowanie i wdrożenie podejścia polegającego na prowadzeniu działań z zakresu aktywizacji zawodowej na terenie sołectw dzięki mobilności przygotowanych zespołów pracowników PUP oraz multiplikacji usług i instrumentów rynku pracy skierowanych do grupy odbiorców projektu, która do tej pory w ogóle lub w niewielkim zakresie z nich korzystała. Produktem finalnym projektu jest Model Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej (MCAZ), który zakłada prowadzenie usług i stosowanie instrumentów rynku pracy w formie mobilnej w celu objęcia działaniami aktywizacyjnymi grupy dyskryminowanej na rynku pracy - bezrobotnych

15 13 kobiet zamieszkujących w gminach wiejskich lub na obszarze wiejskim gminy miejsko-wiejskiej. W 2013 r. zostały również podpisane 3 umowy o dofinansowanie projektu na kwotę ,33 zł na projekty współpracy ponadnarodowej. Celem realizacji 2 projektów jest zaadaptowanie sprawdzonych u partnerów z innych krajów (Holandia, Wielka Brytania) narzędzi i rozwiązań stosowanych do skutecznej aktywizacji zawodowej osób 50+. Efektem współpracy ponadnarodowej trzeciego projektu będzie adaptacja francuskiego Modelu Wielopłaszczyznowej Aktywizacji obejmującego szkolenia, staże i szerokie wsparcie personalne skierowane do kobiet w wieku lata pozostających bez zatrudnienia z powiatów lipnowskiego, radziejowskiego i włocławskiego i upowszechnienie go, jako instrumentu wsparcia, który może być stosowany przez m.in. powiatowe urzędy pracy, NGO, Lokalne Grupy Działania. W Poddziałaniu realizowany był również projekt badawczy, którego celem było sformułowanie prognoz dotyczących zapotrzebowania na pracowników z wyższym wykształceniem na kujawsko-pomorskim rynku pracy do roku * Na podstawie zebranych danych opracowano raport przedstawiający obecną sytuację osób z wyższym wykształceniem na kujawsko-pomorskim rynku pracy, możliwości dopasowania kwalifikacji osób kończących studia do potrzeb rynku pracy (zarówno z perspektywy uczelni wyższych, jak i samych pracodawców, oczekiwania pracodawców w stosunku do kandydatów do pracy z wyższym wykształceniem), a także prognozę popytu na pracę, m.in. według sektorów i grup zawodów w perspektywie do 2020 roku. Prognoza popytu na pracę przeprowadzona została w trzech wariantach: optymistycznym, neutralnym i pesymistycznym. Opracowanie zawiera również szereg rekomendacji skierowanych do pięciu grup odbiorców: osób, które na różnych etapach swojego życia dokonują wyborów edukacyjnych lub współuczestniczą w tych decyzjach (uczniowie, kandydaci na studia, studenci, rodzice/opiekunowie, nauczyciele), uczelni wyższych, pracodawców i organizacji pracodawców, władz samorządowych szczebla lokalnego, powiatowego i regionalnego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2013 roku w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1, w tym w ramach projektów innowacyjnych i ponadnarodowych, rozpoczęły udział 1773 osoby, a zakończyło 1789 osób. PROJEKT SYSTEMOWY WUP Rynek Pracy pod Lupą W okresie od 1 stycznia 2011 r. 31 grudnia 2013 r., w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, trwała realizacja własnego projektu systemowego Rynek Pracy pod Lupą (realizowanego na mocy Uchwały Zarządu * Raport z realizacji projektu pn. Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w województwie kujawsko-pomorskim do roku 2020 zamieszczony jest na stronie internetowej WUP w Toruniu:

16 14 Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 41/706/11 z dnia 16 czerwca 2011 r.). Projekt ten, realizowany był w partnerstwie ze wszystkimi dwudziestoma działającymi w regionie Powiatowymi Urzędami Pracy. Celem projektu było pozyskanie i upowszechnienie wiedzy na temat zapotrzebowania na pracowników o określonych zawodach i umiejętnościach oraz rynku szkoleniowego w województwie kujawskopomorskim. Cel ten został osiągnięty dzięki prowadzeniu monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz badań pracodawców i instytucji szkoleniowych z terenu województwa. Wartości zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu wynosiła ,05 zł, ostatecznie na realizację projektu wydatkowano ,82 zł (99,5%). W 2013 r. kwota wydatków wyniosła ,71 zł. Wyniki prowadzonych badań wskazują, że w województwie kujawskopomorskim (podobnie jak w całym kraju) ogromna większość ponad 70% zawodów, jakimi legitymują się bezrobotni, należy do grupy nadwyżkowych, tzn. takich, w których do powiatowych urzędów pracy wpływa mniej ofert pracy niż rejestruje się bezrobotnych; najczęściej w województwie poszukiwani są pracownicy z wykształceniem zasadniczym zawodowym; u kandydatów do zatrudnienia pracodawcy szczególnie cenią staranność wykonywania pracy oraz obowiązkowość. Mając na uwadze przydatność wyników badań i analiz prowadzonych w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą WUP w Toruniu podjęta została decyzja o jego kontynuacji. Planowany okres realizacji projektu Rynek Pracy pod Lupą II to 2 grudnia 2013 r. 30 czerwca 2015 r. Koszt projektu wynosi ,00 zł. Celem projektu jest wsparcie uczestników kujawsko-pomorskiego rynku pracy w realizacji działań na rzecz łagodzenia skutków i przeciwdziałania bezrobociu poprzez dostarczenie niezbędnych informacji. Umowy z Powiatowymi Urzędami Pracy Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie W ramach Poddziałania w 2013 roku podpisano umowy o dofinansowanie z 11 powiatowymi urzędami pracy na kwotę ,91 zł. Łącznie w ramach Poddziałania w 2013 r. realizowano 24 projekty na kwotę ,72 zł. W ramach tych projektów zainteresowanie projektodawców skupia się głównie wokół form wsparcia, służących upowszechnianiu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia 36,5 etatu doradców zawodowych i 62 etatów pośredników pracy. Realizowane było również wsparcie szkoleniowe dla kluczowych pracowników PUP zajmujących się bezpośrednią aktywizacją osób bezrobotnych. Zakres szkoleń oferowanych uczestnikom w ramach tych projektów dotyczy w szczególności: pracy z osobami bezrobotnymi znajdującymi się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. m.in. z osobami niepełnosprawnymi, osobami powyżej 50 r. ż., kobietami, osobami do 25 r. ż, długotrwale bezrobotnymi; budowy Indywidualnych Planów Działań, zawodoznawstwa oraz nowego systemu kwalifikacji zawodowych w praktyce Publicznych Służb Zatrudnienia, coachingu jako narzędzia doradcy zawodowego i lidera klubu pracy, profesjonalnej współpracy z pracodawcami.

17 15 Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 14 listopada 2013 r. ogłosił ostatni konkurs w ramach Poddziałania Na konkurs złożono 19 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną wartość ,10 zł. Dostępna alokacja przewidziana w Planie działania na rok 2013 dla niniejszego konkursu to ,00 zł. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w I kwartale 2014 r. Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych W związku z ustaleniem przez MPiPS kwot środków (limitów Funduszu Pracy na 2013 r.) na realizację zadań w województwie, WUP w Toruniu zaprosił powiatowe urzędy pracy województwa kujawsko-pomorskiego do składania wniosków o dofinansowanie projektów systemowych w ramach Poddziałania Alokacja dostępna na realizację projektów systemowych PUP przyjęta Uchwałą Zarządu Województwa Nr 2/39/13 z dnia 9 stycznia 2013 r. została zwiększona uchwałą Nr 16/537/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r. i ostatecznie wyniosła ,00 zł. W lutym 2013 r., w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie, podpisano 20 rocznych aneksów do umów ramowych o łącznej wartości ,84 zł (w tym środki publiczne ,00 zł). W związku ze zwiększeniem przez MPiPS kwoty dostępnych środków FP na realizację Poddziałania oraz ze względu na zatwierdzenie rocznych bilansów realizacji projektów systemowych w czerwcu 2013 r. podpisano kolejnych 20 aneksów uaktualniających wartość podpisanych umów na kwotę ,78 zł. W projektach tych realizowane było w roku 2013 wsparcie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, głównie poprzez doradztwo zawodowe/pośrednictwo pracy, staże, szkolenia i przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, a w mniejszym stopniu prace interwencyjne, jak również wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy. Kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie w 2013 r. kierowane było przede wszystkim do bezrobotnych osób do 30 roku życia, w tym w okresie do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły i osób w wieku powyżej 50 roku życia. W 2013 roku w projektach realizowanych w ramach Poddziałania rozpoczęło udział osób, a zakończyło osób. Zakładana w Poddziałaniu efektywność zatrudnieniowa (tj. stosunek liczby osób, które po zakończeniu udziału w projekcie podejmują zatrudnienie do liczby osób, które zostały objęte wsparciem) to 45%. W praktyce od 2011 roku osiąga ona wyższy poziom niż wymagany. W roku 2013 kształtowała się na poziomie ok. 53,03% Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (Działanie 6.2) W roku 2012 zmieniono podejście do wspierania przedsiębiorczości w regionie w ramach Priorytetu VI PO KL i rozdzielono system wsparcia na: wsparcie dotacyjne skierowane do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, przyznawane wyłącznie przez powiatowe urzędy pracy w ramach

18 16 projektu systemowego WUP, realizowanego w partnerstwie z 20 powiatowymi urzędami pracy, którego wdrażanie rozpoczęło się 1 czerwca 2012 r. (projekt systemowy opisany poniżej), wsparcie zwrotne w postaci mikropożyczek w wysokości do 50 tys. zł, udzielane przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. PROJEKT SYSTEMOWY WUP Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego W dniu 30 maja 2012 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę nr 21/642/12 w sprawie przyznania dofinansowania i skierowaniu do realizacji projektu systemowego pn. Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w ramach Działania 6.2 PO KL. Projekt realizowany jest w oparciu o umowę partnerską na rzecz realizacji projektu z dnia 17 maja 2012 r., która została zawarta pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu a wszystkimi dwudziestoma powiatowymi urzędami pracy województwa. Termin realizacji projektu obejmuje okres od 1 czerwca 2012 r. do 28 lutego 2015 r. Budżet projektu wynosi 50 mln złotych, z czego na wypłatę jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie uczestników projektu w postaci szkoleń, dodatków szkoleniowych i stypendiów przeznaczono ,52 zł. Grupę docelową w projekcie stanowiły osoby bezrobotne, które były zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy oraz nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. Projekt preferował udział osób młodych w wieku do 25 roku życia, osób dojrzałych w wieku po 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych. Z uwagi na szczególnie trudną sytuację kobiet na rynku pracy, wynikającą m. in. z występowania szeregu barier stanowiących przeszkodę w podejmowaniu przez nie działalności gospodarczej w projekcie duży nacisk położono również na wspieranie tej grupy osób. Nabór do projektu oraz proces przyznawania jednorazowych środków na uruchomienie działalności gospodarczej odbywał się w latach Projekt zakładał zrekrutowanie 2529 osób oraz przyznanie 2040 dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej. Według stanu w dniu 31 grudnia 2013 r. do projektu zostało zrekrutowanych 2716 osób (w tym 1440 kobiet, 670 osób do 25 roku życia, 311 osób po 50 roku życia, 74 osoby niepełnosprawne), natomiast 2165 osób (w tym 1130 kobiet, 530 osób do 25 roku życia, 240 osób po 50 roku życia, 57 osób niepełnosprawnych) uzyskało dotacje na podjęcie działalności gospodarczej. Ogólna wartość środków przeznaczonych na wypłatę dotacji wyniosła ,83 zł. ty KUJAWSKO OMORSKIEGO OŻYCZKOWEGO pn. POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH, W 2013 r. kon nuowana była realizacja projektu -P FUNDUSZU P zakładającego wsparcie finansowe, doradcze i szkoleniowe dla osób, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą. W ramach projektu, którego realizacja obejmuje okres od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2015 r. planowane jest udzielnie ok. 600 pożyczek. Do końca 2013 r. złożono 210 wniosków o przyznanie pożyczki, na podstawie których podpisano 151 umów na wypłatę środków.

19 17 Najwięcej pożyczek przeznaczonych zostało na cele inwestycyjne (43,05%) i inwestycyjno - obrotowe (53,64%). Średnia wysokość pożyczki przyznanej w 2013 r. wyniosła ,56 zł. Okres spłaty pożyczki wraz z odsetkami nie może przekroczyć 60 miesięcy od momentu podpisania umowy. Możliwe jest udzielenie maksymalnie 6 miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych. W 2013 r. preferencyjne oprocentowanie przyznanych pożyczek wynosiło 3% Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na terenach wiejskich (Działanie 6.3). W ramach Działania 6.3 realizowane były projekty o wartości do zł, ukierunkowane głównie na bezpośrednie wsparcie mieszkańców wsi, celem nabycia przez nich nowych umiejętności zawodowych i poruszania się po rynku pracy, pozwalających na znalezienie zatrudnienia bądź przygotowanie do działalności gospodarczej w zawodach pozarolniczych. W 2013 r. kontynuowane były działania w ramach 9 projektów realizowanych w oparciu o umowy podpisane w ostatnim konkursie ogłoszonym w Działaniu 6.3 w 2011 r Podsumowanie i ocena realizacji Priorytetu VI PO KL 1. W 2013 roku w ramach Priorytetu VI PO KL w województwie kujawskopomorskim podpisano umowy na łączną kwotę ,70 zł, co stanowi 97,94% założeń przyjętych w Planie działania na 2013 r. 2. W analizowanym okresie ogłoszono: 1 konkurs w ramach Poddziałania na wsparcie osób młodych, 1 konkurs pilotażowy na wdrożenie Mobilnych Centrów Aktywizacji Zawodowej, 1 konkurs w ramach Poddziałania na projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia, nabór wniosków w ramach Poddziałania obejmujący instrumenty rynku pracy i usługi rynku pracy wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 3. Projekty ukierunkowane były na kompleksowe wsparcie dla osób poprzez jednoczesne zastosowanie kilku instrumentów w odniesieniu do każdego uczestnika projektu (zarówno w ramach Działania 6.1, jak i 6.2). Aż 86,69% osób kończących udział w projektach zostało objętych Indywidualnym Planem Działania (narzędzie, wpierające proces aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, jest wykorzystywane na szeroką skalę w projektach realizowanych w ramach PO KL z uwagi na niewątpliwy wpływ na dobór odpowiednich form aktywizacji, a w konsekwencji przynoszące wysoką efektywność podejmowanych działań). 4. W celu zapewnienia wysokiej wydajności wykorzystania środków przyznanych na realizację projektów w naborze i konkursach ogłaszanych w 2013 r. określono minimalny odsetek uczestników, którzy powinni podjąć zatrudnienie w wyniku objęcia wsparciem w projekcie tj. 30% - 50% (poziom uzależniony jest od grupy docelowej do której kierowane jest wsparcie). Dodatkowo premiowane są projekty zapewniające efektywność wyższą od wymaganej.

20 18 5. W ramach ogłaszanych konkursów preferowane były projekty, skierowane wyłącznie do osób zamieszkujących obszar powiatów o największej stopie bezrobocia, oraz takie, które oferują szkolenia w zawodach poszukiwanych na kujawsko-pomorskim rynku pracy. 6. Łącznie w 2013 roku w ramach Priorytetu VI PO KL udział w projektach rozpoczęło osób, a zakończyło osób. Działanie/Poddziałanie Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w 2013 r. Liczba osób, które zakończyły udział w projektach w 2013 r. Liczba osób, które zakończyły udział w projektach od początku realizacji Programu do r. Działanie Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Działanie Działanie * Priorytet VI Źródło: Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach PO KL za 2013 r. i dane WUP w Toruniu *dane według wniosków o płatność, które w wyniku działań kontrolnych zatwierdzone zostały w 2013 r. 7. Pomoc kierowana była głównie do osób pozostających bez zatrudnienia najbardziej defaworyzowanych na rynku pracy. Do grup traktowanych jako najbardziej priorytetowe należały osoby do 30 roku życia (w tym absolwenci szkół), osoby powyżej 50 roku życia, kobiety. Od początku wdrażania Priorytetu VI PO KL do końca 2013 r. podpisano łącznie 497 umów o wartości ,56 zł (w tym wartość środków publicznych ,48). Wykorzystano tym samym 104,1% środków przyznanych województwu na realizację ww. zadań. Wykorzystanie alokacji na poziomie przekraczającym 100%, było możliwe z uwagi na planowane przesunięcia środków pomiędzy Priorytetami PO KL. Wyszczególnienie Alokacja wg SzOP Priorytet VI , ,19 103,06 Działanie , ,86 104,69 Poddziałanie , ,17 82,00 Poddziałanie , ,40 83,63 Poddziałanie , ,29 111,94 Działanie , ,70 97,30 Działanie , ,63 96,38 kurs EURO z dnia 29 listopada 2013 r. 4,1942 w zł Wartość podpisanych umów do r. Wykorzystanie alokacji w %

1. Najważniejsze cechy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010... str. 1

1. Najważniejsze cechy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010... str. 1 Spis treści: 1. Najważniejsze cechy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010... str. 1 2. Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2011 roku... str. 3 2.1. Środki Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU TORUŃ, PAŹDZIERNIK 2005 ROK SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Sytuacja na wojewódzkim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2013 rok 3 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU 2014 I 2015

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU 2014 I 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU 2014 I 2015 Toruń, kwiecień 2014 r. SPIS TREŚCI: 1. CHARAKTERYSTYKA ZMIAN NA RYNKU PRACY W 2014 ROKU... 1 2. FUNDUSZ PRACY

Bardziej szczegółowo

Lokalny rynek pracy. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Nowem. 26 marca 2014 r.

Lokalny rynek pracy. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Nowem. 26 marca 2014 r. Lokalny rynek pracy XLIV Sesja Rady Miejskiej w Nowem 26 marca 2014 r. CHARAKTERYSTYKA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych oraz stopa bezrobocia w latach 2010-2013 (stan na koniec roku) Stopa bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R.

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. 2016 POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zwrócił

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Stan na dzień 31 stycznia 215 r. Mińsk Mazowiecki 215-2-18 I. Poziom bezrobocia Na koniec stycznia 215r. w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM (wybrane zagadnienia) Toruń,15 grudnia 2010 r. TŁO SYTUACJI W REGIONIE EUROPA KRAJ REGION PROGRAMY RYNKU PRACY STRUKTURA POPYTU TENDENCJE ZMIAN

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r.

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W WĄBRZEŹNIE URZĄD PRACY Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. Luty 2016 r. ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG MIAST I GMIN 31.12.2014r. 31.12.2015r. miasto Wąbrzeźno

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE TORUŃ KWIECIEŃ 2004 R. TABLICE 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na koniec miesiąca) 2. Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI

INFORMACJA O SYTUACJI INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2016 I 2017 ROKU TORUŃ, KWIECIEŃ 2017 R. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA ZMIAN NA RYNKU PRACY W 2016 ROKU... 2 1.1. SYTUACJA GOSPODARCZA

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: październik

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Warszawa, 10 grudnia 2012 r. Bezrobocie na Mazowszu Liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO II 2012 ROKU

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO II 2012 ROKU RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO II 2012 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W 2012 ROKU Toruń, dnia 30

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku Częstochowa, marzec 2016 r. 9078 8432 6464 6943 12635

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1. Informacja o sytuacji na rynku pracy 2. Bieżące wydarzenia 3. Aneks statystyczny TORUŃ, MARZEC 2015 ROK

Spis treści: 1. Informacja o sytuacji na rynku pracy 2. Bieżące wydarzenia 3. Aneks statystyczny TORUŃ, MARZEC 2015 ROK INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W LUTYM 2015 ROKU DLA CZŁONKÓW WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY W TORUNIU Spis treści: 1. Informacja o sytuacji na rynku pracy 2. Bieżące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Mieszkańcy powiatu i gminy Szaflary Powiat nowotarski Gmina Szaflary Zamieszkuje 188 602 osoby,

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) z wiersza 09 osoby MINISTERSTWO Gospodarki i Pracy ul. Nowogrodzka1/3/5, 00-513 Warszawa Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec 2010 roku Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń

Bardziej szczegółowo

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona 1 na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych

I. Struktura bezrobotnych Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 STYCZNIA 2016 r. I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2014

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych.

I. Struktura bezrobotnych. 26,5 26,4 26,2 26,2 26,2 27,1 27,2 26,9 27,2 28,2 28,2 28,8 28,8 Informacja sygnalna o rynku pracy. Stan na dzień 31 STYCZNIA 2014 r. I. Struktura bezrobotnych. 1. Stopa bezrobocia. POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa MPiPS -

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.09.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej Numer identyfikacyjny REGON 291148174 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa MIASTO GRUDZIĄDZ Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 212

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. P.412/9/AM/13 Ryki, dnia 09.10.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r.

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r. I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień 30.04.2014r. Według stanu na dzień 30.04.2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych było ogółem 7 630 osób, w tym 3 766

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. P.412/5/AM/14 Ryki, dnia 09.06.2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 29.02.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r. P.412/4/AM/14 Ryki, dnia 08.05.2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2014 roku Częstochowa, sierpień 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, zwany

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie Numer identyfikacyjny REGON 2 1 0 0 3 8 9 6 8 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku Częstochowa, październik 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku Częstochowa, grudzień 2015 r. 6291 9052 8017

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 457998 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy 1.9.211-.9.211 Wysłać do

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku Częstochowa, czerwiec 2015 r. 14553 12232 11378 9060

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc październik

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa w Szczytnie 5191548 MPiPS 1 1..14-1..14 do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Lidzbark Warmiński Numer identyfikacyjny REGON 17782976 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku Częstochowa, styczeń 2016 r. 6291 9052 9078 8160

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 9924 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo