REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO POD NAZWĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO POD NAZWĄ"

Transkrypt

1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO POD NAZWĄ CENTRUM AUTYZMU I CAŁOŚCIOWYCH ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH W KRAKOWIE I Podstawa prawna opracowania regulaminu: 1. Ustawa z 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 592 z późniejszymi zmianami); 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami); 3. Ustawa z 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy ( tekst jednolity Dz.U r., nr 21 poz. 96 z późniejszymi zmianami); 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( Dz.U r., nr 43 poz. 349 z późniejszymi zmianami); 5. Ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. 2001r. nr 79, poz. 854 z późniejszymi zmianami); 6. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzednim ogłoszenie w Monitorze Polskim przed 20 lutego roku bieżącego; 7. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U r., poz. 361 z późniejszymi zmianami)

2 II Postanowienia ogólne: 1. Regulamin określa zasady przyznawania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego dalej Funduszem, na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu. 2. W SOSW pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie zakładowy fundusz socjalny tworzy się na zasadach określonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz Karcie Nauczyciela tj.: a. dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art. 5 pkt 1 lit. a i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej, b. dla nauczycieli będących emerytami i rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% z emerytur i rent byłych nauczycieli oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, c. wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego pracownika administracji i obsługi 37,5% z odpisu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowi kwotę wyższą, d. pracodawca sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami zwiększa Fundusz o 6,25% odpisu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w punkcie c), na każdego emeryta i rencistę nie będącego nauczycielem a objętego opieką socjalną. e. Wysokość odpisu podstawowego może być również zwiększona o 6, 25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdą zatrudnioną osobę w stosunku do której oznaczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

3 3. Środki Funduszu zwiększa się o: a. odsetki od środków funduszu, b. niewykorzystane środki finansowe z lat ubiegłych, c. darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, d. wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, e. ewentualnie inne środki określone w odrębnych przepisach. 4. Środki Funduszu w wysokości 95% przeznaczone są na cele socjalne a w 5% na Fundusz mieszkaniowy administrowany przez SOSW pn. CA i CZR w Krakowie. 5. Środki Funduszu, którymi dysponuje placówka zostają podzielone na następujące formy działalności: a. świadczenie urlopowe dla nauczycieli, b. dofinansowanie wypoczynku uprawnionych do korzystania z ZFŚS c. dofinansowanie wypoczynku dzieci uprawnionych do korzystania z ZFŚS d. dofinansowanie wczasów profilaktyczno-leczniczych uprawnionych do korzystania z ZFŚS e. dofinansowanie działalności turystyczno-rekreacyjnej w kraju i zagranicą (wyjazdy integracyjne) uprawnionych do korzystania z ZFŚS f. dofinansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej uprawnionych do korzystania z ZFŚS g. dofinansowanie działalności kulturalno oświatowej uprawnionych do korzystania z ZFŚS, h. udzielanie pomocy finansowej uprawnionym do korzystania z ZFŚS, i. udzielanie pomocy rzeczowej uprawnionym do korzystania z ZFŚS, j. udzielanie zapomóg losowych dla uprawnionych do korzystania z ZFŚS. 6. Środki finansowe mogą być przenoszone między celami i zadaniami Funduszu po uzgodnieniu z zakładowymi związkami zawodowymi działającymi na terenie SOSW pn. CA i CZR. 7. Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są: a. Pracownicy zatrudnieni na czas określony i nieokreślony niezależnie od wymiaru czasu pracy oraz członkowie rodzin pracowników, b. Za członków rodzin pracowników uważa się:

4 b.1 współmałżonków, b.2 dzieci pracowników własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (do uzyskania pełnoletniości lub do 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki), b.3 dzieci współmałżonków, b.4 wnuki i rodzeństwo pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej (do uzyskania pełnoletniości lub do 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki), b.5 dzieci niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będące na utrzymaniu pracownika bez względu na wiek, b.6 inne osoby zamieszkujące wspólnie z pracownikiem i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe. c. emeryci i renciści dla których szkoła była ostatnim miejscem pracy poprzedzającym pobranie świadczenia przedemerytalnego, emerytalnego lub rentowego oraz członkowie ich rodzin, d. nauczyciele emeryci i renciści oraz nauczyciele korzystający z nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, mają swój wydzielony Fundusz w ZEO Kraków przy ul. Ułanów 9, e. pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i zdrowotnych oraz członkowie ich rodzin, f. dzieci do 26 roku życia i współmałżonkowie po zmarłych pracownikach jeżeli byli na ich wyłącznym utrzymaniu. 8. Przyznanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. 9. Środkami Funduszu administruje pracodawca, 10. Dyrektor zobowiązany jest do zapewnienia obsługi administracyjno-finansowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Sposób obsługi administracyjnofinansowej ZFŚS jest podawany do wiadomości pracowników w formie zarządzenia. 11. Podział środków przeznaczonych na świadczenia socjalne winien uwzględniać potrzeby pracowników oraz możliwości placówki i jest regulowany corocznym aneksem

5 do regulaminu (preliminarzem) uzgodnionym z zakładowymi organizacjami związkowymi. 12. Całość spraw związanych z planowaniem i wykorzystywaniem środków ZFŚS prowadzi Zespół w składzie: a. dyrektor placówki lub jego pełnomocnik, b. przedstawiciele każdej z zakładowych organizacji związkowych działających w placówce, posiadający pisemne upoważnienia do reprezentowania tychże organizacji w obszarze działań ZFŚS. 13. Do zadań zespołu należy: a. rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy socjalnej i mieszkaniowej oraz podejmowanie w tym zakresie decyzji, b. sporządzanie protokołów z odbytych posiedzeń, 14. Zespół podejmuje decyzje na zasadzie konsensusu. 15. Zespół rozpatruje wnioski na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej dwa razy do roku. 16. Z posiedzeń komisji socjalnej sporządza się protokół podpisany przez wszystkich członków. III Zasady przyznawania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej: 1. Środki świadczeń socjalnych przeznaczone na cele pozamieszkaniowe są bezzwrotne. 2. Świadczenia te mogą dotyczyć indywidualnych potrzeb wszystkich uprawnionych do korzystania z ZFŚS, jak też akcji organizowanych przez placówkę. 3. Warunkami przyznawania świadczeń są:

6 a. złożenie wniosku o przyznanie świadczenia zawierającego załączniki dokumentujące prośbę o dane świadczenie (np. fakturę za wypoczynek dziecka, bilet wstępu na imprezę kulturalną itp.), b. podanie wysokości dochodu brutto z ostatniego miesiąca, przypadającego na jednego członka rodziny, b.1 dochodem przyjmowanym do ustalenia sytuacji materialnej osoby uprawnionej ubiegającej się o świadczenia finansowane z Funduszu, są wszelkie dochody osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku pochodzące z takich źródeł jak: wynagrodzenie wynikające z umowy za pracę, zlecenia i umowy o dzieło, umowy agencyjnej, renty, emerytury, alimenty, dochody z działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy, pozostałe prawa majątkowe, pozostałe źródła dochodu pomniejszone o kwoty składek na ubezpieczenie społeczne. c. oświadczenie o kontynuowaniu nauki szkolnej w przypadku dzieci od 18 r. ż. do 26 r.ż., a w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez względu na wiek (kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności), d. złożenie zaświadczenia o innych kosztach, stratach, jeżeli wniosek o przyznanie świadczeń ich dotyczy, e. w sprawach budzących wątpliwości Zespół prowadzący sprawy ZFŚS może zażądać od pracownika przedstawienia druków PIT potwierdzających dochody, f. świadczenie urlopowe - otrzymują wszyscy nauczyciele do końca sierpnia w wysokości odpisu podstawowego (bez wniosku), ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. 4. W sytuacjach wyjątkowych pracodawca lub związek zawodowy może w imieniu pracownika wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczeń dotyczących zapomogi losowej oraz pomocy finansowej i rzeczowej. 5. Wnioski o przyznanie świadczeń należy składać w następujących terminach: a. dofinansowanie wypoczynku pracowników administracji i obsługi do końca

7 maja, b. dofinansowanie indywidualnego wypoczynku dzieci pracowników do końca maja, c. dofinansowanie pozostałych form działalności socjalnej wyszczególnionych w II, pkt 5 do dnia poprzedzającego przewidywany termin posiedzenia komisji socjalnej. 6. Częstotliwość przydzielania świadczeń socjalnych: a. dofinansowanie wypoczynku dzieci nie częściej niż 1 raz w roku, b. działalność kulturalno-oświatowa w tym: b.1 działalność turystyczno-rekreacyjna w kraju i zagranicą (wyjazdy integracyjne) 1 raz w roku, b.2 działalność kulturalna - nie częściej niż 2 razy w roku, c. pomoc finansowa - nie częściej niż 2 razy w roku, d. pomoc rzeczowa - nie częściej niż 1 raz w roku, e. zapomoga losowa w zależności od potrzeb. 7. Maksymalna wysokość każdego rodzaju świadczenia socjalnego jest zmienna. W danym roku kalendarzowym będzie ona podawana w formie aneksu do regulaminu ZFŚS. 8. Pierwszeństwo w uzyskiwaniu ulgowych usług i świadczeń mają osoby uprawnione znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, ocenianej łącznie. 9. Dopłata do różnych form świadczeń z Funduszu będzie przyznawana w pierwszej kolejności: a. osobom o szczególnie niskich dochodach, b. osobom samotnie wychowującym dzieci, c. osobom posiadającym rodziny wielodzietne, d. osobom utrzymującym dzieci niepełnosprawne, które ze względu na stan zdrowia wymagają szczególnej opieki i leczenia, e. osobom, dla których SOSW CA i CZR jest podstawowym miejscem pracy.

8 10. Osoba uprawniona, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu, przedłożyła nieprawdziwe dane w celu uzyskania świadczenia z ZFŚS, traci prawo korzystania z ZFŚS na okres jednego roku. 11. Świadczenia socjalne finansowane z ZFŚS nie są świadczeniami należnymi. Osoby, których wnioski zostały załatwione odmownie, nie mogą rościć pretensji o jakiekolwiek wypłaty z tego tytułu w późniejszym terminie ( z wyjątkiem świadczenia należnego z KN art. 53) 12. Osoba uprawniona, której wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego z ZFŚS został załatwiony odmownie, ma prawo do odwołania się od decyzji Zespołu, w formie pisemnej, w terminie do 7 dni od daty otrzymania decyzji odmownej. Powtórna decyzja Zespołu odmawiająca dopłaty jest decyzją ostateczną. 13. Od świadczeń wypłaconych z ZFŚS pobierany jest podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. IV Zasady przyznawania świadczeń przeznaczonych na pomoc mieszkaniową: 1. Środki świadczeń socjalnych przeznaczone na cele mieszkaniowe są traktowane jako pożyczki, oprocentowane w wysokości: b. 3% od kwoty przyznanej pożyczki na remont mieszkania lub domu, c. 3% od kwoty przyznanej pożyczki na zakup domu, mieszkania, budowę domu, uzupełnienie wkładu mieszkaniowego, oraz przyznawane na warunkach określonych umową. 2. Okres spłaty pożyczki na pomoc mieszkaniową jest uzależniony od przeznaczenia środków pieniężnych i kształtuje się następująco: Lp. Cel pożyczki Okres spłaty 1 Remont mieszkania lub domu do 4 lat 2 Zakup domu, mieszkania, budowa domu, uzupełnienie wkładu mieszkaniowego do 5 lat

9 3. Wysokość pożyczki jest urealniana w zależności od wielkości środków i kształtujących się cen rynkowych. W danym roku kalendarzowym maksymalne kwoty będą podawane w formie aneksu do regulaminu ZFŚS. 4. Pożyczkobiorca może starać się o pożyczkę na remont mieszkania lub domu po spłaceniu poprzedniej. 5. Pożyczkę na zakup mieszkania, domu, budowę domu lub uzupełnienie wkładu mieszkaniowego można otrzymać tylko raz w okresie zatrudnienia. 6. Po spłaceniu 2/5 pożyczki udzielonej na zakup domu, mieszkania, budowę domu lub uzupełnienie wkładu mieszkaniowego pożyczkobiorca może złożyć wniosek o pożyczkę na remont mieszkania lub domu. 7. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich składania w ramach posiadanych środków. W przypadkach szczególnie uzasadnionych wniosek może być rozpatrywany poza kolejnością. 8. Warunkami przyznania pożyczki są: a. złożenie wniosku o pożyczkę na druku obowiązującym w placówce, b. poręczenie wniosku przez dwie osoby zatrudnione w placówce na czas nieokreślony i mające nie więcej niż dwa zobowiązania pieniężne, d. przedłożenie odpowiednich dokumentów potwierdzających zasadność ubiegania się o pożyczkę: na budowę domu: zezwolenie na budowę, kosztorys budowy, udokumentowanie wkładów co najmniej w wysokości 25% wartości kosztorysu, na uzupełnienie wkładu lub wykup mieszkania: zaświadczenie o wysokości wkładu i kwoty do uzupełnienia wydanego przez spółdzielnię mieszkaniową lub akt notarialny zakupu mieszkania, c. przyjęcie warunków określonych w umowie zawartej między dyrektorem Ośrodka, a pożyczkobiorcą. 9. Pożyczkę może otrzymać:

10 a. pracownik zatrudniony na czas nieokreślony, b. emeryt lub rencista - były pracownik administracji i obsługi pod warunkiem, że poręczyciele są osobami zatrudnionymi w pełnym wymiarze godzin i na czas nieokreślony, c. pracownik zatrudniony na czas określony, przy czym spłata musi nastąpić w okresie trwania zatrudnienia, pod warunkiem posiadania poręczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony. 10. Poręczycielem może być osoba zatrudniona na czas nieokreślony. 11. Jedna osoba może być poręczycielem najwyżej dla dwóch pożyczkobiorców. 12. Spłata pożyczki następuje według zasad określonych w umowie. 13. W uzasadnionych wypadkach losowych (takich jak: zalanie, pożar, kradzież, bezrobocie małżonka ) powodujących utratę zdolności obsługi spłaty pożyczki pożyczkobiorca może ubiegać się o zawieszenie spłaty pożyczki na 1 rok lub o zawieszenie lub rozłożenie na mniejsze raty. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zespół na wniosek pożyczkobiorcy i za zgodą żyrantów. Do wniosku pożyczkobiorca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające wypadek losowy takie jak: protokół policyjny, protokół ze straży pożarnej, zaświadczenie z administracji itp 14. W przypadku zgonu pożyczkobiorcy zaciągnięta pożyczka może zostać całkowicie umorzana na pisemny wniosek rodziny zmarłego lub żyrantów. V Postanowienia końcowe: 1. Środki Funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 2. Fundusz służy wykorzystaniu zbiorowemu. Nie korzystanie z niego przez uprawnioną osobę nie jest podstawą do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu lub odszkodowania. 3. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.

11 4. Przekazanie środków na konto winno nastąpić w następujących terminach: a. 75% całorocznego Funduszu do 31 maja, b. 25% Funduszu do 30 września danego roku. 5. Regulamin ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami zawodowymi. 6. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu muszą być uzgodnione z zakładowymi organizacjami związkowymi w formie aneksu. 7. Pracodawca wraz z zespołem (po uzgodnieniu z organizacjami związkowymi) podaje preliminarz wydatków Funduszu - do 31 marca. 8. Postanowienia regulaminu podaje się do wiadomości pracowników, którzy potwierdzają zapoznanie się z nimi podpisem. 9. Regulamin Funduszu jest dokumentem ogólnodostępnym. 10. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa 11. Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania przez dyrektora Szkoły i przedstawicieli związków zawodowych (przedstawiciela pracowników). (Dyrektor placówki) Uzgodniono z zakładowymi organizacjami związkowymi w dniu... Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Zarząd Oddziału ZNP Kraków, dn..

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 2 I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U.Nr 70 z 1996r. poz. 335 z póź.zm.) 2. Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 20 im. T. Rejtana w Katowicach, marzec 2008r. I. Zasady ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają :

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : - Ustawa z dnia 4marca 1994 r. o zakładowym funduszy świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie I. Postanowienia ogólne 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES... 2 1. Podstawa prawna... 2 2. Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU.... 2 3.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W ZAMOŚCIU Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

I. Ustalenia wstępne. II. Postanowienia ogólne

I. Ustalenia wstępne. II. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w ZPSM nr 4 im. K. SZYMANOWSKIEGO w WARSZAWIE uzgodniony ze związkami zawodowymi w dniu 23 września 2014 r. wprowadzony zarządzeniem dyrektora nr 16/2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie opracowano na

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei Załącznik do Decyzji nr... Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei z dnia...2010 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 marca 2012r.

z dnia 30 marca 2012r. Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Tekst ujednolicony Opracowano na postawie: Zarządzenie nr 7 / 2009 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 lutego 2009 r. oraz Zarządzenie Nr4/2010 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Postanowienia wstępne 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: ustawy z dnia 04 marca 1994r

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1. Fundusz Świadczeń Socjalnych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (zwanym dalej Fundusz)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. & 1. Regulamin Z.F.Ś.S. określony został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Zarządzenie wprowadzające Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w UG I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu na podstawie: 1. ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE Działając na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo