Sesja Rady Miasta Rybnika 19 grudnia 2012 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sesja Rady Miasta Rybnika 19 grudnia 2012 roku"

Transkrypt

1 Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2013 Sesja Rady Miasta Rybnika 19 grudnia 2012 roku

2 ,10 zł - dochody bieżące ,17 zł 88,7 % - dochody majątkowe ,93 zł 11,3 % * sprzedaż mienia ,00 zł * dotacje z budżetu UE ,01 zł * Fundusz Dopłat BGK ,92 zł

3 DOCHODY WŁASNE ,08 zł 60,8% - udziały w PIT (47,67%) udziały CIT (8,11%) SUBWENCJA OGÓLNA ,00 zł 24,9% - część oświatowa część równoważąca DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA ,84 zł 7,0% DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU UE ,26 zł 7,1% INNE DOTACJE ,92 zł 0,2%

4 STRUKTURA DOCHODÓW wg źródeł ,10 zł inne dotacje 0,14% pozostałe dochody własne 0,48% subwencja ogólna 24,91% udziały w podatkach stanowiących dochody b.p. 23,66% dotacje z budżetów innych JST 1,01% wpływy z opłat 4,68% wpływy z podatków 15,89% ochody jednostek budżetowych 5,94% dotacje celowe z budżetu państwa 7,03% dotacje z budżetu UE 7,11% dochody z majątku gminy 9,15%

5 ŚRODKI BEZZWROTNE W DOCHODACH ,10 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ,19 Europejski Fundusz Społeczny ,02 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Leonardo da Vinci i Comenius) ,05 RAZEM UE ,26 BUDŻET PAŃSTWA - dopłata do EFS i EFRR ,84 FUNDUSZ PRACY - na zadania realizowane przez PUP ,00 MPiPS na projekt realizowany przez BUSHIDO ,00

6 WYDATKI BUDŻETU ,74 zł - wydatki bieżące ,93 zł 74,6 % - wydatki majątkowe ,81 zł 25,4 %

7 WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 600 w mln zł ,4 537,5 wydatki bieżące ,9% 74,6% wydatki majątkowe ,5 18,1% Plan na r ,3 25,4%

8 STRUKTURA WYDATKÓW ,74 zł dz. 750 Administracja publiczna 7,56% dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 5,59% dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,65% dz. 757 Obsługa długu publicznego 1,47% pozostałe działy 2,80% dz. 801 i 854 Oświata, edukacyjna opieka 33,40% dz. 600 ZTZ 3,51% dz. 600 Drogi i RSK 15,72% dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,26% dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7,82% dz. 851 Ochrona zdrowia 1,41% dz. 852 i 853 Opieka społeczna 10,05% dz. 926 Kultura fizyczna 6,76%

9 WYDATKI BIEŻĄCE ,93 zł 74,57% - wynagrodzenia ,27 - składki naliczane od wynagrodzeń ,15 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,81 - dotacje ,00 - obsługa długu ,00 - poręczenia i gwarancje (EBOR) ,92 - remonty ,35 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,43

10 WYDATKI INWESTYCYJNE ,81 zł 25,43 % INWESTYCJE WIELOLETNIE ,06 INWESTYCJE JEDNOROCZNE ,10 ZAKUPY INWESTYCYJNE ,00 DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE ,00 POZOSTAŁE NAKŁADY INWESTYCYJNE (wypłata odszkodowań) ,65 Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne ,00 Wykupy nieruchomości ,00 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: - środki własne ,30 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ,59 - Fundusz Dopłat BGK ,92

11

12 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ OGÓŁEM ,67 zł (19,2%) WYDATKI INWESTYCYJNE ,82 zł ZADANIA WIELOLETNIE ,17 zł Przebudowa ul. Rudzkiej roboty drogowe ,00 Przebudowa DK ,00 Przebudowa ul. Żorskiej ,00 Przebudowa ul. Prostej ,00 Przebudowa ul. Podmiejskiej (dwa odcinki, tylko b.m.).) ,00 Przebudowa ul. Tkoczów ,00 Regionalna Droga Racibórz - Pszczyna dokumentacja ,00 Rozbudowa ul. Narutowicza ,00 Przebudowa ul. Rudzkiej projekt budowlano-wykonawczywykonawczy ,17 Rozbudowa lotniska w Rybniku

13 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ JEDNOROCZNE i ZAKUPY INWESTYCYJNE ,65 Przebudowa ul. Jastrzębskiej ,00 Przebudowa ul. Niepodległości wraz z obiektem mostowym ,00 Przebudowa ul. Pod Lasem ,00 Przebudowa ul. Zwycięstwa ,00 Przebudowa ul. Wielopolskiej ,00 Budowa ronda, ul. Rudzka Obwiednia Północna ,00 Ekrany akustyczne wzdłuż DK78 (przy ZSzP1) ,00 Budowa zatok autobusowych i chodnika przy ul. Małachowskiego ,00 Budowa zbiornika retencyjnego ul. Błękitna ,00 Opracowanie projektu drogi śródmiejskiej oraz wykonanie podziałów nieruchomości na trasie projektowanej drogi Racibórz - Pszczyna ,00 Opracowanie dokumentacji (ul. Zebrzydowicka , obiekt mostowy na ul. Okulickiego ) ,00 Pozostałe nakłady inwestycyjne (odszkodowania i wykupy) ,65 Zakupy inwestycyjne RSK (samochody, serwer) ,00 Wydatki inwestycyjne ZTZ (system informacji alarmowej) ,00

14 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ WYDATKI BIEŻĄCE ,85 zł Rybnickie Służby Komunalne - utrzymanie i bieżące remonty dróg ,00 Wydział Dróg - remonty dróg ,85 Zakup betonitów ,00 Pozostałe dotyczące dróg ,00 Komunikacja miejska (ZTZ) dochody * własne * MZK * z porozumień z gminami Ponadto koszty dowożenia uczniów do szkół (dochody z tego tytułu ) ŁĄCZNA DOPŁATA MIASTA zł

15 ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ DOCHODY Z TYTUŁU CZYNSZÓW ,00 WYDATKI -- działalność podstawowa ,00 -DOPŁATA MIASTA DO DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ ,00 -- remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Andersa na lokale socjalne ,51 (dofinansowane z Funduszu Dopłat BGK w kwocie ,92 zł) -- przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zebrzydowickiej 31A ,51 (wnioskowane do dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK w kwocie ,02 zł)

16 OŚWIATA W BUDŻECIE MIASTA (działy 801, 803 i 854) 33,4% Wydatki subwencjonowane ,00 zł Dopłata miasta do zadań finansowanych z subwencji oświatowej ,00 zł Zadania finansowane z dochodów uzyskiwanych przez OJB Inne wydatki ze środków własnych Zadania współfinansowane ze środków UE Zadania finansowane z porozumień ,00 zł ,06 zł ,62 zł ,00 zł OGÓŁEM WYDATKI NA OŚWIATĘ ,68 zł bieżące ,55 zł; inwestycyjne ,13 zł

17 POMOC i OPIEKA SPOŁECZNA (działy 852 i 853) OGÓŁEM ,17 zł (10,1%) Świadczenia rodzinne (b.p.) ,00 Jednostki organizacyjne pomocy społecznej ,00 Dodatki mieszkaniowe (b.m.).) ,00 Program dożywiania dzieci (b.p. i Zasiłki, usługi opiekuńcze (b.p. i (b.p. i b.m.) (b.p. i b.m.).) ,00.) ,00 Rodziny zastępcze (b.m.).) ,00 Odpłatność za osoby skierowane do domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo wychowawczych ,00 Powiatowy Urząd Pracy ,00 - w dochodach: Fundusz Pracy zł i Powiat Rybnicki zł Żłobek (b.m.).) ,00 Programy realizowane ze środków UE (PUP i OPS) ,58 Inwestycje i remonty w budynkach pomocy społecznej ,59 Pozostałe ,00

18 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA OGÓŁEM ,43 zł (1,4%) Zwalczanie narkomanii ,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Ośrodek Leczniczo Rehabilitacyjny ,00 - w dochodach: kontrakt z NFZ i wpłaty mieszkańców innych gmin Remont ogólnobudowlany budynku OL-R (IMI) ,43 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00 (bezrobotni, dzieci w placówkach - b.p.) ,00 Granty ,00 Pozostałe 9.493,00

19 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA OGÓŁEM zł (7,8 %) Wodociągi i kanalizacja (inwestycje) Utrzymanie zieleni Oświetlenie ulic, placów i dróg, konserwacja, budowa nowych punktów świetlnych Gospodarka odpadami, w tym m.in odbiór i zagospodarowanie odpadów składowisko odpadów Oczyszczanie miasta Dotacje dla mieszkańców - solary Pozostałe Inwestycje wieloletnie: Rewitalizacja przestrzeni publicznej (ul. Sobieskiego i Powstańców Śl.) Modernizacja targowiska miejskiego Adaptacja budynku przy ul. Rzecznej Opracowanie mapy akustycznej

20 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OGÓŁEM ,32 zł (2,3 %) Dotacje dla instytucji kultury ,00 Dotacje dla organizacji pozarządowych ,00 Remonty obiektów kultury (IMI) ,32 Ochrona zabytków ,00 fot. S. Góra Pozostałe wydatki w zakresie kultury ,00

21 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA OGÓŁEM ,20 zł (6,7 %) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ,00 Centrum Rekreacji i Rehabilitacji BUSHIDO ,00 Dotacje dla organizacji pozarządowych Modernizacja obiektów infrastruktury ,00 rekreacyjno-sportowej przy ul. Gliwickiej ,00 Budowa boiska piłkarskiego na terenie MOSiR w Kamieniu ,00 Inwestycje i remonty ,20 Pozostałe ,00

22 DOCHODY ,10 zł WYDATKI ,74 zł DEFICYT ,64 zł

23 ,64 zł - wolne środki z 2011 r. niewykorzystane w 2012 r ,00 - pożyczki z WFOŚiGW ,00 - kredyty preferencyjne z BGK ,59 - inne kredyty i pożyczki ,05

24 Przychody ,58 zł * pożyczki z WFOŚiGW ,00 * kredyty preferencyjne z BGK ,59 * inne pożyczki i kredyty na rynku krajowym ,99 Rozchody ,94 zł * wykup obligacji ,00 * spłata pożyczek na kanalizację sanitarną (UE) ,94 * spłata rat pożyczek z WFOŚiGW i kredytów BGK ,00 * pożyczka dla WTZ (prefinansowanie) ,00 Przychody - Rozchody = Deficyt , ,94 = ,64

25 1. Dochody bieżące ,17 zł 2. Wydatki bieżące ,93 zł 3. Wynik operacyjny brutto (nadwyżka operacyjna) ,24 zł 4. Rozchody ,94 zł 5. Wynik operacyjny netto (3-4) ,70 zł 6. Wydatki inwestycyjne finansowane: ,81 zł a) dotacjami z Unii Europejskiej ,01 zł b) z Funduszu Dopłat BGK ,92 zł c) wpływami ze sprzedaży mienia ,00 zł 7. Niedobór środków na inwestycje ,88 zł 8. Wolne środki z 2011 roku ,00 zł Nowe zadłużenie (5+7-8) ,58 zł

26 WSKAŹNIKI NA KONIEC 2013 ROKU Wskaźnik zadłużenia (max. 60 %) 24,91 % Wskaźnik obsługi długu (max. 15%) 4,72 %

27 Sesja Rady Miasta Rybnika 19 grudnia 2012 roku

Grupa porównawcza nr. 112 zawiera 22 gmin(y). Opis: Miasta-powiaty grodzkie od 100 do 200 tys. mieszkańców.

Grupa porównawcza nr. 112 zawiera 22 gmin(y). Opis: Miasta-powiaty grodzkie od 100 do 200 tys. mieszkańców. Analizy Porównawcze Potencjału Rozwojowego Przewodnik po budżecie 2004 Woj. nr. 112 zawiera 22 gmin(y). Opis: Miasta-powiaty grodzkie od 100 do 200 tys. mieszkańców. Powiat Spis tabel 1. Podstawowe wskaźniki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK 1 2 3 Spis treści Strona 1. Wstęp 5 2. Sytuacja finansowa 7 3. Budżet Miasta Wrocławia na 2015 rok 29 4. Prognoza zadłużenia oraz wskaźnik

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

TROCHĘ O BUDŻECIE. Dochody = DOCHODY WŁASNE + SUBWENCJE + DOTACJE. To wszystkie ustawowe przynależne miastu podatki i opłaty.

TROCHĘ O BUDŻECIE. Dochody = DOCHODY WŁASNE + SUBWENCJE + DOTACJE. To wszystkie ustawowe przynależne miastu podatki i opłaty. Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich grudzień 2013 Wśród mieszkańców gmin a w Siemianowicach Śląskich nie jest inaczej rodzą się pytania: co to jest budżet miasta, jaki jest wielki, skąd są w nim pieniądze,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

... czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy

... czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy ... czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy Szanowni Mieszkańcy Niniejsza broszura wydana została w ramach programu Przejrzysta gmina. Działalność instytucji publicznych powinna być prowadzona w sposób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2012 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2012 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2012 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Urząd Miejski Sulechów Pl. Ratuszowy 6 66-100 Sulechów tel. (068) 385 11 00 e-mail: um@sulechow.pl uczestnik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

... czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy

... czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy ... czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy Szanowni Mieszkańcy Niniejsza broszura wydana została w ramach programu Przejrzysta gmina. Działalność instytucji publicznych powinna być prowadzona w sposób

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2011 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr IV/30/11 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na

Bardziej szczegółowo

Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami przypomina budżet każdego gospodarstwa domowego. Dochody i przychody to wpływy do portfela

Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami przypomina budżet każdego gospodarstwa domowego. Dochody i przychody to wpływy do portfela Celem niniejszego informatora jest przybliżenie Państwu podstawowych zagadnień z zakresu budżetu oraz zasad prowadzenia gospodarki finansowej Naszego Powiatu. Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2014 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2014 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2014 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Urząd Miejski Sulechów Pl. Ratuszowy 6 66-100 Sulechów tel. (068) 385 11 00 e-mail: um@sulechow.pl uczestnik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR BUDŻETOWY GMINY FRYSZTAK. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

INFORMATOR BUDŻETOWY GMINY FRYSZTAK. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? INFORMATOR BUDŻETOWY GMINY FRYSZTAK Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? Wrzesień 2005 Szanowni Państwo Przekazujemy Państwu informacje dotyczące budżetu Gminy Frysztak na 2005 r. Po raz pierwszy robimy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

Gminy Czarna Białostocka

Gminy Czarna Białostocka 1 Budżet 2014 Gminy Czarna Białostocka...czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Szanowni Państwo, już po raz dziesiąty pragniemy zaprezentować Państwu krótkie opracowanie poświęcone finansom Gminy

Bardziej szczegółowo

Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo