REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH"

Transkrypt

1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH Opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. nr 70, poz. 335 z 1996r. ze zm.) 2. Ustawy z dnia o Związkach Zawodowych (Dz. U. nr 55, poz. 234 z 1991r. ze zm.) 3. Ustawy z dnia Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. nr 97, poz. 674 z 2006r. ze zm.) 4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994r. w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (Dz.U. nr 43, poz.168 z późn.zmian.) 1

2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwany dalej Funduszem, określa zasady przeznaczania środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowych z Funduszu. 2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o : a) przedszkolu, rozumie się przez to Miejskie Przedszkole nr 88 w Katowicach, b) dyrektorze, rozumie się przez to dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 88 w Katowicach, c) pracowniku, rozumie się przez to pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu nr 88 w Katowicach w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na czas określony lub nieokreślony na podstawie umowy o pracę lub mianowania. d) ZFŚS Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. 3. Funduszem administruje dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 88 w Katowicach. 2 ŚRODKI FUNDUSZU 1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu naliczanego zgodnie z postanowieniami Ustawy dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. nr 70, poz. 335 z 1996r. ze zm.) i Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela (Dz.U. nr 97, poz. 674 z 2006r. ze zm.). 2. Środki Funduszu zwiększają się o: a) wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej; b) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych; c) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe. 3. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 3 OSOBY UPRAWNIONE DO ŚWIADCZEŃ Ze świadczeń Funduszu mogą korzystać: 1. Pracownicy nauczyciele i pracownicy nie będący nauczycielami zatrudnieni w przedszkolu na podstawie umowy o pracę lub mianowania w pełnym i nie pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony i nieokreślony. 2. Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych lub zdrowotnych. 3. Emeryci i renciści byli pracownicy, dla których przedszkole było ostatnim miejscem zatrudnienia przed przejściem na emeryturę lub rentę oraz byli pracownicy zlikwidowanych placówek, których przedszkole obejmuje opieką socjalną na podstawie skierowania Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowic. 4. Członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1 3 oraz członkowie rodzin po zmarłych pracownikach, emerytach i rencistach jeżeli pozostawali na ich utrzymaniu. 5. Członkami rodzin, o których mowa w pkt. 4 są: a) współmałżonek; 2

3 b) dzieci własne, przysposobione i przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, pozostające na utrzymaniu i wychowaniu od 1 roku do ukończenia 18 roku życia; c) dzieci studiujące, nie mające własnego źródła utrzymania, do czasu ukończenia nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia. 6. W przypadku zbiegu uprawnień do świadczeń socjalnych z tytułu posiadania statusu emeryta, rencisty oraz z tytułu pozostawania w zatrudnieniu w przedszkolu, emeryci i renciści są uprawnieni tylko do jednego korzystniejszego świadczenia przewidzianego regulaminem ZFŚS. 7. Ze świadczeń w zakresie pomocy mieszkaniowej mogą korzystać osoby wymienione w pkt. 1, 2, 3 z wyjątkiem pracowników zatrudnionych na czas określony. 4 ZASADY GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU ORAZ PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1. Środki Funduszu przeznaczane są na: a) wypłatę świadczenia urlopowego dla nauczycieli i pracujących nauczycieli emerytów ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; b) dofinansowanie wypoczynku urlopowego dla pracowników, emerytów, rencistów i ich dzieci, organizowanego we własnym zakresie, tzw. wczasów pod gruszą, w okresie trwającym co najmniej 14 dni kalendarzowych (uwzględniając kryterium dochodowe na członka rodziny), realizowane po wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego; c) dofinansowanie do wyjazdów śródrocznych tzw. zielonych szkół dla dzieci pracowników oraz emerytów i rencistów będących uczniami kl. III szkół podstawowych; d) dofinansowanie udziału w imprezach kulturalno oświatowych i sportowo rekreacyjnych (bilety wstępu do kina, teatru, filharmonii, opery, na koncerty itp. oraz wycieczki) organizowanych przez przedszkole; e) dofinansowanie wypoczynku organizowanego przez przedszkole w formie turystyki grupowej wycieczki; f) paczki świąteczne dla dzieci w wieku od 1 13lat; g) pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe; h) pomoc finansową przyznawaną dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. 2. Wysokość dofinansowania, o którym mowa w pkt. 1 lit. a h określana jest corocznie w rocznym planie podziału środków Funduszu, którego projekt opracowuje i zatwierdza dyrektor przedszkola po uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami zawodowymi, i który stanowi załącznik do regulaminu Roczny plan podziału środków Funduszu obejmuje: a) ogólną kwotę funduszu, uwzględniającą wysokość środków pochodzących z roku poprzedniego na ZFŚŚ; b) środki niezbędne do wypłaty świadczenia urlopowego dla nauczycieli; 1 załącznik nr 1 3

4 c) środki niezbędne na dofinansowanie do wypoczynku dla pracowników, emerytów, rencistów tzw. wczasy pod gruszą ; d) wysokość dofinansowania do udziału pracownika, emeryta, rencisty i członków rodzin w imprezach kulturalno - oświatowych i rekreacyjno sportowych; e) wysokość dofinansowania do wycieczek organizowanych przez przedszkole; f) wysokość środków przeznaczonych na zakup paczek świątecznych dla dzieci pracowników, emerytów, rencistów w wieku od 1 do 13 lat do końca roku kalendarzowego; g) wysokość pomocy finansowej udzielanej pracownikowi, emerytowi, renciście w związku z trudną sytuacją rodzinną i materialną (zapomogi bezzwrotne); h) wysokość zwrotnych pożyczek na cele mieszkaniowe; i) rezerwowe środki na świadczenia socjalne. 4. Dofinansowanie, o którym mowa w pkt. 1 lit. a i c-h może być przyznane raz w roku, pkt 1 lit.b może być przyznane raz w roku lub drugi raz w roku w formie dopłaty do dofinansowania do wypoczynku pracowników, jeżeli pozwolą na to środki z rezerwy finansowej. 5. Przyznanie i wysokość dofinansowania z Funduszu do usług i świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, a w przypadku pomocy mieszkaniowej również od sytuacji mieszkaniowej (nie dotyczy wypłacanych świadczeń urlopowych). 6. Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu nie są świadczeniami należnymi. Osoby, których wnioski zostały załatwione odmownie, nie mogą rościć pretensji o jakiekolwiek wypłaty z tego tytułu w późniejszym terminie. 7. Osoby uprawnione, ubiegają się o świadczenia z Funduszu składają dyrektorowi przedszkola odpowiednie dokumenty oraz wybrane, wypełnione załączniki - wnioski z regulaminu 2 w zależności od rodzaju świadczenia: a) pisemny wniosek zawierający uzasadnienie, wraz z opisem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, wraz z oświadczeniem o wysokości średnich miesięcznych dochodów brutto na jednego członka rodziny za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku w przypadku ubiegania się o zapomogę bezzwrotną oraz inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną rodziny; b) pisemny wniosek zawierający oświadczenie o organizowanym wypoczynku w ramach tzw. wczasów pod gruszą wraz z oświadczeniem o wysokości średnich miesięcznych dochodów brutto na jednego członka rodziny za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku; c) pisemny wniosek i zaświadczenie dyrektora szkoły organizującej wyjazd dziecka ucznia kl. III o kosztach zielonej szkoły, oraz faktury udziału dziecka w tym wyjeździe w przypadku osób ubiegających się o dofinansowanie do zielonej szkoły dla dziecka; d) pisemny wniosek i faktury wystawione na przedszkole potwierdzające udział pracownika i członków rodziny w imprezach kulturalno oświatowych, sportowo rekreacyjnych, wycieczek, wyjazdów integracyjnych; 2 załączniki nr 7-8 ;

5 8. Dochód, którym mowa w pkt. 7 lit. a., b obejmuje wszystkie źródła dochodu z wyjątkiem zasiłku pogrzebowego, porodowego, rodzinnego oraz dodatku pielęgnacyjnego i dodatku związanego z zaliczeniem do I grupy inwalidztwa. 9. Dyrektor przedszkola ma prawo zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających wysokość dochodu wykazaną w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7 lit. a. i b. 10. W przypadku ustalenia, że osoba korzystająca ze świadczeń z Funduszu w składanym przez siebie oświadczeniu zaniżyła wysokość dochodu dyrektor ma prawo pozbawić w/w osobę możliwości korzystania ze świadczeń przewidzianych w regulaminie świadczeń socjalnych przez okres roku. O fakcie pozbawienia możliwości korzystania ze świadczeń socjalnych pracownik powiadamiany jest pisemnie przez dyrektora przedszkola. 11. Wnioski pracowników ubiegających się o świadczenia socjalne rozpatruje dyrektor w uzgodnieniu z jego pełnomocnikiem oraz przedstawicielem związków zawodowych, jeżeli działają w przedszkolu i mają pełnomocnictwo działających związków. 12. Wnioski rozpatruje się niezwłocznie a przyznane świadczenia są protokołowane. 13. Do zadań dyrektora, pełnomocnika dyrektora, przedstawiciela związków należy: a) sporządzanie planów wykorzystania środków funduszu; b) opracowywanie corocznych aneksów określających maksymalne kwoty dopłat do poszczególnych rodzajów świadczeń socjalnych; c) przyjmowanie wniosków o udzielenie pomocy socjalnej; d) przekazywanie do Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach dokumentów stanowiących podstawę do dokonania wypłaty lub przelewu przyznanego świadczenia na rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy pracownika, e) przygotowywanie wniosków dotyczących zmian w regulaminie. 14. Dyrektor i osoby, z którymi uzgadnia on przyznanie świadczenia mają prawo do: a) wglądu w dokumentację potwierdzającą osiągane przez rodzinę pracownika dochody; b) wnioskowania o przyznanie w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, pomocy finansowej wyższej od ustalonej w rocznym planie; c) wnioskowania o pozbawienie pracownika, o którym mowa w 4 pkt. 10 prawa do korzystania ze świadczeń z Funduszu. 15. Są zobowiązani do nie ujawniania informacji o sytuacji rodzinnej i materialnej pracowników. 5

6 5 ZASADY UDZIELANIA ZWROTNYCH POŻYCZEK NA CELE MIESZKANIOWE 1. Środki ZFŚS mogą być wydatkowane na pożyczki zwrotne, przeznaczone na: a) uzupełnienie wkładu spółdzielczego do spółdzielni mieszkaniowej; b) pokrycie kosztów wykupu lokalu na własność oraz uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem lokatorskiego prawa do zajmowanego mieszkania na własnościowe prawo do lokalu; c) uzupełnienie opłaty wymaganej przy uzyskaniu i zamianie mieszkania; d) remont i modernizację domu jednorodzinnego; e) remont i modernizację mieszkania oraz adaptację pomieszczeń gospodarczych na cele mieszkaniowe. 2. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o zwrotną pożyczkę z Funduszu obejmują: a) wniosek o przyznanie pożyczki z potwierdzeniem zatrudnienia 3 ; b) umowę udzielenia pożyczki zawierającą oświadczenie dwóch poręczycieli czynnych zawodowo, zatrudnionych w przedszkolu, poręczycielem nie może być współmałżonek pożyczkobiorcy. 3. Pożyczka z Funduszu podlega oprocentowaniu w wysokości zależnej od dochodu przypadającego na członka rodziny: a) 1% dla osób o dochodzie wykazanym we wniosku nie przekraczającej najniższej emerytury brutto; b) 2% dla osób o dochodzie wykazanym we wniosku nie przekraczającym minimalnego wynagrodzenia z poprzedniego roku; c) 3% dla osób o dochodzie wykazanym we wniosku wyższym niż dochód określony w pkt. 3 lit. b). 4. Okres spłaty pożyczki wynosi od 1 roku do 3 lat. 5. Warunkiem uzyskania pożyczki jest spłata pożyczki zaciągniętej poprzednio. 6. Nie spłacona pożyczka staje się wymagalna natychmiast w przypadku rozwiązania stosunku pracy. 7. Na pisemną prośbę pracownika, którego stosunek pracy ulega rozwiązaniu, dyrektor szkoły może ustalić inny niż określony w umowie sposób spłaty pożyczki z ewentualnym ograniczeniem liczby rat i czasu spłacania należności. Decyzja o innym sposobie spłaty pożyczki stanowi aneks do umowy udzielenia pożyczki. 8. W przypadku nie spłacenia pożyczki przez okres 2 miesięcy od daty rozwiązania stosunku pracy wzywa się dłużnika na piśmie do uregulowania całości należności, kopię pisma przekazuje się także poręczycielom. 9. W przypadku braku spłaty należności po wezwaniu, o którym mowa w pkt 8, przez pożyczkobiorcę dokonuje się potrąceń niespłaconej pożyczki z wynagrodzeń poręczycieli. 10. W przypadku niemożności spłaty pożyczki przez poręczycieli, wszczyna się dochodzenie spłaty zadłużenia na drodze sądowej. 11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych powodujących drastyczne zubożenie pożyczkobiorcy po spłaceniu przez niego ½ wysokości pożyczki, na jego pisemny, udokumentowany wniosek, dyrektor przedszkola może w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi umorzyć dalszą spłatę pożyczki. 3 załącznik nr 8 6

7 12. W razie śmierci pożyczkobiorcy spłatę pożyczki przejmuje jego współmałżonek. 13. Szczegółowe warunki udzielenia pożyczki określone są we wzorze umowy stanowiącej załącznik do regulaminu. 4 d) wnioskowania o przyznanie w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, pomocy finansowej wyższej od ustalonej w rocznym planie, e) wnioskowanie o pozbawienie pracownika, o którym mowa w 4 pkt. 10 prawa do korzystania ze świadczeń z Funduszu. 14.Dyrektor zobowiązany jest do nie ujawniania informacji o sytuacji rodzinnej i materialnej pracowników. 7 PRZEPISY KOŃCOWE 1. Regulamin ZFŚS opracowuje pracodawca w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. 2. Zmian Regulaminu dokonuje się na piśmie w formie aneksów w trybie przyjętym dla jego ustalania lub w przypadku dużej ich ilości opracowuje się tekst jednolity. 3. Regulamin jest udostępniany do wglądu wszystkim pracownikom i byłym pracownikom emerytom i rencistom w kancelarii dyrektora przedszkola. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 5. Wysokość świadczeń, o których mowa w niniejszym regulaminie przydzielana jest w ramach posiadanych środków finansowych. 6. Uzupełnieniem postanowień i częścią składową Regulaminu są załączniki. 7. Traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Przedszkola nr 88 w Katowicach z dnia 23 marca 2009r. 8. Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania przez dyrektora przedszkola i przedstawicieli związków zawodowych. Uzgodniono Zatwierdzam... (data, pieczątka i podpis dyrektora).. (nazwy, pieczątki, nazwiska osób biorących udział w uzgadnianiu, data) 4 załącznik nr 9 7

8 Załącznik nr 1 Preliminarz wydatków i dochodów ZFŚS na rok 2012 w Miejskim Przedszkolu nr 88 Lp Treść Dochody Koszty Dofinansowanie 1. Naliczenie Funduszu 80104: zł 80148: zł Stan środków na dzień rozliczenie ,50 zł ,00 zł ,50 zł 2. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli 3. Dofinansowanie do wypoczynku dla pracowników, emerytów, rencistów 8500,00 zł (kwota 1093,93 dla n- li zatrudnionych przez cały rok szkolny na pełny etat; lub proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia) wg tabeli stanowiącej ,00 zł załącznik nr 2 4. Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci pracowników 5. Sport oraz działalność kulturalno- oświatowa 3000,00 zł 0,00 zł wg tabeli stanowiącej załącznik nr 3 6. Paczki mikołajkowe 1500,00 zł wg tabeli stanowiącej załącznik nr 4 7. Zapomogi bezzwrotne 2350,00 zł wg tabeli stanowiącej załącznik nr 5 8. Dofinansowanie do wycieczek organizowanych 4000,00 zł wg tabeli stanowiącej załącznik nr 6 przez Przedszkole 9. Pożyczki na cele mieszkaniowe 2500,00 zł OGÓŁEM ,50 zł podpisy organizacji związkowych podpis pracodawcy 8

9 Załącznik nr 2 Tabela dofinansowania do wypoczynku Dochód na osobę, przypadający na członka rodziny w oświadczeniu pracownika, emeryta, rencisty Kwota dofinansowania do wypoczynku Dopłata do wypoczynku (jeżeli pozwalają na to środki z rezerwy finansowej) Do 800 zł brutto do 900 zł do 300 zł Od zł brutto do 700 zł do 200 zł Powyżej 1600zł do 500 zł do 100 zł Wczasy pod gruszą wypłacone pracownikowi obejmują świadczenie pracownika i współmałżonka. Załącznik 3 Tabela dofinansowania do różnych form wypoczynku dla dzieci pracowników (wyjazd dla dziecka zorganizowany we własnym zakresie przez rodzica lub zorganizowany przez szkołę) Wysokość dochodu brutto w rodzinie na 1 osobę w zł. Kwota dofinansowania na dziecko Zielona szkoła Do 800zł do 200zł do 30% Od zł brutto do 150 zł do 20% Powyżej 1600 zł do 100 zł do 10% Zielona szkoła wypoczynek organizowany w formie wyjazdu śródrocznego, z którego mogą korzystać tylko dzieci z klas III. Dofinansowanie następuje do faktycznej opłaty za pobyt dziecka i średniego dochodu w rodzinie na osobę jest to dofinansowanie procentowe z tabeli dopłat. 9

10 Załącznik nr 4 Paczki mikołajkowe Dochód na osobę, przypadający na członka rodziny Do 800 zł brutto Od zł brutto Powyżej 1600zł Kwota paczki do 200 zł do 150 zł do 100 zł Załącznik nr 5 Zapomogi pieniężne bezzwrotne Dochód na osobę, przypadający na członka rodziny Do 800 zł brutto Od zł brutto Powyżej 1600zł Kwota zapomogi do 300 zł do 200 zł do 100 zł Załącznik nr 6 Wysokość dofinansowania do wycieczek organizowanych przez Przedszkole Dochód na osobę, przypadający na członka rodziny Do 800 zł brutto Od zł brutto Powyżej 1600zł Kwota dofinansowania do 200 zł do 150 zł do 100 zł 10

11 Załącznik nr 7... (nazwisko i imię pracownika)... (adres zamieszkania)... (stanowisko, miejsce pracy)... WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI PIENIĘŻNEJ Stan rodziny:...osób Średni dochód brutto na członka rodziny wynosi zł... Proszę o przyznanie zapomogi pieniężnej - u z a s a d n i e n i e ( należy dołączyć odpowiednią dokumentację) Świadomy (a) konsekwencji wynikających ze składania nieprawdziwych danych oświadczam, ze dochody brutto w mojej rodzinie wynoszą: l (nazwisko i imię składającego wniosek) /wysokość wynagrodzenia/ (nazwisko i imię współmałżonka) /wysokość wynagrodzenia/ Katowice, dnia /podpis wnioskodawcy/ 11

12 Potwierdzenie zatrudnienia pracownika... (pieczątka placówki) Stwierdzam, ze Pan (i)... jest zatrudniony (a) w tut. placówce w charakterze... od dnia... (rodzaj umowy, wymiar czasu pracy) (podpis i pieczątka dyrektora placówki) Dyrektor po rozpatrzeniu wniosku w dniu... postanawia przyznać ( nie przyznać) zapomogę pieniężną w wysokości... zł, słownie (podpis i pieczątka dyrektora placówki) 12

13 Załącznik nr 8 WNIOSEK o przyznanie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych... (imię i nazwisko). Miejskie Przedszkole Nr w Katowicach (miejsce pracy)... (stanowisko)... (adres zamieszkania) 1. Proszę o przyznanie mi ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczki w wysokości... zł (słownie:...) z przeznaczeniem na... którego jestem właścicielem, najemcą, użytkownikiem (niepotrzebne skreślić) 2. Oświadczam, że wysokość dochodu przypadającego na jednego członka mojej rodziny wynosi miesięcznie...zł (słownie...zł) data, miejscowość podpis wnioskodawcy 13

14 POTWIERDZENIE ZATRUDNIENIA PRZEZ DYREKTORA PLACÓWKI: 1. Zaświadcza się, że Pan (i) jest zatrudniony (a)... (stanowisko, wymiar czasu pracy) pieczęć dyrektora placówki 2. Zgoda współmałżonka na spłatę w razie śmierci pożyczkobiorcy; Imię i nazwisko: Data urodzenia:. Nr dowodu osobistego. Podpis Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 88 w Katowicach po rozpatrzeniu wniosku w dniu..., protokół nr :.... postanowił przyznać Pani (u)... z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczkę w wysokości... zł, słownie... zł spłacanej przez okres... lat w ratach miesięcznych po... zł. na warunkach ustalonych w umowie zawartej według zasad określonych w obowiązujących przepisach. DECYZJA O PRZYZNANIU POŻYCZKI Nr... Data..... pieczęć dyrektora placówki 14

15 Załącznik nr 9 UMOWA Nr... w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych spisana w dniu... pomiędzy Miejskim Przedszkolem nr 88 w Katowicach zwanym dalej "zakładem pracy", reprezentowanym przez Dyrektora - a Panem/Panią... zamieszkałym/a zatrudnionym/a w... dowód osobisty seria nr...wydany przez... z dn.... zwanym dalej "pożyczkobiorcą". 1 W oparciu o postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Przedszkolu nr 88 w Katowicach, udziela się pożyczki w wysokości: odsetki... razem (słownie ), która przeznaczona jest na... Pożyczka jest oprocentowana w wysokości... % od kwoty przyznanej. 1. Przyznana pożyczka wraz z odsetkami podlega spłacie w całości. okres jej spłaty wynosi...rat. 2. Splata pożyczki następuje od dnia... do w miesięcznych ratach po: 1 x... x : Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącania należnych rat pożyczki zgodnie z 2 niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia na czas choroby i zasiłków chorobowych miesięcznie złotych...poczynając od dnia..., a nadto ostatniego wynagrodzenia za pracę w całości w przypadkach wymienionych w 4 pkt a umowy. Upoważnienie to nie zwalnia pracownika od dopilnowania terminowej spłaty poszczególnych rat Nie spłacona kwota pożyczki staje się natychmiast wymagalna w przypadku: 15

16 a) wygaśnięcia stosunku pracy, rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu Pracy, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub zakład pracy za wypowiedzeniem. b) wykorzystania pożyczki na inny cel niż określony w umowie. 2. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z pożyczkobiorcą z innych przyczyn, pracodawca zastrzega sobie prawo ustalenia nowego trybu i sposobu spłaty pożyczki z ewentualnym ograniczeniem liczby rat i czasu spłacania należności. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy przypadków przejścia na emeryturę lub rentę, oraz rozwiązania stosunku pracy w drodze wypowiedzenia za zgodą stron. 5 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa stosuje się postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Przedszkolu nr 88 w Katowicach oraz powszechnie obowiązujące przepisy i zasady prawa cywilnego. 6 Pożyczkobiorca oświadcza, ze znane są mu postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Przedszkolu nr 88 w Katowicach i niniejszej umowy, którą podpisuje. Umowa niniejsza sporządzona jest w... jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy miejscowość, dnia podpis pożyczkobiorcy W razie nieuregulowania należności we właściwym terminie przez pożyczkobiorcę, wyrażamy zgodę - jako solidarni współodpowiedzialni - na pokrycie nie spłaconej kwoty wraz z należnymi odsetkami z naszych wynagrodzeń za pracę, wynagrodzenia za czas choroby, oraz zasiłków chorobowych. Poręczyciele: 1. Imię i nazwisko adres zamieszkania: dow. osob.seria, nr.... wydany przez Imię i nazwisko adres zamieszkania.: dow. osob.seria, nr.... wydany przez... Podpisy poręczycieli: Potwierdzam tożsamość pożyczkobiorcy i poręczycieli oraz wiarygodność złożonych przez nich podpisów ( podpis dyrektora placówki oświatowej). 16

17 Załącznik nr 10 Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego.. (nazwa świadczenia socjalnego) 1. Nazwisko i imię wnioskodawcy Data urodzenia Adres zamieszkania... telefon kontaktowy Placówka Stanowisko Stan rodziny -... (liczba osób pozostających w gospodarstwie domowym z wnioskodawcą) 7. Wymienić osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą - współmałżonek (nazwisko i imię, zakład pracy) - dzieci pozostające na utrzymaniu ( Proszę podać imię, nazwisko, datę urodzenia oraz nazwę szkoły oraz określić rodzaj wypoczynku) Nazwisko i imię Data urodzenia Nazwa szkoły Rodzaj wypoczynku dziecka Potwierdzenie zatrudnienia w placówce - data zatrudnienia, umowa zawarta na czas, wymiar zatrudnienia pieczątka placówki podpis i pieczątka dyrektora Świadomy (a) odpowiedzialności wynikającej ze składania nieprawdziwych danych oświadczam, że: 1. Planuję zorganizować wypoczynek w czasie trwającego 14 dni kalendarzowych urlopu, w terminie od.. do.. 2. Obecnie równolegle jestem zatrudniony (a) w placówce, na stanowisku (podać nazwę placówki, rodzaj zatrudnienia) 17

18 Średni miesięczny dochód brutto z 3 ostatnich miesięcy w mojej rodzinie wynosi... zł na osobę. Potwierdzam zgodność powyższych danych własnoręcznym podpisem:... data i podpis UWAGA: 1. W przypadku stwierdzenia podania we wniosku przez osobę uprawniona nieprawdziwych informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, bądź jej umyślnego zatajenia, korzystający w sposób bezprawny ze świadczenia z funduszu jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu całości pobranej kwoty świadczenia, a ponadto traci prawo do ubiegania się o świadczenia określone regulaminem przez okres jednego roku. 2.Wnioskodawca jest zobowiązany każdorazowo do zgłoszenia ewentualnych zmian dotyczących sytuacji rodzinnej i materialnej. Tabela przyznanych świadczeń: Wypoczynek pracownika Wypoczynek dzieci Zielona szkoła Zapomogi Bilety Pożyczki Paczki dla dzieci Pozostałe. data i podpis dyrektora 18

19 Załącznik nr 11 Wniosek emeryta/rencisty ubiegającego się o świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Przedszkolu nr 88 w Katowicach (rodzaj świadczenia socjalnego) 1.Nazwisko i imię wnioskodawcy Data urodzenia Adres zamieszkania... telefon kontaktowy Emerytem/ rencistą jestem z placówki.. od roku. 5. Pracowałam (em) na stanowisku Stan rodziny -.. (liczba osób pozostających w gospodarstwie domowym z wnioskodawcą) 7. Wymienić osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą - współmałżonek (nazwisko i imię, zakład pracy) - dzieci pozostające na utrzymaniu ( Proszę podać imię, nazwisko, datę urodzenia oraz nazwę szkoły oraz określić rodzaj wypoczynku) Nazwisko i imię dziecka Data urodzenia Nazwa szkoły Rodzaj wypoczynku Decyzja o przyznaniu emerytury /renty ZUS oddział. Nr świadczenia emerytalnego / rentowego (znak).. 19

20 Świadomy (a) odpowiedzialności wynikającej ze składania nieprawdziwych danych oświadczam, że: Planuję zorganizować wypoczynek w czasie trwającego 14 dni kalendarzowych urlopu, w terminie od. do.. Średni miesięczny dochód brutto z 3 ostatnich miesięcy w mojej rodzinie wynosi... zł na osobę. Nr dowodu osobistego wydany przez.. z dnia.. Pesel. W przypadku przyznania świadczenia socjalnego proszę wskazać formę płatności: 1. Przelew na konto (wpisać Nr rachunku bankowego, nazwę Banku) 2. Płatność w kasie Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach Potwierdzam zgodność powyższych danych własnoręcznym podpisem:... data i podpis UWAGA: 1. W przypadku stwierdzenia podania we wniosku przez osobę uprawniona nieprawdziwych informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, bądź jej umyślnego zatajenia, korzystający w sposób bezprawny ze świadczenia z funduszu jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu całości pobranej kwoty świadczenia, a ponadto traci prawo do ubiegania się o świadczenia określone regulaminem przez okres jednego roku. 2.Wnioskodawca jest zobowiązany każdorazowo do zgłoszenia ewentualnych zmian dotyczących sytuacji rodzinnej i materialnej. Tabela przyznanych świadczeń: Wypoczynek Wypoczynek dzieci Zielona szkoła Zapomogi Bilety Pożyczki Pozostałe. data i podpis dyrektora 20

21 21

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 20 im. T. Rejtana w Katowicach, marzec 2008r. I. Zasady ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie I. Postanowienia ogólne 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 2 I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES... 2 1. Podstawa prawna... 2 2. Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU.... 2 3.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Postanowienia wstępne 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: ustawy z dnia 04 marca 1994r

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 marca 2012r.

z dnia 30 marca 2012r. Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 315/2013

Zarządzenie Nr 315/2013 Zarządzenie Nr 315/2013 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nowy Dwór Gdański Maj 2006 I. ZASADY OGÓLNE 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei Załącznik do Decyzji nr... Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei z dnia...2010 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 35/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 35/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 35/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 lutego 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych.

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych. Załącznik nr 1 Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w 2014 roku 1. Tabela wysokości dopłat do różnych form wypoczynku. Wysokość dochodu brutto w rodzinie na 1 osobę do 600 zł 601 1 500 zł 1 501 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Załącznik do zarządzenia Nr 14/09 REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach TEKST JEDNOLITY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Samodzielnego Publicznego. Zakładu Opieki Zdrowotnej

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Samodzielnego Publicznego. Zakładu Opieki Zdrowotnej REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 UM w Łodzi im. Marii Konopnickiej I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 14/R/05 Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2008

ZARZĄDZENIE NR 37/2008 ZARZĄDZENIE NR 37/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

Bardziej szczegółowo