REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH"

Transkrypt

1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH Opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. nr 70, poz. 335 z 1996r. ze zm.) 2. Ustawy z dnia o Związkach Zawodowych (Dz. U. nr 55, poz. 234 z 1991r. ze zm.) 3. Ustawy z dnia Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. nr 97, poz. 674 z 2006r. ze zm.) 4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994r. w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (Dz.U. nr 43, poz.168 z późn.zmian.) 1

2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwany dalej Funduszem, określa zasady przeznaczania środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowych z Funduszu. 2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o : a) przedszkolu, rozumie się przez to Miejskie Przedszkole nr 88 w Katowicach, b) dyrektorze, rozumie się przez to dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 88 w Katowicach, c) pracowniku, rozumie się przez to pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu nr 88 w Katowicach w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na czas określony lub nieokreślony na podstawie umowy o pracę lub mianowania. d) ZFŚS Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. 3. Funduszem administruje dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 88 w Katowicach. 2 ŚRODKI FUNDUSZU 1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu naliczanego zgodnie z postanowieniami Ustawy dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. nr 70, poz. 335 z 1996r. ze zm.) i Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela (Dz.U. nr 97, poz. 674 z 2006r. ze zm.). 2. Środki Funduszu zwiększają się o: a) wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej; b) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych; c) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe. 3. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 3 OSOBY UPRAWNIONE DO ŚWIADCZEŃ Ze świadczeń Funduszu mogą korzystać: 1. Pracownicy nauczyciele i pracownicy nie będący nauczycielami zatrudnieni w przedszkolu na podstawie umowy o pracę lub mianowania w pełnym i nie pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony i nieokreślony. 2. Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych lub zdrowotnych. 3. Emeryci i renciści byli pracownicy, dla których przedszkole było ostatnim miejscem zatrudnienia przed przejściem na emeryturę lub rentę oraz byli pracownicy zlikwidowanych placówek, których przedszkole obejmuje opieką socjalną na podstawie skierowania Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowic. 4. Członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1 3 oraz członkowie rodzin po zmarłych pracownikach, emerytach i rencistach jeżeli pozostawali na ich utrzymaniu. 5. Członkami rodzin, o których mowa w pkt. 4 są: a) współmałżonek; 2

3 b) dzieci własne, przysposobione i przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, pozostające na utrzymaniu i wychowaniu od 1 roku do ukończenia 18 roku życia; c) dzieci studiujące, nie mające własnego źródła utrzymania, do czasu ukończenia nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia. 6. W przypadku zbiegu uprawnień do świadczeń socjalnych z tytułu posiadania statusu emeryta, rencisty oraz z tytułu pozostawania w zatrudnieniu w przedszkolu, emeryci i renciści są uprawnieni tylko do jednego korzystniejszego świadczenia przewidzianego regulaminem ZFŚS. 7. Ze świadczeń w zakresie pomocy mieszkaniowej mogą korzystać osoby wymienione w pkt. 1, 2, 3 z wyjątkiem pracowników zatrudnionych na czas określony. 4 ZASADY GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU ORAZ PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1. Środki Funduszu przeznaczane są na: a) wypłatę świadczenia urlopowego dla nauczycieli i pracujących nauczycieli emerytów ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; b) dofinansowanie wypoczynku urlopowego dla pracowników, emerytów, rencistów i ich dzieci, organizowanego we własnym zakresie, tzw. wczasów pod gruszą, w okresie trwającym co najmniej 14 dni kalendarzowych (uwzględniając kryterium dochodowe na członka rodziny), realizowane po wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego; c) dofinansowanie do wyjazdów śródrocznych tzw. zielonych szkół dla dzieci pracowników oraz emerytów i rencistów będących uczniami kl. III szkół podstawowych; d) dofinansowanie udziału w imprezach kulturalno oświatowych i sportowo rekreacyjnych (bilety wstępu do kina, teatru, filharmonii, opery, na koncerty itp. oraz wycieczki) organizowanych przez przedszkole; e) dofinansowanie wypoczynku organizowanego przez przedszkole w formie turystyki grupowej wycieczki; f) paczki świąteczne dla dzieci w wieku od 1 13lat; g) pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe; h) pomoc finansową przyznawaną dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. 2. Wysokość dofinansowania, o którym mowa w pkt. 1 lit. a h określana jest corocznie w rocznym planie podziału środków Funduszu, którego projekt opracowuje i zatwierdza dyrektor przedszkola po uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami zawodowymi, i który stanowi załącznik do regulaminu Roczny plan podziału środków Funduszu obejmuje: a) ogólną kwotę funduszu, uwzględniającą wysokość środków pochodzących z roku poprzedniego na ZFŚŚ; b) środki niezbędne do wypłaty świadczenia urlopowego dla nauczycieli; 1 załącznik nr 1 3

4 c) środki niezbędne na dofinansowanie do wypoczynku dla pracowników, emerytów, rencistów tzw. wczasy pod gruszą ; d) wysokość dofinansowania do udziału pracownika, emeryta, rencisty i członków rodzin w imprezach kulturalno - oświatowych i rekreacyjno sportowych; e) wysokość dofinansowania do wycieczek organizowanych przez przedszkole; f) wysokość środków przeznaczonych na zakup paczek świątecznych dla dzieci pracowników, emerytów, rencistów w wieku od 1 do 13 lat do końca roku kalendarzowego; g) wysokość pomocy finansowej udzielanej pracownikowi, emerytowi, renciście w związku z trudną sytuacją rodzinną i materialną (zapomogi bezzwrotne); h) wysokość zwrotnych pożyczek na cele mieszkaniowe; i) rezerwowe środki na świadczenia socjalne. 4. Dofinansowanie, o którym mowa w pkt. 1 lit. a i c-h może być przyznane raz w roku, pkt 1 lit.b może być przyznane raz w roku lub drugi raz w roku w formie dopłaty do dofinansowania do wypoczynku pracowników, jeżeli pozwolą na to środki z rezerwy finansowej. 5. Przyznanie i wysokość dofinansowania z Funduszu do usług i świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, a w przypadku pomocy mieszkaniowej również od sytuacji mieszkaniowej (nie dotyczy wypłacanych świadczeń urlopowych). 6. Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu nie są świadczeniami należnymi. Osoby, których wnioski zostały załatwione odmownie, nie mogą rościć pretensji o jakiekolwiek wypłaty z tego tytułu w późniejszym terminie. 7. Osoby uprawnione, ubiegają się o świadczenia z Funduszu składają dyrektorowi przedszkola odpowiednie dokumenty oraz wybrane, wypełnione załączniki - wnioski z regulaminu 2 w zależności od rodzaju świadczenia: a) pisemny wniosek zawierający uzasadnienie, wraz z opisem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, wraz z oświadczeniem o wysokości średnich miesięcznych dochodów brutto na jednego członka rodziny za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku w przypadku ubiegania się o zapomogę bezzwrotną oraz inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną rodziny; b) pisemny wniosek zawierający oświadczenie o organizowanym wypoczynku w ramach tzw. wczasów pod gruszą wraz z oświadczeniem o wysokości średnich miesięcznych dochodów brutto na jednego członka rodziny za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku; c) pisemny wniosek i zaświadczenie dyrektora szkoły organizującej wyjazd dziecka ucznia kl. III o kosztach zielonej szkoły, oraz faktury udziału dziecka w tym wyjeździe w przypadku osób ubiegających się o dofinansowanie do zielonej szkoły dla dziecka; d) pisemny wniosek i faktury wystawione na przedszkole potwierdzające udział pracownika i członków rodziny w imprezach kulturalno oświatowych, sportowo rekreacyjnych, wycieczek, wyjazdów integracyjnych; 2 załączniki nr 7-8 ;

5 8. Dochód, którym mowa w pkt. 7 lit. a., b obejmuje wszystkie źródła dochodu z wyjątkiem zasiłku pogrzebowego, porodowego, rodzinnego oraz dodatku pielęgnacyjnego i dodatku związanego z zaliczeniem do I grupy inwalidztwa. 9. Dyrektor przedszkola ma prawo zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających wysokość dochodu wykazaną w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7 lit. a. i b. 10. W przypadku ustalenia, że osoba korzystająca ze świadczeń z Funduszu w składanym przez siebie oświadczeniu zaniżyła wysokość dochodu dyrektor ma prawo pozbawić w/w osobę możliwości korzystania ze świadczeń przewidzianych w regulaminie świadczeń socjalnych przez okres roku. O fakcie pozbawienia możliwości korzystania ze świadczeń socjalnych pracownik powiadamiany jest pisemnie przez dyrektora przedszkola. 11. Wnioski pracowników ubiegających się o świadczenia socjalne rozpatruje dyrektor w uzgodnieniu z jego pełnomocnikiem oraz przedstawicielem związków zawodowych, jeżeli działają w przedszkolu i mają pełnomocnictwo działających związków. 12. Wnioski rozpatruje się niezwłocznie a przyznane świadczenia są protokołowane. 13. Do zadań dyrektora, pełnomocnika dyrektora, przedstawiciela związków należy: a) sporządzanie planów wykorzystania środków funduszu; b) opracowywanie corocznych aneksów określających maksymalne kwoty dopłat do poszczególnych rodzajów świadczeń socjalnych; c) przyjmowanie wniosków o udzielenie pomocy socjalnej; d) przekazywanie do Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach dokumentów stanowiących podstawę do dokonania wypłaty lub przelewu przyznanego świadczenia na rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy pracownika, e) przygotowywanie wniosków dotyczących zmian w regulaminie. 14. Dyrektor i osoby, z którymi uzgadnia on przyznanie świadczenia mają prawo do: a) wglądu w dokumentację potwierdzającą osiągane przez rodzinę pracownika dochody; b) wnioskowania o przyznanie w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, pomocy finansowej wyższej od ustalonej w rocznym planie; c) wnioskowania o pozbawienie pracownika, o którym mowa w 4 pkt. 10 prawa do korzystania ze świadczeń z Funduszu. 15. Są zobowiązani do nie ujawniania informacji o sytuacji rodzinnej i materialnej pracowników. 5

6 5 ZASADY UDZIELANIA ZWROTNYCH POŻYCZEK NA CELE MIESZKANIOWE 1. Środki ZFŚS mogą być wydatkowane na pożyczki zwrotne, przeznaczone na: a) uzupełnienie wkładu spółdzielczego do spółdzielni mieszkaniowej; b) pokrycie kosztów wykupu lokalu na własność oraz uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem lokatorskiego prawa do zajmowanego mieszkania na własnościowe prawo do lokalu; c) uzupełnienie opłaty wymaganej przy uzyskaniu i zamianie mieszkania; d) remont i modernizację domu jednorodzinnego; e) remont i modernizację mieszkania oraz adaptację pomieszczeń gospodarczych na cele mieszkaniowe. 2. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o zwrotną pożyczkę z Funduszu obejmują: a) wniosek o przyznanie pożyczki z potwierdzeniem zatrudnienia 3 ; b) umowę udzielenia pożyczki zawierającą oświadczenie dwóch poręczycieli czynnych zawodowo, zatrudnionych w przedszkolu, poręczycielem nie może być współmałżonek pożyczkobiorcy. 3. Pożyczka z Funduszu podlega oprocentowaniu w wysokości zależnej od dochodu przypadającego na członka rodziny: a) 1% dla osób o dochodzie wykazanym we wniosku nie przekraczającej najniższej emerytury brutto; b) 2% dla osób o dochodzie wykazanym we wniosku nie przekraczającym minimalnego wynagrodzenia z poprzedniego roku; c) 3% dla osób o dochodzie wykazanym we wniosku wyższym niż dochód określony w pkt. 3 lit. b). 4. Okres spłaty pożyczki wynosi od 1 roku do 3 lat. 5. Warunkiem uzyskania pożyczki jest spłata pożyczki zaciągniętej poprzednio. 6. Nie spłacona pożyczka staje się wymagalna natychmiast w przypadku rozwiązania stosunku pracy. 7. Na pisemną prośbę pracownika, którego stosunek pracy ulega rozwiązaniu, dyrektor szkoły może ustalić inny niż określony w umowie sposób spłaty pożyczki z ewentualnym ograniczeniem liczby rat i czasu spłacania należności. Decyzja o innym sposobie spłaty pożyczki stanowi aneks do umowy udzielenia pożyczki. 8. W przypadku nie spłacenia pożyczki przez okres 2 miesięcy od daty rozwiązania stosunku pracy wzywa się dłużnika na piśmie do uregulowania całości należności, kopię pisma przekazuje się także poręczycielom. 9. W przypadku braku spłaty należności po wezwaniu, o którym mowa w pkt 8, przez pożyczkobiorcę dokonuje się potrąceń niespłaconej pożyczki z wynagrodzeń poręczycieli. 10. W przypadku niemożności spłaty pożyczki przez poręczycieli, wszczyna się dochodzenie spłaty zadłużenia na drodze sądowej. 11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych powodujących drastyczne zubożenie pożyczkobiorcy po spłaceniu przez niego ½ wysokości pożyczki, na jego pisemny, udokumentowany wniosek, dyrektor przedszkola może w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi umorzyć dalszą spłatę pożyczki. 3 załącznik nr 8 6

7 12. W razie śmierci pożyczkobiorcy spłatę pożyczki przejmuje jego współmałżonek. 13. Szczegółowe warunki udzielenia pożyczki określone są we wzorze umowy stanowiącej załącznik do regulaminu. 4 d) wnioskowania o przyznanie w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, pomocy finansowej wyższej od ustalonej w rocznym planie, e) wnioskowanie o pozbawienie pracownika, o którym mowa w 4 pkt. 10 prawa do korzystania ze świadczeń z Funduszu. 14.Dyrektor zobowiązany jest do nie ujawniania informacji o sytuacji rodzinnej i materialnej pracowników. 7 PRZEPISY KOŃCOWE 1. Regulamin ZFŚS opracowuje pracodawca w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. 2. Zmian Regulaminu dokonuje się na piśmie w formie aneksów w trybie przyjętym dla jego ustalania lub w przypadku dużej ich ilości opracowuje się tekst jednolity. 3. Regulamin jest udostępniany do wglądu wszystkim pracownikom i byłym pracownikom emerytom i rencistom w kancelarii dyrektora przedszkola. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 5. Wysokość świadczeń, o których mowa w niniejszym regulaminie przydzielana jest w ramach posiadanych środków finansowych. 6. Uzupełnieniem postanowień i częścią składową Regulaminu są załączniki. 7. Traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Przedszkola nr 88 w Katowicach z dnia 23 marca 2009r. 8. Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania przez dyrektora przedszkola i przedstawicieli związków zawodowych. Uzgodniono Zatwierdzam... (data, pieczątka i podpis dyrektora).. (nazwy, pieczątki, nazwiska osób biorących udział w uzgadnianiu, data) 4 załącznik nr 9 7

8 Załącznik nr 1 Preliminarz wydatków i dochodów ZFŚS na rok 2012 w Miejskim Przedszkolu nr 88 Lp Treść Dochody Koszty Dofinansowanie 1. Naliczenie Funduszu 80104: zł 80148: zł Stan środków na dzień rozliczenie ,50 zł ,00 zł ,50 zł 2. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli 3. Dofinansowanie do wypoczynku dla pracowników, emerytów, rencistów 8500,00 zł (kwota 1093,93 dla n- li zatrudnionych przez cały rok szkolny na pełny etat; lub proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia) wg tabeli stanowiącej ,00 zł załącznik nr 2 4. Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci pracowników 5. Sport oraz działalność kulturalno- oświatowa 3000,00 zł 0,00 zł wg tabeli stanowiącej załącznik nr 3 6. Paczki mikołajkowe 1500,00 zł wg tabeli stanowiącej załącznik nr 4 7. Zapomogi bezzwrotne 2350,00 zł wg tabeli stanowiącej załącznik nr 5 8. Dofinansowanie do wycieczek organizowanych 4000,00 zł wg tabeli stanowiącej załącznik nr 6 przez Przedszkole 9. Pożyczki na cele mieszkaniowe 2500,00 zł OGÓŁEM ,50 zł podpisy organizacji związkowych podpis pracodawcy 8

9 Załącznik nr 2 Tabela dofinansowania do wypoczynku Dochód na osobę, przypadający na członka rodziny w oświadczeniu pracownika, emeryta, rencisty Kwota dofinansowania do wypoczynku Dopłata do wypoczynku (jeżeli pozwalają na to środki z rezerwy finansowej) Do 800 zł brutto do 900 zł do 300 zł Od zł brutto do 700 zł do 200 zł Powyżej 1600zł do 500 zł do 100 zł Wczasy pod gruszą wypłacone pracownikowi obejmują świadczenie pracownika i współmałżonka. Załącznik 3 Tabela dofinansowania do różnych form wypoczynku dla dzieci pracowników (wyjazd dla dziecka zorganizowany we własnym zakresie przez rodzica lub zorganizowany przez szkołę) Wysokość dochodu brutto w rodzinie na 1 osobę w zł. Kwota dofinansowania na dziecko Zielona szkoła Do 800zł do 200zł do 30% Od zł brutto do 150 zł do 20% Powyżej 1600 zł do 100 zł do 10% Zielona szkoła wypoczynek organizowany w formie wyjazdu śródrocznego, z którego mogą korzystać tylko dzieci z klas III. Dofinansowanie następuje do faktycznej opłaty za pobyt dziecka i średniego dochodu w rodzinie na osobę jest to dofinansowanie procentowe z tabeli dopłat. 9

10 Załącznik nr 4 Paczki mikołajkowe Dochód na osobę, przypadający na członka rodziny Do 800 zł brutto Od zł brutto Powyżej 1600zł Kwota paczki do 200 zł do 150 zł do 100 zł Załącznik nr 5 Zapomogi pieniężne bezzwrotne Dochód na osobę, przypadający na członka rodziny Do 800 zł brutto Od zł brutto Powyżej 1600zł Kwota zapomogi do 300 zł do 200 zł do 100 zł Załącznik nr 6 Wysokość dofinansowania do wycieczek organizowanych przez Przedszkole Dochód na osobę, przypadający na członka rodziny Do 800 zł brutto Od zł brutto Powyżej 1600zł Kwota dofinansowania do 200 zł do 150 zł do 100 zł 10

11 Załącznik nr 7... (nazwisko i imię pracownika)... (adres zamieszkania)... (stanowisko, miejsce pracy)... WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI PIENIĘŻNEJ Stan rodziny:...osób Średni dochód brutto na członka rodziny wynosi zł... Proszę o przyznanie zapomogi pieniężnej - u z a s a d n i e n i e ( należy dołączyć odpowiednią dokumentację) Świadomy (a) konsekwencji wynikających ze składania nieprawdziwych danych oświadczam, ze dochody brutto w mojej rodzinie wynoszą: l (nazwisko i imię składającego wniosek) /wysokość wynagrodzenia/ (nazwisko i imię współmałżonka) /wysokość wynagrodzenia/ Katowice, dnia /podpis wnioskodawcy/ 11

12 Potwierdzenie zatrudnienia pracownika... (pieczątka placówki) Stwierdzam, ze Pan (i)... jest zatrudniony (a) w tut. placówce w charakterze... od dnia... (rodzaj umowy, wymiar czasu pracy) (podpis i pieczątka dyrektora placówki) Dyrektor po rozpatrzeniu wniosku w dniu... postanawia przyznać ( nie przyznać) zapomogę pieniężną w wysokości... zł, słownie (podpis i pieczątka dyrektora placówki) 12

13 Załącznik nr 8 WNIOSEK o przyznanie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych... (imię i nazwisko). Miejskie Przedszkole Nr w Katowicach (miejsce pracy)... (stanowisko)... (adres zamieszkania) 1. Proszę o przyznanie mi ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczki w wysokości... zł (słownie:...) z przeznaczeniem na... którego jestem właścicielem, najemcą, użytkownikiem (niepotrzebne skreślić) 2. Oświadczam, że wysokość dochodu przypadającego na jednego członka mojej rodziny wynosi miesięcznie...zł (słownie...zł) data, miejscowość podpis wnioskodawcy 13

14 POTWIERDZENIE ZATRUDNIENIA PRZEZ DYREKTORA PLACÓWKI: 1. Zaświadcza się, że Pan (i) jest zatrudniony (a)... (stanowisko, wymiar czasu pracy) pieczęć dyrektora placówki 2. Zgoda współmałżonka na spłatę w razie śmierci pożyczkobiorcy; Imię i nazwisko: Data urodzenia:. Nr dowodu osobistego. Podpis Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 88 w Katowicach po rozpatrzeniu wniosku w dniu..., protokół nr :.... postanowił przyznać Pani (u)... z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczkę w wysokości... zł, słownie... zł spłacanej przez okres... lat w ratach miesięcznych po... zł. na warunkach ustalonych w umowie zawartej według zasad określonych w obowiązujących przepisach. DECYZJA O PRZYZNANIU POŻYCZKI Nr... Data..... pieczęć dyrektora placówki 14

15 Załącznik nr 9 UMOWA Nr... w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych spisana w dniu... pomiędzy Miejskim Przedszkolem nr 88 w Katowicach zwanym dalej "zakładem pracy", reprezentowanym przez Dyrektora - a Panem/Panią... zamieszkałym/a zatrudnionym/a w... dowód osobisty seria nr...wydany przez... z dn.... zwanym dalej "pożyczkobiorcą". 1 W oparciu o postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Przedszkolu nr 88 w Katowicach, udziela się pożyczki w wysokości: odsetki... razem (słownie ), która przeznaczona jest na... Pożyczka jest oprocentowana w wysokości... % od kwoty przyznanej. 1. Przyznana pożyczka wraz z odsetkami podlega spłacie w całości. okres jej spłaty wynosi...rat. 2. Splata pożyczki następuje od dnia... do w miesięcznych ratach po: 1 x... x : Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącania należnych rat pożyczki zgodnie z 2 niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia na czas choroby i zasiłków chorobowych miesięcznie złotych...poczynając od dnia..., a nadto ostatniego wynagrodzenia za pracę w całości w przypadkach wymienionych w 4 pkt a umowy. Upoważnienie to nie zwalnia pracownika od dopilnowania terminowej spłaty poszczególnych rat Nie spłacona kwota pożyczki staje się natychmiast wymagalna w przypadku: 15

16 a) wygaśnięcia stosunku pracy, rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu Pracy, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub zakład pracy za wypowiedzeniem. b) wykorzystania pożyczki na inny cel niż określony w umowie. 2. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z pożyczkobiorcą z innych przyczyn, pracodawca zastrzega sobie prawo ustalenia nowego trybu i sposobu spłaty pożyczki z ewentualnym ograniczeniem liczby rat i czasu spłacania należności. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy przypadków przejścia na emeryturę lub rentę, oraz rozwiązania stosunku pracy w drodze wypowiedzenia za zgodą stron. 5 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa stosuje się postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Przedszkolu nr 88 w Katowicach oraz powszechnie obowiązujące przepisy i zasady prawa cywilnego. 6 Pożyczkobiorca oświadcza, ze znane są mu postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Przedszkolu nr 88 w Katowicach i niniejszej umowy, którą podpisuje. Umowa niniejsza sporządzona jest w... jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy miejscowość, dnia podpis pożyczkobiorcy W razie nieuregulowania należności we właściwym terminie przez pożyczkobiorcę, wyrażamy zgodę - jako solidarni współodpowiedzialni - na pokrycie nie spłaconej kwoty wraz z należnymi odsetkami z naszych wynagrodzeń za pracę, wynagrodzenia za czas choroby, oraz zasiłków chorobowych. Poręczyciele: 1. Imię i nazwisko adres zamieszkania: dow. osob.seria, nr.... wydany przez Imię i nazwisko adres zamieszkania.: dow. osob.seria, nr.... wydany przez... Podpisy poręczycieli: Potwierdzam tożsamość pożyczkobiorcy i poręczycieli oraz wiarygodność złożonych przez nich podpisów ( podpis dyrektora placówki oświatowej). 16

17 Załącznik nr 10 Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego.. (nazwa świadczenia socjalnego) 1. Nazwisko i imię wnioskodawcy Data urodzenia Adres zamieszkania... telefon kontaktowy Placówka Stanowisko Stan rodziny -... (liczba osób pozostających w gospodarstwie domowym z wnioskodawcą) 7. Wymienić osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą - współmałżonek (nazwisko i imię, zakład pracy) - dzieci pozostające na utrzymaniu ( Proszę podać imię, nazwisko, datę urodzenia oraz nazwę szkoły oraz określić rodzaj wypoczynku) Nazwisko i imię Data urodzenia Nazwa szkoły Rodzaj wypoczynku dziecka Potwierdzenie zatrudnienia w placówce - data zatrudnienia, umowa zawarta na czas, wymiar zatrudnienia pieczątka placówki podpis i pieczątka dyrektora Świadomy (a) odpowiedzialności wynikającej ze składania nieprawdziwych danych oświadczam, że: 1. Planuję zorganizować wypoczynek w czasie trwającego 14 dni kalendarzowych urlopu, w terminie od.. do.. 2. Obecnie równolegle jestem zatrudniony (a) w placówce, na stanowisku (podać nazwę placówki, rodzaj zatrudnienia) 17

18 Średni miesięczny dochód brutto z 3 ostatnich miesięcy w mojej rodzinie wynosi... zł na osobę. Potwierdzam zgodność powyższych danych własnoręcznym podpisem:... data i podpis UWAGA: 1. W przypadku stwierdzenia podania we wniosku przez osobę uprawniona nieprawdziwych informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, bądź jej umyślnego zatajenia, korzystający w sposób bezprawny ze świadczenia z funduszu jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu całości pobranej kwoty świadczenia, a ponadto traci prawo do ubiegania się o świadczenia określone regulaminem przez okres jednego roku. 2.Wnioskodawca jest zobowiązany każdorazowo do zgłoszenia ewentualnych zmian dotyczących sytuacji rodzinnej i materialnej. Tabela przyznanych świadczeń: Wypoczynek pracownika Wypoczynek dzieci Zielona szkoła Zapomogi Bilety Pożyczki Paczki dla dzieci Pozostałe. data i podpis dyrektora 18

19 Załącznik nr 11 Wniosek emeryta/rencisty ubiegającego się o świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Przedszkolu nr 88 w Katowicach (rodzaj świadczenia socjalnego) 1.Nazwisko i imię wnioskodawcy Data urodzenia Adres zamieszkania... telefon kontaktowy Emerytem/ rencistą jestem z placówki.. od roku. 5. Pracowałam (em) na stanowisku Stan rodziny -.. (liczba osób pozostających w gospodarstwie domowym z wnioskodawcą) 7. Wymienić osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą - współmałżonek (nazwisko i imię, zakład pracy) - dzieci pozostające na utrzymaniu ( Proszę podać imię, nazwisko, datę urodzenia oraz nazwę szkoły oraz określić rodzaj wypoczynku) Nazwisko i imię dziecka Data urodzenia Nazwa szkoły Rodzaj wypoczynku Decyzja o przyznaniu emerytury /renty ZUS oddział. Nr świadczenia emerytalnego / rentowego (znak).. 19

20 Świadomy (a) odpowiedzialności wynikającej ze składania nieprawdziwych danych oświadczam, że: Planuję zorganizować wypoczynek w czasie trwającego 14 dni kalendarzowych urlopu, w terminie od. do.. Średni miesięczny dochód brutto z 3 ostatnich miesięcy w mojej rodzinie wynosi... zł na osobę. Nr dowodu osobistego wydany przez.. z dnia.. Pesel. W przypadku przyznania świadczenia socjalnego proszę wskazać formę płatności: 1. Przelew na konto (wpisać Nr rachunku bankowego, nazwę Banku) 2. Płatność w kasie Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach Potwierdzam zgodność powyższych danych własnoręcznym podpisem:... data i podpis UWAGA: 1. W przypadku stwierdzenia podania we wniosku przez osobę uprawniona nieprawdziwych informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, bądź jej umyślnego zatajenia, korzystający w sposób bezprawny ze świadczenia z funduszu jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu całości pobranej kwoty świadczenia, a ponadto traci prawo do ubiegania się o świadczenia określone regulaminem przez okres jednego roku. 2.Wnioskodawca jest zobowiązany każdorazowo do zgłoszenia ewentualnych zmian dotyczących sytuacji rodzinnej i materialnej. Tabela przyznanych świadczeń: Wypoczynek Wypoczynek dzieci Zielona szkoła Zapomogi Bilety Pożyczki Pozostałe. data i podpis dyrektora 20

21 21

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 18

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 18 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 18 Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych realizowane jest w oparciu o: 1. Ustawę z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych.

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych. Załącznik nr 1 Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w 2014 roku 1. Tabela wysokości dopłat do różnych form wypoczynku. Wysokość dochodu brutto w rodzinie na 1 osobę do 600 zł 601 1 500 zł 1 501 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne:

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: 1) ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70,

Bardziej szczegółowo

1. imię i nazwisko... zamieszkania stanowisko i wymiar zatrudnienia nr emerytury-renty w przypadku emerytów i rencistów...

1. imię i nazwisko... zamieszkania stanowisko i wymiar zatrudnienia nr emerytury-renty w przypadku emerytów i rencistów... Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS 1. imię i nazwisko... Załącznik nr 1 2. adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2/2015 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia r.

Aneks nr 2/2015 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia r. Aneks nr 2/2015 z dnia 15.06.2015 r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia 27.05.2014 r. Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS w Miejskim Przedszkolu nr 40 w Katowicach ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARZ WYDATKÓW FUNDUSZU SOCJALNEGO W ROKU 2014

PRELIMINARZ WYDATKÓW FUNDUSZU SOCJALNEGO W ROKU 2014 Załącznik Nr 2 PRELIMINARZ WYDATKÓW FUNDUSZU SOCJALNEGO W ROKU 2014 Wypłata świadczeń urlopowych dla nauczycieli 28 % Wypłata świadczeń urlopowych dla pracowników, emerytów i rencistów Wypoczynek letni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 kwietnia 2015 roku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Rozdział I Podstawa prawna wydania regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach Podstawa prawna: REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach 1. Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz. II. z 1996

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN I WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK:... (rachunek bieżący ZFŚS - stan na 31.12

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach I. Zasady ogólne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Podstawa prawna: - na podstawie art.8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowych funduszu świadczeń socjalnych( Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola Publicznego Nr 2 z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH RORDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ART. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach Regulamin został opracowany w oparciu o: 1. Ustawy z dnia 4.03.1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH w Grzybnie Spis treści: I. Podstawy prawne. II. Postanowienia ogólne. III. Osoby uprawnione do korzystania z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU Spis treści: I. Postanowienia ogólne ( 1-5 ) II. Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 04 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 93 W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 93 W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 93 W KATOWICACH 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1... 2... 3... 4... 5... 6...

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1... 2... 3... 4... 5... 6... (imię i nazwisko wnioskodawcy)...... (adres zamieszkania) OŚWIADCZENIE O UZYSKANYCH DOCHODACH w.. roku Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1.... 2.... 3.... 4.... 5....

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Miejskiego Przedszkola Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Miejskiego Przedszkola Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Przedszkola Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Regulamin określający zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r.

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Załącznik nr 1 PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Lp. Tytuł wpłaty zwiększenie funduszu Kwota w zł 1. Odpis podstawowy (na pracowników PWSZ w Nysie) 2. Odpis podstawowy (na byłych pracowników PWSZ w Nysie będących

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Zespół Szkół nr 7 w Poznaniu Załacznik nr 1 os. Zwycięstwa 101 61-643 Poznań Poznań,... WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Proszę o przyznanie (właściwe podkreślić) : dofinansowania do wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Oławie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS 1. Kodeks pracy, art. 16, art. 94 pkt. 8; 2. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARZ WYDATKÓW FUNDUSZU SOCJALNEGO W ROKU 2012

PRELIMINARZ WYDATKÓW FUNDUSZU SOCJALNEGO W ROKU 2012 Załącznik Nr 2 PRELIMINARZ WYDATKÓW FUNDUSZU SOCJALNEGO W ROKU 2012 Wypłata świadczeń urlopowych dla nauczycieli 24 % Wypłata świadczeń urlopowych dla pracowników, emerytów i rencistów Wypoczynek letni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU. Podstawy prawne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU. Podstawy prawne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU I. Podstawy prawne 1. 1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą:

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą: i 3. Tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem, którego źródłami są: 1) dla nauczycieli - odpis w wysokości ustalonej na podstawie art. 53 Karty Nauczyciela, 2) dla pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWY FUNDUSZ. ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH (tekst jednolity) Gimnazjum im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce

REGULAMIN ZAKŁADOWY FUNDUSZ. ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH (tekst jednolity) Gimnazjum im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2014 z dnia 21-01-2014 REGULAMIN ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH (tekst jednolity) Gimnazjum im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce Obowiązuje od dnia 21-01-2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO w KATOWICACH

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO w KATOWICACH REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych VII Liceum Ogólnokształcącego im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią przepisy: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU. tekst ujednolicony ze zmianami na dzień 1.01.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU. tekst ujednolicony ze zmianami na dzień 1.01. ..... REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU tekst ujednolicony ze zmianami na dzień 1.01.2011 wg Aneksu Nr 1 z dn. 28 grudnia 2005r., Aneksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 80 W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 80 W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 80 W KATOWICACH I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU I. Przepisy wstępne. 1. 1.Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady i warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Bobowej.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Bobowej. Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 Zasady tworzenia i zasady gospodarowania jego środkami określają przepisy: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 70/2013 Burmistrza Wyszkowa z dnia 21 marca 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W WYSZKOWIE POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2008

ZARZĄDZENIE NR 37/2008 ZARZĄDZENIE NR 37/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Czemierniki Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach Załącznik nr 1 Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach Lp. Treść Dochody Koszty 1. Naliczanie Funduszu Dofinansowanie a) Stan Funduszu z roku ubiegłego b) Odpis:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie 1 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: a) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674). 2. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny

OŚWIADCZENIE. pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny Załącznik Nr 1 OŚWIADCZENIE pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny Ja niżej podpisany(a).uprzedzony (a) o odpowiedzialności karnej za składanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO Załącznik do Zarządzenia nr 41/10 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 5 lipca 2010 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku czerwiec 2010 rok Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią:

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią: załącznik nr 2 do Umowy o prowadzeniu wspólnej działalności przeznaczonej na fundusz mieszkaniowy REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w części przeznaczonej na pomoc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 29 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 3 w Katowicach

Regulamin. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 3 w Katowicach Regulamin ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 3 w Katowicach Regulamin został opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu Regulamin opracowany na podstawie: a) Art.8. ust. 2. Ustawy z 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych(dz.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu 1 załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10 Dyrektora SOSW w Lublińcu z dnia 12 października 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE Załącznik nr 1 Katowice dn.....20. r.. ZOBOWIĄZANIE Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych: Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 101 poz. 926

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze ZABÓR 2012 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W ZABORZE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.95.2013 Wójta Gminy Damasławek z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust.2 i 10 ustawy z dnia 4 marca 1994r.o

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARZ WYDATKÓW FUNDUSZU SOCJALNEGO W ROKU 2014

PRELIMINARZ WYDATKÓW FUNDUSZU SOCJALNEGO W ROKU 2014 Załącznik Nr 2 PRELIMINARZ WYDATKÓW FUNDUSZU SOCJALNEGO W ROKU 2014 Wypłata świadczeń urlopowych dla nauczycieli 21 % Wypłata świadczeń urlopowych dla pracowników, emerytów i rencistów Wypoczynek letni

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 20 im. T. Rejtana w Katowicach, marzec 2008r. I. Zasady ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Toruniu

Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Toruniu Złącznik do Zarządzenia nr 12/2013 Dyrektora Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu R

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE Regulamin został opracowany na podstawie przepisów: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie. Regulamin wchodzi do użytku

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie. Regulamin wchodzi do użytku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie Regulamin wchodzi do użytku z dniem 4 października 2016 r. 1 1 Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I.POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS, zwany też Funduszem), zwany dalej regulaminem, obowiązuje w Szkole

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Szkoły Podstawowej w Świerzawie (zwanej dalej Funduszem ) ustala zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2016/K Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 21 marca 2016 r. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach 1. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia r.

Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia r. Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 16.03.2015 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania Regulaminu korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N

Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N Załącznik nr3 do regulaminu ZFŚS w ZSB w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA CELE MIESZKANIOWE w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu Poniższy

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Warszawa, dn.01.04.2011r Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Zasady ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1 W ZŁOTOWIE 1 1. Ze Środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie, wydziela

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy I. Podstawy prawne wydania regulaminu 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Chynów z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Chynowie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku I. Podstawy prawne: REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku 1. ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w ZDUŃSKIEJ WOLI ul. OKRZEI 11 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: a. Ustawy

Bardziej szczegółowo

2. Adres zamieszkania:... 3. Miejsce pracy, stanowisko:...

2. Adres zamieszkania:... 3. Miejsce pracy, stanowisko:... Data wpływu W N I O S E K 1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:..... 2. Adres zamieszkania:... 3. Miejsce pracy, stanowisko:.... Proszę o przyznanie mi ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości... Słownie......

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wraz ze zmianami wprowadzanymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS: 1...

Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS: 1... Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania).. (miejsce pracy).. (stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub nr emerytury renty w przypadku emerytów i rencistów).. (inne dane: np.:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo