Środa z funduszami dla przedsiębiorców

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Środa z funduszami dla przedsiębiorców"

Transkrypt

1 Spotkanie informacyjne Środa z funduszami dla przedsiębiorców Kraków, 4 luty 2015 r. Plan spotkania - czas: 12:00 15:30 Wprowadzenie do tematyki spotkania Fundusze Europejskie na lata podstawowe założenia i cele Ogólne zasady finansowania projektów Dofinansowanie na działalność i infrastrukturę badawczo-rozwojową Przerwa kawowa 13:30 13:45 Wsparcie nawiązywania współpracy sektora nauki i biznesu Dofinansowanie na inwestycje proekologiczne Inne obszary wsparcia przedsiębiorstw Źródła informacji o Funduszach Europejskich Podsumowanie spotkania, konsultacje indywidualne oraz wypełnienie ankiet ewaluacyjnych 2 1

2 Wprowadzenie do tematyki Funduszy Europejskich 3 Dokumenty Poziom unijny: Wspólne Ramy Strategiczne Rozporządzenie ogólne (1303/2013) Rozporządzenia wykonawcze Strategia Europa 2020 Poziom krajowy: Umowa partnerstwa (UP) Ustawa wdrożeniowa Kontrakt terytorialny Programy operacyjne Szczegółowe opisy programów Wytyczne konkursowe Wzory dokumentów Harmonogramy konkursów Strategia Rozwoju Kraju strategie zintegrowane i regionalne 4 2

3 Wysokość środków dla Polski (w euro) 82,5 mld polityka spójności 8,6 mld polityka rolna 0,5 mld polityka rybacka 5 Koncentracja tematyczna podział celów 11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie Program operacyjny Projekty innowacyjne i pomoc techniczna Pomoc techniczna w współpracy poszczególnych PO międzynarodowej finansowane w POWER 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnokomunikacyjnych 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 6 3

4 Programowanie zasady, zmiany, ułatwienia warunki wstępne koncentracja tematyczna + tzw. ring-fencingi kategorie regionów komplementarność partnerstwo decentralizacja, wymiar terytorialny obszary strategicznej interwencji (OSI) 7 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) Główna idea, czyli po co ZIT? by rozwijać współpracę i integrację, promować partnerski model współpracy, realizować projekty zintegrowane oraz zwiększać wpływ miast i ich obszarów funkcjonalnych na kształt polityki spójności Gdzie? na terenie miast wojewódzkich i gmin powiązanych z nimi funkcjonalnie Na co? realizację strategii ZIT : Sprawny transport (np. wprowadzenie zintegrowanych kart miejskich, system parkuj i jedź, parkingi i ścieżki rowerowe), Rewitalizacja terenów zdegradowanych (wynikających z lokalnych planów rewitalizacji i strategii gminnych) - fizyczna i społeczna Poprawa stanu środowiska (np. gospodarka odpadami, oczyszczanie ścieków, wymiana źródeł ciepła na ekologiczne) Wspieranie efektywności energetycznej (np. termomodernizacja) Badania i rozwój technologiczny oraz innowacje itd.! Więcej o ZIT? Rozporządzenia / Umowa partnerstwa, Ustawa wdrożeniowa Dokument pn. Zasady realizacji ZIT w Polsce (www.mir.gov.pl) 4

5 ZIT w Małopolsce Metropolia Krakowska 236 mln euro 521,5 mln euro Subregiony w Małopolsce 5

6 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) Główna idea, czyli po co RLKS? by rozwijać współpracę i możliwość realizacji inicjatyw oddolnych oraz rozszerzyć podejście LEADER (inicjatywy kierowane przez Lokalne Grupy Działania) z lat na fundusze realizujące politykę spójności Gdzie? na obszarach wiejskich i rybackich oraz w zależności od decyzji samorządu województwa na obszarze realizacji RPO, liczba ludności objęta Lokalną Strategią Rozwoju powinna wynosić min. 30 tys., a maksimum 150 tys. mieszkańców i obejmować co najmniej 2 gminy Na co? realizację Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) Więcej o RLKS? Rozporządzenia / Umowa partnerstwa, Ustawa o realizacji PROW i RLKS, tzw. ustawa MRiRW Dokument pomocniczy pn. Zasady realizacji instrumentu RLKS w Polsce (www.mir.gov.pl) Programy Operacyjne Infrastruktura i Środowisko Innowacyjna Gospodarka Programy Regionalne Kapitał Ludzki Programy Operacyjne Infrastruktura i Środowisko Inteligentny Rozwój Polska Cyfrowa Programy Regionalne Wiedza Edukacja Rozwój Europejska Współpraca Terytorialna Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa Rozwój Polski Wschodniej Pomoc Techniczna Polska Wschodnia Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Rozwój sektora rybołóstwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Rybactwo i Morze 12 6

7 27,41 mld euro Infrastruktura i środowisko 13 PO Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I: Oś priorytetowa II: Oś priorytetowa III: Oś priorytetowa IV: Oś priorytetowa V: Oś priorytetowa VI: Zmniejszenie emisyjności gospodarki Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Infrastruktura drogowa dla miast Rozwój transportu kolejowego w Polsce Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Oś priorytetowa VII: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Oś priorytetowa VIII: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Oś priorytetowa IX: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Oś priorytetowa X: Pomoc techniczna 14 7

8 8,61 mld euro Inteligentny rozwój 15 PO Inteligentny Rozwój Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowobadawczego Oś priorytetowa V: Pomoc techniczna 16 8

9 Wiedza Edukacja Rozwój 4,69 mld euro 17 PO Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Oś priorytetowa III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Oś priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia Oś priorytetowa VI: Pomoc techniczna 18 9

10 2,17 mld euro Polska Cyfrowa 19 PO Polska Cyfrowa Oś priorytetowa I: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Oś priorytetowa II: E-administracja i otwarty rząd Oś priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Oś priorytetowa IV: Pomoc techniczna

11 Regionalne Programy REGIONALNE PROGRAMY Operacyjne OPERACYJNE 3500,0 3000,0 2500,0 2000,0 1500,0 1000,0 500,0,0 MAŁOPOLSKA 2. miejsce pod względem alokacji 21 2,878 mld euro Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 22 11

12 SCHEMAT RPO WM EFRR EFS 1. GOSPODARKA WIEDZY 250 MLN EUR 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA 140 MLN EUR 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA 240 MLN EUR 4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA 420 MLN EUR 5. OCHRONA ŚRODOWISKA 138 MLN EUR 6. DZIEDZICTWO REGIONALNE 169,1 MLN EUR 7. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA 390,5 MLN EUR 8. RYNEK PRACY 270,8 MLN EUR 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 232 MLN EUR 10. WIEDZA I KOMPETENCJE 204,9 MLN EUR 11. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ 170 MLN EUR 12. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 151 MLN EUR POMOC TECHNICZNA Zasady finansowania 12

13 Zmiana charakteru finansowania DOTACJE BEZZWROTNE INSTRUMENTY FINANSOWE* *Instrumenty finansowe = pożyczki lub kredyty, poręczenia, produkty kapitałowe/wejścia kapitałowe, itp. Status przedsiębiorstwa ilość osób zatrudnionych roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny mikro < 10 2 mln euro 2 mln euro małe < mln euro 10 mln euro średnie < mln euro 50 mln euro 13

14 Pomoc publiczna kiedy występuje? Pomoc publiczna i równocześnie ZAKAZANA to wsparcie ze środków publicznych przedsiębiorców lub innych jednostek prowadzących działalność gospodarczą, które: jest selektywne (sprzyja niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów ), przysparza beneficjentowi korzyść ekonomiczną, zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji na rynku unijnym oraz wpływa na unijny handel Więcej: Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 107/108) 27 Rodzaje pomocy dozwolonej pomoc na działalność B + R + I Więcej: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. *Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. do pomocy de minimis 14

15 MAPA POMOCY REGIONALNEJ od r. + 10% średnie + 20 % mikro i małe Działalność i infrastruktura badawczo-rozwojowa Fot.: 15

16 przydatne definicje B + R + I = Badania (B) + rozwój (R) + innowacje (I) - działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań oraz działalność polegająca na opracowaniu nowej technologii i uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług INNOWACJA w obrębie procesu - wdrożenie nowej lub znacznie udoskonalonej metody produkcji lub dostarczania towarów i usług (w tym znacznej zmiany w obrębie technik, sprzętu lub oprogramowania) Definicja ta NIE obejmuje natomiast: niewielkich zmian lub ulepszeń, zwiększenia mocy produkcyjnych lub usługowych poprzez dodanie systemów produkcyjnych lub logistycznych bardzo podobnych do obecnie stosowanych, zaprzestania stosowania danego procesu, prostego odtworzenia lub podwyższenia majątku, zmian wynikających jedynie ze zmian cen czynników produkcji, dostosowania do potrzeb użytkownika, dostosowania do potrzeb rynku lokalnego, regularnych zmian sezonowych i innych zmian cyklicznych, obrotu nowymi lub znacząco udoskonalonymi produktami przydatne definicje badania podstawowe prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne badania przemysłowe badania planowane lub krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowywania nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych 16

17 przydatne definicje eksperymentalne prace rozwojowe - oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług, a także opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji pierwsza produkcja - pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale NIE produkcja masowa lub działalność handlowa INTELIGENTNE SPECJALIZACJE Poziom krajowy (KIS) 19 obszarów w działach: zdrowe społeczeństwo, biogospodarka rolno-spożywcza, leśnodrzewna i środowiskowa, zrównoważona energetyka, surowce naturalne i gospodarka odpadami, innowacyjne technologie i procesy przemysłowe Małopolska (RIS): Nauki o życiu (life sciences) Energia zrównoważona Technologie informacyjne i komunikacyjne Chemia Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych Elektrotechnika i przemysł maszynowy Przemysły kreatywne i czasu wolnego 17

18 Inteligentny Rozwój Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Priorytet inwestycyjny 1b promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje ( ) Cel szczegółowy 1. Zwiększona aktywność B+R przedsiębiorstw projekty B+R przedsiębiorstw sektorowe programy B+R prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Typy beneficjentów: Przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw, podmiot wdrażający instrument finansowy Ścieżka wyboru: konkursowa Planowane wsparcie: dotacje bezzwrotne i instrumenty finansowe typu venture capital Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Priorytet inwestycyjny 1b promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje ( ) Cel szczegółowy 2. Zwiększony potencjał przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług rozwój umiejętności pracowników obsługujących aparaturę badawczą (w ramach cross financingu) Typy beneficjentów: Inteligentny Rozwój Przedsiębiorstwa, w tym konsorcja przedsiębiorstw, koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych; podmioty zarządzające Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, podmiot wdrażający instrument finansowy Ścieżka wyboru: konkursowa i pozakonkursowa Planowane wsparcie: dotacje bezzwrotne i instrumenty finansowe Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki 18

19 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Priorytet inwestycyjny 3c wsparcie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Cel szczegółowy 4. Zwiększona aktywność przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej Inteligentny Rozwój wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, w szczególności uzyskanych w wyniku realizacji projektów współfinansowanych ze środków I osi priorytetowej utworzenie funduszu gwarancyjnego dla projektów innowacyjnych, charakteryzujących się wysokim poziomem ryzyka, realizowanych przez MŚP Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, w tym konsorcja przedsiębiorstw; podmiot wdrażający instrument finansowy Ścieżka wyboru: konkursowa Planowane wsparcie: dotacje bezzwrotne i instrumenty finansowe Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki RPO Województwa Małopolskiego Oś priorytetowa 1. Gospodarka wiedzy Priorytet inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje ( ) Cel szczegółowy: Zwiększona aktywność badawczo rozwojowa przedsiębiorstw badania naukowe i prace rozwojowe, z uwzględnieniem prac demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z pierwszą produkcją i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej rozwój infrastruktury dla działalności B+R w przedsiębiorstwach (laboratoria i centra B+R) bony na innowacje bezzwrotne wsparcie projektów o małej skali MŚP na zakup usług B+R+I regionalny program rozwijania centrów transferu wiedzy Ścieżka wyboru: konkursowa Potencjalni beneficjenci: Przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami (w tym spółki celowe uczelni), organizacjami pozarządowe i instytucjami otoczenia biznesu, JST lub jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, instytucje otoczenia biznesu Planowane wsparcie: przede wszystkim wsparcie dotacyjne Instytucja Pośrednicząca: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 19

20 Współpraca we wdrażaniu innowacji i rozwój firm Inteligentny Rozwój Oś priorytetowa IV Zwiększenie potencjału naukowo badawczego Priorytet inwestycyjny 1a Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie ( ) Cel szczegółowy 6. Zwiększony poziom rynkowego wykorzystania wyników badań naukowych badania naukowe i prace rozwojowe, realizowane przez konsorcja naukowe i naukowo-przemysłowe Projekty powinny prowadzić do koncentracji potencjału najlepszych badaczy i zespołów badawczych (z jednostek naukowych i przedsiębiorstw) o uznanym dorobku naukowym w kraju i na świecie Ścieżka wyboru: konkursowa Beneficjentami wsparcia mogą zostać: konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych; konsorcja przedsiębiorstw i uczelni; jednostki naukowe i ich konsorcja; uczelnie i ich konsorcja, IOB Planowane wsparcie: dotacja bezzwrotna Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 20

21 Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Priorytet inwestycyjny 1b promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie Cel szczegółowy 2. Zwiększony potencjał przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Inteligentny Rozwój zwiększenie intensywności współpracy w ramach krajowego systemu innowacji (projekty pilotażowe, które służą testowaniu nowych form wsparcia oraz mają na celu zwiększenie wiedzy i skłonności przedsiębiorstw do podejmowania działalności B+R+I, opracowanie i testowanie nowych instrumentów służących wsparciu innowacyjności, współpracy nauki z biznesem w obszarze B+R+I; monitorowanie realizacji strategii krajowej inteligentnej specjalizacji) Ścieżka wyboru: konkursowa Beneficjentami wsparcia mogą zostać: przedsiębiorstwa, w tym konsorcja przedsiębiorstw, Koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych, podmioty zarządzające Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi; podmiot wdrażający instrument finansowy Planowane wsparcie: dotacje bezzwrotne i instrumenty finansowe Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki KSI = Krajowy System Innowacji Grupa instytucji otoczenia biznesu wchodzących w skład Krajowego Systemu Usług, której zadaniem jest wspieranie przedsiębiorców (MŚP) w procesie transferu technologii Zapewnienie sektorowi MŚP dostępu do zestandaryzowanych specjalistycznych usług proinnowacyjnych świadczonych przez doświadczone ośrodki należące do ogólnopolskiej sieci. Ich celem jest oferowanie firmom doradztwa w obszarze wdrażania rozwiązań wpływających na ich potencjał innowacyjny Usługa proinnowacyjna obejmuje: Audyt innowacyjności polega na identyfikacji możliwości rozwoju i potrzeb przedsiębiorcy w obszarze innowacji: produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych Doradztwo we wdrażaniu innowacji polega na kompleksowym doradztwie, ma doprowadzić do wdrożenia w przedsiębiorstwie rozwiązań innowacyjnych stanowiących odpowiedź na zidentyfikowane w I etapie usługi potrzeby. Więcej informacji na stronie: : 21

22 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Priorytet inwestycyjny 3a promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm (..) Cel szczegółowy 3. Zwiększone finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka Przykładowe typy projektów: zasilenie kapitałowe nowopowstałych firm, inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa, z wykorzystaniem venture capital inwestycje przy użyciu mechanizmów finansowania syndykatowego (grupowego) przez aniołów biznesu, instrumenty pożyczkowe udzielane celem uzupełnienia wsparcia udziałowego dla innowacyjnych start-up ów, finansowanie usług doradczych oraz analiz rynkowych Typy beneficjentów: MŚP, podmiot wdrażający instrumenty finansowe Ścieżka wyboru: konkursowa Inteligentny Rozwój Planowane wsparcie: dotacje bezzwrotne i instrumenty finansowe Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki RPO Województwa Małopolskiego Oś priorytetowa III Przedsiębiorcza Małopolska Priorytet inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm ( ) wsparcie podmiotów gospodarczych we wczesnej fazie działalności, tj. działających na rynku nie dłużej niż 24 m-ce, w tym również start-up - wsparcie inwestycyjne i wspomaganie rozwoju kolejnych etapów dojrzałości gospodarczej Ścieżka wyboru: konkursowa, pozakonkursowa - ZIT Beneficjentami wsparcia mogą zostać: MŚP działające na rynku nie dłużej niż 24 m-ce, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące ośrodki przedsiębiorczości akademickiej, podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi, podmioty wdrażające instrumenty finansowe Planowane wsparcie: co do zasady ograniczonym zakresie Instytucja Pośrednicząca: Departament Funduszy Europejskich UMWM instrumenty finansowe, niewykluczone wykorzystanie dotacji w 22

23 RPO Województwa Małopolskiego Oś priorytetowa III Przedsiębiorcza Małopolska Priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzenia zaawansowanych zdolności ( ) Wsparcie inwestycyjne dla MŚP działających na rynku dłużej niż 24 m-ce, w tym: inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, przedsięwzięcia z zakresu dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (BAT best available technology) nowoczesne rozwiązania umożliwiających redukcję kosztów działalności rynkowej w przedsiębiorstwach, wynikającą z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, kapitał obrotowy, powiązany z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa Specjalistyczne doradztwo na rzecz MŚP bony na doradztwo Ścieżka wyboru: konkursowa Beneficjentami wsparcia mogą zostać: podmioty wdrażające instrumenty finansowe, MŚP, działające na rynku dłużej niż 24 miesiące Planowane wsparcie: : dotacje i instrumenty finansowe Instytucja Pośrednicząca: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Instytucje Otoczenia Biznesu 23

24 INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU - IOB Polski system instytucji otoczenia biznesu wyróżnia trzy główne grupy: 1) Ośrodki przedsiębiorczości szeroka promocja i inkubacja przedsiębiorczości (często w grupach dyskryminowanych), dostarczanie usług wsparcia do małych firm i aktywizacja rozwoju regionów peryferyjnych lub dotkniętych kryzysem strukturalnym, 2) Ośrodki innowacji szeroka promocja i inkubacja innowacyjnej przedsiębiorczości, transfer, technologii i dostarczanie usług proinnowacyjnych, aktywizacja przedsiębiorczości akademickiej i współpracy nauki z biznesem, 3) Instytucje finansowe ułatwienie dostępu do finansowania działalności nowo powstałych oraz małych firm bez historii kredytowej, dostarczanie usług finansowych dostosowanych do specyfiki innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych. Więcej informacji na temat poszczególnych typów instytucji można znaleźć na stronie: Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Priorytet inwestycyjny 1b promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje ( ) Cel szczegółowy 2. Zwiększony potencjał przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Planowany zakres wsparcia: Inteligentny Rozwój Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorców (finansowanie kierowane będzie na świadczenie usług na rzecz przedsiębiorstw (w szczególności MŚP) przez podmioty już funkcjonujące na rynku Działalność IOB powinna w większym stopniu podlegać mechanizmom konkurencyjnym i umożliwiać samofinansowanie Współfinansowanie kosztów świadczenia usług proinnowacyjnych na rzecz MSP przez instytucje otoczenia biznesu może być realizowane w ramach następujących schematów: współpracy MSP z akredytowaną instytucją otoczenia biznesu wówczas przedmiotem oceny jest zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na usługę proinnowacyjną, współpracy MSP z instytucją otoczenia biznesu nie posiadającą akredytacji wówczas przedmiotem oceny jest zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na usługę proinnowacyjną oraz potencjał instytucji otoczenia biznesu do świadczenia usługi, Typ Beneficjentów: przedsiębiorstwa, w tym konsorcja przedsiębiorstw, Koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych, podmioty zarządzające Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi; podmiot wdrażający instrument finansowy Planowane wsparcie: dotacje bezzwrotne oraz instrumenty finansowe Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki 24

25 RPO Województwa Małopolskiego Oś priorytetowa 1. Gospodarka wiedzy Priorytet inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje ( ) Wsparcie proinnowacyjnego otoczenia biznesu pośrednie wsparcie przedsiębiorstw wsparcie ośrodków innowacji w zakresie uzupełnienia infrastruktury, w szczególności B+R, niezbędnej do rozszerzenia oferty proinnowacyjnych usług (realizowane w nawiązaniu do udokumentowanej diagnozy potrzeb ze strony firm technologicznych) inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie ośrodków innowacji, takich jak parki technologiczne, inkubatory technologiczne oraz centra wyspecjalizowane w zakresie badań i transferu technologii będą wspierane w ograniczonym zakresie: jako element niezbędny do rozwoju oferty i profesjonalizacji usług, w tym usług obejmujących zapewnienie fizycznej przestrzeni dla tworzenia i rozwijania nowych firm technologicznych, w szczególności w początkowej fazie działalności jednak z wyłączeniem przestrzeni o charakterze wyłącznie biurowym Ścieżka wyboru : konkursowa, pozakonkursowa (projekt Województwa Małopolskiego) Beneficjentami wsparcia mogą zostać: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem takich podmiotów jak: jednostki naukowe, uczelnie (w tym spółki celowe uczelni), organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, instytucje otoczenia biznesu JST lub jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną Planowane wsparcie: przede wszystkim wsparcie dotacyjne Instytucja Pośrednicząca: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości RPO Województwa Małopolskiego Oś priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska Priorytet inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości ( ) przedsięwzięcia wspierające przedsiębiorczość i kreowanie postaw przedsiębiorczych, m.in. poprzez wzmocnienie systemu wspierającego proces rozwoju nowych firm, w tym działających w oparciu o nowe technologie, świadczenie specjalistycznych usług przez inkubatory przedsiębiorczości, ośrodki przedsiębiorczości akademickiej wsparcie dla profesjonalizacji usług doradczych IOB (celem projektów będzie zapewnienie nowych zaawansowanych lub znacząco ulepszonych specjalistycznych usług, stanowiących odpowiedź na potrzeby zgłaszane w tym zakresie przez MŚP Ścieżka wyboru: konkursowa Beneficjentami wsparcia mogą zostać: MŚP działające na rynku nie dłużej niż 24 m-ce, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące ośrodki przedsiębiorczości akademickiej, podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi, podmioty wdrażające instrumenty finansowe Planowane wsparcie: co do zasady w ograniczonym zakresie instrumenty finansowe, niewykluczone wykorzystanie dotacji Instytucja Pośrednicząca: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 25

26 Inwestycje proekologiczne Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki PI 4.I. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych budowa i przebudowa: lądowych farm wiatrowych, instalacji na biomasę/biogaz, jednostek wytwarzania energii wykorzystującej wodę i słońce oraz ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej (w ograniczonym zakresie), sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączenia jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do KSE Ścieżka wyboru: konkursowa, pozakonkursowa (formuła project pipeline promowanie produkcji i dystrybucji OZE) Beneficjentami wsparcia mogą zostać: przedsiębiorcy Grupa docelowa to: użytkownicy indywidualni i przedsiębiorcy korzystający z sieci elektroenergetycznych, gazowych i ciepłowniczych Planowane wsparcie: instrumenty finansowe Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki 26

27 Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki PI 4.II. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Planowany zakres wsparcia: przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przedsiębiorstwa, budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego), zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) Ścieżka wyboru: konkursowa Beneficjentami wsparcia mogą zostać: duże przedsiębiorstwa Grupa docelowa to: odbiorcy usług/produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa Planowane wsparcie: instrumenty finansowe Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki PI 4.III. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania OZE w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym Planowany zakres wsparcia: stworzenie ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej, OZE oraz gospodarki niskoemisyjnej Ścieżka wyboru: konkursowa, pozakonkursowa Beneficjentami wsparcia mogą zostać: działania doradcze skierowane będzie do instytucji publicznych, przedsiębiorców oraz osób prywatnych Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki 27

28 Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki PI 4.IV. Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia budowa lub przebudowa w kierunku inteligentnych sieci dystrybucyjnych średniego, niskiego napięcia, dedykowanych zwiększeniu wytwarzania w OZE i/lub ograniczaniu zużycia energii, w tym wymiana transformatorów, kompleksowe pilotażowe i demonstracyjne projekty wdrażające inteligentne rozwiązania na danym obszarze, mające na celu optymalizację wykorzystania energii wytworzonej z OZE i/lub racjonalizację zużycia energii, inteligentny system pomiarowy (wyłącznie jako element budowy lub przebudowy w kierunku inteligentnych sieci elektroenergetycznych dla rozwoju OZE i/lub ograniczeniazużycia energii) Ścieżka wyboru: pozakonkursowa (formuła project pipeline; preferowane będą inteligentne sieci posiadające jak największą funkcjonalność) Beneficjentami wsparcia mogą zostać: przedsiębiorcy, Urząd Regulacji Energetyki Grupa docelowa to: użytkownicy indywidualni i przedsiębiorcy korzystający z sieci elektroenergetycznych Planowane wsparcie: dotacja Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki PI 4.V. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie na zmiany klimatu Infrastruktura i Środowisko przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia straty na przesyle, likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa), budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym Ścieżka wyboru: konkursowa, pozakonkursowa (stosowana w przypadku miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych, posiadających Strategie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Wybór takich projektów będzie uzależniony od wpisania ich do ZIT) Beneficjentami wsparcia mogą zostać: JST, przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego Grupa docelowa to: użytkownicy wspieranej infrastruktury Planowane wsparcie: dotacje Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki 28

29 Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki PI 4.VI. Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe budowa, przebudowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji oraz przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację wykorzystujących technologie w jak największym możliwym stopniu neutralne pod względem emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz uzasadnione pod względem ekonomicznym, budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczych do wykorzystania ciepła użytkowego wyprodukowanego w jednostkach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w układach wysokosprawnej kogeneracji wraz z budową przyłączy wyprowadzających energię do krajowego systemu przesyłowego Ścieżka wyboru: konkursowa, pozakonkursowa (W przypadku projektów dotyczących sieci dystrybucji ciepła i/lub chodu, tryb pozakonkursowy stosowany będzie w odniesieniu do miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych, posiadających Strategie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Wybór takich projektów będzie uzależniony od wpisania ich do strategii ZIT. Beneficjentami wsparcia mogą zostać: JST, przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego Grupa docelowa to: użytkownicy wspieranej infrastruktury Planowane wsparcie: dotacje Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki RPO Województwa Małopolskiego Oś priorytetowa IV Regionalna polityka energetyczna Priorytet inwestycyjny 4B Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach kompleksowa termomodernizacja budynków, inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych ( na użytek własny, jak również na sprzedaż do sieci ) wdrożenie energooszczędnych technologii produkcji ( np. zamiana technologii, wymiana maszyn, modernizacja środków produkcji ) rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego wyłącznie projekty o charakterze demonstracyjnym, pilotażowym ( możliwość wykorzystania wprowadzonych rozwiązań przez innych przedsiębiorców ) Ścieżka wyboru: konkursowa Beneficjentami wsparcia mogą zostać: przedsiębiorcy, podmioty wdrażające instrumenty finansowe Grupa docelowa to: mikro, mali i średni przedsiębiorcy, inwestujący w zakresie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa oraz wykorzystania w nim OZE Planowane wsparcie: dotacje, instrumenty finansowe Instytucja Pośrednicząca: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 29

30 Informatyzacja i działalność w internecie Polska Cyfrowa Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Priorytet inwestycyjny 2.a Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach budowa/rozbudowa lub przebudowa sieci dostępowych wraz z niezbędnymi odcinkami do węzłów sieci dystrybucyjnych lub szkieletowych, a także z sieciami szkieletowymi i dystrybucyjnymi. Realizowane sieci dostępowe będą zapewniać co najmniej parametry NGA (min. 30 Mb/s) Wsparcie może być udzielane także na budowę/rozbudowę i przebudowę pasywnej infrastruktury szerokopasmowej oraz na roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej związane z infrastrukturą szerokopasmową. Ścieżka wyboru: konkursowa Beneficjentami wsparcia mogą zostać: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, JST lub ich związki i stowarzyszenia (w sytuacji gdy przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie będą zainteresowani realizacją inwestycji na danym obszarze) Planowane wsparcie: dotacje Instytucja Pośrednicząca: Władza Wdrażająca Programy Europejskie 30

31 Polska Cyfrowa Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Priorytet inwestycyjny 2.c Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych wsparcie podmiotów publicznych w tworzeniu i rozwoju nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną, ze szczególnym uwzględnieniem usług o wysokim poziomie e-dojrzałości, bezpieczeństwa oraz integracji, m.in. na wspólnej platformie elektronicznych usług administracji publicznej. Priorytetowo będą traktowane projekty ponadresortowe w obszarach: uporządkowania rejestrów publicznych oraz zapewnienia ich interoperacyjności, optymalizacji wykorzystania infrastruktury dzięki zastosowaniu technologii chmury obliczeniowej, zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Ścieżka wyboru: konkursowa Beneficjentami wsparcia mogą zostać: jednostki administracji rządowej, sądy i jednostki prokuratury, partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorstwami Planowane wsparcie: dotacje bezzwrotne / instrumenty finansowe Instytucja Pośrednicząca: Władza Wdrażająca Programy Europejskie Polska Cyfrowa Oś priorytetowa Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Priorytet inwestycyjny 2.c Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego Wspierane projekty mogą w szczególności rozwijać : e-usługi publiczne poprzez: rozszerzenie funkcji e-usług oferowanych przez administrację; integrację e-usług publicznych pochodzących z różnych instytucji i jednostek sektora publicznego; łączenie e-usług publicznych z e-usługami komercyjnymi; animowanie tworzenia przez sektor prywatny e-usług integrujących rozproszone usługi i informacje sektora publicznego (tzw. platformy e-usług) Ścieżka wyboru: konkursowa Beneficjentami wsparcia mogą zostać: jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy Planowane wsparcie: dotacje Instytucja Pośrednicząca: Władza Wdrażająca Programy Europejskie 31

32 RPO Województwa Małopolskiego Oś priorytetowa III Przedsiębiorcza Małopolska Priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności z zakresie rozwoju produktów i usług rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny), inwestycje dotyczące stosowania w działalności gospodarczej technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) Ścieżka wyboru: konkursowa instrumenty finansowe Beneficjentami wsparcia mogą zostać: Mikro, mali, średni przedsiębiorcy działający na rynku dłużej niż 24 m-e, podmioty wdrażające instrumenty finansowe Grupa docelowa to: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na rynku dłużej niż 24 m-ce Planowane wsparcie: instrumenty finansowe Instytucja Pośrednicząca: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Rynki zagraniczne/internacjonalizacja 32

33 Inteligentny Rozwój Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Priorytet inwestycyjny 3c wsparcie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Cel szczegółowy 5. Zwiększony poziom umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw Planowany zakres wsparcia: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw świadczenie na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MSP specjalistycznych usług doradczych z zakresu internacjonalizacji (w tym m.in. coaching, mentoring, wsparcie firm w rozwoju działalności w wiodących zagranicznych IOB, wsparcie przedsiębiorstw w ubieganiu się o realizację zamówień publicznych za granicą, w poszukiwaniu zagranicznych inwestorów kapitałowych i kontrahentów) programy służące umiędzynarodowieniu działalności przedsiębiorstw, reprezentujących obszary określone w Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, w celu zwiększenia ich dostępu do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków, ukierunkowane na sektory gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym; Typy Beneficjentów: Przedsiębiorstwa, IOB Planowane wsparcie: dotacje bezzwrotne oraz instrumenty finansowe Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Priorytet inwestycyjny 1b promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego ( ) Planowany zakres wsparcia: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorców w ramach proinnowacyjnych usług przewiduje się możliwość wsparcia Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK) w zakresie internacjonalizacji oraz rozwoju współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Działania tego typu obejmować mogą wsparcie usług doradczych, związanych z wprowadzaniem na rynki zagraniczne oferty/produktów klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie. możliwe jest także wspieranie ekspansji międzynarodowej klastra związanej ze zwiększaniem internacjonalizacji jego działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, marketingiem, brandingiem, sieciowaniem krajowym i międzynarodowym (wsparcie działań realizowanych przez koordynatora KKK na rzecz członków klastra). Typ Beneficjentów: - przedsiębiorstwa, w tym konsorcja przedsiębiorstw, Koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych, podmioty zarządzające Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi; podmiot wdrażający instrument finansowy Planowane wsparcie: przewiduje się zastosowanie instrumentów bezzwrotnych (dotacje) oraz instrumentów finansowych 33

34 RPO Województwa Małopolskiego Oś priorytetowa III Przedsiębiorcza Małopolska Priorytet inwestycyjny 3b Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia zwiększenie aktywności międzynarodowej przez sektor MŚP oraz zdobywanie nowych rynków (w tym m.in.: na opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych, opracowanie strategii / planu działalności międzynarodowej, zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie umiędzynaradawiania działalności, w tym np. strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej) projekty z zakresu udziału w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.), dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) do wymagań docelowego rynku zagranicznego (np. rozmiary produktu, jego opakowanie). wszystkie działania MŚP wspierane w zakresie umiędzynaradawiania działalności muszą wynikać ze strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa Ścieżka wyboru: konkurs Beneficjentami wsparcia mogą zostać: mikro, mali i średni przedsiębiorcy, JST, ich jednostki organizacyjne, IOB, organizacje pozarządowe - w zakresie promocji gospodarczej, w tym promocji innowacyjności oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, Grupa docelowa to: przedsiębiorcy sektora MŚP zainteresowani umiędzynaradawianiem swojej działalności. Planowane wsparcie: dotacje Instytucja Pośrednicząca: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Ochrona własności przemysłowej 34

35 Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Priorytet inwestycyjny 1b promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje ( ) Cel szczegółowy 2. Zwiększony potencjał przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Przykładowe typy projektów: ochrona własności intelektualnej: koszty zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego (z wyłączeniem zgłoszenia dotyczącego ochrony na terytorium Polski) oraz kosztów związanych z ochroną własności przemysłowej, a także prowadzeniem analiz czystości patentowej (freedom-to-operate), które są niezbędnym elementem skutecznej komercjalizacji technologii. otwarte innowacje wspieranie transferu technologii (wsparcie kierowane do MŚP zainteresowanych pozyskaniem technologii w formie patentu lub nieopatentowanej wiedzy technicznej; celem instrumentu jest podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw) działania systemowe Urzędu Patentowego RP związane z kształtowaniem praktycznych umiejętności przedsiębiorców w zakresie wykorzystania ochrony własności przemysłowej, profesjonalizacją usług zgodnie z popytem zgłaszanym przez przedsiębiorstwa Ścieżka wyboru: konkursowa Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Beneficjentami wsparcia mogą zostać: przedsiębiorstwa, w tym konsorcja przedsiębiorstw, Koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych, podmioty zarządzające Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi; podmiot wdrażający instrument finansowy Planowane wsparcie: dotacje bezzwrotne i instrumenty finansowe Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki RPO Województwa Małopolskiego Oś priorytetowa I Gospodarka wiedzy Priorytet inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Planowany zakres wsparcia: ochrona własności intelektualnej wydatki ponoszone w związku z przygotowaniem zgłoszenia oraz zgłoszeniem wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, z wyłączeniem kosztów postępowań sądowych w sprawach dotyczących ochrony praw własności intelektualnej Ścieżka wyboru: konkursowa, pozakonkursowa (projekt Województwa Małopolskiego) Beneficjentami wsparcia mogą zostać: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem takich podmiotów jak: jednostki naukowe, uczelnie (w tym spółki celowe uczelni), organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, instytucje otoczenia biznesu, JST lub jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną Planowane wsparcie: przede wszystkim wsparcie dotacyjne Instytucja Pośrednicząca: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 35

36 Wsparcie w zakresie dziedzictwa i rewitalizacji Oś Priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne Priorytet inwestycyjny 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego Planowany zakres wsparcia: ochrona, rozwój, udostępnianie i promocja zasobów DZIEDZICTWA KULTUROWEGO (materialnego i niematerialnego), dziedzictwa naturalnego oraz rozwoju zasobów kultury, w szczególności poprzez: udostępnianie dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój szlaków kulturowych dostosowywanie obiektów zabytkowych do nowych funkcji gospodarczych i społecznych (m.in. turystycznych, kulturalnych) z jednoczesnym wprowadzeniem działalności pozwalającej na utrzymanie obiektu (tam gdzie jest to zasadne i możliwe) udostępnianie i promocję materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu oraz oferty turystycznej opartej na zasobach tego dziedzictwa, w szczególności poprzez realizację projektów kulturalnych (wystaw/ festiwali), artystycznych i interdyscyplinarnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym rozwój i promocję szlaków turystycznych i rekreacyjnych (m.in. tras rowerowych, biegowych, narciarskich) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Beneficjentami wsparcia mogą zostać: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, instytucje kultury, partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe), kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, uczelnie, przedsiębiorstwa, administracja rządowa, parki narodowe, jednostki naukowe Ścieżka wyboru: tryb konkursowy, tryb pozakonkursowy, w odniesieniu do działań wykorzystujących lokalne zasoby przyrodnicze i krajobrazowe dla zwiększenia atrakcyjności turystycznej - ścieżka subregionalna Planowane wsparcie: dotacje bezzwrotne RPO Województwa Małopolskiego Instytucja Pośrednicząca: Departament Funduszy Europejskich UMWM 36

37 RPO Województwa Małopolskiego Oś Priorytetowa 6: Dziedzictwo regionalne Priorytet inwestycyjny 8b Wspieranie wzrostu gospodarczego, sprzyjającemu zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego Planowany zakres wsparcia: WYKORZYSTANIE I ROZWÓJ ENDOGENICZNYCH POTENCJAŁÓW, w tym m.in. specyficznych walorów miejscowości uzdrowiskowych, w szczególności poprzez inwestycje w ogólnodostępne obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową oraz budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej w tych miejscowościach lokalnych zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych, w szczególności przez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej (np. zagospodarowywanie turystyczne otoczenia zbiorników i cieków wodnych) przygotowanie terenów inwestycyjnych pod zagospodarowanie, zgodne z lokalnymi potencjałami rozwojowymi Beneficjentami wsparcia mogą zostać: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, przedsiębiorstwa Ścieżka wyboru: tryb konkursowy, w zakresie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej ścieżka subregionalna Planowane wsparcie: przede wszystkim wsparcie dotacyjne Instytucja Pośrednicząca: Departament Funduszy Europejskich UMWM Maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych projektu w zakresie turystyki: EUR OSIR Obszar o wysokim potencjale zasobów dziedzictwa kulturowego, Zbiorniki i cieki wodne, Obszary górskie, Uzdrowiska Oś Priorytetowa 11: Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Priorytet inwestycyjny 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich Planowany zakres wsparcia: rewitalizacja miast oraz odnowa obszarów wiejskich w wymiarze fizycznym poprzez realizację działań inwestycyjnych, mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz ożywienie gospodarcze i społeczne tych obszarów. Interwencja dotyczyć będzie: przestrzeni publicznej RPO Województwa Małopolskiego obiektów użyteczności publicznej działań, prowadzących do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów zabudowy mieszkaniowej (wyłącznie w zakresie dotyczącym części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, chyba, że audyt energetyczny wykaże potrzebę ingerencji w substancję budynku w szerszym zakresie) projekty z zakresu mieszkalnictwa powinny uwzględniać (o ile jest to zasadne i możliwe) modernizację energetyczną budynków lokalnej infrastruktury społecznej takiej jak: placówki oferujące wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży, obiekty rekreacyjne, obiekty infrastruktury kulturalnej, obiekty, w których świadczone są usługi służące aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców, obiekty wielofunkcyjne, w których łączone są różne funkcje społeczne inwestycje drogowe zapewniające lub polepszające dostępność rewitalizowanego obszaru możliwe jedynie jako niezbędny i niedominujący element projektu 37

38 RPO Województwa Małopolskiego Oś Priorytetowa 11: Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Priorytet inwestycyjny 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich c.d Ścieżka wyboru: konkursowa Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe: JST, jednostki organizacyjne JST, instytucje kultury, szkoły, partnerzy społeczni i gospodarczy, kościoły i związki wyznaniowe, uczelnie, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, parki narodowe i krajobrazowe, PGL Lasy Państwowe, administracja rządowa, przedsiębiorcy, w szczególności: przedsiębiorcy właściciele nieruchomości na obszarze rewitalizacji; przedsiębiorcy, działający w partnerstwie/porozumieniu z jst Planowane wsparcie: przewiduje się wykorzystanie przede wszystkim wsparcia dotacyjnego Instytucja Pośrednicząca: Departament Funduszy Europejskich UMWM OSIR Miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji, Obszary wiejskie, w szczególności o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe Inne obszary wsparcia 38

39 RPO Województwa Małopolskiego Oś priorytetowa 8. Rynek pracy Priorytet inwestycyjny 8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Cel szczegółowy 1: Zwiększenie dostępności do usług rozwojowych dla MŚP finansowanie i rozliczanie usług rozwojowych (w szczególności szkoleń, doradztwa); wsparcie informacyjno-konsultacyjne dla MŚP związane z realizacją usług z użyciem Rejestru Usług Rozwojowych docieranie do potencjalnych uczestników projektów tj. MŚP i zachęcenie do podnoszenia kompetencji kadr Ścieżka wyboru: konkursowa Potencjalni beneficjenci: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności: - przedsiębiorcy, - Instytucje otoczenia biznesu - Partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym NGO) Grupy docelowe: - MŚP i ich pracownicy, w tym osoby samozatrudnione Planowane wsparcie: dotacje bezzwrotne Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie RPO Województwa Małopolskiego Oś priorytetowa 8. Rynek pracy Priorytet inwestycyjny 8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Cel szczegółowy 2: Zwiększenie zdolności adaptacyjnych osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy Opracowanie i wdrażanie programów outplacementowych skierowanych do pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy obejmujące np.: identyfikację potrzeb, doradztwo zawodowe, szkolenia, wsparcie psychologiczne, staże, wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej Ścieżka wyboru: konkursowa Potencjalni beneficjenci: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności: przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym NGO) Grupy docelowe: osoby, które są zagrożone zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy lub utraciły zatrudnienie z takich przyczyn Planowane wsparcie: przede wszystkim wsparcie dotacyjne Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 39

40 RPO Województwa Małopolskiego Oś priorytetowa 8. Rynek pracy Priorytet inwestycyjny 8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę Cel szczegółowy 1: Zwiększenie dostępności do usług rozwojowych dla MŚP tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce), tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna poprzez m.in. wsparcie usług świadczonych przez opiekuna dziennego, podnoszenie kompetencji osób pragnących pełnić funkcję opiekuna dziennego, działania informacyjno-promocyjne dotyczące korzystania z tej formy opieki oraz pełnienia funkcji opiekuna (jedynie w połączeniu z innymi formami wsparcia). Ścieżka wyboru: konkursowa Potencjalni beneficjenci: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności: - przedsiębiorcy, - Instytucje otoczenia biznesu - Partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym NGO) Planowane wsparcie: dotacje bezzwrotne Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie RPO Województwa Małopolskiego Oś priorytetowa 10 Wiedza i kompetencje Priorytet inwestycyjny 10i Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej( ) Cel szczegółowy 1 Zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty dodatkowej placówek wychowania przedszkolnego wsparcie istniejących i/lub nowotworzonych placówek przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego Ścieżka wyboru: konkursowa, pozakonkursowa Potencjalni beneficjenci : wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Grupy docelowe: dzieci w wieku przedszkolnym (w tym z niepełnosprawnościami) oraz ich rodzice/opiekunowie kadra placówek prowadzących wychowanie przedszkolne Planowane wsparcie: dotacje bezzwrotne Instytucja Pośrednicząca: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 40

41 Wiedza Edukacja Rozwój - SZKOLENIA Rejestr Usług Rozwojowych (koordynacja PARP) informacje o podmiotach świadczących usługi rozwojowe oraz o ich ofercie, będzie on otwarty na wszystkie usługi rozwojowe (EFS+ usługi komercyjne) Karta Podmiotu będzie zawierać szereg kryteriów dotyczących instytucji świadczących usługi rozwojowe w zakresie ich wiarygodności i doświadczenia. Karta Usługi będzie narzędziem umożliwiającym wpisanie do Rejestru Usług Rozwojowych oferty usługowej. Z formularza Karty korzystać będą mogły wyłącznie te podmioty, które zostały uprzednio wpisane do Rejestru przez PARP Systemu Oceny Usług Rozwojowych oraz Systemu Przyznawania Punktów Rozwojowych. RPO Województwa Małopolskiego Oś priorytetowa 10 Wiedza i kompetencje Priorytet inwestycyjny 10iii Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych ( ) rozwijanie kompetencji i umiejętności osób dorosłych w kontekście przede wszystkim funkcjonowania na rynku pracy poprzez: szkolenia/kursy/studia podyplomowe/kształcenie w formach szkolnych w szczególności w zakresie kompetencji kluczowych tj., ICT oraz języki obce, a także innych kompetencji w zakresie których możliwe jest uzyskanie potwierdzenia kwalifikacji ogólnie uznanym certyfikatem, usługi z zakresu poradnictwa zawodowego i planowania własnej kariery, działania z zakresu potwierdzania kwalifikacji Ścieżka wyboru: konkursowa, pozakonkursowa Potencjalni beneficjenci : wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Grupy docelowe: osoby dorosłe z własnej inicjatywy zainteresowane podniesieniem/zmianą/nabyciem nowych umiejętności/kompetencji lub potwierdzeniem/uzyskaniem kwalifikacji, w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby powyżej 50 r. ż. oraz osoby z niskimi kwalifikacjami. Planowane wsparcie: dotacje bezzwrotne Instytucja Pośrednicząca: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 41

42 LEADER Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, W przypadku operacji, mających na celu rozpoczęcie lub rozwój działalności pozarolniczej pomoc może być przyznana: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich a) osobom fizycznym ubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w niepełnym zakresie, którzy obok rolniczej prowadzą działalność pozarolniczą, b) osobom prowadzącym działalność gospodarczą c) osobom nieubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników deklarującym podjęcie działalności pozarolniczej, wykonującym lub deklarującym działalność gospodarczą w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa. Limit pomocy: zł w przypadku rozwoju mikro lub małych przedsiębiorstw - refundacja zł w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej płatność zryczałtowana (premia) W przypadku wsparcia w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, uzyskanie pomocy powyżej zł wymaga utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy. W przypadku zakładania działalności gospodarczej zawsze wymagane jest utworzenie przynajmniej 1 miejsca pracy (w tym samozatrudnienie). AKTUALNE MOŻLIWOŚCI środki na rozwój fundusze pożyczkowe fundusze poręczeniowe 84 42

43 Fundusze pożyczkowe Cechy wspólne: okres spłaty 60 miesięcy* karencja w spłacie max. 6 miesięcy zabezpieczenie różne formy wkład własny min. 20% kwoty pożyczki* status MŚP Więcej informacji zakładka 85 Fundusze pożyczkowe 1. Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5, tel. (32) (wew. 23 lub 29), Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Rabka Zdrój, ul. Orkana 16B, tel. (18) , Biuro terenowe w Tarnowie: ul. Paderewskiego 6, tel. (14) Biuro terenowe w Wieliczce, ul. Limanowskiego 1a, tel. (12) Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Kraków, ul. Kordylewskiego 11, tel. (12) , (12) , (12) , (12) , (12) , (12) ,

44 Fundusze pożyczkowe 4. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Janosik ul. Gombrowicza 19, tel. (22) Biuro terenowe w Nowym Sączu, ul. Tarnowska 28, tel. (18) , (18) , Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 175, tel. (33) , , Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Oświęcim, ul. Unii Europejskiej 10, tel. (33) , Fundusze poręczeniowe Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych Kontakt: Sp. z o.o. Fundusz "Galicja", Nowy Sącz, ul. Nawojowska 4, tel./fax: (18) , Fundusz Poręczeń Kredytowych "Małopolskie Inwestycje Kontakt: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Tarnów, ul. Szujskiego 66, tel. (14) , , Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Kontakt: Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o., Kraków, ul. Kordylewskiego 11, tel./fax (12) ,

45 Gdzie szukać pomocy? Główny Punkt Informacyjny Kraków: ul. Wielicka 72 B, parter tel. (12) ; Lokalne Punkty Informacyjne Chrzanów: ul. Grunwaldzka 5 tel. (32) , (32) Tarnów: ul. Wałowa 37 tel. (14) , (14) Nowy Sącz: ul. Wazów 3 tel. (18) , (18) Nowy Targ: al lecia 35 tel. (18) , (18) Usługi sieci PIFE konsultacje: bezpośrednie, mailowe, telefoniczne diagnoza klienta informowanie o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania wsparcia, w tym: przekazanie danych kontaktowych do odpowiednich instytucji wstępna pomoc przy przygotowywaniu, realizacji i rozliczaniu projektów, w tym: informowanie o etapach, procedurach, wymaganych dokumentach, terminach związanych z danym etapem cyklu życia projektu indywidualne konsultacje u klienta, w przypadku, gdy klient jest osobą z niepełnosprawnością organizowanie spotkań informacyjnych, warsztatów, szkoleń dla Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów organizowanie Mobilnych Punktów Informacyjnych 45

46 Portale internetowe nt. FE Przydatne adresy internetowe c.d. (np. COSME) przedsiebiorca.pl 46

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rezultaty wdrażania funduszy europejskich na rzecz przedsiębiorstw - perspektywa 2007-2013 zakontraktowano

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR XIX Forum Ciepłowników Polskich Międzyzdroje, 13-16 września

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Założenia i oferowane możliwości wsparcia Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Płock, 10 marca

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO RPO Dolnośląskie Poddziałanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja 26 lutego 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. wsparcie: - budowy, przebudowy (w tym zastąpienie istniejących)

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami Europejskimi JEDNOSTEK NAUKOWYCH

Środa z Funduszami Europejskimi JEDNOSTEK NAUKOWYCH 1 Środa z Funduszami Europejskimi dla JEDNOSTEK NAUKOWYCH 2 3 1. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Dokumenty na poziomie unijnym Europa 2020 Pakiet Rozporządzeń Wspólne Ramy strategiczne

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I: Podtytuł prezentacji Zmniejszenie emisyjności gospodarki Magdalena Misiurek Departament Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Rafał Solecki Dyrektor MCP

Rafał Solecki Dyrektor MCP Rafał Solecki Dyrektor MCP 1 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego, powołaną 29 października 2007 r. do wdrażania: Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

2014-2020. Program. Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020

2014-2020. Program. Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020 Program 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020 Warszawa, 23 kwietnia 2014 r. CELE TEMATYCZNE CELE TEMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla innowacji

Wsparcie dla innowacji Wsparcie dla innowacji Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 1 Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój CEL: Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki Beneficjenci: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP),

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata 2014-2020 Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego Mielec, 30.05.2014

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego NOWY PROGRAM REGIONALNY NIEMAL 3 MLD EUR NA ROZWÓJ MAŁOPOLSKI Alokacja: 2 878 215

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki

Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki Luty 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020: 11.12.2014 r. przedłożona wersja RPO-L2020 zatwierdzona przez KE decyzja z 16.12.2014 r. 20.01.2015 r. zatwierdzony przez ZWL Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych

Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Kraków,

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej

Ochrona własności przemysłowej Ochrona własności przemysłowej Program Operacyjny Inteligentny Rozwój OŚ PRIORYTETOWA II: Ochrona własności przemysłowej. PO IR, OP II, PI 1b, Cel 2 WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTW DO PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

Środki UE na ICT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020

Środki UE na ICT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020 Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego 19 marca 2015 Środki UE na ICT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020 Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami Europejskimi ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Środa z Funduszami Europejskimi ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 1 Środa z Funduszami Europejskimi dla ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 2 Środa z FE dla organizacji pozarządowych 1. Wprowadzenie do FE 2014-2020 2. Fundusze Europejskie dla NGO i wsparcia procesu stanowienia

Bardziej szczegółowo

Knurów, dn. 17.10.2014 r.

Knurów, dn. 17.10.2014 r. Informacja nt. możliwości dofinansowania projektów dedykowanych małym i średnim gminom województwa śląskiego w ramach procedury konkursowej w RPO WSL 2014-2020 Knurów, dn. 17.10.2014 r. Alokacja RPO WSL

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2014-2020 0,7 mld euro Pomoc Techniczna 2 I Oś Priorytetowa Badania i Innowacje 100 mln euro Cel Szczegółowy: 1. Zwiększone urynkowienie działalności

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 31.05.2016 r. Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020

Wrocław, 31.05.2016 r. Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Wrocław, 31.05.2016 r. Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Główne cele: wsparcie skoncentrowane na pracach B+R

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego : założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności Łukasz Tur Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

F U N D U S Z E EUROPEJSKIE

F U N D U S Z E EUROPEJSKIE F U N D U S Z E EUROPEJSKIE w nowej perspektywie 2014-2020 Izabela Byzdra Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Głównym celem rozwojowym Polski na najbliższe lata jest wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla MŚP na lata 2014-2020

Fundusze unijne dla MŚP na lata 2014-2020 Fundusze unijne dla MŚP na lata 2014-2020 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego I Forum Przedsiębiorców Dziennika Polskiego 26 maja 2014, Kraków Wsparcie dla przedsiębiorców w Małopolskim Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. DOKUMENTY (1) Umowa Partnerstwa Działania rewitalizacyjne realizowane z EFRR mają na celu włączenie społeczności zamieszkujących

Bardziej szczegółowo

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Wdrażanie Działania 1.7 PO IiŚ na lata 2014-2020 -Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko dąbrowskiej SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 2020 Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 ZAŁOŻENIA INTERWENCJI W OBSZARZE WSPIERANIA MŚP

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 ZAŁOŻENIA INTERWENCJI W OBSZARZE WSPIERANIA MŚP MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 ZAŁOŻENIA INTERWENCJI W OBSZARZE WSPIERANIA MŚP Wsparcie sektora MŚP w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 Liczba złożonych wniosków o dofinansowania:3965

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 I. Poddziałanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój Szybka Ścieżka". Ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu

Bardziej szczegółowo

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 2020. Priorytety i wysokość wsparcia dr Robert Foks Zespół

Bardziej szczegółowo

Z jakich Funduszy Europejskich mogą korzystać samorządy w latach 2014-2020?

Z jakich Funduszy Europejskich mogą korzystać samorządy w latach 2014-2020? Z jakich Funduszy Europejskich mogą korzystać samorządy w latach 2014-2020? 2 PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 3 PRIORYTET I: Wspieranie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna wsparcie w ramach w ramach PO IiŚ 2014-2020

Gospodarka niskoemisyjna wsparcie w ramach w ramach PO IiŚ 2014-2020 Gospodarka niskoemisyjna wsparcie w ramach w ramach PO IiŚ 2014-2020 Konferencja: Gospodarka jutra Energia Rozwój Środowisko Wrocław, 20 stycznia 2016 r. Plan prezentacji 1. Organizacja 2. Obszary interwencji

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 możliwości rozwoju sektora MŚP w nowej perspektywie finansowej UE"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 możliwości rozwoju sektora MŚP w nowej perspektywie finansowej UE Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 możliwości rozwoju sektora MŚP w nowej perspektywie finansowej UE" Dr Jerzy Tutaj Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Wałbrzych,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 Ewa Sobiecka Bielsko-Biała, 20.03.2014 Plan prezentacji Wprowadzenie Umowa partnerska (08.01.2014) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 16 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na inwestycje proekologiczne

Dofinansowanie na inwestycje proekologiczne Dofinansowanie na inwestycje proekologiczne Odnawialne Źródła Energii (OZE) w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projekt z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Załącznik nr 3 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projekt z dnia 8 kwietnia 2014 r. Obszary komplementarności oraz mechanizmy koordynacji między funduszami polityki spójności, EFRROW, EFMR oraz innymi unijnymi i krajowymi instrumentami finansowania oraz EBI Załącznik nr 3 do Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej

Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej Artur Michalski Wiceprezes Zarządu XI Forum Nowej Gospodarki, Sesja: Efektywność Energetyczna

Bardziej szczegółowo

Działania RPO WM na lata 2014-2020 dedykowane obszarom wiejskim

Działania RPO WM na lata 2014-2020 dedykowane obszarom wiejskim Działania RPO WM na lata 2014-2020 dedykowane obszarom wiejskim Magdalena Łasak-Strutyńska Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi 25 listopada 2015 r. SCHEMAT RPO WM 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 2014 Jakub Moskal Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów PARP Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Warszawa, 5 czerwca 2014 r. Nowa perspektywa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie 1.Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA OŚ PRIORYTETOWA I Innowacyjna Polska Wschodnia Priorytet Inwestycyjny 1.2 Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R. Przykładowe typy projektów: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na działalność badawczo - rozwojową i infrastrukturę B+R

Dofinansowanie na działalność badawczo - rozwojową i infrastrukturę B+R RPO Lubuskie 2020, OP 1 PI 1b Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje Priorytet inwestycyjny 1b: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw RPO

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw

Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw 2015 Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja Wykorzystaj unijną szansę, czyli finansowanie UE dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wsparcie PARP dla Małych

Bardziej szczegółowo