Środa z funduszami dla przedsiębiorców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Środa z funduszami dla przedsiębiorców"

Transkrypt

1 Spotkanie informacyjne Środa z funduszami dla przedsiębiorców Kraków, 4 luty 2015 r. Plan spotkania - czas: 12:00 15:30 Wprowadzenie do tematyki spotkania Fundusze Europejskie na lata podstawowe założenia i cele Ogólne zasady finansowania projektów Dofinansowanie na działalność i infrastrukturę badawczo-rozwojową Przerwa kawowa 13:30 13:45 Wsparcie nawiązywania współpracy sektora nauki i biznesu Dofinansowanie na inwestycje proekologiczne Inne obszary wsparcia przedsiębiorstw Źródła informacji o Funduszach Europejskich Podsumowanie spotkania, konsultacje indywidualne oraz wypełnienie ankiet ewaluacyjnych 2 1

2 Wprowadzenie do tematyki Funduszy Europejskich 3 Dokumenty Poziom unijny: Wspólne Ramy Strategiczne Rozporządzenie ogólne (1303/2013) Rozporządzenia wykonawcze Strategia Europa 2020 Poziom krajowy: Umowa partnerstwa (UP) Ustawa wdrożeniowa Kontrakt terytorialny Programy operacyjne Szczegółowe opisy programów Wytyczne konkursowe Wzory dokumentów Harmonogramy konkursów Strategia Rozwoju Kraju strategie zintegrowane i regionalne 4 2

3 Wysokość środków dla Polski (w euro) 82,5 mld polityka spójności 8,6 mld polityka rolna 0,5 mld polityka rybacka 5 Koncentracja tematyczna podział celów 11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie Program operacyjny Projekty innowacyjne i pomoc techniczna Pomoc techniczna w współpracy poszczególnych PO międzynarodowej finansowane w POWER 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnokomunikacyjnych 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 6 3

4 Programowanie zasady, zmiany, ułatwienia warunki wstępne koncentracja tematyczna + tzw. ring-fencingi kategorie regionów komplementarność partnerstwo decentralizacja, wymiar terytorialny obszary strategicznej interwencji (OSI) 7 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) Główna idea, czyli po co ZIT? by rozwijać współpracę i integrację, promować partnerski model współpracy, realizować projekty zintegrowane oraz zwiększać wpływ miast i ich obszarów funkcjonalnych na kształt polityki spójności Gdzie? na terenie miast wojewódzkich i gmin powiązanych z nimi funkcjonalnie Na co? realizację strategii ZIT : Sprawny transport (np. wprowadzenie zintegrowanych kart miejskich, system parkuj i jedź, parkingi i ścieżki rowerowe), Rewitalizacja terenów zdegradowanych (wynikających z lokalnych planów rewitalizacji i strategii gminnych) - fizyczna i społeczna Poprawa stanu środowiska (np. gospodarka odpadami, oczyszczanie ścieków, wymiana źródeł ciepła na ekologiczne) Wspieranie efektywności energetycznej (np. termomodernizacja) Badania i rozwój technologiczny oraz innowacje itd.! Więcej o ZIT? Rozporządzenia / Umowa partnerstwa, Ustawa wdrożeniowa Dokument pn. Zasady realizacji ZIT w Polsce (www.mir.gov.pl) 4

5 ZIT w Małopolsce Metropolia Krakowska 236 mln euro 521,5 mln euro Subregiony w Małopolsce 5

6 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) Główna idea, czyli po co RLKS? by rozwijać współpracę i możliwość realizacji inicjatyw oddolnych oraz rozszerzyć podejście LEADER (inicjatywy kierowane przez Lokalne Grupy Działania) z lat na fundusze realizujące politykę spójności Gdzie? na obszarach wiejskich i rybackich oraz w zależności od decyzji samorządu województwa na obszarze realizacji RPO, liczba ludności objęta Lokalną Strategią Rozwoju powinna wynosić min. 30 tys., a maksimum 150 tys. mieszkańców i obejmować co najmniej 2 gminy Na co? realizację Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) Więcej o RLKS? Rozporządzenia / Umowa partnerstwa, Ustawa o realizacji PROW i RLKS, tzw. ustawa MRiRW Dokument pomocniczy pn. Zasady realizacji instrumentu RLKS w Polsce (www.mir.gov.pl) Programy Operacyjne Infrastruktura i Środowisko Innowacyjna Gospodarka Programy Regionalne Kapitał Ludzki Programy Operacyjne Infrastruktura i Środowisko Inteligentny Rozwój Polska Cyfrowa Programy Regionalne Wiedza Edukacja Rozwój Europejska Współpraca Terytorialna Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa Rozwój Polski Wschodniej Pomoc Techniczna Polska Wschodnia Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Rozwój sektora rybołóstwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Rybactwo i Morze 12 6

7 27,41 mld euro Infrastruktura i środowisko 13 PO Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I: Oś priorytetowa II: Oś priorytetowa III: Oś priorytetowa IV: Oś priorytetowa V: Oś priorytetowa VI: Zmniejszenie emisyjności gospodarki Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Infrastruktura drogowa dla miast Rozwój transportu kolejowego w Polsce Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Oś priorytetowa VII: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Oś priorytetowa VIII: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Oś priorytetowa IX: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Oś priorytetowa X: Pomoc techniczna 14 7

8 8,61 mld euro Inteligentny rozwój 15 PO Inteligentny Rozwój Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowobadawczego Oś priorytetowa V: Pomoc techniczna 16 8

9 Wiedza Edukacja Rozwój 4,69 mld euro 17 PO Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Oś priorytetowa III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Oś priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia Oś priorytetowa VI: Pomoc techniczna 18 9

10 2,17 mld euro Polska Cyfrowa 19 PO Polska Cyfrowa Oś priorytetowa I: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Oś priorytetowa II: E-administracja i otwarty rząd Oś priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Oś priorytetowa IV: Pomoc techniczna

11 Regionalne Programy REGIONALNE PROGRAMY Operacyjne OPERACYJNE 3500,0 3000,0 2500,0 2000,0 1500,0 1000,0 500,0,0 MAŁOPOLSKA 2. miejsce pod względem alokacji 21 2,878 mld euro Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 22 11

12 SCHEMAT RPO WM EFRR EFS 1. GOSPODARKA WIEDZY 250 MLN EUR 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA 140 MLN EUR 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA 240 MLN EUR 4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA 420 MLN EUR 5. OCHRONA ŚRODOWISKA 138 MLN EUR 6. DZIEDZICTWO REGIONALNE 169,1 MLN EUR 7. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA 390,5 MLN EUR 8. RYNEK PRACY 270,8 MLN EUR 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 232 MLN EUR 10. WIEDZA I KOMPETENCJE 204,9 MLN EUR 11. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ 170 MLN EUR 12. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 151 MLN EUR POMOC TECHNICZNA Zasady finansowania 12

13 Zmiana charakteru finansowania DOTACJE BEZZWROTNE INSTRUMENTY FINANSOWE* *Instrumenty finansowe = pożyczki lub kredyty, poręczenia, produkty kapitałowe/wejścia kapitałowe, itp. Status przedsiębiorstwa ilość osób zatrudnionych roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny mikro < 10 2 mln euro 2 mln euro małe < mln euro 10 mln euro średnie < mln euro 50 mln euro 13

14 Pomoc publiczna kiedy występuje? Pomoc publiczna i równocześnie ZAKAZANA to wsparcie ze środków publicznych przedsiębiorców lub innych jednostek prowadzących działalność gospodarczą, które: jest selektywne (sprzyja niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów ), przysparza beneficjentowi korzyść ekonomiczną, zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji na rynku unijnym oraz wpływa na unijny handel Więcej: Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 107/108) 27 Rodzaje pomocy dozwolonej pomoc na działalność B + R + I Więcej: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. *Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. do pomocy de minimis 14

15 MAPA POMOCY REGIONALNEJ od r. + 10% średnie + 20 % mikro i małe Działalność i infrastruktura badawczo-rozwojowa Fot.: 15

16 przydatne definicje B + R + I = Badania (B) + rozwój (R) + innowacje (I) - działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań oraz działalność polegająca na opracowaniu nowej technologii i uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług INNOWACJA w obrębie procesu - wdrożenie nowej lub znacznie udoskonalonej metody produkcji lub dostarczania towarów i usług (w tym znacznej zmiany w obrębie technik, sprzętu lub oprogramowania) Definicja ta NIE obejmuje natomiast: niewielkich zmian lub ulepszeń, zwiększenia mocy produkcyjnych lub usługowych poprzez dodanie systemów produkcyjnych lub logistycznych bardzo podobnych do obecnie stosowanych, zaprzestania stosowania danego procesu, prostego odtworzenia lub podwyższenia majątku, zmian wynikających jedynie ze zmian cen czynników produkcji, dostosowania do potrzeb użytkownika, dostosowania do potrzeb rynku lokalnego, regularnych zmian sezonowych i innych zmian cyklicznych, obrotu nowymi lub znacząco udoskonalonymi produktami przydatne definicje badania podstawowe prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne badania przemysłowe badania planowane lub krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowywania nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych 16

17 przydatne definicje eksperymentalne prace rozwojowe - oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług, a także opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji pierwsza produkcja - pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale NIE produkcja masowa lub działalność handlowa INTELIGENTNE SPECJALIZACJE Poziom krajowy (KIS) 19 obszarów w działach: zdrowe społeczeństwo, biogospodarka rolno-spożywcza, leśnodrzewna i środowiskowa, zrównoważona energetyka, surowce naturalne i gospodarka odpadami, innowacyjne technologie i procesy przemysłowe Małopolska (RIS): Nauki o życiu (life sciences) Energia zrównoważona Technologie informacyjne i komunikacyjne Chemia Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych Elektrotechnika i przemysł maszynowy Przemysły kreatywne i czasu wolnego 17

18 Inteligentny Rozwój Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Priorytet inwestycyjny 1b promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje ( ) Cel szczegółowy 1. Zwiększona aktywność B+R przedsiębiorstw projekty B+R przedsiębiorstw sektorowe programy B+R prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Typy beneficjentów: Przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw, podmiot wdrażający instrument finansowy Ścieżka wyboru: konkursowa Planowane wsparcie: dotacje bezzwrotne i instrumenty finansowe typu venture capital Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Priorytet inwestycyjny 1b promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje ( ) Cel szczegółowy 2. Zwiększony potencjał przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług rozwój umiejętności pracowników obsługujących aparaturę badawczą (w ramach cross financingu) Typy beneficjentów: Inteligentny Rozwój Przedsiębiorstwa, w tym konsorcja przedsiębiorstw, koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych; podmioty zarządzające Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, podmiot wdrażający instrument finansowy Ścieżka wyboru: konkursowa i pozakonkursowa Planowane wsparcie: dotacje bezzwrotne i instrumenty finansowe Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki 18

19 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Priorytet inwestycyjny 3c wsparcie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Cel szczegółowy 4. Zwiększona aktywność przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej Inteligentny Rozwój wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, w szczególności uzyskanych w wyniku realizacji projektów współfinansowanych ze środków I osi priorytetowej utworzenie funduszu gwarancyjnego dla projektów innowacyjnych, charakteryzujących się wysokim poziomem ryzyka, realizowanych przez MŚP Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, w tym konsorcja przedsiębiorstw; podmiot wdrażający instrument finansowy Ścieżka wyboru: konkursowa Planowane wsparcie: dotacje bezzwrotne i instrumenty finansowe Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki RPO Województwa Małopolskiego Oś priorytetowa 1. Gospodarka wiedzy Priorytet inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje ( ) Cel szczegółowy: Zwiększona aktywność badawczo rozwojowa przedsiębiorstw badania naukowe i prace rozwojowe, z uwzględnieniem prac demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z pierwszą produkcją i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej rozwój infrastruktury dla działalności B+R w przedsiębiorstwach (laboratoria i centra B+R) bony na innowacje bezzwrotne wsparcie projektów o małej skali MŚP na zakup usług B+R+I regionalny program rozwijania centrów transferu wiedzy Ścieżka wyboru: konkursowa Potencjalni beneficjenci: Przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami (w tym spółki celowe uczelni), organizacjami pozarządowe i instytucjami otoczenia biznesu, JST lub jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, instytucje otoczenia biznesu Planowane wsparcie: przede wszystkim wsparcie dotacyjne Instytucja Pośrednicząca: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 19

20 Współpraca we wdrażaniu innowacji i rozwój firm Inteligentny Rozwój Oś priorytetowa IV Zwiększenie potencjału naukowo badawczego Priorytet inwestycyjny 1a Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie ( ) Cel szczegółowy 6. Zwiększony poziom rynkowego wykorzystania wyników badań naukowych badania naukowe i prace rozwojowe, realizowane przez konsorcja naukowe i naukowo-przemysłowe Projekty powinny prowadzić do koncentracji potencjału najlepszych badaczy i zespołów badawczych (z jednostek naukowych i przedsiębiorstw) o uznanym dorobku naukowym w kraju i na świecie Ścieżka wyboru: konkursowa Beneficjentami wsparcia mogą zostać: konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych; konsorcja przedsiębiorstw i uczelni; jednostki naukowe i ich konsorcja; uczelnie i ich konsorcja, IOB Planowane wsparcie: dotacja bezzwrotna Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 20

21 Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Priorytet inwestycyjny 1b promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie Cel szczegółowy 2. Zwiększony potencjał przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Inteligentny Rozwój zwiększenie intensywności współpracy w ramach krajowego systemu innowacji (projekty pilotażowe, które służą testowaniu nowych form wsparcia oraz mają na celu zwiększenie wiedzy i skłonności przedsiębiorstw do podejmowania działalności B+R+I, opracowanie i testowanie nowych instrumentów służących wsparciu innowacyjności, współpracy nauki z biznesem w obszarze B+R+I; monitorowanie realizacji strategii krajowej inteligentnej specjalizacji) Ścieżka wyboru: konkursowa Beneficjentami wsparcia mogą zostać: przedsiębiorstwa, w tym konsorcja przedsiębiorstw, Koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych, podmioty zarządzające Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi; podmiot wdrażający instrument finansowy Planowane wsparcie: dotacje bezzwrotne i instrumenty finansowe Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki KSI = Krajowy System Innowacji Grupa instytucji otoczenia biznesu wchodzących w skład Krajowego Systemu Usług, której zadaniem jest wspieranie przedsiębiorców (MŚP) w procesie transferu technologii Zapewnienie sektorowi MŚP dostępu do zestandaryzowanych specjalistycznych usług proinnowacyjnych świadczonych przez doświadczone ośrodki należące do ogólnopolskiej sieci. Ich celem jest oferowanie firmom doradztwa w obszarze wdrażania rozwiązań wpływających na ich potencjał innowacyjny Usługa proinnowacyjna obejmuje: Audyt innowacyjności polega na identyfikacji możliwości rozwoju i potrzeb przedsiębiorcy w obszarze innowacji: produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych Doradztwo we wdrażaniu innowacji polega na kompleksowym doradztwie, ma doprowadzić do wdrożenia w przedsiębiorstwie rozwiązań innowacyjnych stanowiących odpowiedź na zidentyfikowane w I etapie usługi potrzeby. Więcej informacji na stronie: : 21

22 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Priorytet inwestycyjny 3a promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm (..) Cel szczegółowy 3. Zwiększone finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka Przykładowe typy projektów: zasilenie kapitałowe nowopowstałych firm, inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa, z wykorzystaniem venture capital inwestycje przy użyciu mechanizmów finansowania syndykatowego (grupowego) przez aniołów biznesu, instrumenty pożyczkowe udzielane celem uzupełnienia wsparcia udziałowego dla innowacyjnych start-up ów, finansowanie usług doradczych oraz analiz rynkowych Typy beneficjentów: MŚP, podmiot wdrażający instrumenty finansowe Ścieżka wyboru: konkursowa Inteligentny Rozwój Planowane wsparcie: dotacje bezzwrotne i instrumenty finansowe Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki RPO Województwa Małopolskiego Oś priorytetowa III Przedsiębiorcza Małopolska Priorytet inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm ( ) wsparcie podmiotów gospodarczych we wczesnej fazie działalności, tj. działających na rynku nie dłużej niż 24 m-ce, w tym również start-up - wsparcie inwestycyjne i wspomaganie rozwoju kolejnych etapów dojrzałości gospodarczej Ścieżka wyboru: konkursowa, pozakonkursowa - ZIT Beneficjentami wsparcia mogą zostać: MŚP działające na rynku nie dłużej niż 24 m-ce, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące ośrodki przedsiębiorczości akademickiej, podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi, podmioty wdrażające instrumenty finansowe Planowane wsparcie: co do zasady ograniczonym zakresie Instytucja Pośrednicząca: Departament Funduszy Europejskich UMWM instrumenty finansowe, niewykluczone wykorzystanie dotacji w 22

23 RPO Województwa Małopolskiego Oś priorytetowa III Przedsiębiorcza Małopolska Priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzenia zaawansowanych zdolności ( ) Wsparcie inwestycyjne dla MŚP działających na rynku dłużej niż 24 m-ce, w tym: inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, przedsięwzięcia z zakresu dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (BAT best available technology) nowoczesne rozwiązania umożliwiających redukcję kosztów działalności rynkowej w przedsiębiorstwach, wynikającą z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, kapitał obrotowy, powiązany z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa Specjalistyczne doradztwo na rzecz MŚP bony na doradztwo Ścieżka wyboru: konkursowa Beneficjentami wsparcia mogą zostać: podmioty wdrażające instrumenty finansowe, MŚP, działające na rynku dłużej niż 24 miesiące Planowane wsparcie: : dotacje i instrumenty finansowe Instytucja Pośrednicząca: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Instytucje Otoczenia Biznesu 23

24 INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU - IOB Polski system instytucji otoczenia biznesu wyróżnia trzy główne grupy: 1) Ośrodki przedsiębiorczości szeroka promocja i inkubacja przedsiębiorczości (często w grupach dyskryminowanych), dostarczanie usług wsparcia do małych firm i aktywizacja rozwoju regionów peryferyjnych lub dotkniętych kryzysem strukturalnym, 2) Ośrodki innowacji szeroka promocja i inkubacja innowacyjnej przedsiębiorczości, transfer, technologii i dostarczanie usług proinnowacyjnych, aktywizacja przedsiębiorczości akademickiej i współpracy nauki z biznesem, 3) Instytucje finansowe ułatwienie dostępu do finansowania działalności nowo powstałych oraz małych firm bez historii kredytowej, dostarczanie usług finansowych dostosowanych do specyfiki innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych. Więcej informacji na temat poszczególnych typów instytucji można znaleźć na stronie: Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Priorytet inwestycyjny 1b promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje ( ) Cel szczegółowy 2. Zwiększony potencjał przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Planowany zakres wsparcia: Inteligentny Rozwój Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorców (finansowanie kierowane będzie na świadczenie usług na rzecz przedsiębiorstw (w szczególności MŚP) przez podmioty już funkcjonujące na rynku Działalność IOB powinna w większym stopniu podlegać mechanizmom konkurencyjnym i umożliwiać samofinansowanie Współfinansowanie kosztów świadczenia usług proinnowacyjnych na rzecz MSP przez instytucje otoczenia biznesu może być realizowane w ramach następujących schematów: współpracy MSP z akredytowaną instytucją otoczenia biznesu wówczas przedmiotem oceny jest zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na usługę proinnowacyjną, współpracy MSP z instytucją otoczenia biznesu nie posiadającą akredytacji wówczas przedmiotem oceny jest zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na usługę proinnowacyjną oraz potencjał instytucji otoczenia biznesu do świadczenia usługi, Typ Beneficjentów: przedsiębiorstwa, w tym konsorcja przedsiębiorstw, Koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych, podmioty zarządzające Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi; podmiot wdrażający instrument finansowy Planowane wsparcie: dotacje bezzwrotne oraz instrumenty finansowe Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki 24

25 RPO Województwa Małopolskiego Oś priorytetowa 1. Gospodarka wiedzy Priorytet inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje ( ) Wsparcie proinnowacyjnego otoczenia biznesu pośrednie wsparcie przedsiębiorstw wsparcie ośrodków innowacji w zakresie uzupełnienia infrastruktury, w szczególności B+R, niezbędnej do rozszerzenia oferty proinnowacyjnych usług (realizowane w nawiązaniu do udokumentowanej diagnozy potrzeb ze strony firm technologicznych) inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie ośrodków innowacji, takich jak parki technologiczne, inkubatory technologiczne oraz centra wyspecjalizowane w zakresie badań i transferu technologii będą wspierane w ograniczonym zakresie: jako element niezbędny do rozwoju oferty i profesjonalizacji usług, w tym usług obejmujących zapewnienie fizycznej przestrzeni dla tworzenia i rozwijania nowych firm technologicznych, w szczególności w początkowej fazie działalności jednak z wyłączeniem przestrzeni o charakterze wyłącznie biurowym Ścieżka wyboru : konkursowa, pozakonkursowa (projekt Województwa Małopolskiego) Beneficjentami wsparcia mogą zostać: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem takich podmiotów jak: jednostki naukowe, uczelnie (w tym spółki celowe uczelni), organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, instytucje otoczenia biznesu JST lub jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną Planowane wsparcie: przede wszystkim wsparcie dotacyjne Instytucja Pośrednicząca: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości RPO Województwa Małopolskiego Oś priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska Priorytet inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości ( ) przedsięwzięcia wspierające przedsiębiorczość i kreowanie postaw przedsiębiorczych, m.in. poprzez wzmocnienie systemu wspierającego proces rozwoju nowych firm, w tym działających w oparciu o nowe technologie, świadczenie specjalistycznych usług przez inkubatory przedsiębiorczości, ośrodki przedsiębiorczości akademickiej wsparcie dla profesjonalizacji usług doradczych IOB (celem projektów będzie zapewnienie nowych zaawansowanych lub znacząco ulepszonych specjalistycznych usług, stanowiących odpowiedź na potrzeby zgłaszane w tym zakresie przez MŚP Ścieżka wyboru: konkursowa Beneficjentami wsparcia mogą zostać: MŚP działające na rynku nie dłużej niż 24 m-ce, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące ośrodki przedsiębiorczości akademickiej, podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi, podmioty wdrażające instrumenty finansowe Planowane wsparcie: co do zasady w ograniczonym zakresie instrumenty finansowe, niewykluczone wykorzystanie dotacji Instytucja Pośrednicząca: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 25

26 Inwestycje proekologiczne Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki PI 4.I. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych budowa i przebudowa: lądowych farm wiatrowych, instalacji na biomasę/biogaz, jednostek wytwarzania energii wykorzystującej wodę i słońce oraz ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej (w ograniczonym zakresie), sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączenia jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do KSE Ścieżka wyboru: konkursowa, pozakonkursowa (formuła project pipeline promowanie produkcji i dystrybucji OZE) Beneficjentami wsparcia mogą zostać: przedsiębiorcy Grupa docelowa to: użytkownicy indywidualni i przedsiębiorcy korzystający z sieci elektroenergetycznych, gazowych i ciepłowniczych Planowane wsparcie: instrumenty finansowe Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki 26

27 Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki PI 4.II. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Planowany zakres wsparcia: przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przedsiębiorstwa, budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego), zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) Ścieżka wyboru: konkursowa Beneficjentami wsparcia mogą zostać: duże przedsiębiorstwa Grupa docelowa to: odbiorcy usług/produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa Planowane wsparcie: instrumenty finansowe Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki PI 4.III. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania OZE w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym Planowany zakres wsparcia: stworzenie ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej, OZE oraz gospodarki niskoemisyjnej Ścieżka wyboru: konkursowa, pozakonkursowa Beneficjentami wsparcia mogą zostać: działania doradcze skierowane będzie do instytucji publicznych, przedsiębiorców oraz osób prywatnych Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki 27

28 Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki PI 4.IV. Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia budowa lub przebudowa w kierunku inteligentnych sieci dystrybucyjnych średniego, niskiego napięcia, dedykowanych zwiększeniu wytwarzania w OZE i/lub ograniczaniu zużycia energii, w tym wymiana transformatorów, kompleksowe pilotażowe i demonstracyjne projekty wdrażające inteligentne rozwiązania na danym obszarze, mające na celu optymalizację wykorzystania energii wytworzonej z OZE i/lub racjonalizację zużycia energii, inteligentny system pomiarowy (wyłącznie jako element budowy lub przebudowy w kierunku inteligentnych sieci elektroenergetycznych dla rozwoju OZE i/lub ograniczeniazużycia energii) Ścieżka wyboru: pozakonkursowa (formuła project pipeline; preferowane będą inteligentne sieci posiadające jak największą funkcjonalność) Beneficjentami wsparcia mogą zostać: przedsiębiorcy, Urząd Regulacji Energetyki Grupa docelowa to: użytkownicy indywidualni i przedsiębiorcy korzystający z sieci elektroenergetycznych Planowane wsparcie: dotacja Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki PI 4.V. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie na zmiany klimatu Infrastruktura i Środowisko przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia straty na przesyle, likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa), budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym Ścieżka wyboru: konkursowa, pozakonkursowa (stosowana w przypadku miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych, posiadających Strategie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Wybór takich projektów będzie uzależniony od wpisania ich do ZIT) Beneficjentami wsparcia mogą zostać: JST, przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego Grupa docelowa to: użytkownicy wspieranej infrastruktury Planowane wsparcie: dotacje Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki 28

29 Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki PI 4.VI. Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe budowa, przebudowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji oraz przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację wykorzystujących technologie w jak największym możliwym stopniu neutralne pod względem emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz uzasadnione pod względem ekonomicznym, budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczych do wykorzystania ciepła użytkowego wyprodukowanego w jednostkach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w układach wysokosprawnej kogeneracji wraz z budową przyłączy wyprowadzających energię do krajowego systemu przesyłowego Ścieżka wyboru: konkursowa, pozakonkursowa (W przypadku projektów dotyczących sieci dystrybucji ciepła i/lub chodu, tryb pozakonkursowy stosowany będzie w odniesieniu do miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych, posiadających Strategie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Wybór takich projektów będzie uzależniony od wpisania ich do strategii ZIT. Beneficjentami wsparcia mogą zostać: JST, przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego Grupa docelowa to: użytkownicy wspieranej infrastruktury Planowane wsparcie: dotacje Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki RPO Województwa Małopolskiego Oś priorytetowa IV Regionalna polityka energetyczna Priorytet inwestycyjny 4B Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach kompleksowa termomodernizacja budynków, inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych ( na użytek własny, jak również na sprzedaż do sieci ) wdrożenie energooszczędnych technologii produkcji ( np. zamiana technologii, wymiana maszyn, modernizacja środków produkcji ) rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego wyłącznie projekty o charakterze demonstracyjnym, pilotażowym ( możliwość wykorzystania wprowadzonych rozwiązań przez innych przedsiębiorców ) Ścieżka wyboru: konkursowa Beneficjentami wsparcia mogą zostać: przedsiębiorcy, podmioty wdrażające instrumenty finansowe Grupa docelowa to: mikro, mali i średni przedsiębiorcy, inwestujący w zakresie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa oraz wykorzystania w nim OZE Planowane wsparcie: dotacje, instrumenty finansowe Instytucja Pośrednicząca: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 29

30 Informatyzacja i działalność w internecie Polska Cyfrowa Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Priorytet inwestycyjny 2.a Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach budowa/rozbudowa lub przebudowa sieci dostępowych wraz z niezbędnymi odcinkami do węzłów sieci dystrybucyjnych lub szkieletowych, a także z sieciami szkieletowymi i dystrybucyjnymi. Realizowane sieci dostępowe będą zapewniać co najmniej parametry NGA (min. 30 Mb/s) Wsparcie może być udzielane także na budowę/rozbudowę i przebudowę pasywnej infrastruktury szerokopasmowej oraz na roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej związane z infrastrukturą szerokopasmową. Ścieżka wyboru: konkursowa Beneficjentami wsparcia mogą zostać: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, JST lub ich związki i stowarzyszenia (w sytuacji gdy przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie będą zainteresowani realizacją inwestycji na danym obszarze) Planowane wsparcie: dotacje Instytucja Pośrednicząca: Władza Wdrażająca Programy Europejskie 30

31 Polska Cyfrowa Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Priorytet inwestycyjny 2.c Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych wsparcie podmiotów publicznych w tworzeniu i rozwoju nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną, ze szczególnym uwzględnieniem usług o wysokim poziomie e-dojrzałości, bezpieczeństwa oraz integracji, m.in. na wspólnej platformie elektronicznych usług administracji publicznej. Priorytetowo będą traktowane projekty ponadresortowe w obszarach: uporządkowania rejestrów publicznych oraz zapewnienia ich interoperacyjności, optymalizacji wykorzystania infrastruktury dzięki zastosowaniu technologii chmury obliczeniowej, zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Ścieżka wyboru: konkursowa Beneficjentami wsparcia mogą zostać: jednostki administracji rządowej, sądy i jednostki prokuratury, partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorstwami Planowane wsparcie: dotacje bezzwrotne / instrumenty finansowe Instytucja Pośrednicząca: Władza Wdrażająca Programy Europejskie Polska Cyfrowa Oś priorytetowa Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Priorytet inwestycyjny 2.c Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego Wspierane projekty mogą w szczególności rozwijać : e-usługi publiczne poprzez: rozszerzenie funkcji e-usług oferowanych przez administrację; integrację e-usług publicznych pochodzących z różnych instytucji i jednostek sektora publicznego; łączenie e-usług publicznych z e-usługami komercyjnymi; animowanie tworzenia przez sektor prywatny e-usług integrujących rozproszone usługi i informacje sektora publicznego (tzw. platformy e-usług) Ścieżka wyboru: konkursowa Beneficjentami wsparcia mogą zostać: jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy Planowane wsparcie: dotacje Instytucja Pośrednicząca: Władza Wdrażająca Programy Europejskie 31

32 RPO Województwa Małopolskiego Oś priorytetowa III Przedsiębiorcza Małopolska Priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności z zakresie rozwoju produktów i usług rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny), inwestycje dotyczące stosowania w działalności gospodarczej technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) Ścieżka wyboru: konkursowa instrumenty finansowe Beneficjentami wsparcia mogą zostać: Mikro, mali, średni przedsiębiorcy działający na rynku dłużej niż 24 m-e, podmioty wdrażające instrumenty finansowe Grupa docelowa to: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na rynku dłużej niż 24 m-ce Planowane wsparcie: instrumenty finansowe Instytucja Pośrednicząca: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Rynki zagraniczne/internacjonalizacja 32

33 Inteligentny Rozwój Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Priorytet inwestycyjny 3c wsparcie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Cel szczegółowy 5. Zwiększony poziom umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw Planowany zakres wsparcia: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw świadczenie na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MSP specjalistycznych usług doradczych z zakresu internacjonalizacji (w tym m.in. coaching, mentoring, wsparcie firm w rozwoju działalności w wiodących zagranicznych IOB, wsparcie przedsiębiorstw w ubieganiu się o realizację zamówień publicznych za granicą, w poszukiwaniu zagranicznych inwestorów kapitałowych i kontrahentów) programy służące umiędzynarodowieniu działalności przedsiębiorstw, reprezentujących obszary określone w Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, w celu zwiększenia ich dostępu do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków, ukierunkowane na sektory gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym; Typy Beneficjentów: Przedsiębiorstwa, IOB Planowane wsparcie: dotacje bezzwrotne oraz instrumenty finansowe Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Priorytet inwestycyjny 1b promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego ( ) Planowany zakres wsparcia: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorców w ramach proinnowacyjnych usług przewiduje się możliwość wsparcia Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK) w zakresie internacjonalizacji oraz rozwoju współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Działania tego typu obejmować mogą wsparcie usług doradczych, związanych z wprowadzaniem na rynki zagraniczne oferty/produktów klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie. możliwe jest także wspieranie ekspansji międzynarodowej klastra związanej ze zwiększaniem internacjonalizacji jego działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, marketingiem, brandingiem, sieciowaniem krajowym i międzynarodowym (wsparcie działań realizowanych przez koordynatora KKK na rzecz członków klastra). Typ Beneficjentów: - przedsiębiorstwa, w tym konsorcja przedsiębiorstw, Koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych, podmioty zarządzające Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi; podmiot wdrażający instrument finansowy Planowane wsparcie: przewiduje się zastosowanie instrumentów bezzwrotnych (dotacje) oraz instrumentów finansowych 33

34 RPO Województwa Małopolskiego Oś priorytetowa III Przedsiębiorcza Małopolska Priorytet inwestycyjny 3b Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia zwiększenie aktywności międzynarodowej przez sektor MŚP oraz zdobywanie nowych rynków (w tym m.in.: na opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych, opracowanie strategii / planu działalności międzynarodowej, zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie umiędzynaradawiania działalności, w tym np. strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej) projekty z zakresu udziału w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.), dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) do wymagań docelowego rynku zagranicznego (np. rozmiary produktu, jego opakowanie). wszystkie działania MŚP wspierane w zakresie umiędzynaradawiania działalności muszą wynikać ze strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa Ścieżka wyboru: konkurs Beneficjentami wsparcia mogą zostać: mikro, mali i średni przedsiębiorcy, JST, ich jednostki organizacyjne, IOB, organizacje pozarządowe - w zakresie promocji gospodarczej, w tym promocji innowacyjności oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, Grupa docelowa to: przedsiębiorcy sektora MŚP zainteresowani umiędzynaradawianiem swojej działalności. Planowane wsparcie: dotacje Instytucja Pośrednicząca: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Ochrona własności przemysłowej 34

35 Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Priorytet inwestycyjny 1b promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje ( ) Cel szczegółowy 2. Zwiększony potencjał przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Przykładowe typy projektów: ochrona własności intelektualnej: koszty zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego (z wyłączeniem zgłoszenia dotyczącego ochrony na terytorium Polski) oraz kosztów związanych z ochroną własności przemysłowej, a także prowadzeniem analiz czystości patentowej (freedom-to-operate), które są niezbędnym elementem skutecznej komercjalizacji technologii. otwarte innowacje wspieranie transferu technologii (wsparcie kierowane do MŚP zainteresowanych pozyskaniem technologii w formie patentu lub nieopatentowanej wiedzy technicznej; celem instrumentu jest podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw) działania systemowe Urzędu Patentowego RP związane z kształtowaniem praktycznych umiejętności przedsiębiorców w zakresie wykorzystania ochrony własności przemysłowej, profesjonalizacją usług zgodnie z popytem zgłaszanym przez przedsiębiorstwa Ścieżka wyboru: konkursowa Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Beneficjentami wsparcia mogą zostać: przedsiębiorstwa, w tym konsorcja przedsiębiorstw, Koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych, podmioty zarządzające Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi; podmiot wdrażający instrument finansowy Planowane wsparcie: dotacje bezzwrotne i instrumenty finansowe Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki RPO Województwa Małopolskiego Oś priorytetowa I Gospodarka wiedzy Priorytet inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Planowany zakres wsparcia: ochrona własności intelektualnej wydatki ponoszone w związku z przygotowaniem zgłoszenia oraz zgłoszeniem wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, z wyłączeniem kosztów postępowań sądowych w sprawach dotyczących ochrony praw własności intelektualnej Ścieżka wyboru: konkursowa, pozakonkursowa (projekt Województwa Małopolskiego) Beneficjentami wsparcia mogą zostać: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem takich podmiotów jak: jednostki naukowe, uczelnie (w tym spółki celowe uczelni), organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, instytucje otoczenia biznesu, JST lub jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną Planowane wsparcie: przede wszystkim wsparcie dotacyjne Instytucja Pośrednicząca: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 35

36 Wsparcie w zakresie dziedzictwa i rewitalizacji Oś Priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne Priorytet inwestycyjny 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego Planowany zakres wsparcia: ochrona, rozwój, udostępnianie i promocja zasobów DZIEDZICTWA KULTUROWEGO (materialnego i niematerialnego), dziedzictwa naturalnego oraz rozwoju zasobów kultury, w szczególności poprzez: udostępnianie dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój szlaków kulturowych dostosowywanie obiektów zabytkowych do nowych funkcji gospodarczych i społecznych (m.in. turystycznych, kulturalnych) z jednoczesnym wprowadzeniem działalności pozwalającej na utrzymanie obiektu (tam gdzie jest to zasadne i możliwe) udostępnianie i promocję materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu oraz oferty turystycznej opartej na zasobach tego dziedzictwa, w szczególności poprzez realizację projektów kulturalnych (wystaw/ festiwali), artystycznych i interdyscyplinarnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym rozwój i promocję szlaków turystycznych i rekreacyjnych (m.in. tras rowerowych, biegowych, narciarskich) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Beneficjentami wsparcia mogą zostać: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, instytucje kultury, partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe), kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, uczelnie, przedsiębiorstwa, administracja rządowa, parki narodowe, jednostki naukowe Ścieżka wyboru: tryb konkursowy, tryb pozakonkursowy, w odniesieniu do działań wykorzystujących lokalne zasoby przyrodnicze i krajobrazowe dla zwiększenia atrakcyjności turystycznej - ścieżka subregionalna Planowane wsparcie: dotacje bezzwrotne RPO Województwa Małopolskiego Instytucja Pośrednicząca: Departament Funduszy Europejskich UMWM 36

37 RPO Województwa Małopolskiego Oś Priorytetowa 6: Dziedzictwo regionalne Priorytet inwestycyjny 8b Wspieranie wzrostu gospodarczego, sprzyjającemu zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego Planowany zakres wsparcia: WYKORZYSTANIE I ROZWÓJ ENDOGENICZNYCH POTENCJAŁÓW, w tym m.in. specyficznych walorów miejscowości uzdrowiskowych, w szczególności poprzez inwestycje w ogólnodostępne obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową oraz budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej w tych miejscowościach lokalnych zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych, w szczególności przez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej (np. zagospodarowywanie turystyczne otoczenia zbiorników i cieków wodnych) przygotowanie terenów inwestycyjnych pod zagospodarowanie, zgodne z lokalnymi potencjałami rozwojowymi Beneficjentami wsparcia mogą zostać: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, przedsiębiorstwa Ścieżka wyboru: tryb konkursowy, w zakresie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej ścieżka subregionalna Planowane wsparcie: przede wszystkim wsparcie dotacyjne Instytucja Pośrednicząca: Departament Funduszy Europejskich UMWM Maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych projektu w zakresie turystyki: EUR OSIR Obszar o wysokim potencjale zasobów dziedzictwa kulturowego, Zbiorniki i cieki wodne, Obszary górskie, Uzdrowiska Oś Priorytetowa 11: Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Priorytet inwestycyjny 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich Planowany zakres wsparcia: rewitalizacja miast oraz odnowa obszarów wiejskich w wymiarze fizycznym poprzez realizację działań inwestycyjnych, mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz ożywienie gospodarcze i społeczne tych obszarów. Interwencja dotyczyć będzie: przestrzeni publicznej RPO Województwa Małopolskiego obiektów użyteczności publicznej działań, prowadzących do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów zabudowy mieszkaniowej (wyłącznie w zakresie dotyczącym części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, chyba, że audyt energetyczny wykaże potrzebę ingerencji w substancję budynku w szerszym zakresie) projekty z zakresu mieszkalnictwa powinny uwzględniać (o ile jest to zasadne i możliwe) modernizację energetyczną budynków lokalnej infrastruktury społecznej takiej jak: placówki oferujące wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży, obiekty rekreacyjne, obiekty infrastruktury kulturalnej, obiekty, w których świadczone są usługi służące aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców, obiekty wielofunkcyjne, w których łączone są różne funkcje społeczne inwestycje drogowe zapewniające lub polepszające dostępność rewitalizowanego obszaru możliwe jedynie jako niezbędny i niedominujący element projektu 37

38 RPO Województwa Małopolskiego Oś Priorytetowa 11: Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Priorytet inwestycyjny 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich c.d Ścieżka wyboru: konkursowa Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe: JST, jednostki organizacyjne JST, instytucje kultury, szkoły, partnerzy społeczni i gospodarczy, kościoły i związki wyznaniowe, uczelnie, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, parki narodowe i krajobrazowe, PGL Lasy Państwowe, administracja rządowa, przedsiębiorcy, w szczególności: przedsiębiorcy właściciele nieruchomości na obszarze rewitalizacji; przedsiębiorcy, działający w partnerstwie/porozumieniu z jst Planowane wsparcie: przewiduje się wykorzystanie przede wszystkim wsparcia dotacyjnego Instytucja Pośrednicząca: Departament Funduszy Europejskich UMWM OSIR Miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji, Obszary wiejskie, w szczególności o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe Inne obszary wsparcia 38

39 RPO Województwa Małopolskiego Oś priorytetowa 8. Rynek pracy Priorytet inwestycyjny 8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Cel szczegółowy 1: Zwiększenie dostępności do usług rozwojowych dla MŚP finansowanie i rozliczanie usług rozwojowych (w szczególności szkoleń, doradztwa); wsparcie informacyjno-konsultacyjne dla MŚP związane z realizacją usług z użyciem Rejestru Usług Rozwojowych docieranie do potencjalnych uczestników projektów tj. MŚP i zachęcenie do podnoszenia kompetencji kadr Ścieżka wyboru: konkursowa Potencjalni beneficjenci: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności: - przedsiębiorcy, - Instytucje otoczenia biznesu - Partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym NGO) Grupy docelowe: - MŚP i ich pracownicy, w tym osoby samozatrudnione Planowane wsparcie: dotacje bezzwrotne Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie RPO Województwa Małopolskiego Oś priorytetowa 8. Rynek pracy Priorytet inwestycyjny 8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Cel szczegółowy 2: Zwiększenie zdolności adaptacyjnych osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy Opracowanie i wdrażanie programów outplacementowych skierowanych do pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy obejmujące np.: identyfikację potrzeb, doradztwo zawodowe, szkolenia, wsparcie psychologiczne, staże, wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej Ścieżka wyboru: konkursowa Potencjalni beneficjenci: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności: przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym NGO) Grupy docelowe: osoby, które są zagrożone zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy lub utraciły zatrudnienie z takich przyczyn Planowane wsparcie: przede wszystkim wsparcie dotacyjne Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 39

40 RPO Województwa Małopolskiego Oś priorytetowa 8. Rynek pracy Priorytet inwestycyjny 8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę Cel szczegółowy 1: Zwiększenie dostępności do usług rozwojowych dla MŚP tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce), tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna poprzez m.in. wsparcie usług świadczonych przez opiekuna dziennego, podnoszenie kompetencji osób pragnących pełnić funkcję opiekuna dziennego, działania informacyjno-promocyjne dotyczące korzystania z tej formy opieki oraz pełnienia funkcji opiekuna (jedynie w połączeniu z innymi formami wsparcia). Ścieżka wyboru: konkursowa Potencjalni beneficjenci: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności: - przedsiębiorcy, - Instytucje otoczenia biznesu - Partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym NGO) Planowane wsparcie: dotacje bezzwrotne Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie RPO Województwa Małopolskiego Oś priorytetowa 10 Wiedza i kompetencje Priorytet inwestycyjny 10i Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej( ) Cel szczegółowy 1 Zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty dodatkowej placówek wychowania przedszkolnego wsparcie istniejących i/lub nowotworzonych placówek przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego Ścieżka wyboru: konkursowa, pozakonkursowa Potencjalni beneficjenci : wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Grupy docelowe: dzieci w wieku przedszkolnym (w tym z niepełnosprawnościami) oraz ich rodzice/opiekunowie kadra placówek prowadzących wychowanie przedszkolne Planowane wsparcie: dotacje bezzwrotne Instytucja Pośrednicząca: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 40

41 Wiedza Edukacja Rozwój - SZKOLENIA Rejestr Usług Rozwojowych (koordynacja PARP) informacje o podmiotach świadczących usługi rozwojowe oraz o ich ofercie, będzie on otwarty na wszystkie usługi rozwojowe (EFS+ usługi komercyjne) Karta Podmiotu będzie zawierać szereg kryteriów dotyczących instytucji świadczących usługi rozwojowe w zakresie ich wiarygodności i doświadczenia. Karta Usługi będzie narzędziem umożliwiającym wpisanie do Rejestru Usług Rozwojowych oferty usługowej. Z formularza Karty korzystać będą mogły wyłącznie te podmioty, które zostały uprzednio wpisane do Rejestru przez PARP Systemu Oceny Usług Rozwojowych oraz Systemu Przyznawania Punktów Rozwojowych. RPO Województwa Małopolskiego Oś priorytetowa 10 Wiedza i kompetencje Priorytet inwestycyjny 10iii Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych ( ) rozwijanie kompetencji i umiejętności osób dorosłych w kontekście przede wszystkim funkcjonowania na rynku pracy poprzez: szkolenia/kursy/studia podyplomowe/kształcenie w formach szkolnych w szczególności w zakresie kompetencji kluczowych tj., ICT oraz języki obce, a także innych kompetencji w zakresie których możliwe jest uzyskanie potwierdzenia kwalifikacji ogólnie uznanym certyfikatem, usługi z zakresu poradnictwa zawodowego i planowania własnej kariery, działania z zakresu potwierdzania kwalifikacji Ścieżka wyboru: konkursowa, pozakonkursowa Potencjalni beneficjenci : wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Grupy docelowe: osoby dorosłe z własnej inicjatywy zainteresowane podniesieniem/zmianą/nabyciem nowych umiejętności/kompetencji lub potwierdzeniem/uzyskaniem kwalifikacji, w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby powyżej 50 r. ż. oraz osoby z niskimi kwalifikacjami. Planowane wsparcie: dotacje bezzwrotne Instytucja Pośrednicząca: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 41

42 LEADER Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, W przypadku operacji, mających na celu rozpoczęcie lub rozwój działalności pozarolniczej pomoc może być przyznana: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich a) osobom fizycznym ubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w niepełnym zakresie, którzy obok rolniczej prowadzą działalność pozarolniczą, b) osobom prowadzącym działalność gospodarczą c) osobom nieubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników deklarującym podjęcie działalności pozarolniczej, wykonującym lub deklarującym działalność gospodarczą w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa. Limit pomocy: zł w przypadku rozwoju mikro lub małych przedsiębiorstw - refundacja zł w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej płatność zryczałtowana (premia) W przypadku wsparcia w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, uzyskanie pomocy powyżej zł wymaga utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy. W przypadku zakładania działalności gospodarczej zawsze wymagane jest utworzenie przynajmniej 1 miejsca pracy (w tym samozatrudnienie). AKTUALNE MOŻLIWOŚCI środki na rozwój fundusze pożyczkowe fundusze poręczeniowe 84 42

43 Fundusze pożyczkowe Cechy wspólne: okres spłaty 60 miesięcy* karencja w spłacie max. 6 miesięcy zabezpieczenie różne formy wkład własny min. 20% kwoty pożyczki* status MŚP Więcej informacji zakładka 85 Fundusze pożyczkowe 1. Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5, tel. (32) (wew. 23 lub 29), Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Rabka Zdrój, ul. Orkana 16B, tel. (18) , Biuro terenowe w Tarnowie: ul. Paderewskiego 6, tel. (14) Biuro terenowe w Wieliczce, ul. Limanowskiego 1a, tel. (12) Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Kraków, ul. Kordylewskiego 11, tel. (12) , (12) , (12) , (12) , (12) , (12) ,

44 Fundusze pożyczkowe 4. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Janosik ul. Gombrowicza 19, tel. (22) Biuro terenowe w Nowym Sączu, ul. Tarnowska 28, tel. (18) , (18) , Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 175, tel. (33) , , Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Oświęcim, ul. Unii Europejskiej 10, tel. (33) , Fundusze poręczeniowe Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych Kontakt: Sp. z o.o. Fundusz "Galicja", Nowy Sącz, ul. Nawojowska 4, tel./fax: (18) , Fundusz Poręczeń Kredytowych "Małopolskie Inwestycje Kontakt: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Tarnów, ul. Szujskiego 66, tel. (14) , , Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Kontakt: Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o., Kraków, ul. Kordylewskiego 11, tel./fax (12) ,

45 Gdzie szukać pomocy? Główny Punkt Informacyjny Kraków: ul. Wielicka 72 B, parter tel. (12) ; Lokalne Punkty Informacyjne Chrzanów: ul. Grunwaldzka 5 tel. (32) , (32) Tarnów: ul. Wałowa 37 tel. (14) , (14) Nowy Sącz: ul. Wazów 3 tel. (18) , (18) Nowy Targ: al lecia 35 tel. (18) , (18) Usługi sieci PIFE konsultacje: bezpośrednie, mailowe, telefoniczne diagnoza klienta informowanie o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania wsparcia, w tym: przekazanie danych kontaktowych do odpowiednich instytucji wstępna pomoc przy przygotowywaniu, realizacji i rozliczaniu projektów, w tym: informowanie o etapach, procedurach, wymaganych dokumentach, terminach związanych z danym etapem cyklu życia projektu indywidualne konsultacje u klienta, w przypadku, gdy klient jest osobą z niepełnosprawnością organizowanie spotkań informacyjnych, warsztatów, szkoleń dla Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów organizowanie Mobilnych Punktów Informacyjnych 45

46 Portale internetowe nt. FE Przydatne adresy internetowe c.d. (np. COSME) przedsiebiorca.pl 46

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR)

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR) Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR) Priorytet inwestycyjny Priorytet 1.1. (EFRR) wzmacnianie infrastruktury B+R (

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r.

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 30.01.2014 r. Fundusze Europejskie 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (2007 2013) Działanie 1.1

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Agenda O nas Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przegląd potencjalnych źródeł finansowania Programy już lub wkrótce dostępne Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO ZMIANY

OD POMYSŁU DO ZMIANY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 OD POMYSŁU DO ZMIANY CZYLI (PRAWIE) WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ O FUNDUSZACH UNII EUROPEJSKIEJ DLA MAZOWSZA Fundusze UE dla Mazowsza

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działania skierowane do przedsiębiorców

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działania skierowane do przedsiębiorców Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działania skierowane do przedsiębiorców 1 1 Oś Priorytetowa GOSPODARKA WIEDZY Działanie 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie

Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie Agnieszka Kozakiewicz Wolsztyn, 11 grudnia 2013 Ostatni dzwonek na dotację 2013 - działanie 1.1 WRPO - Mikroprzedsiębiorstwa Cel

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 październik 2013 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Załączniki do Umowy Partnerstwa - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania

Nowy okres programowania Nowy okres programowania - moŝliwości finansowania projektów organizacji pozarządowych Kraków, 24 czerwca 2015 r. Plan spotkania Wprowadzenie do tematyki spotkania Aktywizacja społeczna i zawodowa w nowym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. maj 2015 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. maj 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 maj 2015 r. SCHEMAT RPO WM 2014-2020 1. GOSPODARKA WIEDZY 250 MLN EUR 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Program Działanie Termin Kto może składać wsnioski Typ realizowanych projektów: Wartość dofinansowania Strona internetowa Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw IV kwartał 2015

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo