REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU SWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU SWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU"

Transkrypt

1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU SWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU I. ZASADY OGÓLNE 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został na podstawie: 1) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.), 2) ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), 3) stosownych aktów wykonawczych. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 2. Fundusz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Zarzeczu na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Pracodawca lub zakład Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Zarzeczu reprezentowany przez Dyrektora szkoły, związki zawodowe zakładowe (międzyzakładowe) organizacje związkowe działające w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Zarzeczu i posiadające uprawnienia organizacji związkowej na podstawie art ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, reprezentatywne organizacje związkowe zakładowe (międzyzakładowe) organizacje związkowe zrzeszające odpowiednią ilość członków, będących pracownikami zakładu, wymaganą do uzyskania reprezentatywności zakładowej zgodnie z art a Kodeksu pracy, emeryci i renciści byli pracownicy osoby posiadające aktualny status emeryta lub rencisty (z tytułu niezdolności do pracy), którzy rozwiązali stosunek pracy i w nim nie pozostają Regulamin określa zasady tworzenia i przeznaczenia środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem, na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowych z Funduszu funkcjonującego w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Zarzeczu zwanego dalej zakładem pracy lub pracodawcą. 2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się zgodnie z odpowiednimi przepisami, wymienionymi w Środkami Funduszu administruje pracodawca. 1

2 4. Środki ZFŚS prowadzone są na odrębnym rachunku bankowym. 5. W celu usprawnienia procesu uzgadniania stanowiska pracodawcy i związków zawodowych, przy podejmowaniu decyzji o przyznawaniu świadczeń i pomocy z Funduszu, pracodawca może powołać zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele obydwu związków zawodowych funkcjonujących w szkole, w równych proporcjach. 6. Podstawą działalności socjalnej jest regulamin ZFŚS oraz roczny plan wydatków wraz ze szczegółowym preliminarzem wydatków na poszczególne rodzaje działalności socjalnej, ustalonym do 31 marca każdego roku przez Pracodawcę w uzgodnieniu z organizacjami zawodowymi 7. Przyznawanie uprawnionym świadczeń z funduszu, w oparciu o Regulamin odbywa się na wniosek samego uprawnionego i jest uzgadniane ze związkami, a następnie zatwierdzane do wypłaty przez pracodawcę, co oznacza, że uzgodnienie to wyczerpuje ustawowy obowiązek wynikający z art. 27 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych. 8. Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego i nie korzystanie z niego nie daje uprawnionemu podstawy do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu. Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z Funduszu powinny złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do końca marca każdego roku, informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 2. Osoba, która nie złożyła informacji wymienionej w ust. 1, lub złożyła ją po terminie, nie będzie mogła w całym danym roku kalendarzowym korzystać z ulgowych świadczeń finansowanych z Funduszu. 3. Do końca marca danego roku świadczenia są przyznawane w oparciu o złożoną informację z roku poprzedniego. 4. Osoby zatrudnione w trakcie roku,tj. po 31 marca, nie składają takiej informacji, gdyż świadczenia otrzymują po złożeniu tylko wniosku stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu. 5. Pracodawca rozpatrując wnioski, o przyznanie ulgowego świadczenia finansowanego z Funduszu, w razie powzięcia wątpliwości co do wiarygodności danych przedstawionych w informacji lub we wniosku (załącznik nr 2 i 4 do Regulaminu), może żądać, od składającego taką informację lub wniosek, dokumentów potwierdzających te dane (np. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu, zaświadczenie o dochodach pracownika z innego zakładu, dochodach współmałżonka, dziecka lub innego uprawnionego do korzystania z funduszu członka rodziny; zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły; decyzja Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub o przyznaniu statusu bezrobotnego bez prawa do zasiłku; decyzja o przyznaniu emerytury, renty lub zasiłku świadczenia przedemerytalnego wraz z ostatnią decyzją waloryzacyjną itp.). 2

3 II. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Do korzystania z Funduszu uprawnione są następujące osoby: 1. pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (w całym okresie zatrudnienia), bez względu na wymiar czasu pracy, rodzaj umowy o pracę i staż pracy z wyłączeniem pracowników w okresie przebywania na urlopach bezpłatnych dłuższych niż 30 dni, innych niż urlopy wychowawcze, 2. pracownicy zatrudnieni na podstawie powołania, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (w całym okresie zatrudnienia), bez względu na wymiar czasu pracy i staż, z wyłączeniem pracowników w okresie przebywania na urlopach bezpłatnych dłuższych niż 30 dni, innych niż urlopy wychowawcze, 3. emeryci i renciści (w okresie pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy) byli pracownicy w rozumieniu art. 2 ust.5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 4. członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1 3, tj.: a) małżonek, b) dzieci (w wieku do lat 18, a uczące się w wieku do lat 25, oraz bez względu na wiek dzieci z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci jednego z małżonków, jeżeli na tym małżonku ciąży obowiązek wychowania i utrzymania dziecka, c) małżonek po zmarłym pracowniku uprawniony do renty rodzinnej, której wysokość (brutto) nie przekracza 150% najniższego świadczenia z tego tytułu, d) dzieci po zmarłym pracowniku lub byłym pracowniku wymienionym w pkt. 3 do ukończenia lat 18, a uczące się do ukończenia lat Uprawnienia do korzystania z Funduszu, jako członkowie rodziny, tracą osoby wymienione w ust. 1 pkt. 4 ppkt. b i d w przypadku wstąpienia w związek małżeński. 3. Współmałżonkowie zatrudnieni w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Zarzeczu lub współmałżonkowie byli pracownicy zakładu wymienieni w pkt. 3 mogą korzystać z świadczeń finansowanych z Funduszu niezależnie od uprawnień przysługujących im jako członkom rodziny, co w praktyce oznacza, że określony rodzaj świadczenia np. pożyczkę na remont mieszkania otrzymują oboje. 4. Do określenia sytuacji materialnej osób uprawnionych, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się średni miesięczny dochód brutto (ustalany zgodnie z objaśnieniami do wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu) przypadający na jednego członka rodziny (tylko uprawnionego zgodnie z 5 Regulaminu do pomocy socjalnej) wspólnie zamieszkującego i prowadzącego wspólne gospodarstwo domowe, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok ubiegania się o świadczenie, podzielony przez 12 i podzielony przez liczbę członków rodziny (tylko uprawnionych, na podstawie 5 Regulaminu, do pomocy socjalnej) 3

4 III. PRZEZNACZENIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 6. Środki ZFŚS przeznaczone są na: 1) dofinansowanie do krajowych i zagranicznych wczasów, wczasów profilaktycznoleczniczych, pobytu w sanatoriach, 2) dofinansowanie do krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży zorganizowanego w formie kolonii wypoczynkowych i zdrowotnych, obozów i zimowisk, 3) dofinansowanie lub sfinansowanie wypoczynku w dni wolne od pracy, organizowanego w formie turystyki grupowej, przez zakład pracy, 4) dofinansowanie lub sfinansowanie spotkań integracyjnych, działalności kulturalnooświatowej, sportowej i turystycznej, poprzez zakup biletów na taką działalność, 5) zakup talonów lub bonów dla osób uprawnionych i paczek dla dzieci w wieku do 15 lat, w okresie przed Świętami Bożego Narodzenia, 6) udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej, 7) dofinansowanie opieki przedszkolnej, 8) pomoc finansową na cele mieszkaniowe w formie pożyczek zwrotnych. IV. ZASADY FINANSOWANIA POMOCY Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 7. Pomoc z ZFŚS przyznawana osobom uprawnionym do korzystania ze środków tego Funduszu udzielana jest w następującym zakresie: 1. Wypoczynku: 1) O dofinansowanie wczasów zorganizowanych można się ubiegać nie częściej niż raz na dwa lata. Wypłata dofinansowania nastąpi po przedstawieniu faktury lub rachunku wystawionego na osobę ubiegającą się o dofinansowanie. Kwoty dofinansowania reguluje tabela 1 w załączniku nr 3 do Regulaminu. 2) Dopłata do zorganizowanego wypoczynku dzieci przysługuje dla dzieci do lat 18 i tylko raz w roku na jeden wypoczynek. Kwoty dofinansowania reguluje tabela nr 2 w załączniku nr 3 do Regulaminu. 2. Działalności kulturalno-oświatowej, sportowej i turystycznej: 1) Pokrycie kosztów lub dopłata do zakupu biletów wstępu do kin, teatrów, na imprezy kulturalne i sportowe organizowane przez zakład pracy - wysokość dopłaty wg tabeli nr 3 w załączniku nr 3 do Regulaminu. 2) Pokrycie kosztu imprezy turystyczno-krajoznawczej, organizowanej przez zakład pracy (w tym koszty przejazdu, noclegi, bilety wstępu do placówek kulturalno-oświatowych). 3. Pomoc rzeczowa lub finansowa może być przyznana: 1) W formie zapomogi zwykłej - w związku z trudną sytuacją rodzinną osobistą i materialną osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu tabela nr 5, załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawana nie częściej niż raz w roku na wniosek osoby uprawnionej, 2) W formie zapomogi losowej w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi i długotrwałą chorobą lub śmiercią najbliższego członka rodziny, tj. współmałżonka lub dziecka oraz innych członków rodziny uprawnionych na podstawie 4

5 5 Regulaminu do korzystania z pomocy socjalne tabela nr 5, załącznik nr 3 do Regulaminu) przyznawana nie częściej niż raz w roku na wniosek osoby uprawnionej, Warunkiem uzyskania pomocy, wymienionej w ust. 3 pkt. 2, jest przedstawienie przez osobę ubiegającą się o taką pomoc, wiarygodnego dokumentu potwierdzającego tą sytuację, tj.: a) w przypadku długotrwałej choroby zaświadczenie lekarza o długotrwałej (przewlekłej) chorobie, b) w przypadku śmierci członka rodziny kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu, c) w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych (kradzież, pożar, zalanie, wypadek) odpowiednie dokumenty (zaświadczenie odpowiedniego organu, oświadczenie ewentualnego świadka, kopia protokołu itp.). 3) W związku ze zwiększonymi wydatkami rodziny (osoby samotnej) w okresie świąt na wniosek pracodawcy lub osoby uprawnionej nie częściej dwa razy w roku tabela nr 4 załącznik nr 3 do Regulaminu 4. Kwota dofinansowania do opieki przedszkolnej przysługuje osobie uprawnionej po okazaniu zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do żłobka lub przedszkola za dany rok szkolny. Wnioski rozpatrywane są raz w roku na koniec II kwartału. Dofinansowanie wypłacane jest raz w roku i wynosi do 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym okresie tabela nr 6 w załączniku nr 3 do Regulaminu. 5. Pomoc na cele mieszkaniowe w formie pożyczki zwrotnej na: zakup, remont i modernizację domu lub mieszkania oraz budowę domu i uzupełnienie wkładu mieszkaniowego Podstawą do wyliczenia wysokości pomocy na cele mieszkaniowe przyznanej osobom uprawnionym z Funduszu stanowi wysokość przeciętnego (średniego) wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce Narodowej w roku poprzedzającym rok przyznania pomocy na cele mieszkaniowe pomnożonego przez odpowiedni wskaźnik 1) budowa, zakup nowego domu lub mieszkania wskaźnik do 5 2) remont domu lub mieszkania do 2,5 3) adaptacja pomieszczeń na cele mieszkaniowe do 2,5 2. Kwoty pożyczek zaokrągla się do 100 złotych. 3. Warunkiem przyznania pomocy na: 1) budowę domu jednorodzinnego lub mieszkania w budynku wielorodzinnym jest przedłożenie pozwolenia na budowę. Pomoc, o której mowa - może być przyznana dwa razy osobie uprawnionej nie później jednak niż 10 lat od uzyskania pozwolenia na budowę; 2) kupno domu lub mieszkania - przedwstępna umowa kupna-sprzedaży -pomoc, o której mowa - może być przyznana dwa razy osobie uprawnionej w nie później jednak niż 10 lat od zakupu; 3) adaptację pomieszczeń na lokale mieszkalne i remont mieszkania lub domu - przedłożenie wniosku. 4. Pomoc na cele mieszkaniowe może być przyznawana na warunkach pomocy zwrotnej (pożyczki). 5. Pomoc przeznaczona na cele mieszkaniowe ma charakter pomocy socjalnej, dlatego też jej wysokość, możliwość zawieszenia lub wydłużenia okresu spłaty oraz możliwość umorzenia w całości lub części przyznanej pomocy, uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pożyczkobiorcy oraz jego warunków mieszkaniowych. 6. Przyznanie pożyczki następuje na podstawie złożonego wniosku i wymaganych dokumentów wymienionych w 8 ust. 3, pkt 1,2. 7. Wniosek o pożyczkę może być złożony nie wcześniej niż rok po spłaceniu poprzedniej pożyczki. W przypadku spłaty pożyczki w terminie wcześniejszym niż wskazany w zawartej 5

6 umowie, kolejny wniosek może być złożony nie wcześniej niż rok po upływie terminu wskazanego w umowie. 8. Wniosek o udzielenie pomocy na cele mieszkaniowe powinien zawierać: 1) dane osobowe i adres osoby ubiegającej się o pomoc 2) określenie rodzaju i wysokości oczekiwanej pomocy wraz z uzasadnieniem wniosku. 9. Przyznawanie pożyczki następuje w kolejności składanych wniosków. 10. Dowód przyznania pomocy na cele mieszkaniowe stanowi umowa zawarta z osobą otrzymującą pomoc, warunki jej udzielenia (okres spłaty, ilość i wysokość rat, rodzaj zabezpieczenia, itp.). 11. Warunkiem podpisania umowy pożyczki jest poręczenie jej spłaty przez dwóch poręczycieli - pracowników ZSR Pożyczki zwrotne podlegają oprocentowaniu w wysokości 2% od kwoty udzielonej pożyczki w stosunku rocznym. 2. Odsetki nalicza się od daty rozpoczęcia spłaty pożyczki a rozpoczęcie spłaty następuje w następnym miesiącu od daty otrzymania pożyczki. 3. Odsetki nalicza się według wzoru: O=K*s/100*(m+l)/24 O - odsetki K - kwota przyznanej pożyczki s - stopa oprocentowania m - ilość miesięcy Pożyczka może być przyznana z równoczesnym zawieszeniem jej spłat na okres 1-6 miesięcy. 4. Minimalny termin spłaty pożyczki nie może być krótszy niż 24 miesiące, maksymalny termin spłaty pożyczki nie może przekroczyć 60 miesięcy. Czas spłaty ustalany jest w porozumieniu z pożyczkobiorcą. 5. ZSR w Zarzeczu nie może jednostronnie zmienić warunków spłaty pożyczek określonych w umowie zawartej z pożyczkobiorcami przy udzielaniu im pomocy na cele mieszkaniowe nawet wówczas, gdy zostaną zmienione przepisy ustawy o Funduszu lub postanowienia Regulaminu zakładowego. 6. Pomoc na cele mieszkaniowe może być umorzona w całości lub części pozostałej do spłaty pożyczki w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych. Z wnioskiem o umorzenie mogą zwrócić się osoby uprawnione. 7. W razie śmierci pożyczkobiorcy pożyczkę umarza się. Decyzję w sprawie umorzenia podejmuje Dyrektor. Umorzenie pożyczki traktowane jest jako udzielenie zapomogi losowej. 8. Umorzenie pożyczki nie powoduje blokady przyznawania innych świadczeń z ZFŚS. 9. Osoba, która uchyla się od płacenia zaciągniętej pożyczki nie może ubiegać się o ponowne udzielenie. 10. Niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie z odsetkami w przypadku: a) porzucenia pracy przez pracownika b) rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy z winy pracownika 11. W przypadku rozwiązania lub zawieszenia umowy o pracę nie z winy pracownika, ZSR ustali w porozumieniu z pożyczkobiorcą (na piśmie) sposób spłaty pożyczki i zabezpieczenia pożyczki. 12. W przypadku zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę przez okres 3 miesięcy - zadłużenie przenosi się na poręczycieli. 13. W przypadku rozwiązania umowy o pracę z poręczycielem, ZSR zobowiązany jest żądać od pożyczkobiorcy wskazania innego poręczyciela. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 6

7 10. Za wyjątkami przewidzianymi w przepisach poprzedzających nie podlega regulacji częstotliwość przyznawania świadczeń z ZFŚS. 11. Ustala się następujące zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele: 1. Środki ZFŚS podlegają podziałowi na realizację wydatków związanych z : - pomocą mieszkaniową do 30 % - pomocą na cele socjalne 2. Wydatki ograniczone są limitem ustalonym w rocznym preliminarzu dochodów i wydatków. 3. Cele i rodzaje działalności socjalnej realizuje się w kolejności ustalonej w 4 Regulaminu. 12. Osoba, która podała we wniosku nieprawdziwe dane, przedłożyła sfałszowany dowód poniesionego wydatku, wykorzystała świadczenie na cele niezgodne z jej przeznaczeniem lub odstąpiła świadczenie osobie nieuprawnionej, zostaje obciążona pełnymi kosztami, poniesionymi przez Pracodawcę w związku z zakupem tego świadczenia Działalność socjalna prowadzona jest w oparciu o zatwierdzony roczny plan wydatków. 2. Kwalifikacji wniosków dokonuje pracodawca. Decyzje przyznające świadczenia socjalne wydaje pracodawca. 3. Pracodawca prowadzi karty świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytów i rencistów, w których ewidencjonuje termin, wysokość i rodzaje przyznawanych świadczeń z Funduszu. 4. Regulamin udostępnia się do wglądu każdej osobie korzystającej z Funduszu na jej żądanie w sekretariacie szkoły. 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 6. Regulamin wchodzi w życie po wprowadzeniu go zarządzeniem Pracodawcy i w terminie określonym w tym zarządzeniu. 14. Częścią Regulaminu jako uzupełnienie jego postanowień są załączniki: załącznik nr 1 wzór decyzji, załącznik nr 2 informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS, załącznik nr 3 tabele wysokości świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS i dopłat do tych świadczeń wg: a) tabela nr 1 dopłat do różnych form wypoczynku, tj. wczasy i sanatoria leczniczo profilaktyczne, b) tabela nr 2 dopłat do wypoczynku organizowanego dzieci i młodzieży c) tabela nr 3 dopłat do świadczeń w ramach prowadzonej działalności sportowo rekreacyjnej i kulturalno oświatowej, 7

8 d) tabela nr 4 wysokości udzielanej pomocy bezzwrotnej finansowej lub rzeczowej, w związku ze zwiększonymi wydatkami rodziny (osoby samotnej) w okresie świąt, e) tabela nr 5 wysokości udzielanej pomocy bezzwrotnej finansowej lub rzeczowej, w związku z trudną sytuacją rodzinną osobistą i materialną (tzw. zapomogi zwykłe) oraz w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi i długotrwałą chorobą lub śmiercią (tzw. zapomogi losowe), f) tabela nr 6 wysokości dofinansowania opieki przedszkolnej, załącznik nr 4 wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego, załącznik nr 5 wzór umowy pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS oraz umowy poręczenia załącznik nr 6 wzór planu dochodów i wydatków ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na dany rok. Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja r. o związkach zawodowych, Regulamin został uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u Pracodawcy. Uzgodniono w dniu : Organizacje Związkowe: Pracodawca: 8

9 Załącznik nr 1 DECYZJA Nr ZSR /. Działając na podstawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego w Zespole Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Zarzeczu i w oparciu o przedstawiony wniosek i załączniki przyznaję / nie przyznaję Panu / Pani /* (imię i nazwisko) (rodzaj świadczenia) w wysokości. słownie: (wysokość świadczenia) z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Od niniejszej decyzji nie przysługuje odwołanie. Zarzecze, dnia.... /* niepotrzebne skreślić (dyrektor szkoły) 9

10 Załącznik nr 2. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania).. (miejsce pracy)... (stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub... nr emerytury - renty w przypadku emerytów i rencistów). (inne dane: np.: nr tel., urlop. wych. stopień niepełnosprawności, itp.) Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS/jestem osobą samotną*: 1. (imię i nazwisko - stopień pokrewieństwa - miejsce pracy lub nazwa szkoły - data urodzenia - inne informacje np. orzeczenie o niepełnosprawności) Średni miesięczny dochód brutto** mój i osób wym. w poz. 1-5 za cały rok. wynosił: 1 (imię i nazwisko, wysokość dochodu i źródło tego dochodu np. umowa o pracę, zlecenie, dzieło, emerytura - renta, zasiłek dla bezrobotnych, działalność gospodarcza itp.) Łączna suma średnich dochodów wszystkich osób wynosi:...zł Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym uwzględniana przy wyliczeniu:.. Średni dochód miesięczny przypadający na osobę wynosi:..zł Obecnie pozostaję w stosunku pracy*** (podać nazwę zakładu pracy) Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadoma(y) odpowiedzialności przewidzianej w 12 Regulaminu.. (data i podpis składającego informację) Objaśnienia do informacji: *) niepotrzebne skreślić, **) oznacza łączny przychód roczny (za rok poprzedzający rok, w którym składana jest informacja) pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, każdego członka rodziny prowadzącego wspólnie gospodarstwo domowe i uprawnionego, zgodnie z 5 Regulaminu, do korzystania z pomocy funduszu, i podzielony przez 12. W przypadku dochodu uzyskiwanego z gospodarstwa rolnego, podobnie jak przy świadczeniach rodzinnych (art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. - Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.). 10

11 ***) dotyczy emerytów i rencistów oraz osób pozostających w stosunku pracy w zakładzie innym niż ZSR w Zarzeczu Załącznik nr 3 TABELE WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ FINANSOWANYCH Z ZFŚS I DOPŁAT DO TYCH ŚWIADCZEŃ Tabela nr 1 dopłat do różnych form wypoczynku krajowego i zagranicznego, tj. wczasy, sanatoria leczniczo - profilaktyczne, Próg Średni dochód brutto na osobę w rodzinie Wysokość uzyskanej dopłaty z ZFŚS dochodu I Do 50 % Do 70 % nie więcej niż 1000 zł II % Do 60 % nie więcej niż 800 zł III % Do 50 % nie więcej niż 600 zł IV Powyżej 100 % Nie przysługuje Dochód porównywany jest do przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok przyznania świadczeń Podana wysokość przyznawana jest na całą rodzinę, w jednej kwocie, a wysokość kwoty dopłaty zależy tylko od wysokości dochodu, a nie ilości osób uprawnionych. Tabela nr 2 dopłat do wypoczynku zorganizowanego dzieci i młodzieży Próg Średni dochód brutto na osobę w rodzinie Wysokość uzyskanej dopłaty z ZFŚS dochodu I Do 50 % Do 50 % nie więcej niż 500 zł II % Do 30 % nie więcej niż 400 zł III powyżej 100 % Do 20 % nie więcej niż 300 zł Dochód porównywany jest do przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok przyznania świadczeń * Podana wysokość dopłaty przyznawana jest na całą rodzinę, w jednej kwocie, a wysokość kwoty dopłaty zależy tylko od wysokości dochodu, a nie ilości osób uprawnionych. Tabela nr 3 dopłat do świadczeń w ramach prowadzonej działalności sportowo - rekreacyjnej i kulturalno światowej Próg Średni dochód brutto na osobę w rodzinie) Wysokość uzyskanej dopłaty z ZFŚS dochodu I Do 50 % Do 100% II % Do 90% III Powyżej 100 % Do 80% Dochód porównywany jest do przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w * Dla współmałżonka dopłata wynosi 10% otrzymywanej gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok przyznania świadczeń dopłaty małżonka Tabela nr 4 wysokości udzielanej pomocy finansowej lub rzeczowej, w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świąt 11

12 Próg Średni dochód brutto na osobę w rodzinie Wartość pomocy materialnej, rzeczowej lub finansowej ( % kwoty bazowej ) dochodu I Do 50 % Do 100 % II % Do 85 % III % Do 70 % IV Powyżej 100 % Do 55 % Dochód porównywany jest do przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok przyznania świadczeń Podana wysokość przyznawana jest na całą rodzinę, w jednej kwocie i wysokość kwoty dopłaty zależy tylko od wysokości dochodu, a nie ilości osób uprawnionych w danej rodzinie. 12

13 T a b e l a n r 5 wysokości udzielanej pomocy materialnej, finansowej lub rzeczowej, w związku z trudną sytuacją rodzinną, osobistą i materialną (tzw. zapomogi zwykłe) oraz w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi i długotrwałą chorobą lub śmiercią(tzw. zapomogi losowe) Próg Średni dochód brutto na osobę w rodzinie Wysokość tzw. zapomogi zwykłej Wysokość tzw. zapomogi losowej dochodu I Do 50 % Do 400 zł Do 1000 zł II % Do 300 zł Do 800 zł III % Do 200 zł Do 650 zł III Powyżej 100 % Do 100 zł Do 500 zł Dochód porównywany jest do przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok przyznania świadczeń * w odniesieniu do tzw. zapomóg losowych wartość pomocy może być zwiększona w szczególnie uzasadnionych przypadkach, decyzję w indywidualnych sprawach podejmuje pracodawca w uzgodnieniu ze związkiem zawodowym lub przedstawicielem pracowników. T a b e l a n r 6 wysokości dofinansowania do opieki przedszkolnej Próg Średni dochód brutto na osobę w rodzinie Wysokość dofinansowania dochodu I Do 50 % Do 30 % II % Do 25 % III Powyżej 100 % Do 20 % Dochód porównywany jest do przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok przyznania świadczeń Podana wysokość przyznawana jest na całą rodzinę, w jednej kwocie, a wysokość kwoty dopłaty zależy tylko od wysokości dochodu, a nie ilości osób uprawnionych w danej rodzinie. 13

14 Załącznik nr 4. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania).. (miejsce pracy)... (stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub... nr emerytury - renty w przypadku emerytów i rencistów). (inne dane: np.: nr tel., urlop. wych. stopień niepełnosprawności, itp.) WNIOSEK o przyznanie świadczenia socjalnego z ZFŚS Proszę o przyznanie, zgodnie Regulaminem ZFŚŚ, następującego świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: (wymienić rodzaj świadczenia, np. dofinansowania wyjazdu na wczasy wypoczynkowe, Dalszą część wniosku wypełniają osoby, których sytuacja życiowa lub materialna uległa zmianie. Informuję, że w skład mojej rodziny oprócz mnie wchodzą następujące osoby uprawnione zgodnie z regulaminem do pomocy z ZFŚS : 1 (imię i nazwisko - stopień pokrewieństwa - miejsce pracy lub nazwa szkoły - data urodzenia - inne informacje np. orzeczenie o niepełnosprawności) Średni miesięczny dochód brutto mój i osób uprawnionych za cały rok.. wynosił: 1... (imię i nazwisko, wysokość dochodu i źródło tego dochodu np. umowa o pracę, zlecenie, dzieło, emerytura - renta, zasiłek dla bezrobotnych, działalność gospodarcza itp.) Łączna suma średnich dochodów wynosi zł Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym uwzględniana przy wyliczeniu:... Średni dochód miesięczny przypadający na osobę wynosi.. zł Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadoma(y) odpowiedzialności przewidzianej w 12 Regulaminu. (data i podpis wnioskodawcy) Objaśnienia do wniosku: *) niepotrzebne skreślić, 14

15 Załącznik nr 5 UMOWA POŻYCZKI NR... Zawarta w... w dniu..., pomiędzy:..z siedzibą w..., reprezentowaną przez: zwaną dalej POŻYCZKODAWCĄ a... zam...., legitymującym/ą się dowodem osobistym..., PESEL..., zatrudnionym/ą... zwanym/ą dalej POŻYCZKOBIORCĄ 1 1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy na jego wniosek z dnia... roku, na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz na zasadach określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Rolniczych w Zarzeczu pożyczki w kwocie.. (słownie:...złotych). 2. Pożyczka udzielona jest ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Rolniczych w Zarzeczu i przeznaczona jest na Pożyczkodawca postawi do dyspozycji Pożyczkobiorcy kwotę pożyczki po podpisaniu niniejszej umowy Pożyczka udzielona jest na okres od... do Pożyczka oprocentowana jest od dnia... w wysokości 2% w stosunku rocznym, według stałej stopy procentowej. 3. Pożyczka wraz z oprocentowaniem w łącznej kwocie... złotych podlega spłacie w równych ratach miesięcznych po... zł. każda, przy czym pierwsza rata w wysokości... złotych. Raty płatne są do. dnia każdego miesiąca. 4. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do dokonywania potrąceń należnych rat, o których mowa w ust. 3, z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń związanych z pracą na W sytuacji, gdy przyznane wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą są niewystarczające do pokrycia kwoty raty, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do samodzielnej spłaty pożyczki. 15

16 3 1. Przedterminowej spłaty pożyczki Pożyczkobiorca dokonać może po uprzednim uzgodnieniu z Pożyczkodawcą z wyprzedzeniem 7 dni roboczych. 2. Całkowite rozliczenie z Pożyczkobiorcą z tytułu ewentualnych nadpłat nastąpi po całkowitej spłacie pożyczki. 3. Spłata wszystkich wierzytelności z tytułu udzielonej pożyczki powoduje wygaśnięcie niniejszej umowy Pożyczkobiorca ustanawia prawne zabezpieczenia spłaty pożyczki wraz z odsetkami w formie poręczenia według prawa cywilnego udzielonego przez Zabezpieczenie zostanie ustanowione w terminie Umowa poręczenia zabezpieczająca spłatę pożyczki, o której mowa w ust. 1, stanowi integralną część niniejszej umowy. 5 Zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZSR w Zarzeczu oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 7 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Pożyczkodawcy, Pożyczkobiorcy i Działu Księgowości (Pożyczkodawca) (Pożyczkobiorca) 16

17 UMOWA PORĘCZENIA zawarta w dniu... w Zarzeczu : zam. w... przy ul.... legitymującym/ą się dowodem osobistym..., PESEL... zatrudnionym/ą zam. w... przy ul....legitymującym/ą się dowodem osobistym... PESEL... zatrudnionym/ą.... zwanymi dalej Poręczycielami, a... z siedzibą w... ul...., reprezentowaną przez: zwaną dalej Wierzycielem o następującej treści: 1 Poręczyciele oświadczają, iż zostali poinformowani o fakcie zawarcia umowy pożyczki nr...z dnia... pomiędzy Wierzycielem, a... zam...., legitymującym/ą się dowodem osobistym..., PESEL..., zatrudnionym/ą... zwanym w dalszej części umowy Dłużnikiem, na mocy której Wierzyciel udzielił Dłużnikowi pożyczki w kwocie... złotych na okres od... do... 2 Mocą niniejszej umowy Poręczyciele poręczają w całości do kwoty... (słownie:...złotych) za opisane w 1 zobowiązania Dłużnika. 3 Poręczenie zostaje udzielone na okres od... do... 4 W przypadku zwłoki Dłużnika w wykonaniu zobowiązań wobec Wierzyciela, o których mowa w 1, Wierzyciel prześle Dłużnikowi i Poręczycielom wezwanie do zapłaty, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może żądać od Poręczycieli spełnienia świadczenia. 17

18 5 Poręczyciele oświadczają, że wyrażają zgodę na potrącenie ze swojego wynagrodzenia rat pożyczki lub spłaty w całości przy rozwiązaniu umowy o pracę. 6 W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7 8 Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron ( P o r ę c z y c i e l e )... ( W i e r z y c i e l ) 18

19 Załącznik nr 6 P l a n dochodów i wydatków ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na rok D O C H O D Y L.p. Tytuł wpłaty Kwota w zł 1 Pozostałość niewykorzystanych środków na dzień r. (uwzględniająca korektę naliczenia odpisu za 20 r.) 2 Należność z tytułu niespłaconych pożyczek mieszkaniowych udzielonych przed r. 3 Odpis obowiązkowy dla pracowników niepedagogicznych 4 Odpis obowiązkowy dla nauczycieli 5 Zwiększenie (uznaniowe) odpisu podstawowego 6 Odpis uznaniowy na emerytów i rencistów objętych opieką socjalną 7 Odsetki bankowe od środków Funduszu O g ó ł e m d o c h o d y I I. W Y D A T K I L.p. Określenie celu i rodzaju działalności socjalnej Kwota w zł 1 Dopłata do wczasów (w tym sanatoriów) zakupionych w podmiotach prowadzących działalność w tym zakresie 2 Dopłata do wypoczynku dla dzieci i młodzieży 3 Dopłata do wypoczynku organizowanego 4 Pomoc finansowa z tytułu trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej w formie zapomóg 5 Zapomogi w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, oraz długotrwałej choroby lub śmierci 6 Pomoc finansowa lub rzeczowa w związku ze zwiększonymi wydatkami świątecznymi 7 Działalność kulturalno oświatowa i sportowo rekreacyjna 8 Pomoc na cele mieszkaniowe 10 Dofinansowanie opieki przedszkolnej 11 Świadczenie urlopowe dla nauczycieli 12 Odpis na SFŚS w Jarosławiu O g ó ł e m w y d a t k i. Plan dochodów i wydatków ZFŚS został uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi w dniu..... Organizacje związkowe;. Za pracodawcę: 19

20 20

REGULAMIN ZKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE

REGULAMIN ZKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE ` REGULAMIN ZKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE I.ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Warszawa, dn.01.04.2011r Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Zasady ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej "Regulaminem", opracowany został na podstawie: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania).. (miejsce pracy).. (stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub nr emerytury renty w przypadku emerytów i rencistów).. (inne dane: np.:

Bardziej szczegółowo

Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS: 1...

Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS: 1... Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania).. (miejsce pracy).. (stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub nr emerytury renty w przypadku emerytów i rencistów).. (inne dane: np.:

Bardziej szczegółowo

Zakład pracy Dom Pomocy Społecznej Jesień Życia, reprezentowany przez Dyrektora,

Zakład pracy Dom Pomocy Społecznej Jesień Życia, reprezentowany przez Dyrektora, REGULAMIIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIIADCZEŃ SOCJALNYCH I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został na podstawie: 1) ustawy z dnia 4

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola Publicznego Nr 2 z

Bardziej szczegółowo

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkoły Podstawowej w Gotelpiu

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkoły Podstawowej w Gotelpiu REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Gotelpiu I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie Załącznik nr Do zarządzenia dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie z dnia.. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie Hrubieszów 2012 r. I. ZASADY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZECŁAWIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZECŁAWIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZECŁAWIU I. ZASADY OGÓLNE 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN I WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK:... (rachunek bieżący ZFŚS - stan na 31.12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku czerwiec 2010 rok Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z REGULAMINU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ im. JÓZEFA WARSZEWICZA w PRÓSZKOWIE

WYCIĄG Z REGULAMINU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ im. JÓZEFA WARSZEWICZA w PRÓSZKOWIE WYCIĄG Z REGULAMINU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ im. JÓZEFA WARSZEWICZA w PRÓSZKOWIE REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej "Regulaminem" opracowany został an podstawie:

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem opracowany został an podstawie: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. gen. Franciszka Dzierżykraja-Morawskiego w Pudliszkach. I. Zasady ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 kwietnia 2015 roku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Rozdział I Podstawa prawna wydania regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1 /2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu z dnia 2 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1 /2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu z dnia 2 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 1 /2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Regulamin określający zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sierakowie Śląskim

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sierakowie Śląskim REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sierakowie Śląskim 1 ZASADY OGÓLNE 1. Regulamin ZFŚS określa zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda Załącznik do zarządzenia Nr 2/16 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 stycznia 2016 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda I. Podstawy prawne oraz zakres 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS w Miejskim Przedszkolu nr 40 w Katowicach ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Na podstawie art.10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r.

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Załącznik nr 1 PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Lp. Tytuł wpłaty zwiększenie funduszu Kwota w zł 1. Odpis podstawowy (na pracowników PWSZ w Nysie) 2. Odpis podstawowy (na byłych pracowników PWSZ w Nysie będących

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N TWORZENIA I PODZIAŁU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE

R E G U L A M I N TWORZENIA I PODZIAŁU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE R E G U L A M I N TWORZENIA I PODZIAŁU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych tworzy się

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Dochody Tabela nr 1 lp wyszczególnienie kwota w złotych 1 Stan funduszu na dzień 1 stycznia roku 2 Środki zaangażowane w pożyczki mieszkaniowe 3 Niewykorzystane środki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.95.2013 Wójta Gminy Damasławek z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674). 2. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W PODGÓRZYNIE REGULAMIN ZFŚS Strona 1 z 15 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W PODGÓRZYNIE REGULAMIN ZFŚS Strona 1 z 15 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W PODGÓRZYNIE REGULAMIN ZFŚS Strona 1 z 15 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zarządzenie Nr 04/2015/ Dyrektora Przedszkola Publicznego w Podgórzynie z dnia 20.03.2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sierakowie Śl.

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sierakowie Śl. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sierakowie Śl. Regulamin opracowany został na podstawie: 1 ZASADY OGÓLNE ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Podstawa prawna: - na podstawie art.8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowych funduszu świadczeń socjalnych( Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE Załącznik nr 1 Katowice dn.....20. r.. ZOBOWIĄZANIE Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych: Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 101 poz. 926

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie tekst jednolity obowiązuje od 01.04.2013 r. I. Podstawa prawna Regulaminu: 1.1 Ustawa z 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku

R E G U L A M I N. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku I. Podstawy opracowania regulaminu 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach Podstawa prawna: REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach 1. Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz. II. z 1996

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo - finansowy działalności socjalnej na rok 20.

Plan rzeczowo - finansowy działalności socjalnej na rok 20. Załącznik Nr 1 Plan rzeczowo - finansowy działalności socjalnej na rok 20. Bilans otwarcia na rok 20... -.. zł (pozostałe środki z roku ubiegłego tj. stan na 31.12.20... r.) Planowane dochody, rocznego

Bardziej szczegółowo

1. imię i nazwisko... zamieszkania stanowisko i wymiar zatrudnienia nr emerytury-renty w przypadku emerytów i rencistów...

1. imię i nazwisko... zamieszkania stanowisko i wymiar zatrudnienia nr emerytury-renty w przypadku emerytów i rencistów... Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS 1. imię i nazwisko... Załącznik nr 1 2. adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu 1 załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10 Dyrektora SOSW w Lublińcu z dnia 12 października 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W URZĘDZIE GMINY W TRZCINICY. ROZDZIAŁ I Podstawy prawne wydania regulaminu.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W URZĘDZIE GMINY W TRZCINICY. ROZDZIAŁ I Podstawy prawne wydania regulaminu. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W URZĘDZIE GMINY W TRZCINICY ROZDZIAŁ I Podstawy prawne wydania regulaminu. 1. Zasady tworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Oławie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą:

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą: i 3. Tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem, którego źródłami są: 1) dla nauczycieli - odpis w wysokości ustalonej na podstawie art. 53 Karty Nauczyciela, 2) dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Czemierniki Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU. Podstawy prawne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU. Podstawy prawne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU I. Podstawy prawne 1. 1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach Podstawy prawne: - ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH I. Postanowienia ogólne Podstawy prawne działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im.gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im.gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im.gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem I Podstawa Prawna Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU Spis treści: I. Postanowienia ogólne ( 1-5 ) II. Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/12 KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE NR 13/12 KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE NR 13/12 KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO Załącznik do Zarządzenia nr 41/10 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 5 lipca 2010 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia r.

Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia r. Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 16.03.2015 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy I. Podstawy prawne wydania regulaminu 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994r., o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej 1. Podstawy prawne Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2016/K Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 21 marca 2016 r. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach 1. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Strzałkowo 2014 1 Spis treści I. Podstawy prawne i postanowienia wstępne 3 II. Naliczanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Mrozach

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Mrozach REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Mrozach I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w ZDUŃSKIEJ WOLI ul. OKRZEI 11 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: a. Ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Chynów z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Chynowie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Szkoły Podstawowej w Świerzawie (zwanej dalej Funduszem ) ustala zasady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 70/2013 Burmistrza Wyszkowa z dnia 21 marca 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W WYSZKOWIE POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL.

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. Podstawa prawna: Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie : ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Bielska 5 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Regionalnym Ośrodku Kultury W Olecku Mazury Garbate

Regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Regionalnym Ośrodku Kultury W Olecku Mazury Garbate Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora ROK Mazury Garbate nr 1/2012 z dnia 23.01.2012 r. Regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Regionalnym Ośrodku Kultury W Olecku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19 /12 Starosty Sławieńskiego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE NR 19 /12 Starosty Sławieńskiego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE NR 19 /12 Starosty Sławieńskiego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie, art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Publicznym Gimnazjum nr 1

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Publicznym Gimnazjum nr 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2015 Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Żarach z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Publicznym Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU l Załącznik Nr I do Regulaminu Trzebiechów. /imię i nazwisko, adres zamieszkania/referat, stanowisko/ OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Orły

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Orły Załącznik Nr l do Zarządzenia Nr 6/13 Wójta Gminy Orry z dnia 18.01.2013r w sprawie ustanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Orły REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH w Grzybnie Spis treści: I. Podstawy prawne. II. Postanowienia ogólne. III. Osoby uprawnione do korzystania z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku 1 I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki Załącznik do Zarządzenia Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I. Przepisy wstępne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu tworzy się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Ropicy Polskiej. 1. Podstawy prawne

REGULAMIN korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Ropicy Polskiej. 1. Podstawy prawne REGULAMIN korzystania ze środków 1. Podstawy prawne Załącznik nr 1 do Zarządzenia NR 8/12 Dyrektora Zespołu Szkół w Ropicy Polskiej z dnia 21.12.2012r. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANKOWIE Załącznik do zarządzenia nr 2//2014 z dnia 25 września r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczepankowie w sprawie Regulaminu Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Przytocznie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Przytocznie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Przytocznie 1 Niniejszy regulamin stanowi źródło zasad tworzenia oraz gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych, którego

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych, zwany dalej Regulaminem określa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH Część I Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin obowiązuje w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Przeciszowie Podlesiu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Przeciszowie Podlesiu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Przeciszowie Podlesiu I. Podstawy prawne opracowania regulaminu. a) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS 1. Kodeks pracy, art. 16, art. 94 pkt. 8; 2. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W USTCE

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W USTCE Zał. do Zarządzenia nr 107 /14 Dyrektora MOS Ustka z dnia 07.05.2014r REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W USTCE POSTANOWIENIA WSTĘPNE Zakładowy Fundusz Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22 /2015. Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. z dnia 16 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr 22 /2015. Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. z dnia 16 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr 22 /2015 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 16 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 5/2010 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo