R E G U L A M I N. z dnia r. R O Z D Z I AŁ I. Zasady ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N. z dnia 07.01.2013 r. R O Z D Z I AŁ I. Zasady ogólne"

Transkrypt

1 R E G U L A M I N z dnia r. w sprawie przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej R O Z D Z I AŁ I Zasady ogólne 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach, mają zastosowanie przepisy: 1. kodeksu cywilnego; 2. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.); 3. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz.1447 z późn. zm.); 4. ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.); 5. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia r., poz. 457); 6. rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 379 z r., str. 5); 7. rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1860/2004 (Dz. U. UE L 193 z r., str. 6); w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa. 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) staroście oznacza to działającego z jego upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie; 2) urzędzie oznacza to Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie; 3) komisji oznacza to komisję do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej; 4) bezrobotnym oznacza to osobę, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm./; 1

2 5) absolwencie centrum integracji społecznej oznacza to osobę, o której mowa w art. 2 pkt 1 a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym /Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 i Nr 205, poz. 1211/; 6) absolwencie klubu integracji społecznej oznacza to osobę, o której mowa w art. 2 pkt 1 b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym /Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 i Nr 205, poz. 1211/; 7) przeciętnym wynagrodzeniu oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych / j.t Dz. U. z 2009 r. Nr 153 poz z późn. zm./; 8) środkach Funduszu Pracy oznacza to środki z Funduszu Pracy i inne fundusze publiczne, będące w dyspozycji Starosty, przeznaczone na aktywizację zawodową Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności gospodarczej. 2. Zadania, o których mowa w ust. 1 wykonywane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie w oparciu o wnioski złożone przez bezrobotnych, absolwentów CIS lub absolwentów KIS O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku starosta powiadamia bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów. 2. Od negatywnego rozpatrzenia wniosku nie przysługuje odwołanie Zasady przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej określa się w umowie cywilnoprawnej zawartej pomiędzy starostą a wnioskodawcą. 2. Umowa zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem jej nieważności. 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony umowy. 4. Dokumentacja dotycząca udzielonej pomocy de minimis przechowywana jest przez okres 10 lat od daty przyznania pomocy. 2

3 R O Z D Z I A Ł II Warunki przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej Osobie bezrobotnej, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS może być przyznane dofinansowanie, o którym mowa w 3 ust. 1, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6 krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia Wniosek o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, może złożyć: 1) bezrobotny zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łańcucie, pozostający w ewidencji osób bezrobotnych tut. Urzędu minimum przez okres 1 go miesiąca; 2) absolwent CIS lub absolwent KIS zameldowany na pobyt stały na terenie Powiatu Łańcuckiego. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności: 1) kwotę wnioskowanego dofinansowania; 2) rodzaj działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS; 3) symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD); 4) kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich finansowania; 5) szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania przeznaczanych w szczególności na zakup środków trwałych, materiałów, towarów oraz harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków; 6) proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dofinansowania; 7) przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej Do wniosku bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS dołączają między innymi oświadczenia o: 1) nieotrzymaniu bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; 2) nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku; 3) wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem; 4) niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej; 5) niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 3

4 Kodeks Karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 6) zobowiązaniu się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej bez jej zawieszania; 7) niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; 8) w zakresie wynikającym z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) czyli o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie Do wniosku bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS dołączają następujące załączniki: 1) kserokopię dokumentu potwierdzającego pozyskanie lokalu, np.: - akt własności, wyciąg z ksiąg wieczystych, wypis z rejestru gruntów, - umowa przedwstępna lub właściwa: dzierżawy, najmu, użyczenia, poddzierżawy, podnajmu. Powyższe umowy powinny zapewniać możliwość prowadzenia działalności w planowanym miejscu przez okres co najmniej 12 miesięcy licząc od daty jej rozpoczęcia; 2) absolwent CIS kserokopię zaświadczenia, o którym mowa w art. 13 ust. 5 a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym /Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 i Nr 205, poz. 1211/ potwierdzającego uczestnictwo w zajęciach w centrum integracji społecznej; 3) absolwent KIS kserokopię zaświadczenia, o którym mowa w art. 18 ust. 5 a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym /Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 i Nr 205, poz. 1211/ potwierdzającego uczestnictwo w klubie integracji społecznej; 4) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje związane z wnioskowanym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej (tj. świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa pracy, zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach, szkoleniach, certyfikatach, itd.); 5) w przypadku korzystania z pomocy de minimis w okresie ostatnich trzech lat podatkowych przed złożeniem wniosku zaświadczenia o uzyskanej pomocy; 6) w przypadku wyboru zabezpieczenia zwrotu otrzymanego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w postaci poręczenia cywilnego lub wekslowego do wniosku należy dołączyć załącznik nr 1,,oświadczenie poręczyciela i załącznik nr 2,,zaświadczenie o wysokości osiąganego wynagrodzenia ; 7) w przypadku wyboru zabezpieczenia zwrotu otrzymanego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w postaci aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, do wniosku należy dołączyć załącznik nr 3,,oświadczenie wnioskodawcy o sytuacji majątkowej. 4

5 Wniosek o dofinansowanie może być przez starostę uwzględniony w przypadku, gdy: 1) bezrobotny: a) spełnia łącznie warunki, o których mowa w 8 ust. 1; b) w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie tj. szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac społecznie użytecznych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych; c) z własnej winy nie przerwał szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie; d) po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie; e) złożony wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony; 2) absolwent CIS lub absolwent KIS: a) spełnia łącznie warunki, o których mowa w 8 ust. 1; b) złożony wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony. 2. Wniosek jest opiniowany przez komisję zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny i punktacją wniosków, stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. 3. W uzasadnionych przypadkach komisja ma prawo dopuścić inne dowody i dokumenty w celu ustalenia stopnia przygotowania bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS do rozpoczęcia i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Może być również sprawdzany stan lokalu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza. 4. Urząd może żądać na każdym etapie postępowania udzielenia przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS dodatkowych informacji i dostarczenia dokumentów związanych z planowaną działalnością gospodarczą, na której rozpoczęcie ubiega się o dofinansowanie O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku starosta powiadamia bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z niezbędnymi do jego rozpatrzenia dokumentami. 2. Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej starosta kieruje się opinią komisji oraz kryteriami stanowiącymi załącznik Nr 1 niniejszego regulaminu. 3. Wniosek o dofinansowanie może być przez starostę uwzględniony, jeżeli starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie. 4. Od negatywnego rozpatrzenia wniosku nie przysługuje odwołanie. 5. W przypadku odmowy przyznania dofinansowania wnioskodawca może się o nie ubiegać ponownie nie wcześniej niż po 3 miesiącach od daty otrzymania odmowy (wyjątek stanowi sytuacja, gdy odmowa nastąpi z uwagi na brak środków). 5

6 Podstawę do wypłaty dofinansowania stanowi umowa cywilnoprawna, zawarta na piśmie pod rygorem nieważności, zawierająca w szczególności zobowiązanie bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS do: 1) wydatkowania przyznanego dofinansowania, w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 tego dnia liczonego od dnia podjęcia działalności gospodarczej; 2) rozpoczęcia działalności gospodarczej w ciągu 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy; 3) złożenia rozliczenia wydatkowania przyznanego dofinansowania w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej; 4) zwrotu w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej otrzymanego a nie wydatkowanego dofinansowania; 5) zwrotu, w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania starosty, przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania, jeżeli: - otrzymane dofinansowanie wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem, - będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego, - podejmie zatrudnienie lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, - złożył niezgodne z prawdą oświadczenia, zaświadczenia lub informacje o których mowa w 2 ust. 5 i 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia r., poz. 457), - naruszył inne warunki zawartej umowy. 6) zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania, w terminie: a) 30 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, b) 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS w przypadku, gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu. 2. W przypadku śmierci bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS w okresie od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie do upływu 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, zwrotu wypłaconych środków dochodzi się w wysokości proporcjonalnej do okresu nieprowadzenia tej działalności. Od kwoty podlegającej zwrotowi nie nalicza się odsetek ustawowych. 3. Przekazanie środków nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy (osobisty) wnioskodawcy. 6

7 Dofinansowanie może być przyznane bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS wyłącznie na podjęcie jednoosobowej działalności gospodarczej jako osoba fizyczna. 2. Środki na podjęcie działalności gospodarczej nie mogą być udzielane na: 1) działalność gospodarczą w zakresie handlu odzieżą używaną i sprzętem używanym, 2) działalność gospodarczą w sektorze transportu, 3) działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia żłobków i klubów dziecięcych Przekazane dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej nie może być przeznaczone na: 1) koszty zakupu obiektu, koszty remontu i adaptacji lokalu; 2) koszty reklamowo ofertowe, foldery; 3) koszty rat leasingowych; 4) zakup tabloidów i stron internetowych służących wyłącznie działalności reklamowej; 5) zakup środków obrotowych w części przekraczającej 20% kwoty przyznanych środków; 6) zakup samochodów osobowych; 7) zakup samochodu dostawczego w części przekraczającej 40% kwoty przyznanych środków; 8) zakup inwentarza żywego; 9) wynagrodzenia zatrudnionych pracowników; 10) nabycie udziałów w spółkach; 11) opłaty administracyjne, skarbowe, opłaty składek na ubezpieczenia, opłaty podatku i inne daniny publiczne; 12) opłaty z tytułu: kaucji, najmu, dzierżawy itp. - związane z miejscem prowadzenia działalności; 13) pokrycie kosztów transportu/przesyłki; 14) pokrycie kosztów wszystkich mediów oraz abonamentów (np. linii telefonicznych, Internetu); 15) zakup używanego sprzętu: komputerowego, RTV, AGD Bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS zobowiązany jest do: 1) dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy; 2) dostarczenia następujących dokumentów: - dokumentu potwierdzającego dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, - dokumentu potwierdzającego nadanie numeru REGON, - zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o zgłoszeniu obowiązku podatkowego, - zaświadczenia z ZUS/KRUS o zgłoszeniu obowiązku ubezpieczenia społecznego; 3) wydatkowania otrzymanego dofinansowania w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 tego dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej; 4) złożenia rozliczenia wydatkowania przyznanego dofinansowania w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. 7

8 2. Starosta może przedłużyć terminy, o których mowa w ust.1 pkt 3 i 4, w przypadku, gdy za ich przedłużeniem przemawiają względy społeczne, w szczególności przypadki losowe i sytuacje niezależne od bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS. 3. Za datę rozpoczęcia działalności gospodarczej uważa się datę zgłoszenia: obowiązku podatkowego w Urzędzie Skarbowym oraz obowiązku ubezpieczenia we właściwym terenowo oddziale ZUS/KRUS, które to zgłoszenia muszą się pokrywać z datą wskazaną w dokumencie potwierdzającym dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 4. Bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS zobowiązany jest do powiadomienia starosty o wszelkich zmianach dotyczących podjętej działalności gospodarczej m. in. adresu, rozszerzenia zakresu prowadzonej działalności. 5. Zmiana formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej nie jest dopuszczalna przez okres pierwszych 12-tu miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej Bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS przedkłada staroście rozliczenie, zawierające zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie na poszczególne towary i usługi ujęte w specyfikacji. 2. W rozliczeniu wykazywane są kwoty wydatków z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Rozliczenie zawiera informację, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego. 3. Dopuszczalnymi dokumentami przy rozliczaniu się z wydatkowania przyznanych środków są: faktury oraz rachunki wraz z potwierdzeniami zapłaty. 4. W przypadku zakupu pojazdu należy również okazać dokument potwierdzający jego zarejestrowanie. 5. W przypadku dokonania, w ramach wnioskowanych środków zakupu za granicą, dotacjobiorca jest zobowiązany do przedstawienia przetłumaczonego na język polski dowodu zakupu (wymagane jest tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego). 6. Nie dopuszcza się zakupów dokonanych między członkami rodziny a wnioskodawcą W celu zapewnienia dotrzymania warunków umowy i wykorzystania środków zgodnie z przeznaczeniem, starosta uzależnia ich udzielenie od przedstawienia przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS odpowiedniego zabezpieczenia w następujących formach: 1) poręczenie (cywilne lub wekslowe) dwóch poręczycieli, których minimalne wynagrodzenie miesięczne lub inne świadczenie netto po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, zaliczki na podatek dochodowy oraz obciążeń z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych (np.: kredyty, pożyczki, zaległości podatkowe) winno wynosić co najmniej zł netto/miesięcznie; 2) blokada środków finansowych na rachunku bankowym w wysokości kwoty przyznanego dofinansowania podwyższonej o 30 % (po zaokrągleniu do pełnych setek złotych) na okres co najmniej 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy; 3) akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez dłużnika. Kwota podlegająca egzekucji w formie aktu notarialnego winna zostać podwyższona o 30 % przyznanego dofinansowania (po zaokrągleniu do pełnych setek złotych). 8

9 2. Poręczycielem może być osoba fizyczna: 1) pozostająca w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudniona na czas nieokreślony, lub określony na okres nie mniej niż 2 lata w dniu udzielenia poręczenia, nie będąca w okresie wypowiedzenia, wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne; 2) prowadząca działalność, która to działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości; 3) osoba posiadająca prawo do emerytury lub renty stałej, w wieku do 70 lat. 3. Zgoda współmałżonka poręczyciela powinna być wyrażona podpisem złożonym w siedzibie urzędu i poświadczona przez pracownika urzędu. 4. W celu ustanowienia zabezpieczenia wymagane będzie przedstawienie: 1) przez poręczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę: oświadczenia oraz zaświadczenia o wynagrodzeniu na drukach stanowiących załączniki do wniosku; 2) przez poręczyciela prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą następujących dokumentów: a) potwierdzenie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej; b) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu z tyt. prowadzenia działalności gospodarczej w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej; c) oświadczenia o niezaleganiu w opłatach podatku oraz w opłatach składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP oraz potwierdzającego, że prowadzona działalność nie jest w stanie upadłości ani likwidacji; 3) przez poręczyciela uzyskującego emeryturę lub rentę - aktualnej decyzji o przyznaniu emerytury lub renty, dokumentu potwierdzającego miesięczną wysokość otrzymywanego świadczenia oraz oświadczenia stanowiącego załącznik do wniosku. 4) w przypadku wyboru zabezpieczenia zwrotu dofinansowania w postaci aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji należy dodatkowo wypełnić i dołączyć do wniosku formularz: oświadczenie wnioskodawcy o sytuacji majątkowej. 5. Koszty związane z zabezpieczeniem umowy ponosi wnioskodawca. 6. Poręczycielem nie może być współmałżonek wnioskodawcy ubiegającego się o dofinansowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz osoba, która wcześniej poręczała umowę (w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego bądź przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej) i jej zobowiązanie nie wygasło. 7. Zgoda współmałżonka wnioskodawcy oraz współmałżonka poręczyciela powinna być wyrażona podpisem - złożonym podobnie jak podpis wnioskodawcy i poręczyciela w siedzibie urzędu, w obecności jego przedstawiciela. 8. Akceptacja formy zabezpieczenia należy do starosty, który jednocześnie czuwa nad poprawnością jej ustanowienia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, starosta może wskazać inny, wynikający z katalogu wymienionego w ust. 1, sposób zabezpieczenia uwzględniający m. in. wysokość przyznanych środków, czy też możliwość ich ewentualnego zwrotu Bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, w rozumieniu art. 112 kodeksu cywilnego (termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby 9

10 takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca), np r r. 2. Po upływie okresu 12-tu miesięcy prowadzenia działalności w terminie 60 dni, bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS zobowiązany jest do udokumentowania powyższego faktu, poprzez dostarczenie wymaganych przez urząd dokumentów tj.: zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłatach podatku, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego stwierdzającego datę objęcia obowiązkiem podatkowym oraz zawierającego informację, że przedmiotowa działalność jest prowadzona od dnia jej rozpoczęcia bez zgłaszania przerw, zaświadczenia z ZUS/KRUS o niezaleganiu w opłatach ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zaświadczenia z ZUS/KRUS potwierdzającego min. 12- miesięczny okres prowadzenia działalności gospodarczej bez zgłaszania przerw oraz, że w w/w okresie podlegał ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu. Zaświadczenie powinno zawierać również informację, że składki za w/w okres zostały opłacone wraz z adnotacją o okresach przebywania na zasiłku chorobowym oraz urlopie macierzyńskim Urząd i inne upoważnione instytucje w każdym czasie mają prawo dokonywać wizyty monitorującej prawidłowość wykorzystania środków i realizację dotrzymania warunków zawartej umowy. 2. Urząd może żądać, na każdym etapie postępowania, dostarczenia przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS dodatkowych informacji i dokumentów związanych z planowaną działalnością gospodarczą, na której rozpoczęcie ubiega się o środki Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 10

11 Załącznik Nr 1 do Regulaminu w sprawie przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej Kryteria oceny i punktacja wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej KRYTERIUM PUNKTACJA Uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia wnioskowanej działalności gospodarczej 0-4 pkt posiadane uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy do prowadzenia wnioskowanej działalności (wykształcenie, doświadczenie zawodowe, szkolenia, kursy, zezwolenia, pozwolenia, uprawnienia, zainteresowania). Status wnioskodawcy 0-2 pkt wnioskodawca posiada status osoby bezrobotnej będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy lub jest absolwentem CIS, KIS. Stopień przygotowania planowanej działalności gospodarczej 0-2 pkt znajomość zapotrzebowania rynku na planowaną działalność gospodarczą (znajomość konkurencji ze wskazaniem na konkretne przykłady, opisanie odbiorców i dostawców), 0-2 pkt posiadane na piśmie umowy przedwstępne, oświadczenia o współpracy, listy intencyjne z przyszłymi kontrahentami. Szczegółowa specyfikacja i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków 0-3 pkt stopień przydatności (niezbędność) proponowanych zakupów do planowanej działalności gospodarczej. Posiadanie lokalu na prowadzenie działalności gospodarczej 0-2 pkt akt własności lokalu, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia lub potwierdzona w formie pisemnej umowa wstępna. Udział środków własnych w przedsięwzięciu 0-4 pkt wielkość posiadanego wkładu własnego w stosunku do wysokości przewidywanych kosztów uruchomienia działalności gospodarczej. 11

12 Analiza finansowa przedsięwzięcia 0-3 pkt spójność, efektywność, realność, opłacalność sporządzonej kalkulacji finansowej. Proponowana forma zabezpieczenia 4 pkt blokada środków na rachunku bankowym 3 pkt poręczenie wekslowe 2 pkt poręczenie cywilne 1 pkt akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika Ocena ogólna wniosku 0-4 pkt całościowa obiektywna ocena komisji planowanej działalności (pomysł, realność powodzenia w przyszłości i zapotrzebowanie na rynku, indywidualne motywy podjęcia, czas pozostawania w ewidencji PUP w Łańcucie, przygotowanie wniosku pod względem merytorycznym i formalnym). SUMA: 30 Minimalna liczba punktów jaką trzeba uzyskać, aby wniosek został pozytywnie rozpatrzony 18 12

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/01/2016

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/01/2016 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r. LexPolonica nr 3851654. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2012.456 (R) Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. 1 z 6 2014-07-01 13:46 Wydruk z 2014.07.01 Dz.U.2012.456 - Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych. Wersja 2014.06.30 do... Dz.U.2012.456 2014.06.30

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 639 wersja obowiązująca od 2015-05-12 do 2021-06-30 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Zmieniony

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Zmieniony Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 2007-10-29 Zmieniony 2016-01-21 Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 639 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal

Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal nosci-gospodarczej.html Wygenerowano: Wtorek, 21 czerwca 2016, 18:23

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ... Uwaga! miejscowość, data Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane. Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ... miejscowość, data Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Osi Priorytetowej VII Działania

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.645 z późn.zm.).

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.645 z późn.zm.). REGULAMIN I KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRZEZ STAROSTĘ KĘDZIERZYŃSKO - KOZIELSKIEGO JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Podstawa

Bardziej szczegółowo

wykorzystaniu środków zgodnie z przeznaczeniem,

wykorzystaniu środków zgodnie z przeznaczeniem, WARUNKI I ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W TYM KOSZTÓW POMOCY PRAWNEJ, KONSULTACJI I DORADZTWA DOTYCZĄCYCH TEJ DZIAŁALNOŚCI 1. Dyrektor PUP działając z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PROJEKCIE WŁASNA FIRMA SZANSĄ DLA MŁODYCH

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PROJEKCIE WŁASNA FIRMA SZANSĄ DLA MŁODYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PROJEKCIE WŁASNA FIRMA SZANSĄ DLA MŁODYCH NR PROJEKTU: POKL.06.02.00-18-008/13 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GRUDZIĄDZU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GRUDZIĄDZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu z dnia 28 czerwca 2013 roku REGULAMIN PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Podstawa prawna: Art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 Dokonywanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Dz.U.2015.1041

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2012 poz. 457 wersja obowiązująca od 2014-06-30 do 2021-06-30 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

Dokonywanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia sta...

Dokonywanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia sta... Page 1 of 7 Wydruk z 2014.07.01 Dz.U.2012.457 - Dokonywanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawanie środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania i przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (dofinansowania) przez bezrobotnych

Regulamin rozpatrywania i przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (dofinansowania) przez bezrobotnych Regulamin rozpatrywania i przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (dofinansowania) przez bezrobotnych I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa tryb postępowania i warunki

Bardziej szczegółowo

Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy

Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach są udzielane

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 17/09/2014

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 17/09/2014 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA

ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA R E G U L A M I N przyznawania bezrobotnym, absolwentom CIS lub KIS dofinansowania kosztów podjęcia działalności gospodarczej PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r. Dz.U.2012.457 2014.06.30 zm. Dz.U.2014.846 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Prudnik, dnia... L. Dz.... Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ul. Jagiellońska 21 48-200 Prudnik UWAGA: Wniosek należy wypełnić czytelnie. Przedkładający niniejszy wniosek zapewnia udostępnienie przedstawicielom

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 457 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 457 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 457 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zwoleniu

REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zwoleniu POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Ludowa 7, 26-700 Zwoleń, tel./ fax (0-48 676) 35 35; tel. (0-48 676) 27 94 REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środkóww kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia)

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środkóww kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... /miejscowość, data/... /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/2015 REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

ZASADY PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. ZASADY PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 1. Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przyznane bezrobotnemu, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne

Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne Podstawa prawna:art.46 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Lębork, 2014 r. Strona 1

Lębork, 2014 r. Strona 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2014 Dyrektora PUP w Lęborku z dnia 08.07.2014r. K R Y T E R I A PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, ABSOLWENTOWI KLUBU INTEGRACJI

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 1041 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

5. Dokument określający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza.

5. Dokument określający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO KL, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wpieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN. przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej REGULAMIN przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej I. Postanowienia ogólne Pomoc, bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielana jest

Bardziej szczegółowo

II. KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

II. KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Kryteria przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności przez

Bardziej szczegółowo

o dofinansowanie ze środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej

o dofinansowanie ze środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO KL, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wpieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr. do Zarządzenia nr.. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie z dnia...r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Przyznane bezrobotnemu, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - w szczególności uregulowane są w: 1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II. Warunki przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II. Warunki przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. ZASADY PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKOW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsze zasady opracowano na podstawie: 1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach są udzielane na podstawie :

Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach są udzielane na podstawie : Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnego z Funduszu Pracy Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji lub dofinansowania, w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania.

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji lub dofinansowania, w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 Załącznik nr 9 Umowa nr UmDzGosOg/ / /. o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Zawarta w dniu r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko wnioskodawcy) Wniosek. o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej. UWAGA!!!

... (imię i nazwisko wnioskodawcy) Wniosek. o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej. UWAGA!!! ...... (imię i nazwisko wnioskodawcy) /miejscowość, data/... (Nr ewidencyjny bezrobotnego) (Nr wniosku wypełnia PUP w Nisku) Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 47 400 Racibórz, ul. Klasztorna 6 tel.:+48 32 415 45 50 faks: +48 32 414 04 98 e-mail: kara@praca.gov.pl; sekretariat@pup-raciborz.pl www.pup-raciborz.pl;

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 155 9180 Poz. 922 Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm. 2) )

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców i osób bezrobotnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne REGULAMIN w sprawie przyznania bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS, środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej

Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ R E G U L A M I N przyznawania bezrobotnym dotacji na podjęcie działalności gospodarczej PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. UDZIELANIA Z FUNDUSZU PRACY i EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN. UDZIELANIA Z FUNDUSZU PRACY i EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN UDZIELANIA Z FUNDUSZU PRACY i EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZUJĄCY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GRÓJCU Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

od r. do r.

od r. do r. Otwock, dnia 25.11.2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłasza nabór wniosków o przyznanie d o f i n a n s o w a n i a na podjęcie działalności gospodarczej: - w ramach projektu CZAS NA ZMIANY współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy Wielkiej Rozdział

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ...

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... ... /miejscowość, data/... /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy Węgrów, dnia... Nr.wniosku WnDzGos Og/15/ (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul. Piłsudskiego 23 Wniosek o przyznanie jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z DNIA 09.05.2012r. DZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z DNIA 09.05.2012r. DZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z DNIA 09.05.2012r. DZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 2017 Tarnów, dnia... p pieczęć wpływu wniosku Znak sprawy: WIRP 2017 WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej I. INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka

Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka podstawowe warunki ubiegania się o dotację z Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

3. Refundacja dokonywana podmiotowi oraz dofinansowanie stanowią pomoc de minimis w

3. Refundacja dokonywana podmiotowi oraz dofinansowanie stanowią pomoc de minimis w R E G U L A M I N przyznawania przez Starostę Kluczborskiego refundacji dla pracodawców ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Podstawa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH Z DNIA 04.08.2011r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach działającego w imieniu Starosty Słubickiego WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach ... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach WNIOSEK NR.../2010 O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO I.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/2014 DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PSZCZYNIE. z dnia 9 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/2014 DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PSZCZYNIE. z dnia 9 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 25/2014 DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PSZCZYNIE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej W dniu.. w Suwałkach pomiędzy.., zam.., PESEL.. NIP, zwaną w dalszej części umowy osobą bezrobotną,

Bardziej szczegółowo

CE PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA BEZROBOTNEMU

CE PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA BEZROBOTNEMU KRYTERIA Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim DOTYCZĄCE PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Przyznanie dofinansowania bezrobotnemu środków

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania przeznaczonych na zakup towarów i usług. Pozycja nr 1: nazwa zakupu uzasadnienie

Uzasadnienie wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania przeznaczonych na zakup towarów i usług. Pozycja nr 1: nazwa zakupu uzasadnienie Załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie dofinansowania ( dotacji) na podjęcie działalności gospodarczej Uzasadnienie wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania przeznaczonych na zakup towarów i usług

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /D/2016 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ zawarta w dniu... w Świętochłowicach

UMOWA NR. /D/2016 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ zawarta w dniu... w Świętochłowicach UMOWA NR. /D/2016 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ zawarta w dniu... w Świętochłowicach pomiędzy: Skarbem Państwa - Prezydentem Miasta Świętochłowice w imieniu, którego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR /D/2012 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ zawarta w dniu, w Świętochłowicach.

WZÓR UMOWY UMOWA NR /D/2012 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ zawarta w dniu, w Świętochłowicach. WZÓR UMOWY UMOWA NR /D/2012 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ zawarta w dniu, w Świętochłowicach Załącznik nr 3 pomiędzy: Prezydentem Miasta Świętochłowice w imieniu, którego

Bardziej szczegółowo

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego WNIOSEK o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia* lub doposażenia* stanowisk/a pracy dla skierowanego/ych/ przez Urząd bezrobotnego/ych/. 1. Dane Podmiotu prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 8 PUPTG/330/150518

Strona 1 z 8 PUPTG/330/150518 R E G U L A M I N POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TARNOWSKICH GÓRACH dotyczący warunków i zasad przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego

Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego Podstawa prawna: Art. 26e Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 2015 Tarnów, dnia... p L. Dz.... pieczęć wpływu wniosku WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej I.

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy. Barbara Stasiak

Finansowanie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy. Barbara Stasiak Finansowanie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy Barbara Stasiak Zgodnie z art. 46 ust.1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 Tel.(071) 3139-035, 3139-630

POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 Tel.(071) 3139-035, 3139-630 URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 Tel.(071) 3139-035, 3139-630 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

W N I O S E K. o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej WNIOSKODAWCA... (imię i nazwisko)... Grudziądz, dnia...... (adres miejsca zamieszkania) Prezydent Grudziądza za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu ul. Parkowa 22 W N I O S E K o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/2007 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Kartuzy, październik 2007

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 02/05/2015

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 02/05/2015 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ L. Dz.... Prudnik, dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ul. Jagiellońska 21 48-200 Prudnik WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Świętochłowice, dnia... WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CAZZLDR-550-.. NR WNIOSKU...

Załącznik nr 1 Świętochłowice, dnia... WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CAZZLDR-550-.. NR WNIOSKU... Załącznik nr 1 Świętochłowice, dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CAZZLDR-550-.. NR WNIOSKU.../2015 (wypełnia Urząd

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków. na podjęcie działalności gospodarczej zwanych dalej dofinansowaniem

ZASADY. przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków. na podjęcie działalności gospodarczej zwanych dalej dofinansowaniem ZASADY przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zwanych dalej dofinansowaniem Postanowienia ogólne 1 Dofinansowanie, o którym mowa wyżej udzielana jest na podstawie:

Bardziej szczegółowo

I. Dane Wnioskodawcy. 1. Nazwisko i imię:.. 2. Adres zamieszkania:. 3. Dowód osobisty: Nr i seria... Wydany przez

I. Dane Wnioskodawcy. 1. Nazwisko i imię:.. 2. Adres zamieszkania:. 3. Dowód osobisty: Nr i seria... Wydany przez WNIOSEK O PRZYZNANIE BEZROBOTNEMU LUB ABSOLWENTOWI CIS ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUB PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ * Podstawa prawna: art. 46 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia nr: 7/2010 z dnia 17.03.2010r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl. R E G U L A M I N w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia Załącznik do Zarządzenia Zasady przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w 2013r. I. Podstawa prawna: Zaopiniowane

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przyznawania bezrobotnemu dofinansowania

R E G U L A M I N. przyznawania bezrobotnemu dofinansowania R E G U L A M I N przyznawania bezrobotnemu dofinansowania 1 Niniejszy regulamin odnosi się do przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, o którym mowa w art.

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/ Ryki

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/ Ryki Ryki, dnia... Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/55 08 500 Ryki WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna: - art. 46 ustawy

Bardziej szczegółowo

R E G U LA M I N R O Z D Z IA Ł I. Postanowienia ogólne

R E G U LA M I N R O Z D Z IA Ł I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach z dnia. R E G U LA M I N Przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych.

Bardziej szczegółowo

4. Kwota wnioskowanego dofinansowania:... oraz Symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)...

4. Kwota wnioskowanego dofinansowania:... oraz Symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)... . (miejscowość, data) Nr wniosku:... POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy. I. Podstawa prawna

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy. I. Podstawa prawna REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy I. Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2009 r. Strona 1 z 6 Dz.U.2009.62.512 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla

Bardziej szczegółowo

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Żarach WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: 1. Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej Ryki, dnia... Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/55 08 500 Ryki WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna: - art. 46 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznawane bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS stanowią pomoc

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej Ryki, dnia... Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/55 08 500 Ryki WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna: - art. 46 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Nowy Dwór Gdański, dnia... WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Podstawa prawna: 1) art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu w sprawie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej. Rozdział I Postanowienia Ogólne

Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu w sprawie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej. Rozdział I Postanowienia Ogólne Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu w sprawie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o: 1) ustawie -

Bardziej szczegółowo

Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul.

Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul. Wsparcie dla aktywnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Węgrów, dnia... Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej

W N I O S E K o przyznanie z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej ... imię i nazwisko wnioskodawcy Grójec, dnia.... adres zamieszkania, kod pocztowy. W N I O S E K o przyznanie z Funduszu Pracy środków Starosta Grójecki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu

Bardziej szczegółowo