R E G U L A M I N. z dnia r. R O Z D Z I AŁ I. Zasady ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N. z dnia 07.01.2013 r. R O Z D Z I AŁ I. Zasady ogólne"

Transkrypt

1 R E G U L A M I N z dnia r. w sprawie przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej R O Z D Z I AŁ I Zasady ogólne 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach, mają zastosowanie przepisy: 1. kodeksu cywilnego; 2. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.); 3. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz.1447 z późn. zm.); 4. ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.); 5. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia r., poz. 457); 6. rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 379 z r., str. 5); 7. rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1860/2004 (Dz. U. UE L 193 z r., str. 6); w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa. 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) staroście oznacza to działającego z jego upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie; 2) urzędzie oznacza to Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie; 3) komisji oznacza to komisję do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej; 4) bezrobotnym oznacza to osobę, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm./; 1

2 5) absolwencie centrum integracji społecznej oznacza to osobę, o której mowa w art. 2 pkt 1 a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym /Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 i Nr 205, poz. 1211/; 6) absolwencie klubu integracji społecznej oznacza to osobę, o której mowa w art. 2 pkt 1 b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym /Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 i Nr 205, poz. 1211/; 7) przeciętnym wynagrodzeniu oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych / j.t Dz. U. z 2009 r. Nr 153 poz z późn. zm./; 8) środkach Funduszu Pracy oznacza to środki z Funduszu Pracy i inne fundusze publiczne, będące w dyspozycji Starosty, przeznaczone na aktywizację zawodową Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności gospodarczej. 2. Zadania, o których mowa w ust. 1 wykonywane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie w oparciu o wnioski złożone przez bezrobotnych, absolwentów CIS lub absolwentów KIS O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku starosta powiadamia bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów. 2. Od negatywnego rozpatrzenia wniosku nie przysługuje odwołanie Zasady przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej określa się w umowie cywilnoprawnej zawartej pomiędzy starostą a wnioskodawcą. 2. Umowa zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem jej nieważności. 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony umowy. 4. Dokumentacja dotycząca udzielonej pomocy de minimis przechowywana jest przez okres 10 lat od daty przyznania pomocy. 2

3 R O Z D Z I A Ł II Warunki przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej Osobie bezrobotnej, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS może być przyznane dofinansowanie, o którym mowa w 3 ust. 1, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6 krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia Wniosek o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, może złożyć: 1) bezrobotny zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łańcucie, pozostający w ewidencji osób bezrobotnych tut. Urzędu minimum przez okres 1 go miesiąca; 2) absolwent CIS lub absolwent KIS zameldowany na pobyt stały na terenie Powiatu Łańcuckiego. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności: 1) kwotę wnioskowanego dofinansowania; 2) rodzaj działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS; 3) symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD); 4) kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich finansowania; 5) szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania przeznaczanych w szczególności na zakup środków trwałych, materiałów, towarów oraz harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków; 6) proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dofinansowania; 7) przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej Do wniosku bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS dołączają między innymi oświadczenia o: 1) nieotrzymaniu bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; 2) nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku; 3) wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem; 4) niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej; 5) niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 3

4 Kodeks Karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 6) zobowiązaniu się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej bez jej zawieszania; 7) niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; 8) w zakresie wynikającym z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) czyli o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie Do wniosku bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS dołączają następujące załączniki: 1) kserokopię dokumentu potwierdzającego pozyskanie lokalu, np.: - akt własności, wyciąg z ksiąg wieczystych, wypis z rejestru gruntów, - umowa przedwstępna lub właściwa: dzierżawy, najmu, użyczenia, poddzierżawy, podnajmu. Powyższe umowy powinny zapewniać możliwość prowadzenia działalności w planowanym miejscu przez okres co najmniej 12 miesięcy licząc od daty jej rozpoczęcia; 2) absolwent CIS kserokopię zaświadczenia, o którym mowa w art. 13 ust. 5 a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym /Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 i Nr 205, poz. 1211/ potwierdzającego uczestnictwo w zajęciach w centrum integracji społecznej; 3) absolwent KIS kserokopię zaświadczenia, o którym mowa w art. 18 ust. 5 a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym /Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 i Nr 205, poz. 1211/ potwierdzającego uczestnictwo w klubie integracji społecznej; 4) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje związane z wnioskowanym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej (tj. świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa pracy, zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach, szkoleniach, certyfikatach, itd.); 5) w przypadku korzystania z pomocy de minimis w okresie ostatnich trzech lat podatkowych przed złożeniem wniosku zaświadczenia o uzyskanej pomocy; 6) w przypadku wyboru zabezpieczenia zwrotu otrzymanego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w postaci poręczenia cywilnego lub wekslowego do wniosku należy dołączyć załącznik nr 1,,oświadczenie poręczyciela i załącznik nr 2,,zaświadczenie o wysokości osiąganego wynagrodzenia ; 7) w przypadku wyboru zabezpieczenia zwrotu otrzymanego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w postaci aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, do wniosku należy dołączyć załącznik nr 3,,oświadczenie wnioskodawcy o sytuacji majątkowej. 4

5 Wniosek o dofinansowanie może być przez starostę uwzględniony w przypadku, gdy: 1) bezrobotny: a) spełnia łącznie warunki, o których mowa w 8 ust. 1; b) w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie tj. szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac społecznie użytecznych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych; c) z własnej winy nie przerwał szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie; d) po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie; e) złożony wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony; 2) absolwent CIS lub absolwent KIS: a) spełnia łącznie warunki, o których mowa w 8 ust. 1; b) złożony wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony. 2. Wniosek jest opiniowany przez komisję zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny i punktacją wniosków, stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. 3. W uzasadnionych przypadkach komisja ma prawo dopuścić inne dowody i dokumenty w celu ustalenia stopnia przygotowania bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS do rozpoczęcia i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Może być również sprawdzany stan lokalu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza. 4. Urząd może żądać na każdym etapie postępowania udzielenia przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS dodatkowych informacji i dostarczenia dokumentów związanych z planowaną działalnością gospodarczą, na której rozpoczęcie ubiega się o dofinansowanie O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku starosta powiadamia bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z niezbędnymi do jego rozpatrzenia dokumentami. 2. Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej starosta kieruje się opinią komisji oraz kryteriami stanowiącymi załącznik Nr 1 niniejszego regulaminu. 3. Wniosek o dofinansowanie może być przez starostę uwzględniony, jeżeli starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie. 4. Od negatywnego rozpatrzenia wniosku nie przysługuje odwołanie. 5. W przypadku odmowy przyznania dofinansowania wnioskodawca może się o nie ubiegać ponownie nie wcześniej niż po 3 miesiącach od daty otrzymania odmowy (wyjątek stanowi sytuacja, gdy odmowa nastąpi z uwagi na brak środków). 5

6 Podstawę do wypłaty dofinansowania stanowi umowa cywilnoprawna, zawarta na piśmie pod rygorem nieważności, zawierająca w szczególności zobowiązanie bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS do: 1) wydatkowania przyznanego dofinansowania, w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 tego dnia liczonego od dnia podjęcia działalności gospodarczej; 2) rozpoczęcia działalności gospodarczej w ciągu 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy; 3) złożenia rozliczenia wydatkowania przyznanego dofinansowania w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej; 4) zwrotu w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej otrzymanego a nie wydatkowanego dofinansowania; 5) zwrotu, w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania starosty, przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania, jeżeli: - otrzymane dofinansowanie wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem, - będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego, - podejmie zatrudnienie lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, - złożył niezgodne z prawdą oświadczenia, zaświadczenia lub informacje o których mowa w 2 ust. 5 i 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia r., poz. 457), - naruszył inne warunki zawartej umowy. 6) zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania, w terminie: a) 30 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, b) 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS w przypadku, gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu. 2. W przypadku śmierci bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS w okresie od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie do upływu 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, zwrotu wypłaconych środków dochodzi się w wysokości proporcjonalnej do okresu nieprowadzenia tej działalności. Od kwoty podlegającej zwrotowi nie nalicza się odsetek ustawowych. 3. Przekazanie środków nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy (osobisty) wnioskodawcy. 6

7 Dofinansowanie może być przyznane bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS wyłącznie na podjęcie jednoosobowej działalności gospodarczej jako osoba fizyczna. 2. Środki na podjęcie działalności gospodarczej nie mogą być udzielane na: 1) działalność gospodarczą w zakresie handlu odzieżą używaną i sprzętem używanym, 2) działalność gospodarczą w sektorze transportu, 3) działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia żłobków i klubów dziecięcych Przekazane dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej nie może być przeznaczone na: 1) koszty zakupu obiektu, koszty remontu i adaptacji lokalu; 2) koszty reklamowo ofertowe, foldery; 3) koszty rat leasingowych; 4) zakup tabloidów i stron internetowych służących wyłącznie działalności reklamowej; 5) zakup środków obrotowych w części przekraczającej 20% kwoty przyznanych środków; 6) zakup samochodów osobowych; 7) zakup samochodu dostawczego w części przekraczającej 40% kwoty przyznanych środków; 8) zakup inwentarza żywego; 9) wynagrodzenia zatrudnionych pracowników; 10) nabycie udziałów w spółkach; 11) opłaty administracyjne, skarbowe, opłaty składek na ubezpieczenia, opłaty podatku i inne daniny publiczne; 12) opłaty z tytułu: kaucji, najmu, dzierżawy itp. - związane z miejscem prowadzenia działalności; 13) pokrycie kosztów transportu/przesyłki; 14) pokrycie kosztów wszystkich mediów oraz abonamentów (np. linii telefonicznych, Internetu); 15) zakup używanego sprzętu: komputerowego, RTV, AGD Bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS zobowiązany jest do: 1) dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy; 2) dostarczenia następujących dokumentów: - dokumentu potwierdzającego dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, - dokumentu potwierdzającego nadanie numeru REGON, - zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o zgłoszeniu obowiązku podatkowego, - zaświadczenia z ZUS/KRUS o zgłoszeniu obowiązku ubezpieczenia społecznego; 3) wydatkowania otrzymanego dofinansowania w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 tego dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej; 4) złożenia rozliczenia wydatkowania przyznanego dofinansowania w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. 7

8 2. Starosta może przedłużyć terminy, o których mowa w ust.1 pkt 3 i 4, w przypadku, gdy za ich przedłużeniem przemawiają względy społeczne, w szczególności przypadki losowe i sytuacje niezależne od bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS. 3. Za datę rozpoczęcia działalności gospodarczej uważa się datę zgłoszenia: obowiązku podatkowego w Urzędzie Skarbowym oraz obowiązku ubezpieczenia we właściwym terenowo oddziale ZUS/KRUS, które to zgłoszenia muszą się pokrywać z datą wskazaną w dokumencie potwierdzającym dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 4. Bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS zobowiązany jest do powiadomienia starosty o wszelkich zmianach dotyczących podjętej działalności gospodarczej m. in. adresu, rozszerzenia zakresu prowadzonej działalności. 5. Zmiana formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej nie jest dopuszczalna przez okres pierwszych 12-tu miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej Bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS przedkłada staroście rozliczenie, zawierające zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie na poszczególne towary i usługi ujęte w specyfikacji. 2. W rozliczeniu wykazywane są kwoty wydatków z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Rozliczenie zawiera informację, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego. 3. Dopuszczalnymi dokumentami przy rozliczaniu się z wydatkowania przyznanych środków są: faktury oraz rachunki wraz z potwierdzeniami zapłaty. 4. W przypadku zakupu pojazdu należy również okazać dokument potwierdzający jego zarejestrowanie. 5. W przypadku dokonania, w ramach wnioskowanych środków zakupu za granicą, dotacjobiorca jest zobowiązany do przedstawienia przetłumaczonego na język polski dowodu zakupu (wymagane jest tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego). 6. Nie dopuszcza się zakupów dokonanych między członkami rodziny a wnioskodawcą W celu zapewnienia dotrzymania warunków umowy i wykorzystania środków zgodnie z przeznaczeniem, starosta uzależnia ich udzielenie od przedstawienia przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS odpowiedniego zabezpieczenia w następujących formach: 1) poręczenie (cywilne lub wekslowe) dwóch poręczycieli, których minimalne wynagrodzenie miesięczne lub inne świadczenie netto po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, zaliczki na podatek dochodowy oraz obciążeń z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych (np.: kredyty, pożyczki, zaległości podatkowe) winno wynosić co najmniej zł netto/miesięcznie; 2) blokada środków finansowych na rachunku bankowym w wysokości kwoty przyznanego dofinansowania podwyższonej o 30 % (po zaokrągleniu do pełnych setek złotych) na okres co najmniej 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy; 3) akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez dłużnika. Kwota podlegająca egzekucji w formie aktu notarialnego winna zostać podwyższona o 30 % przyznanego dofinansowania (po zaokrągleniu do pełnych setek złotych). 8

9 2. Poręczycielem może być osoba fizyczna: 1) pozostająca w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudniona na czas nieokreślony, lub określony na okres nie mniej niż 2 lata w dniu udzielenia poręczenia, nie będąca w okresie wypowiedzenia, wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne; 2) prowadząca działalność, która to działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości; 3) osoba posiadająca prawo do emerytury lub renty stałej, w wieku do 70 lat. 3. Zgoda współmałżonka poręczyciela powinna być wyrażona podpisem złożonym w siedzibie urzędu i poświadczona przez pracownika urzędu. 4. W celu ustanowienia zabezpieczenia wymagane będzie przedstawienie: 1) przez poręczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę: oświadczenia oraz zaświadczenia o wynagrodzeniu na drukach stanowiących załączniki do wniosku; 2) przez poręczyciela prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą następujących dokumentów: a) potwierdzenie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej; b) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu z tyt. prowadzenia działalności gospodarczej w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej; c) oświadczenia o niezaleganiu w opłatach podatku oraz w opłatach składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP oraz potwierdzającego, że prowadzona działalność nie jest w stanie upadłości ani likwidacji; 3) przez poręczyciela uzyskującego emeryturę lub rentę - aktualnej decyzji o przyznaniu emerytury lub renty, dokumentu potwierdzającego miesięczną wysokość otrzymywanego świadczenia oraz oświadczenia stanowiącego załącznik do wniosku. 4) w przypadku wyboru zabezpieczenia zwrotu dofinansowania w postaci aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji należy dodatkowo wypełnić i dołączyć do wniosku formularz: oświadczenie wnioskodawcy o sytuacji majątkowej. 5. Koszty związane z zabezpieczeniem umowy ponosi wnioskodawca. 6. Poręczycielem nie może być współmałżonek wnioskodawcy ubiegającego się o dofinansowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz osoba, która wcześniej poręczała umowę (w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego bądź przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej) i jej zobowiązanie nie wygasło. 7. Zgoda współmałżonka wnioskodawcy oraz współmałżonka poręczyciela powinna być wyrażona podpisem - złożonym podobnie jak podpis wnioskodawcy i poręczyciela w siedzibie urzędu, w obecności jego przedstawiciela. 8. Akceptacja formy zabezpieczenia należy do starosty, który jednocześnie czuwa nad poprawnością jej ustanowienia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, starosta może wskazać inny, wynikający z katalogu wymienionego w ust. 1, sposób zabezpieczenia uwzględniający m. in. wysokość przyznanych środków, czy też możliwość ich ewentualnego zwrotu Bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, w rozumieniu art. 112 kodeksu cywilnego (termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby 9

10 takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca), np r r. 2. Po upływie okresu 12-tu miesięcy prowadzenia działalności w terminie 60 dni, bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS zobowiązany jest do udokumentowania powyższego faktu, poprzez dostarczenie wymaganych przez urząd dokumentów tj.: zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłatach podatku, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego stwierdzającego datę objęcia obowiązkiem podatkowym oraz zawierającego informację, że przedmiotowa działalność jest prowadzona od dnia jej rozpoczęcia bez zgłaszania przerw, zaświadczenia z ZUS/KRUS o niezaleganiu w opłatach ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zaświadczenia z ZUS/KRUS potwierdzającego min. 12- miesięczny okres prowadzenia działalności gospodarczej bez zgłaszania przerw oraz, że w w/w okresie podlegał ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu. Zaświadczenie powinno zawierać również informację, że składki za w/w okres zostały opłacone wraz z adnotacją o okresach przebywania na zasiłku chorobowym oraz urlopie macierzyńskim Urząd i inne upoważnione instytucje w każdym czasie mają prawo dokonywać wizyty monitorującej prawidłowość wykorzystania środków i realizację dotrzymania warunków zawartej umowy. 2. Urząd może żądać, na każdym etapie postępowania, dostarczenia przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS dodatkowych informacji i dokumentów związanych z planowaną działalnością gospodarczą, na której rozpoczęcie ubiega się o środki Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 10

11 Załącznik Nr 1 do Regulaminu w sprawie przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej Kryteria oceny i punktacja wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej KRYTERIUM PUNKTACJA Uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia wnioskowanej działalności gospodarczej 0-4 pkt posiadane uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy do prowadzenia wnioskowanej działalności (wykształcenie, doświadczenie zawodowe, szkolenia, kursy, zezwolenia, pozwolenia, uprawnienia, zainteresowania). Status wnioskodawcy 0-2 pkt wnioskodawca posiada status osoby bezrobotnej będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy lub jest absolwentem CIS, KIS. Stopień przygotowania planowanej działalności gospodarczej 0-2 pkt znajomość zapotrzebowania rynku na planowaną działalność gospodarczą (znajomość konkurencji ze wskazaniem na konkretne przykłady, opisanie odbiorców i dostawców), 0-2 pkt posiadane na piśmie umowy przedwstępne, oświadczenia o współpracy, listy intencyjne z przyszłymi kontrahentami. Szczegółowa specyfikacja i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków 0-3 pkt stopień przydatności (niezbędność) proponowanych zakupów do planowanej działalności gospodarczej. Posiadanie lokalu na prowadzenie działalności gospodarczej 0-2 pkt akt własności lokalu, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia lub potwierdzona w formie pisemnej umowa wstępna. Udział środków własnych w przedsięwzięciu 0-4 pkt wielkość posiadanego wkładu własnego w stosunku do wysokości przewidywanych kosztów uruchomienia działalności gospodarczej. 11

12 Analiza finansowa przedsięwzięcia 0-3 pkt spójność, efektywność, realność, opłacalność sporządzonej kalkulacji finansowej. Proponowana forma zabezpieczenia 4 pkt blokada środków na rachunku bankowym 3 pkt poręczenie wekslowe 2 pkt poręczenie cywilne 1 pkt akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika Ocena ogólna wniosku 0-4 pkt całościowa obiektywna ocena komisji planowanej działalności (pomysł, realność powodzenia w przyszłości i zapotrzebowanie na rynku, indywidualne motywy podjęcia, czas pozostawania w ewidencji PUP w Łańcucie, przygotowanie wniosku pod względem merytorycznym i formalnym). SUMA: 30 Minimalna liczba punktów jaką trzeba uzyskać, aby wniosek został pozytywnie rozpatrzony 18 12

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia n 6 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku z dnia 4.02.2013 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5 /2015 Dyrektora PUP w Sanoku REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIE OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa: 1. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania przez starostę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13 Dyrektora PUP w Kutnie z dnia 19 czerwca 2012 roku KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opracowane przez Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przyznawania bezrobotnemu dofinansowania

R E G U L A M I N. przyznawania bezrobotnemu dofinansowania R E G U L A M I N przyznawania bezrobotnemu dofinansowania 1 Niniejszy regulamin odnosi się do przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, o którym mowa w art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2013r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 14.03.2013r REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne powiwowturząo?m 64200 WclsĄn,ui.StiOStva7niG 5t Załącznik nr 1 ^, ^ NIP 923-13-53-144, REGON 41114349C Zarządzenia nr (> i^va? tet./fax068 384 35ai n ^ h i Dyrektora PUP w Wolsztynie z dnia..m..q.l.h4j.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO

ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 18 lutego 2015 r. ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zasad realizacji programów rynku pracy w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Tczew, styczeń 2015 r. 1 1. Udzielenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 1. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Starosta może ze środków Funduszu Pracy:

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 1. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Starosta może ze środków Funduszu Pracy: Kryteria Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie w sprawie przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. aktualizacja 27.01.2015 r.

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. aktualizacja 27.01.2015 r. REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ aktualizacja 27.01.2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Starosta w imieniu, którego działa Dyrektor Urzędu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MOŃKACH

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MOŃKACH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MOŃKACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Pomoc bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielana

Bardziej szczegółowo

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: Regulamin udzielania bezrobotnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej 2008r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Sosnowcu =========================================================================== R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW na PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ * * * 2015 Rok

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy Zatwierdzono przez Powiatową Radę ul. Mickiewicza 39 Zatrudnienia w dniu 13.06.2012 70-383 Szczecin KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Zarządzenie nr 3 Na podstawie 6 ust.7 Regulaminu Organizacyjnego PUP w Grajewie stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 128/452/09 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 30.12.2009r. Zarządzam: REGULAMIN PRZYZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, tel. 85 747-38-00, fax 85 747-38-61, e-mail: bibi@praca.gov.pl REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Spis treści:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2015 r.

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2015 r. KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2015 r. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności CAZ Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY Załącznik nr do Zarządzenia nr............ Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie Z dnia...r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY Warunki i tryb

Bardziej szczegółowo

Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie

Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach programu pn. Aktywizacja osób

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne załącznik do Zarządzenia nr 4/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 17.02.2011r. REGULAMIN w sprawie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie z dnia 26 sierpnia 2011r REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OK.0121.32.2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie z dnia 07 sierpnia 2014r. Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy POWIATOWY URZĄD PRACY 89-100 Nakło nad Notecią, ul. gen. H. Dąbrowskiego 46, c-mail: tona@praca.gov.pl tel.: 52 386 76 10 ; fax : 52 386-76-13. www.pupnaklo.pl Załącznik do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo