Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 02.02.2015r."

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia r. R E G U L A M I N przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze w 2015 roku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) 2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 ze zm.) 3) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015r, poz. 149) 4) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) 5) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 672 ze zm.) 6) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z dn r., poz. 457 ze zm.) 7) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z , str. 1) 8) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011r. Nr 43, poz.225 i Nr 205, poz. 1211). 2 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) Staroście - oznacza to Starostę Jeleniogórskiego; 2) Dyrektorze - oznacza to Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze 3) Urzędzie - oznacza to Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze; 4) Komisji - oznacza to powołaną przez Dyrektora Komisję do spraw opiniowania wniosków dotyczących przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, 5) Wnioskodawcy - oznacza to: a) Osobę bezrobotną w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, posiadającą profil pomocy umożliwiający zastosowanie tej formy wsparcia, b) Absolwenta centrum integracji społecznej (CIS), o którym mowa w art.2 pkt 1a ustawy o zatrudnieniu socjalnym, c) Absolwenta klubu integracji społecznej (KIS), o którym mowa w art. 2 pkt 1b ustawy o zatrudnieniu socjalnym. 6) Ustawie - oznacza to ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 674 ze zm..); 7) Rozporządzeniu - oznacza to rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z funduszu pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz

2 przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z dn r., poz. 457 ze zm. ); 8) Jednorazowych środkach na podjęcie działalności gospodarczej oznacza to środki w formie dotacji w wysokości ustalonej przez dyrektora z uwzględnieniem posiadanego limitu środków na ten cel, do kwoty określonej ustawą jako 6-cio krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy. 9) Wniosku - oznacza to wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na formularzu opracowanym przez urząd; 10) Umowie - oznacza to umowę o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, zwanej umową o dofinansowanie; 11) Przeciętnym wynagrodzeniu - oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale obowiązujące od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez prezesa głównego urzędu statystycznego w dzienniku urzędowym rzeczpospolitej polskiej monitor polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. O emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 153, poz ze zm.); 12) Minimalnym wynagrodzeniu - oznacza to kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników przysługującą za pracę w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy ogłaszaną na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314); 13) Zatrudnieniu - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą. 14) CEIDG oznacza to centralną ewidencję i informację o działalności gospodarczej. Rozdział II Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 1. Wnioskodawca składa w Urzędzie wniosek zawierający: 1) Imię i nazwisko Wnioskodawcy, adres zamieszkania, numer PESEL, 2) Kwotę wnioskowanego dofinansowania; 3 3) Rodzaj działalności gospodarczej jaką zamierza podjąć w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej; 4) Symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007); 5) Kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania; 6) Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej w okresie co najmniej pierwszych 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia; 7) Szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania, przeznaczanych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn itp., pozostających w bezpośrednim związku z profilem wykonywanej działalności oraz na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej, 8) Proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dofinansowania, o której mowa w 9, 9) Podpis Wnioskodawcy. 2

3 Wnioski należy składać w terminach naboru ogłoszonych przez Urząd. Ogłoszenia zawierające terminy oraz dodatkowe szczegółowe informacje będą umieszczane na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu. 2. W ramach wyznaczonego terminu naboru Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. 3. Wnioski należy składać wyłącznie w formie papierowej na obowiązującym formularzu, wypełnione w sposób czytelny. Dopuszczalne jest zwiększanie wierszy w opisach, tabelach kalkulacyjnych lub uzasadnieniu, nie wolno jednak zmieniać kolejności, treści i formy wniosku. Wszelkie poprawki w tekście należy dokonać poprzez skreślenie, poprawienie i ich własnoręczne parafowanie. 4. Wszystkie załączniki do wniosku winny być załączone w kserokopiach, za wyjątkiem dokumentów, o których mowa w 6 ust. 2 pkt 1) i 4), które powinny być w złożone w oryginałach. 5. Wnioski mogą być przesłane pocztą, dostarczone kurierem lub osobiście. Decyduje termin wpływu wniosku do siedziby Urzędu. Osoba dostarczająca wniosek otrzyma na żądanie potwierdzenie jego złożenia na posiadanej kopii wniosku. 6. Wnioski złożone poza wyznaczonymi terminami ( 4 ust. 1) nie będą podlegały ocenie Wniosek może być uwzględniony w przypadku spełniania przez Wnioskodawcę łącznie następujących, warunków: 1) Nieotrzymaniu bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; 2) Niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej; 3) Nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania złożenie oświadczenia o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, 4) Niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 5) Zobowiązaniu się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania, 6) Niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; 7) Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku; 2. Wniosek może być uwzględniony, jeżeli osoba bezrobotna spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 oraz w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku: 1) Nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja o którym mowa w art. 62a ustawy, 2) Nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,

4 3) Po skierowaniu podjęła szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne, lub inną formę pomocy określoną w ustawie; 6 1. Wnioskodawca składa ponadto oświadczenie, że: 1) Nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne, 2) Wykorzysta przyznane środki zgodnie z przeznaczeniem, 3) Przyjmuje do wiadomości: a) działalność gospodarcza, nie może być zgłoszona w CEIDG przed dniem otrzymania środków dotacji (data wpływu na konto Wnioskodawcy) b) warunek zakazu przenoszenia własności pod jakimkolwiek tytułem prawnym (w tym także warunkowo) rzeczy nabytych z przyznanych na podjęcie działalności środków finansowych w okresie trwania umowy, c) współmałżonek winien wyrazić zgodę na zawarcie umowy dotyczącej przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i w razie przyznania tych środków osobiście złożyć w Urzędzie stosowne oświadczenie d) wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem umowy ponosi Wnioskodawca, e) złożenie wniosku o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej nie wywołuje skutków prawnych zobowiązujących do zawarcia umowy o dofinansowanie f) złożenie wniosku o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej nie zwalania z obowiązku stawiania się na wizyty w Urzędzie w wyznaczonych terminach, 2. Wymagane załączniki do wniosku: 1) Informacja o pomocy de minimis (na druku Urzędu); 2) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis; 3) Dwustronną, czytelną kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy i poręczycieli (jeżeli dotyczy); 4) Zaświadczenie właściwego urzędu potwierdzające adres zamieszkania wnioskodawcy, o ile różni się on od adresu zameldowania uwidocznionego w dowodzie osobistym; 5) Dokumenty dotyczące wybranej formy zabezpieczenia zwrotu środków w sytuacji zaproponowania: a) Poręczenia osoby fizycznej aktualne oświadczenie poręczyciela, o dochodach i zobowiązaniach finansowych, sporządzone na druku Urzędu, nie wcześniej niż 14 dni przed datą złożenia wniosku. Urząd zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji podanych w oświadczeniu poprzez żądanie przedłożenia właściwych zaświadczeń i dokumentów, b) Gwarancji bankowej list intencyjny / pismo z właściwego banku potwierdzające, iż jest zainteresowany udzieleniem gwarancji, c) Blokady środków zgromadzonych na rachunku bankowym oświadczenie Wnioskodawcy na druku Urzędu określające kwotę środków, która ma stanowić zabezpieczenie umowy oraz właściciela rachunku, d) Aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji - oświadczenie o stanie majątkowym z możliwością weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu poprzez żądanie stosownych dokumentów; 5) Dokument potwierdzający formę prawną użytkowania lokalu/nieruchomości, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza: a) umowa najmu, dzierżawy, użyczenia dot. lokalu/nieruchomości. W umowie musi być podany nr księgi wieczystej danej nieruchomości lub załączony tytuł prawny dysponowania lokalem przez dzierżawcę, najemcę lub użyczającego, b) w sytuacji, gdy lokal/ nieruchomość jest własnością Wnioskodawcy należy załączyć 4

5 tytuł własności (akt własności, akt notarialny, księgę wieczystą) lub wpisać we wniosku numer księgi wieczystej); 6) Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, umiejętności, doświadczenia zawodowego niezbędnych lub pomocnych do prowadzenia wnioskowanej działalności, oraz wymaganych przepisami uprawnień do obsługi maszyn, sprzętu lub prowadzenia pojazdów w tym specjalistycznych (np. prawo jazdy) - w przypadku planowanego we wniosku zakupu takich maszyn, sprzętu i pojazdów; 7) Wstępną opinię sanepidu w przypadku, gdy uruchamiana działalność tego wymaga ( np. Usługi fryzjerskie, kosmetyczne, fizjoterapeutyczne, gastronomia, miejsca krótkotrwałego zakwaterowania); 8) Listy intencyjne w zakresie przyszłej współpracy i jej warunków; 9) Dokumenty potwierdzające status absolwenta CIS lub KIS ( dot. osób, o których mowa w 2 regulaminu) Dyrektor w imieniu Starosty może przyznać jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności do wysokości 6-krotnej przeciętnego wynagrodzenia. 2. Osobą uprawnioną do złożenia w Urzędzie wniosku jest osoba, która: 1) Posiada w dniu złożenia wniosku status: a) osoby bezrobotnej, b) absolwenta Centrum Integracji Społecznej, c) absolwenta Klubu Integracji Społecznej, 2) Będąc absolwentem Centrum Integracji Społecznej lub absolwentem Klubu Integracji Społecznej nie pozostaje w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, 3) Posiada ustalony profil pomocy umożliwiający, zgodnie z art. 33 ust. 2c ustawy przyznanie dofinansowania, 4) Posiada stały meldunek na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz stały lub czasowy meldunek na terenie działania tutejszego Urzędu dokonany co najmniej 3 miesiące przed datą złożenia wniosku na okres co najmniej 18 miesięcy licząc od daty złożenia wniosku, 5) Zamierza prowadzić działalność gospodarczą na terenie objętym działaniem tutejszego urzędu lub powiatów sąsiadujących, 6) Dysponuje lokalem/nieruchomością spełniającym warunki do prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej określonej we wniosku na okres, co najmniej 18 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku. 7) Spełnia kryteria (kryteria dostępu) określone w programie lub projekcie, z którego pochodzą środki na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział III Zasady przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 8 1. Środki mogą być udzielane na podjęcie działalności określonej przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej tj. na działalność w branży wytwórczej, budowlanej, usługowej, handlowej, zawodowej prowadzonej w sposób ciągły i w celach zarobkowych, która podlega wpisowi do CEIDG. 2. Urząd nie udziela środków na podjęcie następujących przedsięwzięć: 1) Działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, 5

6 ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów, 2) Działalności prowadzonej w formie spółek, 3) Działalności sezonowej, 4) Handel obwoźny oraz gastronomia obwoźna, 5) Transport osób taksówkami, 6) Podjęcie przez wnioskodawcę ponownie działalności już wcześniej prowadzonej, za wyjątkiem, kiedy działalność została zakończona z przyczyn losowych (choroba, klęska żywiołowa itp.) lub gdy od jej zakończenia minęły, co najmniej 24 miesiące do dnia złożenia wniosku, 7) Działalności gospodarczej tożsamej z działalnością współmałżonka, 8) Prowadzenie salonu gier hazardowych oraz firm typu agencji towarzyskich, 9) Skupu i sprzedaży surowców wtórnych, 10) Działalności gospodarczej polegającej na zarobkowym wynajmie, wypożyczaniu lub dzierżawieniu wszelkich dóbr zakupionych w ramach otrzymanych środków z Urzędu, 11) Na bezpośrednie przejęcie istniejącej działalności gospodarczej od innego podmiotu tj. prowadzenie działalności o tym samym profilu i w tym samym miejscu. Rozdział IV Warunki przyjęcia proponowanych przez bezrobotnego form zabezpieczenia 9 1. Formami zabezpieczenia zwrotu środków, zgodnie z 10 Rozporządzenia, może być: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika 2. Preferowane formy zabezpieczenia zwrotu środków, to: 1) Poręczenia osób fizycznych, 2) Blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym, 3) Gwarancja bankowa, 4) Akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika + poręczenie osoby fizycznej. 3. W przypadku poręczenia osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa cywilnego, wymaga się dwóch poręczycieli, z których każdy uzyskuje dochód miesięczny nie mniejszy niż 1950,00 zł (tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych) brutto po odliczeniu miesięcznych zobowiązań wykazanych w oświadczeniach poręczycieli załączonych do wniosku. Poręczycieli nie może łączyć małżeńska wspólnota majątkowa. 4. W przypadku zabezpieczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 2) i 3) suma wynikająca z zabezpieczeń stanowi wartość przyznanych środków wyrażoną w zł powiększoną o odsetki ustawowe naliczone za okres 18 miesięcy z zaokrągleniem wyliczonej kwoty do pełnych setek złotych w górę. 5. W przypadku aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika w trybie art pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego wymagany jest zapis w akcie odnośnie wysokości kwoty tj. do kwoty 30000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) z klauzulą wykonalności do 3 lat od dnia podpisania umowy. 6. Poręczycielem może być osoba fizyczna: 1) Zameldowana na stałe lub czasowo, zamieszkująca i osiągająca dochody na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 2) Pozostająca w stosunku pracy z pracodawcą niebędącym w stanie likwidacji lub 6

7 upadłości, zatrudniona na czas nieokreślony lub określony nie krócej niż 2 lata licząc od daty złożenia wniosku, niebędąca w okresie wypowiedzenia, 3) Prowadząca działalność gospodarczą przez okres, co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia oświadczenia o dochodach i zobowiązaniach finansowych, która to działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, nieposiadająca zadłużenia wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, 4) Osoba posiadająca prawo do emerytury lub renty przyznanej na stałe z tytułu niezdolności do pracy, 5) Wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne. 7. Poręczycielem nie może być: 1) Współmałżonek Wnioskodawcy pozostający z nim we wspólnocie majątkowej, 2) Osoba, która już udzieliła poręczenia i jest ono nadal wiążące, bądź zamierza go udzielić w więcej niż jednej sprawie, której stroną jest Urząd, bądź też jest stroną umowy zawartej z Urzędem, 3) Osoba zatrudniona na czas określony poniżej 2 lat (licząc od daty złożenia wniosku), 4) Osoba zatrudniona w zakładzie pracy będącym w likwidacji, upadłości lub osoba w okresie wypowiedzenia, 5) Osoba prowadząca działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 6 miesięcy licząc wstecz od dnia złożenia oświadczenia o dochodach i zobowiązaniach finansowych, (do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresów jej zawieszenia), oraz której firma jest w stanie upadłości lub likwidacji, 6) Osoba, której dochody podlegają zajęciom sądowym lub administracyjnym, 7) Osoba, która posiada przeterminowane zobowiązania finansowe zagrożone egzekucją np.: kredyty, pożyczki lub wobec której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w tym także z tytułu bankowych kart płatniczych, 8. Wnioskodawca powinien przedłożyć w załączeniu do wniosku: 1) Aktualne oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach oraz zobowiązaniach finansowych, sporządzone na druku obowiązującym w Urzędzie nie wcześniej niż 14 dni przed datą złożenia wniosku oraz 2) Dwustronną, czytelną kserokopię dowodu osobistego poręczyciela, 3) Dokument potwierdzający stan cywilny poręczyciela (rozwód, akt zgonu, separacja, rozdzielność majątkowa). 9. Możliwe jest łączenie dwóch form zabezpieczenia wymienionych w 9 ust. 2 pkt 1) do 3) na wniosek Wnioskodawcy lub na podstawie opinii Komisji. W przypadku łączonych form zabezpieczenia suma gwarancji bankowej lub kwota blokady środków zgromadzonych na rachunku bankowym stanowić winna 50% kwoty przyznanych środków wraz z należnymi odsetkami ustawowymi liczonymi za okres 18 miesięcy z zaokrągleniem wyliczonej kwoty do pełnych setek złotych w górę. 10. Ostateczną decyzję w sprawie formy zabezpieczenia dokonuje Dyrektor kierując się jej skutecznością w zawartych umowach. 11. Do zawarcia umowy wymagane są zgody małżonków poręczycieli wyrażone w formie pisemnego oświadczenia woli w tym zakresie - osobiście w siedzibie Urzędu i w obecności upoważnionego pracownika Urzędu. 12. Dopuszcza się złożenie oświadczenia o udzieleniu poręczenia w obecności notariusza poza siedzibą Urzędu (po dokonaniu uzgodnień i otrzymaniu zgody Dyrektora Urzędu). 13. Zgoda współmałżonków poręczycieli nie jest wymagana w następujących przypadkach: 1) udokumentowanej rozdzielności majątkowej małżonków (akt notarialny o ustanowieniu rozdzielczości majątkowej, wyrok sądu o zniesieniu wspólności majątkowej), 2) udokumentowanego ustania małżeństwa (wyrok rozwodowy, akt zgonu współmałżonka), 3) udokumentowanej separacji (orzeczenie sądu w sprawie separacji). 7

8 14. Wszelkie koszty związane z czynnościami dotyczącymi zabezpieczenia umowy ponosi Wnioskodawca. Rozdział V Przeznaczenie środków na działalność gospodarczą Przedmiotem finansowania mogą być tylko zakupy (środki) bezpośrednio, jednoznacznie związane z profilem planowanej działalności. 2. Środki na podjęcie działalności gospodarczej nie mogą być przeznaczone na: 1) Zakup: a) akcji, obligacji, udziałów w spółkach, kaucji, b) nieruchomości, c) materiałów do produkcji, towarów do handlu, d) materiałów eksploatacyjnych (z wyłączeniem elementów startowych oferowanych z kupowanym sprzętem stanowiących zestaw), e) zwierząt, f) automatów do gier i urządzeń wrzutowych, g) pojazdów - w zakresie transportu drogowego towarów lub jeżeli zakup ten nie jest zasadniczym, niezbędnym narzędziem pracy w ramach planowanej działalności gospodarczej, h) kasy fiskalnej, i) szyldów, banerów, ulotek, plakatów, wizytówek, stron i domen internetowych serwerów wirtualnych (hosting), itp. j) na podstawie umów cywilno prawnych o wartości zakupu pojedynczego przedmiotu w kwocie mniejszej lub równej 1000,00 zł (tysiąc zł), 2) Opłaty / wydatki: a) związane z bieżącym funkcjonowaniem działalności gospodarczej (np. wynagrodzenia, składki ZUS, abonamenty, koszty dzierżawy, czynsze, paliwa, energia), b) skarbowe i administracyjne, podatki, koncesje, c) za transport, dostawy w tym opłaty pocztowe (porto) i kurierskie, d) obejmujące koszty budowy, remontu i adaptacji lokalu/nieruchomości, remonty i adaptacje maszyn i urządzeń, e) związane z projektowaniem, wytwarzaniem, emisją reklam, f) stanowiące koszt gospodarowania odpadami (KGO), 3) Leasing: a) maszyn, urządzeń, pojazdów, 4) Zakupy dokonywanie od współmałżonka oraz od osób z pierwszej linii pokrewieństwa, tj. rodziców, dziadków, dzieci i rodzeństwa (zapis nie dotyczy sprzedawców prowadzących działalność gospodarczą), 5) Finansowanie wszelkich usług w tym szkoleń za wyjątkiem wykazanych we wniosku usług pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących zamierzonej działalności. 6) Zakupów dokonywanych w formie ratalnej. 3. Lista wyłączeń nie jest zamknięta. W ramach planowanych przez Wnioskodawcę wydatków Dyrektor Urzędu może uznać wnioskowane zakupy za niemieszczące się w katalogu zakupów/wydatków niezbędnych do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej i zaproponować zmiany w przedstawionej specyfikacji. 8

9 Rozdział VI Tryb rozpatrywania wniosków na podjęcie działalności gospodarczej Rozpatrzeniu podlegają jedynie kompletne wnioski złożone w terminie naboru. 2. Wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. 1) Celem oceny formalnej jest stwierdzenie czy Wnioskodawca spełnia warunki do ubiegania się o środki (ustawowe i projektowe), czy wniosek jest kompletny, sporządzony na obowiązującym formularzu, czy są wypełnione wszystkie punkty we wniosku i czy zawiera wszystkie wymagane załączniki. 2) Ocena merytoryczna wniosku dokonywana jest przez Komisję pod warunkiem pozytywnej oceny formalnej. 3. Urząd zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wizytacji lokalu wskazanego przez Wnioskodawcę, jako miejsce wykonywania lub siedziby działalności gospodarczej. 4. Komisja dokonuje oceny merytorycznej wniosku oraz opiniuje przedłożone wnioski wraz z wymaganymi dokumentami w oparciu o niniejszy regulamin. 5. Dyrektor po zapoznaniu się z opinią Komisji, ostatecznie decyduje o przyznaniu bądź odmowie przyznania dofinansowania. 6. O przyznaniu bądź odmowie przyznania środków Urząd powiadamia Wnioskodawcę w formie pisemnej, w terminie 30 dni od złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów. W przypadku odmowy - podając jej przyczynę. 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może: 1) wyznaczyć inny termin rozpatrzenia wniosku; 2) zaakceptować wniosek w innej niż wnioskowana kwocie; 3) odroczyć wydanie opinii do czasu uzyskania dodatkowych informacji. 8. Nie przewiduje się procedury odwoławczej. 9. Urząd nie wydaje oryginałów złożonych wniosków ani nie sporządza ich kopii. 10. Komisja przy rozpatrywaniu wniosku bierze pod uwagę w szczególności: 1) Posiadane przygotowanie Wnioskodawcy (np. Wykształcenie, doświadczenie zawodowe, odbyte szkolenia) niezbędne lub ułatwiające, czy też przydatne w prowadzeniu planowanej działalności. 2) Stopień przygotowania planowanego przedsięwzięcia: a) jakość merytoryczna przedstawionego biznes-planu, b) rachunek ekonomiczny planowanego przedsięwzięcia w perspektywie, co najmniej 12 miesięcy nieprzerwanego prowadzenia działalności gospodarczej c) działania podjęte oraz ich zaawansowanie na rzecz podjęcia działalności, d) deklaracje współpracy lub listy intencyjne dotyczące planowanej działalności. 3) Celowość dokonania zaproponowanych zakupów w ramach wnioskowanych środków tj. Pod względem ich wykorzystania i pozostawania w bezpośrednim związku z profilem i rodzajem planowanej działalności gospodarczej, 4) Poziom cen zakupów prezentowanych we wniosku, 5) Miejsce prowadzenia działalności (lokalizacja, stan techniczny obiektu), 6) Proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków, 7) Kryteria i preferencje wynikające z zapisów realizowanych programów i projektów, z których są współfinansowane środki na podjęcie działalności gospodarczej, 8) Wyniki wizytacji miejsca prowadzenia lub siedziby działalności gospodarczej. 9) Wkład własny Wnioskodawcy. 9

10 12 1. Wniosek do pozytywnej oceny powinien uzyskać minimum 30 punktów. 2. Kryteriami oceny merytorycznej wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej są (opis w tabeli poniżej): Tabela Kryteria oceny merytorycznej wniosku KRYTERIUM OGÓLNE OCENY KRYTERIUM SZCZEGÓŁOWE OCENY PUNKTACJA (MAKSYMALNA) blokada rachunku bankowego 5 gwarancja bankowa 5 Proponowana forma zabezpieczenia poręczenie 2 osób fizycznych 4 poręczenie osoby fizycznej + blokada rachunku bankowego poręczenie osoby fizycznej + gwarancja bankowa 4,5 poręczenie osoby fizycznej + akt notarialny o poddaniu się egzekucji 4,5 2 powyżej 12 miesięcy 5 Czas pozostawania w ewidencji osób bezrobotnych liczony do dnia złożenia wniosku powyżej 6 do 12 miesięcy 3 powyżej 3 do 6 miesięcy 1 mniej niż 3 miesiące 0 Sposób rozwiązania ostatniego stosunku pracy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy upływ czasu, na jaki została zawarta 1 z innych przyczyn 0 3 Ocena zbieżności pomiędzy przygotowaniem merytorycznym a planowaną działalnością Ocena zgodności z preferencjami programów i projektów, z których są finansowane środki. udokumentowane wykształcenie lub szkolenie poparte doświadczeniem praktycznym zgodnym z planowaną działalnością udokumentowane wykształcenie lub szkolenie bez doświadczenia praktycznego zgodnego z planowaną działalnością lub udokumentowane doświadczenie praktyczne bez wykształcenia lub szkolenia formalnego brak udokumentowanego wykształcenia lub szkolenia lub doświadczenia praktycznego zgodnego z planowaną działalnością zgodność z preferencjami programów i projektów (kat. wiekowa, płeć, długotrwałość bezrobocia, niepełnosprawność, ), brak zgodności z preferencjami programów i projektów (kat. wiekowa, płeć, długotrwałość bezrobocia, niepełnosprawność, ), jakość merytoryczna przedstawionego biznes-planu kryt. 6 pkt (za każde następne + 2 pkt w zależności od programu) 0 Kompleksowa ocena planowanej działalności gospodarczej rachunek ekonomiczny planowanego przedsięwzięcia działania podjęte na rzecz uruchomienia działalności, przeznaczenie wnioskowanych środków: wkład własny wnioskodawcy 24 10

11 Rozdział VII Umowa o dofinansowanie i rozliczenie przyznanych środków Przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Powiatem Jeleniogórskim reprezentowanym przez Starostę Jeleniogórskiego z upoważnienia, którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze. 2. Umowa sporządzana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana warunków umowy wymaga również formy pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu i może mieć miejsce na wniosek każdej ze stron. 3. Warunkiem podpisania umowy może być podpisanie deklaracji uczestnictwa w programie lub projekcie oraz/lub zrealizowanie ścieżki lub formy wsparcia wynikającej z zapisów i wytycznych realizowanych programów lub projektów (np. IPD - Indywidualny Plan Działania), z których są współfinansowane środki na podjęcie działalności gospodarczej, 4. Zawarcie umowy następuje w drodze zgodnego oświadczenia woli stron i żadnej ze stron nie przysługuje roszczenie o jej zawarcie. 5. Przyznane środki stanowią pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów krajowych i unijnych o pomocy publicznej 6. Po zawarciu umowy Urząd wystawi Zaświadczenie o pomocy de minimis Umowa o dofinansowanie określa: 1) Datę zawarcia umowy; 2) Strony umowy; 3) Kwotę przyznanych środków; 4) Profil przeważającej działalności gospodarczej, 5) Cel na jaki środki zostaną przyznane; 6) Nazwę banku oraz numer rachunku bankowego wnioskodawcy; 7) Zobowiązania stron; 8) Zabezpieczenie spłaty środków, w przypadku niewywiązywania się z warunków umowy; 9) Zakres i formy monitoringu nad sposobem wykorzystania środków i przebiegiem realizacji Warunków umowy; 10) Zasady wypowiedzenia umowy oraz konsekwencje wynikające z naruszenia warunków Umowy Umowa o dofinansowanie zawiera w szczególności zobowiązanie Wnioskodawcy do: 1) prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, co najmniej 12 miesięcy bez zawieszeń - do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego. Za moment podjęcia działalności gospodarczej uważa się dzień wskazany we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jako data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Przy czym wpisu do CEIDG można dokonać nie wcześniej niż w dniu wpływu środków dotacji na rachunek bankowy Wnioskodawcy. 2) wydatkowania zgodnie z wnioskiem otrzymanego dofinansowania, 3) złożenia w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej rozliczenia zawierającego zestawienie kwot, wydatkowanych od dnia zawarcia umowy na poszczególne zakupy ujęte w szczegółowej specyfikacji. W rozliczeniu wykazywane są 11

12 kwoty wydatków z uwzględnieniem podatku od towarów i usług - VAT; rozliczenie zawiera oświadczenie, czy Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT oraz czy będzie korzystał z obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub wystąpi o zwrot podatku naliczonego od wydatków. 4) zwrotu w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty, dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania dofinansowania, w przypadku: a) wykorzystania otrzymanego dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem; b) prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy; c) podjęcia zatrudnienie lub zawieszenia prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej; d) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, zaświadczenia lub informacji, o których mowa w 5 regulaminu; e) naruszenia innych warunków umowy. 5) zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania, w terminie: a) określonym w umowie o dofinansowanie, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia przez wnioskodawcę deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, b) 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz Wnioskodawcy w przypadku, gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu. 2. W przypadku śmierci osoby korzystającej z dofinansowania w okresie od dnia zawarcia umowy do upływu 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, zwrotu wypłaconego dofinansowania dochodzi się w wysokości proporcjonalnej do okresu nieprowadzenia działalności pomniejszonej o równowartość zwróconego na rachunek bankowy Funduszu Pracy, odzyskanego podatku VAT. Od kwoty podlegającej zwrotowi nie nalicza sie odsetek ustawowych. 3. Środki otrzymane, a niewydatkowane podlegają zwrotowi w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej Rozliczenie wydatkowanych środków dokonywane jest w kwocie brutto. 2. Urząd na wniosek Wnioskodawcy może uznać za prawidłowo poniesione również wydatki odbiegające od zawartych w szczegółowej specyfikacji wydatków określonych zgodnie z 3 ust. 1, pkt 7 regulaminu, jeżeli stwierdzi zasadność ich poniesienia, biorąc pod uwagę charakter prowadzonej działalności. 3. Wydatkowanie przyznanego dofinansowania powinno być udokumentowane stosownie do formy zakupu (faktura, rachunek, umowa kupna sprzedaży) wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty dokonanej w terminie do 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej wskazanej w CEIDG. 4. Jako termin wydatkowania dofinansowania przyjmuje się następujące daty: 1) przy płatności gotówkowej jest to data zapłaty, 2) przy płatności bezgotówkowej (przelew) jest to data obciążenie rachunku bankowego płatnika, 12

13 3) przy płatności kartą dzień uwidoczniony na dokumencie sprzedaży z adnotacją zapłacono kartą. 5. W przypadku umów cywilno-prawnych (umowy kupna-sprzedaży): 1) w umowie należy wskazać cechy charakterystyczne kupowanej rzeczy, na przykład: numer seryjny, model, marka, rok produkcji, kolor, dodatkowe wyposażenie lub podzespoły składowe, gabaryty, pozwalające na jednoznaczną identyfikację przedmiotu zakupu, 2) kupujący zobowiązany jest dołączyć do umowy: a) trzy oferty sprzedaży (mogą to być np.: katalog, oferta sklepu, e-sklepu, serwis aukcyjny itp.) potwierdzające-wartość rynkową nowej lub używanej rzeczy o identycznych lub podobnych parametrach (typ/rodzaj urządzenia, wyposażenie, rocznik). Wartość zakupionych rzeczy winna odpowiadać wartości rynkowej, b) oświadczenie, że rzecz nie została zakupiona od osób z pierwszej linii pokrewieństwa, tj. rodziców, dziadków, dzieci i rodzeństwa, 3) o wartości przekraczającej 1000,00 zł. (jeden tysiąc złotych) należy zgłosić do Urzędu Skarbowego - do rozliczenia należy dołączyć potwierdzenie złożenia deklaracji PCC-3 oraz potwierdzeniem zapłaty podatku od czynności cywilno prawnych. Powyższe nie dotyczy osób, które udokumentują, iż posiadają podmiotowe zwolnienie w tym zakresie. 4) rozliczenie zostanie dokonane do wartości łącznej nie wyższej niż ,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), z uwzględnieniem ust W przypadku zakupów za granicą, kupujący jest zobowiązany do przedstawienia przetłumaczonego na język polski dowodu zakupu (dokument dwujęzyczny lub tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego). 1) Wydatek poniesiony w walucie obcej należy przeliczyć na złote według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonania płatności. W sytuacji, gdy w dniu tym nie był ogłoszony średni kurs waluty obcej należy przyjąć kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania płatności. 7. W przypadku zakupu samochodu, rozliczenie zostanie dokonane do wartości nie wyższej niż 50% ceny zakupu i nie wyższej niż 50% wartości otrzymanego dofinansowania. 8. Rozliczając zakup samochodu lub przyczepy samochodowej do rozliczenia należy załączyć dowód potwierdzający zarejestrowanie pojazdu na nazwisko Wnioskodawcy. 9. W przypadku zakupu mebli stanowiących wyposażenie lokalu mieszkalnego stanowiącego jednocześnie siedzibę lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej, rozliczenie zostanie dokonane do wartości nie wyższej niż 3000,00 zł (trzy tysiące złotych), nie dotyczy działalności związanej z usługami hotelarskimi, noclegowymi. 10. W przypadku zakupu odzieży ochronnej lub roboczej w tym obuwia lub odzieży będącej obowiązkowym strojem urzędowym określonym przepisami prawa, rozliczenie zostanie dokonane do wartości nie wyższej niż 500,00 zł (pięćset złotych), 11. W przypadku zakupu telefonów, smartfonów, rozliczenie zostanie dokonane do wartości nie wyższej niż 800,00 zł (osiemset złotych), 12. W przypadku rozliczania usług pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących zamierzonej działalności rozliczenie zostanie dokonane do wartości nie wyższej niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu dokonania płatności za usługę. 13. W razie wystąpienia wątpliwości, co do wiarygodności zapłaconej ceny, właściwości zakupionej rzeczy, Urząd zastrzega sobie prawo żądania opinii rzeczoznawcy sporządzonej na koszt kupującego, także przy zakupie wyposażenia nowego. 14. W przypadku utraty lub uszkodzenia, w trakcie trwania umowy stron, sprzętu lub rzeczy zakupionej z dofinansowania, na wniosek Wnioskodawcy i w porozumieniu z PUP, należy 13

14 odtworzyć (zakupić) rzecz identyczną lub o zbliżonych parametrach funkcjonalnych i użytkowych. Wartość zakupu podlegająca rozliczeniu nie może być mniejsza niż wartość rozliczona w ramach dofinansowania, rzeczy utraconej lub uszkodzonej z uwzględnieniem limitów wydatków i formy udokumentowania zakupu określonych przedmiotową umową. 15. W okresie realizacji umowy Urząd zastrzega sobie prawo monitorowania jej przebiegu m.in. poprzez żądanie składania stosownych zaświadczeń i oświadczeń oraz dokonywanie wizyt monitorujących. Rozdział IV Postanowienia końcowe. 17 Szczegółowe warunki realizacji umowy, w tym prawa i obowiązki stron zostaną zawarte w umowie. 18 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa, w tym przepisy przywołane na wstępie. 19 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o jego wprowadzeniu. 14

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MOŃKACH

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MOŃKACH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MOŃKACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Pomoc bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIE OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa: 1. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania przez starostę

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO

ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 18 lutego 2015 r. ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zasad realizacji programów rynku pracy w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Tczew, styczeń 2015 r. 1 1. Udzielenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. aktualizacja 27.01.2015 r.

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. aktualizacja 27.01.2015 r. REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ aktualizacja 27.01.2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Starosta w imieniu, którego działa Dyrektor Urzędu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, tel. 85 747-38-00, fax 85 747-38-61, e-mail: bibi@praca.gov.pl REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Spis treści:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2013r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 14.03.2013r REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13 Dyrektora PUP w Kutnie z dnia 19 czerwca 2012 roku KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opracowane przez Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 1. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Starosta może ze środków Funduszu Pracy:

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 1. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Starosta może ze środków Funduszu Pracy: Kryteria Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie w sprawie przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach programu pn. Aktywizacja osób

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Sosnowcu =========================================================================== R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW na PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ * * * 2015 Rok

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OK.0121.32.2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie z dnia 07 sierpnia 2014r. Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5 /2015 Dyrektora PUP w Sanoku REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy POWIATOWY URZĄD PRACY 89-100 Nakło nad Notecią, ul. gen. H. Dąbrowskiego 46, c-mail: tona@praca.gov.pl tel.: 52 386 76 10 ; fax : 52 386-76-13. www.pupnaklo.pl Załącznik do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie

Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Zarządzenie nr 3 Na podstawie 6 ust.7 Regulaminu Organizacyjnego PUP w Grajewie stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 128/452/09 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 30.12.2009r. Zarządzam: REGULAMIN PRZYZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy Zatwierdzono przez Powiatową Radę ul. Mickiewicza 39 Zatrudnienia w dniu 13.06.2012 70-383 Szczecin KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne powiwowturząo?m 64200 WclsĄn,ui.StiOStva7niG 5t Załącznik nr 1 ^, ^ NIP 923-13-53-144, REGON 41114349C Zarządzenia nr (> i^va? tet./fax068 384 35ai n ^ h i Dyrektora PUP w Wolsztynie z dnia..m..q.l.h4j.

Bardziej szczegółowo

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Ł o s i c a c h ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice REGULAMIN DOKONYWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie z dnia 26 sierpnia 2011r REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia n 6 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku z dnia 4.02.2013 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przyznawania bezrobotnemu dofinansowania

R E G U L A M I N. przyznawania bezrobotnemu dofinansowania R E G U L A M I N przyznawania bezrobotnemu dofinansowania 1 Niniejszy regulamin odnosi się do przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, o którym mowa w art.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne załącznik do Zarządzenia nr 4/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 17.02.2011r. REGULAMIN w sprawie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2015 r.

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2015 r. KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2015 r. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności CAZ Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Minimalny zakres Regulaminu przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Minimalny zakres Regulaminu przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, tel.fax. 662-87-87, 662-87-86 Ośrodek Zamiejscowy w Chełmży ul. Św.Jana 18, 87-140 Chełmża, tel. 56 675 15 36, e-mail: dotacje@pupchelmza.pl

Bardziej szczegółowo

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: Regulamin udzielania bezrobotnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej 2008r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w

Bardziej szczegółowo