Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 02.02.2015r."

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia r. R E G U L A M I N przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze w 2015 roku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) 2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 ze zm.) 3) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015r, poz. 149) 4) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) 5) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 672 ze zm.) 6) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z dn r., poz. 457 ze zm.) 7) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z , str. 1) 8) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011r. Nr 43, poz.225 i Nr 205, poz. 1211). 2 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) Staroście - oznacza to Starostę Jeleniogórskiego; 2) Dyrektorze - oznacza to Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze 3) Urzędzie - oznacza to Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze; 4) Komisji - oznacza to powołaną przez Dyrektora Komisję do spraw opiniowania wniosków dotyczących przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, 5) Wnioskodawcy - oznacza to: a) Osobę bezrobotną w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, posiadającą profil pomocy umożliwiający zastosowanie tej formy wsparcia, b) Absolwenta centrum integracji społecznej (CIS), o którym mowa w art.2 pkt 1a ustawy o zatrudnieniu socjalnym, c) Absolwenta klubu integracji społecznej (KIS), o którym mowa w art. 2 pkt 1b ustawy o zatrudnieniu socjalnym. 6) Ustawie - oznacza to ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 674 ze zm..); 7) Rozporządzeniu - oznacza to rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z funduszu pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz

2 przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z dn r., poz. 457 ze zm. ); 8) Jednorazowych środkach na podjęcie działalności gospodarczej oznacza to środki w formie dotacji w wysokości ustalonej przez dyrektora z uwzględnieniem posiadanego limitu środków na ten cel, do kwoty określonej ustawą jako 6-cio krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy. 9) Wniosku - oznacza to wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na formularzu opracowanym przez urząd; 10) Umowie - oznacza to umowę o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, zwanej umową o dofinansowanie; 11) Przeciętnym wynagrodzeniu - oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale obowiązujące od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez prezesa głównego urzędu statystycznego w dzienniku urzędowym rzeczpospolitej polskiej monitor polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. O emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 153, poz ze zm.); 12) Minimalnym wynagrodzeniu - oznacza to kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników przysługującą za pracę w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy ogłaszaną na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314); 13) Zatrudnieniu - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą. 14) CEIDG oznacza to centralną ewidencję i informację o działalności gospodarczej. Rozdział II Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 1. Wnioskodawca składa w Urzędzie wniosek zawierający: 1) Imię i nazwisko Wnioskodawcy, adres zamieszkania, numer PESEL, 2) Kwotę wnioskowanego dofinansowania; 3 3) Rodzaj działalności gospodarczej jaką zamierza podjąć w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej; 4) Symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007); 5) Kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania; 6) Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej w okresie co najmniej pierwszych 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia; 7) Szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania, przeznaczanych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn itp., pozostających w bezpośrednim związku z profilem wykonywanej działalności oraz na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej, 8) Proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dofinansowania, o której mowa w 9, 9) Podpis Wnioskodawcy. 2

3 Wnioski należy składać w terminach naboru ogłoszonych przez Urząd. Ogłoszenia zawierające terminy oraz dodatkowe szczegółowe informacje będą umieszczane na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu. 2. W ramach wyznaczonego terminu naboru Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. 3. Wnioski należy składać wyłącznie w formie papierowej na obowiązującym formularzu, wypełnione w sposób czytelny. Dopuszczalne jest zwiększanie wierszy w opisach, tabelach kalkulacyjnych lub uzasadnieniu, nie wolno jednak zmieniać kolejności, treści i formy wniosku. Wszelkie poprawki w tekście należy dokonać poprzez skreślenie, poprawienie i ich własnoręczne parafowanie. 4. Wszystkie załączniki do wniosku winny być załączone w kserokopiach, za wyjątkiem dokumentów, o których mowa w 6 ust. 2 pkt 1) i 4), które powinny być w złożone w oryginałach. 5. Wnioski mogą być przesłane pocztą, dostarczone kurierem lub osobiście. Decyduje termin wpływu wniosku do siedziby Urzędu. Osoba dostarczająca wniosek otrzyma na żądanie potwierdzenie jego złożenia na posiadanej kopii wniosku. 6. Wnioski złożone poza wyznaczonymi terminami ( 4 ust. 1) nie będą podlegały ocenie Wniosek może być uwzględniony w przypadku spełniania przez Wnioskodawcę łącznie następujących, warunków: 1) Nieotrzymaniu bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; 2) Niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej; 3) Nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania złożenie oświadczenia o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, 4) Niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 5) Zobowiązaniu się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania, 6) Niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; 7) Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku; 2. Wniosek może być uwzględniony, jeżeli osoba bezrobotna spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 oraz w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku: 1) Nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja o którym mowa w art. 62a ustawy, 2) Nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,

4 3) Po skierowaniu podjęła szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne, lub inną formę pomocy określoną w ustawie; 6 1. Wnioskodawca składa ponadto oświadczenie, że: 1) Nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne, 2) Wykorzysta przyznane środki zgodnie z przeznaczeniem, 3) Przyjmuje do wiadomości: a) działalność gospodarcza, nie może być zgłoszona w CEIDG przed dniem otrzymania środków dotacji (data wpływu na konto Wnioskodawcy) b) warunek zakazu przenoszenia własności pod jakimkolwiek tytułem prawnym (w tym także warunkowo) rzeczy nabytych z przyznanych na podjęcie działalności środków finansowych w okresie trwania umowy, c) współmałżonek winien wyrazić zgodę na zawarcie umowy dotyczącej przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i w razie przyznania tych środków osobiście złożyć w Urzędzie stosowne oświadczenie d) wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem umowy ponosi Wnioskodawca, e) złożenie wniosku o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej nie wywołuje skutków prawnych zobowiązujących do zawarcia umowy o dofinansowanie f) złożenie wniosku o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej nie zwalania z obowiązku stawiania się na wizyty w Urzędzie w wyznaczonych terminach, 2. Wymagane załączniki do wniosku: 1) Informacja o pomocy de minimis (na druku Urzędu); 2) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis; 3) Dwustronną, czytelną kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy i poręczycieli (jeżeli dotyczy); 4) Zaświadczenie właściwego urzędu potwierdzające adres zamieszkania wnioskodawcy, o ile różni się on od adresu zameldowania uwidocznionego w dowodzie osobistym; 5) Dokumenty dotyczące wybranej formy zabezpieczenia zwrotu środków w sytuacji zaproponowania: a) Poręczenia osoby fizycznej aktualne oświadczenie poręczyciela, o dochodach i zobowiązaniach finansowych, sporządzone na druku Urzędu, nie wcześniej niż 14 dni przed datą złożenia wniosku. Urząd zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji podanych w oświadczeniu poprzez żądanie przedłożenia właściwych zaświadczeń i dokumentów, b) Gwarancji bankowej list intencyjny / pismo z właściwego banku potwierdzające, iż jest zainteresowany udzieleniem gwarancji, c) Blokady środków zgromadzonych na rachunku bankowym oświadczenie Wnioskodawcy na druku Urzędu określające kwotę środków, która ma stanowić zabezpieczenie umowy oraz właściciela rachunku, d) Aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji - oświadczenie o stanie majątkowym z możliwością weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu poprzez żądanie stosownych dokumentów; 5) Dokument potwierdzający formę prawną użytkowania lokalu/nieruchomości, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza: a) umowa najmu, dzierżawy, użyczenia dot. lokalu/nieruchomości. W umowie musi być podany nr księgi wieczystej danej nieruchomości lub załączony tytuł prawny dysponowania lokalem przez dzierżawcę, najemcę lub użyczającego, b) w sytuacji, gdy lokal/ nieruchomość jest własnością Wnioskodawcy należy załączyć 4

5 tytuł własności (akt własności, akt notarialny, księgę wieczystą) lub wpisać we wniosku numer księgi wieczystej); 6) Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, umiejętności, doświadczenia zawodowego niezbędnych lub pomocnych do prowadzenia wnioskowanej działalności, oraz wymaganych przepisami uprawnień do obsługi maszyn, sprzętu lub prowadzenia pojazdów w tym specjalistycznych (np. prawo jazdy) - w przypadku planowanego we wniosku zakupu takich maszyn, sprzętu i pojazdów; 7) Wstępną opinię sanepidu w przypadku, gdy uruchamiana działalność tego wymaga ( np. Usługi fryzjerskie, kosmetyczne, fizjoterapeutyczne, gastronomia, miejsca krótkotrwałego zakwaterowania); 8) Listy intencyjne w zakresie przyszłej współpracy i jej warunków; 9) Dokumenty potwierdzające status absolwenta CIS lub KIS ( dot. osób, o których mowa w 2 regulaminu) Dyrektor w imieniu Starosty może przyznać jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności do wysokości 6-krotnej przeciętnego wynagrodzenia. 2. Osobą uprawnioną do złożenia w Urzędzie wniosku jest osoba, która: 1) Posiada w dniu złożenia wniosku status: a) osoby bezrobotnej, b) absolwenta Centrum Integracji Społecznej, c) absolwenta Klubu Integracji Społecznej, 2) Będąc absolwentem Centrum Integracji Społecznej lub absolwentem Klubu Integracji Społecznej nie pozostaje w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, 3) Posiada ustalony profil pomocy umożliwiający, zgodnie z art. 33 ust. 2c ustawy przyznanie dofinansowania, 4) Posiada stały meldunek na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz stały lub czasowy meldunek na terenie działania tutejszego Urzędu dokonany co najmniej 3 miesiące przed datą złożenia wniosku na okres co najmniej 18 miesięcy licząc od daty złożenia wniosku, 5) Zamierza prowadzić działalność gospodarczą na terenie objętym działaniem tutejszego urzędu lub powiatów sąsiadujących, 6) Dysponuje lokalem/nieruchomością spełniającym warunki do prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej określonej we wniosku na okres, co najmniej 18 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku. 7) Spełnia kryteria (kryteria dostępu) określone w programie lub projekcie, z którego pochodzą środki na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział III Zasady przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 8 1. Środki mogą być udzielane na podjęcie działalności określonej przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej tj. na działalność w branży wytwórczej, budowlanej, usługowej, handlowej, zawodowej prowadzonej w sposób ciągły i w celach zarobkowych, która podlega wpisowi do CEIDG. 2. Urząd nie udziela środków na podjęcie następujących przedsięwzięć: 1) Działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, 5

6 ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów, 2) Działalności prowadzonej w formie spółek, 3) Działalności sezonowej, 4) Handel obwoźny oraz gastronomia obwoźna, 5) Transport osób taksówkami, 6) Podjęcie przez wnioskodawcę ponownie działalności już wcześniej prowadzonej, za wyjątkiem, kiedy działalność została zakończona z przyczyn losowych (choroba, klęska żywiołowa itp.) lub gdy od jej zakończenia minęły, co najmniej 24 miesiące do dnia złożenia wniosku, 7) Działalności gospodarczej tożsamej z działalnością współmałżonka, 8) Prowadzenie salonu gier hazardowych oraz firm typu agencji towarzyskich, 9) Skupu i sprzedaży surowców wtórnych, 10) Działalności gospodarczej polegającej na zarobkowym wynajmie, wypożyczaniu lub dzierżawieniu wszelkich dóbr zakupionych w ramach otrzymanych środków z Urzędu, 11) Na bezpośrednie przejęcie istniejącej działalności gospodarczej od innego podmiotu tj. prowadzenie działalności o tym samym profilu i w tym samym miejscu. Rozdział IV Warunki przyjęcia proponowanych przez bezrobotnego form zabezpieczenia 9 1. Formami zabezpieczenia zwrotu środków, zgodnie z 10 Rozporządzenia, może być: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika 2. Preferowane formy zabezpieczenia zwrotu środków, to: 1) Poręczenia osób fizycznych, 2) Blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym, 3) Gwarancja bankowa, 4) Akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika + poręczenie osoby fizycznej. 3. W przypadku poręczenia osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa cywilnego, wymaga się dwóch poręczycieli, z których każdy uzyskuje dochód miesięczny nie mniejszy niż 1950,00 zł (tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych) brutto po odliczeniu miesięcznych zobowiązań wykazanych w oświadczeniach poręczycieli załączonych do wniosku. Poręczycieli nie może łączyć małżeńska wspólnota majątkowa. 4. W przypadku zabezpieczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 2) i 3) suma wynikająca z zabezpieczeń stanowi wartość przyznanych środków wyrażoną w zł powiększoną o odsetki ustawowe naliczone za okres 18 miesięcy z zaokrągleniem wyliczonej kwoty do pełnych setek złotych w górę. 5. W przypadku aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika w trybie art pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego wymagany jest zapis w akcie odnośnie wysokości kwoty tj. do kwoty 30000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) z klauzulą wykonalności do 3 lat od dnia podpisania umowy. 6. Poręczycielem może być osoba fizyczna: 1) Zameldowana na stałe lub czasowo, zamieszkująca i osiągająca dochody na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 2) Pozostająca w stosunku pracy z pracodawcą niebędącym w stanie likwidacji lub 6

7 upadłości, zatrudniona na czas nieokreślony lub określony nie krócej niż 2 lata licząc od daty złożenia wniosku, niebędąca w okresie wypowiedzenia, 3) Prowadząca działalność gospodarczą przez okres, co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia oświadczenia o dochodach i zobowiązaniach finansowych, która to działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, nieposiadająca zadłużenia wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, 4) Osoba posiadająca prawo do emerytury lub renty przyznanej na stałe z tytułu niezdolności do pracy, 5) Wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne. 7. Poręczycielem nie może być: 1) Współmałżonek Wnioskodawcy pozostający z nim we wspólnocie majątkowej, 2) Osoba, która już udzieliła poręczenia i jest ono nadal wiążące, bądź zamierza go udzielić w więcej niż jednej sprawie, której stroną jest Urząd, bądź też jest stroną umowy zawartej z Urzędem, 3) Osoba zatrudniona na czas określony poniżej 2 lat (licząc od daty złożenia wniosku), 4) Osoba zatrudniona w zakładzie pracy będącym w likwidacji, upadłości lub osoba w okresie wypowiedzenia, 5) Osoba prowadząca działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 6 miesięcy licząc wstecz od dnia złożenia oświadczenia o dochodach i zobowiązaniach finansowych, (do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresów jej zawieszenia), oraz której firma jest w stanie upadłości lub likwidacji, 6) Osoba, której dochody podlegają zajęciom sądowym lub administracyjnym, 7) Osoba, która posiada przeterminowane zobowiązania finansowe zagrożone egzekucją np.: kredyty, pożyczki lub wobec której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w tym także z tytułu bankowych kart płatniczych, 8. Wnioskodawca powinien przedłożyć w załączeniu do wniosku: 1) Aktualne oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach oraz zobowiązaniach finansowych, sporządzone na druku obowiązującym w Urzędzie nie wcześniej niż 14 dni przed datą złożenia wniosku oraz 2) Dwustronną, czytelną kserokopię dowodu osobistego poręczyciela, 3) Dokument potwierdzający stan cywilny poręczyciela (rozwód, akt zgonu, separacja, rozdzielność majątkowa). 9. Możliwe jest łączenie dwóch form zabezpieczenia wymienionych w 9 ust. 2 pkt 1) do 3) na wniosek Wnioskodawcy lub na podstawie opinii Komisji. W przypadku łączonych form zabezpieczenia suma gwarancji bankowej lub kwota blokady środków zgromadzonych na rachunku bankowym stanowić winna 50% kwoty przyznanych środków wraz z należnymi odsetkami ustawowymi liczonymi za okres 18 miesięcy z zaokrągleniem wyliczonej kwoty do pełnych setek złotych w górę. 10. Ostateczną decyzję w sprawie formy zabezpieczenia dokonuje Dyrektor kierując się jej skutecznością w zawartych umowach. 11. Do zawarcia umowy wymagane są zgody małżonków poręczycieli wyrażone w formie pisemnego oświadczenia woli w tym zakresie - osobiście w siedzibie Urzędu i w obecności upoważnionego pracownika Urzędu. 12. Dopuszcza się złożenie oświadczenia o udzieleniu poręczenia w obecności notariusza poza siedzibą Urzędu (po dokonaniu uzgodnień i otrzymaniu zgody Dyrektora Urzędu). 13. Zgoda współmałżonków poręczycieli nie jest wymagana w następujących przypadkach: 1) udokumentowanej rozdzielności majątkowej małżonków (akt notarialny o ustanowieniu rozdzielczości majątkowej, wyrok sądu o zniesieniu wspólności majątkowej), 2) udokumentowanego ustania małżeństwa (wyrok rozwodowy, akt zgonu współmałżonka), 3) udokumentowanej separacji (orzeczenie sądu w sprawie separacji). 7

8 14. Wszelkie koszty związane z czynnościami dotyczącymi zabezpieczenia umowy ponosi Wnioskodawca. Rozdział V Przeznaczenie środków na działalność gospodarczą Przedmiotem finansowania mogą być tylko zakupy (środki) bezpośrednio, jednoznacznie związane z profilem planowanej działalności. 2. Środki na podjęcie działalności gospodarczej nie mogą być przeznaczone na: 1) Zakup: a) akcji, obligacji, udziałów w spółkach, kaucji, b) nieruchomości, c) materiałów do produkcji, towarów do handlu, d) materiałów eksploatacyjnych (z wyłączeniem elementów startowych oferowanych z kupowanym sprzętem stanowiących zestaw), e) zwierząt, f) automatów do gier i urządzeń wrzutowych, g) pojazdów - w zakresie transportu drogowego towarów lub jeżeli zakup ten nie jest zasadniczym, niezbędnym narzędziem pracy w ramach planowanej działalności gospodarczej, h) kasy fiskalnej, i) szyldów, banerów, ulotek, plakatów, wizytówek, stron i domen internetowych serwerów wirtualnych (hosting), itp. j) na podstawie umów cywilno prawnych o wartości zakupu pojedynczego przedmiotu w kwocie mniejszej lub równej 1000,00 zł (tysiąc zł), 2) Opłaty / wydatki: a) związane z bieżącym funkcjonowaniem działalności gospodarczej (np. wynagrodzenia, składki ZUS, abonamenty, koszty dzierżawy, czynsze, paliwa, energia), b) skarbowe i administracyjne, podatki, koncesje, c) za transport, dostawy w tym opłaty pocztowe (porto) i kurierskie, d) obejmujące koszty budowy, remontu i adaptacji lokalu/nieruchomości, remonty i adaptacje maszyn i urządzeń, e) związane z projektowaniem, wytwarzaniem, emisją reklam, f) stanowiące koszt gospodarowania odpadami (KGO), 3) Leasing: a) maszyn, urządzeń, pojazdów, 4) Zakupy dokonywanie od współmałżonka oraz od osób z pierwszej linii pokrewieństwa, tj. rodziców, dziadków, dzieci i rodzeństwa (zapis nie dotyczy sprzedawców prowadzących działalność gospodarczą), 5) Finansowanie wszelkich usług w tym szkoleń za wyjątkiem wykazanych we wniosku usług pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących zamierzonej działalności. 6) Zakupów dokonywanych w formie ratalnej. 3. Lista wyłączeń nie jest zamknięta. W ramach planowanych przez Wnioskodawcę wydatków Dyrektor Urzędu może uznać wnioskowane zakupy za niemieszczące się w katalogu zakupów/wydatków niezbędnych do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej i zaproponować zmiany w przedstawionej specyfikacji. 8

9 Rozdział VI Tryb rozpatrywania wniosków na podjęcie działalności gospodarczej Rozpatrzeniu podlegają jedynie kompletne wnioski złożone w terminie naboru. 2. Wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. 1) Celem oceny formalnej jest stwierdzenie czy Wnioskodawca spełnia warunki do ubiegania się o środki (ustawowe i projektowe), czy wniosek jest kompletny, sporządzony na obowiązującym formularzu, czy są wypełnione wszystkie punkty we wniosku i czy zawiera wszystkie wymagane załączniki. 2) Ocena merytoryczna wniosku dokonywana jest przez Komisję pod warunkiem pozytywnej oceny formalnej. 3. Urząd zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wizytacji lokalu wskazanego przez Wnioskodawcę, jako miejsce wykonywania lub siedziby działalności gospodarczej. 4. Komisja dokonuje oceny merytorycznej wniosku oraz opiniuje przedłożone wnioski wraz z wymaganymi dokumentami w oparciu o niniejszy regulamin. 5. Dyrektor po zapoznaniu się z opinią Komisji, ostatecznie decyduje o przyznaniu bądź odmowie przyznania dofinansowania. 6. O przyznaniu bądź odmowie przyznania środków Urząd powiadamia Wnioskodawcę w formie pisemnej, w terminie 30 dni od złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów. W przypadku odmowy - podając jej przyczynę. 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może: 1) wyznaczyć inny termin rozpatrzenia wniosku; 2) zaakceptować wniosek w innej niż wnioskowana kwocie; 3) odroczyć wydanie opinii do czasu uzyskania dodatkowych informacji. 8. Nie przewiduje się procedury odwoławczej. 9. Urząd nie wydaje oryginałów złożonych wniosków ani nie sporządza ich kopii. 10. Komisja przy rozpatrywaniu wniosku bierze pod uwagę w szczególności: 1) Posiadane przygotowanie Wnioskodawcy (np. Wykształcenie, doświadczenie zawodowe, odbyte szkolenia) niezbędne lub ułatwiające, czy też przydatne w prowadzeniu planowanej działalności. 2) Stopień przygotowania planowanego przedsięwzięcia: a) jakość merytoryczna przedstawionego biznes-planu, b) rachunek ekonomiczny planowanego przedsięwzięcia w perspektywie, co najmniej 12 miesięcy nieprzerwanego prowadzenia działalności gospodarczej c) działania podjęte oraz ich zaawansowanie na rzecz podjęcia działalności, d) deklaracje współpracy lub listy intencyjne dotyczące planowanej działalności. 3) Celowość dokonania zaproponowanych zakupów w ramach wnioskowanych środków tj. Pod względem ich wykorzystania i pozostawania w bezpośrednim związku z profilem i rodzajem planowanej działalności gospodarczej, 4) Poziom cen zakupów prezentowanych we wniosku, 5) Miejsce prowadzenia działalności (lokalizacja, stan techniczny obiektu), 6) Proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków, 7) Kryteria i preferencje wynikające z zapisów realizowanych programów i projektów, z których są współfinansowane środki na podjęcie działalności gospodarczej, 8) Wyniki wizytacji miejsca prowadzenia lub siedziby działalności gospodarczej. 9) Wkład własny Wnioskodawcy. 9

10 12 1. Wniosek do pozytywnej oceny powinien uzyskać minimum 30 punktów. 2. Kryteriami oceny merytorycznej wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej są (opis w tabeli poniżej): Tabela Kryteria oceny merytorycznej wniosku KRYTERIUM OGÓLNE OCENY KRYTERIUM SZCZEGÓŁOWE OCENY PUNKTACJA (MAKSYMALNA) blokada rachunku bankowego 5 gwarancja bankowa 5 Proponowana forma zabezpieczenia poręczenie 2 osób fizycznych 4 poręczenie osoby fizycznej + blokada rachunku bankowego poręczenie osoby fizycznej + gwarancja bankowa 4,5 poręczenie osoby fizycznej + akt notarialny o poddaniu się egzekucji 4,5 2 powyżej 12 miesięcy 5 Czas pozostawania w ewidencji osób bezrobotnych liczony do dnia złożenia wniosku powyżej 6 do 12 miesięcy 3 powyżej 3 do 6 miesięcy 1 mniej niż 3 miesiące 0 Sposób rozwiązania ostatniego stosunku pracy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy upływ czasu, na jaki została zawarta 1 z innych przyczyn 0 3 Ocena zbieżności pomiędzy przygotowaniem merytorycznym a planowaną działalnością Ocena zgodności z preferencjami programów i projektów, z których są finansowane środki. udokumentowane wykształcenie lub szkolenie poparte doświadczeniem praktycznym zgodnym z planowaną działalnością udokumentowane wykształcenie lub szkolenie bez doświadczenia praktycznego zgodnego z planowaną działalnością lub udokumentowane doświadczenie praktyczne bez wykształcenia lub szkolenia formalnego brak udokumentowanego wykształcenia lub szkolenia lub doświadczenia praktycznego zgodnego z planowaną działalnością zgodność z preferencjami programów i projektów (kat. wiekowa, płeć, długotrwałość bezrobocia, niepełnosprawność, ), brak zgodności z preferencjami programów i projektów (kat. wiekowa, płeć, długotrwałość bezrobocia, niepełnosprawność, ), jakość merytoryczna przedstawionego biznes-planu kryt. 6 pkt (za każde następne + 2 pkt w zależności od programu) 0 Kompleksowa ocena planowanej działalności gospodarczej rachunek ekonomiczny planowanego przedsięwzięcia działania podjęte na rzecz uruchomienia działalności, przeznaczenie wnioskowanych środków: wkład własny wnioskodawcy 24 10

11 Rozdział VII Umowa o dofinansowanie i rozliczenie przyznanych środków Przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Powiatem Jeleniogórskim reprezentowanym przez Starostę Jeleniogórskiego z upoważnienia, którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze. 2. Umowa sporządzana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana warunków umowy wymaga również formy pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu i może mieć miejsce na wniosek każdej ze stron. 3. Warunkiem podpisania umowy może być podpisanie deklaracji uczestnictwa w programie lub projekcie oraz/lub zrealizowanie ścieżki lub formy wsparcia wynikającej z zapisów i wytycznych realizowanych programów lub projektów (np. IPD - Indywidualny Plan Działania), z których są współfinansowane środki na podjęcie działalności gospodarczej, 4. Zawarcie umowy następuje w drodze zgodnego oświadczenia woli stron i żadnej ze stron nie przysługuje roszczenie o jej zawarcie. 5. Przyznane środki stanowią pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów krajowych i unijnych o pomocy publicznej 6. Po zawarciu umowy Urząd wystawi Zaświadczenie o pomocy de minimis Umowa o dofinansowanie określa: 1) Datę zawarcia umowy; 2) Strony umowy; 3) Kwotę przyznanych środków; 4) Profil przeważającej działalności gospodarczej, 5) Cel na jaki środki zostaną przyznane; 6) Nazwę banku oraz numer rachunku bankowego wnioskodawcy; 7) Zobowiązania stron; 8) Zabezpieczenie spłaty środków, w przypadku niewywiązywania się z warunków umowy; 9) Zakres i formy monitoringu nad sposobem wykorzystania środków i przebiegiem realizacji Warunków umowy; 10) Zasady wypowiedzenia umowy oraz konsekwencje wynikające z naruszenia warunków Umowy Umowa o dofinansowanie zawiera w szczególności zobowiązanie Wnioskodawcy do: 1) prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, co najmniej 12 miesięcy bez zawieszeń - do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego. Za moment podjęcia działalności gospodarczej uważa się dzień wskazany we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jako data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Przy czym wpisu do CEIDG można dokonać nie wcześniej niż w dniu wpływu środków dotacji na rachunek bankowy Wnioskodawcy. 2) wydatkowania zgodnie z wnioskiem otrzymanego dofinansowania, 3) złożenia w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej rozliczenia zawierającego zestawienie kwot, wydatkowanych od dnia zawarcia umowy na poszczególne zakupy ujęte w szczegółowej specyfikacji. W rozliczeniu wykazywane są 11

12 kwoty wydatków z uwzględnieniem podatku od towarów i usług - VAT; rozliczenie zawiera oświadczenie, czy Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT oraz czy będzie korzystał z obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub wystąpi o zwrot podatku naliczonego od wydatków. 4) zwrotu w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty, dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania dofinansowania, w przypadku: a) wykorzystania otrzymanego dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem; b) prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy; c) podjęcia zatrudnienie lub zawieszenia prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej; d) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, zaświadczenia lub informacji, o których mowa w 5 regulaminu; e) naruszenia innych warunków umowy. 5) zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania, w terminie: a) określonym w umowie o dofinansowanie, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia przez wnioskodawcę deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, b) 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz Wnioskodawcy w przypadku, gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu. 2. W przypadku śmierci osoby korzystającej z dofinansowania w okresie od dnia zawarcia umowy do upływu 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, zwrotu wypłaconego dofinansowania dochodzi się w wysokości proporcjonalnej do okresu nieprowadzenia działalności pomniejszonej o równowartość zwróconego na rachunek bankowy Funduszu Pracy, odzyskanego podatku VAT. Od kwoty podlegającej zwrotowi nie nalicza sie odsetek ustawowych. 3. Środki otrzymane, a niewydatkowane podlegają zwrotowi w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej Rozliczenie wydatkowanych środków dokonywane jest w kwocie brutto. 2. Urząd na wniosek Wnioskodawcy może uznać za prawidłowo poniesione również wydatki odbiegające od zawartych w szczegółowej specyfikacji wydatków określonych zgodnie z 3 ust. 1, pkt 7 regulaminu, jeżeli stwierdzi zasadność ich poniesienia, biorąc pod uwagę charakter prowadzonej działalności. 3. Wydatkowanie przyznanego dofinansowania powinno być udokumentowane stosownie do formy zakupu (faktura, rachunek, umowa kupna sprzedaży) wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty dokonanej w terminie do 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej wskazanej w CEIDG. 4. Jako termin wydatkowania dofinansowania przyjmuje się następujące daty: 1) przy płatności gotówkowej jest to data zapłaty, 2) przy płatności bezgotówkowej (przelew) jest to data obciążenie rachunku bankowego płatnika, 12

13 3) przy płatności kartą dzień uwidoczniony na dokumencie sprzedaży z adnotacją zapłacono kartą. 5. W przypadku umów cywilno-prawnych (umowy kupna-sprzedaży): 1) w umowie należy wskazać cechy charakterystyczne kupowanej rzeczy, na przykład: numer seryjny, model, marka, rok produkcji, kolor, dodatkowe wyposażenie lub podzespoły składowe, gabaryty, pozwalające na jednoznaczną identyfikację przedmiotu zakupu, 2) kupujący zobowiązany jest dołączyć do umowy: a) trzy oferty sprzedaży (mogą to być np.: katalog, oferta sklepu, e-sklepu, serwis aukcyjny itp.) potwierdzające-wartość rynkową nowej lub używanej rzeczy o identycznych lub podobnych parametrach (typ/rodzaj urządzenia, wyposażenie, rocznik). Wartość zakupionych rzeczy winna odpowiadać wartości rynkowej, b) oświadczenie, że rzecz nie została zakupiona od osób z pierwszej linii pokrewieństwa, tj. rodziców, dziadków, dzieci i rodzeństwa, 3) o wartości przekraczającej 1000,00 zł. (jeden tysiąc złotych) należy zgłosić do Urzędu Skarbowego - do rozliczenia należy dołączyć potwierdzenie złożenia deklaracji PCC-3 oraz potwierdzeniem zapłaty podatku od czynności cywilno prawnych. Powyższe nie dotyczy osób, które udokumentują, iż posiadają podmiotowe zwolnienie w tym zakresie. 4) rozliczenie zostanie dokonane do wartości łącznej nie wyższej niż ,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), z uwzględnieniem ust W przypadku zakupów za granicą, kupujący jest zobowiązany do przedstawienia przetłumaczonego na język polski dowodu zakupu (dokument dwujęzyczny lub tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego). 1) Wydatek poniesiony w walucie obcej należy przeliczyć na złote według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonania płatności. W sytuacji, gdy w dniu tym nie był ogłoszony średni kurs waluty obcej należy przyjąć kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania płatności. 7. W przypadku zakupu samochodu, rozliczenie zostanie dokonane do wartości nie wyższej niż 50% ceny zakupu i nie wyższej niż 50% wartości otrzymanego dofinansowania. 8. Rozliczając zakup samochodu lub przyczepy samochodowej do rozliczenia należy załączyć dowód potwierdzający zarejestrowanie pojazdu na nazwisko Wnioskodawcy. 9. W przypadku zakupu mebli stanowiących wyposażenie lokalu mieszkalnego stanowiącego jednocześnie siedzibę lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej, rozliczenie zostanie dokonane do wartości nie wyższej niż 3000,00 zł (trzy tysiące złotych), nie dotyczy działalności związanej z usługami hotelarskimi, noclegowymi. 10. W przypadku zakupu odzieży ochronnej lub roboczej w tym obuwia lub odzieży będącej obowiązkowym strojem urzędowym określonym przepisami prawa, rozliczenie zostanie dokonane do wartości nie wyższej niż 500,00 zł (pięćset złotych), 11. W przypadku zakupu telefonów, smartfonów, rozliczenie zostanie dokonane do wartości nie wyższej niż 800,00 zł (osiemset złotych), 12. W przypadku rozliczania usług pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących zamierzonej działalności rozliczenie zostanie dokonane do wartości nie wyższej niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu dokonania płatności za usługę. 13. W razie wystąpienia wątpliwości, co do wiarygodności zapłaconej ceny, właściwości zakupionej rzeczy, Urząd zastrzega sobie prawo żądania opinii rzeczoznawcy sporządzonej na koszt kupującego, także przy zakupie wyposażenia nowego. 14. W przypadku utraty lub uszkodzenia, w trakcie trwania umowy stron, sprzętu lub rzeczy zakupionej z dofinansowania, na wniosek Wnioskodawcy i w porozumieniu z PUP, należy 13

14 odtworzyć (zakupić) rzecz identyczną lub o zbliżonych parametrach funkcjonalnych i użytkowych. Wartość zakupu podlegająca rozliczeniu nie może być mniejsza niż wartość rozliczona w ramach dofinansowania, rzeczy utraconej lub uszkodzonej z uwzględnieniem limitów wydatków i formy udokumentowania zakupu określonych przedmiotową umową. 15. W okresie realizacji umowy Urząd zastrzega sobie prawo monitorowania jej przebiegu m.in. poprzez żądanie składania stosownych zaświadczeń i oświadczeń oraz dokonywanie wizyt monitorujących. Rozdział IV Postanowienia końcowe. 17 Szczegółowe warunki realizacji umowy, w tym prawa i obowiązki stron zostaną zawarte w umowie. 18 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa, w tym przepisy przywołane na wstępie. 19 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o jego wprowadzeniu. 14

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/01/2016

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/01/2016 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Zmieniony

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Zmieniony Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 2007-10-29 Zmieniony 2016-01-21 Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r. LexPolonica nr 3851654. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2012.456 (R) Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal

Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal nosci-gospodarczej.html Wygenerowano: Wtorek, 21 czerwca 2016, 18:23

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. 1 z 6 2014-07-01 13:46 Wydruk z 2014.07.01 Dz.U.2012.456 - Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych. Wersja 2014.06.30 do... Dz.U.2012.456 2014.06.30

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 639 wersja obowiązująca od 2015-05-12 do 2021-06-30 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 639 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ... Uwaga! miejscowość, data Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane. Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ... miejscowość, data Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Osi Priorytetowej VII Działania

Bardziej szczegółowo

Lębork, 2014 r. Strona 1

Lębork, 2014 r. Strona 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2014 Dyrektora PUP w Lęborku z dnia 08.07.2014r. K R Y T E R I A PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, ABSOLWENTOWI KLUBU INTEGRACJI

Bardziej szczegółowo

wykorzystaniu środków zgodnie z przeznaczeniem,

wykorzystaniu środków zgodnie z przeznaczeniem, WARUNKI I ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W TYM KOSZTÓW POMOCY PRAWNEJ, KONSULTACJI I DORADZTWA DOTYCZĄCYCH TEJ DZIAŁALNOŚCI 1. Dyrektor PUP działając z

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/2015 REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania i przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (dofinansowania) przez bezrobotnych

Regulamin rozpatrywania i przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (dofinansowania) przez bezrobotnych Regulamin rozpatrywania i przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (dofinansowania) przez bezrobotnych I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa tryb postępowania i warunki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 Załącznik nr 9 Umowa nr UmDzGosOg/ / /. o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Zawarta w dniu r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.645 z późn.zm.).

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.645 z późn.zm.). REGULAMIN I KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRZEZ STAROSTĘ KĘDZIERZYŃSKO - KOZIELSKIEGO JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Podstawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 Dokonywanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Dz.U.2015.1041

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy Wielkiej Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. UDZIELANIA Z FUNDUSZU PRACY i EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN. UDZIELANIA Z FUNDUSZU PRACY i EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN UDZIELANIA Z FUNDUSZU PRACY i EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZUJĄCY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GRÓJCU Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zwoleniu

REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zwoleniu POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Ludowa 7, 26-700 Zwoleń, tel./ fax (0-48 676) 35 35; tel. (0-48 676) 27 94 REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia Załącznik do Zarządzenia Zasady przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w 2013r. I. Podstawa prawna: Zaopiniowane

Bardziej szczegółowo

Dokonywanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia sta...

Dokonywanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia sta... Page 1 of 7 Wydruk z 2014.07.01 Dz.U.2012.457 - Dokonywanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawanie środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Podstawa prawna: Art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 )

POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego 33 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78 wew. 115 e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 4/2015 Powiatowej Rady Rynku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2012 poz. 457 wersja obowiązująca od 2014-06-30 do 2021-06-30 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej W dniu.. w Suwałkach pomiędzy.., zam.., PESEL.. NIP, zwaną w dalszej części umowy osobą bezrobotną,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania przeznaczonych na zakup towarów i usług. Pozycja nr 1: nazwa zakupu uzasadnienie

Uzasadnienie wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania przeznaczonych na zakup towarów i usług. Pozycja nr 1: nazwa zakupu uzasadnienie Załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie dofinansowania ( dotacji) na podjęcie działalności gospodarczej Uzasadnienie wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania przeznaczonych na zakup towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 02.02.2015r.

Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 02.02.2015r. Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 02.02.2015r. R E G U L A M I N przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujący

Bardziej szczegółowo

II. KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

II. KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Kryteria przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GRUDZIĄDZU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GRUDZIĄDZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu z dnia 28 czerwca 2013 roku REGULAMIN PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

o dofinansowanie ze środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej

o dofinansowanie ze środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO KL, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wpieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3.

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA

ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA R E G U L A M I N przyznawania bezrobotnym, absolwentom CIS lub KIS dofinansowania kosztów podjęcia działalności gospodarczej PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy Węgrów, dnia... Nr.wniosku WnDzGos Og/15/ (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul. Piłsudskiego 23 Wniosek o przyznanie jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA ŚRODKÓW

I. PODSTAWA PRAWNA II. OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA ŚRODKÓW Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu z dnia 01.02.2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów przyznawania jednorazowo środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko wnioskodawcy) Wniosek. o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej. UWAGA!!!

... (imię i nazwisko wnioskodawcy) Wniosek. o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej. UWAGA!!! ...... (imię i nazwisko wnioskodawcy) /miejscowość, data/... (Nr ewidencyjny bezrobotnego) (Nr wniosku wypełnia PUP w Nisku) Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 2015 Tarnów, dnia... p L. Dz.... pieczęć wpływu wniosku WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej I.

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 17/09/2014

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 17/09/2014 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środkóww kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia)

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środkóww kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... /miejscowość, data/... /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - w szczególności uregulowane są w: 1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZYTNIE OKREŚLAJĄCY ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA BEZROBOTNYCH

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZYTNIE OKREŚLAJĄCY ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA BEZROBOTNYCH REGULAMIN POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZYTNIE OKREŚLAJĄCY ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA BEZROBOTNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. W celu

Bardziej szczegółowo

3. Refundacja dokonywana podmiotowi oraz dofinansowanie stanowią pomoc de minimis w

3. Refundacja dokonywana podmiotowi oraz dofinansowanie stanowią pomoc de minimis w R E G U L A M I N przyznawania przez Starostę Kluczborskiego refundacji dla pracodawców ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Podstawa

Bardziej szczegółowo

Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul.

Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul. Wsparcie dla aktywnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Węgrów, dnia... Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

W N I O S E K. o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej WNIOSKODAWCA... (imię i nazwisko)... Grudziądz, dnia...... (adres miejsca zamieszkania) Prezydent Grudziądza za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu ul. Parkowa 22 W N I O S E K o przyznanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy. I. Podstawa prawna

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy. I. Podstawa prawna REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy I. Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 8/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 07.01.2016r.

Załącznik do Zarządzenia nr 8/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 07.01.2016r. Załącznik do Zarządzenia nr 8/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 07.01.2016r. R E G U L A M I N przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujący

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r. Dz.U.2012.457 2014.06.30 zm. Dz.U.2014.846 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

ZASADY PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. ZASADY PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 1. Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przyznane bezrobotnemu, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

5. Dokument określający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza.

5. Dokument określający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO KL, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wpieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 47 400 Racibórz, ul. Klasztorna 6 tel.:+48 32 415 45 50 faks: +48 32 414 04 98 e-mail: kara@praca.gov.pl; sekretariat@pup-raciborz.pl www.pup-raciborz.pl;

Bardziej szczegółowo

Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy

Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach są udzielane

Bardziej szczegółowo

Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach są udzielane na podstawie :

Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach są udzielane na podstawie : Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnego z Funduszu Pracy Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna:

Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna: Załącznik do Zarządzenia nr 19/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 27.05.2013r. R E G U L A M I N przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujący

Bardziej szczegółowo

1. Kwota wnioskowanego dofinansowania...

1. Kwota wnioskowanego dofinansowania... Data wpływu wniosku do PUP... kolejny nr w rejestrze... STAROSTA TCZEWSKI - POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ (Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pucku

REGULAMIN. przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pucku REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pucku 1 Niniejszy regulaminie został sporządzony na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/2007 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Kartuzy, październik 2007

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 18 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 20 maja 2013r.

Załącznik do Zarządzenia nr 18 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 20 maja 2013r. Załącznik do Zarządzenia nr 18 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 20 maja 2013r. R E G U L A M I N przyznawania środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności na zasadach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 1041 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ...

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... ... /miejscowość, data/... /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 2017 Tarnów, dnia... p pieczęć wpływu wniosku Znak sprawy: WIRP 2017 WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej I. INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej

W N I O S E K o przyznanie z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej ... imię i nazwisko wnioskodawcy Grójec, dnia.... adres zamieszkania, kod pocztowy. W N I O S E K o przyznanie z Funduszu Pracy środków Starosta Grójecki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu

Bardziej szczegółowo

4. Kwota wnioskowanego dofinansowania:... oraz Symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)...

4. Kwota wnioskowanego dofinansowania:... oraz Symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)... . (miejscowość, data) Nr wniosku:... POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego na podstawie

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych

W N I O S E K. o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych . znak sprawy: C..0....0 (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) W N I O S E K Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla

Bardziej szczegółowo

1. Jaka jest w 2009roku kwota jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznawana osobom bezrobotnym przez PUP w Malborku?

1. Jaka jest w 2009roku kwota jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznawana osobom bezrobotnym przez PUP w Malborku? 1. Jaka jest w 2009roku kwota jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznawana osobom bezrobotnym przez PUP w Malborku? Jest to kwota do 18 500zł. 2. Na jaki rodzaj działalności

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5B 58-306 Wałbrzych tel. (74) 84-07-395 lub (74) 84-07-384 WNIOSEK

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5B 58-306 Wałbrzych tel. (74) 84-07-395 lub (74) 84-07-384 WNIOSEK Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5B 58-306 Wałbrzych tel. (74) 84-07-395 lub (74) 84-07-384 WNIOSEK o przyznanie z Funduszu Pracy bezrobotnemu, absolwentowi Centrum Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego

Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego Podstawa prawna: Art. 26e Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania

Bardziej szczegółowo

CE PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA BEZROBOTNEMU

CE PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA BEZROBOTNEMU KRYTERIA Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim DOTYCZĄCE PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Przyznanie dofinansowania bezrobotnemu środków

Bardziej szczegółowo

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego WNIOSEK o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia* lub doposażenia* stanowisk/a pracy dla skierowanego/ych/ przez Urząd bezrobotnego/ych/. 1. Dane Podmiotu prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA (tekst jednolity)

ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA (tekst jednolity) POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU =============================================================== ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych

W N I O S E K. o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych . znak sprawy: C..0....0 (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) W N I O S E K Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 457 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 457 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 457 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy na przystąpienie do spółdzielni socjalnej UWAGA:

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy na przystąpienie do spółdzielni socjalnej UWAGA: Wypełnia pracownik PUP 1. Nr w rejestrze wniosków ZR-555-.../20. 2Wnioskodawca bezrobotny absolwent CIS lub KIS Załącznik nr 2 do Regulaminu Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach dot. warunków

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców i osób bezrobotnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie

Bardziej szczegółowo

Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne

Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne Podstawa prawna:art.46 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr. do Zarządzenia nr.. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie z dnia...r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Przyznane bezrobotnemu, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia nr: 7/2010 z dnia 17.03.2010r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl. R E G U L A M I N w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji lub dofinansowania, w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania.

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji lub dofinansowania, w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach działającego w imieniu Starosty Słubickiego WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego

WNIOSEK. w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego ADNOTACJE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY: nr akt:.. z dn....... (miejscowość i data) WNIOSEK w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego Podstawa prawna: 1) art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 155 9180 Poz. 922 Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm. 2) )

Bardziej szczegółowo

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach ... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach WNIOSEK NR.../2010 O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO I.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/2014 DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PSZCZYNIE. z dnia 9 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/2014 DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PSZCZYNIE. z dnia 9 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 25/2014 DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PSZCZYNIE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN. przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej REGULAMIN przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej I. Postanowienia ogólne Pomoc, bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielana jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /D/2016 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ zawarta w dniu... w Świętochłowicach

UMOWA NR. /D/2016 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ zawarta w dniu... w Świętochłowicach UMOWA NR. /D/2016 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ zawarta w dniu... w Świętochłowicach pomiędzy: Skarbem Państwa - Prezydentem Miasta Świętochłowice w imieniu, którego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH Z DNIA 04.08.2011r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Tryb składania i rozpatrywania wniosków 4 5 Podstawowe postanowienia umowy 6 7

Tryb składania i rozpatrywania wniosków 4 5 Podstawowe postanowienia umowy 6 7 REGULAMIN PRZYZNANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ, ABSOLWENTOWI CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, ABSOLWENTOWI KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA POKRYCIE KOSZTÓW POMOCY

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków. na podjęcie działalności gospodarczej zwanych dalej dofinansowaniem

ZASADY. przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków. na podjęcie działalności gospodarczej zwanych dalej dofinansowaniem ZASADY przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zwanych dalej dofinansowaniem Postanowienia ogólne 1 Dofinansowanie, o którym mowa wyżej udzielana jest na podstawie:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK Nr... w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

WNIOSEK Nr... w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ... (pieczęć firmowa podmiotu)... (miejscowość, data)... (data wpływu wniosku) Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy WNIOSEK Nr... w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - DOFINANSOWANIA

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - DOFINANSOWANIA WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - DOFINANSOWANIA 1. DANE WNIOSKODAWCY - nazwisko i imię... - data i miejsce urodzenia... - numer PESEL :..., numer NIP :...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zasad realizacji programów rynku pracy w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Tczew, styczeń 2015 r. 1 1. Udzielenie

Bardziej szczegółowo

11. Forma opodatkowania podatkiem dochodowym (należy zaznaczyć x)

11. Forma opodatkowania podatkiem dochodowym (należy zaznaczyć x) ...... (pieczęć podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą/przedszkola/szkoły)..., dnia... (miejscowość) STAROSTA KOSZALIŃSKI za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie W N I O S E K o refundację

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 02/05/2015

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 02/05/2015 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 Tel.(071) 3139-035, 3139-630

POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 Tel.(071) 3139-035, 3139-630 URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 Tel.(071) 3139-035, 3139-630 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 2016 Tarnów, dnia... p L. Dz.... pieczęć wpływu wniosku WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 1. Nazwisko

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE 1 WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE 1. Bon na zasiedlenie może otrzymać osoba dla której Urząd ustalił II profil pomocy lub w uzasadnionych przypadkach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DPI.6111/../MB/EFS/ o dofinansowanie

UMOWA NR DPI.6111/../MB/EFS/ o dofinansowanie UMOWA NR DPI.6111/../MB/EFS/ o dofinansowanie zawarta. pomiędzy Starostą Nidzickim, w którego imieniu działa na podstawie pełnomocnictwa Nr 3/2014 z 10.01.2014r. Aleksandra Nowogórska Dyrektor Powiatowego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznawane bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS stanowią pomoc

Bardziej szczegółowo

... Świętochłowice, dnia... (pieczątka wnioskodawcy)

... Świętochłowice, dnia... (pieczątka wnioskodawcy) Załącznik nr 1... Świętochłowice, dnia... (pieczątka wnioskodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach WNIOSEK W SPRAWIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO

Bardziej szczegółowo