izolacje 4/2004 Dr inż. Hartwig Künzel Instytut Fraunhofera Fizyki Budowli w Holzkirchen/Niemcy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "izolacje 4/2004 Dr inż. Hartwig Künzel Instytut Fraunhofera Fizyki Budowli w Holzkirchen/Niemcy"

Transkrypt

1 98 4/2004 Dr inż. Hartwig Künzel Instytut Fraunhofera Fizyki Budowli w Holzkirchen/Niemcy Dr inż. Jan Radoń Katedra Budownictwa Wiejskiego, AR w Krakowie Zalety zastosowania paroizolacji wspierających proces wysychania Przedstawienie zagadnienia Pytanie, czy stosowanie paroszczelnych lub częściowo przepuszczalnych folii, w każdym przypadku gwarantuje rzeczywistą ochronę przed zawilgoceniem, pojawia się nie tylko przy nowych domach. Również przy modernizacji starych budynków, projektanci i wykonawcy stają przed trudnym problemem zapewnienia ochrony przed zawilgoceniem, szczególnie gdy należy spełnić odpowiednie normy i wytyczne. Warto zauważyć, iż istniejące paradygmaty, jak np. całkowita izolacja przegrody przed dyfuzją, doprowadziły w przeszłości do wielu szkód budowlanych. Często nie uwzględniano bowiem zawartości wilgoci w materiałach i elementach konstrukcji powstających w czasie cyklu budowlanego, jak i po jego zakończeniu. Suche materiały, wskutek zjawiska sorpcji, pochłaniają czasem wiele wilgoci z powietrza. Niekiedy ilość wchłoniętej wilgoci jest wyższa niż maksymalnie dopuszczalna ilość wody wykroplona wskutek dyfuzji. Nawet przy prawidłowym wykonaniu szczelnych powłok dyfuzyjnych, nie można wykluczyć dopływu wilgoci przez zamocowania i boczne zakończenia [1]. Poprzez powstające w tych miejscach szczeliny dochodzi do konwekcyjnego przemieszczania się pary wodnej, co może prowadzić do lokalnych zawilgoceń. Folie paroszczelne nie przepuszczają pary wodnej, nie pozwalają więc na wysychanie. W niniejszym opracowaniu objaśnimy w jakich warunkach stosowanie standardowych rozwiązań może być bardzo szkodliwe, oraz jak zastosowanie specjalnych, wspomagających wysychanie, paroizolacji może rozwiązać niektóre problemy związane z zawilgacaniem przegród. Zostaną przedstawione wyniki badań laboratoryjnych oraz badania w warunkach rzeczywistego klimatu pozwalające na sformułowanie odpowiednich wniosków. Rys. 1. Schematyczne przedstawienie zewnętrznych oddziaływań cieplnowilgotnościowych na dach oraz kierunki przepływu ciepła i wilgoci przez ocieploną połać dachową. Wpływ zmiennych oddziaływań klimatycznych na przegrody budynku Przegrody zewnętrzne chronią wnętrze budynku przed wpływami atmosferycznymi. Są nimi, obok występujących sporadycznie opadów i wiatru, nasłonecznienie i temperatura oraz wilgotność powietrza zewnętrznego. Na rysunku 1 przedstawiono schematycznie higrotermiczne warunki zewnętrzne i wewnętrzne oraz ich oddziaływanie na przegrodę na przykładzie dachu stromego. Większość czynników klimatycznych po zewnętrznej stronie przegrody podlega wahaniom dobowym, a od wewnątrz - sezonowym (letnim i zimowym). Podczas dnia powierzchnia dachu jest ogrzewana promieniami słońca. Ciepło z dachu jest wtórnie oddawane do środka poprzez przewodzenie cieplne oraz do zewnątrz poprzez długofalowe wypromieniowanie, konwekcję oraz efekty latentne jak parowanie wody opadowej lub topnienie śniegu. Jeszcze przed zachodem słońca, kiedy promieniowanie zanika, długofalowe wypromieniowanie cieplne z powierzchni zewnętrznej doprowadza do znacznego wychłodzenia powierzchni dachu. Wychłodzenie to, zwłaszcza w bezchmurne dni, może utrzymywać się całą noc. Prowadzi ono do wykroplenia znacznej ilości pary wodnej z powietrza w obrębie zewnętrznej powierzchni dachu. W czasie wykraplania, trwającego średnio 300 godzin miesięcznie, na powierzchni dobrze ocieplonego dachu pojawia się od 2 do 8 kg/m 2 wykroplin. W przypadku dachów wentylowanych wilgoć może się również zbierać w szczelinie wentylacyjnej i prowadzić do zawilgocenia krokwi i ocieplenia [2]. Procesy cieplne przebiegające na powierzchni dachu wpływają więc na temperaturę i wilgotność całej przegrody. Podczas dnia podwyższona temperatura zewnętrzna powoduje dyfuzyjne przenikanie pary z zewnętrznych warstw do wnętrza przegrody i częściowo, w przypadku konstrukcji otwartej dyfuzyjnie lub wentylowanej, wpływa na wysychanie wilgoci na zewnątrz. Jakie skutki może przyjąć odwrócenie przepływu wilgoci do wewnątrz po- Rys. 2. Pomierzone przebiegi temperatury powierzchni dachu i wilgotności względnej między szczelną paroizolacją (założoną od środka) a izolacją cieplną z wełny mineralnej w pogodny dzień zimowy w dniu

2 4/2004 Rys. 3. Budowa i zasada działania paroizolacji kapilarnie aktywnej (tzw. higrodiody). Paro o wysokich wartościach S d sugerują więc często wyższe zabezpieczenie przed wykraplaniem pary wodnej, niż występuje to w rzeczywistości. Jednocześnie folia paroszczelna może bardzo utrudnić wysychanie zawilgoconej przegrody. W wielu wypadkach sensowniej jest więc, zamiast pełnej blokady, zainstalowanie paroizolacji hamującej przenikanie pary o wartości S d między 2 a 5 m. Zimowe wykraplanie zostanie przez to wystarczająco ograniczone, a równocześnie możliwe jest wysychanie w lecie w kierunku pomieszczenia. Przy niektórych zabiegach modernizacyjnych, jak np. ociepleniu dachu o szczelnym pokryciu (np. papą bitumiczną lub blachą) pomiędzy krokwiami lub też przy ociepleniu od wewnątrz starego muru pruskiego, nie wystarczy wysychanie do wewnątrz poprzez tradycyjną folię paroprzepuszczalną dla zagwarantowania długotrwałego zabezpieczenia konstrukcji przed zawilgoceniem. W tych przypadkach korzystne jest zastosowanie paroizolacji wspierających wysychanie. Od pewnego czasu istnieją dwa takie rozwiązania, które pracują wg różnych zasad fizycznych. 99 Rodzaje i zasada działania paroizolacji wspierających wysychanie Rys. 4. Zależność oporu dyfuzyjnego (wyrażonego przez S d ) od wilgotności względnej otaczającego powietrza dla poliamidowej (PA) folii wilgotnościowo-adaptacyjnej. kazano na przykładzie dachu krytego szczelnie blachą, skierowanego na południe. Na rysunku 2 przedstawiono pomierzone przebiegi temperatury powierzchni dachu i wilgotności względnej między szczelną paroizolacją (założoną od środka) a izolacją cieplną z wełny mineralnej w pogodny dzień zimowy [3]. W warunkach zimowych temperatura pokrycia dachu blaszanego wzrasta z -15 C nocą do 70 C w południe. Ten wysoki wzrost temperatury powoduje przenikanie wilgoci z oszalowania drewnianego do wnętrza dachu. Skutkiem tego wzrasta (z pewnym przesunięciem czasowym) zawilgocenie między folią paroszczelną a izolacją termiczną z 10% do ponad 90% wilgotności względnej. W nocy zaś, gdy temperatura powierzchni dachu spada znowu poniżej temperatury ogrzewanych pomieszczeń, dyfuzja odwraca się i wilgotność względna za paroizolacją powraca (po pewnym czasie) do punktu wyjściowego. Przedstawione wyniki pomiarów wyraźnie potwierdzają występowanie dziennych wahań wilgotności w przegrodzie wywołanych poprzez dyfuzję pary wodnej. Z reguły jednak nocny strumień przenikania jest zimą wyższy niż powodowane słońcem przenikanie odwrotne, tak więc zimą wilgoć przez dłuższy czas wędruje na zewnątrz. Latem natomiast zwiększa się odpowiednio przenikanie odwrotne, przy czym wilgoć w większej części przemieszcza się do wewnątrz lub wysycha do wnętrza budynku jeśli nie jest to uniemożliwione poprzez założoną od środka paroizolację. Od dłuższego czasu znana jest budowa i zasada działania kapilarnie aktywnej, przepuszczającej wodę, paroizolacji (nazywanej czasami higrodiodą). Składa się ona, jak przedstawiono na rysunku 3, z fi lcu syntetycznego, ujętego po obu stronach w zachodzące na siebie paski polietylenowe [6]. Folia gwarantuje wystarczający w zimie opór dyfuzyjny (S d > 10 m). Jeśli jednak zapora dyfuzyjna namoknie poprzez nieszczelności w dachu lub też z powodu odwrotnej dyfuzji w lecie, filc wchłania wilgoć i odprowadza ją poprzez przewody kapilarne do pow. zewnętrznej, gdzie wilgoć całkowicie wyparowuje. Odczuwalny, letni efekt schnięcia może nastąpić jednakże tylko wtedy, gdy na powierzchni takiej warstwy znajdzie się wystarczająca ilość wody aby mógł nastąpić kapilarny transport wilgoci w fi lcu. Nowszym i tańszym rodzajem paroizolacji wspomagającej wysychanie jest tzw. wilgotnościowa folia adaptacyjna [7]. Folia ta, w warunkach zimowych zachowuje się jak tradycyjna folia paroszczelna. Jeśli jednak zaistnieją korzystne warunki do wysychania przegrody, jak np. latem lub w innych porach roku w czasie uwarunkowanego klimatem przenikania odwrotnego, staje się otwarta na dyfuzję umożliwiając wysychanie do Dalszy ciąg na str. 100 Właściwości i stosowanie paroizolacji paroizolacja tradycyjna Paroizolacja stosowana jest z reguły w celu zabezpieczenia ocieplonych przegród przed wnikającą z powietrza wewnętrznego wilgocią. W przypadku ocieplenia od wewnątrz przy pomocy materiałów izolacyjnych o małym oporze dyfuzyjnym jest ono nieodzowne. Paro winny być położone blisko wewnętrznej powierzchni przegrody i funkcjonować równocześnie jako zapora przed przemieszczaniem powietrza (wiatroizolacja). Zwykłe, polietylenowe (PE) folie paroszczelne o wartości S d (ekwiwalent oporu dyfuzyjnego warstwy powietrza o określonej grubości) równej lub wyższej niż 100 m, wypełniają wprawdzie w prosty sposób wytyczne normy DIN 4108 [4], ale do praktycznego zastosowania nadają się tylko w szczególnych przypadkach. Przy stacjonarnym, jednokierunkowym obciążeniu wilgocią tradycyjne zastosowanie folii jest nadal celowe. Jednakże, jak udowodniły badania przeprowadzone w USA na przykładzie nowoczesnych domów z drewna, nawet przy dobrym wykonaniu uśredniony strumień pary wodnej przenikający przez przegrody zewnętrzne odpowiada wartości przepływu przez folię o wartości S d ok. 3 m [5]. To znaczy, że nawet przy istotnie podwyższonym oporze dyfuzyjnym zastosowanej paroizolacji, wnika tyle wilgoci w przegrody, jakby miały one jedynie wartość S d = 3 m. Rys. 5. Budowa badanej połaci dachowej oraz położenie punktów pomiaru wilgotności drewnianych elementów konstrukcji (u góry) oraz widok połaci od wewnątrz (u dołu).

3 100 4/2004 Rys. 7. Przebieg wysychania próbek drewnianych owiniętych w różne rodzaje paroizolacji oraz nieowiniętych próbek referencyjnych w warunkach laboratoryjnych. W celu określenia działania różnych typów paroizolacji przeprowadzono szereg badań w warunkach działania klimatu rzeczywistego na budynkach doświadczalnych w Instytucie Fraunhofera Fizyki Budowli w Holzkirchen/ Niemcy. Badania uzupełniono obliczeniami. Wyniki tych badań i ich interpretację w pewnym streszczeniu przedstawiono poniżej. Rys. 6. Przebiegi pomierzonych wilgotności drewna w zewnętrznym deskowaniu pod pokryciem z blachy oraz w krokwiach od wewnątrz przy zastosowaniu różnych rodzajów paroizolacji. Dalszy ciąg ze str. 99 środka. Ten fenomen można wyjaśnić poprzez zmienną wartość S d folii w zależności od otaczającej ją wilgotności powietrza czy materiału. Jak pokazały wyniki pomiaru (pokazane na rysunku 2), wilgotność względna poza paroizolacją podlega wahaniom wraz ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Jeśli wilgoć przemieszcza się w kierunku zewnętrznym, w okolicy folii jest bardziej sucho. W takiej sytuacji paroizolacja istnieje po to, aby od strony pomieszczeń nie przechodziła wilgoć, która wzmocniłaby jeszcze ten strumień przenikania. Musi więc być w tym czasie możliwie szczelna. Jeśli wilgoć przemieszcza się do wewnątrz (tę sytuację określa się jako przenikanie odwrotne), wzrasta wilgotność w okolicy paroizolacji. W wypadku ekstremalnym dochodzi przy tym do wykroplenia. Wtedy wysoka przepuszczalność pary wodnej staje się korzystna, ponieważ dyfundująca w kierunku pomieszczenia wilgoć może zostać przepuszczona i przegroda może wysychać. Rysunek 4 pokazuje zależność wartości S d od wilgotności otoczenia dla folii wilgotnościowo-adaptacyjnej. Zależność przepuszczalności pary od wilgotnościowych warunków otoczenia spowodowana jest sposobem, w jaki następuje rozmieszczenie molekuł wody pomiędzy długimi łańcuchami molekuł polimerowych. Przy normalnych temperaturach w pomieszczeniu wartość oporu dyfuzyjnego zmienia się, między ok. 4 m w stanie suchym, a 0,1 m przy kontakcie z wilgocią (np. przy wykropleniu na folii lub kontakt z mokrym materiałem). Folia wilgotnościowo-adaptacyjna produkowana jest na bazie poliamidu i dlatego w dalszej części będzie oznaczana jako folia PA. Wysychanie stromego dachu o szczelnym pokryciu Przedmiotem badań był nie posiadający wentylacji dach blaszany ocieplony, między krokwiami, watą szklaną [3]. Procesy cieplno-wilgotnościowe badano szczegółowo w połaci dachowej skierowanej na północ o kącie nachylenia 50, położonej nad pomieszczeniem ogrzewanym o sterowanym mikroklimacie. W pomieszczeniu parametry powietrza utrzymywane były na poziomie 20 C oraz 50% wilgotności względnej w sezonie grzewczym. Utrzymanie tych warunków zapewniało sterowane urządzenie klimatyzacyjne. Na części połaci dachowej od strony pomieszczenia umieszczono folię polietylenową (PE), a na pozostałej części wilgotnościowo -adaptacyjną folię poliamidową (PA). Wewnętrzne oszalowanie w obu przypadkach wykonano z płyty gipsowo-kartonowej. Przy pomocy czujnika pomiaru wilgotności mierzono przebieg wilgotności drewna w szalunku drewnianym pod pokryciem dachowym oraz przy powierzchni krokwi od strony pomieszczeń. Budowę połaci wraz z punktami pomiaru wilgotności pokazano na rys. 5. Badano m.in. wysychanie szalunku zewnętrznego w warunkach letniego klimatu. W tym celu zewnętrzne oszalowanie nasączano wodą (do pełnej nasiąkliwości) na początku kwietnia. Po pierwszym roku pomiarów usunięto folię polietylenową (PE) i zastąpiono kapilarnie aktywną paroizolacją, powtarzając badania w roku następnym. Z uwagi na identyczne, wewnętrzne warunki klimatyczne oraz na podobny klimat zewnętrzny w tych latach wyniki badawcze przedstawiono łącznie dla obydwu cykli pomiarowych uznając, że mogą być one porównywalne. Folia wilgotnościowo adaptacyjna w praktycznym zastosowaniu Rys. 8. Budowa, przyjętej do obliczeń, połaci dachowej zmodernizowanej od zewnątrz.

4 4/ Rys. 9. Wyznaczony obliczeniowo rozkład wilgoci w dachu po 6 i 12 miesiącach od modernizacji. Rys.10. Modernizacja dachu od zewnątrz. Z lewej układanie i mocowanie folii adaptacyjnej, z prawej zakładanie izolacji termicznej. Przebieg zawilgocenia drewna (zewnętrznej części szalunku) oraz powierzchni zewnętrznych krokwi w pobliżu oszalowania wewnętrznego w okresie od kwietnia do września przedstawiono na rysunku 6. Jak można zauważyć zawilgocenie krokwi jest na początku we wszystkich częściach dachu niemalże identyczne. Z upływem czasu wilgoć przemieszcza się z szalunku do wewnątrz. W sumie oszalowanie traci w lecie ok. 2,5 kg/m 2 wody. Wzrasta natomiast wilgotność krokwi po stronie wewnętrznej. W części połaci dachowej, gdzie występują paro wspierające wysychanie, mniej więcej w połowie lata wilgotność krokwi zaczyna opadać, co świadczy o wysychaniu wilgoci do wnętrza. Złagodzony zostaje w ten sposób wzrost wilgoci w porównaniu do miejsc z folią PE w tak dużym stopniu, że wilgoć krokwi wzrasta tylko na krótko, ponad krytyczny wskaźnik 20 M.-%. W końcu lata wilgotność drewna w wybranych częściach dachu wyposażonych w paro wspomagające wysychanie spada poniżej 15 M.-% (jak w warunkach suchego powietrza). Wilgotność w części dachu z folią PE pozostaje znacznie podwyższona (>20 M.-%). Modernizacja dachu od strony zewnętrznej Przy modernizacji dachu z poddaszem mieszkalnym w istniejących budynkach często wykonuje się docieplenie lub wymianę istniejącego ocieplenia. Jeśli część mieszkalna od środka ma pozostać nienaruszona, można jedynie założyć ocieplenie i paroizolację od zewnątrz, umieszczając je w wolnych przestrzeniach między krokwiami [8]. Według tradycyjnego sposobu układania poszczególnych warstw w dachu, paroizolacja nie może zostać poprowadzona po zimnej (zewnętrznej) części przegrody. Folia musi więc zostać przycięta i umieszczona pomiędzy krokwiami tak, aby krokiew po stronie zewnętrznej pozostawała wolna. Postępowanie owo jest nie tylko kosztowne, ale posiada także i tę wadę, że trwałe uszczelnienie przed wiatrem jest prawie niemożliwe. O wiele prostsze (i korzystniejsze) byłoby poprowadzenie paroizolacji po zewnętrznych stronach krokwi. Jakie skutki może wykazywać rozwiązanie tego typu dla zawilgocenia krokwi, zostało sprawdzone przez proste badanie laboratoryjne i symulację komputerową. Badanie laboratoryjne przeprowadzono na próbkach drewna o wymiarach 14x14x50 cm ze świeżo ściętego drzewa. Aby zapewnić wysychanie tylko przez boczne powierzchnie czoła próbek uszczelniono woskiem. Następnie część próbek owinięto w folię adaptacyjną PA, a część w tradycyjną folię PE. Folie na złączeniach odpowiednio uszczelniono. Dalej okryte folią próbki (jako kawałki krokwi) zostały złożone wraz z próbkami referencyjnymi (nie zawiniętymi w folię) w przewiewnym pomieszczeniu o temperaturze 23 C i 50% wilgotności względnej. Próbki ważono w regularnych odstępach czasu. Na końcu określono pozostałą wilgoć drewna. Uśrednione przebiegi wilgotności próbek drewna w czasie 6 miesięcy pokazano na rys. 7. Ze stanu nasycenia do krytycznego wskaźnika 20 M.-% i poniżej, nie zawinięte w folię kawałki drewna wysychają w ciągu 4 tygodni. Dalszy ciąg na str. 102

5 102 4/2004 Rys. 11. Budowa (z lewej) i przebieg wysychania (z prawej) lekkiej ściany zewnętrznej z adaptacyjną i kapilarnie aktywną paroizolacją. Dalszy ciąg ze str. 101 Natomiast próbki okryte folią PA potrzebowały na to 5 miesięcy. Ten czas schnięcia zawiera się jednak w granicach 6 miesięcy wymaganych normą DIN [9]. Kawałki krokwi okryte folią PE prawie nie wysychały; ponadto można było z czasem zauważyć wyraźne ślady pleśni na ich powierzchni. Wilgotnościowe procesy zachodzące w dachu poddanym modernizacji od zewnątrz wyznaczono poprzez dwuwymiarową symulację obliczeniową. Założono, że paroizolacja została rozłożona na krokwi. W pierwszym przypadku zastosowano tradycyjną folię PE, a w drugim folię adaptacyjną PA. Na rys. 8 pokazano przekrój fragmentu dachu (pomiędzy osiami symetrii krokwi i przestrzeni między krokwiami) przyjętego do obliczeń. Dane materiałowe zostały zaczerpnięte z bazy danych materiałowych programu WUFI [10]. Tynk wewnętrzny (płyta gipsowo-kartonowa) ma równoważny opór dyfuzyjny o wartości 0,2 m, a folia paroprzepuszczalna na powierzchni zewnętrznej wartość S d = 0,02 m. Jako klimatyczne warunki zewnętrzne przyjęto średniodobową temperaturę i wilgotność powietrza dla typowego roku meteorologicznego w Holzkirchen. Klimat pomieszczenia zmienia się w formie sinusoidy między 20 C, 40% wilgotności względnej zimą, a 22 C, 60% wilgotności względnej latem (są to typowe wartości przy mieszkalnym używaniu pomieszczeń). W obliczeniach pominięto zyski ciepła od nasłonecznienia oraz transport kapilarny jako czynniki, które mogą przyspieszyć wysychanie. Dla drewnianych krokwi i oszalowania przyjęto początkową zawartość wody 110 kg/m 3 (prawie 30 M.-%). Początkowe zawilgocenie pozostałych materiałów odpowiada ich wilgotności względnej 80%. Obliczenia prowadzono dla okresu 3 lat po hipotetycznej modernizacji zaczynając od października. Wyniki rozkładu wilgoci w krokwi po 6 i 12 miesiącach pokazano na rys. 9. Jak można zauważyć, w przypadku dachu z folią PE, wysychała do wewnątrz tylko część wilgoci, podczas gdy reszta przemieszczała się w kierunku zewnętrznej powierzchni krokwi. Zastosowanie folii PA spowodowało szybkie wysychanie wilgoci na wszystkie strony. W początkowym okresie prowadziło to nawet do lekkiego podwyższenia wilgoci szalunku w pobliżu krokwi, co jednak w ciągu roku całkowicie uległo wyschnięciu. Podczas gdy wilgoć od strony pomieszczenia na powierzchni krokwi w obu wariantach konstrukcji relatywnie szybko schnie zbliżając się do normalnych sezonowych warunków wilgotności powietrza, na zewnętrznych powierzchniach krokwi pod folią PE dochodzi do trwałego, krytycznego stanu zawilgocenia. W przypadku folii PA powierzchnia krokwi wysycha w ciągu roku do poniżej 20 M.-%. Można więc przypuszczać, że wystąpienie jakichkolwiek szkód spowodowanych przez pleśnienie lub gnicie po modernizacji dachu w opisany sposób z zastosowaniem folii PA, jest wysoce nieprawdopodobne. Wyniki obliczeń symulacyjnych pokazują, że stan wilgotnościowy dachu, w przypadku ocieplenia z zewnątrz oraz owinięcia krokwi folią, w sposób istotny zależy od wyboru rodzaju paroizolacji. Jeśli użyje się tradycyjną folię PE, wówczas krokiew schnie źle i dochodzi do zawilgocenia drewna do ponad 100 M.-%. Natomiast jeśli zastosuje się folię (PA) na bazie poliamidu, krokiew systematycznie wysycha. Na fotografii 10 pokazano wykonywanie modernizacji dachu od zewnątrz. Wysychanie lekkich ścian zewnętrznych Podobnie jak w przypadku dachów, istnieją konstrukcje lekkich ścian zewnętrznych, w których wysychanie wilgoci na zewnątrz jest znacznie utrudnione. Przyczyną jest szczelna dyfuzyjnie warstwa materiału po zewnętrznej stronie przegrody (obłożenie fl izami, tworzywem, blachą, szkłem itp.). W takich przypadkach wilgoć może i powinna w wystarczającej ilości wysychać do wnętrza budynku. Równocześnie jednak przegroda powinna być chroniona przed wnikaniem pary wodnej od strony pomieszczeń. Jak można się domyślać jedynym rozwiązaniem w takich sytuacjach może być paroizolacja wspomagająca wysychanie. Dla sprawdzenia tej tezy wykonano szereg pomiarów dla lekkiej przegrody ze szkieletem drewnianym. Użyto kilku ramowych elementów ściennych o budowie jak na rysunku 11 (z lewej strony). W części przegród zastosowano folię adaptacyjną (PA) a w części kapilarnie aktywną paroizolację. Elementy umieszczono we wschodniej i zachodniej elewacji klimatyzowanej hali wystawiając je na działanie rzeczywistego klimatu od zewnątrz i kontrolowanego mikroklimatu (20 C i 50% wilgotności względnej powietrza) od środka. Zewnętrzne oszalowanie modelowanej przegrody (deski) zostały przed wbudowaniem nasączone do 50 M.-% (4 kg/m 2 ). Następnie elementy ścienne zostały szczelnie zabezpieczone od strony zewnętrznej płytą aluminiową. Badania rozpoczęto w listopadzie 1998 roku. Zawartość wilgoci w przegrodzie mierzono co tydzień poprzez ważenie wyjmowanych elementów ściennych. Na rysunku 11 (z prawej strony) przedstawiono przebieg zawilgocenia jako wartość średnią elementów skierowanych na zachód i wschód. Podczas gdy elementy z folią PA w miesiącach zimowych grudzień-luty wykazywały lekki wzrost zawartości wody (jak można przypuszczać z powodu wnikającej wilgoci z pomieszczeń), to zawartość wody w elementach z kapilarnie aktywną paroizolacją pozostawała prawie niezmienna. Różnicę tę można wyjaśnić przez wyższą wartość S d kapilarnej paroizolacji (w zakresie suchym). Schnięcie elementów ściennych z folią PA zaczyna się w marcu. Pięć miesięcy później, w sierpniu, elementy były całkowicie suche. Wyparowała wilgoć początkowa jak i przyrost wilgotności w zimie. Przegrody straciły więc ponad 4 kg/m 2 wody. Jest to czterokrotnie więcej w porównaniu z dopuszczalnym zawilgoceniem wg DIN 4108 [4]. Wysychanie elementów z paroizolacją kapilarną rozpoczyna się dopiero w czerwcu i przebiega wyraźnie wolniej. W końcu lata elementy te zawierają wciąż ponad 2/3 wilgotności początkowej. Z racji niższych temperatur powierzchni zewnętrznych letnie wykroplenie pary wodnej (wskutek dyfuzji odwróconej) w lekkich elementach ściennych występuje rzadziej niż na dachu. Z tego powodu kapilarnie aktywna paroizolacja w ścianach zewnętrznych jest mniej skuteczna niż w dachach. Folia PA już na długo przed pierwszym wykropleniem pary wodnej (w zakresie od 70% do 80% wilgotności względnej) staje się przepuszczalna. Ta własność, potwierdzona badaniami wskazuje, że jej stosowanie nie tylko w dachach ale także w lekkich konstrukcjach ściennych zapewnia pełne wysychanie przegrody w lecie. Ochrona przed zawilgoceniem ocieplonej fasady z muru pruskiego W przypadku wewnętrznego ocieplenia ściany z muru pruskiego zastosowana warstwa ocieplająca, wraz z wewnętrznym tynkiem lub obłożeniem, oraz - w razie potrzeby - paroizolacją powinna posiadać S d o wartości między 0,5 a maksymalnie 2 m [11]. Podstawą tych zaleceń są wymogi odnośnie ochrony przed wykropleniem (dyfundującej od środka pary wodnej) z jednej strony i ochrony przed zaciekającym deszczem z drugiej strony. Wymogi te są bardzo trudne do spełnienia jednocześnie. Ochrona przed zaciekami w przypadku fasady z muru pruskiego polega na maksymalizacji potencjału wysychania, ponieważ wnikanie deszczu w fugi między konstrukcję drewnianą i wykończenie między belkami głęboko w ścianę jest nie do uniknięcia. Oznacza to, że także ocieplenie wewnętrzne powinno być tak paroprzepuszczalne, jak jest to tylko możliwe. Jeśli od środka występuje paroizolacja to powinna ona umożliwić wysychanie wilgoci (z deszczu) również do wnętrza. Ta sama paroizolacja powinna jednocześnie hamować dyfuzję pary z powietrza wewnętrznego do przegrody. Na podstawie badań sprawdzano czy te, poniekąd sprzeczne, wymagania mogą być spełnione poprzez zastosowanie folii adaptacyjnej (PA).

6 4/ W tym celu przeprowadzono badania w budynku zbudowanym z muru pruskiego będącego własnością Instytutu Fraunhofera w Holzkirchen (rys. 12). Północną elewację budynku ocieplono od wewnątrz warstwą wełny mineralnej o grubości 40 mm. W części ściany zastosowano folię PA a część pozostawiono bez paroizolacji. Od wewnątrz zastosowano płytę gipsowo kartonową jako okładzinę i wykończenie. Budowę badanej przegrody pokazano na rys. 12. Z uwagi na łagodną zimę 2000/2001 wilgotność powietrza wewnątrz domu z muru pruskiego ustawiono na ok. 60% dla okresu grzewczego. Na rys. 11 przedstawiono przebieg zawilgocenia drewna w badanym murze pruskim w okresie 1 roku. Wilgotność drewna w przegrodzie bez paroizolacji (mimo relatywnie wysokiej sorbcji wypełnienia z lekkiego betonu) wyraźnie się podnosi i wraz z 25 M.-% osiąga krytyczną wartość. W przegrodzie z folią PA wilgotność drewna pozostaje przez cały rok w przybliżeniu stała (około 15 M.-%). Wyniki te dobitnie pokazują, że zastosowanie folii PA jako paroizolacji jest bardzo korzystnym rozwiązaniem przy termomodernizacji budynków z muru pruskiego. Wnioski końcowe W przeciętnych warunkach klimatycznych i ekspolatacyjnych użycie paroizolacji z mniejszą wartością S d (2-5 m) jest wystarczającym zabezpieczeniem przed zawilgoceniem przegród poprzez wnikanie pary wodnej od wewnątrz. W przypadku permanentnego, jednokierunkowego obciążenia wilgocią, jak np. w basenach lub chłodniach, powinno się stosować paro o wartości S d ponad 100 m. We wszystkich innych przypadkach stosowanie bardzo szczelnej blokady dyfuzyjnej jest mało sensowne lub nawet szkodliwe ponieważ może znacznie utrudnić lub wręcz uniemożliwić wysychanie przegrody. Przeprowadzone badania eksperymentalne jak również analizy obliczeniowe pokazały, że zastosowanie paroizolacji wspierających wysychanie istotnie poprawia stan wilgotnościowy zewnętrznych przegród budowlanych. Ich stosowanie jest szczególnie przydatne przy budowie lub modernizacji ocieplonej połaci dachowej ze szczelnym pokryciem (np. blachą lub papą). Pomimo że obydwa rodzaje paroizolacji wykazują w dachach podobne działanie, to jednak wilgotnościowo-adaptacyjna folia poliamidowa ma tę przewagę, że staje się przepuszczalna już w momencie wyższej wilgotności powietrza. Mechanizm schnięcia przy aktywnej kapilarnie paroizolacji uruchamia się dopiero podczas silnego wykroplenia pary wodnej. Wysychanie to przy odwróconej dyfuzji wywołanej niskimi temperaturami na zewnątrz może być niewystarczające. Brak wykroplenia spowodowany wchłonięciem wilgoci przez wysoce sorpcyjny materiał ściany może wręcz uniemożliwić wysychanie. W przypadku wewnętrznego ocieplenia historycznych budynków, jak np. domów z muru pruskiego, włóknistym materiałem izolacyjnym, powinna być wyłącznie stosowana wilgotnościowo-adaptacyjna folia PA. Brak właściwej ochrony przed deszczem, jak też niewystarczająca szczelność nie mogą jednakże zostać zrekompensowane przez żadną z badanych paroizolacji. Oznacza to także, że opisane nowe produkty nie są alternatywą dla starannego wykonawstwa. Założenie, że każde zawilgocenie i tak wyschnie dzięki zastosowaniu specjalnej paroizolacji, może okazać się bardzo kosztownym błędem. Dr. inż. H. Künzel Dr. inż. J. Radoń Bibliografia 1[1] Klopfer, H.: Nichtbelüftetes geneigtes Dach mit Sparrenvolldämmung Wasserdampdiffusion durch Flankenübertragung. Deutsches Architektenblatt 29 (1997), H.8, [2] Künzel, H.: Dachdeckung und Dachbelüftung. IRB-Verlag, Stuttgart (1996). 1[3] Künzel, H., Großkinsky T.: Feuchtesicherheit unbelüfteter Blechdächer; auf die Dampfbremse kommt es an! WKSB 43 (1998), H.42, [4] DIN 4108, Teil 3. Wärmeschutz im Hochbau, klimabedingter Feuchteschutz (1981). Rys. 12. Widok budynku doświadczalnego (u góry) oraz budowa muru pruskiego z ociepleniem od wewnątrz (u dołu z lewej) oraz przebieg pomierzonej wilgotności drewna przy braku paroizolacji i przy zastosowaniu folii adaptacyjnej PA (u dołu z prawej). 1[5] Tenwolde, A. et al.: Air Pressure in Wood Frame Walls. Proceedings Thermal VII ASHRAE Publications, Atlanta [6] Sagelsdorf, R., Rode C.: Eine wasserdurchlässige Dampfbremse als Hygrodiode. Schweizer Ingenieur und Architekt (SI+A) 1997, Nr [7] Künzel, H., Kasper, F.: Von der Idee einer feuchteadaptiven Dampfbremse bis zur Markteinführung. Bauphysik 20 (1998), H.6, [8] Künzel, H.: Kann bei vollgedämmten, nach außen diffusionsoffenen Steildachkonstruktionen auf eine Dampfbremse verzichtet werden? Bauphysik 18 (1996), H. 1, [9] DIN 68800, Teil 2. Holzschutz, vorbeugende bauliche Maßnahmen im Hochbau (1996). [10] Künzel H., Radoń J., Holm A., Schmidt T.: Zirkelbach D.: WUFI-Pro Handbuch, Fraunhofer Institut für Bauphysik (2003). [11] WTA-Merkblatt D. Bauphysikalische Anforderungen an Fachwerkfassaden (1997).

Zagadnienia fizyki budowli przy ocieplaniu od wewnątrz

Zagadnienia fizyki budowli przy ocieplaniu od wewnątrz Zagadnienia fizyki budowli przy ocieplaniu od wewnątrz YTONG MULTIPOR Xella Polska sp. z o.o. 31.05.2010 Izolacja od wnętrza Zazwyczaj powinno wykonać się izolację zewnętrzną. Pokrywa ona wówczas mostki

Bardziej szczegółowo

Sposób na ocieplenie od wewnątrz

Sposób na ocieplenie od wewnątrz Sposób na ocieplenie od wewnątrz Piotr Harassek Xella Polska sp. z o.o. 25.10.2011 Budynki użytkowane stale 1 Wyższa temperatura powierzchni ściany = mniejsza wilgotność powietrza Wnętrze (ciepło) Rozkład

Bardziej szczegółowo

Ocieplanie od wewnątrz

Ocieplanie od wewnątrz Ocieplanie od wewnątrz Ocieplenie od wewnątrz alternatywa czy ratunek? Istnieje grupa budynków, które z różnych względów nie mogą lub nie powinny być ocieplone od zewnątrz: obiekty zabytkowe obiekty o

Bardziej szczegółowo

Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych

Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych W wyniku programu badań transportu wilgoci i soli rozpuszczalnych w ścianach obiektów historycznych, przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Pozycja okna w murze. Karol Reinsch, Aluplast Sp. z o.o.

Pozycja okna w murze. Karol Reinsch, Aluplast Sp. z o.o. Pozycja okna w murze Karol Reinsch, Aluplast Sp. z o.o. Określenie dokładnego miejsca montażu okna w murze otworu okiennego należy przede wszystkim do obowiązków projektanta budynku. Jest to jeden z ważniejszych

Bardziej szczegółowo

Multipor system izolacji termicznej ścian i stropów. Małgorzata Bartela, Product Manager Xella Polska

Multipor system izolacji termicznej ścian i stropów. Małgorzata Bartela, Product Manager Xella Polska system izolacji termicznej ścian i stropów Małgorzata Bartela, Product Manager Xella Polska Xella Polska Bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego Mineralne płyty izolacyjne Bloki wapienno-piaskowe

Bardziej szczegółowo

Wilgoć - czynnik oddziaływujący na budynek

Wilgoć - czynnik oddziaływujący na budynek Wilgoć - czynnik oddziaływujący na budynek Tylko niektóre czynniki oddziałujące na budynek mogą stwarzać równie intensywne i istotne dla jego prawidłowego funkcjonowania zagrożenie jak wilgoć w różnych

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM WIEDZY. Opracowanie: BuildDesk Polska CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW I ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE NOWE PRZEPISY.

KOMPENDIUM WIEDZY. Opracowanie: BuildDesk Polska CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW I ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE NOWE PRZEPISY. Sprawdzanie warunków cieplno-wilgotnościowych projektowanych przegród budowlanych (wymagania formalne oraz narzędzie: BuildDesk Energy Certificate PRO) Opracowanie: BuildDesk Polska Nowe Warunki Techniczne

Bardziej szczegółowo

Dachy skośne porównanie systemu izolacji nakrokwiowej płytami poliuretanowymi z metodami wykorzystującymi tradycyjne materiały budowlane

Dachy skośne porównanie systemu izolacji nakrokwiowej płytami poliuretanowymi z metodami wykorzystującymi tradycyjne materiały budowlane Dachy skośne porównanie systemu izolacji nakrokwiowej płytami poliuretanowymi z metodami wykorzystującymi tradycyjne materiały budowlane Około trzydzieści lat temu w Polsce upowszechniły się techniki zagospodarowywania

Bardziej szczegółowo

Trwałość niewentylowanych dachów płaskich

Trwałość niewentylowanych dachów płaskich Trwałość niewentylowanych dachów płaskich Ważne jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne wyniki badań weryfikują poprawność poszczególnych wariantów Problem niewentylowanych i wentylowanych dachów płaskich

Bardziej szczegółowo

Membrany dachowe. Kompletny system membran dachowych, paroizolacji i akcesoriów montażowo-uszczelniających

Membrany dachowe. Kompletny system membran dachowych, paroizolacji i akcesoriów montażowo-uszczelniających Membrany dachowe Kompletny system membran dachowych, paroizolacji i akcesoriów montażowo-uszczelniających Membrany paroprzepuszczalne ISOVENT Classic 3-warstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności,

Bardziej szczegółowo

Dom KORNELIA - studium energooszczędności cz. 3 Analiza cieplno-wilgotnościowa

Dom KORNELIA - studium energooszczędności cz. 3 Analiza cieplno-wilgotnościowa strona 1 Dom KORNELIA - studium energooszczędności cz. 3 Analiza cieplno-wilgotnościowa 15. Ocena zagrożenia pleśnią na powierzchni wewnętrznej przegród Dla obliczonych w p. 7 wartości współczynników przenikania

Bardziej szczegółowo

posiadać minimalną przepuszczalność powietrza, być odpornym na uszkodzenia podczas budowy, zachowywać swoje właściwości przez okres trwałości budynku.

posiadać minimalną przepuszczalność powietrza, być odpornym na uszkodzenia podczas budowy, zachowywać swoje właściwości przez okres trwałości budynku. www.lech-bud.org Budownictwo energooszczędne - uszczelnienie budynku (opóźniacz przepływu powietrza) Maksymalne uszczelnienie budynku, przy zapewnieniu prawidłowej wymiany powietrza to podstawowe cechy

Bardziej szczegółowo

Ocieplanie od wewnątrz. 20.10.2011, Warszawa

Ocieplanie od wewnątrz. 20.10.2011, Warszawa Ocieplanie od wewnątrz 20.10.2011, Warszawa Piotr Harassek Xella Polska sp. z o.o. 24.10.2011 Xella Polska Mineralne płyty izolacyjne Bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego Bloki wapienno-piaskowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego. 2.2. Materiały ochrony przeciwwilgociowej i/izolacje cieplne

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego. 2.2. Materiały ochrony przeciwwilgociowej i/izolacje cieplne www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 2.2. Materiały ochrony przeciwwilgociowej i/izolacje cieplne Ochrona przeciwwilgociowa budynku wymaga

Bardziej szczegółowo

OCIEPLANIE DOMÓW CELULOZĄ ISOFLOC F: ŚCIANY JEDNORODNE

OCIEPLANIE DOMÓW CELULOZĄ ISOFLOC F: ŚCIANY JEDNORODNE OCIEPLANIE DOMÓW CELULOZĄ ISOFLOC F: ŚCIANY JEDNORODNE Jakie normy regulują izolacyjność cieplną ścian? Izolacyjność cieplną przegród reguluje Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

YTONG MULTIPOR MINERALNE PŁYTY IZOLACYJNE. Xella Polska sp. z o.o

YTONG MULTIPOR MINERALNE PŁYTY IZOLACYJNE. Xella Polska sp. z o.o YTONG MULTIPOR MINERALNE PŁYTY IZOLACYJNE Xella Polska sp. z o.o. 31.05.2010 YTONG MULTIPOR YTONG MULTIPOR jest mineralnym materiałem produkowanym na bazie piasku kwarcowego, wapna, cementu i wody z dodatkiem

Bardziej szczegółowo

1. Szczelność powietrzna budynku

1. Szczelność powietrzna budynku 1. Szczelność powietrzna budynku Wymagania prawne, pomiary Nadmierna infiltracja powietrza do budynku powoduje: Straty energetyczne Przenikanie wilgoci do przegród budynku. Wilgoć niszczy materiały konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Pozycja okna w ścianie

Pozycja okna w ścianie Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych cz. 4 Włodzimierz Matusiak mgr inż. inżynierii środowiska audytor energetyczny. Pozycja okna w ścianie W poprzednich artykułach tego cyklu (Twój Filar

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY SYSTEM BUDOWLANY

INNOWACYJNY SYSTEM BUDOWLANY INNOWACYJNY SYSTEM BUDOWLANY PORÓWNANIE POPULARNYCH SYSTEMÓW Z SYSTEMEM GREMAGOR Warszawa, Styczeń 2016 Różnice systemu GreMagor - charakterystyka System kanadyjski Ściana dyfuzyjnie zamknięta. Od strony

Bardziej szczegółowo

O PEWNYCH ASPEKTACH PROJEKTOWANIA ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD PEŁNYCH

O PEWNYCH ASPEKTACH PROJEKTOWANIA ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD PEŁNYCH Hanna Jędrzejuk, dr hab. inż. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa Piotr Kowalewski Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa O PEWNYCH

Bardziej szczegółowo

Folie jako opóźniacze pary wodnej i powietrza

Folie jako opóźniacze pary wodnej i powietrza www.lech-bud.org Folie jako opóźniacze pary wodnej i powietrza Paroizolacja i wiatroizolacja to dwie powszechnie używane nazwy dla folii mających zastosowanie w lekkim budownictwie szkieletowym. Nazwą

Bardziej szczegółowo

2. Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER

2. Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER 2. Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER wstęp Każdy właściciel chciałby uniknąć strat ciepła związanych z ogrzewaniem budynku w porze zimowej. Nie wystarczy tylko zaizolować dach czy też ściany, ale

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia przenikania ciepła i pary wodnej przez przegrody. Krystian Dusza Jerzy Żurawski

Wybrane zagadnienia przenikania ciepła i pary wodnej przez przegrody. Krystian Dusza Jerzy Żurawski Wybrane zagadnienia przenikania ciepła i pary wodnej przez przegrody jednowarstwowe Krystian Dusza Jerzy Żurawski Doświadczenia eksploatacyjne przegród jednowarstwowych z ceramiki poryzowanej Krystian

Bardziej szczegółowo

Ocieplenie poddasza, czy żart?

Ocieplenie poddasza, czy żart? Ocieplenie poddasza, czy żart? strona 1 Ocieplenie poddasza, czy żart? Znana na rynku warszawskim firma developerska zwróciła się o ustalenie przyczyn zawilgoceń i plam wokół okien na wszystkich poddaszach

Bardziej szczegółowo

H-Block. Copyright Solcraft sp. z o.o. All Rights Reserved www.solcraft.pl

H-Block. Copyright Solcraft sp. z o.o. All Rights Reserved www.solcraft.pl H-Block Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości Izolacyjnej Płyty Konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block H-Block to: chroniona prawem patentowym izolacyjna płyta konstrukcyjna zbudowana

Bardziej szczegółowo

Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt

Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block to: chroniona prawem patentowym izolacyjna płyta konstrukcyjna zbudowana z pianki poliuretanowej,

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO DO OGRZEWANIA BUDYNKU A ZAWILGOCENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO DO OGRZEWANIA BUDYNKU A ZAWILGOCENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO DO OGRZEWANIA BUDYNKU A ZAWILGOCENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Robert STACHNIEWICZ Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU BIUROWEGO. 48-100 Głubczyce, ul. Sobieskiego 14/9

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU BIUROWEGO. 48-100 Głubczyce, ul. Sobieskiego 14/9 Projekt: Starostwo Prudnik Strona 1 Temat: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU BIUROWEGO Obiekt: BUDYNEK BIUROWY Adres: 48-370 Prudnik ul. Kościuszki 76 Jednostka proj.: Projektowanie i Nadzór Budowlany inż. Artur

Bardziej szczegółowo

Letni komfort. z mineralną wełną szklaną URSA. Stockbyte/Thinkstock

Letni komfort. z mineralną wełną szklaną URSA. Stockbyte/Thinkstock Letni komfort z mineralną wełną szklaną URSA Stockbyte/Thinkstock Twój letni komfort z URSA! istockphoto/thinkstock Nasz dom jest naszą ostoją, miejscem, które kochamy i gdzie spędzamy najlepsze momenty

Bardziej szczegółowo

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24 Przegląd d komputerowych narzędzi wspomagania analizy zagadnień fizyki budowli Krzysztof Żmijewski Doc. Dr hab. Inż. itp. itd. Zakład Budownictwa Ogólnego Zespół Fizyki Budowli 3.0 służy do określania

Bardziej szczegółowo

KORZYSTNY WSPÓŁCZYNNIK PRZY MNIEJSZEJ GRUBOŚCI

KORZYSTNY WSPÓŁCZYNNIK PRZY MNIEJSZEJ GRUBOŚCI IZOLACJA NATRYSKOWA BUDYNKÓW PRZEMYSŁOWYCH KORZYSTNY WSPÓŁCZYNNIK PRZY MNIEJSZEJ GRUBOŚCI Produkcja przemysłowa generuje wysokie koszty, dlatego właściciele firm, stawiając na oszczędności, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Ocieplenie dachu i poddasza 06.11.2007. Zmieniony 19.02.2008.

Ocieplenie dachu i poddasza 06.11.2007. Zmieniony 19.02.2008. Ocieplenie dachu i poddasza 06.11.2007. Zmieniony 19.02.2008. Przeważająca liczba budynków mieszkalnych w naszej strefie klimatycznej posiada poddasza ograniczone dachami skośnymi. Coraz częściej pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości i prawidłowości docieplenia budynku metodą termowizyjną

Ocena jakości i prawidłowości docieplenia budynku metodą termowizyjną Ocena jakości i prawidłowości docieplenia budynku metodą termowizyjną Badania termowizyjne rejestrują wady izolacji termicznej budynku oraz wszelkie mostki i nieszczelności, wpływające na zwiększenie strat

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE PRZY RENOWACJI ŚCIAN BUDYNKÓW Z MURU PRUSKIEGO

PROBLEMY CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE PRZY RENOWACJI ŚCIAN BUDYNKÓW Z MURU PRUSKIEGO Architectura 5 (1) 2006, 45 53 PROBLEMY CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE PRZY RENOWACJI ŚCIAN BUDYNKÓW Z MURU PRUSKIEGO Jan Radoń, Hartwig Künzel 2 Akademia Rolnicza w Krakowie, Instytut Fraunhofera Fizyki Budowli

Bardziej szczegółowo

Analiza cieplno-wilgotnościowa ścian piętra plebanii w Choroszczy

Analiza cieplno-wilgotnościowa ścian piętra plebanii w Choroszczy Analiza cieplno-wilgotnościowa ścian piętra Plebanii w Choroszczy strona 1 Analiza cieplno-wilgotnościowa ścian piętra plebanii w Choroszczy Jak opisałem w raporcie Problemy z elewacją zabytkowej Plebanii

Bardziej szczegółowo

Metoda z obmurowaniem. FB VII w05 2005-11-17. Termomodernizacja w Polsce. Dotychczasowe efekty. Dotychczasowe efekty termomodernizacji

Metoda z obmurowaniem. FB VII w05 2005-11-17. Termomodernizacja w Polsce. Dotychczasowe efekty. Dotychczasowe efekty termomodernizacji Termomodernizacja budynków Krzysztof Żmijewski Doc. Dr hab. Inż. itp. itd. Zakład Budownictwa Ogólnego Zespół Fizyki Budowli Termomodernizacja w Polsce Termomodernizacja budynków w Polsce przy finansowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej IZOLACJE TERMICZNE:

Bardziej szczegółowo

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści H-Block H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści Idea produktu... 3 Warianty płyty H-Block... 4 Zastosowanie Izolacyjnych Płyt Konstrukcyjnych H-Block... 5 H-Block plus... 6 Zastosowanie Izolacyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CALEO SYSTEM OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO, SUFITOWEGO I ŚCIENNEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI CALEO SYSTEM OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO, SUFITOWEGO I ŚCIENNEGO OGRZEWANIE ENERGOOSZCZĘDNY DOMÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH CALEO 1. PODŁOGOWEGO, SUFITOWEGO I ŚCIENNEGO PROSZĘ WYBRAĆ ODPOWIEDNI RODZAJ OGRZEWANIA ORAZ PRZECZYTAĆ WŁAŚCIWĄ CZĘŚĆ Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa:

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 2.3. Wymagania techniczno-montażowe Wymagania techniczno-montażowe w zakresie ochrony budynku przed wilgocią

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DOMÓW Z DREWNA TECHNOLOGIA

BUDOWA DOMÓW Z DREWNA TECHNOLOGIA BUDOWA DOMÓW Z DREWNA TECHNOLOGIA Drewno jest naturalnym izolatorem wskutek jego słabego przewodnictwa termicznego. Drewno 12 razy lepiej izolujcymi ni beton i 350 razy ni stal. Materiał z drewna jest

Bardziej szczegółowo

Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna. pasywnej w Budzowie. dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna. pasywnej w Budzowie. dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna na przykładzie szkoły pasywnej w Budzowie dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska ZADANIA PRZEGRÓD PRZEŹROCZYSTYCH Przegrody przeźroczyste

Bardziej szczegółowo

2. PRZYKŁAD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA U

2. PRZYKŁAD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA U . PRZYKŁAD OBLICZANIA SPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA PRZYKŁAD Obliczyć współczynnik przenikania ciepła dla ścian wewnętrznych o budowie przedstawionej na rysunkach. 3 4 5 3 4 5.5 38.5 [cm] Rys.. Ściana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Załącznik nr 2 do SIWZ OBIEKT / ZAKRES ROBÓT TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU BUDYNKU OFICYNA lokalizacja Orońsko, ul. Topolowa 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY adres INWESTOR CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Analiza cieplno-wilgotnościowa ścian parteru Plebanii w Choroszczy

Analiza cieplno-wilgotnościowa ścian parteru Plebanii w Choroszczy Analiza cieplno-wilgotnościowa ścian parteru Plebanii w Choroszczy Jak opisałem w raporcie Problemy z elewacją zabytkowej Plebanii w Choroszczy, w całym budynku nie osiągano wymaganych temperatur powietrza

Bardziej szczegółowo

GOTOWE DOMY ENERGOOSZCZĘDNE I TRADYCYJNE

GOTOWE DOMY ENERGOOSZCZĘDNE I TRADYCYJNE GOTOWE DOMY ENERGOOSZCZĘDNE I TRADYCYJNE Barbara Młynek KALISZ UL. ROMAŃSKA 100 62-800 KALISZ TEL. 602 301 987 E-MAIL: GOTOWEDOMYENERGOOSZCZEDNE@WP.PL O FIRMIE Każdy z nas marzy o swoim własnym domu. Swoich

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACJI I OPIEKI PSYCHIATRYCZEJ W RACŁAWICACH ŚLĄSKICH

OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACJI I OPIEKI PSYCHIATRYCZEJ W RACŁAWICACH ŚLĄSKICH Projekt: Docieplenie budynku ORiOP Strona 1 OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACJI I OPIEKI PSYCHIATRYCZEJ W RACŁAWICACH ŚLĄSKICH Temat: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Badawczo Innowacyjne Sadyba sp. z o.o. jest kontynuatorem firmy, która działa na rynku budowlanym od 1999 roku.

Przedsiębiorstwo Badawczo Innowacyjne Sadyba sp. z o.o. jest kontynuatorem firmy, która działa na rynku budowlanym od 1999 roku. Przedsiębiorstwo Badawczo Innowacyjne Sadyba sp. z o.o. jest kontynuatorem firmy, która działa na rynku budowlanym od 1999 roku. Z firmy specjalizującej się w modernizacjach pomieszczeń akustycznych (studia

Bardziej szczegółowo

Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej Projekt ocieplenia stropodachu w niskiej części obiektu Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej Projektanci BRANŻA: Imię i Nazwisko: Nr. Upr.: Data: Podpis: Mgr inż. arch. Mariola Trzeciak Inż.

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej

Termomodernizacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej E KS P LO ATA C J A M O D E N I Z A C J A Termomodernizacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej Dr inż. Aleksander Byrdy, dr inż. Czesław Byrdy, Politechnika Krakowska Zgodnie z zaleceniami fizyki

Bardziej szczegółowo

Schiedel THERMO NOWOŚĆ THE

Schiedel THERMO NOWOŚĆ THE THERMO NOWOŚĆ THE 225 Spis treści Strona Krótka charakterystyka 227 Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania 228 231 Wykonanie i program dostawczy 232 226 Krótka charakterystyka Opis Pustaki wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych Optymalizacja energetyczna budynków Świadectwo energetycznej Fizyka budowli dla z BuildDesk. domu jednorodzinnego. Instrukcja krok po kroku Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego

Bardziej szczegółowo

Usługi Ciesielskie Grzegorz Woźny

Usługi Ciesielskie Grzegorz Woźny Usługi Ciesielskie Grzegorz Woźny Przedstawiamy Państwu ofertę naszych usług. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowie domów szkieletowych oraz więźb dachowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania cieplnego budynków

Podstawy projektowania cieplnego budynków Politechnika Gdańsk Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Podstawy projektowania cieplnego budynków Zadanie projektowe Budownictwo Ogólne, sem. IV, studia zaoczne ETAP I Współczynnik przenikania ciepła

Bardziej szczegółowo

PL B1 GŁĄB ANDRZEJ, GLIWICE, PL BUP 25/03 ANDRZEJ GŁĄB, GLIWICE, PL WUP 05/10. rzecz. pat.

PL B1 GŁĄB ANDRZEJ, GLIWICE, PL BUP 25/03 ANDRZEJ GŁĄB, GLIWICE, PL WUP 05/10. rzecz. pat. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205762 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 354386 (22) Data zgłoszenia: 10.06.2002 (51) Int.Cl. F24F 5/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

ŚCIANY RYS HISTORYCZNY

ŚCIANY RYS HISTORYCZNY ŚCIANY RYS HISTORYCZNY Dawniej ściany budowano z jednego rodzaju materiału - kamienia, cegły, gliny. Gdyby budować z nich ściany, które spełniają wymagania obecnie obowiązującej normy cieplnej, musiałyby

Bardziej szczegółowo

Szybki sposób na piękne ściany

Szybki sposób na piękne ściany BOTAMENT RENOVATION Szybki sposób na piękne ściany Inteligentny system tynków regulujących wilgotność Materiały budowlane dla fachowców Przyczyny i skutki Zawilgocenia murów Długotrwałe zawilgocenie murów

Bardziej szczegółowo

BRUCHAPaneel. Ogniotrwała Ściana WP-F ŁĄCZENIE WIDOCZNE

BRUCHAPaneel. Ogniotrwała Ściana WP-F ŁĄCZENIE WIDOCZNE 31 61 PŁYTA AKUSTYCZNA WP-A 1 PROFIL 6 50 PROFIL 5 BRUCHAPaneel PROFIL 4 PROFIL 3 PROFIL Ogniotrwała Ściana WP-F ŁĄCZENIE WIDOCZNE dobre możliwości tłumienia dźwięku bogata różnorodność profili ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

YTONG MULTIPOR Mineralne płyty izolacyjne

YTONG MULTIPOR Mineralne płyty izolacyjne YTONG MULTIPOR Mineralne płyty izolacyjne Jarosław Kraś Xella Polska sp. z o.o. 25.10.2011 YTONG MULTIPOR YTONG MULTIPOR jest mineralnym materiałem produkowanym na bazie piasku kwarcowego, wapna, cementu

Bardziej szczegółowo

Dylatacje. Podręcznik A3. Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

Dylatacje. Podręcznik A3. Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych Podręcznik A3 Dylatacje Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych W większości obiektów budowlanych stosowane są szczeliny dylatacyjne. Szczeliny te muszą przejąć naprężenia wynikające ze zmian

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część VIII.

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część VIII. WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne Część VIII Hydroizolacje www.wseiz.pl HYDROIZOLACJE Izolacje są to, posiadające

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 3. PROJEKT TECHNICZNY Nazwa zadania: Remont elewacji budynku frontowego. Ocieplenie ścian. Kolorystyka elewacji. Wymiana pokrycia

Bardziej szczegółowo

RIGISTIL. System mocowania płyt g-k Rigips

RIGISTIL. System mocowania płyt g-k Rigips najłatwiejszy i najszybszy w montażu system zabudowy wnętrz RIGISTIL System mocowania płyt g-k Rigips Zabudowa poddasza RIGISTIL to opatentowany przez Rigips system ryflowanych profili metalowych i wieszaków

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TERMOWIZYJNA. Dla: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Spółdzielców 24 w Polanicy-Zdrój

EKSPERTYZA TERMOWIZYJNA. Dla: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Spółdzielców 24 w Polanicy-Zdrój EKSPERTYZA TERMOWIZYJNA Dla: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Spółdzielców 24 w Polanicy-Zdrój Jelcz Laskowice, styczeń 2013 r. Wykonał: mgr inż. Jacek Załubski numer certyfikatu ukończenia kursu wykonywania

Bardziej szczegółowo

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ OCENA OCHRONY CIEPLNEJ 26. W jakich jednostkach oblicza się opór R? a) (m 2 *K) / W b) kwh/m 2 c) kw/m 2 27. Jaka jest zależność pomiędzy współczynnikiem przewodzenia ciepła λ, grubością warstwy materiału

Bardziej szczegółowo

Sufitowa folia grzewcza niewidoczne ogrzewanie komfortowe

Sufitowa folia grzewcza niewidoczne ogrzewanie komfortowe Sufitowa folia grzewcza niewidoczne ogrzewanie komfortowe Sufitowa folia grzewcza jest niewidoczna i nie zajmuje miejsca, ponieważ montowana jest wewnątrz stropu. Ogrzewanie sufitowe wraz z podłączonym

Bardziej szczegółowo

Analiza cieplno-wilgotnościowa ścian parteru plebanii w Choroszczy strona 1. Analiza cieplno-wilgotnościowa ścian parteru plebanii w Choroszczy

Analiza cieplno-wilgotnościowa ścian parteru plebanii w Choroszczy strona 1. Analiza cieplno-wilgotnościowa ścian parteru plebanii w Choroszczy Analiza cieplno-wilgotnościowa ścian parteru plebanii w Choroszczy strona 1 Analiza cieplno-wilgotnościowa ścian parteru plebanii w Choroszczy Jak opisałem w raporcie Problemy z elewacją zabytkowej Plebanii

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY. Opracowanie: Magdalena Szczerba

BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY. Opracowanie: Magdalena Szczerba BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY Opracowanie: Magdalena Szczerba MITY Budynki bardzo drogie na etapie budowy Są droższe ale o 5-10% w zależności od wyposażenia Co generuje dodatkowe koszty Zwiększona grubość

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku o ozdobnych, ceglanych elewacjach

Termomodernizacja budynku o ozdobnych, ceglanych elewacjach Xella Polska Sp. z o.o. ul. Pilchowicka 9/11 02-175 Warszawa 801 122 227 www.ocieplenieodwewnatrz.pl Termomodernizacja budynku o ozdobnych, ceglanych elewacjach Ocieplenie budynków z ceglanymi, historycznymi

Bardziej szczegółowo

Zmiany izolacyjności cieplnej przegród budowlanych na tle modyfikacji obowiązujących norm i przepisów

Zmiany izolacyjności cieplnej przegród budowlanych na tle modyfikacji obowiązujących norm i przepisów Zmiany izolacyjności cieplnej przegród budowlanych na tle modyfikacji obowiązujących norm i przepisów Tomasz STEIDL *) Rozwój budownictwa mieszkaniowego w sytuacji przechodzenia na gospodarkę rynkową uwarunkowany

Bardziej szczegółowo

Oddychalność elementów budynku

Oddychalność elementów budynku Oddychalność elementów budynku WARUNEK ZDROWEGO I KOMFORTOWEGO KLIMATU POWIETRZNEGO W POMIESZCZENIACH? TREŚĆ Streszczenie Wprowadzenie Komfort powietrzny w pomieszczeniu a wilgotność Kondensacja na powierzchni

Bardziej szczegółowo

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!!

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!! 4. Sporządzenie świadectwa energetycznego w Excelu dla zmodyfikowanego budynku, poprzez wprowadzenie jednej lub kilku wymienionych zmian, w celu uzyskania standardu budynku energooszczędnego, tj. spełniającego

Bardziej szczegółowo

Adres ul. Kirasjerów 3 Adres siedziby ul. X w Szczecinie Osoba wykonująca badanie termowizyjne. mgr inż. Beata Ziembicka Osoba kontaktowa Jan K.

Adres ul. Kirasjerów 3 Adres siedziby ul. X w Szczecinie Osoba wykonująca badanie termowizyjne. mgr inż. Beata Ziembicka Osoba kontaktowa Jan K. Image and Object Parameters Text Comments Description Analizę przeprowadzono celem sprawdzenia jakości termicznej budynku uwzględniając wpływ parametrów zewnętrznych. Badania wykonano z zewnątrz i wewnątrz

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe

Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe 1. Wstęp Klimatyzacja hali basenu wymaga odpowiedniej wymiany i dystrybucji powietrza, która jest kształtowana przez nawiew oraz wywiew.

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegrody płaskiej

Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegrody płaskiej Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegrody płaskiej - - Wstęp teoretyczny Jednym ze sposobów wymiany ciepła jest przewodzenie.

Bardziej szczegółowo

PolDeck BD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolDeck BD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie Płyta to najnowsza i najbardziej zaawansowana technologicznie poz. w asortymencie płyt warstwowych EuroPanels. jest dachową płyta warstwową wykonaną w atrakcyjnej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu

OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu I. Dane ogólne 1.1. Obiekt : Szkoła Podstawowa w Długiem Gm. Koluszki 1.2. Lokalizacja : Długie Gm. Koluszki dz. Nr 235/4 1.3. Inwestor : Urząd

Bardziej szczegółowo

S E M I N A R I U M nt.

S E M I N A R I U M nt. Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku InŜynier ynierów w i Techników w Budownictwa w Poznaniu oraz Wielkopolska Okręgowa Izba InŜynier ynierów w Budownictwa i Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie budowli zabytkowych komfort ludzi a ochrona konserwatorska

Ogrzewanie budowli zabytkowych komfort ludzi a ochrona konserwatorska Ogrzewanie budowli zabytkowych komfort ludzi a ochrona konserwatorska Roman Kozłowski Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Problem Pierwotnie budowle zabytkowe

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

Płyty izolacyjne IZOROL-L

Płyty izolacyjne IZOROL-L Płyty izolacyjne IZOROL-L Opis Płyty wykonane są z pasków styropianowych oklejonych jednostronnie laminatem folii polietylenowej i polipropylenowej metalizowanej aluminium o łącznej grubości 0,13mm. Do

Bardziej szczegółowo

ul. Skarbka z Gór 132, pomiar z okna administracji.

ul. Skarbka z Gór 132, pomiar z okna administracji. ul. Skarbka z Gór 132, pomiar z okna administracji. AR2 2,5 C 2-2 -4-6 -7,5 C Ir_271.jpg -,7 C -3,7 C 5,7 C -7,5 C AR2 : max -,5 C AR2 : min -4,4 C 2-2 -4 Time of creation 19:28:17 : avg -3,5 C AR2 : avg

Bardziej szczegółowo

DACHOWE FOLIE I MEMBRANY. www.fakro.pl

DACHOWE FOLIE I MEMBRANY. www.fakro.pl DACHOWE I 01 FOLIE I MEMBRANY 1 HO CZY TWÓJ DACH ODDYCHA? membrany sposób na suchy i ciepły dach HO HO HO HO HO HO Firma FAKRO posiada w swojej ofercie szeroką gamę membran i folii przeznaczonych do wstępnego

Bardziej szczegółowo

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach Płyty drewnopochodne do zastosowań konstrukcyjnych Płyty drewnopochodne, to szeroka gama materiałów wytworzonych z różnej wielkości cząstek materiału drzewnego, formowane przez sklejenie przy oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

R = 0,2 / 0,04 = 5 [m 2 K/W]

R = 0,2 / 0,04 = 5 [m 2 K/W] ZADANIA (PRZYKŁADY OBLICZENIOWE) z komentarzem 1. Oblicz wartość oporu cieplnego R warstwy jednorodnej wykonanej z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła = 0,04 W/mK i grubości d = 20 cm (bez współczynników

Bardziej szczegółowo

www.kgprojekty.pl tel. kom. +48 888 591 188 PROJEKT WYKONAWCZY

www.kgprojekty.pl tel. kom. +48 888 591 188 PROJEKT WYKONAWCZY KGProjekty www.kgprojekty.pl tel. kom. +48 888 591 188 Kompleksowa Dokumentacja Budowlana PROJEKT WYKONAWCZY Temat opracowania: Forma opracowania: Obiekt: Adres: Lokalizacja: Inwestor: Jednostka projektowa:

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o Kraków. ul. Juliusza Lea 116. Laboratorium Urządzeń Chłodniczych

Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o Kraków. ul. Juliusza Lea 116. Laboratorium Urządzeń Chłodniczych Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o. 30-133 Kraków ul. Juliusza Lea 116 Laboratorium Urządzeń Chłodniczych e-mail: laboratorium@coch.pl tel. 12 637 09 33 wew. 203, 161, 160 www.coch.pl

Bardziej szczegółowo

tynk gipsowy 1,5cm bloczek YTONG 24cm, odmiana 400 styropian 12cm tynk cienkowarstwowy 0,5cm

tynk gipsowy 1,5cm bloczek YTONG 24cm, odmiana 400 styropian 12cm tynk cienkowarstwowy 0,5cm Ściana zewnętrzna stykająca się z powietrzem zewnętrznym ściana dwuwarstwowa (ti>16 C) w budynku jednorodzinnym tynk gipsowy 1,5cm bloczek YTONG 24cm, odmiana 400 styropian 12cm tynk cienkowarstwowy 0,5cm

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość przy ul. Przykład 1 w Poznaniu. Raport nr T01/2015

Nieruchomość przy ul. Przykład 1 w Poznaniu. Raport nr T01/2015 Raport z termowizji T01/2015 Nieruchomość przy ul. Przykład 1 w Poznaniu Raport ze zdjęć termowizyjnych budynku wykonany na podstawie wizji lokalnej z dnia 10.02.2015 r., godz. 7:00. Raport wykonany dla

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚCI WYBRANYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

WŁASNOŚCI WYBRANYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH WŁASNOŚCI WYBRANYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W celu właściwego zaprojektowania przegród budynków pod względem zarówno cieplno-wilgotnościowym (komfort cieplny), jak i z uwagi na jakość powietrza wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE KARTA OPIS WYROBU Pustaki wentylacyjne produkowane przez firmę Schiedel Sp. z o.o. wykonywane są z keramzytobetonu o gęstości 1200 kg / m 3 i wytrzymałości na ściskanie minimum

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 1.5. Wymagania techniczno-montażowe dla konstrukcji ścian zewnętrznych Ściana jest przegrodą oddzielającą

Bardziej szczegółowo

Posadzka parteru beton 10 cm, podłoga drewniana 1,5 cm na legarach 6 cm. Ściany fundamentowe. beton 25 cm

Posadzka parteru beton 10 cm, podłoga drewniana 1,5 cm na legarach 6 cm. Ściany fundamentowe. beton 25 cm OPIS OBIEKTU: Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne z cegły pełnej i bloczków gazobetonu z izolacyjną przerwą powietrzną ok. 3 cm między materiałami. Od środka tynk cementowo -

Bardziej szczegółowo

DESKI ELEWACYJNE, SZALUNKOWE, BOAZERYJNE TARASOWE

DESKI ELEWACYJNE, SZALUNKOWE, BOAZERYJNE TARASOWE DESKI ELEWACYJNE, SZALUNKOWE, BOAZERYJNE TARASOWE klasyka tradycja nowoczesność deska elewacyjna PROSTA Deska elewacyjna Deco-Taras doskonale nadaje się do montażu na zewnętrznych ścianach domów, nadając

Bardziej szczegółowo

Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii Struktura zużycia energii w Polsce Ponad 13 mln istniejących mieszkań Blisko 1 mln mieszkań nie posiadających ocieplenia!

Bardziej szczegółowo

Ultra COOL Pigment. Trwałość, ochrona, komfort.

Ultra COOL Pigment. Trwałość, ochrona, komfort. Ultra COOL Pigment Trwałość, ochrona, komfort. System Ultra Cool Pigment Nowatorski System Ultra Cool Pigment zapewnia trwałość koloru, ochronę fasad przed wpływem i następstwami wysokich temperatur (jak

Bardziej szczegółowo