IV. ZARZĄDZANIE PLIKAMI - WORKFLOWSTATION DESKTOP Import projektu Interfejs panelu projektu Operacje na plikach...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IV. ZARZĄDZANIE PLIKAMI - WORKFLOWSTATION DESKTOP... 15 1. Import projektu... 15 2. Interfejs panelu projektu... 15 3. Operacje na plikach..."

Transkrypt

1

2

3 Spis treści I. WSTĘP DO WORKFLOW STATION... 5 a) Charakterystyka ogólna... 5 b) Architektura... 5 c) Uprawnienia... 5 II. INSTALACJA SYSTEMU Serwer aplikacji Tomcat Instalacja Serwer plików Git Instalacja WorkflowStation Desktop Instalacja Konfiguracja wstępna... 7 III. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM WORKFLOWSTATION WEB Logowanie Powiadomienia Kursy walut Pulpit Panel główny HOME Menu RAPORTY zbiorcze analizy projektowe Menu PROJEKTY zarządzanie projektami Menu ZADANIA zarządzanie zadaniami w projekcie Menu UTWÓRZ ZADANIE tworzenie zadań w projekcie Menu WYKRES GANTT A kontrola terminów realizacji zadań Menu LOGI PRACY kontrola czasu i efektu pracy Menu PLIKI podgląd plików projektu Menu KALENDARZ zarządzanie terminami Menu WIKI baza wiedzy Menu KONTAKTY zarządzanie kontaktami Menu KLIENCI lista klientów firmy Menu KONFIGURACJA administracja Systemem Menu UŻYTKOWNICY administracja użytkownikami Systemu... 14

4 IV. ZARZĄDZANIE PLIKAMI - WORKFLOWSTATION DESKTOP Import projektu Interfejs panelu projektu Operacje na plikach... 17

5 I. WSTĘP DO WORKFLOW STATION a) Charakterystyka ogólna astory3d WorkflowStation to platforma do prowadzenia projektów dla branży grafiki 3D. Ideą powstania Systemu była potrzeba, zgłaszana przez grafików 3D, braku jednolitej platformy służącej zarówno do zarządzania projektami 3D, kontroli produkcji, jak i do obsługi dużej ilości plików multimedialnych w projekcie. WorkflowStation przeznaczona jest dla studiów 3D: dla grafików, menedżerów projektu, zarządu a także dla klientów firmy. System w szczególności służy do: a) zarządzania i kontroli nad projektem produkcyjnym (zadania, logi pracy z komentarzami, załącznikami i wizualnym nanoszeniem uwag na grafiki, Gantt, kalendarz, podgląd plików projektu, baza wiedzy) b) zarządzania plikami projektu (serwer plików, zdefiniowana struktura katalogów, lokalne i zdalne repozytorium, wersjonowanie, komentowanie) Umożliwia kontrolę kosztów zadań wg modelu fixed-price lub stawki godzinowej; wybór waluty dla każdego użytkownika (istotne przy zagranicznych wykonawcach), automatycznie pobiera kursy walut z NBP; wspiera wielojęzyczność (również danych słownikowych). b) Architektura Platforma WorkflowStation składa się z dwóch części: 1. WorkflowStation Web główna część systemu, postawiona na serwerze aplikacji Tomcat, dostępna przez przeglądarkę internetową, służąca do zarządzania projektem, podglądu plików projektu, edycji bazy wiedzy, kalendarza, automatycznego pobieranie w tle kursów walut z NBP. 2. WorkflowStation Desktop podsystem instalowany na komputerach użytkowników (Windows, Mac), służący do obsługi plików projektu, oparty na systemie wersjonowania Git. Łączy się z serwerem plików Git w celu transferu plików i komentarzy commita (wpisywanych ręcznie jako opis zmian do wysyłanych na serwer zmienionych plików). c) Uprawnienia Każdy użytkownik WorkflowStation Web ma przypisaną rolę (domyślne to: Zarząd, Menedżer projektu, Wykonawca, Administrator). Istnieje możliwość modyfikacji uprawnień dla domyślnych ról i tworzenia nowych. Użytkownik WorkflowStation Desktop ma własny klucz prywatny/publiczny (Public Key Infractructure), który autoryzuje go na Serwerze plików Git.

6 II. INSTALACJA SYSTEMU Instalacji części serwerowej dokonuje się na serwerze Linux (Debian, Fedora, etc.). W przykładach będą wykorzystywane komendy Debiana. Należy mieć uprawnienia root. WorfklowStation Desktop instaluje się indywidualnie na komputerach użytkowników. 1. Serwer aplikacji Tomcat Na serwerze Tomcat osadzana jest aplikacja WorkflowStation Web. 1. Instalacja a) zainstalować serwer aplikacji Tomcat: apt-get install tomcat6 tomcat6-admin tomcat6-common tomcat6-user tomcat6-docs tomcat6-examples b) zainstalować serwer baz danych MySQL: apt-get install mysql-server mysql-client c) utworzyć pustą bazę danych, np. poleceniem mysql: mysql -h localhost -u root p mysql> create database WorkflowStationDB; mysql> grant CREATE,INSERT,DELETE,UPDATE,SELECT on WorkflowStationDB.* to mysql> set password for wsdbuser = password('mysecretpassword'); mysql> flush privileges; mysql> exit; UWAGA: tabele i dane początkowe utworzą się same podczas pierwszego uruchomienia aplikacji na serwerze Tomcat. Późniejsze wykasowanie tabel spowoduje odtworzenie stanu początkowego po kolejnym restarcie Tomcata. d) do zmiennej JAVA_OPTS w pliku bin/catalina.sh dopisać -Drun.mode=production e) wgrać plik główny aplikacji - WorkflowStation.war do katalogu Tomcata (webapps/) i uruchomić Tomcata (bin/startup.sh) celem rozpakowania się pliku.war (można go też rozpakować ręcznie poleceniem unzip) f) zamknąć Tomcata (bin/shutdown.sh) g) skonfigurować dostęp do bazy danych poprzez odpowiednie pliki properties, które znajdują się w katalogu [ścieżka do rozpakowanego WAR a]/web-inf/classes/props/ np.: db.driver=com.mysql.jdbc.driver db.url=jdbc:mysql://localhost/workflowstationdb db.user=wsdbuser db.password=mysecretpassword 2. Serwer plików Git Na serwerze Linux konfigurowane jest również repozytorium plików projektów oparte na systemie wersjonowania Git wykorzystywany przez WorkflowStation Desktop. W aplikacji WorkflowStation Web możliwy jest podgląd plików projektu, w postaci drzewa katalogów lub miniatur, z opcją otwarcia pliku.

7 1. Instalacja a) zalogować się na użytkownika, który uruchamia Tomcata i wygenerować parę kluczy poleceniem: ssh-keygen t rsa Podczas generowania klucza nie podawać hasła. Jeżeli zostanie podane hasło, aplikacja nie będzie mogła zarządzać konfiguracją Gitosis a, tworzyć nowych repozytoriów, ani pobierać zmian. Ważne jest to aby inni użytkownicy maszyny na której uruchomiony jest serwer nie mieli dostępu do wygenerowanego klucza. Domyślnie uprawnienia nie pozwalają na taki dostęp, najlepiej upewnić się czy tak jest wykonując: cd ~/.ssh/ Plik id_rsa powinien mieć uprawnienia 600 (-rw ). b) jako root zainstalować pakiet Gitosis: apt-get install gitosis c) zalogować się jako użytkownik git i zaimportować klucz id_rsa użytkownika tomcat gitosis-init < [path_to_tomcat_id_rsa]/id_rsa.pub d) zainicjować repozytorium Git: git clone więcej o instalacji git na: 3. WorkflowStation Desktop Część desktopowa WorkflowStation instalowana jest lokalnie na komputerze każdego użytkownika. Wspierane są następujące systemy operacyjne: Windows 7/Vista/XP, Mac OS. 1. Instalacja a) zainstalować Java JRE 6 lub 7, w wersji 32 bit (Windows) b) uruchomić plik setup.exe (Windows 7/Vista/XP) lub setup.jar (Mac OS, Windows 7/Vista/XP) 2. Konfiguracja wstępna a) w menu Opcje -> Konfiguracja należy wpisać swoje imię i nazwisko, adres (taki sam jak w WorkflowStation Web) oraz wybrać język interfejsu (polski, angielski). Imię i nazwisko będzie dodawane do każdego komentarza przy wysłaniu pliku na serwer. b) w menu Opcje -> Pokaż klucz publiczny należy skopiować automatycznie utworzony w czasie instalacji podsystemu Desktop klucz i wysłać go em do administratora WorkflowStation celem podpięcia użytkownika do Serwera plików. Administrator umieszcza ten klucz w profilu użytkownika (menu Użytkownicy). Od tego momentu użytkownik WorkflowStation Desktop ma dostęp do wszystkich projektów, do których jest przypisany w WorkflowStation Web.

8 III. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM WORKFLOWSTATION WEB WorkflowStation Web jest głównym miejscem do zarządzania projektami. Tu dodaje się zadania i logi pracy, wrzuca screenshoty oraz umawia spotkania. Tutaj gromadzi się bazę wiedzy i przegląda pliki projektu. 1. Logowanie Strona logowania do WorkflowStation Web należy podać ID użytkownika (adres ) i hasło: 2. Powiadomienia O większości akcji w WorkflowStation Web użytkownik jest powiadamiany natychmiast em. 3. Kursy walut Aplikacja codziennie pobiera automatycznie kursy walut z NBP. Kursy potrzebne są do przeliczania jednostek z waluty Projektu na waluty poszczególnych użytkowników aplikacji. 4. Pulpit Interfejs WorkflowStation Web składa się z: - paska nagłówka z selektorem aktywnego projektu i linkiem do edycji ustawień profilu użytkownika - lewego menu pionowego, - okna głównego, - stopki. Menu pionowe podzielone jest na 5 części: 1. Home, Raporty ekrany podsumowań. 2. Projekty, Zadania, Utwórz Zadanie, Wykres Gantt a, Logi Pracy, Pliki elementy związane z wybranym projektem. 3. Kalendarz, Wiki edycja terminów oraz gromadzenie bazy wiedzy w strukturze podstron www. 4. Kontakty, Klienci - listy z kontaktami wewnętrznymi i klientami firmy. 5. Konfiguracja, Użytkownicy opcje administracyjne.

9 5. Panel główny HOME Strona główna z podsumowaniem ostatnich aktywności użytkowników zalogowany użytkownik widzi zdarzenia z projektów, do których jest przypisany (do których ma uprawnienia). Pole Nazwa to unikatowy identyfikator zadania i składa się z ID projektu, myślnika oraz kolejnego numeru zadania w projekcie. Pole Podsumowanie zawiera skrótowy opis zadania. Klikając w nagłówek tabeli można ustawić sortowanie wg kolumny, rosnąco/malejąco. 1. Nadchodzące spotkania wpisy z Kalendarza na najbliższe 7 dni 2. Aktualnie otwarte zadania lista otwartych issues 3. Kończące się zadania lista issues, dla których termin zakończenia jest bliższy niż tydzień 4. Ostatnio aktualizowane zadania lista ostatnio zmodyfikowanych issues (np. dodano komentarz) 5. Podsumowanie czasu pracy czas pracy zalogowanego użytkownika w projektach w ostatnich 7 dniach 6. Menu RAPORTY zbiorcze analizy projektowe Raport 1: Czasy i koszty pracy w danym projekcie, z podziałem na osoby Dane wejściowe: projekt, uczestnik projektu (użytkownik aplikacji) Dane wyjściowe: podsumowanie czasu i kosztu pracy z podziałem na zadania oraz zbiorczo w projekcie. 7. Menu PROJEKTY zarządzanie projektami Lista projektów, do których dostęp ma zalogowany użytkownik. Tutaj jest możliwość dodawania, edycji projektów i podglądu parametrów charakteryzujących projekt (tylko rola Menedżer projektu). Projekt tworzy się przez naciśnięcie przycisku Dodaj projekt. Podgląd informacji o projekcie po naciśnięciu lewym przyciskiem myszy na wierszu listy projektów. Edycja projektu przycisk Edytuj na liście projektów. Projekty można też usuwać przycisk Usuń na liście projektów.

10 Projekt charakteryzują pola: Nazwa, ID, Waluta, Budżet, Data zakończenia, Klient (wybrany z listy), Stan, Etap, Osoby przypisane (użytkownicy Aplikacji należy wpisać pierwsze litery imienia/nazwiska/ a by zawęzić listę; ewentualnie wpisać spację by wyświetlić wszystkie), Opis. Można dodawać i usuwać osoby przypisane do projektu (pozycja Przypisany do: ). Utworzenie projektu automatycznie generuje nowe repozytorium na Serwerze plików projektu; adres tego repozytorium pojawia się w opisie projektu ( Repozytorium ) i jest potrzebny do podłączenia się do projektu z poziomu WorkflowStation Desktop. 8. Menu ZADANIA zarządzanie zadaniami w projekcie Lista zadań w wybranym projekcie. Możliwość filtrowania widoku wg różnych kategorii (filtr LUB wewnątrz danej kategorii i filtr I pomiędzy kategoriami). Możliwość sortowania wg dowolnej kolumny alfabetycznie malejąco/rosnąco. Kwoty są podane w walucie zalogowanego użytkownika, podane po ewentualnym przeliczeniu wg kursów NBP. Kliknięcie w wiersz zadania otwiera jego szczegóły, gdzie jest opis zadania i logi pracy oraz można zobaczyć lub dodać załączniki i komentarze:

11 Załącznik graficzny można wizualnie skomentować i dzięki temu precyzyjnie przekazać uwagi grafikowi, klikając link Edytuj pod daną miniaturką otworzy się okno edycyjne z załadowanym plikiem. Po zakończeniu edycji podaje się opis, który będzie widniał pod nowo utworzonym załącznikiem w zadaniu: 9. Menu UTWÓRZ ZADANIE tworzenie zadań w projekcie Tworzenie zadań w wybranym projekcie. Podaje się nazwę, przypisuje użytkowników, wybiera priorytet i typ zadania, planowany czas pracy, datę początkową i końcową, budżet, opis i sposób wyliczania kosztu: stała cena za zadanie ( fixed price ) lub stawka godzinowa ( man-hours ). W modelu man-hours stawka godzinowa pobierana jest z ustawień konta przypisanych użytkowników dla danego okresu czasu (określonym przez Datę początkową i Datę końcową projektu) i Całkowity budżet naliczany jest automatycznie.

12 10. Menu WYKRES GANTT A kontrola terminów realizacji zadań Graficzna prezentacja czasu przebiegu zadań dla wybranego projektu. Zielony obszar brany jest z pól data początkowa i data końcowa zadania. Szary pasek pośrodku (z pola Ukończone ) ilustruje % ukończenia zadania i jest wyliczany z ilości godzin w Logi pracy w stosunku do Planowany czas pracy dla zadania. Tekst na prawo od zielonego paska to ID zadania. 11. Menu LOGI PRACY kontrola czasu i efektu pracy Lista podsumowań czasów pracy za każdy dzień. Zawiera: Nazwisko osoby, Nazwę zadania, Datę i liczbę spędzonych godzin. Klikając w wiersz logu można uzyskać bardziej szczegółowe informacje: opis wykonanej pracy, zobaczyć załączniki (np. screenshoty lub filmiki z obecnego stanu produkcji). Można też dodawać własne komentarze, np. Menedżer projektu może podać swoje uwagi do wykonanej przez Wykonawcę pracy. W zależności od poziomu uprawnień tabela zawiera historię tylko osoby zalogowanej, lub wszystkich osób we wszystkich projektach, do których zalogowana osoba ma uprawienia kontrolne. 12. Menu PLIKI podgląd plików projektu Umożliwia podgląd plików z Serwera Plików dla wybranego projektu. Są to pliki wrzucane przez WorkflowStation Desktop (w przeciwieństwie do załączników do zadań, które przechowywane są w bazie danych WorkflowStation Web i są niedostępne w tym miejscu). W lewej kolumnie wyświetlana jest struktura katalogów projektu (w postaci ikon lub listy drzewiastej). W prawej kolumnie jest podgląd wybranego pliku dla filmów jest tu osadzony video player. 13. Menu KALENDARZ zarządzanie terminami Kalendarz dzienny, tygodniowy lub miesięczny. Przeglądanie i edycja wydarzeń. Dodawanie wydarzeń przyciskiem Nowe wydarzenie lub kliknięciem w dany dzień. Wydarzenie może być całodzienne lub w określonych godzinach. Wydarzenie ma tytuł, miejsce, czas od-do lub cały dzień, opis, oraz możliwość przypisania uczestników spośród Użytkowników i Kontaktów. Każdy uczestnik zostaje powiadomiony em o wpisie. Wydarzenia na najbliższe 7 dni widoczne są na stronie głównej, na liście Nadchodzące spotkania.

13 14. Menu WIKI baza wiedzy Mini wikipedia. Osobna dla każdego projektu. Może mieć złożoną strukturę wielopoziomową. Użycie: 1. Wybrać projekt (selektor w prawym górny rogu). 2. Nacisnąć Edytuj obok tytułu strony. 3. Wpisać Tytuł strony i jej treść. Linki i obrazy można wygenerować przyciskami w edytorze. Link może być do strony zewnętrznej lub podstrony wiki (wtedy wystarczy podać samą nazwę strony, bez 4. Do każdej podstrony Wiki można dodać komentarze. 15. Menu KONTAKTY zarządzanie kontaktami Lista osób-kontaktów. Edycja szczegółowych danych osobowych, adresy, zdjęcie, pole opisowe na uwagi. Osoby z tej listy można przypisywać do wydarzeń w Kalendarzu. 16. Menu KLIENCI lista klientów firmy Lista klientów firmy. Edycja podstawowych danych jak nazwa, dane kontaktowe, pole opisowe na uwagi. Klient jest przypisywany do projektu. 17. Menu KONFIGURACJA administracja Systemem Główne okno konfiguracji Aplikacji, dostępne tylko dla użytkownika posiadającego rolę Administrator. Zakładki: - Stany zadań: słownik; definiowanie możliwych stanów zadań (pole opisowe), np. produkcja, spotkanie ; obsługa tłumaczeń na inne języki aplikacji; - Typy zadań: słownik; definiowanie możliwych typów zadań (pole opisowe), np. produkcja, spotkanie ; obsługa tłumaczeń na inne języki aplikacji; - Priorytety zadań: słownik; definiowanie możliwych priorytetów zadań (pole opisowe), np. normalny, wysoki ; obsługa tłumaczeń na inne języki aplikacji; sortowanie kolejności listy rozwijalnej wg wartości w polu Level

14 - Stany projektów: słownik; definiowanie możliwych stanów projektu (pole opisowe), np. nowy, wykonywany ; obsługa tłumaczeń na inne języki aplikacji - Etapy projektów: słownik; definiowanie możliwych etapów projektu (pole opisowe), np. Produkcja, etap 1 ; obsługa tłumaczeń na inne języki aplikacji - Przejścia stanów: konfiguracja jaki stan zadania w projekcie może wystąpić po danym - Role i uprawnienia: edycja poziomów uprawnień dla poszczególnych ról w Systemie; można tworzyć własne role. Domyślne role to: Administrator, Worker, Project Manager, Executive Manager, Client - SMTP: parametry konta pocztowego, z którego Aplikacja wysyła powiadomienia owe - Git: adres serwera plików Git, np. 18. Menu UŻYTKOWNICY administracja użytkownikami Systemu Główne okno konfiguracji użytkowników WorkflowStation dostępne tylko dla użytkownika posiadającego rolę Administrator. Użytkownik, to osoba, która może się zalogować do WorkflowStation Web. Administrator Systemu może tu zakładać konta użytkownikom, edytować ich dane lub blokować możliwość zalogowania się (przycisk Edytuj ). Unikatowym polem jest , który jest loginem do Systemu. Użytkownikowi można przypisać jedną lub więcej (wtedy uprawnienia sumują się) ról. W polu Klucz publiczny wkleja się wygenerowany w WorkflowStation Desktop klucz publiczny danego użytkownika, który służy do autoryzacji użytkownika na Serwerze plików. Klikając na nazwisko użytkownika na liście wyświetlają się jego aktualne ustawienia oraz pojawia przycisk Dodaj stawkę umożliwiający zdefiniowanie stawki godzinowej użytkownika-pracownika, w wybranej walucie oraz daty początkowej obowiązywania stawki. System automatycznie przelicza koszt pracy pracownika w danym projekcie (przy zadaniach lub projektach wyliczanych stawką godzinową) biorąc pod uwagę różne stawki w różnych okresach.

15 IV. ZARZĄDZANIE PLIKAMI - WORKFLOWSTATION DESKTOP WorkflowStation Desktop jest narzędziem pomocniczym do aplikacji Web i powstał w celu sprawnego zarządzania plikami w projekcie 3D. Jest to aplikacja desktopowa by ominąć ograniczenia protokołu http i przeglądarki internetowej w zakresie obsługi dużej ilości plików i dużych plików. Działa na Windows i Mac. Umożliwia wygodne pobieranie i wysyłanie plików projektu z serwera Git oraz wersjonowanie zmian. Zainstalowany program znajduje się w Start -> Wszystkie programy -> astory Workflow Station (dla Windows). 1. Import projektu Do WorkflowStation Desktop można podłączyć wiele projektów. Dodanie nowego: - kliknąć przycisk Dodaj lub w menu Projekty -> Dodaj - podać własną nazwę projektu (tak będzie się nazywał katalog z projektem na dysku lokalnym) - zaznaczyć projekt na liście -> kliknąć Konfiguruj, wpisać adres zdalnego repozytorium (widać go w szczegółach Projektu w WorkflowStation Web), np. - nacisnąć Otwórz -> pojawi się okno operacyjne projektu - nacisnąć Klonuj by pobrać z Serwera na lokalny komputer katalogi i pliki projektu Pobrane repozytorium będzie dostępne w katalogu: C:\Users\<użytkownik>\aSTORY\WorkflowStation\Projects\<nazwa_projektu>\ 2. Interfejs panelu projektu Ekran projektu podzielony jest na 2 części: 1. Repozytoria - lokalne i zdalne: a) Zakładka Pliki projektu prezentuje strukturę katalogów i plików projektu na komputerze lokalnym / zdalnym Serwerze Plików. b) Zakładka Commity zawiera historię zmian (commitów) dla całego projektu. c) Przyciski synchronizacji: Przycisk Pull uruchamia pobranie plików z Serwera

16 Przycisk Push wysłanie zmian z lokalnego repozytorium na Serwer Przycisk Odśwież odświeżenie listy katalogów/plików w obu oknach d) Okno Szczegóły : pokazuje informacje o zaznaczonym pliku 2. Operacje na plikach na komputerze użytkownika: a) Okno Pliki unstaged pokazuje pliki dodane/zmodyfikowane/usunięte lokalnie b) Okno Pliki staged pliki zmienione lokalnie, które mają być wysłane na Serwer (przycisk Stage tylko zaznaczone lub Stage all - wszystkie unstaged) c) Okno Wiadomość commita miejsce na komentarz opisujący zmiany w plikach; przycisk Commit wysyłający wybrane pliki (z listy staged ) na Serwer Plików Pliki znajdują się w katalogu projektu C:\Users\<użytkownik>\aSTORY\WorkflowStation\Projects\<nazwa_projektu>\ Wszelkie zmiany na dysku są od razu odzwierciedlone w Aplikacji w oknie Pliki unstaged wyświetli się nazwa pliku z ikoną: - modyfikacja pliku: ikona! - dodanie pliku: ikona NEW - usunięcie pliku: ikona?

17 3. Operacje na plikach 1. Dodanie pliku do repozytorium lokalnego + dodanie do Serwera Plików: - wgrać plik do odpowiedniego katalogu projektu (z poziomu systemu operacyjnego) -> plik pojawi się od razu w oknie Pliki unstaged, z ikoną NEW - po uznaniu, że plik nadaje się do wrzucenia na Serwer zaznaczyć go i nacisnąć Stage, potem wpisać komentarz commita i nacisnąć Commit plik znajdzie w zdalnym repozytorium i będzie dostępny dla innych 2. Modyfikacja pliku w katalogu projektu + aktualizacja na Serwerze Plików: - otworzyć plik w programie docelowym (Maya, 3dsmax, Notepad etc.) -> zapisać zmiany -> plik pojawi się od razu w oknie Pliki unstaged, z ikoną!

18 - po uznaniu, że zmieniony plik nadaje się do wysłania na Serwer zaznaczyć go i nacisnąć Stage, potem wpisać komentarz commita i nacisnąć Commit plik zostanie zaktualizowany na zdalnym repozytorium i zmiana ta będzie dostępna dla innych 3. Usunięcie pliku z katalogu projektu + usunięcie z Serwera Plików: - skasować plik z katalogu projektu z poziomu systemu operacyjnego -> plik pojawi się od razu w oknie Pliki unstaged, z ikoną? - po uznaniu, że plik należy skasować również z Serwera zaznaczyć go i nacisnąć Stage, potem wpisać komentarz commita i nacisnąć Commit plik zostanie usunięty ze zdalnego repozytorium i nie będzie dostępny do pobrania dla innych

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu.

Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Wykonanie: Radom Maj 2008 1 Serwis WWW szkoły w Internecie to obecnie najszybszy i najtańszy sposób dotarcia do największego kręgu

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

git krótki przewodnik

git krótki przewodnik git krótki przewodnik Spis treści Podstawy pracy z systemem git (pojęcia)... 2 Instalacja klienta git Atlassian SourceTree... 2 Konfiguracja Atlassian SourceTree do współpracy z bitbucket.org... 3 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Nauczyciel Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Platforma

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki)

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki) Projekt: Wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego konsolidację rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków (SOVAT) Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji acco_net_i_pl 12/14 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Zamawianie Taxi Aktywator Instrukcja użytkownika

Zamawianie Taxi Aktywator Instrukcja użytkownika Zamawianie Taxi Aktywator Instrukcja użytkownika 2009 Jarek Andrzejewski www.ptja.pl wersja 1.0, 13 października 2009 Zmiany w dokumencie: Wersja Data Autor Zmiany 1.0 13.10.2009 Jarek Andrzejewski Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Program Rabator dla Microsoft Windows.

Program Rabator dla Microsoft Windows. Program Rabator dla Microsoft Windows. Do czego służy program? Często zdarza się, że klient prosi o informację na temat ceny danego towaru. Pracownik posiadając jedynie ceny katalogowe musi własnoręcznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird i konfiguracji Thunderbird Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Outlook Web App... 4 2.1 Logowanie do poczty poprzez przeglądarkę... 4 2.2 Korzystanie z OWA... 7 2.2.1 Tworzenie nowej wiadomości... 7 2.2.2 Dodanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU ANALITYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z usługi FTP

Poradnik korzystania z usługi FTP Poradnik korzystania z usługi FTP 1. Wstęp FTP (ang. File Transfer Protocol) to usługa pozwalająca na wymianę plików poprzez Internet w układzie klient-serwer. Po podłączeniu się do serwera za pomocą loginu

Bardziej szczegółowo

Wczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2. Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4

Wczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2. Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4 Spis treści Wczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2 Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4 Wczytywanie cenników z poziomu serwisu internetowego www.intercenbud.pl do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum SmartSign 3.2 procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Spis treści 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 2. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 1. Do czego służy ten program: Program został stworzony z myślą o ułatwieniu wyliczania danych na temat kolejek oczekujących sprawozdawanych

Bardziej szczegółowo

F8WEB WDR Integracja z epuap - Instrukcja Użytkownika

F8WEB WDR Integracja z epuap - Instrukcja Użytkownika LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 New Features in Allplan 2016-0 i Allplan 2016 Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 ii Allplan 2016 Spis treści Nowy system licencji... 1 Aktywacja licencji w trybie online... 2 Zwrot licencji w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podystem bezpieczeństwa wersja 1.2 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 1.3. SPIS

Bardziej szczegółowo

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu).

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu). Spis treści Informacje ogólne...2 Tryby pracy...3 Wygląd interfejsu...4 Tryb użytkownika...5 Tryb administratora...6 Import kontrahentów z pliku XML...8 2 Informacje ogólne Aplikacja internetowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu Uczniowie Optivum NET

Pierwsze logowanie do systemu Uczniowie Optivum NET System Uczniowie Optivum NET materiały dodatkowe 1 Pierwsze logowanie do systemu Uczniowie Optivum NET Ćwiczenie 1. Tworzenie hasła dostępu do systemu Uczniowie Optivum NET Jeśli Twoje dane, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu directintegrator ST5 wersja dla WF-Mag (SOTE 5) Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja...3 2.1. Przebieg Instalacji...3 2.1.1. Generowanie klucza aplikacji...8 2.1.2. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC INSTRUKCJA dla opiekunów SKC 1 Spis treści Wstęp...3 Logowanie się do systemu...4 Poczta...5 Strona...6 Aktualności...7 Dodawanie zdjęć do aktualności...7 Galerie...8 Dodawanie zdjęć do galerii...9 Pliki...10

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3 Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...12 Aktualności...12 Fotogaleria i galeria wideo...13 Download...15 Przekierowanie...16 Formularz...17 Katalog produktów...18 Komponenty...18 Pokaz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Personel Instrukcja obsługi do wersji 1.05

Compas 2026 Personel Instrukcja obsługi do wersji 1.05 Compas 2026 Personel Instrukcja obsługi do wersji 1.05 1 Oprogramowanie obsługi uprawnień SKD 2 Oprogramowanie obsługi uprawnień SKD 3 Oprogramowanie obsługi uprawnień SKD Spis treści Integracja...5 1.Compas

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Wstęp Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej zarówno przed zmianą systemu poczty, jak i po niej, odbywa się poprzez stronę http://mail.kozminski.edu.pl.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express 1. Przygotowanie do instalacji W celu zainstalowania aplikacji należy ze strony internetowej pobrać następujący plik: http://in.take.pl/arpunktor/instalacja.zip.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja administratora. Project Lord 1.0

Dokumentacja administratora. Project Lord 1.0 Dokumentacja administratora Project Lord 1.0 Spis treści 1. Logowanie... 4 1.1. Logowanie do systemu... 4 1.2. Odzyskiwanie hasła... 5 1.3. Logowanie do projektu... 7 2. Kod firmy... 9 3. Menu górne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TRANSAKCYJNEGO NOVA GIEŁDA W WERSJI NA ANDROID/iOS

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TRANSAKCYJNEGO NOVA GIEŁDA W WERSJI NA ANDROID/iOS INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TRANSAKCYJNEGO NOVA GIEŁDA W WERSJI NA ANDROID/iOS 1 SPIS TREŚCI INSTRUKCJI OBSŁUGI APLIKACJI MOBILNEJ Ściągnięcie oraz instalacja oprogramowania dla aplikacji mobilnej...3 Notowania...11

Bardziej szczegółowo

Dane z programu dla wersji jednostanowiskowej są zapisywane w katalogu :

Dane z programu dla wersji jednostanowiskowej są zapisywane w katalogu : Instalacja a)pobranie i instalacja programu ze strony Softline b)jest to wersja demo (działa przez okres jednego miesiąca. W przypadku zakupu wystarczy wgrać plik licencji do głównego katalogu GeoOrganizera

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA KONKURSOWA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

APLIKACJA KONKURSOWA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA APLIKACJA KONKURSOWA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Pojęcia używane w aplikacji Statusy konkursu 1. Organizacja konkurs jest w trakcie organizacji, ustalania parametrów 2. Otwarty do konkursu można składać zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 3 przejdziemy teraz do zaprojektowania strony przegladaj_dzialami.aspx na której użytkownicy będą przeglądać

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy Xopero Backup Build your private cloud backup environment Rozpoczęcie pracy 07.05.2015 Spis treści Wstęp... 2 Pobierz aplikację Management Center... 2 Przygotuj Xopero do pracy... 3 Zmień hasło administratora...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Invoice.Exporter

Instrukcja konfiguracji programu Invoice.Exporter Instrukcja konfiguracji programu Invoice.Exporter Data dokumentu: 07.08.2012 Wdrożenie internetowej platformy B2B wspomagającej pracę biura rachunkowo - księgowego - projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wykonawcy - Moduł Aukcji/Licytacji (bez podpisu elektronicznego)

Instrukcja Wykonawcy - Moduł Aukcji/Licytacji (bez podpisu elektronicznego) (bez podpisu elektronicznego) Marketplanet Strona - 1 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Wprowadzenie... 3 3. Nawigacja w systemie... 3 3.1 Podstawowe elementy interfejsu oferenta... 3 3.2 Nagłówek...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Opiekuna

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Opiekuna Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Opiekuna Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 II. Dzienniczek Ucznia... 4 Historia ucznia... 6 III. Przedmioty... 7 Plan lekcji...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

Program Import dokumentów XLS dla Subiekta GT.

Program Import dokumentów XLS dla Subiekta GT. Program Import dokumentów XLS dla Subiekta GT. Do czego służy program? Program umożliwia import dokumentów z plików.xls (MS Excel, OpenOffice) do Subiekta. Użytkownik tworząc schematy importu ustala, które

Bardziej szczegółowo

Wikispaces materiały szkoleniowe

Wikispaces materiały szkoleniowe Wikispaces materiały szkoleniowe Wstęp Wikispaces jest ogólnie dostępnym narzędziem do tworzenia własnych stron internetowych. Zastosowanie stron internetowych tworzonych przy pomocy wikispaces to na przykład:

Bardziej szczegółowo

Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4

Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4 Instrukcja Obsługi Systemu Elektronicznej Faktury Kliknij na nazwę interesującego Cię rozdziału, aby wyświetlić jego zawartość. Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2 B. Strona główna

Bardziej szczegółowo

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel S Y S T E M B A D A Ń A N K I E T O W Y C H wersja 1.0 uj cm, 31-034 Kraków tel. 12 422 99 63 Opis konfiguracji Tworzenie ankiety rozpoczynamy ikoną znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Ilustracja

Bardziej szczegółowo