IV. ZARZĄDZANIE PLIKAMI - WORKFLOWSTATION DESKTOP Import projektu Interfejs panelu projektu Operacje na plikach...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IV. ZARZĄDZANIE PLIKAMI - WORKFLOWSTATION DESKTOP... 15 1. Import projektu... 15 2. Interfejs panelu projektu... 15 3. Operacje na plikach..."

Transkrypt

1

2

3 Spis treści I. WSTĘP DO WORKFLOW STATION... 5 a) Charakterystyka ogólna... 5 b) Architektura... 5 c) Uprawnienia... 5 II. INSTALACJA SYSTEMU Serwer aplikacji Tomcat Instalacja Serwer plików Git Instalacja WorkflowStation Desktop Instalacja Konfiguracja wstępna... 7 III. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM WORKFLOWSTATION WEB Logowanie Powiadomienia Kursy walut Pulpit Panel główny HOME Menu RAPORTY zbiorcze analizy projektowe Menu PROJEKTY zarządzanie projektami Menu ZADANIA zarządzanie zadaniami w projekcie Menu UTWÓRZ ZADANIE tworzenie zadań w projekcie Menu WYKRES GANTT A kontrola terminów realizacji zadań Menu LOGI PRACY kontrola czasu i efektu pracy Menu PLIKI podgląd plików projektu Menu KALENDARZ zarządzanie terminami Menu WIKI baza wiedzy Menu KONTAKTY zarządzanie kontaktami Menu KLIENCI lista klientów firmy Menu KONFIGURACJA administracja Systemem Menu UŻYTKOWNICY administracja użytkownikami Systemu... 14

4 IV. ZARZĄDZANIE PLIKAMI - WORKFLOWSTATION DESKTOP Import projektu Interfejs panelu projektu Operacje na plikach... 17

5 I. WSTĘP DO WORKFLOW STATION a) Charakterystyka ogólna astory3d WorkflowStation to platforma do prowadzenia projektów dla branży grafiki 3D. Ideą powstania Systemu była potrzeba, zgłaszana przez grafików 3D, braku jednolitej platformy służącej zarówno do zarządzania projektami 3D, kontroli produkcji, jak i do obsługi dużej ilości plików multimedialnych w projekcie. WorkflowStation przeznaczona jest dla studiów 3D: dla grafików, menedżerów projektu, zarządu a także dla klientów firmy. System w szczególności służy do: a) zarządzania i kontroli nad projektem produkcyjnym (zadania, logi pracy z komentarzami, załącznikami i wizualnym nanoszeniem uwag na grafiki, Gantt, kalendarz, podgląd plików projektu, baza wiedzy) b) zarządzania plikami projektu (serwer plików, zdefiniowana struktura katalogów, lokalne i zdalne repozytorium, wersjonowanie, komentowanie) Umożliwia kontrolę kosztów zadań wg modelu fixed-price lub stawki godzinowej; wybór waluty dla każdego użytkownika (istotne przy zagranicznych wykonawcach), automatycznie pobiera kursy walut z NBP; wspiera wielojęzyczność (również danych słownikowych). b) Architektura Platforma WorkflowStation składa się z dwóch części: 1. WorkflowStation Web główna część systemu, postawiona na serwerze aplikacji Tomcat, dostępna przez przeglądarkę internetową, służąca do zarządzania projektem, podglądu plików projektu, edycji bazy wiedzy, kalendarza, automatycznego pobieranie w tle kursów walut z NBP. 2. WorkflowStation Desktop podsystem instalowany na komputerach użytkowników (Windows, Mac), służący do obsługi plików projektu, oparty na systemie wersjonowania Git. Łączy się z serwerem plików Git w celu transferu plików i komentarzy commita (wpisywanych ręcznie jako opis zmian do wysyłanych na serwer zmienionych plików). c) Uprawnienia Każdy użytkownik WorkflowStation Web ma przypisaną rolę (domyślne to: Zarząd, Menedżer projektu, Wykonawca, Administrator). Istnieje możliwość modyfikacji uprawnień dla domyślnych ról i tworzenia nowych. Użytkownik WorkflowStation Desktop ma własny klucz prywatny/publiczny (Public Key Infractructure), który autoryzuje go na Serwerze plików Git.

6 II. INSTALACJA SYSTEMU Instalacji części serwerowej dokonuje się na serwerze Linux (Debian, Fedora, etc.). W przykładach będą wykorzystywane komendy Debiana. Należy mieć uprawnienia root. WorfklowStation Desktop instaluje się indywidualnie na komputerach użytkowników. 1. Serwer aplikacji Tomcat Na serwerze Tomcat osadzana jest aplikacja WorkflowStation Web. 1. Instalacja a) zainstalować serwer aplikacji Tomcat: apt-get install tomcat6 tomcat6-admin tomcat6-common tomcat6-user tomcat6-docs tomcat6-examples b) zainstalować serwer baz danych MySQL: apt-get install mysql-server mysql-client c) utworzyć pustą bazę danych, np. poleceniem mysql: mysql -h localhost -u root p mysql> create database WorkflowStationDB; mysql> grant CREATE,INSERT,DELETE,UPDATE,SELECT on WorkflowStationDB.* to mysql> set password for wsdbuser = password('mysecretpassword'); mysql> flush privileges; mysql> exit; UWAGA: tabele i dane początkowe utworzą się same podczas pierwszego uruchomienia aplikacji na serwerze Tomcat. Późniejsze wykasowanie tabel spowoduje odtworzenie stanu początkowego po kolejnym restarcie Tomcata. d) do zmiennej JAVA_OPTS w pliku bin/catalina.sh dopisać -Drun.mode=production e) wgrać plik główny aplikacji - WorkflowStation.war do katalogu Tomcata (webapps/) i uruchomić Tomcata (bin/startup.sh) celem rozpakowania się pliku.war (można go też rozpakować ręcznie poleceniem unzip) f) zamknąć Tomcata (bin/shutdown.sh) g) skonfigurować dostęp do bazy danych poprzez odpowiednie pliki properties, które znajdują się w katalogu [ścieżka do rozpakowanego WAR a]/web-inf/classes/props/ np.: db.driver=com.mysql.jdbc.driver db.url=jdbc:mysql://localhost/workflowstationdb db.user=wsdbuser db.password=mysecretpassword 2. Serwer plików Git Na serwerze Linux konfigurowane jest również repozytorium plików projektów oparte na systemie wersjonowania Git wykorzystywany przez WorkflowStation Desktop. W aplikacji WorkflowStation Web możliwy jest podgląd plików projektu, w postaci drzewa katalogów lub miniatur, z opcją otwarcia pliku.

7 1. Instalacja a) zalogować się na użytkownika, który uruchamia Tomcata i wygenerować parę kluczy poleceniem: ssh-keygen t rsa Podczas generowania klucza nie podawać hasła. Jeżeli zostanie podane hasło, aplikacja nie będzie mogła zarządzać konfiguracją Gitosis a, tworzyć nowych repozytoriów, ani pobierać zmian. Ważne jest to aby inni użytkownicy maszyny na której uruchomiony jest serwer nie mieli dostępu do wygenerowanego klucza. Domyślnie uprawnienia nie pozwalają na taki dostęp, najlepiej upewnić się czy tak jest wykonując: cd ~/.ssh/ Plik id_rsa powinien mieć uprawnienia 600 (-rw ). b) jako root zainstalować pakiet Gitosis: apt-get install gitosis c) zalogować się jako użytkownik git i zaimportować klucz id_rsa użytkownika tomcat gitosis-init < [path_to_tomcat_id_rsa]/id_rsa.pub d) zainicjować repozytorium Git: git clone więcej o instalacji git na: 3. WorkflowStation Desktop Część desktopowa WorkflowStation instalowana jest lokalnie na komputerze każdego użytkownika. Wspierane są następujące systemy operacyjne: Windows 7/Vista/XP, Mac OS. 1. Instalacja a) zainstalować Java JRE 6 lub 7, w wersji 32 bit (Windows) b) uruchomić plik setup.exe (Windows 7/Vista/XP) lub setup.jar (Mac OS, Windows 7/Vista/XP) 2. Konfiguracja wstępna a) w menu Opcje -> Konfiguracja należy wpisać swoje imię i nazwisko, adres (taki sam jak w WorkflowStation Web) oraz wybrać język interfejsu (polski, angielski). Imię i nazwisko będzie dodawane do każdego komentarza przy wysłaniu pliku na serwer. b) w menu Opcje -> Pokaż klucz publiczny należy skopiować automatycznie utworzony w czasie instalacji podsystemu Desktop klucz i wysłać go em do administratora WorkflowStation celem podpięcia użytkownika do Serwera plików. Administrator umieszcza ten klucz w profilu użytkownika (menu Użytkownicy). Od tego momentu użytkownik WorkflowStation Desktop ma dostęp do wszystkich projektów, do których jest przypisany w WorkflowStation Web.

8 III. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM WORKFLOWSTATION WEB WorkflowStation Web jest głównym miejscem do zarządzania projektami. Tu dodaje się zadania i logi pracy, wrzuca screenshoty oraz umawia spotkania. Tutaj gromadzi się bazę wiedzy i przegląda pliki projektu. 1. Logowanie Strona logowania do WorkflowStation Web należy podać ID użytkownika (adres ) i hasło: 2. Powiadomienia O większości akcji w WorkflowStation Web użytkownik jest powiadamiany natychmiast em. 3. Kursy walut Aplikacja codziennie pobiera automatycznie kursy walut z NBP. Kursy potrzebne są do przeliczania jednostek z waluty Projektu na waluty poszczególnych użytkowników aplikacji. 4. Pulpit Interfejs WorkflowStation Web składa się z: - paska nagłówka z selektorem aktywnego projektu i linkiem do edycji ustawień profilu użytkownika - lewego menu pionowego, - okna głównego, - stopki. Menu pionowe podzielone jest na 5 części: 1. Home, Raporty ekrany podsumowań. 2. Projekty, Zadania, Utwórz Zadanie, Wykres Gantt a, Logi Pracy, Pliki elementy związane z wybranym projektem. 3. Kalendarz, Wiki edycja terminów oraz gromadzenie bazy wiedzy w strukturze podstron www. 4. Kontakty, Klienci - listy z kontaktami wewnętrznymi i klientami firmy. 5. Konfiguracja, Użytkownicy opcje administracyjne.

9 5. Panel główny HOME Strona główna z podsumowaniem ostatnich aktywności użytkowników zalogowany użytkownik widzi zdarzenia z projektów, do których jest przypisany (do których ma uprawnienia). Pole Nazwa to unikatowy identyfikator zadania i składa się z ID projektu, myślnika oraz kolejnego numeru zadania w projekcie. Pole Podsumowanie zawiera skrótowy opis zadania. Klikając w nagłówek tabeli można ustawić sortowanie wg kolumny, rosnąco/malejąco. 1. Nadchodzące spotkania wpisy z Kalendarza na najbliższe 7 dni 2. Aktualnie otwarte zadania lista otwartych issues 3. Kończące się zadania lista issues, dla których termin zakończenia jest bliższy niż tydzień 4. Ostatnio aktualizowane zadania lista ostatnio zmodyfikowanych issues (np. dodano komentarz) 5. Podsumowanie czasu pracy czas pracy zalogowanego użytkownika w projektach w ostatnich 7 dniach 6. Menu RAPORTY zbiorcze analizy projektowe Raport 1: Czasy i koszty pracy w danym projekcie, z podziałem na osoby Dane wejściowe: projekt, uczestnik projektu (użytkownik aplikacji) Dane wyjściowe: podsumowanie czasu i kosztu pracy z podziałem na zadania oraz zbiorczo w projekcie. 7. Menu PROJEKTY zarządzanie projektami Lista projektów, do których dostęp ma zalogowany użytkownik. Tutaj jest możliwość dodawania, edycji projektów i podglądu parametrów charakteryzujących projekt (tylko rola Menedżer projektu). Projekt tworzy się przez naciśnięcie przycisku Dodaj projekt. Podgląd informacji o projekcie po naciśnięciu lewym przyciskiem myszy na wierszu listy projektów. Edycja projektu przycisk Edytuj na liście projektów. Projekty można też usuwać przycisk Usuń na liście projektów.

10 Projekt charakteryzują pola: Nazwa, ID, Waluta, Budżet, Data zakończenia, Klient (wybrany z listy), Stan, Etap, Osoby przypisane (użytkownicy Aplikacji należy wpisać pierwsze litery imienia/nazwiska/ a by zawęzić listę; ewentualnie wpisać spację by wyświetlić wszystkie), Opis. Można dodawać i usuwać osoby przypisane do projektu (pozycja Przypisany do: ). Utworzenie projektu automatycznie generuje nowe repozytorium na Serwerze plików projektu; adres tego repozytorium pojawia się w opisie projektu ( Repozytorium ) i jest potrzebny do podłączenia się do projektu z poziomu WorkflowStation Desktop. 8. Menu ZADANIA zarządzanie zadaniami w projekcie Lista zadań w wybranym projekcie. Możliwość filtrowania widoku wg różnych kategorii (filtr LUB wewnątrz danej kategorii i filtr I pomiędzy kategoriami). Możliwość sortowania wg dowolnej kolumny alfabetycznie malejąco/rosnąco. Kwoty są podane w walucie zalogowanego użytkownika, podane po ewentualnym przeliczeniu wg kursów NBP. Kliknięcie w wiersz zadania otwiera jego szczegóły, gdzie jest opis zadania i logi pracy oraz można zobaczyć lub dodać załączniki i komentarze:

11 Załącznik graficzny można wizualnie skomentować i dzięki temu precyzyjnie przekazać uwagi grafikowi, klikając link Edytuj pod daną miniaturką otworzy się okno edycyjne z załadowanym plikiem. Po zakończeniu edycji podaje się opis, który będzie widniał pod nowo utworzonym załącznikiem w zadaniu: 9. Menu UTWÓRZ ZADANIE tworzenie zadań w projekcie Tworzenie zadań w wybranym projekcie. Podaje się nazwę, przypisuje użytkowników, wybiera priorytet i typ zadania, planowany czas pracy, datę początkową i końcową, budżet, opis i sposób wyliczania kosztu: stała cena za zadanie ( fixed price ) lub stawka godzinowa ( man-hours ). W modelu man-hours stawka godzinowa pobierana jest z ustawień konta przypisanych użytkowników dla danego okresu czasu (określonym przez Datę początkową i Datę końcową projektu) i Całkowity budżet naliczany jest automatycznie.

12 10. Menu WYKRES GANTT A kontrola terminów realizacji zadań Graficzna prezentacja czasu przebiegu zadań dla wybranego projektu. Zielony obszar brany jest z pól data początkowa i data końcowa zadania. Szary pasek pośrodku (z pola Ukończone ) ilustruje % ukończenia zadania i jest wyliczany z ilości godzin w Logi pracy w stosunku do Planowany czas pracy dla zadania. Tekst na prawo od zielonego paska to ID zadania. 11. Menu LOGI PRACY kontrola czasu i efektu pracy Lista podsumowań czasów pracy za każdy dzień. Zawiera: Nazwisko osoby, Nazwę zadania, Datę i liczbę spędzonych godzin. Klikając w wiersz logu można uzyskać bardziej szczegółowe informacje: opis wykonanej pracy, zobaczyć załączniki (np. screenshoty lub filmiki z obecnego stanu produkcji). Można też dodawać własne komentarze, np. Menedżer projektu może podać swoje uwagi do wykonanej przez Wykonawcę pracy. W zależności od poziomu uprawnień tabela zawiera historię tylko osoby zalogowanej, lub wszystkich osób we wszystkich projektach, do których zalogowana osoba ma uprawienia kontrolne. 12. Menu PLIKI podgląd plików projektu Umożliwia podgląd plików z Serwera Plików dla wybranego projektu. Są to pliki wrzucane przez WorkflowStation Desktop (w przeciwieństwie do załączników do zadań, które przechowywane są w bazie danych WorkflowStation Web i są niedostępne w tym miejscu). W lewej kolumnie wyświetlana jest struktura katalogów projektu (w postaci ikon lub listy drzewiastej). W prawej kolumnie jest podgląd wybranego pliku dla filmów jest tu osadzony video player. 13. Menu KALENDARZ zarządzanie terminami Kalendarz dzienny, tygodniowy lub miesięczny. Przeglądanie i edycja wydarzeń. Dodawanie wydarzeń przyciskiem Nowe wydarzenie lub kliknięciem w dany dzień. Wydarzenie może być całodzienne lub w określonych godzinach. Wydarzenie ma tytuł, miejsce, czas od-do lub cały dzień, opis, oraz możliwość przypisania uczestników spośród Użytkowników i Kontaktów. Każdy uczestnik zostaje powiadomiony em o wpisie. Wydarzenia na najbliższe 7 dni widoczne są na stronie głównej, na liście Nadchodzące spotkania.

13 14. Menu WIKI baza wiedzy Mini wikipedia. Osobna dla każdego projektu. Może mieć złożoną strukturę wielopoziomową. Użycie: 1. Wybrać projekt (selektor w prawym górny rogu). 2. Nacisnąć Edytuj obok tytułu strony. 3. Wpisać Tytuł strony i jej treść. Linki i obrazy można wygenerować przyciskami w edytorze. Link może być do strony zewnętrznej lub podstrony wiki (wtedy wystarczy podać samą nazwę strony, bez 4. Do każdej podstrony Wiki można dodać komentarze. 15. Menu KONTAKTY zarządzanie kontaktami Lista osób-kontaktów. Edycja szczegółowych danych osobowych, adresy, zdjęcie, pole opisowe na uwagi. Osoby z tej listy można przypisywać do wydarzeń w Kalendarzu. 16. Menu KLIENCI lista klientów firmy Lista klientów firmy. Edycja podstawowych danych jak nazwa, dane kontaktowe, pole opisowe na uwagi. Klient jest przypisywany do projektu. 17. Menu KONFIGURACJA administracja Systemem Główne okno konfiguracji Aplikacji, dostępne tylko dla użytkownika posiadającego rolę Administrator. Zakładki: - Stany zadań: słownik; definiowanie możliwych stanów zadań (pole opisowe), np. produkcja, spotkanie ; obsługa tłumaczeń na inne języki aplikacji; - Typy zadań: słownik; definiowanie możliwych typów zadań (pole opisowe), np. produkcja, spotkanie ; obsługa tłumaczeń na inne języki aplikacji; - Priorytety zadań: słownik; definiowanie możliwych priorytetów zadań (pole opisowe), np. normalny, wysoki ; obsługa tłumaczeń na inne języki aplikacji; sortowanie kolejności listy rozwijalnej wg wartości w polu Level

14 - Stany projektów: słownik; definiowanie możliwych stanów projektu (pole opisowe), np. nowy, wykonywany ; obsługa tłumaczeń na inne języki aplikacji - Etapy projektów: słownik; definiowanie możliwych etapów projektu (pole opisowe), np. Produkcja, etap 1 ; obsługa tłumaczeń na inne języki aplikacji - Przejścia stanów: konfiguracja jaki stan zadania w projekcie może wystąpić po danym - Role i uprawnienia: edycja poziomów uprawnień dla poszczególnych ról w Systemie; można tworzyć własne role. Domyślne role to: Administrator, Worker, Project Manager, Executive Manager, Client - SMTP: parametry konta pocztowego, z którego Aplikacja wysyła powiadomienia owe - Git: adres serwera plików Git, np. 18. Menu UŻYTKOWNICY administracja użytkownikami Systemu Główne okno konfiguracji użytkowników WorkflowStation dostępne tylko dla użytkownika posiadającego rolę Administrator. Użytkownik, to osoba, która może się zalogować do WorkflowStation Web. Administrator Systemu może tu zakładać konta użytkownikom, edytować ich dane lub blokować możliwość zalogowania się (przycisk Edytuj ). Unikatowym polem jest , który jest loginem do Systemu. Użytkownikowi można przypisać jedną lub więcej (wtedy uprawnienia sumują się) ról. W polu Klucz publiczny wkleja się wygenerowany w WorkflowStation Desktop klucz publiczny danego użytkownika, który służy do autoryzacji użytkownika na Serwerze plików. Klikając na nazwisko użytkownika na liście wyświetlają się jego aktualne ustawienia oraz pojawia przycisk Dodaj stawkę umożliwiający zdefiniowanie stawki godzinowej użytkownika-pracownika, w wybranej walucie oraz daty początkowej obowiązywania stawki. System automatycznie przelicza koszt pracy pracownika w danym projekcie (przy zadaniach lub projektach wyliczanych stawką godzinową) biorąc pod uwagę różne stawki w różnych okresach.

15 IV. ZARZĄDZANIE PLIKAMI - WORKFLOWSTATION DESKTOP WorkflowStation Desktop jest narzędziem pomocniczym do aplikacji Web i powstał w celu sprawnego zarządzania plikami w projekcie 3D. Jest to aplikacja desktopowa by ominąć ograniczenia protokołu http i przeglądarki internetowej w zakresie obsługi dużej ilości plików i dużych plików. Działa na Windows i Mac. Umożliwia wygodne pobieranie i wysyłanie plików projektu z serwera Git oraz wersjonowanie zmian. Zainstalowany program znajduje się w Start -> Wszystkie programy -> astory Workflow Station (dla Windows). 1. Import projektu Do WorkflowStation Desktop można podłączyć wiele projektów. Dodanie nowego: - kliknąć przycisk Dodaj lub w menu Projekty -> Dodaj - podać własną nazwę projektu (tak będzie się nazywał katalog z projektem na dysku lokalnym) - zaznaczyć projekt na liście -> kliknąć Konfiguruj, wpisać adres zdalnego repozytorium (widać go w szczegółach Projektu w WorkflowStation Web), np. - nacisnąć Otwórz -> pojawi się okno operacyjne projektu - nacisnąć Klonuj by pobrać z Serwera na lokalny komputer katalogi i pliki projektu Pobrane repozytorium będzie dostępne w katalogu: C:\Users\<użytkownik>\aSTORY\WorkflowStation\Projects\<nazwa_projektu>\ 2. Interfejs panelu projektu Ekran projektu podzielony jest na 2 części: 1. Repozytoria - lokalne i zdalne: a) Zakładka Pliki projektu prezentuje strukturę katalogów i plików projektu na komputerze lokalnym / zdalnym Serwerze Plików. b) Zakładka Commity zawiera historię zmian (commitów) dla całego projektu. c) Przyciski synchronizacji: Przycisk Pull uruchamia pobranie plików z Serwera

16 Przycisk Push wysłanie zmian z lokalnego repozytorium na Serwer Przycisk Odśwież odświeżenie listy katalogów/plików w obu oknach d) Okno Szczegóły : pokazuje informacje o zaznaczonym pliku 2. Operacje na plikach na komputerze użytkownika: a) Okno Pliki unstaged pokazuje pliki dodane/zmodyfikowane/usunięte lokalnie b) Okno Pliki staged pliki zmienione lokalnie, które mają być wysłane na Serwer (przycisk Stage tylko zaznaczone lub Stage all - wszystkie unstaged) c) Okno Wiadomość commita miejsce na komentarz opisujący zmiany w plikach; przycisk Commit wysyłający wybrane pliki (z listy staged ) na Serwer Plików Pliki znajdują się w katalogu projektu C:\Users\<użytkownik>\aSTORY\WorkflowStation\Projects\<nazwa_projektu>\ Wszelkie zmiany na dysku są od razu odzwierciedlone w Aplikacji w oknie Pliki unstaged wyświetli się nazwa pliku z ikoną: - modyfikacja pliku: ikona! - dodanie pliku: ikona NEW - usunięcie pliku: ikona?

17 3. Operacje na plikach 1. Dodanie pliku do repozytorium lokalnego + dodanie do Serwera Plików: - wgrać plik do odpowiedniego katalogu projektu (z poziomu systemu operacyjnego) -> plik pojawi się od razu w oknie Pliki unstaged, z ikoną NEW - po uznaniu, że plik nadaje się do wrzucenia na Serwer zaznaczyć go i nacisnąć Stage, potem wpisać komentarz commita i nacisnąć Commit plik znajdzie w zdalnym repozytorium i będzie dostępny dla innych 2. Modyfikacja pliku w katalogu projektu + aktualizacja na Serwerze Plików: - otworzyć plik w programie docelowym (Maya, 3dsmax, Notepad etc.) -> zapisać zmiany -> plik pojawi się od razu w oknie Pliki unstaged, z ikoną!

18 - po uznaniu, że zmieniony plik nadaje się do wysłania na Serwer zaznaczyć go i nacisnąć Stage, potem wpisać komentarz commita i nacisnąć Commit plik zostanie zaktualizowany na zdalnym repozytorium i zmiana ta będzie dostępna dla innych 3. Usunięcie pliku z katalogu projektu + usunięcie z Serwera Plików: - skasować plik z katalogu projektu z poziomu systemu operacyjnego -> plik pojawi się od razu w oknie Pliki unstaged, z ikoną? - po uznaniu, że plik należy skasować również z Serwera zaznaczyć go i nacisnąć Stage, potem wpisać komentarz commita i nacisnąć Commit plik zostanie usunięty ze zdalnego repozytorium i nie będzie dostępny do pobrania dla innych

Spis treści. 2 / 37 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona

Spis treści. 2 / 37 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona www.belisama4crm.pl Spis treści. Strona Strona Spis treści 1. Instalacja 1.1 Wersja serwerowa 1.2. Wersja sieciowa 2. Informacje dodatkowe 3. Panel administracyjny 3.1. użytkownicy, grupy uprawnień, działy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2 / 42 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona

Spis treści. 2 / 42 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona Spis treści. Strona Strona Spis treści 1. Instalacja 1.1 Wersja serwerowa 1.2. Wersja sieciowa 2. Informacje dodatkowe 3. Panel administracyjny 3.1. użytkownicy, grupy uprawnień, działy 3.2. dane firmy,

Bardziej szczegółowo

CRM instrukcja użytkownika 1/61 Lucid CRM

CRM instrukcja użytkownika 1/61 Lucid CRM CRM instrukcja użytkownika 1/61 Lucid CRM instrukcja użytkownika 1 Założenia systemu 1.1 Słownik pojęć 2 Opis modułów 2.1 [Biuro] Projekty 2.1.1 Tworzenie nowego Projektu. 2.2 [Biuro] Zadania 2.2.1 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM 2012 SAN Organizer 1.0 Copyright by SANKOM Sp. z o.o. - Warszawa 2012 Wydawca SANKOM Sp. z o.o. ul. Płomyk a 28 02-490 Warszawa tel. (022) 863 14 95 fax

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji

Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji Opracował: Paweł Strzyżewski, Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., luty 2013 Spis treści Wiadomości wstępne...1 Krótkie omówienie

Bardziej szczegółowo

System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini. Instrukcja użytkownika

System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini. Instrukcja użytkownika System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini Instrukcja użytkownika 1 1. Spis Treści SR-RegiTech RCPmini - Instrukcja użytkownika 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Instalacja... 5 3.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Mefisto SMB

Podręcznik użytkownika Mefisto SMB Podręcznik użytkownika Mefisto SMB Spis treści 1. INSTALACJA... 4 1.1. WYMAGANIA PROGRAMU... 4 1.2. OPIS INSTALACJI... 5 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU... 10 2.1. BUDOWA SYSTEMU... 10 2.1.1. Menu główne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Plany rabatowe... 99 Prowizje... 100 Kontrola dostępu... 101 Zakupy hurtowe firm... 103 Analizy... 104 Statystyki... 112 Rachunki i księgowość...

Plany rabatowe... 99 Prowizje... 100 Kontrola dostępu... 101 Zakupy hurtowe firm... 103 Analizy... 104 Statystyki... 112 Rachunki i księgowość... System SPA v4.2 Spis treści Podstawowe informacje... 3 Program... 4 Uruchomienie i menu główne... 5 Zmiana użytkownika/logowanie... 8 Pasek szybkiego dostępu... 9 Zamykanie programu... 14 Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.1. Moduł e-sklep 3.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.1. Moduł e-sklep 3.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.1 Moduł e-sklep 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Współpraca z Comarch ERP e-sklep. Wersja: 2015.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Współpraca z Comarch ERP e-sklep. Wersja: 2015.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Wersja: 2015.1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2.... 3 2.1. Wymagania systemowe... 3 2.2. Tworzenie centrum Comarch ERP e-sklep... 4 2.2.1. Formularz centrum Comarch

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Comarch isklep24 6.1 Wersja Enterprise 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu. Architektura, wymagania infrastrukturalne, instrukcja instalacji i opis mechanizmów programistycznych Wersja 1.

Dokumentacja systemu. Architektura, wymagania infrastrukturalne, instrukcja instalacji i opis mechanizmów programistycznych Wersja 1. Dokumentacja systemu y-box Architektura, wymagania infrastrukturalne, instrukcja instalacji i opis mechanizmów programistycznych Wersja 1.1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Architektura rozwiązania... 4 3.

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Administracja sklepu

Administracja sklepu Spis treści...3 Logowanie...3 Opcje główne...5 Konfiguracja...5 SEO...6 Opcje...7 Strony...9 Prezentacja produktu... 10 Prezentacja produktów... 11 Wyróżnione produkty... 12 Wyszukiwanie produktów... 13

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja/Instrukcja. @ School CMS

Dokumentacja/Instrukcja. @ School CMS Dokumentacja/Instrukcja @ School CMS Wstęp... 4 1. Instalacja... 5 1.1. Wstępne przygotowanie.... 5 1.2. Instalacja... 5 1.3. Czynności po instalacyjne.... 6 2. Panel Administracyjny... 7 2.1 Menu Główne...

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.3. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.3. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 17 Moduł Comarch isklep24 5.3 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA Spis treści 1. Wstęp...3 2. Rejestracja i wybór planu taryfowego...4 3. Pierwsze logowanie i konfiguracja...5 3.1 Przewoźnicy...6 3.2 Szablony

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM MSM Spółka z o.o., Warszawa 2006 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika Soneta Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków tel./fax. (0-12) 261-36-42 www.enova.pl e-mail: place@enova.pl enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 8 Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

ISPConfig DOKUMENTACJA. Przetłumaczył z języka angielskiego: Paweł Cudok. Opole 2010.

ISPConfig DOKUMENTACJA. Przetłumaczył z języka angielskiego: Paweł Cudok. Opole 2010. ISPConfig DOKUMENTACJA Przetłumaczył z języka angielskiego: Paweł Cudok. Opole 2010. Spis treści I. Podręcznik dla Administratora... 5 1. Informacje ogólne.... 6 1.1. Nazwa użytkownika oraz hasło.... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Autor: Piotr Krawczyk Wersja dokumentu: 1.3 Data ostatniej modyfikacji: 2013-10-22 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Panel administracyjny...3

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Copyright 2008 PC Guard SA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika systemu Ascent.DBI. Ascent.DBI jest systemem, który wspiera koordynację procedur

Bardziej szczegółowo