PROSPEKT EMISYJNY SONEL SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Świdnicy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT EMISYJNY SONEL SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Świdnicy. www.sonel.pl"

Transkrypt

1 PROSPEKT EMISYJNY SONEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Świdnicy Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w ramach Publicznej Oferty Akcji SONEL S.A., serii E o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda. Emisja Akcji serii E dojdzie do skutku w przypadku należytego subskrybowania co najmniej 1 sztuki. W związku z Akcjami serii E w Krajowym Depozycie zostaną zarejestrowane Prawa Do Akcji serii E. Ponadto na podstawie niniejszego prospektu Spółka wystąpi do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym: akcji istniejących serii A, akcji istniejących serii B. Od 1 do akcji serii E oraz od 1 do Praw do Akcji Serii E Akcje serii E (,,Akcje Oferowane ) oferowane są w następujących transzach: sztuk w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych, sztuk w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, sztuk w ramach Transzy dla Pracowników i Partnerów. Cena emisyjna Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Zarząd i będzie jednakowa dla wszystkich transz. Cena Emisyjna zostanie podana do publicznej wiadomości najpóźniej w pierwszym dniu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej i Spółkach Publicznych. Maksymalna cena emisyjna Akcji serii E została ustalona na 12 zł (słownie: dwanaście). Szczegółowe zasady i terminy przeprowadzenia Oferty Publicznej zawarte zostały w części Dokument Ofertowy. Zwraca się uwagę, że nabywanie Akcji Oferowanych wiąże się z określonymi ryzykami właściwymi dla tego rodzaju inwestycji. Czynniki ryzyka zostały szczegółowo opisane w części Czynniki Ryzyka. Prospekt w formie elektronicznej zostanie udostępniony w sieci Internet na stronie oraz na stronie co najmniej na sześć dni roboczych przed dniem zakończenia subskrypcji, nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia subskrypcji. Prospekt dodatkowo zostanie udostępniony w formie drukowanej w siedzibie Emitenta (Świdnica, ul. Stanisława Wokulskiego 11), w siedzibie Domu Maklerskiego PKO BP (Warszawa ul. Puławska 15) oraz jego POK, w Centrum Informacyjnym Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie (Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1) oraz w Dziale Marketingu i Edukacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Warszawa, ul. Książęca 4). Prospekt oraz lista punktów obsługi klienta przyjmujących zapisy na akcje Spółki dostępne będą w formie elektronicznej na stronach internetowych Emitenta oraz Oferującego Oferujący Niniejszy Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 6 maja 2008 r. Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia udostępnienia Prospektu po raz pierwszy do publicznej wiadomości.

2 Spis treści Spis treści: CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE Osoby zarządzające i nadzorujące, doradcy oraz biegli rewidenci Statystyka oferty i przewidywany harmonogram Kluczowe informacje dotyczące Emitenta Wybrane historyczne informacje finansowe Emitenta Czynniki ryzyka Informacje dotyczące Emitenta Historia i rozwój Emitenta Ogólny zarys działalności Emitenta Znaczący akcjonariusze i rozdownienie Informacje finansowe Szczegóły oferty oraz dopuszczenia do obrotu Oferta i dopuszczenie do obrotu Przyczyny oferty oraz wykorzystanie wpływów pieniężnych Koszty emisji / oferty Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowa wielkość wszystkich kosztów emisji lub oferty...16 CZĘŚĆ II CZYNNIKI RYZYKA Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Ryzyko związane z otoczeniem prawnym Ryzyko związane z potencjalnymi zmianami przepisów podatkowych i różnicami w ich interpretacji Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych dostawców Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych odbiorców Ryzyko związane ze zwolnieniami podatkowymi Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży Ryzyko związane z zapasami Ryzyko związane z procesem produkcyjnym Ryzyko związane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zleceń Ryzyko zmian tendencji rynkowych Ryzyko utraty zaufania odbiorców Ryzyko wpływu sytuacji makroekonomicznej na zysk Spółki Ryzyko zadłużenia Ryzyko kursu walutowego Ryzyko związane z konkurencją Ryzyko związane z serwisem gwarancyjnym Ryzyko związane z awarią systemów informatycznych Czynniki ryzyka związane z akcjami Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji Akcji Serii E Ryzyko związane z wydłużeniem czasu przyjmowania zapisów lub ich zmianą Ryzyko związane z odmową lub opóźnieniem wprowadzenia Akcji lub Praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz charakterem Praw do Akcji Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu Akcjami lub wykluczeniem Akcji z obrotu na rynku regulowanym Ryzyko wynikające z art. 16 i art. 17 Ustawy o Ofercie Publicznej Ryzyko opóźnienia wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu giełdowego...26 CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY Osoby odpowiedzialne Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie Emisyjnym Biegli rewidenci Imiona i nazwiska (nazwy) oraz adresy biegłych rewidentów Emitenta w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi wraz z opisem ich przynależności do organizacji zawodowych Wybrane informacje finansowe Wybrane historyczne dane finansowe Emitenta, za każdy rok obrachunkowy okresu objętego historycznymi danymi finansowymi Czynniki ryzyka Informacje o Emitencie...34 Prospekt Emisyjny Akcji SONEL S.A. 2

3 Spis treści 5.1. Historia i rozwój Emitenta Inwestycje Emitenta Zarys ogólny działalności Emitenta Działalność podstawowa Główne rynki działalności Emitenta Czynniki nadzwyczajne mające wpływ na działalność podstawową i rynki Podsumowanie podstawowych informacji dotyczących uzależnienia Emitenta od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych, albo od nowych procesów produkcyjnych...68 Tabela Umowa z dystrybutorem krajowym Założenia wszelkich oświadczeń Emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej Struktura organizacyjna Środki trwałe Informacje dotyczące już istniejących lub planowanych znaczących rzeczowych aktywów trwałych, w tym dzierżawionych nieruchomości oraz jakichkolwiek obciążeń ustanowionych na tych aktywach Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Wynik operacyjny Zasoby kapitałowe Informacje dotyczące źródeł kapitału Emitenta Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pieniężnych Emitenta Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania Emitenta Informacje dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które miały lub które mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do zrealizowania inwestycji Badania i rozwój, patenty i licencje Strategia badawczo-rozwojowa Emitenta za ostatnie 3 lata obrotowe Znaki towarowe Licencje Certyfikaty Informacje o tendencjach Najistotniejsze tendencje występujące w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży za okres od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do daty Prospektu Jakiekolwiek znane tendencje, niepewne elementy, żądania, zobowiązania lub zdarzenia, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe Oświadczenie wskazujące podstawowe założenia, na których Emitent opiera swoje prognozy lub szacunki Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze oraz osoby zarządzające wyższego szczebla Dane na temat członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, oraz osób zarządzających wyższego szczebla, które mają znaczenie dla stwierdzenia, że Emitent posiada stosowną wiedzę i doświadczenie do zarządzania swoją działalnością Informacje na temat konfliktu interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyższego szczebla Wynagrodzenie i inne świadczenia za ostatni pełny rok obrotowy w odniesieniu do członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Wysokość wynagrodzenia oraz przyznanych przez Emitenta i jego podmioty zależne świadczeń w naturze za usługi świadczone na rzecz spółki lub jej podmiotów zależnych Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty zależne na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne świadczenia Praktyki organu administracyjnego, zarządzającego i nadzorującego Data zakończenia obecnej kadencji oraz okres, przez jaki członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących sprawowali swoje funkcje Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących z Emitentem lub którymkolwiek z jego podmiotów zależnych, określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń Emitenta, dane komisji oraz podsumowanie zasad funkcjonowania tych komisji Oświadczenie na temat stosowania przez Emitenta procedur ładu korporacyjnego Zatrudnienie Struktura zatrudnienia Prospekt Emisyjny Akcji SONEL S.A. 3

4 Spis treści Informacje o posiadanych przez członków organów zarządzających i nadzorujących akcjach i opcjach na akcje Emitenta Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale własnym Znaczni akcjonariusze Informacje na temat osób innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, które w sposób bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego Emitenta Informacje o innych prawach głosu w odniesieniu do Emitenta Wskazanie podmiotu dominującego wobec Emitenta, lub podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja w przyszłości może spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta Transakcje z podmiotami powiązanymi Informacje finansowe dotyczące aktywów i pasywów Emitenta, jego sytuacji finansowej oraz zysków i strat Historyczne informacje finansowe Informacje finansowe pro forma Sprawozdanie finansowe Badanie historycznych rocznych informacji finansowych Data najnowszych informacji finansowych Śródroczne i inne informacje finansowe Postępowania sądowe i arbitrażowe Informacje dodatkowe Informacje dotyczące kapitału zakładowego Emitenta Informacje dotyczące statutu Emitenta Istotne umowy Umowy finansowe Umowy ubezpieczenia Inne umowy Informacje osób trzecich oraz oświadczenia ekspertów i oświadczenie o udziałach Dokumenty udostępnione do wglądu Informacja o udziałach w innych przedsiębiorstwach CZĘŚĆ IV DOKUMENT OFERTOWY Osoby odpowiedzialne Czynniki ryzyka Podstawowe informacje Oświadczenie o kapitale obrotowym Kapitalizacja i zadłużenie Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub ofertę Przesłanki oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych Informacje o papierach wartościowych oferowanych / dopuszczanych do obrotu Opis typu i rodzaju oferowanych lub dopuszczonych do obrotu papierów wartościowych, włącznie z kodem ISIN (Międzynarodowy Numer Identyfikacyjny Papierów Wartościowych) lub innym podobnym kodem identyfikacyjnym papierów wartościowych Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone te papiery wartościowe Wskazanie, czy te papiery wartościowe są papierami imiennymi, czy też na okaziciela, oraz czy mają one formę dokumentu, czy są zdematerializowane. W przypadku formy zdematerializowanej, należy podać nazwę i adres podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru papierów wartościowych Waluta emitowanych papierów wartościowych Opis praw, włącznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, związanych z papierami wartościowymi, oraz procedury wykonywania tych praw W przypadku nowych emisji należy wskazać uchwały, zezwolenia lub zgody, na podstawie których zostały lub zostaną utworzone lub wyemitowane nowe papiery wartościowe W przypadku nowych emisji należy wskazać przewidywaną datę emisji papierów wartościowych Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych Wskazanie obowiązujących regulacji dotyczących obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu (squeeze-out) i odkupu (sell-out) w odniesieniu do papierów wartościowych Prospekt Emisyjny Akcji SONEL S.A. 4

5 Spis treści 4.10.Wskazanie publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta, dokonanych przez osoby trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego i bieżącego roku obrotowego W odniesieniu do kraju siedziby Emitenta oraz kraju (krajów), w których przeprowadzana jest oferta lub w których podejmuje się starania o dopuszczenie do obrotu: informacje o potrącanych u źródła podatkach od dochodu uzyskiwanego z papierów wartościowych, wskazanie, czy Emitent bierze odpowiedzialność za potrącanie podatków u źródła Informacje o warunkach oferty Warunki, parametry i przewidywany harmonogram oferty oraz działania wymagane przy składaniu zapisów Zasady dystrybucji i przydziału Cena Plasowanie i gwarantowanie Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu i ustalenia dotyczące obrotu Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu, z uwzględnieniem ich dystrybucji na rynku regulowanym lub innych rynkach równoważnych wraz z określeniem tych rynków Wszystkie rynki na których są dopuszczone do obrotu papiery wartościowe tej samej klasy Papiery wartościowe będące przedmiotem subskrypcji lub plasowania o charakterze prywatnym Nazwa i adres podmiotów posiadających wiążące zobowiązanie do działania jako pośrednicy w obrocie na rynku wtórnym, zapewniając płynność za pomocą kwotowania ofert kupna i sprzedaży ( bid i offer ), oraz podstawowych warunków ich zobowiązania Stabilizacja: w sytuacji, gdy Emitent lub sprzedający akcjonariusz udzielili opcji nadprzydziału lub gdy w inny sposób zaproponowano potencjalne podjęcie działań stabilizujących cenę w związku z ofertą Informacje na temat właścicieli papierów wartościowych objętych sprzedażą Imię i nazwisko lub nazwa i adres miejsca pracy lub siedziby osoby lub podmiotu oferującego papiery wartościowe do sprzedaży, charakter stanowiska lub innych istotnych powiązań, jakie osoby sprzedające miały w ciągu ostatnich trzech lat z Emitentem papierów wartościowych lub jego poprzednikami albo osobami powiązanymi Liczba i rodzaj papierów wartościowych oferowanych przez każdego ze sprzedających właścicieli papierów wartościowych Umowy zakazu sprzedaży akcji typu lock-up Strony, których to dotyczy. Treść umowy i wyjątki od niej. Wskazanie okresu objętego zakazem sprzedaży Koszty emisji / oferty Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowa wielkość wszystkich kosztów emisji lub oferty Rozwodnienie Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą Wskazanie wielkości i wartość natychmiastowego rozwodnienia, w przypadku jeśli dotychczasowi akcjonariusze nie obejmą nowej oferty Informacje dodatkowe Opis zakresu działań doradców związanych z emisją Wskazanie innych informacji, które zostały zbadane lub przejrzane przez uprawnionych biegłych rewidentów, oraz w odniesieniu do których sporządzili oni raport Dane na temat eksperta Potwierdzenie, że informacje uzyskane od osób trzecich zostały dokładnie powtórzone. Źródła tych informacji ZAŁĄCZNIK nr ZAŁĄCZNIK nr ZAŁĄCZNIK nr Prospekt Emisyjny Akcji SONEL S.A. 5

6 Podsumowanie CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE OSTRZEŻENIE Niniejsze podsumowanie powinno być traktowane jako wprowadzenie do Prospektu i powinno być czytane łącznie z bardziej szczegółowymi informacjami zamieszczonymi w pozostałych częściach tego dokumentu. Potencjalni inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje zawartymi w części Czynniki ryzyka, a wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące akcji powinny być każdorazowo podejmowane w oparciu o treść całego Prospektu. W przypadku wniesienia przez inwestora powództwa odnoszącego się do treści Prospektu powód ponosi koszty ewentualnego tłumaczenia tego Prospektu przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. Osoby sporządzające dokument podsumowujący lub podsumowanie będące częścią prospektu emisyjnego sporządzonego w formie jednolitego dokumentu, łącznie z każdym jego tłumaczeniem, ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy dokument podsumowujący wprowadza w błąd, jest niedokładny lub sprzeczny z innymi częściami prospektu emisyjnego. 1. Osoby zarządzające i nadzorujące, doradcy oraz biegli rewidenci Organem zarządzającym Emitenta jest Zarząd. Natomiast organem nadzorczym Emitenta jest Rada Nadzorcza. W skład Zarządu Emitenta wchodzą: 1. Krzysztof Wieczorkowski Prezes Zarządu, oraz 2. Jan Walulik Wiceprezes Zarządu. W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: 1. Andrzej Diakun - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2. Piotr Freyberg członek Rady Nadzorczej, 3. Jarosław Jatczak członek Rady Nadzorczej, 4. Mirosław Nowakowski członek Rady Nadzorczej, 5. Maciej Posadzy członek Rady Nadzorczej. Oferujący: Dom Maklerski PKO BP z siedzibą w Warszawie, w imieniu którego działają: Katarzyna Iwaniuk Michalczuk Dyrektor Zarządzający kierujący DM, Artur Pietrzak Zastępca Dyrektora DM. Doradca Prawny: Kancelaria Radców Prawnych, Leszek Czarny, Wojciech Budny i Wspólnicy Spółka Komandytowa, w imieniu którego działa: Wojciech Budny Radca Prawny. Biegli Rewidenci: Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych są: 1) Zespół Biegłych Rewidentów FABER Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 830, w imieniu którego działają: Biegły rewident Lucyna Kozłowska nr ewid. 1884, Wiceprezes Zarządu Biegły rewident Teresa Kujawińska nr ewid ) BBR AUDYT Spółka z o.o. z siedzibą w Świdnicy, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 684, w imieniu którego działa: Biegły rewident Grażyna Parfianowicz nr ewid. 7486/2704. Prospekt Emisyjny Akcji SONEL S.A. 6

7 Podsumowanie 2. Statystyka oferty i przewidywany harmonogram Warunki i wielkość oferty W ramach Oferty Publicznej oferowanych jest sztuk Akcji serii E, akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 groszy każda. Akcje serii E są oferowane z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Emisja Akcji serii E dojdzie do skutku w przypadku należytego subskrybowania co najmniej 1 sztuki. Akcje Serii E oferowane są w następujących transzach: sztuk w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, sztuk w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych, sztuk w ramach Transzy dla Pracowników i Partnerów. Zarząd Emitenta może dokonać przesunięć Akcji Oferowanych po zakończeniu subskrypcji, a przed dokonaniem przydziału z zastrzeżeniem, że przesunięte do innej transzy będą mogły być tylko te akcje, które nie zostaną objęte prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami. W związku z Akcjami Serii E zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Prawa Do Akcji. Na podstawie niniejszego prospektu Spółka wystąpi do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o dopuszczenie na rynek oficjalnych notowań: sztuk istniejących Akcji zwykłych na okaziciela serii A, sztuk Akcji zwykłych na okaziciela serii B, Od 1do sztuk Akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz od 1 do praw do Akcji serii E. Cena emisyjna Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Zarząd i będzie jednakowa dla wszystkich transz. CZYNNOŚĆ TERMIN Budowa Księgi Popytu 2 czerwiec 2008 r. do godz Podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej 2 czerwiec 2008 r. Otwarcie subskrypcji 3 czerwiec 2008 r. Przyjmowanie zapisów na Akcje Serii E w Transzy Inwestorów Indywidualnych od 3 czerwca do 5 czerwca 2008 r. Przyjmowanie zapisów na Akcje Serii E w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych od 3 czerwca do 6 czerwca 2008 r. Zamknięcie subskrypcji 6 czerwca 2008 r. Przydział Akcji Serii E w ciągu 5 dni roboczych od zamknięcia subskrypcji Emitent może postanowić o odwołaniu Publicznej Oferty w ww. terminach lub o ich zmianie. Informacja o odwołaniu Publicznej Oferty w powyższych terminach lub o zmianie któregokolwiek z nich zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie aneksu do Prospektu przed upływem pierwotnie wskazanych terminów. Uwzględniając względy proceduralne związane z zatwierdzeniem przez Komisję aneksów do Prospektu, jak również interes inwestorów biorących udział lub zamierzających wziąć udział w ofercie publicznej Emitenta, tryb podjęcia decyzji o skróceniu terminu przyjmowania zapisów będzie umożliwiał publikację aneksu zawierającego informacje w tym zakresie, w terminie umożliwiającym potencjalnym inwestorom złożenie zapisu przed terminem zakończenia przyjmowania zapisów. Zmiany terminów realizacji Publicznej Oferty mogą odbywać się tylko w okresie ważności Prospektu. W przypadku, gdy po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, do publicznej wiadomości został udostępniony aneks do niniejszego Prospektu dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji Oferowanych, o których Emitent powziął wiadomość przed tym przydziałem, osoba, która złożyła zapis na Akcje Oferowane przed udostępnieniem aneksu może wycofać zapis, składając w POK Oferującego oświadczenie na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu. Tym samym Emitent jest obowiązany do odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji Oferowanych w celu umożliwienia Inwestorowi uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu. Prospekt Emisyjny Akcji SONEL S.A. 7

8 Podsumowanie 3. Kluczowe informacje dotyczące Emitenta 3.1. Wybrane historyczne informacje finansowe Emitenta Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone na Euro. I II WYBRANE DANE FINANSOWE za lata w tys. zł w tys. EUR Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) III Zysk (strata) brutto (L±M) IV Zysk (strata) netto (N-O-P) V Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej VI Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej VII Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej VIII Przepływy pieniężne netto razem IX Aktywa razem X Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI Zobowiązania długoterminowe XII Zobowiązania krótkoterminowe XIII Kapitał (fundusz) własny XIV Kapitał (fundusz) podstawowy - zakładowy XV Liczba akcji (sztuki) XVI Zysk strata na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 4,94 6,52 4,25 1,29 1,38 1,04 XVII Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 4,94 6,52 4,25 1,29 1,38 1,04 XVIII Wartość księgowa na jedna akcję (w zł / EUR) 13,38 15,86 11,39 3,49 3,36 2,79 XIX Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 13,38 15,86 11,39 3,49 3,36 2,79 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w XX zł / EUR) 2 2,47 2,47 0,52 0,52 0,61 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR I Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: II Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) III Zysk (strata) brutto (L±M) IV Zysk (strata) netto (N-O-P) V VI Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Prospekt Emisyjny Akcji SONEL S.A. 8

9 Podsumowanie VII Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej VIII Przepływy pieniężne netto razem IX Aktywa razem X Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI Zobowiązania długoterminowe XII Zobowiązania krótkoterminowe XIII Kapitał (fundusz) własny XIV Kapitał (fundusz) podstawowy - zakładowy XV Liczba akcji (sztuki) XVI Zysk strata na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,54 5,12 0,67 1,27 XVII XVIII XIX Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,54 5,12 0,67 1,27 Wartość księgowa na jedna akcję (w zł / EUR) 15,9 17,04 4,22 4,21 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 15,9 17,04 4,22 4,21 XX Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0 4,00 0 0,99 Przeliczeń dokonano: W zakresie pozycji aktywów i pasywów w poszczególnych okresach według kursów średnich NBP na ostatnie dni okresów. W zakresie pozycji wynikających z rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych według kursów uśrednionych Czynniki ryzyka Czynniki ryzyka można podzielić na trzy grupy: 1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną. Ryzyko związane z otoczeniem prawnym. Ryzyko związane z potencjalnymi zmianami przepisów podatkowych i różnicami w ich interpretacji. 2. Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych dostawców. Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych odbiorców. Ryzyko związane ze zwolnieniami podatkowymi. Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży. Ryzyko związane z zapasami. Ryzyko związane z procesem produkcyjnym. Ryzyko związane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zleceń. Ryzyko zmian tendencji rynkowych. Ryzyko utraty zaufania odbiorców. Ryzyko wpływu sytuacji makroekonomicznej na zysk Spółki. Ryzyko zadłużenia. Ryzyko kursu walutowego. Prospekt Emisyjny Akcji SONEL S.A. 9

10 Podsumowanie Ryzyko związane ze zmianami w otoczeniu prawnym. Ryzyko związane z konkurencją. Ryzyko związane z serwisem gwarancyjnym. Ryzyko związane z awarią systemów informatycznych. 3. Czynniki ryzyka związane z akcjami Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji. Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji Akcji Serii E Ryzyko związane z wydłużeniem czasu przyjmowania zapisów lub ich zmianą. Ryzyko związane z odmową lub opóźnieniem wprowadzenia Akcji lub Praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz charakterem Praw do Akcji. Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu Akcjami lub wykluczeniem Akcji z obrotu na rynku regulowanym. Ryzyko wynikające z art. 16 i art. 17 Ustawy o Ofercie Publicznej. Szczegółowy opis czynników ryzyka zamieszczony został w części Czynniki Ryzyka. 4. Informacje dotyczące Emitenta 4.1. Historia i rozwój Emitenta Spółka akcyjna powstała na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą SONEL sp. z o.o. podjętej w dniu 27 maja 1998 roku i zaprotokołowanej przez Notariusza we Wrocławiu, Marię Gomułkiewicz Repertorium A nr 1649/98. Emitent został zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS w dniu 14 lutego 2002 roku. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Emitent powstał w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą SONEL sp. z o.o. w spółkę akcyjną, w trybie art. 551 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych. Emitent działa pod firmą SONEL Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu SONEL S.A. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Siedziba Emitenta: Świdnica. Dane adresowe: ul. Armii Krajowej 29, Świdnica, Polska, telefon +48 (74) Od dnia uległ zmianie adres siedziby Emitenta na ul. Stanisława Wokulskiego 11; Świdnica. Emitent został utworzony i działa na podstawie przepisów prawa polskiego. Emitent został utworzony i działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Akcje Spółki nie były dotąd przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt Emisyjny Akcji SONEL S.A. 10

PROSPEKT EMISYJNY ELMO SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Żelkowie Kolonii k. Siedlec

PROSPEKT EMISYJNY ELMO SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Żelkowie Kolonii k. Siedlec PROSPEKT EMISYJNY ELMO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Żelkowie Kolonii k. Siedlec Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w ramach Publicznej Oferty 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 5-515 Wrocław, ul. Klimasa 45 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.wadex.pl przygotowany w związku z Publiczną

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY NTT SYSTEM S.A.

PROSPEKT EMISYJNY NTT SYSTEM S.A. prospekt emisyjny 2007 PROSPEKT EMISYJNY Niniejszy Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z publiczną ofertą 11 042 750 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,5 zł każda

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 27/29 www.wittchen.com Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 384.800 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Podmiot oferujący akcje: Doradca prawny: Na podstawie niniejszego Prospektu:

PROSPEKT EMISYJNY. Podmiot oferujący akcje: Doradca prawny: Na podstawie niniejszego Prospektu: PROSPEKT EMISYJNY Na podstawie niniejszego Prospektu: IZOSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem 47-120 Zawadzkie, ul. Polna 3 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izostal.com.pl - oferowanych

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII F ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B, C, D, E i F ORAZ PRAW DO AKCJI SERII F SKYLINE INVESTMENT S.A. Oferujący:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku

PROSPEKT EMISYJNY. Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku PROSPEKT EMISYJNY Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku Prospekt Emisyjny sporządzony w związku z: ofertą publiczną 10.000.000 akcji serii

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Legnicy, ul. Św. M. Kolbe 18 www.euco.pl niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną 1.100.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B

PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B TelForceOne Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 50-428 Wrocław, ul. Krakowska 119 Adres Biura Zarządu Emitenta: 51-180 Psary koło Wrocławia,

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KOMPAP SPÓŁKA AKCYJNA

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KOMPAP SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KOMPAP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kwidzynie (82-500), ul. Piastowska 39 http://www.kompap.pl Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A i B ORAZ PRAW DO AKCJI SERII B KONSORCJUM STALI S.A. Oferujący: Millennium Dom

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

Okładka PROSPEKT EMISYJNY BETOMAX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Końskich

Okładka PROSPEKT EMISYJNY BETOMAX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Końskich Okładka PROSPEKT EMISYJNY BETOMAX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Końskich Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w ramach Oferty Publicznej 5.900.000 akcji zwykłych na okaziciela Betomax Polska

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

Dekpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Pinczynie

Dekpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Pinczynie PROSPEKT EMISYJNY Dekpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Pinczynie www.dekpol.pl Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.300.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 12 00-950 Warszawa www.bosbank.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. PBS FINANSE SA z siedzibą w Sanoku

Prospekt Emisyjny. PBS FINANSE SA z siedzibą w Sanoku Prospekt Emisyjny PBS FINANSE SA z siedzibą w Sanoku Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: Publiczną Ofertą w wykonaniu prawa poboru 52.260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski IDM S.A.

Dom Maklerski IDM S.A. Prospekt emisyjny sporządzony w związku z Ofertą Publiczną nie mniej niż 4.000.000 i nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D ( Akcje Oferowane ) o wartości nominalnej 1 złoty każda

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski IDM S.A.

Dom Maklerski IDM S.A. Prospekt emisyjny sporządzony w związku z Ofertą Publiczną nie mniej niż 4.000.000 i nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D ( Akcje Oferowane ) o wartości nominalnej 1 złoty każda

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją 50 000 000

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. 11.424.025 Akcji Serii F. Na podstawie Prospektu oferuje się: Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do GPW o wprowadzenie na rynek oficjalnych

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY INTERBUD LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY INTERBUD LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA INTERBUD Lublin S.A. Prospekt emisyjny 2010 PROSPEKT EMISYJNY INTERBUD LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Lublinie Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w ramach Oferty Publicznej 2.000.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A.

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A. Prospekt Emisyjny spółki Prospekt został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją Nowych Akcji Serii B ( Oferta Subskrypcji ); publiczną sprzedażą Nowych Akcji Serii A będących własnością SEZAM

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A.

PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A. PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A. z siedzibą w Gdyni www.grupa-adv.pl związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 3.178.585 akcji serii A DORADCA FINANSOWY Niniejszy Prospekt

Bardziej szczegółowo