DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO"

Transkrypt

1 DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 35/2011/JM z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem sieci Internet. Działając na podstawie 3 ust.7 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A, wprowadzonego Uchwałą Zarządu Domu Maklerskiego nr 36/2010 podjętą w trybie głosowania pisemnego, zarządzam co następuje: 1 Dom Maklerski BZ WBK S.A. udostępnia informacje zawarte w banku danych Systemu Dystrybucji Danych Giełdowych (Informacje) Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Giełda) przekazywane za pośrednictwem: 1) serwisu czasu rzeczywistego (Serwis) w sieci Internet, 2) komunikatów SMS (Alerty) w sieciach komórkowych GSM prowadzonych przez operatorów sieci komórkowych z siedzibą w Polsce. na zasadach określonych w 1 17 niniejszego zarządzenia, zwanych Warunkami abonenckimi Przez Serwis naleŝy rozumieć Informacje rozpowszechniane w czasie sesji giełdowych przed upływem 15 minut od chwili udostępnienia ich przez Giełdę. 2. Serwis zawiera następujące komunikaty z rynku regulowanego: 1) notowania w systemie kursu jednolitego: a) przebieg oferty i dogrywki, c) wartości indeksów giełdowych w trakcie notowań oraz po ich zakończeniu, 2) notowania ciągłe: c) wartości indeksów giełdowych w trakcie notowań i po ich zakończeniu, 3) notowania derywatów: b) końcowe wyniki po zakończeniu sesji. 3. Komunikaty, o których mowa w ust. 2 pkt 1) lit. a), pkt 2) lit. a), pkt 3) lit. a) będą: 1) prezentowały pełen arkusz ofert, 2) ograniczone do pięciu najlepszych limitów, 3) ograniczone do najlepszego limitu, wg wyboru Klienta. 4. Serwis zawiera następujące komunikaty z organizowanego przez Giełdę Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect (ASO NewConnect): 1) notowania w systemie kursu jednolitego na rynku kierowanym zleceniami: a) przebieg oferty i dogrywki, 2) notowania ciągłe na rynku kierowanym zleceniami: 3) notowania ciągłe na rynku kierowanym cenami: b) końcowe wyniki po zakończeniu sesji. 4) wartości indeksów ASO NewConnect w trakcie notowań i po ich zakończeniu. 5. Komunikaty, o których mowa w ust. 4 pkt 1) lit. a), pkt 2) lit a), pkt 3) lit. a) będą 1) prezentowały pełen arkusz ofert, 2) ograniczone do pięciu najlepszych limitów, 3) ograniczone do najlepszego limitu,

2 zgodnie z wyborem, o którym mowa w ust. 3, dokonanym przez Klienta dla rynku regulowanego Przez Alerty naleŝy rozumieć Informacje w formie ograniczonej, będące danymi cząstkowymi, i nie będące przedmiotem systematycznej dystrybucji lub publikacji, rozpowszechnianymi w sposób nieregularny w czasie sesji giełdowych przed upływem 15 minut od chwili udostępnienia ich przez Giełdę. 2. Alerty zawierają następujące komunikaty: a) wartości walorów i indeksów notowanych przez Giełdę na rynku regulowanym oraz w organizowanym przez Giełdę ASO NewConnect, b) zmiany procentowe walorów i indeksów notowanych przez Giełdę oraz w organizowanym przez Giełdę ASO NewConnect Właścicielem przekazywanych Informacji jest Giełda. 2. Źródłem przekazu Informacji dystrybuowanych do Klienta będzie tylko i wyłącznie System Dystrybucji Danych Giełdowych Udostępnienie Serwisu następuje od dnia zamówienia usługi. 2. Udostępnienie Alertów następuje od dnia podpisania umowy maklerskiej Klient moŝe korzystać z udostępnionego Serwisu lub Alertów tylko dla własnego uŝytku, bez prawa do dalszej dystrybucji lub jakiegokolwiek innego udostępniania tych Informacji. 2. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy kodów dostępu uzyskanych od Domu Maklerskiego niezbędnych do korzystania z Serwisu oraz do nieudostępniania tych kodów osobom trzecim. 3. Klient wyraŝa zgodę na udostępnianie jego danych osobowych na Ŝądanie Giełdy Papierów Wartościowych S.A. oraz jej audytorów Dom Maklerski będzie udostępniał Serwis oraz Alerty z zachowaniem naleŝytej w tym zakresie staranności zawodowej, jednakŝe Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za złą jakość udostępnionych Informacji w szczególności za przerwy w udostępnianiu Informacji, błędy, braki i opóźnienia spowodowane przez Giełdę lub operatorów, o których mowa w 1 pkt 2). 2. W celu korzystania z usługi Serwisu Klient zapewni odpowiednie urządzenie, które będzie odpowiadało następującym parametrom: Procesor co najmniej Pentium III 1 GHz RAM co najmniej 512 MB Grafika co najmniej SVGA 1024x768, 256 kolorów System operacyjny Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 Przeglądarka Microsoft Internet Explorer w wersji 7.0 (32-bit), 8.0 (32-bit) lub 9.0 (32-bit) 3. W celu korzystania z usługi Alertów Klient zapewni urządzenie zdolne do odbierania komunikatów SMS określonych w standardzie GSM. 4. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za niemoŝność odbioru Serwisu lub Alertów przez Klienta w przypadku niespełnienia przez Klienta wymogów, o których mowa odpowiednio w ust. 2 oraz Dom Maklerski udostępnia Serwis Klientowi korzystającemu z niego po raz pierwszy: 1) bezpłatnie do końca danego miesiąca jeŝeli zamówienie Serwisu następuje do 25 dnia miesiąca włącznie, 2) bezpłatnie do końca następnego miesiąca jeŝeli zamówienie Serwisu następuje po 25 dniu miesiąca. 2. Prawo do nieodpłatnego korzystania z Serwisu, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Klientowi jeden raz. 3. Dom Maklerski udostępnia Klientowi korzystającemu po raz pierwszy z Alertów, bezpłatny pakiet 15 SMSów, jednorazowo na czas nieograniczony Opłatę za korzystanie z Serwisu Dom Maklerski pobiera z rachunku Klienta na podstawie zamówienia Serwisu, z zastrzeŝeniem 8 ust. 1 oraz 17 ust. 1.

3 2. Skuteczne dokonanie zamówienia Serwisu uwarunkowane jest posiadaniem przez Klienta na rachunku inwestycyjnym wolnych środków finansowych w wysokości, o której mowa w Taryfie Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. (dalej zwanej Taryfą), Rozdział I, pkt 40 uzaleŝnionej od rodzaju wybranego przez Klienta pakietu (z pięcioma najlepszymi ofertami lub pełnym arkuszem ofert.) 3. Ostatniego dnia roboczego miesiąca po sesji giełdowej Dom Maklerski pobiera opłatę za korzystanie z Serwisu w następnym miesiącu kalendarzowym, z zastrzeŝeniem 17 ust. 1, w wysokości uzaleŝnionej od wykorzystywanego przez Klienta w tym dniu pakietu z trzema lub z pięcioma najlepszymi ofertami lub pełnym arkuszem ofert. W przypadku braku wolnych środków finansowych na rachunku na pokrycie opłaty Dom Maklerski zaprzestaje udostępniania Klientowi Serwisu począwszy od następnego miesiąca. 4. W przypadku zmiany pakietu w trakcie miesiąca na pakiet o innej ilości ofert, pobierana jest jedna opłata w wysokości opłaty za pakiet z większą ilością ofert, o której mowa w Taryfie, Rozdział I, pkt 40. W przypadku wcześniejszego pobrania opłaty niŝszej lub przysługującego zwolnienia z tej opłaty pobierana jest jedynie róŝnica pomiędzy opłatą niŝszą, a opłatą wynikającą ze zmiany pakietu. 5. Zmiana pakietu z większą ilością ofert na pakiet z mniejszą ilością ofert następuje począwszy od następnego miesiąca, tylko w przypadku dokonania takiej zmiany przez Klienta najpóźniej w ostatnim dniu roboczym miesiąca do godz Dokonanie zmiany, o której mowa w zdaniu pierwszym, w ostatnim dniu roboczym miesiąca po godz moŝe spowodować zmianę pakietu z większą ilością ofert na pakiet z mniejszą ilością ofert począwszy od jeszcze kolejnego miesiąca. 6. W przypadku rezygnacji przez Klienta z zamówionego Serwisu, opłata za miesiąc, w którym nastąpiła rezygnacja nie jest zwracana, a zaprzestanie przekazywania notowań giełdowych w czasie rzeczywistym następuje począwszy od następnego miesiąca. Ponowne zamówienie Serwisu moŝliwe jest w następnym miesiącu. 7. Zaprzestanie przekazywania notowań giełdowych w czasie rzeczywistym następuje począwszy od następnego miesiąca tylko w przypadku rezygnacji przez Klienta z zamówionego Serwisu dokonanej najpóźniej w ostatnim dniu roboczym miesiąca do godz Rezygnacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonana w ostatnim dniu roboczym miesiąca po godz moŝe spowodować zaprzestanie przekazywania notowań giełdowych w czasie rzeczywistym począwszy od jeszcze kolejnego miesiąca Opłatę za korzystanie z Alertów Dom Maklerski pobiera z rachunku Klienta na podstawie zamówienia pakietu SMS-ów, z zastrzeŝeniem 8 ust Skuteczne dokonanie zamówienia pakietu SMS-ów uwarunkowane jest posiadaniem przez Klienta na rachunku inwestycyjnym wolnych środków finansowych będących iloczynem ceny pobieranej za przesłanie komunikatu SMS, o której mowa w Taryfie, Rozdział I, pkt 39 oraz ilości zamawianych SMS-ów. 3. Zamawiany pakiet SMS-ów moŝe zawierać dowolną ilość komunikatów SMS, ale nie mniej niŝ 10, do wykorzystania w dowolnym okresie czasu, w trakcie obowiązywania umowy maklerskiej. 4. W przypadku rezygnacji przez Klienta z zamówionego pakietu SMS-ów, opłata za niewykorzystane SMS-y nie jest zwracana. 11 Wykorzystywanie przez Klienta udostępnionego Serwisu lub Alertów wbrew postanowieniom niniejszego zarządzenia stanowi cięŝkie ich naruszenie i uprawnia Dom Maklerski do natychmiastowego zaprzestania udostępniania Informacji Klientowi, a takŝe wypowiedzenia Warunków abonenckich stosownie do 13 ust. 3 lit a) oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za szkody, w tym za utratę spodziewanych korzyści, wynikłe w związku z realizacją postanowień niniejszego zarządzenia, a powstałe wskutek niewykonania lub nienaleŝytego wykonania zobowiązań ciąŝących na Giełdzie lub nie powstałe z winy Domu Maklerskiego. 2. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za szkody powstałe na skutek działania siły wyŝszej, tj. zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego i niemoŝliwego do zapobieŝenia, względnie powstałe z wyłącznej winy Klienta lub osoby trzeciej. 3. Wysokość odszkodowania naleŝnego Klientowi wynikającego z tytułu ewentualnego niewykonania lub nienaleŝytego wykonania zobowiązań wynikających z Warunków abonenckich w zakresie dotyczącym Serwisu, a będących następstwem okoliczności, za które Dom Maklerski ponosi odpowiedzialność, ograniczona jest do kwoty, o której mowa w Taryfie, Rozdział I, pkt 40, w zaleŝności od wybranego przez Klienta pakietu z pięcioma najlepszymi ofertami lub pełnym arkuszem ofert. 4. Wysokość odszkodowania naleŝnego Klientowi wynikającego z tytułu ewentualnego niewykonania lub nienaleŝytego wykonania zobowiązań wynikających z Warunków abonenckich w zakresie dotyczącym

4 Alertów, a będących następstwem okoliczności, za które Dom Maklerski ponosi odpowiedzialność, ograniczona jest do kwoty będącej iloczynem ilości zamówionych SMS-ów, lecz nie więcej niŝ 1000, oraz ceny pobieranej za przesłanie komunikatu SMS, o której mowa w Taryfie, Rozdział I, pkt Postanowienia niniejszych Warunków abonenckich dotyczące udostępniania i sposobu korzystania z Serwisu lub Alertów zaczynają obowiązywać z dniem podpisania umowy maklerskiej. 2. KaŜda ze Stron moŝe wypowiedzieć postanowienia niniejszych Warunków abonenckich dotyczące Serwisu z zachowaniem miesięcznego terminu, przypadającego zawsze na koniec miesiąca kalendarzowego. 3. Dom Maklerski moŝe wypowiedzieć postanowienia niniejszych Warunków abonenckich dotyczące Serwisu lub Alertów bez zachowania umówionego terminu, tj. w trybie natychmiastowym: a) w przypadku cięŝkiego naruszenia istotnych postanowień Warunków abonenckich przez Klienta, b) w przypadku likwidacji rachunku, c) jeśli zaŝąda tego Giełda. 4. Klient moŝe odstąpić od korzystania z Serwisu przed upływem pierwszego miesiąca jego obowiązywania. Odstąpienie winno zostać dokonane w formie dyspozycji Klienta skierowanej do Domu Maklerskiego W przypadku udzielenia przez Klienta pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem, pełnomocnik moŝe korzystać odrębnie z Serwisu lub Alertów na podstawie osobnego zamówienia. 2. Opłata za korzystanie z przeglądu notowań Giełdy lub za korzystanie z Alertów pobierana jest z rachunku Klienta odrębnie za Klienta oraz kaŝdego pełnomocnika Klienta. 3. Zwolnienia, o których mowa w 15 stosuje się niezaleŝnie od ilości serwisów udostępnianych w ramach jednego rachunku Opłata za korzystanie z przeglądu notowań Giełdy w czasie rzeczywistym, o której mowa w Taryfie, Rozdział I, pkt 40, nie jest pobierana od Klientów, którzy w ciągu miesiąca kalendarzowego, w którym pobierana jest opłata za usługę, dokonali obrotu o wartości lub liczbie kontraktów terminowych wskazanych w Taryfie, Rozdział I, pkt 40 oraz skorzystali z Serwisu co najmniej raz. W przypadku braku łącznego spełnienia obu warunków Dom Maklerski zaprzestaje udostępniania Klientowi Serwisu. Ponowne zamówienie Serwisu moŝliwe jest w następnym miesiącu. 2. Poprzez wartość obrotu rozumie się sumę wartości transakcji, z wyłączeniem transakcji na kontraktach terminowych, zawartych na rynku regulowanym oraz w organizowanym przez Giełdę Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Poprzez wartość transakcji rozumie się iloczyn kursu, po którym została zawarta transakcja oraz ilości instrumentów finansowych wynikających z realizacji zlecenia. 3. W przypadku Klientów otwierających rachunek w Domu Maklerskim mogą być honorowane zaświadczenia innych domów maklerskich o wysokości obrotu na rachunku danego Klienta w miesiącu poprzedzającym zawarcie umowy maklerskiej. 16 Dom Maklerski zaprzestaje udostępniania Serwisu Klientowi korzystającemu z przeglądu notowań Giełdy w czasie rzeczywistym w przypadku jednej najlepszej oferty, zwolnionemu z opłaty za korzystanie z przeglądu notowań Giełdy w czasie rzeczywistym, zgodnie z Taryfą, Rozdział I, pkt 40, w przypadku gdy Klient nie skorzysta z Serwisu co najmniej raz w ciągu miesiąca kalendarzowego. Ponowne zamówienie Serwisu moŝliwe jest w następnym miesiącu W przypadku korzystania z przeglądu notowań Giełdy w czasie rzeczywistym ostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym wypracowany został obrót zwalniający z opłaty, o którym mowa w 15 ust. 1, Klient uprawniony jest do korzystania do końca następnego miesiąca kalendarzowego z bezpłatnego przeglądu notowań Giełdy w czasie rzeczywistym. 2. W przypadku nie korzystania z przeglądu notowań Giełdy w czasie rzeczywistym ostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym wypracowany został obrót zwalniający z opłaty, o którym mowa w 15 ust. 1, Klient moŝe korzystać do końca następnego miesiąca kalendarzowego z bezpłatnego przeglądu notowań Giełdy w czasie rzeczywistym, pod warunkiem zamówienia Serwisu. 3. W przypadku zamówienia pakietu, dla którego nie został wypracowany obrót zwalniający z opłaty pobierana jest opłata, o której mowa w Taryfie, Rozdział I, pkt 40, w wysokości uzaleŝnionej od wybranego przez Klienta pakietu (z pięcioma najlepszymi ofertami lub pełnym arkuszem ofert).

5 4. W przypadku wypracowania obrotu zwalniającego z opłaty za pakiet z mniejszą ilością ofert niŝ zamówiony przez Klienta, pobierana jest opłata stanowiąca róŝnicę pomiędzy opłatą za pakiet zamówiony a opłatą za pakiet z mniejszą ilością ofert, dla którego wypracowano obrót zwalniający z opłaty Dom Maklerski udziela za pośrednictwem poczty elektronicznej pisemnych informacji w sprawach wymagających zachowania tajemnicy treści zleceń i dyspozycji, a takŝe stanu posiadania oraz obrotów na rachunku wyłącznie w przypadku Klientów korzystających z serwisu internetowego Domu Maklerskiego, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w serwisie internetowym, z zastrzeŝeniem ust Dom Maklerski nie udziela za pośrednictwem poczty elektronicznej pisemnych informacji dotyczących danych osobowych oraz identyfikacyjnych Klienta, a w szczególności Numeru Identyfikacji Klienta, hasła identyfikacyjnego oraz kodu odblokowującego PUK. 19 Dom Maklerski zawiesza pobieranie opłat za wyciąg z historii rachunku dla Klientów i/lub pełnomocników, którzy uzyskali historię rachunku za pośrednictwem sieci Internet. 20 W celu prawidłowego zawarcia i wykonania umowy maklerskiej, Klient otrzymuje przy zawarciu tej umowy Warunki abonenckie, o treści określonej w załączniku do niniejszego Zarządzenia. 21 Traci moc Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. nr 3/2011/JM z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem sieci Internet. 23 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 kwietnia 2011 roku. Członek Zarządu Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Jolanta Matuszczak

Instrukcja korzystania z platformy transakcyjnej ING Securities S.A. SidomaOnLine

Instrukcja korzystania z platformy transakcyjnej ING Securities S.A. SidomaOnLine Instrukcja korzystania z platformy transakcyjnej ING Securities S.A. SidomaOnLine Słownik Platforma transakcyjna udostępniony przez ING Securities S.A. system internetowy służący do odbioru notowań, handlu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług. bankowości elektronicznej ESBANK24,

Regulamin świadczenia usług. bankowości elektronicznej ESBANK24, Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 11/10/2012 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 11 października 2012 roku Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej ESBANK24 dla Klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez uŝyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złoŝonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług backiel.tel

Regulamin usług backiel.tel 1. Postanowienia ogólne Regulamin usług backiel.tel REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Przez Internet Cafe usługi informatyczne Mirosław Backiel Operator telekomunikacyjny Internet Cafe usługi

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego nr 59/2013 z dnia 27 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera: I. Opłaty,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna VoIP świadczona przez firmę HomeNet Technologies sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna VoIP świadczona przez firmę HomeNet Technologies sp. z o.o. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna VoIP świadczona przez firmę HomeNet Technologies sp. z o.o. HomeNet Technologies Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług telefonii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych Inwestycja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r. DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin świadczenia przez

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin świadczenia usług brokerskich przez Dom Maklerski PENETRATOR SA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. na podstawie punktu 23.8 Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Załącznik Nr 8 do Uchwały 214/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oławie z dnia 31.08.2012 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach

Bardziej szczegółowo

DM nie wykonuje korekty informacji podatkowej PIT-8C, jeżeli dane w niej zawarte są błędne, a przyczyna błędu nie leży po stronie DM.

DM nie wykonuje korekty informacji podatkowej PIT-8C, jeżeli dane w niej zawarte są błędne, a przyczyna błędu nie leży po stronie DM. Wyciąg z zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 26 lutego 2015 roku (bez zarządzeń dotyczących Zarządzania Aktywami oraz Obrotu Derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Konto Wspólne BGŻOptima

Konto Wspólne BGŻOptima WZÓR UMOWY RAMOWEJ Konto Wspólne BGŻOptima Umowa ramowa świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima, w tym prowadzenia rachunków bankowych, zwanej dalej "Umową Ramową", zawarta pomiędzy Bankiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. otwierania i prowadzenia Kont Oszczędnościowych. w Banku Pocztowym S.A.

REGULAMIN. otwierania i prowadzenia Kont Oszczędnościowych. w Banku Pocztowym S.A. REGULAMIN otwierania i prowadzenia Kont Oszczędnościowych w Banku Pocztowym S.A. wrzesień 2008 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć: 1)

Bardziej szczegółowo

Regulamin 28.11.2012 1

Regulamin 28.11.2012 1 Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna 28 listopada 2012 r. 28.11.2012 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W CYFROWYM POLSACIE

REGULAMIN PŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W CYFROWYM POLSACIE REGULAMIN PŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W CYFROWYM POLSACIE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia audiowizualnych usług medialnych typu video on line przez Cyfrowy Polsat

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium Spółka Akcyjna

Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium Spółka Akcyjna Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium Spółka Akcyjna Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi eskok

Regulamin świadczenia usługi eskok Regulamin świadczenia usługi eskok Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady świadczenia przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową Wybrzeże zwaną dalej Kasą usługi bankowości elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi (elektroniczną, embosowaną,zbliŝeniową) w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NR zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy, Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 1 Postanowienia ogólne. 1. INSANT Spółka cywilna z siedzibą w Gorzowie Wlkp., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH maj 2010 SPIS TREŚCI REGULAMINU: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zawarcie umowy zarządzania...6

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi.

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi. regulamin usługi Zdalny dostęp SSL Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi. 1 1. Abonent podmiot nie będący konsumentem, który zawarł z Orange Polska S.A. umowę w formie pisemnej o świadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 5 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku

Bardziej szczegółowo