REGULAMIN KONKURSU. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Rośnie szansa na wygraną I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Rośnie szansa na wygraną (Konkurs). 2. Na zlecenie MasterCard Europe Prywatna Sp. z o.o. z siedzibą w Belgii, Chaussee de Tervouren 198 A, B-1410 Waterloo, Belgia, działającej w Polsce poprzez swój Oddział z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53 (MasterCard Europe) Konkurs przeprowadzi McCann Erickson Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (Organizator). 3. Organizator działa we współpracy z partnerami Konkursu (Partnerzy), tj.: a) CallPay Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. abpa A. Baraniaka 88b, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (CallPay), b) mpay S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grochowskiej 21a, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (mpay), c) upaid Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Staffa 105b, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (upaid), d) mobiparking Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Królewskiej 16, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (mobiparking), e) Iplay Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 214/5 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (Iplay). 4. Celem Konkursu jest promocja usługi płatności za transakcje bezgotówkowe dokonywane kartami debetowymi lub kredytowymi MasterCard wydanymi przez dowolny bank krajowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) poprzez systemy płatności mobilnych prowadzone i obsługiwane przez Partnerów. 5. Konkurs prowadzony jest od godz. 00:00:00 w dniu 21 maja 2012 roku do godz. 23:59:59 w dniu 24 czerwca 2012 roku (Okres Konkursu) i składa się z 5 tur przeprowadzanych: a) od godz. 00:00:00 w dniu 21 maja 2012 r. do godz. 23:59:59 w dniu 27 maja 2012 r. (Tura I), b) od godz. 00:00:00 w dniu 28 maja 2012 r. do godz. 23:59:59 w dniu 3 czerwca 2012 r. (Tura II), c) od godz. 00:00:00 w dniu 4 czerwca 2012 r. do godz. 23:59:59 w dniu 10 czerwca 2012 r. (Tura III). 1

2 d) od godz. 00:00:00 w dniu 11 czerwca 2012 r. do godz. 23:59:59 w dniu 17 czerwca 2012 r. (Tura IV), e) od godz. 00:00:00 w dniu 18 czerwca 2012 r. do godz. 23:59:59 w dniu 24 czerwca 2012 r. (Tura V). 6. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem strony (Strona Internetowa). 7. Konkursem objęte są usługi płatności, odnoszące się do transakcji o wartości co najmniej 1 zł brutto (jeden złoty brutto) (Płatność/Płatności), realizowanych za pomocą aktywnej karty debetowej lub kredytowej MasterCard wydanej przez dowolny bank krajowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) poprzez: a) system CallPay, tj. system płatności przy uŝyciu telefonu komórkowego obsługiwany przez CallPay zgodnie z regulaminem usługi Regulamin świadczenia usług i organizacji płatności systemu callpay (Płatność CallPay), za zakupy dowolnych usług i produktów (z wyłączeniem przelewów pomiędzy uŝytkownikami) oferowanych przez CallPay, i/lub b) system mpay, tj. system płatności przy uŝyciu telefonu komórkowego obsługiwany przez mpay zgodnie z regulaminem usługi mpay (Płatność mpay) do którego za pośrednictwem systemu Cardmobile została podłączona aktywna karta debetowa lub kredytowa MasterCard wydana przez dowolny bank krajowy w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.), zgodnie z regulaminem Serwisu CardMobile, przy czym Płatnościami mpay są płatności dokonywane za pośrednictwem, tzw. elektronicznej portmonetki do której została przypisana aktywna karta debetowa lub kredytowa Mastercard za zakupy dowolnych usług oferowanych przez mpay (numer telefonu komórkowego podany przez Uczestnika przy rejestracji konta na stronie musi być taki sam jak na koncie mpay Uczestnika, w takim przypadku Uczestnik będzie mógł po rejestracji konta na stronie dokonywać zasileń, tzw. elektronicznej portmonetki z karty debetowej lub kredytowej Mastercard), i/lub c) system upaid, tj. system płatności przy uŝyciu telefonu komórkowego obsługiwanym przez upaid zgodnie z regulaminem usługi Regulamin konta upaid (Płatność upaid) za zakupy dowolnych usług oferowanych przez upaid poprzez stronę lub poprzez aplikację mpotwór dostępną na stronie i/lub d) system mobiparking, tj. system płatności przy uŝyciu telefonu komórkowego umoŝliwiający wniesienie opłaty za parkowanie pojazdu w strefach płatnego parkowania w miastach, których lista została określona w Załączniku nr 1 do Regulaminu, obsługiwany przez mobiparking zgodnie z Regulaminem korzystania z systemu mobiparking do której została podłączona aktywna karta debetowa lub kredytowa MasterCard wydana przez dowolny bank krajowy w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.), zgodnie z Regulaminem korzystania z systemu mobiparking (Płatność mobiparking), za dokonanie zasilenia, tzw. elektronicznej portmonetki, i/lub e) konto rozliczeniowe, obsługiwane przez Iplay zgodnie z regulaminem Świadczenia usług udostępniania utworów muzycznych i słowno - muzycznych w Sklepie Muzycznym iplay.pl, które zostało zasilone poprzez aktywną kartę debetową lub kredytową Mastercard wydaną przez dowolny 2

3 bank krajowy w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.), za zakupy dowolnych usług oferowanych w Sklepie Muzycznym iplay.pl, zgodnie z regulaminem Świadczenia usług udostępniania utworów muzycznych i słowno - muzycznych w Sklepie Muzycznym iplay.pl (Płatność Iplay). które zostaną zarejestrowane w Okresie Konkursu. II. UCZESTNIK Uczestnikiem Konkursu ( Uczestnik ) moŝe być pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała w Polsce, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest: a) posiadaczem i uŝytkownikiem karty debetowej lub kredytowej MasterCard wydanej przez dowolny bank krajowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) i dokonała pełnej rejestracji w systemie płatności danego Partnera przy uŝyciu telefonu komórkowego, zgodnie z właściwym regulaminem usług płatności danego Partnera oraz b) abonentem telefonu w sieci telefonii mobilnej: Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o., Polska Telefonia Cyfrowa S.A lub P4 Sp. z o.o.. III. REJESTRACJA 1. W celu udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do dokonania rejestracji na Stronie Internetowej, tj. 2. Rejestracja polega na: a) podaniu przez Uczestnika numeru telefonu komórkowego w sieci telefonii mobilnej: Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o., Polska Telefonia Cyfrowa S.A, lub P4 Sp. z o.o., za pośrednictwem którego Uczestnik będzie dokonywał Płatności w Konkursie, b) wyraŝeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora podanego przez Uczestnika numeru telefonu w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu, c) zaakceptowaniu regulaminu Konkursu. 3. KaŜdy Uczestnik, który dokona rejestracji do Konkursu zgodnie z ust. 2 powyŝej uczestniczy w kaŝdej Turze Konkursu po chwili dokonania rejestracji. 4. Uczestnik moŝe dokonać rejestracji w Konkursie w dowolnym czasie Okresu Konkursu, z zastrzeŝeniem, iŝ Organizator przy rozstrzyganiu Konkursu będzie brał pod uwagę Płatności zarejestrowane w systemie płatności danego Partnera w danej Turze po dokonaniu rejestracji przez Uczestnika na Stronie Internetowej. 5. Uczestnik dokonując rejestracji do udziału w Konkursie uprawniony jest wyłącznie do podania jednego numeru telefonu komórkowego. 3

4 IV. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSU 1. Konkurs polega na dokonywaniu przez Uczestnika jak największej liczby Płatności w poszczególnych Turach przeprowadzanych przez Organizatora. 2. Liczba Płatności zarejestrowanych w systemie płatności danego Partnera w danej Turze Konkursu nie jest brana pod uwagę przez Organizatora w kolejnych Turach Konkursu. 3. Uczestnik moŝe przystąpić do udziału w Konkursie podczas trwania danej Tury. V. NAGRODY 1. Nagrodami (Nagrody) w Konkursie jest: a) 20 plecaków Adidas model Official Emblem Backpack o wartości 164 zł kaŝdy (Nagroda I Stopnia), b) 20 piłek Adidas model Euro Top Re Chr o wartości 129 zł kaŝda, (Nagroda II Stopnia), c) 10 czapek Adidas z daszkiem model Country Fashion Poland 3 Stripes Cap o wartości 65 zł kaŝda (Nagroda III Stopnia). 2. Do kaŝdej Nagrody przypisane jest dodatkowe świadczenie pienięŝne w wysokości 11,11 % wartości Nagrody, w zaokrągleniu do pełnych złotych (Świadczenie PienięŜne). VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 1. Rozstrzygnięcia Konkursu przy zachowaniu naleŝytej staranności dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora (Komisja Konkursowa). 2. W terminie do 7 dni roboczych od dnia zakończenia danej Tury, Komisja Konkursowa sporządzi ranking na podstawie przekazanych przez Partnerów danych dotyczących liczby Płatności dokonanych przez wszystkich Uczestników w danej Turze (Ranking). W przypadku gdy Uczestnik, dokonał Płatności u więcej niŝ u jednego Partnera, w Rankingu będą brane pod uwagę Płatności dokonane przez Uczestnika u wszystkich Partnerów w danej Turze. 3. W sytuacji gdy dwóch lub więcej Uczestników wykona w danej Turze takiej samej liczby Płatności, wyŝsze miejsce w Rankingu uzyska ten Uczestnik, który jako pierwszy spośród innych Uczestników wykonał ostatnią swoją Płatność w danej Turze, tj. Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę czas dokonania ostatniej Płatności w danej Turze, przy czym w przypadku Płatności CallPay oraz Płatności mpay pod uwagę będzie brany moment poprawnego rozliczenia Płatności w systemie Płatności CallPay oraz Płatności mpay, w przypadku Płatności upaid pod uwagę będzie brany moment dokonania Płatności upaid, w przypadku Płatności mobiparking pod uwagę będzie brany moment zainicjowania przez Uczestnika Płatności mobiparking, po którym konto Uczestnika obciąŝane jest naleŝnością za parkowanie, zaś w przypadku Płatności iplay pod uwagę będzie brany moment dokonania ostatniej Płatności iplay za zakup dowolnych usług. 4. Nagroda I Stopnia zostanie przyznana czterem Uczestnikom, którzy zajmą w Rankingu miejsca od 1 do 4. 4

5 5. Nagroda II Stopnia zostanie przyznana czterem Uczestnikom, którzy zajmą w Rankingu miejsca od 5 do Nagroda III Stopnia zostanie przyznana dwóm Uczestników, którzy zajmą w Rankingu miejsca od 9 do Po zakończeniu kaŝdej Tury Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę łączną liczbę Płatności w danej Turze wykonanych przez Uczestnika w ramach jednego podanego przez Uczestnika numeru telefonu za pośrednictwem którego dokonywał Płatności. W sytuacji gdy, Uczestnik wykonał więcej niŝ jedną rejestrację do Konkursu podając róŝne numery telefonów komórkowych, Komisja Konkursowa przy sporządzaniu Rankingu będzie brała pod uwagę wyłącznie liczbę Płatności zarejestrowaną dla jednego numeru telefonu komórkowego, który Uczestnik zarejestrował jako pierwszy w Konkursie. 8. Lista wszystkich zwycięzców Nagród (zawierająca: imię, pierwszą literę nazwiska, miejscowość) zostanie ogłoszona w terminie do dnia 16 lipca 2012 r. na Stronie Internetowej. 9. Uczestnikowi przysługuje prawo wyłącznie do jednej Nagrody w Konkursie. 10. Uczestnik nie moŝe dokonać wymiany Nagrody na inną lub na jej równowartość pienięŝną. 11. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda, nie moŝe przenieść praw do przyznanej mu Nagrody na osoby trzecie. 12. Przychód uzyskany z tytułu Nagrody uzyskanej w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości Nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 13. Płatnikiem podatku wymienionego w ust. 12 powyŝej jest Organizator. Wydanie Nagrody nastąpi po pobraniu przez Organizatora podatku od zwycięzcy. Organizator ma prawo potrącić kwotę naleŝnego podatku zryczałtowanego z kwoty Świadczenia PienięŜnego, o którym mowa w pkt V ust. 2 Regulaminu. VII. WYDANIE NAGRÓD 1. W okresie do 10 dni roboczych po sporządzeniu Rankingu, Organizator skontaktuje się z nagrodzonymi Uczestnikami telefonicznie dzwoniąc, pomiędzy godz. 10:00 a godz. 17:00 na numer telefonu podany przez nagrodzonego Uczestnika podczas rejestracji. 2. W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 powyŝej, Uczestnik zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych i adresowych niezbędnych do wydania Nagrody, tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym oraz zostanie poproszony o wyraŝenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród. 3. Nagrodzony Uczestnik wyraŝa zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych obejmujących, w szczególności, jego adres do korespondencji, z zastrzeŝeniem, Ŝe zgoda ta musi być wyraŝona w trakcie rozmowy, o której mowa w ust. 1 powyŝej, nagrywanej przez Organizatora po uprzednim powiadomieniu o tym Uczestnika. W przypadku odmowy wyraŝenia zgody, Uczestnik traci prawo do Nagrody ze względu na niemoŝliwość doręczenia Nagrody. 4. Organizator podejmie w okresie wskazanym w ust. 1 powyŝej, dwie próby skontaktowania się z nagrodzonym Uczestnik poprzez połącznie telefoniczne. JeŜeli w okresie wskazanym w ust. 1 powyŝej nie powiodą się dwie próby telefonicznego skontaktowania się z Uczestnikiem, traci on prawo do Nagrody. 5

6 5. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem rozumie się nieudane próby połączenia z Uczestnikiem z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 długich sygnałów nieprzerywanych, nie odbieranie połączenia na skutek zajętej linii telefonicznej Uczestnika (krótkie sygnały przerywane), włączenia się poczty głosowej, braku moŝliwości połączenia na skutek wyłączenia telefonu Uczestnika bądź na skutek znajdowania się aparatu telefonicznego Uczestnika poza zasięgiem sygnału operatora. 6. W przypadku rozłączenia się Uczestnika w trakcie rozmowy, próba ponownego połączenia podejmowana jest według procedury określonej w ust. 1 - ust. 5 powyŝej. 7. W przypadkach, kiedy zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Uczestnik nie spełnia warunków określonych w Regulaminie lub teŝ utraci prawo do Nagrody, Organizator skontaktuje się telefonicznie z Uczestnikiem, który zajął kolejne miejsce w Rankingu. Postanowienia pkt. VII ust. 1-6 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 8. Nagrody zostaną przesłane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na adres nagrodzonego Uczestnika podany przez niego zgodnie z ust. 2 powyŝej, w terminie do dnia 25 lipca 2012 r. Warunkiem wydania Nagrody, jest podpisanie protokołu odbioru Nagrody przez nagrodzonego Uczestnika. 9. Uczestnik ponosi odpowiedzialności za podanie przez błędnych danych osobowych oraz za zmianę tych danych przed odbiorem Nagrody. W razie niemoŝliwości wydania Nagrody z tego powodu, nagrodzony Uczestnik utraci prawo do Nagrody. VIII. REKLAMACJE 1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Konkursu moŝna przesyłać listownie na adres Organizatora: McCann Erickson Polska Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 19, Warszawa z dopiskiem Reklamacja Rośnie szansa na wygraną w okresie trwania Konkursu i w terminie 30 dni kalendarzowych po jego zakończeniu. 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania (decyduje data wpływu do Organizatora). Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w związku z procedura reklamacyjną, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane osobowe zostaną usunięte. 4. Reklamacje związane z płatnościami mobilnymi powinny być zgłoszone właściwemu Partnerowi: a) w przypadku Płatności CallPay na adres CallPay Sp. z o.o. ul. abpa A. Baraniaka 88b, Poznań, z dopiskiem Reklamacja Rośnie szansa na wygraną, b) w przypadku Płatności mpay na adres: mpay S.A. ul. Grochowska 21a, Warszawa, z dopiskiem Reklamacja Rośnie szansa na wygraną, c) w przypadku Płatności upaid na adres: upaid Sp. z o.o., ul. Staffa 105b, Warszawa z dopiskiem Reklamacja Rośnie szansa na wygraną, d) w przypadku usług Płatności mobiparking na adres: mobiparking. Sp. z o.o., ul. Królewska 16, Warszawa z dopiskiem Reklamacja Rośnie szansa na wygraną, 6

7 e) w przypadku usług Płatności Iplay na adres: Iplay Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 214/5, Wrocław z dopiskiem Reklamacja Rośnie szansa na wygraną. 5. Reklamacje zgłaszane do Partnerów będą rozpatrywane przez Partnerów w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Partner rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Partnera Uczestnik zostanie powiadomiony em (o ile będzie podany) albo listem zwykłym. 6. Zgłoszenie reklamacji do Partnera powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi, w tym w szczególności: numer telefonu uŝytkownika usługi, którego dotyczy reklamacja. 7. Reklamacje dotyczące świadczenia usług telekomunikacyjnych naleŝy zgłaszać właściwemu operatorowi telekomunikacyjnymi zgodnie z regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych. IX. DANE OSOBOWE 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Organizator będzie zbierał od Uczestników numer telefonu komórkowego, a dodatkowo będzie zbierał od zdobywców Nagród: imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym. 2. Wszelkie dane osobowe zbierane w ramach niniejszego Konkursu będą wykorzystywane jedynie do celów realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród, a po zakończeniu Konkursu i wydaniu Nagród dane osobowe zostaną usunięte. 3. Uczestnik Konkursu wyraŝa zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu w swoje dane oraz moŝliwość ich poprawienia lub usunięcia. W przypadku wniosków związanych z poprawieniem lub usunięciem danych Uczestnik Konkursu powinien przesłać prośbę na adres: McCann Erickson Polska Sp. z o.o Warszawie, ul. Cybernetyki 19. X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W celu prawidłowego skorzystania z Strony Internetowej wymagane jest dysponowanie przez Uczestnika sprzętem posiadającym: a) zainstalowaną przeglądarkę internetową: IE 8.0 lub nowszą, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari, b) zainstalowany Adobe Flash Player wersja 10 lub nowsza, c) akceptację plików cookies, d) dostęp do sieci Internet, e) rozdzielczość ekranu ustawioną minimum na 1024x768, f) procesor Pentium 4 taktowany 1.0 GHz lub szybszy lub odpowiednik AMD, g) pamięć RAM MB. 2. Organizator zastrzega sobie moŝliwość wykluczenia Uczestnika z Konkursu, w stosunku do którego stwierdzono, iŝ działa on w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie. 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w kaŝdym czasie, w 7

8 szczególności, z przyczyn techniczno organizacyjnych, przy czym zmiany nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników przed dokonaniem zmian. 4. Partnerzy ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe działanie prowadzonych przez siebie systemów płatności przy uŝyciu telefonu komórkowego, w tym prawidłowe zarejestrowanie Płatności w systemie płatności mobilnych. 5. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny. 6. Regulamin Konkursu będzie dostępny przez czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na począwszy od dnia jego rozpoczęcia. 8

REGULAMIN PROMOCJI. Ruszamy z biletami

REGULAMIN PROMOCJI. Ruszamy z biletami REGULAMIN PROMOCJI Ruszamy z biletami I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą Ruszamy z biletami (dalej Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Parkuj za połowę! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI Parkuj za połowę! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI Parkuj za połowę! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą Parkuj za połowę! (dalej zwana Promocja).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Najlepsze wraca do Ciebie Etap II

REGULAMIN PROMOCJI. Najlepsze wraca do Ciebie Etap II REGULAMIN PROMOCJI Najlepsze wraca do Ciebie Etap II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą Najlepsze wraca do Ciebie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Bilety za połowę ceny

REGULAMIN PROMOCJI. Bilety za połowę ceny REGULAMIN PROMOCJI Bilety za połowę ceny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą Bilety za połowę ceny (Promocja). 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inspiracje na wakacje

Regulamin Konkursu Inspiracje na wakacje Regulamin Konkursu Inspiracje na wakacje I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Inspiracje na wakacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Doładuj telefon w BZWBK24 mobile

Regulamin konkursu Doładuj telefon w BZWBK24 mobile 1 Regulamin konkursu Doładuj telefon w BZWBK24 mobile Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa tryb i zasady przeprowadzenia konkursu z nagrodami pod nazwą Doładuj telefon w BZWBK24 mobile.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Znajdź wszystkie przedmioty z Kolekcji

Regulamin konkursu Znajdź wszystkie przedmioty z Kolekcji Regulamin konkursu Znajdź wszystkie przedmioty z Kolekcji HISTORY i wygraj Xbox 360 z technologią Kinect Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Znajdź wszystkie przedmioty z Kolekcji HISTORY i

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs Vernon

Regulamin Konkursu Konkurs Vernon Regulamin Konkursu Konkurs Vernon I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Konkurs Vernon (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

Regulamin SprzedaŜy Premiowej Gotówka na podatek + bonus

Regulamin SprzedaŜy Premiowej Gotówka na podatek + bonus Regulamin SprzedaŜy Premiowej Gotówka na podatek + bonus 1 Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Programu SprzedaŜy Premiowej Gotówka na podatek + bonus (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Godne Polecenia 4% z premią gwarantowaną 100 zł ( Regulamin )

Regulamin Akcji promocyjnej Godne Polecenia 4% z premią gwarantowaną 100 zł ( Regulamin ) Regulamin Akcji promocyjnej Godne Polecenia 4% z premią gwarantowaną 100 zł ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Godne Polecenia 4% z premią gwarantowaną 100 zł zwaną

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Moja podróż z Generali POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Moja podróż z Generali POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Moja podróż z Generali POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu o nazwie Moja podróż z Generali zwanego dalej Konkursem jest Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs z okazji Dnia Kobiet, zwanego dalej: Konkursem, jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji CHCĘ WYGRAĆ. I. Postanowienia ogólne

Zasady promocji CHCĘ WYGRAĆ. I. Postanowienia ogólne Zasady promocji CHCĘ WYGRAĆ I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji jest spółka Digital Alea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-103, przy ulicy Królewskiej 16,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla nowej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu Wygraj

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji MasterCard Miles&More + czytnik Kindle 4 gratis. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji MasterCard Miles&More + czytnik Kindle 4 gratis. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji MasterCard Miles&More + czytnik Kindle 4 gratis I. Organizator Promocji 1. Promocja MasterCard Miles&More + czytnik Kindle 4 gratis, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Quiz ADAMED SmartUP

Regulamin Konkursu Quiz ADAMED SmartUP Regulamin Konkursu Quiz ADAMED SmartUP Sekcja 1. Organizator, czas i miejsce Konkursu 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie Quiz ADAMED SmartUP, zwanym dalej Konkursem. 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah

Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu "Pleciony Rower Heyah", zwanego dalej Konkursem jest Agencja Reklamowa S4 Sp. z o.o.,.z siedzibą w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II"

Regulamin konkursu Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" (zwany dalej: Konkursem ), organizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA I. ORGANIZATORZY 1. Konkurs pt. Promedica24 Moja historia (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez: Promedica Care Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "All inclusive" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin promocji All inclusive 1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji "All inclusive" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą All inclusive" jest firma FAKRO Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Węgierskiej 144a, 33-300 Nowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wygraj spotkanie z Pele jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GOTÓWKA NA WAKACJE OD BZ WBK-Aviva"

REGULAMIN KONKURSU GOTÓWKA NA WAKACJE OD BZ WBK-Aviva REGULAMIN KONKURSU GOTÓWKA NA WAKACJE OD BZ WBK-Aviva" 1. ORGANIZATOR i CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą GOTÓWKA NA WAKACJE OD BZ WBK-Aviva" zwanego dalej Konkursem" jest: BZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Odbierz zl!

Regulamin konkursu Odbierz zl! Regulamin konkursu Odbierz 70.000 zl! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Odbierz 70.000 zl! jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI DO 150 ZŁ NA KONTO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Do 150 zł na konto (zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Loteria olimpijska London 2012

Regulamin loterii promocyjnej Loteria olimpijska London 2012 Regulamin loterii promocyjnej Loteria olimpijska London 2012 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady przeprowadzenia loterii promocyjnej Loteria olimpijska London 2012 (

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Polecaj i zarabiaj

REGULAMIN KONKURSU. Polecaj i zarabiaj REGULAMIN KONKURSU Polecaj i zarabiaj I. ORGANIZATOR 1. Konkurs pt. Polecaj i zarabiaj (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez: Care Solutions DE Spółka z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Play obowiązuje od 3 grudnia 2007 roku

Regulamin Konkursu Play obowiązuje od 3 grudnia 2007 roku Regulamin Konkursu Play obowiązuje od 3 grudnia 2007 roku I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) dotyczy zasad korzystania z Konkursu głosowego Play (zwanego dalej "Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAśY PREMIOWEJ RABAT NA START

REGULAMIN SPRZEDAśY PREMIOWEJ RABAT NA START REGULAMIN SPRZEDAśY PREMIOWEJ RABAT NA START 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora KOD MCC (Merchant Category Code) kod, przypisany do punktu handlowo usługowego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GŁOSOWANIA PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 2016

REGULAMIN GŁOSOWANIA PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 2016 REGULAMIN GŁOSOWANIA PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 2016 1 ORGANIZATOR PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady głosowania w plebiscycie GALA BEAUTY STARS, zwanym dalej Plebiscytem

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Wypróbuj markizę za darmo 2015 r.

Regulamin programu Wypróbuj markizę za darmo 2015 r. Regulamin programu Wypróbuj markizę za darmo 2015 r. 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem programu pod nazwą Wypróbuj markizę za darmo 2015 r. jest firma FAKRO Sp z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. a) Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu,

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. a) Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu, REGULAMIN KONKURSU PT. TEJ WIOSNY DLA KAŻDEGO COŚ ŚMIESZNEGO Z FOX COMEDY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej Regulaminem ), określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Najlepsze wraca do Ciebie Etap III

REGULAMIN PROMOCJI. Najlepsze wraca do Ciebie Etap III REGULAMIN PROMOCJI Najlepsze wraca do Ciebie Etap III I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą Najlepsze wraca do Ciebie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard

Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MISTRZOWSKA PROMOCJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. UCZESTNICY 3. CZAS TRWANIA

REGULAMIN KONKURSU MISTRZOWSKA PROMOCJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. UCZESTNICY 3. CZAS TRWANIA REGULAMIN KONKURSU MISTRZOWSKA PROMOCJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Mistrzowska Promocja jest Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz?

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? I. Postanowienia wstępne 1. Organizatorem Sondy SMS Kto wygra mecz?, zwanej dalej Sondą lub Serwisem, jest MobileFormats Sp. z o.o., z siedzibą: Plac Szczepański 3 lok.

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się sprzedaż premiowa z nagrodami ( Promocja ) Rodzinnie czyli korzystnie! ( Regulamin ). 2. Organizatorem Promocji Rodzinnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PayByNet i wygraj (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU PayByNet i wygraj (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU PayByNet i wygraj (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia i wyboru zwycięzców w konkursie PayByNet i wygraj ( Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Doładowania kont Abonentów sieci operatorów telekomunikacyjnych. I Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług Doładowania kont Abonentów sieci operatorów telekomunikacyjnych. I Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia usług Doładowania kont Abonentów sieci operatorów telekomunikacyjnych I Postanowienia wstępne 1. Stosownie do wymogów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostawiaj Dobre Ślady

REGULAMIN KONKURSU Zostawiaj Dobre Ślady REGULAMIN KONKURSU Zostawiaj Dobre Ślady Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Zostawiaj Dobre Ślady ( Konkurs ) organizowanym na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Symulator Farmy Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Symulator Farmy Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Symulator Farmy 2015 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Symulator Farmy 2015 (dalej Konkurs"), w szczególności

Bardziej szczegółowo

NAT GEO PEOPLE. 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. a) Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu,

NAT GEO PEOPLE. 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. a) Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu, REGULAMIN KONKURSU PT. NAT GEO PEOPLE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej Regulaminem ), określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą NAT GEO PEOPLE (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze Praktiker (dalej zwany Regulaminem) określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz I. Organizator Konkursu 1. Konkurs Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

Dying Light zaprojektuj schronienie

Dying Light zaprojektuj schronienie Regulamin konkursu Dying Light zaprojektuj schronienie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Dying Light zaprojektuj schronienie (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu DuŜo kupujesz, bony zyskujesz

Regulamin Konkursu DuŜo kupujesz, bony zyskujesz Regulamin Konkursu DuŜo kupujesz, bony zyskujesz Organizatorem Konkursu DuŜo kupujesz, bony zyskujesz jest z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa, zwana dalej Bankiem. 1. Definicje 1.

Bardziej szczegółowo

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej Programem Stały Klient objęty jest zakup od

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej Programem Stały Klient objęty jest zakup od Regulamin Programu Stały Klient 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej Stały Klient ( Program Stały Klient

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Karty używasz - nagrody wygrywasz

Regulamin Promocji Karty używasz - nagrody wygrywasz Regulamin Promocji Karty używasz - nagrody wygrywasz Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady przeprowadzenia Promocji Karty używasz - nagrody wygrywasz ( Promocja

Bardziej szczegółowo

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY?

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? 1. Kup komplet czterech nowych opon zimowych Michelin do samochodu osobowego, 4x4 lub suv w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Testowanie z CCC Konkurs dalej zwany Konkursem prowadzony jest pod nazwą Testowanie z CCC.

REGULAMIN KONKURSU Testowanie z CCC Konkurs dalej zwany Konkursem prowadzony jest pod nazwą Testowanie z CCC. REGULAMIN KONKURSU Testowanie z CCC 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Konkurs dalej zwany Konkursem prowadzony jest pod nazwą Testowanie z CCC. 1.2. Organizatorem Konkursu jest: CCC.EU. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Akcja SMS (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w Programie Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MARTEX BUSINESS

REGULAMIN KONKURSU MARTEX BUSINESS REGULAMIN KONKURSU MARTEX BUSINESS I. PRZEDMIOT REGULAMINU Niniejszy Regulamin, dalej zwany Regulaminem określa zasady funkcjonowania Konkursu pod nazwą MARTEX BUSINESS, w szczególności zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji MasterCard Miles & More + czytnik Kindle 5 gratis od mbanku. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji MasterCard Miles & More + czytnik Kindle 5 gratis od mbanku. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji MasterCard Miles & More + czytnik Kindle 5 gratis od mbanku I. Organizator Promocji 1. Promocja MasterCard Miles & More + czytnik Kindle 5 gratis od mbanku, zwana dalej Promocją organizowana

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie 50 lat BRITA, zwanego w dalszej części dokumentu Konkursem.

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie 50 lat BRITA, zwanego w dalszej części dokumentu Konkursem. Regulamin konkursu 50 lat BRITA! Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie 50 lat BRITA, zwanego w dalszej części dokumentu Konkursem. Art. 1. Organizator i cel konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj skuter na Woodstocku. (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj skuter na Woodstocku. (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wygraj skuter na Woodstocku (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Wygraj skuter na Woodstocku zwanego dalej Konkursem jest spółka Złoty Melon sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zawierania umów ubezpieczenia INTER VISION z wykorzystaniem serwisu internetowego www.visiondirect.interpolska.pl

REGULAMIN zawierania umów ubezpieczenia INTER VISION z wykorzystaniem serwisu internetowego www.visiondirect.interpolska.pl Al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa Centrum Klienta INTER Vision tel. 801 801 082, 22 333 77 33 fax: 22 333 76 51 zdrowotne@interpolska.pl http://www.interpolska.pl REGULAMIN zawierania umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu PlusBank. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu PlusBank. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu PlusBank 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu PlusBank (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: "Regulaminem") określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pomp ciepła Aquarea, marki Panasonic

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje REGULAMIN KONKURSU Włączamy Emocje I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Włączamy Emocje, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Tatrzańskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Ty wydajesz my płacimy Karnawał na Bogato z VOX FM

REGULAMIN Konkursu Ty wydajesz my płacimy Karnawał na Bogato z VOX FM REGULAMIN Konkursu Ty wydajesz my płacimy Karnawał na Bogato z VOX FM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Ty wydajesz my płacimy promowanego na antenie Radia VOX FM oraz na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu SprzedaŜy Premiowej Polowanie na Sygmiaki

Regulamin Programu SprzedaŜy Premiowej Polowanie na Sygmiaki Regulamin Programu SprzedaŜy Premiowej Polowanie na Sygmiaki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie SprzedaŜy Premiowej pod nazwą Polowanie na Sygmiaki (zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Miłość od pierwszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Promocja b&g w Almie

REGULAMIN PROMOCJI Promocja b&g w Almie REGULAMIN PROMOCJI Promocja b&g w Almie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą Promocja b&g w Almie (Promocja). 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki II edycji Promocji pod nazwą Bądź aktywny i poleć konto znajomemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 ust. 1 poniżej;

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Dacia Piknik - Twoja Dacia (dalej Konkurs ), jest spółka Renault Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji prowadzonej w formie sprzedaŝy premiowej Nawet 700 zł czeka na Ciebie edycja 2 ( Promocja ). 2. Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Akcja Aplikacja

REGULAMIN PROMOCJI. Akcja Aplikacja REGULAMIN PROMOCJI Akcja Aplikacja I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą Akcja Aplikacja (Promocja). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

R E GU L AM I N K ONKURS U " Pł ać kartą EURO M ast er C ard i w yg r yw a j"

R E GU L AM I N K ONKURS U  Pł ać kartą EURO M ast er C ard i w yg r yw a j R E GU L AM I N K ONKURS U " Pł ać kartą EURO M ast er C ard i w yg r yw a j" 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem konkursu, pod nazwą "Płać kartą EURO MasterCard i wygrywaj" zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Bankowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Bankowa losomania Regulamin Loterii promocyjnej Bankowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej Bankowa losomania ( Loteria promocyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie

REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie

Regulamin promocji Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji prowadzonej w formie sprzedaży premiowej Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Jazdy Próbne

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Jazdy Próbne REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Jazdy Próbne 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Dacia Piknik jazdy próbne (dalej Konkurs ), jest spółka Renault Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

6. Okres trwania konkursu rozpoczyna się w dniu 20.06.2011 r. i trwa do momentu zakończenia przez Organizatora.

6. Okres trwania konkursu rozpoczyna się w dniu 20.06.2011 r. i trwa do momentu zakończenia przez Organizatora. REGULAMIN konkursu Siemens AGD Streetball wygraj piłkę i bilet na mecz 1 Organizacja 1. Siemens AGD Streetball to konkurs stworzony i zarządzany przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Beauty Board

REGULAMIN KONKURSU. Beauty Board REGULAMIN KONKURSU Beauty Board 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony www.sephora.pl. 2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition Regulamin konkursu Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ŚWIĘTUJ DZIEŃ MAMY 2016 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU ŚWIĘTUJ DZIEŃ MAMY 2016 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU ŚWIĘTUJ DZIEŃ MAMY 2016 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą ŚWIĘTUJ DZIEŃ MAMY 2016 i jest zwany dalej: "Konkursem". 2. Organizatorem Konkursu jest ebilet Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostawiaj Dobre Ślady

REGULAMIN KONKURSU Zostawiaj Dobre Ślady REGULAMIN KONKURSU Zostawiaj Dobre Ślady Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Zostawiaj Dobre Ślady ( Konkurs ) organizowanym na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Poznań, czerwiec 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ROZDZIAŁ 2 NAGRODY I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA 3 ROZDZIAŁ 3 REKLAMACJE 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZGARNIJ RĘKAWICĘ LUB PLAKAT Z AUTOGRAFEM MATERLI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU ZGARNIJ RĘKAWICĘ LUB PLAKAT Z AUTOGRAFEM MATERLI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU ZGARNIJ RĘKAWICĘ LUB PLAKAT Z AUTOGRAFEM MATERLI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą ZGARNIJ RĘKAWICĘ LUB PLAKAT Z AUTOGRAFEM MATERLI i jest zwany dalej: "Konkursem".

Bardziej szczegółowo

Definicje. 2. Postanowienia ogólne

Definicje. 2. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ 7 I WYGRAJ 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs - konkurs pn. Znajdź 7 i Wygraj, prowadzony na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Konkursie: Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 (zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r.

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. Regulamin Promocji Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla

Bardziej szczegółowo

Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA

Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA REGULAMIN (wersja skrócona) 1. Organizatorem akcji marketingowej jest EVER Sp. z o.o.. 2. Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA skierowana jest do:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Napisz w komentarzu, czy częściej korzystasz z KOMPUTERA czy LAPTOPA?. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Napisz w komentarzu, czy częściej korzystasz z KOMPUTERA czy LAPTOPA?. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Napisz w komentarzu, czy częściej korzystasz z KOMPUTERA czy LAPTOPA?. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride REGULAMIN Promocji Promocja Joyride I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Joyride, zwanej dalej Promocją, jest Sony Europe Limited Sp. z o.o oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo