REGULAMIN KONKURSU. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Rośnie szansa na wygraną I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Rośnie szansa na wygraną (Konkurs). 2. Na zlecenie MasterCard Europe Prywatna Sp. z o.o. z siedzibą w Belgii, Chaussee de Tervouren 198 A, B-1410 Waterloo, Belgia, działającej w Polsce poprzez swój Oddział z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53 (MasterCard Europe) Konkurs przeprowadzi McCann Erickson Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (Organizator). 3. Organizator działa we współpracy z partnerami Konkursu (Partnerzy), tj.: a) CallPay Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. abpa A. Baraniaka 88b, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (CallPay), b) mpay S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grochowskiej 21a, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (mpay), c) upaid Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Staffa 105b, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (upaid), d) mobiparking Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Królewskiej 16, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (mobiparking), e) Iplay Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 214/5 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (Iplay). 4. Celem Konkursu jest promocja usługi płatności za transakcje bezgotówkowe dokonywane kartami debetowymi lub kredytowymi MasterCard wydanymi przez dowolny bank krajowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) poprzez systemy płatności mobilnych prowadzone i obsługiwane przez Partnerów. 5. Konkurs prowadzony jest od godz. 00:00:00 w dniu 21 maja 2012 roku do godz. 23:59:59 w dniu 24 czerwca 2012 roku (Okres Konkursu) i składa się z 5 tur przeprowadzanych: a) od godz. 00:00:00 w dniu 21 maja 2012 r. do godz. 23:59:59 w dniu 27 maja 2012 r. (Tura I), b) od godz. 00:00:00 w dniu 28 maja 2012 r. do godz. 23:59:59 w dniu 3 czerwca 2012 r. (Tura II), c) od godz. 00:00:00 w dniu 4 czerwca 2012 r. do godz. 23:59:59 w dniu 10 czerwca 2012 r. (Tura III). 1

2 d) od godz. 00:00:00 w dniu 11 czerwca 2012 r. do godz. 23:59:59 w dniu 17 czerwca 2012 r. (Tura IV), e) od godz. 00:00:00 w dniu 18 czerwca 2012 r. do godz. 23:59:59 w dniu 24 czerwca 2012 r. (Tura V). 6. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem strony (Strona Internetowa). 7. Konkursem objęte są usługi płatności, odnoszące się do transakcji o wartości co najmniej 1 zł brutto (jeden złoty brutto) (Płatność/Płatności), realizowanych za pomocą aktywnej karty debetowej lub kredytowej MasterCard wydanej przez dowolny bank krajowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) poprzez: a) system CallPay, tj. system płatności przy uŝyciu telefonu komórkowego obsługiwany przez CallPay zgodnie z regulaminem usługi Regulamin świadczenia usług i organizacji płatności systemu callpay (Płatność CallPay), za zakupy dowolnych usług i produktów (z wyłączeniem przelewów pomiędzy uŝytkownikami) oferowanych przez CallPay, i/lub b) system mpay, tj. system płatności przy uŝyciu telefonu komórkowego obsługiwany przez mpay zgodnie z regulaminem usługi mpay (Płatność mpay) do którego za pośrednictwem systemu Cardmobile została podłączona aktywna karta debetowa lub kredytowa MasterCard wydana przez dowolny bank krajowy w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.), zgodnie z regulaminem Serwisu CardMobile, przy czym Płatnościami mpay są płatności dokonywane za pośrednictwem, tzw. elektronicznej portmonetki do której została przypisana aktywna karta debetowa lub kredytowa Mastercard za zakupy dowolnych usług oferowanych przez mpay (numer telefonu komórkowego podany przez Uczestnika przy rejestracji konta na stronie musi być taki sam jak na koncie mpay Uczestnika, w takim przypadku Uczestnik będzie mógł po rejestracji konta na stronie dokonywać zasileń, tzw. elektronicznej portmonetki z karty debetowej lub kredytowej Mastercard), i/lub c) system upaid, tj. system płatności przy uŝyciu telefonu komórkowego obsługiwanym przez upaid zgodnie z regulaminem usługi Regulamin konta upaid (Płatność upaid) za zakupy dowolnych usług oferowanych przez upaid poprzez stronę lub poprzez aplikację mpotwór dostępną na stronie i/lub d) system mobiparking, tj. system płatności przy uŝyciu telefonu komórkowego umoŝliwiający wniesienie opłaty za parkowanie pojazdu w strefach płatnego parkowania w miastach, których lista została określona w Załączniku nr 1 do Regulaminu, obsługiwany przez mobiparking zgodnie z Regulaminem korzystania z systemu mobiparking do której została podłączona aktywna karta debetowa lub kredytowa MasterCard wydana przez dowolny bank krajowy w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.), zgodnie z Regulaminem korzystania z systemu mobiparking (Płatność mobiparking), za dokonanie zasilenia, tzw. elektronicznej portmonetki, i/lub e) konto rozliczeniowe, obsługiwane przez Iplay zgodnie z regulaminem Świadczenia usług udostępniania utworów muzycznych i słowno - muzycznych w Sklepie Muzycznym iplay.pl, które zostało zasilone poprzez aktywną kartę debetową lub kredytową Mastercard wydaną przez dowolny 2

3 bank krajowy w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.), za zakupy dowolnych usług oferowanych w Sklepie Muzycznym iplay.pl, zgodnie z regulaminem Świadczenia usług udostępniania utworów muzycznych i słowno - muzycznych w Sklepie Muzycznym iplay.pl (Płatność Iplay). które zostaną zarejestrowane w Okresie Konkursu. II. UCZESTNIK Uczestnikiem Konkursu ( Uczestnik ) moŝe być pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała w Polsce, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest: a) posiadaczem i uŝytkownikiem karty debetowej lub kredytowej MasterCard wydanej przez dowolny bank krajowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) i dokonała pełnej rejestracji w systemie płatności danego Partnera przy uŝyciu telefonu komórkowego, zgodnie z właściwym regulaminem usług płatności danego Partnera oraz b) abonentem telefonu w sieci telefonii mobilnej: Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o., Polska Telefonia Cyfrowa S.A lub P4 Sp. z o.o.. III. REJESTRACJA 1. W celu udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do dokonania rejestracji na Stronie Internetowej, tj. 2. Rejestracja polega na: a) podaniu przez Uczestnika numeru telefonu komórkowego w sieci telefonii mobilnej: Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o., Polska Telefonia Cyfrowa S.A, lub P4 Sp. z o.o., za pośrednictwem którego Uczestnik będzie dokonywał Płatności w Konkursie, b) wyraŝeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora podanego przez Uczestnika numeru telefonu w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu, c) zaakceptowaniu regulaminu Konkursu. 3. KaŜdy Uczestnik, który dokona rejestracji do Konkursu zgodnie z ust. 2 powyŝej uczestniczy w kaŝdej Turze Konkursu po chwili dokonania rejestracji. 4. Uczestnik moŝe dokonać rejestracji w Konkursie w dowolnym czasie Okresu Konkursu, z zastrzeŝeniem, iŝ Organizator przy rozstrzyganiu Konkursu będzie brał pod uwagę Płatności zarejestrowane w systemie płatności danego Partnera w danej Turze po dokonaniu rejestracji przez Uczestnika na Stronie Internetowej. 5. Uczestnik dokonując rejestracji do udziału w Konkursie uprawniony jest wyłącznie do podania jednego numeru telefonu komórkowego. 3

4 IV. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSU 1. Konkurs polega na dokonywaniu przez Uczestnika jak największej liczby Płatności w poszczególnych Turach przeprowadzanych przez Organizatora. 2. Liczba Płatności zarejestrowanych w systemie płatności danego Partnera w danej Turze Konkursu nie jest brana pod uwagę przez Organizatora w kolejnych Turach Konkursu. 3. Uczestnik moŝe przystąpić do udziału w Konkursie podczas trwania danej Tury. V. NAGRODY 1. Nagrodami (Nagrody) w Konkursie jest: a) 20 plecaków Adidas model Official Emblem Backpack o wartości 164 zł kaŝdy (Nagroda I Stopnia), b) 20 piłek Adidas model Euro Top Re Chr o wartości 129 zł kaŝda, (Nagroda II Stopnia), c) 10 czapek Adidas z daszkiem model Country Fashion Poland 3 Stripes Cap o wartości 65 zł kaŝda (Nagroda III Stopnia). 2. Do kaŝdej Nagrody przypisane jest dodatkowe świadczenie pienięŝne w wysokości 11,11 % wartości Nagrody, w zaokrągleniu do pełnych złotych (Świadczenie PienięŜne). VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 1. Rozstrzygnięcia Konkursu przy zachowaniu naleŝytej staranności dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora (Komisja Konkursowa). 2. W terminie do 7 dni roboczych od dnia zakończenia danej Tury, Komisja Konkursowa sporządzi ranking na podstawie przekazanych przez Partnerów danych dotyczących liczby Płatności dokonanych przez wszystkich Uczestników w danej Turze (Ranking). W przypadku gdy Uczestnik, dokonał Płatności u więcej niŝ u jednego Partnera, w Rankingu będą brane pod uwagę Płatności dokonane przez Uczestnika u wszystkich Partnerów w danej Turze. 3. W sytuacji gdy dwóch lub więcej Uczestników wykona w danej Turze takiej samej liczby Płatności, wyŝsze miejsce w Rankingu uzyska ten Uczestnik, który jako pierwszy spośród innych Uczestników wykonał ostatnią swoją Płatność w danej Turze, tj. Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę czas dokonania ostatniej Płatności w danej Turze, przy czym w przypadku Płatności CallPay oraz Płatności mpay pod uwagę będzie brany moment poprawnego rozliczenia Płatności w systemie Płatności CallPay oraz Płatności mpay, w przypadku Płatności upaid pod uwagę będzie brany moment dokonania Płatności upaid, w przypadku Płatności mobiparking pod uwagę będzie brany moment zainicjowania przez Uczestnika Płatności mobiparking, po którym konto Uczestnika obciąŝane jest naleŝnością za parkowanie, zaś w przypadku Płatności iplay pod uwagę będzie brany moment dokonania ostatniej Płatności iplay za zakup dowolnych usług. 4. Nagroda I Stopnia zostanie przyznana czterem Uczestnikom, którzy zajmą w Rankingu miejsca od 1 do 4. 4

5 5. Nagroda II Stopnia zostanie przyznana czterem Uczestnikom, którzy zajmą w Rankingu miejsca od 5 do Nagroda III Stopnia zostanie przyznana dwóm Uczestników, którzy zajmą w Rankingu miejsca od 9 do Po zakończeniu kaŝdej Tury Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę łączną liczbę Płatności w danej Turze wykonanych przez Uczestnika w ramach jednego podanego przez Uczestnika numeru telefonu za pośrednictwem którego dokonywał Płatności. W sytuacji gdy, Uczestnik wykonał więcej niŝ jedną rejestrację do Konkursu podając róŝne numery telefonów komórkowych, Komisja Konkursowa przy sporządzaniu Rankingu będzie brała pod uwagę wyłącznie liczbę Płatności zarejestrowaną dla jednego numeru telefonu komórkowego, który Uczestnik zarejestrował jako pierwszy w Konkursie. 8. Lista wszystkich zwycięzców Nagród (zawierająca: imię, pierwszą literę nazwiska, miejscowość) zostanie ogłoszona w terminie do dnia 16 lipca 2012 r. na Stronie Internetowej. 9. Uczestnikowi przysługuje prawo wyłącznie do jednej Nagrody w Konkursie. 10. Uczestnik nie moŝe dokonać wymiany Nagrody na inną lub na jej równowartość pienięŝną. 11. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda, nie moŝe przenieść praw do przyznanej mu Nagrody na osoby trzecie. 12. Przychód uzyskany z tytułu Nagrody uzyskanej w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości Nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 13. Płatnikiem podatku wymienionego w ust. 12 powyŝej jest Organizator. Wydanie Nagrody nastąpi po pobraniu przez Organizatora podatku od zwycięzcy. Organizator ma prawo potrącić kwotę naleŝnego podatku zryczałtowanego z kwoty Świadczenia PienięŜnego, o którym mowa w pkt V ust. 2 Regulaminu. VII. WYDANIE NAGRÓD 1. W okresie do 10 dni roboczych po sporządzeniu Rankingu, Organizator skontaktuje się z nagrodzonymi Uczestnikami telefonicznie dzwoniąc, pomiędzy godz. 10:00 a godz. 17:00 na numer telefonu podany przez nagrodzonego Uczestnika podczas rejestracji. 2. W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 powyŝej, Uczestnik zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych i adresowych niezbędnych do wydania Nagrody, tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym oraz zostanie poproszony o wyraŝenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród. 3. Nagrodzony Uczestnik wyraŝa zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych obejmujących, w szczególności, jego adres do korespondencji, z zastrzeŝeniem, Ŝe zgoda ta musi być wyraŝona w trakcie rozmowy, o której mowa w ust. 1 powyŝej, nagrywanej przez Organizatora po uprzednim powiadomieniu o tym Uczestnika. W przypadku odmowy wyraŝenia zgody, Uczestnik traci prawo do Nagrody ze względu na niemoŝliwość doręczenia Nagrody. 4. Organizator podejmie w okresie wskazanym w ust. 1 powyŝej, dwie próby skontaktowania się z nagrodzonym Uczestnik poprzez połącznie telefoniczne. JeŜeli w okresie wskazanym w ust. 1 powyŝej nie powiodą się dwie próby telefonicznego skontaktowania się z Uczestnikiem, traci on prawo do Nagrody. 5

6 5. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem rozumie się nieudane próby połączenia z Uczestnikiem z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 długich sygnałów nieprzerywanych, nie odbieranie połączenia na skutek zajętej linii telefonicznej Uczestnika (krótkie sygnały przerywane), włączenia się poczty głosowej, braku moŝliwości połączenia na skutek wyłączenia telefonu Uczestnika bądź na skutek znajdowania się aparatu telefonicznego Uczestnika poza zasięgiem sygnału operatora. 6. W przypadku rozłączenia się Uczestnika w trakcie rozmowy, próba ponownego połączenia podejmowana jest według procedury określonej w ust. 1 - ust. 5 powyŝej. 7. W przypadkach, kiedy zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Uczestnik nie spełnia warunków określonych w Regulaminie lub teŝ utraci prawo do Nagrody, Organizator skontaktuje się telefonicznie z Uczestnikiem, który zajął kolejne miejsce w Rankingu. Postanowienia pkt. VII ust. 1-6 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 8. Nagrody zostaną przesłane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na adres nagrodzonego Uczestnika podany przez niego zgodnie z ust. 2 powyŝej, w terminie do dnia 25 lipca 2012 r. Warunkiem wydania Nagrody, jest podpisanie protokołu odbioru Nagrody przez nagrodzonego Uczestnika. 9. Uczestnik ponosi odpowiedzialności za podanie przez błędnych danych osobowych oraz za zmianę tych danych przed odbiorem Nagrody. W razie niemoŝliwości wydania Nagrody z tego powodu, nagrodzony Uczestnik utraci prawo do Nagrody. VIII. REKLAMACJE 1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Konkursu moŝna przesyłać listownie na adres Organizatora: McCann Erickson Polska Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 19, Warszawa z dopiskiem Reklamacja Rośnie szansa na wygraną w okresie trwania Konkursu i w terminie 30 dni kalendarzowych po jego zakończeniu. 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania (decyduje data wpływu do Organizatora). Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w związku z procedura reklamacyjną, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane osobowe zostaną usunięte. 4. Reklamacje związane z płatnościami mobilnymi powinny być zgłoszone właściwemu Partnerowi: a) w przypadku Płatności CallPay na adres CallPay Sp. z o.o. ul. abpa A. Baraniaka 88b, Poznań, z dopiskiem Reklamacja Rośnie szansa na wygraną, b) w przypadku Płatności mpay na adres: mpay S.A. ul. Grochowska 21a, Warszawa, z dopiskiem Reklamacja Rośnie szansa na wygraną, c) w przypadku Płatności upaid na adres: upaid Sp. z o.o., ul. Staffa 105b, Warszawa z dopiskiem Reklamacja Rośnie szansa na wygraną, d) w przypadku usług Płatności mobiparking na adres: mobiparking. Sp. z o.o., ul. Królewska 16, Warszawa z dopiskiem Reklamacja Rośnie szansa na wygraną, 6

7 e) w przypadku usług Płatności Iplay na adres: Iplay Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 214/5, Wrocław z dopiskiem Reklamacja Rośnie szansa na wygraną. 5. Reklamacje zgłaszane do Partnerów będą rozpatrywane przez Partnerów w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Partner rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Partnera Uczestnik zostanie powiadomiony em (o ile będzie podany) albo listem zwykłym. 6. Zgłoszenie reklamacji do Partnera powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi, w tym w szczególności: numer telefonu uŝytkownika usługi, którego dotyczy reklamacja. 7. Reklamacje dotyczące świadczenia usług telekomunikacyjnych naleŝy zgłaszać właściwemu operatorowi telekomunikacyjnymi zgodnie z regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych. IX. DANE OSOBOWE 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Organizator będzie zbierał od Uczestników numer telefonu komórkowego, a dodatkowo będzie zbierał od zdobywców Nagród: imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym. 2. Wszelkie dane osobowe zbierane w ramach niniejszego Konkursu będą wykorzystywane jedynie do celów realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród, a po zakończeniu Konkursu i wydaniu Nagród dane osobowe zostaną usunięte. 3. Uczestnik Konkursu wyraŝa zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu w swoje dane oraz moŝliwość ich poprawienia lub usunięcia. W przypadku wniosków związanych z poprawieniem lub usunięciem danych Uczestnik Konkursu powinien przesłać prośbę na adres: McCann Erickson Polska Sp. z o.o Warszawie, ul. Cybernetyki 19. X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W celu prawidłowego skorzystania z Strony Internetowej wymagane jest dysponowanie przez Uczestnika sprzętem posiadającym: a) zainstalowaną przeglądarkę internetową: IE 8.0 lub nowszą, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari, b) zainstalowany Adobe Flash Player wersja 10 lub nowsza, c) akceptację plików cookies, d) dostęp do sieci Internet, e) rozdzielczość ekranu ustawioną minimum na 1024x768, f) procesor Pentium 4 taktowany 1.0 GHz lub szybszy lub odpowiednik AMD, g) pamięć RAM MB. 2. Organizator zastrzega sobie moŝliwość wykluczenia Uczestnika z Konkursu, w stosunku do którego stwierdzono, iŝ działa on w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie. 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w kaŝdym czasie, w 7

8 szczególności, z przyczyn techniczno organizacyjnych, przy czym zmiany nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników przed dokonaniem zmian. 4. Partnerzy ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe działanie prowadzonych przez siebie systemów płatności przy uŝyciu telefonu komórkowego, w tym prawidłowe zarejestrowanie Płatności w systemie płatności mobilnych. 5. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny. 6. Regulamin Konkursu będzie dostępny przez czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na począwszy od dnia jego rozpoczęcia. 8

REGULAMIN PROMOCJI. Najlepsze wraca do Ciebie Etap II

REGULAMIN PROMOCJI. Najlepsze wraca do Ciebie Etap II REGULAMIN PROMOCJI Najlepsze wraca do Ciebie Etap II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą Najlepsze wraca do Ciebie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Najlepsze wraca do Ciebie Etap III

REGULAMIN PROMOCJI. Najlepsze wraca do Ciebie Etap III REGULAMIN PROMOCJI Najlepsze wraca do Ciebie Etap III I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą Najlepsze wraca do Ciebie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE

Regulamin Konkursu SMS. Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE Regulamin Konkursu SMS Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE 1.1. UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Lato z kartą kredytową obejmującej sprzedaŝ premiową z nagrodami oraz konkurs z nagrodami ( Regulamin ).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilety na UEFA Champions League z EXTRAKARTĄ JAGIELLONII BIAŁYSTOK (zwany dalej: Regulaminem )

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilety na UEFA Champions League z EXTRAKARTĄ JAGIELLONII BIAŁYSTOK (zwany dalej: Regulaminem ) REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilety na UEFA Champions League z EXTRAKARTĄ JAGIELLONII BIAŁYSTOK (zwany dalej: Regulaminem ) I. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Wygraj bilety na UEFA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS Rodzinne Walentynki

Regulamin Konkursu SMS Rodzinne Walentynki Regulamin Konkursu SMS Rodzinne Walentynki 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu SMS pod nazwą Rodzinne Walentynki ( Konkurs ) jest firma GTC Galeria CTWA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin )

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla nowej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu Wygraj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z ROSAHUMUSEM. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU Z ROSAHUMUSEM. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU Z ROSAHUMUSEM 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs SMS Konkurs z Rosahumusem ( Konkurs ). 2. Burda Media

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku

Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji Piraci z Karaibów 3 na DVD (zwanej w dalszej części niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS. Sms-y wysyłasz wczasy lub konsolę wygrywasz 1. DEFINICJE

Regulamin konkursu SMS. Sms-y wysyłasz wczasy lub konsolę wygrywasz 1. DEFINICJE Regulamin konkursu SMS Sms-y wysyłasz wczasy lub konsolę wygrywasz 1. DEFINICJE 1.1. UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jedna Smartcard, wiele moŝliwości.

Regulamin konkursu Jedna Smartcard, wiele moŝliwości. 1 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Jedna Smartcard, wiele moŝliwości (dalej Konkurs ). 2. Konkurs jest organizowany na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU POD NAZWĄ Bądźmy w kontakcie POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SERWISU POD NAZWĄ Bądźmy w kontakcie POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU POD NAZWĄ Bądźmy w kontakcie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Serwisu Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady Uczestnictwa w Serwisie prowadzonym pod nazwą Bądźmy w kontakcie (zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: "Regulaminem") określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pomp ciepła Aquarea, marki Panasonic

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Orange Obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku

Regulamin Loterii Orange Obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku Regulamin Loterii Orange Obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów organizowanych podczas Internetowych Targów Pracy (17 23 października 2011r.) 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursów organizowanych podczas Internetowych Targów Pracy (17 23 października 2011r.) 1. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursów organizowanych podczas Internetowych Targów Pracy (17 23 października 2011r.) ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem Konkursu przeprowadzonego podczas Internetowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo