PROSPEKT EMISYJNY. HTL-STREFA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Ozorkowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT EMISYJNY. HTL-STREFA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Ozorkowie"

Transkrypt

1 PROSPEKT EMISYJNY HTL-STREFA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Ozorkowie Oferujący: Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna, Al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa Doradca finansowy: Concordia Espirito Santo Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Al. Jerozolimskie 65/ Warszawa Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z Publiczną Ofertą akcji HTL-Strefa S.A na terenie Polski oraz ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prospekt został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy w Polsce, w szczególności Ustawą o Ofercie Publicznej. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 października 2006 roku. W ramach niniejszej oferty publicznej akcje objęte niniejszym prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z tym ani Emitent, ani żaden inny podmiot działający w imieniu lub na rzecz Emitenta nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną akcji HTL-Strefa S.A. objętych niniejszym prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczypospolitą Polską. Akcje Oferowane nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych U.S. Securities Act z 1933 r., z późn. zm. ( Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych ), ani w żadnej innej komisji papierów wartościowych jakiegokolwiek stanu lub obszaru podlegającego jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, ani na rzecz, rachunek lub korzyść podmiotów amerykańskich (w rozumieniu Regulacji S zawartej w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych [ Regulacja S ]), chyba że są oferowane lub sprzedawane w ramach pewnych transakcji zwolnionych z obowiązku dokonania rejestracji przewidzianych w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Niniejszy Prospekt wraz z załącznikami i ewentualnymi danymi aktualizującymi jego treść zostanie udostępniony do publicznej wiadomości co najmniej na pięć dni roboczych przed rozpoczęciem subskrypcji Akcji Oferowanych, a także

2 w okresie jego ważności wraz z danymi aktualizującymi jego treść, na stronie internetowej Emitenta a także: w siedzibie Emitenta w Ozorkowie, ul. Adamówek 7, w siedzibie Oferującego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123A, w Centrum Informacyjnym Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, pl. Powstańców Warszawy 1, w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, ul. Książęca 4, w punktach obsługi klienta Millennium Dom Maklerski S.A. ZASTRZEŻENIE Niniejszy Prospekt został sporządzony zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, a zawarte w nim informacje są zgodne ze stanem na dzień jego zatwierdzenia. Możliwe jest, że od chwili udostępnienia Prospektu do publicznej wiadomości zajdą zmiany dotyczące sytuacji Emitenta, dlatego też informacje zawarte w niniejszym dokumencie powinny być traktowane jako aktualne na dzień zatwierdzenia Prospektu. Za wyjątkiem osób wymienionych w niniejszym Prospekcie, tj. członków Zarządu Spółki, żadna inna osoba nie jest uprawniona do podawania do publicznej wiadomości jakichkolwiek informacji związanych z ofertą. W przypadku podawania takich informacji do publicznej wiadomości wymagana jest zgoda Zarządu. STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE, KTÓRE NIE STANOWIĄ FAKTÓW HISTORYCZNYCH, SĄ STWIERDZENIAMI DOTYCZĄCYMI PRZYSZŁOŚCI. STWIERDZENIA TE MOGĄ W SZCZEGÓLNOŚCI DO- TYCZYĆ STRATEGII SPÓŁKI, ROZWOJU JEJ DZIAŁALNOŚCI, PROGNOZ RYNKOWYCH, PLANOWANYCH NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH LUB PRZYSZŁYCH PRZYCHODÓW. STWIERDZENIA TAKIE MOGĄ BYĆ IDENTYFIKOWANE POPRZEZ UŻYCIE WYRAŻEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYSZŁOŚCI, TAKICH JAK NP. UWA- ŻAĆ, SĄDZIĆ, SPODZIEWAĆ SIĘ, MOŻE, BĘDZIE, POWINNO, PRZEWIDUJE SIĘ, ZAKŁADA, ICH ZAPRZECZEŃ, ICH ODMIAN LUB ZBLIŻONYCH TERMINÓW. ZAWARTE W PROSPEKCIE STWIERDZENIA DOTYCZĄCE SPRAW NIEBĘDĄCYCH FAKTAMI HISTORYCZNYMI NALEŻY TRAKTOWAĆ WYŁĄCZNIE JAKO PRZEWIDYWANIA WIĄŻĄCE SIĘ Z RYZYKIEM I NIEPEWNOŚCIĄ. ZARZĄD SPÓŁKI NIE MOŻE ZA- PEWNIĆ, ŻE PRZEWIDYWANIA TE ZOSTANĄ SPEŁNIONE, W SZCZEGÓLNOŚCI NA SKUTEK WYSTĄPIE- NIA CZYNNIKÓW RYZYKA OPISANYCH W PROSPEKCIE. Spółka i Oferujący oświadczają, że nie zamierzają podejmować żadnych działań dotyczących stabilizacji kursu papierów wartościowych objętych niniejszym Prospektem przed, w trakcie trwania oraz po przeprowadzeniu Publicznej Oferty. Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego udostępnienia po raz pierwszy do publicznej wiadomości. Osoby, które uzyskały dostęp do niniejszego Prospektu Emisyjnego bądź jego treści, zobowiązane są do przestrzegania wszelkich ograniczeń prawnych dotyczących rozpowszechniania dokumentów poza terytorium Polski oraz udziału w Publicznej Ofercie akcji HTL-STREFA S.A.

3 Spis treści Spis treści Część I Podsumowanie A. Informacje o osobach zarządzających i kierownikach wyższego szczebla Emitenta oraz o doradcach i biegłych rewidentach B. Statystyki oferty i przewidywany harmonogram C. Kluczowe informacje dotyczące wybranych danych finansowych; kapitalizacja i zobowiązania; przyczyny oferty i wykorzystanie wpływów pieniężnych; czynniki ryzyka Wybrane dane finansowe Przyczyny oferty i wykorzystanie wpływów pieniężnych Czynniki ryzyka D. Informacje dotyczące Emitenta Historia i rozwój Emitenta Ogólny zarys działalności Emitenta E. Wyniki przedsiębiorstwa, sytuacja finansowa oraz perspektywy Badania i rozwój, patenty i licencje Wyniki finansowe, tendencje i perspektywy F. Informacje o dyrektorach, wyższym szczeblu zarządzania i pracownikach G. Znaczący akcjonariusze i transakcje z powiązanymi stronami H. Informacje finansowe I. Szczegóły oferty i dopuszczenia do obrotu Oferta i dopuszczenie do obrotu Plan dystrybucji Liczba i rodzaj akcji oferowanych przez każdego ze sprzedających Rozwodnienie Koszty emisji J. Informacje dodatkowe Kapitał zakładowy Statut Spółki Dokumenty do wglądu Część II Czynniki ryzyka związane z Emitentem oraz papierami wartościowymi objętymi emisją Czynniki ryzyka związane z Emitentem i jego branżą Uzależnienie od kluczowych odbiorców Ryzyko zmian cen surowców / półproduktów oraz ciągłości dostaw Ryzyko utraty kluczowego personelu Ryzyko prowadzonej działalności operacyjnej Ryzyko handlowe współpracy z partnerami gospodarczymi Ryzyko braku regulacji w zakresie poufności i zakazu konkurencji Ryzyko prawne współpracy z partnerami gospodarczymi Ryzyko procesu inwestycyjnego Ryzyko kursowe Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta Czynniki ekonomiczne na głównych rynkach zbytu Emitenta Konkurencja rynkowa Ryzyko związane z ochroną patentową Ryzyko rozwoju innych technologii diagnostycznych Ryzyko zdarzeń o charakterze losowym Ryzyko związane z międzynarodową polityką celną Ryzyko zmian w regulacjach prawnych Ryzyko zmiany przepisów prawa oraz jego interpretacji i stosowania Ryzyko działalności w specjalnej strefie ekonomicznej

4 2 Prospekt Emisyjny HTL-STREFA S.A. 3. Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla Akcji Oferowanych Ryzyko niedojścia Publicznej Oferty do skutku Ryzyko opóźnienia we wprowadzeniu Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz Praw do Akcji Serii B do obrotu giełdowego lub odmowa wprowadzenia Akcji Serii A lub Akcji Serii B lub Praw do Akcji Serii B do obrotu giełdowego Ryzyko związane z notowaniem Praw do Akcji Serii B Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Oferowane i PDA Ryzyko kształtowania się przyszłego kursu akcji Emitenta i PDA oraz płynności obrotu Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Ryzyko wynikające z art. 16 i art. 17 Ustawy o Ofercie Publicznej Ryzyko wynikające z art. 20 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa Ryzyko dotyczące możliwości wykluczenia akcji Emitenta z obrotu giełdowego na podstawie 31 Regulaminu Giełdy Ryzyko dotyczące możliwości niedopuszczenia akcji Emitenta do obrotu giełdowego Część III Dokument Rejestracyjny Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie oraz ich oświadczenia o odpowiedzialności Emitent Wprowadzający Biegli rewidenci dokonujący badań historycznych informacji finansowych Imiona i nazwiska (nazwy), adresy oraz opis przynależności do organizacji zawodowych Informacje na temat rezygnacji, zwolnienia lub zmiany biegłego rewidenta, jeżeli są istotne dla oceny Emitenta Wybrane dane finansowe Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla oferowanych lub dopuszczanych do obrotu papierów wartościowych Informacje o Emitencie Historia i rozwój Emitenta Inwestycje Zarys ogólny działalności Emitenta Działalność podstawowa Główne rynki, na których Emitent prowadzi działalność w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Czynniki nadzwyczajne, które miały wpływ na działalność podstawową Emitenta lub jego główne rynki Podsumowanie podstawowych informacji dotyczących uzależnienia Emitenta od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych, albo od nowych procesów produkcyjnych Założenia wszelkich stwierdzeń, oświadczeń lub komunikatów Emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej Struktura organizacyjna Opis grupy kapitałowej Emitenta oraz miejsca Emitenta w tej grupie Wykaz istotnych podmiotów zależnych od Emitenta Środki trwałe Istniejące lub planowane znaczące rzeczowe aktywa trwałe Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Sytuacja finansowa Wynik operacyjny Zasoby kapitałowe Informacje dotyczące źródeł kapitału Emitenta Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów pieniężnych Emitenta Potrzeby kredytowe oraz struktura finansowania Emitenta

5 Spis treści Informacje dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które miały lub które mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do zrealizowania zobowiązań przedstawionych w pkt i Badania i rozwój, patenty i licencje Opis strategii badawczo-rozwojowej Emitenta za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi Patenty i licencje posiadane przez Emitenta Informacje o tendencjach Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży za okres od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do daty Prospektu Informacje na temat znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań lub zdarzeń, które mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe Oświadczenie wskazujące podstawowe założenia, na których Emitent opiera swoje prognozy lub szacunki Raport sporządzony przez niezależnych księgowych lub biegłych rewidentów dotyczący prognoz lub szacunków sporządzonych przez Emitenta Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe sporządzone przez Emitenta Oświadczenie na temat aktualności innych opublikowanych prognoz wyników Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze oraz osoby zarządzające wyższego szczebla Informacje dotyczące składu organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, założycieli oraz osób zarządzających wyższego szczebla Informacje na temat konfliktu interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyższego szczebla Wynagrodzenie i inne świadczenia za ostatni pełny rok obrotowy w odniesieniu do członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz osób zarządzających wyższego szczebla Osoby zarządzające Osoby nadzorujące Osoby zarządzające wyższego szczebla Prokurenci Ogólna wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty zależne kwota na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne świadczenia Praktyki organu administracyjnego, zarządzającego i nadzorującego Data zakończenia obecnej kadencji oraz okres przez jaki członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych sprawowali swoje funkcje Informacje o umowach o świadczenie usług przez członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych zawartych z Emitentem lub którymkolwiek z jego podmiotów zależnych określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń Emitenta, dane członków danej komisji oraz podsumowanie zasad funkcjonowania tych komisji Informacje na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego Zatrudnienie Informacje o liczbie i strukturze pracowników Informacje o posiadanych przez członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych akcjach i opcjach na akcje Emitenta Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta Znaczni akcjonariusze Informacje na temat osób innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, które w sposób bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego Emitenta Informacje o innych prawach głosu posiadanych przez głównych akcjonariuszy Emitenta Informacje na temat podmiotu dominującego wobec Emitenta, lub podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem, charakter tej kontroli i istniejące mechanizmy, które zapobiegają jej nadużywaniu

6 4 Prospekt Emisyjny HTL-STREFA S.A Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja w przyszłości może spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta Transakcje ze stronami powiązanymi mające istotne znaczenie dla Emitenta Informacje finansowe dotyczące aktywów i pasywów Emitenta, jego sytuacji finansowej oraz zysków i strat Historyczne informacje finansowe oraz raporty biegłego rewidenta za ostatnie 3 lata obrotowe Informacje finansowe pro forma Badanie historycznych rocznych informacji finansowych Śródroczne informacje finansowe i inne Polityka dywidendy Postępowania sądowe i arbitrażowe Znaczące zmiany w sytuacji finansowej i ekonomicznej Emitenta od daty zakończenia ostatniego okresu sprawozdawczego Informacje dodatkowe Kapitał zakładowy Emitenta Statut Spółki Istotne umowy, inne niż umowy zawierane w normalnym toku działalności Podsumowanie istotnych umów, innych niż umowy zawierane w normalnym toku działalności Emitenta, których stroną jest Emitent lub dowolny członek jego grupy kapitałowej za okres dwóch lat bezpośrednio poprzedzających datę publikacji dokumentu rejestracyjnego Podsumowanie innych istotnych umów, których stroną jest członek grupy kapitałowej Emitenta, zawierających postanowienia powodujące powstanie zobowiązania dowolnego członka grupy lub nabycie przez niego prawa o istotnym znaczeniu dla grupy kapitałowej w dacie Dokumentu Rejestracyjnego Informacje osób trzecich oraz oświadczenia ekspertów i oświadczenie o jakimkolwiek zaangażowaniu Dokumenty udostępnione do wglądu Informacja o udziałach w innych przedsiębiorstwach Część IV Dokument Ofertowy Osoby odpowiedzialne Wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych Oświadczenie osób odpowiedzialnych Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla oferowanych lub dopuszczanych do obrotu papierów wartościowych Podstawowe informacje Oświadczenie o kapitale obrotowym Kapitalizacja i zadłużenie Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub ofertę Przesłanki oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych Informacje o papierach wartościowych oferowanych lub dopuszczanych do obrotu Opis typu i rodzaju oferowanych lub dopuszczanych do obrotu papierów wartościowych Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone oferowane lub dopuszczane do obrotu papiery wartościowe Wskazanie czy papiery wartościowe oferowane lub dopuszczane do obrotu są papierami imiennymi, czy też na okaziciela oraz czy mają one formę zdematerializowaną Waluta emitowanych papierów wartościowych Opis praw, włącznie ze wszystkimi ograniczeniami, związanych z akcjami oraz procedury wykonywania tych praw Podstawy emisji oferowanych lub dopuszczanych papierów wartościowych Przewidywana data emisji papierów wartościowych Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych Obowiązujące regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu i odkupu w odniesieniu do papierów wartościowych Wskazanie publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta dokonanych przez osoby trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz bieżącego roku obrotowego Informacje na temat potrącania u źródła podatków od dochodu uzyskiwanego z papierów wartościowych

7 Spis treści 5 5. Informacje o warunkach oferty Warunki, parametry i przewidywany harmonogram oferty oraz działania wymagane przy składaniu zapisów Zasady dystrybucji i przydziału Cena Plasowanie i gwarantowanie (subemisja) Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu i ustalenia dotyczące obrotu Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu, z uwzględnieniem ich dystrybucji na rynku regulowanym lub innych rynkach Wszystkie rynki regulowane lub rynki równoważne, na których zgodnie z wiedzą Emitenta, są dopuszczone do obrotu papiery wartościowe Emitenta tej samej klasy, co papiery wartościowe oferowane lub dopuszczone do obrotu Informacje o ewentualnej subskrypcji prywatnej papierów wartościowych tej samej klasy co papiery oferowane w drodze oferty publicznej lub wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym Nazwa i adres podmiotów posiadających wiążące zobowiązanie do działania jako pośrednicy w obrocie na rynku wtórnym, zapewniających płynność oraz podstawowe warunki ich zobowiązania Informacje na temat opcji stabilizacji cen w związku z ofertą Informacje na temat właścicieli papierów wartościowych objętych sprzedażą Dane osób lub podmiotu oferującego papiery wartościowe do sprzedaży, charakter stanowiska, powiązania osób sprzedających z Emitentem Liczba i rodzaj akcji oferowanych przez każdego ze sprzedających Umowy zakazu sprzedaży akcji typu lock-up Koszty emisji lub oferty Rozwodnienie Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą w przypadku, gdy dotychczasowi akcjonariusze nie obejmą skierowanej do nich nowej oferty Informacje dodatkowe Opis zakresu działań doradców związanych z emisją Wskazanie innych informacji, które zostały zbadane lub przejrzane przez uprawnionych biegłych rewidentów, oraz w odniesieniu do których sporządzili oni raport Dane na temat eksperta Potwierdzenie, że informacje uzyskane od osób trzecich zostały dokładnie powtórzone; źródła tych informacji Załączniki Załącznik nr 1. Uchwała NWZA w sprawie emisji Akcji Serii B Załącznik nr 2. Uchwała NWZA w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w Statucie Spółki Załącznik nr 3. Uchwała NWZA w sprawie Regulaminu Programu Motywacyjnego Kadry Zarządzającej i Kluczowych Pracowników Spółki na lata Załącznik nr 4. Formularz zapisu na Akcje Serii B Załącznik nr 5. Wykaz Punktów Obsługi Klienta Millennium Dom Maklerski S.A Załącznik nr 6. Definicje i objaśnienia skrótów Załącznik nr 7. Lista sformułowań zawodowych użytych w treści Prospektu

8

9 Część I Podsumowanie OSTRZEŻENIE Podsumowanie powinno być traktowane jako wprowadzenie do Prospektu Emisyjnego. Każda decyzja o inwestycji w papiery wartościowe powinna być oparta na rozważeniu przez inwestora całej treści Prospektu. Szczególną uwagę inwestor powinien zwrócić na ryzyka opisywane w Części II Prospektu Czynniki ryzyka związane z Emitentem oraz z papierami wartościowymi objętymi emisją. W przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do treści Prospektu, skarżący inwestor może, na mocy ustawodawstwa Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, mieć obowiązek poniesienia kosztów przetłumaczenia prospektu emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania sądowego. Odpowiedzialność cywilna wiąże te osoby, które sporządziły podsumowanie łącznie z każdym jego tłumaczeniem i wnioskowały o jego potwierdzenie, ale jedynie w przypadku, gdy podsumowanie jest wprowadzające w błąd, niedokładne lub niezgodne z pozostałymi częściami Prospektu Emisyjnego. A. Informacje o osobach zarządzających i kierownikach wyższego szczebla Emitenta oraz o doradcach i biegłych rewidentach Na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu w skład Zarządu Emitenta wchodzą: Andrzej Czernecki Prezes Zarządu Iwonna Soboń Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Józef Kosowski Członek Zarządu, Dyrektor Techniczno - Produkcyjny Osobą zarządzającą wyższego szczebla Emitenta, która ma znaczenie dla stwierdzenia, że Emitent posiada stosowną wiedzę i doświadczenie do zarządzania swoją działalnością, jest: Wojciech Wyszogrodzki Dyrektor Generalny Doradcą prawnym Emitenta jest Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Głuchowski Jedliński Rozdziewicz Zwara i Partnerzy z siedzibą w Sopocie. W jej imieniu działają: dr Marek Głuchowski partner zarządzający, radca prawny Marek Małkowski partner, radca prawny Doradcą finansowym Emitenta jest Concordia Espirito Santo Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w imieniu którego działają: Andrzej Mierzwa Prezes Zarządu Mikołaj Dietrich Wiceprezes Zarządu Podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych są: BDO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Oddział w Poznaniu, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 523, w imieniu którego działa: Krystyna Sakson Członek Zarządu, Biegły Rewident wpisany na listę biegłych rewidentów pod numerem 7899/483. Badania sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2005 roku dokonała: Anna Panasiuk-Dzielska Biegły Rewident wpisany na listę biegłych rewidentów pod numerem 10352/7620. Badania sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2004 roku dokonała: Krystyna Sakson Biegły Rewident wpisany na listę biegłych rewidentów pod numerem 7899/483 A. Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 228, w imieniu którego działa : Albin Bombik Wiceprezes Zarządu, Biegły Rewident wpisany na listę biegłych rewidentów pod numerem 281/518. Badania sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2003 roku dokonała: Pelagia Ochota Biegły Rewident wpisany na listę biegłych rewidentów pod numerem 7859/5318.

10 8 Prospekt Emisyjny HTL-STREFA S.A. Podmiotem oferującym papiery wartościowe Emitenta jest Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w imieniu którego działają: Mariusz Dąbkowski Prezes Zarządu Dorota Małgorzata Kowalczewska Członek Zarządu B. Statystyki Oferty i przewidywany harmonogram Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: Akcji Serii A, Akcji Serii B, Praw do Akcji Serii B. Na podstawie niniejszego Prospektu oferowane są: akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5 groszy każda, oferowane przez Zarząd Emitenta do nabycia w ramach subskrypcji, akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5 groszy każda, oferowanych do sprzedaży przez Wprowadzających (Akcje Sprzedawane), z czego akcji oferowanych jest przez Noryt Company Establishment, akcji oferowanych jest przez Pana Andrzeja Czerneckiego, a pozostałe akcji oferowanych jest przez Pana Wojciecha Wyszogrodzkiego (Oferta Sprzedaży). Publiczna Oferta obejmuje łącznie akcji o łącznej wartości nominalnej zł. Szczegółowe informacje dotyczące Akcji Oferowanych zostały przedstawione w Części IV w pkt 4.1. Szczegółowe warunki Oferty zostały przedstawione w Części IV w pkt Natomiast szczegółowe zasady dystrybucji i przydziału Akcji Oferowanych opisano w Części IV w pkt 5.2. Prospektu. Publiczna Oferta zostanie przeprowadzona w następujących terminach: 27 października 2006 roku początek book buildingu 30 października 2006 roku godzina koniec book buildingu 31 października 2006 roku rozpoczęcie publicznej subskrypcji oraz przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej i Transzy Indywidualnej 6 listopada 2006 roku zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej 6 listopada 2006 roku zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Indywidualnej do 14 listopada 2006 roku zamknięcie Publicznej Oferty i przydział Akcji Oferowanych Terminy realizacji Publicznej Oferty mogą ulec zmianie. Nowe terminy zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż w dniu upływu danego terminu w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. Zmiany terminów realizacji Publicznej Oferty mogą odbywać się tylko w okresie ważności Prospektu. C. Kluczowe informacje dotyczące wybranych danych finansowych; kapitalizacja i zobowiązania; przyczyny oferty i wykorzystanie wpływów pieniężnych; czynniki ryzyka 1. Wybrane dane finansowe W poniższej tabeli zostały przedstawione podstawowe dane finansowe Emitenta pochodzące ze sprawozdań finansowych za lata zbadanych przez Biegłego Rewidenta, dane finansowe za pierwsze półrocze 2006 roku oraz porównywalne dane finansowe za pierwsze półrocze 2005 roku pochodzące ze sprawozdania finansowego poddanego przeglądowi przez Biegłego Rewidenta.

11 Część I Podsumowanie 9 Tabela 1. Podstawowe dane finansowe Emitenta (w tys. zł) I VI 2006 I-VI 2005* 2005* 2004* 2003 Przychody ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny (aktywa netto) Kapitał zakładowy Liczba akcji/udziałów (sztuki) Wartość księgowa na 1 akcję/udział (w zł) 3, Zysk na 1 akcję/udział (w zł) ** 1, , Źródło: Sprawozdania finansowe Emitenta za lata oraz pierwsze półrocze 2006 roku. * Wpływ na wyniki zdarzeń jednorazowych szczegółowy opis zamieszczony został w pkt 9.1 i Części III Prospektu. ** Zysk za 12 miesięcy (zanualizowany). 2. Przyczyny oferty i wykorzystanie wpływów pieniężnych Oferta publiczna obejmuje emisję nowych Akcji Serii B oraz sprzedaż Akcji Serii A przez dotychczasowych akcjonariuszy. Emisja Akcji Serii B ma na celu pozyskanie przez Emitenta środków na finansowanie rozpoczętego na początku 2006 roku programu inwestycyjnego, opisanego szerzej w pkt oraz w pkt Części III Prospektu, w tym na spłatę całości kredytu pomostowego zaciągniętego w związku z rozpoczęciem realizacji tego programu oraz spłatę pożyczki wobec jednego z akcjonariuszy spółki Noryt Company Establishment, wobec którego zadłużenie na koniec III kwartału 2006 roku wynosiło 14,3 mln zł (na koniec 2005 roku zadłużenie wynosiło 16,7 mln zł). Emitent przewiduje, że wpływy pieniężne netto z emisji Akcji Serii B po odliczeniu kosztów emisji wyniosą około 57,8 mln zł. Pozostałą kwotę niezbędną do realizacji zaplanowanych zadań i inwestycji Spółka pokryje ze środków własnych. W przypadku niewystarczającej ilości środków pieniężnych Emitent nie wyklucza zaciągnięcia kredytu. Pozyskane z emisji Akcji Serii B środki zostaną wykorzystane przez Emitenta w 2006 roku w pierwszej kolejności na: spłatę kredytu pomostowego w IV kw roku w wysokości 25,0 mln zł, spłatę pożyczki wobec jednostki dominującej spółki Noryt Company Establishment w IV kw. 2006r. w wysokości 14,4 mln zł, inwestycje w środki trwałe w IV kw roku w wysokości 13,6 mln zł, w tym: budowa zakładu produkcyjnego w Łęczycy w wysokości 8,4 mln zł, nakłady związane z podpisanym kontraktem z firmą Becton Dickinson (produkt Microtainer) w wysokości 3,7 mln zł, nakłady związane z uruchomieniem produkcji wyrobów Medisafe Plus oraz New Line w wysokości 0,9 mln zł (nakłady obejmują m.in. wtryskarki detalowe z osprzętem, maszyny do sprężyn oraz automaty montażowe), nakłady związane z uruchomieniem produkcji lancetów personalnych Softclix dla firmy Roche Diagnostics w wysokości 0,2 mln zł (zakup pakowaczki), zakup chłodni w wysokości 0,2 mln zł, nakłady związane z rozbudową linii produkcyjnej dla nakłuwacza bezpiecznego Medlance II w wysokości 0,2 mln zł, nakłady na wartości niematerialne i prawne oraz prace rozwojowe w IV kw roku w wysokości 0,2 mln zł, nakłady inwestycyjne w I kw roku w wysokości 4,6 mln zł, w tym: nakłady na szlifiernię igieł w wysokości 2,5 mln zł, budowa zakładu produkcyjnego w Łęczycy w wysokości 0,3 mln zł, wyposażenie zakładu w wysokości 0,2 mln zł, założenie własnego biura sprzedaży w USA dla celów reprezentacyjnych oraz obsługi klienta w wysokości 0,5 mln zł, pozostałe środki z emisji w wysokości 1,1 mln zł zostaną przeznaczone na realizację podpisanego kontraktu z firmą Becton Dickinson (produkt Microtainer).

12 10 Prospekt Emisyjny HTL-STREFA S.A. Zbycie części akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy wynika z chęci realizacji części zysku oraz zwiększenia płynności akcji Emitenta przez przekroczenie progu 20% akcji w wolnym obrocie po rozpoczęciu notowań. 3. Czynniki ryzyka Poniżej przedstawiono czynniki ryzyka, które są specyficzne dla Emitenta, jego działalności oraz branży, w której Emitent prowadzi działalność, a także czynniki ryzyka dotyczące Akcji Oferowanych. Szczegółowy opis wymienionych ryzyk zawarty został w części drugiej Prospektu: Czynniki ryzyka związane z Emitentem oraz papierami wartościowymi objętymi emisją. Czynniki ryzyka związane z Emitentem i jego branżą: Uzależnienie od kluczowych odbiorców. Ryzyko zmian cen surowców / półproduktów oraz ciągłości dostaw. Ryzyko utraty kluczowego personelu. Ryzyko prowadzonej działalności operacyjnej. Ryzyko handlowe współpracy z partnerami gospodarczymi. Ryzyko braku regulacji w zakresie poufności i zakazu konkurencji. Ryzyko prawne współpracy z partnerami gospodarczymi. Ryzyko procesu inwestycyjnego. Ryzyko kursowe. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta: Czynniki ekonomiczne na głównych rynkach zbytu Emitenta. Konkurencja rynkowa. Ryzyko związane z ochroną patentową. Ryzyko rozwoju innych technologii diagnostycznych. Ryzyko zdarzeń o charakterze losowym. Ryzyko związane z międzynarodową polityką celną. Ryzyko zmian w regulacjach prawnych. Ryzyko zmiany przepisów prawa, oraz jego interpretacji i stosowania. Ryzyko działalności w specjalnej strefie ekonomicznej. Czynniki ryzyka o znaczeniu istotnym dla Akcji Oferowanych: Ryzyko niedojścia Publicznej Oferty do skutku. Ryzyko opóźnienia we wprowadzeniu Akcji Sprzedawanych oraz Akcji Serii B do obrotu giełdowego lub odmowa wprowadzenia Akcji Sprzedawanych lub Akcji Serii B do obrotu giełdowego. Ryzyko związane z notowaniem Praw do Akcji Serii B. Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Oferowane. Ryzyko kształtowania się przyszłego kursu akcji Emitenta i płynności obrotu. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu. Ryzyko wynikające z art. 16 i art. 17 Ustawy o Ofercie Publicznej. Ryzyko wynikające z art. 20 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa. Ryzyko dotyczące możliwości wykluczenia akcji Emitenta z obrotu giełdowego na podstawie 31 Regulaminu Giełdy. D. Informacje dotyczące Emitenta 1. Historia i rozwój Emitenta HTL-STREFA Sp. z o.o. została założona w maju 2000 roku jako spółka zależna PZ HTL S.A. W założeniu miała kontynuować działalność produkcyjną prowadzoną już od 1996 roku przez HTL Sp. z o.o. w Warszawie, a polegającą na wytwarzaniu przyrządów medycznych służących do pobierania próbek krwi. W grudniu 2001 roku rozpoczęto produkcję w nowoczesnej, spełniającej najwyższe światowe normy jakości fabryce zlokalizowanej w Ozorkowie,

13 Część I Podsumowanie 11 w granicach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W początkowej fazie Spółka koncentrowała się na produkcji nakłuwaczy bezpiecznych przeznaczonych do użytku klinicznego oraz końcówek do pipet (produkcja tych ostatnich elementów została zakończona we wrześniu 2003 roku). Począwszy od 2003 roku Emitent zaczął intensywne prace nad produkcją lancetów personalnych przeznaczonych do użytku osobistego, których sprzedaż rozpoczęto pod koniec 2004 roku. Obecnie Spółka poprzez w pełni zależny podmiot HT Lancet Sp. z o.o. realizuje budowę nowej fabryki zlokalizowanej w Łęczycy, w podstrefie Łódzkiej SSE. Zakres działalności Spółki od momentu jej założenia nie uległ zasadniczym modyfikacjom, pomimo kilkakrotnych zmian w strukturze własnościowej. Do pierwszej istotnej zmiany w tejże strukturze doszło w grudniu 2001 roku, kiedy to PZ HTL S.A. zbył wszystkie udziały na rzecz Andrzeja Czerneckiego (75% udziałów), Wojciecha Wyszogrodzkiego (5% udziałów) oraz firm Noryt Company Establishment Spółka komandytowa (10% udziałów) i European Renaissance Partners Capital L.P. (10% udziałów). Po późniejszym odkupie udziałów przez PZ HTL S.A. od European Renaissance Partners Capital L.P. oraz kolejnych zmianach kapitałowych wśród dotychczasowych udziałowców Spółki (w tym żony Pana Czerneckiego) aktualna struktura akcjonariuszy przedstawia się następująco: Andrzej Czernecki (50,2%), Noryt Company Establishment (39,8%), Wojciech Wyszogrodzki (10%). Szczegółowe informacje na temat zmian w strukturze własnościowej Emitenta można znaleźć w pkt 5.1 Części III Prospektu. W dniu 4 maja 2006 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiło przekształcenie HTL-Strefa Sp. z o.o. w HTL-Strefa S.A. pod numerem KRS Ogólny zarys działalności Emitenta Spółka jest światowej klasy producentem i eksporterem wyrobów medycznych. Jej specjalnością jest produkcja najwyższej jakości nakłuwaczy bezpiecznych stosowanych do użytku klinicznego oraz lancetów personalnych do użytku osobistego. Mają one główne zastosowanie do pobierania próbek krwi wykorzystywanych w badaniach poziomu glukozy (szczególnie w diagnostyce i leczeniu cukrzycy) i cholesterolu, w badaniach na krzepliwość krwi, badaniach gazometrycznych, przesiewowych HIV i HBO, testach grupy krwi, alergicznych, ojcostwa oraz wszelkich badaniach wykonywanych z pełnej krwi. Jej sztandarowymi produktami wśród nakłuwaczy bezpiecznych są: Medlance I, Safe- -T-Pro / CoaguChek (produkt identyczny jak Medlance I przeznaczony dla odbiorcy strategicznego firmy Roche), Medlance II, Microtainer (którego sprzedaż dla firmy Becton Dickinson rozpoczęła się w pierwszym półroczu 2006 roku) oraz wśród lancetów personalnych: Droplet oraz Microlet (przeznaczony dla firmy Bayer). Wśród wyrobów planowanych do wdrożenia w drugim półroczu 2006 roku należy wyróżnić lancety personalne Softclix dla Roche Diagnostics. Szczegółowy opis produktów obecnie wytwarzanych oraz planowanych do wdrożenia znajduje się odpowiednio w pkt oraz Części III Prospektu. HTL-STREFA S.A jest światowym liderem pod względem ilości sprzedanych nakłuwaczy bezpiecznych z udziałem 21% w 2005 roku. Według raportu przygotowanego przez Frost & Sullivan, amerykańską firmę konsultingową specjalizującą się m.in. w badaniu i analizie światowego rynku urządzeń medycznych, udział rynkowy Emitenta w kolejnych latach będzie nadal wzrastał (do ponad 30%) głównie dzięki rozszerzeniu oferty produktowej, powiększającej się bazie kluczowych odbiorców, a także planom rozwoju na tzw. rynku alternatywnym (czyli np. prywatne gabinety lekarskie, domy opieki / spokojnej starości, banki krwi i centra krwiodawstwa itd.) w USA. Dodatkowo Emitent w 2005 roku był jednym z trzech największych producentów lancetów personalnych z 7% udziałem w światowym rynku pod względem ilości sprzedanych sztuk. Spółka specjalizuje się w produkcji nakłuwaczy bezpiecznych i lancetów personalnych opracowywanych wspólnie z dużymi klientami i odbiorcami Emitenta. Współpraca ta obejmuje wszystkie etapy rozwoju produktu począwszy od badań marketingowych do tworzenia prototypów i badań testowych. Tak skonstruowane produkty są później sprzedawane do ostatecznego klienta pod jego marką. Na zlecenie dużych klientów HTL-STREFA S.A. wytwarza też produkty, które zostały samodzielnie opracowane przez odbiorcę. Dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów przejawiającej się głównie w bezpieczeństwie oraz łatwości obsługi, Spółce udało się pozyskać jako swoich klientów globalnych liderów rynkowych takich jak firmy Roche Diagnostics, Bayer Healthcare czy też Becton Dickinson. Oferta HTL-STREFA S.A., oprócz wymienionych wyżej, obejmuje także produkty sprzedawane pod marką klienta, lecz skonstruowane samodzielnie przez Emitenta. Ofertę Spółki uzupełniają przyrządy do nakłuwania sprzedawane pod własną marką Emitenta poporzez sieć dystrybutorów w kraju i zagranicą. W chwili obecnej wyroby Spółki są wytwarzane w zakładzie zlokalizowanym w Ozorkowie. Budowany obecnie zakład w Łęczycy będzie produkować na potrzeby firmy macierzystej HTL-STREFA S.A. detale tworzywowe i sprężyny

14 12 Prospekt Emisyjny HTL-STREFA S.A. do nakłuwaczy bezpiecznych. W kolejnym etapie rozbudowy zakładu w Łęczycy planowane jest uruchomienie produkcji igieł surowych (szlifiernia), do tej pory kupowanych u dostawców. W obecnie istniejącym zakładzie w Ozorkowie będzie się odbywała produkcja igieł kompletnych (metalowych igieł obtryskiwanych tworzywem w specjalnych halach strefach czystych) będących najistotniejszymi elementami wyrobów gotowych. Ponadto w zakładzie prowadzony będzie montaż wyrobów oraz ich kontrola ostateczna, pakowanie, magazynowanie i wysyłki. Niemal całość produkcji Spółki przeznaczona jest na eksport (w 2005 roku 98% przychodów Emitenta pochodziło z eksportu). Głównym rynkiem są Stany Zjednoczone (86% całości sprzedaży Spółki), kolejnym są Niemcy (3%). W mniejszej ilości produkt jest sprzedawany w takich krajach jak Szwecja, Dania. Pod względem wartości w strukturze sprzedaży dominujący udział mają nakłuwacze bezpieczne, chociaż ich udział w całości sprzedaży zmniejszył się, szczególnie w momencie wprowadzenia lancetu personalnego Microlet dla Bayer HealthCare (69% w 2005 roku w porównaniu do 91% w 2004 roku). Bardzo dynamicznie rozwija się sprzedaż lancetów personalnych, których pod względem ilościowym Spółka sprzedała w 2005 roku a także w pierwszym półroczu 2006 roku więcej niż nakłuwaczy bezpiecznych, lecz ze względu na kilkakrotnie niższe ceny ich udział wartościowy w całości sprzedaży Emitenta jest znacząco niższy. E. Wyniki przedsiębiorstwa, sytuacja finansowa oraz perspektywy 1. Badania i rozwój, patenty i licencje 1.1. Badania i rozwój Spółka, w procesie rozwoju nowych wyrobów, ciągle współpracuje z globalnymi liderami na rynku urządzeń diagnostycznych takimi jak Roche Diagnostics, Bayer HealthCare, Becton Dickinson. Zaangażowanie i współpraca z głównymi klientami Spółki (np. produkcja dla Becton Dickinson) obejmuje tworzenie wspólnych zespołów badawczo-projektowych, dzięki którym Emitent otrzymuje cenne wsparcie w zakresie: badań marketingowych, projektowania wyrobu, prowadzenia symulacji komputerowych działania wyrobu, tworzenia prototypów, przeprowadzania rynkowej oceny wyrobu, badań patentowych i wymaganych przez prawo np. badań toksyczności oraz opracowywaniu analiz ryzyka dla konstrukcji wyrobu. Bardzo istotną kwestią takiej współpracy jest znaczna redukcja kosztów prac rozwojowych Spółki, gdyż duża część kosztów ponoszona jest przez klienta lub jest przez niego współfinansowana. Emitent utrzymuje współpracę z zaprzyjaźnioną firmą PZ HTL S.A. (wspólna historia firm; obecnie PZ HTL S.A. należy do amerykańskiego inwestora) w kwestii rozwoju i modernizacji nowych wyrobów. PZ HTL S.A. jest strategicznym partnerem Spółki, z ponad 25-letnim doświadczeniem w rozwoju, produkcji i sprzedaży precyzyjnych instrumentów do odmierzania cieczy. Obie firmy łączy umowa na prowadzenie prac projektowych, dzięki której Emitent może korzystać z usług Działu Rozwoju PZ HTL S.A. składającego się z dwunastu dyplomowanych inżynierów z różnym wykształceniem kierunkowym i doświadczeniem zawodowym (konstruktorzy produktu, technolodzy, konstruktorzy form, grafik itd.). Ponadto, przy rozwoju i wdrażaniu nowych wyrobów Spółka korzysta z usług wyspecjalizowanych firm oraz instytucji zewnętrznych takich jak: Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, firmy projektowe, instytucje badawcze, czy kancelarie patentowe Patenty i licencje Emitetnt zarejestrował patenty, które ujęto w poniższej tabeli, w szczególności w zakresie przyrządów do nakłuwania skóry, obejmujące różne koncepcje konstrukcyjne mechanizmu aktywacji, regulacji głębokości i energii nakłucia, zapobiegania przypadkowemu wyciągnięciu igły oraz ergonomii kształtu zewnętrznego itd.

15 Część I Podsumowanie 13 Tabela 2. Wykaz patentów Emitenta Lp. Tytuł Typ wyrobu Przyrząd do nakłuwania Przyrząd do nakłuwania Przyrząd do nakłuwania Przyrząd do nakłuwania Urządzenie nakłuwające Urządzenie nakłuwające 545; 546; 547; 548; 549; 550; 551; 552; 553; 554; 555; 556; 570 wyrób nie jest produkowany Przyrząd do nakłuwania 550; 551; 552; Przyrząd do nakłuwania Zespół regulacji głębokości nakłuwania w przyrządzie do nakłuwania Zespół regulacji głębokości nakłuwania w przyrządzie do nakłuwania Zespół regulacji głębokości nakłuwania w przyrządzie do nakłuwania Zespół regulacji głębokości nakłuwania w przyrządzie do nakłuwania 13 Lancet 553; 554; 555; 556 wyrób nie jest produkowany Numer zgłoszenia w Polsce P Data zgłoszenia Numer zgłoszenia zagranicznego Kraj Uwagi zgłoszenie macierzyste Numer patentu PL /096,417 US faza krajowa 5,356, ( /1993) EPO (tylko DE i GB) faza krajowa JP faza krajowa P PL P P P SN 09/409,119 US faza krajowa zgłoszenie macierzyste PL /479,948 US faza krajowa 6,248, SN 09/814,094; publikacja US 2001/ ; publikacja EP ; publikacja Lancet PCT/PL02/ ; 553; 520 macierzyste zgłoszenie PL US faza krajowa 6,613,064 EPO (tylko SE i GB) JP faza krajowa faza krajowa macierzyste zgłoszenie zgłoszenie międzynarodowe według Układu PCT 15 Lancet GB faza krajowa GB Lancet SE faza krajowa 17 Lancet /484,449 US faza krajowa Przyrząd do nakłuwania ze wskazaniem nastawionej głębokości nakłucia Przyrząd do nakłuwania z nastawieniem głębokości nakłucia wyrób nie jest produkowany wyrób nie jest produkowany P zgłoszenie macierzyste P zgłoszenie macierzyste

16 14 Prospekt Emisyjny HTL-STREFA S.A. Lp. Tytuł Typ wyrobu Urządzenie nakłuwające ze zmienianą głębokością nakłucia Przyrząd do nakłuwania z nastawieniem siły nakłucia Urządzenie do nakłuwania skóry pacjenta Urządzenie do nakłuwania skóry pacjenta Urządzenie do nakłuwania skóry pacjenta Urządzenie do nakłuwania skóry pacjenta Urządzenie do nakłuwania skóry pacjenta Urządzenie do nakłuwania skóry pacjenta Urządzenie do nakłuwania skóry pacjenta Urządzenie do nakłuwania skóry pacjenta Przyrząd do nakłuwania Przyrząd do nakłuwania Przyrząd do nakłuwania Przyrząd do nakłuwania Przyrząd do nakłuwania Przyrząd do nakłuwania Urządzenie do nakłuwania Urządzenie do nakłuwania Urządzenie do nakłuwania Przyrząd do nakłuwania wyrób nie jest produkowany wyrób nie jest produkowany wyrób nie jest produkowany 570 wyrób nie jest produkowany 550; 551; 552; 553; 554; 555; 556 Numer zgłoszenia w Polsce Data zgłoszenia Numer zgłoszenia zagranicznego Kraj Uwagi P zgłoszenie macierzyste P zgłoszenie macierzyste P P PCT/PL03/00019 zgłoszenie międzynarodowe według PCT ,477,695 CA faza krajowa KR faza krajowa JP faza krajowa DE faza krajowa /506,664 US faza krajowa Numer patentu GB faza krajowa GB GB PCT/PL03/00132 faza krajowa; Wydzielone ze zgł. GB (teczka 217) macierzyste zgłoszenie zgłoszenie międzynarodowe według PCT JP faza krajowa US faza krajowa DE faza krajowa GB faza krajowa PCT/PL04/ GB ; publikacja EP EPO (tylko GB, SE i IT) macierzyste zgłoszenie zgłoszenie międzynarodowe według Układu PCT macierzyste zgłoszenie GB

17 Część I Podsumowanie 15 Lp. Tytuł Typ wyrobu Urządzenie do kontroli prawidłowości ułożenia przedmiotów w gniazdach formy technologicznej Przyrząd do nakłuwania skóry pacjenta Urządzenie do nakłuwania skóry pacjenta 43 Lancet wynalazek wspólny z AGH (Akademia Górniczo- -Hutnicza); dotyczy technologii wyrób nie jest produkowany wyrób nie jest produkowany wyrób nie jest produkowany Numer zgłoszenia w Polsce Data zgłoszenia P P P P Numer zgłoszenia zagranicznego Kraj Uwagi macierzyste zgłoszenie macierzyste zgłoszenie macierzyste zgłoszenie macierzyste zgłoszenie Numer patentu Źródło: Emitent. Jednocześnie Emitent dysponuje chronionym znakiem towarowym HTL STREFA, któremu zgodnie z potwierdzeniem Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 grudnia 2004 roku nadano numer Z , a także zarejestrowanymi markami produktowymi Medlance, Droplet i MediSafe. W dniu 23 grudnia 2004 roku zawarto umowę licencji pomiędzy SLAMED ING. GmbH z siedzibą w Niemczech jako Licencjobiorcą, a Emitentem jako Licencjodawcą w przedmiocie korzystania z następujących patentów Licencjodawcy: a) przyrządu do nakłuwania zgłoszonego do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 3 sierpnia 1992 roku chronionego w kategorii i za numerem WYN: (11) , zgłoszonego nadto celem ochrony jako US patent numer 5,365,420; EURO patent numer GER, GB oraz Japan patent numer ; b) przyrządu do nakłuwania zgłoszonego do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 8 listopada 1999 roku chronionego w kategorii i za numerem WYN: (11) , zgłoszonego nadto celem ochrony jako US patent numer 6,248,120; EURO patent numer , South Korea patent numer oraz China patent numer ; c) lancetu zgłoszonego do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 sierpnia 2001 roku w kategorii i za numerem WYN: (21) , zgłoszonego nadto celem ochrony międzynarodowej pod numerem PCT/ PL02/000060, numer publikacji WO Na mocy niniejszej umowy Licencjodawca udzielił Licencjobiorcy licencji do korzystania z powyższych patentów tak w zakresie prawa do korzystania z tych patentów w sposób zarobkowy lub zawodowy polegający na wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktów będących przedmiotem patentu, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem. W zamian za nabyte prawa Licencjobiorca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Licencjodawcy rocznej opłaty licencyjnej w wysokości 5% zysku netto Licencjobiorcy osiągniętego w wyniku lub w związku z wytwarzaniem, używaniem lub oferowaniem i wprowadzaniem do obrotu patentów. W przypadku, gdy w danym roku rozliczeniowym łączna wartość zrealizowanych przez Licencjodawcę zleceń produkcyjnych otrzymanych od Licencjobiorcy na podstawie umowy kooperacyjnej zawartej przez strony przekroczy kwotę USD Licencjodawca nie pobierze od Licencjobiorcy opłaty licencyjnej za tenże okres. Niniejsza umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Dopuszczalne jest przeniesienie przez stronę praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na podmioty powiązane kapitałowo tej strony bez uprzedniej zgody drugiej strony. Emitent prowadzi prace badawczo-rozwojowe mające na celu rozwój nowych konstrukcji nakłuwaczy i lancetów, w tym minimalizację poziomu bólu, optymalizację wielkości próbki krwi, wzrost ergonomii, stworzenie cech unikalnych dających Emitentowi przewagę konkurencyjną oraz redukcję kosztów produkcji i ułatwienie sposobu wytwarzania tak, aby oferować produkty na atrakcyjnych warunkach, szczególnie w krajach wrażliwych cenowo. Ponadto w zakresie prac badawczo-rozwojowych wskazać należy na porozumienie o współpracy zawarte w dniu 10 stycznia 2002 roku pomiędzy PZ HTL S.A. z siedzibą w Warszawie a Emitentem, na mocy którego Emitent zleca PZ HTL S.A. z siedzibą w Warszawie wykonywanie prac rozwojowych na rzecz Emitenta. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony z możliwością trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia przez każdą ze stron.

18 16 Prospekt Emisyjny HTL-STREFA S.A. 2. Wyniki finansowe, tendencje i perspektywy W tabeli poniżej przedstawiono wyniki finansowe osiągane przez Emitenta w okresie od 2003 do Tabela 3. Tendencje oraz wyniki finansowe Emitenta w okresie od 2003 do (w tys. zł) I-VI 2006 I-VI 2005* 2005* 2004* 2003 Przychody netto ze sprzedaży Koszty działalności (obejmujące: koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu) Zysk (strata) na sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto EBITDA Rentowność sprzedaży 29,3% 28,0% 28,6% 38,0% 41,0% Rentowność działalności operacyjnej 29,1% 28,3% 28,7% 37,5% 40,0% Rentowność EBITDA 34,1% 35,3% 35,6% 43,4% 46,9% Rentowność netto 28,1% 48,4% 38,0% 7,2%* 32,7% Źródło: Sprawozdania finansowe Emitenta za lata oraz pierwsze półrocze 2006 roku. * Wpływ na wyniki zdarzeń jednorazowych wyjaśnienie poniżej (szczegółowy opis zamieszczony został w pkt. 9.1 i Części III Prospektu). Spółka w analizowanym okresie systematycznie zwiększała przychody ze sprzedaży. Jest to związane z przyjętą rozwojową strategią Emitenta uwidaczniającą się zdobywaniem nowych znaczących odbiorców i opracowywaniem dla nich nowych wersji wyrobów. Dodatkowo wpływ na wzrost przychodów mają takie czynniki jak: wzrost wielkości rynku globalnego mającego źródło we wzroście świadomości konsumentów oraz nowych rozwiązaniach i regulacjach prawnych, rozwój technologii, która umożliwia prowadzenie testów na podstawie próbek z krwi kapilarnej, najwyższa jakość produktów oraz niska cena oferowana przez Emitenta w porównaniu z konkurencją. Wskaźniki rentowności Emitenta generalnie pozostają na wysokich poziomach w porównaniu do innych spółek produkcyjnych. Obniżenie rentowności sprzedaży w 2005 roku w stosunku do lat poprzednich jest wynikiem głównie decyzji Spółki opisanych szerzej w pkt Części III Prospektu, a związanych z działaniami zmierzającymi do zwiększenia przychodów w przyszłości. Już w pierwszym półroczu 2006 roku Spółka zwiększyła przychody ze sprzedaży o 13% w porównaniu z przychodami pierwszego półrocza 2005 roku przy jednoczesnym wzroście rentowności sprzedaży z poziomu 28,0% do 29,3% (wzrost zysku na sprzedaży o 1,3 mln zł). Jednorazowe zakłócenie rentowności na poziomie działalności gospodarczej w latach 2004 i 2005 było wynikiem transakcji zbycia inwestycji wspomnianych w pkt 9.1 Części III Prospektu. Z uwagi na odnotowany zysk z jednorazowej transakcji w pierwszym półroczu 2005 roku wyniki na poziomie zysku brutto oraz netto nie mogą być wprost porównywane z wynikami za pierwsze półrocze 2006 roku. Taki sam poziom rentowności brutto i netto wynika ze zwolnienia podatkowego opisanego w pkt 6.3 Części III. Emitent przewiduje, że przychody ze sprzedaży będą wzrastać w szybkim tempie i już w 2007 roku według prognoz przekroczą poziom 108 mln zł, co jest związane z zawartymi już kontraktami oraz z kontraktem na lancety personalne Softclix z Roche Diagnostics GmbH będącym na dzień zatwierdzenia Prospektu w końcowej fazie negocjacji, a prognozowany poziom zysku netto powinien przekroczyć 28 mln zł (bardziej szczegółowe prognozy zostały przedstawione w pkt 13.3 Części III Prospektu). F. Informacje o dyrektorach, wyższym szczeblu zarządzania i pracownikach Informacje o członkach Zarządu Andrzej Czernecki Prezes Zarządu. Swoje obowiązki związane z zajmowanym stanowiskiem wykonuje na podstawie umowy o pracę z dnia 17 marca 2005 roku w siedzibie Spółki w Ozorkowie.

19 Część I Podsumowanie 17 Andrzej Czernecki w 1962 roku ukończył Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego o specjalizacji fizyka jądrowa. W latach pracował w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku. W latach pracował w charakterze starszego asystenta na Uniwersytecie Warszawskim. W 1971 roku wyjechał do Wiednia i został zaangażowany przez amerykańską firmę Backman Instruments, specjalizującą się w produkcji biochemicznej aparatury naukowo- -badawczej na stanowisku szefa sprzedaży, początkowo na Polskę, a następnie na Polskę i ówczesny Związek Radziecki. W 1974 roku otworzył i zarządzał oddziałem firmy Backman Instruments w Warszawie. W 1981 roku założył firmę Plastomed (później HTL High Tech Lab) specjalizującą się w produkcji Liqiud Handling produktów do dozowania cieczy, takich jak automatyczne mikropipety. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych rozwinął w nowo wybudowanym zakładzie Emitenta, ulokowanym w Specjalnej Strefie Ekonomicznej pod Łodzią, produkcję systemów do pobierania mikropróbek krwi automatycznych, bezpiecznych i jednorazowych przyrządów do nakłuwania. Na początku 2005 roku, wraz z innymi udziałowcami, sprzedał amerykańskiemu inwestorowi firmę PZ HTL S.A. produkującą mikropipety przeznaczając uzyskane środki finansowe na dalszy rozwój Emitenta. Poza funkcjami wykonywanymi w ramach struktur Emitenta Andrzej Czernecki jest Prezesem Zarządu HT Lancet Sp. z o.o. z siedzibą w Ozorkowie, tj. spółki zależnej Emitenta. Ponadto jest on jedynym wspólnikiem AC-Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która świadczyła na rzecz Emitenta profesjonalne usługi konsultingowe w szeroko pojętym zakresie działalności marketingowej oraz sprzedaży eksportowej produktów wytwarzanych przez Emitenta na podstawie umowy zawartej w dniu 7 marca 2005 roku z Emitentem; w dniu 28 czerwca 2006 roku Emitent wypowiedział niniejszą umowę ze skutkiem na dzień 31 lipca 2006 roku. Iwonna Soboń Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy. Swoje obowiązki związane z zajmowanym stanowiskiem wykonuje na podstawie umowy o pracę z dnia 20 grudnia 2005 roku w siedzibie Spółki w Ozorkowie. Iwonna Soboń w latach studiowała na Uniwersytecie Łódzkim Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, kierunek: Cybernetyka ekonomiczna i informatyka. Przebieg kariery zawodowej Iwonny Soboń przedstawia się następująco: w latach księgowa PPP Prefabud Wschód, w latach kierownik działu kosztów ZPB MORFEO Ozorków, w latach główna księgowa TJJ Corp Sp. z o. o., w latach główna księgowa CIN & CIN Holding S.A., w 1999 roku główna księgowa PK MODESTA Ozorków, w latach dyrektor do spraw ekonomiczno-finansowych, członek zarządu PTU TRANS_EC Sp. z o. o. Łódź, w latach główna księgowa HTL-STREFA Sp. z o.o., od 2006 roku dyrektor finansowy HTL-STREFA Sp. z o.o., następnie Członek Zarządu Dyrektor Finansowy HTL-Strefa S.A. Józef Kosowski Członek Zarządu, Dyrektor Techniczno-Produkcyjny. Swoje obowiązki związane z zajmowanym stanowiskiem wykonuje na podstawie umowy o pracę z dnia 1 sierpnia 2002 roku w siedzibie Spółki w Ozorkowie. Józef Kosowski w 1977 roku ukończył studia na Politechnice Łódzkiej na Wydziale Mechanicznym. Ponadto w latach uczestniczył w studiach podyplomowych dla kadry zarządzającej organizowanych na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Przebieg kariery zawodowej Józefa Kosowskiego przedstawia się następująco: w latach konstruktor kotłów i osprzętu grzewczego Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kotłów Grzewczych Łódź, w latach Główny Technolog Kierownik Biura Technicznego Warsztaty Szkolne ZSZ nr 5 Łódź; nadzór nad produkcją frezarek, w latach nauczyciel, konstruktor w Warsztatach ZSZ nr 5 Zespół Szkół Zawodowych nr 5, w latach Kierownik Wydziału Mechanicznego Chemicznego Łódzkie Zakłady Radiowe Fonica Łódź, w latach Szef Marketingu i Zaopatrzenia, Prokurent Zakład Szlifierek Ponar Łódź Sp. z o. o., w latach Dyrektor Zakładu HTL-STREFA Sp. z o. o. z siedzibą w Ozorkowie, od 2006 roku Członek Zarządu Dyrektor Techniczno-Produkcyjny HTL-STREFA S.A. z siedzibą w Ozorkowie. Józef Kosowski posiada znaczące doświadczenie techniczne, związane z nadzorem nad produkcją różnych wyrobów o skomplikowanych procesach technologicznych i wysokiej precyzji wykonania. Ponadto nadzorował proces inwestycyjny związany z budową zakładu Fonika w Pabianicach. W ramach HTL-STREFA Sp. z o.o. nadzorował budowę, zamaszynowanie, uruchamianie produkcji, wszystkie etapy rozwoju i wdrożeń nowych wyrobów. Obecnie organizuje i nadzoruje budowę zakładu HT Lancet Sp. z o. o. w Łęczycy.

20 18 Prospekt Emisyjny HTL-STREFA S.A. Informacje o osobach zarządzających wyższego szczebla Wojciech Wyszogrodzki Dyrektor Generalny. Swoje obowiązki związane z zajmowanym stanowiskiem wykonuje na podstawie umowy o pracę z dnia 1 stycznia 2002 roku w siedzibie Spółki w Ozorkowie. Wojciech Wyszogrodzki w 1972 roku ukończył Politechnikę Łódzką; kierunek automatyka-elektronika. Przebieg kariery zawodowej Wojciecha Wyszogrodzkiego przedstawia się następująco: w latach asystent Pracownik Naukowy PIAP, w latach praca w różnych zakładach na stanowiskach kierowniczych, w latach Dyrektor ds. Produkcji Elektroniki w PZ Karimex w Łodzi, od 1995 roku nadal Dyrektor Naczelny Prokurent, a obecnie Prezes Zarządu PZ HTL S.A., od 2005 roku nadal Członek Zarządu HT LANCET Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W organach Emitenta funkcjonuje od 2000 roku, początkowo jako Prezes Zarządu, następnie jako samoistny prokurent Dyrektor Generalny HTL-STREFA Sp. z o.o., a obecnie jako Dyrektor Generalny HTL-STREFA S.A. Informacje o pracownikach Według stanu na dzień roku Emitent zatrudniał 200 osób. Wszystkie osoby zatrudnione były na podstawie umów o pracę. W strukturze zatrudnienia dominuje personel zatrudniony bezpośrednio i pośrednio przy produkcji, stanowiąc ponad 78% ogółu zatrudnionych, a prawie 22% stanowili pracownicy umysłowi. Wykształcenie wyższe i średnie posiadało 73% zatrudnionych. Według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu zatrudnienie w przedsiębiorstwie Emitenta wzrosło do 206 osób. G. Znaczący akcjonariusze i transakcje z powiązanymi stronami Akcjonariuszami Emitenta są: Andrzej Czernecki posiada akcji zwykłych, na okaziciela serii A, których łączny udział wynosi 50,2% (50,181818%) kapitału zakładowego Emitenta oraz 50,2% (50,181818%) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta; Andrzej Czernecki lat 67, pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki w siedzibie Spółki w Ozorkowie, przy ul. Adamówek 7. Poza funkcjami wykonywanymi w ramach struktur Emitenta Andrzej Czernecki jest Prezesem Zarządu HT Lancet Sp. z o.o. z siedzibą w Ozorkowie, tj. spółki zależnej Emitenta. Ponadto jest on jedynym wspólnikiem AC- -Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która świadczyła na rzecz Emitenta profesjonalne usługi konsultingowe w szeroko pojętym zakresie działalności marketingowej oraz sprzedaży eksportowej produktów wytwarzanych przez Emitenta na podstawie umowy zawartej w dniu 7 marca 2005 roku z Emitentem; w dniu 28 czerwca 2006 roku Emitent wypowiedział niniejszą umowę ze skutkiem na dzień 31 lipca 2006 roku. Andrzej Czernecki nie posiada żadnych powiązań rodzinnych z pozostałymi członkami organów Emitenta. Noryt Company Establishment z siedzibą w Vaduz, Księstwo Lichtenstein posiada akcji zwykłych, na okaziciela serii A, których łączny udział wynosi 39,8% (39,818182%) kapitału zakładowego Emitenta oraz 39,8% (39,818182%) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta; Noryt Company Establishment z siedzibą w Vaduz, Księstwo Lichtenstein wpisany został w dniu 21 września 2000 roku do Rejestru Publicznego Lichtenstein Główny Rejestr jako instytucja, której celem działalności jest lokowanie i zarządzanie majątkiem każdego rodzaju, włącznie z posiadaniem nieruchomości i udziałów w innych firmach (numer rejestru FL ). Wojciech Wyszogrodzki posiada akcji zwykłych, na okaziciela serii A, których łączny udział wynosi 10% kapitału zakładowego Emitenta oraz 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta; Wojciech Wyszogrodzki, lat 58, jest Dyrektorem Generalnym Spółki. Poza funkcjami wykonywanymi w ramach struktur Emitenta Wojciech Wyszogrodzki jest Prezesem Zarządu PZ HTL S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. założyciela Emitenta na podstawie kontraktu menedżerskiego oraz Członkiem Zarządu HT Lancet Sp. z o.o. z siedzibą w Ozorkowie, tj. spółki zależnej Emitenta. Wojciech Wyszogrodzki nie prowadzi żadnej innej działalności, która mogłaby mieć jakiekolwiek znaczenie dla Emitenta oraz nie posiada żadnych powiązań rodzinnych z pozostałymi członkami organów Emitenta. W okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia zatwierdzenia niniejszego Prospektu Emitent był stroną następujących transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości:

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ KOMUNIKAT PRASOWY 22 czerwca 2007 PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ Przedział Ceny Emisyjnej Akcji Serii C oraz Ceny Sprzedaży Akcji Sprzedawanych w

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2. do Prospektu Emisyjnego Megaron S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2011 roku

ANEKS NR 2. do Prospektu Emisyjnego Megaron S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2011 roku ANEKS NR 2 do Prospektu Emisyjnego Megaron S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2011 roku sporządzonego w związku z ofertą publiczną 200.000 Akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HURTIMEX SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny

Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny Komunikat prasowy Warszawa, 19 marca 2014 roku Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny Prime Car Management S.A., jednostka dominująca Grupy Masterlease, jednego z liderów polskiego

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A.

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A. Jesteś tu: Bossa.pl Zapisy w publicznej ofercie akcji SARE S.A. Emitent tworzy Grupę Kapitałową. Grupa SARE działa w branży komunikacji i marketingu w sieci Internet, koncentrując się na segmencie e-mail

Bardziej szczegółowo

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta ANEKS Katowice, 11 grudnia 2007 r. Niniejszy aneks zawiera zmiany, które zostały wprowadzone do Prospektu Emisyjnego Elektrobudowy Spółka Akcyjna (dalej, odpowiednio, Prospekt, Spółka lub Emitent ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna

Prospekt Emisyjny PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Jesteś tu: Bossa.pl EMISJA AKCJI PGE Prospekt Emisyjny PGE S.A. Prospekt Emisyjny PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna ZASTRZEŻENIE Z ZASTRZEŻENIEM OŚWIADCZEŃ ZŁOŻONYCH W PROSPEKCIE UNICREDIT CAIB

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY KOMUNIKAT PRASOWY 13 czerwca 2007 KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A., czołowy na polskim rynku dostawca sprzętu i oprogramowania komputerowego, elektroniki użytkowej oraz operator

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X ZNACZNI AKCJONARIUSZE

ROZDZIAŁ X ZNACZNI AKCJONARIUSZE ANEKS NR 3 do Prospektu Emisyjnego QUMAK-SEKOM S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 14 lipca 2006 r. Prospekt Emisyjny QUMAK-SEKOM S.A. został zatwierdzony przez Komisję

Bardziej szczegółowo

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r.

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Kapitał zakładowy: 1.972.373,00 PLN, w całości wpłacony. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 Spis treści Ogólny zarys opisu działalności Spółki w 2013 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych RAPORTY ZA 2010 Raport bieżący nr 1/2010 07.01.2010 Temat: Zwiększenie zamówienia dostaw na rynek USA, na I Raport bieżący nr 2/2010 15.01.2010 Temat: Harmonogram przekazywania raportów okresowych. Raport

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r. Aneks nr 3 z dnia 29 lutego 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2) Funduszach rozumie się przez to fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo;

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2) Funduszach rozumie się przez to fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo; POLITYKA STOSOWANIA PRZEZ FORUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ŚRODKÓW NADZORU KORPORACYJNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ZARZADZANIA FUNDUSZAMI [WYCIĄG Z REGULAMINU PROWADZENIA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 01. z dnia 27 marca 2008 r.

Aneks Nr 01. z dnia 27 marca 2008 r. Aneks Nr 01 z dnia 27 marca 2008 r. do Prospektu Emisyjnego KOMPAP Spółki Akcyjnej zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2008 r. (Decyzja KNF nr DEM/410/87/8/08) Niniejszy Aneks

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2014 roku, na który składają się w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujące badaną Spółkę Spółka działa pod firmą Selvita S.A. (dalej Spółka ). Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 r. Aneks nr 2 z dnia 22 grudnia 2015 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A. Projekty uchwał ONICO S.A. Zarząd Spółki ONICO Spółka Akcyjna, przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki, zwołanego na dzień 23 grudnia 2016 r.: Uchwała nr 1 z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Na początku punktu 13 Dokumentu Rejestracyjnego dopisuje się akapit o następującej treści:

Na początku punktu 13 Dokumentu Rejestracyjnego dopisuje się akapit o następującej treści: Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego Akcji serii D Pozbud T&R S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 kwietnia 2008 r. Niniejszy aneks został przygotowany w związku z podwyższeniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela)

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela) MAGELLAN S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 28 SIERPNIA 2007 r. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/410/104/41/07 ( PROSPEKT ) ZATWIERDZONY W DNIU 19 WRZEŚNIA 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r.

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r. Projekt zamienny do Uchwał nr: 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25 maja 2015r. Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień 21.04.2017 r. UCHWAŁA nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EKO EXPORT S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3. Za okres (tys. PLN) Pozycja

ANEKS NR 3. Za okres (tys. PLN) Pozycja ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi i adresem przy ul. Wersalskiej 8, 91-203 Łódź adres głównej strony internetowej Emitenta: www.masterpharm.pl ZATWIERDZONEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INSTAL- LUBLIN Spółka Akcyjna. z dnia 03 września 2009 r.

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INSTAL- LUBLIN Spółka Akcyjna. z dnia 03 września 2009 r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje: [Wybór Przewodniczącego] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE Regulacje Ustawy Kodeks spółek handlowych Ustawy z 29 lipca 2005 r.: O obrocie instrumentami finansowymi O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Dane Akcjonariusza: w dniu 12 grudnia 2016 roku Imię i

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała nr 1 w przedmiocie: nie dokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014:

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Data Numer raportów 2014-01-08 1/2014 Wcześniejszy wykup Obligacji serii E 2014-01-09 2/2014 2014-01-14 3/2014 2014-01-17 4/2014

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2015 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 57 / 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 57 / 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOPEX S.A. RB-W 57 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 57 / 2008 Data sporządzenia: 2008-06-02 Skrócona nazwa emitenta KOPEX S.A. Temat Wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00 Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Ubiegły rok był em kontynuowania przyjętej strategii biznesowej. Dział konsultingu dla jednostek samorządu terytorialnego, zbudowany w oparciu o przejętą spółkę Inwest Consulting SA,

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał. Na podstawie 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Projekty uchwał. Na podstawie 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Projekty uchwał Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., Dz.U.nr 33 poz. 259 par.91 ust.5 pkt.4

Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., Dz.U.nr 33 poz. 259 par.91 ust.5 pkt.4 Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., Dz.U.nr 33 poz. 259 par.91 ust.5 pkt.4 Stanowiące wyodrębnioną część tego sprawozdania oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2012 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK PLAYMAKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK PLAYMAKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK PLAYMAKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 2014 ROK...... 2 II. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK...... 3 III. SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Agenda. Charakterystyka Spółki. Pozycja rynkowa. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. Publiczna oferta. Podsumowanie

Agenda. Charakterystyka Spółki. Pozycja rynkowa. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. Publiczna oferta. Podsumowanie Agenda Charakterystyka Spółki Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju Publiczna oferta Podsumowanie 1 Władze Spółki Tomasz Tuora Prezes Zarządu Barbara Tuora - Wysocka Członek Zarządu Profil

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego INVISTA

Bardziej szczegółowo

Było str. 20; pkt B.9: Nie dotyczy. Emitent nie sporządzał prognoz finansowych ani szacunków wyników.

Było str. 20; pkt B.9: Nie dotyczy. Emitent nie sporządzał prognoz finansowych ani szacunków wyników. Aneks nr 3 z dnia 9 grudnia 2014 roku do prospektu emisyjnego spółki DEKPOL S.A. z siedzibą w Pinczynie zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2014 roku Niniejszy Aneks został

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 53/2012 Data sporządzenia: 16 listopada 2012 Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dziękując za kolejny rok owocnej współpracy prezentuję Państwu raport roczny Remedis SA. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Dziękując za kolejny rok owocnej współpracy prezentuję Państwu raport roczny Remedis SA. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Miniony rok był em konsekwentnego realizowania przyjętych założeń rozwoju naszej spółki. Dział konsultingu dla jednostek samorządu terytorialnego znacząco rozwinął swoją działalność podpisując

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r. wraz z uzasadnieniami.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r. wraz z uzasadnieniami. Komunikat nr 62/2009 z dnia 2009-11-20 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r. wraz z uzasadnieniami. Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo