UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU. COLLEGIUM MEDICUM im. LUDWIKA RYDYGIERA w BYDGOSZCZY BIBLIOTEKA MEDYCZNA ISSN BIBLIOGRAFIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU. COLLEGIUM MEDICUM im. LUDWIKA RYDYGIERA w BYDGOSZCZY BIBLIOTEKA MEDYCZNA ISSN 1731-8238 BIBLIOGRAFIA"

Transkrypt

1 7

2 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM im. LUDWIKA RYDYGIERA w BYDGOSZCZY BIBLIOTEKA MEDYCZNA ISSN BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY za rok 2005 BYDGOSZCZ

3 Redakcja: mgr Małgorzata Białobłocka Opracowanie: mgr Małgorzata Białobłocka mgr Joanna Słomkowska mgr Anna Garczewska tel. (052) fax: (052) Realizacja wydawnicza: Samodzielna Sekcja Wydawnictw Wyd. I. Nakład 170 egz. Format B-5 Druk i oprawa: P.W. WAREX, Toruń BYDGOSZCZ

4 SPIS TREŚCI str. Bibliografia Publikacji Pracowników Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Wstęp Wykaz czasopism i skróty ich tytułów Wykaz waŝniejszych skrótów wyrazów typowych Bibliografia Indeks autorski Wykaz publikacji według przynaleŝności autorów do jednostek organizacyjnych CM UMK Indeks przedmiotowy Wykaz rozpraw doktorskich i prac magisterskich Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy za rok Wstęp Rozprawy doktorskie Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy w 2005 roku Indeks przedmiotowy Prace magisterskie Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy w roku akademickim 2004/ Indeks przedmiotowy Prace magisterskie Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy w roku akademickim 2004/ Indeks przedmiotowy

5 W S T Ę P Bibliografia zawiera informacje o publikacjach pracowników Collegium Medicum w Bydgoszczy oraz innych autorów, o ile sygnowali swoim nazwiskiem te publikacje jako współautorzy, bądź teŝ - w przypadku streszczeń prac doktorskich - uzyskali doktoraty w naszej uczelni. Przy nazwiskach niektórych autorów zamieszczono równieŝ opisy tych publikacji z lat ubiegłych, które z przyczyn niezaleŝnych od biblioteki nie znalazły się w poprzednich bibliografiach. Bibliografia obejmuje: - 85 artykułów opublikowanych w czasopismach zagranicznych, - 12 referatów i 134 streszczenia referatów (w tym 48 plakatów) drukowanych w materiałach konferencyjnych i czasopismach zagranicznych, artykułów opublikowanych w czasopismach krajowych, - 30 referaty i 366 streszczeń referatów (w tym 53 plakatów) drukowanych w materiałach konferencyjnych i czasopismach krajowych, - 3 fragmenty wydawnicze drukowane za granicą, fragmentów wydawniczych drukowanych w kraju, - 4 ksiąŝki wydane w kraju, - 2 skrypty, - 4 prace habilitacyjne, - 1 broszurę, - 14 prac redakcyjnych wydanych w kraju, - 19 streszczeń prac doktorskich, - 2 listy drukowane za granicą, - 93 inne publikacje. Opisy bibliograficzne zostały sporządzone z autopsji. Materiał uszeregowano alfabetycznie według nazwisk autorów, a w ich obrębie publikacje zostały podzielone na trzy grupy: prace naukowe, streszczenia i inne publikacje. Numeracja cyframi pogrubionymi wskazuje na liczbę publikacji wykonanych w Uczelni, natomiast numeracja w nawiasach, podana pod kaŝdym nazwiskiem, dotyczy liczby publikacji wymienionego autora. Indeks autorski pozwala na odszukanie publikacji autorów niebędących pracownikami Collegium Medicum w Bydgoszczy. Autorzy - pracownicy Collegium Medicum - występują zawsze z nazwiskiem i pełnym imieniem, natomiast autorzy spoza CM UMK - z nazwiskiem i pierwszą literą imienia. Oprócz opisów publikacji bibliografia zawiera: - wykaz czasopism i skróty ich tytułów, - wykaz waŝniejszych skrótów wyrazów typowych, - indeks autorski, - wykaz publikacji wg przynaleŝności autorów do jednostek organizacyjnych CM UMK - indeks przedmiotowy. Dziękujemy wszystkim Autorom za udostępnienie nam do opracowania tych publikacji, których biblioteka nie posiada w swoich zbiorach. 11

6 WYKAZ CZASOPISM I SKRÓTY ICH TYTUŁÓW Acta Angiol. Acta Biochim. Pol. Acta Biol. Hung. Acta Haematol. Pol. Acta Histochem. Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. Acta Pol. Pharm. Adv. Clin. Exp. Med. Alcohol Alcohol. Alergia Astma Immunol. Allergy Clin. Immunol. Int. Am. J. Hypertens. Am. J. Med. Gent. Am. J. Ophthalmol. Am. J. Transplant. Analityka Anest. Analg. Anest. Intens. Ter. Anim. Sci. Pap. Rep. Ann. Acad. Med. Bialos. Ann. Acad. Med. Lodz. Ann. Acad. Med. Siles. Ann. Anat. Ann. Diag. Pediatr. Pathol. Ann. Nutr. Metab. Ann. Pol. Chem. Soc. Ann. UMCS Sect. D Ann. UMCS Sect. DD Anticancer Res. Appl. Magn. Reson. Arch. Geflugelk. Arch. Med. Sąd. Krym. Arch. Med. Sci. Arch. Perinat. Med. Badania nad Schizofrenią Balneol. Pol. Biochem. Pharmacol. Biocybernet. Biomed. Eng. Biol. Psychiatry Biol. Sport Biol. Trace Elem. Res. Bipolar Disord. Biul. Inf. Okręg. Izby Piel. i PołoŜn. Bydg. Biul. Kraj. Konsult. Med. Biul. Pol. Tow. Med. Tech. Hiperbarycznej Blood Bone Marrow Transpl. Ból Breast Cancer Res. Treatment - Acta Angiologica - Acta Biochimica Polonica - Acta Biologica Hungarica - Acta Haematologica Polonica - Acta Histochemica - Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica - Acta Poloniae Pharmaceutica - Advances in Clinical and Experimental Medicine - Alcohol and Alcoholism - Alergia Astma Immunologia - Allergy and Clinical Immunology International - American Journal of Hypertension - American Journal of Medical Genetics - American Journal of Ophthalmology - American Journal of Transplantation - Analityka - Anesthesia and Analgesia - Anestezjologia Intensywna Terapia - Animal Science Papers and Reports - Annales Academiae Medicae Bialostocensis - Annales Academiae Medicae Lodzensis - Annales Academiae Medicae Silesiensi - Annals of Anatomy - Annals of Diagnostic Pediatric Pathology - Annals of Nutrition and Metabolism - Annals of the Polish Chemical Society - Annales Uniwersitatis Mariae Curie Skłodowska Sectio D Medicina - Annales Uniwersitatis Mariae Curie Skłodowska Sectio DD Medicina Veterinaria - Anticancer Research - Applied Magnetic Resonance - Archiv fur Geflugelkunde - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii - Archives of Medical Science - Archives of Perinatal Medicine - Badania nad Schizofrenią - Balneologia Polska - Biochemical Pharmacology - Biocybernetics and Biomedical Engineering - Biological Psychiatry - Biology of Sport - Biological Trace Element Research - Bipolar Disorders - Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i PołoŜnych Regionu Bydgoskiego - Biuletyn Krajowych Konsultantów Medycznych - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej - Blood - Bone Marrow Transplantation - Ból - Breast Cancer Research and Treatment 12

7 Bromat. Chem. Toksykol. Cancer Surg. Central Eur. J. Immunol. Chem. Phys. Chir. Pol. Chor. Serca Nacz. Chromosom. Res. Clin. Chem. Clin. Chim. Acta Clin. Hemorheol. Microcirc. Clin. Nucl. Med. CX News Cytometry DERMA Dermatol. Dermatol. Estetyczna Dermatol. Klin. Diabetol. Dośw. Klin. Diabetol. Pol. Diabetol. Prakt. Diagn. Lab. Dokl. Biol. Sci. Drogowskazy Ter. Depresji Ecol. Questions Eduk. Dorosłych Endokrynol. Pol. Entemol. Rev. Eur. Arch. Oto-Rhino-Laryngol. Eur. Heart J. Eur. J. Anaesthesiol. Eur. J. Cancer Eur. J. Clin. Invest. Eur. J. Heart Failure Eur. J. Palliat. Care Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. Eur. Neuropsychopharmacol. Eur. Psychiatry Eur. Radiol. Eur. Respir. J. Europace Exp. Clin. Hepatol. Exp. Oncol. Fam. Med. Prim. Care Rev. Farmakoter. Psychiatr. Neurol. FASEB J. Fizjoter. Fizjoter. Pol. Folia Cardiol. Folia Morphol. Forensic Sci. Int. Forum Kard. Free Radic. Res. Gastroenterol. Pol. Gerontol. Pol. Ginekol. Pol. Ginekol. Prakt. - Bromatologia i Chemia Toksykologiczna - Cancer Surgery - Central European Journal of Immunology - Chemical Physics - Chirurgia Polska - Choroby Serca i Naczyń - Chromosome Research - Clinical Chemistry - Clinica Chimica Acta - Clinical Hemorheology and Microcirculation - Clinical Nuclear Medicine - CX News - Cytometry - DERMA - Dermatologica - Dermatologia Estetyczna - Dermatologia Kliniczna - Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna - Diabetologia Polska - Diabetologia Praktyczna - Diagnostyka Laboratoryjna - Doklady Biological Sciences - Drogowskazy Terapia Depresji - Ecological Questions - Edukacja Dorosłych - Endokrynologia Polska - Entemological Review - European Archives of Oto-Rhino-Laryngology - European Heart Journal - European Journal of Anaesthesiology - European Journal of Cancer - European Journal of Clinical Investigation - European Journal of Heart Failure - European Journal of Palliative Care - European Journal of Vascular and Endovascular Surgery - European Neuropsychopharmacology - European Psychiatry - European Radiology - European Respiratory Journal - Europace - Experimental and Clinical Hepatology - Experimental Oncology - Family Medicine and Primary Care Review - Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii - FASEB Journal - Fizjoterapia - Fizjoterapia Polska - Folia Cardiologica - Folia Morphologica - Forensic Science International - Forum Kardiologów - Free Radical Research - Gastroenterologia Polska - Gerontologia Polska - Ginekologia Polska - Ginekologia Praktyczna 13

8 Haematologica - Haematologica Haematologica Rep. - Haematologica Reports Hepatology - Hepatology Herba Pol. - Herba Polonica Hernia - Hernia Hum. Biol. - Human Biology Hum. Genet. - Human Genetics Hum. Psychopharmacol. Clin. Exp. - Human Psychopharmacology - Clinical and Experimental In Vitro Explor. Przegl. Med. Lab. - In Vitro Explorer Przegląd Medycyny Laboratoryjnej Inflamm. Res. - Inflammation Research Int. Angiol. - International Angiology Int. J. Artif. Organs - International Journal of Artifical Organs Int. J. Biochem. Cell Biol. - International Journal of Biochemistry and Cell Biology Int. J. Cancer - International Journal of Cancer Int. J. Mol. Med. - International Journal of Molecular Medicine Int. J. Neuropsychopharmacol. - International Journal of Neuropsychopharmacology Int. J. Pediatr. Otorhinolarygology - International Journal of Pediatric Otorhinolarygology Int. J. Tuberc. Lung Dis. - International Journal of Tuberculosis and Lung Disease Int. Psychogeriat. - International Psychogeriatrics Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. - International Review Allergology and Clinical Immunology J. Am. Soc. Nephrol. - Journal of American Society of Nephrology J. Anasth. Intensivbehandlung - Journal fur Anasthesie und Intensivbehandlung J. Biol. Chem. - Journal of Biological Chemistry J. Card. Fail. - Journal of Cardiac Failure J. Elementol. - Journal of Elementology J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. - JEADV - Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology - JEADV J. Hosp. Infect. - Journal of Hospital Infection J. Int. Fed. Clin. Chem. Lab. Med. - Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine J. Med. Chem. - Journal of Medicinal Chemistry J. Med. Genet. - Journal of Medical Genetics J. Mol. Struc. (Theochem) - Journal of Molecular Structure - Theochem J. Natl. Cancer Inst. - Journal of the National Cancer Institute J. Neural Trans. - Journal of Neural Transmission J. Neurol. - Journal of Neurology J. Pain Symptom Manage. - Journal of Pain and Symptom Management J. Pediatr. Hematol. Oncol. - Journal of Pediatric Hematology Oncology J. Pediatr. Neonatol. - Journal of Pediatrics and Neonatology J. Pediatr. Surg. - Journal of Pediatric Surgery J. Phys. D: Appl. Phys. - Journal of Physics D Applied Physics J. Physiol. Pharmacol. - Journal of Physiology and Pharmacology J. Therm. Anal. Calorim. - Journal of Thermal Analysis and Calorimetry J. Thromb. Haemost. - Journal of Thrombosis and Haemostasis Kardiochir. Torakochir. Pol. - Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska Kardiol. Dypl. - Kardioogia po Dyplomie Kardiol. Pol. - Kardiologia Polska Kidney Int. - Kidney International Klin. Oczna - Klinika Oczna Klin. Perinatol. Ginekol. - Kliniczna Perinatologia i Ginekologia Kosmos - Kosmos Kronika Bydgoska - Kronika Bydgoska Kwart. Ortop. - Kwartalnik Ortopedyczny Laboratorium - Laboratorium LC GC Europe - LC GC Europe Leczenie Ran - Leczenie Ran 14

9 Lek. Rodz. Lekarz Leukemia Listy Biometr. Lung Cancer Macromol. Theory Simul. Mag. Pielęg. PołoŜ. Mag. Stomatol. Mater. Sci. - Pol. Med-info Med. Biol. Sci. Med. Dośw. Mikrobiol. Med. Dydak. Wychow. Med. Dypl. Med. Metabol. Med. NowoŜytna Med. Pracy Med. Prakt. Med. Prakt. Chirur. Med. Prakt. Pediatr. Med. Sci. Monitor Med. Sci. Rev. Hepatol. Med. Sci. Rev. Psychiatr. Med. Sport. Med. Wet. Med. Wieku Rozw. MEDI Mikol. Lek. Mol. Biol. Mutat. Res. - Fund. Mol. Nadciśnienie Tętnicze Nasz Dom Europejski Nat. Genet. Nefrol. Dial. Pol. Nefrol. Nadciśn. Tętn. Neoplasma Nephrol. Dial. Transplant. Nephrology Neuroendocrinol. Lett. Neurol. Neurochir. Pol. Neuropsychobiology Neuropsychopharmacol. Hung. Neurosci. Lett. New Engl. J. Med. Nowiny Lek. Nowotwory Nucl. Med. Rev. Nuklearmedizin Okulistyka Ophthal. Nachrichten Org. Lett. Ortop. Traumatol. Rehab. Otolaryngol. Pol. Pediatr. Blood Cancer Pediatr. Pol. - Lekarz Rodzinny - Lekarz - Leukemia - Listy Biometryczne - Lung Cancer - Macromolecular Theory and Simulations - Magazyn Pielęgniarki i PołoŜnej - Magazyn Stomatologiczny - Materials Science - Poland - Med-info - Medical and Biological Science - Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia - Medycyna Dydaktyka Wychowanie - Medycyna po Dyplomie - Medycyna Metaboliczna - Medycyna NowoŜytna - Medycyna Pracy - Medycyna Praktyczna - Medycyna Praktyczna Chirurgia - Medycyna Praktyczna Pediatria - Medical Science Monitor - Medical Science Review - Hepatologia - Medical Science Review - Psychiatria - Medycyna Sportowa - Medycyna Weterynaryjna - Medycyna Wieku Rozwojowego - MEDI - Mikologia Lekarska - Molecular Biology - Mutation Research Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis - Nadciśnienie Tętnicze - Nasz Dom Europejski - Nture Genetics - Nefrologia i Dializoterapia Polska - Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze - Neoplasma - Nephrology Dialysis Transplantation - Nephrology - Neuroendocrinology Letters - Neurologia i Neurochirurgia Polska - Neuropsychobiology - Neuropsychopharmacologia Hungarica - Neuroscience Letters - New England Journal of Medicine - Nowiny Lekarskie - Nowotwory - Nuclear Medicine Review - Nuklearmedizin - Okulistyka - Ophthalmologische Nachrichten - Organic Letters - Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja - Otolaryngologia Polska - Pediatric Blood and Cancer - Pediatria Polska 15

10 Pediatr. Współcz. Pharm. Rep. Physical Rev. B Pielęg. i PołoŜ. Pielęg. Pol. Pielęg. XXI w. Pneumonol. Alergol. Pol. Pol. Arch. Med. Wewn. Pol. Forum Psychol. Pol. Hyperbaric Res. Pol. J. Cosmetol. Pol. J. Environ. Stud. Pol. J. Gynaecol. Invest. Pol. J. Pathol. Pol. J. Radiol. Pol. Med. Paliat. Pol. Merkuriusz Lek. Pol. Przegl. Chir. Pol. Przegl. Kardiol. Polim. w Med. Por. Farm. Postępy Biochem. Postępy Biol. Kom. Postępy Dermatol. Alergol. Postępy Hig. Med. Dośw. Postępy Mikrobiol. Postępy Neonatol. Postępy Neurochir. Postępy Rehab. Pr. Komis Nauk Rol. Biol BTN Seria B Primum Non Nocere Probl. Hig. Epidemiol. Probl. Med. Rodz. Probl. Pielęgn. Proc. SPIE Prog. Med. Res. Przegl. Antropol. Przegl. Dermatol. Przegl. Epidemiol. Przegl. Flebol. Przegl. Ginekol.-PołoŜn. Przegl. Lek. Przegl. Pediatr. Przegl. Urol. Przewodnik Lekarza Psychiatr. Pol. Psychiatr. Psychol. Klin. Psychiatr. w Prakt. Ogólnolek. Rechtsmedizin Renal Failure Rep. Pract. Oncol. Radiother. Research Yearbook: studies in physical education and sport Respiration Retina - Pediatria Współczesna - Pharmacological Reports - Physical Review B - Pielęgniarka i PołoŜna - Pielęgniarstwo Polskie - Pielęgniarstwo XXI Wieku - Pneumonologia i Alergologia Polska - Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej - Polskie Forum Psychologiczne - Polish Hyperbaric Research - Polish Journal of Cosmetology - Polish Journal of Environmental Studies - Polish Journal of Gynaecological Investigations - Polish Journal of Pathology - Polish Journal of Radiology - Polska Medycyna Paliatywna - Polski Merkuriusz Lekarski - Polski Przegląd Chirurgiczny - Polski Przegląd Kardiologiczny - Polimery w Medycynie - Poradnik Farmaceuty - Postępy Biochemii - Postępy Biologii Komórki - Postępy Dermatologii i Alergologii - Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej - Postępy Mikrobiologii - Postępy Neonatologii - Postepy Neurochirurgii - Postępy Rehabilitacji - Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych Bydgoskie Towarzystwo Naukowe Seria B - Primum Non Nocere - Problemy Higieny i Epidemiologii - Problemy Medycyny Rodzinnej - Problemy Pielęgniarstwa - Proceedings SPIE - Progress in Medical Research - Przegląd Antropologiczny - Przegląd Dermatologiczny - Przegląd Epidemiologiczny - Przegląd Flebologiczny - Przegląd Ginekologiczno-PołoŜniczy - Przegląd Lekarski - Przegląd Pediatryczny - Przegląd Urologiczny - Przewodnik Lekarza - Psychiatria Polska - Psychiatria i Psychologia Kliniczna - Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej - Rechtsmedizin - Renal Failure - Reports of Practical Oncology and Radiotherapy - Research Yearbook: studies in physical education and sport - Respiration - Retina 16

11 Reumatologia - Reumatologia Scheringówka - Scheringówka Sen - Sen Solid State Nucl. Magn. Reson. - Solid State Nuclear Magnetic Resonance Standardy Med. - Standardy Medyczne Standardy Med. Pediatr. - Standardy Medyczne Pediatria Świat Med. Farm. - Świat Medycyny i Farmacji Terapia - Terapia Towaroznawcze Probl. Jakości - Towaroznawcze Problemy Jakości Toxichem + Krimtech - Toxichem + Krimtech Trace Elem. Electrolytes - Trace Elements and Electrolytes Transplant Int. - Transplant International Transplant. Proc. - Transplantation Proceedings Twój Mag. Med. - Twój Magazyn Medyczny Udar Mózgu - Udar Mózgu Ukr. Bioch. ś. - Ukrainskij Biochimicznij śurnał Ultrason. Ginekol. PołoŜn. - Ultrasonografia w Ginekologii i PołoŜnictwie Ultrasonografia - Ultrasonografia Urol. Pol. - Urologia Polska Urology - Urology Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. - Valetudinaria - Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej Wiad. Akad. - Wiadomości Akademickie Wiad. Lek. - Wiadomości Lekarskie Wiad. Psychiat. - Wiadomości Psychiatryczne Wiedza i śycie - Wiedza i śycie World J. Biol. Psych. - World Journal of Biological Psychiatry Wound Repair Regen. - Wound Repair Regeneration Współ. Onkol. - Współczesna Onkologia Z Zagad. Nauk Sąd. - Z Zagadnień Nauk Sądowych Z. Phys. Chem. - Zeitschrift Physikalische Chemie ZakaŜenia - ZakaŜenia Zdrowie Publ. - Zdrowie Publiczne śyw. Człow. Metab. - śywienie Człowieka i Metabolizm WYKAZ WAśNIEJSZYCH SKRÓTÓW WYRAZÓW TYPOWYCH AM - Akademia Medyczna ATR - Akademia Techniczno-Rolnicza aut. - autor, autorzy b.m. brak miejsca wydania bibliogr. - bibliografia CM UMK - Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu CO - Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie cz. - część dr - doktor dr hab. - doktor habilitowany Ed(s). - Editor(s) em. - emeryt fot. - fotografie ICZMP - Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki il. - ilustracje in. - i inni 17

12 im. - imienia IP CZD - Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Iśś - Instytut śywności i śywienia k. - karta m.in. - między innymi nr - numer nt. - na temat ok. - około oprac. - opracowanie,opracował PAM - Pomorska Akademia Medyczna PAN - Polska Akademia Nauk popr. - poprawiony poz. - pozycja prof. - profesor pt. - pod tytułem PWN - Państwowe Wydawnictwo Naukowe PZWL - Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich r. - rok R. - Rocznik rec. - recenzja Red. - Redaktor, Redakcja rys. - rysunki s. - strona, strony s.n. - brak miejsca wydania ser. - seria streszcz. - streszczenie sum. - summary supl., suppl. - suplement, supplement ŚAM - Śląska Akademia Medyczna T. - Tom tab. - tabele UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza UKW - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego UM - Uniwersytet Medyczny uzup. - uzupełniony Vol. - Volume W: - w ksiąŝce WIM - Wojskowy Instytut Medyczny wyd. - wydanie wykr. kolor - wykresy kolorowe z. - zeszyt zm. - zmienione 18

13 B I B L I O G R A F I A Abramczyk Alicja 1 (1) Regulatory effect of angiotensin II on the gastric smooth muscle contraction evoked by activation of muscarinic receptor. [Aut.] Alicja Abramczyk, Grzegorz Grześk, Leszek Szadujkis- Szadurski. - Prog. Med. Res Vol. 3: 3 - Czasopismo dostępne w wersji elektronicznej pod adresem: Abriszewska Daria 2 (1) Decoding space and power in homes and houses. [Aut.] Daria Abriszewska. - Med. Biol. Sci T. 19 nr 5 s. 85. Adamczak Rafał (1) Aktywność inhibitorów układu krzepnięcia - antytrombiny i białka C we krwi obwodowej noworodków urodzonych przedwcześnie z cechami wewnątrzmacicznego zahamowania wzrastania. [Aut.] P. Korbal, Wiesław Szymański, T. Janiszewska, Małgorzata Ćwiklińska-Jurkowska, Rafał Adamczak, I. Sadowska-Krawczenko. - Med. Wieku Rozw T. 9 nr 3 cz. 1 s (2) Efekty terapii androgenowej u pacjentów palących i niepalących z zaburzeniami erekcji w zespole andropauzalnym. [Aut.] Grzegorz Ludwikowski, Anita Kazdepka-Ziemińska, Marek Szymański, Rafał Adamczak. - Przegl. Lek T. 62 nr 10 s (3) Study of homocysteine concentration in ovarian follicular fluid. [Aut.] Wiesław Szymański, Anita Kazdepka-Ziemińska, Grzegorz Ludwikowski, Rafał Adamczak. - Arch. Perinat. Med Vol. 11 nr 1 s (4) Wyniki badań cytogenetycznych u 107 par z regionu kujawsko-pomorskiego z nawracającymi poronieniami samoistnymi. [Aut.] Magdalena Pasińska, Olga Haus, Rafał Adamczak, Barbara Mucha, Wiesław Szymański, A. Ferenc, Grzegorz Ludwikowski, E. Duszeńko. - Wiad. Lek T. 58 nr s (5) Analiza kliniczna stanu płodu i noworodka po zabiegach obarczających z wewnątrzmacicznie rozpoznaną wadą centralnego układu nerwowego. [Aut.] W[iesław] Szymański, R[afał] Adamczak, M[agdalena] Pasińska, G[rzegorz] Ludwikowski, A[nita] Kazdepka-Ziemińska, Z. Wasilewski. - Ginekol. Pol T. 76 supl. 2 s II Sympozjum Postępy w Diagnostyce i Terapii w PołoŜnictwie i Ginekologii. Kurs PołoŜniczy "Hot Topics in Fetal Medicine". Łódź, 6-8 X Adamczyk Anna (1) Karbamazepina - zastosowanie w medycynie paliatywnej. [Aut.] Michał Graczyk, Anna Adamczyk. - Pol. Med. Paliat T. 4 nr 2 s (2) Zastosowanie niskoenergetycznego promieniowania laserowego w leczeniu bólu. [Aut.] Anna Pyszora, Anna Adamczyk. - Pol. Med. Paliat T. 4 nr 3 s

14 3 (3) Działanie przeciwbólowe stymulacji prądem mikroamperowym. Pilotowe badania u chorych z przewlekłymi zespołami bólowymi narządu ruchu. [Aut.] A. Pyszora, Anna Adamczyk, Małgorzata Krajnik, Zbigniew Zylicz, Małgorzata Łukowicz. - Ból 2004 T. 5 nr spec. s V Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. Wrocław, IX Adamczyk Przemysław (1) Ocena gęstości masy kostnej u kobiet w okresie okołomenopauzalnym z otyłością róŝnego stopnia. [Aut.] Jacek Chojnowski, Magdalena Chełstowska, Robert Szafkowski, Przemysław Adamczyk, Irena Ponikowska. - Balneol. Pol T. 47 z. 1-2 s (2) Ocena kliniczna metodą podwójnej ślepej próby leczenia chorych z zespołem bólowym kręgosłupa za pomocą wybranych preparatów borowinowych firmy Torf Corporation. [Aut.] Irena Ponikowska, Magdalena Chełstowska, Jacek Chojnowski, Robert Szafkowski, Przemysław Adamczyk. - Balneol. Pol T. 46 z. 3-4 s Adamska Inga (1) Diety wegetariańskie - korzyści i zagroŝenia. [Aut.] Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Inga Adamska, A. Rytarowska. - Pediatr. Pol T. 80 nr 5 s (2) Immunostymulacja jako profilaktyka nawracających zakaŝeń dróg oddechowych wieku rozwojowego. [Aut.] Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, A. Rytarowska, Inga Adamska. - Med. Biol. Sci T. 19 nr 3 s Adamska Mirosława (1) Immunogold labelling of PCNA and Ki-67 antigen at the ultrastructural level in laryngeal squamous cell carcinoma and its correlation with lymph node metastasis and histological grade. [Aut.] Alina Grzanka, Renata Sujkowska, Alina Janiak, Mirosława Adamska. - Acta Histochem Vol. 102 s Andruszkiewicz Anna 4 (1) Diagnosis for the needs of promotion of health in work environmental introduction. [Aut.] Anna Andruszkiewicz, I. Wrońska. W: Health promotion. Theoretical and practical aspects. Ed. N. Gozdek, M. Sygit. Lublin, 2005 s (2) Motywy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŝnych. [Aut.] Alicja Marzec, Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz, Halina Idczak. - Pielęg. XXI w nr 1/2 s (3) Poziom poczucia koherencji a typy zachowań związane z pracą w grupie pielęgniarek. [Aut.] Anna Andruszkiewicz. - Pielęg. Pol T. 19 nr 1 s (4) Program edukacyjny w zakresie chorób układu krąŝenia - relacja z realizacji programów w wybranych gminach województwa kujawsko-pomorskiego. [Aut.] Dorota Jachimowicz-Wołoszynek, Anna Andruszkiewicz, Małgorzata Leźnicka. - Zdrowie Publ T. 115 nr 4 s

15 6 (5) Promocja zdrowia, profilaktyka i edukacja zdrowotna w chorobach przewlekłych - wyzwanie dla współczesnego pielęgniarstwa. [Aut.] Anna Andruszkiewicz. W: Owrzodzenia Ŝylne goleni. Pod red. Arkadiusza Jawienia, Marii Teresy Szewczyk. Warszawa, 2005 s (6) Subiektywna ocena opieki pielęgniarskiej a poziom lęku i depresji u pacjentów chirurgicznych. [Aut.] Anna Andruszkiewicz, Halina Idczak, A. Kocięcka, Mariola Banaszkiewicz, Alicja Marzec. - Pielęg. Pol T. 19 nr 1 s (7) Typy zachowań i przeŝyć w pracy w grupie pielęgniarek w zaleŝności od deklarowanej religijności. [Aut.] M. A. Basińska, Anna Andruszkiewicz. - Pielęg. XXI w nr 4 s (8) Zachowania zdrowotne kobiet po mastektomii. [Aut.] Anna Andruszkiewicz, A. Oźmińska. - Ann. Acad. Med. Siles Vol. 59 nr 4 s (9) NO and thromboxane A2 modulate pulmonary pressure after ischemia and intestinal reperfusion. [Aut.] M. Słupski, K[atarzyna] Szadujkis-Szadurska, A[hmad] Sinjab, R[afał] Szadujkis- Szadurski, L[eszek] Szadujkis-Szadurski, Z[bigniew] Włodarczyk, A[nna] Andruszkiewicz. W: VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Wisła, Poland, V [B. m., 2005] P (10) Poczucie koherencji pielęgniarek a wzór zachowań związanych z pracą. [Aut.] Anna Andruszkiewicz. - Med. Biol. Sci T. 19 nr 5 s Anisimowicz Lech (1) Nawracająca tamponada serca jako manifestacja kliniczna pierwotnego mięsaka serca - opis przypadku. [Aut.] A. El-Essa, Grzegorz Grześk, A. Frygier, Iwona Świątkiewicz, Jacek Kubica, Lech Anisimowicz, Katarzyna Laskowska, Władysław Lasek, J. Tujakowski, A. Drzazgowska-Zachara. - Pol. Przegl. Kardiol Vol. 7 nr 2 s Araszkiewicz Aleksander 11 (1) Bezpieczeństwo i skuteczność leczenia olanzapiną - w porównaniu z perfenazyną - chorych na schizofrenię. Wyniki 18-tygodniowego badania wieloośrodkowego w warunkach podwójnie ślepej próby. [Aut.] M. Jarema, M. Olajossy, W. Chrzanowski, Aleksander Araszkiewicz, J. Landowski, J. Rybakowski, A. Bilikiewicz, J. Bomba, G. Dębowska. - Psychiatr. Pol T. 37 nr 4 s (2) Leczenie risperidonem w schizofrenii: poprawa objawów psychopatologicznych i wyników testów neuropsychologicznych. [Aut.] Alina Borkowska, Aleksander Araszkiewicz, A. Rajewski, J.K. Rybakowski. W: Risperidon 13 lat w psychiatrii. Pod red. J. Rybakowskiego, Aliny Borkowskiej, M. Jaremy. Kraków, 2005 s (3) Lęk w schizofrenii. [Aut.] Aleksander Araszkiewicz, A. Krzemińska. - Wiad. Psychiat T. 7 nr 2 S (4) Prospektywne badanie oparte na obserwacji chorych na schizofrenię w Polsce - wstępne wyniki dotyczące skuteczności i tolerancji leczenia po 6 miesiącach. [Aut.] J. Meder, G. Dębowska, J. Lis, Aleksander Araszkiewicz, K. Sierosławska, A. Kolesaric, T. Treuer. - Psychiatr. Pol T. 38 nr 3 s (5) Zaburzenia seksualne u pacjentów z zespołem lęku napadowego i zespołem lęku społecznego. [Aut.] Aleksander Araszkiewicz, A. Krzemińska. - Psychiatr. w Prakt. Ogólnolek T. 3 nr 1 s Augustyńska Beata 21

16 15 (1) Fibronectin level determinations as an alternative for liver biopsy? A pilot study. [Aut.] Beata Augustyńska, Dorota Dybowska, Waldemar Halota, Marcin Ziółkowski, J. Pollak, A. Zielińska. - Exp. Clin. Hepatol Vol. 1 nr 4 s (2) ZaleŜności między biochemicznymi wykładnikami funkcji wątroby a stęŝeniem hormonów płciowych u kobiet i męŝczyzn uzaleŝnionych od alkoholu. Część 1. [Aut.] Jacek Budzyński, Beata Augustyńska, Marcin Ziółkowski, W. Kosmowski, Maciej Świątkowski, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Sławomir Manysiak. - Med. Biol. Sci T. 19 nr 1 s (3) ZaleŜności między biochemicznymi wykładnikami funkcji wątroby a stęŝeniem hormonów płciowych. Wpływ uszkodzenia wątroby na zmiany stęŝeń hormonów płciowych u kobiet uzaleŝnionych od alkoholu leczonych odwykowo. Część II. [Aut.] Beata Augustyńska, Jacek Budzyński, Marcin Ziółkowski, Maciej Świątkowski, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Sławomir Manysiak, W. Kosmowski, GraŜyna Chodakowska-Akolińska. - Med. Biol. Sci T. 19 nr 2 s Balcerek Maciej 17 (1) Prewencyjne znaczenie kurkuminy w nowotworach płuc. [Aut.] Maciej Balcerek, Irena Matławska. - Przegl. Lek T. 62 nr 10 s (2) Działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające wybranych gatunków roślin. [Aut.] Maciej Balcerek, Irena Matławska. - Herba Pol Vol. 51 supl. 1 s th International Congress of Polish Herbal Comittee. Poznań, VI [Tekst równoległy w języku angielskim]. Bała Dariusz 19 (1) Włókniakowatość Ŝołądka - opis przypadku. [Aut.] Z. Kula, R. Koktysz, W. Kozłowski, A. Weishof, Dariusz Bała, Wojciech Zegarski. - Gastroenterol. Pol T. 12 nr 3 s (2) Badanie jakości Ŝycia pacjentów leczonych z powodu raka jelita grubego w Klinice Chirurgii Onkologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Centrum Onkologii w Bydgoszczy - doniesienie wstępne. [Aut.] M[ichał] Jankowski, D[ariusz] Bała, M[ieczysław] Kaźmierczak, W[ojciech] Zegarski. - Nowotwory 2005 T. 55 supl. 3 s XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej "Nowotwory jelita grubego". XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Płock, V Bała GraŜyna 20 (1) Allergic ulcerative colitis as a cause of bleeding from the lower alimentary tract in infants: a report on two infants. [Aut.] GraŜyna Bała, A. Rytarowska, GraŜyna Swincow, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - J. Pediatr. Neonatol Vol. 2 nr 4 s. CR72-CR75. (2) Analiza występowania i wpływu zakaŝenia szczepami CagA(+) Helicobacter pylori na zmiany zapalne błony śluzowej Ŝołądka i dwunastnicy u dzieci. [Aut.] GraŜyna Mierzwa, GraŜyna Bała, Jakub Czarny, Marcin Woźniak, Danuta Miścicka-Śliwka, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Med. Wieku Rozw T. 9 nr 4 cz. 1 s

17 21 (3) DuŜy polip zapalny wstępnicy jako przyczyna utajonego krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego u 6-letniej dziewczynki - opis przypadku. [Aut.] GraŜyna Bała, H. Zielińska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Gastroenterol. Pol T. 12 nr 3 s (4) Eozynofilowe zapalenie górnego odcinka przewodu pokarmowego u 7-miesięcznego niemowlęcia. [Aut.] GraŜyna Swincow, GraŜyna Bała, R. Czarnecki, Jadwiga Korenkiewicz, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Pediatr. Pol T. 80 nr 6-7 s (5) Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego u 2-letniego chłopca spowodowane podaniem paracetamolu. [Aut.] GraŜyna Bała, A. Rytarowska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Pediatr. Pol T. 80 nr 6-7 s (6) Polipy przełyku i wpustu u dzieci i młodzieŝy z kwaśnym refluksem Ŝołądkowoprzełykowym. [Aut.] GraŜyna Mierzwa, Izabela Zielińska, H. Zielińska, GraŜyna Bała, Monika Parzęcka, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Pediatr. Współcz Vol. 7 nr 3 s (7) Przyczyny przewlekłej biegunki u dzieci i młodzieŝy z prawidłową błoną śluzową jelita cienkiego. [Aut.] GraŜyna Bała, H. Zielińska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Pediatr. Współcz Vol. 7 nr 1 s (8) Współwystępowanie choroby wrzodowej dwunastnicy i kwasochłonnego zapalenia górnego odcinka przewodu pokarmowego u 12-letniej dziewczynki: trudności diagnostyczne. [Aut.] GraŜyna Bała, Monika Parzęcka, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Gastroenterol. Pol T. 12 nr 5 s (9) Współwystępowanie wstecznego odpływu pęcherzowo-moczowodowego i Ŝołądkowoprzełykowego u niemowląt, dzieci i młodzieŝy. [Aut.] Izabela Zielińska, GraŜyna Bała, GraŜyna Mierzwa, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Pediatr. Pol T. 80 nr 8 s (10) Zespół jelita draŝliwego u dzieci. [Aut.] Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, GraŜyna Bała, H. Zielińska, S. Murawska. - Lekarz 2005 nr 9 s (11) Alergiczne zapalenie jelita grubego jako przyczyna krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego - opis dwóch przypadków. [Aut.] GraŜyna Bała, GraŜyna Swincow, A. Rytarowska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, czerwca [Rzeszów, 2005] s. 52. (12) Częstość występowania patologicznego kwaśnego refluksu Ŝołądkowo-przełykowego u dzieci i młodzieŝy z astmą oskrzelową. [Aut.] Izabela Zielińska, GraŜyna Bała, H. Zielińska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, czerwca [Rzeszów, 2005] s. 52. (13) Eozynofilowe zapalenie przewodu pokarmowego u 7-miesięcznego niemowlęcia. [Aut.] GraŜyna Swincow, GraŜyna Bała, R. Czarnecki, Jadwiga Korenkiewicz, Mieczysława Czerwionka- Szaflarska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, czerwca [Rzeszów, 2005] s (14) Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego u dwuletniego chłopca spowodowane stosowaniem paracetamolu. [Aut.] GraŜyna Bała, A. Rytarowska, Mieczysława Czerwionka- Szaflarska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, czerwca [Rzeszów, 2005] s. 52. (15) The mode of immune response to H. pylori (cag+ and cag-) in peripheral lymphocytes of gastritis children with and without H. pylori infection. [Aut.] A. Helmin-Basa, J[acek] Michałkiewicz, L[idia] Gackowska, I. Kubiszewska, M[ałgorzata] Wyszomirska-Gołda, M[ieczysława] Czerwionka- Szaflarska, G[raŜyna] Mierzwa, G[raŜyna] Bała, D. DzierŜanowska. W: 4th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases - WSPID. Warsaw, Poland, 1-4 IX Book of abstracts. [B.m., 2005] s (16) Ocena stęŝeń wybranych czynników angiogennych u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit. [Aut.] GraŜyna Bała, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Marcin Sawicki, GraŜyna Mierzwa, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, czerwca [Rzeszów, 2005] s. 52. (17) Polipy przełyku i wpustu u dzieci i młodzieŝy z kwaśnym refluksem Ŝołądkowoprzełykowym. [Aut.] GraŜyna Mierzwa, Izabela Zielińska, H. Zielińska, GraŜyna Bała, Monika Parzęcka, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, czerwca [Rzeszów, 2005] s

18 (18) Wpływ badań czynnościowych dolnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci z zaparciami i z zanieczyszczaniem się stolcem- (zastosowanie metody biofeedback). [Aut.] GraŜyna Mierzwa, GraŜyna Bała, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, czerwca [Rzeszów, 2005] s (19) Współwystępowanie choroby wrzodowej i kwasochłonnego zapalenia górnego odcinka przewodu pokarmowego u 12-letniej dziewczynki - trudności diagnostyczne. [Aut.] GraŜyna Bała, Monika Parzęcka, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, czerwca [Rzeszów, 2005] s. 51. Banaszkiewicz Mariola (1) Motywy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŝnych. [Aut.] Alicja Marzec, Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz, Halina Idczak. - Pielęg. XXI w nr 1/2 s (2) Poczucie koherencji u studentów pielęgniarstwa. [Aut.] I. Wrońska, Mariola Banaszkiewicz. - Ann. Acad. Med. Lodz T. 43 nr 4 s (3) Subiektywna ocena opieki pielęgniarskiej a poziom lęku i depresji u pacjentów chirurgicznych. [Aut.] Anna Andruszkiewicz, Halina Idczak, A. Kocięcka, Mariola Banaszkiewicz, Alicja Marzec. - Pielęg. Pol T. 19 nr 1 s (4) Poczucie koherencji a zachowania zdrowotne młodzieŝy akademickiej na przykładzie studentów bydgoskich uczelni wyŝszych. [Aut.] Mariola Banaszkiewicz. - Med. Biol. Sci T. 19 nr 5 s. 86. Banaszkiewicz Zbigniew K. (1) Edukacja jako element procesu adaptacji chorych ze stomią jelitową. [Aut.] Justyna Cwajda, Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Zbigniew Banaszkiewicz, Alina Stodolska. - Pielęg. Pol T. 19 nr 1 s (2) Leczenie zachowawcze choroby hemoroidalnej. [Aut.] Zbigniew Banaszkiewicz, P. Jarmocik, K. Tojek, Arkadiusz Jawień. - Med. Biol. Sci T. 19 nr 4 s (3) Ocena jakości Ŝycia chorych leczonych z powodu raka odbytnicy metodą resekcji przedniej niskiej lub wycięcia brzuszno-kroczowego, bez radioterapii przedoperacyjnej. [Aut.] Danuta Ponczek, Andrzej Nowicki, Wojciech Zegarski, Zbigniew Banaszkiewicz. - Współ. Onkol T. 9 nr 8 s (4) Opieka nad chorym z raną wokół stomii. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Justyna Cwajda, Alina Stodolska, Arkadiusz Jawień, Zbigniew Banaszkiewicz. - Przewodnik Lekarza 2005 nr 4 s (5) Polipy hiperplastyczne jelita grubego - wyzwanie dla endoskopisty, patologa i klinicysty. [Aut.] Zbigniew Banaszkiewicz, P. Jarmocik, Arkadiusz Jawień. - Gastroenterol. Pol T. 12 nr 3 s (6) Proces rehabilitacji chorych ze stomią. [Aut.] Katarzyna Cierzniakowska, Maria T. Szewczyk, Alina Stodolska, Justyna Cwajda, Zbigniew Banaszkiewicz, Arkadiusz Jawień. - Nowiny Lek R. 74 nr 2 s (7) Przypadek gruczolakotorbielaka surowiczego trzustki. [Aut.] Ł. Korenkiewicz, Paweł Brazis, Jadwiga Korenkiewicz, Zbigniew Banaszkiewicz. - Gastroenterol. Pol T. 12 nr 2 s (8) Rola zabiegów fizjoterapeutycznych i pielęgnacyjnych w leczeniu owrzodzeń i obrzęków w przewlekłej niewydolności Ŝylnej. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda, Katarzyna Cierzniakowska, Zbigniew Banaszkiewicz, Arkadiusz Jawień. - Nowiny Lek R. 74 nr 2 s

19 33 (9) Trudności diagnostyczne u chorych z rakiem jelita grubego i chorobą Leśniowskiego- Crohna. Opis dwóch przypadków. [Aut.] Zbigniew Banaszkiewicz, Michał Jankowski, Arkadiusz Jawień. - Gastroenterol. Pol T. 12 nr 2 s (10) Wczesne powikłania pooperacyjne po leczeniu raka jelita grubego - badania retrospektywne. [Aut.] Zbigniew Banaszkiewicz, K. Tojek, P. Jarmocik, D. Bujalski, Arkadiusz Jawień. - Pol. Przegl. Chir T. 77 nr 9 s [Tekst równoległy w języku angielskim]. (11) Wybrane procedury w opiece okołooperacyjnej nad chorym ze stomią. [Aut.] Katarzyna Cierzniakowska, Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda, Alina Stodolska, Arkadiusz Jawień, Zbigniew Banaszkiewicz. - Przewodnik Lekarza 2005 nr 2 s (12) Zapobieganie powikłaniom skórnym wokół stomii. [Aut.] Katarzyna Cierzniakowska, Maria T. Szewczyk, Alina Stodolska, Zbigniew Banaszkiewicz, Arkadiusz Jawień. - Mag. Pielęg. PołoŜ nr 3 s. 33. (13) Germline MSH2 and MLH1 mutational spectrum including large rearrangements in HNPCC families from Poland (update study). [Aut.] G. Kurzawski, J. Suchy, M. Lener, J. Kładny, E. Grabowska, K. Safranow, A. Jakubowska, K. Jakubowska, T. Huzarski, T. Byrski, T. Dębniak, C. Cybulski, J. Gronwald, O. Oszurek, D. Oszutowska, S. Góźdź, S. Niepsuj, R. Słomski, A. Pławski, A. Łącka-Wojciechowska, A. Rozmiarek, Ł. Fiszer-Maliszewska, M. Bębenek, D. Sorokin, M. Sąsiadek, A. Stembalska, Z. Grzebieniak, E. Kilar, M. Stawicka, D. Godlewski, P. Richter, I. BroŜek, B. Wysocka, J. Limon, A[rkadiusz] Jawień, Z[bigniew] Banaszkiewicz, H[anna] Janiszewska, J. Kowalczyk, D. Czudowska, R.J. Scott, J. Lubiński. W: Nowotwory dziedziczne - profilaktyka, diagnostyka, leczenie. Szczecin, 8-9 XII [B.m., 2005] s (14) Kliniczne objawy raka jelita grubego - badanie retrospektywne. [Aut.] Z[bigniew] Banaszkiewicz, D. Bujalski, K. Tojek, A[rkadiusz] Jawień. - Nowotwory 2005 T. 55 supl. 3 s XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej "Nowotwory jelita grubego". XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Płock, V (15) Powikłania pooperacyjne wczesne po leczeniu raka jelita grubego - badanie retrospektywne. [Aut.] Z[bigniew] Banaszkiewicz, P. Jarmocik, M[ichał] Jankowski, A[rkadiusz] Jawień. - Nowotwory 2005 T. 55 supl. 3 s XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej "Nowotwory jelita grubego". XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Płock, V (16) Rak jelita grubego u ludzi młodych - badanie retrospektywne. [Aut.] Z[bigniew] Banaszkiewicz, P. Jarmocik, K. Tojek, M. Świtoński, A[rkadiusz] Jawień. - Nowotwory 2005 T. 55 supl. 3 s XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej "Nowotwory jelita grubego". XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Płock, V (17) Rana okołostomijna. [Aut.] K[atarzyna] Cierzniakowska, M[aria] T. Szewczyk, A. Stodolska, J[ustyna] Cwajda, Z[bigniew] Banaszkiewicz, A[rkadiusz] Jawień. - Leczenie Ran 2005 T. 2 z. 4 s I Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Poznań, XI Barczykowska Ewa 38 (1) Dziecko leczone promieniami jonizującymi - wybrane diagnozy pielęgniarskie. [Aut.] Ewa Barczykowska, Robert Ślusarz, Mirosława Kram, Andrzej Kurylak, M. Szwed-Kolińska. - Med. Biol. Sci T. 19 nr 1 s (2) Functional capacity in brain tumour patients in the early postoperative stage. [Aut.] Robert Ślusarz, Bartosz Woźniak, Wojciech Beuth, Ewa Barczykowska, Monika Biercewicz, Alina Woźniak, Heliodor Kasprzak. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 1 s (3) Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z guzem mózgu. [Aut.] A. Zreda, Ewa Barczykowska, Robert Ślusarz, A. Przybysz, Andrzej Kurylak. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 7 s (4) Pacjent chce się bawić. [Aut.] Mirosława Kram, Ewa Barczykowska. - Mag. Pielęg. PołoŜ nr 6 s

20 (5) The problem of pain in patients with brain tumour and intracranial aneurysm. [Aut.] Robert Ślusarz, Bartosz Woźniak, Wojciech Beuth, Ewa Barczykowska, Monika Biercewicz, Alina Woźniak, Heliodor Kasprzak. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 1 s (6) Przyczyny zatruć u dzieci leczonych w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy w latach [Aut.] Ewa Barczykowska, Andrzej Kurylak, P. Witt, J. Kędzierska-Kaniasty. - Zdrowie Publ T. 115 nr 3 s (7) Przygotowanie rodziców dzieci z chorobą nowotworową do sprawowania opieki domowej. [Aut.] M. Szwed-Kolińska, Ewa Barczykowska, Robert Dębski, Jan Styczyński, Andrzej Kurylak. - Med. Biol. Sci T. 19 nr 2 s (8) Social and economic conditions of family life and prevalence of diseases with atopic background. [Aut.] K[amila] Faleńczyk, B[ernadeta] Cegła, E[wa] Barczykowska, Z[bigniew] Bartuzi. - Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol Vol. 11 nr 3 s (9) Standard przygotowania dziecka i/lub jego rodziców do pielęgnacji cewnika centralnego typu Hickman-Broviac. [Aut.] Ewa Barczykowska, Andrzej Kurylak, A. Kucharska. - Fam. Med. Prim. Care Rev Vol. 7 nr 4 s (10) Support as nurses`s practical activity in relation to children with brain tumors and them parents. [Aut.] A. Zreda, Ewa Barczykowska, Robert Ślusarz, Mirosława Kram, Andrzej Kurylak. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 7 s (11) UzaleŜnienie od alkoholu wśród rodziców a pełnienie funkcji rodzicielskich w ocenie ich dzieci - uczniów szkoły średniej. [Aut.] Mirosława Kram, Ewa Barczykowska, Andrzej Kurylak. - Med. Biol. Sci T. 19 nr 4 s (12) Znaczenie cewników centralnych w doŝylnym leczeniu dzieci z chorobą nowotworową. [Aut.] Ewa Barczykowska, M. Szwed-Kolińska, Andrzej Kurylak. - Probl. Pielęgn z. 1-2 s Inne publikacje (13) Ocena stanu świadomości chorego nieprzytomnego w praktyce pielęgniarskiej. [Aut.] Robert Ślusarz, Ewa Barczykowska. - MEDI 2005 nr 4 s (14) Pielęgniarka, dziecko i jego rodzina - współpartnerami w terapii dziecka z mózgowym poraŝeniem dziecięcym. [Aut.] Mirosława Kram, Ewa Barczykowska. - Wiad. Akad nr 3 s (15) Pielęgniarska obserwacja i ocena chorego dziecka z bólem jako element całościowej oceny potrzeb pacjenta przewlekle chorego. [Aut.] Ewa Barczykowska, Robert Ślusarz. - MEDI 2005 nr 4 s Bartuzi Zbigniew K. 46 (1) Anafilaksja pokarmowa. Czy istnieje anafilaksja Ŝołądkowo-jelitowa? [Aut.] Zbigniew Bartuzi, Cezary Popławski. - Med. Biol. Sci T. 19 nr 2 s (2) Concentration of soluble platelet-endothelial cell adhesion molecule-1 (specam-1) and level of spontaneous neutrophil chemiluminescence in patients with atopic asthma within periods of exacerbation and remission of disease. [Aut.] A[ndrzej] Dziedziczko, M[agdalena] śbikowska-gotz, Z[bigniew] Bartuzi, M[ichał] Przybyszewski. - Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol Vol. 11 nr 4 s (3) Czy owies moŝe być składnikiem diety bezglutenowej? [Aut.] Anna Szaflarska- Popławska, Cezary Popławski, Lucyna Muller, Zbigniew Bartuzi. - Pediatr. Pol T. 80 nr 11 s (4) ECP and tryptase concentration in blood serum in patients with atopic asthma during the period of excerbation and stability of clinical symptoms. [Aut.] E[lŜbieta] Kremplewska-NaleŜyta, A[ndrzej] Dziedziczko, M[agdalena] śbikowska-gotz, M[ichał] Przybyszewski, Z[bigniew] Bartuzi, A. Wojtaszek. - Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol Vol. 11 nr 3 s (5) Edukacja zdrowotna metodą zapobiegania paleniu papierosów i piciu alkoholu wśród młodzieŝy szkolnej. [Aut.] Marta Muszalik, Alicja Marzec, Zbigniew Bartuzi. - Pielęg. Pol T. 20 nr 2 s (6) Evaluation of the number of IgE-binding cells in gastric mucosa in patients with peptic ulcer and with or without food allergy. [Aut.] Z[bigniew] Bartuzi, J[acek] Gocki, C[ezary] Popławski. - Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol Vol. 11 nr 2 s

assistant, senior assistant, adiunct, head of department Medical University, Lublin, (Poland) 2 years study

assistant, senior assistant, adiunct, head of department Medical University, Lublin, (Poland) 2 years study Curriculum Vitae PERSONAL INFORMATION Boguslaw Habrat WORK EXPERIENCE October 1976 Present assistant, senior assistant, adiunct, head of department Institute of Psychiatry and Neurology, (Poland) Since

Bardziej szczegółowo

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdański Uniwersytet Medyczny Wojciech Kosiak AUTOREFERAT GDAŃSK 2014

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdański Uniwersytet Medyczny Wojciech Kosiak AUTOREFERAT GDAŃSK 2014 1 Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdański Uniwersytet Medyczny Wojciech Kosiak AUTOREFERAT GDAŃSK 2014 2 1. Imię i Nazwisko: Wojciech Kosiak 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC w roku 2011 1 SPIS TREŚCI 1. STRUKTURA INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC STAN NA DZIEŃ 31.12.2011r.. 4 1.1. Dyrekcja IGiChP w Warszawie. 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 I. Informacje o pełnionych funkcjach W dniu 20/06/2009 odbyło się Walne Zebranie

Bardziej szczegółowo

MEDICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES

MEDICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM im. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY MEDICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES (dawniej ANNALES ACADEMIAE MEDICAE BYDGOSTIENSIS) TOM XXI/4 październik grudzień

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC w roku 2012 1 SPIS TREŚCI 1. STRUKTURA INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC STAN NA DZIEŃ 31.12.2012r.. 4 1.1. Dyrekcja IGiChP w Warszawie. 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK Instytut Psychiatrii i Neurologii SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK OPRACOWANIE Marta Bukowska, Renata Gałązka, Elżbieta Iwaszko, Małgorzata Kiszkowiak, Kamila Orzołek, Elżbieta Szyper DZIAŁ PLANOWANIA

Bardziej szczegółowo

A N N A L E S R O C Z N I K I

A N N A L E S R O C Z N I K I ISSN 1427-440X A N N A L E S A C A D E M I A E M E D I C A E S T E T I N E N S I S R O C Z N I K I P O M O R S K I E J A K A D E M I I M E D Y C Z N E J W S Z C Z E C I N I E P o m o r s k i U n i w e

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW

MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW PATRONAT HONOROWY Rektor Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa. Skubiszewskiego w Lublinie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW IV ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2010 / 2011 Opracowanie edytorskie i druk: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Lista publikacji naukowych Publication List

Lista publikacji naukowych Publication List Lista publikacji naukowych Publication List 2008 Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology, Branch in Gliwice Selected papers published in internationally reviewed journals

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. dr n. biol. Ewa Stępień. do Wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

AUTOREFERAT. dr n. biol. Ewa Stępień. do Wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego dr n. biol. Ewa Stępień Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Katedra i Zakład Biochemii Klinicznej ul. Kopernika 15A e-mail: estepien@cm-uj.krakow.pl kierownik Katedry: prof. dr hab. med. Aldona

Bardziej szczegółowo

Podsesja 3 NEUROCHIRURGIA, ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA, OTOLARYNGOLOGIA

Podsesja 3 NEUROCHIRURGIA, ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA, OTOLARYNGOLOGIA PROGRAM KONFERENCJI PIĄTEK 03-04-2009 SESJA KLINICZNA ZABIEGOWA Podsesja 1 CHIRURGIA OGÓLNA I ENDOKRYNOLOGICZNA METODA VAC ALTERNATYWĄ W LECZENIU ZAKAśONYCH IMPLANTÓW W CHIRURGII PRZEPUKLIN BRZUSZNYCH

Bardziej szczegółowo

Aerozoloterapia chorób układu oddechowego

Aerozoloterapia chorób układu oddechowego Środa, 9 września 2015 r. 14.00 15.30 SPOTKANIE SEKCJI PIELĘGNIARSTWA ALERGOLOGICZNEGO SALA MANRU 14.00 14.30 Regulacje prawne NFZ w alergologii Prof. Bolesław Samoliński (Warszawa) 14.30 15.00 Rola pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie ISSN 1425-1671 Nr 2 (68) Czerwiec 2010 Sad Jabłoń, obok grusza Śliwa, dalej wiśnia Drzewa czereśni, krzewy aronii Agrest czerwony i biały Piękny

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie część I

Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie część I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XV, ZESZYT 12 część I www.piz.san.edu.pl Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie część I Redakcja Elżbieta Majchrzak-Kłokocka

Bardziej szczegółowo

www.alergoprofil.pl Glikokortykosteroidy wziewne w astmie jakie, komu, kiedy, jak? A. Emeryk, M. Bartkowiak-Emeryk, J.

www.alergoprofil.pl Glikokortykosteroidy wziewne w astmie jakie, komu, kiedy, jak? A. Emeryk, M. Bartkowiak-Emeryk, J. Glikokortykosteroidy wziewne w astmie jakie, komu, kiedy, jak? A. Emeryk, M. Bartkowiak-Emeryk, J. Emeryk-Maksymiuk Rehabilitacja oddechowa chorych na astmę R. Gawlik, M. Wróbel-Rajzer, M. Tukaj Anafilaksja

Bardziej szczegółowo

AMG GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745. Rok 17 Kwiecień 2007 nr 4 (196)

AMG GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745. Rok 17 Kwiecień 2007 nr 4 (196) GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745 AMG Rok 17 Kwiecień 2007 nr 4 (196) 2 Gazeta AMG nr 4/2007 Wizyta gościa z Edynburga Z życia Uczelni W dniach 11 13 marca 2007 r. Uczelnia gościła p. dr Marię Długołęcką-Graham,

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA Na tej stronie zamieszczamy nadesłane przez Państwa informacje o konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach. dr med. Jerzy A. Sobański, redaktor stron www.psychiatria.org.pl

Bardziej szczegółowo

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ISSN 2082-2650 Nr 1 (75) Kwiecień 2012 W Biuletyn Informacyjny numerze 2 Z obrad Senatu PUM 3 Wybory na kadencję 2012 2016 Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie ISSN 1425-1671 Nr 1 (67) Kwiecień 2010 Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Jego Małżonki Marii

Bardziej szczegółowo

PERINATOLOGIA NEONATOLOGIA i GINEKOLOGIA

PERINATOLOGIA NEONATOLOGIA i GINEKOLOGIA ISSN 1899-5624 Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia Tom 7 Zeszyt 2 2014 PERINATOLOGIA NEONATOLOGIA i GINEKOLOGIA Tom 7 2014 Zeszyt 2 KWARTALNIK Wielkopolski Oddzial Polskiego Towarzystwa Medycyny

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZA LISTA CZASOPISM I WYDAWNICTW KONFERENCYJNYCH

ZBIORCZA LISTA CZASOPISM I WYDAWNICTW KONFERENCYJNYCH LP NAZWA CZASOPISMA ZESPÓŁ PUNKTY 1. AAAI T11 3 2. AAAI PRESS T11 6 3. AAC T11 3 4. AAPG BULL P04 21 5. ABDOM IMAGING P04 11 6. ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS (FLORYDA) P03 3 7. ACAD RADIOL P04 11 8. ACADEMIC

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 10, 43, 2010 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 10, 43, 2010 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO Ultrasonografia jest pismem

Bardziej szczegółowo

NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS

NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS A BIMONTHLY SCIENTIFIC JOURNAL PUBLISHED BY POZNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES POLAND

Bardziej szczegółowo

Index Copernicus Journal Master List 2005. Including ISI Master Journal List Life Sciences & Medicine

Index Copernicus Journal Master List 2005. Including ISI Master Journal List Life Sciences & Medicine Index Copernicus Journal Master List 2005 Including ISI Master Journal List Life Sciences & Medicine Warszawa 2006 The Polish Society of Family Medicine The Association of Friends of Family Medicine &

Bardziej szczegółowo

Medycyna Biologiczna. Diagnostyka różnicowa atopowego zapalenia skóry. Praktyczne wskazówki dla lekarza pierwszego kontaktu

Medycyna Biologiczna. Diagnostyka różnicowa atopowego zapalenia skóry. Praktyczne wskazówki dla lekarza pierwszego kontaktu Międzynarodowe czasopismo dotyczące zagadnień terapii i badań biomedycznych przygotowywane we współpracy z Polskim Towarzystwem Homeopatii i Homotoksykologii Medycyna Biologiczna maj-sierpień 2015 Zeszyt

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci Wyższych Szkół Medycznych

Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci Wyższych Szkół Medycznych dr n. med. Donata Kurpas Redaktor Naczelny dr n. med. Andrzej Szpakow Z-ca Redaktora Naczelnego mgr Bożena Ratajczak-Olszewska Z-ca Redaktora Naczelnego Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. dr n. med. Bogdan Czapiga. Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

AUTOREFERAT. dr n. med. Bogdan Czapiga. Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego AUTOREFERAT dr n. med. Bogdan Czapiga Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego I. Imię i nazwisko: Bogdan Czapiga, data urodzenia 21.06.1959 r. w Wołowie II. Posiadane

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 9

Studia Medyczne Tom 9 Studia Medyczne Tom 9 MEDICAL STUDIES Edited by Stanis³aw G³uszek Vol. 9 Q U A R T E R LY january march Publikacja indeksowana w Index Copernicus 2008: ICV=2,91 Studia Medyczne Pod redakcj¹ Stanis³awa

Bardziej szczegółowo