PROGRAM KONGRESU CONGRESS PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KONGRESU CONGRESS PROGRAM"

Transkrypt

1 6. MIĘDZYNARODOWY KONGRES 6 th INTERNATIONAL CONGRESS PSI / ICOI / DGOI COOPERATION MEETING , Hotel Gołębiewski, Wisła Kongresowi towarzyszą Targi Stomatologiczne Congress with accompanying Dental Exhibition , Hotel Gołębiewski, Wisła PROGRAM KONGRESU CONGRESS PROGRAM

2

3 6. MIĘDZYNARODOWY KONGRES 6 th INTERNATIONAL CONGRESS PSI / ICOI / DGOI COOPERATION MEETING , Hotel Gołębiewski, Wisła Spis treści List of contents Przedmowa / Preface 4 Schemat Blokowy 6 Bloque Scheme of Lectures 7 Warsztaty Przedkongresowe 8 Precongress Workshops 10 Podium Główne 12 Main Podium 13 Wykładowcy Podium Głównego / Main Podium Lecturers 14 Podium Aktywnych Implantologów / Active Implantologists Podium 20 Podium ICOI / ICOI Podium 20 Podium Aspekty Prawne / Legal Aspects Podium 21 Podium PSI / PSI Podium 21 Kurs dla Higienistek i Asystentek Dentystycznych / Course for Oral Hygienists and Dental Assistants 22 Kurs Implantoprotetyczny dla Lekarzy i Techników Dentystycznych / Implant Prosthetics Course for Doctors and Dental Technicians 24 Wykładowcy Kursu Implantoprotetycznego / Implant Prosthetics Course Lecturers 25 Jednodniowy kurs - Ringtechnika / One day course - Ringtechnique 27 Imprezy towarzyszàce / Social events 28 Deklaracja członkowska PSI / PSI Member s Application 29 Certyfikaty Umiej tnoêci Implantologicznych / Certificates in Oral Implantology 30 Plan hali / Hall plan 32 Lista wystawców / Exhibitors list 33

4 PSI - konsekwencja i kompetencja w edukacji PSI - consequence and competence in education Dear Colleagues, Szanowni Koledzy, Wysokie standardy w implantologii oraz uzyskanie d ugofalowych, doskona ych efektów leczenia wynikajà z edukacji. Jak powiedzia ostatnio dr Kenneth Judy, za o yciel ICOI - dla doêwiadczonego praktyka wyzwaniem jest bycie ca y czas na ostrzu no a najnowszych osiàgni ç, natomiast dla poczàtkujàcych lekarzy wyzwaniem jest samo rozpocz cie edukacji. Nowym celem stomatologii implantologicznej jest pi kny uêmiech naszych pacjentów oraz perfekcyjna estetyka jako wynik idealnego planowania i perfekcyjnego leczenia. Pacjenci przychodzà do nas z maksymalnie wysokimi oczekiwaniami wzgl dem estetyki wykonywanych prac. Oczekujà równie minimalnie inwazyjnej chirurgii z krótkim czasem rekonwalescencji. Do spe nienia wszystkich tych oczekiwaƒ najwa niejsze jest dla stomatologów posiadanie wiedzy z zakresu intensywnego planowania implantologicznego, chirurgii implantologicznej, a tak e z implantoprotetyki. Wiedza, jak równie praktyczne doêwiadczenie b dà prowadziç do perfekcyjnego wykonywania naturalnych z bów na implantach bez jakichkolwiek wàtpliwoêci estetycznych. DGOI oraz ICOI sà dumne z przygotowanego mi dzynarodowego programu wyk adów prezentowanego w WiÊle, przedstawiajàcego najnowsze naukowe osiàgni cia. Od 6 lat ÊciÊle wspó pracuj z PSI zarówno w ramach DGOI, jak i ICOI. Dla Paƒstwa, jako uczestników kongresu w WiÊle, uczniów Curriculum Implantologii oraz lekarzy zdajàcych egzaminy umiej tnoêci implantologicznych nasza wspó praca oznacza otwarte drzwi do mi dzynarodowego Êwiata implantologii - do najlepszych wyk adowców i do najnowszych naukowych doniesieƒ. Prosz wykorzystaç te szanse dla poprawy osiàgni ç w swojej praktyce i w dà eniu do jak najwi kszej satysfakcji zawodowej. High standards in implantology and long term success are the results of education. For the experienced practitioner the challenge is to constantly be»at the cutting edge«. For the beginners the challange is to start the educational process, as Dr. Kenneth Judy, Co-Chairman of the ICOI, mentioned recently. The new goal of implant dentistry is a beautiful smile for our patients: perfect aesthetics as a result of perfect planning and perfect treatment. Patients are coming to our practices with extremely high aesthetic expectations. They also expect minimally invasive surgery with a very short healing time. To fulfill all these high expectations it is essential for the dentist to have intensive education on implant planning, implant surgery and especially implant prosthodontics. Education and practical experience will lead to the perfect replacement of natural teeth by implants without any aesthetic difference. The DGOl and ICOI are proud to present an outstanding program of international speakers presenting latest clinical research results. PSI is working for 6 years closely with the ICOI and the German Society of Oral Implantology (DGOI). For you as a participant of the curriculum implantology these cooperation means open doors to the international world of implantology: to leading speakers and the latest scientific results. Take these opportunity to improve your practical results and for more success in your office. With best regards prof. dr (NYU) Ady Palti President ICOI, President DGOI Z serdecznymi pozdrowieniami prof. dr (NYU) Ady Palti Prezydent ICOI, Prezydent DGOI

5 Dear Ladies and Gentleman, Szanowni Paƒstwo, Wraz z renomowanymi wykładowcami polskimi i zagranicznymi w czasie kongresu zwrócimy uwag na najnowsze trendy, wiele uwagi poêwi cimy problemom estetyki i poprawy warunków anatomicznych dla implantacji oraz zagadnieniu starannoêci w planowaniu zabiegów, która jest konieczna dla osiàgni cia perfekcyjnych rezultatów. Przedstawimy Paƒstwu aktualne aspekty prawne, problem ubezpieczeƒ i odpowiedzialnoêci cywilnej dla lekarzy implantologów. Aktywni implantolodzy oraz absolwenci Curriculum Implantologii PSI i umiej tnoêci Fellowship/Diplomate z lat podzielà si z Paƒstwem doêwiadczeniami ze swoich pierwszych i kolejnych zabiegów. Cieszymy si, e mo emy zapewniç im nie tylko wsparcie na drodze rozwoju zawodowego, ale tak e mo liwoêç zaprezentowania swoich osiàgni ç. W dziedzinie edukacji przedstawimy (wraz z Uniwersytetem we Frankfurcie nad Menem) zaawansowany program, przygotowany na preferencyjnych warunkach specjalnie dla absolwentów Curriculum Implantologii PSI z lat Od poczàtku działania PSI jesteêmy stowarzyszeniem lekarzy, którzy dobrze znajà si nawzajem i pomagajà sobie. Staramy si razem budowaç przyjaznà atmosfer i kole eƒskie relacje w oparciu o oêrodki naukowe na uczelniach i praktyki prywatne w kraju i za granicà. Mamy wsparcie ze strony ICOI - stowarzyszenia, które jest najwi kszà na Êwiecie profesjonalnà organizacjà, skupiajàcà lekarzy implantologów. Mamy doskonałà współprac i coraz wi kszà wymian naukowà z DGOI - stowarzyszeniem, które w ciàgu 5 lat istnienia pozyskało 2000 członków. Jak ogromne znaczenie ma nasza mi dzynarodowa afiliacja, przekonajà si Paƒstwo osobiêcie w czasie Kongresu, poniewa w tym roku b dziemy goêciç nie tylko Prezydenta ICOI oraz DGOI, ale tak e grup doskonałych i doêwiadczonych wykładowców. During the Congress we will focus on state-of-the-art trends; esthetic problems and enhancing of anatomical structure for future implantation together with accurate planning that is necessary for optimal results. We will present actual legal aspects together with civil liability and insurance issues. We are happy that we can provide for you not only professional support but also possibility of presenting your own clinical cases. On Active Implantologists Podium Curriculum of Implantology graduates with Fellowship/Diplomate holders will share their experience and cases from their practice. 6 th Congress is also a great opportunity for us to present you our new advanced educational program for Curriculum of Implantology graduates, as a result of cooperation with Frankfurt University. From the very begining PSI is a team of clinicians who know each other, help each other and cooperate to build the atmosphere of friendship and trust in our professional relations. ICOI - the biggest and best known professional organization associating implantologists from all over the world, supports our Congress. Our cooperation with DGOI - which has gained 2000 new members during last 5 years, continuously evolves giving us the great satisfaction. Thanks to these affiliations we have unique opportunity to upgrade our qualifications and exchange experience on international level. I have a great pleasure to invite you to 6 th International PSI/ICOI/DGOI Congress. dr Mariusz Duda President PSI, Vice President (Poland) ICOI Serdecznie zapraszam do udziału w VI Mi dzynarodowym Kongresie PSI! dr n. med. Mariusz Duda Prezydent PSI, Vice Prezydent (Polska) ICOI

6 6. MIĘDZYNARODOWY KONGRES PSI / ICOI / DGOI COOPERATION MEETING , Hotel Gołębiewski w Wiśle Czwartek, Piątek, Sobota, Warsztaty Przedkongresowe A 43 A 43 9:00-11:00 I blok Warsztat nr 1 sala 43 Warsztat nr 2 sala 46 Warsztat nr 3 sala 41 Warsztat nr 4 sala 42 8:45-9:00 Otwarcie Kongresu 9:00-11:00 Podium Główne 9:30-11:00 Podium Aktywnych Implantologów 9:00-11:00 Kurs dla Higienistek i Asystentek Dentystycznych 9:00-10:30 Podium Główne 10:30-11:00 Ceremonia 9:30-11:00 Podium Aspekty Prawne 9:00-11:00 Kurs Implantoprotetyczny 11:00-11:30 - Przerwa kawowa 11:00-11:30 - Przerwa kawowa 11:00-11:30 - Przerwa kawowa 11:30-13:30 II blok Warsztat nr 5 sala 43 Warsztat nr 6 sala 46 Warsztat nr 7 sala 41 Warsztat nr 8 sala 42 A 11:30-13:30 Podium Główne 11:30-13:30 Podium Aktywnych Implantologów 43 11:30-13:30 Kurs dla Higienistek i Asystentek Dentystycznych A 11:30-13:30 Podium Główne 11:30-13:30 Podium Aspekty Prawne 43 11:30-13:30 Kurs Implantoprotetyczny 13:30-14:30 - Obiad w restauracji 13:30-14:30 - Obiad w restauracji 13:30-14:30 - Obiad w restauracji 14:30-16:30 III blok Warsztat nr 9 sala 43 Warsztat nr 10 sala 46 Warsztat nr 11 sala 41 Warsztat nr 12 sala 42 A 14:30-16:30 Podium Główne 14:30-16:30 Podium ICOI 43 14:30-16:30 Kurs dla Higienistek i Asystentek Dentystycznych A 14:30-16:30 Podium Główne 14:30-16:30 Podium PSI 43 14:30-16:30 Kurs Implantoprotetyczny 16:30-17:00 - Przerwa kawowa 16:30-17:00 - Przerwa kawowa 16:30-17:00 - Przerwa kawowa 17:00-19:00 IV blok Warsztat nr 13 sala 43 Warsztat nr 14 sala 46 Warsztat nr 15 sala 41 Warsztat nr 16 sala 42 A 17:00-18:15 Podium Główne 17:00-18:15 Podium ICOI 43 17:00-18:30 Kurs dla Higienistek i Asystentek Dentystycznych A 17:00-18:00 Podium Główne 18:00-18:15 Zamkni cie Kongresu 17:00-18:15 Podium PSI 18:30 Curriculum Implantologii 43 17:00-18:30 Kurs Implantoprotetyczny 20:00 - Góralska zabawa 20:00 - Geistlich Rock Party Niedziela, :00-11:00 Kurs Ringtechnika 11:00-11:30 - Przerwa kawowa 11:30-13:30 Kurs Ringtechnika 13:30-14:30 - Obiad w restauracji 14:30-17:00 Kurs Ringtechnika Uwaga! Egzaminy Fellowship / Diplomate PSI/DGOI/ICOI odbędą się w dniu (czwartek) w sali 44 w godzinach 17:00-21:00

7 6 th INTERNATIONAL CONGRESS PSI / ICOI / DGOI COOPERATION MEETING , Gołębiewski Hotel in Wisła Thursday, May 14, 2009 Friday, May 15, 2009 Saturday, May 17, 2009 Precongress Workshops A 43 A 43 9:00-11:00 I bloque Workshop no. 1 room 43 Workshop no. 2 room 46 Workshop no. 3 room 41 Workshop no. 4 room 42 8:45-9:00 Opening Ceremony 9:00-11:00 Main Podium 9:30-11:00 Active Implantologists Podium 9:00-11:00 Course for Hygienists and Dental Assistants 9:00-10:30 Main Podium 10:30-11:00 Ceremony 9:30-11:00 Legal Aspects Podium 9:00-11:00 Implant Prosthetics Course 11:00-11:30 - Coffee break 11:00-11:30 - Coffee break 11:00-11:30 - Coffee break 11:30-13:30 II bloque Workshop no. 5 room 43 Workshop no. 6 room 46 Workshop no. 7 room 41 Workshop no. 8 room 42 A 11:30-13:30 Main Podium 11:30-13:30 Active Implantologists Podium 43 11:30-13:30 Course for Hygienists and Dental Assistants A 11:30-13:30 Main Podium 11:30-13:30 Legal Aspects Podium 43 11:30-13:30 Implant Prosthetics Course 13:30-14:30 - Lunch in the restaurant 13:30-14:30 - Lunch in the restaurant 13:30-14:30 - Lunch in the restaurant 14:30-16:30 III bloque Workshop no. 9 room 43 Workshop no. 10 room 46 Workshop no. 11 room 41 Workshop no. 12 room 42 A 14:30-16:30 Main Podium 14:30-16:30 ICOI Podium 43 14:30-16:30 Course for Hygienists and Dental Assistants A 14:30-16:30 Main Podium 14:30-16:30 PSI Podium 43 14:30-16:30 Implant Prosthetics Course 16:30-17:00 - Coffee break 16:30-17:00 - Coffee break 16:30-17:00 - Coffee break 17:00-19:00 IV bloque Workshop no. 13 room 43 Workshop no. 14 room 46 Workshop no. 15 room 41 Workshop no. 16 room 42 A 17:00-18:15 Main Podium 17:00-18:15 ICOI Podium 43 17:00-18:30 Course for Hygienists and Dental Assistants A 17:00-18:00 Podium Główne 18:00-18:15 Closing Ceremony 17:00-18:15 PSI Podium 18:30 Curriculum Implantologie 43 17:00-18:30 Implant Prosthetics Course 20:00 - Regional Party 20:00 - Geistlich Rock Party Sunday, May 17, :00-11:00 Ringtechnique Course 11:00-11:30 - Coffee break 11:30-13:30 Ringtechnique Course 13:30-14:30 - Lunch in the restaurant 14:30-17:00 Ringtechnique Course Attention! Fellowship / Diplomate PSI/DGOI/ICOI examinations will take place (Thursday) in room 44 from 5:00 p.m. to 9:00 p.m.

8 Warsztaty przedkongresowe SPI Thommen Medical - dr Bo ena Kalmuk Zastosowanie systemu SPI firmy Thommen Medical w praktyce - procedura chirurgiczna i protetyczna - çwiczenia na modelach 1 omówienie krok po kroku procedury chirurgicznej i protetycznej systemu SPI (Swiss Precision Implant) firmy Thommen Medical samodzielne wszczepianie implantów w specjalne modele zapoznanie si z szerokà gamà àczników protetycznych, filmy z zabiegów Bego-Semados - dr Pawe Szczepaniak, dr Marcin Cendry Wprowadzenie do systemu implantologicznego Bego-Semados 2 wskazania do poszczególnych typów rozwiàzaƒ implantoprotetycznych Bego-Semados - cechy systemu, prezentacja elementów, nauka na modelach çwiczenia implantoprotetyczne, planowanie zabiegu pod kàtem przysz ych uzupe nieƒ implantoprotetycznych, analiza zdj ç rentgenowskich i TK InterDental - dr Roman Borczyk Bezpieczeƒstwo, estetyka, atwa obs uga - jak osiàgnàç sukces sprawdzonymi małoinwazyjnymi metodami. TioLogic Dentaurum Implants 3 maksymalne bezpieczeƒstwo, perfekcyjna estetyka, atwa obs uga ma o inwazyjne metody - uzupe niajà bezpieczeƒstwo oraz przewidywalnoêç zabiegu i komfort pacjenta cenne wskazówki i techniki zwi kszajàce powodzenie implantologiczne Medilab - dr Marcin Krywult Wp yw stanu czynnoêciowego mi Êni uk adu ruchowego narzàdu ucia na relacj uchwy do szcz ki - jak uniknàç b dów podczas ustalania zgryzu? 4 podstawy mechaniki czynnoêciowej urn wp yw stanu mi Êni urn na mo liwoêç poprawnej rejestracji parametrów okluzyjnych - przyczyny b dów podczas ustalania zgryzu bruksizm jako czynnik ryzyka oraz metody obiektywnej rejestracji zgryzu - zastosowanie TENS w aspekcie implantoprotetycznym SPI Thommen Medical - dr Thomas Schindler Obcià enie natychmiastowe czy poszerzona diagnostyka funkcjonalna 5 post powanie w badaniu funkcjonalnym z wykorzystaniem diagnostyki Cadiax oraz bocznych zdj ç cefalometrycznych w przypadkach implantoprotetycznych dyskusja dotyczàca funkcjonalnego obcià enia implantów ze szczególnym uwzgl dnieniem natychmiastowego obcià enia oraz implantacji natychmiastowej po zabiegu usuni cia z ba technika odwzorowania pozycji implantu Astra Tech - dr Fernando Rojas-Vizcaya Natychmiastowa implantacja i obcià enie natychmiastowe - protokó post powania 6 MABBL: Most Apical Buccal Bone Level - prezentacja protoko u post powania planowanie estetyczne w skomplikowanych przypadkach z zastosowaniem MABBL jak wprowadziç w szcz ce 6 implantów z u yciem szablonu z jednoczesnym modelowaniem koêci w celu osiàgni cia dobrych rezultatów estetycznych - çwiczenia praktyczne z fantomami Profident - dr Jerzy Zbo eƒ System planowania zabiegu implantacji i wykonywania szablonów chirurgicznych 7 sposób planowania zabiegu implantologicznego w ró nych systemach implantologicznych za pomocà programu komputerowego Simplant wykorzystanie danych do wykonania szablonów zabiegowych stosowanych podczas zabiegu chirurgicznego przedstawienie zalet nawigacji implantologicznej Optident - dr Adam Ziemlewski Metody zaopatrzenia implantologicznego atroficznych odcinków bocznych w szcz ce i uchwie przy u yciu krótkich implantów 8 omówienie ró nych przypadków klinicznych i przedstawienie naukowych kryteriów sukcesu w stosowaniu krótkich implantów zapoznanie z technikami zak adania implantów Endopore ( àcznie z naukà techniki zamkni tego podniesienia dna zatoki) çwiczenia zak adania implantów na fantomach Implamed - dr Tomasz Grotowski Implantologia ma oinwazyjna - implantologia przyjazna dla lekarza i pacjenta 9 zarys historyczny i wprowadzenie do implantologii multimedialny pokaz leczonych przypadków klinicznych, film z zabiegiem implantacji pokaz implantacji na koêci zwierz cej oraz pokaz zastosowania zgrzewania wszczepów tytanowych Stoma - prof. dr (NYU) Ady Palti Augmentacja wyrostka z bodo owego na szerokoêç i wysokoêç w implantologii stomatologicznej 10 podstawy kompleksowego planowania leczenia implantoprotetycznego, diagnostyka i planowanie 3D dla osiàgni cia perfekcyjnych rezultatów odbudowy implantoprotetycznej planowanie implantacji w deficytach kostnych, techniki augmentacji implantacja natychmiastowa, kryteria kwalifikacji, mo liwoêci i ograniczenia Optident - mgr in. Tomasz Baczyƒski 3D od ogó u do szczegó u - diagnostyka 3D, planowanie i kontrola zabiegów implantologicznych z wykorzystaniem oprogramowania Kodak 11 prezentacja sytuacji klinicznych wymagajàcych badania 3D mo liwoêci oprogramowanie Kodak do analizy w trójwymiarze, ró nice pomi dzy du ym i ma ym obrazowaniem 3D mo liwoêç indywidualnej pracy na stanowiskach 3D w trakcie kursu, instalacja oprogramowania na laptopach uczestników kursu Kol-Dental - dr Dariusz Pituch Natychmiastowa odbudowa i obcià enie implantów 12 zasady natychmiastowej odbudowy i obcià enia implantów aktualny protokó post powania aspekty chirurgiczne i protetyczne Templant - prof. Joachim Zöller 13 Post powanie przedimplantologiczne przy biologicznej augmentacji koêci fizjologiczne podstawy regeneracji koêci zró nicowane post powanie w przypadkach niewielkich ubytków kostnych wskazania do przeszczepu koêci z okolicy koêci biodrowej w porównaniu z pionowà dystrakcjà wyrostka z bodo owego Geistlich Biomaterials - dr Rados aw Witkowski Sterowana regeneracja koêci w implantologii na bazie przypadków w asnych protokó kliniczny zastosowania biomateria ów ksenogennych firmy Geistlich wskazania do zastosowania w/w materia ów do augmentacji koêci prezentacja bogato ilustrowana pokazem w asnych przypadków klinicznych Implacore - dr Marius Steigmann Natychmiastowa implantacja w przednim odcinku szcz ki W aêciwe post powanie z tkankami mi kkimi i twardymi w celu osiàgni cia optymalnych wyników klinicznych znaczenie pierwotnej stabilizacji, korzystne cechy implantów Implant Direct wp yw na d ugotrwa y sukces kliniczny, praktyka - implantacja natychmiastowa - çwiczenia na modelach kiedy i jak obcià aç implant, procedury augmentacyjne, jak optymalnie kszta towaç tkanki mi kkie - proste i efektywne zabiegi plastyczne Mozo-Grau - dr Micha Fidecki, mgr Daniel Jurczak Rekomendacje i kryteria negatywne do przeprowadzenia zabiegu implantologicznego planowanie zabiegu - analiza zdj ç RTG i TK, szablony chirurgiczne, pozycjonowanie implantu omówienie przypadków, standardowe procedury implantologiczne, implantacja poekstrakcyjna, poszerzanie wyrostka z pomocà expanderów implantoprotetyka i procedury chirurgiczne w systemach MOZO-GRAU, instrumentarium, praktyka na modelach

9 The World s Dental Newspaper Polish Edition ISSN X MARZEC 2009 CENA: 9,50 zł VOL. 7, NR 3 Profilaktyka Higiena jamy ustnej przyszłej mamy Minister Nauki Barbara Kudrycka przedstawiła założenia do nowelizacji: Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Najważniejsze elementy nowelizacji to zniesienie kolokwium, wykładu habilitacyjnego i obowiązku przedstawiania rozprawy habilitacyjnej. Stopień doktora habilitowanego pozostanie. Zmiany mają na celu przyspieszenie procedury awansu najzdolniejszych naukowców, przy jednoczesnym zagwarantowaniu polskiej nauce najwyższej jakości. Dlatego, kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać, osoba ubiegająca się o habilitację nie będzie już musiała pisać pracy i jej bronić. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułu Naukowego (CKSTN) oceniać będzie dorobek kandydata, w tym przede Strona 9 Marzena Bojarczuk, Dental Tribune Polska wszystkim opublikowane wyniki badań, w których brał on udział. Dodatkowo punkty będą przyznawane także za uzyskane patenty, znajomość języków obcych, a dla nauk humanistycznych za prace na rzecz społeczeństwa, np. ekspertyzy i opinie wykonane na zlecenie instytucji publicznych. Jak podkreśla Minister najważniejsza jest aktywność naukowa, a wszystkie inne dokonania mają mniejsze znaczenie. Szczegółowa wycena, czyli to, ile punktów kandydat uzyska za daną aktywność oraz poszczególne osiągnięcia i publikacje ma być niebawem opracowana i opublikowana w formie rozporządzenia. Po zmianie obowiązujących przepisów habilitację łatwiej będzie otrzymać naukowcom zagranicznym. Staramy się doprowadzić do większego otwarcia Polski na naukowców z zagranicy, również Polaków z zagranicy, przewidując jeszcze bardziej przyspieszoną procedurę uzyskiwania przez nich stopnia doktora habilitowanego na podstawie ich dorobku naukowego, który zdobyli za granicą stwierdza B. Kudrycka. Z tej uproszczonej procedury (trwającej nie dłużej niż miesiąc) będą mogli skorzystać na wniosek rektora uczelni obcokrajowcy oraz obywatele polscy, którzy uzyskali stopień doktora za granicą i posiadali status samodzielnego pracownika naukowego za granicą przez co najmniej 5 lat. Poza tym, rektor będzie mógł osobę spełniającą Odszkodowania szybką ścieżką nowy pomysł MZ W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad projektem uregulowań prawnych dotyczących uzyskiwania przez pacjentów, w przyspieszonym trybie, odszkodowań z tytułu popełnionych błędów lekarskich. Obecnie poszkodowany pacjent, będący ofiarą błędów lekarskich, może sam dochodzić odszkodowania przez sądem z powództwa cywilnego. Projekt nowych przepisów zakłada tzw. szybką ścieżkę w tym zakresie: osoba, która w wyniku leczenia dozna uszczerbku na zdrowiu, będzie mogła zwrócić się do specjalnej komisji, działającej przy urzędzie Rzecznika Praw Pacjenta. Komisja, po stwierdzeniu zaistnienia szkody, zaproponuje odszkodowanie z tego tytułu. Pieniądze, szybko wypłacone, będą mogły być przeznaczone np. na pokrycie kosztów dodatkowego leczenia lub rehabilitacji. Otrzymanie odszkodowania nie byłoby jednoznaczne z rezygnacją z powództwa cywilnego. Osoba poszkodowana będzie mogła ubiegać się o wyższe odszkodowanie przed sądem. Szybka ścieżka dotyczyć ma zarówno osób korzystających ze świadczeń w publicznych, jak i niepublicznych placówkach opieki zdrowotnej. DT KRAKDENT Kraków 5 7 marca Targi Stomatologiczne KRAKDENT 2009 Termin targów 5 7 marca 2009 Miejsce targów Hala targowa TwK ul. Centralna 41A Kraków Godziny zwiedzania targów codziennie (kasy biletowe czynne ) Wst p na targi dla zwiedzajàcych Bilet wst pu na targi: 20 z /osoba/dzieƒ Nowy bezp atny parking dla zwiedzajàcych ul. Centralna 53 Bezp atny transport na teren targów: codziennie w godz.: Patronat Honorowy Wojewoda Ma opolski Marsza ek Województwa Ma opolskiego Prezydent Miasta Krakowa GoÊç Honorowy Prof. dr hab. med. dr hc. Zbigniew Jaƒczuk Wi cej informacji na stronie internetowej: AD Inside today W tegorocznym wydaniu today znajdziecie Paƒstwo przeglàd informacji o 17.Targach Stomatologicznych KRAKDENT 2009, program wyk adów, kursów medycznych i konferencji, list wystawców z numerami stoisk, plan hali, a tak e informacje o nowoêciach prezentowanych podczas targów.»strona 6 Perspektywy Szczotkowanie metodą dźwiękową a dostarczanie fluoru do biofilmu Strona 12 te warunki zatrudnić na stanowisku profesora nadzwyczajnego bez konsultacji z Centralną Komisją ds. Stopni i Tytułu Naukowego. 17.Targi Stomatologiczne KRAKDENT 2009 Tegoroczna edycja Targów dowodzi, e nie ma dla nas rzeczy niemo liwych. W dobie nag aênianego nie tylko w mediach kryzysu,w okresie szalejàcej grypy, wydawa o si niemo liwym zach cenie do udzia u w wystawie wi kszej liczby wystawców ni w roku ubieg ym. A jednak! Ponadto, staraliêmy si tak dysponowaç powierzchnià wystawienniczà, by daç szans pokazania si na targach nowym firmom. Zdajemy sobie spraw, jak wa na w bran y jest dobra reklama oraz mo liwoêç bezpoêredniego spotkania z potencjalnymi klientami. Ró norodnoêç wystawców (ponad 200 stoisk!) jest z kolei korzystna dla zwiedzajàcych, którzy przez wszystkie edycje imprezy przywykli, e na naszych targach znajdà zawsze szerokà, ÊciÊle bran owà ofert. Nasi wystawcy przygotowali wiele nowoêci ze Êwiatowej stomatologii, z którymi b dzie mo na si zapoznaç, wypróbowaç,a tak e zakupiç.najlepsze i najbardziej innowacyjne produkty tradycyjnie stanà do presti owego konkursu o Medal Najwy szej JakoÊci Targów KRAKDENT. Zwyci skie produkty poznamy ju drugiego dnia Targów. Innym tradycyjnym konkursem jest Konkurs na Naj adniejsze Stoisko Targowe,który co roku przyczynia si do podnoszenia poziomu estetycznego stoisk. Nie ukrywamy, e w obecnej edycji Targów spodziewamy si rekordowej liczby odwiedzajàcych, co spowodowane mo e byç przeniesieniem do Poznania i tym samym oddaleniem od Krakowa najwi kszych konkurencyjnych targów. Ponadto przeprowadzona na szerokà skal kampania promujàca KRAKDENT i towarzyszàcy temu wydarzeniu program naukowy, w kraju i za granicà,spowodowa a zainteresowanie targami zwiedzajàcych z najdalszych zakàtków Polski,a tak e z Ukrainy,Czech i S owacji.w tym roku po raz pierwszy b dziemy te goêciç Misj Gospodarczà ze S owacji zorganizowanà grup wybranych s owackich profesjonalistów, powa nie zainteresowanych wspó pracà z naszymi firmami. Targi KRAKDENT to nie tylko szeroka oferta wystawowa, ale tak e niezwykle bogaty program naukowy. Serdecznie zapraszamy do udzia u w licznych kursach medycznych przygotowanych we wspó pracy z Komisjà Stomatologicznà Naczelnej Rady Lekarskiej, Komisjà Stomatologicznà Okr gowej Rady Lekarskiej w Krakowie, Wojewódzkà Przychodnià Stomatologicznà w Krakowie, Polskim Towarzystwem Techników Dentystycznych, Polskim Towarzystwem Higienistek Dentystycznych, Katedrà Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej Instytutu Stomatologii CMUJ. Poza tym, przez wszystkie dni targowe odbywaç si b dà na terenie targów liczne prezentacje i szkolenia wystawców oraz firm stomatologicznych. Tradycyjnie, ju po raz ósmy odb dzie si ceniona w Êrodowisku GENT s.c. ul. Grzegórzecka Kraków tel fax Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma nadzieję, że Dzięki GXCB-500, stworzonemu na bazie i-cat, planowanie wszelkich zabiegów w Twoim gabinecie stało się łatwiejsze. Perfekcyjny dla implantologii, GXCB-500 obrazuje struktury tkankowe w postaci wirtualnej, eliminując ryzyko błędnej oceny przebiegu kanału żuchwy lub osłabionej kości. GXCB-500 oferuje kompletne trójwymiarowe zdjęcia i z łatwością daje się przełączyć w tryb panoramicznych zdjęć 2D, bez konieczności zmiany sensora. Towarzyszy temu niespotykana jakość skanów i rewelacyjnie krótki czas rekonstrukcji obrazu. Nowy wymiar diagnostyki w przystępnej cenie tylko od firmy Gendex. Aby dowiedzieć się więcej odwiedź KaVo Polska Sp. z z o.o. Ul. ul. Pomorska 251 p Łódź Tel. tel Fax. fax Wydarzenia Relacje i zapowiedzi kursów, szkoleń i targów stomatologicznych Strona 22 nowe przepisy zwiększą rzetelność procesu nadawania stopni naukowych, tzn. habilitacji i doktoratów. W procesie przyznawania habilitacji większą rolę mają odgrywać powołani CKSTN eksperci, a mniejszą niż dotychczas rada macierzystego wydziału kandydata. Ważne jest, aby Komisja pracowała w sposób przejrzysty i bez jakichkolwiek konfliktów interesów, a także, aby skład komisji był kadencyjny i zmieniał się po połowie odbytej kadencji dodaje B. Kudrycka. DT Odkryj nowy GXCB najnowszą technologię w obrazowaniu 3D Standardowy skan - 8x8 cm Rozszerzona średnica skanu (EDS) 14x8 cm Czas skanowania - 8,9 sekundy Czas rekonstrukcji 3D - mniej niż 20 sekund Małe rozmiary plików dla łatwego przesyłania danych Łatwa instalacja, małe wymiary Niezale ne informacje dla wystawców i zwiedzajàcych Przeglàd produktów stomatologicznych 17. Targi Stomatologiczne KRAKDENT 2009 sà znakomità okazjà do poznania najnowszych produktów, technologii, trendów i rozwiàzaƒ w dziedzinie szeroko poj tej stomatologii. W today szczególnie polecamy dzia produktów stomatologicznych i nowoêci.»strona 2 Konferencja Mi dzynarodowa Dental Spaghetti. Do Krakowa przyje d ajà prawdziwe gwiazdy w oskiej stomatologii estetycznej.wyk adowcy, dzielàc si swym ogromnym do- Êwiadczeniem oraz prowadzàc profesjonalne wyk ady,zdobywajà z roku GENT s.c. ul. Grzegórzecka Kraków tel fax na rok coraz wi ksze zainteresowanie rodzimych lekarzy dentystów. Co wi cej, Konferencja przyciàga tak e uczestników z zagranicy. Doskonale zdajemy sobie spraw, e Targi KRAKDENT, przyciàgajàc tak znakomitych i licznych goêci,stajà si dla nich tak e wspania à okazjà do zapoznania si z atrakcjami turystycznymi Krakowa.Mamy nadziej, e nasze miasto swoim niepowtarzalnym klimatem, bogatà ofertà kulturalnà, Dzięki GXCB-500, stworzonemu na bazie i-cat, planowanie wszelkich zabiegów w Twoim gabinecie stało się łatwiejsze. Perfekcyjny dla implantologii, GXCB-500 obrazuje struktury tkankowe w postaci wirtualnej, eliminując ryzyko błędnej oceny przebiegu kanału żuchwy lub osłabionej kości. GXCB-500 oferuje kompletne trójwymiarowe zdjęcia i z łatwością daje się przełączyć w tryb panoramicznych zdjęć 2D, bez konieczności zmiany sensora. Towarzyszy temu niespotykana jakość skanów i rewelacyjnie krótki czas rekonstrukcji obrazu. Nowy wymiar diagnostyki w przystępnej cenie tylko od firmy Gendex. Aby dowiedzieć się więcej odwiedź KaVo Polska Sp. z z o.o. Ul. ul. Pomorska 251 p Łódź Tel. tel Fax. fax Witamy w Krakowie Pobytu w Krakowie nie mo na ograniczyç od odwiedzenia wystawy. Zach camy Paƒstwa do spaceru po uliczkach Starego Miasta, chwili wytchnienia na krakowskich Plantach lub w którejê z niepowtarzalnych restauracji. yczymy udanego pobytu w Krakowie!»strona 9 AD rozrywkowà i gastronomicznà w niezwyk y sposób uatrakcyjni wyjazd oraz pobyt na Targach. Dzi kujàc za przybycie i yczàc Paƒstwu przyjemnego pobytu w naszym mieêcie oraz owocnych kontraktów podczas targów, ju dziê serdecznie zapraszamy do Krakowa za rok w marcu 2010! Zespó organizacyjny KRAKDENT Odkryj nowy GXCB najnowszą technologię w obrazowaniu 3D Standardowy skan - 8x8 cm Rozszerzona średnica skanu (EDS) 14x8 cm Czas skanowania - 8,9 sekundy Czas rekonstrukcji 3D - mniej niż 20 sekund Małe rozmiary plików dla łatwego przesyłania danych Łatwa instalacja, małe wymiary AD PRAKTYKA Pacjent ofiarą biurokracji Brytyjskie pielęgniarki przeznaczają łącznie ponad 1,5 mln godzin tygodniowo na prace związane z uzupełnianiem dokumentacji medycznej, z których znaczną część mogłyby wykonywać sekretarki. Cierpią na tym przede wszystkim pacjenci, ponieważ pielęgniarkom nie wystarcza czasu, by zajmować się odpowiednio opieką nad chorymi. 88% badanych stwierdziło też, że liczba zadań nie wymagających profesjonalnej wiedzy znacznie wzrosła w ciągu ostatnich 5 lat. Strona 2 Aktualności Czujna proteza Zespół francuskich naukowców stworzył protezę ze specjalnymi czujnikami, które rejestrują siłę nacisku, jaką na sztuczną szczękę wywiera język w czasie mówienia. Czujniki te, umieszczone w protezach, połączone były siecią drobnych przewodów z komputerem, który analizował uzyskane informacje. Wyniki testów pomogą w stworzeniu zaawansowane technologicznie protez, które w sposób minimalny będą przeszkadzać w mówieniu, a także pozwolą znacznie ograniczyć niedogodności wynikające z noszenia sztucznej szczęki. Naukowcy podkreślają też znaczenie badań dla zrozumienia aspektów funkcjonowania aparatu mowy w sytuacji istnienia w jamie ustnej pacjenta uzupełnienia protetycznego. Marzena Bojarczuk, Dental Tribune Polska Obowiązujące w Polsce prawo nie nakazuje kontrolowania kwalifikacji ani nie określa zasad odpowiedzialności osób wykonujących niektóre zawody medyczne. Na liście tych zawodów są m.in.: fizjoterapeuci, dietetycy, logopedzi i technicy dentystyczni. Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że niebawem ten stan prawny się zmieni, trwają bowiem prace legislacyjne nad nową Ustawą o niektórych zawodach medycznych. Na razie to tylko projekt, ale nowe propozycje zakładają szereg zmian w dotychczas obowiązujących regulacjach aby wykonywać niektóre zawody medyczne trzeba będzie nie tylko udokumentować posiadane kwalifikacje, ale też pilnować, aby uprawnień tych nie utracić. BADANIA Wpływ przerośniętego migdałka gardłowego na rozwój wad zgryzu Niniejszy artykuł poświęcony jest kwestii niedrożności górnych dróg oddechowych związanej z przerostem migdałka gardłowego i wynikających z tego stanu potencjalnych wad zgryzu. Wczesne rozpoznanie i leczenie stanów patologicznych, które mogą prowadzić do niedrożności górnych dróg oddechowych odgrywa kluczową rolę w prognozowaniu i zapobieganiu zaburzeniom w budowie łuków zębowych, kości twarzy i funkcji mięśni. Strona 3 Odpowiedzialność zawodowa Nowa ustawa zakłada m.in. karę grzywny za wykonywanie zawodu medycznego bez uprawnień i posługiwanie się tytułem zawodowym, którego osoba nie posiada. Kary czekają też pracodawców zatrudniających osoby bez uprawnień do wykonywania zawodu na stanowiskach tego wymagających. Za naruszenie zasad wykonywania zawodu (np. brak niezbędnej wiedzy) przedstawiciele niektórych zawodów medycznych będą ponosić odpowiedzialność, a decyzje w tych sprawach podejmować ma komisja odpowiedzialności zawodowej. Komisja ma do dyspozycji szereg narzędzi: nagany, upomnienia, kary pieniężne, a nawet zakaz wykonywania zawodu. Każda z tych kar będzie wpisywana do odpowiedniego rejestru osób uprawnionych. Uregulowane mają być także zasady wykonywania PERSPEKTYWY Hipodoncja u nastolatków zasady postępowania W leczeniu hipodoncji kluczowe znaczenie ma zespołowe podejście do leczenia. Konsultacje ze specjalistami różnych dziedzin na etapie planowania leczenia, koordynacja oraz właściwy moment inicjowania kolejnych etapów wielodyscyplinarnego leczenia stomatologicznego pozwala zapewnić optymalną opiekę nad pacjentami. Ma to szczególne znaczenie w przypadku leczenia hipodoncji u nastolatków, kiedy terapia jest długotrwała. Strona 6 zawodów medycznych. Ich reprezentanci, podobnie jak lekarze, będą np. ustawowo zobowiązani do zachowania tajemnicy informacji związanych z pacjentem. Rejestr Ministra Zdrowia Autorzy zmian w Ustawie o niektórych zawodach medycznych proponują, aby Minister Zdrowia prowadził stosowny rejestr osób uprawnionych do wykonywania tych zawodów. Wpis do rejestru ma być czasowy ważny przez 5 lat i systematycznie odnawiany. Wprzypadku braku odnowienia osoba nie będzie mogła wykonywać zawodu. Minister Zdrowia będzie miał prawo usunięcia z rejestru osoby już tam wpisanej. Ustawa określi szczegółowo, w jakich sytuacjach będzie WYDARZENIA Reiner Oemus na CEDE 2008 Jesienią tego roku w Poznaniu odbędą się kolejne Targi CEDE. Wydarzenie to zgromadzi wybitnych specjalistów, którzy z uczestnikami podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Jednym z wykładowców, którzy zaszczycą CEDE swoją obecnością będzie doc. dr hab. Reiner Oemus specjalista ortopedii szczękowej z Norymbergii. Uczestnicy Targów wysłuchają jego wykładu pt.: Diagnostyka i leczenie przypadków z zakresu ortopedii szczękowej w codziennej praktyce. Strona 2 to możliwe, np. w razie utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych, niewykonywania zawodu przez więcej niż 5 lat w ciągu ostatnich 6 lat, czy też pogorszenia stanu zdrowia uniemożliwiającego wykonywanie określonego zawodu. Wrejestrze nie będą mogły być umieszczone osoby, w stosunku do których sąd powszechny albo komisja odpowiedzialności zawodowej orzekły zakaz wykonywania zawodu. Przed podjęciem pracy osoba uprawniona do wykonywania zawodu medycznego będzie zobowiązana do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru. Zaświadczenie będzie wymagane bez względu na formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa cywilno-prawna). Bez tego dokumentu niemożliwe będzie także zarejestrowanie własnej działalności gospodarczej. OT ISSN Cena: 29 PLN Vol. 4 marzec 1/2009 AD KWIECIEŃ VOL. 1, NR 1 OPINIE Zdjęcia zębowe porównywane w 4 minuty Identyfikacja ofiar wypadków przysparza lekarzom sądowym wiele pracy. Potwierdzanie tożsamości na podstawie uzębienia jest jedną z najbardziej wiarygodnych metod z wyboru w procesie identyfikacji. Zespół naukowców z Japonii z dr Eiko Kosuge na czele pracuje nad nowym programem znacznie przyspieszającym proces identyfikacji ofiar na podstawie zębowych zdjęć rtg. Portale internetowe o tematyce zdrowotnej, strony organizacji zajmujących się ochroną zdrowia, serwisy informacyjne, strony firm farmaceutycznych, szpitali oraz reklamy leków to najważniejsze źródła informacji o zdrowiu wynika z sondażu przeprowadzonego przez jedną z organizacji konsumenckich. Niemal 60% respondentów wymienia je na pierwszym miejscu. Kolejne źródła wiedzy to: prasa, telewizja, farmaceuci oraz osoby, które borykają się z podobnymi do naszych dolegliwościami. Tylko niewielka grupa badanych przyznaje, że sięga po literaturę fachową lub w pierwszej kolejności pyta specjalistów. Nieco inaczej przedstawia się kwestia zaufania w sprawach zdrowia. Najwięcej badanych dorosłych osób (59%) w tym przypadku wciąż wskazuje przede wszystkim na lekarzy (pierwszego kontaktu i specjalistów), pielęgniarki i farmaceutów. ET Strona 2 Stephen Buchanan, USA Technika pracy nowymi pilnikami GT Series X podobna jest do pracy z narzędziami GT Files. Oba rodzaje narzędzi charakteryzują się sfazowanymi krawędziami tnącymi, istnieją jednak poważne różnice w zakresie ich stosowania. Stanowią one w większości uproszczenie wcześniej stosowanej metody postępowania. PERSPEKTYWY Wolne przestrzenie w materiale wypełniającym kanał Przy każdej technice wypełniania kanałów mogą powstać puste przestrzenie. Najczęściej jest to związane z umiejętnościami klinicysty, a nie z daną metodą wypełniania. Jeżeli kanał wypełniany jest prawidłowo, z uzyskaniem odpowiedniej temperatury, ilości uszczelniacza, siły kondensacji, niezależnie od stosowanej techniki, puste przestrzenie powinny występować rzadko lub nigdy. Strona 6 Podstawowe podobieństwa to: 1. Konieczność łatwego utrzymywania narzędzia w kanale podczas jego kształtowania i umożliwienia mu przemieszczania się końca części pracującej. W przeciwieństwie do ostrzy niesfazowanych, które wymagają wykonywania tzw. ruchów posuwistych w celu zmniejszenia skłonności do wsuwania się do kanału, narzędzia sfazowane stosowane przy zalecanej szybkości 300 obrotów na minutę (rpm) sprawdzają się najlepiej, kiedy są przytrzymywane w kanale. 2. Nie wymagają stosowania różnych rozmiarów pilników w poszczególnych odcinkach kanału. 3. Całkowicie eliminują nadmierne poszerzenie w części koronowej dzięki ograniczeniu maksymalnej średnicy części pracującej. OPIS PRZYPADKU Uzupełnienia protetyczne na pękniętych pionowo korzeniach Obecność pękniętego korzenia to jedna z najtrudniejszych sytuacji, z jakimi spotyka się lekarz dentysta. Wiele z tych przypadków można bez trudu rozpoznać. Jeśli ząb nie jest jednym z filarów uzupełnienia stałego, postępowanie jest proste: ząb jest usuwany. Często jednak wątpliwy ząb stanowi jeden z elementów osadzonego wcześniej i dobrze funkcjonującego uzupełnienia protetycznego Strona 9 4. Wiernie zachowują oryginalny kształt kanału, podobnie jak pilniki GT Files. Dzięki temu zapewniają uzyskanie identycznego kształtu po opracowaniu i pozwalają na całkowite zawierzenie zaletom systemu w procesie leczenia kanałowego. Pierwsza zmiana dotyczy zaleceń w zakresie kształtowania kanału sprawdza się tu zasada: im mniej tym lepiej. Lekarze stosujący pilniki GT Files zauważyli, że niezwykle regularny zwężający się kształt, uzyskiwany dzięki tym narzędziom pozwala na uzyskanie kształtu oporowego w okolicy wierzchołka korzenia przy stosowaniu pilników o mniejszym stopniu zbieżności niż wcześniej uważano. Dzięki temu możliwa była rezygnacja z rozmiaru i wszystkich rozmiarów.10. Zmiana WYDARZENIA Wydarzenia Coraz więcej kursów i szkoleń poświęconych jest zagadnieniom związanym z nowoczesnym leczeniem endodontycznym. W dziale Wydarzenia publikujemy relacje i zapowiedzi spotkań poświęconych endodoncji. W maju br. do Polski przyjadą znakomici specjaliści z Włoch: dr Giuseppe Cantatore ( ) i dr Marco Martigioni ( ). Więcej informacji na temat poszczególnych spotkań na str. 12 i 16. Strona 16 ta niesie ze sobą następujące korzyści: - zredukowanie liczby narzędzi w zestawie do 8 pilników, - zredukowanie liczby narzędzi wykorzystywanych do preparacji określonego kanału, - zmniejszenie ryzyka złamania pilnika, związanego z wyborem zbyt dużego rozmiaru narzędzia w przypadku, gdy wcześniej nie stwierdza się krzywizny kanału (Ryc. 1). Kolejna zmiana wynika z większej odporności drutu M-Wire stosowanego do wytwarzania omawianych pilników oraz ogromnego ET strona 4 AD REKLAMA 1/2 POZIOMO TI_Abo_210x148_PL :37 Uhr Seite 1 DENTAL TRIBUNE Będą zmiany w stopniach i tytułach naukowych ORTHO TRIBUNE The World s Orthodontic Newspaper Polish Edition LIPIEC SIERPIEŃ VOL. 1, NR 2 ENDO TRIBUNE The World s Endodontic Newspaper Polish Edition Nowe prawo dla niektórych zawodów medycznych Po zdrowie do Internetu Technika pracy pilnikami rotacyjnymi GT Series X Wydawca praktycznych pism z róznych dziedzin stomatologii Witamy w Krakowie! implants international magazine of oral implantology 2009 wydanie polskie 1 cosmetic ISSN Cena: 29 PLN Vol.6 Nr 1 marzec 2009 dentistry _ beauty & science 2009 wydanie polskie 1 _Temat specjalny Estetyka w implantologii _Opis przypadku Natychmiastowa implantacja i obcià enie wszczepu _Wydarzenia. Kongres Implantologii Stomatologicznej OSIS-EDI _Temat specjalny Licówki porcelanowe _Protetyka àczenie technik rekonstrukcyjnych _Psychologia Style przywództwa Dental Tribune Polska Sp. z. o. o. Al. Jerozolimskie 44 lok Warszawa tel fax

10 Precongress Workshops SPI Thommen Medical - dr Bo ena Kalmuk Clinical applications of Thommen Medical SPI(R) implant system - surgical and prosthetic workshop 1 introducing of clinical applications of SPI(R) (Swiss Precision Implant) System from Thommen Medical the surgical and prosthetic protocols will be presented step-by-step implantations on phantoms and getting familiar with wide range of prosthetic options, movies from surgeries Bego-Semados - dr Pawe Szczepaniak, dr Marcin Cendry Introduction to Bego-Semados Implantological System 2 case presentation, indications for different type of prosthetic restoration Bego-Semados - system characterization, presentation of system components, model training, implantoprosthetic procedures treatment planning concerning prosthetic restoration, CT and X-ray examination InterDental - dr Roman Borczyk Safetyness, esthetics, easy handing - how to achieve successful treatment with approved methods. Dentaurum Implants. 3 maximum safety, perfect aesthetics and easy handling minimal invasive methods implement safety and forecast of procedure and comfort of patient valuable tips and techniques boosting the implantology success Medilab - dr Marcin Krywult Influence of muscular functional status of stomatognathic system on maxilla/mandible relation. How to avoid mistakes in bite registration? 4 basis of functional mechanics in masticatory apparatus Influence of muscle status on proper occlusal factors registration - mistake sources during bite registration bruxism as a risk factor in prosthetic and implantoprosthetic treatment - objective methods in bite registration - TENS SPI Thommen Medical - dr Thomas Schindler Immediate loading or enlarged functional diagnostics 5 the sequence of functional examination technique with Cadiax diagnostic and lateral cepahlometrics on an implant case discussion about functional loading of implants will be discussed especially in immediate loading and immediate implant surgery after extraction technique of the transfer of the implant position Astra Tech - dr Fernando Rojas-Vizcaya Implant placement and immediate loading protocol 6 MABBL: Most Apical Buccal Bone Level - protocol presentation esthetic design in complex cases using the MABBL how to place 6 implants in a maxilla using a surgical stent doing at the same time a bone reduction or bone sculpturing to obtain a good esthetic outcome - practical exercises with models Profident - dr Jerzy Zbo eƒ Treatment planning procedures and surgical guide preparation 7 implant treatment planning in different implantological systems according to Simplant (Materialize, Belgium) data usage for surgical guide preparation advantages of implant navigation Optident - dr Adam Ziemlewski Implant treatment in highly atrophic, compromised condi tions in lateral regions of maxilla and mandible 8 presentation of clinical cases with discussion based on scientific references technics of implant insertion and closed sinus lift with the use of Endopore implants hands on (implant placement) Implamed - dr Tomasz Grotowski Little-invasive implantology - patient and surgeon-friendly implantology 9 historical review and introduction to implantology multimedial case presentation, film presenting implantological case presentation of implantation in animal bone, titanium implant welding Stoma - prof. (NYU) Ady Palti Vertical and horizontal bone augmentation in dental implantology 10 basics of the complex 3D diagnostic and 3D planning for perfect implantoprosthetic results planing in implantology in bone defficiencies, augmentation techniques immediate implantation, qualification criteria, possibilities and limitation Optident - mgr in. Tomasz Baczyƒski 3D - from general to local examination. 3D diagnostic, implant planning and auditing with Kodak software 11 clinical cases which need to be examined in 3D usage of Kodak software in three dimensional analysis, differences between large and small field of view imaging workshop: Computer Tomography examinations analysis in practice; installation of Kodak 3D browser on participants notebooks Kol-Dental - dr Dariusz Pituch Immediate restoration and immediate loading of implants 12 rules of immediate restoration and immediate loading of implants up to date protocol surgical and prosthetic aspects Templant - prof. Joachim Zöller Procedures of pre-implantological biological bone augmentation 13 physiological basis of bone regeneration differential therapy of small bone deffects differential indications of iliac hip transplantation versus vertical alveolar crest distraction Geistlich Biomaterials - dr Rados aw Witkowski Guided Bone Regeneration in Implantology based on own clinical experience 14 clinical protocol for use of xenogenic bone mineral from Geistlich for implant cases clinical indications for above mentioned materials broadly illustrated presentations of clinical cases from a daily practice of the author Implacore - dr Marius Steigmann Immediate implantation in front region of maxilla - proper soft and hard tissue maintenance to obtain long-term results 15 a theory about primary stability, implant surface and its influence on osseointegration benefits of Implant Direct implants features on healing processes and longterm results, loading times, augmentation necessities soft tissue maintenance and minor plastic procedures - how and when to load the implant Mozo-Grau - dr Micha Fidecki, mgr Daniel Jurczak Recommendation and negative criteria for implant treatment 16 surgery planning - analize RTG and TK, surgical patterns, implant positioning clinical cases presentations - standard implantology procedures, postextraction implantation, bone expanding by expanders implantoprosthetic, surgical procedures with MOZO-GRAU systems, clinical cases

11

12 Podium Główne Otwarcie Kongresu Prezydent DGOI, ICOI prof. dr (NYU) Ady Palti Prezydent PSI, dr Mariusz Duda Sesja przedpo udniowa Przewodniczàcy: prof. dr Maciej Romanowicz, prof. dr Joanna Wysokiƒska- Miszczuk, dr Jerzy Zbo eƒ dr Jerzy Zbo eƒ System planowania zabiegu implantacji i wykonywania szablonów chirurgicznych dr Marcus Seiler Techniki augmentacji w strefie estetycznej w odcinku przednim prof. dr Marcel Wainwright Zaawansowane procedury augmentacji, implantologia i funkcjonalnoêç - kluczem do przewidywalnego sukcesu Dyskusja Przerwa kawowa dr Luis Naval Gias Podniesienie dna zatoki szcz kowej. Prezentacja setek przypadków. Augmentacja dna zatoki szcz kowej ze szczególnym uwzgl dnieniem skrobaczki kostnej dr Thomas Schindler Planowanie wsteczne opierajàce si na warunkach gnatologicznych - poszerzona diagnostyka funkcjonalna dr Achim Wöhrle Aspekty ergonomii w chirurgii implantologicznej Dyskusja Obiad Sesja popo udniowa Przewodniczàcy: prof. dr Joachim Zöller, dr Zeev Ormianer, prof. dr Tadeusz CieÊlik dr Zeev Ormianer Konsekwencje Êrednicy i d ugoêci implantu w leczeniu protetycznym prof. dr Joachim Zöller Post powanie przedimplantologiczne przy biologicznej augmentacji koêci dr Konstantinos Valavanis Oko owszczepowe kszta towanie tkanek poprzez post powanie protetyczne Dyskusja Przerwa kawowa dr Bo ena Kalmuk Mo liwoêci implantoprotetyczne w trudnych przypadkach klinicznych - przyk ady z w asnej praktyki dr Fernando Rojas-Vizcaya Protokół post powania dla implantacji natychmiastowej i natychmiastowego obcià enia w zło onych przypadkach Dyskusja Geistlich Rock Party 12 Sesja przedpo udniowa Przewodniczàcy: prof. dr (NYU) Ady Palti, dr Orcan Yüksel, dr Dariusz Pituch dr Orcan Yüksel Przewidywalne wyniki leczenia od pojedynczej korony do pe nej rehabilitacji jamy ustnej dr Mariusz Duda, prof. dr Tadeusz CieÊlik Pe ne rekonstrukcje implantoprotetyczne w szcz ce w kontekêcie zabiegu sinus liftingu prof. dr (NYU) Ady Palti Diagnostyka 3D i planowanie 3D sposobem na osiàgni cie perfekcyjnych rezultatów odbudowy implantoprotetycznej Powitanie nowych cz onków Stowarzyszenia, ceremonia wr czenia Certyfikatów Umiej tnoêci Implantologicznych Fellowship/Diplomate PSI/DGOI/ICOI, ceremonia wr czenia Certyfikatów ukoƒczenia Curriculum Implantologii - program mi dzynarodowy Przerwa kawowa dr Bernhard Giesenhagen Ringtechnika - trójwymiarowa augmentacja koêci i implantacja w czasie jednej procedury chirurgicznej dr Dariusz Pituch Zastosowanie bloków kostnych w przedimplantacyjnej augmentacji pod o a kostnego prof. dr Istvan Urban Nowe perspektywy poziomych i pionowych augmentacji koêci Dyskusja Obiad Sesja popo udniowa Przewodniczàcy: prof. dr Georg-Hubertus Nentwig, dr Marius Steigmann, dr Mariusz Duda prof. dr Georg-Hubertus Nentwig Krótkie implanty zamiast pionowej augmentacji koêci: czynniki odpowiedzialne za sukces terapeutyczny dr Roland Török Implantacja natychmiastowa: przewidywalne czy nieprzewidywalne rozwiàzanie? tech. dent. Gerhard Stachulla Porównanie ró nych systemów planowania 3D Dyskusja Przerwa kawowa dr Marius Steigmann Korekta tkanek mi kkich po powik aniach estetycznych Tracey Lennemann, RDH, BA Przygotowanie i leczenie przedimplantologiczne Prezentacja - niespodzianka! Zamkni cie Kongresu Prezydent DGOI, ICOI - prof. dr (NYU) Ady Palti Prezydent PSI - dr Mariusz Duda 16 maja 2009, sobota, godz. 18:30 Curriculum Implantologii weekend mi dzynarodowy - prof. dr (NYU) Ady Palti

13 Main Podium Opening Ceremony of the Congress President DGOI, ICOI prof. dr (NYU) Ady Palti President PSI, dr Mariusz Duda Morning session Chairs: prof. dr Maciej Romanowicz, prof. dr Joanna Wysokiƒska-Miszczuk, dr Jerzy Zbo eƒ dr Jerzy Zbo eƒ Treatment planning procedures and surgical guide preparation dr Marcus Seiler Augmentation techniques in esthetic zone of anterior region prof. dr Marcel Wainwright Advanced Augmentation, Implantology and Function - Keys to predictable success Discussion Coffee break dr Luis Naval Gias Sinus lift. Hundreds of cases. Focus on sinus lift with bone scrapers dr Thomas Schindler Backward planning under gnathologic conditions - enlarged functional diagnostics dr Achim Wöhrle Ergonomic Aspects in Surgical Implantology Discussion Lunch break Afternoon session Chairs: prof. dr Joachim Zöller, dr Zeev Ormianer, prof. dr Tadeusz CieÊlik dr Zeev Ormianer The consequences of implant diameter and length in prosthetic treatment prof. dr Joachim Zöller Procedures of pre-implantological biological bone augmentation dr Konstantinos Valavanis Perimplant Tissue Design through Prosthetics Discussion Coffee break dr Bo ena Kalmuk Implantoprosthetic solutions and possibilities in difficult clinical situations. Own cases report dr Fernando Rojas-Vizcaya Treatment protocol for immediate implantation and immediate loading in complex cases Discussion Geistlich Rock Party Morning session Chairs: prof. dr (NYU) Ady Palti, dr Orcan Yüksel, dr Dariusz Pituch dr Orcan Yüksel Predictable results from single tooth to full mouth restaurations dr Mariusz Duda, prof. dr Tadeusz CieÊlik Full mouth restoration in maxilla in accordance to sinus lift procedures prof. dr (NYU) Ady Palti 3D diagnostic and 3D planning for perfect implantprosthetic results New PSI members greeting, Fellowship and Diplomate certificates ceremony, PSI/DGOI/ICOI International Curriculum Program certificates ceremony Coffee break dr Bernhard Giesenhagen Ringtechnique 3D bone augmentation and implant insertion in a single surgical procedure dr Dariusz Pituch Usage of bone blocks for bone structure augmentation before implantation prof. dr Istvan Urban New perspectives on horizontal and vertical augmentations Discussion Lunch break Afternoon session Chairs: prof. dr Georg-Hubertus Nentwig, dr Marius Steigmann, dr Mariusz Duda prof. dr Georg-Hubertus Nentwig Short implants instead of vertical augmentation: prerequisites for the therapeutic success dr Roland Török Immediate implant placement, predictable or not? dent. tech. Gerhard Stachulla Different 3D planning systems in comparative Discussion Coffee break dr Marius Steigmann Soft tissue corection after aesthetic failure Tracey Lennemann, RDH, BA Pre-Implant Treatment and Therapy Presentation - surprise! Closing Ceremony of the Congress President DGOI, ICOI - prof. dr (NYU) Ady Palti President PSI - dr Mariusz Duda 16 th May 2009, Saturday, 6:30 p.m. Curriculum Implantologie PSI/DGOI/ICOI - international weekend - prof. dr (NYU) Ady Palti 13

14 Wykładowcy - Podium Główne Lecturers - Main Podium dr Jerzy Zbożeń (DICOI) Absolwent Âlàskiej Akademii Medycznej. Chirurg stomatolog, prowadzàcy w asnà praktyk implantologicznà oraz firm Profident w Kielcach. Autor i organizator szkoleƒ z zakresu endodoncji, chirurgii i implantologii. Administrator i wspó autor specjalistycznego vortalu dla endodontów - Wchodzi w sk ad komitetów redakcyjnych czasopism stomatologicznych Endodoncja.pl i E-Dentico. Prezes Polskiego Towarzystwa Endodontycznego i skarbnik PSI. After graduating Silesian Medical University he was trained in dental surgery. Dr Zbo eƒ runs his private clinic and firm Profident situated in Kielce. He is an author and organizer of workshops and trainings in endodontics, surgery and implantology. He administrates specialistic vortal for endodontists of which is co-author. He is a member of editorial board in Endodoncja.pl and E-Dentico. Chairman of Polish Association of Endodontics, treasure of Polish Association of Implantology. dr Marcus Seiler Absolwent stomatologii i medycyny, kontynuowa nauk na Uniwersytecie w Nowym Yorku w Zak adzie Implantologii u prof. Tarnowa, Master of Science w zakresie implantologii jamy ustnej. Wiceprezes Stowarzyszenia Zawodowego Zwiàzku Chirurgów Jamy Ustnej Badenii-Wirtembergii, cz onek zgromadzenia lekarzy zrzeszonych w kasie chorych (KZV) Badenii-Wirtembergii, bieg y sàdowy z implantologii i chirurgii. Cz onek wielu stowarzyszeƒ naukowych: AO, DGI, BDIZ, BDO, DGP, DGZMK. Graduate of medicine and dentistry. He continued education on New York University at prof Tarnow s implantology institute. MSc in dental implantology, Vice- Chairman of Oral Surgeons Association in Baden-Wirtemberg. Court expert in range of dental implantology and surgery. Member of many scientific associations: AO, DGI, BDIZ, BDO, DGP, DGZMK. prof. Marcel Wainwright Absolwent studiów medycznych na wydziale stomatologii na RWTH Aachen University. Mi dzynarodowy wyk adowca i autor licznych artyku ów w czasopismach bran owych. Laureat nagrody w dziedzinie marketingu i innowacyjnoêci w gabinecie stomatologicznym. Wspó twórca minimalnie inwazyjnych procedur operacyjnych oraz instrumentów chirurgicznych. He graduated in RWTH Aachen University. He is an international lecturer and author of many articles published in dental magazines. He was awarded in the field of marketing and innovations in dental office. He is the co-author of miniinvasive operative procedures and surgical instruments. 14

15 dr Luis Naval Gias Posiada tytu doktora nauk medycznych i jest specjalistà w dziedzinie chirurgii twarzowo-szcz kowej. Od roku 1991 w swojej pracy w szpitalu La Princesa Hospital skupia si na onkologii, rekonstrukcji twarzy oraz chirurgii przedprotetycznej i implantologicznej. Jest wyk adowcà uniwersyteckim, cz onkiem Residents Mentor, European Board (Zurich 1996) oraz od roku 1992 cz onkiem Spanish Oral and Maxilofacial Surgeon Society (SECOM). Autor ponad 130 publikacji (w tym 36 mi dzynarodowych), wspó autor podr czników medycznych. Medicine Doctor, Odontologist, Maxilofacial Surgeon, Specialist Medicine Doctor in La Princesa Hospital since 1991 exclusive dedication in oncology, facial reconstruction, pre-prosthetic surgery and implant dentistry. University Lecturer, Residents Mentor, European Board (Zurich 1996), Member of the Spanish Oral and Maxillofacial Surgeon Society (SECOM) from Author of more than 130 publications (36 of them international). Co-author in several books about the medical specialty. dr Thomas Schindler Absolwent podyplomowego studium mistrzowskiego w dziedzinie diagnostyki czynnoêciowej oraz terapii dysfunkcji narzàdu ucia na Uniwersytecie Donauuniversität w Krems. Autor licznych specjalistycznych publikacji, laureat nagrody mi dzynarodowego konkursu z dziedziny implantoprotetyki czynnoêciowej. Achieved postgraduate mastership in functional diagnostic and therapy of stomatognatic dysfunctions in Danube University Krems. He is an author of numerous specialsitic publications, he was awarded in international contest in field of functional implanto-prosthetics. dr Achim Wöhrle Absolwent chirurgii szcz kowo-twarzowej na uniwersytecie w Heidelbergu i docent na Akademii w Haranni. Posiada uprawnienia w systemach zarzàdzania jakoêcià w zak adach us ug medycznych. Kierownik Instytutu Dokumentowania i Badaƒ w IDFZI w Knittlingen. Dr Wöhrle attended Heidelberg University and was trained in maxillofacial surgery. He is a senior lecturer in Haranni Academy. He authorizes system of management quality in medical institutions. Chief in the Instituts für Dokumentation und Forschung in der Zahnmedizinischen Implantologie (IDFZI) in Knittlinge. dr Zeev Ormianer (DICOI) Uzyska stopieƒ lekarza dentysty na Uniwersytecie w Tel-Awiwie, bra udzia w szkoleniu klinicznym dotyczàcym zaburzeƒ SS oraz podyplomowym kursie z protetyki stomatologicznej. Prowadzi szkolenia w ramach podyplomowego kursu z protetyki stomatologicznej na Uniwersytecie w Tel-Awiwie. Jest cz onkiem wielu towarzystw, pe ni funkcj prezydenta Israeli Association of Oral Implantology (laoi), posiada tytu Diplomate oraz wiceprezydenta ICOI lzraela i Bilskiego Wschodu. Cz onek komitetu redakcyjnego Implant Dentistry. Opublikowa wiele artyku ów naukowych, prowadzi wyk ady na Bliskim Wschodzie, w Europie oraz obu Amerykach. Earned his dental degree at Tel-Aviv University, clinical training in management of TMJ disorders and the post-graduate prosthortdontic program. He is instructor of the post-graduate prosthodontic program at Tel-Aviv University. Member of numerous professional organizations and has served as President of the Israeli Association of Oral Implantology (laoi), Diplomate and Vice President of the ICOI for lsrael and the Middle East, member of the editorial board of Implant Dentistry. Published numerous articles and has lectured internationally in the Middle East, Europe and the Americas. 15

16 prof. dr Joachim Zöller Ukoƒczy studia medyczne na Uniwersytecie w Heidelbergu oraz wydzia stomatologiczny na Uniwersytecie Mainz. Uzyska tytu doktora nauk medycznych, specjalizowa si w chirurgii szcz kowej. Od roku 1994 jest docentem na Uniwersytecie w Heidelbergu. Od roku 1997 pe ni funkcj profesora na Katedrze Chirurgii Twarzowo-Szcz kowej oraz Chirurgii Plastycznej na Uniwersytecie w Kolonii. Specjalizowa si w implantologii stomatologicznej oraz wspomaganych komputerowo procedurach chirurgicznych. Jest autorem ponad 200 publikacji. W latach 1991, 1992 oraz 1994 zosta uhonorowany nagrodà przyznawanà przez niemieckie towarzystwa DGZMK oraz DGPW. Wiceprezydent DGOI oraz BDIZ EDI. Studied medicine at Heidelberg University and dentistry at Mainz University, DMD and DMD. During continuing education in oral surgery. Since 1994 senior physician at the surgical policlinic Heidelberg University. Since 1997 professor at the Deportment tor Craniomaxillofacial and Plastic Surgery at University of Cologne. Specialized in oral Implantology and computer added surgeries. More than 200 publications. Awards by the German societies DGZMK and DGPW in 1991, 1992 and Vice President of DGOI and BDIZ EDI. dr Konstantinos Valavanis (DICOI) Absolwent Uniwersytetu im. Kapodistriasa w Atenach, bra udzia w szkoleniu implantologicznym w Kraichtal oraz kursie w szkole stomatologii GOLDMAN w Bostonie. Zasiada w Zarzàdzie Stowarzyszenia Implantologicznego SENAME oraz Komitecie Naukowym Greckiego Towarzystwa Stomatologicznego. Jest jednym z za o ycieli i specjalistów DGOI, posiada tytu Diplomate ICOI. Udziela wyk adów z zakresu stomatologii estetycznej i implantologicznej na arenie mi dzynarodowej. He attended the Kapodistrian University of Athens. After graduating he was trained in implant dentistry in Kraichtal Germany and Goldman school of dental medicine, Boston MA. He is currently board member of the SENAME (Naples) implantology association, member of the scientific committee of the Society of Hellenic Dentistry (SHD), founding member and implantology specialist of the German Implantology Society (DGOI) and Diplomate in the International Congress of Oral Implantologists (ICOI). He lectures nationally and internationally mainly on aesthetic implant dentistry. dr Bożena Kalmuk (DICOI) Absolwentka Akademii Medycznej we Wroc awiu. Ukoƒczy a mi dzynarodowy kurs dla nauczycieli implantologii. Specjalista protetyk, wyk adowca z dziedziny implantologii kursów organizowanych przez DolnoÊlàskà Izb Lekarskà w ramach kszta cenia ustawicznego oraz organizatorka szkoleƒ autorskich z protetyki i pracy laserami w stomatologii. Prowadzi w asnà praktyk implantologicznà. Cz onek wielu towarzystw naukowych, w tym Cz onek Zarzàdu PSI. She attended Medical Academy in Wroc aw. After graduating she completed international course for implantological trainers. She is a specialist in the field of dental prosthetics. Dr Kalmuk lectures for DolnoÊlàska Izba Lekarska within the framework of continuing education program. She organizes her own courses concerning prosthodontocs and laser usage in dentistry. Member of numerous associations and PSI Board. dr Fernando Rojas-Vizcaya (DICOI) Absolwent Uniwersytetu Javieriana Dental School w Bogocie oraz podyplomowych studiów z zakresu protetyki. Docent na Katedrze Protetyki na Uniwersytecie Pó nocnej Karoliny w Chapel Hill prowadzàcy jednoczeênie wyk ady na arenie mi dzynarodowej. Na Uniwersytecie Complutense w Madrycie uzyska tytu doktora w dziedzinie chirurgii policzka. Prowadzi w asnà praktyk stomatologicznà w Castellon (Hiszpania) skupiajàcà si na implantologii stomatologicznej oraz protetyce. Posiada akredytacj European Jury for Implantology of Oral Rehabilitation. Dr Rojas received his DDS degree at the University Javerina Dental in Bogotá, Columbia and completed his post-graduate specialty degree in Prosthodontics along with a Master of Sciences Degree in Prosthodontics, and a Research Fellowship in Oral Implantology at the University of North Carolina in Chapel Hill. And he lectures extensively worldwide. Dr Rojas maintains a private practice limited to dental implant surgery and prosthodontics in Castellón, Spain. He received a Doctorate in Buccal Surgery. He has the homologation by the European Jury for Implantology and Oral Rehabilitation. 16

17 dr Orcan Yüksel (DICOI) Absolwent Uniwersytetów w Stambule i Frankfurcie. Dyplomowany przez ICOI/USA implantolog i wyk adowca implantologii (BDIZ/EDI). Cz onek wielu niemieckich towarzystw zrzeszajàcych lekarzy stomatologów (DGI, BDO, DGZMK, DGZI, DGP). Wspó autor tureckiego wydania Magazynu Quintessence. Mi dzynarodowy wyk adowca z zakresu stomatologii estetycznej i implantologii. Nale y do elitarnej grupy wyk adowców mi dzynarodowych Omega Group. Dr Orcan Yüksel studied dentistry at Johann Wolfgang Goethe University in Frankfurt and the University of Istanbul. Member of several German dental societies (DGI, BDO, DGZMK, DGZI, DGP). He is member of the editorial team of the Turkish edition of Quintessence and has held numerous international presentations on dental implantology and aesthetics. He belongs to exclusive group of international lecturers Omega Group. dr Mariusz Duda (DICOI) Absolwent Âlàskiej Akademii Medycznej. Specjalista chirurg stomatolog, organizator i autor szkoleƒ oraz publikacji z zakresu implantologii. Prowadzi Klinik Implantologii w Katowicach. Prezydent PSI, wiceprezydent ICOI i DGOI na Polsk. Redaktor polskiej edycji Implantologii Stomatologicznej. Graduated Silesian Medical Academcy. He specializes in oral surgery, organizer and author of numerous trainings, courses and workshops concerning dental implantology. Dr Duda runs his own clinic in Katowice. President of PSI, Vice- President of ICOI and DGOI for Poland. Editor-in-Chief of polish edition of Color Atlas Of Dental Implant Surgery. prof. dr Tadeusz Cieślik Specjalista chirurgii stomatologicznej i szcz kowo-twarzowej, kierownik I Katedry i Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szcz kowo-twarzowej ÂUM, prodziekan Wydzia u Lekarskiego ds. Stomatologii. Autor ponad dwustu publikacji m.in. z zakresu patomechanizmu gojenia rany poekstrakcyjnej, biomateria ów, czy diagnostyki i leczenia rzadkich przypadków klinicznych. Wiceprezydent PSI, cz onek Zarzàdu G ównego Polskiego Towarzystwa Biomateria ów, cz onek Zarzàdu Oddzia u Âlàskiego PTS. Odznaczony odznakà honorowà za wzorowà prac w s u bie zdrowia. He is a specialist of oral surgery and maxilla-facial surgery, Head and Chairman of 1 st Maxillo-Facial Department of Silesian Medical University, Dean of Dentistry Department. He is an author of over 200 scientific publications concerning patomechanism of postextraction wound healing, biomaterials and diagnostic. Vicepresident of PSI, Member of Major Polish Association of Biomaterials, Member of Silesian PTS Board. Awarded for Benchmark work in health service. prof. dr (NYU) Ady Palti (DICOI) Profesor na Uniwersytecie w Budapeszcie, Bukareszcie i w Nowym Jorku. Za o- yciel i prezydent Mi dzynarodowej Akademii Implantologii (IAI), za o yciel i dyrektor naukowy Centrum Edukacji Zaawansowanej, Prezydent elekt ICOI, prezydent DGOI, cz onek honorowy i by y prezydent EAOI, za o yciel i prezydent klubu Implantologia i Nowoczesna Stomatologia, redaktor naczelny Compendium Implantology. Visiting Professor at the University of Budapest and Bucharest, Associate Professor of the University of New York, founder and President of the International Academy of Implantology (IAI), founder and scientific director of Center of Advanced Education. President of ICOI and DGOI, honorary member and past president of the European Academy of Oral Implantology, founder and past president of the study club Implantology and Modern Dentistry, editor-in-chief of the Compendium Implantology. 17

18 dr Bernhard Giesenhagen Specjalista w dziedzinie implantologii oraz autorytet w obszarze technik augmentacyjnych, w szczególnoêci w przeszczepie krà ków kostnych. Dyrektor medyczny w International Centre for Implant Dentistry and Implant Dental Training. Autor licznych publikacji i zaawansowanych szkoleƒ implantologicznych. Od roku 1980 prowadzi w asnà praktyk skupiajàcà si na implantologii stomatologicznej. W swojej karierze wprowadzi wiele tysi cy implantów, które stanowi y podstaw do wykonywanych przez niego prac implantoprotetycznych. Bernhard Giesenhagen is a specialist in the field of implantology and an authority on augmentation techniques, especially bone ring transplants. He is Medical Director of Pro-implant, The International Centre for Implant Dentistry and Implant Dental Training. Dr Giesenhagen has written numerous articles and instructed on various advanced training courses. Dr Giesenhagen set up his own practice in 1980, concentrating on implant dentistry, he has placed many thousands of implants, including prosthetic management. dr Dariusz Pituch (DICOI) Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie. Specjalista chirurg oraz specjalista chirurgii szcz kowo-twarzowej. Uczestnik i prelegent wielu konferencji, zjazdów, sympozjów, kursów krajowych i zagranicznych. Prowadzi w asnà praktyk implantologicznà oraz wyk ady i kursy w zakresie implantologii i przeszczepów kostnych. Konsultant medyczny ZIMMER DENTAL. He graduated Medical Academy in Lublin. He is a specialist of oral surgery and maxilla-facial surgery. He participated and lectured in numerous international and national conferences, symposiums and congresses. He runs his own clinic of implantology. He lectures and develops courses in the field of implantology and bone transplants. Medical consultant of Zimmer Dental. prof. dr Istvan Urban Prowadzi szkolenia z zakresu implantologii w ramach programu odbywajàcego si w Loma Linda, posiada aktywnà licencj umo liwiajàcà praktykowanie w obr bie stanu Kalifornia. Obecnie prowadzi badania dotyczàce pozytywnych efektów leczenia z zastosowaniem augmentacji kostnych oraz d ugofalowych skutków leczenia z zastosowaniem implantów wprowadzonych w obr bie zregenerowanej struktury kostnej. Dr Urban jest mi dzynarodowym wyk adowcà w dziedzinie implantologii stomatologicznej. Teaches implant dentistry in the graduate program at Loma Linda and he holds an active license in the state of California. Currently he is conducting several clinical studies about the success of bone augmentation procedures and the long-term success rates of dental implants, placed in regenerated bone. Dr Urban is an invited speaker internationally in the field of Implant Dentistry. prof. dr Georg-Hubertus Nentwig Absolwent Uniwersytetu w Kolonii z 1982 r., od 1988 r. profesor na Katedrze Chirurgii Szcz kowej na Uniwersytecie w Monachium, od 1991 r. Kierownik Katedry Chirurgii Stomatologicznej na Uniwersytecie we Frankfurcie, gdzie obecnie prowadzi Curriculum Implantologii. Prof. Nentwig opracowa system implantologiczny Ankylos. Jest odpowiedzialny za edukacj implantologicznà prowadzonà w ramach Hessian Dental Chamber oraz kursów podyplomowych odbywajàcych si w DGI, DGZI oraz DGOI. Autor ponad 50 publikacji w liczàcych si czasopismach stomatologicznych oraz wspó autor pi ciu podr czników. Education in Dentistry at the University of Cologne Professor for Oral Surgery at the University of Munich, Head and Chairman of the Department of Oral Surgery, University of Frankfurt, Extension of the department to Department of Oral Surgery and Implant Dentistry, Prof. Nentwig developed the Ankylos Implant System. He is responsible for implant education of the Hessian Dental Chamber. National postgraduate activities for DGI, DGZI, DGOl (Certificate Courses) and Curriculum Implantologie Frankfurt University. 18

19 dr Roland Török Za o yciel Instytutu Implantologii Török, prowadzi zaawansowane badania w dziedzinie implantologii na Uniwersytecie w Bostonie. Mi dzynarodowy oraz krajowy wyk adowca z zakresu augmentacji i implantacji przeprowadzanej z natychmiastowym obcià eniem. Przedstawiciel DGOI dla grupy w Norymberdze. Foundation of Implant Institute Török, Advanced study in Implantology (Boston University). Speaker activity at home and abroad with the topic main emphases immediately implantation and immediately load as well as Augmentation methods. Leader of the DGOI study group Nuremberg. tech. dent. Gerhard Stachulla Technik implantoprotetyk specjalizujàcy si w galwanoprotetyce kombinowanej, CAD/CAM i leczeniu estetycznym. Od roku 1995 prowadzi krajowe oraz mi dzynarodowe wyk ady i szkolenia implantologiczne ze szczególnym uwzgl dnieniem potrzeby wspó pracy interdyscyplinarnej. Jest autorem licznych artyku ów naukowych. Bierze czynny udzia w badaniach i rozwoju Sterowanej Implantologii oraz Guided Implantology. Jest cz onkiem towarzystw implantologicznych DGI oraz DGOI oraz wyk adowcà-instruktorem w programie kszta càcym lekarzy implantoprotetyków. Since 1982, itself in domestic operations; priorities in the field of Galvano-Combined Technology, CAD/CAM techniques, implant prosthetics, Since 1995 lecturer for implantology with the focus for interdisciplinary cooperation; national and international articles and lectures; member of various development groups in the field of Guided Implantology 2005 foundation of: IMPLANT & 3D computer design centre lecturer for implant prosthetics curriculum at DGI and DGOI. dr Marius Steigmann Profesor Uniwersytetu w Bostonie oraz Uniwersytetu Carol Davila w Bukareszcie, docent Katedry Implantologii w Temeschburgu, wyk adowca Katedry Periodontologii na Uniwersytecie Guttenberga w Mainz. Prowadzi liczne wyk ady i szkolenia. Starszy wydawca International Dental Tribune, opublikowa wiele artyku ów z zakresu implantologii stomatologicznej. Cz onek m.in. DGOI, FIZ, BDIZ oraz ICOI. Doradca naukowy w ramach programu edukacyjnego dla IAI (International Academy of Oral Implantology). Prowadzi w asnà praktyk w Neckargemünd w Niemczech, która skupia si na estetyce oraz implantologii. Adj. Ass. Professor at Boston University, Honorary Professor of the Carol Davila University Bucharest. Lecturer at the periodontology department of Johannes Guttemberg University Mainz, Germany. Senior associate lecturer in department of Implantology in Temeschburg. Lectures and publishes extensively. Senior editor of the International Dental Tribune, published numerous articles on implantology. Member of several associations (such as DGOI, FIZ, BDIZ und ICOI), Continuing Education Assessor for the IAI (International Academy of Oral Implantology). Maintains a private practice Neckargemünd Germany, which is limited to Aesthetic and Implant Surgery. dr Tracey Lennemann RDH, BA Mi dzynarodowa trenerka (T3 Zig Ziglar) i prelegentka. Od 1986 roku zawodowo zajmuje si stomatologicznà higienà jamy ustnej. Cz onek ICOI, ADIA oraz DGOI. Opracowa a w asny treningowy program motywacyjny i warsztaty dla zespo ów stomatologicznych oraz programy edukacyjne i panele dyskusyjne. Uczestniczy w organizacji sympozjów naukowych oraz prowadzi wyk ady dla firm stomatologicznych na ca ym Êwiecie. Tracey Lennemann is an international professional speaker and trainer. She has been a practicing clinical dental hygienist since 1986 in the USA and Europe. Member of ICOI, ADIA and DGOI. She lectures for many different dental companies and develops individual workshops for private continuing education programs, Symposiums and Dental Associations throughout Europe and other countries internationally. 19

20 Podium Aktywnych Implantologów Active Implantologists Podium Podium ICOI ICOI Podium Przewodniczàcy / Chairs: dr Bo ena Kalmuk, dr Jerzy Szymczak, dr Tomasz Cegielski dr Micha Hajdukiewicz Zamiast protez implanty - przywrócenie estetyki i funkcji narzàdu ucia Instead of prosthesis - implants. Recovery of esthetics and function dr Marcin Cendry, dr Pawe Szczepaniak Implanty. Pierwsza krew Implants. First blood dr Piotr Borowski Antyprezentacja - na przyk adzie w asnego przypadku AntI- presentation - own case Dyskusja / Discussion Przerwa kawowa / Coffee break dr Jerzy Szymczak Implantacja w odcinku przednim - w odpowiedzi na oczekiwania Implantation in anterior region - in response to expectations dr Beata SoÊ-Sidor Implantacja w odcinku estetycznym - przyk ad z w asnej praktyki Implantations in anterior region - case from own clinic dr Marcel Drobos Implantoprotetyka - przypadek krok po kroku Implantoprosthetics - case step by step dr Przemys aw Kurpiel Wp yw chorób ogólnoustrojowych na wynik leczenia implantoprotetycznego Influence of general illnesses on implantological treatment outcome dr Tomasz Cegielski Tomografia komputerowa w implantologii - luksus czy standard w diagnostyce CT in implantology - luxury or diagnostic standard Przewodniczàcy / Chairs: dr Dariusz Pituch, dr Achim Wöhrle, dr Konstantinos Valavanis dr Marek Adwent Krótkie implanty jako alternatywa rozleg ych zabiegów augmentacyjnych Short implants as an alternative to a major augmentation procedures dr Olaf Daum Leczenie implantoprotetyczne i chirurgia przedprotetyczna jako sposób na uzyskanie optymalnych, d ugoterminowych rezultatów Prosthetic management and preprosthetic surgery for optimal long term success dr Pawe Aleksandrowicz, dr Sylwia Miszczuk, prof. dr Joanna Wysokiƒska-Miszczuk Zastosowanie bisfosfonianów w leczeniu wspomagajàcym osseointegracj implantów cyrkonowych Bisphosphonates as a supporting treatment for osteointegration of zirconium implants Dyskusja / Discussion Przerwa kawowa / Coffee break dr Michael Claar Leczenie implantologiczne skoncentrowane na pacjencie w przypadku ca kowitego bezz bia Patient-driven Implant Treatment for Completely Edentulous Patients dr Ma gorzata Kiernicka Chirurgiczne techniki regeneracyjne w leczeniu trudnych periodontologicznych i innych ubytków kostnych na podstawie badaƒ NYU i w asnych doêwiadczeƒ klinicznych Surgical regeneration techniques to treat difficult periodontal and other bone defects based on NYU research and own clinical experience Dyskusja / Discussion Dyskusja / Discussion 20

WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O.

WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O. WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O. prof. (NYU) dr Ady Palti (Niemcy) prof. dr Hubertus Nentwig (Niemcy) prof. dr Joachim Zöller (Niemcy) prof. dr Marcel Wainwright (Niemcy) prof. dr Gilberto

Bardziej szczegółowo

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego Poznań 2010 zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego IMPLACORE Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 190 Poznań tel. 061 6630785, fax: 061 6630783,

Bardziej szczegółowo

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego Poznań 2010 zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego IMPLACORE Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 190 Poznań tel. 061 6630785, fax: 061 6630783,

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIA 8 KONGRES PSI SPRAWOZDANIE

WYDARZENIA 8 KONGRES PSI SPRAWOZDANIE WYDARZENIA 8 KONGRES PSI SPRAWOZDANIE 9 warsztatów, Podium Główne, Podium Aktywnych Implantologów, 138 uczestników oraz 22 wykładowców oraz zaproszeni goście, 31 wystawców, 21 uzyskanych umiejętności implantologicznych,

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KONGRES

MIĘDZYNARODOWY KONGRES POLSKIE STOWARZYSZENIE IMPLANTOLOGICZNE INTERNATIONAL CONGRESS OF ORAL IMPLANTOLOGISTS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR ORALE IMPLANTOLOGIE WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O. MIĘDZYNARODOWY KONGRES

Bardziej szczegółowo

Implantologii PSI. Kształcenie podyplomowe z dziedziny implantologii stomatologicznej Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego PSI 10+2

Implantologii PSI. Kształcenie podyplomowe z dziedziny implantologii stomatologicznej Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego PSI 10+2 Curriculum Implantologii PSI Kształcenie podyplomowe z dziedziny implantologii stomatologicznej Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego PSI 10+2 Curriculum Implantologii PSI/ICOI/DGOI 10+2 Kształcenie

Bardziej szczegółowo

SPIS CERTYFIKATÓW LEK. DENT. PRZEMYSŁAW JASIŃSKI

SPIS CERTYFIKATÓW LEK. DENT. PRZEMYSŁAW JASIŃSKI SPIS CERTYFIKATÓW LEK. DENT. PRZEMYSŁAW JASIŃSKI 1. Wprowadzenie do okluzji na przykładach klinicznych; lek. stom. Błażej Szczerbaniewicz, Częstochowa 14-15.02.2014r. 2. Podstawy chirurgii periodontologicznej

Bardziej szczegółowo

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53 O MNIE Nazywam się Jacek Popiński. Jestem lekarzem dentystą, absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Uzyskałem I i II stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgia stomatologiczna (kolejno w 1995

Bardziej szczegółowo

Wejdź w nowy wymiar obrazowania cyfrowego z tomografem 3D GENDEX GXCB-500!

Wejdź w nowy wymiar obrazowania cyfrowego z tomografem 3D GENDEX GXCB-500! Nowość firmy Gendex! Wejdź w nowy wymiar obrazowania cyfrowego z tomografem 3D GENDEX GXCB-500! P Tomograf 3D o wiązce stożkowej Aparaty rtg pantomograficzne Aparaty rtg wewnątrzustne System radiografii

Bardziej szczegółowo

DUDA CLINIC COLLEGE OF DENTAL MEDICINE REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ (CIM TI)

DUDA CLINIC COLLEGE OF DENTAL MEDICINE REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ (CIM TI) DUDA CLINIC COLLEGE OF DENTAL MEDICINE REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ (CIM TI) ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Definicja i dostępność szkolenia. Curriculum Implantologii

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy KONGRES: LECZENIE ZESPOŁOWE W IMPLANTOLOGII. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia

Zapraszamy KONGRES: LECZENIE ZESPOŁOWE W IMPLANTOLOGII. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia Zapraszamy KONGRES: LECZENIE ZESPOŁOWE W IMPLANTOLOGII Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia 1-2 Czerwiec 2012 Hotel Sofitel Wrocław ul. Św. Mikołaja 67 temat kongresu: motto przewodnie: LECZENIE ZESPOŁOWE

Bardziej szczegółowo

SPIS CERTYFIKATÓW LEK. DENT. PRZEMYSŁAW JASIŃSKI. 1. 9 Międzynarodowy Kongres PSI/ICOI/DGOI; dr n.med. Mariusz Duda, Poznań 12-13.06.2015r.

SPIS CERTYFIKATÓW LEK. DENT. PRZEMYSŁAW JASIŃSKI. 1. 9 Międzynarodowy Kongres PSI/ICOI/DGOI; dr n.med. Mariusz Duda, Poznań 12-13.06.2015r. SPIS CERTYFIKATÓW LEK. DENT. PRZEMYSŁAW JASIŃSKI 1. 9 Międzynarodowy Kongres PSI/ICOI/DGOI; dr n.med. Mariusz Duda, Poznań 12-13.06.2015r. 2. Ochrona radiologiczna pacjenta; mgr Ilona Borowska, mgr Jolanta

Bardziej szczegółowo

www.ceia.pl Dr hab. n. med. Piotr Majewski

www.ceia.pl Dr hab. n. med. Piotr Majewski W tym roku organizujemy spotkanie, które ma być inspiracją dla wszystkich lekarzy, na każdym stopniu zaawansowania zajmujących się leczeniem implantoprotetycznym. Różnorodność doniesień naukowych oraz

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Implantoprosthetic treatment of edentulous maxilla and mandible case report Autorzy_ Katarzyna Zaklika-Mrukwa i Marek Mrukwa Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

IV MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM IMPLANTOPROTETYCZNE THOMMEN MEDICAL

IV MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM IMPLANTOPROTETYCZNE THOMMEN MEDICAL IV MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM IMPLANTOPROTETYCZNE THOMMEN MEDICAL pod patronatem PSI 18.07 25.07 2009 St. Lambrecht Austria CONNECTING SCIENCE TM Pogłębianie swojej wiedzy jest bardzo istotnym wymogiem sukcesu

Bardziej szczegółowo

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej ENDODONCJA W PRAKTYCE CBCT w diagnostyce powikłań jatrogennych i przyczyn niepowodzeń terapeutycznych CBCT in the diagnosis of iatrogenic complications and causes of therapeutic failures lek. dent. Monika

Bardziej szczegółowo

SNORING 2015 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 4 th INTERNATIONAL SEMINAR PROGRAM. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warszawa, 28 listopada 2015

SNORING 2015 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 4 th INTERNATIONAL SEMINAR PROGRAM. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warszawa, 28 listopada 2015 CHRAPANIE IV MI DZYNARODOWE SEMINARIUM Warszawa, 28 listopada 2015 SLEEP APNEA & 4 th INTERNATIONAL SEMINAR Warsaw, 28 th November 2015 PROGRAM CHRAPANIE 8:00 10:30 Sobota, 28 listopada 2015 Moderator:

Bardziej szczegółowo

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada 1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada Podstawowe definicje i prawa w implantologii stomatologicznej. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Implant Continuum Education NYU & OSIS & CEIA. New York University College of Dentistry. Linhart Continuing Dental Education Program

Implant Continuum Education NYU & OSIS & CEIA. New York University College of Dentistry. Linhart Continuing Dental Education Program Implant Continuum Education NYU & OSIS & CEIA New York University College of Dentistry Linhart Continuing Dental Education Program Podyplomowy program z międzynarodowym certyfikatem. Program przeznaczony

Bardziej szczegółowo

KRAKDENT. Mi dzynarodowetargi Stomatologiczne w Krakowie. www.krakdent.pl

KRAKDENT. Mi dzynarodowetargi Stomatologiczne w Krakowie. www.krakdent.pl Mi dzynarodowetargi Stomatologiczne w Krakowie www.krakdent.pl EXPO Kraków Mi dzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe Targi w Krakowie doêwiadczenie i rzetelnoêç Targi w Krakowie Sp. z o.o., obecne od blisko

Bardziej szczegółowo

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii Zastosowanie tomografii stożkowej w implantologii stomatologicznej dr Tomasz Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii zajmującą się odbudową uzębienia

Bardziej szczegółowo

COLUMBIA UNIVERSITY COLLEGE OF DENTAL MEDICINE & DUDA CLINIC COLLEGE OF DENTAL MEDICINE

COLUMBIA UNIVERSITY COLLEGE OF DENTAL MEDICINE & DUDA CLINIC COLLEGE OF DENTAL MEDICINE COLUMBIA UNIVERSITY COLLEGE OF DENTAL MEDICINE & DUDA CLINIC COLLEGE OF DENTAL MEDICINE REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CONTINNUM PERIO - IMPLANTOLOGII (2+2+4) ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Definicja i dostępność

Bardziej szczegółowo

o d m i k r o d o makro OD MIKRO DO MAKRO zaburzeń estetyki i funkcji kwietnia 2017 r.

o d m i k r o d o makro OD MIKRO DO MAKRO zaburzeń estetyki i funkcji kwietnia 2017 r. o d m i k r o d o makro OD MIKRO DO MAKRO zaburzeń estetyki i funkcji 20 22 kwietnia 2017 r. VII Edycja Forum Praktyków Kraków. Absolutny TOP wykładowców: najwi ksze Êwiatowe nazwiska Zweryfikowane praktykà

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

A.1 Spis treêci. Cz Êç A Informacje dla u ytkownika

A.1 Spis treêci. Cz Êç A Informacje dla u ytkownika Cz Êç A Informacje dla u ytkownika A Informacje dla u ytkownika A.2 S owo wst pne A.2.1 Wst p dla stomatologa A.2.2 Wst p dla pacjenta A.3 Informacja o autorach B Zdrowy narzàd ucia B.1 Spis treêci B.2

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Implantoprosthetic treatment of an atrophic mandibla with Straumann NNC and SP Autor_ Janusz Goch Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

interaktywne INTERAKTYWNE SPOTKANIA STOMATOLOGICZNE wiosna 2010 Bia³ystok Olsztyn Dr Jerzy Pytko WIEDZA KONSULTACJE PRAKTYKA Nowa formu³a spotkañ

interaktywne INTERAKTYWNE SPOTKANIA STOMATOLOGICZNE wiosna 2010 Bia³ystok Olsztyn Dr Jerzy Pytko WIEDZA KONSULTACJE PRAKTYKA Nowa formu³a spotkañ Dr Jerzy Pytko WIEDZA KONSULTACJE PRAKTYKA SPOTKANIA INTERAKTYWNE STOMATOLOGICZNE Nowa formu³a spotkañ wiosna 2010 Bia³ystok Olsztyn INTERAKTYWNE SPOTKANIA STOMATOLOGICZNE Z ZAKRESU PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Małoinwazyjne opracowanie kanałów przy użyciu jednopilnikowego systemu. z jednoczesną irygacją

Małoinwazyjne opracowanie kanałów przy użyciu jednopilnikowego systemu. z jednoczesną irygacją Małoinwazyjne opracowanie kanałów przy użyciu jednopilnikowego systemu z jednoczesną irygacją Harmonogram szkoleń 2013 r. www.e-dental.pl HARMONOGRAM SZKOLEŃ Termin szkolenia Wykładowca Miejsce 26.01.2013

Bardziej szczegółowo

Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej Z uśmiechem przez życie. serdecznie zaprasza. Arena CEDE 2012 20-22.09.2012

Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej Z uśmiechem przez życie. serdecznie zaprasza. Arena CEDE 2012 20-22.09.2012 Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej Z uśmiechem przez życie serdecznie zaprasza Arena CEDE 2012 20-22.09.2012 W programie: Czwartek 20.09 10:30 11:00 Przygotowanie gabinetu do procedur higienicznych.pokaz

Bardziej szczegółowo

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu TAJEMNICA PIĘKNEGO UŚMIECHU Uśmiech jest ważny w wyrażaniu uczuć oraz świadczy o naszej osobowości. Dla poczucia pewności siebie istotne jest utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Protetyka i implantologia

Protetyka i implantologia Protetyka to dział stomatologii zajmujący się przywracaniem prawidłowej funkcji żucia i mowy, estetyki naturalnego uśmiechu i rysów twarzy, dzięki uzupełnianiu braków w uzębieniu. Braki zębowe są nie tylko

Bardziej szczegółowo

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków zębodołowych z zastosowaniem uzupełnień stałych

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków zębodołowych z zastosowaniem uzupełnień stałych Z C O D Z I E N N E J P R A K T Y K I lek. stom. Michał Sypień Współpraca: dr n. med. lek. stom. Katarzyna Bindek-Sypień, lek. stom. Tomasz Sypień Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków

Bardziej szczegółowo

Kraków. Wykładowcy: Prof. dr hab. Roberto Cocchetto Prof. dr hab. Tiziano Testori Dr n. med. Piotr Majewski

Kraków. Wykładowcy: Prof. dr hab. Roberto Cocchetto Prof. dr hab. Tiziano Testori Dr n. med. Piotr Majewski Wykładowcy: Prof. dr hab. Roberto Cocchetto Prof. dr hab. Tiziano Testori Dr n. med. Piotr Majewski Kraków Patronat Naukowy: Dr n. med. Piotr Majewski Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam Wszystkich

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE SPRAWOZDANIE z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE W dniach od 10 do 12 maja 2012 roku odbył się w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SEKCJI WAD ZASTAWKOWYCH SERCA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SEKCJI WAD ZASTAWKOWYCH SERCA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SEKCJI WAD ZASTAWKOWYCH SERCA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO data: 23 kwietnia 2016 r. (sobota) miejsce: Krakowski Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Praca z wykorzystaniem lup stomatologicznych 6 godz. PROGRAM:

Warsztaty Praca z wykorzystaniem lup stomatologicznych 6 godz. PROGRAM: PROGRAMY ZAJĘĆ dla studentów IV i V roku Kierunku Lekarsko - Dentystycznego w ramach projektu pn. COMPETENTIA - Podniesienie kompetencji studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Zajęcia,

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

UNC. Program Implantologii Stomatologicznej DENTISTRY. Department of Prosthodontics. UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC.

UNC. Program Implantologii Stomatologicznej DENTISTRY. Department of Prosthodontics. UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC. Program Implantologii Stomatologicznej UNC DENTISTRY Department of Prosthodontics MEDITERRANEAN PROSTHODONTIC INSTITUTE Castellon, Spain UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC. USA Recognized by

Bardziej szczegółowo

Wykładowcy - Podium Główne Lecturers - Main Podium

Wykładowcy - Podium Główne Lecturers - Main Podium Wykładowcy - Podium Główne Lecturers - Main Podium dr Jerzy Zbożeń (DICOI) Absolwent Âlàskiej Akademii Medycznej. Chirurg stomatolog prowadzàcy w asnà praktyk implantologicznà oraz firm Profident w Kielcach.

Bardziej szczegółowo

KURSY PRAKTYCZNE DLA LEKARZY i ASYSTENTEK IMPLANTOLOGIA - PROTETYKA - CHIRURGIA

KURSY PRAKTYCZNE DLA LEKARZY i ASYSTENTEK IMPLANTOLOGIA - PROTETYKA - CHIRURGIA KURSY PRAKTYCZNE DLA LEKARZY i ASYSTENTEK IMPLANTOLOGIA - PROTETYKA - CHIRURGIA Klinika CEOC jest ukoronowaniem naszej dotychczasowej drogi zawodowej, a zarazem ekscytującym początkiem nowego jej etapu;

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna Cennik usług Protetyka stomatologiczna Przegląd jamy ustnej Konsultacje specjalistyczne Proteza akrylowa całkowita Proteza częściowa (4-8 zębów) Mikro proteza (1-3 zębów) Proteza szkieletowa Proteza szkieletowa

Bardziej szczegółowo

SNORING 2014 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 6 th December Warszawa, 6 grudnia 2014

SNORING 2014 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 6 th December Warszawa, 6 grudnia 2014 SLEEP APNEA & SNORING 2014 for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR Warsaw, 6 th December 2014 CHRAPANIE i BEZDECHY DLA LARYNGOLOGÓW III MI DZYNARODOWE SEMINARIUM Warszawa, 6 grudnia 2014 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY NAJNOWSZE ZMIANY jak prawidłowo stosować przepisy k.p.

PRAWO PRACY NAJNOWSZE ZMIANY jak prawidłowo stosować przepisy k.p. WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH PRAWO PRACY NAJNOWSZE ZMIANY jak prawidłowo stosować przepisy k.p. 5 sierpnia br. Prezydent RP podpisał 2 ustawy nowelizujące kodeks pracy, zmiany wprowadzają: 1. Nowe zasady

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2010. Termin Temat Miejsce Organizator. Warszawa Hotel Sheraton, ul. Prusa 2. Dentist Kraków, Pl. Inwalidów 7/5

Lipiec 2010. Termin Temat Miejsce Organizator. Warszawa Hotel Sheraton, ul. Prusa 2. Dentist Kraków, Pl. Inwalidów 7/5 Lipiec 2010 Termin Temat Miejsce Organizator 1 lipca Zastosowanie miniimplantów w celu stabilizacji protez całkowitych Prowadzący: lek. dent. Łukasz Zadrożny Warszawa Hotel Sheraton, ul. Prusa 2 Dornwell

Bardziej szczegółowo

ZOBACZ JESZCZE WIĘCEJ

ZOBACZ JESZCZE WIĘCEJ SYSTEMY OBRAZOWANIA 3D ZOBACZ JESZCZE WIĘCEJ CHCESZ POZNAĆ Z BLISKA SYSTEMY OBRAZOWANIA LUB INNE NAJNOWSZE ROZWIĄZANIA W DZIEDZINIE STOMATOLOGII? ODWIEDŹ SHOWROOM FIRMY SIRONA Sirona Dental biuro i salon

Bardziej szczegółowo

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH Ciechocinek, 17.11.2014r. AGENDA SPOTKANIA Stan członkowski SHP Działania SHP w 2014r. Sytuacja finansowa SHP Plan działań

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

Praktyczne kursy implantologiczne Q-Implant Maraton

Praktyczne kursy implantologiczne Q-Implant Maraton Praktyczne kursy implantologiczne Q-Implant Maraton Informacje o kursie: TCP(Praktyczne Kolegium Trinon) i Trinon Titanium GmbH organizują od 5 lat praktyczne kursy implantologiczne. Na Kubie od 2003 r.

Bardziej szczegółowo

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny CENNIK MATERNIAK Prywatny Gabinet Stomatologiczny 2017 RENTGENODIAGNOSTYKA RTG punktowe RTG pantomograficzne Tomografia CBCT 1 łuk Tomografia CBCT 2 łuki Tomografia CBCT mikro 100 30 80 200 350 150 PROFILAKTYKA

Bardziej szczegółowo

SMART M PRO LASER DIODOWY W CODZIENNEJ PRAKTYCE

SMART M PRO LASER DIODOWY W CODZIENNEJ PRAKTYCE SMART M PRO LASER DIODOWY W CODZIENNEJ PRAKTYCE SZKOLENIE LASEROWE 23 LISTOPADA 2017, KRAKÓW Zapraszamy do udziału w szkoleniu ze światowej sławy ekspertem w dziedzinie Stomatologii Laserowej Prof. Giovanni

Bardziej szczegółowo

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE 2016 CENNIK ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE MARIA MATLOK SZANOWNY PACJENCIE Proszę zwrócić uwagę, że cennik jest informacją ogólną, nie uwzględniającą specyfikacji każdego przypadku.

Bardziej szczegółowo

z dnia 10 lutego 2017 r.

z dnia 10 lutego 2017 r. UCHWAŁA Nr 35/17/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na organizację doskonalenia zawodowego Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 6

Bardziej szczegółowo

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII Warszawa 12-14.05.2016 Pierwsze powiadomienie XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY Warsaw, May

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe.

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe. TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk pracy i fantomów. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne.

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ DOBRY PAŃSTWU. Program spotkania. - Ankiety CEDE 2012

DZIEŃ DOBRY PAŃSTWU. Program spotkania. - Ankiety CEDE 2012 DZIEŃ DOBRY PAŃSTWU Program spotkania 11,00 11,30 Zapraszamy na wycieczkę po pawilonie nr 15 11,40 12,00 Pan Prezes Przemysław Trawa CO W MIEJSCE PAWILONU 8A? 12,00 12,45 Prof. Henryk Mruk SKUTECZNY UDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

23. Mi dzynarodowe Targi Stomatologiczne w Krakowie 19-21. Nowy obiekt: marca. Kraków. ul. Galicyjska 9. targi. www.krakdent.pl

23. Mi dzynarodowe Targi Stomatologiczne w Krakowie 19-21. Nowy obiekt: marca. Kraków. ul. Galicyjska 9. targi. www.krakdent.pl 23. Mi dzynarodowe Targi Stomatologiczne w Krakowie 19-21 marca 2015 Kraków Nowy obiekt: ul. Galicyjska 9 targi www.krakdent.pl Targi w Krakowie: doêwiadczenie i rzetelnoêç Targi w Krakowie Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

IMPLANTY STOMATOLOGICZNE

IMPLANTY STOMATOLOGICZNE IMPLANTY STOMATOLOGICZNE W HARMONII Z NATURĄ Biogenesis to powstała w 2008 roku firma implantologiczna łącząca najwyższe standardy jakościowe produkcji, zaawansowaną technologię biomedyczną oraz wieloletnie

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM PROTETYKI - CPT

CURRICULUM PROTETYKI - CPT CURRICULUM PROTETYKI - CPT Curriculum Protetyki CPT to szkolenie na poziomie podstawowym i średnim przeznaczone przede wszystkim dla lekarzy stomatologów, którzy mają zamiar usystematyzować i ugruntować

Bardziej szczegółowo

Edukacyjny kurs Open Dental Community na hiszpańskim wybrzeżu Marbella. 15-21 września 2014 r.

Edukacyjny kurs Open Dental Community na hiszpańskim wybrzeżu Marbella. 15-21 września 2014 r. Edukacyjny kurs Open Dental Community na hiszpańskim wybrzeżu Marbella Edukacyjny kurs Open Dental Community na hiszpańskim wybrzeżu Marbella Lista wykładowców Dr Antonio Rey Gill president OpDeCo Hiszpanii

Bardziej szczegółowo

CS 9300. Innowacyjny System Obrazowania CS 9300. Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu.

CS 9300. Innowacyjny System Obrazowania CS 9300. Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu. CS 9300 Innowacyjny System Obrazowania CS 9300 Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu. Wyjątkowa funkcjonalność. Niespotykana dokładność. Poczynając od obrazowania

Bardziej szczegółowo

zaproszenie na sympozjum

zaproszenie na sympozjum zaproszenie na sympozjum Wrocław 15. 10. 2010 Łódź 16. 10. 2010 Dr Joseph Sabbagh Praktyczne wykorzystanie zjawiska adhezji bezpośredniej przy wypełnianiu ubytków w zębach przednich i bocznych. Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 lipca 2016 r.

z dnia 29 lipca 2016 r. UCHWAŁA Nr 130/16/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na organizację doskonalenia zawodowego Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 6

Bardziej szczegółowo

Stomatologia. Chirurgia szczękowa

Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU 1-49 Wydawnictwa informacyjne i ogólne WU 50-95 Etyka. Praktyka zawodowa i personel. Dokumentacja WU 100-113.7 Anatomia. Fizjologia. Higiena WU 140-166 Choroby.

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe postępowanie w leczeniu implantologicznym szczęki z zastosowaniem CBCT i CAD/CAM

Kompleksowe postępowanie w leczeniu implantologicznym szczęki z zastosowaniem CBCT i CAD/CAM _terapie kompleksowe Kompleksowe postępowanie w leczeniu implantologicznym szczęki z zastosowaniem CBCT i CAD/CAM Complex proceeding in implantological treatment for the maxilla by means of a CBCT and

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

I Śląskie Spotkania Implantologiczne

I Śląskie Spotkania Implantologiczne Piotr Jędrzejewski Przewodniczący ŚSI Rafał Zagalak Bielsko-Biała Tomasz Kupka Sebastian Gibiec 6 czerwca 2014 r. lek. stom. Jarosław Rajczyk lek. stom. Paweł Zimny mgr Krzysztof Haniewicz I Śląskie Spotkania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla kierunku Inżynieria Materiałowa

Prezentacja dla kierunku Inżynieria Materiałowa Prezentacja dla kierunku Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria stomatologiczno-implantologiczna dr n. med. Jacek Ciesielski Lekarz dentysta Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Kierunek:

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Sympozjum naukowe 2012

Sympozjum naukowe 2012 Z A P R O S Z E N I E Sympozjum naukowe 2012 Szanowni Państwo! Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z.o.o. w Konstancinie jest ośrodkiem specjalizującym się w rehabilitacji neurologicznej i schorzeń

Bardziej szczegółowo

Chirurgia szczękowo-twarzowa i stomatologia

Chirurgia szczękowo-twarzowa i stomatologia Międzynarodowa Konferencja VetCo Chirurgia szczękowo-twarzowa i stomatologia 16-17 maja 2015 Warszawa Materiały konferencyjne Wydawca biuletynu: VetCo Veterinary Consulting & Control Al. 3 Maja 7/2, 00-401

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowy Świąteczny Wieczór Implantologiczny

Jubileuszowy Świąteczny Wieczór Implantologiczny Jubileuszowy Świąteczny Wieczór Implantologiczny Patronat: prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Dziekan Wydziału Lekarsko Dentystycznego WUM, prezydent Akademii Pierre Faucharda Naukowe dowody i biologiczne

Bardziej szczegółowo

Hotel Mercure Kasprowy, Szymaszkowa, 34 500 Zakopane

Hotel Mercure Kasprowy, Szymaszkowa, 34 500 Zakopane INFORMACJE OGÓLNE III Konferencja Naukowo Szkoleniowa CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO U DZIECI PROBLEMY DIAGNOSTYKI I TERAPII Hotel Mercure Kasprowy, Zakopane 15 16 marca 2013 MIEJSCE OBRAD Hotel Mercure Kasprowy,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń branżowych

Harmonogram szkoleń branżowych Harmonogram szkoleń branżowych LIPIEC PAŹDZIERNIK 2013 Lipiec 6 lipca tel. 663 204 522 6-7 lipca 13 lipca 14 lipca 20 lipca 21 lipca 27 lipca Odbudowy kompozytowe technika warstwowa. Korona, inlay/onlay.

Bardziej szczegółowo

VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SALMED - LABORATORIUM 2012

VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SALMED - LABORATORIUM 2012 VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SALMED - LABORATORIUM 2012 Medyczne laboratorium diagnostyczne w systemie opieki zdrowotnej stan aktualny i perspektywy rozwoju ZAPROSZENIE 14-15 marca 2012 Poznań Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Dofinansowane doradztwo Krajowej Sieci Innowacji dla przedsiębiorców

Dofinansowane doradztwo Krajowej Sieci Innowacji dla przedsiębiorców Dofinansowane doradztwo Krajowej Sieci Innowacji dla przedsiębiorców Jerzy Bagiński, FPE Seminarium dla MSP, Katowice 26.11.2014 2 Cele i aktualna działalność Fundacji Działa nieprzerwanie od 1992 roku

Bardziej szczegółowo

Karta implantologiczna

Karta implantologiczna REGULAMIN PRODUKTU Karta implantologiczna Wariant 3000/5000/10000 1. Definicje. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: Medicover, ORGANIZATOR Medicover Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dnia 20 stycznia 2016 roku Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dnia 20 stycznia 2016 roku Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Dnia 20 stycznia 2016 roku Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podjęła uchwałę o nadaniu dr n. med. Grzegorzowi Przybylskiemu

Bardziej szczegółowo

ORTODONCJA Informator szkoleniowy 2015

ORTODONCJA Informator szkoleniowy 2015 1 2 3 4 5 6 7 Nowoczesna ortodoncja. Szybkie i stabilne efekty leczenia. Problemy wymiaru pionowego w odniesieniu do estetyki i biomechaniki. Diagnostyka i planowanie leczenia. Cefalometria krok po kroku.

Bardziej szczegółowo

e-przewodnik dla pacjentów z zakresu medycznej poprawy urody.

e-przewodnik dla pacjentów z zakresu medycznej poprawy urody. e-przewodnik dla pacjentów z zakresu medycznej poprawy urody. Jak znaleźć dobrego specjalistę i odpowiednią klinikę? W jaki sposób dokonać najlepszego wyboru? Naszym zdaniem obowiązkiem pacjenta jest zasięganie

Bardziej szczegółowo

Możliwości, problemy i niedostatki w opiece chirurgicznej nad dziećmi województwa lubuskiego.

Możliwości, problemy i niedostatki w opiece chirurgicznej nad dziećmi województwa lubuskiego. Możliwości, problemy i niedostatki w opiece chirurgicznej nad dziećmi województwa lubuskiego. Dr n. med. Piotr Gajewski Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chirurgii Dzieci cej na terenie Województwa Lubuskiego

Bardziej szczegółowo

kompozyt-expo www.kompozyty.krakow.pl Kraków,05-06 paêdziernika 2016 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych

kompozyt-expo www.kompozyty.krakow.pl Kraków,05-06 paêdziernika 2016 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych kompozyt-expo 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych Kraków,05-06 paêdziernika 2016 www.kompozyty.krakow.pl Najwa niejsze wydarzenie w bran y Mi dzynarodowe Targi Materiałów,

Bardziej szczegółowo

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Usługa Powszechna Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Konferencja PIIT: Przyszłość Usługi Powszechnej i mobilnego Internetu w technologiach UMTS/LTE 9 czerwca 2010 roku, Hotel Mercure

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2013 r.

Biuro Karier Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2013 r. Biuro Karier Politechniki Łódzkiej Łódź, 2013 r. Usługi Biura Karier PŁ Na stronie pojawia się codziennie kilkanaście nowych ofert pracy, staży oraz praktyk. Wizyta w Biurze Karier pomoże Wam w napisaniu

Bardziej szczegółowo

TOMOGRAF CS 8100 SC 3D TWOJA PRAKTYKA ZASŁUGUJE NA NAJWYŻSZY POZIOM ODKRYJ WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI OBRAZOWANIA DZIĘKI WSZECHSTRONNEMU URZĄDZENIU 4-IN-1

TOMOGRAF CS 8100 SC 3D TWOJA PRAKTYKA ZASŁUGUJE NA NAJWYŻSZY POZIOM ODKRYJ WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI OBRAZOWANIA DZIĘKI WSZECHSTRONNEMU URZĄDZENIU 4-IN-1 TOMOGRAF CS 8100 SC 3D TWOJA PRAKTYKA ZASŁUGUJE NA NAJWYŻSZY POZIOM ODKRYJ WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI OBRAZOWANIA DZIĘKI WSZECHSTRONNEMU URZĄDZENIU 4-IN-1 MILOWY KROK W STOMATOLOGII CYFROWEJ Od dziś jedno z najdoskonalszych

Bardziej szczegółowo

Kiedy leczyć, a kiedy podjąć decyzję o ekstrakcji rola diagnostyki 3D w zwiększaniu skuteczności leczenia

Kiedy leczyć, a kiedy podjąć decyzję o ekstrakcji rola diagnostyki 3D w zwiększaniu skuteczności leczenia _CBCT Kiedy leczyć, a kiedy podjąć decyzję o ekstrakcji rola diagnostyki 3D w zwiększaniu skuteczności leczenia Continuation of treatment or extraction how 3D diagnostics can increase treatment eficiency

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

W związku z tym zapraszam Państwa na szkolenie organizowane przez moją Kancelarię, na

W związku z tym zapraszam Państwa na szkolenie organizowane przez moją Kancelarię, na Poznań, 25 marca 2015 r. Szanowni Państwo, prowadzenie gabinetu dentystycznego to trudne i odpowiedzialne zadanie. Jestem pewna, że w świadczeniu usług medycznych są Państwo profesjonalistami i zawsze

Bardziej szczegółowo

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Warszawa, 14.06.2011 Życiorys Krystyna Księżopolska- Orłowska prof. ndzw. dr hab. n. med. Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo