zeszyty naukowe 1 (70) 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zeszyty naukowe 1 (70) 2014"

Transkrypt

1 zeszyty naukowe 1 (70) 2014 warszawa 2014

2 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof. dr hab. Wirginia Cytowicz-Karpiłowska prof. dr hab. Tadeusz Juszkiewicz dr Piotr Dominik dr Edward Modzelewski sekretarz redakcja dr Edward Modzelewski redaktor naczelny mgr Iwona Grotowska sekretarz redakcji Zeszyt poświęcony zagadnieniom dotyczącym zdrowia, turystyki i ekonomii oraz problematyce prawnej, politycznej, społeczno-kulturalnej i naukowo-dydaktycznej adres redakcji Almamer Szkoła Wyższa Warszawa, ul. Wolska 43 skład i łamanie Igor Hermanowski Redakcja i Korekta mgr Jolanta Sierakowska Copyright by ALMAMER Szkoła Wyższa, Warszawa 2014 ISSN wersja drukowana ISSN (e-book) PDF druk i oprawa Zakład Wydawniczy DrukTur sp. z o.o. Warszawa, ul. Wolska 43 tel Zamówienia i prenumerata tel

3 Spis treści/contents ZE ŚWIATA FOREIGN Znaczenie czynników geopolitycznych w rozwoju mołdawskiej państwowości (zarys problemu) 9 The meaning of geopolitical factors in development of the state of Moldova (outline of the problem) Małgorzata Sikora-Gaca Pozycja amicus curiae w rozstrzyganiu sporów w Światowej Organizacji Handlu 23 The place of amicus curiae in solving disputes in the World Trade Organization Agnieszka Stępień-Trela POLITYCZNA RÓWNOŚĆ KOBIET I MĘŻCZYZN W UNII EUROPEJSKiEJ 37 POLITICAL EQUALITY BETWEEN WOMEN AND MEN IN THE EUROPEAN UNION Henryk Binkowski ZAGADNIENIA EKONOMICZNE ECONOMIC ISSUES Wybrane elementy fundamentów makroekonomicznych Polski (na przełomie dwóch pierwszych dekad XXI wieku) 63 Selected aspects of macroeconomic foundations of Poland (at the turn of the first two decades of the 21st century) Janusz Merski, Stanisław Zięba Zarządzanie należnościami handlowymi a płynność finansowa 77 Managing commercial charges and cash flow Elżbieta Klamut Zysk w przedsiębiorstwie pojęcie, rodzaje i funkcje 93 Profit in enterprise concept, types and functions Artur Fiks SAMOZATRUDNIENIE JAKO FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA WŁASNY RACHUNEK W OPINII ANKIETOWANYCH 107 SELF-EMPLOYMENT AS A FORM OF BUSINESS ACTIVITY ON YOUR OWN FOLLOWING THE FEEDBACK OPINIONS BOŻENA OLSZEWSKA, KRYSTIAN WOJTCZAK

4 4 spis treści Franczyza jako forma prowadzenia działalności gospodarczej 137 Franchising as a form of business activity Małgorzata Oziębło Neuromarketing jako koncepcja zarządzania a etyka w biznesie 151 Neuromarketing as a method of management and business ethics Andrzej Olak PROBLEMATYKA TURYSTYCZNA I KRAJOZNAWCZA TOURIST AND COUNTRY-LOVERS ISSUES Historia magistra vitae. Praktyczny wymiar historii turystyki 163 A Practical Dimension of Tourism History Jan Paweł Piotrowski Formy aktywności ruchowej spotykane w programach Zielonych Szkół 187 Forms of physical activity encountered in Green Schools curricula Justyna Kościelnik ZRÓŻNICOWANIE WARSZAWSKIEGO ODCINKA WISŁY POD WZGLĘDEM ATRAKCYJNOŚCI REKREACYJNEJ 215 WARSAW section of the VISTULA from the viewpoint of its diversity as for RECREATIONAL ATTRACTIVENESS Agata Stefanowska Kształtowanie osobowości społecznej wśród pracowników hotelu jako wyraz innowacyjnego podejścia do pracy z zespołem 231 Shaping social personality among hotel workers as an expression of innovative approach to teamwork Piotr Dominik Aktywność fizyczna w życiu pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 243 Physical activity in the lives of employees at Warsaw School of Economics Elżbieta Biernat, Piotr Brudnicki, Marcin Stachowicz Miejsce Zielonych Szkół w procesie edukacji dzieci i młodzieży szkolnej 255 Place of Green Schools in the teaching process of children and teenagers Justyna Kościelnik Komodyfikacja przygody w turystyce i rekreacji 271 Commodification of adventure in tourism and recreation Dagmara Chylińska, Gerard Kosmala

5 spis treści 5 ZDROWIe HEALTH Alkaloidy JAKO związki o aktywności przeciwnowotworowej spotykane w życiu CODZIENNYM 295 Alkaloids encountered in everyday life as chemical compounds with anti-tumour abilities Anna Bogucka-Kocka, Anna Och, Marek Och, Tomasz Kubrak, Janusz Kocki, Daniel Załuski ASPEKTY PRAWNE WYKONYWANIA ZAWODU FIZJOTERAPEUTY W POLSCE 309 The legal aspects of practicing physiotherapist in Poland Joanna Jasińska ŚWIADOMOŚĆ MIESZKAŃCÓW LUBLINA I OKOLIC NA TEMAT ŻYWNOŚCI MODYFIKOWANEJ GENETYCZNIE 319 GMO THE CONSCIOUSNESS OF RESIDENTS OF LUBLIN AND THE SURROUNDING AREA Jolanta Karwat, Paulina Gil-Kulik, Lidia Kotuła, Alicja Niedojadło, Anna Och, Marek Och, Magdalena Sawiuk, Janusz Kocki, Anna Bogucka-Kocka, Daniel Załuski Styl życia aktorów aktywny fizycznie 329 Lifestyle of actors physically active Elżbieta Biernat NAUKA KULTURA BEZPIECZEŃSTWO SCIENCE CULTURE SAFETY WPROWADZENIE DO E-LEARNINGU 347 INTRODUCTION TO E-LEARNING Marlena Plebańska Polska pedagogika kultury ocalenie dziedzictwa i próba jego restytucji jako zadanie Biblioteki Pedagogiki Kultury 359 Polish pedagogy of culture saving heritage and attempt of its restoration as a task for the Pedagogy of Culture Library Andrzej Ciążela, Bronisław Treger NIEZESPOLONA ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 381 NON-COMBINED ADMINISTRATION OF NATIONAL SECURITY MIROSŁAW KARPIUK Recenzje Reviews Semiotyka sportu Recenzja monografii naukowej tomasza michaluka semiotyczne i pragmatyczne zagadnienia teorii sportu 401 semiotic of sport Review of scientific monograph by tomasz michaluk semiotic and pragmatic questions of the theory of sport zbigniew krawczyk

6 ZE ŚWIATA FOREIGN

7 Znaczenie czynników geopolitycznych w rozwoju mołdawskiej państwowości (zarys problemu) The meaning of geopolitical factors in development of the state of Moldova (outline of the problem) Małgorzata Sikora-Gaca Politechnika Koszalińska Liczne czynniki geopolityczne i geostrategiczne w sposób istotny kształtują rozwój mołdawskiej państwowości. W przypadku Republiki Mołdawii należy zwrócić uwagę przede wszystkim na historyczną granicę między światem romańskim a słowiańskim. W Europie Południowo-Wschodniej kraj ten stanowi naturalną zaporę między Wschodem a Zachodem, co jest konsekwencją pozycji geograficznej. Ponadto terytorium Mołdawii wyznacza naturalną strefę buforową między Sojuszem Północnoatlantyckim i Wspólnotą Niepodległych Państw. Jest to podstawowa geopolityczna cecha tego państwa. Numerous geopolitical and geostrategic factors predominantly shape development towards Moldovan statehood. While talking about the Republic of Moldova, attention has to be drawn to the historical boundary between Roman and Slavic worlds. In South-Eastern Europe this country makes a natural barrier between East and West, what follows its geographical position. Moreover, the territory of Moldova makes a natural buffer zone between the North American Treaty Organization and the Commonwealth of Independent States. This is the basic geopolitical feature of this country. Mołdawia staje się polityczną granicą między europejską i rosyjską strefą wpływów, blokiem zbudowanym na linii Pekin Moskwa. Granice historyczne to jedno z największych obciążeń, z jakim współczesne mołdawskie społeczeństwo musi się borykać. Zob. O. Serebrian, Geopolityczne uwarunkowania Republiki Mołdowy, Zeszyty Naukowe Koła Wschodnioeuropejskiego Stosunków Międzynarodowych 2003, nr 2, s. 10. Zob. J. Solak, Siedemnaście kroków do NATO, Biuro Prasy i Informacji Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1999.

8 Pozycja amicus curiae w rozstrzyganiu sporów w Światowej Organizacji Handlu The place of amicus curiae in solving disputes in the World Trade Organization Agnieszka Stępień-Trela Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Światowa Organizacja Handlu jest międzynarodową organizacją gospodarczą regulującą stosunki handlowe między państwami. Porozumienie ustanawiające WTO oraz załączniki stanowiące jego integralną część, poza przepisami poświęconymi funkcjonowaniu organizacji, zawierają także przepisy dotyczące metod rozstrzygania sporów handlowych powstałych między członkami organizacji. Na tym tle uwidacznia się rola amicus curiae jako uczestników zarówno postępowania panelowego, jak i procedury odwoławczej. Brak przepisów prawnych regulujących ich pozycję, a także niejednolite stanowisko organów orzekających i organu apelacyjnego powodują liczne kontrowersje w tym zakresie. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie problematyki rozstrzygania sporów w WTO, a także pozycji amicus curiae na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, rozstrzygnięcia paneli oraz organu apelacyjnego. The World Trade Organization is an organization governing international economic relations. This organization has its own dispute settlement procedure. Since 1995 more and more actors seeking to actively engage in this procedure. Lack of clear regulation of amicus curiae participation in WTO causes many controversies in this area. In addition panels and Appellate Body reports doesn t give a clear answer whether they can or not participate in dispute settlement procedure in WTO. Agnieszka Stępień-Trela adiunkt i prodziekan w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie; doktor nauk prawnych; w 2011 r. obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Warszawskim pt. Procedura rozstrzygania sporów w Światowej Organizacji Handlu; jej głównym obszarem zainteresowań jest prawo międzynarodowe, w tym międzynarodowe prawo handlowe oraz sądownictwo międzynarodowe; autorka licznych publikacji poświęconych tematyce w tym zakresie.

9 9 POLITYCZNA RÓWNOŚĆ KOBIET I MĘŻCZYZN W UNII EUROPEJSKiEJ POLITICAL EQUALITY BETWEEN WOMEN AND MEN IN THE EUROPEAN UNION Henryk Binkowski ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie W artykule poruszono najważniejsze elementy dotyczące genezy i stanu obecnego polityki równouprawnienia kobiet i dążenia do wyrównania szans w Unii Europejskiej. Wspólnota zapewnia instytucjonalne gwarancje równości. Kwestią niezwykle ważną jest jednak to, jak wygląda strona praktyczna realizacji tych gwarancji, jakie są przyczyny niezadowalającego tempa zmian w polityce równościowej, zbyt wolnego wzrostu udziału kobiet w życiu politycznym Europy, w zajmowaniu znaczącej pozycji w systemie politycznym Unii Europejskiej. Zaprezentowane dane ilustrują stan obecny rzeczywistej partycypacji kobiet w instytucjach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem Parlamentu Europejskiego. Wskazano na kobiety, które odniosły sukces w Parlamencie Europejskim, wśród nich europosłanki z wybranych krajów UE i Polski. Analiza problemu dowodzi, że wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz polityczne powinny decydować i być głównymi wyznacznikami sukcesu w polityce. Nadal jednak płeć jest czynnikiem ograniczającym równy udział kobiet i mężczyzn w życiu politycznym Europy. The article discusses the most important elements concerning origin and present condition of the equal rights for women policy and tendency to level off chances in the European Union. The community provides with institutional guarantee of equality. However, an extremely important issue is the practical realisation of this guarantee, what are reasons of unsatisfactory pace of changes in policy of equality, too slow increase of women s participation of European political life, in promoting to higher position in the European Union. Presented data depict the current state of women s participation in European institutions, with special regard to the European Parliament. Women who have been successful in the European Parliament, also Members of Parliament form selected EU countries including Poland, are outlined in the article. The analysis of the issue proves that vocational and political education should be decisive as for the success in politics. However, it is still the gender as the factor restricting equal participation of men and women in European political life.

10 ZAGADNIENIA EKONOMICZNE ECONOMIC ISSUES

11 11 Wybrane elementy fundamentów makroekonomicznych Polski (na przełomie dwóch pierwszych dekad XXI wieku) Selected aspects of macroeconomic foundations of Poland (at the turn of the first two decades of the 21st century) Janusz Merski, Stanisław Zięba ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie Słabo upowszechniona jest społeczna świadomość, że fundamenty polityki makroekonomicznej determinują w istocie warunki społeczne, w tym poziom bytu obywateli. O długu publicznym przeciętny obywatel nie ma najmniejszego pojęcia. Deficyt budżetowy jest kategorią abstrakcyjną. Liczy się to, jak wysoka jest cena chleba i kiełbasy w supermarkecie. Wyniki badań ankietowych, jakie wykonano w roku 2011 na populacji 120 respondentów przez studentów Wydziału Ekonomicznego ALMAMER Szkoły Wyższej, ukazały obraz nikłej wiedzy ekonomicznej i znajomości elementarnych zależności z jednej strony między polityką pieniężną i fiskalną państwa, a z drugiej strony między dochodami i poziomem bytu społeczeństwa. Rzeczywisty stan finansów publicznych, bezrobocia, długu publicznego, zwłaszcza od 2008 r., przedstawia się o wiele gorzej niż wcześniejsze założenia. Jednocześnie wzmaga się roszczeniowa postawa silnych i to kilkunastu związków zawodowych zwrócona do pustej państwowej kasy po pieniądze budżetowe bez wiarygodnej, pozytywnej oferty ze swojej strony. Stan bierności i nurtujące ubogie warstwy społeczne frustracje w wyniku dużego i wciąż rosnącego rozwarstwienia materialnego, blisko 13,5% bezrobocia, uaktywniają siły politycznej opozycji. Występują nadal niezmniejszające się różnice poziomu rozwoju i zamożności ludności w poszczególnych regionach i mimo znacznych transferów finansowych z Unii Europejskiej na wspieranie spójności regionalnej województwa południowo-wschodnie wykazują poziom PKB per capita o 40% niższy od średniej krajowej. Polityka spójności na kolejną perspektywę finansową na lata , a szczególnie na rozwój obszarów wiejskich wymaga gruntownej przebudowy, w tym rezygnacji z dotychczasowej mnogości celów i koncentracji środków na prorozwojowe ontogeniczne czynniki i wzrost konkurencyjności. W polityce społecznej pojawia się widmo zagrożenia bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia emerytalnego w dużej mierze wywołane wprowadzonym w 1999 r. przymusowym odprowadzaniem części składek do kapitałowego systemu otwartych funduszy emerytalnych oraz przywilejami składkowymi (np. rolników) pomniejszającymi wpływy do ZUS. Wielkie były i są nadal opory społeczne oraz brak determinacji politycznej partii rządzących do przeprowadzenia niezbędnych, a społecznie dotkliwych, koniecznych reform gospodarczych i społecznych, a szczególnie finansów publicznych. Stan obecny (w 2013 r. w okresie pełzającej stagnacji) rodzi, zwłaszcza w drugiej połowie roku, symptomy odwrócenia spadkowego trendu w gospodarce i przełamywania stagnacji. Zaznacza się wzrost produkcji przemysłowej, inwestycyjnej, mamy do czynienia z silniejszym impulsem eksportowym, nie maleje popyt wewnętrzny.

12 12 Nie bez pozytywnego wpływu pozostaje korzystniejsze otoczenie zewnętrzne (sytuacji gospodarczej) Unii Europejskiej, zwłaszcza Republiki Federalnej Niemiec, największego partnera i sąsiada, a także głównego importera polskich towarów i usług. Social awareness concerning foundations of macroeconomic policy which essentially determine social conditions including living standard of citizens, is weakly popularised. A simple citizen is unaware of public debt. Budget deficit is an abstract category. What is considered is the price of bread and sausage in a supermarket. Results of the survey carried out in 2011 by students of the Economic Department of ALMA- MER University on the population of 120 respondents, have shown, on the one hand, the picture of faint knowledge of economics and basic dependences between monetary and fiscal policy of the state, and income and the level of living standard of society from the other. However, the real condition of public finance, unemployment, public debt since 2008 in particular, are much worse than previously assumed. Simultaneously, too much is taken for granted and claims for budget money from a few trade unions are rising without a positive response from them. The state of social frustration due to a large and still increasing material stratification, 13.5% of unemployment fuel political power of the opposition. There are still present not diminishing differences in the level of development and affluence in subsequent regions, and despite considerable financial transfers from the European Union to support regional cohesion, south-eastern provinces indicate the GDP per capita about 40% lower than the country s average. The policy of cohesion requires substantial restructuring, and also resigning from many objectives and concentrating means towards developmental, ontogenic factors and increasing of competitiveness. Social policy faces the endangered safety of pension support, to a great extent, caused by falling assets in the capital system of Open Pension Funds. In such a situation there are great internal and external qualms about performing economic and social reforms, and in the aspect of public finance, which are necessary but socially acute. However, the present condition (in 2013 at the top of stagnation) bears symptoms of breaking the recession. Stronger export impulse, internal demand, investment and more favourable external surrounding (social situation) of the European Union, particularly, the Federal German Republic the biggest neighbour, partner and the main importer of Polish goods and services can be remarked.

13 13 Zarządzanie należnościami handlowymi a płynność finansowa Managing commercial charges and cash flow Elżbieta Klamut Społeczna Akademia Nauk w warszawie Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza. Nasza wiedza jest zawsze ograniczona, podczas gdy wyobraźnią ogarniamy cały świat Albert Einstein Imagination is more important than knowledge. Our knowledge is always limited whereas our imagination can grasp the whole world Albert Einstein Kłopoty z uzyskaniem należności za dostawy w czasach kryzysu ma zdecydowana większość przedsiębiorstw. Zarządzanie należnościami jest więc niezwykle ważne dla ciągłego rozwoju działalności gospodarczej. Zapobieganie powstawaniu zbyt dużej wartości nieściągalnych należności zmniejsza ryzyko utraty płynności finansowej, a tym samym zmniejsza ryzyko utraty ciągłości działania i rozwoju. Jak zapobiegać powstawaniu nieściągalnych należności? Jak unikać niesolidnych kontrahentów? Czy można wyeliminować współpracę z takimi klientami? To tylko niektóre z zagadnień poruszanych w niniejszym opracowaniu. During crisis problems with receiving delivery charges are suffered by vast majority of entrepreneurs. That is why, managing commercial charges is extremely important for constant development of business activity. How to prevent uncollectable receivables? How to avoid unreliable contracting parties? Is it possible to exclude cooperation with such clients? These are only a few of the issues discussed in the study.

14 14 Zysk w przedsiębiorstwie pojęcie, rodzaje i funkcje Profit in enterprise concept, types and functions Artur Fiks ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie W prezentowanym artykule podjęto próbę scharakteryzowania pojęcia zysku ze względu na jego rolę w przedsiębiorstwie. Omówiono między innymi kwestie dotyczące pojęcia zysku oraz innych pojęć z nim związanych. Przedstawiono również problem kalkulacji zysku oraz jego rodzajów. W dalszej części artykułu zaprezentowane zostały rozważania dotyczące teorii zysku jako celu przedsiębiorstwa z punktu widzenia argumentów za i przeciw. Omówiony został również problem udziału zysku w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa zarówno w procesie samofinansowania, jak i samospłaty. W ostatniej części artykułu przedstawione zostało zagadnienie wykorzystania zysku jako miernika efektywności przedsiębiorstwa w różnych obszarach jego działalności. The present article makes an attempt to characterise the concept of profit from the viewpoint of its role in enterprise. Among others, there have been discussed such issues as the concept of profit and definitions of notions connected with it. Also, the subject of profit evaluation and its types were analysed. The further part of the article contains deliberations concerning the theory of profit as the objective of enterprise both from the viewpoint its advantages and disadvantages. In addition, the problem of profit contribution to financing enterprise s activities has been analysed both in the self-financing process and self-repayment. The last part of the article presents the issue of utilising profit as an indicator of enterprise efficiency in various areas of its activity.

15 15 SAMOZATRUDNIENIE JAKO FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA WŁASNY RACHUNEK W OPINII ANKIETOWANYCH SELF-EMPLOYMENT AS A FORM OF BUSINESS ACTIVITY ON YOUR OWN FOLLOWING THE FEEDBACK OPINIONS BOŻENA OLSZEWSKA ALMAMER SZKOŁA WYŻSZA w Warszawie KRYSTIAN WOJTCZAK W artykule podjęto istotny problem dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek w formie samozatrudnienia w gospodarce rynkowej. O szansie powodzenia planowanej działalności gospodarczej decyduje wiele czynników. Dlatego też bardzo ważne jest, aby przed rozpoczęciem prowadzenia przedsiębiorstwa dokonać szczegółowej analizy zarówno własnych możliwości, jak i niezbędnych zasobów materialnych i niematerialnych, dostępu do odpowiednich kanałów zbytu, możliwości uzyskania odpowiednich zezwoleń itp. Należy określić realne szanse na powodzenie założonego przedsiębiorstwa. Odpowiednia strategia organizacyjna i strategia finansowania musi określać konkretne cele i sposoby ich realizacji. Sukces przedsiębiorstwa zależy od przewagi konkurencyjnej, która tkwi w jego wnętrzu. Jednoosobowe przedsiębiorstwo konkurencyjne musi posiadać charakterystyczne cechy widoczne i rozpoznawalne dla klientów, celowo kreowane przez przedsiębiorstwo dla zdobycia klientów. Badania przeprowadzone na użytek artykułu pozwolą ocenić i pokazać opinię respondentów na temat prowadzenia działalności gospodarczej w formie samozatrudnienia. The article covers an important issue, namely, running a business activity on one s own in the form of self-employment in the market economy. In order to be successful in an intended business activity a lot of factors should be considered. That is why, it is very important that before initiating a business activity, a detailed analysis should be performed in such fields as entrepreneur s abilities, necessary financial and non-financial sources, access to appropriate merchandising, possibility to be granted appropriate licenses, etc. Also, realistic chances of successful entrepreneurship should be determined. Clear objectives and methods of achieving them must be determined by appropriate organizational and financial strategies. The success of enterprise depends on competitive advantage which is placed in its core. Individual competitive enterprise should bear characteristic features which are noticeable and recognizable for customers, intentionally created by the enterprise in order to reach customers. The research carried out for the needs of the article will allow to assess and present respondents views on running business activity in the form of selfemployment.

16 16 Franczyza jako forma prowadzenia działalności gospodarczej Franchising as a form of business activity Małgorzata Oziębło Społeczna Akademia Nauk w Warszawie Celem artykułu jest zaprezentowanie franczyzy jako formy prowadzenia działalności gospodarczej. Każdego roku przybywa przedsiębiorców zainteresowanych tą formą współpracy, znajdujących w niej sposób na osiągnięcie sukcesu, którego podstawą jest sprawna współpraca między franczyzobiorcą a franczyzodawcą konceptu. W artykule omówiono istotę i rodzaje franczyzy, jej rolę w przedsiębiorczości, zalety i wady wynikające ze współpracy dla obu stron oraz opisano teoretyczne i praktyczne aspekty organizacji systemu franczyzy. The objective of the article to present franchising as a method of running business activity. Every year more and more entrepreneurs are interested in this form of cooperation. They find here a way to be successful, in which cooperation between franchiser of the idea and franchisee is essential. The article discusses the essence and types of franchising, its role in entrepreneurship, advantages and disadvantages which result from mutual cooperation, theoretical and practical organizational aspects of the system of franchising. Neuromarketing jako koncepcja zarządzania a etyka w biznesie Neuromarketing as a method of management and business ethics Andrzej Olak Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. bronisława markiewicza w Jarosławiu Dobre zarządzanie biznesem to zarządzanie jego przyszłością, a zarządzanie przyszłością to zarządzanie informacją. M. Harper

17 Zależności i powiązania różnych obszarów wiedzy mają charakter międzynarodowy, wobec czego granice terytorialne czy kulturowe nie mają żadnego znaczenia. Nieustanne poszukiwanie interdyscyplinarnych czy wręcz prakseologicznych zależności stwarza nowe możliwości rozwoju nauk o zarządzaniu. Neuromarketing jako nowoczesną koncepcję zarządzania należy pojmować szczególnie, dotyczy ona bowiem wyjątkowej sfery, stanów świadomości i podświadomości człowieka. Celem artykułu było przybliżenie znaczenia neuromarketingu, koncepcji stosowanej w krajach wysokorozwiniętych, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, oraz przedstawienie etycznej strony działalności biznesowej. Postępująca globalizacja gospodarki światowej nabiera szczególnego znaczenia w rozwoju społeczeństw, wskazuje bowiem drogę, jaką ludzkość będzie podążać w przyszłości. Ta przyszłość będzie uwarunkowana skutecznymi i efektywnymi metodami zarządzania. Ongoing search for interdisciplinary or praxeological connections and relations from economic development point of view are causing regular improvement of methods and tools of management. The modern management concept, which is the idea of neuromarketing, was made to be recognized in a special way as it applies to specific realm consciousness and subconsciousness of human mind, sensibility and culture. The main purpose of this article is to approximate its nature considering it as a factor, which creates new values, but also to express the role of economy during the process of creation, bearing in mind the meaning of ethics. Human life and its whole movement, not to mention economic, went through next stages of development and evolution and was always the nuisance of scientists, however leading to advancement of civilization, amplification of consciousness and improvement of human kind. 17

18 PROBLEMATYKA TURYSTYCZNA I KRAJOZNAWCZA TOURIST AND COUNTRY-LOVERS ISSUES

19 19 Historia magistra vitae. Praktyczny wymiar historii turystyki A Practical Dimension of Tourism History Jan Paweł Piotrowski ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie Rozwój turystyki na ziemiach polskich znajduje odzwierciedlenie w przemianach społecznych i gospodarczych. Początki turystyki oznaczały jej elitarny charakter. Z kolei jej umasowienie po II wojnie światowej powodowało, że stała się ona ważnym elementem ogólnej polityki społecznej państwa. Począwszy od lat 70. i 80. XX w. coraz częściej dostrzegano także ekonomiczne funkcje turystyki. Niniejszy artykuł wskazuje z jednej strony na rodzące się dysfunkcje turystyki, z drugiej zaś jest przeglądem dobrych praktyk minionych lat, które to doświadczenia mogłyby być przydatne w procesie kreowania wizerunku turystyki przyszłości. Na uwagę zasługuje też specyficzna droga polskiej turystyki do gospodarki rynkowej. Znaczącą rolę w budowaniu postaw programowych polskiej turystyki odegrało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, przyczyniając się do upowszechnienia turystyki aktywnej i krajoznawstwa, a jednocześnie eliminacji dysfunkcji turystyki: degradacji przyrody, niszczenia zabytków. Istotny wpływ miały akcje społeczne PTTK, związane np. z odbudową Krakowa. Przykładem dobrych praktyk był również organizowany od 1963 r. polski system informacji turystycznej, z którego doświadczeń korzystano w wielu krajach. The development of tourism in Poland was a reflection of social and economic changes. The beginnings of tourism were elite in its character. The fact that tourism became mass after the Second World War caused it to be an important element of a general policy of the country. In the 70s and 80s of the 20th century the economic function of tourism was noticed. The article shows, on the one hand, the malfunctions of tourism and, on the other hand, is a survey of good practices of previous years, which can be the basis for creation of the image of tourism of the future. It also needs to be pointed out that the road to market economy of Polish tourism was quite specific. Tourism was the only area of life, even in socialist economy, which was marked with competition. A crucial role in building program attitudes of Polish tourism played the Polish Tourist and Sightseeing Society which contributed to the promotion of active tourism and sightseeing, and at the same time to elimination of malfunctions of tourism, namely destruction of environment and monuments. A crucial role played social actions of PTTK connected with, for example, the modernization of Cracow. An example of good practices is also organized since 1963 a Polish system of tourist information, which has been used in many countries.

20 20 Formy aktywności ruchowej spotykane w programach Zielonych Szkół Forms of physical activity encountered in Green Schools curricula Justyna Kościelnik ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie W artykule dokonany został podział form aktywności ruchowej na: zajęcia sportowe i rekreacyjne, gry i zabawy ruchowe, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze, aktywne formy turystyki, imprezy rekreacyjne i rozgrywki sportowe, udział w szkoleniach młodzieżowych organizatorów sportu i sędziów sportowych, uczestnictwo w ważnych dla środowiska wydarzeniach sportowych. W następnej części artykułu zaprezentowano fazy rozwoju człowieka, o czym muszą pamiętać i wiedzieć organizatorzy aktywności fizycznej w trakcie zielonych szkół. Dzięki przedstawionym w artykule tabelom obrazującym dobowe zapotrzebowanie na aktywność ruchową w zależności od płci i wieku organizatorzy wypoczynku mają praktyczne wskazówki do wykorzystania. Podstawową rolę w edukacji dzieci i młodzieży na polu aktywności ruchowej pełni szkoła za pomocą lekcji wychowania fizycznego, wycieczek oraz edukacji poza ławą szkolną. Etos szkoły ma sprzyjający wpływ na atmosferę niezbędną do propagowania wychowania zdrowotnego właśnie w środowisku ludzi młodych. Wydaje się, że forma pracy z uczniem poza murami szkoły, zwana zieloną szkołą, może pełnić znaczącą rolę w ukazaniu i wpojeniu odpowiednich wzorców zachowań, które następnie w kolejnych fazach ontogenezy mogą być powielane przez dzieci i młodzież. The article divides the forms of physical activity into: sports and recreational classes, outdoor games and activities, corrective and compensatory exercises, forms of active tourism, recreational events and sports tournaments, participating in the training of young sports organisers and referees, participating in sports events important for local community. The next part of the article presents stages of human development which should be taken into account by physical activity organisers of green schools. They obtain practical instructions thanks to tables which are included in the article and which show daily requirements of physical activity depending on gender and age. The basic role in teaching children and teenagers in the field of physical activity, is fulfilled by the school via physical education, excursions and outdoor education. School ethics have favourable influence on atmosphere necessary for promoting health education especially for the youth. It seems that forms of work with learners outside school, which is called 'green school', may fulfil a meaningful role in presenting and instilling appropriate rules of conduct which in further stages of ontogenesis will be repeated by children and teenagers.

zeszyty naukowe 1 (67) 2013

zeszyty naukowe 1 (67) 2013 zeszyty naukowe 1 (67) 2013 warszawa 2013 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof.

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 2 (71) 2014

zeszyty naukowe 2 (71) 2014 zeszyty naukowe 2 (71) 2014 warszawa 2014 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof.

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014 Wyzwania biznesowe XXI wieku 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 5(43)/2014 Business Challenges of the 21 st Century

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH Humanities and Social Sciences 2013 HSS, vol. XVIII, 20 (4/2013) October December STRESZCZENIA Magdalena CYREK 1 MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH W opracowaniu zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013)

MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013) MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013) April - June STRESZCZENIA Jan ADAMCZYK 1 Joanna WIAŻEWICZ 2 KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW GMIN PRZY WYKORZYSTANIU WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (2/2014) April-June STRESZCZENIA Maciej CHRZANOWSKI 1 Sylwia DZIEDZIC 2 CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW W czasach, w których

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM X, ZESZYT 1 Wybrane problemy zarządzania w gospodarce polskiej Redakcja naukowa: Halina Sobocka Szczapa Łódź 2009 Recenzent: Wanda Błaszczyk Redakcja naukowa: Halina

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie

Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie ABSTRAKTY Prof. Rosa M. Baños, Prof. Soledad Quero, E. Etchemendy, D. Castilla, Prof. C. Botella The Butler System: an Active

Bardziej szczegółowo

Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE OF GEOGRAPHY DEPARTMENT OF ENTREPRENEURSHIP

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 3 (60) 2010

zeszyty naukowe 3 (60) 2010 zeszyty naukowe 3 (60) 2010 warszawa 2010 1 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera (przewodniczący) prof. zw. dr hab. Zbigniew Krawczyk (z-ca przewodniczącego) prof. zw. dr hab. Eugeniusz Mazurkiewicz

Bardziej szczegółowo

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION NR / N O 1 (19) 2011 www.inqbator.pl CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION WIZERUNEK OŚRODKA INNOWACJI IMAGE OF INNOVATION

Bardziej szczegółowo

Recenzenci doc. dr hab. Helena Żukowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski doc. dr Stefan Kireta, University of Presov, Slovakia

Recenzenci doc. dr hab. Helena Żukowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski doc. dr Stefan Kireta, University of Presov, Slovakia Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach Rada naukowa prof. Lothar Bildat, EBC-Hochschule Campus Berlin; dr Bożena Grad, Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach;

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Kutno, Październik 2013r. Autorzy: Dawid Piechociński Małgorzata Walczak-Gomuła Michał Jabłoński

RAPORT KOŃCOWY. Kutno, Październik 2013r. Autorzy: Dawid Piechociński Małgorzata Walczak-Gomuła Michał Jabłoński RAPORT KOŃCOWY Badanie ewaluacyjne pn. Ocena doświadczeń oraz rezultatów związanych z realizacją projektów PO KL polegających na prowadzeniu szkoleń i doradztwa umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 2SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W POLSCE. WSTĘPNA ANALIZA Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 UNDP jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA WIEŚ I ROLNICT WO W MEDIACH GOS PO DARST WA RODZINNE PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA w o d n i e s i e n i u d o P R OW 2 0 0 7-2 0 1 3 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

GRADUATE OF THE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION IN THE LABOR MARKET START TO PROFESSIONAL CAREER Graduate in the labor market

GRADUATE OF THE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION IN THE LABOR MARKET START TO PROFESSIONAL CAREER Graduate in the labor market 46 Pol. J. Sport Tourism 2010, 17, 46-57 GRADUATE OF THE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION IN THE LABOR MARKET START TO PROFESSIONAL CAREER Graduate in the labor market KRYSTYNA BUCHTA The Josef Pilsudski

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami z badania POLAND R APORT study REPORT Ocena współpracy gospodarczej POLSKA CHINY CHINA Assessment of Polish enterprises' PISM POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH THE POLISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. zeszyty naukowe 2 (55) 2009

Spis treści 1. zeszyty naukowe 2 (55) 2009 Spis treści 1 zeszyty naukowe 2 (55) 2009 warszawa 2009 2 rada Spis redakcyjna treści prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera (przewodniczący) prof. zw. dr hab. Michał Gmytrasiewicz prof. zw. dr hab. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Edukacja

Zarz¹dzanie i Edukacja Zarz¹dzanie i Edukacja Zarządzanie kapitałem ludzkim Marketing w zarządzaniu Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa NUMER 68-69 STYCZEŃ KWIECIEŃ 2010 ISSN 1428-474X DWUMIESIÊCZNIK SZKO Y WY SZEJ IM.

Bardziej szczegółowo

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki 2009 Foresight kadr nowoczesnej gospodarki pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Kucińskiego Agnieszki Gryzik UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Foresight kadr nowoczesnej gospodarki Foresight

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: CONTENT:

SPIS TREŚCI: CONTENT: SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef Matuszek Strategia Lizbońska 2 Krzysztof J. Konsztowicz Ewolucja modelu rozwojowego badań naukowych oraz mechanizmów ich finansowania 12 Branislav MIČIETA, Halina TUREKOVÁ Rozwój

Bardziej szczegółowo

Oferta. Raport końcowy

Oferta. Raport końcowy Raport końcowy Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone Autorzy: Małgorzata Leszczyńska Piotr Stronkowski Agnieszka Szczurek

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Raport Końcowy Badanie ewaluacyjne jest finansowane ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy artystów i twórców w Polsce. Pod redakcją Doroty Ilczuk. Raport z badań

Rynek pracy artystów i twórców w Polsce. Pod redakcją Doroty Ilczuk. Raport z badań Rynek pracy artystów i twórców w Polsce Pod redakcją Doroty Ilczuk Raport z badań Bydgoszcz Warszawa 2013 Pod redakcją Doroty Ilczuk Rynek pracy artystów i twórców w Polsce Raport z badań Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju Investments and real estate in sustainable development Katedra Inwestycji

Bardziej szczegółowo