zeszyty naukowe 1 (70) 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zeszyty naukowe 1 (70) 2014"

Transkrypt

1 zeszyty naukowe 1 (70) 2014 warszawa 2014

2 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof. dr hab. Wirginia Cytowicz-Karpiłowska prof. dr hab. Tadeusz Juszkiewicz dr Piotr Dominik dr Edward Modzelewski sekretarz redakcja dr Edward Modzelewski redaktor naczelny mgr Iwona Grotowska sekretarz redakcji Zeszyt poświęcony zagadnieniom dotyczącym zdrowia, turystyki i ekonomii oraz problematyce prawnej, politycznej, społeczno-kulturalnej i naukowo-dydaktycznej adres redakcji Almamer Szkoła Wyższa Warszawa, ul. Wolska 43 skład i łamanie Igor Hermanowski Redakcja i Korekta mgr Jolanta Sierakowska Copyright by ALMAMER Szkoła Wyższa, Warszawa 2014 ISSN wersja drukowana ISSN (e-book) PDF druk i oprawa Zakład Wydawniczy DrukTur sp. z o.o. Warszawa, ul. Wolska 43 tel Zamówienia i prenumerata tel

3 Spis treści/contents ZE ŚWIATA FOREIGN Znaczenie czynników geopolitycznych w rozwoju mołdawskiej państwowości (zarys problemu) 9 The meaning of geopolitical factors in development of the state of Moldova (outline of the problem) Małgorzata Sikora-Gaca Pozycja amicus curiae w rozstrzyganiu sporów w Światowej Organizacji Handlu 23 The place of amicus curiae in solving disputes in the World Trade Organization Agnieszka Stępień-Trela POLITYCZNA RÓWNOŚĆ KOBIET I MĘŻCZYZN W UNII EUROPEJSKiEJ 37 POLITICAL EQUALITY BETWEEN WOMEN AND MEN IN THE EUROPEAN UNION Henryk Binkowski ZAGADNIENIA EKONOMICZNE ECONOMIC ISSUES Wybrane elementy fundamentów makroekonomicznych Polski (na przełomie dwóch pierwszych dekad XXI wieku) 63 Selected aspects of macroeconomic foundations of Poland (at the turn of the first two decades of the 21st century) Janusz Merski, Stanisław Zięba Zarządzanie należnościami handlowymi a płynność finansowa 77 Managing commercial charges and cash flow Elżbieta Klamut Zysk w przedsiębiorstwie pojęcie, rodzaje i funkcje 93 Profit in enterprise concept, types and functions Artur Fiks SAMOZATRUDNIENIE JAKO FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA WŁASNY RACHUNEK W OPINII ANKIETOWANYCH 107 SELF-EMPLOYMENT AS A FORM OF BUSINESS ACTIVITY ON YOUR OWN FOLLOWING THE FEEDBACK OPINIONS BOŻENA OLSZEWSKA, KRYSTIAN WOJTCZAK

4 4 spis treści Franczyza jako forma prowadzenia działalności gospodarczej 137 Franchising as a form of business activity Małgorzata Oziębło Neuromarketing jako koncepcja zarządzania a etyka w biznesie 151 Neuromarketing as a method of management and business ethics Andrzej Olak PROBLEMATYKA TURYSTYCZNA I KRAJOZNAWCZA TOURIST AND COUNTRY-LOVERS ISSUES Historia magistra vitae. Praktyczny wymiar historii turystyki 163 A Practical Dimension of Tourism History Jan Paweł Piotrowski Formy aktywności ruchowej spotykane w programach Zielonych Szkół 187 Forms of physical activity encountered in Green Schools curricula Justyna Kościelnik ZRÓŻNICOWANIE WARSZAWSKIEGO ODCINKA WISŁY POD WZGLĘDEM ATRAKCYJNOŚCI REKREACYJNEJ 215 WARSAW section of the VISTULA from the viewpoint of its diversity as for RECREATIONAL ATTRACTIVENESS Agata Stefanowska Kształtowanie osobowości społecznej wśród pracowników hotelu jako wyraz innowacyjnego podejścia do pracy z zespołem 231 Shaping social personality among hotel workers as an expression of innovative approach to teamwork Piotr Dominik Aktywność fizyczna w życiu pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 243 Physical activity in the lives of employees at Warsaw School of Economics Elżbieta Biernat, Piotr Brudnicki, Marcin Stachowicz Miejsce Zielonych Szkół w procesie edukacji dzieci i młodzieży szkolnej 255 Place of Green Schools in the teaching process of children and teenagers Justyna Kościelnik Komodyfikacja przygody w turystyce i rekreacji 271 Commodification of adventure in tourism and recreation Dagmara Chylińska, Gerard Kosmala

5 spis treści 5 ZDROWIe HEALTH Alkaloidy JAKO związki o aktywności przeciwnowotworowej spotykane w życiu CODZIENNYM 295 Alkaloids encountered in everyday life as chemical compounds with anti-tumour abilities Anna Bogucka-Kocka, Anna Och, Marek Och, Tomasz Kubrak, Janusz Kocki, Daniel Załuski ASPEKTY PRAWNE WYKONYWANIA ZAWODU FIZJOTERAPEUTY W POLSCE 309 The legal aspects of practicing physiotherapist in Poland Joanna Jasińska ŚWIADOMOŚĆ MIESZKAŃCÓW LUBLINA I OKOLIC NA TEMAT ŻYWNOŚCI MODYFIKOWANEJ GENETYCZNIE 319 GMO THE CONSCIOUSNESS OF RESIDENTS OF LUBLIN AND THE SURROUNDING AREA Jolanta Karwat, Paulina Gil-Kulik, Lidia Kotuła, Alicja Niedojadło, Anna Och, Marek Och, Magdalena Sawiuk, Janusz Kocki, Anna Bogucka-Kocka, Daniel Załuski Styl życia aktorów aktywny fizycznie 329 Lifestyle of actors physically active Elżbieta Biernat NAUKA KULTURA BEZPIECZEŃSTWO SCIENCE CULTURE SAFETY WPROWADZENIE DO E-LEARNINGU 347 INTRODUCTION TO E-LEARNING Marlena Plebańska Polska pedagogika kultury ocalenie dziedzictwa i próba jego restytucji jako zadanie Biblioteki Pedagogiki Kultury 359 Polish pedagogy of culture saving heritage and attempt of its restoration as a task for the Pedagogy of Culture Library Andrzej Ciążela, Bronisław Treger NIEZESPOLONA ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 381 NON-COMBINED ADMINISTRATION OF NATIONAL SECURITY MIROSŁAW KARPIUK Recenzje Reviews Semiotyka sportu Recenzja monografii naukowej tomasza michaluka semiotyczne i pragmatyczne zagadnienia teorii sportu 401 semiotic of sport Review of scientific monograph by tomasz michaluk semiotic and pragmatic questions of the theory of sport zbigniew krawczyk

6 ZE ŚWIATA FOREIGN

7 Znaczenie czynników geopolitycznych w rozwoju mołdawskiej państwowości (zarys problemu) The meaning of geopolitical factors in development of the state of Moldova (outline of the problem) Małgorzata Sikora-Gaca Politechnika Koszalińska Liczne czynniki geopolityczne i geostrategiczne w sposób istotny kształtują rozwój mołdawskiej państwowości. W przypadku Republiki Mołdawii należy zwrócić uwagę przede wszystkim na historyczną granicę między światem romańskim a słowiańskim. W Europie Południowo-Wschodniej kraj ten stanowi naturalną zaporę między Wschodem a Zachodem, co jest konsekwencją pozycji geograficznej. Ponadto terytorium Mołdawii wyznacza naturalną strefę buforową między Sojuszem Północnoatlantyckim i Wspólnotą Niepodległych Państw. Jest to podstawowa geopolityczna cecha tego państwa. Numerous geopolitical and geostrategic factors predominantly shape development towards Moldovan statehood. While talking about the Republic of Moldova, attention has to be drawn to the historical boundary between Roman and Slavic worlds. In South-Eastern Europe this country makes a natural barrier between East and West, what follows its geographical position. Moreover, the territory of Moldova makes a natural buffer zone between the North American Treaty Organization and the Commonwealth of Independent States. This is the basic geopolitical feature of this country. Mołdawia staje się polityczną granicą między europejską i rosyjską strefą wpływów, blokiem zbudowanym na linii Pekin Moskwa. Granice historyczne to jedno z największych obciążeń, z jakim współczesne mołdawskie społeczeństwo musi się borykać. Zob. O. Serebrian, Geopolityczne uwarunkowania Republiki Mołdowy, Zeszyty Naukowe Koła Wschodnioeuropejskiego Stosunków Międzynarodowych 2003, nr 2, s. 10. Zob. J. Solak, Siedemnaście kroków do NATO, Biuro Prasy i Informacji Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1999.

8 Pozycja amicus curiae w rozstrzyganiu sporów w Światowej Organizacji Handlu The place of amicus curiae in solving disputes in the World Trade Organization Agnieszka Stępień-Trela Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Światowa Organizacja Handlu jest międzynarodową organizacją gospodarczą regulującą stosunki handlowe między państwami. Porozumienie ustanawiające WTO oraz załączniki stanowiące jego integralną część, poza przepisami poświęconymi funkcjonowaniu organizacji, zawierają także przepisy dotyczące metod rozstrzygania sporów handlowych powstałych między członkami organizacji. Na tym tle uwidacznia się rola amicus curiae jako uczestników zarówno postępowania panelowego, jak i procedury odwoławczej. Brak przepisów prawnych regulujących ich pozycję, a także niejednolite stanowisko organów orzekających i organu apelacyjnego powodują liczne kontrowersje w tym zakresie. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie problematyki rozstrzygania sporów w WTO, a także pozycji amicus curiae na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, rozstrzygnięcia paneli oraz organu apelacyjnego. The World Trade Organization is an organization governing international economic relations. This organization has its own dispute settlement procedure. Since 1995 more and more actors seeking to actively engage in this procedure. Lack of clear regulation of amicus curiae participation in WTO causes many controversies in this area. In addition panels and Appellate Body reports doesn t give a clear answer whether they can or not participate in dispute settlement procedure in WTO. Agnieszka Stępień-Trela adiunkt i prodziekan w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie; doktor nauk prawnych; w 2011 r. obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Warszawskim pt. Procedura rozstrzygania sporów w Światowej Organizacji Handlu; jej głównym obszarem zainteresowań jest prawo międzynarodowe, w tym międzynarodowe prawo handlowe oraz sądownictwo międzynarodowe; autorka licznych publikacji poświęconych tematyce w tym zakresie.

9 9 POLITYCZNA RÓWNOŚĆ KOBIET I MĘŻCZYZN W UNII EUROPEJSKiEJ POLITICAL EQUALITY BETWEEN WOMEN AND MEN IN THE EUROPEAN UNION Henryk Binkowski ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie W artykule poruszono najważniejsze elementy dotyczące genezy i stanu obecnego polityki równouprawnienia kobiet i dążenia do wyrównania szans w Unii Europejskiej. Wspólnota zapewnia instytucjonalne gwarancje równości. Kwestią niezwykle ważną jest jednak to, jak wygląda strona praktyczna realizacji tych gwarancji, jakie są przyczyny niezadowalającego tempa zmian w polityce równościowej, zbyt wolnego wzrostu udziału kobiet w życiu politycznym Europy, w zajmowaniu znaczącej pozycji w systemie politycznym Unii Europejskiej. Zaprezentowane dane ilustrują stan obecny rzeczywistej partycypacji kobiet w instytucjach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem Parlamentu Europejskiego. Wskazano na kobiety, które odniosły sukces w Parlamencie Europejskim, wśród nich europosłanki z wybranych krajów UE i Polski. Analiza problemu dowodzi, że wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz polityczne powinny decydować i być głównymi wyznacznikami sukcesu w polityce. Nadal jednak płeć jest czynnikiem ograniczającym równy udział kobiet i mężczyzn w życiu politycznym Europy. The article discusses the most important elements concerning origin and present condition of the equal rights for women policy and tendency to level off chances in the European Union. The community provides with institutional guarantee of equality. However, an extremely important issue is the practical realisation of this guarantee, what are reasons of unsatisfactory pace of changes in policy of equality, too slow increase of women s participation of European political life, in promoting to higher position in the European Union. Presented data depict the current state of women s participation in European institutions, with special regard to the European Parliament. Women who have been successful in the European Parliament, also Members of Parliament form selected EU countries including Poland, are outlined in the article. The analysis of the issue proves that vocational and political education should be decisive as for the success in politics. However, it is still the gender as the factor restricting equal participation of men and women in European political life.

10 ZAGADNIENIA EKONOMICZNE ECONOMIC ISSUES

11 11 Wybrane elementy fundamentów makroekonomicznych Polski (na przełomie dwóch pierwszych dekad XXI wieku) Selected aspects of macroeconomic foundations of Poland (at the turn of the first two decades of the 21st century) Janusz Merski, Stanisław Zięba ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie Słabo upowszechniona jest społeczna świadomość, że fundamenty polityki makroekonomicznej determinują w istocie warunki społeczne, w tym poziom bytu obywateli. O długu publicznym przeciętny obywatel nie ma najmniejszego pojęcia. Deficyt budżetowy jest kategorią abstrakcyjną. Liczy się to, jak wysoka jest cena chleba i kiełbasy w supermarkecie. Wyniki badań ankietowych, jakie wykonano w roku 2011 na populacji 120 respondentów przez studentów Wydziału Ekonomicznego ALMAMER Szkoły Wyższej, ukazały obraz nikłej wiedzy ekonomicznej i znajomości elementarnych zależności z jednej strony między polityką pieniężną i fiskalną państwa, a z drugiej strony między dochodami i poziomem bytu społeczeństwa. Rzeczywisty stan finansów publicznych, bezrobocia, długu publicznego, zwłaszcza od 2008 r., przedstawia się o wiele gorzej niż wcześniejsze założenia. Jednocześnie wzmaga się roszczeniowa postawa silnych i to kilkunastu związków zawodowych zwrócona do pustej państwowej kasy po pieniądze budżetowe bez wiarygodnej, pozytywnej oferty ze swojej strony. Stan bierności i nurtujące ubogie warstwy społeczne frustracje w wyniku dużego i wciąż rosnącego rozwarstwienia materialnego, blisko 13,5% bezrobocia, uaktywniają siły politycznej opozycji. Występują nadal niezmniejszające się różnice poziomu rozwoju i zamożności ludności w poszczególnych regionach i mimo znacznych transferów finansowych z Unii Europejskiej na wspieranie spójności regionalnej województwa południowo-wschodnie wykazują poziom PKB per capita o 40% niższy od średniej krajowej. Polityka spójności na kolejną perspektywę finansową na lata , a szczególnie na rozwój obszarów wiejskich wymaga gruntownej przebudowy, w tym rezygnacji z dotychczasowej mnogości celów i koncentracji środków na prorozwojowe ontogeniczne czynniki i wzrost konkurencyjności. W polityce społecznej pojawia się widmo zagrożenia bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia emerytalnego w dużej mierze wywołane wprowadzonym w 1999 r. przymusowym odprowadzaniem części składek do kapitałowego systemu otwartych funduszy emerytalnych oraz przywilejami składkowymi (np. rolników) pomniejszającymi wpływy do ZUS. Wielkie były i są nadal opory społeczne oraz brak determinacji politycznej partii rządzących do przeprowadzenia niezbędnych, a społecznie dotkliwych, koniecznych reform gospodarczych i społecznych, a szczególnie finansów publicznych. Stan obecny (w 2013 r. w okresie pełzającej stagnacji) rodzi, zwłaszcza w drugiej połowie roku, symptomy odwrócenia spadkowego trendu w gospodarce i przełamywania stagnacji. Zaznacza się wzrost produkcji przemysłowej, inwestycyjnej, mamy do czynienia z silniejszym impulsem eksportowym, nie maleje popyt wewnętrzny.

12 12 Nie bez pozytywnego wpływu pozostaje korzystniejsze otoczenie zewnętrzne (sytuacji gospodarczej) Unii Europejskiej, zwłaszcza Republiki Federalnej Niemiec, największego partnera i sąsiada, a także głównego importera polskich towarów i usług. Social awareness concerning foundations of macroeconomic policy which essentially determine social conditions including living standard of citizens, is weakly popularised. A simple citizen is unaware of public debt. Budget deficit is an abstract category. What is considered is the price of bread and sausage in a supermarket. Results of the survey carried out in 2011 by students of the Economic Department of ALMA- MER University on the population of 120 respondents, have shown, on the one hand, the picture of faint knowledge of economics and basic dependences between monetary and fiscal policy of the state, and income and the level of living standard of society from the other. However, the real condition of public finance, unemployment, public debt since 2008 in particular, are much worse than previously assumed. Simultaneously, too much is taken for granted and claims for budget money from a few trade unions are rising without a positive response from them. The state of social frustration due to a large and still increasing material stratification, 13.5% of unemployment fuel political power of the opposition. There are still present not diminishing differences in the level of development and affluence in subsequent regions, and despite considerable financial transfers from the European Union to support regional cohesion, south-eastern provinces indicate the GDP per capita about 40% lower than the country s average. The policy of cohesion requires substantial restructuring, and also resigning from many objectives and concentrating means towards developmental, ontogenic factors and increasing of competitiveness. Social policy faces the endangered safety of pension support, to a great extent, caused by falling assets in the capital system of Open Pension Funds. In such a situation there are great internal and external qualms about performing economic and social reforms, and in the aspect of public finance, which are necessary but socially acute. However, the present condition (in 2013 at the top of stagnation) bears symptoms of breaking the recession. Stronger export impulse, internal demand, investment and more favourable external surrounding (social situation) of the European Union, particularly, the Federal German Republic the biggest neighbour, partner and the main importer of Polish goods and services can be remarked.

13 13 Zarządzanie należnościami handlowymi a płynność finansowa Managing commercial charges and cash flow Elżbieta Klamut Społeczna Akademia Nauk w warszawie Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza. Nasza wiedza jest zawsze ograniczona, podczas gdy wyobraźnią ogarniamy cały świat Albert Einstein Imagination is more important than knowledge. Our knowledge is always limited whereas our imagination can grasp the whole world Albert Einstein Kłopoty z uzyskaniem należności za dostawy w czasach kryzysu ma zdecydowana większość przedsiębiorstw. Zarządzanie należnościami jest więc niezwykle ważne dla ciągłego rozwoju działalności gospodarczej. Zapobieganie powstawaniu zbyt dużej wartości nieściągalnych należności zmniejsza ryzyko utraty płynności finansowej, a tym samym zmniejsza ryzyko utraty ciągłości działania i rozwoju. Jak zapobiegać powstawaniu nieściągalnych należności? Jak unikać niesolidnych kontrahentów? Czy można wyeliminować współpracę z takimi klientami? To tylko niektóre z zagadnień poruszanych w niniejszym opracowaniu. During crisis problems with receiving delivery charges are suffered by vast majority of entrepreneurs. That is why, managing commercial charges is extremely important for constant development of business activity. How to prevent uncollectable receivables? How to avoid unreliable contracting parties? Is it possible to exclude cooperation with such clients? These are only a few of the issues discussed in the study.

14 14 Zysk w przedsiębiorstwie pojęcie, rodzaje i funkcje Profit in enterprise concept, types and functions Artur Fiks ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie W prezentowanym artykule podjęto próbę scharakteryzowania pojęcia zysku ze względu na jego rolę w przedsiębiorstwie. Omówiono między innymi kwestie dotyczące pojęcia zysku oraz innych pojęć z nim związanych. Przedstawiono również problem kalkulacji zysku oraz jego rodzajów. W dalszej części artykułu zaprezentowane zostały rozważania dotyczące teorii zysku jako celu przedsiębiorstwa z punktu widzenia argumentów za i przeciw. Omówiony został również problem udziału zysku w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa zarówno w procesie samofinansowania, jak i samospłaty. W ostatniej części artykułu przedstawione zostało zagadnienie wykorzystania zysku jako miernika efektywności przedsiębiorstwa w różnych obszarach jego działalności. The present article makes an attempt to characterise the concept of profit from the viewpoint of its role in enterprise. Among others, there have been discussed such issues as the concept of profit and definitions of notions connected with it. Also, the subject of profit evaluation and its types were analysed. The further part of the article contains deliberations concerning the theory of profit as the objective of enterprise both from the viewpoint its advantages and disadvantages. In addition, the problem of profit contribution to financing enterprise s activities has been analysed both in the self-financing process and self-repayment. The last part of the article presents the issue of utilising profit as an indicator of enterprise efficiency in various areas of its activity.

15 15 SAMOZATRUDNIENIE JAKO FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA WŁASNY RACHUNEK W OPINII ANKIETOWANYCH SELF-EMPLOYMENT AS A FORM OF BUSINESS ACTIVITY ON YOUR OWN FOLLOWING THE FEEDBACK OPINIONS BOŻENA OLSZEWSKA ALMAMER SZKOŁA WYŻSZA w Warszawie KRYSTIAN WOJTCZAK W artykule podjęto istotny problem dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek w formie samozatrudnienia w gospodarce rynkowej. O szansie powodzenia planowanej działalności gospodarczej decyduje wiele czynników. Dlatego też bardzo ważne jest, aby przed rozpoczęciem prowadzenia przedsiębiorstwa dokonać szczegółowej analizy zarówno własnych możliwości, jak i niezbędnych zasobów materialnych i niematerialnych, dostępu do odpowiednich kanałów zbytu, możliwości uzyskania odpowiednich zezwoleń itp. Należy określić realne szanse na powodzenie założonego przedsiębiorstwa. Odpowiednia strategia organizacyjna i strategia finansowania musi określać konkretne cele i sposoby ich realizacji. Sukces przedsiębiorstwa zależy od przewagi konkurencyjnej, która tkwi w jego wnętrzu. Jednoosobowe przedsiębiorstwo konkurencyjne musi posiadać charakterystyczne cechy widoczne i rozpoznawalne dla klientów, celowo kreowane przez przedsiębiorstwo dla zdobycia klientów. Badania przeprowadzone na użytek artykułu pozwolą ocenić i pokazać opinię respondentów na temat prowadzenia działalności gospodarczej w formie samozatrudnienia. The article covers an important issue, namely, running a business activity on one s own in the form of self-employment in the market economy. In order to be successful in an intended business activity a lot of factors should be considered. That is why, it is very important that before initiating a business activity, a detailed analysis should be performed in such fields as entrepreneur s abilities, necessary financial and non-financial sources, access to appropriate merchandising, possibility to be granted appropriate licenses, etc. Also, realistic chances of successful entrepreneurship should be determined. Clear objectives and methods of achieving them must be determined by appropriate organizational and financial strategies. The success of enterprise depends on competitive advantage which is placed in its core. Individual competitive enterprise should bear characteristic features which are noticeable and recognizable for customers, intentionally created by the enterprise in order to reach customers. The research carried out for the needs of the article will allow to assess and present respondents views on running business activity in the form of selfemployment.

16 16 Franczyza jako forma prowadzenia działalności gospodarczej Franchising as a form of business activity Małgorzata Oziębło Społeczna Akademia Nauk w Warszawie Celem artykułu jest zaprezentowanie franczyzy jako formy prowadzenia działalności gospodarczej. Każdego roku przybywa przedsiębiorców zainteresowanych tą formą współpracy, znajdujących w niej sposób na osiągnięcie sukcesu, którego podstawą jest sprawna współpraca między franczyzobiorcą a franczyzodawcą konceptu. W artykule omówiono istotę i rodzaje franczyzy, jej rolę w przedsiębiorczości, zalety i wady wynikające ze współpracy dla obu stron oraz opisano teoretyczne i praktyczne aspekty organizacji systemu franczyzy. The objective of the article to present franchising as a method of running business activity. Every year more and more entrepreneurs are interested in this form of cooperation. They find here a way to be successful, in which cooperation between franchiser of the idea and franchisee is essential. The article discusses the essence and types of franchising, its role in entrepreneurship, advantages and disadvantages which result from mutual cooperation, theoretical and practical organizational aspects of the system of franchising. Neuromarketing jako koncepcja zarządzania a etyka w biznesie Neuromarketing as a method of management and business ethics Andrzej Olak Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. bronisława markiewicza w Jarosławiu Dobre zarządzanie biznesem to zarządzanie jego przyszłością, a zarządzanie przyszłością to zarządzanie informacją. M. Harper

17 Zależności i powiązania różnych obszarów wiedzy mają charakter międzynarodowy, wobec czego granice terytorialne czy kulturowe nie mają żadnego znaczenia. Nieustanne poszukiwanie interdyscyplinarnych czy wręcz prakseologicznych zależności stwarza nowe możliwości rozwoju nauk o zarządzaniu. Neuromarketing jako nowoczesną koncepcję zarządzania należy pojmować szczególnie, dotyczy ona bowiem wyjątkowej sfery, stanów świadomości i podświadomości człowieka. Celem artykułu było przybliżenie znaczenia neuromarketingu, koncepcji stosowanej w krajach wysokorozwiniętych, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, oraz przedstawienie etycznej strony działalności biznesowej. Postępująca globalizacja gospodarki światowej nabiera szczególnego znaczenia w rozwoju społeczeństw, wskazuje bowiem drogę, jaką ludzkość będzie podążać w przyszłości. Ta przyszłość będzie uwarunkowana skutecznymi i efektywnymi metodami zarządzania. Ongoing search for interdisciplinary or praxeological connections and relations from economic development point of view are causing regular improvement of methods and tools of management. The modern management concept, which is the idea of neuromarketing, was made to be recognized in a special way as it applies to specific realm consciousness and subconsciousness of human mind, sensibility and culture. The main purpose of this article is to approximate its nature considering it as a factor, which creates new values, but also to express the role of economy during the process of creation, bearing in mind the meaning of ethics. Human life and its whole movement, not to mention economic, went through next stages of development and evolution and was always the nuisance of scientists, however leading to advancement of civilization, amplification of consciousness and improvement of human kind. 17

18 PROBLEMATYKA TURYSTYCZNA I KRAJOZNAWCZA TOURIST AND COUNTRY-LOVERS ISSUES

19 19 Historia magistra vitae. Praktyczny wymiar historii turystyki A Practical Dimension of Tourism History Jan Paweł Piotrowski ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie Rozwój turystyki na ziemiach polskich znajduje odzwierciedlenie w przemianach społecznych i gospodarczych. Początki turystyki oznaczały jej elitarny charakter. Z kolei jej umasowienie po II wojnie światowej powodowało, że stała się ona ważnym elementem ogólnej polityki społecznej państwa. Począwszy od lat 70. i 80. XX w. coraz częściej dostrzegano także ekonomiczne funkcje turystyki. Niniejszy artykuł wskazuje z jednej strony na rodzące się dysfunkcje turystyki, z drugiej zaś jest przeglądem dobrych praktyk minionych lat, które to doświadczenia mogłyby być przydatne w procesie kreowania wizerunku turystyki przyszłości. Na uwagę zasługuje też specyficzna droga polskiej turystyki do gospodarki rynkowej. Znaczącą rolę w budowaniu postaw programowych polskiej turystyki odegrało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, przyczyniając się do upowszechnienia turystyki aktywnej i krajoznawstwa, a jednocześnie eliminacji dysfunkcji turystyki: degradacji przyrody, niszczenia zabytków. Istotny wpływ miały akcje społeczne PTTK, związane np. z odbudową Krakowa. Przykładem dobrych praktyk był również organizowany od 1963 r. polski system informacji turystycznej, z którego doświadczeń korzystano w wielu krajach. The development of tourism in Poland was a reflection of social and economic changes. The beginnings of tourism were elite in its character. The fact that tourism became mass after the Second World War caused it to be an important element of a general policy of the country. In the 70s and 80s of the 20th century the economic function of tourism was noticed. The article shows, on the one hand, the malfunctions of tourism and, on the other hand, is a survey of good practices of previous years, which can be the basis for creation of the image of tourism of the future. It also needs to be pointed out that the road to market economy of Polish tourism was quite specific. Tourism was the only area of life, even in socialist economy, which was marked with competition. A crucial role in building program attitudes of Polish tourism played the Polish Tourist and Sightseeing Society which contributed to the promotion of active tourism and sightseeing, and at the same time to elimination of malfunctions of tourism, namely destruction of environment and monuments. A crucial role played social actions of PTTK connected with, for example, the modernization of Cracow. An example of good practices is also organized since 1963 a Polish system of tourist information, which has been used in many countries.

20 20 Formy aktywności ruchowej spotykane w programach Zielonych Szkół Forms of physical activity encountered in Green Schools curricula Justyna Kościelnik ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie W artykule dokonany został podział form aktywności ruchowej na: zajęcia sportowe i rekreacyjne, gry i zabawy ruchowe, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze, aktywne formy turystyki, imprezy rekreacyjne i rozgrywki sportowe, udział w szkoleniach młodzieżowych organizatorów sportu i sędziów sportowych, uczestnictwo w ważnych dla środowiska wydarzeniach sportowych. W następnej części artykułu zaprezentowano fazy rozwoju człowieka, o czym muszą pamiętać i wiedzieć organizatorzy aktywności fizycznej w trakcie zielonych szkół. Dzięki przedstawionym w artykule tabelom obrazującym dobowe zapotrzebowanie na aktywność ruchową w zależności od płci i wieku organizatorzy wypoczynku mają praktyczne wskazówki do wykorzystania. Podstawową rolę w edukacji dzieci i młodzieży na polu aktywności ruchowej pełni szkoła za pomocą lekcji wychowania fizycznego, wycieczek oraz edukacji poza ławą szkolną. Etos szkoły ma sprzyjający wpływ na atmosferę niezbędną do propagowania wychowania zdrowotnego właśnie w środowisku ludzi młodych. Wydaje się, że forma pracy z uczniem poza murami szkoły, zwana zieloną szkołą, może pełnić znaczącą rolę w ukazaniu i wpojeniu odpowiednich wzorców zachowań, które następnie w kolejnych fazach ontogenezy mogą być powielane przez dzieci i młodzież. The article divides the forms of physical activity into: sports and recreational classes, outdoor games and activities, corrective and compensatory exercises, forms of active tourism, recreational events and sports tournaments, participating in the training of young sports organisers and referees, participating in sports events important for local community. The next part of the article presents stages of human development which should be taken into account by physical activity organisers of green schools. They obtain practical instructions thanks to tables which are included in the article and which show daily requirements of physical activity depending on gender and age. The basic role in teaching children and teenagers in the field of physical activity, is fulfilled by the school via physical education, excursions and outdoor education. School ethics have favourable influence on atmosphere necessary for promoting health education especially for the youth. It seems that forms of work with learners outside school, which is called 'green school', may fulfil a meaningful role in presenting and instilling appropriate rules of conduct which in further stages of ontogenesis will be repeated by children and teenagers.

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 1 (67) 2013

ZESZYTY NAUKOWE 1 (67) 2013 ZESZYTY NAUKOWE 1 (67) 2013 WARSZAWA 2013 SPIS TREŚCI/CONTENTS ZAGADNIENIA POLITOLOGICZNE POLITICAL ISSUES POLSKA RACJA STANU PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ WYKŁAD INAUGURACYJNY WYGŁOSZONY PODCZAS UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers 10-12 milionów Romów w Europie 6 milionów mieszkających w U E Irlandia Polska Republika Czeska Turcja Populacja społeczności romskiej w liczbach Irlandia Polska

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Program of Multinational CLIMS Camp Rogowo

Program of Multinational CLIMS Camp Rogowo Program of Multinational CLIMS Camp Rogowo 02.08.2017 16.08.2017 MYC ROGOWO Details: - date of: 2.08.2017-16.08.2017 - accommodation: room for 3 people with bathroom in Agatka building - 3 meals a day

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION COMPETITIUENESS FACTORS Editedby Eufemia Teichmann WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS WARSAW 2006 Spis treści Przedmowa 9 Część I CZYNNIKI I OGRANICZENIA KONKURENCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP...11 Część I ROLA WYNAGRODZENIA MINIMALNEGO I ANALIZA JEGO KSZTAŁTOWANIA SIĘ WEDŁUG DANYCH STATYSTYCZNYCH W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13. Wstęp / 27

Spis treści. Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13. Wstęp / 27 Spis treści Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13 Wstęp / 27 I II III Edukacja nauczycieli w kontekście wyzwań XXI stulecia / 51 Wstęp / 53 Megatrendy / 53 Wyzwania XXI wieku / 55 O reformie systemu

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ

WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ Streszczenie: Wstęp: Proces starzenia się w naturalny sposób wpływa na ograniczenie sprawności, nawet w sytuacji zachowania

Bardziej szczegółowo

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Countries? Dr Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Tadeusz Pindór Mariusz Trela PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Tadeusz Pindór, dr hab. inż. Akademia Górniczo-Hutnicza Mariusz

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Leszek Klank Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2006 SPIS TREŚCI Wstęp 9 Rozdział 1. Sukcesja gospodarstw rolnych. Zagadnienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Zygmunt Jaworski STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Programy i podmioty propozycje standardów Tourism and recreation studies in Poland Syllabuses and subjects propositions of standards Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 33 45 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.009.0533 Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Dobro w czasach postmoderny

Dobro w czasach postmoderny Ks. Ryszard Skowronek Dobro w czasach postmoderny Etyka postmodernizmu a nauczanie moralne Jana Pawła II Księgarnia św. Jacka Katowice 2007 SPIS TREŚCI Contents... 9 Wstęp... 11 Rozdział 1. POSTMODERNIZM

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Dorota Kassjanowicz Korekta: Dorota Kassjanowicz, Joanna Barska, Monika Tacikowska

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Economic Law. Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Economic Law. Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Economic Law Module code Module name Module name in English Valid from academic year 01/013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education Studies

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE STRESZCZENIE

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE STRESZCZENIE WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ na temat: MOŻLIWOŚCI DOSKONALENIA BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ MASOWYCH W DUŻEJ AGLOMERACJI MIEJSKIEJ Autor:

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 384 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 20 2003 ALICJA DROHOMIRECKA KATARZYNA KOTARSKA SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH ZE STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005 Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Academy of Physical Education, Krakow URSZULA MIĄZEK, MARIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D.,

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., D E P A R T M E N T O F S P A T I A L E C O N O M E T R I C S U Ł L E C T U R E R S D U T Y H O U R S : W W W. K E P. U N I. L O D Z. P L

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH Zarządzanie Publiczne, vol. 1(14), pp. 63-73 Kraków 2012 Published online June 29, 2012 DOI 10.4467/20843968ZP.12.016.0483 PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH Beata

Bardziej szczegółowo

WYKLUCZENIE CYFROWE NA RYNKU PRACY. redakcja naukowa Elżbieta Kryńska i Łukasz Arendt

WYKLUCZENIE CYFROWE NA RYNKU PRACY. redakcja naukowa Elżbieta Kryńska i Łukasz Arendt WYKLUCZENIE CYFROWE NA RYNKU PRACY redakcja naukowa Elżbieta Kryńska i Łukasz Arendt Warszawa 2010 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW 9 V WPROWADZENIE - ZARYS PROBLEMATYKI BADAWCZEJ (Elżbieta Kryńska,

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 444 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 23 2006

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 444 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 23 2006 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 444 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 23 2006 ALICJA DROHOMIRECKA KATARZYNA KOTARSKA INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W OPINII STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11 Spis treści Wstęp... 9 Introduction... 11 CZĘŚĆ I Obszar filozoficzno-antropologiczny... 13 Zuzana Chanasová Antropologické výzvy súčasného pedagóga primárneho vzdelávania........ 15 Grzegorz Hołub Od

Bardziej szczegółowo

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 Wprowadzenie 9 Część I. Zarządzanie marketingowe 1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 1.1. Różne koncepcje roli marketingu w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 300 SECTIO D 2003

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 300 SECTIO D 2003 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 300 SECTIO D 2003 Zakład Antropologii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Department of Anthropology Academy

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku I NSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W YŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer Relationship

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

STAROŻYTNA GERMANIA I GERMANIE W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ

STAROŻYTNA GERMANIA I GERMANIE W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ STAROŻYTNA GERMANIA I GERMANIE W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES INSTITUTE OF EUROPEAN CULTURE ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ GNIEZNO EUROPEAN

Bardziej szczegółowo

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH O przewodniku Niniejszy przewodnik zawiera informacje na temat kwalifikacji uzyskanych zagranicą i porady na temat ich nostryfikacji. Dowiesz się jak korzystać z bazy danych

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

ZDZISLAW CZAJKA ZARZ4DZANIE PERSONELEM W DZIALALNOSCI SADÖW POWSZECHNYCH

ZDZISLAW CZAJKA ZARZ4DZANIE PERSONELEM W DZIALALNOSCI SADÖW POWSZECHNYCH ZDZISLAW CZAJKA ZARZ4DZANIE PERSONELEM W DZIALALNOSCI SADÖW POWSZECHNYCH Warszawa 2016 SPIS TRESCI WST^P. Rozdzial I ROLA S4DOWNICTWA W GOSPODARCE I SPECYFIKA PRACY W SADACH 1.1. Struktura s^downictwa

Bardziej szczegółowo

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Polandchallenges in Clinical Trials Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Poland- legislation 1996-2003 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo