123 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "123 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica V"

Transkrypt

1 123 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica V

2 Recenzenci Elvyra Aciene Adam Chuderski Bartłomiej Dobroczyński Piotr Francuz Tadeusz Gałkowski Marian Groma Halina Grzymała-Moszczyńska Dorota Jasiecka Maria Kielar-Turska Dorota Kubicka Jadwiga Mirecka Marek Motyka Ewa Paszkowska Władysława Pilecka Miloň Potměšíl Mieczysław Radochoński Aleksandra Tokarz Zespół Redakcyjny Joanna Kossewska redaktor naczelny Krzysztof Mudyń redaktor naukowy Karolina Pietras sekretarz Tomasz Smoleń redaktor statystyczny Anna Tyborowska redaktor językowy (Radboud University Nijmegen, The Netherlands) Copyright by Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2012 ISSN Wydawnictwo Naukowe UP Redakcja/Dział Promocji Kraków, ul. Podchorążych 2 tel./faks , tel Zapraszamy na stronę internetową: druk i oprawa Zespół Poligraficzny UP, zam. 82/12

3 Spis treści/contents Od Redakcji 5 Editors' Word 6 Część I/PART I Kika Hadjikakou, Ioanna Katsantoni, Mari-Rita Matar, Marina Mnasonos, Maria Moustoukki, Eleni Partaki, Marios Prodromou Comparison of written language abilities between adult deaf and young deaf children Porównanie pisemnych umiejętności językowych między dorosłymi głuchymi osobami a młodszymi głuchymi dziećmi 7 Kamila Růžičková, Petra Bendova, Ivan Růžička A rehabilitation programme to increase reading performance in adults with a vision impairment Program rehabilitacji realizowany w celu zwiększenia efektywności czytania u dorosłych z uszkodzeniem wzroku 18 Liu Shenglin, Miloň Potměšíl A comparative study of deaf children s family resilience Porównawcze badania odporności psychicznej w rodzinach dzieci głuchych 28 Część II/PART II Anita Bajcar Osobowość jako wyznacznik przystosowania psychospołecznego i dobrostanu chorych przewlekle Personality as the indicator of psychosocial adjustment and well-being of chronic patients 44 Krzysztof Cipora Perspektywy wykorzystania wyników badań nad przestrzennym komponentem reprezentacji liczb w edukacji Application perspectives of study results on the spatial component of number representation in education 54 Joanna Kossewska Językowe i kulturowe wyznaczniki rozwoju teorii umysłu u dzieci głuchych Linguistic and cultural determinants of Theory of Mind development in deaf children 67

4 Krzysztof Mudyń Poczucie nierealności i jego konteksty. Fenomenologiczne aspekty procesów dysocjacyjnych Feeling of unreality and its contexts. The phenomenological aspects of dissociative processes 85 Karolina Probosz, Artur Sobczyk Kulturowe ramy stylów radzenia sobie ze stresem. Rola indywidualizmu, kolektywizmu i afiliacyjności Cultural frames of coping with stress styles. The role of individualism, collectivism and affiliativity 101 Tomasz Prusiński Problematyka wolności w dwóch paradygmatach psychologii: przyrodniczym i humanistycznym The issue of freedom in two paradigms of psychology: naturalistic and humanistic 112 Kinga Swół Konsekwencje ewaluatywne opisywania ludzi przy pomocy określeń zawierających negację Evaluative consequences of describing people with negative expressions 128

5 Od Redakcji Bieżący numer Annales zawiera teksty autorów polskich oraz zagranicznych. Tym razem, tak się złożyło, pierwsze prezentowane są w języku polskim, drugie zaś w angielskim. Ta hybrydowa forma prezentacji, która prawdopodobnie będzie kontynuowana, jest pewnym kompromisem uwzględniającym Ducha Czasu. Z jednej strony, procesy globalizacji dostarczają bowiem wielu argumentów na rzecz tezy, że nauka jest jedna. Z drugiej zaś strony wyciszony głos rozsądku przypomina od czasu do czasu, że w przypadku tzw. nauk społeczno-humanistycznych mamy do czynienia z inną sytuacją niż w naukach przyrodniczych lub technicznych. Zainteresowania dyscyplin społeczno-humanistycznych muszą bowiem uwzględniać lokalną specyfikę, czyli społeczno-kulturowe uwarunkowania przedmiotu czy obszaru swoich badań oraz wynikającą stąd specyfikę problemów społecznych, praktycznych i teoretyczno-metodologicznych. Z kolei trudno oczekiwać, aby światowa nauka fascynowała się na przykład recepcją dzieł Mickiewicza (o którym wiemy skądinąd, iż wielkim poetą był ) przez polskich gimnazjalistów w okresie przyspieszonej transformacji ustrojowej. Nie należy też sądzić, że polscy badacze, zajmujący się załóżmy specyfiką narodowej mentalności własnego kraju, marzą o tym, by z odpowiednimi pracami swoich kolegów zapoznawać się wyłącznie w języku angielskim. Bieżący numer rocznika cechuje się dużą różnorodnością treści i formy prezentowanych prac. Część tekstów ma charakter empiryczny, inne mają charakter teoretyczno-problemowy lub problemowo-przeglądowy. W kilku artykułach, a dotyczy to zwłaszcza autorów zagranicznych, podejmowane są problemy praktyczne z pogranicza pedagogiki specjalnej oraz z psychologii. Dzięki tekstowi autorstwa Liu Shenglin i Miloň a Potměšíl a Comparative Study of Family Resilience który łączy w sobie wiele walorów możemy z radością skonstatować, że aktualny numer Annales ma charakter nie tylko międzynarodowy lecz również międzykontynentalny. Sądzimy, że dzięki wspomnianej różnorodności formy, sposobów i treści podejmowanych problemów, każdy z potencjalnych Czytelników znajdzie w nim coś dla siebie interesującego. W imieniu redakcji Krzysztof Mudyń Kraków, październik 2012

6 [6] Editors Word The present issue of Annales includes articles from Polish and foreign authors. This time, as it turned out, the former are presented in Polish, while the latter are in English. The hybrid form of presentation, which is likely to be continued, is a certain compromise allowing for the Spirit of the Times. On the one hand, globalization processes provide multiple arguments for the thesis of the unity of science. On the other hand, though, a softened voice of reason from time to time reminds that, in the case of so-called social and humanistic sciences, the situation is different than in natural or technical ones. The interests of social and humanistic disciplines must take local specificity into account, that is, social and cultural conditions of the subject, or the area of research as well as the peculiarity of social, practical and theoretical-methodological issues following from that. In turn, it is hard to expect of the world science to be fascinated, for instance, by the reception of Mickiewicz s works (who, as we otherwise know, was the great poet ) by Polish lower secondary school students in the period of rapid changes in the system. It should not be thought either that Polish researchers, who deal with let us assume mental specificity of their own country, dream about getting familiar with adequate works of their colleagues solely in English. The current issue of Annales features a great diversity of content and form of the presented articles. Part of the papers are empirical, others are theoretical-problem or problem-review ones. In a few articles, and this particularly regards foreign authors, practical problems from the borderline of special education and psychology are raised. And thanks to the text by Liu Shenglin i Miloň Potměšíl Comparative Study of Deaf Children s Family Resilience which combines various values we can delightedly conclude that the present issue of Annales not only has international, but also intercontinental character. We believe that due to the abovementioned diversity of form, methods and content of the discussed issues, each potential Reader will find something interesting for Him/Her in this edition. On behalf of the Editors Krzysztof Mudyń Krakow, October 2012

7 Folia 123 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica V (2012) Część I Kika Hadjikakou, Ioanna Katsantoni, Mari-Rita Matar, Marina Mnasonos, Maria Moustoukki, Eleni Partaki, Marios Prodromou Comparison of written language abilities between adult deaf and young deaf children Abstract The purpose of the current study was to compare for the first time in Cyprus deaf and hard of hearing (d/hh) children s written ability with that of adult d/hh persons. One group consisted of young children who were between years of age and with congenital hearing losses (mean 80 db HL in the better hearing ear at.5, 1, 2, 4 khz), but without additional disabilities, who were attending the last grade of various general high schools in Cyprus (N = 11). They were trained orally in general schools, which they attended exclusively. The comparison group consisted of 11 adult d/hh persons (mean 75 db HL in the better hearing ear at.5, 1, 2, 4 khz), all of whom were between years of age, without any disabilities; they all are signing Deaf and had attended the school for the deaf in Cyprus. All participants were asked to produce written texts on topics of common interest (about everyday life). The analysis of the written texts was both quantitative and qualitative. Regarding the quantitative analysis, the written language was analysed by focusing on a) text content and structure, b) syntax, and c) vocabulary. Qualitative analysis was applied for further elaboration on the characteristics observed in the texts of the sample. This study revealed that d/hh children reached better levels of competence in written Greek compared with adult d/hh people, at least for the investigated aspects. The findings of the study may be of importance for educators and policy makers in Cyprus and elsewhere. Keywords: deaf and hard of hearing children, deaf adults, written language, Cyprus Porównanie pisemnych umiejętności językowych między dorosłymi głuchymi osobami a młodszymi głuchymi dziećmi Streszczenie Celem obecnego badania było dokonanie pierwszego na Cyprze porównania umiejętności pisania osiąganych przez głuche i niedosłyszące dzieci (ang. d/hh) oraz takie same osoby dorosłe (d/hh). W skład jednej grupy wchodziły dzieci między rokiem życia, z wrodzoną utratą słuchu (średnia 80 db HL w lepiej słyszącym uchu przy 0,5, 1, 2, 4 khz) lecz bez dodatkowych niepełnosprawności, które uczęszczały do ostatniej klasy różnych, ogólnokształcących szkół średnich na Cyprze (N = 11). Były one nauczane wyłącznie metodą oralną w szkołach ogólnych, do których uczęszczały. Grupa porównawcza składała się z 11 osób dorosłych (d/hh) (średnia 75 db HL w lepiej słyszącym uchu przy 0,5, 1, 2, 4 khz), z których wszystkie miały od lat, bez żadnych niepełnosprawności; wszystkie one są osobami

8 [8] Kika Hadjikakou, Ioanna Katsantoni, Mari-Rita Matar, Marina Mnasonos, Maria Moustoukki, Eleni Partaki, Marios Prodromou głuchymi posługującymi się językiem migowym i uczęszczały do szkoły dla głuchych na Cyprze. Wszystkich uczestników poproszono o napisanie tekstów na tematy ogólne (dotyczące życia codziennego). Analiza napisanych tekstów miała charakter ilościowy oraz jakościowy. W odniesieniu do analizy ilościowej, analizując język pisany położono nacisk na a) treść i budowę tekstu, b) składnię oraz c) słownictwo. Analiza jakościowa została zastosowana w celu dalszego szczegółowego omówienia cech zaobserwowanych w tekstach badanych. Badanie wykazało, że dzieci (d/hh) osiągnęły lepszy poziom kompetencji pisemnej w języku greckim w porównaniu z osobami dorosłymi (d/hh), przynajmniej w analizowanych aspektach. Wyniki tego badania mogą być znaczące dla nauczycieli i decydentów na Cyprze oraz w innych krajach. Słowa kluczowe: dzieci głuche i niedosłyszące, głuche osoby dorosłe, język pisemny, Cypr Introduction It is documented in the literature that deaf and hard of hearing (d/hh) children face a number of difficulties with written language (Antia, Reed & Kreimeyer 2005; Fabretti, Volterra & Pontecorvo 1998; Makarona & Lampropoulou 2005). The results of a number of studies provide evidence for the expected parallels between d/hh children s reading and writing performance (Marschark 1993; Schirmer 2000). It has also been suggested that d/hh children s literacy development does not proceed at a pace considered average for hearing students (Holt 1993; LaSasso & Mobley 1997; Musselman & Szanto 1998; Yoshinaga-Itano & Brown 1981). In summary, a variety of studies have documented the fact that the written language of d/hh students differs from that of their hearing peers in the components of language, specifically of syntax, semantics, and pragmatics (Antia et al. 2005; Fabretti et al. 1998; Maxwell & Falick 1993; Nolen & Wilbur 1985; Yoshinaga-Itano & Downey 1992). Specifically, d/hh children lag behind their hearing peers in their syntactic constructions; they produce shorter sentences with simpler syntactical structures (Subject-Verb-Object structure). Makarona and Lampropoulou (2005) point out that sometimes the order of words in the sentence reflects a less complicated way of writing due to the non-conventional grammatical and syntactical structures they use. D/hh children also encounter problems with subordinate clauses and they face significant difficulties comprehending truncated passives. Similarly, d/hh children s vocabulary is limited; they are unaware of multi-meaning words, which comprise two-thirds of the words that appear in spoken and written context (Luetke-Stahlman 1998). They mainly use nouns and verbs but rarely adjectives, articles, adverbs and auxiliary verbs. Finally, they face problems in grammatical morphology, including omissions of functional words, inappropriate word substitutions, and additions of various morphemes. Besides the syntax of written language, a number of studies has shown that d/hh students exhibit difficulties with the cohesion of ideas in writing (Antia et al. 2005), since they have the tendency to access texts sentence by sentence rather than view the text as a whole (Makarona & Lampropoulou 2005). Notably, Maxwell and Falick (1992) found in their study that d/hh students compositions were less frequently conceptually linked than those of hearing students. It has been documented in the literature that d/hh children do not have the same experiences as their hearing peers as a result of hearing loss. However, it has

9 Comparison of written language abilities between adult deaf and young deaf children [9] been shown that what happens in the early years of literacy learning is very important as these experiences are said to be critical for the future success of hearing children (Mayer 2007). Marschark points out that for many d/hh individuals writing is often seen as a laborious, sentence-by-sentence task, rather than an attempt at verbal communication. With such a view of writing, it should not be surprising that deaf children fail to use pronouns correctly, to use definite and indefinite articles, or to be concerned with intersentence issues of verb tense and agreement. (1993, p. 223). Webster (1986) ascribes the failure of d/hh children to make use of discourse structure in their writing to the lack of rules of conversation that are usually acquired from monitoring on-going verbal interactions. Svirsky et al. (2000) suggest that d/hh children lag behind their hearing peers in respect to their lexical-semantic and syntactic-morphological abilities regardless of whether the d/hh children use oral or sign communication. This difference has been attributed in previous studies to the fact that d/hh children lack informal experiences; specifically it has been argued that d/hh children miss out on different things that happen around them, which would be picked up by hearing children as part of their incidental learning (Nunes 2004, p. 154). Regarding the d/hh children s mode of communication, most studies have found that orally educated students have better written language abilities than students who communicate manually (Geers & Moog 1989; Moores & Sweet 1990), although some studies support the opposite claim (Yoshinaga-Itano, Snyder & Mayberry 1996). Regarding the effect of educational placement on d/hh students language abilities, academic achievement of d/hh students attending general schools is higher than that of those attending special schools throughout the years (Allen 1986; Kluwin 1993), although there are exceptions (Karchmer & Mitchell 2003; Antia et al. 2005). A number of studies suggest that the writing ability of d/hh children is a neglected topic (Fabretti et al. 1998); most of the relevant research has been carried out in English speaking countries (Yoshinaga-Itano & Downey 1992). Antia and her colleagues stress that overall, there is little information on the writing achievement of d/hh students in public schools, specifically those who attend general-education classrooms and those with mild or moderate hearing losses. (Antia et al. 2005, p. 247). Only a couple of relevant studies with d/hh adults have been conducted (Fabretti et al. 1998; Makarona & Lampropoulou 2005). Those studies have shown that d/hh adults face specific difficulties in grammatical aspects, which are not different from those of d/hh pupils. These difficulties were attributed to deafness and not exclusively to the adult s limited experience with written language (Fabretti et al. 1998; Makarona & Lampropoulou 2005). However, there are no studies in place that compare the writing abilities of d/hh children with those of d/hh adults. This comparison would add to the literature and inform current educational practices for d/hh children, since the factors that differentiate the linguistic abilities of d/hh adults and d/hh children who attend different types of schools and are taught through different methods could be revealed. In Cyprus, there is also no available data on the writing ability of adult d/hh people, and there is only sparse literature on the writing ability of Cypriot

10 [10] Kika Hadjikakou, Ioanna Katsantoni, Mari-Rita Matar, Marina Mnasonos, Maria Moustoukki, Eleni Partaki, Marios Prodromou d/hh children (Hadjikakou, Georgiadou, Odysseos, Konnikou & Theodorou 2010). Bearing in mind the value of international perspectives on the writing abilities of d/ hh people and the lack of any such research in Cyprus, this article compares for the first time Cypriot d/hh children s writing abilities with that of adult d/hh people. Method Participants One group consisted of young children between years of age (M = 12.63, SD =.50) with congenital hearing loss (mean 80 db HL in the better hearing ear at.5, 1, 2, 4 khz) but without additional disabilities (N = 11). They were trained orally in general schools, which they attended exclusively. Out of these children, four were boys and seven were girls. The comparison group consisted of 11 adult d/hh people (mean 75 db HL in the better hearing ear at.5, 1, 2, 4 khz), all of whom were between years of age (M = 48.90, SD = 5.20) without any disabilities; they are all signing Deaf and had attended the school for the deaf in Cyprus. 1 The children were recruited through the Pancyprian Association of Parents of Children with Hearing Loss; the adult d/hh people were recruited through the Cyprus Federation of the Deaf. Design and analysis Our participants were asked to write an essay, for a maximum of 30 minutes, on the following topic: How I usually spend my weekend. The task was administered individually to each participant by a member of the research team. As part of the instructions, each participant was told that he/she would be given five minutes to ask for clarifications (e.g. to pose questions about unknown words in the essay s title). He/she would then have 30 minutes in which to write. Having confirmed that he/she was clear about the procedure, he/she was given in a written form the essay s topic. He/she was given five minutes to read the title, and ask for clarifications. At the end of this time he/she began writing. The analysis of the written text was both quantitative and qualitative. The analysis of the written samples was similar to that employed in a Greek study by Makarona and Lampropoulou (2005), investigating similar issues. It involved three categories of written language: a) text content and structure (clear statement of topic and text structure, use of transitional markers, clear paragraphing, consistent register). Calculations were based on the presence or absence of these elements in each of the text samples; b) syntactic structure (correct use of sentences, correct use of complex sentences). Calculations examined the ratio of correctly used sentences and complex sentences to the total number of sentences in each text; and c) vocabulary (type-token ratio). Calculations examined the total number of different words used in each text. SPSS was used to analyse and process the data. Qualitative analysis was also employed for a further description of some characteristics observed in the texts of our sample, mainly regarding morphology, syntax, and grammar. 1 The upper D is used to refer to Deaf adults, who belong to the Deaf community, are signing Deaf and are considered culturally Deaf.

11 Comparison of written language abilities between adult deaf and young deaf children [11] Results Quantitative data Content and organization of text. Table 1 shows that young d/hh children did better than adult d/hh people in all areas regarding the content and organization of the text (with the exception being consistent register). Specifically, descriptive statistical analysis showed that 72.7% of the young d/hh children wrote about the required topic in a comprehensive and clear way, compared with 68.1% of the d/hh adults. Regarding the use of paragraphs, 81.8% of the young d/hh children created paragraphs, compared with 49.9% of the d/hh adults. Non-parametric comparisons (Mann-Whitney Test) between the mean ranking of young and adult d/hh people in how clearly they stated the topic and used paragraphs, showed no significant differences. Both young and adult d/hh people used at least one transitional marker. Regarding the consistency of register (consistency in style and phrasing), 90.9% of both adult and young d/hh children consistently used the same person (e.g. consistently singular or plural when addressing a person or more than one person, respectively). Table 1. Characteristics of the d/hh children and adult deaf participants written language in percentages (%) in terms of text content and structure d/hh children d/hh adults p-value Clear statement of topic YES 72.7% 68.2%.66 NO 27.3% 31.9% Transitional markers (conjunctions) YES 100% 90.9%.32 NO 0% 9.1% Use of paragraphs YES 81.8% 40.9%.083 NO 18.2% 59.1% Consistent register (consistency style & phrasing) YES 90.9% 90.9% 1 NO 9.1% 9.1% Syntax. Regarding syntax, two syntactic structures were examined: a) correct use of sentences and b) correct subordinate clauses. We considered as correct sentences those which were clearly structured and carefully focused, containing at least one V (verb) and one S (subject). For example, a sentence considered correct was the following On Sundays I usually cook and have some rest, while the following sentence was considered incorrect, My hobby football, which was not clearly structured (no V-S), and not carefully focused. In regards to subordinate clauses, they were considered correct if sentences begun with a subordinate conjunction or a relative pronoun, contained both a subject and a verb, and were attached to a main clause (since the subordinate clause alone does not form a complete sentence). The following sentence was considered to contain the correct use of a subordinate clause When we arrived home we all went

12 [12] Kika Hadjikakou, Ioanna Katsantoni, Mari-Rita Matar, Marina Mnasonos, Maria Moustoukki, Eleni Partaki, Marios Prodromou for sleep so as to wake up the following day for school, and the following one as incorrect So that we go to the cafeteria communication and football, because the participant s subordinate clauses are attached to each other, and not to a main clause. It was found that the mean of correct sentences used by the d/hh children in their texts was.92 (SD =.09), while the mean of correct subordinate clauses was 0.42 (SD =.17). Respectively, the mean of correct sentences used by the d/hh adults was lower, 0.58 (SD =.39), and the mean of subordinate clauses was.32 (SD =.23). Finally, the children used more words per sentence (M = 12.09, SD = 1.62) than the adults (M = 8.44, SD =.94). However, the Mann-Whitney Test showed a statistically significant difference only in the mean scores between adult and young d/hh children in the use of correct sentences (z = , p =.006). Vocabulary. Both d/hh and hearing participants vocabulary assessment was based on two aspects: a) the ratio of content words to a functional word and b) the proportion of different words used in the whole text. Adult d/hh participants used more content words (M = 2.09, SD = 1.65) than the d/hh children (M = 1.39, SD =.32). Regarding the proportion of different words used in the whole text, adult d/hh people used more different words (M = 0.84, SD =.09) than the children (M =.62, SD =.09). The Mann-Whitney Test showed a statistically significant difference only in the mean scores between adult and young d/hh children in the use of different words (z = , p <.0001). Qualitative data Besides the statistical analysis of the texts, qualitative analysis was applied to further analyse some characteristics observed in the texts of the d/hh participants, mainly regarding syntax and grammar. The Greek language is grammatically and syntactically quite complex. For instance, verbs, nouns, adjectives, articles, participles, pronouns, and adverbs are conjugated, and congruence is required between the subject (personal pronoun) and verb, adjective and noun, article and noun. A modification of endings is required accordingly (e.g. for pluralization and for noun cases). Accents are also used in writing. As a result, in a few of the texts produced by d/hh children and adults attendant mistakes were observed (see Appendices). In general, the texts produced by adult d/hh people were short and the vocabulary was poor. They produced shorter sentences with simpler syntactical structures (Subject-Verb-Object). Additionally, in some cases, the following points were noted: 1) omissions of articles, pronouns and conjunctions (for instance, I go to the croft with brother instead of I go to the croft with my brother, and To clean yard my house instead of To clean the yard of my house ), 2) pleonastic use (e.g. every the weekend I do the rest instead of every weekend I rest, I play cards and I play backgammon instead of I play cards and backgammon ) and unnecessary additions (e.g. I have four my children, sometimes every Sunday I go to the church, instead of I have four children, sometimes on Sunday I go to church or every Sunday I go to the church ), 3) coining of words ( titles letters instead of subtitles ) 4) substitutions (for instance, substitution of the right article with a different one to the following day instead of the following day ) 5) significant difficulties in comprehending truncated passives (some participants instead of using the verbs in passive form, used them in the active form or the other way round (e.g. to be prepared the

13 Comparison of written language abilities between adult deaf and young deaf children [13] clothes instead of to prepare the clothes ). Finally, in some texts the participants created phonetically similar but non-existent words (edekse 2 in place of edeikse). The texts produced by the young children were longer than those produced by adult d/hh people. D/hh children used both active and passive voice and relative, subordinate, and pronominal clauses. In their texts there was a wide use of articles, pronouns, adverbs, auxiliary verbs, and adjectives. However, in both adult and young d/hh participants texts the accents were not marked on the right syllable, and one sentence was written as one paragraph. Discussion Writing is one of the most complex and difficult tasks for d/hh students to master (Antia et al. 2005; Fabretti et al. 1998; Makarona & Lampropoulou 2005). This study showed that d/hh children reached better levels of competence in written Greek compared with adult d/hh people, at least for the aspects investigated. The following reasons may explain the fact that young d/hh children scored higher than adult d/hh people. First, all young d/hh children have better access to spoken Greek than adult d/hh people. The d/hh young children have had hearing aids ever since their hearing loss was detected, whereas the adult d/hh people are not hearing-aid users. Next, the young d/hh children had attended exclusively general schools. It has been reported in the literature that the writing achievements of d/hh children who attend general schools are higher than those of d/hh peers in schools for the deaf (Karchmer & Mitchell 2003) and rather similar or slightly worse than the achievements of their hearing peers (Antia et al. 2005; Hadjikakou et al. 2010; Musselman & Szanto 1998). In previous studies carried out in Cyprus, the low academic level offered at the only school for the deaf on the island has been pointed out in the past (Hadjikakou, Christodoulou, Hadjidemetri, Konidari & Nicolaou 2009; Hadjikakou & Nikolaraizi 2008); it is possible that our participants were not provided during their schooling with all the necessary vocabulary, experience, and knowledge. Lampropoulou and Makarona stress that d/hh adults graduate from school lacking sufficient written language skills and their problems, especially in relation to syntax, do not seem to improve as they grow older or as they make more use of the written language (2005, p. 131). The writing ability of the participants (both of the d/hh children and the d/hh adults) in this study is better than that reported in corresponding research on d/hh adults writing ability (Lampropoulou & Makarona 2005), in most of the areas examined (see Table 2). Concerning the content, the percentage of subordinate sentences reported in d/hh children s texts was 100% and in d/hh adults texts 90.1%, whereas in the study by Lampropoulou and Makarona (2005) this was 56.2%. As far as consistency of register (consistency in style and phrasing) is concerned, it was reported in 90.9% of both the d/hh children s and d/hh adults texts, whereas the respective percentage in the texts produced by Lampropoulou and Makarona (2005) was 2 The examples are presented in Greek with Latin characters because they cannot be rendered in English.

14 [14] Kika Hadjikakou, Ioanna Katsantoni, Mari-Rita Matar, Marina Mnasonos, Maria Moustoukki, Eleni Partaki, Marios Prodromou 68.5%. Despite the fact that the adult d/hh people in the study by Lampropoulou and Makarona (2005) created paragraphs 54.3% of the time, the respective percentage in our study was much higher (81.8%) for the children, but lower (40.9%) for the adults. Table 2. Characteristics of the Greek adult deaf participants written language in percentages (%) in terms of text content, structure, syntax, and language as reported in the study by Makarona and Lampropoulou (2005) Percentage (%) Percentage (%) Clear statement of topic Correct sentences YES 73.3% Average 52.3% NO 6.6% Transitional markers (conjunctions) Correct subordinate clauses YES 56.2% Average 9.7% NO 23.8% Use of paragraphs Variety of words used in the whole text YES 54.3% Average.88% NO 25.7% Consistent register (consistency style & phrasing) Content words per functional word YES 68.5% Average 2.31% NO 11.4% With regard to syntax, this study has shown that the percentage of correct sentences used by d/hh pupils was 92% and that the mean of the correct subordinate clauses was.42. The mean of the correct sentences (.52) reported in the study by Lampropoulou and Makarona (2005) was similar to that of the adults in our study (.58), whereas the mean of the correct subordinate clauses in that study was much lower (.09) compared to.32 reported in this study. As far as vocabulary is concerned, the mean of different words (.88) reported in the study by Lampropoulou and Makarona (2005) was similar to that of the adults in our study (.84), and higher than the mean of different words produced by the d/ hh children (.62). This may be explained by the fact that vocabulary increases as the d/hh children get older. It must be noted that the qualitative analysis of the texts showed that some of the participants experienced difficulties in areas of contextual language (e.g. morphology, syntax) emphasizing the variation in this area among d/hh people, as has been similarly reported in other studies (Antia et al. 2005). The results of this study must be interpreted with caution and several limitations must be noted. The sample was small and the measure of writing was limited to a single essay. Given that a standardized written test for the deaf population is not available in Greek, a persuasive essay was asked of our participants. Increasing the number of samples as well as varying the genres (e.g. narrative, expository, etc.) would add further depth to the analysis. Similar studies which were carried out in much bigger countries also enrolled a small number of participants (Fabretti et al. 1998; Lampropoulou & Makarona 2005); hitherto, despite the fact that the sample was rather small, this

15 Comparison of written language abilities between adult deaf and young deaf children [15] study provided us with valuable information on the writing capabilities of these age groups for the first time in Cyprus. We can conclude from this study that the writing achievements of adult d/hh people lag behind those of d/hh children, since they did not have the same educational opportunities when they attended the school for the deaf in the past, compared to the opportunities that young d/hh children do now. Additionally, advancements in technology, early intervention, and educational approaches may have increased young d/hh children s access to language. This study shows that life-long learning courses should be developed and delivered for d/hh adults. Specifically, d/ hh adults should enjoy access to adult education and training programmes (such as literacy and numeracy programmes), interpreter support, and tutorials with teachers of d/hh children. Technology (e.g. e-learning, teleconferencing) could be helpful for them, if they cannot be physically present. References Allen, T. E. (1986). Patterns of academic achievement among hearing impaired students: 1974 and In A. Schildroth & M. Karchmer (Eds.), Deaf children in America (pp ). Boston: Little, Brown. Antia, S. D., Reed, S. & Kreimeyer, K. H. (2005). Written language of deaf and hard-of-hearing students in public schools. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 10(3), doi: /deafed/eni026 Fabretti, D., Volterra, V. & Pontecorvo, C. (1998). Written abilities in deaf Italians. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 3(3), Geers, A. & Moog, J. (1989). Factors predicting achievement of the development of literacy in profoundly hearing-impaired adolescents. Volta Review, 91, Hadjikakou, K. & Nikolaraizi, M. (2008). The communication experiences of adult deaf people within their family during childhood in Cyprus. Deafness and Education International, 10(2), doi: / Hadjikakou, K., Christodoulou, D., Hadjidemetri, E., Konidari, M. & Nicolaou, N. (2009). The experiences of Cypriot hearing adults with Deaf parents in family, school and society. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 14(4), doi: /deafed/enp011 Hadjikakou, K., Georgiadou, A., Odysseos, I., Konnikou, I. & Theodorou, M. (2010). The comparison of written language abilities between Cypriot oral deaf and hearing children. L1: Educational Studies in Language and Literature, 10(1), Holt, J. (1993). Stanford Achievement Test-8 th Edition: Reading comprehension subgroup results. American Annals of the Deaf, 138, Karchmer, M. & Mitchell, R. E. (2003). Demographic and achievement characteristics of deaf and hard-of-hearing students. In M. Marschark & P. E. Spencer (Eds.), Oxford handbook of deaf studies, language, and education (pp ). New York: Oxford University Press. LaSasso, C. J. & Mobley, R. T. (1997). National survey of reading instruction for deaf or hard of hearing students in the US. The Volta Review, 99, Luetke-Stahlman, B. (1998). Language issues in deaf education. Hillsboro, Oregon: Butte Publications, Inc. Makarona, A. & Lampropoulou, V. (2005). An evaluation of written language of deaf adults. In V. Lampropoulou (Ed.), Inclusion of deaf people in education and society: International

16 [16] Kika Hadjikakou, Ioanna Katsantoni, Mari-Rita Matar, Marina Mnasonos, Maria Moustoukki, Eleni Partaki, Marios Prodromou Perspectives, International Conference Proceedings (pp ). Patras: University of Patras. Marschark, M. (1993). Psychological development of deaf children. New York: Oxford University Press. Maxwell, M. M. & Falick, T. G. (1992). Cohesion and quality in deaf and hearing children s written English. Sign Language Studies, 77, Mayer, C. (2007). What really matters in the early literacy development of deaf children. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 12(4), doi: /deafed/ enm020 Moores, D. F., & Sweet, C. (1990). Factors predictive of school achievement. In D. F. Moores & K. P. Meadow-Orlans (Eds.), Educational and developmental aspects of deafness. Washington, DC: Gallaudet University. Musselman, C. & Szanto, G. (1998). The written performance of deaf adolescents: Patterns of performance. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 3, Nolen, S. & Wilbur, R. (1985). The effects of context on deaf students comprehension of difficult sentences. American Annals of the Deaf, 130, Nunes, T. (2004). Teaching mathematics to deaf children. London: Whurr Publishers. Schirmer, B. R. (2000). Language & literacy development in children who are deaf. Boston: Allyn and Bacon. Svirsky, M. A., Robbins, A. M., Iler Kirk, K., Pisoni, D. B. & Miyamoto, R. T. (2000). Language development in profoundly deaf children with cochlear implants. Psychological Science, 11(2), Webster, A. (1986). Deafness, development and literacy. London: Methuen. Yoshinaga-Itano, C. & Brown, S. L. (1981). The development of social-cognition in deaf preschool children: A pilot study. Paper presented at meetings of the Southeastern Psychological Association, Atlanta. Yoshinaga-Itano, C. & Downey, D. M. (1992). When a story is not a story: a process analysis of written language of hearing-impaired children. Volta Review, 2, Yoshinaga-Itano, C., Snyder, L. S., & Mayberry, R. (1996). Can lexical/semantic skills differentiate deaf or hard-of-hearing readers and nonreaders? Volta Review, 98, Tables Appendices 1. An adult s written sample On Saturday I make housework of the house and in the evening sometimes to the cafeteria with friends to tell the news. On Sunday, I cook easily and rest. In the evening I go the visits to see my brother and my friends. When I have wedding I go and the christenings. 2. A child s written sample On Saturday morning, at about 8 o clock I woke up, went to the toilet, and washed my face and teeth. After a few minutes, the grandfather came to my home and we went together to my father s plot, watered the trees, and cut some vegetables. Then, we

17 Comparison of written language abilities between adult deaf and young deaf children [17] returned to my grandfather s house, I saw my brother, and we went together to play football with our friends. Then, it was time for lunch and together with my brother we went to my grandmothers and had lunch there. In the evening at about 7:30 we went to McDonald s because a classmate had her birthday and there were the rest of the class, we had dinner, talked together and had fun ( ).

18 Folia 123 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica V (2012) Kamila Růžičková 1, Petra Bendova 2, Ivan Růžička 3 A rehabilitation programme to increase reading performance in adults with a vision impairment 4 Abstract This research attempted to establish the content validity of an experimental rehabilitation programme which was carried out in order to show an increase in reading performance the Reading Performance Vision Rehabilitation Programme (or the RPVRP). The programme was tested on adults with low vision (severe and profound) in the Czech Republic. The following methods of experimental testing were used: reading speed, number of mistakes, and the ability to use obtained information (pretest, posttest No. 1, posttest No. 2) for evaluating the level of increase in reading skills. Results: Our findings confirm that the experimental Reading Performance Vision Rehabilitation Programme significantly influenced the effectivity of using vision potential and increased reading performance in the investigated cases. Keywords: vision impairment, vision rehabilitation, vision training programme, reading skills, reading performance, adults with vision impairments Program rehabilitacji realizowany w celu zwiększenia efektywności czytania u dorosłych z uszkodzeniem wzroku Streszczenie Celem prezentowanych badań było potwierdzenie skuteczności oraz trafności treściowej eksperymentalnego programu rehabilitacyjnego, który zastosowano w celu usprawnienia efektywności czytania Reading Performance Vision Rehabilitation Programme (Efektywność Czytania Program Rehabilitacji Wzrokowej (w skrócie RPVRP)). Program został przetestowany w grupie dorosłych osób z uszkodzeniem wzroku w stopniu znacznym i głębokim w Republice Czeskiej. 1 Department of Special Education, Faculty of Education, University of Hradec Králové, Czech Republic 2 Department of Special Education, Faculty of Education, University of Hradec Králové, Czech Republic 3 Department of Physical Education and Sport, Faculty of Education, University of Hradec Králové, Czech Republic 4 Acknowledgement: This work was supported by the Specific Research Project given by the University of Hradec Králové, Czech Republic, grant nr. [PdF 2108/2011].

19 A rehabilitation programme to increase reading performance... [19] W celu oceny stopnia poprawy umiejętności czytania zastosowano eksperymentalne metody służące do oceny: tempa czytania, liczby błędów oraz umiejętności wykorzystania uzyskanych informacji (badanie wstępne, posttest nr 1, posttest nr 2). Uzyskane wyniki potwierdzają, że program eksperymentalny Reading Performance Vision Rehabilitation Programme znacznie wpłynął na skuteczność wykorzystania możliwości wzroku i zwiększył efektywność czytania u badanych osób. Słowa kluczowe: uszkodzenie wzroku, rehabilitacja wzroku, program treningu wzroku, umiejętności czytania, efektywność czytania, dorośli z uszkodzeniem wzroku Introduction Vision is a very complex learning-based process. Visual perception plays a significant role in creating images and concepts, in the development of memory, concentration, thinking and speaking, and also in emotional and volitional areas (Corn 2010). Visual performance represents to what extent and how efficiently partial visual learning is used in concrete activities and critical situations (Dickinson 2002). Visual performance is defined by environmental conditions, previous experience, and the level of cognitive processes of a particular individual. These factors can be labelled as learning-influenced and they have an impact on the quality of life. Adults with low vision 5 represent a large group with many specific needs. A sophisticated approach towards vision rehabilitation can significantly influence both visual performance and the performance potential in other areas as well: a higher effectivity in using vision potential, the feeling of greater comfort while performing visually demanding activities and, subsequently, lessening the deficit of information and increasing self-sufficiency (Balatka, Růžička, Vondruška, Růžičková & Jílek 2004). As opposed to other developed countries, a complex system of rehabilitation care for adults with low vision has not been systematically worked on yet in the Czech Republic. There isn t a sufficient number of available methodical materials in the Czech Republic that focus on skills needed to develop and explore partial visual potential 6. General background of the Reading Performance Vision Rehabilitation Programme The ability to read is considered one of the main human competences and belongs among the social status and freedom of information values. The founding ground for creating an experimental rehabilitation programme aimed at increasing 5 According to the World Health Organization (WHO), approximately 70 to 75% of new cases of vision defects appear after reaching the age of 65. With the growing average life span, another statistically significant increase of seniors with vision defects is expected in the next twenty years. Generally speaking, in the case of adults and seniors, there is a prevailing low level of competences to adjust independently and effectively to the arising secondary effects of their vision defect (see Skalická 2007, Moravcová 2004, Jesenský 2002, Dickinson 2002, Lueck 2004, and others). 6 The need to revise system solutions has been supported in findings by numerous Czech authors for many years (see Jesenský 2003, Moravcová 2004, Skalická 2007, Růžičková 2006, and others).

20 [20] Kamila Růžičkova, Petra Bendova, Ivan Růžička reading performance is the fact that reading is generally considered one of the key rehabilitation areas for people with low vision 7 (Lueck 2004). Based on research carried out both in Czech and international professional theoretical backgrounds, and drawing from practical experience in longitudinal practice in a rehabilitation centre for adults with visual impairment, an experimental Reading Performance Vision Rehabilitation Programme (RPVRP) was designed 8. The programme was developed to outline all tools which can aid reaching optimum reading performance in the target group, i.e. adult people with severe and profound low vision. According to the focus of the programme, the most significant issues include: acquiring the ability to follow individually beneficial eye hygiene rules, learning how to carry out vision performance in the so-called eye comfort conditions, and decreasing the amount of effort put into vision performance and sight work. The RPVRP was prepared and put into practice by an interdisciplinary team of experts (an ophthalmologist, an optometrist, a vision therapist, a teacher specializing in training people with visual impairments, and a psychologist). The programme was recommended by the Ethical Committee of the Teaching Hospital in Hradec Králové (č.j S03L). Participants The experimental group consisted of 10 people (N = 10) 9. The participants were selected from patients of the Department of Ophthalmology at the Hradec Králové Hospital. The participants fulfilled the following criteria: their visual acuity was less than 6/18 (0.3) in the better eye with the best correction (ICD-10 Codes 1 & 2); they were prescribed an optical device in the 5x to 15x magnifying range or a special optical system by the Department of Ophthalmology at the Hradec Králové Hospital (this kind of optical aid can be obtained solely from this department); they had no previous experience with professionally managed rehabilitation training. Table 1. The description of group participants. Basic Criteria of experimental group (N = 10) Participant Sex Age Visual Acuity Prescribed an Optical Device Abbility to use Optical Device A F x No B M Kepler 6 x 17 Yes C F x Yes D M Kepler 6 x 17 Yes E F Galileo 4x Yes F M Galileo 4x No G F Kepler PM 6 x 17 No H M ,5x No I F Hypercorr 4x Yes J F x Yes 7 Most patients come to a revision ophthalmologist s surgery wishing to be prescribed a reading aid (Pavlíčková & Vorlíčková 2001, Moravcová 2004). 8 The programme was designed in accordance with the WHO Healthy Vision 2010, International Academy for Certification of Vision Rehabilitation and Education Professional ACVERP (USA), Nord Star Vision Group LLC (USA), Lueck 2004, Dickinson A lower number of participants was balanced with combining quantitative and qualitative methods of obtaining, processing, and evaluating outcomes.

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 Cross European Studies quality FL teaching & learning for YLs Nikolov M., Curtain H. (2000) An early Start: Young Learners and

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration on the study program:

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM

KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM S PE C JA L I Z AC JA N A K I ER U N K U F I LO LO G I A A N G I EL S K A Informacja ogólna Podstawowym celem kształcenia w specjalizacji Komunikacja w środowisku europejskim

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2014 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami?

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? Kwestionariusz dla uczniów (50 uczniów, wiek 11-18 lat) 1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? almost never; 0,06 about an hour; 0,15 More than 3 hours; 0,38 2 3 hours; 0,42 2. Jak najczęściej spędzasz

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN12PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN12PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination

Bardziej szczegółowo

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Countries? Dr Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Adrian KAPCZYŃSKI Politechnika Śląska Instytut Ekonomii i Informatyki QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Po powtórce zaczynamy naukę kolejnych 10-15 nowych słów i wyrażeń, po czym zostawiamy je w przegródce numer 1. Systematyczność

Po powtórce zaczynamy naukę kolejnych 10-15 nowych słów i wyrażeń, po czym zostawiamy je w przegródce numer 1. Systematyczność Fiszki, metoda powtórkowa. System pięciu przegródek Pierwszego dnia nauki możemy zacząć od przyswojenia 10-15 nowych słówek. Wkładamy je wtedy do przegródki numer 1. Kolejnego dnia zaczynamy od powtórki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

PLSH2 (JUN13PLSH201) General Certificate of Education Advanced Level Examination June 2013. Reading and Writing TOTAL. Time allowed 3 hours

PLSH2 (JUN13PLSH201) General Certificate of Education Advanced Level Examination June 2013. Reading and Writing TOTAL. Time allowed 3 hours Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Polish Unit 2 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Level Examination

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r.

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r. EŁK, 10.10.2012r. STRUKTURA SYSTEMU EDUKACYJNEGO STRUCTURE OF EDUCATIONAL SYSTEM WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE PRE-PRIMARY SZKOŁA PODSTAWOWA PRIMARY SCHOOL WIEK AGE 3 (6)7 WIEK (6)7 13 AGE GIMNAZJUM LOWER SECONDARY

Bardziej szczegółowo

Pudełko konwersacji. Joel Shaul

Pudełko konwersacji. Joel Shaul Pudełko konwersacji Celem tych ćwiczeń jest pomoc młodym ludziom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w zdobyciu wprawy w prowadzeniu ważnych i wzajemnych form rozmowy zamiast monologów i wykładów. 1. Wydrukuj

Bardziej szczegółowo

F+H GCSE POLISH 8688/SF+SH. Paper 2 Speaking (Foundation and Higher) Specimen 2019 SPECIMEN MATERIAL

F+H GCSE POLISH 8688/SF+SH. Paper 2 Speaking (Foundation and Higher) Specimen 2019 SPECIMEN MATERIAL SPECIMEN MATERIAL GCSE POLISH Paper 2 Speaking (Foundation and Higher) F+H Specimen 2019 Teacher s Booklet To be conducted by the teacher-examiner Time allowed: 7-9 minutes at Foundation (+12 minutes supervised

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Version 1.0: 0606 abc. General Certificate of Education. 2006 examination June series

Version 1.0: 0606 abc. General Certificate of Education. 2006 examination June series Version.0: 0606 abc General Certificate of Education Polish 5686 POL Responsive Writing Mark Scheme 006 examination June series Mark schemes are prepared by the Principal Examiner and considered, together

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA v Biologia v Biotechnologia v Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości brane są

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Ewa Racicka-Pawlukiewicz Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych PROMOTOR: Dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 16 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 16 WIESŁAW GOLKA TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH TRANSPORTATION IN RURAL FAMILY FARMS Falenty 2014 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document.

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. The booklets are all produced using MS Publisher, so that is necessary on the computer being used. This document

Bardziej szczegółowo

list formalny wysyłamy do osób na oficjalnym stanowisku i osób, których dobrze nie znamy i nie utrzymujemy z nimi kontaktów

list formalny wysyłamy do osób na oficjalnym stanowisku i osób, których dobrze nie znamy i nie utrzymujemy z nimi kontaktów Jak napisać list formalny po angielsku? list formalny wysyłamy do osób na oficjalnym stanowisku i osób, których dobrze nie znamy i nie utrzymujemy z nimi kontaktów towarzyskich; takie listy muszą być napisane

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Zgoda Streszczenie

mgr Małgorzata Zgoda Streszczenie mgr Małgorzata Zgoda Ocena umiejętności edukacyjnych użytkowników systemu implantu ślimakowego Streszczenie Wstęp Wykształcenie i następnie zatrudnienie na rynku pracy odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH

JĘZYK ANGIELSKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ CZEŚĆ I LISTENING COMPREHENSION Task 1. 1.1. B 1.2. D 1.3. C 1.4. B 1.5. A 1.6. D 1.7. A 1.8. C Task

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers 10-12 milionów Romów w Europie 6 milionów mieszkających w U E Irlandia Polska Republika Czeska Turcja Populacja społeczności romskiej w liczbach Irlandia Polska

Bardziej szczegółowo

Marta Uzdrowska. PRACA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH Promotor: Dr hab. n. med. prof. UM Anna Broniarczyk-Loba

Marta Uzdrowska. PRACA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH Promotor: Dr hab. n. med. prof. UM Anna Broniarczyk-Loba Marta Uzdrowska Ocena wad refrakcji i przyczyn niedowidzenia u osób z niepełnosprawnością intelektualną z wykorzystaniem zdalnego autorefraktometru Plusoptix PRACA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH Promotor:

Bardziej szczegółowo

HORYZONTY POLITYKI HORIZONS OF POLITICS EDUKACJA POLITYCZNA POLITICAL EDUCATION

HORYZONTY POLITYKI HORIZONS OF POLITICS EDUKACJA POLITYCZNA POLITICAL EDUCATION Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Politologii Jesuit University Ignatianum in Krakow, Institute of Political Science HORYZONTY POLITYKI HORIZONS OF POLITICS EDUKACJA POLITYCZNA POLITICAL EDUCATION

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

ENGLISH PHILOLOGY BA YEAR 1 WINTER SEMESTER 2013/2014. Practical English: Gr. 3 Teacher. Grammar. Teacher AB Gr. 2. Language acquisition studies

ENGLISH PHILOLOGY BA YEAR 1 WINTER SEMESTER 2013/2014. Practical English: Gr. 3 Teacher. Grammar. Teacher AB Gr. 2. Language acquisition studies ENGLISH PHILOLOGY BA YEAR 1 WINTER SEMESTER 2013/2014 8.00 9.30 Language acquisition AB 3.12 Mgr Anna Milanowska Mgr Krzysztof British literature Dr hab. Anna Branach Kallas (45 min.) 8.30 9.15 British

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja dotycząca udziału w międzynarodowym szkoleniu Simulated & Standardized Patients, które odbędzie się 5-7.

Rekrutacja dotycząca udziału w międzynarodowym szkoleniu Simulated & Standardized Patients, które odbędzie się 5-7. Poznań, 24.01.2017 Rekrutacja dotycząca udziału w międzynarodowym szkoleniu Simulated & Standardized Patients, które odbędzie się 5-7.04 2017 w Holandii Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Tekst polski English text

Tekst polski English text Tekst polski English text INFORMACJA NAUKOWA JAKO MODEL I WYOBRAŻENIE WIEDZY SCIENTIFIC INFORMATION AS A MODEL AND REPRESENTATION OF SCIENCE Henryk Hollender Lazarski University Informacja naukowa: wokół

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU. mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU. mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka Profil metaboliczny osocza krwi i wartość biologiczna mleka krów w gospodarstwach ekologicznych Praca

Bardziej szczegółowo

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH O przewodniku Niniejszy przewodnik zawiera informacje na temat kwalifikacji uzyskanych zagranicą i porady na temat ich nostryfikacji. Dowiesz się jak korzystać z bazy danych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJE STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI STUDIA W SEM. LETNIM ROKU 2009 / godzin

PROGRAM NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJE STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI STUDIA W SEM. LETNIM ROKU 2009 / godzin Dotyczy następujących wydziałów PW: Fizyka, InŜynieria Materiałowa, MiNI, SiMR, Transport, WAiNS PROGRAM NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJE STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI STUDIA W SEM. LETNIM ROKU 2009

Bardziej szczegółowo