123 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica V

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "123 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica V"

Transkrypt

1 123 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica V

2 Recenzenci Elvyra Aciene Adam Chuderski Bartłomiej Dobroczyński Piotr Francuz Tadeusz Gałkowski Marian Groma Halina Grzymała-Moszczyńska Dorota Jasiecka Maria Kielar-Turska Dorota Kubicka Jadwiga Mirecka Marek Motyka Ewa Paszkowska Władysława Pilecka Miloň Potměšíl Mieczysław Radochoński Aleksandra Tokarz Zespół Redakcyjny Joanna Kossewska redaktor naczelny Krzysztof Mudyń redaktor naukowy Karolina Pietras sekretarz Tomasz Smoleń redaktor statystyczny Anna Tyborowska redaktor językowy (Radboud University Nijmegen, The Netherlands) Copyright by Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2012 ISSN Wydawnictwo Naukowe UP Redakcja/Dział Promocji Kraków, ul. Podchorążych 2 tel./faks , tel Zapraszamy na stronę internetową: druk i oprawa Zespół Poligraficzny UP, zam. 82/12

3 Spis treści/contents Od Redakcji 5 Editors' Word 6 Część I/PART I Kika Hadjikakou, Ioanna Katsantoni, Mari-Rita Matar, Marina Mnasonos, Maria Moustoukki, Eleni Partaki, Marios Prodromou Comparison of written language abilities between adult deaf and young deaf children Porównanie pisemnych umiejętności językowych między dorosłymi głuchymi osobami a młodszymi głuchymi dziećmi 7 Kamila Růžičková, Petra Bendova, Ivan Růžička A rehabilitation programme to increase reading performance in adults with a vision impairment Program rehabilitacji realizowany w celu zwiększenia efektywności czytania u dorosłych z uszkodzeniem wzroku 18 Liu Shenglin, Miloň Potměšíl A comparative study of deaf children s family resilience Porównawcze badania odporności psychicznej w rodzinach dzieci głuchych 28 Część II/PART II Anita Bajcar Osobowość jako wyznacznik przystosowania psychospołecznego i dobrostanu chorych przewlekle Personality as the indicator of psychosocial adjustment and well-being of chronic patients 44 Krzysztof Cipora Perspektywy wykorzystania wyników badań nad przestrzennym komponentem reprezentacji liczb w edukacji Application perspectives of study results on the spatial component of number representation in education 54 Joanna Kossewska Językowe i kulturowe wyznaczniki rozwoju teorii umysłu u dzieci głuchych Linguistic and cultural determinants of Theory of Mind development in deaf children 67

4 Krzysztof Mudyń Poczucie nierealności i jego konteksty. Fenomenologiczne aspekty procesów dysocjacyjnych Feeling of unreality and its contexts. The phenomenological aspects of dissociative processes 85 Karolina Probosz, Artur Sobczyk Kulturowe ramy stylów radzenia sobie ze stresem. Rola indywidualizmu, kolektywizmu i afiliacyjności Cultural frames of coping with stress styles. The role of individualism, collectivism and affiliativity 101 Tomasz Prusiński Problematyka wolności w dwóch paradygmatach psychologii: przyrodniczym i humanistycznym The issue of freedom in two paradigms of psychology: naturalistic and humanistic 112 Kinga Swół Konsekwencje ewaluatywne opisywania ludzi przy pomocy określeń zawierających negację Evaluative consequences of describing people with negative expressions 128

5 Od Redakcji Bieżący numer Annales zawiera teksty autorów polskich oraz zagranicznych. Tym razem, tak się złożyło, pierwsze prezentowane są w języku polskim, drugie zaś w angielskim. Ta hybrydowa forma prezentacji, która prawdopodobnie będzie kontynuowana, jest pewnym kompromisem uwzględniającym Ducha Czasu. Z jednej strony, procesy globalizacji dostarczają bowiem wielu argumentów na rzecz tezy, że nauka jest jedna. Z drugiej zaś strony wyciszony głos rozsądku przypomina od czasu do czasu, że w przypadku tzw. nauk społeczno-humanistycznych mamy do czynienia z inną sytuacją niż w naukach przyrodniczych lub technicznych. Zainteresowania dyscyplin społeczno-humanistycznych muszą bowiem uwzględniać lokalną specyfikę, czyli społeczno-kulturowe uwarunkowania przedmiotu czy obszaru swoich badań oraz wynikającą stąd specyfikę problemów społecznych, praktycznych i teoretyczno-metodologicznych. Z kolei trudno oczekiwać, aby światowa nauka fascynowała się na przykład recepcją dzieł Mickiewicza (o którym wiemy skądinąd, iż wielkim poetą był ) przez polskich gimnazjalistów w okresie przyspieszonej transformacji ustrojowej. Nie należy też sądzić, że polscy badacze, zajmujący się załóżmy specyfiką narodowej mentalności własnego kraju, marzą o tym, by z odpowiednimi pracami swoich kolegów zapoznawać się wyłącznie w języku angielskim. Bieżący numer rocznika cechuje się dużą różnorodnością treści i formy prezentowanych prac. Część tekstów ma charakter empiryczny, inne mają charakter teoretyczno-problemowy lub problemowo-przeglądowy. W kilku artykułach, a dotyczy to zwłaszcza autorów zagranicznych, podejmowane są problemy praktyczne z pogranicza pedagogiki specjalnej oraz z psychologii. Dzięki tekstowi autorstwa Liu Shenglin i Miloň a Potměšíl a Comparative Study of Family Resilience który łączy w sobie wiele walorów możemy z radością skonstatować, że aktualny numer Annales ma charakter nie tylko międzynarodowy lecz również międzykontynentalny. Sądzimy, że dzięki wspomnianej różnorodności formy, sposobów i treści podejmowanych problemów, każdy z potencjalnych Czytelników znajdzie w nim coś dla siebie interesującego. W imieniu redakcji Krzysztof Mudyń Kraków, październik 2012

6 [6] Editors Word The present issue of Annales includes articles from Polish and foreign authors. This time, as it turned out, the former are presented in Polish, while the latter are in English. The hybrid form of presentation, which is likely to be continued, is a certain compromise allowing for the Spirit of the Times. On the one hand, globalization processes provide multiple arguments for the thesis of the unity of science. On the other hand, though, a softened voice of reason from time to time reminds that, in the case of so-called social and humanistic sciences, the situation is different than in natural or technical ones. The interests of social and humanistic disciplines must take local specificity into account, that is, social and cultural conditions of the subject, or the area of research as well as the peculiarity of social, practical and theoretical-methodological issues following from that. In turn, it is hard to expect of the world science to be fascinated, for instance, by the reception of Mickiewicz s works (who, as we otherwise know, was the great poet ) by Polish lower secondary school students in the period of rapid changes in the system. It should not be thought either that Polish researchers, who deal with let us assume mental specificity of their own country, dream about getting familiar with adequate works of their colleagues solely in English. The current issue of Annales features a great diversity of content and form of the presented articles. Part of the papers are empirical, others are theoretical-problem or problem-review ones. In a few articles, and this particularly regards foreign authors, practical problems from the borderline of special education and psychology are raised. And thanks to the text by Liu Shenglin i Miloň Potměšíl Comparative Study of Deaf Children s Family Resilience which combines various values we can delightedly conclude that the present issue of Annales not only has international, but also intercontinental character. We believe that due to the abovementioned diversity of form, methods and content of the discussed issues, each potential Reader will find something interesting for Him/Her in this edition. On behalf of the Editors Krzysztof Mudyń Krakow, October 2012

7 Folia 123 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica V (2012) Część I Kika Hadjikakou, Ioanna Katsantoni, Mari-Rita Matar, Marina Mnasonos, Maria Moustoukki, Eleni Partaki, Marios Prodromou Comparison of written language abilities between adult deaf and young deaf children Abstract The purpose of the current study was to compare for the first time in Cyprus deaf and hard of hearing (d/hh) children s written ability with that of adult d/hh persons. One group consisted of young children who were between years of age and with congenital hearing losses (mean 80 db HL in the better hearing ear at.5, 1, 2, 4 khz), but without additional disabilities, who were attending the last grade of various general high schools in Cyprus (N = 11). They were trained orally in general schools, which they attended exclusively. The comparison group consisted of 11 adult d/hh persons (mean 75 db HL in the better hearing ear at.5, 1, 2, 4 khz), all of whom were between years of age, without any disabilities; they all are signing Deaf and had attended the school for the deaf in Cyprus. All participants were asked to produce written texts on topics of common interest (about everyday life). The analysis of the written texts was both quantitative and qualitative. Regarding the quantitative analysis, the written language was analysed by focusing on a) text content and structure, b) syntax, and c) vocabulary. Qualitative analysis was applied for further elaboration on the characteristics observed in the texts of the sample. This study revealed that d/hh children reached better levels of competence in written Greek compared with adult d/hh people, at least for the investigated aspects. The findings of the study may be of importance for educators and policy makers in Cyprus and elsewhere. Keywords: deaf and hard of hearing children, deaf adults, written language, Cyprus Porównanie pisemnych umiejętności językowych między dorosłymi głuchymi osobami a młodszymi głuchymi dziećmi Streszczenie Celem obecnego badania było dokonanie pierwszego na Cyprze porównania umiejętności pisania osiąganych przez głuche i niedosłyszące dzieci (ang. d/hh) oraz takie same osoby dorosłe (d/hh). W skład jednej grupy wchodziły dzieci między rokiem życia, z wrodzoną utratą słuchu (średnia 80 db HL w lepiej słyszącym uchu przy 0,5, 1, 2, 4 khz) lecz bez dodatkowych niepełnosprawności, które uczęszczały do ostatniej klasy różnych, ogólnokształcących szkół średnich na Cyprze (N = 11). Były one nauczane wyłącznie metodą oralną w szkołach ogólnych, do których uczęszczały. Grupa porównawcza składała się z 11 osób dorosłych (d/hh) (średnia 75 db HL w lepiej słyszącym uchu przy 0,5, 1, 2, 4 khz), z których wszystkie miały od lat, bez żadnych niepełnosprawności; wszystkie one są osobami

8 [8] Kika Hadjikakou, Ioanna Katsantoni, Mari-Rita Matar, Marina Mnasonos, Maria Moustoukki, Eleni Partaki, Marios Prodromou głuchymi posługującymi się językiem migowym i uczęszczały do szkoły dla głuchych na Cyprze. Wszystkich uczestników poproszono o napisanie tekstów na tematy ogólne (dotyczące życia codziennego). Analiza napisanych tekstów miała charakter ilościowy oraz jakościowy. W odniesieniu do analizy ilościowej, analizując język pisany położono nacisk na a) treść i budowę tekstu, b) składnię oraz c) słownictwo. Analiza jakościowa została zastosowana w celu dalszego szczegółowego omówienia cech zaobserwowanych w tekstach badanych. Badanie wykazało, że dzieci (d/hh) osiągnęły lepszy poziom kompetencji pisemnej w języku greckim w porównaniu z osobami dorosłymi (d/hh), przynajmniej w analizowanych aspektach. Wyniki tego badania mogą być znaczące dla nauczycieli i decydentów na Cyprze oraz w innych krajach. Słowa kluczowe: dzieci głuche i niedosłyszące, głuche osoby dorosłe, język pisemny, Cypr Introduction It is documented in the literature that deaf and hard of hearing (d/hh) children face a number of difficulties with written language (Antia, Reed & Kreimeyer 2005; Fabretti, Volterra & Pontecorvo 1998; Makarona & Lampropoulou 2005). The results of a number of studies provide evidence for the expected parallels between d/hh children s reading and writing performance (Marschark 1993; Schirmer 2000). It has also been suggested that d/hh children s literacy development does not proceed at a pace considered average for hearing students (Holt 1993; LaSasso & Mobley 1997; Musselman & Szanto 1998; Yoshinaga-Itano & Brown 1981). In summary, a variety of studies have documented the fact that the written language of d/hh students differs from that of their hearing peers in the components of language, specifically of syntax, semantics, and pragmatics (Antia et al. 2005; Fabretti et al. 1998; Maxwell & Falick 1993; Nolen & Wilbur 1985; Yoshinaga-Itano & Downey 1992). Specifically, d/hh children lag behind their hearing peers in their syntactic constructions; they produce shorter sentences with simpler syntactical structures (Subject-Verb-Object structure). Makarona and Lampropoulou (2005) point out that sometimes the order of words in the sentence reflects a less complicated way of writing due to the non-conventional grammatical and syntactical structures they use. D/hh children also encounter problems with subordinate clauses and they face significant difficulties comprehending truncated passives. Similarly, d/hh children s vocabulary is limited; they are unaware of multi-meaning words, which comprise two-thirds of the words that appear in spoken and written context (Luetke-Stahlman 1998). They mainly use nouns and verbs but rarely adjectives, articles, adverbs and auxiliary verbs. Finally, they face problems in grammatical morphology, including omissions of functional words, inappropriate word substitutions, and additions of various morphemes. Besides the syntax of written language, a number of studies has shown that d/hh students exhibit difficulties with the cohesion of ideas in writing (Antia et al. 2005), since they have the tendency to access texts sentence by sentence rather than view the text as a whole (Makarona & Lampropoulou 2005). Notably, Maxwell and Falick (1992) found in their study that d/hh students compositions were less frequently conceptually linked than those of hearing students. It has been documented in the literature that d/hh children do not have the same experiences as their hearing peers as a result of hearing loss. However, it has

9 Comparison of written language abilities between adult deaf and young deaf children [9] been shown that what happens in the early years of literacy learning is very important as these experiences are said to be critical for the future success of hearing children (Mayer 2007). Marschark points out that for many d/hh individuals writing is often seen as a laborious, sentence-by-sentence task, rather than an attempt at verbal communication. With such a view of writing, it should not be surprising that deaf children fail to use pronouns correctly, to use definite and indefinite articles, or to be concerned with intersentence issues of verb tense and agreement. (1993, p. 223). Webster (1986) ascribes the failure of d/hh children to make use of discourse structure in their writing to the lack of rules of conversation that are usually acquired from monitoring on-going verbal interactions. Svirsky et al. (2000) suggest that d/hh children lag behind their hearing peers in respect to their lexical-semantic and syntactic-morphological abilities regardless of whether the d/hh children use oral or sign communication. This difference has been attributed in previous studies to the fact that d/hh children lack informal experiences; specifically it has been argued that d/hh children miss out on different things that happen around them, which would be picked up by hearing children as part of their incidental learning (Nunes 2004, p. 154). Regarding the d/hh children s mode of communication, most studies have found that orally educated students have better written language abilities than students who communicate manually (Geers & Moog 1989; Moores & Sweet 1990), although some studies support the opposite claim (Yoshinaga-Itano, Snyder & Mayberry 1996). Regarding the effect of educational placement on d/hh students language abilities, academic achievement of d/hh students attending general schools is higher than that of those attending special schools throughout the years (Allen 1986; Kluwin 1993), although there are exceptions (Karchmer & Mitchell 2003; Antia et al. 2005). A number of studies suggest that the writing ability of d/hh children is a neglected topic (Fabretti et al. 1998); most of the relevant research has been carried out in English speaking countries (Yoshinaga-Itano & Downey 1992). Antia and her colleagues stress that overall, there is little information on the writing achievement of d/hh students in public schools, specifically those who attend general-education classrooms and those with mild or moderate hearing losses. (Antia et al. 2005, p. 247). Only a couple of relevant studies with d/hh adults have been conducted (Fabretti et al. 1998; Makarona & Lampropoulou 2005). Those studies have shown that d/hh adults face specific difficulties in grammatical aspects, which are not different from those of d/hh pupils. These difficulties were attributed to deafness and not exclusively to the adult s limited experience with written language (Fabretti et al. 1998; Makarona & Lampropoulou 2005). However, there are no studies in place that compare the writing abilities of d/hh children with those of d/hh adults. This comparison would add to the literature and inform current educational practices for d/hh children, since the factors that differentiate the linguistic abilities of d/hh adults and d/hh children who attend different types of schools and are taught through different methods could be revealed. In Cyprus, there is also no available data on the writing ability of adult d/hh people, and there is only sparse literature on the writing ability of Cypriot

10 [10] Kika Hadjikakou, Ioanna Katsantoni, Mari-Rita Matar, Marina Mnasonos, Maria Moustoukki, Eleni Partaki, Marios Prodromou d/hh children (Hadjikakou, Georgiadou, Odysseos, Konnikou & Theodorou 2010). Bearing in mind the value of international perspectives on the writing abilities of d/ hh people and the lack of any such research in Cyprus, this article compares for the first time Cypriot d/hh children s writing abilities with that of adult d/hh people. Method Participants One group consisted of young children between years of age (M = 12.63, SD =.50) with congenital hearing loss (mean 80 db HL in the better hearing ear at.5, 1, 2, 4 khz) but without additional disabilities (N = 11). They were trained orally in general schools, which they attended exclusively. Out of these children, four were boys and seven were girls. The comparison group consisted of 11 adult d/hh people (mean 75 db HL in the better hearing ear at.5, 1, 2, 4 khz), all of whom were between years of age (M = 48.90, SD = 5.20) without any disabilities; they are all signing Deaf and had attended the school for the deaf in Cyprus. 1 The children were recruited through the Pancyprian Association of Parents of Children with Hearing Loss; the adult d/hh people were recruited through the Cyprus Federation of the Deaf. Design and analysis Our participants were asked to write an essay, for a maximum of 30 minutes, on the following topic: How I usually spend my weekend. The task was administered individually to each participant by a member of the research team. As part of the instructions, each participant was told that he/she would be given five minutes to ask for clarifications (e.g. to pose questions about unknown words in the essay s title). He/she would then have 30 minutes in which to write. Having confirmed that he/she was clear about the procedure, he/she was given in a written form the essay s topic. He/she was given five minutes to read the title, and ask for clarifications. At the end of this time he/she began writing. The analysis of the written text was both quantitative and qualitative. The analysis of the written samples was similar to that employed in a Greek study by Makarona and Lampropoulou (2005), investigating similar issues. It involved three categories of written language: a) text content and structure (clear statement of topic and text structure, use of transitional markers, clear paragraphing, consistent register). Calculations were based on the presence or absence of these elements in each of the text samples; b) syntactic structure (correct use of sentences, correct use of complex sentences). Calculations examined the ratio of correctly used sentences and complex sentences to the total number of sentences in each text; and c) vocabulary (type-token ratio). Calculations examined the total number of different words used in each text. SPSS was used to analyse and process the data. Qualitative analysis was also employed for a further description of some characteristics observed in the texts of our sample, mainly regarding morphology, syntax, and grammar. 1 The upper D is used to refer to Deaf adults, who belong to the Deaf community, are signing Deaf and are considered culturally Deaf.

11 Comparison of written language abilities between adult deaf and young deaf children [11] Results Quantitative data Content and organization of text. Table 1 shows that young d/hh children did better than adult d/hh people in all areas regarding the content and organization of the text (with the exception being consistent register). Specifically, descriptive statistical analysis showed that 72.7% of the young d/hh children wrote about the required topic in a comprehensive and clear way, compared with 68.1% of the d/hh adults. Regarding the use of paragraphs, 81.8% of the young d/hh children created paragraphs, compared with 49.9% of the d/hh adults. Non-parametric comparisons (Mann-Whitney Test) between the mean ranking of young and adult d/hh people in how clearly they stated the topic and used paragraphs, showed no significant differences. Both young and adult d/hh people used at least one transitional marker. Regarding the consistency of register (consistency in style and phrasing), 90.9% of both adult and young d/hh children consistently used the same person (e.g. consistently singular or plural when addressing a person or more than one person, respectively). Table 1. Characteristics of the d/hh children and adult deaf participants written language in percentages (%) in terms of text content and structure d/hh children d/hh adults p-value Clear statement of topic YES 72.7% 68.2%.66 NO 27.3% 31.9% Transitional markers (conjunctions) YES 100% 90.9%.32 NO 0% 9.1% Use of paragraphs YES 81.8% 40.9%.083 NO 18.2% 59.1% Consistent register (consistency style & phrasing) YES 90.9% 90.9% 1 NO 9.1% 9.1% Syntax. Regarding syntax, two syntactic structures were examined: a) correct use of sentences and b) correct subordinate clauses. We considered as correct sentences those which were clearly structured and carefully focused, containing at least one V (verb) and one S (subject). For example, a sentence considered correct was the following On Sundays I usually cook and have some rest, while the following sentence was considered incorrect, My hobby football, which was not clearly structured (no V-S), and not carefully focused. In regards to subordinate clauses, they were considered correct if sentences begun with a subordinate conjunction or a relative pronoun, contained both a subject and a verb, and were attached to a main clause (since the subordinate clause alone does not form a complete sentence). The following sentence was considered to contain the correct use of a subordinate clause When we arrived home we all went

12 [12] Kika Hadjikakou, Ioanna Katsantoni, Mari-Rita Matar, Marina Mnasonos, Maria Moustoukki, Eleni Partaki, Marios Prodromou for sleep so as to wake up the following day for school, and the following one as incorrect So that we go to the cafeteria communication and football, because the participant s subordinate clauses are attached to each other, and not to a main clause. It was found that the mean of correct sentences used by the d/hh children in their texts was.92 (SD =.09), while the mean of correct subordinate clauses was 0.42 (SD =.17). Respectively, the mean of correct sentences used by the d/hh adults was lower, 0.58 (SD =.39), and the mean of subordinate clauses was.32 (SD =.23). Finally, the children used more words per sentence (M = 12.09, SD = 1.62) than the adults (M = 8.44, SD =.94). However, the Mann-Whitney Test showed a statistically significant difference only in the mean scores between adult and young d/hh children in the use of correct sentences (z = , p =.006). Vocabulary. Both d/hh and hearing participants vocabulary assessment was based on two aspects: a) the ratio of content words to a functional word and b) the proportion of different words used in the whole text. Adult d/hh participants used more content words (M = 2.09, SD = 1.65) than the d/hh children (M = 1.39, SD =.32). Regarding the proportion of different words used in the whole text, adult d/hh people used more different words (M = 0.84, SD =.09) than the children (M =.62, SD =.09). The Mann-Whitney Test showed a statistically significant difference only in the mean scores between adult and young d/hh children in the use of different words (z = , p <.0001). Qualitative data Besides the statistical analysis of the texts, qualitative analysis was applied to further analyse some characteristics observed in the texts of the d/hh participants, mainly regarding syntax and grammar. The Greek language is grammatically and syntactically quite complex. For instance, verbs, nouns, adjectives, articles, participles, pronouns, and adverbs are conjugated, and congruence is required between the subject (personal pronoun) and verb, adjective and noun, article and noun. A modification of endings is required accordingly (e.g. for pluralization and for noun cases). Accents are also used in writing. As a result, in a few of the texts produced by d/hh children and adults attendant mistakes were observed (see Appendices). In general, the texts produced by adult d/hh people were short and the vocabulary was poor. They produced shorter sentences with simpler syntactical structures (Subject-Verb-Object). Additionally, in some cases, the following points were noted: 1) omissions of articles, pronouns and conjunctions (for instance, I go to the croft with brother instead of I go to the croft with my brother, and To clean yard my house instead of To clean the yard of my house ), 2) pleonastic use (e.g. every the weekend I do the rest instead of every weekend I rest, I play cards and I play backgammon instead of I play cards and backgammon ) and unnecessary additions (e.g. I have four my children, sometimes every Sunday I go to the church, instead of I have four children, sometimes on Sunday I go to church or every Sunday I go to the church ), 3) coining of words ( titles letters instead of subtitles ) 4) substitutions (for instance, substitution of the right article with a different one to the following day instead of the following day ) 5) significant difficulties in comprehending truncated passives (some participants instead of using the verbs in passive form, used them in the active form or the other way round (e.g. to be prepared the

13 Comparison of written language abilities between adult deaf and young deaf children [13] clothes instead of to prepare the clothes ). Finally, in some texts the participants created phonetically similar but non-existent words (edekse 2 in place of edeikse). The texts produced by the young children were longer than those produced by adult d/hh people. D/hh children used both active and passive voice and relative, subordinate, and pronominal clauses. In their texts there was a wide use of articles, pronouns, adverbs, auxiliary verbs, and adjectives. However, in both adult and young d/hh participants texts the accents were not marked on the right syllable, and one sentence was written as one paragraph. Discussion Writing is one of the most complex and difficult tasks for d/hh students to master (Antia et al. 2005; Fabretti et al. 1998; Makarona & Lampropoulou 2005). This study showed that d/hh children reached better levels of competence in written Greek compared with adult d/hh people, at least for the aspects investigated. The following reasons may explain the fact that young d/hh children scored higher than adult d/hh people. First, all young d/hh children have better access to spoken Greek than adult d/hh people. The d/hh young children have had hearing aids ever since their hearing loss was detected, whereas the adult d/hh people are not hearing-aid users. Next, the young d/hh children had attended exclusively general schools. It has been reported in the literature that the writing achievements of d/hh children who attend general schools are higher than those of d/hh peers in schools for the deaf (Karchmer & Mitchell 2003) and rather similar or slightly worse than the achievements of their hearing peers (Antia et al. 2005; Hadjikakou et al. 2010; Musselman & Szanto 1998). In previous studies carried out in Cyprus, the low academic level offered at the only school for the deaf on the island has been pointed out in the past (Hadjikakou, Christodoulou, Hadjidemetri, Konidari & Nicolaou 2009; Hadjikakou & Nikolaraizi 2008); it is possible that our participants were not provided during their schooling with all the necessary vocabulary, experience, and knowledge. Lampropoulou and Makarona stress that d/hh adults graduate from school lacking sufficient written language skills and their problems, especially in relation to syntax, do not seem to improve as they grow older or as they make more use of the written language (2005, p. 131). The writing ability of the participants (both of the d/hh children and the d/hh adults) in this study is better than that reported in corresponding research on d/hh adults writing ability (Lampropoulou & Makarona 2005), in most of the areas examined (see Table 2). Concerning the content, the percentage of subordinate sentences reported in d/hh children s texts was 100% and in d/hh adults texts 90.1%, whereas in the study by Lampropoulou and Makarona (2005) this was 56.2%. As far as consistency of register (consistency in style and phrasing) is concerned, it was reported in 90.9% of both the d/hh children s and d/hh adults texts, whereas the respective percentage in the texts produced by Lampropoulou and Makarona (2005) was 2 The examples are presented in Greek with Latin characters because they cannot be rendered in English.

14 [14] Kika Hadjikakou, Ioanna Katsantoni, Mari-Rita Matar, Marina Mnasonos, Maria Moustoukki, Eleni Partaki, Marios Prodromou 68.5%. Despite the fact that the adult d/hh people in the study by Lampropoulou and Makarona (2005) created paragraphs 54.3% of the time, the respective percentage in our study was much higher (81.8%) for the children, but lower (40.9%) for the adults. Table 2. Characteristics of the Greek adult deaf participants written language in percentages (%) in terms of text content, structure, syntax, and language as reported in the study by Makarona and Lampropoulou (2005) Percentage (%) Percentage (%) Clear statement of topic Correct sentences YES 73.3% Average 52.3% NO 6.6% Transitional markers (conjunctions) Correct subordinate clauses YES 56.2% Average 9.7% NO 23.8% Use of paragraphs Variety of words used in the whole text YES 54.3% Average.88% NO 25.7% Consistent register (consistency style & phrasing) Content words per functional word YES 68.5% Average 2.31% NO 11.4% With regard to syntax, this study has shown that the percentage of correct sentences used by d/hh pupils was 92% and that the mean of the correct subordinate clauses was.42. The mean of the correct sentences (.52) reported in the study by Lampropoulou and Makarona (2005) was similar to that of the adults in our study (.58), whereas the mean of the correct subordinate clauses in that study was much lower (.09) compared to.32 reported in this study. As far as vocabulary is concerned, the mean of different words (.88) reported in the study by Lampropoulou and Makarona (2005) was similar to that of the adults in our study (.84), and higher than the mean of different words produced by the d/ hh children (.62). This may be explained by the fact that vocabulary increases as the d/hh children get older. It must be noted that the qualitative analysis of the texts showed that some of the participants experienced difficulties in areas of contextual language (e.g. morphology, syntax) emphasizing the variation in this area among d/hh people, as has been similarly reported in other studies (Antia et al. 2005). The results of this study must be interpreted with caution and several limitations must be noted. The sample was small and the measure of writing was limited to a single essay. Given that a standardized written test for the deaf population is not available in Greek, a persuasive essay was asked of our participants. Increasing the number of samples as well as varying the genres (e.g. narrative, expository, etc.) would add further depth to the analysis. Similar studies which were carried out in much bigger countries also enrolled a small number of participants (Fabretti et al. 1998; Lampropoulou & Makarona 2005); hitherto, despite the fact that the sample was rather small, this

15 Comparison of written language abilities between adult deaf and young deaf children [15] study provided us with valuable information on the writing capabilities of these age groups for the first time in Cyprus. We can conclude from this study that the writing achievements of adult d/hh people lag behind those of d/hh children, since they did not have the same educational opportunities when they attended the school for the deaf in the past, compared to the opportunities that young d/hh children do now. Additionally, advancements in technology, early intervention, and educational approaches may have increased young d/hh children s access to language. This study shows that life-long learning courses should be developed and delivered for d/hh adults. Specifically, d/ hh adults should enjoy access to adult education and training programmes (such as literacy and numeracy programmes), interpreter support, and tutorials with teachers of d/hh children. Technology (e.g. e-learning, teleconferencing) could be helpful for them, if they cannot be physically present. References Allen, T. E. (1986). Patterns of academic achievement among hearing impaired students: 1974 and In A. Schildroth & M. Karchmer (Eds.), Deaf children in America (pp ). Boston: Little, Brown. Antia, S. D., Reed, S. & Kreimeyer, K. H. (2005). Written language of deaf and hard-of-hearing students in public schools. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 10(3), doi: /deafed/eni026 Fabretti, D., Volterra, V. & Pontecorvo, C. (1998). Written abilities in deaf Italians. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 3(3), Geers, A. & Moog, J. (1989). Factors predicting achievement of the development of literacy in profoundly hearing-impaired adolescents. Volta Review, 91, Hadjikakou, K. & Nikolaraizi, M. (2008). The communication experiences of adult deaf people within their family during childhood in Cyprus. Deafness and Education International, 10(2), doi: / Hadjikakou, K., Christodoulou, D., Hadjidemetri, E., Konidari, M. & Nicolaou, N. (2009). The experiences of Cypriot hearing adults with Deaf parents in family, school and society. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 14(4), doi: /deafed/enp011 Hadjikakou, K., Georgiadou, A., Odysseos, I., Konnikou, I. & Theodorou, M. (2010). The comparison of written language abilities between Cypriot oral deaf and hearing children. L1: Educational Studies in Language and Literature, 10(1), Holt, J. (1993). Stanford Achievement Test-8 th Edition: Reading comprehension subgroup results. American Annals of the Deaf, 138, Karchmer, M. & Mitchell, R. E. (2003). Demographic and achievement characteristics of deaf and hard-of-hearing students. In M. Marschark & P. E. Spencer (Eds.), Oxford handbook of deaf studies, language, and education (pp ). New York: Oxford University Press. LaSasso, C. J. & Mobley, R. T. (1997). National survey of reading instruction for deaf or hard of hearing students in the US. The Volta Review, 99, Luetke-Stahlman, B. (1998). Language issues in deaf education. Hillsboro, Oregon: Butte Publications, Inc. Makarona, A. & Lampropoulou, V. (2005). An evaluation of written language of deaf adults. In V. Lampropoulou (Ed.), Inclusion of deaf people in education and society: International

16 [16] Kika Hadjikakou, Ioanna Katsantoni, Mari-Rita Matar, Marina Mnasonos, Maria Moustoukki, Eleni Partaki, Marios Prodromou Perspectives, International Conference Proceedings (pp ). Patras: University of Patras. Marschark, M. (1993). Psychological development of deaf children. New York: Oxford University Press. Maxwell, M. M. & Falick, T. G. (1992). Cohesion and quality in deaf and hearing children s written English. Sign Language Studies, 77, Mayer, C. (2007). What really matters in the early literacy development of deaf children. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 12(4), doi: /deafed/ enm020 Moores, D. F., & Sweet, C. (1990). Factors predictive of school achievement. In D. F. Moores & K. P. Meadow-Orlans (Eds.), Educational and developmental aspects of deafness. Washington, DC: Gallaudet University. Musselman, C. & Szanto, G. (1998). The written performance of deaf adolescents: Patterns of performance. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 3, Nolen, S. & Wilbur, R. (1985). The effects of context on deaf students comprehension of difficult sentences. American Annals of the Deaf, 130, Nunes, T. (2004). Teaching mathematics to deaf children. London: Whurr Publishers. Schirmer, B. R. (2000). Language & literacy development in children who are deaf. Boston: Allyn and Bacon. Svirsky, M. A., Robbins, A. M., Iler Kirk, K., Pisoni, D. B. & Miyamoto, R. T. (2000). Language development in profoundly deaf children with cochlear implants. Psychological Science, 11(2), Webster, A. (1986). Deafness, development and literacy. London: Methuen. Yoshinaga-Itano, C. & Brown, S. L. (1981). The development of social-cognition in deaf preschool children: A pilot study. Paper presented at meetings of the Southeastern Psychological Association, Atlanta. Yoshinaga-Itano, C. & Downey, D. M. (1992). When a story is not a story: a process analysis of written language of hearing-impaired children. Volta Review, 2, Yoshinaga-Itano, C., Snyder, L. S., & Mayberry, R. (1996). Can lexical/semantic skills differentiate deaf or hard-of-hearing readers and nonreaders? Volta Review, 98, Tables Appendices 1. An adult s written sample On Saturday I make housework of the house and in the evening sometimes to the cafeteria with friends to tell the news. On Sunday, I cook easily and rest. In the evening I go the visits to see my brother and my friends. When I have wedding I go and the christenings. 2. A child s written sample On Saturday morning, at about 8 o clock I woke up, went to the toilet, and washed my face and teeth. After a few minutes, the grandfather came to my home and we went together to my father s plot, watered the trees, and cut some vegetables. Then, we

17 Comparison of written language abilities between adult deaf and young deaf children [17] returned to my grandfather s house, I saw my brother, and we went together to play football with our friends. Then, it was time for lunch and together with my brother we went to my grandmothers and had lunch there. In the evening at about 7:30 we went to McDonald s because a classmate had her birthday and there were the rest of the class, we had dinner, talked together and had fun ( ).

18 Folia 123 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica V (2012) Kamila Růžičková 1, Petra Bendova 2, Ivan Růžička 3 A rehabilitation programme to increase reading performance in adults with a vision impairment 4 Abstract This research attempted to establish the content validity of an experimental rehabilitation programme which was carried out in order to show an increase in reading performance the Reading Performance Vision Rehabilitation Programme (or the RPVRP). The programme was tested on adults with low vision (severe and profound) in the Czech Republic. The following methods of experimental testing were used: reading speed, number of mistakes, and the ability to use obtained information (pretest, posttest No. 1, posttest No. 2) for evaluating the level of increase in reading skills. Results: Our findings confirm that the experimental Reading Performance Vision Rehabilitation Programme significantly influenced the effectivity of using vision potential and increased reading performance in the investigated cases. Keywords: vision impairment, vision rehabilitation, vision training programme, reading skills, reading performance, adults with vision impairments Program rehabilitacji realizowany w celu zwiększenia efektywności czytania u dorosłych z uszkodzeniem wzroku Streszczenie Celem prezentowanych badań było potwierdzenie skuteczności oraz trafności treściowej eksperymentalnego programu rehabilitacyjnego, który zastosowano w celu usprawnienia efektywności czytania Reading Performance Vision Rehabilitation Programme (Efektywność Czytania Program Rehabilitacji Wzrokowej (w skrócie RPVRP)). Program został przetestowany w grupie dorosłych osób z uszkodzeniem wzroku w stopniu znacznym i głębokim w Republice Czeskiej. 1 Department of Special Education, Faculty of Education, University of Hradec Králové, Czech Republic 2 Department of Special Education, Faculty of Education, University of Hradec Králové, Czech Republic 3 Department of Physical Education and Sport, Faculty of Education, University of Hradec Králové, Czech Republic 4 Acknowledgement: This work was supported by the Specific Research Project given by the University of Hradec Králové, Czech Republic, grant nr. [PdF 2108/2011].

19 A rehabilitation programme to increase reading performance... [19] W celu oceny stopnia poprawy umiejętności czytania zastosowano eksperymentalne metody służące do oceny: tempa czytania, liczby błędów oraz umiejętności wykorzystania uzyskanych informacji (badanie wstępne, posttest nr 1, posttest nr 2). Uzyskane wyniki potwierdzają, że program eksperymentalny Reading Performance Vision Rehabilitation Programme znacznie wpłynął na skuteczność wykorzystania możliwości wzroku i zwiększył efektywność czytania u badanych osób. Słowa kluczowe: uszkodzenie wzroku, rehabilitacja wzroku, program treningu wzroku, umiejętności czytania, efektywność czytania, dorośli z uszkodzeniem wzroku Introduction Vision is a very complex learning-based process. Visual perception plays a significant role in creating images and concepts, in the development of memory, concentration, thinking and speaking, and also in emotional and volitional areas (Corn 2010). Visual performance represents to what extent and how efficiently partial visual learning is used in concrete activities and critical situations (Dickinson 2002). Visual performance is defined by environmental conditions, previous experience, and the level of cognitive processes of a particular individual. These factors can be labelled as learning-influenced and they have an impact on the quality of life. Adults with low vision 5 represent a large group with many specific needs. A sophisticated approach towards vision rehabilitation can significantly influence both visual performance and the performance potential in other areas as well: a higher effectivity in using vision potential, the feeling of greater comfort while performing visually demanding activities and, subsequently, lessening the deficit of information and increasing self-sufficiency (Balatka, Růžička, Vondruška, Růžičková & Jílek 2004). As opposed to other developed countries, a complex system of rehabilitation care for adults with low vision has not been systematically worked on yet in the Czech Republic. There isn t a sufficient number of available methodical materials in the Czech Republic that focus on skills needed to develop and explore partial visual potential 6. General background of the Reading Performance Vision Rehabilitation Programme The ability to read is considered one of the main human competences and belongs among the social status and freedom of information values. The founding ground for creating an experimental rehabilitation programme aimed at increasing 5 According to the World Health Organization (WHO), approximately 70 to 75% of new cases of vision defects appear after reaching the age of 65. With the growing average life span, another statistically significant increase of seniors with vision defects is expected in the next twenty years. Generally speaking, in the case of adults and seniors, there is a prevailing low level of competences to adjust independently and effectively to the arising secondary effects of their vision defect (see Skalická 2007, Moravcová 2004, Jesenský 2002, Dickinson 2002, Lueck 2004, and others). 6 The need to revise system solutions has been supported in findings by numerous Czech authors for many years (see Jesenský 2003, Moravcová 2004, Skalická 2007, Růžičková 2006, and others).

20 [20] Kamila Růžičkova, Petra Bendova, Ivan Růžička reading performance is the fact that reading is generally considered one of the key rehabilitation areas for people with low vision 7 (Lueck 2004). Based on research carried out both in Czech and international professional theoretical backgrounds, and drawing from practical experience in longitudinal practice in a rehabilitation centre for adults with visual impairment, an experimental Reading Performance Vision Rehabilitation Programme (RPVRP) was designed 8. The programme was developed to outline all tools which can aid reaching optimum reading performance in the target group, i.e. adult people with severe and profound low vision. According to the focus of the programme, the most significant issues include: acquiring the ability to follow individually beneficial eye hygiene rules, learning how to carry out vision performance in the so-called eye comfort conditions, and decreasing the amount of effort put into vision performance and sight work. The RPVRP was prepared and put into practice by an interdisciplinary team of experts (an ophthalmologist, an optometrist, a vision therapist, a teacher specializing in training people with visual impairments, and a psychologist). The programme was recommended by the Ethical Committee of the Teaching Hospital in Hradec Králové (č.j S03L). Participants The experimental group consisted of 10 people (N = 10) 9. The participants were selected from patients of the Department of Ophthalmology at the Hradec Králové Hospital. The participants fulfilled the following criteria: their visual acuity was less than 6/18 (0.3) in the better eye with the best correction (ICD-10 Codes 1 & 2); they were prescribed an optical device in the 5x to 15x magnifying range or a special optical system by the Department of Ophthalmology at the Hradec Králové Hospital (this kind of optical aid can be obtained solely from this department); they had no previous experience with professionally managed rehabilitation training. Table 1. The description of group participants. Basic Criteria of experimental group (N = 10) Participant Sex Age Visual Acuity Prescribed an Optical Device Abbility to use Optical Device A F x No B M Kepler 6 x 17 Yes C F x Yes D M Kepler 6 x 17 Yes E F Galileo 4x Yes F M Galileo 4x No G F Kepler PM 6 x 17 No H M ,5x No I F Hypercorr 4x Yes J F x Yes 7 Most patients come to a revision ophthalmologist s surgery wishing to be prescribed a reading aid (Pavlíčková & Vorlíčková 2001, Moravcová 2004). 8 The programme was designed in accordance with the WHO Healthy Vision 2010, International Academy for Certification of Vision Rehabilitation and Education Professional ACVERP (USA), Nord Star Vision Group LLC (USA), Lueck 2004, Dickinson A lower number of participants was balanced with combining quantitative and qualitative methods of obtaining, processing, and evaluating outcomes.

Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1. (english & polish)

Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1. (english & polish) Maria Czerepaniak-Walczak Elżbieta Perzycka Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1 (english & polish) Szczecin 2013 Maria Czerepaniak Walczak & Elżbieta Perzycka Culture of Trust

Bardziej szczegółowo

State Higher Vocational School in Nowy Sącz The dynamics of native language competence of a bilingual speaker insights into writing competency

State Higher Vocational School in Nowy Sącz The dynamics of native language competence of a bilingual speaker insights into writing competency State Higher Vocational School in Nowy Sącz The dynamics of native language competence of a bilingual speaker insights into writing competency Anna D. Biedrzyńska Nowy Sącz 2014 ` Editorial Board doc.

Bardziej szczegółowo

Rok X 2014 Numer 1 (24) ParT ii

Rok X 2014 Numer 1 (24) ParT ii Rok X 2014 Numer 1 (24) dziecko w Świecie liczb i komputerów część ii THe child in THe world of numbers and computers ParT ii Polskie TowarzysTwo Pedagogiczne komitet naukowy/ scientific committee Ľudmila

Bardziej szczegółowo

Archaizacja i starzenie się języka na podstawie dwóch. polskich tłumaczeń Podróży Guliwera

Archaizacja i starzenie się języka na podstawie dwóch. polskich tłumaczeń Podróży Guliwera Uniwersytet Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Michał Kluz Nr albumu: 1170 Archaizacja i starzenie się języka na podstawie dwóch polskich tłumaczeń Podróży Guliwera

Bardziej szczegółowo

The Translator and the Computer

The Translator and the Computer Tadeusz Piotrowski, Łukasz Grabowski (editors) The Translator and the Computer Proceedings of a Conference held in Wrocław, April 20 21, 2012, organized by the Philological School of Higher Education and

Bardziej szczegółowo

Towards Effective ESP Instruction: The Impact of Teacher Cognition on Course Design and Classroom Practice

Towards Effective ESP Instruction: The Impact of Teacher Cognition on Course Design and Classroom Practice University of Warsaw Institute of English Studies Bożena Górska-Poręcka Towards Effective ESP Instruction: The Impact of Teacher Cognition on Course Design and Classroom Practice PhD dissertation Written

Bardziej szczegółowo

Internacjonalizacja studiów wyższych. Redakcja Waldemar Martyniuk

Internacjonalizacja studiów wyższych. Redakcja Waldemar Martyniuk Internacjonalizacja studiów wyższych Redakcja Waldemar Martyniuk Internacjonalizacja studiów wyższych Redakcja Waldemar Martyniuk Internacjonalizacja studiów wyższych Redakcja Waldemar Martyniuk Fundacja

Bardziej szczegółowo

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province 85 Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province Maciej Dębski Institute of Philosophy, Sociology and Journalism University of Gdańsk Pomeranian Forum of Getting Out of Homelessness >

Bardziej szczegółowo

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 3(82)/2013 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

University of Social Sciences in Warsaw School of English. The second PL-CALL conference 5-6 June 2014. Book of Abstracts

University of Social Sciences in Warsaw School of English. The second PL-CALL conference 5-6 June 2014. Book of Abstracts The second PL-CALL conference Book of Abstracts INDEX Euline Cutrim Schmid, Bridging the Gap between School and University in CALL Teacher Education... 4 Elżbieta Gajek, Kompetencje techniczne, pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra

THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra Summaries of conference presentations Conference venue: Hotel Bukowy Dworek (Gronów /

Bardziej szczegółowo

University of Social Sciences in Warsaw School of English. The second PL-CALL conference 5-6 June 2014. Book of Abstracts

University of Social Sciences in Warsaw School of English. The second PL-CALL conference 5-6 June 2014. Book of Abstracts The second PL-CALL conference Book of Abstracts INDEX Euline Cutrim Schmid, A developmental framework for teacher adoption of interactive technologies in the language classroom: a collaborative action

Bardziej szczegółowo

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce The findings and conclusions presented in this report do not necessarily represent the position of the World Bank and

Bardziej szczegółowo

Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne. Nr 11(2)/2013. Humanum. International Social and Humanisti Studies. No.

Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne. Nr 11(2)/2013. Humanum. International Social and Humanisti Studies. No. Humanum Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Nr 11(2)/2013 Humanum International Social and Humanisti Studies No. 11(2)/2013 ISSN 1898-843 5 pkt na liście rankingowej wykazu czasopism punktowanych

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA

GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja VOLUMEN 14, NUMER 1 2013 W R O C Ł AW 2013 RADA NAUKOWA SCIENTIFIC COMMITTEE PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ SCIENTIFIC COMMITTEE CHAIRMAN prof.

Bardziej szczegółowo

Kerstin Dulle Reasons for the Underrepresentation of Women in Executive Ranks in Germany

Kerstin Dulle Reasons for the Underrepresentation of Women in Executive Ranks in Germany nr 5 Akademia Leona Koźmińskiego Kerstin Dulle Reasons for the Underrepresentation of Women in Executive Ranks in Germany Klaudia Kochan Przestępstwa przeciwko moralności w etiopskim ustawodawstwie karnym

Bardziej szczegółowo

GCSE. Polish Full Course for exams June 2014 onwards. Specification. and certification June 2014. Short Course for exams June 2014 onwards

GCSE. Polish Full Course for exams June 2014 onwards. Specification. and certification June 2014. Short Course for exams June 2014 onwards GCSE Specification Polish Full Course for exams June 2014 onwards and certification June 2014 onwards Short Course for exams June 2014 onwards and certification June 2014 onwards GCSE Specification Polish

Bardziej szczegółowo

1(27) 2013 WARSZAWA 2013

1(27) 2013 WARSZAWA 2013 WARSZAWA 2013 1(27) 2013 1(27) 2013 EUROPEAN REVIEW Research Methods for Public Procurement Study of IR Crossing Regional Boundaries? Legitimization of the EU and EMU WARSAW 2013 1(27) 2013 Metodologia

Bardziej szczegółowo

Table of Contents. I. Editorial Review Articles 1. EWA DANUTA BIAŁEK 13. HENRYK DYCZEK 17. ADAM RYBAKIEWICZ, ANDRZEJ SZMAJKE

Table of Contents. I. Editorial Review Articles 1. EWA DANUTA BIAŁEK 13. HENRYK DYCZEK 17. ADAM RYBAKIEWICZ, ANDRZEJ SZMAJKE SCIENTIFIC COUNCIL Aleksander Sieroń, Bytom, Poland HEAD OF SCIENTIFIC COUNCIL Artur Badyda, Warsaw, Poland Josep Benitez, Valencia, Spain Eugeniusz Bolach, Wrocław, Poland Jurgis Bredikis, Kaunas, Lithuania

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF SILESIA FACULTY OF PHILOLOGY

UNIVERSITY OF SILESIA FACULTY OF PHILOLOGY UNIVERSITY OF SILESIA FACULTY OF PHILOLOGY ELEONORA PAWŁOWICZ 6500 PhD THESIS A COMPARATIVE CORPUS ANALYSIS OF ENGLISH AND POLISH EQUESTRIAN SPECIALIZED VOCABULARY CONCERNING DRESSAGE AND HORSE TRAINING

Bardziej szczegółowo

Interdisciplinary Perspectives in CrossCultural Communication

Interdisciplinary Perspectives in CrossCultural Communication Interdisciplinary Perspectives in CrossCultural Communication Edited by Adam Bednarek LINCOM ACADEMIC PUBLISHERS 2 PREFACE Dear Reader, thank you for taking interest in this publication. Today to an even

Bardziej szczegółowo

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM SECTION OF PEDAGOGY

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM SECTION OF PEDAGOGY SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM SECTION OF PEDAGOGY Chełm 2014 RADA PROGRAMOWA Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. Katolícka Univerzita v Ružomberku, Słowacja Doc. PeadDr. Beáta Akimjaková, PhD. Inštitút

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 1(9) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2010 SPIS TREŚCI 1. Philippa COLLINS Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a ISO 26000: Podwójny oksymoron?

Bardziej szczegółowo

Kurs Zapobieganie chorobom i higiena (Polish)

Kurs Zapobieganie chorobom i higiena (Polish) Introduction of TAMPEP method Contents of the course þ Course of Prevention and hygiene (English) þ Curso de Prevencion e Higiene (Spanish) þ Kurs Zapobieganie chorobom i higiena (Polish) þ 7JDF AD,&,>H4&>Z,

Bardziej szczegółowo

GRADUATE OF THE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION IN THE LABOR MARKET START TO PROFESSIONAL CAREER Graduate in the labor market

GRADUATE OF THE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION IN THE LABOR MARKET START TO PROFESSIONAL CAREER Graduate in the labor market 46 Pol. J. Sport Tourism 2010, 17, 46-57 GRADUATE OF THE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION IN THE LABOR MARKET START TO PROFESSIONAL CAREER Graduate in the labor market KRYSTYNA BUCHTA The Josef Pilsudski

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2011 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MOTYWACJI W KSZTAŁTOWANIU ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP W DOBIE ROSNĄCEJ GLOBALIZACJI

SYSTEMY MOTYWACJI W KSZTAŁTOWANIU ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP W DOBIE ROSNĄCEJ GLOBALIZACJI ZN WSH Zarządzanie 2014 (2), s. 93-112 Oryginalny artykuł naukowy Original Article Źródła finansowania publikacji: środki własne Autorów Authors Contribution: (A) Study Design (projekt badania) (B) Data

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie

Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie ABSTRAKTY Prof. Rosa M. Baños, Prof. Soledad Quero, E. Etchemendy, D. Castilla, Prof. C. Botella The Butler System: an Active

Bardziej szczegółowo

RADA NAUKOWA/SCIENTIFIC BOARD

RADA NAUKOWA/SCIENTIFIC BOARD ARCHITECTURAE et ARTIBUS - 2/2009 REDAKTOR NACZELNY CHAIRMAN: Grażyna Dąbrowska-Milewska g.milewska@pb.edu.pl, tel. (85) 746 99 04 SEKRETARZ NAUKOWY SCIENTIFIC EDITOR: Bartosz Czarnecki bart@pb.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2010 KOMITET REDAKCYJNY Wojciech Ciechomski, Alina

Bardziej szczegółowo