Załącznik nr 2 do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego AUTOREFERAT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 2 do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego AUTOREFERAT"

Transkrypt

1 do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego AUTOREFERAT dr n. wet. Magdalena Król Katedra Nauk Fizjologicznych Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warszawa, 2014

2 1. Imię i nazwisko Magdalena Król 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 2009 stopień naukowy: doktor nauk weterynaryjnych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Tytuł rozprawy doktorskiej: Transkryptomiczne profile komórek nowotworowych gruczołu sutkowego suki o różnym potencjale proliferacyjnym i antyapoptotycznym, promotor pracy: prof. dr hab. Tomasz Motyl, recenzenci: dr hab. Antoni Schollenberger, prof. SGGW oraz prof. dr hab. Andrzej Mazur tytuł: lekarz weterynarii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ artystycznych do dnia dzisiejszego: Katedra Nauk Fizjologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, adiunkt : Katedra Nauk Fizjologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, doktorantka 1

3 4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65 poz.595 ze zm.) 4.1. Osiągnięcie pod tytułem Molekularne interakcje zachodzące w obrębie mikrośrodowiska nowotworowego sutka suk tworzy jednotematyczny cykl następujących publikacji oryginalnych: 1. Król M, Mucha J, Majchrzak K, Homa A, Bulkowska M, Majewska A, Gajewska M, Pietrzak M, Perszko M, Romanowska K, Pawłowski KM, Manuali E, Hellmen E, Motyl T (2014) Macrophages mediate a `switch` between canonical and noncanonical Wnt pathways in canine mammary tumors, PLoS ONE, DOI /journal.pone (IF`2012=3,73, Pkt. MNiSW=40). Udział własny 75%: planowanie doświadczeń, izolacja monocytów i różnicowanie ich w makrofagi, sortowanie komórek, wykonanie testów in vitro, western blot, barwień immunohistochemicznych, Real-time rt-pcr, analiza uzyskanych wyników, interpretacja wyników, przygotowanie publikacji i wykonanie rycin, autor korespondencyjny. 2. Król M, Majchrzak K, Mucha J, Homa A, Bulkowska M, Jakubowska A, Karwicka M, Pawłowski K, Motyl T (2013) CSF-1R as an inhibitor of apoptosis and promoter of proliferation, migration and invasion of canine mammary cancer cells, BMC Veterinary Research 9:65 Highly Accessed (IF`2012=1,86, Pkt. MNiSW=45). Udział własny 70%: planowanie doświadczeń, analizy cytometryczne, wyciszanie ekspresji genów (sirna), wykonanie testów in vitro, western blot, Real-time rt- PCR, analiza uzyskanych wyników, interpretacja wyników, przygotowanie publikacji i wykonanie rycin, autor korespondencyjny. 2

4 3. Król M, Pawłowski KM, Szyszko K, Maciejewski H, Manuali E, Dolka I, Jank M, Motyl T (2012) Gene expression profiles of canine mammary cancer cells grown with carcinoma-associated fibroblasts (CAFs) as a co-culture in vitro, BMC Veterinary Research, 8:35 Highly Accessed (IF`2012=1,86, Pkt. MNiSW=45). Udział własny 70%: planowanie doświadczeń, izolacja fibroblastów towarzyszących nowotworowi, sortowanie komórek, analiza uzyskanych wyników, interpretacja wyników, przygotowanie publikacji i wykonanie rycin, autor korespondencyjny. 4. Król M, Pawłowski KM, Majchrzak K, Gajewska M, Majewska A, Motyl T (2012) Global gene expression profiles of canine macrophages and canine mammary cancer cells grown as a co-culture in vitro, BMC Veterinary Research, 8:16 Highly Accessed (IF`2012=1,86, Pkt. MNiSW=45). Udział własny 70%: planowanie doświadczeń, izolacja monocytów i różnicowanie ich w makrofagi, sortowanie komórek, wykonanie testów in vitro, barwień immunohistochemicznych, analiza uzyskanych wyników, interpretacja wyników, przygotowanie publikacji i wykonanie rycin, autor korespondencyjny. 5. Król M, Pawłowski KM, Dolka I, Musielak O, Majchrzak K, Mucha J. Motyl T (2011) Denisty of Gr-1 positive myeloid precursor cells, p-stat3 expression and gene expression pattern in canine mammary cancer metastasis, Veterinary Research Communications, 35: (IF`2011=0,822; Pkt. MNiSW=25). Udział własny 70%: planowanie doświadczeń, wykonanie barwień immunohistochemicznych, analiza uzyskanych wyników, interpretacja wyników, przygotowanie publikacji i wykonanie rycin, autor korespondencyjny. 6. Król M, Pawłowski KM, Majchrzak K, Dolka I, Abramowicz A, Szyszko K, Motyl T (2011) Density of tumor-associated macrophages (TAMs) and expression of their growth factor receptor MCSF-R and CD14 in canine mammary adenocarcinomas of various grade of malignancy and metastasis. Polish Journal of Veterinary Sciences 14: 3-10 (IF`2011=0,565; Pkt. MNiSW=20). 3

5 Udział własny 70%: planowanie doświadczeń, wykonanie barwień immunohistochemicznych, analiza uzyskanych wyników, interpretacja wyników, przygotowanie publikacji i wykonanie rycin, autor korespondencyjny. Za wyniki opublikowane w pracy 1 otrzymałam Nagrodę Naukową tygdnika POLITYKA 2013 w kategorii nauk o życiu, a także stypendium habilitacyjne L`Oreal we współpracy z Polskim Komitetem do spraw UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Prace 2-6 zostały w 2013 roku nagrodzone Zespołową Nagrodą I Stopnia Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych oraz Zespołową Nagrodą I Stopnia J.M. Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Za wyniki badań zawartych w pracach 3-6 zostałam uhonorowana nagrodą Young Investigator Scholarschip in Veterinary Medicine ufundowaną przez firmę Pfizer Animal Health. Łączna punktacja 6 prac wchodzących w skład jednotematycznego cyklu publikacji, zgodnie z rokiem opublikowania (dla prac opublikowanych w 2013 roku przyjęto wskaźniki z roku 2012) wynosi: wg. listy czasopism punktowanych MNiSW pkt., łączny współczynnik wpływu IMPACT FACTOR 10,697. Badania zawarte w wyżej wymienionych pracach finansowane były z projektu badawczego nr N N przyznanego przez MNiSW, pt. Molekularne interakcje pomiędzy makrofagami i komórkami nowotworowymi gruczołu sutkowego suki kierownik projektu dr n. wet. Magdalena Król oraz z projektu badawczego nr N N przyznanego przez MNiSW, pt. Transkryptomiczne profile linii komórek nowotworowych gruczołu sutkowego suki o różnym potencjale proliferacyjnym i antyapoptotycznym - kierownik projektu prof. dr hab. Tomasz Motyl. Ponadto, badania zostały wykonane w ramach Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych polskich naukowców (2011 i 2012), wsparte programem POMOST Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a także w ramach stypendium habilitacyjnego L`Oreal we współpracy z Polskim Komitetem ds. UNESCO Dla Kobiet i Nauki (2013). 4

6 4.2. Omówienie celu naukowego prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania Znaczenie badań Rak gruczołu sutkowego jest najczęstszym typem nowotworu występującym zarówno u kobiet, jak i u suk. U obu gatunków stanowi bardzo poważny problem kliniczny, choć u suk występuje nawet trzy razy częściej niż u kobiet czy samic innych gatunków. U gatunku Canis lupus familiaris prawie połowa z nich to nowotwory złośliwe, w przypadku których, po chirurgicznym usunięciu guza okres przeżycia szacowany jest na 2 lata (Misdorp i wsp. 1999). Wyniki moich badań naukowych mają więc duże znaczenie dla medycyny weterynajnej. Mogą one także znaleźć jednak szersze zastosowanie mogą mieć przełożenie na medycynę ludzką, a konkretnie na raka piersi. Rak sutka suk i rak piersi wykazują dość duże podobieństwo epidemiologiczno - kliniczne, przez co pies może stanowić dobry model doświadczalny dla medycyny ludzkiej (Misdorp i wsp. 1999). Po pierwsze, od tysiącleci ludzie i psy żyją w tych samych warunkach środowiska, a czasami mają nawet podobną dietę. Często psy w sposób bierny są narażone na działanie dymu tytoniowego, ale też żyjąc w dużych aglomeracjach czy rejonach przemysłowych są narażone na inne, te same co ludzie, czynniki kancyrogenne. U obu gatunków guzy mają pochodzenie nabłonkowe i wykazują znaczną hormonozależność. Co więcej, występują spontanicznie w zdrowej populacji (w przeciwiństwie do gryzoni laboratoryjnych, którym implantuje się komórki nowotworowe lub indukuje powstawanie nowotworów) i rozwijają się latami (Misdorp i wsp. 1999). Genom człowieka wykazuje też większe podobieństwo do genomu psa niż gryzoni laboratoryjnych (Paoloni i Khana, 2007). Poza tym od psów łatwiej jest pobrać próbki do badań (np. krwi lub moczu, łatwiej wykonać badanie RTG) niż od gryzoni. Stąd też na przełomie roku 2005 i 2006 w USA powstał program pt. Comparative Oncology mający na celu wdrożenie modelu psa, jako pacjenta wykorzystywanego do badań klinicznych leków przeciwnowotworowych (Paoloni i Khana, 2007). Oba gatunki wykazują bowiem duże podobieństwo aktywności cytochromu P450. Dlatego też pies ma stanowić brakujące ogniwo w badaniach klinicznych pomiędzy modelem gryzoni laboratoryjnych, a człowiekiem. Ponieważ w weterynarii brakuje standardów leczenia, a postępowanie u pacjentów z nowotworem najczęściej sprowadza się do chirurgicznego usunięcia guza, wyniki tego programu dla medycyny weterynaryjnej będą bardzo interesujące. Podjęte próby pokazują jednak, jak 5

7 duże jest podobieństwo pomiędzy Homo sapiens, a Canis lupus familiaris zwiększając rangę badań na modelu psim. Choć pierwsze doniesienia o raku piersi pochodzą z czasów starożytnego Egiptu, a od tej pory nastąpił prawdziwy przełom w wiedzy na temat nowotworów, to zupełnie nie przekłada się to na korzyści dla pacjentów. Umieralność na raka piersi w ostatnich latach co prawda nieznacznie się zmniejszyła (na podstawie NIH) ale związane jest to głównie z poprawą wczesnego wykrywania (dzięki wprowadzeniu badań mammograficznych, podejmowane są też pierwsze próby wprowadzenia spersonalizowanej medycyny i diagnostyki przy użyciu mikromacierzy). Jednak w przypadku zaawansowanego nowotworu medycyna jest prawie bezsilna. Zarówno u kobiet, jak i u suk zapobieganie inwazji komórek nowotworowych do pobliskich węzłów chłonnych i płuc jest obecnie największym wyzwaniem dla lekarzy klinicystów. Przerzuty raka stanowią bowiem przyczynę około 90% zgonów nowotworowych. Wraz z progresją guza, komórki rakowe wykształcają zdolności naciekania otaczających tkanek i błony podstawnej, a następnie rozsiewu, tworząc przerzuty w odległych miejscach. W literaturze pojawia się coraz więcej informacji na temat udziału w tym procesie komórek mikrośrodowiska nowotworowego (szczególnie komórek układu immunologicznego) (Wyckoff i wsp. 2004, Zhang i wsp. 2010, Hao i wsp. 2012). Wraz z tym zmienia się podejście do guza nowotworowego, którego zgodnie z obecną wiedzą należy traktować jak oddzielny narząd lub nawet organizm rządzący się własnymi prawami. Badania prowadzone przez zespół prof. Lisy Coussenes (2002) wykazały, iż typ komórek immunologicznych obecnych w mikrośrodowisku guza nowotworowego może być różny w różnych nowotworach i zależy od tkanki, z której się on wywodzi. W raku piersi szczególnie istotny wydaje się być naciek makrofagów, które czasami stanowią aż 50% masy guza. Ich wpływ na rozwój nowotworu udowodnił zespół prof. Jeffreya Pollarda (Lin i wsp. 2002) wykazując, iż u myszy pozbawionych makrofagów powstawanie przerzutów raka sutka jest prawie całkowicie zahamowane. Do tej pory nie jest jasne, jaki jest mechanizm wspierania rozsiewu nowotworowego przez makrofagi. Moje badania rzucają nowe światło na te zjawiska. Ponadto, są pierwszymi na świecie doniesieniami dotyczącymi badań mikrośrodowiska nowotworowego w medycynie weterynaryjnej. Rola makrofagów w rozwoju guza nowotworowego Makrofagi towarzyszące nowotworowi odgrywają ważną rolę w rozwoju raka. Ponieważ fizjologiczną funkcją makrofagów jest walka z patogenami, przez wiele lat 6

8 uważano, że podobnie postępują z komórkami nowotworowymi. Jednak badania Lin i wsp. (2001) jasno wykazały, że u myszy pozbawionych makrofagów nie dochodzi do rozwoju przerzutów. Pierwotnie uważano, że ich udział w rozsiewie nowotworu polega na modelowaniu macierzy zewnątrzkomórkowej i promowaniu powstawania nowych naczyń krwionośnych. W 2004 roku badania Wyckoff i wsp. (2004) wykazały jednak, iż makrofagi komunikują się z komórkami nowotworowymi za pomocą czynników wzrostu (EGF i CSF-1), czego następstwem jest wspieranie migracji komórek rakowych. Powstała nawet hipoteza, że makrofagi są korumpowane przez komórki nowotworowe, aby wspierały jego rozwój. Badania te wykonane zostały na modelu mysim w odniesieniu do raka piersi. Wykonane przeze mnie badania gęstości makrofagów w tkankach nowotworowych sutka suk (n=50 guzów) wykazały, iż w przerzutujących nowotworach ich liczba jest istotnie wyższa niż w guzach nieprzerzutujących bez względu na ich stopień złośliwości. Co więcej, moje badania wykazały, że w komórkach nowotworowych dochodzi do ekspresji receptora dla czynnika wzrostu kolonii makrofagów (CSF-1R), a poziom tej ekspresji zwiększa się wzraz ze wzrostem złośliwości nowotworu i jego zdolnością do przerzutowania (Król i wsp. 2011). A zatem wyniki te wskazują na związek makrofagów z powstawaniem przerzutów raka sutka suki, podobnie jak ma to miejsce u gryzoni laboratoryjnych. Kolejnym krokiem było potwierdzenie wpływu makrofagów na biologię komórki nowotworowej sutka suki w modelu in vitro. Badania zostały przeprowadzone na pięciu liniach komórkowych: raku prostym, dwóch gruczolakorakach, raku anaplastycznym oraz nowotworze wrzecionowatokomórkowym. Wykazano, iż ko-hodowla makrofagów (różnicowanych pod wpływem CSF-1 z monocytów wysortowanych z krwi podbranej od zdrowych zwierząt w celach diagnostycznych) z tymi liniami komórkowymi spowodowała zwiększenie inwazyjności komórek nowotworowych (bardziej inwazyjny wzrost w macierzy zewnątrzkomórkowej, a także zwiększona inwazyjność oceniana w zmodyfikowanych komorach Boydena) oraz zwiększyła zdolność komórek nowotworowych do migracji (badanej w komorach Boydena oraz teście gojenia rany ). Aby lepiej scharakteryzować mechanizm, w jakim obydwa typy komórek na siebie oddziałują wykonane zostało badanie zmian w ekspresji genów (metodą mikromacierzy DNA) w komórkach nowotworowych i makrofagach pod wpływem ich ko-hodowli. Do analizy wybrano tylko te geny, których ekspresja zmieniła się we wszystkich pięciu 7

9 badanych liniach komórkowych pod wpływem ko-hodowli z makrofagami oraz w makrofagach hodowanych w obecności wszystkich pięciu różnych linii komórkowych. Taka analiza zapewniła oprócz powtórzeń technicznych, także pięć powtórzen biologicznych. Spośród wielu genów, których ekspresja zmieniła się pod wpływem kohodowli, sczególnie interesujące i warte dalszych badań wydają się być: a. Geny zaangażowane w szlak przekaźnictwa syngału Wnt. b. Receptor dla czynnika wzrostu kolonii makrofagów (CSF-1R). Wykazałam zwiększenie eskpresji genów zaangażowanych w szlak przekaźnictwa Wnt (Wnt-5b, Wnt-7a i Wnt-7b) w makrofagach rosnących w ko-hodowli z komórkami nowotworowymi i w oparciu o dane literaturowe początkowo wiązałam je ze wspomaganiem procesu angiogenezy przez makrofagi (Oljavo i wsp. 2009). Ponadto wykazałam, iż pod wpływem ko-hodowli komórek nowotworowych i makrofagów dochodzi w tych pierwszych do zwiększenia ekspresji czynników wzrostu: CSF-2 i CSF-3, a także do zwiększenia ekspresji CSF-1R. Wyniki te sugerują, że komórki nowotworowe wydzielają z jednej strony czynniki wzrostu charakterystyczne dla komórek układu immunologicznego (które prawdopodobnie wpływają na ich migrację do guza), ale jednocześnie dochodzi do ich autokrynnej stymulacji, ponieważ w komórkach nowotoworowych zwiększeniu ulega ekspresja CSF-1R. Wyniki tych badań zostały opublikowane w następujących pracach: 1. Król M, Pawłowski KM, Majchrzak K, Gajewska M, Majewska A, Motyl T (2012) Global gene expression profiles of canine macrophages and canine mammary cancer cells grown as a co-culture in vitro, BMC Veterinary Research, 8:16 Highly Accessed. 2. Król M, Pawłowski KM, Majchrzak K, Dolka I, Abramowicz A, Szyszko K, Motyl T (2011) Density of tumor-associated macrophages (TAMs) and expression of their growth factor receptor MCSF-R and CD14 in canine mammary adenocarcinomas of various grade of malignancy and metastasis. Polish Journal of Veterinary Sciences 14:

10 Wpływ makrofagów na regulację szlaku Wnt w komórce nowotworowej gruczołu sutkowego suk Opisane we wcześniejszym akapicie badania ekspresji genów przy użyciu mikromacierzy DNA wykazały, że w makrofagach towarzyszących nowotworowi pod wpływem ko-hodowli z komórkami nowotworowymi dochodzi do zwiększenia ekspresji trzech genów zaangażowanych w szlak Wnt: Wnt-5b, Wnt-7a i Wnt-7b. Ponieważ w literaturze brakuje danych na temat regulacji szlaku Wnt przez makrofagi towarzyszące nowotworowi, a jedyne doniesienie dotyczy wpływu tych czynników na angiogenezę (Oljavo i wsp. 2009), w celu dokładniejszego zgłębienia wzajemnych interakcji została zbadana ekspresja mirna w ko-hodowlach komórek nowotworowych sutka suki i makrofagów. Badanie zostało wykonane na pięciu nowotworowych liniach komórkowych sutka suki (tych samych, na których wykonane zostały poprzednie doświadczenia). Mikromacierz mirna została przeze mnie indywidualnie zaprojektowana na podstawie bazy danych mirbase tak, aby zawierała wszystkie poznane do tej pory sekwencje mirna gatunku Canis lupus familiaris. Analiza funkcji genów regulowanych przez mirna, których ekspresja uległa istotnej zmianie w komórkach nowotworowych i makrofagach pod wpływem ko-hodowli wykazała, że większość z nich zaangażowana jest w szlak Wnt. Dalsza analiza roli tych genów w szlaku Wnt wykazała, iż makrofagi towarzyszące nowotworowi mogą aktywować przełączenie pomiędzy kanoniczną i niekanoniczną ścieżką tego szlaku. Szlak Wnt jest jednym z najważniejszych szlaków sygnałowych. Jego funkcja jest kluczowa podczas rozwoju embrionalnego, kiedy to odpowiada za proliferację, różnicowanie, polarność i migrację komórek. Rozregulowanie przekaźnictwa Wnt może być powodem powstania wielu procesów patologicznych, w tym raka (Logan i wsp. 2004). Przekaźnictwo sygnału Wnt zachodzi co najmniej dwiema głównymi drogami: w obrębie dobrze poznanego kanonicznego szlaku Wnt/β-katenina oraz nie do końca poznanego niekanonicznego szlaku Wnt (Wang 2009). Najważniejsze drogi przekaźnictwa w obrębie niekanonicznego szlaku Wnt to droga zależna od wapnia (Ca 2+ ) oraz polarna (PCP, ang. Planar Cell Polarity) (Wang 2009). Wiadomo, że kanoniczny szlak Wnt hamuje aktywację niekanonicznego szlaku Wnt, z kolei niektóre ligandy niekanonicznego szlaku Wnt są jednocześnie inhibitorami szlaku kanonicznego. Jak dotąd nie ma wielu opublikowanych informacji na temat znaczenia niekanonicznego szlaku Wnt w raku i jego przerzutowaniu. Opublikowane wyniki często podają odmienne informacje (np. w 9

11 większości prac wykazano, iż Wnt-5a jest aktywatorem przerzutowania, natomiast w niektórych wykazano, że hamuje powstawanie przerzutów) (Weeraratna i wsp. 2002, Nishita i wsp. 2006, Dissanayake i wsp. 2007, Camilli i Warraranta, 2010). Różnice te wynikają na pewno częściowo z różnorodności badanych nowotworów, ale pokazują też, że szlak Wnt jest bardzo złożony i wymaga dalszego poznania. Wyniki własnych badań wykazały, że obecność makrofagów w środowisku komórek nowotworowych sutka suki indukuje w obu typach komórek ekspresję genów i białek zaangażowanych w niekanoniczny szlak Wnt. Szczególnie w makrofagach nasiliła się ekspresja inhibitorów kanonicznego szlaku Wnt, będących zarazem ligandami niekanonicznego szlaku Wnt (np. Dkk-1, Wnt-2, Wnt-5a). Podobne, choć mniej nasilone zmiany zaobserwowane zostały w wyniku hodowli komórek nowotworowych w pożywce kondycjonowanej makrofagami. Badania własne wykazały także, że pod wpływem hodowli komórek nowotworowych w pożywce kondycjonowanej makrofagami dochodzi do istotnego zmniejszenia jądrowej i cytoplazmatycznej akumulacji β-kateniny, natomiast efekt ten jest jeszcze bardziej nasilony pod wpływem ko-hodowli komórek nowotworowych z makrofagami. Takie warunki doprowadzają bowiem do zupełnego zaniku ekspresji β-kateniny w jądrze komórkowym. Świadczy to o zahamowaniu kanonicznego szlaku Wnt przez makrofagi. Dodatkowym potwierdzeniem może być zmniejszona w takich warunkach fosforylacja białka Akt, promującego aktywność β- kateniny jako czynnika transkrypcyjnego. Badanie żywotności komórek nowotworowych dodatkowo potwierdziło te wyniki, bowiem wykazało, iż hodowla komórek nowotworowych sutka suki w pożywce kondycjonowanej makrofagami lub ich kohodowla z makrofagami obniżała zdolność proliferacyjną komórek nowotworowych. Wskazuje to na hamowanie żywotności i wzrostu komórek nowotworowych przez makrofagi. Co więcej, ponieważ efekt ten widoczny był także w wyniku hodowli komórek nowotworowych w pożywce kondycjonowanej makrofagami (które nigdy wcześniej nie miały kontaktu z komórkami nowotworowymi), wskazuje to na działanie antynowotworowe makrofagów w sposób konstytutywny. Moje badania wykazały, że zahamowaniu kanonicznego szlaku Wnt w komórkach nowotworowych towarzyszy aktywacja niekanonicznego szlaku zależnego od Ca 2+ (zwiększona fosforylacja PKC i zwiększona ekspresja kalmoduliny), co jest logiczne z uwagi na wzajemne hamowanie się obu ścieżek Wnt. Wykazałam aktywację w komórkach nowotworowych ścieżki polarnej (PCP), co manifestowało się zwiększoną forforylacją JNK 1/3 oraz zwiększoną ekspresją ROR2. Jednocześnie potwierdziłam aktywację 10

12 Wnt/Ca 2+ w komórkach nowotworowych hodowanych na macierzy zewnątrzkomórkowej przy użyciu mikroskopu konfokalnego wykazując po pierwsze: zmianę charakteru wzrostu komórek rakowych w macierzy zewnątrzkomórkowej (z pojedynczych kolonii na formy inwazyjne) oraz, po drugie: zwiększoną fosforylację fascyny 1 i jej lokalizację na brzegach komórki (jako kompleksy z PKC, co świadczy o aktywacji Wnt/Ca 2+ ). Zmiany te zostały zaobserwowane pod wpływem hodowli komórek nowotworowych w pożywce kondycjonowanej makrofagami, a nasiliły się w wyniki ich ko-hodowli z makrofagami (zwiększone łączenie się fascyny 1 z F-aktyną i tworzenie włokien stresowych, co świadczy o aktywacji Wnt/PCP). Co więcej, wykazałam iż w wyniku ko-hodowli komórek nowotworowych z makrofagami dochodzi do indukowania w tych pierwszych przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego (świadczącego o aktywacji niekanonicznego szlaku Wnt), co manifestowało się zwiększeniem ekspresji wimentyny i obniżeniem ekspresji cytokeratyny w porównaniu do komórek kontrolnych. Ponadto, badania wykonane in vivo wykazały, iż w guzach powstałych w wyniku implantacji jednej z badanych linii komórkowych (raka prostego) do myszy bezgrasiczych dochodzi do infiltracji makrofagów, a także do ekspresji białek zaangażowanych w niekanoniczny szlak Wnt (Dkk-1, Wnt-2, Wnt-5a, p-pkc, p-jnk, ROR2) oraz nie dochodzi do jądrowej akumulacji β-kateniny. U badanych myszy powstały nowotworowe ogniska przerzutowe w płucach, co jest potwierdzeniem związku niekanonicznego szlaku Wnt z przerzutowaniem nowotworów. Co więcej, uzyskane wyniki były zbliżone do tych otrzymanych in vitro w warunkach ko-hodowli z makrofagami i zupełnie przeciwne do tych uzyskanych w warunkach mono-hodowli. Dodatkowo, przeanalizowałam lokalizację β-kateniny w 25 przerzutujących i 25 nieprzerzutujących guzach sutka suk. Żaden z guzów przerzutujących nie wykazywał jądrowej lokalizacji β-kateniny. Oznacza to, że kanoniczny szlak Wnt był w nich nieaktywny. Wynik ten pozytywnie korelował z liczbą makrofagów w tych guzach. W guzach przerzutujących została też zaobserwowana wysoka ekspresja inhibitorów kanonicznego szlaku Wnt: Dkk-1, Wnt-2, Wnt-5a oraz ROR2. W oparciu o powyższe wyniki postawiłam hipotezę, iż makrofagi towarzyszące nowotworowi powodują przełączenie z kanonicznego na niekanoniczny szlak Wnt w guzach nowotworowych sutka suk (Ryc. 1). 11

13 Ryc.1. Zaangażowanie szlaku Wnt w rozwój i przerzutowanie nowotworu. W oparciu o Wang Podobieństwo wyników uzyskanych w warunkach ko-hodowli komórek nowotworowych z makrofagami, jak i hodowli komórek nowotworowych w pożywce kondycjonowanej makrofagami (które nigdy wcześniej nie miały kontaktu z komórkami nowotworowymi) podważają teorię o korumpowaniu komórek nowotworowych przez komórki rakowe. Badania te wykazują, że hamowanie przez makrofagi w komórkach nowotworowych kanonicznego szlaku Wnt nie jest efektem ich korupcji przez komórki nowotworowe, ale wynikiem ich antynowotworowego działania (zmniejszają proliferację komórek hamując kanoniczny szlak Wnt). Makrofagi wydzielają w sposób konstytutywny inhibitory kanonicznego szlaku Wnt (makrofagi, które nie miały kontaktu z komórkami nowotworowymi wydzielają te same czynniki, jednakże ich poziom jest niższy). Wydzielane przez makrofagi inhibitory kanonicznego szlaku Wnt są jednocześnie ligandami dla niekanonicznego szlaku Wnt. A zatem efektem ubocznym tego antynowotworowego działania jest zwiększanie inwazyjności i zdolności do przerzutowania komórek nowotworowych będące wynikiem aktywacji niekanonicznego szlaku Wnt. Wyniki te są pionierskie na skalę światową. Moim zdaniem, modulacja aktywności makrofagów może być przełomowym podejściem do leczenia nowotworów. Poznanie molekularnych podstaw przerzutowania nowotworów jest niezbędne do rozwoju skutecznej terapii. Pomimo, iż coraz bardziej oczywisty staje się udział mikrośrodowiska nowotworowego w powstawaniu przerzutów, obecnie jedynym stosowanym w klinice rodzajem leczenia skierowanym na komórki mikrośrodowiska jest terapia anty-angiogenna. Najnowsze doniesienia mówią także o próbach leczenia antymakrofagowego w celu zmniejszenia ich liczby w guzie (Hao i wsp. 2012). Moim zdaniem jest to niewłaściwe podejście, bowiem eliminując makrofagi, 12

14 eliminujemy także ich antynowotworowe działanie. Do tej pory nie ma opublikowanych informacji na temat modulowania aktywności makrofagów w leczeniu nowotworów. Takie postępowanie byłoby ciekawe ponieważ nie wpływałoby na antynowotworowe działanie makrofagów (hamowanie kanonicznego szlaku Wnt); a jedynie pozwalałoby hamować ich wpływ na przerzutowanie (blokując niekanoniczny szlak Wnt). Opisane badania zostały opublikowane w pracy: 1. Król M, Mucha J, Majchrzak K, Homa A, Bulkowska M, Majewska A, Gajewska M, Pietrzak M, Perszko M, Romanowska K, Pawłowski KM, Manuali E, Hellmen E, Motyl T (2014) Macrophages mediate a `switch` between canonical and noncanonical Wnt pathways in canine mammary tumors, PLoS ONE, DOI /journal.pone Rola CSF-1R w biologii komórki nowotworowej W oparciu o wyniki zmian ekspresji genów w komórkach nowotworowych zachodzących pod wpływem ko-hodowli z makrofagami, które wykazały zwiększoną regulację receptora czynnika wzrostu kolonii makrofagów (CSF-1R) zbadana została jego rola w biologii komórki nowotworowej sutka suki. Badania przeprowadziłam na tych samych pięciu liniach komórkowych raka sutka suki, co wcześniejsze doświadczenia. W celu dokładnego poznania roli CSF-1R, wyciszyłam jego ekspresję metodą sirna, a także stymulowałam komórki jego ligandem CSF-1. Jako kontrolę wykorzystałam komórki hodowane w standardowych warunkach, w pożywce hodowlanej bez dodatku bydlęcej surowicy płodowej (zwierającej czynniki wzrostu) oraz komórki traktowane czynnikiem transfekcyjnym i niekodującą sekwencją sirna. Metodami Real-time rt-pcr, cytometrii przepływowej oraz western blot potwierdziłam, że traktowanie komórek sirna komplementarnym do CSF-1R obniża jego ekspresję, hodowla komórek w pożywce bez dodatku bydlęcej surowicy płodowej obniża poziom jego fosforylacji, z kolei traktowanie komórek CSF-1 powoduje podwyższenie jego ekspresji oraz stopnia fosforylacji. Kolejne doświadczenia wykazały, że wyciszenie eskpresji CSF-1R zwiększa liczbę komórek nowotworowych podlegających spontanicznej apoptozie, a także zmniejsza ich proliferację (badaną na podstawie poziomu eskpresji Ki-67), podczas gdy traktowanie komórek CSF-1 powoduje zwiększenie proliferacji. 13

15 Ponieważ najważniejszym etapem w rozwoju choroby nowotworowej jest powstanie przerzutów, kolejnym etapem była ocena wyciszenia ekspresji CSF-1R oraz stymulowania komórek jego ligandem CSF-1 na migrację i inwazję raka sutka suk. Wyniki wykazałay, że wyciszenie CSF-1R spowalnia migrację komórek nowotworowych (badaną w teście gojenia rany ), zmienia ich charakter wzrostu w macierzy zewnątrzkomórkowej na mniej inwazyjny (komórki tworzyły nierozgałęzione kolonie, w odróżnieniu od kontroli charakteryzującej się bardzo inwazyjnym wzrostem) oraz obniża inwazyjność badaną w komorach Boydena. Przeciwnie, stymulowanie komórek nowotworowych CSF-1 powodowało przyspieszenie migracji (badanej w teście gojenia rany ), a także zwiększyło inwazyjność komórek nowotworowych (badaną w komorach Boydena). Biorąc pod uwagę wpływ CSF-1R na ruchliwość komórek nowotworowych badania te są bardzo ważne i wskazują, że czynnik ten może stanowić cel przyszłej terapii antynowotworowej. Badania te zostały opublikowane w pracy: 1. Król M, Majchrzak K, Mucha J, Homa A, Bulkowska M, Jakubowska A, Karwicka M, Pawłowski K, Motyl T (2013) CSF-1R as an inhibitor of apoptosis and promoter of proliferation, migration and invasion of canine mammary cancer cells, BMC Veterinary Research 9:65 Highly Accessed. Interakcje zachodzące pomiędzy fibroblastami towarzyszącymi nowotworowi i komórkami nowotworowymi sutka suki Interakcje zachodzące pomiędzy komórkami tkanki łącznej, a komórkami nowotworowymi w obrębie guza są bardzo interesujące i podobnie, jak w przypadku makrofagów, mogą mieć duży wpływ na rozwój nowotworu. Ponieważ w literaturze brakuje doniesień na temat zmian zachodzących w komórkach nowotworowych pod wpływem fibroblastów, wykonałam analizę zmian w ekspresji genów (za pomocą mikromacierzy DNA) w komórkach nowotworowych, do których dochodzi pod wpływem wzajemnej ko-hodowli tych dwóch typów komórek. Do badania wykorzystałam pięć linii komórkowych, podobnie jak miało to miejsce w poprzednich doświadczeniach. Fibroblasty użyte do badania zostały wyizolowane z guza nowotworowego sutka suki, a następnie zostało potwierdzone pochodzenie wyizolowanych komórek. Podobnie, jak w przypadku badania interakcji zachodzących 14

16 pomiędzy komórkami nowotworowymi, a makrofagami, w analizie uwzględniono jedynie geny, których ekspresja uległa zmianie we wszystkich liniach komórkowych. Dlatego też oprócz powtórzeń technicznych otrzymano powtórzenia biologiczne. Analiza wykazała, iż obecność fibroblastów towarzyszących nowotworowi w środowisku komórek nowotworowych sutka suki spowodowała w komórkach rakowych zwiększenie ekspresji głównie genów zaangażowanych w adhezję i angiogenezę, a także przejście nabłonkowomezenchymalne, kluczowy element transformacji złośliwej komórek nowotworowych. Wszystkie te geny zostały opisane jako kluczowe w procesach rozwojowych, a zatem moje badania potwierdziły tezę, iż występujące w guzie nowotworowym interakcje pomiędzy różnymi komórkami są podobne do tych zachodzących podczas rozwoju embrionalnego. A zatem nowotwór należy traktować jak autonomiczną strukturę, w której zachodzą złożone procesy. Ponadto, obecność fibroblastów w środowisku komórek nowotworowych powoduje zwiększenie ekspresji receptorów neuroprzekaźników, szczególnie dla epinefryny i norepinefryny. Wynika z tego, iż fibroblasty uwrażliwiają komórki nowotworowe na działanie adrenaliny, a przez to jeszcze bardziej zwiększają wpływ stresu na rozwój nowotworów. Ponadto, w komórkach nowotworowych poddanych interakcji z fibroblastami stwierdziłam wzrost ekspresji genu PCDH19, którego mutacja uważana jest za jedną z przyczyn epilepsji, a jak wiadomo pacjentki z epilepsją są bardziej predysponowane do wystąpienia raka piersi, co dotąd, być może błędnie, wiązane było z przypuszczalnym kancerogennym działaniem leków antyepileptycznych. Badania te są pionierskie na skalę światową są to pierwsze badania zmian w ekspresji genów w komórkach nowotworowych za pomocą mikromacierzy DNA, do których dochodzi w wyniku ich oddziaływań z fibroblastami towarzyszącymi nowotworowi. Badania te zostały opublikowane w następującej pracy: 1. Król M, Pawłowski KM, Szyszko K, Maciejewski H, Manuali E, Dolka I, Jank M, Motyl T (2012) Gene expression profiles of canine mammary cancer cells grown with carcinoma-associated fibroblasts (CAFs) as a co-culture in vitro, BMC Veterinary Research, 8:35 Highly Accessed 15

17 Rola mieloidalnych komórek supresyjnych w rozwoju raka sutka suki W kolejnym etapie badań skierowałam moją uwagę na odkryte zaledwie w ostatnich latach niedojrzałe, mieloidalne komórki supresyjne (MDSC, ang. myeloidderiver suppressor cell), charakteryzujące się ekspresją antygenu powierzchniowego Gr1 i które według danych literaturowych także odgrywają rolę w rozwoju guza nowotworowego poprzez promowanie angiogenezy. Wykazałam, że liczba komórek mieloidalnych supresyjnych jest istotnie wyższa w przerzutujących guzach nowotworowych sutka suk niż w guzach nieprzerzutujących, bez względu na ich stopień złośliwości (przebadanych zostało n=50 guzów). Podobne wyniki uzyskałam badając ekspresję ufosforylowanej formy czynnika transktypcyjnego STAT3. Współzależność STAT3 i MDSC wynika z funkcji tego czynnika transkrypcyjnego polegającej na hamowaniu dojrzewania komórek immunologicznych w szpiku kostnym. A zatem wysoka ekspresja i stopień fosforylacji STAT3 w tkance guza może prowadzić do zahamowania hematopoezy pacjenta. Co więcej, niektórzy autorzy zaobserwowali wysoką ekspresję p-stat3 w komórkach mieloidalnych kolonizujących guz nowotworowy, sugerując ich autokrynne działanie. Bazując na tych danych można przypuszczać, że STAT3 odgrywa rolę w rozwoju angiogenezy poprzez blokowanie dojrzewania i różnicowania komórek hematopoetycznych (MDSC), które sprzyjają powstawaniu nowych naczyń krwionośnych. STAT3 wpływa także na powstawanie naczyń krwionośnych per se stymulując VEGF. Powstawanie nowych naczyń krwionośnych sprzyja rozsiewowi nowotworowemu. Wykazałam, że linie komórkowe sutka suki (zbadanych zostało pięć nowotworowych linii komórkowych sutka suki, podobnie jak w opisywanych wcześniej doświadczeniach) charakteryzujące się zwiększoną zdolnością do migracji i inwazji wykazują również zwiększoną ekspresją p-stat3. Co więcej, analiza ekspresji genów w tych komórkach pod kątem szlaku przekaźnictwa STAT3 w liniach przerzutujących wykazała, iż w zależności między komórkami mieloidalnymi supresyjnymi, a komórkami nowotworowymi może być zaangażowana oprócz STAT3 i VEGF także SEMA3B. Badania te zostały opublikowane w następującej pracy: 1. Król M, Pawłowski KM, Dolka I, Musielak O, Majchrzak K, Mucha J. Motyl T (2011) Denisty of Gr-1 positive myeloid precursor cells, p-stat3 expression and 16

18 gene expression pattern in canine mammary cancer metastasis, Veterinary Research Communications, 35: Wnioski 1. Makrofagi towarzyszące nowotworowi indukują w komórkach raka sutka suki przełączenie z kanonicznego na niekanoniczny szlak Wnt. 2. Przełączenie w obrębie szlaku Wnt jest efektem antynowotworowej aktywności makrofagów (obniżają proliferację), której efektem ubocznym jest promowanie powstawania przerzutów. 3. Wnioski 1 i 2 pozwalają na podważenie teorii o korumpowaniu makrofagów przez komórki nowotworowe, tak aby wspierały jego przerzutowanie. 4. Wyniki te dają uzasadnienie dla podjęcia prób modulowania aktywności makrofagów towarzyszących nowotworowi, zamiast stosowania terapii skierowanych przeciwko tym komórkom. 5. Obecność fibroblastów towarzyszących nowotworowi w środowisku komórek nowotworowych powoduje zwiększenie w nich ekspresji genów związanych z przejściem nabłonkowo mezenchymalnym, a także angiogenezą. 6. Liczba komórek mieloidalnych supresyjnych pozytywnie koreluje ze zdolnością raka sutka suk do przerzutowania oraz ekspresją p-stat3. Piśmiennictwo Camilli TC, Weeraratna AT: Striking the target in Wnt-y conditions: intervening in Wnt signaling during cancer progression. Biochemical Pharmacology 2010; 80: Coussens L, Werb Z: Inflammation and cancer. Nature 2002, 420: Dissanayake SK,Wade M, Johnson CE, O Connell MP, Leotlela PD, French AD, et al. The Wnt5A/protein kinase C pathway mediates motility in melanoma cells via the inhibition of metastasis suppressors and initiation of an epithelial to mesenchymal transition. J Biol Chem 2007;282(23): Hao NB, Lu MH, Fan YH, Cao YL, Zhang ZR, Yang SM: Macrophages in tumor microenvironments and the progression of tumors. Clin and Dev Immunology 2012, doi /2012/

19 Król M, Pawłowski KM, Majchrzak K, Dolka I, Abramowicz A, Szyszko K, Motyl T: Density of tumor-associated macrophages (TAMs) and expression of their growth factor receptor MCSF-R and CD14 in canine mammary adenocarcinomas of various grade of malignancy and metastasis. Pol J Vet Sci 2011, 14:3-10. Lin EY, Nguyen AV, Russell RG, Pollard JW: Colony-stimulating factor 1 promotes progression of mammary tumors to malignancy. J Exp Med 2001, 193(6): Logan CY, Nusse R. The Wnt signaling pathway in development and disease. Annu Rev Cell Dev Biol 2004;20: Misdorp W, Else RW, Hellmén E, Lipscomb TP (1999). Histological Classification of Mammary tumors of the dog and the cat. Armed Forces Institute of Pathology in cooperation with the American Registry of Pathology and the World Health Organization Collaborating Centre for Worldwide Reference on Comparative Oncology, Washington D.C. 2nd ed., vol 7. Nishita M, Yoo SK, Nomachi A, Kani S, Sougawa N, Ohta Y, et al. Filopodia formation mediated by receptor tyrosine kinase Ror2 is required for Wnt5ainduced cell migration. J Cell Biol 2006;175(4): Oljavo LS, King W, Cox D, Pollard JW: High-density gene expression analysis of tumor-associated macrophages from mouse mammary tumors. Am J Pathol 2009, 174: Paoloni MC, Khanna C. Comparative oncology today. Vet Clin North Am Small Anim Pract (6): Wang Y: Wnt/Planar cell polarity signaling: a new paradigm for cancer therapy. Mol Cancer Ther 2009; 8: Weeraratna AT, Jiang Y, Hostetter G, Rosenblatt K, Duray P, Bittner M, et al. Wnt5a signaling directly affects cell motility and invasion of metastatic melanoma. Cancer Cell 2002;1(3): Wyckoff J, Wang W, Lin EY, Wang Y, Pixley F, Stanley ER, Graf T, Pollard J, Segal J, Condeelis J. A Paracrine Loop between Tumor Cells and Macrophages Is Required for Tumor Cell Migration in Mammary Tumors, Cancer Res 2004, 64;

20 Zhang W, Zhu XD, Sun HC et al.: Depletion of tumor-associated macrophages enhances the effect of sorafenib in metastatic liver cancer models by antimetastatic and angiogenic effects, Clin Cancer Res 2010, 16:

Autoreferat. Dr n. med. Ewa Bień. Gdański Uniwersytet Medyczny. Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii

Autoreferat. Dr n. med. Ewa Bień. Gdański Uniwersytet Medyczny. Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Autoreferat Dr n. med. Ewa Bień Gdański Uniwersytet Medyczny Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdańsk 2013 1 Spis treści 1. Życiorys i podsumowanie pracy zawodowej.3 2. Wskazanie osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. dr inż. Jakub Siednienko. Laboratorium Białek Sygnałowych. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej. Polska Akademia Nauk

AUTOREFERAT. dr inż. Jakub Siednienko. Laboratorium Białek Sygnałowych. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej. Polska Akademia Nauk AUTOREFERAT dr inż. Jakub Siednienko Laboratorium Białek Sygnałowych Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polska Akademia Nauk Wrocław, 13 listopada 2013 1 1. Jakub Siednienko 2. POSIADANE DYPLOMY,

Bardziej szczegółowo

Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych

Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych artykuł poglądowy Journal of Transfusion Medicine 2013, tom 6, nr 2, 48 59 Copyright 2013 Via Medica ISSN 1689 6017 Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych Proteomics and its

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania:

Autoreferat. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania: Autoreferat 1. Imię i nazwisko: Monika Bociąga-Jasik 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania: dyplom lekarza: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Lekarski, Kraków,

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE. 2014, tom 10. Szanowni Państwo, ISSN 1734-3542

WYDANIE SPECJALNE. 2014, tom 10. Szanowni Państwo, ISSN 1734-3542 WYDANIE SPECJALNE 2014, tom 10 Szanowni Państwo, W imieniu Komitetów Naukowego i Organizacyjnego oraz Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej mamy zaszczyt i przyjemność przywitać Państwa na

Bardziej szczegółowo

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Postepy Hig Med Dosw (online), 2010; 64: 175-187 e-issn 1732-2693 www.phmd.pl Review Received: 2009.11.03 Accepted: 2010.01.21 Published: 2010.04.07 Rola naturalnych składników diety w chemioprewencji

Bardziej szczegółowo

spis treści Warto wiedzieć IN VITRO EXPLORER przegląd medycyny laboratoryjnej zeszyt 1 (10) 2010

spis treści Warto wiedzieć IN VITRO EXPLORER przegląd medycyny laboratoryjnej zeszyt 1 (10) 2010 spis treści 3 Zespół metaboliczny w aspekcie zaburzeń związanych z insulinoopornością Metabolic syndrome in an aspect of insuline resistance Grażyna Sygitowicz, Dariusz Sitkiewicz 9 Grelina czyli przez

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. dr n. med. Bogdan Czapiga. Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

AUTOREFERAT. dr n. med. Bogdan Czapiga. Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego AUTOREFERAT dr n. med. Bogdan Czapiga Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego I. Imię i nazwisko: Bogdan Czapiga, data urodzenia 21.06.1959 r. w Wołowie II. Posiadane

Bardziej szczegółowo

a amplifikacja genów TERT i TERC

a amplifikacja genów TERT i TERC Tomasz Nowak Wysoka aktywność i ekspresja telomerazy a amplifikacja genów TERT i TERC w ostrych białaczkach u dzieci Rozprawa doktorska Promotor Prof. dr hab. med. Danuta Januszkiewicz-Lewandowska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT do Wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

AUTOREFERAT do Wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego Dr n. biol. Monika Brzychczy-Włoch Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Katedra Mikrobiologii Zakład Bakteriologii, Ekologii Drobnoustrojów i Parazytologii ul. Czysta 18, 31-121 Kraków e-mail:

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów.

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów. Opracowanie: Dr n. med. Beata Samson mgr Mariola Krasucka ALAB laboratoria Sp. z o.o., Warszawa 2015 Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Wpływ niedoboru witaminy D na rozwój nowotworów i chorób autoimmunologicznych

Wpływ niedoboru witaminy D na rozwój nowotworów i chorób autoimmunologicznych /REWIEVS Endokrynologia Polska/Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 58; Numer/Number 2/2007 ISSN 0423 104X Wpływ niedoboru witaminy D na rozwój nowotworów i chorób autoimmunologicznych The influence

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV/AIDS współczesne możliwości i problemy

Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV/AIDS współczesne możliwości i problemy Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV/AIDS współczesne możliwości i problemy Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV/AIDS współczesne możliwości i problemy pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT OPIS DOROBKU I OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

AUTOREFERAT OPIS DOROBKU I OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Załącznik II AUTOREFERAT OPIS DOROBKU I OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Dr inż. Arkadiusz Terman Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Ul. Doktora Judyma

Bardziej szczegółowo

Autoreferat do wniosku o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

Autoreferat do wniosku o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego Autoreferat do wniosku o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego Osiągnięcia naukowe zgłoszone do postępowania habilitacyjnego stanowią cykl szesnastu publikacji wydanych po uzyskaniu stopnia

Bardziej szczegółowo

Kwasy nukleinowe jako narzędzie w terapii guzów mózgu

Kwasy nukleinowe jako narzędzie w terapii guzów mózgu Kwasy nukleinowe jako narzędzie w terapii guzów mózgu Nucleic acids as a tool in the therapy of brain tumors Katarzyna Rolle 1, Monika Piwecka 1, Olga Starosta 1, Stanisław Nowak 2, Ryszard Żukiel 2, Mirosława

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

MATERIAŁY KONFERENCYJNE KOMISJA INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ WROCŁAWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK VI SYMPOZJUM WSPÓŁCZESNA MYŚL TECHNICZNA W NAUKACH MEDYCZNYCH I BIOLOGICZNYCH MATERIAŁY KONFERENCYJNE Wrocław, 19-20 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE TOWARZYSTWA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

ZESZYTY NAUKOWE TOWARZYSTWA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZESZYTY NAUKOWE TOWARZYSTWA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO RADA NAUKOWA PROF. DR HAB. MARIA FLIS PROREKTOR UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO DS. ROZWOJU PROF. DR HAB. ANDRZEJ MANIA PROREKTOR UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

Advexin przykład zastosowania terapii genowej w onkologii

Advexin przykład zastosowania terapii genowej w onkologii Borgis Advexin przykład zastosowania terapii genowej w onkologii *Katarzyna Drabczyk, Mirosława Püsküllüoğlu Klinika Onkologii, Szpital Uniwersytecki, Kraków Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Endoglina jako cel terapii przeciwnowotworowej* Endoglin as a target of antitumor therapy

Endoglina jako cel terapii przeciwnowotworowej* Endoglin as a target of antitumor therapy Postepy Hig Med Dosw (online), 2013; 67: 79-89 e-issn 1732-2693 www.phmd.pl Review Received: 2012.05.11 Accepted: 2012.12.10 Published: 2013.02.19 jako cel terapii przeciwnowotworowej* Endoglin as a target

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody terapii trudno gojących się położniczo-ginekologicznych ran pooperacyjnych analiza przydatności i skuteczności stosowania

Nowoczesne metody terapii trudno gojących się położniczo-ginekologicznych ran pooperacyjnych analiza przydatności i skuteczności stosowania Postępy Nauk Medycznych, t. XXVI, nr 7, 2013 Borgis *Paweł Stanirowski, Włodzimierz Sawicki Nowoczesne metody terapii trudno gojących się położniczo-ginekologicznych ran pooperacyjnych analiza przydatności

Bardziej szczegółowo

Autoreferat do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w oparciu o cykl artykułów naukowych

Autoreferat do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w oparciu o cykl artykułów naukowych Autoreferat do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w oparciu o cykl artykułów naukowych Autoreferat dotyczący działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej 1. Imię i Nazwisko

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-8448 nakład: 1000 egz. LabForum

ISSN 1644-8448 nakład: 1000 egz. LabForum Nr 38 ISSN 1644-8448 nakład: 1000 egz. LabForum Aktualności Szanowni Państwo! Początek roku to okres szczególnie wytężonej pracy. Nie zawsze wystarcza czasu, aby dokładnie śledzić wszystkie najnowsze doniesienia

Bardziej szczegółowo

ONKOLOGIA BOEHRINGER INGELHEIM

ONKOLOGIA BOEHRINGER INGELHEIM ONKOLOGIA BOEHRINGER INGELHEIM ANGIOGENEZA ANGIOGENEZA GUZA Powstawanie nowych naczyń krwionośnych (angiogeneza) odgrywa kluczową rolę we wzroście i tworzeniu przerzutów odległych guza. 1,2 W przypadku

Bardziej szczegółowo

Poziom leptyny w surowicy krwi w połączeniu z przebiegiem klinicznym i ryzykiem rozwoju późnych powikłań u dzieci z rozpoznaniem cukrzycy typu 1.

Poziom leptyny w surowicy krwi w połączeniu z przebiegiem klinicznym i ryzykiem rozwoju późnych powikłań u dzieci z rozpoznaniem cukrzycy typu 1. Gdański Uniwersytet Medyczny Agnieszka Katarzyna Brandt Poziom leptyny w surowicy krwi w połączeniu z przebiegiem klinicznym i ryzykiem rozwoju późnych powikłań u dzieci z rozpoznaniem cukrzycy typu 1.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie nowych markerów wydalanych z moczem w diagnostyce wczesnego uszkodzenia nerek

Zastosowanie nowych markerów wydalanych z moczem w diagnostyce wczesnego uszkodzenia nerek diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2013 Volume 49 Number 3 239-245 Praca poglądowa Review Article Zastosowanie nowych markerów wydalanych z moczem w diagnostyce wczesnego uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM ISSN-1732-2928 nr 24 NASI TWÓRCY AMAZONKI kwiecień 2014 gazeta bezpłatna Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM Motto na 2014 rok: Nigdy nie rezygnujemy z nadziei MOJE 17 LAT W SŁUŻBIE AMAZONEK,

Bardziej szczegółowo

O N K O L O G I C Z N E G O

O N K O L O G I C Z N E G O GŁOS G Ł O S Nr 2/2015(12) O N K O L O G I C Z N E G O Bezpłatne pismo Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych www.pkopo.pl Nowotwory rzadkie czy chorzy na nowotwory rzadkie to pacjenci wykluczeni?

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU

KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU Zapewniamy optymalne rozwiązania dla pomieszczeń w różnych klasach czystości powietrza Oferujemy szeroką paletę produktów chemicznych dostosowaną

Bardziej szczegółowo