Sesja Kardiologiczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sesja Kardiologiczna"

Transkrypt

1 Sesja Kardiologiczna Organizatorzy: Radosław Dębiec Michał Kasprzak We wszelkich sprawach związanych z prezentacją pracy w tej sesji prosimy o kontakt. 1.Arkadiusz Ammer WPŁYW CHIRURGICZNEJ REWASKULARYZACJI MIĘŚNIA SERCOWEGO U PACJENTÓW, ZE STWIERDZONYM PRZEDOPERACYJNYM MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW. PREOPERATIVE ATRIAL FIBRILLATION IN PATIENTS UNDERGOING CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING (CABG). 2. Tomasz Bendinger CZYNNIKI NIEKORZYSTNEGO ROKOWANIA PO ZABIEGACH PIERWOTNEJ ANGIOPLASTYKI (PPCI) PNIA LEWEJ TĘTNICY WIEŃCOWEJ (LM) W OSTREJ FAZIE ZAWAŁU MIEŚNIA SERCOWGO ANALIZA 20 PRZYPADKÓW FEMALE GENDER IS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF MORTALITY AFTER PRIMARY PRECUTANEUS CORONARY INTERVENTION (PPCI) OF LEFT MAIN STEM IN ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION (AMI). 3. Tomasz Bendinger EFEKT KRZYWEJ UCZENIA NA ŚMIERTELNOŚĆ OKOŁOZABIEGOWĄ ORAZ W OBSERWACJI ODLEGŁEJ PO ZABIEGACH PIERWOTNEJ ANGIOPLASTYKI (PPCI) PNIA LEWEJ TĘTNICY WIEŃCOWEJ (LM) W OSTRYM ZAWALE SERCA (AMI) ANALIZA W ROBICIU NA LATA. THE LEARNING CURVE EFFECT ON LONG TERM MORTALITY AFTER PRIMARY PRECUTANEUS CORONARY INTERVENTION (PPCI) OF LEFT MAIN CORONARY ARTERY (LM) IN ACUTE MYOCARDIAL INFRACTION (AMI). 4.Dominika Berent PEPTYD NATRIURETYCZNY TYPU B W PRZEWIDYWANIU MIGOTANIA PRZEDSIONKÓW U PACJENTÓW Z UMIARKOWANĄ DYSFUNKCJĄ SKURCZOWĄ LEWEJ KOMORY PODDANYCH OPERACJI POMOSTOWANIA NACZYŃ WIEŃCOWYCH B-TYPE NATRIURETIC PEPTIDE IN PREDICTION OF ATRIAL FIBRILLATION IN PATIENTS WITH NEAR NORMAL EJECTION FRACTION UNDERGOING ISOLATED CORONARY BYPASS SURGERY 5. Agata Bielecka ROZLEGŁY POWIKŁANY ZAWAŁ SERCA I CO DALEJ W CIĘŻKIEJ NIEWYDOLNOŚCI SERCA OPIS PRZYPADKU. EXTENSIVE, COMPLICATED MYOCARDIAL INFARCTION AND WHAT NEXT IN SEVERE CARDIAC INSUFFICIENCY CASE DESCRIPTION. 6. Agata Bielecka ZNACZENIE ROKOWNICZE SKRÓCONEJ DO 6 MIESIĘCY GLIKOKORTYKOSTERYDOTERAPII DLA POPRAWY ODLEGŁEGO PRZEŻYCIA PO PRZESZCZEPIE SERCA PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF SHORTENING OF GLYCOCORTICOSTEROID THERAPY PERIOD TO 6 MONTHS FOR IMPROVEMENT OF LONG-TERM SURVIVAL AFTER CARDIAC TRANSPLANT. 7. Radosław Dębiec, Tomasz Ciurus, Piotr Jakubowski OCENA PROFILU KLINICZNEGO I EPIDEMIOLOGICZNEGO PACJENTÓW Z PRZEDWCZESNĄ MANIFESTACJĄ CHOROBY WIEŃCOWEJ (EOCAD).

2 RISK FACTORS AND CLINICAL PROFILES OF PATIENTS WITH EARLY ONSET CORONARY ARTERY DISEASE. 8. Radosław Dębiec ANALIZA CZYNNIKÓW KLINICZNYCH I ANGIOGRAFICZNYCH ZWIĄZANYCH ZE ZJAWISKIEM PÓŹNEJ RESTENOZY W OBRĘBIE IMPLANTOWANEGO STENTU. PREVALENCE OF CLINICAL AND ANGIOGRAPHIC PREDICTORS OF RESTENOSIS IN MYOCARDIAL INFARCTION PATIENTS TREATED WITH PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION WITH STENT IMPLANTATION. 9. Agnieszka Dębska ROLA PRZECIWCIAŁ ANTYFOSFOLIPIDOWYCH W PATOGENEZIE OSTRYCH ZESPOŁÓW WIEŃCOWYCH U MŁODYCH CHORYCH THE ROLE OF ANTIPHOSPHOLIPID ANTIBODIES IN THE PATHOGENESIS OF ACUTE CORONARY SYNDROMES IN YOUNG PATIENTS. 10. Agnieszka Dębska CYNNIKI RYZYKA WIEŃCOWEGO I PRZEBIEG KLINICZNY OSTRYCH ZESPOŁÓW WIEŃCOWYCH U PACJENTÓW DO 35 R.Ż. CARDIAC RISK FACTORS AND CLINICAL COURSE OF ACUTE CORONARY SYNDROMES IN PATIENTS UP TO 35 YEARS OLD. 11. Maria Fortak WPŁYW BAJKALINY NA STRUKTURĘ BŁONY ERYTOCYTARNEJ U PACJENTÓW Z HIPERLIPIDEMIĄ INFLUENCE OF BAICALEIN ON THE STRUCTURE OF ERYTHROCYTES IN PATIENTS WITH HYPERLIPIDEMIA 12. Daria Galant, Katarzyna Bator, Dawid Parzybut, Maksym Własny, Damian Grzegorek INTERPRETACJE POMIAÓW CIŚNIENIA TĘTNICZEGO U DZIECI I MŁODZIEŻY- NAJNOWSZE ZALECENIA INTERPRETATIONS OF BLOOD PRESSURE MEASUREMENTS AT CHILDREN AND TEENAGERS - THE NEWEST RECOMMENDATIONS 13. Rafał Golczyński WSPÓŁCZSNE POGLĄDY NA ZASTOSOWANIE ZJAWISKA HARTOWANIA PRZEZ NIEDOKRWIENIE W PRAKTYCE KLINICZNEJ. ISCHEMIC PRECONDITIONING: CURRENT OPINIONS AND CLINICAL IMPLICATIONS. 14. Jarosław Goszczyński CZY U CHORYCH PO PRZEBYTYM ZAWALE SERCA PRZEZSKÓRNA ANGIOPLASTYKA TĘTNICY WIEŃCOWEJ WNIKAJĄCEJ W STREFĘ ZAWAŁU POPRAWIA FUNKCJĘ SKURCZOWĄ KOMORY LEWEJ? DOES PERCUTANEOUS TRANSLUMINAL CORONARY ANGIOPLASTRY OF THE INFARCT- RELATED ARTERY IMPROVE THE LEFT VENTRICLE SYSTOLIC FUNCTION IN PATIENTS PAST MYOCARDIAL INFARCTION?

3 15. Aleksandra Jasińska STOPIEŃ ROZWOJU KRĄŻENIA OBOCZNEGO A ROKOWANIE ODLEGŁE U PACJENTÓW PO PRZEBYTYM ZAWALE SERCA LECZONYM METODĄ PIERWOTNEJ ANGIOPLASTYKI WIEŃCOWEJ COLLATERAL CIRCULATION VERSUS DISTANT PROGNOSIS IN PCI-TREATED PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION 16. Michał Jegier, Aneta Smalc OCENA PRZYGOTOWANIA STOMATOLOGICZNEGO CHORYCH PRZED PLANOWYMI OPERACJAMI KARDIOCHIRURGICZNYMI EVALUATION OF DENTAL PREPARATION OF PATIENTS REFERRED FOR HEART OPERATIONS 17. Michał Kacprzak OSTRE ZESPOŁY WIEŃCOWE PRZEBIEGAJĄCE ZE ZGONEM CHARAKTERYSTYKA KLINICZNA I ANGIOGRAFICZNA CHORYCH. ACUTE CORONARY SYNDROMES RESULTING IN DEATH CLINICAL AND ANGIOGRAPHIC FEATURES OF THE PATIENTS. 18. Artur Klimczak OCENA WPŁYWU CZĘSTOŚCI PRACY STYMULATORA NA REDUKCJĘ SZYBKICH RYTMÓW U PACJENTÓW Z UTRWALONYM MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW. INFLUENCE OF PACEMAKER RATE ON THE REDUCTION OF FAST VENTRICULAR EPISODES IN PATIENTS WITH PERMANENT ATRIAL FIBRILLATION 19. Damian Kowalik, Joanna Zgorzelska WPŁYW PRZYJMOWANIA MELATONINY NA DOBOWY RYTM CIŚNIENIA TĘTNICZEGO U PACJENTÓW Z CHOROBĄ NIEDOKRWIENNĄ SERCA DONIESIENIE WSTĘPNE. INFLUENCE OF MELATONIN THERAPY ON CIRCADIAN RHYTHM OF BLOOD PRESSURE IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE PRELIMINARY REPORT 20. Radosław Kręcki POZIOM HEMOGLOBINY ORAZ LEUKOCYTOZA JAKO NAJISTOTNIEJSZE PROGNOSTYCZNIE CZYNNIKI U CHORYCH Z CHOROBĄ WIEŃCOWĄ WIELONACZYNIOWĄ. POZIOM HEMOGLOBINY ORAZ LEUKOCYTOZA JAKO NAJISTOTNIEJSZE PROGNOSTYCZNIE CZYNNIKI U CHORYCH Z CHOROBĄ WIEŃCOWĄ WIELONACZYNIOWĄ. 21. Radosław Kręcki WARTOŚĆ PROGNOSTYCZNA WSKAŹNIKÓW FUNKCJI SKURCZOWEJ LEWEJ KOMORY U CHORYCH Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA. PROGNOSTIC VALUE OF LEFT VENTRICULAR SYSTOLIC FUNCTION PARAMETERS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE.

4 22. Marta Lagner, Ewelina Byczek POTRZEBA DIAGNOSTYKI I TERAPII ZESPOŁU METABOLICZNEGO U OSÓB Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM I WSKAŹNIKIEM BMI POWYŻEJ NORMY. OPTIMAL MANAGEMENT OF HYPERTENSION AND ELEVATED BMI IN THE METABOLIC SYNDROME 23. Katarzyna Łuczak, Filip Zemrak SYMPTOMATOLOGIA ZAWAŁU SERCA W ZALEŻNOŚCI OD PŁCI, WIEKU I CZYNNIKÓW RYZYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ. SYMPTOMS OF ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION IN CORRELATION WITH SEX, AGE AND CORONARY RISK FACTORS. 24. Agnieszka Machlańska, Radosław Dębiec, Marta Lagner OCENA JAKOŚCI ŻYCIA PACJENTÓW PRZED I PO IMPLANTACJI UKŁADU STYMULUJĄCEGO SERCE NA STAŁE PRZY UŻYCIU ANKIETY SF-36. THE EVALUATION OF QUALITY OF LIFE IN PATIENTS BEFORE AND AFTER IMPLANTATION OF PACEMAKER USING SHORT FORM Krzysztof Michalak, Zbigniew Szafranie ZAWAŁ PRAWEJ KOMORY (RVMI) U CHORYCH Z OSTRYM ZAWAŁEM ŚCIANY DOLNEJ, LECZONYCH METODĄ PIERWOTNEJ ANGIOPLASTYKI WIEŃCOWEJ. OCENA KLINICZNA I ECHOKARDIOGRAFICZNA W OKRESIE WCZESNYM. RIGHT VENTRICULAR MYOCARDIAL INFARCTION (RVMI) IN PATIENTS WITH ACUTE INFERIOR MYOCARDIAL INFRACTION TREATED WITH PRIMARY CORONARY ANGIOPLASTY. CLINICAL AND ECHOCARDIOGRAPHIC EVALUATION IN EARLY PERIOD. 26. Michalak Krzysztof, Zbigniew Szafraniec KOMÓRKI MACIERZYSTE SZPIKU. BIOLOGIA KOMÓREK ORAZ POTENCJALNE MOŻLIWOŚCI ICH UŻYCIA W TERAPII CHORÓB SERCA. BONE MARROWS STEM CELLS (BMSCS). THE BIOLOGY OF CELLS AND ITS POTENTIAL IN HEART DISEASE TREATMENT. 27. Monika Różycka CZY HIPERURYKEMIA JEST CZYNNIKIEM RYZYKA CHOROBY NIEDOKRWIENNEJ SERCA? IS HYPERURICEMIA A RISK FACTOR FOR ISCHEMIC HEART DISEASE? 28. Ewa Rusiecka FUNKCJA NEREK U CHORYCH Z ZASTOINOWĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA RENAL FUNCTION AMONG PATIENTS WITH CONGESTIVE HEART FAILURE

5 29. Ewa Rusiecka BADANIE EKSPRESJI PRZEDSIONKOWEGO PEPTYDU NATRIURETYCZNEGO (ANP) W KOMÓRKACH PROKSYMALNYCH CEWEK NERKOWYCH INVESTIGATION OF ATRIAL NATRIURETIC PEPTIDE (ANP) EXPRESSION IN PROXIMAL TUBULAR CELLS OF THE KIDNEY 30. Wojciech Szychta ZNACZENIE BNP W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM IMPORTANCE OF BNP IN HYPERTENSION 31. Adam Śmiałowski CZYNNIKI RYZYKA ZGONU WEWNATRZSZPITALNEGO W PRZEBIEGU KARDIOGENNEGO OBRZĘKU PŁUC-ANALIZA WIELOCZYNNIKOWA. CLINICAL PROGNOSTIC FACTORS FOR SHORT-TERM EVENTS IN PATIENTS WITH ACUTE CARDIOGENIC PULMONARY OEDEMA- MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS. 32. Barbara Uznańska, Emilia Dobrowolska OCENA CZYNNIKÓW RYZYKA CHOROBY NIEDOKRWIENNEJ SERCA ORAZ RYZYKA ZGONU WEDŁUG SKALI SCORE ŚWIATOWY DZIEŃ SERCA 2003/2004 ASSESSMENT OF ISCHAEMIC HEART DISEASE RISK FACTORS AND RISK OF DEATH ACCORDING TO SCORE WORLD HEART DAY 2003/ Tomasz Wierzchowiski OCENA CZYNNOŚCI SKURCZOWEJ I ROZKURCZOWEJ PRAWEJ KOMORY PRZY UŻYCIU DOPPLERA TKANKOWEGO U PACJENTÓW Z PIERWSZYM ZAWAŁEM MIĘŚNIA SERCOWEGO ORAZ ZATKANĄ PRAWĄ TĘTNICĄ WIEŃCOWĄ. ASSESSMENT OF RIGHT VENTRICULAR SYSTOLIC AND DIASTOLIC FUNCTION BY DOPPLER TISSUE IMAGING IN PATIENTS WITH FIRST MYOCARDIAL INFARCTION AND OCCLUDED RIGHT CORONARY ARTERY. 34. Małgorzata Zając CZY PACJENCI Z GRUPY NON-DIPPERS SĄ WYSTARCZAJĄCO INTENSYWNIE LECZENI Z POWODU NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I HIPERLIPIDEMII? ARE NON-DIPPERS TREATED FOR HYPERTENSION AND HIPERLIPIDEMIA INTENSIV ENOUGH?

6 35.Małgorzata Zając BADANIE WPŁYWU KLASYCZNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA MIAŻDŻYCY NA ELASTYCZNOŚĆ DUŻYCH TĘTNIC ASSESSMENT OF INFLUENCE OF THE CLASSIC CARDIOVASCULAR RISK FACTORS ON ELASTICITY OF ARTERIAL VESSELS 36. Piotr Zelga, Joanna Sałata, Przemysław Wojdowski ZMIENNOŚĆ RYTMU SERCA W WARUNKACH STOPNIOWANEJ PRÓBY POCHYLNIOWEJ HEART RATE VARIABILITY DURING HEAD - UP TILTING TEST 37.Filip Zemrak, Katarzyna Łuczak ZABURZENIA GOSPODARKI WĘGLOWODANOWEJ U CHORYCH Z OSTRYM ZAWAŁEM SERCA LECZONYCH METODĄ PIERWOTNEJ ANGIOPLASTYKI WIEŃCOWEJ CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA I WPŁYW NA PRZEBIEG HOSPITALIZACJI. IMPAIRED GLUCOSE METABOLISM IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION TREATED WITH PRIMARY CORONARY INTERVENTION - THE INCIDENCE AND THE IMPACT ON THE IN-HOSPITAL OUTCOME. 38. Joanna Zgorzelska, Damian Kowalik WARTOŚĆ NIEINWAZYJNYCH PARAMETRÓW KLINICZNYCH W PRZEWIDYWANIU STOPNIA ROZLEGŁOŚCI ZMIAN W NACZYNIACH WIEŃCOWYCH VALUE OF NON-INVASIVE CLINICAL PARAMETERS IN EXPECTATION DIFFUSE CHANGES IN CORONARY ARTERIES 39. Paweł Życiński WSTĘPNA OCENA EFEKTÓW BIOSTYMULACJI NISKOENERGETYCZNYM LASEREM HELOWO- NEONOWYM U PACJENTÓW Z ZAAWANSOWANĄ CHOROBĄ WIEŃCOWĄ LOW POWER LASER-BIOSTYMULATION IN PATIENTS WITH ADVANCED MULTIVESSEL CORONARY DISEASE- SHORT TERM OBSERVATION 40. Paweł Życiński OCENA JAKOŚCI ŻYCIA PACJENTÓW Z ZAAWANSOWANĄ CHOROBA WIEŃCOWĄ PODDANYM ZABIEGOM BIOSTYMULACJI LASEROWEJ. OCENA JAKOŚCI ŻYCIA PACJENTÓW Z ZAAWANSOWANĄ CHOROBA WIEŃCOWĄ PODDANYM ZABIEGOM BIOSTYMULACJI LASEROWEJ.

7 SESJA PEDIATRYCZNA Osoby do kontaktu: Katarzyna Fortecka: ( ) Izabela Materek: ( ) 1.Nina Błasiak DLACZEGO WAŻNA JEST SYSTEMATYCZNA KONTROLA STANU ZDROWIA PACJENTÓW Z NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚCIĄ TYPU 1 OPIS PRZYPADKU THE IMPORTANCE OF SYSTEMATIC CONTROL OF HEALTH STATUS OF PATIENTS SUFFERING FROM NEUROFIBROMATOSIS TYPE 1 - CASE STUDY 2.Nina Błasiak WSTĘPNA DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH U DZIECI- DOŚWIADCZENIA JEDNEGO OŚRODKA THE INITIAL DIAGNOSIS OF ONCOLOGICAL DISEASES AMONG CHILDREN- THE ONE HEALTH CENTER EXPERIENCES 3.Sylwia Dębska OCENA WYBRANYCH CECH HISTOPATOLOGICZNYCH I KLINICZNYCH PILOMATRICOMA U DZIECI ANALYSIS OF HISTOPATHOLOGICAL AND CLINICAL FEATURES OF PILOMATRICOMA IN CHILDREN 4.Wojciech Fendler PŁATOWE ZAPALENIE PŁUC Z ROPNIAKIEM OPŁUCNEJ U 2-LETNIEGO CHŁOPCA. ZASTOSOWANIE DOOPŁUCNOWEGO PŁUKANIA STREPTOKINAZĄ - OPIS PRZYPADKU PLEUROPNEUMONIA WITH EMPYEMA IN A 2-YEAR-OLD BOY. THE USE OF INTRAPLEURAL STREPTOKINASE LAVAGE CASE REPORT 5.Katarzyna Fortecka, Izabela Materek, Karol Busz, Marcin Kura OCENA WYBRANYCH PARAMETRÓW STANU CZYNNOŚCIOWEGO NEUTROFILÓW KRWI OBWODOWEJ U DZIECI CHORYCH NA MŁODZIEŃCZE IDIOPATYCZNE ZAPALENIE STAWÓW ESTIMATION OF SELECTED PARAMETERS OF FUNCTIONAL STATE OF NEUTROPHILS OF PERIPHERAL BLOOD IN CHILDREN WITH JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS 6.Muralikrishna GOPALKRISHNAMOORTHY THE CORRELATION BETWEEN NON-VERBAL LEARNING DISABILITY (NVLD) AND DEPRESSION IN CHILDREN A DESCRIPTIVE OBSERVATIONAL STUDY

8 7.Muralikrishna GOPALKRISHNAMOORTHY THE CORRELATION BETWEEN NON-VERBAL LEARNING DISABILITY (NVLD) AND STRESS IN CHILDREN A DESCRIPTIVE OBSERVATIONAL STUDY 8.Hythum SALAH HASSAN CAUSES OF NEO NATAL JAUNDICE 9.Aleksandra Kozłowska, Magdalena Kaczała RÓŻNICE W CZĘSTOŚCI ALERGII IGE ZALEŻNEJ WŚRÓD DZIECI SZKOLNYCH ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO I WIEJSKIEGO CENTRALNEJ POLSKI W ODNIESIENIU DO BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH DIFFERENCES IN THE PREVALENCE OF ALLERGIC SENSITIZATION AMONG SCHOOL CHILDREN LIVING IN URBAN AND RURAL AREAS IN CENTRAL POLAND RELATE TO ENVIRONMENTAL FACTORS 10.Magdalena Krajewska ANALIZA PRZYCZYN I CZĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA STANÓW ZAGROŻENIA ŻYCIA UDZIECI LECZONYCH Z POWODU CHORÓB NOWOTWOROWYCH W KLINICE CHORÓB DZIECI KATEDRY PEDIATRII UM W ŁODZI THE CAUSES AND FREQUENCY OF LIFE THREATENING STATES AMONG ONCOLOGICALLY TREATED CHILDREN-ANALYSIS 11.Marcin Kura, Katarzyna Fortecka, Izabela Materek, Karol Busz OCENA WYBRANYCH PARAMETRÓW RÓWNOWAGI OKSYDACYJNO ANTYOKSYDACYJNEJ U DZIECI CHORYCH NA MŁODZIEŃCZE IDIOPATYCZNE ZAPALENIE STAWÓW ESTIMATION OF SELECTED PARAMETERS OF OXIDATIVE ANIOXIDATIVE EQUILIBRIUM IN CHILDREN WITH JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS 12.Chukwudi NWOBODO RESEARCH ON IMMUNIZATION AGAINST POLIOMYELITIS IN SUB-SAHAREAN AFRICA 13. Ejike Uzo ACHUMBA REFERRAL AND PREVIOUS CARE OF CHILDREN WITH MENINGITIS IN NIGERIA: IMPLICATIONS FOR THE PRESENTATION AND OUTCOME OF MENINGITIS IN DEVELOPING COUNTRIES 14.Agata Lejman OCENA PARAMETRÓW ROZWOJU SOMATYCZNEGO PO ZAKOŃCZENIU TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ U PACJENTÓW DZIECIĘCEJ PORADNI ONKOLOGICZNEJ ANALYSIS OF SOMATIC DEVELOPMENT AFTER ANTINEOPLASMATIC TREATMENT IN CHILDREN PATIENTS OF ONCOLOGICAL DISPENSARY

9 15.Agata Lejman, Marianna Włodarczyk ANALIZA PROFILU MIKROBIOLOGICZNEGO ZAKAŻEŃ NA ODDZIALE ONKOHEMATOLOGII KLINIKI CHORÓB DZIECI KATEDRY PEDIATRII UM W ŁODZI W LATACH ANALYSIS OF THE MICROBIOLOGICAL PROFILE OF INFECTIONS IN THE ONCOHAEMATOLOGIC WARD OF CHILDREN S HOSPITAL IN LODZ FROM 1997 TO Justyna Marciszewska ZESPÓŁ PRZETOCZENIOWY W PRZEBIEGU CIĄŻY BLIŹNIACZEJ-OPIS PRZYPADKU TWIN TO TWIN TRANSFUSION SYNDROME-CASE REPORT 17.Anna Miedzińska, Krzysztof Michalak ECHOKARDIOGRAFICZNE I MORFOLOGICZNE ZALEŻNOŚCI MIĘDZY ZASTAWKAMI AORTY I PNIA PŁUCNEGO W TETRALOGII FALLOTA ECHOCARDIOGRAPHIC AND MORPHOLOGICAL CORRELATIONS BETWEEN AORTICA NAD PULMONARY VALVES IN TETRALOGY OF FALLOT 18.Katarzyna Siniewicz, Anna Tomaszewska PLAMICA SCHONLEINA-HENOCHA U DZIECI. ANALIZA MATERIAŁU KLINICZNEGO SCHONLEIN-HENOCH PURPURA IN CHILDREN. ANALYSIS OF CLINICAL RESEARCH RESULTS 19.Marta Zauder OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA U CHLOPCA Z ZESPOŁEM STRUGE A-WEBERA-OPIS PRZYPADKU ACUTE LIMPHOBLASTIC LEUKEMIA IN BOY WITH STURGE- WEBER SYNDROME CASE STUDY 20.Anna Zawadzka CZYNNIKI RYZYKA ROZWOJU SIDS RISK FACTORS OF SIDS DEVELOPMENT 21.Ewa Zbęk MATKA KANGURZYCA PROGRAM DLA WSZYSTKICH? KANGAROO MOTHER CARE PROGRAM FOR EVERYBODY? 22.Ewa Zbęk, Daniela-Anna Gjurova, Anna Zawadzka OCENA BEZPIECZEŃSTWA IMMUNOTERAPII SWOISTEJ SAFETY EVALUATION OF SPECIFIC IMMUNOTHERAPY

10 Sesja Nauk Podstawowych Organizatorzy: Filip Zemrak Marysia Fortak We wszelkich sprawach związanych z prezentacją pracy w tej sesji prosimy o kontakt. 1. Beata Ambrozik EKSPRESJA CD200 NA SUBTYPACH KOMÓREK DENDRYTYCZNYCH KRWI OBOWODOWEJ CD200 EXPRESSION ON PERIPHERAL BLOOD DENDRITIC CELL SUBTYPES 2. Maja Cegielska (brak tematu pracy i streszczenia) 3. Ewa Chlebowska WPŁYW PEPTYDU HISTYDYNO-IZOLEUCYNOWEGO (PHI) NA SYNTEZĘ camp W KOMÓRKACH GLEJOWYCH SZCZURA EFFECT OF PEPTIDE HISTIDINE-IZOLEUCINE (PHI) ON camp PRODUCTION IN RAT GLIA CELL CULTURES. 4. Marek Dąbrowa OCENA DOSTĘPNOŚCI FARMACEUTYCZNEJ TRIMETOPRIMU ZE STAŁEJ DOUSTNRJ POSTACI LEKU Z UDZIAŁEM FORMULACYJNYM SOLUBILIZATORA MICELARNEGO TRIMETHOPRIM PHARMACEUTICAL AVAILABILITY EVALUATION ON THE BASIS OF SOLID ORAL DOSAGE FORM WITH THE FORMULATING CONTRIBUTION OF MICELLAR SOLUBILIZATOR. 5. Bogusława Dzikowska CZY GROZI NAM WODNOPOCHODNA EPIDEMIA KRYPTOSPORYDIOZY? IS EPIDEMIC OF WATER-BORNE CRYPTOSPORIDIOSIS THREATENING TO US? 6. Dominika Florkowska NANOBIOTECHNOLOGIA W MEDYCYNIE, CZYLI BLIŻEJ, DOKŁADNIEJ, SKUTECZNIEJ NANOBIOTECHNOLOGY IN MEDICINE - CLOSELY, PRECISELY, EFFECTIVELY 7. Piotr Gaca TECHNIKI BIOLOGII MOLEKULARNEJ W DIAGNOSTYCE ZAKAŻEŃ GRZYBICZYCH MOLECULAR BIOLOGY TECHNIQUES IN DIAGNOSTICS OF FUNGAL INFECTIONS 8. Joanna Gawłowska, Marzena Mokwińska, Dominik Walczak, Marek Mokwiński BUDOWA I PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE URZĄDZENIA DO MIEJSCOWEGO OGRZEWANIA I OZIĘBIANIA CIAŁA. THE CONSTRUCTION AND THE EXAMPLE OF USE OF DEVICE LOCALLY CHILLING OR WARMING THE BODY

11 9. Joanna Gawłowska, Marzena Mokwińska, Dominik Walczak, Marek Mokwiński WYKORZYSTANIE ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ ZIMNA I CIEPŁA DO ZMIANY LUB UTRZYMANIA HOMEOSTAZY TERMICZNEJ ORGANIZMU. THE USE OF EXTERNAL SOURCES OF COLD AND HEAT TO CHANGE OR KEEP THE THERMAL HOMEOSTASIS OF THE BODY. 10. Piotr Gębski ŁAMANIE KODU ŻYCIA CRACKING THE CODE OF LIFE 11. Radosław Głąbicki POLIMORFIZM GENETYCZNY ATAKSJI MÓŻDŻKOWO-RDZENIOWYCH THE GENETIC POLYMORPHISM OF SPINOCEREBELLAR ATAXIAS 12. Jakub Jakubiak TOKSO... PUPILE, CZYLI TOKSOKAROZA I TOKSOPLAZMOZA TOXO PETS OR TOXOCAROSIS AND TOXOPLASMOSIS IN HOUSES 13. Szymon Janczar IZOLACJA I SORTOWANIE KOMÓREK MACIERZYSTYCH SZPIKU KOSTNEGO MYSZY ISOLATION AND SORTING OF THE MURINE BONE MARROW STEM CELLS 14. Ali Jawaid ACIDOSIS-INDUCED RELAXATION OF HUMAN INTERNAL MAMMARY ARTERY IS DUE TO ACTIVATION OF ATP-SENSITIVE POTASSIUM CHANNELS 15.Krzysztof B. Kmieć SKŁAD KOMÓRKOWY RDZENIA NADNERCZY DOJRZAŁEJ PŁCIOWO ŚWINKI MORSKIEJ CELLULAR COMPOSITION OF ADRENAL MEDULLA OF SEXUALY MATURE GUINEA PIG 16. Paweł Lewek OCENA ZMIENNOŚCI WYDYCHANIA NADTLENKU WODORU PO INHALACJI KARNOZYNĄ U MŁODYCH NIEPALĄCYCH OCHOTNIKÓW. ESTIMATION OF CHANGES IN HYDROGEN PEROXIDE EXHALATION AFTER CARNOSINE INHALATION IN YOUNG NON-SMOKING SUBJECTS 17. Marta Piotrowska LEK PRZECIWARYTMICZNY NOWYM LEKIEM PRZECIWGRZYBICZYM? AN ANTIARRHYTHMIC AS A NEW ANTIFUNGAL? 18. Michał Polguj MORFOMETRIA KRĘGÓW I KOŚCI UDOWYCH CZŁOWIEKA - PORÓWNANIE ŚREDNIOWEICZNEJ I WSPÓŁCZESNEJ POPULACJI Z TERENÓW POLSKI. MORPHOMETRY OF THE HUMAN VERTEBRAE AND FEMORAL BONE COMPARISON OF POLISH MEDIAEVAL AND MODERN POPULATION.

12 19. Stelian-Vasile Sarlea THE ROLE OF AQUAPORINS IN PHYSIOLOGY AND PATHOLOGY 20. Milena Sokołowska, Anna M. Lewandowicz ANALIZA POLIMORFIZMÓW SEKWENCJI (T) N I (CA) N W REGIONIE PROMOTOROWYM GENU CYTOZOLOWEJ FOSFOLIPAZY A 2 (cpla 2 ). ANALYSIS OF CYTOSOLIC PHOSPHOLIPASE A 2 (cpla 2 ) PROMOTER (T) N AND (CA) N REPEATS POLYMORPHISMS. 21.Milena Sokołowska ZWIĄZEK WYSTĘPOWANIA POLIMORFIZMÓW GENÓW CTLA-4 I PD-1 Z PODATNOŚCIĄ NA ZAPALENIE MAŁYCH NACZYŃ ZWIĄZANYCH Z ANCA. ASSOCIATION OF THE CTLA-4 AND PD-1 GENES POLYMORPHISMS WITH THE SUSCEPTIBILITY TO ANCA-ASSOCIATED VASCULITIS. 22. Ewa Szerszenowicz ZAPACHOWI MORDERCY BAKTERII OLFACTORY MURDERERS OF BACTERIA 23. Anna Szwedek, Agnieszka Burzawa GRZYBY SAPROBIONTYCZNE- POTENCJALNIE CHOROBOTWÓRCZE DLA CZŁOWIEKA- WYIZOLOWANE Z GLEBY SAPROBIONTIC FUNGI -POTENTIALLY PATHOGENIC FOR HUMAN-ISOLATED FROM SOIL 24. Wojtowicz (nie ma ani imienia, ani pracy!!!) 25. Hanna Wosik ANALIZA ROLI INDUKOWALNEJ FORMY BIAŁKA SZOKU CIEPLNEGO 70 W PROCESIE PREZENTACJI AUTOANTYGENÓW MIELINOWYCH ANALYSIS OF THE ROLE OF INDUCIBLE FORM OF HEAT SHOCK PROTEIN 70 IN MYELIN AUTOANTIGEN PRESENTATION 26. Maciej Zamysłowski UDZIAŁ I ROLA LEKÓW OTC W PROCESIE SAMOLECZENIA PACJENTA THE PART AND THE ROLE OF OTC MEDICINES IN SELF-TREATMENT OF PATIENT SESJA INTERNISTYCZNA Organizacją sesji internistycznej zajmuje się Piotr Kucharski Tomasz Adamusiak STOSOWANIE SALMETEROLU W ASTMIE BADANIE RETROSPEKTYWNE. SALMETEROL USAGE IN ASTHMA A RETROSPECTIVE STUDY.

13 2. Magdalena Bogdańska UDZIAŁ METALOPROTEINAZ MACIERZY ORAZ ICH INHIBITORÓW W PATOGENEZIE WYBRANYCH CHORÓB PĘCHERZOWYCH SKÓRY. THE ROLE OF MATRIX METALLOPROTEINASES AND THEIR INHIBITORS IN THE PATHOGENESIS OF SOME BULLOUS SKIN DISEASE. 3. Agnieszka Butwicka ZABURZENIA WYSTAPUJĄCE POD POSTACIĄ SOMATYCZNĄ U KOBIET I MĘŻCZYZN W PRZEBIEGU EPIZODU DEPRESYJNEGO SOMATOFORM DISORDERS IN MEN AND WOMEN IN THE COURSE OF DEPRESSIVE EPISODE. 4. Karolina Całka WPŁYW WYBRANYCH POLIMORFIZMÓW GENU MDR NA SKUTECZNOŚĆ TERAPII W SZPICZAKACH IMPACT OF THE MDR1 GENE POLYMORPHISMs ON EFFECTIVNESS OF CHEMOTHETRAPY IN MULTIPLE MYELOMA (MM) 5. Cecylia Chojnacka CZY OKULSTA MIERZĄC CIŚNIENIE ŚRODGAŁKOWE MOŻE WYKRYĆ CHOROBĘ PSYCHICZNĄ? IS OPHTALMOLOGIST ABLE TO DETECT A MENTAL DISEASE WHILE MEASURING THE INTRAOCULAR PRESSURE? 6. Monika Ciechańska ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY EKSPRESJĄ BIAŁKA ZAP-70 A ZNANYMI PARAMETRAMI PROGNOSTYCZNYMI U CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFATYCZNĄ THE CORRELATION BETWEEN THE EXPRESION OF THE PROTEIN ZAP-70 AND OTHER KNOWN PROGNOSTIC FACTORS IN CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA(CLL). 7. Anna Filipek JAKOŚĆ ŻYCIA U PACJENTÓW ZE STWARDNIENIEM ROZSIANYM A ICH NIESPRAWNOŚĆ FIZYCZNA I AKTUALNY STAN PSYCHICZNY THE QUALITY OF LIFE OF THE PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS VERSUS THEIR PHYSICAL DISABILITY AND MENTAL CONDITION 8. Anna Gruszczak, Katarzyna Wójtowicz, Iwona Syroka OBRAZ KLINICZNY PRZEPUKLINY ROZWORU PRZEŁYKOWEGO PRZEPONY CLINICAL PICTURE OF ESOPHAGICAL HIATUS HERNIA 9. Marcin Jałosiński, Roksana Dorantowicz OCENA WYTWARZANIA WYBRANYCH CHEMOKIN PRZEZ KOMÓRKI JEDNOJĄDROWE KRWI CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE CHEMOKINES PRODUCTION BY MONONUCLEAR CELLS FROM BLOOD OF MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS

14 10. Iwo Janusz ZMIANY SKÓRNE O TYPIE SAMOUSZKODZEŃ W WYBRANYCH JEDNOSTKACH CHOROBOWYCH SELF-INFLICTED SKIN LESSIONS IN SELECTED DISEASES 11. Anna Joniec, Anna Majda OCENA SPONTANICZNEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ U CHORYCH PRZEWLEKLE HEMODIALIZOWANYCH EVALUATION OF SPONTANEOUS PHYSICAL ACTIVITY IN CHRONIC HEMODIALYSIS PATIENTS 12. Agnieszka Karp Majewska HOMOCYSTEINEMIA, A ZMIANY NIEDOKRWIENNE W MÓZGOWIU HOMOCYSTEINE, AND THE EXTENT OF ISCHEMICUS STROKE 13. Agnieszka Karp Majewska CZY HOMOCYSTEINA JEST PROBLEMEM XXI WIEKU? IS HOMOCYSTEINE A PROBLEM OF 21ST CENTURY? 14. M. Kołodziejska, J. Michalska, K. Kopeć ZASTOSOWANIE TOKSYNY BOTULINOWEJ W LECZENIU ACHALAZJI THE USE OF BOTULINUM TOXIN FOR THE TREATMENT OF ACHALASIA 15. Aleksandra Kozłowska, Magdalena Kaczała RÓŻNICE W CZĘSTOŚCI ALERGII IGE ZALEŻNEJ WŚRÓD DZIECI SZKOLNYCH ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO I WIEJSKIEGO CENTRALNEJ POLSKI W ODNIESIENIU DO BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH. DIFFERENCES IN THE PREVALENCE OF ALLERGIC SENSITIZATION AMONG SCHOOL CHILDREN LIVING IN URBAN AND RURAL AREAS IN CENTRAL POLAND RELATE TO ENVIRONMENTAL FACTORS. 16. Karolina Kujawska WPŁYW UKŁADU NERWOWEGO ORAZ ROLA NEUROPEPTYDÓW W ETIOPATOGENEZIE ŁYSIENIA PLACKOWATEGO INFLUENCE OF THE NERVOUS SYSTEM AND THE ROLE OF NEUROPEPTIDES IN ETIOPAHOGENESIS OF ALOPECIA AREATA 17. Anna Lewandowicz EKSPRESJA RECEPTORÓW LEUKOTRIENOWYCH W NACIEKU ZAPALNYM POLIPÓW PACJENTÓW Z ASTMĄ ASPIRYNOWĄ LEUKOTRIENE-RECEPTOR EXPRESSION ON INFLAMATORY CELLS OF NASAL POLYPS IN ASPIRIN-SENSITIVNESS 18. Anna Misiak, Ewa Szerszenowicz KOLONOSKOPIA JAKO METODA POSZUKIWANIA NIEOBJAWOWYCH RAKÓW JELITA GRUBEGO (RJG) COLONOSCOPY AS A METHOD OF COLON CANCER (CC) SCREENING 19. Karolina Pawłowska, Zofia Michalewska NADWRAŻLIWOŚĆ NA ANTYBIOTYKI PROFIL KLINICZNY PACJENTÓW

15 THE CLINICAL PROFILE OF PATIENTS HYPERSENSITIVE TO ANTIBIOTICS 20. Weronika Płóciennik MIGRENA I INNE IDIOPATYCZNE BÓLE GŁOWY A ALERGIA W POSZUKIWANIU ZWIĄZKU MIGRAINE AND OTHER IDIOPATIC HEADACHES AND ALLERGY IN SEARCH OF RELATIONS 21. Olga Poprawska NAWRACAJĄCE ZABURZENIA DEPRESYJNE I ZABURZENIA DEPRESYJNE W PRZEBIEGU CHOROBY AFEKTYWNEJ DWUBIEGUNOWEJ U PACJENTÓW UZALEŻNIONYCH OD BENZODWUAZEPIN I/LUB Z ROZPOZNANYMI ZABURZENIAMI OSOBOWOŚCI. RECURRENT DEPRESSIVE DISORDERS AND DEPRESSIVE DISORDERS IN COURSE OF BIPOLAR ILLNESS IN PATIENTS WITH BENZOAZEPINE DEPENDENCE OR PERSONALITY DISORDERS. 22. Marta Pyzik, Łukasz Jasek CHARAKTERYSTYKA OBRAZU MRI U CHORYCH WE WCZESNEJ FAZIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO. PATTERN OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN EARLY PHASE OF MULTIPLE SCLEROSIS 23. Rogalska Karolina, Nowak Agnieszka, Piątek Barbara BRONCHOSKOPOWE METODY LECZENIA RAKA PŁUCA BRONCHOSCOPIC METHODS OF TREATING LUNG CANCER 24. Katarzyna Sokalska NIE-EMBRIONALNE KOMÓRKI MACIERZYSTE JAKO ŚRODEK TERAPEUTYCZNY W AUTOIMMUNOLOGICZNYCH PROCESACH DEMIELINIZACYJNYCH NON-EMBRIONIC STEM CELLS IN THERAPY OF NEUROLOGICAL DISORDERS 25. Anna Szymanek GŁUCHOTA I NIEDOSŁUCH U OSÓB HOSPITALIZOWANYCH Z POWODU ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH. DEAFNESS AND HEARING IMPAIRMENT IN PATIENTS HOSPITALISED FOR PSYCHIATRIC DISORDERS. 26. Marzena Teda KORELACJE MIGRENOWYCH BÓLÓW GŁOWY Z JASKRĄ ORAZ OCENA JASKROPODOBNYCH ZMIAN W POLU WIDZENIA W MIGRENIE CORRELATION BETWEEN HEADACHES AND GLAUCOMA AND EVALUATION OF GLAUCOMA- LIKE VISUAL FIELD CHANGES IN MIGRAINE 27. Małgorzata Urban ŚMIERTELNOŚĆ I PRZYCZYNY ZGONÓW W PRZEBIEGU JADŁOWSTRĘTU PSYCHICZNEGO. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA I OPIS PRZYPADKU MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN ANOREXIA NERVOSA. LITERATURE SURVEY AND CASE DESCRIPTION

16 28. Małgorzata Urban ZMIANY DERMATOLOGICZNE U OSÓB LECZONYCH NEUROLEPTYKAMI KLASYCZNYMI I LEKAMI PRZECIWPSYCHOTYCZNYMI II GENERACJI DERMATOLOGICAL DISORDERS IN PSYCHIATRIC PATIENTS TREATED WITH TYPICAL AND ATYPICAL NEUROLEPTICS 29. Katarzyna Wojtowicz, Anna Gruszczak, Iwona Sroka WPŁYW CHOROBY NA SAMOPOCZUCIE PSYCHICZNE PACJETÓW THE INFUENCE OF DISEASE FOR PSYCHIC FRAME OF MAIND OF PATIENTS SESJA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA W przypadku jakichkolwiek wątpliwości merytorycznych lub dotyczących zakwalifikowania pracy do sesji ginekologiczno-położniczej proszę o kontakt z Magdą Laszczyk tel.: , mail: 1. Maja Cegielska ROLA CHIRURGII W ENDOMETRIOZIE. (streszczenie nie zostało dostarczone w poniedziałek) 2. Katarzyna Głowacka KOMFORT STOSOWANIA DOUSTNYCH TABLETEK ANTYKONCEPCYJNYCH W OPINII ANKIETOWANYCH COMFORT OF USING ORAL CONTRACEPTION PILLS DUE TO WOMEN RESEARCH 3. Marcin Kamieński ROLA BADAŃ IMMUNOHISTOCHEMICZNYCH W DIAGNOSTYCE PATOMORFOLOGICZNEJ GUZÓW LIŚCIASTYCH SUTKA THE ROLE OF IMMUNOHISTOCHEMICAL EXAMINATION IN PATHOLOGICAL DIAGNOSTICS OF MAMMARY PHYLLODES TUMORS 4. Agnieszka Kubiak RETROSPEKTYWNA OCENA CZYNNIKÓW RYZYKA POŁOŻNICZEGO W ZŁAMANIACH OBOJCZYKÓW I PORAŻENIACH SPLOTU RAMIENNEGO U NOWORODKÓW. RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE OBSTETRICAL RISK FACTORS ASSOCIATED WITH CLAVICULAR FRACTURE AND BRACHIAL PLEXUS INJURY IN THE NEWBORN. 5. Magdalena Laszczyk BADANIA RETROSPEKTYWNE OCENIAJĄCE WPŁYW STOSOWANEGO LECZENIA PRZECIWPADACZKOWEGO U KOBIET CIĘŻARNYCH NA STAN URODZENIOWY NOWORODKA RETROSPECTIVE ANALYSIS EVALUATING THE EFFECT OF ANTI-EPILEPTIC THERAPY IN THE PREGNANT WOMEN ON THE CONDITION OF THE NEWBORN IMMEDIATELY AFTER BIRTH 6. Nela Pawłowska WPŁYW MASY CIAŁA KOBIET W CIĄŻY NA PRZEBIEG PORODU I STAN URODZENIOWY NOWORODKÓW THE INFLUENCE BODY WEIGHT OF PREGNANT WOMEN ON THE DELIVERY AND THE

17 BIRTH STATE OF NEWBORN 7. Aleksandra Roczek WADY UKŁADU RUCHU W BADANIU USG PŁODU W OŚRODKU REFERENCYJNYM (ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OCENY KARDIOLOGICZNEJ I Z WYŁĄCZENIEM ROZSZCZEPU KRĘGOSŁUPA) FETAL ULTRASONOGRAPHIC EXAMINATION OF THE MOTORIC SYSTEM ANOMALIES IN THE REFFERENTIAL CENTER (WITH SPECIAL REGARD TO CARDIOLOGIC EVALUATION AND EXCLUSION OF SPINA BIFIDA) 8. A Roczek*, JC Huhta**, J Hernandez-Robles** ECHOKARDIOGRAFICZNA OCENA ROKOWANIA I STANU U PŁODÓW Z NIEWYDOLNOŚCIĄ KRĄŻENIA ZA POMOCĄ CARDIOVASCULAR PROFILE SCORE. ECHOCARDIOGRAPHIC EVALUATION OF FETAL CARDIOVASCULAR CONDITION BY MEANS OF CARDIOVASCULAR PROFILE SCORE. 9. Ewa Szerszenowicz, Magdalena Staniszewska OCENA NADTLENKU WODORU W POWIETRZU WYDYCHANYM U PACJENTEK CHORYCH NA RAKA SUTKA EVALUATION OF HYDROGEN IN THE AIR EXPIRED BY FEMALE PATIENTS SUFFERING FROM BREAST CARCINOMA 10. Adam Szyszkowski ANALIZA WZAJEMNYCH KORELACJI ZEWNTRZNYCH I WEWĘTRZNYCH WYMIARÓW MIEDNICY ORAZ MASY CIAŁA I WZROSTU U CIĘŻARNYCH THE ANALYSIS OF MUTUAL CORRELATIONS BETWEEN EXTERNAL AND INTERNAL PELVIC DIMENSIONS, A BODY WEIGHT AND A HEIGHT AMONG PREGNANT WOMEN 11. Arkadiusz Świerczewski ANALIZA BIOCENOZY KANAŁU SZYJKI MACICY U CIĘŻARNYCH THE BIOCENOSIS ANALYSIS OF THE UTERINE CERVIX AMONG PREGNANT WOMEN 12. Maja Tylińska ANALIZA PRZEBIEGU CIĄŻY ORAZ OCENA STANU POPORODOWEGO NOWORODKÓW POCHODZĄCYCH OD KOBIET W WIEKU PONIŻEJ 18 I POWYŻEJ 40 ROKU ŻYCIA ANALYSIS OF PREGNANCY AND ASSESSMENT AFTER-DELIVERY CONDITION OF NEONATES BORN BY WOMEN UNDER 18 VERSUS WOMEN OVER 40 YERS OLD 13. AGATA WYRĘBSKA, ARKADIUSZ ŚWIERCZEWSKI BADANIA PRENATALNE - WIEDZA, POSTAWY I OPINIE KOBIET PODDANYCH AMNIOPUNKCJI PRENATAL DIAGNOSIS - KNOWLEDGE, ATTITUDES AND OPINIONS OF WOMEN WHO UNDERWENT GENETIC AMNIOCENTESIS 14. Beata Zakrzewska WPŁYW PRZEDCIĄŻOWEJ MASY CIAŁA ORAZ PRZYROSTU MASY CIALA W CIĄŻY NA PRZEBIEG CIĄŻY THE INFLUENCE OF PREGESTATIONAL WEIGHT AND WEIGHT GAIN DURING PREGNANCY ON THE COURSE OF PREGNANCY

18 Sesja Medycyny Ratunkowej, Anestezjologii z Intensywną Terapią Organizatorzy: Tomasz Sikorski Michał Winter We wszelkich sprawach związanych z prezentacją w tej sesji prosimy o kontakt. 1. Katarzyna Dietrich-Polanowska, Aleksandra Personowska, Anna Kuziemska, ZESPÓŁ DZIECKA MALTRETOWANEGO CHILD MALTREATMENT 2. Przemysław Drozdek PROGRAMY SZKOLENIA Z RESUSCYTACJI I PIERWSZEJ POMOCY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY- ZAKRES NAUCZANYCH PROCEDUR I METODY SZKOLENIA W ODNIESIENIU DO RÓŻNYCH GRUP WIEKOWYCH PROGRAMS OF TEACHING FIRST AID AND RESUSCITATION FOR CHILD AND YOUNG PEOLPLE THE PROCEDURES AND METHODS OF TEACHING IN DIFFERENT AGE LEWEL 3. Anna Durka ZASTOSOWANIE AKTYWNEGO BIAŁKA C(XIGRIS) U PACJENTÓW LECZONYCH Z POWODU CIĘŻKIEJ SEPSY W II ZAKŁADZIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII USK NR.2 IM. WAM USE OF ACTIVATED PROTEIN C (XIGRIS) AT PATIENTS HAS TREATED BECAUSE OF SEVERE SEPSIS IN II DEPARTMENT OF ANESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE UNIVERSITY CLINICAL HOSPITAL NO.2 IN LÓDŹ 4. Bartosz Fiszer, Piotr Cieślik LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE - ORGANIZACJA I ZADANIA HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE THE ORGANIZATION AND THE TASKS 5. Michał Kurdziel CZY POTRZEBNE SĄ DODATKOWE WARSZTATY Z BLS-U DLA STUDENTÓW AKADEMII MEDYCZNYCH? DID MEDICAL STUDENTS NEED MORE BASIC LIFE SUPPORT EXERCICES? 6. Michał Kurdziel ĆWICZENIA SYMULACYJNE OSTATNIEGO ROKU KIERUNKU LICENCJATU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SYMULATION STUDIES OF LAST YEAR EMERGENCY MEDICINE 7. Anna Kuziemska, Aleksandra Personowska, Katarzyna Dietrich-Polanowska POSTĘPOWNIE PRZEDSZPITALNE I WCZESNOSZPITALNE W URAZACH CZASZKOWO- MÓZGOWYCH U DZIECI BLS AND ALS IN CEREBRAL INJURIES 8. Łukasz Matczak, Justyna Kłobusińska, Marta Zapała POSTĘPOWANIE W OBRAŻENIACH U KOBIETY CIĘŻARNEJ PROCEEDING OF INJURIES OF PREGNANT WOMEN 9. Grzegorz Milewski ORGANIZACJA POMOCY PRZEDSZPITALNEJ I WCZESNOSZPITALNEJ W OBRAŻENIACH CIAŁA

19 ORGANIZATION OF BEFORE HOSPITAL ASSISTANCE OF BODY IN INJURIES 10. Konrad Olczyk, Grzegorz Kobuszewski ETYKA RESUSCYTACJI THE ETHIC OF THE RESUSCITATION 11. Marcin Pachucki INWAZYJNE MONITOROWANIE HEMODYNAMICZNE U PACJENTÓW DO OPERACJI TORAKOCHIRURGICZNYCH Z WYSOKIM RYZYKIEM POWIKŁAŃ KRĄŻENIOWYCH INVASIVE MONITORING OF HAEMODYNAMIC PARAMETERS IN THORACIC SURGERY PATIENTS WITH HIGH RISK OF CIRCULATION COMPLICATIONS 12. Marta Retlikowska RESUSCYTACJA KOBIETY CIĘŻARNEJ RESUSCITATION OF PREGNANT WOMAN 13. Kamila Sadaj OPARZENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM THE ELECTRICAL BURNS 14. Marcin Skrok, Alicja Nowicka CZĘSTOŚĆ PRÓB SAMOBÓJCZYCH W POPULACJI MIESZKAŃCÓW POWIATU BYDGOSKIEGO W KORELACJI Z FAZAMI KSIĘŻYCA THE FREQUENCY OF SUICIDAL ATTEMPTS IN THE POPULATION OF BYDGOSZCZ ADMINISTRATIVE DISTRICT IN CORRELATION WITH THE PHASES OF THE MOON 15. Marcin Skrok, Alicja Nowicka FLUKTUACJE PRÓB SAMOBÓJCZYCH U POSZCZEGÓLNYCH PŁCI W POPULACJI MIESKAŃCÓW POWIATU BYDGOSKIEGO THE FLUCTUATIONS IN THE SUICIDE ATTEMPTS AS FAR AS GENDER IS CONCERNED AMONG THE POPULATION OF THE BYDGOSZCZ ADMINISTRATIVE DISTRICT 16. Katarzyna Starosta GOTOWOŚĆ I UMIEJĘTNOŚCI POLAKÓW W UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY HOW POLISH PEOPLE ARE ABLE TO HELP IN FIRST AID 17. Łukasz Wasik AUTOMATYCZNA DEFIBRYLACJA ZEWNĘTRZNA AED AUTOMATIC EXTERNAL DEFIBRILATION 18. Rafał Wasilewski PORÓWNANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA PIERWSZEJ POMOCY COMPARE PROGRAMS OF TEACHING FIRST AID 19. Michał Winter, Tomasz Sikorski OSTRE ZESPOŁY WIEŃCOWE - POSTĘPOWANIE PRZEDSZPITALNE I WCZESNOSZPITALNE ACUTE CORONARY SYNDROME BASIC LIFE SUPPORT AND ADVANCED LIFE SUPPORT

20 20. Maria Wrońska POSTĘPOWANIE W UTONIĘCIACH THE TREATMENT IN DROWNING SESJA STOMATOLOGICZNA Kontakt: tel Andrzej Bromblik, Agnieszka Kunat ASEPTYKA I ANTYSEPTYKA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM. ASEPTIC AND ANTISEPSIS IN DENTISTRY OFFICE 2. Andrzej Bromblik, Agnieszka Kunat OCENA SZCZELNOŚCI WYPEŁNIŃ KANAŁOWYCH RMS. AN EVALUATION OF RMS RESISTANCE 3.Aneta Gosławska OCENA WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE SYSTEMÓW WIĄŻĄCYCH RÓŻNYCH GENERACJI EVALUATION OF MICROTENSILE BOND STRENGTH OF VARIOUS BONDING SYSTEMS 4. Katarzyna Olczak MASZYNOWYMI W PORÓWNANIU Z NARZĘDZIAMI RĘCZNYMI. EFFECTIVENESS OF ROOT CANAL PREPARATION WITH THE USE OF HAND INSTRUMENTS COMPARED TO ROTARY INSTRUMENTS. 5. Daniel Olszewski LECZENIE TORBIELI ZAWIĄZKOWYCH SZCZĘKI I ŻUCHWY. TREATMENT OF DENTIGEROUS CYSTS IN MAXILLA AND MANDIBLE. 6. Victor Palarie, Dumitru Sarbu, Valentin Topalo IMPLANT-SUPPORTED SYSTEM IN SURGICAL TREATMENT OF THE MANDIBLE FRACTURES AT PATIENTS WITH EDENTULOUS MAXILLARY BONES. 7. Aleksandra Sosnowska CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA TRWAŁOŚĆ POŁĄCZENIA ZĘBINA KOMPOZYT FACTORS WHICH AFFECT ON DURABILITY OF CONNECTION BETWEEN DENTIN AND COMPOSITE MATERIAL 8. Agnieszka Toll LECZENIE ORTODONTYCZNE PACJENTÓW Z CHOROBAMI PRZYZĘBIA JAKO ELEMENT LECZENIA ZESPOŁOWEGO ORTHODONTIC TREATMENT OF PATIENTS WITH PERIODONTITIS AS AN ELEMENT OF CORPORATE TREATMENT 9. Kaja Wichrowska CHIRURGICZNE WYDŁUŻENIE KORONY KLINICZNEJ OPIS PRZYPADKU

MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW

MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW PATRONAT HONOROWY Rektor Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa. Skubiszewskiego w Lublinie

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT VI. Polish Heart Journal

SUPLEMENT VI. Polish Heart Journal Polish Heart Journal Impact Factor: 0,536 Wrzesień 2013, tom 71 / September 2013, volume 71 SUPLEMENT VI XVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 17 th International Congress

Bardziej szczegółowo

Czy Janek będzie mógł pozwolić sobie na dobrą opiekę medyczną, gdy będzie w moim wieku?

Czy Janek będzie mógł pozwolić sobie na dobrą opiekę medyczną, gdy będzie w moim wieku? Czy Janek będzie mógł pozwolić sobie na dobrą opiekę medyczną, gdy będzie w moim wieku? Świat potrzebuje lepszej i bardziej przystępnej cenowo opieki medycznej. To właśnie dlatego tworzymy lepsze technologie

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka udaru mózgu rola lekarza rodzinnego. Stroke prevention role of family doctor

Profilaktyka udaru mózgu rola lekarza rodzinnego. Stroke prevention role of family doctor Wydawnictwo UR 2010 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2011, 1, 128 140 Waldemar Brola, Małgorzata Fudala Profilaktyka udaru mózgu

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 18

Studia Medyczne Tom 18 Studia Medyczne Tom 18 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 18 QUARTERLY April June Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 2,0 Publikacja indeksowana w Index

Bardziej szczegółowo

Folia Medica Lodziensia

Folia Medica Lodziensia Folia Medica Lodziensia tom 41 numer 1 2014 Spis treści Agnieszka Jeleń, Anna Koziróg, Aleksandra Sałagacka, Monika Talarowska, Piotr Gałecki, Ewa Balcerczak... 5 Czy cichy polimorfizm pojedynczego nukleotydu

Bardziej szczegółowo

Life-threatening peripartum cardiomyopathy of a patient with worsening dyspnea: A case report

Life-threatening peripartum cardiomyopathy of a patient with worsening dyspnea: A case report E. Babicz-Zielińska, W. Szczepańska, E. Śleszycka Problem nadwagi i otyłości : 1069 1071 Copyright by Wydawnictwo Continuo Prace kazuistyczne case reports Life-threatening peripartum cardiomyopathy of

Bardziej szczegółowo

Program 42 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

Program 42 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Program 42 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego SPIS TREŚCI Program kursów 2 Program wystąpień ustnych - Sala Widowiskowa Opery Nova... 3 Keratoplastyka (I) Zaćma i Rogówka (II) Chirurgia Refrakcyjna

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej AKTYWIZACJA

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej AKTYWIZACJA Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej AKTYWIZACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ wybrane problemy medyczne i kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

Podsesja 3 NEUROCHIRURGIA, ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA, OTOLARYNGOLOGIA

Podsesja 3 NEUROCHIRURGIA, ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA, OTOLARYNGOLOGIA PROGRAM KONFERENCJI PIĄTEK 03-04-2009 SESJA KLINICZNA ZABIEGOWA Podsesja 1 CHIRURGIA OGÓLNA I ENDOKRYNOLOGICZNA METODA VAC ALTERNATYWĄ W LECZENIU ZAKAśONYCH IMPLANTÓW W CHIRURGII PRZEPUKLIN BRZUSZNYCH

Bardziej szczegółowo

Streszczenia zakwalifikowane do prezentacji ustnej na XIV Sympozjum SEKCJI KARDIOLOGII EKSPERYMENTALNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO

Streszczenia zakwalifikowane do prezentacji ustnej na XIV Sympozjum SEKCJI KARDIOLOGII EKSPERYMENTALNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO Streszczenia zakwalifikowane do prezentacji ustnej na XIV Sympozjum SEKCJI KARDIOLOGII EKSPERYMENTALNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO Dobieszków 15-17 Październik 2009 385 Prozakrzepowe działanie

Bardziej szczegółowo

Aspekty radiologiczno-kliniczne i odrębności udarów mózgu u dzieci. Radiological and clinical aspects and differences of childhood stroke

Aspekty radiologiczno-kliniczne i odrębności udarów mózgu u dzieci. Radiological and clinical aspects and differences of childhood stroke Guz, Kostkiewicz, Stopa 179 Wydawnictwo UR 2012 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2012, 2, 179 192 Wiesław Guz, Agnieszka Kostkiewicz,

Bardziej szczegółowo

MEDICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES

MEDICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM im. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY MEDICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES (dawniej ANNALES ACADEMIAE MEDICAE BYDGOSTIENSIS) TOM XXI/4 październik grudzień

Bardziej szczegółowo

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 I. Informacje o pełnionych funkcjach W dniu 20/06/2009 odbyło się Walne Zebranie

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO, Z poważaniem Prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

SZANOWNI PAŃSTWO, Z poważaniem Prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz SZANOWNI PAŃSTWO, tradycyjnie już letni numer Kardioprofilu towarzyszy ważnemu wydarzeniu w naszym środowisku. To coroczne, czerwcowe spotkanie XI już Warszawskie Dni Farmakoterapii Kardiologicznej. Gorąco

Bardziej szczegółowo

Buflomedil associated with pentoxifylline in the treatment of patients with intermittent claudication. Opened, randomised, one-centre-based study

Buflomedil associated with pentoxifylline in the treatment of patients with intermittent claudication. Opened, randomised, one-centre-based study ORIGINAL PAPER Acta Angiol. Vol. 9, No. 3, pp. 19 122 Copyright 23 Via Medica ISSN 1234 95X Buflomedil associated with pentoxifylline in the treatment of patients with intermittent claudication. Opened,

Bardziej szczegółowo

XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa. Międzynarodowy Dzień Inwalidy. XVII Edycja

XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa. Międzynarodowy Dzień Inwalidy. XVII Edycja XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa Międzynarodowy Dzień Inwalidy XVII Edycja Życie bez bólu Zgorzelec 24-27 marca 2011 roku The International Disabled People

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 10, 43, 2010 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 10, 43, 2010 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO Ultrasonografia jest pismem

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 9

Studia Medyczne Tom 9 Studia Medyczne Tom 9 MEDICAL STUDIES Edited by Stanis³aw G³uszek Vol. 9 Q U A R T E R LY january march Publikacja indeksowana w Index Copernicus 2008: ICV=2,91 Studia Medyczne Pod redakcj¹ Stanis³awa

Bardziej szczegółowo

Carotid arteries remodelling in chronic kidney disease

Carotid arteries remodelling in chronic kidney disease Acta Angiol. Vol. 12, No. 3, pp. 106 116 Copyright 2006 Via Medica ISSN 1234 950X ORIGINAL PAPER Carotid arteries remodelling in chronic kidney disease Przebudowa tętnic szyjnych w przewlekłej chorobie

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 13

Studia Medyczne Tom 13 Studia Medyczne Tom 13 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 13 Q U A R T E R L Y j a n u a ry m a r c h Publikacja indeksowana w Index Copernicus 2008: ICV=3,80 Studia Medyczne Pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Influence of heart rate on cardiovascular complications - clinical implications of the results of the BEAUTIFUL study

Influence of heart rate on cardiovascular complications - clinical implications of the results of the BEAUTIFUL study Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Wpłynęło: 23.08.2008 Poprawiono: 26.08.2008 Zaakceptowano: 3.09.2008 Wpływ częstości rytmu serca na powikłania sercowo-naczyniowe - implikacje kliniczne

Bardziej szczegółowo

Nadciśnienie tętnicze u chorych z cukrzycą. Wytyczne postępowania terapeutycznego

Nadciśnienie tętnicze u chorych z cukrzycą. Wytyczne postępowania terapeutycznego R. Andrzejak, R. Poręba : 313 316 Copyright by Wydawnictwo Continuo Prace poglądowe reviews Nadciśnienie tętnicze u chorych z cukrzycą. Wytyczne postępowania terapeutycznego pl issn 1734-3402 Arterial

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY ZIMOWEJ. dla doktorantów oraz pracowników naukowych nieposiadających tytułu naukowego doktora

SZKOŁY ZIMOWEJ. dla doktorantów oraz pracowników naukowych nieposiadających tytułu naukowego doktora KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW SZKOŁY ZIMOWEJ dla doktorantów oraz pracowników naukowych nieposiadających tytułu naukowego doktora organizowanej w związku z realizacją projektu pn. Innowacyjne metody wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Statyny w terapii chorego z nadciśnieniem tętniczym czy tylko działanie hipolipemizujące?

Statyny w terapii chorego z nadciśnieniem tętniczym czy tylko działanie hipolipemizujące? Katarzyna Starzyk 1, Beata Wożakowska-Kapłon 1,2 ARTYKUŁ POGLĄDOWY 1 I Kliniczny Oddział Kardiologii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach 2 Wydział Nauk o

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i leczenie zwężenia tętnic nerkowych przegląd metod

Diagnostyka i leczenie zwężenia tętnic nerkowych przegląd metod Choroby Serca i Naczyń 2013, tom 10, nr 4, 198 207 NEFROKARDIOLOGIA Redaktor działu: dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński Diagnostyka i leczenie zwężenia tętnic nerkowych przegląd metod Diagnosis and treatment

Bardziej szczegółowo

Attachment nr 2. BASTION promotion folder

Attachment nr 2. BASTION promotion folder Attachment nr 2 BASTION promotion folder BASTION FROM BASIC TO TRANSLATIONAL RESEARCH IN ONCOLOGY Warszawa 2013 WUM, Michał Gierałtowski Spis treści (Contents) PROJEKT BASTION Warszawski Uniwersytet Medyczny

Bardziej szczegółowo

A N N A L E S R O C Z N I K I

A N N A L E S R O C Z N I K I ISSN 1427-440X A N N A L E S A C A D E M I A E M E D I C A E S T E T I N E N S I S R O C Z N I K I P O M O R S K I E J A K A D E M I I M E D Y C Z N E J W S Z C Z E C I N I E P o m o r s k i U n i w e

Bardziej szczegółowo

Use of Lucilia sericata blowfly maggots in the treatment of diabetic feet threatened with amputation

Use of Lucilia sericata blowfly maggots in the treatment of diabetic feet threatened with amputation ORIGINAL PAPER Acta Angiol. Vol. 14, No. 2, pp. 42 55 Copyright 2008 Via Medica ISSN 1234 950X Use of Lucilia sericata blowfly maggots in the treatment of diabetic feet threatened with amputation Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

NR 4 (6) wrzesień 2012

NR 4 (6) wrzesień 2012 NR 4 (6) wrzesień 2012 W numerze m.in.: Diagnosis and Management of Fetal Cardiac Arrhythmia cz.i prof. B. Cuneo /Chicago/ Prawo i medycyna: zgon noworodka dr J. Kapelańska /Toruń/ Go Heart s 2012 warsztaty

Bardziej szczegółowo