Szanowni Goœcie Drodzy Kole anki i Koledzy!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Goœcie Drodzy Kole anki i Koledzy!"

Transkrypt

1 Szanowni Goœcie Drodzy Kole anki i Koledzy! Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w XXII Kongresie Balneologicznym Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej z udzia³em goœci zagranicznych w Po³czynie Zdroju w dniach 3 6 wrzeœnia Po³czyn to niewielkie ale malownicze uzdrowisko po³o one w obszarze Pojezierza Drawskiego bogatego w piêkne krajobrazowo jeziora. Obiekty lecznicze usytuowane s¹ w parku. Jest tu zachowana atmosfera klasycznego uzdrowiska. Do udzia³u w Kongresie zaprosimy przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Skarbu, Narodowego Funduszu Zdrowia, G³ównego Inspektora Sanitarnego Kraju, i innych. G³ównymi tematami naszego Kongresu jest leczenie uzdrowiskowe chorób dermatologicznych, pulmonologicznych oraz postêpy w balneologii, fizykoterapii balneochemii, bioklimatologii i geologii uzdrowiskowej. Na najbli szym Kongresie po raz pierwszy przewidujemy przygotowanie sesji dla menad erów kieruj¹cych zak³adami lecznictwa uzdrowiskowego. Oni przecie wspólnie z personelem œciœle medycznym s¹ kreatorami sukcesów w uzdrowiskach polskich, stale pracuj¹ nad popraw¹ jakoœci us³ug uzdrowiskowych. Mam nadzieje, ze znakomite grono wyk³adowców z kraju i z zagranicy przedstawi nam aktualne i wa ne problemy oraz wyniki w³asnych badañ w zakresie balneologii i medycyny fizykalnej i z pokrewnych dziedzin klinicznych. Swój udzia³ w Kongresie zapowiedzieli i zg³osili referaty wybitni naukowcy w tej dziedzinie prawie z ca³ego œwiata tj z Turcji, Izraela, W³och, Japonii, Francji, Niemiec, Rosji, USA, S³owacji Bia³orusi, Ukrainy i Litwy i innych krajów. Bêdziemy goœcili na Kongresie najwybitniejszych naukowców w balneologii w œwiecie, w tym Prezydenta najwa niejszej organizacji miêdzynarodowej w balneologii i medycynie fizykalnej ISMH. W programie Kongresu przewidziane s¹ dwie sesje miêdzynarodowe, 2 sesje posterowe, jedna sesja dla menad êrów, sesja dydaktyczna i kilka sesji doniesieñ ustnych. Pragniemy równie zaprosiæ Pañstwa na spotkania towarzyskie integruj¹ce œrodowisko. Zarz¹d G³ówny Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej zaprasza wszystkich uczestników na Przyjêcie Recepcyjne w pierwszym dniu Kongresu. Planowany jest te uroczysty wieczór towarzyski - Gala Dinner w drugim dniu Zjazdu oraz spotkanie integracyjne Grill Party. W pierwszym dniu Kongresu przewidziane jest zebranie sprawozdawczo-wyborcze dla cz³onków Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej Mamy nadziejê, ze udzia³ w Kongresie nie tylko wzbogaci nasz¹ wiedzê praktyczn¹ i teoretyczn¹, ale równie pozwoli na nawi¹zanie nowych i odnowienie starych znajomoœci oraz zintegrowanie ca³ego œrodowiska zainteresowanego balneologi¹, medycyn¹ fizykaln¹ oraz lecznictwem uzdrowiskowym. Mam nadzieje, e znajdziemy chocia trochê czasu na poznanie Uzdrowiska Po³czyn i jego piêknych okolic. Jeszcze raz w imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszam do Po³czyna. Prof. dr hab. Irena Ponikowska Przewodnicz¹ca Komitetu Naukowego

2 XXII (XXVI) Kongres Balneologiczny z udzia³em goœci zagranicznych Miejsce Kongresu: Po³czyn Zdrój Termin: 3-6 wrzeœnia 2009 ORGANIZATORZY: Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej Uzdrowisko Po³czyn S.A. Katedra i Zak³ad Balneologii i Medycyny Fizykalnej Collegium Medicum UMK KOMITET NAUKOWY Przewodnicz¹ca Prof dr med. hab. Irena Ponikowska Skarbnik Dr n.med. Piotr Kalmus Sekretarz Dr n.med. Jacek Chojnowski Cz³onkowie prof. dr hab. W³odzis³aw Kuliñski prof. dr hab. W³odzimierz Samborski prof. dr hab. Barbara Krawczyk prof. dr hab. Wojciech Ciê kowski dr n. farm. Teresa Latour dr med. Hanna Tomczak dr n. hum. Anna uczyñska mgr Krzysztof Jarosz Patronat medialny Wydawnictwo Medyczne oraz:

3 KOMITET ORGANIZACYJNY Jan Koman- Prezes Zarz¹du Pawe³ Hryciów- Cz³onek Zarz¹du Barbara Nowak- Burmistrz Miasta i Gminy Po³czyn Zdrój Marek Zieliñski- Dyrektor ds. Lecznictwa Uzdrowiskowego Jolanta Soko³owska- Kierownik Dzia³u Marketingu Arkadiusz Waszak- Kierownik Dzia³u Sprzeda y Jadwiga Nadzieja- PTBiMF, Karolina Makowska- PTBiMF WA NE INFORMACJE: Rejestracja uczestników Kongresu, odbiór materia³ów zjazdowych, identyfikatorów, informacje dotycz¹ce zakwaterowania w Biurze Kongresowym BIURO KONGRESOWE -,,Gryf ul. Solankowa 8, Po³czyn Zdrój, tel , Godziny otwarcia Biura Kongresowego: w dniu w godz w dniu w godz w dniu w godz w dniu w godz OP ATA ZJAZDOWA OBEJMUJE: Udzia³ w uroczystoœci otwarcia Kongresu Udzia³ w przyjêciu recepcyjnym Udzia³ w sesjach Kongresu Udzia³ w wystawach firm Udzia³ w Balu Balneologów Udzia³ w Grill Party Identyfikator Materia³y Kongresowe Certyfikat uczestnictwa w Kongresie Posi³ki: -œniadanie w miejscu zakwaterowania, obiady i kolacje w Sanatorium Gryf SESJE PLAKATOWE Plakat o formacie: 80x120cm nale y rozwiesiæ w dniu 3 wrzeœnia 2009 w godzinach przedpo³udniowych. Powinien byæ dostêpny przez ca³y okres trwania Kongresu tj. do 6 wrzeœnia Proszê odszukaæ swój numer posteru i w tym miejscu rozwiesiæ swój plakat. Referowanie przy plakatach 3-5 min., w trakcie Sesji Plakatowej. Obecnoœæ autora przy plakacie w czasie sesji jest obowi¹zkowa. PUNKTY EDUKACYJNE Za udzia³ w Kongresie przyznano 20 punktów edukacyjnych Za wyg³oszenie referatu, wyk³adu lub przedstawienie plakatu na Kongresie przyznano dodatkowe 20 punktów edukacyjnych ( zgodnie z Rozporz¹dzeniem M. Z. Z dbia 6 pa dziernika 2004, Dz.Urz. 2326) Certyfikaty - Odbieraæ nalezy po zakoñczeniu Kongresu w Biurze Kongresowym.

4 TEMATYKA KONGRESU: Leczenie uzdrowiskowe chorób dermatologicznych - dermatologia uzdrowiskowa Leczenie uzdrowiskowe chorób uk³adu oddechowego - pulmonologia i laryngologia uzdrowiskowa Postêpy w: medycynie fizykalnej, balneologii, balneochemii, biometeorologii, geologii uzdrowiskowej PROGRAM RAMOWY KONGRESU CZWARTEK 3 wrzeœnia 2009 Rejestracja uczestników Kongresu od godz Zebranie sprawozdawczo-wyborcze godz Przyjêcie Recepcyjne godz PI TEK 4 wrzeœnia 2009 Ceremonia Otwarcia 09:00-10:30 (Sala Kinowa) 10:30 11:00 przerwa kawowa I. Sesja miêdzynarodowa czêœæ I. 11:00-13:40 13:40 14:40 obiad I. Sesja miêdzynarodowa czêœæ II. 14:40-16:10 16:10 16:25 przerwa kawowa II. Sesja prac oryginalnych 16:25-18:00 Dermatologia uzdrowiskowa III. Sesja dla Menad erów 15:00-18:00 (Sala Konferencyjna w Borkowie) IV. Sesja prac oryginalnych 18:00-20:10 Postêpy w medycynie fizykalnej 20:30 - Bal Balneologów - Gala DinNer (strój wieczorowy)

5 SOBOTA 5 wrzeœnia 2009 V Sesja - Warsztaty Æwiczenia fizyczne jogi w uzdrowisku - prowadzi prof: A: Szopa 8:00-8:45 VI. Sesja prac oryginalnych - 9:00-10:00 Pulmonologia Uzdrowiskowa VII. Sesja prac oryginalnych - 10:00-11:20 Postêpy w balneochemii i geologii uzdrowiskowej 11:20-11:30 przerwa kawowa VIII. Sesja prac oryginalnych - 11:30 13:20 Postêpy w bioklimatologii IX. X. Sesje plakatowe 13:20 14:00 14:00-15:00 obiad XI. Sesja Dydaktyczna - 15:00-17:40 Wyk³ady Profesorów 17:40-17:45 Przerwa XII. Sesja prac oryginalnych 17:45-19:35 Postêpy w balneologii 20:30 - Grill Party (strój sportowy) NIEDZIELA 6 wrzeœnia :00-11:00 Zakoñczenie i podsumowanie XXII Kongresu Balneologicznego

6 PROGRAM SZCZEGÓ OWY KONGRESU CZWARTEK 3 wrzeœnia 2009 od godz. 10:00 Rejestracja i zakwaterowanie uczestników Kongresu 17:00-20:00 Zebranie Wyborcze 20:00-20:30 Przyjêcie Recepcyjne 20:30-21:30 Kolacja WYKAZ FIRM BIOR CYCH UDZIA W KONGRESIE: Przedsiêbiorstwo Farmaceutyczne MEDICOLUX Sp. z o.o. MILLDOL Sulphur Zdrój exim ul. Panewnicka 91 ul. Sienkiewicza 41A ul. Rokosza Katowice Józefów Busko Zdrój ZEPTER INTERNATIONAL POLAND Kriomedpol Sp. z o.o. Sp. z o.o. ul. Warszawska 272 Medisana Poland Sp. z o.o. ul. Rac³awicka Stare Babice Gostkowo Wroc³aw ysomice BTL Polska Sp. z o.o. ul. Pytlasiñskiego 13 ELECPOL Wydawnictwo Medyczne Warszawa Lupa Migaj Sp. j. MEDI PRESS Poznañ ul. NiedŸwiedzia 12a Ul. u ycka 34a Warszawa Biomed-Centrum ul. Ma³achowskiego Katowice CREATOR Sp. zoo ERES MEDICAL ul. Lotnicza 37 P³ouszowice Kol. 64B Wroc³aw Fischer Consult Import Export Tomaszowice ul. Czcibora ódÿ CRYOFLEX Poland Sp. z o.o. Biochem Wytwórnia Œrodków WAMA SYSTEM ul. Zielna 29 Biochemicznych ul.. G³ogowska Blizne aszczyñskiego ul. Józefa Poniatowskiego Bochnia Poznañ

7 PI TEK 4 wrzeœnia 2009 (Friday, Sep. 4-th 2009) 11:00-13:45 Sesja I Sesja miêdzynarodowa czêœæ I (sala konferencyjna GRYF) International Sessions part I (Conference Hall in Gryf ) Balneology and Physical Medicine in Europe and worldwide country. (Balneologia i medycyna fizykalna w Europie i œwiecie) Charmen of Session ( Przewodnicz¹cy sesji): Prof. Zeki Karagulle Prof. Alina Chervinskaya Prof. Rosalba Vanni 1. 11:00-11:20 Thalassotherapy in Turkey (20 min) Prof.M. Zeki Karagulle Istambul University. Dep. of Ecology and Hydroclimatology, Turkey 2. 11:20-11:40 Halotherapy in patients with bronchial asthma (20 min) Prof. Alina Chervinskaya Clinical Research Respiratory Center St. Petersbug, Russia 3. 11:40-12:00 Intensywny program profilaktyczny w kamicy nerkowej (20 min) dr Urszula Smorag Becker Armin, Gundermann Gisela, Gutenbrunner Christoph Klinika Rehabilitacji I medycyny Fizykalnej Akademii Medycznej w Hanowerze, Niemcy 4. 12:00-12:20 Biophotonics in physical medicine the new challenging therapy (20 min) Prof. George Przyby³ Einstein Photo-Immuno Therapeutic Inc., San Antonio, Texas, USA 5. 12:20-12:40 Primary prevention: a challenge of thermalism for the New Millennium (20min.) Prof. Rosalba Vanni General Manager E.S.C.O.T.-Europe, Milan, Italy 6. 12:40-12:55 The evidence on medical balneology and spa therapy (15min.) Prof. Christian Francois Roques Medicine Physique et Reeducation, Tolouse, France 7. 12:55-13:10 The organization of medical balneology research in France (15min.) Prof. Christian Francois Roques Medicine Physique et Reeducation, Tolouse, France 8. 13:10-13:30 The use of mineral waters outside resorts (20min.) Prof. Grigory M. Speizer V.A.Khutoryansky, L.A. Mineeva, V.A. Rodinova, G.G. Yushkov, N. A. Malyshkina, V.V. Igumensheva, O.G.Schukina, Z. Altanzezeg Irkutsk State University, Unesco Chair of Waters Resources, Irkutsk, Russia 13:30-13:40 Discusion 13:40-14:40 Break, lunch

8 PI TEK 4 wrzeœnia 2009 (Friday, Sep. 4-th 2009) 14:40-16:10 Sesja I Sesja miêdzynarodowa czêœæ II. (sala konferencyjna GRYF) International Sessions part II (Conference Hall in Gryf ) Balneology and Physical Medicine in Europe and worldwide country. (Balneologia i medycyna fizykalna w Europie i œwiecie) Charmen of Session (Przewodnicz¹cy sesji): Prof. David Ferson, Prof. Christian Francois Roques dr Urszula Smorag 1. 14:40-14:55 Wody lecznicze w œwietle polskiego prawa geologicznego i górniczego (Mineral waters in aspect of geological and mining rulls in Poland) (15 min) Prof. Wojciech Ciê kowski Politechnika Wroc³awska, Instytut Górnictwa, Zak³ad Geologii i Wód Mineralnych, Polska 2. 14:55-15:15 Balneology in America- what happened to you (20 min) Prof. David Ferson University of the Texas, Houston, USA 3. 15:15-15:30 Spa therapy in France (15 min) Wainer Tabone General Deligate of CNETH and General Manager of French Association of Thermal Research, France 4. 15:30-15:45 Rannaja kurortnaja rehabilitacja bolnych posle operacji na y³udkie i 12 pierstnoj kiszkie (15min.) Prof. Felix Filak Department of Physical Rehabilitation University in Uzgorod, Ukraine 5. 15:45-16:00 Ocenka izmienienia osanki pri pomoszczy skoliolizometra (15 min.) dr Jaros³aw Filak Department of Physical Rehabilitation University in Uzgorod, Ukraine 16:00-16:10 Discusion 16:10-16:25 Coffe breake

9 PI TEK 4 wrzeœnia :25-18:00 Sesja II,,Dermatologia uzdrowiskowa" Sala konferencyjna w Gyfie Przewodnicz¹cy sesji: Prof. Waldemar Placek Prof. El bieta Waszczykowska Prof. Magdalena Durlik 1. 16:25-16:45 Wybrane zagadnienia wspó³czesnej dermatologii w aspekcie medycyny uzdrowiskowej (20min.) Prof. Waldemar Placek UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra i Klinika Dermatologii 2. 16:45-17:00 Diagnostyka immunologiczna chorób pêcherzowych i tkanki ³¹cznej (15min.) Prof. El bieta Waszczykowska Uniwersytet Medyczny, Zak³ad Immunodermatologii w odzi 3. 17:00-17:10 Zabiegi ma³oinwazyjne jako nowe mo liwoœci poprawy wygl¹du estetycznego twarzy oraz cia³a, wykonywane u pacjentów podczas leczenia uzdrowiskowego (10min.) Katarzyna Stelczyk, Marcin Œwider Klinika Chirurgii Plastycznej,,Dr Stelczyk Clinic" we Wroc³awiu 4. 17:10-17:20 Zastosowanie k¹pieli siarczkowo-siarkowodorowych i naœwietlañ UVB w ³uszczycy (10min.) Prof. W³odzis³aw Kuliñski, Agnieszka Iwaniszczuk Klinika Rehabilitacji z Zak³adem Medycyny Fizykalnej WIM w Warszawie 5. 17:20-17:30 Postêpowanie fizykalne w wybranych schorzeniach dermatologicznych (10min.) Ewa Fornalczyk-Wachowska 1, prof..w³odzis³aw Kuliñski 2 1 Zak³ad Medycyny Fizykalnej UM w odzi 2 Klinika Rehabilitacji z Zak³adem Medycyny Fizykalnej WIM w Warszawie 6. 17:30-17:40 Ocena efektów leczenia teleangiektazji i pojedynczych zmian naczyniowych za pomoc¹ lasera Nd-Yag KTP 532 (10min.) Agata Mañkowska, Wojciech Kasprzak Gabinet Lekarski i Zak³ad Fizjoterapii,,Salus" w Poznaniu 7. 17:40-17:50 Firma Medicolux- prezentacja sponsorowana (10min.) Terapia œwiat³em spolaryzowanym w warunkach uzdrowiskowych na przyk³adzie zastosowania urz¹dzenia,,solaris" 17:50-18:00 Dyskusja

10 PI TEK 4 wrzeœnia :00-18:30 Sesja III Sesja Mened erska (Sala konferencyjna w Borkowie) Relacje miêdzy zarz¹dzaj¹cymi a personelem w lecznictwie uzdrowiskowym Przewodnicz¹cy sesji: Moderatorzy dyskusji: Krzysztof Jarosz, Prof. Andrzej Rapacz Jerzy Wiêcek, Prof. Roman Ossowski Urszula Iwicka 1. 15:00-15:30 Relacje miedzy lekarzem a mened erem w lecznictwie uzdrowiskowym (30 min) Prof. Andrzej Rapacz, dr Ma³gorzata Januszewska Akademia Ekonomiczna, Katedra Marketingu i Zarz¹dzania Gospodark¹ Turystyczn¹ we Wroc³awiu 2. 15:30-16:00 Konflikt w zarz¹dzaniu finansami w ochronie zdrowia (30 min) Prof. Roman Ossowski UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra i Zak³ad Psychologii Klinicznej 3. 16:00-16:15 Æwiczenia jogi zaadaptowane do warunków uzdrowiskowych, demonstracja kilku æwiczeñ (15 min) Prof. Andrzej Szopa Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katedra Turystyki, Rekreacji i Zarz¹dzania 4. 16:15-16:30 Procedura akredytacyjna dla zak³adów lecznictwa uzdrowiskowego (15min.) mgr Krzysztof Jarosz, mgr Jolanta Makowska Sanatorium Ruch Polex w Ciechocinku 5. 16:30-16:45 Zbilansowanie kosztów leczenia uzdrowiskowego (15 min.) dr Waldemar Krupa, mgr Krzysztof Jarosz Sanatorium Leœnik w Sopocie Sanatorium Ruch-Polex w Ciechocinku 6. 16:45-17:00 Czy koszyk œwiadczeñ us³ug medycznych wp³ynie na poprawê funkcjonowania uzdrowisk (15min.) dr med. Krystyna Radecka 7. 17:00-17:20 Jak najlepiej zarz¹dzaæ zespo³em zak³adów lecznictwa uzdrowiskowego (20min.) mgr Jerzy Wiêcek Sanatoria Dolnoœl¹skie 8. 17:20-17:35 Promowanie turystyki uzdrowiskowej na rynkach zagranicznych na przyk³adzie sanatorium,,wêgiel Brunatny w Ko³obrzegu (15min.) mgr Ryszard Wo niak Sanatorium Wêgiel Brunatny w Ko³obrzegu 9. 17:35-17:55 Subterraneoterapia- specyficzna forma leczenia uzdrowiskowego (20min.) mgr Jan Kubas Podziemny Oœrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny w Wieliczce :55-18:10 Estetyka, piêkno i atmosfera uzdrowiskowego zak³adu leczniczego (15min.) mgr Urszula Iwicka Sanatorium Uzdrowiskowe Oaza w Inowroc³awiu 18:10-18:30 Dyskusja

11 PI TEK 4 wrzeœnia :00-20:00 Sesja IV Sesja,,Postêpy w medycynie fizykalnej" Sala konferencyjna w Gyfie Przewodnicz¹cy sesji: Prof. W³odzis³aw Kuliñski Prof. Grzegorz Cieœlar Prof. W³odzimierz Samborski 1. 18:00-18:10 Ocena skutecznoœci leczenia fal¹ uderzeniow¹ i terapi¹ skojarzon¹ pacjentów z tzw.,,³okciem tenisisty" (10min.) I. Korabiewska 1, H. Sipko 2, M. Lewandowska 1, D. Bia³oszewski1 1 Zak³ad Rehabilitacji Oddzia³u Fizjoterapii II Wydzia³u Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 2 SZPZLiO w Warszawie 2. 18:10-18:20 Wp³yw pr¹dów TENS na odczucia bólowe w grupie osób z chorob¹ zwyrodnieniow¹ dolnego odcinka krêgos³upa (10min.) M. Lewandowska, I. Korabiewska, D. Bia³oszewski, W. Rongies Zak³ad Rehabilitacji Oddzia³u Fizjoterapii II WL Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 3. 18:20-18:30 Analiza czêstoœci wystêpowania przeci¹ eniowych zespo³ów bólowych u fizjoterapeutów (10min.) M. Lewandowska, D. Bia³oszewski, I. Korabiewska, W. Rongies Zak³ad Rehabilitacji Oddzia³u Fizjoterapii II WL Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 4. 18:30-18:40 Efekt ³¹cznego stosowania przezskórnej stymulacji przeciwbólowej (TENS) i do ylnych wlewów kwasu á-liponowego w celu ograniczenia objawów czuciowych w przebiegu symetrycznej obwodowej polineuropatii cukrzycowej koñczyn dolnych (10min.) T. Saran 1, A. Tochman-Gawda 2, J. Jaworska 2, P.. Paprzyck 3, P. Dziemidok2 1 Oœrodek Rehabilitacji, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 2 Oddzia³ Diabetologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 3 Pracownia Badañ Czynnoœciowych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 5. 18:40-18:50 Przeciwbólowe dzia³anie magnetolasera u szczurów (10min.) prof. G. Cieœlar 1, J. Mrowiec 1, S. Kasperczyk 2, prof. A. Sieroñ1 1 Oddzia³ Kliniczny Chorób Wewnêtrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Katedry Chorób Wewnêtrznych w Bytomiu, Œl¹ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 2 Katedra i Zak³ad Biochemii w Zabrzu-Rokitnicy, Œl¹skiego Uniwersytety Medycznego w Katowicach 6. 18:50-19:00 Wp³yw magnetostymulacji na patomorfologiê miêœni szkieletowych, stawu biodrowego i koœci udowej u szczurów z indukowanym eksperymentalnie stanem zapalnym (10min.) J. Mrowiec 1, W. Koz³owski 2, prof. G. Cieœlar 1, prof.. A. Sieroñ1 1 Oddzia³ Kliniczny Chorób Wewnêtrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnêtrznych w Bytomiu, Œl¹skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 2 Zak³ad Patomorfologii Wojskowego Instytutu Medycznego Centralnego Szpitala Klinicznego MON w Warszawie

12 PI TEK 4 wrzeœnia :00-19:10 Wykorzystanie hiperbarycznej terapii tlenowej w kompleksowym leczeniu zespo³u stopy cukrzycowej (10min.) G. Knefel 1, M.. Kaweck 1, B. Szymañska 1, M.. Nowa 1, J. Glik 1, prof. G. Cieœlar 2, prof. A. Sieroñ 1, 2 1 Centrum Leczenia oparzeñ w Siemianowicach Œl¹skich 2 Oddzia³ Kliniczny Chorób Wewnêtrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnêtrznych w Bytomiu, Œl¹skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 8. 19:10-19:20 Wp³yw krioterapii ogólnoustrojowej na aktywnoœæ uk³adu antyoksydacyjnego u pacjentów z zesztywniaj¹cym zapaleniem stawów krêgos³upa (10min.) A. Stanek 1, prof. G. Cieœlar 1, E. Romuk 2, K. Sieroñ-Sto³tny 1, E. Birkner 2, prof. A. Sieroñ1 1 Oddzia³ Kliniczny Chorób Wewnêtrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnêtrznych w Bytomiu, Œl¹skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 2 Katedra i Zak³ad Biochemii w Zabrzu-Rokitnicy, Œl¹skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 9. 19:20-19:30 Profilaktyka osteoporozy w XXI wieku- wyzwaniem dla medycyny fizykalnej (10min.) prof. W. Kuliñski, A. Iwaniszczuk Klinika Rehabilitacji z Zak³adem Medycyny Fizykalnej WIM w Warszawie :30-19:40 Najczêstsze przyczyny kierowania chorych na zabiegi fizykoterapeutyczne (10min.) T. Saran 1, I. Pachuta 2, K. Soko³owski 1, P. Paprzycki 3, A. Horoch1 1 Oœrodek Rehabilitacji, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 2 Wydzia³ Pielêgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 3 Pracownia Badañ Czynnoœciowych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie :40-19:50 Suche k¹piele solankowe i CO (10min.) 2 Firma Eres Medical - prezentacja sponsorowana 19:50-20:00 Dyskusja 20: Bal Balneologów (stroje wieczorowe)

13 SOBOTA 5 wrzeœnia :00-8:45 Sesja V Warsztaty,,Æwiczenia jogi w uzdrowisku" Prowadz¹cy zajêcia: Prof. Andrzej Szopa Kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji i Zarz¹dzania Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach Æwiczenia fizyczne jogi dla pacjentów Uzdrowiska Po³czyn i Uczestników Kongresu. (æwiczenia w sali je eli bêdzie deszcz lub w parku je eli bêdzie pogoda) 9:00-10:00 Sesja VI,,Pulmunologia uzdrowiskowa": Sala konferencyjna w Gryfie Przewodnicz¹cy sesji: Dr Ma³gorzata Czajkowska-Malinowska Prof. Waldemar Jêdrzejczyk Prof. George Einstein 1. 9:00-9:20 Wybrane problemy wspó³czesnej pulmunologii w aspekcie medycyny uzdrowiskowej (20min.) dr Czajkowska-Malinowska Ma³gorzata Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Oddzia³ Chorób P³uc i Niewydolnoœci Oddechowej 2. 9:20-9:30 Przegl¹d metod leczenia wybranych chorób uk³adu oddechowego w warunkach uzdrowiskowych (10min.) Agata Bednarek, Renata Marcinkowska-Piêta, prof. W³odzimierz Samborski Katedra i Klinika Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 3. 9:30-9:40 Suchy aerozol solny w komorze naziemnej- wyniki badañ fizykochemicznych (10min.) Prof. Irena Ponikowska 1, Teresa Latour 2, Jacek Chojnowski 1, Alina V. Chervinskaya 3 1 UMK w Toruniu, Katedra Balneologii i Medycyny Fizykalnej Collegium Medicum w Bydgoszczy 2 Pañstwowy Zak³ad Higieny w Poznaniu 3 Clinical Research, Respiratory Center, St. Petersburg 4. 9:40-9:50 Wyniki leczenia chorych z POCHP inhalacjami suchego aerozolu w komorze solnej naziemnej- badania metod¹ podwójnej œlepej próby (10min.) Robert Szafkowski, Jacek Chojnowski, prof. Irena Ponikowska UMK w Toruniu, Katedra Balneologii i Medycyny Fizykalnej Collegium Medicum w Bydgoszczy 5. 9:50-10:00 Psychospo³eczne aspekty zachowañ zdrowotnych starszych osób z POCHP w samoocenie zdrowia w badaniach skal¹ FACIT (10min.) Urszula Kwapisz, prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobisz Uniwersytet Medyczny, Zak³ad Geriatrii w Poznaniu

14 SOBOTA 5 wrzeœnia :30-13:20 Sesja VIII Postêpy w bioklimatologii Sala konferencyjna w Gryfie Przewodnicz¹cy sesji: Prof. Barbara Krawczyk Prof. Czes³aw KoŸmiñski Dr Magdalena Kuchcik 1. 11:30-11:40 Badania lokalnego zró nicowania warunków klimatycznych uzdrowisk (10min.) Magdalena Kuchcik Zak³ad Geoekologii, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 2. 11:40-11:50 Lokalne zró nicowanie warunków termicznych w uzdrowiskach (10min.) Krzysztof B³a ejczyk, Anna Kunert, Jakub Szmyd Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 3. 11:50-12:00 Okresy klimatoterapeutyczne w uzdrowiskach (10min.) Krzysztof B³a ejczyk, Anna Kunert Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 4. 12:00-12:10 Zmiennoœæ temperatury odczuwalnej (STI) w Polsce pó³nocnowschodniej (10min.) Marek Chabior, Bo ena Michalska Katedra Ekologii Morza i Ochrony Œrodowiska, Katedra Meteorologii i Klimatologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 5. 12:10-12:20 Zmiennoœæ dobowa warunków biotermicznych w Polsce w ró nych masach powietrza w okresie letnim i zimowym ( ) na podstawie wskaÿnika fizjologicznej temperatury odczuwalnej (10min.) Monika B¹kowska Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 6. 12:20-12:30 Warunki akustyczne w wybranych uzdrowiskach (10min.) Jaros³aw Baranowski Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 7. 12:30-12:40 Meteorologiczne uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w strefie polskiego wybrze a Ba³tyku (10min.) prof. Czes³aw KoŸmiñski 1, Bo ena Michalska2 1 Katedra Turystyki, Uniwersytet Szczeciñski 2 Katedra Meteorologii i Klimatologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 8. 12:40-12:50 Czynniki kszta³tuj¹ce stan sanitarny powietrza w uzdrowiskach Polski (10min.) Anna Beata Adamczyk Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 9. 12:50-13:00 Fale niezwyk³ych upa³ów w Europie na pocz¹tku XXI wieku (10min.) Robert Twardosz Zak³ad Klimatologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie :00-13:10 Wp³yw warunków pogodowych na umieralnoœæ mieszkañców gminy Jasienica Rosielna (województwo podkarpackie) (10min.) Anna Wolanin Zak³ad Klimatologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie 13:10-13:20 Dyskusja

15 SOBOTA 5 wrzeœnia :00-11:20 Sesja VII Sesja prac oryginalnych Postêpy w balneochemii i geologii uzdrowiskowej. Sala konferencyjna w gryfie Przewodnicz¹cy sesji: Dr Teresa Latour Prof. Maria ebkowska Dr Marek Chabior 1. 10:00-10:10 Ocena w³aœciwoœci fizyko-chemicznych i chemicznych borowiny regenerowanej (10min.) Micha³ Drobnik, Teresa Latour Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Pañstwowy Zak³ad Higieny, Zak³ad Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu 2. 10:10-10:20 Badania prównawcze struktury i zawartoœci zwi¹zków humusowych w wodach mioceñskich oraz borowinach (10min.) Micha³ Drobnik, Teresa Latour Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Pañstwowy Zak³ad Higieny, Zak³ad Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu 3. 10:20-10:30 Chemiczne i biochemiczne w³aœciwoœci wód mioceñskich-humusowych (10min.) Teresa Latour, Danuta Sziwa Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Pañstwowy Zak³ad Higieny, Zak³ad Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu 4. 10:30-10:40 Badania kwasów humusowych w preparatach leczniczych i kosmetycznych (10min.) Micha³ Drobnik, Teresa Latour Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Pañstwowy Zak³ad Higieny, Zak³ad Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu 5. 10:40-10:50 Mikroorganizmy wystêpuj¹ce w wodach siarczkowych (10min.) prof. Maria ebkowska, prof. Ewa. Karwowska Zak³ad Biologii, Wydzia³ In ynierii Œrodowiska, Politechnika Warszawska 6. 10:50-11:00 Ocena wp³ywu zastosowania standaryzacji procedur sanitarnohigienicznych na stan epidemiologiczny Przedsiêbiorstwa Uzdrowiskowego,,Ustroñ" S.A. (10min.) Alicja Czaja, Justyna Glik Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej,,Uzdrowisko Ustroñ 7. 11:00-11:10 Rola faz mineralnych w kontrolowaniu stê eñ krzemu i glinu w sudeckich wodach leczniczych (10min.) Dariusz Dobrzyñski Zak³ad Hydrogeochemii, Instytut Hydrogeologii i Geologii In ynierskiej, Uniwersytet Warszawski 8. 11:10-11:20 Ocena specjacji arsenu w sudeckich wodach leczniczych na podstawie modelowania geochemicznego i pomiarów potencja³u redoks (10min.) Dariusz Dobrzyñski Zak³ad Hydrogeochemii, Instytut Hydrogeologii i Geologii In ynierskiej, Uniwersytet Warszawski 11:20-11:30 przerwa kawowa

16 SOBOTA 5 wrzeœnia :20-14:00 Sesja IX Sesja plakatowa cz. I Sala plakatowa w Gryfie Przewodnicz¹cy sesji: Dr Piotr Kalmus Prof. Pawlicki Lucjan Dr Marek Chudañski 1.Œwiadomoœæ prozdrowotna osób w wieku œrednim 1 Beata B³aszkiewicz, Tomasz Mierzwa, Irena Ponikowska, Karolina Makowska-Ofiarska 1 UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, KiZ Balneologii i Medycyny Fizykalnej w Ciechocinku 2Centrum Onkologii im. Prof. ukaszczyka w Bydgoszczy 3 NZOZ Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny w Ciechocinku Funkcje poznawcze kuracjuszy jednego z uzdrowisk Polski po³udniowowschodniej Marta Wegrzyn-B¹k, Micha³ B¹k, Dorota Boniek-Poprawa, Krzysztof Marczewski Katedra Fizjoterapii WSZiA w Zamoœciu 3. Wychowanie zdrowotne w uzdrowisku Lilla Szynkowska, Jadwiga Krawczyk 22 Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Ciechocinku 4. Dyskryminacja kobiet oty³ych Karolina Makowska-Ofiarska, Beata B³aszkiewicz NZOZ Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny w Ciechocinku 5. Proteinogram u pacjentów z zesztywniaj¹cym zapaleniem stawów krêgos³upa leczonych krioterapi¹ ogólnoustrojow¹- doniesienie wstêpne Agata Stanek, Katarzyna Wencel, Jolanta Gadu³a, Janusz Szczypior, Grzegorz Cieœlar, Karolina Sieroñ-Sto³tny, Aleksander Sieroñ Oddzia³ Kliniczny Chorób Wewnêtrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Katedry Chorób Wewnêtrznych w Bytomiu, Œl¹ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 2 Uzdrowisko Sanatoryjne Ustroñ w Ustroniu 6. Wp³yw krioterapii ogólnoustrojowej na poprawê zakresu ruchomoœci, zmniejszenie dolegliwoœci bólowych, poprawê kondycji oraz samopoczucia, na podstawie ankiety przeprowadzonej wœród pacjentów z Zak³adzie Krioterapii Przedsiêbiorstwa Uzdrowiskowego,,Ustroñ S.A." w Ustroniu Ewa Rybicka, Janusz Szczypior Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej,,Uzdrowisko Ustroñ 7. Miejscowe zabiegi borowinowe u chorych z bólami krzy a- ocena kliniczna, doniesienia wstêpne Joanna Zió³kowska 1, Piotr Kalmus 2, Irena Ponikowska1 1 UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, KiZ Balneologii i Medycyny Fizykalnej w Ciechocinku 2 Bydgoska Szko³a Wy sza 8. Powik³ania obserwowane podczas leczenia w Niepublicznym Zak³adzie Opieki Zdrowotnej,,Uzdrowisko Ustroñ" na podstawie udzielanej pomocy w Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w okresie roku Leszek Kowalski 9. Problemy w postêpowaniu fizykalnym w trudnych przypadkach klinicznych W³odzis³aw Kuliñski,Wojciech Ha³adyna, Józef Mróz, Pawe³ Leœniewski Klinika Rehabilitacji z Zak³adem Medycyny Fizykalnej WIM w Warszawie 10. Poprawa jakoœci œwiadczonych us³ug poprzez realizacjê celów jakoœciowych podjêtych w NZOZ,, Uzdrowisko Ustroñ" na przestrzeni lat El bieta Wdówka Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej,,Uzdrowisko Ustroñ 11. Solanki ciechociñskie w zastosowaniu do terapii aerozolowej- historia i wspó³czesnoœæ W³odzimierz Szmur³o, Krzysztof Jarosz, Teresa Latour, Waldemar Sójka 14:00-15:00 przerwa obiadowa

17 SOBOTA 5 wrzeœnia :20-14:00 Sesja X Sesja plakatowa cz. II Sala plakatowa w Gryfie Przewodnicz¹cy sesji: Dr Hanna Tomczak Prof. Piotr Wiland Dr Jacek Chojnowski 1. Kwestionariuszowa ocena aktywnoœci ruchowej przed i 6 miesiêcy po angioplastyce Ma³gorzata Skowron Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej,,Uzdrowisko Ustroñ 2. Sauna Infrared- fakty i mity Hanna Tomczak Zak³ad Rehabilitacji, Gdañski Uniwersytet Medyczny 3. Aktualny stan wiedzy na temat patomechanizmu tzw. ³okcia tenisisty El bieta Kuncewicz, Magdalena Sobieska, W³odzimierz Samborski Katedra i Klinika Fizjoterapii Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 4. Rola fizjoterapii w leczeniu fibromialgii Magdalena Atarowska, El bieta Kuncewicz, W³odzimierz Samborski Katedra i Klinika Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 5. Kompleksowe leczenie oty³oœci dzieci i m³odzie y w warunkach uzdrowiskowych Ewa Gajewska 1, Magdalena Sobieska 1, Ewa Mojs 2, Gra yna Kalmus 3, W³odzimierz Samborski 1 1 Katedra i Klinika Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 2 Zak³ad Psychologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 3 Przedsiêbiorstwo Uzdrowisko w Ciechocinku, Uzdrowiskowy Szpital im. Markiewicza 6. Leczenie uzdrowiskowe oty³oœci i jej negatywnych konsekwencji w zakresie zdrowia psychicznego dzieci w m³odszym wieku szkolnym Ewa Mojs 1, Ewa Gajewska 2, W³odzimierz Samborski 1, Maria Danuta G³owacka3 1 Zak³ad Psychologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 2 Katedra i Klinika Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 3 Katedra Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 7. Badania przesiewowe dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Wroc³aw objêtych programem kampanii,,trzymaj siê prosto" Jadwiga Kuciel-Lewandowska, Ma³gorzata Paprocka-Borowicz, Andrzej Kierzek, Andrzej Pozowski, Micha³ Gu³a, Arkadiusz Lewandowski Katedra Fizjoterapii Akademii Medycznej im. Piastów Œl¹skich we Wroc³awiu 2 Oddzia³ Laryngologii Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy lat od pierwszego porodu w wodzie- czy wiemy ju wystarczaj¹co du o? Zofia Jezierska 1,2, Danuta Boniek-Poprawa 2, Marek Adamczyk 1, Krzysztof Marczewski2 1 Oddzia³ Ginekologii i Po³o nictwa SP WSS im. Papie a Jana Paw³a II w Zamoœciu 2 Katedra Fizjoterapii Wy szej Szko³y Zarz¹dzania i Administracji w Zamoœciu 9. Zaburzenia erekcji- powa nym problemem u chorych na cukrzycê Robert Liana, Marek Chudañski, Irena Ponikowska UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra i Zak³ad Balneologii i Medycyny Fizykalnej w Ciechocinku 10. Wp³yw magnetolasera na zachowanie siê szczurów Grzegorz Cieœlar 1, Janina Mrowiec 1, S³awomir Kasperczyk 2, Aleksander Sieroñ1 1 Oddzia³ Kliniczny Chorób Wewnêtrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Katedry Chorób Wewnêtrznych w Bytomiu, Œl¹ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 2 Katedra i Zak³ad Biochemii w Zabrzu-Rokitnicy Œl¹skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 11. Porównanie dzia³ania przeciwbolowego magnetoterapii z pr¹dami diadynamicznymi w leczeniu zespo³ów bólowych dolnego odcinka krêgos³upa Iza Korabiewska 1, B. Ramos-Florczak 2, M.. Lewandowsk 1, D. Bia³oszewski1 1Zak³ad Rehabilitacji Oddzia³u Fizjoterapii II Wydzia³u Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 2SPZLiO w Warszawie

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. 2005 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. 2005 rok Podstawowe informacje o dzia³alnoœci Instytutu i najwa niejszych wydarzeniach w 2005 r. 1 INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2005 rok 2 Sprawozdanie z dzia³alnoœci 2005 r. OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo! Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego Dr Piotr Daniluk Wiceprezes PTMU

Szanowni Pañstwo! Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego Dr Piotr Daniluk Wiceprezes PTMU Szanowni Pañstwo! Z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ mam zaszczyt powitaæ Pañstwa na kolejnej Konferencji Naukowej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej. Cieszê siê bardzo, e tematyka

Bardziej szczegółowo

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI O poradniku www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XIX Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 (222-223) Czerwiec-Lipiec

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Wybory na now¹ kadencjê - s. 3 Akredytacja dla technologii chemicznej - s. 4 4 (100) kwiecieñ 2002 Fundacja

Bardziej szczegółowo

FaktyUMPNr 3. Hemodializoterapia od 50 lat w Polsce. Foniatrzy na medal Medykalia Sprawozdanie rektora

FaktyUMPNr 3. Hemodializoterapia od 50 lat w Polsce. Foniatrzy na medal Medykalia Sprawozdanie rektora FaktyUMPNr 3 (81) maj czerwiec 2008 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Foniatrzy na medal Medykalia Sprawozdanie rektora Hemodializoterapia od 50 lat w Polsce PRZEDMIOT NUMERU Lekoatletycznepuchary

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Mgr in. Ma³gorzata Przyby³o-Micek Drodzy Czytelnicy, intencj¹ redakcji Biuletynu Informacyjnego Akademii Rolniczej w Krakowie jest zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XIX Rok za³o enia 1992 Nr 2 (218) Luty 2012 Punktacja: Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja interdyscyplinarna

Rehabilitacja interdyscyplinarna Rehabilitacja interdyscyplinarna Katedra Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Rehabilitacja interdyscyplinarna pod redakcją Sławomira Jarząba, Andrzeja Pozowskiego, Małgorzaty Paprockiej Borowicz ISBN

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str.

Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str. ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza grudzieñ 2009/styczeñ 2010 nr 12/1 Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str.

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO N o 6 (42) czerwiec 24 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE ADRESY INTERNETOWE: http://www.kpk.gov.pl/gr_europ/ http://www.grantyeuropejskie.pl

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XVII Rok za³o enia 1992 Nr 12 (204) Grudzieñ 2010 Punktacja: Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Moda na kszta³cenie Podyplomowe studia dla mened erów opieki zdrowotnej s¹ ju dziœ standardem. Sprawne zarz¹dzanie placówk¹ medyczn¹ wymaga szerokiej i stale aktualizowanej wiedzy prawnej, ekonomicznej,

Bardziej szczegółowo

XXVIII ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY SPORTOWEJ CONGRESS OF POLISH SOCIETY OF SPORTS MEDICINE

XXVIII ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY SPORTOWEJ CONGRESS OF POLISH SOCIETY OF SPORTS MEDICINE XXVIII ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY SPORTOWEJ CONGRESS OF POLISH SOCIETY OF SPORTS MEDICINE AKTYWNOή RUCHOWA W ZDROWIU I CHOROBIE PHYSICAL ACTIVITY IN HEALTH AND DISEASES PROGRAM Program

Bardziej szczegółowo

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 82/84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

najwiêkszej sali konferencyjno-widowiskow

najwiêkszej sali konferencyjno-widowiskow WA NE WYDARZENIA Noworoczne op³atkowe spotkanie Prymasa Polski Ks. Kardyna³a Józefa Glempa z Rad¹ Krajow¹ FSNT-NOT l 18 stycznia br. w pierwszym dniu obrad Rady Krajowej FSNT-NOT odby³o siê spotkanie op³atkowe

Bardziej szczegółowo

g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie

g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie ISSN 1731-9749 Nr 16, kwiecieñ 2008 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna

Bardziej szczegółowo

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska Praktyka stosowania ergonomii Redakcja naukowa Ewa Górska Warszawa 2011 Recenzenci Joanna Lecewicz-Bartoszewska Jerzy Charytonowicz Jerzy Lewandowski Leszek Pacholski Leszek Solecki Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM. Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska**

KALENDARIUM. Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska** KALENDARIUM Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska** 21 23.05.2007. W Szklarskiej Porêbie odbêdzie siê VII Konferencja Naukowa Doktorantów z cyklu Interdyscyplinarne Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Nr 7 8 (63 64) ISSN 1427 7506 wrzesieñ paÿdziernik 2005 Cena 3 z³ 4 paÿdziernika br. nad dawn¹ fos¹ przy Collegium Minus ods³oniêto rzeÿbê œw. Krzysztofa. W numerze m.in.:

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 5. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 5. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 5. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE N o 15 listopad 2001 ADRESY INTERNETOWE: http://www.npk.gov.pl/wiadomosci http://www.amu.edu.pl/fundacja/granty

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

YCIE. Miêdzy cisz¹ a cisz¹ UNIWERSYTECKIE. strony 14-15. e-mail: redakcja@amu.edu.pl ISSN 1231-8825. NR 3 (174) marzec 2008

YCIE. Miêdzy cisz¹ a cisz¹ UNIWERSYTECKIE. strony 14-15. e-mail: redakcja@amu.edu.pl ISSN 1231-8825. NR 3 (174) marzec 2008 ISSN 1231-8825 YCIE UNIWERSYTECKIE e-mail: redakcja@amu.edu.pl NR 3 (174) marzec 2008 Miêdzy cisz¹ a cisz¹ strony 14-15 charytatywnie 2 FOT.DAWID STUBE 4-6 } wydarzenia Kalendarium Wspomnienie o profesorze

Bardziej szczegółowo

65 lat. Zak ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

65 lat. Zak ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie 65 lat Zak ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie 1945-2010 Szanowni Paƒstwo, To ju 65 lat Zak adu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIBLIOTEKA G ÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 KRAKÓW 2003 1 Redaguj¹: El bieta Budkiewicz, Renata Mroczek, Ma³gorzata Nahotko Adres redakcji: Akademia Wychowania Fizycznego,

Bardziej szczegółowo

Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350

Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350 Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350 43 VI DNI HIGIENY W dniach 23-25 wrzeœnia goœci³o w Krynicy Zdroju ponad 250 specjalistów w zakresie zaka eñ (epidemiologów, farmaceutów, lekarzy i pielêgniarek epidemiologicznych)

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r.

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 1 Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 2 (...) nie ustawajcie w tej modlitwie - raz jeszcze powtarzam - za ycia mojego i po œmierci. W numerze: Pismo Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o nych Wydaje:

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI Konferencja Miêdzynarodowa ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 22-23 wrzeœnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo