Szanowni Goœcie Drodzy Kole anki i Koledzy!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Goœcie Drodzy Kole anki i Koledzy!"

Transkrypt

1 Szanowni Goœcie Drodzy Kole anki i Koledzy! Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w XXII Kongresie Balneologicznym Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej z udzia³em goœci zagranicznych w Po³czynie Zdroju w dniach 3 6 wrzeœnia Po³czyn to niewielkie ale malownicze uzdrowisko po³o one w obszarze Pojezierza Drawskiego bogatego w piêkne krajobrazowo jeziora. Obiekty lecznicze usytuowane s¹ w parku. Jest tu zachowana atmosfera klasycznego uzdrowiska. Do udzia³u w Kongresie zaprosimy przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Skarbu, Narodowego Funduszu Zdrowia, G³ównego Inspektora Sanitarnego Kraju, i innych. G³ównymi tematami naszego Kongresu jest leczenie uzdrowiskowe chorób dermatologicznych, pulmonologicznych oraz postêpy w balneologii, fizykoterapii balneochemii, bioklimatologii i geologii uzdrowiskowej. Na najbli szym Kongresie po raz pierwszy przewidujemy przygotowanie sesji dla menad erów kieruj¹cych zak³adami lecznictwa uzdrowiskowego. Oni przecie wspólnie z personelem œciœle medycznym s¹ kreatorami sukcesów w uzdrowiskach polskich, stale pracuj¹ nad popraw¹ jakoœci us³ug uzdrowiskowych. Mam nadzieje, ze znakomite grono wyk³adowców z kraju i z zagranicy przedstawi nam aktualne i wa ne problemy oraz wyniki w³asnych badañ w zakresie balneologii i medycyny fizykalnej i z pokrewnych dziedzin klinicznych. Swój udzia³ w Kongresie zapowiedzieli i zg³osili referaty wybitni naukowcy w tej dziedzinie prawie z ca³ego œwiata tj z Turcji, Izraela, W³och, Japonii, Francji, Niemiec, Rosji, USA, S³owacji Bia³orusi, Ukrainy i Litwy i innych krajów. Bêdziemy goœcili na Kongresie najwybitniejszych naukowców w balneologii w œwiecie, w tym Prezydenta najwa niejszej organizacji miêdzynarodowej w balneologii i medycynie fizykalnej ISMH. W programie Kongresu przewidziane s¹ dwie sesje miêdzynarodowe, 2 sesje posterowe, jedna sesja dla menad êrów, sesja dydaktyczna i kilka sesji doniesieñ ustnych. Pragniemy równie zaprosiæ Pañstwa na spotkania towarzyskie integruj¹ce œrodowisko. Zarz¹d G³ówny Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej zaprasza wszystkich uczestników na Przyjêcie Recepcyjne w pierwszym dniu Kongresu. Planowany jest te uroczysty wieczór towarzyski - Gala Dinner w drugim dniu Zjazdu oraz spotkanie integracyjne Grill Party. W pierwszym dniu Kongresu przewidziane jest zebranie sprawozdawczo-wyborcze dla cz³onków Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej Mamy nadziejê, ze udzia³ w Kongresie nie tylko wzbogaci nasz¹ wiedzê praktyczn¹ i teoretyczn¹, ale równie pozwoli na nawi¹zanie nowych i odnowienie starych znajomoœci oraz zintegrowanie ca³ego œrodowiska zainteresowanego balneologi¹, medycyn¹ fizykaln¹ oraz lecznictwem uzdrowiskowym. Mam nadzieje, e znajdziemy chocia trochê czasu na poznanie Uzdrowiska Po³czyn i jego piêknych okolic. Jeszcze raz w imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszam do Po³czyna. Prof. dr hab. Irena Ponikowska Przewodnicz¹ca Komitetu Naukowego

2 XXII (XXVI) Kongres Balneologiczny z udzia³em goœci zagranicznych Miejsce Kongresu: Po³czyn Zdrój Termin: 3-6 wrzeœnia 2009 ORGANIZATORZY: Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej Uzdrowisko Po³czyn S.A. Katedra i Zak³ad Balneologii i Medycyny Fizykalnej Collegium Medicum UMK KOMITET NAUKOWY Przewodnicz¹ca Prof dr med. hab. Irena Ponikowska Skarbnik Dr n.med. Piotr Kalmus Sekretarz Dr n.med. Jacek Chojnowski Cz³onkowie prof. dr hab. W³odzis³aw Kuliñski prof. dr hab. W³odzimierz Samborski prof. dr hab. Barbara Krawczyk prof. dr hab. Wojciech Ciê kowski dr n. farm. Teresa Latour dr med. Hanna Tomczak dr n. hum. Anna uczyñska mgr Krzysztof Jarosz Patronat medialny Wydawnictwo Medyczne oraz:

3 KOMITET ORGANIZACYJNY Jan Koman- Prezes Zarz¹du Pawe³ Hryciów- Cz³onek Zarz¹du Barbara Nowak- Burmistrz Miasta i Gminy Po³czyn Zdrój Marek Zieliñski- Dyrektor ds. Lecznictwa Uzdrowiskowego Jolanta Soko³owska- Kierownik Dzia³u Marketingu Arkadiusz Waszak- Kierownik Dzia³u Sprzeda y Jadwiga Nadzieja- PTBiMF, Karolina Makowska- PTBiMF WA NE INFORMACJE: Rejestracja uczestników Kongresu, odbiór materia³ów zjazdowych, identyfikatorów, informacje dotycz¹ce zakwaterowania w Biurze Kongresowym BIURO KONGRESOWE -,,Gryf ul. Solankowa 8, Po³czyn Zdrój, tel , Godziny otwarcia Biura Kongresowego: w dniu w godz w dniu w godz w dniu w godz w dniu w godz OP ATA ZJAZDOWA OBEJMUJE: Udzia³ w uroczystoœci otwarcia Kongresu Udzia³ w przyjêciu recepcyjnym Udzia³ w sesjach Kongresu Udzia³ w wystawach firm Udzia³ w Balu Balneologów Udzia³ w Grill Party Identyfikator Materia³y Kongresowe Certyfikat uczestnictwa w Kongresie Posi³ki: -œniadanie w miejscu zakwaterowania, obiady i kolacje w Sanatorium Gryf SESJE PLAKATOWE Plakat o formacie: 80x120cm nale y rozwiesiæ w dniu 3 wrzeœnia 2009 w godzinach przedpo³udniowych. Powinien byæ dostêpny przez ca³y okres trwania Kongresu tj. do 6 wrzeœnia Proszê odszukaæ swój numer posteru i w tym miejscu rozwiesiæ swój plakat. Referowanie przy plakatach 3-5 min., w trakcie Sesji Plakatowej. Obecnoœæ autora przy plakacie w czasie sesji jest obowi¹zkowa. PUNKTY EDUKACYJNE Za udzia³ w Kongresie przyznano 20 punktów edukacyjnych Za wyg³oszenie referatu, wyk³adu lub przedstawienie plakatu na Kongresie przyznano dodatkowe 20 punktów edukacyjnych ( zgodnie z Rozporz¹dzeniem M. Z. Z dbia 6 pa dziernika 2004, Dz.Urz. 2326) Certyfikaty - Odbieraæ nalezy po zakoñczeniu Kongresu w Biurze Kongresowym.

4 TEMATYKA KONGRESU: Leczenie uzdrowiskowe chorób dermatologicznych - dermatologia uzdrowiskowa Leczenie uzdrowiskowe chorób uk³adu oddechowego - pulmonologia i laryngologia uzdrowiskowa Postêpy w: medycynie fizykalnej, balneologii, balneochemii, biometeorologii, geologii uzdrowiskowej PROGRAM RAMOWY KONGRESU CZWARTEK 3 wrzeœnia 2009 Rejestracja uczestników Kongresu od godz Zebranie sprawozdawczo-wyborcze godz Przyjêcie Recepcyjne godz PI TEK 4 wrzeœnia 2009 Ceremonia Otwarcia 09:00-10:30 (Sala Kinowa) 10:30 11:00 przerwa kawowa I. Sesja miêdzynarodowa czêœæ I. 11:00-13:40 13:40 14:40 obiad I. Sesja miêdzynarodowa czêœæ II. 14:40-16:10 16:10 16:25 przerwa kawowa II. Sesja prac oryginalnych 16:25-18:00 Dermatologia uzdrowiskowa III. Sesja dla Menad erów 15:00-18:00 (Sala Konferencyjna w Borkowie) IV. Sesja prac oryginalnych 18:00-20:10 Postêpy w medycynie fizykalnej 20:30 - Bal Balneologów - Gala DinNer (strój wieczorowy)

5 SOBOTA 5 wrzeœnia 2009 V Sesja - Warsztaty Æwiczenia fizyczne jogi w uzdrowisku - prowadzi prof: A: Szopa 8:00-8:45 VI. Sesja prac oryginalnych - 9:00-10:00 Pulmonologia Uzdrowiskowa VII. Sesja prac oryginalnych - 10:00-11:20 Postêpy w balneochemii i geologii uzdrowiskowej 11:20-11:30 przerwa kawowa VIII. Sesja prac oryginalnych - 11:30 13:20 Postêpy w bioklimatologii IX. X. Sesje plakatowe 13:20 14:00 14:00-15:00 obiad XI. Sesja Dydaktyczna - 15:00-17:40 Wyk³ady Profesorów 17:40-17:45 Przerwa XII. Sesja prac oryginalnych 17:45-19:35 Postêpy w balneologii 20:30 - Grill Party (strój sportowy) NIEDZIELA 6 wrzeœnia :00-11:00 Zakoñczenie i podsumowanie XXII Kongresu Balneologicznego

6 PROGRAM SZCZEGÓ OWY KONGRESU CZWARTEK 3 wrzeœnia 2009 od godz. 10:00 Rejestracja i zakwaterowanie uczestników Kongresu 17:00-20:00 Zebranie Wyborcze 20:00-20:30 Przyjêcie Recepcyjne 20:30-21:30 Kolacja WYKAZ FIRM BIOR CYCH UDZIA W KONGRESIE: Przedsiêbiorstwo Farmaceutyczne MEDICOLUX Sp. z o.o. MILLDOL Sulphur Zdrój exim ul. Panewnicka 91 ul. Sienkiewicza 41A ul. Rokosza Katowice Józefów Busko Zdrój ZEPTER INTERNATIONAL POLAND Kriomedpol Sp. z o.o. Sp. z o.o. ul. Warszawska 272 Medisana Poland Sp. z o.o. ul. Rac³awicka Stare Babice Gostkowo Wroc³aw ysomice BTL Polska Sp. z o.o. ul. Pytlasiñskiego 13 ELECPOL Wydawnictwo Medyczne Warszawa Lupa Migaj Sp. j. MEDI PRESS Poznañ ul. NiedŸwiedzia 12a Ul. u ycka 34a Warszawa Biomed-Centrum ul. Ma³achowskiego Katowice CREATOR Sp. zoo ERES MEDICAL ul. Lotnicza 37 P³ouszowice Kol. 64B Wroc³aw Fischer Consult Import Export Tomaszowice ul. Czcibora ódÿ CRYOFLEX Poland Sp. z o.o. Biochem Wytwórnia Œrodków WAMA SYSTEM ul. Zielna 29 Biochemicznych ul.. G³ogowska Blizne aszczyñskiego ul. Józefa Poniatowskiego Bochnia Poznañ

7 PI TEK 4 wrzeœnia 2009 (Friday, Sep. 4-th 2009) 11:00-13:45 Sesja I Sesja miêdzynarodowa czêœæ I (sala konferencyjna GRYF) International Sessions part I (Conference Hall in Gryf ) Balneology and Physical Medicine in Europe and worldwide country. (Balneologia i medycyna fizykalna w Europie i œwiecie) Charmen of Session ( Przewodnicz¹cy sesji): Prof. Zeki Karagulle Prof. Alina Chervinskaya Prof. Rosalba Vanni 1. 11:00-11:20 Thalassotherapy in Turkey (20 min) Prof.M. Zeki Karagulle Istambul University. Dep. of Ecology and Hydroclimatology, Turkey 2. 11:20-11:40 Halotherapy in patients with bronchial asthma (20 min) Prof. Alina Chervinskaya Clinical Research Respiratory Center St. Petersbug, Russia 3. 11:40-12:00 Intensywny program profilaktyczny w kamicy nerkowej (20 min) dr Urszula Smorag Becker Armin, Gundermann Gisela, Gutenbrunner Christoph Klinika Rehabilitacji I medycyny Fizykalnej Akademii Medycznej w Hanowerze, Niemcy 4. 12:00-12:20 Biophotonics in physical medicine the new challenging therapy (20 min) Prof. George Przyby³ Einstein Photo-Immuno Therapeutic Inc., San Antonio, Texas, USA 5. 12:20-12:40 Primary prevention: a challenge of thermalism for the New Millennium (20min.) Prof. Rosalba Vanni General Manager E.S.C.O.T.-Europe, Milan, Italy 6. 12:40-12:55 The evidence on medical balneology and spa therapy (15min.) Prof. Christian Francois Roques Medicine Physique et Reeducation, Tolouse, France 7. 12:55-13:10 The organization of medical balneology research in France (15min.) Prof. Christian Francois Roques Medicine Physique et Reeducation, Tolouse, France 8. 13:10-13:30 The use of mineral waters outside resorts (20min.) Prof. Grigory M. Speizer V.A.Khutoryansky, L.A. Mineeva, V.A. Rodinova, G.G. Yushkov, N. A. Malyshkina, V.V. Igumensheva, O.G.Schukina, Z. Altanzezeg Irkutsk State University, Unesco Chair of Waters Resources, Irkutsk, Russia 13:30-13:40 Discusion 13:40-14:40 Break, lunch

8 PI TEK 4 wrzeœnia 2009 (Friday, Sep. 4-th 2009) 14:40-16:10 Sesja I Sesja miêdzynarodowa czêœæ II. (sala konferencyjna GRYF) International Sessions part II (Conference Hall in Gryf ) Balneology and Physical Medicine in Europe and worldwide country. (Balneologia i medycyna fizykalna w Europie i œwiecie) Charmen of Session (Przewodnicz¹cy sesji): Prof. David Ferson, Prof. Christian Francois Roques dr Urszula Smorag 1. 14:40-14:55 Wody lecznicze w œwietle polskiego prawa geologicznego i górniczego (Mineral waters in aspect of geological and mining rulls in Poland) (15 min) Prof. Wojciech Ciê kowski Politechnika Wroc³awska, Instytut Górnictwa, Zak³ad Geologii i Wód Mineralnych, Polska 2. 14:55-15:15 Balneology in America- what happened to you (20 min) Prof. David Ferson University of the Texas, Houston, USA 3. 15:15-15:30 Spa therapy in France (15 min) Wainer Tabone General Deligate of CNETH and General Manager of French Association of Thermal Research, France 4. 15:30-15:45 Rannaja kurortnaja rehabilitacja bolnych posle operacji na y³udkie i 12 pierstnoj kiszkie (15min.) Prof. Felix Filak Department of Physical Rehabilitation University in Uzgorod, Ukraine 5. 15:45-16:00 Ocenka izmienienia osanki pri pomoszczy skoliolizometra (15 min.) dr Jaros³aw Filak Department of Physical Rehabilitation University in Uzgorod, Ukraine 16:00-16:10 Discusion 16:10-16:25 Coffe breake

9 PI TEK 4 wrzeœnia :25-18:00 Sesja II,,Dermatologia uzdrowiskowa" Sala konferencyjna w Gyfie Przewodnicz¹cy sesji: Prof. Waldemar Placek Prof. El bieta Waszczykowska Prof. Magdalena Durlik 1. 16:25-16:45 Wybrane zagadnienia wspó³czesnej dermatologii w aspekcie medycyny uzdrowiskowej (20min.) Prof. Waldemar Placek UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra i Klinika Dermatologii 2. 16:45-17:00 Diagnostyka immunologiczna chorób pêcherzowych i tkanki ³¹cznej (15min.) Prof. El bieta Waszczykowska Uniwersytet Medyczny, Zak³ad Immunodermatologii w odzi 3. 17:00-17:10 Zabiegi ma³oinwazyjne jako nowe mo liwoœci poprawy wygl¹du estetycznego twarzy oraz cia³a, wykonywane u pacjentów podczas leczenia uzdrowiskowego (10min.) Katarzyna Stelczyk, Marcin Œwider Klinika Chirurgii Plastycznej,,Dr Stelczyk Clinic" we Wroc³awiu 4. 17:10-17:20 Zastosowanie k¹pieli siarczkowo-siarkowodorowych i naœwietlañ UVB w ³uszczycy (10min.) Prof. W³odzis³aw Kuliñski, Agnieszka Iwaniszczuk Klinika Rehabilitacji z Zak³adem Medycyny Fizykalnej WIM w Warszawie 5. 17:20-17:30 Postêpowanie fizykalne w wybranych schorzeniach dermatologicznych (10min.) Ewa Fornalczyk-Wachowska 1, prof..w³odzis³aw Kuliñski 2 1 Zak³ad Medycyny Fizykalnej UM w odzi 2 Klinika Rehabilitacji z Zak³adem Medycyny Fizykalnej WIM w Warszawie 6. 17:30-17:40 Ocena efektów leczenia teleangiektazji i pojedynczych zmian naczyniowych za pomoc¹ lasera Nd-Yag KTP 532 (10min.) Agata Mañkowska, Wojciech Kasprzak Gabinet Lekarski i Zak³ad Fizjoterapii,,Salus" w Poznaniu 7. 17:40-17:50 Firma Medicolux- prezentacja sponsorowana (10min.) Terapia œwiat³em spolaryzowanym w warunkach uzdrowiskowych na przyk³adzie zastosowania urz¹dzenia,,solaris" 17:50-18:00 Dyskusja

10 PI TEK 4 wrzeœnia :00-18:30 Sesja III Sesja Mened erska (Sala konferencyjna w Borkowie) Relacje miêdzy zarz¹dzaj¹cymi a personelem w lecznictwie uzdrowiskowym Przewodnicz¹cy sesji: Moderatorzy dyskusji: Krzysztof Jarosz, Prof. Andrzej Rapacz Jerzy Wiêcek, Prof. Roman Ossowski Urszula Iwicka 1. 15:00-15:30 Relacje miedzy lekarzem a mened erem w lecznictwie uzdrowiskowym (30 min) Prof. Andrzej Rapacz, dr Ma³gorzata Januszewska Akademia Ekonomiczna, Katedra Marketingu i Zarz¹dzania Gospodark¹ Turystyczn¹ we Wroc³awiu 2. 15:30-16:00 Konflikt w zarz¹dzaniu finansami w ochronie zdrowia (30 min) Prof. Roman Ossowski UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra i Zak³ad Psychologii Klinicznej 3. 16:00-16:15 Æwiczenia jogi zaadaptowane do warunków uzdrowiskowych, demonstracja kilku æwiczeñ (15 min) Prof. Andrzej Szopa Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katedra Turystyki, Rekreacji i Zarz¹dzania 4. 16:15-16:30 Procedura akredytacyjna dla zak³adów lecznictwa uzdrowiskowego (15min.) mgr Krzysztof Jarosz, mgr Jolanta Makowska Sanatorium Ruch Polex w Ciechocinku 5. 16:30-16:45 Zbilansowanie kosztów leczenia uzdrowiskowego (15 min.) dr Waldemar Krupa, mgr Krzysztof Jarosz Sanatorium Leœnik w Sopocie Sanatorium Ruch-Polex w Ciechocinku 6. 16:45-17:00 Czy koszyk œwiadczeñ us³ug medycznych wp³ynie na poprawê funkcjonowania uzdrowisk (15min.) dr med. Krystyna Radecka 7. 17:00-17:20 Jak najlepiej zarz¹dzaæ zespo³em zak³adów lecznictwa uzdrowiskowego (20min.) mgr Jerzy Wiêcek Sanatoria Dolnoœl¹skie 8. 17:20-17:35 Promowanie turystyki uzdrowiskowej na rynkach zagranicznych na przyk³adzie sanatorium,,wêgiel Brunatny w Ko³obrzegu (15min.) mgr Ryszard Wo niak Sanatorium Wêgiel Brunatny w Ko³obrzegu 9. 17:35-17:55 Subterraneoterapia- specyficzna forma leczenia uzdrowiskowego (20min.) mgr Jan Kubas Podziemny Oœrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny w Wieliczce :55-18:10 Estetyka, piêkno i atmosfera uzdrowiskowego zak³adu leczniczego (15min.) mgr Urszula Iwicka Sanatorium Uzdrowiskowe Oaza w Inowroc³awiu 18:10-18:30 Dyskusja

11 PI TEK 4 wrzeœnia :00-20:00 Sesja IV Sesja,,Postêpy w medycynie fizykalnej" Sala konferencyjna w Gyfie Przewodnicz¹cy sesji: Prof. W³odzis³aw Kuliñski Prof. Grzegorz Cieœlar Prof. W³odzimierz Samborski 1. 18:00-18:10 Ocena skutecznoœci leczenia fal¹ uderzeniow¹ i terapi¹ skojarzon¹ pacjentów z tzw.,,³okciem tenisisty" (10min.) I. Korabiewska 1, H. Sipko 2, M. Lewandowska 1, D. Bia³oszewski1 1 Zak³ad Rehabilitacji Oddzia³u Fizjoterapii II Wydzia³u Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 2 SZPZLiO w Warszawie 2. 18:10-18:20 Wp³yw pr¹dów TENS na odczucia bólowe w grupie osób z chorob¹ zwyrodnieniow¹ dolnego odcinka krêgos³upa (10min.) M. Lewandowska, I. Korabiewska, D. Bia³oszewski, W. Rongies Zak³ad Rehabilitacji Oddzia³u Fizjoterapii II WL Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 3. 18:20-18:30 Analiza czêstoœci wystêpowania przeci¹ eniowych zespo³ów bólowych u fizjoterapeutów (10min.) M. Lewandowska, D. Bia³oszewski, I. Korabiewska, W. Rongies Zak³ad Rehabilitacji Oddzia³u Fizjoterapii II WL Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 4. 18:30-18:40 Efekt ³¹cznego stosowania przezskórnej stymulacji przeciwbólowej (TENS) i do ylnych wlewów kwasu á-liponowego w celu ograniczenia objawów czuciowych w przebiegu symetrycznej obwodowej polineuropatii cukrzycowej koñczyn dolnych (10min.) T. Saran 1, A. Tochman-Gawda 2, J. Jaworska 2, P.. Paprzyck 3, P. Dziemidok2 1 Oœrodek Rehabilitacji, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 2 Oddzia³ Diabetologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 3 Pracownia Badañ Czynnoœciowych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 5. 18:40-18:50 Przeciwbólowe dzia³anie magnetolasera u szczurów (10min.) prof. G. Cieœlar 1, J. Mrowiec 1, S. Kasperczyk 2, prof. A. Sieroñ1 1 Oddzia³ Kliniczny Chorób Wewnêtrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Katedry Chorób Wewnêtrznych w Bytomiu, Œl¹ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 2 Katedra i Zak³ad Biochemii w Zabrzu-Rokitnicy, Œl¹skiego Uniwersytety Medycznego w Katowicach 6. 18:50-19:00 Wp³yw magnetostymulacji na patomorfologiê miêœni szkieletowych, stawu biodrowego i koœci udowej u szczurów z indukowanym eksperymentalnie stanem zapalnym (10min.) J. Mrowiec 1, W. Koz³owski 2, prof. G. Cieœlar 1, prof.. A. Sieroñ1 1 Oddzia³ Kliniczny Chorób Wewnêtrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnêtrznych w Bytomiu, Œl¹skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 2 Zak³ad Patomorfologii Wojskowego Instytutu Medycznego Centralnego Szpitala Klinicznego MON w Warszawie

12 PI TEK 4 wrzeœnia :00-19:10 Wykorzystanie hiperbarycznej terapii tlenowej w kompleksowym leczeniu zespo³u stopy cukrzycowej (10min.) G. Knefel 1, M.. Kaweck 1, B. Szymañska 1, M.. Nowa 1, J. Glik 1, prof. G. Cieœlar 2, prof. A. Sieroñ 1, 2 1 Centrum Leczenia oparzeñ w Siemianowicach Œl¹skich 2 Oddzia³ Kliniczny Chorób Wewnêtrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnêtrznych w Bytomiu, Œl¹skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 8. 19:10-19:20 Wp³yw krioterapii ogólnoustrojowej na aktywnoœæ uk³adu antyoksydacyjnego u pacjentów z zesztywniaj¹cym zapaleniem stawów krêgos³upa (10min.) A. Stanek 1, prof. G. Cieœlar 1, E. Romuk 2, K. Sieroñ-Sto³tny 1, E. Birkner 2, prof. A. Sieroñ1 1 Oddzia³ Kliniczny Chorób Wewnêtrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnêtrznych w Bytomiu, Œl¹skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 2 Katedra i Zak³ad Biochemii w Zabrzu-Rokitnicy, Œl¹skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 9. 19:20-19:30 Profilaktyka osteoporozy w XXI wieku- wyzwaniem dla medycyny fizykalnej (10min.) prof. W. Kuliñski, A. Iwaniszczuk Klinika Rehabilitacji z Zak³adem Medycyny Fizykalnej WIM w Warszawie :30-19:40 Najczêstsze przyczyny kierowania chorych na zabiegi fizykoterapeutyczne (10min.) T. Saran 1, I. Pachuta 2, K. Soko³owski 1, P. Paprzycki 3, A. Horoch1 1 Oœrodek Rehabilitacji, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 2 Wydzia³ Pielêgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 3 Pracownia Badañ Czynnoœciowych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie :40-19:50 Suche k¹piele solankowe i CO (10min.) 2 Firma Eres Medical - prezentacja sponsorowana 19:50-20:00 Dyskusja 20: Bal Balneologów (stroje wieczorowe)

13 SOBOTA 5 wrzeœnia :00-8:45 Sesja V Warsztaty,,Æwiczenia jogi w uzdrowisku" Prowadz¹cy zajêcia: Prof. Andrzej Szopa Kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji i Zarz¹dzania Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach Æwiczenia fizyczne jogi dla pacjentów Uzdrowiska Po³czyn i Uczestników Kongresu. (æwiczenia w sali je eli bêdzie deszcz lub w parku je eli bêdzie pogoda) 9:00-10:00 Sesja VI,,Pulmunologia uzdrowiskowa": Sala konferencyjna w Gryfie Przewodnicz¹cy sesji: Dr Ma³gorzata Czajkowska-Malinowska Prof. Waldemar Jêdrzejczyk Prof. George Einstein 1. 9:00-9:20 Wybrane problemy wspó³czesnej pulmunologii w aspekcie medycyny uzdrowiskowej (20min.) dr Czajkowska-Malinowska Ma³gorzata Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Oddzia³ Chorób P³uc i Niewydolnoœci Oddechowej 2. 9:20-9:30 Przegl¹d metod leczenia wybranych chorób uk³adu oddechowego w warunkach uzdrowiskowych (10min.) Agata Bednarek, Renata Marcinkowska-Piêta, prof. W³odzimierz Samborski Katedra i Klinika Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 3. 9:30-9:40 Suchy aerozol solny w komorze naziemnej- wyniki badañ fizykochemicznych (10min.) Prof. Irena Ponikowska 1, Teresa Latour 2, Jacek Chojnowski 1, Alina V. Chervinskaya 3 1 UMK w Toruniu, Katedra Balneologii i Medycyny Fizykalnej Collegium Medicum w Bydgoszczy 2 Pañstwowy Zak³ad Higieny w Poznaniu 3 Clinical Research, Respiratory Center, St. Petersburg 4. 9:40-9:50 Wyniki leczenia chorych z POCHP inhalacjami suchego aerozolu w komorze solnej naziemnej- badania metod¹ podwójnej œlepej próby (10min.) Robert Szafkowski, Jacek Chojnowski, prof. Irena Ponikowska UMK w Toruniu, Katedra Balneologii i Medycyny Fizykalnej Collegium Medicum w Bydgoszczy 5. 9:50-10:00 Psychospo³eczne aspekty zachowañ zdrowotnych starszych osób z POCHP w samoocenie zdrowia w badaniach skal¹ FACIT (10min.) Urszula Kwapisz, prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobisz Uniwersytet Medyczny, Zak³ad Geriatrii w Poznaniu

14 SOBOTA 5 wrzeœnia :30-13:20 Sesja VIII Postêpy w bioklimatologii Sala konferencyjna w Gryfie Przewodnicz¹cy sesji: Prof. Barbara Krawczyk Prof. Czes³aw KoŸmiñski Dr Magdalena Kuchcik 1. 11:30-11:40 Badania lokalnego zró nicowania warunków klimatycznych uzdrowisk (10min.) Magdalena Kuchcik Zak³ad Geoekologii, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 2. 11:40-11:50 Lokalne zró nicowanie warunków termicznych w uzdrowiskach (10min.) Krzysztof B³a ejczyk, Anna Kunert, Jakub Szmyd Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 3. 11:50-12:00 Okresy klimatoterapeutyczne w uzdrowiskach (10min.) Krzysztof B³a ejczyk, Anna Kunert Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 4. 12:00-12:10 Zmiennoœæ temperatury odczuwalnej (STI) w Polsce pó³nocnowschodniej (10min.) Marek Chabior, Bo ena Michalska Katedra Ekologii Morza i Ochrony Œrodowiska, Katedra Meteorologii i Klimatologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 5. 12:10-12:20 Zmiennoœæ dobowa warunków biotermicznych w Polsce w ró nych masach powietrza w okresie letnim i zimowym ( ) na podstawie wskaÿnika fizjologicznej temperatury odczuwalnej (10min.) Monika B¹kowska Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 6. 12:20-12:30 Warunki akustyczne w wybranych uzdrowiskach (10min.) Jaros³aw Baranowski Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 7. 12:30-12:40 Meteorologiczne uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w strefie polskiego wybrze a Ba³tyku (10min.) prof. Czes³aw KoŸmiñski 1, Bo ena Michalska2 1 Katedra Turystyki, Uniwersytet Szczeciñski 2 Katedra Meteorologii i Klimatologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 8. 12:40-12:50 Czynniki kszta³tuj¹ce stan sanitarny powietrza w uzdrowiskach Polski (10min.) Anna Beata Adamczyk Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 9. 12:50-13:00 Fale niezwyk³ych upa³ów w Europie na pocz¹tku XXI wieku (10min.) Robert Twardosz Zak³ad Klimatologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie :00-13:10 Wp³yw warunków pogodowych na umieralnoœæ mieszkañców gminy Jasienica Rosielna (województwo podkarpackie) (10min.) Anna Wolanin Zak³ad Klimatologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie 13:10-13:20 Dyskusja

15 SOBOTA 5 wrzeœnia :00-11:20 Sesja VII Sesja prac oryginalnych Postêpy w balneochemii i geologii uzdrowiskowej. Sala konferencyjna w gryfie Przewodnicz¹cy sesji: Dr Teresa Latour Prof. Maria ebkowska Dr Marek Chabior 1. 10:00-10:10 Ocena w³aœciwoœci fizyko-chemicznych i chemicznych borowiny regenerowanej (10min.) Micha³ Drobnik, Teresa Latour Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Pañstwowy Zak³ad Higieny, Zak³ad Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu 2. 10:10-10:20 Badania prównawcze struktury i zawartoœci zwi¹zków humusowych w wodach mioceñskich oraz borowinach (10min.) Micha³ Drobnik, Teresa Latour Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Pañstwowy Zak³ad Higieny, Zak³ad Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu 3. 10:20-10:30 Chemiczne i biochemiczne w³aœciwoœci wód mioceñskich-humusowych (10min.) Teresa Latour, Danuta Sziwa Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Pañstwowy Zak³ad Higieny, Zak³ad Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu 4. 10:30-10:40 Badania kwasów humusowych w preparatach leczniczych i kosmetycznych (10min.) Micha³ Drobnik, Teresa Latour Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Pañstwowy Zak³ad Higieny, Zak³ad Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu 5. 10:40-10:50 Mikroorganizmy wystêpuj¹ce w wodach siarczkowych (10min.) prof. Maria ebkowska, prof. Ewa. Karwowska Zak³ad Biologii, Wydzia³ In ynierii Œrodowiska, Politechnika Warszawska 6. 10:50-11:00 Ocena wp³ywu zastosowania standaryzacji procedur sanitarnohigienicznych na stan epidemiologiczny Przedsiêbiorstwa Uzdrowiskowego,,Ustroñ" S.A. (10min.) Alicja Czaja, Justyna Glik Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej,,Uzdrowisko Ustroñ 7. 11:00-11:10 Rola faz mineralnych w kontrolowaniu stê eñ krzemu i glinu w sudeckich wodach leczniczych (10min.) Dariusz Dobrzyñski Zak³ad Hydrogeochemii, Instytut Hydrogeologii i Geologii In ynierskiej, Uniwersytet Warszawski 8. 11:10-11:20 Ocena specjacji arsenu w sudeckich wodach leczniczych na podstawie modelowania geochemicznego i pomiarów potencja³u redoks (10min.) Dariusz Dobrzyñski Zak³ad Hydrogeochemii, Instytut Hydrogeologii i Geologii In ynierskiej, Uniwersytet Warszawski 11:20-11:30 przerwa kawowa

16 SOBOTA 5 wrzeœnia :20-14:00 Sesja IX Sesja plakatowa cz. I Sala plakatowa w Gryfie Przewodnicz¹cy sesji: Dr Piotr Kalmus Prof. Pawlicki Lucjan Dr Marek Chudañski 1.Œwiadomoœæ prozdrowotna osób w wieku œrednim 1 Beata B³aszkiewicz, Tomasz Mierzwa, Irena Ponikowska, Karolina Makowska-Ofiarska 1 UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, KiZ Balneologii i Medycyny Fizykalnej w Ciechocinku 2Centrum Onkologii im. Prof. ukaszczyka w Bydgoszczy 3 NZOZ Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny w Ciechocinku Funkcje poznawcze kuracjuszy jednego z uzdrowisk Polski po³udniowowschodniej Marta Wegrzyn-B¹k, Micha³ B¹k, Dorota Boniek-Poprawa, Krzysztof Marczewski Katedra Fizjoterapii WSZiA w Zamoœciu 3. Wychowanie zdrowotne w uzdrowisku Lilla Szynkowska, Jadwiga Krawczyk 22 Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Ciechocinku 4. Dyskryminacja kobiet oty³ych Karolina Makowska-Ofiarska, Beata B³aszkiewicz NZOZ Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny w Ciechocinku 5. Proteinogram u pacjentów z zesztywniaj¹cym zapaleniem stawów krêgos³upa leczonych krioterapi¹ ogólnoustrojow¹- doniesienie wstêpne Agata Stanek, Katarzyna Wencel, Jolanta Gadu³a, Janusz Szczypior, Grzegorz Cieœlar, Karolina Sieroñ-Sto³tny, Aleksander Sieroñ Oddzia³ Kliniczny Chorób Wewnêtrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Katedry Chorób Wewnêtrznych w Bytomiu, Œl¹ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 2 Uzdrowisko Sanatoryjne Ustroñ w Ustroniu 6. Wp³yw krioterapii ogólnoustrojowej na poprawê zakresu ruchomoœci, zmniejszenie dolegliwoœci bólowych, poprawê kondycji oraz samopoczucia, na podstawie ankiety przeprowadzonej wœród pacjentów z Zak³adzie Krioterapii Przedsiêbiorstwa Uzdrowiskowego,,Ustroñ S.A." w Ustroniu Ewa Rybicka, Janusz Szczypior Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej,,Uzdrowisko Ustroñ 7. Miejscowe zabiegi borowinowe u chorych z bólami krzy a- ocena kliniczna, doniesienia wstêpne Joanna Zió³kowska 1, Piotr Kalmus 2, Irena Ponikowska1 1 UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, KiZ Balneologii i Medycyny Fizykalnej w Ciechocinku 2 Bydgoska Szko³a Wy sza 8. Powik³ania obserwowane podczas leczenia w Niepublicznym Zak³adzie Opieki Zdrowotnej,,Uzdrowisko Ustroñ" na podstawie udzielanej pomocy w Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w okresie roku Leszek Kowalski 9. Problemy w postêpowaniu fizykalnym w trudnych przypadkach klinicznych W³odzis³aw Kuliñski,Wojciech Ha³adyna, Józef Mróz, Pawe³ Leœniewski Klinika Rehabilitacji z Zak³adem Medycyny Fizykalnej WIM w Warszawie 10. Poprawa jakoœci œwiadczonych us³ug poprzez realizacjê celów jakoœciowych podjêtych w NZOZ,, Uzdrowisko Ustroñ" na przestrzeni lat El bieta Wdówka Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej,,Uzdrowisko Ustroñ 11. Solanki ciechociñskie w zastosowaniu do terapii aerozolowej- historia i wspó³czesnoœæ W³odzimierz Szmur³o, Krzysztof Jarosz, Teresa Latour, Waldemar Sójka 14:00-15:00 przerwa obiadowa

17 SOBOTA 5 wrzeœnia :20-14:00 Sesja X Sesja plakatowa cz. II Sala plakatowa w Gryfie Przewodnicz¹cy sesji: Dr Hanna Tomczak Prof. Piotr Wiland Dr Jacek Chojnowski 1. Kwestionariuszowa ocena aktywnoœci ruchowej przed i 6 miesiêcy po angioplastyce Ma³gorzata Skowron Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej,,Uzdrowisko Ustroñ 2. Sauna Infrared- fakty i mity Hanna Tomczak Zak³ad Rehabilitacji, Gdañski Uniwersytet Medyczny 3. Aktualny stan wiedzy na temat patomechanizmu tzw. ³okcia tenisisty El bieta Kuncewicz, Magdalena Sobieska, W³odzimierz Samborski Katedra i Klinika Fizjoterapii Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 4. Rola fizjoterapii w leczeniu fibromialgii Magdalena Atarowska, El bieta Kuncewicz, W³odzimierz Samborski Katedra i Klinika Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 5. Kompleksowe leczenie oty³oœci dzieci i m³odzie y w warunkach uzdrowiskowych Ewa Gajewska 1, Magdalena Sobieska 1, Ewa Mojs 2, Gra yna Kalmus 3, W³odzimierz Samborski 1 1 Katedra i Klinika Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 2 Zak³ad Psychologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 3 Przedsiêbiorstwo Uzdrowisko w Ciechocinku, Uzdrowiskowy Szpital im. Markiewicza 6. Leczenie uzdrowiskowe oty³oœci i jej negatywnych konsekwencji w zakresie zdrowia psychicznego dzieci w m³odszym wieku szkolnym Ewa Mojs 1, Ewa Gajewska 2, W³odzimierz Samborski 1, Maria Danuta G³owacka3 1 Zak³ad Psychologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 2 Katedra i Klinika Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 3 Katedra Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 7. Badania przesiewowe dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Wroc³aw objêtych programem kampanii,,trzymaj siê prosto" Jadwiga Kuciel-Lewandowska, Ma³gorzata Paprocka-Borowicz, Andrzej Kierzek, Andrzej Pozowski, Micha³ Gu³a, Arkadiusz Lewandowski Katedra Fizjoterapii Akademii Medycznej im. Piastów Œl¹skich we Wroc³awiu 2 Oddzia³ Laryngologii Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy lat od pierwszego porodu w wodzie- czy wiemy ju wystarczaj¹co du o? Zofia Jezierska 1,2, Danuta Boniek-Poprawa 2, Marek Adamczyk 1, Krzysztof Marczewski2 1 Oddzia³ Ginekologii i Po³o nictwa SP WSS im. Papie a Jana Paw³a II w Zamoœciu 2 Katedra Fizjoterapii Wy szej Szko³y Zarz¹dzania i Administracji w Zamoœciu 9. Zaburzenia erekcji- powa nym problemem u chorych na cukrzycê Robert Liana, Marek Chudañski, Irena Ponikowska UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra i Zak³ad Balneologii i Medycyny Fizykalnej w Ciechocinku 10. Wp³yw magnetolasera na zachowanie siê szczurów Grzegorz Cieœlar 1, Janina Mrowiec 1, S³awomir Kasperczyk 2, Aleksander Sieroñ1 1 Oddzia³ Kliniczny Chorób Wewnêtrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Katedry Chorób Wewnêtrznych w Bytomiu, Œl¹ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 2 Katedra i Zak³ad Biochemii w Zabrzu-Rokitnicy Œl¹skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 11. Porównanie dzia³ania przeciwbolowego magnetoterapii z pr¹dami diadynamicznymi w leczeniu zespo³ów bólowych dolnego odcinka krêgos³upa Iza Korabiewska 1, B. Ramos-Florczak 2, M.. Lewandowsk 1, D. Bia³oszewski1 1Zak³ad Rehabilitacji Oddzia³u Fizjoterapii II Wydzia³u Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 2SPZLiO w Warszawie

Lider w praktyce pielęgniarskiej

Lider w praktyce pielęgniarskiej II FORUM DYSKUSYJN0 - NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE Lider w praktyce pielęgniarskiej Lublin, 13 MAJA 2015 Organizator: Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH POD AUSPICJAMI DEKADY KOŚCI I STAWÓW WHO KOMUNIKAT 2 Warszawa- luty 2012 PATRONAT HONOROWY JM REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO PROF. DR HAB. MED. MAREK KRAWCZYK PATRONAT NAUKOWY POLSKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Hotel Mercure Kasprowy, Szymaszkowa, 34 500 Zakopane

Hotel Mercure Kasprowy, Szymaszkowa, 34 500 Zakopane INFORMACJE OGÓLNE III Konferencja Naukowo Szkoleniowa CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO U DZIECI PROBLEMY DIAGNOSTYKI I TERAPII Hotel Mercure Kasprowy, Zakopane 15 16 marca 2013 MIEJSCE OBRAD Hotel Mercure Kasprowy,

Bardziej szczegółowo

XLIII Sympozjum. Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Bydgoszcz 21-23 września 2009 KOMUNIKAT I. Organizatorzy:

XLIII Sympozjum. Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Bydgoszcz 21-23 września 2009 KOMUNIKAT I. Organizatorzy: XLIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Współczesne kierunki badań w histochemii i immunocytochemii Bydgoszcz 21-23 września 2009 KOMUNIKAT I Organizatorzy: Katedra i Zakład

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Ustronie Morskie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Wójt Gminy Ustronie Morskie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej KOMUNIKAT nr 1A Organizatorzy Konferencji Wójt Gminy Ustronie Morskie Zachodniopomorski Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Patronat Honorowy Konferencji Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek Premier,

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY KARDIOLOGICZNE OKRESU DORASTANIA

PROBLEMY KARDIOLOGICZNE OKRESU DORASTANIA XI Konferencja Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Toruń, 27-29 września 2012r PROBLEMY KARDIOLOGICZNE OKRESU DORASTANIA Miejsce obrad Sala Konferencyjna Hotelu Filmar,

Bardziej szczegółowo

I Międzynarodową konferencję

I Międzynarodową konferencję Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów zapraszają na I Międzynarodową

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkol cych w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzie 1.04.2008 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkol cych w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzie 1.04.2008 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOL CYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJ CYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOL CYCH). EPIDEMIOLOGIA -0 Bydgoszcz Epidemiologiczna w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

I KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII 29.05.2015 MIEJSCE KONFERENCJI: Wrocław, Klub Creator Strefa Spotkań", ul.

I KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII 29.05.2015 MIEJSCE KONFERENCJI: Wrocław, Klub Creator Strefa Spotkań, ul. I KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII 29.05.2015 MIEJSCE KONFERENCJI: Wrocław, Klub Creator Strefa Spotkań", ul. Szybowcowa 23 ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO: Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych,

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Higieniczne

Polskie Towarzystwo Higieniczne Rozwiązywanie Problemów dla Poprawy Zdrowia VIII Inicjatywa Kujawsko-Pomorska Toruń 5-7 czerwca 2006 r. ORGANIZATORZY Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dreyfus Health Foundation Polskie

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014

Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014 Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014 Koło Naukowe Młodych Logistyków Just in Time działające przy Instytucie Przyrodniczo-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY W 2013r.

WYKAZ KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY W 2013r. Lp. Dziedzina Ośrodek organizujący i Rodzaj kursu / nr kursu CMKP/ T e m a t Przeznaczenie Termin prowadzący szkolenie Kierownik naukowy Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 1. ALERGOLOGIA nr: 1-731/1-01-005-2013 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SALMED - LABORATORIUM 2012

VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SALMED - LABORATORIUM 2012 VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SALMED - LABORATORIUM 2012 Medyczne laboratorium diagnostyczne w systemie opieki zdrowotnej stan aktualny i perspektywy rozwoju ZAPROSZENIE 14-15 marca 2012 Poznań Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. Dr Dorota Kulina Tel. 48 81448 6800 kontakt: Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa

Pielęgniarstwo. Dr Dorota Kulina Tel. 48 81448 6800 kontakt: Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa WYKAZ OPEKUNÓW ROKU NA POSZCZEGÓLNCH KERUNKACH ORAZ LSTA KONTAKTÓW SPORZĄDZONA NA ROK AKADEMCK 2013/2014 Pielęgniarstwo Dr Dorota Kulina Mgr Aneta Kościołek Dr Anna Bednarek Katedra i Zakład Pielęgniarstwa

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH

OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH Załącznik nr 1 Wójta Gminy OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH Imię (imiona ) i nazwisko zgłaszanego kandydata Miejsce zamieszkania Nazwa podmiotu uprawnionego, Łukasz Mateusz ULIŃSKI Sojusz

Bardziej szczegółowo

Odpady w XXI wieku. INSTYTUT NAFTY i GAZU

Odpady w XXI wieku. INSTYTUT NAFTY i GAZU oraz Partnerzy: INSTYTUT NAFTY i GAZU ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE KATEDRA AGRONOMII INSTYTUT GLEBOZNAWSTWA I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE

Bardziej szczegółowo

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 02. czerwca 2017r.

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 02. czerwca 2017r. III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 02. czerwca 2017r. Patronat Honorowy JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski Pierwszy komunikat konferencyjny

Bardziej szczegółowo

XVIII ORDYNATORSKIE ZAKOPIAÑSKIE DNI KARDIOLOGICZNE 10-13 paÿdziernika 2013 CZWARTEK 10.10.2013

XVIII ORDYNATORSKIE ZAKOPIAÑSKIE DNI KARDIOLOGICZNE 10-13 paÿdziernika 2013 CZWARTEK 10.10.2013 2 CZWARTEK 10.10.2013 18.00-20.30 Sala A - Sala im. Józefa Pi³sudskiego, poziom 2 Powitanie Uczestników XVIII Ordynatorskich Zakopiañskich Dni Kardiologicznych - kilka s³ów o Podyplomowej Szkole Kardiologicznej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O GODZINACH PRACY ZESPOŁU PORADNI SPECJALISTYCZNYCH Szpitala Powiatowego w Limanowej

INFORMATOR O GODZINACH PRACY ZESPOŁU PORADNI SPECJALISTYCZNYCH Szpitala Powiatowego w Limanowej INFORMATOR O GODZINACH PRACY ZESPOŁU PORADNI SPECJALISTYCZNYCH Szpitala Powiatowego w Limanowej Rejestracja Ogólna znajduje się na parterze w budynku Przychodni Specjalistycznej, jest dostępna dla pacjentów:

Bardziej szczegółowo

Skład Komisji Egzaminacyjnej Przewodniczący Członkowie Komisji Egzaminacyjnej

Skład Komisji Egzaminacyjnej Przewodniczący Członkowie Komisji Egzaminacyjnej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 922/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 lipca 2013 r. Numer Komisji Egzaminacyjnej Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w latach 1981-2003

Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w latach 1981-2003 Tadeusz Trzaska Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w latach 1981-2003 Sekcja

Bardziej szczegółowo

Harmonogram V edycji Szkoły dla Pacjentów

Harmonogram V edycji Szkoły dla Pacjentów Harmonogram V edycji Szkoły dla Pacjentów Zapraszamy na piątą edycję Szkoły dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin. Zajęcia rozpoczynamy 19 marca 2013 r. o godz. 15.00 Terminy spotkań wtorki i czwartki

Bardziej szczegółowo

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych oraz Wydział Zamiejscowy w Krakowie serdecznie zapraszają na konferencję naukową skierowana do dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych EDUKACJA W XXI

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SEKCJI WAD ZASTAWKOWYCH SERCA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SEKCJI WAD ZASTAWKOWYCH SERCA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SEKCJI WAD ZASTAWKOWYCH SERCA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO data: 23 kwietnia 2016 r. (sobota) miejsce: Krakowski Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Nagroda I Stopnia samochód osobowy Fiat 500 1. Radosław U., 502580 Nagroda II Stopnia płyta DVD z

Bardziej szczegółowo

Przeworsk 12 maja 2017r. godz

Przeworsk 12 maja 2017r. godz Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Przeworsku oraz Oddział Neurologiczny i Udarowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zapraszają do udziału w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH KCSC 141O 28/ 08 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH ISTOTA FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁU I JEJ ZNACZENIE DLA

Bardziej szczegółowo

V KRAJOWEJ KONFERENCJI nt.: Pływanie niemowląt

V KRAJOWEJ KONFERENCJI nt.: Pływanie niemowląt POLSKIE STOWARZYSZENIE PŁYWANIA NIEMOWLĄT WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII W POZNANIU zapraszają do wzięcia udziału w V KRAJOWEJ KONFERENCJI nt.: Pływanie niemowląt pod patronatem JM Rektora Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Sopocie Powrót

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Sopocie Powrót Źródło: http://zoz.mswia.gov.pl/dz/placowki-medyczne-mswia/r7809922108847,sp-zoz-sanatorium-uzdrowiskowe-msww-sopocie.html Wygenerowano: Poniedziałek, 19 września 2016, 09:32 Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA WARSZAWA, 11 LIPCA 2014r. SESJA INAUGURACYJNA 09:00 9:40 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 09: 40-10:00 OTWARCIE KONFERENCJI - Wystąpienia zaproszonych

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA. 1. posiada prawo wykonywania zawodu; 2. posiada co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie;

OFERTA SZKOLENIA. 1. posiada prawo wykonywania zawodu; 2. posiada co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie; OFERTA SZKOLENIA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych działając na mocy zezwoleń Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ogłasza

Bardziej szczegółowo

II KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII

II KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII II KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII WROCŁAW 21.04.2017 1 Wielce Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy! W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Krioterapii pragnę Państwa gorąco

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI GOSCIE! DRODZY- KOL EANKI I KOLEDZY!

SZANOWNI GOSCIE! DRODZY- KOL EANKI I KOLEDZY! - 2 - XVIII Kongres Balneologiczny; 20-22.09.2001, Sopot SZANOWNI GOSCIE! DRODZY- KOL EANKI I KOLEDZY! Osiemnasty ju raz w historii powojennej naszego kraju spotykamy siê na Kongresie Balneologicznym.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA 3-LETNIA Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. www.enel.pl

STRATEGIA 3-LETNIA Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. www.enel.pl STRATEGIA 3-LETNIA Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. OBSZARY DZIAŁALNOŚCI Abonamenty 57% przychodów Usługi komercyjne i ubezpieczeniowe w przychodniach 15% przychodów Diagnostyka obrazowa 16% przychodów

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY II KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Holistyczna opieka nad pacjentem przewlekle chorym Konferencja pod patronatem honorowym Dyrektora Wojskowego Instytutu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 114 /2015 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 11 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 114 /2015 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 11 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 114 /2015 WÓJTA GMINY z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie Gminy Łambinowice w Referendum ogólnokrajowym, zarządzonym

Bardziej szczegółowo

FARMACJA 21 NOWE WYZWANIA. prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta [Wrocław] Przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu

FARMACJA 21 NOWE WYZWANIA. prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta [Wrocław] Przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu PROGRAM* 3. KONGRESU NAUKOWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO FARMACJA 21 NOWE WYZWANIA WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH UL. BOROWSKA 211, WROCŁAW KONGRES - DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Tarczyca a ciąża. Kraków 22-23 października 2010. www.tarczycaciaza.cm-uj.krakow.pl

Tarczyca a ciąża. Kraków 22-23 października 2010. www.tarczycaciaza.cm-uj.krakow.pl Tarczyca a ciąża Kraków 22-23 października 2010 Organizator: Katedra i Klinika Endokrynologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum www.tarczycaciaza.cm-uj.krakow.pl Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki,

Bardziej szczegółowo

Klub Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A, 00-908 Warszawa 49

Klub Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A, 00-908 Warszawa 49 I Interdyscyplinarny Kongres Naukowy czasopisma Narząd ruchu badania podstawowe, profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób i obrażeń Postępy 2011 Warszawa, 21-22 października 2011 r. Kongres odbędzie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizykoterapia Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 1242 INFORMACJA NR ADM-0131-32/16 SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE. z dnia 21 marca 2016 r.

Szczecin, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 1242 INFORMACJA NR ADM-0131-32/16 SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE. z dnia 21 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 1242 INFORMACJA NR ADM-0131-32/16 SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie listy biegłych z

Bardziej szczegółowo

Sympozjum naukowe 2012

Sympozjum naukowe 2012 Z A P R O S Z E N I E Sympozjum naukowe 2012 Szanowni Państwo! Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z.o.o. w Konstancinie jest ośrodkiem specjalizującym się w rehabilitacji neurologicznej i schorzeń

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 278/15 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 15 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 278/15 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 15 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 278/15 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Dnia 20 stycznia 2016 roku Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dnia 20 stycznia 2016 roku Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Dnia 20 stycznia 2016 roku Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podjęła uchwałę o nadaniu dr n. med. Grzegorzowi Przybylskiemu

Bardziej szczegółowo

Pracownia Fizjoterapii w Żarach

Pracownia Fizjoterapii w Żarach Pracownia Fizjoterapii w Żarach 105 SzWzP SP ZOZ Pracownia Fizjoterapii / Żary Budynek nr 4 Podparter tel. 68 470 78 98 Rejestracja pon-pt 7:00-15:00 tel. 68 470 78 98 Godziny przyjęć poniedziałek 8:00-18:00

Bardziej szczegółowo

Podstaw y rehabilitacji dla studentów m edycyny

Podstaw y rehabilitacji dla studentów m edycyny Podstaw y rehabilitacji dla studentów m edycyny Redakcja naukowa prof. dr hab. n. k. f. Zdzisława Wrzosek dr n. med. Janusz Bolanowski Warszawa Wydawnictwo Lekarskie PZWL Spis treści Wstęp - Zdzisława

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w VIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 5-6 października 2012. VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 20-lecie Polskiego Towarzystwa Badań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 767-PR.182/2012 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ. z dnia 10 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 767-PR.182/2012 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ. z dnia 10 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 767-PR.182/2012 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawiew sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzeniu inwentaryzacji okresoworocznej środków trwałych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.05.2016 godz. 22:40:16 Numer KRS: 0000136478

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.05.2016 godz. 22:40:16 Numer KRS: 0000136478 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.05.2016 godz. 22:40:16 Numer KRS: 0000136478 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Organizator: Współorganizatorzy: Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice oraz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu PATRONAT HONOROWY

Organizator: Współorganizatorzy: Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice oraz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu PATRONAT HONOROWY Organizator: Współorganizatorzy: Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice oraz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 7 punktów edukacyjnych PATRONAT HONOROWY Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek

Bardziej szczegółowo

VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Toksykologia kliniczna XXI wieku

VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Toksykologia kliniczna XXI wieku VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Toksykologia kliniczna XXI wieku połączony ze Zjazdem Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego

Bardziej szczegółowo

Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji. Wniosek

Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji. Wniosek ... (miejscowość, data) Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji.. (Zakład lecznictwa występujący o wpis) Do Naczelnego Lekarza Uzdrowiska Wniosek Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2011 r.o zmianie

Bardziej szczegółowo

I WARSZTATY OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ 17 MAJA 2010, POZNAŃ

I WARSZTATY OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ 17 MAJA 2010, POZNAŃ I Warsztaty Opieki Farmaceutycznej organizowane przez Młodą Farmację Poznań, Studencie Koło Opieki Farmaceutycznej, Pracownię Farmacji Praktycznej Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w BALNEOKLIMATOLOGII I MEDYCYNIE FIZYKALNEJ

Program specjalizacji w BALNEOKLIMATOLOGII I MEDYCYNIE FIZYKALNEJ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w BALNEOKLIMATOLOGII I MEDYCYNIE FIZYKALNEJ Warszawa 2000 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2000 Program

Bardziej szczegółowo

Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne"

Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne Konferencja naukowo szkoleniowa Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne" Warszawa, 21 listopada 2014 roku Patronat Honorowy Organizatorzy Patronat medialny Sponsor główny

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 19 lutego 2016 r. Poz. 801 INFORMACJA NR ADM-0131-21/16 SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE. z dnia 18 lutego 2016 r.

Szczecin, dnia 19 lutego 2016 r. Poz. 801 INFORMACJA NR ADM-0131-21/16 SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE. z dnia 18 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 19 lutego 2016 r. Poz. 801 INFORMACJA NR ADM-0131-21/16 SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie listy biegłych

Bardziej szczegółowo

Lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych marynarzy województwo śląskie Aktualizacja z dnia 05.03.2015 r.

Lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych marynarzy województwo śląskie Aktualizacja z dnia 05.03.2015 r. Lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych marynarzy województwo śląskie Aktualizacja z dnia 05.03.2015 r. Imię i nazwisko lekarza Miejsce wykonywania badań telefon Barbara Baran-Garbulińska

Bardziej szczegółowo

Kurs: Podstawy nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w leczeniu ostrej i zaostrzeniu przewlekłej niewydolności oddychania

Kurs: Podstawy nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w leczeniu ostrej i zaostrzeniu przewlekłej niewydolności oddychania 2014 Kurs: Podstawy nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w leczeniu ostrej i zaostrzeniu przewlekłej niewydolności oddychania Warszawa 12-13 grudnia 2014 2 Organizator: Sekcja Intensywnej Terapii i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz 15 maja 2015 roku

Bydgoszcz 15 maja 2015 roku Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy Komisja ds. Położnych przy OIPiP W Bydgoszczy Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Położnych w Bydgoszczy oraz Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

SALA 1. Nadciśnienie tętnicze Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński

SALA 1. Nadciśnienie tętnicze Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński SALA 1 14.30-15.50 16.00-16.40 Nadciśnienie tętnicze Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński Sesja satelitarna firmy Berlin-Chemie. Terapia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 15:17:34 Numer KRS: 0000029314

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 15:17:34 Numer KRS: 0000029314 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.04.2016 godz. 15:17:34 Numer KRS: 0000029314 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 W KOCISZEWIE siedziba: Szkoła Podstawowa w Kociszewie, Kociszew nr 32

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 W KOCISZEWIE siedziba: Szkoła Podstawowa w Kociszewie, Kociszew nr 32 OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 W KOCISZEWIE siedziba: Szkoła Podstawowa w Kociszewie, Kociszew nr 32 przez 1. Dorota Zofia Przewodnicząca Stowarzyszenie Ojczyzna Rodzina Flantowicz Sprawiedliwość

Bardziej szczegółowo

XII JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce

XII JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce ODDZIAŁY: LUBELSKI, PODKARPACKI, MAZOWIECKI oraz Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Wydział Rehabilitacji - AWF Warszawa ORGANIZUJĄ: XII JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce Polańczyk

Bardziej szczegółowo

Zabiegi na bazie surowców naturalnych:

Zabiegi na bazie surowców naturalnych: Zabiegi na bazie surowców naturalnych: - kąpiel mineralna /całkowita lub częściowa/ - choroby narządu ruchu, choroba niedokrwienna kończyn dolnych, schorzenia dermatologiczne, - kąpiel kwasowęglowa? choroby

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Renata Małgorzata Szczęch 2 Tomasz Tadeusz Kula 3 Barbara Elżbieta Dobosz 4 Stefania Szpunar

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Średnia liczba

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Średnia liczba i Rankingu Studenckich Kół Naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za rok akademicki 2014/2015 aktualizacja 31.01.2016: WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH 1. SKN przy Katedrze Medycyny Sądowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 597 UCHWAŁA NR 152/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 20-lecie Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem Centrum Kongresowe Opery Nova w Bydgoszczy, 5-6 października 2012 Organizator Polskie Towarzystwo Badań nad

Bardziej szczegółowo

i XIII Spotkanie Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologiczneej 16 18. 06. 2016 19.00 19.30 Wykład inauguracyjny im. Profesora Kazimierza Rybińskiego

i XIII Spotkanie Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologiczneej 16 18. 06. 2016 19.00 19.30 Wykład inauguracyjny im. Profesora Kazimierza Rybińskiego PROGRAM RAMOWY Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich i XIII Spotkanie Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologiczneej 16 18. 06. 2016 Warszawa Czwartek 16.06.2016

Bardziej szczegółowo

VII MIĘDZYNARODOWE FORUM MUZYKOTERAPEUTÓW

VII MIĘDZYNARODOWE FORUM MUZYKOTERAPEUTÓW Zakład Muzykoterapii Stowarzyszenie Muzykoterapeutów Polskich Zarząd Główny MUZYKOTERAPIA - STAŁOŚĆ I ZMIANA VII MIĘDZYNARODOWE FORUM MUZYKOTERAPEUTÓW P R O G R A M Wrocław, 16-17 października 2014 r.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2016 godz. 06:31:55 Numer KRS: 0000062009

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2016 godz. 06:31:55 Numer KRS: 0000062009 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.05.2016 godz. 06:31:55 Numer KRS: 0000062009 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Bajka logopedyczna i nie tylko Dla: nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i logopedów Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela żeby język sprawny był, czyli jak usprawnić artykulatory

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 20-lecie Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem Centrum Kongresowe Opery Nova w Bydgoszczy, 5-6 października 2012 Organizator Polskie Towarzystwo Badań nad

Bardziej szczegółowo

Konkurs 2008 "Skarby Ziemi" Konkurs plastyczny NAGRODA LAUREAT SZKOŁA. I nagroda Jakub Dembkowski SP nr 68 we Wrocławiu Beata Żarska

Konkurs 2008 Skarby Ziemi Konkurs plastyczny NAGRODA LAUREAT SZKOŁA. I nagroda Jakub Dembkowski SP nr 68 we Wrocławiu Beata Żarska Konkurs 2008 "Skarby Ziemi" Konkurs plastyczny I nagroda Jakub Dembkowski SP nr 68 we Wrocławiu Beata Żarska II nagroda Malwina Machnicka SP nr 84 we Wrocławiu Beata Turska II nagroda Katarzyna Wyszyńska

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.05.2016 godz. 20:43:09 Numer KRS: 0000013408

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.05.2016 godz. 20:43:09 Numer KRS: 0000013408 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.05.2016 godz. 20:43:09 Numer KRS: 0000013408 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

I. Projekt zadania pt.: Prowadzenie i rozbudowa Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) u dorosłych i u dzieci.

I. Projekt zadania pt.: Prowadzenie i rozbudowa Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) u dorosłych i u dzieci. Załącznik nr 1 I. Projekt zadania pt.: Prowadzenie i rozbudowa Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) u dorosłych i u dzieci. 1) Skrótowy opis celów i podstawowych elementów zadania; Celem

Bardziej szczegółowo

S-3.431.6.3.2013. EP. Protokół

S-3.431.6.3.2013. EP. Protokół S-3.431.6.3.2013. EP Protokół z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w Fundacji Środowisko Wybrzeża w Mielnie - Unieście, ul. Świerczewskiego 26, organizatora turnusów rehabilitacyjnych, w których

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwisko i imiona Zgłaszający Uzasadnienie opinii Zespołu Wniosek Zespołu

Lp. Nazwisko i imiona Zgłaszający Uzasadnienie opinii Zespołu Wniosek Zespołu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy Załącznik nr 1 Lp. Nazwisko i imiona Zgłaszający Uzasadnienie opinii Zespołu Wniosek Zespołu zgłoszenie nie zawiera wymaganej ilości 50 podpisów 1 Boczkowska

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.06.2016 godz. 04:11:23 Numer KRS: 0000330227

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.06.2016 godz. 04:11:23 Numer KRS: 0000330227 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.06.2016 godz. 04:11:23 Numer KRS: 0000330227 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Warszawa, 14.06.2011 Życiorys Krystyna Księżopolska- Orłowska prof. ndzw. dr hab. n. med. Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014-2015

Sylabus na rok 2014-2015 Sylabus na rok 014-015 (1) Nazwa przedmiotu Podstawy onkologii () Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH Ciechocinek, 17.11.2014r. AGENDA SPOTKANIA Stan członkowski SHP Działania SHP w 2014r. Sytuacja finansowa SHP Plan działań

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 6 496 Poz. 28 Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. Instytucjami i laboratoriami uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 1 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 1 lutego 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.10.2015 godz. 11:47:21 Numer KRS: 0000363544

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.10.2015 godz. 11:47:21 Numer KRS: 0000363544 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.10.2015 godz. 11:47:21 Numer KRS: 0000363544 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYDZYNIE

UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYDZYNIE UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYDZYNIE w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 182 1 pkt 2 i 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY KIEROWNICZEJ

KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY KIEROWNICZEJ KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY KIEROWNICZEJ ZARZĄDZANIE OPIEKĄ PIELĘGNIARSKĄ W PODMIOTACH LECZNICZYCH UWARUNKOWANIA PRAWNE, A WYZWANIA PRAKTYKI SZKOŁA LIDERÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa : Ełk, 13 listopada 2012 Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012 Studia Ecologiae et Bioethicae 10/4, 157-160 2012 Studia

Bardziej szczegółowo

Program działań Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencji 2012-2014. Prof. dr hab. inż.

Program działań Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencji 2012-2014. Prof. dr hab. inż. Program działań Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencji 2012-2014 Prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin Politechnika Łódzka Program działań Sekcji Fizyki Budowli KILiW PAN

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANA KOMISJA REKRUTACYJNA WYDZIAŁOWE KOMISJE REKRUTACYJNE

UCZELNIANA KOMISJA REKRUTACYJNA WYDZIAŁOWE KOMISJE REKRUTACYJNE Prosimy o wypełnienie poniższych tabel, a następnie przesłanie ich zarówno w wersji elektronicznej na adres: zespol.rekrutacji@uj.edu.pl, jak i w formie wydruku podpisanego przez Dziekana lub Prodziekana

Bardziej szczegółowo

Hematologia Kliniczna i Doświadczalna

Hematologia Kliniczna i Doświadczalna Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa PTHiT Hematologia Kliniczna i Doświadczalna I Komunikat 16-18.05.2014 r. Hotel Król Kazimierz, Kazimierz Dolny www.hematoonkologia.pl/konferencja Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

IB 1. li sf3t fiu T a i :Ti

IB 1. li sf3t fiu T a i :Ti IB 1 li sf3t fiu T a i :Ti KOSM ETOLOGIA i i BARBARA JAROSZEWSKA WYDAWNICTWO ATENA BARBARA JAROSZEWSKA SPIS TREŚCI 1. WIADOM OŚCI W STĘPNE...5 RYS HISTORYCZNY KOSMETYKI... 5 CEL I ZADANIA KOSMETYKI...

Bardziej szczegółowo

20-21 kwietnia 2016, godz. 10.00 Centrum Dydaktyczne WUM, Aula B ul. Ks. Trojdena 2a Warszawa

20-21 kwietnia 2016, godz. 10.00 Centrum Dydaktyczne WUM, Aula B ul. Ks. Trojdena 2a Warszawa ZAKŁAD ŻYWIENIA CZŁOWIEKA oraz Studenckie Koło Naukowe Dietetyków Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego VIII WARSZAWSKIE DNI NAUKI O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA DIETETYKA W PSYCHIATRII

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.05.2016 godz. 10:04:23 Numer KRS: 0000332316

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.05.2016 godz. 10:04:23 Numer KRS: 0000332316 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.05.2016 godz. 10:04:23 Numer KRS: 0000332316 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo