RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR JOANNY SOKOŁOWSKIEJ-WI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR JOANNY SOKOŁOWSKIEJ-WI"

Transkrypt

1 Prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Poznań, 20 maja 2014r. Katedra Logistyki Międzynarodowej Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR JOANNY SOKOŁOWSKIEJ-WIĘCEK PT. UWARUNKOWANIA SKUTECZNOŚCI PRACY KIEROWNIKA W ZARZĄDZANIU MIĘDZYNARODOWYMI PROJEKTAMI BADAŃ KLINICZNYCH 1 Wprowadzenie Recenzowana rozprawa doktorska składa się z 6 rozdziałów poprzedzonych wstępem i podsumowanych zakończeniem, ponadto załączono spisy wykorzystanej literatury i opracowanych tabel oraz rysunków, a także z trzech załączników prezentujących wykorzystaną w toku badań ankietę oraz tabele będące integralnym składnikiem statystycznego opracowania wyników badań. Rozprawa posiada teoretyczno empiryczny charakter, tzn. w pierwszych trzech rozdziałach przedstawiono wyniki studium literatury w przedmiotowej dziedzinie, a następne dwa rozdziały poświęcono prezentacji rezultatów oryginalnych badań empirycznych przeprowadzonych przez Autorkę. Poniższa ocena rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w pierwszej kolejności ze względu na kryteria poprawności sformułowania zadania badawczego, jej jakości merytorycznej, a następnie ze względu na kryteria jakości edytorskiej.

2 2 Ocena sformułowania zadania badawczego Na podkreślenie zasługuje niewątpliwie trafność podjętej tematyki badawczej, zarówno z naukowego, jak i praktycznego punktu widzenia. Zagadnienie poświęcone pracy kierownika w zarządzaniu projektami międzynarodowych badań klinicznych jest złożone pod względem koncepcyjnym i metodologicznym, co wyraża się zróżnicowaniem opublikowanych stanowisk i poglądów rozmaitych autorów. Stan taki stwarza możliwość dokonania analizy i krytycznego przeglądu istniejących podejść, koncepcji i dyrektyw praktycznych oraz dążenia do ich usystematyzowania. Sam wybór problematyki badawczej przez Autorkę jest więc świadectwem umiejętności oceny sytuacji w naukach ekonomicznych i naukach o zarządzaniu. Jednocześnie odniesienie przedmiotowe tematyki do zakresu międzynarodowego nadaje rozważanej tematyce bezsprzeczny walor aktualności i utylitarności. Wybór tematu rozprawy uważam więc za trafny i ze wszech miar uzasadniony. Z metodologicznego punktu widzenia na uznanie zasługuje ogólna poprawność metodyczna rozprawy. Autorka bardzo konsekwentnie dokonuje analizy stanu wiedzy za pomocą studiów literatury. Następnie wykorzystując opracowany materiał teoretyczny, przechodzi do zaprogramowania własnych badań w przedmiotowym zakresie i prezentuje ich rezultaty. Konsekwentny i logiczny wywód naukowy prowadzony w rozprawie jest świadectwem wysokich kompetencji metodologicznych Autorki. Podstawowym problemem badawczym rozprawy jest wpływ czynników związanych ze sposobem zarządzania projektem, z kompetencjami kierownika projektu, na powodzenie projektu badania (s. 7). Jest to deklaracja gramatycznie trudna w interpretacji, z powodu braku jakiegokolwiek spójnika między wskazanymi czynnikami powodzenia. Nie jest jasne czy chodzi o sposób zarządzania, w tym o kompetencje kierownika, czy też idzie o sposób zarządzania i kompetencje kierownika (dalsza lektura sugeruje takie właśnie pojmowanie intencji Doktorantki). Przyjmując to drugie rozumienie należy się spodziewać dążenia do: po pierwsze, identyfikacji czynników konstytuujących sposób zarządzania projektem, po drugie, identyfikacji czynników związanych z kompetencjami kierownika projektu oraz po trzecie, sprawdzenie jak zmienność tych czynników oddziałuje na zmiany powodzenia projektu. To pierwsze rozumienie intencji Doktorantki pozwoliłoby wyłączyć badanie czynników wymienionych na pierwszym miejscu. Niezależnie od wszystkiego należy się spodziewać oczywiście ustalenia kryteriów oceny tego powodzenia. Ponieważ w naukach o zarządzaniu powodzenie rozumie się (przynajmniej w polskiej tradycji badawczej wywodzonej z prakseologicznej myśli o zarządzaniu) jako zbliżanie się do 2

3 stanu ocenianego pozytywnie ze względu na przyjęte kryteria tej oceny, to nie do końca jest zrozumiałe posługiwanie się przez Doktorantkę pojęciami sukcesu i porażki (np. s. 8). Zbliżanie się nie oznacza oceny zero-jedynkowej. Według deklaracji Doktorantki celem badawczym rozprawy jest identyfikacja oraz hierarchizacja kompetencji liderów projektów, pozwalających na skuteczne zarządzanie projektami międzynarodowych badań klinicznych, wskazanie krytycznych dla osiągnięcia sukcesu projektu badania klinicznego (s. 9) Ten cel został rozbity na cele szczegółowe Po pierwsze, określenie roli i odpowiedzialności kierownika projektu badania klinicznego. Po drugie, identyfikacja kluczowych kompetencji kierowników projektów w zakresie skutecznego zrządzania projektami badania klinicznego. Po trzecie, budowa modelu skutecznego zarządzania projektem międzynarodowego badania klinicznego. (s. 9). Główny cel pracy jednoznacznie akcentuje koncentrację na kompetencjach liderów, ale po pierwsze, Doktorantka zakłada ich analizę ze względu na skuteczność zarządzania, co sugeruje synonimiczne pojmowanie wcześniej używanego pojęcia powodzenia i tu użytego pojęcia skuteczności oraz po drugie, ponownie nieużywanie spójników utrudnia interpretację tego zamierzenia badawczego, ponieważ nie wiadomo czy chodzi o wpływ na skuteczność zarządzania i wyznaczenie krytycznych czynników sukcesu, czy też o coś innego. Zamienne posługiwanie się skutecznością i powodzeniem jest w moim przekonaniu nie do końca uprawnione, bowiem w literaturze nauk o zarządzaniu (raz jeszcze podkreślam w szczególności w ich prakseologicznym nurcie) wyraźnie różnicuje się te pojęcia. Skuteczność oznacza badanie relacji osiąganych skutków z planowanymi celami, a powodzenie (którego definicję wyżej już przywołano) dopuszcza większą swobodę wyboru kryteriów oceny. Oddzielnego namysłu wymaga pojęcie krytycznych czynników sukcesu (ewentualnie powodzenia czy skuteczności). Deklaracja Doktorantki jest następująca przez czynniki krytyczne należy uważać te, które mogą wystąpić i wpłynąć na zakończenie projektu w zaplanowanym terminie, w ramach założonego budżetu, zgodnie ze sformułowanymi wymogami przy zachowaniu zadowolenia klienta, interesariuszy projektu i członków zespołu projektowego (s. 7). Ta interpretacja jest zgodna z klasycznymi określeniami cytowanymi w literaturze poświęconej zarządzaniu projektami, chociaż sformułowanie ze wstępu do rozprawy nie jest precyzyjne. Albowiem zapis jest taki: krytyczne czynniki to czynniki itd., czyli określenie tautologiczne. Autorzy z dziedziny zarządzania projektami definiują to pojęcie jako zasadnicze cechy projektu lub zdarzenia, które mogą itd. Można więc przyjąć, że krytyczne czynniki powodzenia zarządzania projektami to cechy samego projektu lub 3

4 zdarzenia towarzyszące projektowi, które pozwalają osiągnąć zaplanowane skutki projektu, w tym wypadku badania klinicznego. Lektura rozprawy jako całości dowodzi, że Autorka właściwie i ze zrozumieniem używa przytaczanych terminów, chociaż we wstępie są one niejednoznaczne. Niemniej problem badawczy i cele postępowania badawczego są oryginalne i poza sposobem ich wyrażenia zasługują na wysoką ocenę. Przyjęta przez Doktorantkę procedura badawcza ma teoretyczno-empiryczny charakter (s.10). Problem badawczy jest rozwiązywany poprzez dążenie do założonych celów badawczych w toku weryfikowania hipotez naukowych (s.9), sformułowanych na podstawie studiów literatury i doświadczeń własnych. Dwie z tych hipotez odwołują się do kryteriów ocennych, mianowicie, po pierwsze, kompetencje miękkie mają najważniejsze znaczenie dla osiągnięcia sukcesu w projekcie i po drugie, umiejętność dobrej organizacji pracy kierownika projektu ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zarządzania projektem i osiągnięcia sukcesu w projekcie. Rozumiem więc, że Doktorantka przypuszcza, iż sukces projektu badania klinicznego zależy w najwyższym stopniu od cech lub zdarzeń miękkich oraz od organizacji pracy kierownika. Jedna z hipotez wskazuje na istnienie relacji koniecznego warunkowania, mianowicie umiejętności komunikacyjne kierownika projektu przesądzają o skuteczności zarządzania projektami badań klinicznych. Doktorantka formułuje więc przypuszczenie o charakterze współzależności, że doskonalenie albo pogarszanie umiejętności kierownika projektu wpływa na odpowiednio podwyższanie albo obniżanie skuteczności zarządzania projektami (czyli zbliżania albo oddalanie skutków i celów). Takie hipotezy uważam za sensowne i poznawczo wartościowe. Przypuszczenia ocenne zwracają uwagę na istotne czynniki skuteczności, a przypuszczenie o współzależności pokazuje związek korelacyjny. Wątpliwości, w moim przekonaniu, budzi hipoteza, że niezbędnym elementem dla efektywnego kierowania zespołem w projektach badań klinicznych wydaje się zbudowanie autorytetu, nie tylko formalnego, ale także autorytetu osobistego kierownika. Jest to przypuszczenie wyrażone niezrozumiale. Dlaczego nie użyto pojęcia czynnik skuteczności, tylko element efektywności (notabene efektywność zakłada porównywanie stosunku nabytków z ubytkami i jest czymś innym niż badanie zgodności skutków z celami, a taka perspektywa badawcza została założona w celu głównym), dlaczego stwierdza się, że coś się wydaje (wg słowników języka polskiego wydawać się to mieć wrażenie autentyczności zdarzenia nierzeczywistego, a w projektowanym badaniu chodzi przecież o analizę faktów), wreszcie czy autorytet formalny buduje się w toku ograniczonego 4

5 w czasie przedsięwzięcia projektowego, czy też go kierownik po prostu posiada (a wtedy nie chodziłoby o budowę, ale o decyzje kadrowe co do wyboru kierownika). Pomijając te wątpliwości semantyczne, przypuszczenie to odczytuję jako tezę, że kierownik musi mieć autorytet, co jest jednak truizmem (a truizmy nie powinny podlegać badaniom naukowym). Proces sprawdzania hipotez badawczych odbył się poprzez realizację naukowych badań ilościowych i jakościowych. Przeprowadzone przez Doktorantkę badania jakościowe posiadały charakter swobodnego wywiadu telefonicznego z 14 kierownikami zatrudnionymi w różnych państwach w firmie o statusie Contract Research Organization i z 10 monitorami badań klinicznych zatrudnionymi w polskim oddziale firmy PAREXEL. Takie ujęcie badawcze można uznać za oryginalne i dojrzałe koncepcyjnie, bowiem pozwalało na identyfikację listy czynników skuteczności zarządzania projektami badań klinicznych z dwóch perspektyw prowadzących projekty i monitorujących projekty. Istotnym walorem tej procedury badawczej jest niewątpliwie zastosowanie metody triangulacyjnej, która podwyższa jakość osiąganych rezultatów badawczych. Badania ilościowe oparto na ankiecie skierowanej do 124 respondentów. Próbę badawczą zaprojektowano jako zbiorowość monitorów badań klinicznych zatrudnionych w firmach CRO. Statystyczne opracowanie wyników zrealizowano w oparciu o dane z 85 ankiet uzyskanych od respondentów spełniających wymagania założonej próby badawczej. Można więc ocenić, że wykorzystane metody badań naukowych były zróżnicowane i sensownie dobrane do rozwiązania zadeklarowanego problemu badawczego. Jednak pominięcie reprezentatywności prób badawczych może budzić wątpliwości co do prawomocności osiągniętych rezultatów. Jak sądzę, w odniesieniu do badań jakościowych odpowiednią procedurą byłby dobór celowy respondentów i można sądzić, że zbiorowość licząca 24 jest wystarczającą do finalnego ustalenia listy czynników skuteczności zarządzania projektem badania klinicznego, po studiach literaturowych w tej dziedzinie. Ale Doktorantka nie podejmuje w ogóle tego zagadnienia. Nie wynik badań budzi więc wątpliwości, lecz brak świadomości metodologicznej. Badania ilościowe polegały na bardzo obszernej, wyczerpującej i szczegółowej analizie w zakresie statystyki opisowej uzyskanych danych pierwotnych. Ponieważ nie zastosowano metod analizy regresji (co nie jest zarzutem tylko stwierdzeniem faktu), to w konsekwencji niesformułowano żadnych wniosków o współzależności, które mogłyby aspirować opisu jakichś prawidłowości. Bardzo szczegółowa analiza statystyczna pozwoliła na wyjątkowo interesujące wnioski, wyprowadzone na podstawie opinii kompetentnych i doświadczonych respondentów. Wnioski te można uznać 5

6 za generalizacje historyczne o dużej oryginalności, które mogą służyć jako benchmarki w zarządzaniu projektami badań klinicznych. Takie ujęcie zmierza także do potraktowania badanej zbiorowości jako próby celowej. Raz jeszcze wypada żałować, że zagadnienie to nie zostało explicite podniesione w rozprawie. To zaniechanie nie wpływa jednak, z mojego punktu widzenia, na wartość rezultatów badawczych. 3 Jakość merytoryczna rozprawy Rozdział pierwszy jest poświęcony prezentacji istoty badań klinicznych oraz analizie i ocenie rynku badań klinicznych. Rozdział liczy aż 62 strony. W pierwszej kolejności została przedstawiona charakterystyka światowej i polskiej branży farmaceutycznej, zarówno w odniesieniu do producentów leków, jak i do handlujących lekami. Dane liczbowe zaprezentowane w tej części rozprawy mają charakter wtórny i odwołują się do rozmaitych opracowań zbiorczych. Nie ma tu wkładu autorskiego, poza logicznym zestawieniem wywodu. Charakterystyka branży farmaceutycznej jest ogólna i stanowi tło dla zasadniczych zagadnień podejmowanych w pracy. Kolejny podrozdział został poświęcony naświetleniu problematyki innowacyjności farmaceutycznej. Uzasadniono potrzebę takiej aktywności i wskazano na bariery na jakie napotykają polskie firmy farmaceutyczne. Szczególnie zaakcentowano znaczenie badań klinicznych dla innowacyjności farmaceutycznej oraz korzyści ekonomiczne i społeczne, jakie wynikają z ich prowadzenia w danym kraju. Na tym tle wskazano, że podstawowymi barierami ograniczającymi dynamikę wzrostu badań klinicznych w Polsce są rozwiązania prawno-administracyjne. Kolejny podrozdział referuje problematykę badania i rozwoju produktów leczniczych. Szczególnie dużo miejsca poświęcono omówieniu koncepcji cyklu życia produktu ze szczegółową analizą cyklu życia produktu leczniczego. Wskazano także na zjawisko malejącej rentowności innowacji farmaceutycznych i wynikający z tego spadek dynamiki innowacyjności w przedmiotowej dziedzinie. Szczegółowo zaprezentowano cykl powstawania nowego leku, którego wprowadzeniu na rynek towarzyszy zawsze przeważający odsetek eksperymentów nietrafionych. W tej części scharakteryzowano również proces realizacji badań klinicznych. W następnym podrozdziale dokonano analizy cyklu życia badania klinicznego. Dalej scharakteryzowano rynek badań klinicznych w Polsce i na świecie. W końcowej części pierwszego rozdziału scharakteryzowano działalność firm typu Contract Research Organizations. Zwraca uwagę, że bez stosownych wyjaśnień w tekście podrozdziału 6

7 Doktorantka rozwija akronim CRO jako clinical, a nie contract. Ogólnie biorąc w rozdział ten jest świadectwem dużego nakładu pracy Autorki, co pozwoliło niewątpliwie na lepsze zrozumienie swoistości oraz możliwości i ograniczeń badanego rodzaju aktywności rozwojowej i biznesowej. Wiele z fragmentów rozdziału można by jednak pominąć bez szkody dla jakości merytorycznej rozprawy, a z korzyścią dla jej zwartości i układu treści. Rozdział drugi jest z kolei poświęcony zagadnieniom zarządzania projektem badania klinicznego. Pierwszy fragment dotyczy analizy literaturowej definicji projektu i jego cyklu życia. Tytuł tego podrozdziału jest nieadekwatny do jego zawartości treściowej, bowiem etapom życia projektu jest poświęcony kolejny podrozdział. Podejście studialne jest klasyczne i polega na analizie i porównaniu przytoczonych definicji i koncepcji oraz sformułowaniu konkluzji wynikowych. W drugim podrozdziale, jak wyżej wskazano, znajduje się szczegółowa charakterystyka etapów i procesów zarządzania projektami, sporządzona na podstawie A Guide to the Project Management Body of Knowledge z 2003 roku, czyli jego 2 edycji, podczas gdy od 2012 roku dostępna jest już jego 5 edycja. Po tym wstępie Autorka przechodzi do prezentacji badania klinicznego z perspektywy aktywności kierownika projektu. W szczególności drobiazgowo są zaprezentowane zadania dotyczące planowania projektu badania klinicznego (m.in. przytacza się koncepcje i techniki SMART, Wykresy Gantta, czy PERT, a także pochodzące z lat 70-tych badania H.Mintzberga dotyczące tzw. folkloru pracy kierowniczej co jest, jak sądzę, luźno związane z zasadniczym tematem pracy i gmatwa tylko wywód podstawowy), realizacji badania klinicznego (ta charakterystyka jest bardzo zdawkowa, wręcz uboga na tle poprzedniej), kontroli badania klinicznego (prezentacja wielu zestawień numerycznych w zasadzie bez komentarzy własnych) i zakończenie projektu badania klinicznego (zaprezentowane jeszcze krócej niż zadanie realizacji). Zwraca uwagę że w poszczególnych fragmentach tego podrozdziału przywoływany jest PMBOK najczęściej z 2003 roku, ale też z 2006 roku bez podania przyczyn, dla których tak się dzieje. Wiele z przytaczanych zestawień nie ma w ogóle określonych źródeł bibliograficznych. Jakkolwiek logicznie biorąc rozdział posiada treści ważne z punktu widzenia całej rozprawy, to jest on redakcyjnie dość nieuporządkowany. Rozdział trzeci dotyczy cech szczególnych kierowania zespołem projektowym w badaniu klinicznym. W pierwszej kolejności charakteryzuje się kategorie uczestników projektu badania klinicznego i role jego kierownika. Znowu więc pojawiają się wątpliwości, co do tytułu tego podrozdziału, którym jest struktura organizacyjna projektu (w klasycznych ujęciach teorii struktur organizacyjnych rozważa się tu zagadnienia statusu zespołu 7

8 projektowego w organizacji jako całości oraz układu stanowisk organizacyjnych wewnątrz zespołu). Dalej prezentuje się rolę kierownika projektu w zarządzaniu zespołem projektowym, a potem atrybuty zarządzania wirtualnym i interdyscyplinarnym zespołem ludzkim. To problematyka bardzo ważna z punktu widzenia zarządzania projektami badania klinicznego, ze względu na rozproszenie geograficzne, wieloaspektowość problematyki badawczej i możliwości wykorzystania technologii informacyjno komunikacyjnych. Dalej w podobnym duchu analizowane są skutki międzynarodowego charakteru projektów badań klinicznych. Kolejny fragment dotyczy stylów kierowania. Jakkolwiek jest on merytorycznie poprawnie opracowany, to jednak w sensie funkcjonalnym budzi wątpliwości. Dlaczego podręcznikowe opracowanie tego zagadnienia jest częścią rozprawy? W zasadzie nie ma tu odpowiedzi na pytanie jaki styl kierowania jest najwłaściwszy w zachowaniu kierownika badań klinicznych. Jest natomiast przegląd teoretycznych koncepcji w dziedzinie istoty i efektywności stylów kierowania w ogóle. Ogólna ocena treści rozdziału jest zatem dwoista. Z jednej strony rozdział jest poprawnie opracowany, lecz z drugiej strony, zawiera fragmenty niepotrzebne w rozprawie. Rozdział czwarty traktuje o warunkach skuteczności zarządzania projektami oraz czynnikach wpływających na sukces projektu. Bardzo obszerną treściowo część tego rozdziału stanowi dyskusja nad znaczeniem pojęcia sukces projektu. Sądzę, że zagadnienie to winno być rozpatrywane w szerszej perspektywie biorącej pod uwagę dorobek względnie nowego nurtu teoretycznego w ramach nauk o zarządzaniu, mianowicie koncepcji zarządzania sprawnością biznesową (Business Performance Management) oraz związanej ze starszymi osiągnięciami polskiej myśli prakseologicznej. Ewolucja poglądów co do zarządzania sprawnością biznesową wskazuje na konieczność rozszerzania pola recepcji mierników wskaźników biznesowych (np. A. Neely formułuje koncepcję pryzmatu sprawnościowego). W tym duchu rozwijane są pomysły referowane w rozprawie. Wyżej zaprezentowałem prakseologiczny porządek terminologiczny. Na tym ogólnym tle Autorka redukuje koncepcję powodzenia projektu do zarządzania projektem badań klinicznych, które jest fragmentem cyklu życia produktu farmaceutycznego. Przytacza też dane wskazujące, że większość projektów zwykle kończy się niepowodzeniem. Te dane mogą jednak być mylące, bo nie dotyczą wyłącznie projektów badań klinicznych, lecz projektów biznesowych w ogóle oraz raczej oceniają powodzenie produktu, a nie badań nad nim. Konkluzją jest stwierdzenie, że kierownicy projektów winni skupiać uwagę na tzw. kluczowych czynnikach powodzenia (metoda ta wywodzi się z reguły Pareto i polega na dążeniu do wskazania nielicznego zbioru 8

9 czynników wpływających w decydującym stopniu na wynik końcowy). Dalej są referowane wyniki badań różnych autorów zmierzające do zidentyfikowania owych czynników, ale ponownie są to wnioski dotyczące najróżniejszych projektów, niekoniecznie związane z badaniami klinicznymi. Finalna konkluzja wskazuje, że najczęściej za istotny czynnik sukcesu uznaje się w literaturze przedmiotu atrybuty kierownika projektu i jego zachowanie. Biorąc pod uwagę to, że wniosek ten nie wypływa z analizy w sensie Pareto czynników powodzenia projektów badań klinicznych można go uznać za wątpliwy. Podrozdział dotyczący skuteczności w zarządzaniu projektami jest bardzo niejasny. Z jednej strony wiele określeń i tez jest powtórzonych w relacji do poprzedniego podrozdziału, a z drugiej strony znajduje się w nim wiele zaskakujących stwierdzeń, np. powodem każdego działania podejmowanego przez organizacje jest jego sprawność (s. 147), czy Kotarbiński definiuje skuteczność w zarządzaniu projektami (tamże) żadne z nich nie jest prawdziwe. Podstawowym źródłem tego stanu rzeczy jest w moim przekonaniu niewłaściwy dobór źródeł literaturowych, którymi powinny być publikacje prakseologiczne. W kolejnym fragmencie definiowane jest pojęcie kompetencji. Sądzę, że najlepszy wykład w tej sprawie jest przedstawiony w opracowaniu prof. J.Orczyka (Wokół pojęć kwalifikacji i kompetencji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 3-4, 2009, s ), z którego wynika że istnieje różnica w ujęciach amerykańskich i brytyjskich. W rozprawie w zasadzie nie określono, które stanowisko założono jako obowiązujące. Te ustalenia definicyjne są w rozprawie pomostem do identyfikacji kompetencji kierownika projektu. Tu też można znaleźć wiele przytoczonych koncepcji raczej nieanalizowanych, ani ocenianych, tylko prezentowanych. Wadą jest ponadto mieszanie zagadnienia kompetencji menedżera z cechami przywódcy. Dopiero w końcowym fragmencie tego podrozdziału znajdują się rozważania dotyczące kompetencji kierowników projektów badań klinicznych. Ostatnia część rozdziału dotyczy wymagań stawianych kierownikom projektów na rynku pracy. Są to zestawienia opracowane na podstawie analiz ogłaszanych ofert pracy. Niestety nie sprecyzowano liczebności analizowanych ogłoszeń i ich źródeł. Wartość merytoryczna tego rozdziału nie jest jednoznaczna. Zapewne ogólna orientacja w poruszanych zagadnieniach była potrzebna Autorce w toku przygotowywania rozprawy, ale nie wszystkie problemy należało lokować w ostatecznej redakcji treści. Rozdział piąty referuje założenia metodyczne i wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przez Doktorantkę. Badania te miały charakter jakościowy i ilościowy. Badania jakościowe przeprowadzono metodą telefonicznego wywiadu pogłębionego. Ich 9

10 celem było zebranie informacji i ustalenie listy czynników skuteczności zarządzania projektami badań klinicznych. Były to zatem swoiste oceny eksperckie, które stały się punktem wyjścia do konfrontacji wniosków ze studium literatury z opiniami praktyków i pozwoliły opracować narzędzia badawcze dla badań ilościowych. Ciekawym spostrzeżeniem są informacje o odmiennym postrzeganiu tych czynników przez kierowników projektów (dla nich liczy się jakość zespołowej pracy) i przez monitorów (dla nich najważniejsza jest satysfakcja klienta). Badania ilościowe polegały na ankietyzacji 124 respondentów, z których 97 zwróciło ankietę (spośród nich 12 ankiet odrzucono). Ostatecznie wykorzystano 85 wypełnionych ankiet. W dalszej części rozdziału znajduje się wyczerpująca charakterystyka próby badawczej z wykorzystaniem klasycznych kryteriów analitycznych. Statystyczne opracowanie merytorycznych wyników ankietyzacji przeprowadzono przy pomocy pakietu statystycznego STATISTICA. Opracowanie ma charakter statystyki opisowej. Opis taki został przeprowadzony dla każdej z 4 części ankiety, w których to częściach zbierano opinie o różnych grupach czynników warunkujących zarządzanie projektami badań klinicznych oraz o charakterystyce respondentów. W części 1 i 2 zaprojektowana metoda translacji statystycznych danych pierwotnych na hierarchizacje istotności poszczególnych czynników jest logiczna i nie budzi wątpliwości. Istotność ta została zaprezentowana w układach tabelarycznych, na wykresach radarowych i przez zapis słowny. W części 3 wykorzystano wykresy kołowe i liniowe, które lepiej ilustrują oceny respondentów co do cech charakteru najlepszych kierowników projektów. Wewnątrz poszczególnych grup czynników wyniki statystyczne wygładzono posługując się analizą błędów standardowych średniej. Pomiędzy grupami porównanie dokonano przy pomocy testu t-studenta. Ogólnie oceniając zastosowaną metodę badań empirycznych można stwierdzić, że poprawnie skonstruowano ankietę i udanie ją statystycznie opracowano. Jakkolwiek wykorzystano klasyczne techniki analizy opisowej, to jednak metodyka jako całość nosi znamiona oryginalności, bowiem została zaprojektowana na potrzeby tego właśnie badania. Jest to niewątpliwie mocna strona rozprawy. Metoda badawcza jest też skuteczna, ponieważ bezpośrednio prowadzi do realizacji celu badań, czyli identyfikacji kluczowych czynników skuteczności zarządzania projektami badań klinicznych. Ostatnie trzy podrozdziały to prezentacja wyników ankiety, jak sądzę, niepotrzebnie komentowana przez odwołania do literatury (zapewne w intencji Autorki ma to dodatkowo uzasadniać poprawność osiągniętych rezultatów). Z poznawczego i utylitarnego punktu widzenia najistotniejszym jest rozdział ostatni, który może być uznany za model skutecznego zarządzania projektem badania klinicznego. 10

11 Model ten został przedstawiony schematycznie na rysunku nr 27. Doktorantka nie ograniczyła się jednak tylko do zaprezentowania wyników poznawczych swych badań, lecz ponadto skonstruowała narzędzie pomocne w procesie doboru kierownika projektu badania klinicznego (narzędzie procesu kadrowego). Narzędziem tym jest profil kompetencyjny takiego kierownika. To osiągnięcie jest godne podkreślenia, bo stanowi zadośćuczynienie praktycznej naturze nauki o zarządzaniu. W tym rozdziale można także znaleźć ogólną ocenę, iż sformułowane na wstępie hipotezy badawcze zostały potwierdzone. Ta konstatacja jest jak sądzę dość marginalna w rozprawie. 4 Jakość edytorska rozprawy Z edytorskiego punktu widzenia rozprawę oceniam jako dobrą. Tekst jest przejrzysty i poprawny językowo. Ujęcie strukturalne rozprawy jest logiczne i przemyślane. Korekta tekstu w większości fragmentów staranna, chociaż można także znaleźć błędy językowe (ale w tak obszernym tekście jest to nieuniknione). Autorka powołuje się na relatywnie dużą liczbę pozycji literaturowych, w znakomitej większości akuratnie dobranych i istotnie przywołujących najważniejsze współczesne poglądy i koncepcje. 5 Konkluzje Każda praca naukowa ma zwykle lepsze i gorsze fragmenty. Logika recenzji skłania do skoncentrowania się na tym, co dyskusyjne i nieprzekonujące. W tym miejscu pragnę jednak jasno stwierdzić, że w recenzowanej rozprawie jest znacznie więcej fragmentów lepszych niż gorszych. Większość ze sformułowanych wyżej uwag ma postać wątpliwości o dyskusyjnym charakterze, a ich intencją jest skłonienie Autorki do zastanowienia się nad możliwościami udoskonalenia własnego warsztatu naukowego i rezultatów swej pracy doktorskiej. W szczególności można sformułować pytania: - z metodycznego punktu widzenia, dlaczego przygotowując badania jakościowe i ilościowe pominięto problem ich reprezentatywności, - z językowego punktu widzenia, jaką konwencję językową stosuje Autorka w odniesieniu do pojęć: skuteczność, efektywność, powodzenie, sukces i porażka, 11

12 - z merytorycznego punktu widzenia, czy model skutecznego zarządzania projektem badań klinicznych i wynikający z niego profil kompetencyjny ich kierownika posiadają uniwersalny charakter, czy też są ograniczone kulturowo i w konsekwencji geograficznie, z powodu zakresu przestrzennego badań empirycznych? Ogólnie biorąc można stwierdzić, co następuje: a) Problem badawczy jest aktualny i niewątpliwie oryginalny, b) Zastosowana metodyka badawcza jest racjonalna, spójna i skuteczna z punktu widzenia założonych celów, c) Opracowanie statystyczne wyników ankiety jest nie tylko wyczerpujące, lecz ma charakter oryginalnego i autorskiego zastosowania tradycyjnych technik, d) Rozprawa kończy się zarówno osiągnięciami poznawczymi, jak i utylitarnymi. Dobór, sformułowanie, analiza i rozwiązanie problemu naukowego oraz osiągnięte wyniki wskazują na wysoki stopień dojrzałości naukowej Autorki i możliwość kwalifikowania tej rozprawy jako podstawy dopuszczenia do publicznej obrony na stopień doktora w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu w dziedzinie nauk ekonomicznych. /Piotr Banaszyk/ 12

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Pradeep Kumar pt. The Determinants of Foreign

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Pradeep Kumar pt. The Determinants of Foreign Prof. dr hab. Sławomir I. Bukowski, prof. zw. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny Im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny Katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych Recenzja rozprawy

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Barbara Kożuch Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Barbara Kożuch Uniwersytet Jagielloński prof. dr hab. Barbara Kożuch Uniwersytet Jagielloński RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Danuty Trybuch pt. Proces audytu i warunki doskonalenia systemu zarządzania jakością na przykładzie urzędów

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE Temat pracy Problemowe ujęcie tematu pracy Nowatorski charakter Oryginalność ujęcia tematu Powiązanie tematu pracy z problematyką stażu, praktyk, realnym

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. Znaczenie strategii marketingowej w Prof. zw. dr hab. Marian Noga Wyższa Szkota Bankowa we Wrocławiu RECENZJA rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w zarządzaniu podmiotem leczniczym będącym spółką

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r.

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia standardów pracy dyplomowej magisterskiej i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy narzędzia aplikacje

Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy narzędzia aplikacje RECENZJE Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy narzędzia aplikacje Autor: red. Marta Juchnowicz Wydawnictwo PWE Warszawa 2014 Przedstawiona mi do recenzji książka zatytułowana Zarządzanie kapitałem ludzkim.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013. 30 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013. 30 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013 30 kwietnia 2013 r. W sprawie: korekty do Regulaminu procedur dyplomowych dla I i II stopnia studiów na Wydziale Ekonomii i Informatyki,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARZE Kierunek studiów zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Ludmiły Walaszczyk pt.: Model ewaluacji programów badawczych w obszarze innowacji technicznych

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Ludmiły Walaszczyk pt.: Model ewaluacji programów badawczych w obszarze innowacji technicznych Prof. dr hab. Michał Trocki Warszawa, 20 kwietnia 2015 r. Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Ludmiły Walaszczyk pt.: Model ewaluacji programów

Bardziej szczegółowo

Etapy modelowania ekonometrycznego

Etapy modelowania ekonometrycznego Etapy modelowania ekonometrycznego jest podstawowym narzędziem badawczym, jakim posługuje się ekonometria. Stanowi on matematyczno-statystyczną formę zapisu prawidłowości statystycznej w zakresie rozkładu,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

Podstawa formalna recenzji: pismo Pana Dziekana Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej z dnia 25.02.2013 r.

Podstawa formalna recenzji: pismo Pana Dziekana Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej z dnia 25.02.2013 r. Prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski Politechnika Wrocławska Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Zakład Logistyki i Systemów Transportowych Wyb. Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław Wrocław, 1.05.2013

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

H3: Interakcje z otoczeniem wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną. H4: Projekty edukacyjne wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną.

H3: Interakcje z otoczeniem wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną. H4: Projekty edukacyjne wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną. Streszczenie pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem naukowym prof. nadzw. dr. hab. Wojciecha Czakona Zdolność absorpcyjna organizacji uczącej się mgr Regina Lenart Praca doktorska podejmuje problematykę

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów:

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Stopień studiów: II Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Hotelarstwo i Gastronomia, Obsługa

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 11

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 11 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 11 1. CHARAKTERYSTYCZNE CECHY NAUKI... 13 1.1. Pojęcie nauki...13 1.2. Zasady poznawania naukowego...15 1.3. Cele nauki...15 1.4. Funkcje nauki...16 1.5. Zadania nauki...17

Bardziej szczegółowo

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk Praca licencjacka Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk 1.Wymagania formalne 1. struktura pracy zawiera: stronę tytułową, spis treści, Wstęp, rozdziały merytoryczne (teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania skuteczności pracy kierownika w zarządzaniu międzynarodowymi projektami badań klinicznych

Uwarunkowania skuteczności pracy kierownika w zarządzaniu międzynarodowymi projektami badań klinicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Katedra Zarządzania Międzynarodowego Joanna Sokołowska-Więcek Uwarunkowania skuteczności pracy kierownika w zarządzaniu międzynarodowymi projektami badań klinicznych

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Tytuł: Zarządzanie ryzykiem finansowym w polskich przedsiębiorstwach działających w otoczeniu międzynarodowym Ostatnie dziesięciolecia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ocena problemu badawczego, tematu i zakresu rozprawy

Ocena problemu badawczego, tematu i zakresu rozprawy Warszawa, dn. 04.05.2014 r. Dr hab., prof. nadzw. SGH. Agnieszka Alińska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Katedra Skarbowości RECENZJA rozprawy doktorskiej Pana mgr Jerzego

Bardziej szczegółowo

REGUŁY ANALIZY TEKSTU NAUKOWEGO

REGUŁY ANALIZY TEKSTU NAUKOWEGO REGUŁY ANALIZY TEKSTU NAUKOWEGO (według Mieczysława Gogacza) Plan i cel prezentacji PLAN 1. Odróżnianie pytań badawczych od odpowiedzi 2. Analiza pytań badawczych 3. Analiza odpowiedzi 4. Precyzowanie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Menedżer projektów EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Opis efektów kształcenia Symbol efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu ostatnich kilku dekad diametralnie zmienił się charakter prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wymagania dotyczące pracy magisterskiej Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wprowadzenie: Praca magisterska, pisana pod kierunkiem opiekuna naukowego powinna

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia)

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia) Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia) 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr 1/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy y/ ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: BADANIA MARKETINGOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Program Studiów Doktoranckich Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Program Studiów Doktoranckich Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk Program Studiów Doktoranckich Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk ROK Obowiązkowe Fakultatywne 1 RAZEM (obowiązkowe + fakultety) I praca pisemna A/ 6 2 seminarium promotorskie

Bardziej szczegółowo

Procedura WSZJK P-WSZJK-11

Procedura WSZJK P-WSZJK-11 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku Procedura WSZJK P-WSZJK-11 OCENA PRACY DYPLOMOWEJ Symbol: P-WSZJK-11 Data: 24.04.2015 Wydanie: 2 Status: obowiązująca Zatwierdził: Senat PWSZ im.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

rozprawy doktorskiej mgr M agdy W ojdyła-bednarczyk

rozprawy doktorskiej mgr M agdy W ojdyła-bednarczyk drhab. Wiesława Lizińska Olsztyn, 16.11.2015 r. Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie R e c e n z ja rozprawy doktorskiej mgr

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Zaoczne Studia Doktoranckie z Ekonomii Warszawa, 14 grudnia 2014 Metodologia i metoda badawcza Metodologia Zadania metodologii Metodologia nauka

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia - profil praktyczny studia inżynierskie Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Do Czytelnika... 7

SPIS TREŚCI. Do Czytelnika... 7 SPIS TREŚCI Do Czytelnika.................................................. 7 Rozdział I. Wprowadzenie do analizy statystycznej.............. 11 1.1. Informacje ogólne..........................................

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 16 lipca 2015. prof. UG, dr hab. Małgorzata Lipowska Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański. Recenzja

Gdańsk, 16 lipca 2015. prof. UG, dr hab. Małgorzata Lipowska Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański. Recenzja Gdańsk, 16 lipca 2015 prof. UG, dr hab. Małgorzata Lipowska Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Joanny Preis-Orlikowskiej pt. Wpływ cukrzycy na jakość życia kobiet

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Krzysztofa Wacha w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC LICENCJACKICH W INSTYTUCIE NEOFILOLOGII W CHEŁMIE

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC LICENCJACKICH W INSTYTUCIE NEOFILOLOGII W CHEŁMIE ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC LICENCJACKICH W INSTYTUCIE NEOFILOLOGII W CHEŁMIE Przedstawione poniżej zalecenia dotyczą zasad realizacji prac licencjackich na kierunku Filologia oraz Stosunki Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Ocena. Prof. zw. dr hab. Bronisław Micherda Katedra Rachunkowości Finansowej Wydział Finansów Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Ocena. Prof. zw. dr hab. Bronisław Micherda Katedra Rachunkowości Finansowej Wydział Finansów Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Prof. zw. dr hab. Bronisław Micherda Katedra Rachunkowości Finansowej Wydział Finansów Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Ocena rozprawy doktorskiej mgr. Marka Wierzbińskiego nt. Prezentacja opcji menedżerskich

Bardziej szczegółowo

Anna Dudak SAMOTNE OJCOSTWO

Anna Dudak SAMOTNE OJCOSTWO SAMOTNE OJCOSTWO Anna Dudak SAMOTNE OJCOSTWO Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 2006 Copyright by Anna Dudak Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006 Recenzent: prof. zw. dr hab. Józef Styk Redakcja

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI

INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI Autor: Stanisław Kasiewicz, Waldemar Rogowski, Wstęp Po ukazaniu się książek Płaski świat Thomasa L. Friedmana i Wędrujący świat Grzegorza Kołodki

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM WYDZIAŁ FINANSÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM (tekst zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Finansów dnia 16 listopada 2009 r.) I. Wymogi regulaminowe 1. Praca

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w Warszawie STUDIUM MAGISTERSKIE Kierunek: Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Karol Walędzik Nr albumu: 26353 Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście. Rozdział pochodzi z książki:

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście. Rozdział pochodzi z książki: Rozdział pochodzi z książki: Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi. Tytuł rozdziału 6: Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście adaptacyjne

Bardziej szczegółowo

Metodyka zarządzania projektami

Metodyka zarządzania projektami Metodyka zarządzania projektami Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik Gliwice 2015 r. Wykłady: Zarządzanie projektem Andrzej Karbownik https://woiz.polsl.pl/moodle/file.php?file=/185/wyklad.pdf 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Aspekty kształcenia WIEDZA I stopień II stopień III stopień Wiedza dotycząca fundamentów nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, na poziomie

Bardziej szczegółowo

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Gmina - Miasto Płock Towarzystwa Wiedzy w Płocku Stowarzyszenia PLAN I HARMONOGRAM PROCESU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne Uczniowie klas II gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Udział w projekcie jest

Bardziej szczegółowo

Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach 3 edycji Grantów Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach 3 edycji Grantów Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Recenzja: prof. dr hab. Jan W. Wiktor Redakcja: Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Rysunki na okładce i w rozdziałach Fabian Pietrzyk Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 3 w Nidzicy.

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 3 w Nidzicy. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 34/10 Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Nidzicy z dnia 10.11.2010 r. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 3 w Nidzicy. 1. Uczeń klasy pierwszej,

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kopański Kraków 20.11.2013 r. Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kopański Kraków 20.11.2013 r. Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kopański Kraków 20.11.2013 r. Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Recenzja Pracy doktorskiej mgr Agnieszki Strzeleckiej PT. Możliwości wspierania

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU. Studia stacjonarne II stopnia. Profil ogólnoakademicki i praktyczny.

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU. Studia stacjonarne II stopnia. Profil ogólnoakademicki i praktyczny. EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU TABELA ODNIESIEŃ Studia stacjonarne II stopnia Profil ogólnoakademicki i praktyczny Obszar sztuki Dziedzina - sztuki plastyczne Dyscyplina -

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe)

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe) Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Demografia Wydział Nauk Ekonomicznych UW Warszawa, 4 listopada 2008 Najważniejsze rodzaje badań Typy badań Podział wg celu badawczego Badania eksploracyjne

Bardziej szczegółowo

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych 1. Informacje ogólne Prawo autorskie Student przygotowujący pracę dyplomową (licencjacką/magisterską) powinien zapoznać się z przepisami wynikającymi z "Ustawy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 Odpowiada na pytania: Jaka część projektów IT kończy się w Polsce sukcesem? Jak wiele projektów sponsorowanych jest przez instytucje publiczne? Czy kończą się

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Instytut Ekonomiczny ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH 1. Założenia ogólne Napisanie pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej jest jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w regulaminie

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w regulaminie KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ Część I: Kryteria formalne podlegające weryfikacji na etapie oceny merytorycznej Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Obserwacja pracy/work shadowing

Obserwacja pracy/work shadowing Temat szkolenia nieformalnego: Obserwacja pracy/work shadowing 1. Cele szkolenia Celem szkolenia jest przyśpieszenie procesu aklimatyzacji nowego pracownika w firmie oraz podwyższenie poziomu jego kompetencji,

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r.

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem - agenda Zarządzanie ryzykiem - definicje Ryzyko - niepewne

Bardziej szczegółowo

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem pod redakcją Adama Stabryły Kraków 2011 Książka jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Analiza zmian i tendencje rozwoju rynku ubezpieczeń komunikacyjnych

Spis treści. 1. Analiza zmian i tendencje rozwoju rynku ubezpieczeń komunikacyjnych Spis treści Wstęp... 9 1. Analiza zmian i tendencje rozwoju rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce... 11 1.1. Charakterystyka i regulacje prawne rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Europie... 11 1.2.

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Opracowała Janina Nowak WOM Gorzów Wlkp. 2006 Co to jest projekt edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Zakład Jakości Zarządzania

Prof. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Zakład Jakości Zarządzania Warszawa, dn. 1.08.2015 r. Prof. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Zakład Jakości Zarządzania Recenzja pracy doktorskiej Mgr Moniki Małgorzaty Wojcieszak pt.: Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

Język polski: wymagania edukacyjne

Język polski: wymagania edukacyjne Język polski: wymagania edukacyjne 1. Wypowiedzi ustne. Ocenie podlegają: - zgodność z tematem, poprawność merytoryczna, - zachowanie odpowiedniej kompozycji wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie),

Bardziej szczegółowo

Opis: Z recenzji Prof. Wojciecha Bieńkowskiego

Opis: Z recenzji Prof. Wojciecha Bieńkowskiego Tytuł: Konkurencyjność przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych w Polsce. Perspektywa mikro-, mezo- i makroekonomiczna Autorzy: Magdalena Majchrzak Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2012 Opis: Praca

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK Kierunkowe Efekty Kształcenia Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Stopień: 1. (studia licencjackie) Kierunek: Europeistyka Rok semestr: 2012/13 zimowy Kod KEK Status Kategoria Profil

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPRACOWYWANIA PRACY DYPLOMOWEJ

ZASADY OPRACOWYWANIA PRACY DYPLOMOWEJ WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14 INŻYNIERSKA PRACA DYPLOMOWA na kierunku Budownictwo ZASADY OPRACOWYWANIA PRACY DYPLOMOWEJ Warszawa 2011/2012 r.

Bardziej szczegółowo

1. ŹRÓDŁA WIEDZY O ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU ORAZ JEJ DOTYCHCZASOWY ROZWÓJ

1. ŹRÓDŁA WIEDZY O ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU ORAZ JEJ DOTYCHCZASOWY ROZWÓJ Władysław Kobyliński Podstawy współczesnego zarządzania Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi Łódź - Warszawa 2004 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE... 7 1. ŹRÓDŁA WIEDZY O ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza KLUCZOWE KONTEKSTY PROWADZENIA NEGOCJACJI W SPRAWIE PRACY

Część pierwsza KLUCZOWE KONTEKSTY PROWADZENIA NEGOCJACJI W SPRAWIE PRACY SPIS TREŚCI Wstęp 9 Część pierwsza KLUCZOWE KONTEKSTY PROWADZENIA NEGOCJACJI W SPRAWIE PRACY Rozdział 1. Praca, rynek pracy i bezrobocie w perspektywie psychospołecznej... 15 Wprowadzenie 15 1.1. Praca

Bardziej szczegółowo

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia 1. Nazwa kierunku: SOCJOLOGIA 2. Stopień studiów: pierwszy 3. Profil: ogólnoakademicki 4. Obszar: nauki społeczne 5. Sylwetka absolwenta Absolwent posiada ogólną wiedzę o rodzajach struktur, więzi i instytucji

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA. Informacja o prowadzonych w jednostce kierunkach studiów i ocenach, jakie zostały sformułowane przez PKA:

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA. Informacja o prowadzonych w jednostce kierunkach studiów i ocenach, jakie zostały sformułowane przez PKA: WZÓR RAPORT SAMOOCENY Nazwa szkoły wyższej: OCENA INSTYTUCJONALNA założona przez 1... w roku... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej podlegającej ocenie instytucjonalnej: Informacja o prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Bogdan Miedziński PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Dorocie żonie, wiernej towarzyszce życia 1 SPIS TREŚCI Wstęp................................................. 9 1. Zarządzanie projektami z lotu ptaka....................

Bardziej szczegółowo

dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG, kierownik Zakładu Psychologii Penitencjarnej i Resocjalizacji Instytutu Psychologii UG:

dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG, kierownik Zakładu Psychologii Penitencjarnej i Resocjalizacji Instytutu Psychologii UG: Niedostosowanie społeczne nieletnich. Działania, zmiana, efektywność. Justyna Siemionow Publikacja powstała na podstawie praktycznych doświadczeń autorki, która pracuje z młodzieżą niedostosowaną społecznie

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: Załącznik do uchwały nr 145/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Administracja studia drugiego stopnia poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby 1.10.2011-30.04.2013 WYKONAWCA: HABITAT SP. Z O.O. UL. 10 LUTEGO 37/5 GDYNIA SPIS TREŚCI Sprawozdanie z działań ewaluacyjnych... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Relacja z sesji plenarnej Komitetu Nauk o Finansach PAN

Relacja z sesji plenarnej Komitetu Nauk o Finansach PAN prof. dr hab. Małgorzata Zaleska Szkoła Główna Handlowa Relacja z sesji plenarnej Komitetu Nauk o Finansach PAN W ramach konferencji Katedr Finansowych Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego,

Bardziej szczegółowo