RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR JOANNY SOKOŁOWSKIEJ-WI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR JOANNY SOKOŁOWSKIEJ-WI"

Transkrypt

1 Prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Poznań, 20 maja 2014r. Katedra Logistyki Międzynarodowej Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR JOANNY SOKOŁOWSKIEJ-WIĘCEK PT. UWARUNKOWANIA SKUTECZNOŚCI PRACY KIEROWNIKA W ZARZĄDZANIU MIĘDZYNARODOWYMI PROJEKTAMI BADAŃ KLINICZNYCH 1 Wprowadzenie Recenzowana rozprawa doktorska składa się z 6 rozdziałów poprzedzonych wstępem i podsumowanych zakończeniem, ponadto załączono spisy wykorzystanej literatury i opracowanych tabel oraz rysunków, a także z trzech załączników prezentujących wykorzystaną w toku badań ankietę oraz tabele będące integralnym składnikiem statystycznego opracowania wyników badań. Rozprawa posiada teoretyczno empiryczny charakter, tzn. w pierwszych trzech rozdziałach przedstawiono wyniki studium literatury w przedmiotowej dziedzinie, a następne dwa rozdziały poświęcono prezentacji rezultatów oryginalnych badań empirycznych przeprowadzonych przez Autorkę. Poniższa ocena rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w pierwszej kolejności ze względu na kryteria poprawności sformułowania zadania badawczego, jej jakości merytorycznej, a następnie ze względu na kryteria jakości edytorskiej.

2 2 Ocena sformułowania zadania badawczego Na podkreślenie zasługuje niewątpliwie trafność podjętej tematyki badawczej, zarówno z naukowego, jak i praktycznego punktu widzenia. Zagadnienie poświęcone pracy kierownika w zarządzaniu projektami międzynarodowych badań klinicznych jest złożone pod względem koncepcyjnym i metodologicznym, co wyraża się zróżnicowaniem opublikowanych stanowisk i poglądów rozmaitych autorów. Stan taki stwarza możliwość dokonania analizy i krytycznego przeglądu istniejących podejść, koncepcji i dyrektyw praktycznych oraz dążenia do ich usystematyzowania. Sam wybór problematyki badawczej przez Autorkę jest więc świadectwem umiejętności oceny sytuacji w naukach ekonomicznych i naukach o zarządzaniu. Jednocześnie odniesienie przedmiotowe tematyki do zakresu międzynarodowego nadaje rozważanej tematyce bezsprzeczny walor aktualności i utylitarności. Wybór tematu rozprawy uważam więc za trafny i ze wszech miar uzasadniony. Z metodologicznego punktu widzenia na uznanie zasługuje ogólna poprawność metodyczna rozprawy. Autorka bardzo konsekwentnie dokonuje analizy stanu wiedzy za pomocą studiów literatury. Następnie wykorzystując opracowany materiał teoretyczny, przechodzi do zaprogramowania własnych badań w przedmiotowym zakresie i prezentuje ich rezultaty. Konsekwentny i logiczny wywód naukowy prowadzony w rozprawie jest świadectwem wysokich kompetencji metodologicznych Autorki. Podstawowym problemem badawczym rozprawy jest wpływ czynników związanych ze sposobem zarządzania projektem, z kompetencjami kierownika projektu, na powodzenie projektu badania (s. 7). Jest to deklaracja gramatycznie trudna w interpretacji, z powodu braku jakiegokolwiek spójnika między wskazanymi czynnikami powodzenia. Nie jest jasne czy chodzi o sposób zarządzania, w tym o kompetencje kierownika, czy też idzie o sposób zarządzania i kompetencje kierownika (dalsza lektura sugeruje takie właśnie pojmowanie intencji Doktorantki). Przyjmując to drugie rozumienie należy się spodziewać dążenia do: po pierwsze, identyfikacji czynników konstytuujących sposób zarządzania projektem, po drugie, identyfikacji czynników związanych z kompetencjami kierownika projektu oraz po trzecie, sprawdzenie jak zmienność tych czynników oddziałuje na zmiany powodzenia projektu. To pierwsze rozumienie intencji Doktorantki pozwoliłoby wyłączyć badanie czynników wymienionych na pierwszym miejscu. Niezależnie od wszystkiego należy się spodziewać oczywiście ustalenia kryteriów oceny tego powodzenia. Ponieważ w naukach o zarządzaniu powodzenie rozumie się (przynajmniej w polskiej tradycji badawczej wywodzonej z prakseologicznej myśli o zarządzaniu) jako zbliżanie się do 2

3 stanu ocenianego pozytywnie ze względu na przyjęte kryteria tej oceny, to nie do końca jest zrozumiałe posługiwanie się przez Doktorantkę pojęciami sukcesu i porażki (np. s. 8). Zbliżanie się nie oznacza oceny zero-jedynkowej. Według deklaracji Doktorantki celem badawczym rozprawy jest identyfikacja oraz hierarchizacja kompetencji liderów projektów, pozwalających na skuteczne zarządzanie projektami międzynarodowych badań klinicznych, wskazanie krytycznych dla osiągnięcia sukcesu projektu badania klinicznego (s. 9) Ten cel został rozbity na cele szczegółowe Po pierwsze, określenie roli i odpowiedzialności kierownika projektu badania klinicznego. Po drugie, identyfikacja kluczowych kompetencji kierowników projektów w zakresie skutecznego zrządzania projektami badania klinicznego. Po trzecie, budowa modelu skutecznego zarządzania projektem międzynarodowego badania klinicznego. (s. 9). Główny cel pracy jednoznacznie akcentuje koncentrację na kompetencjach liderów, ale po pierwsze, Doktorantka zakłada ich analizę ze względu na skuteczność zarządzania, co sugeruje synonimiczne pojmowanie wcześniej używanego pojęcia powodzenia i tu użytego pojęcia skuteczności oraz po drugie, ponownie nieużywanie spójników utrudnia interpretację tego zamierzenia badawczego, ponieważ nie wiadomo czy chodzi o wpływ na skuteczność zarządzania i wyznaczenie krytycznych czynników sukcesu, czy też o coś innego. Zamienne posługiwanie się skutecznością i powodzeniem jest w moim przekonaniu nie do końca uprawnione, bowiem w literaturze nauk o zarządzaniu (raz jeszcze podkreślam w szczególności w ich prakseologicznym nurcie) wyraźnie różnicuje się te pojęcia. Skuteczność oznacza badanie relacji osiąganych skutków z planowanymi celami, a powodzenie (którego definicję wyżej już przywołano) dopuszcza większą swobodę wyboru kryteriów oceny. Oddzielnego namysłu wymaga pojęcie krytycznych czynników sukcesu (ewentualnie powodzenia czy skuteczności). Deklaracja Doktorantki jest następująca przez czynniki krytyczne należy uważać te, które mogą wystąpić i wpłynąć na zakończenie projektu w zaplanowanym terminie, w ramach założonego budżetu, zgodnie ze sformułowanymi wymogami przy zachowaniu zadowolenia klienta, interesariuszy projektu i członków zespołu projektowego (s. 7). Ta interpretacja jest zgodna z klasycznymi określeniami cytowanymi w literaturze poświęconej zarządzaniu projektami, chociaż sformułowanie ze wstępu do rozprawy nie jest precyzyjne. Albowiem zapis jest taki: krytyczne czynniki to czynniki itd., czyli określenie tautologiczne. Autorzy z dziedziny zarządzania projektami definiują to pojęcie jako zasadnicze cechy projektu lub zdarzenia, które mogą itd. Można więc przyjąć, że krytyczne czynniki powodzenia zarządzania projektami to cechy samego projektu lub 3

4 zdarzenia towarzyszące projektowi, które pozwalają osiągnąć zaplanowane skutki projektu, w tym wypadku badania klinicznego. Lektura rozprawy jako całości dowodzi, że Autorka właściwie i ze zrozumieniem używa przytaczanych terminów, chociaż we wstępie są one niejednoznaczne. Niemniej problem badawczy i cele postępowania badawczego są oryginalne i poza sposobem ich wyrażenia zasługują na wysoką ocenę. Przyjęta przez Doktorantkę procedura badawcza ma teoretyczno-empiryczny charakter (s.10). Problem badawczy jest rozwiązywany poprzez dążenie do założonych celów badawczych w toku weryfikowania hipotez naukowych (s.9), sformułowanych na podstawie studiów literatury i doświadczeń własnych. Dwie z tych hipotez odwołują się do kryteriów ocennych, mianowicie, po pierwsze, kompetencje miękkie mają najważniejsze znaczenie dla osiągnięcia sukcesu w projekcie i po drugie, umiejętność dobrej organizacji pracy kierownika projektu ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zarządzania projektem i osiągnięcia sukcesu w projekcie. Rozumiem więc, że Doktorantka przypuszcza, iż sukces projektu badania klinicznego zależy w najwyższym stopniu od cech lub zdarzeń miękkich oraz od organizacji pracy kierownika. Jedna z hipotez wskazuje na istnienie relacji koniecznego warunkowania, mianowicie umiejętności komunikacyjne kierownika projektu przesądzają o skuteczności zarządzania projektami badań klinicznych. Doktorantka formułuje więc przypuszczenie o charakterze współzależności, że doskonalenie albo pogarszanie umiejętności kierownika projektu wpływa na odpowiednio podwyższanie albo obniżanie skuteczności zarządzania projektami (czyli zbliżania albo oddalanie skutków i celów). Takie hipotezy uważam za sensowne i poznawczo wartościowe. Przypuszczenia ocenne zwracają uwagę na istotne czynniki skuteczności, a przypuszczenie o współzależności pokazuje związek korelacyjny. Wątpliwości, w moim przekonaniu, budzi hipoteza, że niezbędnym elementem dla efektywnego kierowania zespołem w projektach badań klinicznych wydaje się zbudowanie autorytetu, nie tylko formalnego, ale także autorytetu osobistego kierownika. Jest to przypuszczenie wyrażone niezrozumiale. Dlaczego nie użyto pojęcia czynnik skuteczności, tylko element efektywności (notabene efektywność zakłada porównywanie stosunku nabytków z ubytkami i jest czymś innym niż badanie zgodności skutków z celami, a taka perspektywa badawcza została założona w celu głównym), dlaczego stwierdza się, że coś się wydaje (wg słowników języka polskiego wydawać się to mieć wrażenie autentyczności zdarzenia nierzeczywistego, a w projektowanym badaniu chodzi przecież o analizę faktów), wreszcie czy autorytet formalny buduje się w toku ograniczonego 4

5 w czasie przedsięwzięcia projektowego, czy też go kierownik po prostu posiada (a wtedy nie chodziłoby o budowę, ale o decyzje kadrowe co do wyboru kierownika). Pomijając te wątpliwości semantyczne, przypuszczenie to odczytuję jako tezę, że kierownik musi mieć autorytet, co jest jednak truizmem (a truizmy nie powinny podlegać badaniom naukowym). Proces sprawdzania hipotez badawczych odbył się poprzez realizację naukowych badań ilościowych i jakościowych. Przeprowadzone przez Doktorantkę badania jakościowe posiadały charakter swobodnego wywiadu telefonicznego z 14 kierownikami zatrudnionymi w różnych państwach w firmie o statusie Contract Research Organization i z 10 monitorami badań klinicznych zatrudnionymi w polskim oddziale firmy PAREXEL. Takie ujęcie badawcze można uznać za oryginalne i dojrzałe koncepcyjnie, bowiem pozwalało na identyfikację listy czynników skuteczności zarządzania projektami badań klinicznych z dwóch perspektyw prowadzących projekty i monitorujących projekty. Istotnym walorem tej procedury badawczej jest niewątpliwie zastosowanie metody triangulacyjnej, która podwyższa jakość osiąganych rezultatów badawczych. Badania ilościowe oparto na ankiecie skierowanej do 124 respondentów. Próbę badawczą zaprojektowano jako zbiorowość monitorów badań klinicznych zatrudnionych w firmach CRO. Statystyczne opracowanie wyników zrealizowano w oparciu o dane z 85 ankiet uzyskanych od respondentów spełniających wymagania założonej próby badawczej. Można więc ocenić, że wykorzystane metody badań naukowych były zróżnicowane i sensownie dobrane do rozwiązania zadeklarowanego problemu badawczego. Jednak pominięcie reprezentatywności prób badawczych może budzić wątpliwości co do prawomocności osiągniętych rezultatów. Jak sądzę, w odniesieniu do badań jakościowych odpowiednią procedurą byłby dobór celowy respondentów i można sądzić, że zbiorowość licząca 24 jest wystarczającą do finalnego ustalenia listy czynników skuteczności zarządzania projektem badania klinicznego, po studiach literaturowych w tej dziedzinie. Ale Doktorantka nie podejmuje w ogóle tego zagadnienia. Nie wynik badań budzi więc wątpliwości, lecz brak świadomości metodologicznej. Badania ilościowe polegały na bardzo obszernej, wyczerpującej i szczegółowej analizie w zakresie statystyki opisowej uzyskanych danych pierwotnych. Ponieważ nie zastosowano metod analizy regresji (co nie jest zarzutem tylko stwierdzeniem faktu), to w konsekwencji niesformułowano żadnych wniosków o współzależności, które mogłyby aspirować opisu jakichś prawidłowości. Bardzo szczegółowa analiza statystyczna pozwoliła na wyjątkowo interesujące wnioski, wyprowadzone na podstawie opinii kompetentnych i doświadczonych respondentów. Wnioski te można uznać 5

6 za generalizacje historyczne o dużej oryginalności, które mogą służyć jako benchmarki w zarządzaniu projektami badań klinicznych. Takie ujęcie zmierza także do potraktowania badanej zbiorowości jako próby celowej. Raz jeszcze wypada żałować, że zagadnienie to nie zostało explicite podniesione w rozprawie. To zaniechanie nie wpływa jednak, z mojego punktu widzenia, na wartość rezultatów badawczych. 3 Jakość merytoryczna rozprawy Rozdział pierwszy jest poświęcony prezentacji istoty badań klinicznych oraz analizie i ocenie rynku badań klinicznych. Rozdział liczy aż 62 strony. W pierwszej kolejności została przedstawiona charakterystyka światowej i polskiej branży farmaceutycznej, zarówno w odniesieniu do producentów leków, jak i do handlujących lekami. Dane liczbowe zaprezentowane w tej części rozprawy mają charakter wtórny i odwołują się do rozmaitych opracowań zbiorczych. Nie ma tu wkładu autorskiego, poza logicznym zestawieniem wywodu. Charakterystyka branży farmaceutycznej jest ogólna i stanowi tło dla zasadniczych zagadnień podejmowanych w pracy. Kolejny podrozdział został poświęcony naświetleniu problematyki innowacyjności farmaceutycznej. Uzasadniono potrzebę takiej aktywności i wskazano na bariery na jakie napotykają polskie firmy farmaceutyczne. Szczególnie zaakcentowano znaczenie badań klinicznych dla innowacyjności farmaceutycznej oraz korzyści ekonomiczne i społeczne, jakie wynikają z ich prowadzenia w danym kraju. Na tym tle wskazano, że podstawowymi barierami ograniczającymi dynamikę wzrostu badań klinicznych w Polsce są rozwiązania prawno-administracyjne. Kolejny podrozdział referuje problematykę badania i rozwoju produktów leczniczych. Szczególnie dużo miejsca poświęcono omówieniu koncepcji cyklu życia produktu ze szczegółową analizą cyklu życia produktu leczniczego. Wskazano także na zjawisko malejącej rentowności innowacji farmaceutycznych i wynikający z tego spadek dynamiki innowacyjności w przedmiotowej dziedzinie. Szczegółowo zaprezentowano cykl powstawania nowego leku, którego wprowadzeniu na rynek towarzyszy zawsze przeważający odsetek eksperymentów nietrafionych. W tej części scharakteryzowano również proces realizacji badań klinicznych. W następnym podrozdziale dokonano analizy cyklu życia badania klinicznego. Dalej scharakteryzowano rynek badań klinicznych w Polsce i na świecie. W końcowej części pierwszego rozdziału scharakteryzowano działalność firm typu Contract Research Organizations. Zwraca uwagę, że bez stosownych wyjaśnień w tekście podrozdziału 6

7 Doktorantka rozwija akronim CRO jako clinical, a nie contract. Ogólnie biorąc w rozdział ten jest świadectwem dużego nakładu pracy Autorki, co pozwoliło niewątpliwie na lepsze zrozumienie swoistości oraz możliwości i ograniczeń badanego rodzaju aktywności rozwojowej i biznesowej. Wiele z fragmentów rozdziału można by jednak pominąć bez szkody dla jakości merytorycznej rozprawy, a z korzyścią dla jej zwartości i układu treści. Rozdział drugi jest z kolei poświęcony zagadnieniom zarządzania projektem badania klinicznego. Pierwszy fragment dotyczy analizy literaturowej definicji projektu i jego cyklu życia. Tytuł tego podrozdziału jest nieadekwatny do jego zawartości treściowej, bowiem etapom życia projektu jest poświęcony kolejny podrozdział. Podejście studialne jest klasyczne i polega na analizie i porównaniu przytoczonych definicji i koncepcji oraz sformułowaniu konkluzji wynikowych. W drugim podrozdziale, jak wyżej wskazano, znajduje się szczegółowa charakterystyka etapów i procesów zarządzania projektami, sporządzona na podstawie A Guide to the Project Management Body of Knowledge z 2003 roku, czyli jego 2 edycji, podczas gdy od 2012 roku dostępna jest już jego 5 edycja. Po tym wstępie Autorka przechodzi do prezentacji badania klinicznego z perspektywy aktywności kierownika projektu. W szczególności drobiazgowo są zaprezentowane zadania dotyczące planowania projektu badania klinicznego (m.in. przytacza się koncepcje i techniki SMART, Wykresy Gantta, czy PERT, a także pochodzące z lat 70-tych badania H.Mintzberga dotyczące tzw. folkloru pracy kierowniczej co jest, jak sądzę, luźno związane z zasadniczym tematem pracy i gmatwa tylko wywód podstawowy), realizacji badania klinicznego (ta charakterystyka jest bardzo zdawkowa, wręcz uboga na tle poprzedniej), kontroli badania klinicznego (prezentacja wielu zestawień numerycznych w zasadzie bez komentarzy własnych) i zakończenie projektu badania klinicznego (zaprezentowane jeszcze krócej niż zadanie realizacji). Zwraca uwagę że w poszczególnych fragmentach tego podrozdziału przywoływany jest PMBOK najczęściej z 2003 roku, ale też z 2006 roku bez podania przyczyn, dla których tak się dzieje. Wiele z przytaczanych zestawień nie ma w ogóle określonych źródeł bibliograficznych. Jakkolwiek logicznie biorąc rozdział posiada treści ważne z punktu widzenia całej rozprawy, to jest on redakcyjnie dość nieuporządkowany. Rozdział trzeci dotyczy cech szczególnych kierowania zespołem projektowym w badaniu klinicznym. W pierwszej kolejności charakteryzuje się kategorie uczestników projektu badania klinicznego i role jego kierownika. Znowu więc pojawiają się wątpliwości, co do tytułu tego podrozdziału, którym jest struktura organizacyjna projektu (w klasycznych ujęciach teorii struktur organizacyjnych rozważa się tu zagadnienia statusu zespołu 7

8 projektowego w organizacji jako całości oraz układu stanowisk organizacyjnych wewnątrz zespołu). Dalej prezentuje się rolę kierownika projektu w zarządzaniu zespołem projektowym, a potem atrybuty zarządzania wirtualnym i interdyscyplinarnym zespołem ludzkim. To problematyka bardzo ważna z punktu widzenia zarządzania projektami badania klinicznego, ze względu na rozproszenie geograficzne, wieloaspektowość problematyki badawczej i możliwości wykorzystania technologii informacyjno komunikacyjnych. Dalej w podobnym duchu analizowane są skutki międzynarodowego charakteru projektów badań klinicznych. Kolejny fragment dotyczy stylów kierowania. Jakkolwiek jest on merytorycznie poprawnie opracowany, to jednak w sensie funkcjonalnym budzi wątpliwości. Dlaczego podręcznikowe opracowanie tego zagadnienia jest częścią rozprawy? W zasadzie nie ma tu odpowiedzi na pytanie jaki styl kierowania jest najwłaściwszy w zachowaniu kierownika badań klinicznych. Jest natomiast przegląd teoretycznych koncepcji w dziedzinie istoty i efektywności stylów kierowania w ogóle. Ogólna ocena treści rozdziału jest zatem dwoista. Z jednej strony rozdział jest poprawnie opracowany, lecz z drugiej strony, zawiera fragmenty niepotrzebne w rozprawie. Rozdział czwarty traktuje o warunkach skuteczności zarządzania projektami oraz czynnikach wpływających na sukces projektu. Bardzo obszerną treściowo część tego rozdziału stanowi dyskusja nad znaczeniem pojęcia sukces projektu. Sądzę, że zagadnienie to winno być rozpatrywane w szerszej perspektywie biorącej pod uwagę dorobek względnie nowego nurtu teoretycznego w ramach nauk o zarządzaniu, mianowicie koncepcji zarządzania sprawnością biznesową (Business Performance Management) oraz związanej ze starszymi osiągnięciami polskiej myśli prakseologicznej. Ewolucja poglądów co do zarządzania sprawnością biznesową wskazuje na konieczność rozszerzania pola recepcji mierników wskaźników biznesowych (np. A. Neely formułuje koncepcję pryzmatu sprawnościowego). W tym duchu rozwijane są pomysły referowane w rozprawie. Wyżej zaprezentowałem prakseologiczny porządek terminologiczny. Na tym ogólnym tle Autorka redukuje koncepcję powodzenia projektu do zarządzania projektem badań klinicznych, które jest fragmentem cyklu życia produktu farmaceutycznego. Przytacza też dane wskazujące, że większość projektów zwykle kończy się niepowodzeniem. Te dane mogą jednak być mylące, bo nie dotyczą wyłącznie projektów badań klinicznych, lecz projektów biznesowych w ogóle oraz raczej oceniają powodzenie produktu, a nie badań nad nim. Konkluzją jest stwierdzenie, że kierownicy projektów winni skupiać uwagę na tzw. kluczowych czynnikach powodzenia (metoda ta wywodzi się z reguły Pareto i polega na dążeniu do wskazania nielicznego zbioru 8

9 czynników wpływających w decydującym stopniu na wynik końcowy). Dalej są referowane wyniki badań różnych autorów zmierzające do zidentyfikowania owych czynników, ale ponownie są to wnioski dotyczące najróżniejszych projektów, niekoniecznie związane z badaniami klinicznymi. Finalna konkluzja wskazuje, że najczęściej za istotny czynnik sukcesu uznaje się w literaturze przedmiotu atrybuty kierownika projektu i jego zachowanie. Biorąc pod uwagę to, że wniosek ten nie wypływa z analizy w sensie Pareto czynników powodzenia projektów badań klinicznych można go uznać za wątpliwy. Podrozdział dotyczący skuteczności w zarządzaniu projektami jest bardzo niejasny. Z jednej strony wiele określeń i tez jest powtórzonych w relacji do poprzedniego podrozdziału, a z drugiej strony znajduje się w nim wiele zaskakujących stwierdzeń, np. powodem każdego działania podejmowanego przez organizacje jest jego sprawność (s. 147), czy Kotarbiński definiuje skuteczność w zarządzaniu projektami (tamże) żadne z nich nie jest prawdziwe. Podstawowym źródłem tego stanu rzeczy jest w moim przekonaniu niewłaściwy dobór źródeł literaturowych, którymi powinny być publikacje prakseologiczne. W kolejnym fragmencie definiowane jest pojęcie kompetencji. Sądzę, że najlepszy wykład w tej sprawie jest przedstawiony w opracowaniu prof. J.Orczyka (Wokół pojęć kwalifikacji i kompetencji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 3-4, 2009, s ), z którego wynika że istnieje różnica w ujęciach amerykańskich i brytyjskich. W rozprawie w zasadzie nie określono, które stanowisko założono jako obowiązujące. Te ustalenia definicyjne są w rozprawie pomostem do identyfikacji kompetencji kierownika projektu. Tu też można znaleźć wiele przytoczonych koncepcji raczej nieanalizowanych, ani ocenianych, tylko prezentowanych. Wadą jest ponadto mieszanie zagadnienia kompetencji menedżera z cechami przywódcy. Dopiero w końcowym fragmencie tego podrozdziału znajdują się rozważania dotyczące kompetencji kierowników projektów badań klinicznych. Ostatnia część rozdziału dotyczy wymagań stawianych kierownikom projektów na rynku pracy. Są to zestawienia opracowane na podstawie analiz ogłaszanych ofert pracy. Niestety nie sprecyzowano liczebności analizowanych ogłoszeń i ich źródeł. Wartość merytoryczna tego rozdziału nie jest jednoznaczna. Zapewne ogólna orientacja w poruszanych zagadnieniach była potrzebna Autorce w toku przygotowywania rozprawy, ale nie wszystkie problemy należało lokować w ostatecznej redakcji treści. Rozdział piąty referuje założenia metodyczne i wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przez Doktorantkę. Badania te miały charakter jakościowy i ilościowy. Badania jakościowe przeprowadzono metodą telefonicznego wywiadu pogłębionego. Ich 9

10 celem było zebranie informacji i ustalenie listy czynników skuteczności zarządzania projektami badań klinicznych. Były to zatem swoiste oceny eksperckie, które stały się punktem wyjścia do konfrontacji wniosków ze studium literatury z opiniami praktyków i pozwoliły opracować narzędzia badawcze dla badań ilościowych. Ciekawym spostrzeżeniem są informacje o odmiennym postrzeganiu tych czynników przez kierowników projektów (dla nich liczy się jakość zespołowej pracy) i przez monitorów (dla nich najważniejsza jest satysfakcja klienta). Badania ilościowe polegały na ankietyzacji 124 respondentów, z których 97 zwróciło ankietę (spośród nich 12 ankiet odrzucono). Ostatecznie wykorzystano 85 wypełnionych ankiet. W dalszej części rozdziału znajduje się wyczerpująca charakterystyka próby badawczej z wykorzystaniem klasycznych kryteriów analitycznych. Statystyczne opracowanie merytorycznych wyników ankietyzacji przeprowadzono przy pomocy pakietu statystycznego STATISTICA. Opracowanie ma charakter statystyki opisowej. Opis taki został przeprowadzony dla każdej z 4 części ankiety, w których to częściach zbierano opinie o różnych grupach czynników warunkujących zarządzanie projektami badań klinicznych oraz o charakterystyce respondentów. W części 1 i 2 zaprojektowana metoda translacji statystycznych danych pierwotnych na hierarchizacje istotności poszczególnych czynników jest logiczna i nie budzi wątpliwości. Istotność ta została zaprezentowana w układach tabelarycznych, na wykresach radarowych i przez zapis słowny. W części 3 wykorzystano wykresy kołowe i liniowe, które lepiej ilustrują oceny respondentów co do cech charakteru najlepszych kierowników projektów. Wewnątrz poszczególnych grup czynników wyniki statystyczne wygładzono posługując się analizą błędów standardowych średniej. Pomiędzy grupami porównanie dokonano przy pomocy testu t-studenta. Ogólnie oceniając zastosowaną metodę badań empirycznych można stwierdzić, że poprawnie skonstruowano ankietę i udanie ją statystycznie opracowano. Jakkolwiek wykorzystano klasyczne techniki analizy opisowej, to jednak metodyka jako całość nosi znamiona oryginalności, bowiem została zaprojektowana na potrzeby tego właśnie badania. Jest to niewątpliwie mocna strona rozprawy. Metoda badawcza jest też skuteczna, ponieważ bezpośrednio prowadzi do realizacji celu badań, czyli identyfikacji kluczowych czynników skuteczności zarządzania projektami badań klinicznych. Ostatnie trzy podrozdziały to prezentacja wyników ankiety, jak sądzę, niepotrzebnie komentowana przez odwołania do literatury (zapewne w intencji Autorki ma to dodatkowo uzasadniać poprawność osiągniętych rezultatów). Z poznawczego i utylitarnego punktu widzenia najistotniejszym jest rozdział ostatni, który może być uznany za model skutecznego zarządzania projektem badania klinicznego. 10

11 Model ten został przedstawiony schematycznie na rysunku nr 27. Doktorantka nie ograniczyła się jednak tylko do zaprezentowania wyników poznawczych swych badań, lecz ponadto skonstruowała narzędzie pomocne w procesie doboru kierownika projektu badania klinicznego (narzędzie procesu kadrowego). Narzędziem tym jest profil kompetencyjny takiego kierownika. To osiągnięcie jest godne podkreślenia, bo stanowi zadośćuczynienie praktycznej naturze nauki o zarządzaniu. W tym rozdziale można także znaleźć ogólną ocenę, iż sformułowane na wstępie hipotezy badawcze zostały potwierdzone. Ta konstatacja jest jak sądzę dość marginalna w rozprawie. 4 Jakość edytorska rozprawy Z edytorskiego punktu widzenia rozprawę oceniam jako dobrą. Tekst jest przejrzysty i poprawny językowo. Ujęcie strukturalne rozprawy jest logiczne i przemyślane. Korekta tekstu w większości fragmentów staranna, chociaż można także znaleźć błędy językowe (ale w tak obszernym tekście jest to nieuniknione). Autorka powołuje się na relatywnie dużą liczbę pozycji literaturowych, w znakomitej większości akuratnie dobranych i istotnie przywołujących najważniejsze współczesne poglądy i koncepcje. 5 Konkluzje Każda praca naukowa ma zwykle lepsze i gorsze fragmenty. Logika recenzji skłania do skoncentrowania się na tym, co dyskusyjne i nieprzekonujące. W tym miejscu pragnę jednak jasno stwierdzić, że w recenzowanej rozprawie jest znacznie więcej fragmentów lepszych niż gorszych. Większość ze sformułowanych wyżej uwag ma postać wątpliwości o dyskusyjnym charakterze, a ich intencją jest skłonienie Autorki do zastanowienia się nad możliwościami udoskonalenia własnego warsztatu naukowego i rezultatów swej pracy doktorskiej. W szczególności można sformułować pytania: - z metodycznego punktu widzenia, dlaczego przygotowując badania jakościowe i ilościowe pominięto problem ich reprezentatywności, - z językowego punktu widzenia, jaką konwencję językową stosuje Autorka w odniesieniu do pojęć: skuteczność, efektywność, powodzenie, sukces i porażka, 11

12 - z merytorycznego punktu widzenia, czy model skutecznego zarządzania projektem badań klinicznych i wynikający z niego profil kompetencyjny ich kierownika posiadają uniwersalny charakter, czy też są ograniczone kulturowo i w konsekwencji geograficznie, z powodu zakresu przestrzennego badań empirycznych? Ogólnie biorąc można stwierdzić, co następuje: a) Problem badawczy jest aktualny i niewątpliwie oryginalny, b) Zastosowana metodyka badawcza jest racjonalna, spójna i skuteczna z punktu widzenia założonych celów, c) Opracowanie statystyczne wyników ankiety jest nie tylko wyczerpujące, lecz ma charakter oryginalnego i autorskiego zastosowania tradycyjnych technik, d) Rozprawa kończy się zarówno osiągnięciami poznawczymi, jak i utylitarnymi. Dobór, sformułowanie, analiza i rozwiązanie problemu naukowego oraz osiągnięte wyniki wskazują na wysoki stopień dojrzałości naukowej Autorki i możliwość kwalifikowania tej rozprawy jako podstawy dopuszczenia do publicznej obrony na stopień doktora w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu w dziedzinie nauk ekonomicznych. /Piotr Banaszyk/ 12

Recenzja. promotor: dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek, prof. PŚk

Recenzja. promotor: dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek, prof. PŚk dr hab. Tadeusz Dyr, prof. nadzw. Radom, 11-04-2017 Katedra Ekonomii Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Recenzja rozprawy

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa prawna oraz kryteria przyjęte do oceny rozprawy doktorskiej

1. Podstawa prawna oraz kryteria przyjęte do oceny rozprawy doktorskiej Szczecin, 20.04. 2015 Prof. Dr hab. Waldemar Gos, prof. zw. US Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Ocena rozprawy doktorskiej mgr. Artura Jastrzębowskiego pt. Zakres i znaczenie współcześnie

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Pradeep Kumar pt. The Determinants of Foreign

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Pradeep Kumar pt. The Determinants of Foreign Prof. dr hab. Sławomir I. Bukowski, prof. zw. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny Im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny Katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych Recenzja rozprawy

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Barbara Kożuch Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Barbara Kożuch Uniwersytet Jagielloński prof. dr hab. Barbara Kożuch Uniwersytet Jagielloński RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Danuty Trybuch pt. Proces audytu i warunki doskonalenia systemu zarządzania jakością na przykładzie urzędów

Bardziej szczegółowo

Recenzja pracy doktorskiej Mgr Macieja Chrzanowskiego pt.: Wykorzystanie otwartych innowacji w polskich przedsiębiorstwach

Recenzja pracy doktorskiej Mgr Macieja Chrzanowskiego pt.: Wykorzystanie otwartych innowacji w polskich przedsiębiorstwach Warszawa, dn. 28.04.2017 r. Prof. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania Recenzja pracy doktorskiej Mgr Macieja Chrzanowskiego

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE Temat pracy Problemowe ujęcie tematu pracy Nowatorski charakter Oryginalność ujęcia tematu Powiązanie tematu pracy z problematyką stażu, praktyk, realnym

Bardziej szczegółowo

A. Ocena problemu badawczego, tezy badawczej, hipotez badawczych i metod

A. Ocena problemu badawczego, tezy badawczej, hipotez badawczych i metod Prof. dr hab. Sławomir I. Bukowski, prof. zw. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. Znaczenie strategii marketingowej w Prof. zw. dr hab. Marian Noga Wyższa Szkota Bankowa we Wrocławiu RECENZJA rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w zarządzaniu podmiotem leczniczym będącym spółką

Bardziej szczegółowo

Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika XXXI/2015 Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 426. DOI:

Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika XXXI/2015 Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 426. DOI: RECENZJE OMÓWIENIA Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika XXXI/2015 Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 426 DOI: http://dx.doi.org/10.12775/aunc_ped.2015.010 Tomasz Różański Wydział Nauk Pedagogicznych

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ

Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ Instytucjonalne uwarunkowania narodowego systemu innowacji w Niemczech i w Polsce wnioski dla Polski Frankfurt am Main 2012 1 Instytucjonalne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Recenzja pracy doktorskiej mgr Anety Kaczyńskiej pt. Efektywność wydatków budżetowych gmin na oświatę i wychowanie oraz jej determinanty

Recenzja pracy doktorskiej mgr Anety Kaczyńskiej pt. Efektywność wydatków budżetowych gmin na oświatę i wychowanie oraz jej determinanty Wrocław, dnia 22.05.2016 Dr hab. Paweł Kowalik, prof. UE Kat. Finansów Publicznych i Międzynarodowych Instytut Zarządzania Finansami Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język:

Karta przedmiotu. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Zakres wyboru przedmiotu: Seminarium doktorskie Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: 1-4 2-8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r.

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia standardów pracy dyplomowej magisterskiej i

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Recenzja mgr Anny ŚLIWIŃSKIEJ Ilościowa ocena obciążeń środowiskowych w procesie skojarzonego wytwarzania metanolu i energii elektrycznej

Recenzja mgr Anny ŚLIWIŃSKIEJ Ilościowa ocena obciążeń środowiskowych w procesie skojarzonego wytwarzania metanolu i energii elektrycznej Dr hab. inż. Jolanta Biegańska, prof. nzw. w Pol. Śl. Gliwice, 25.07.2013 Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów ul. Konarskiego

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOZOFIA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOZOFIA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 1 do uchwały nr 445/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOZOFIA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta I stopień

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język:

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Seminarium doktorskie Marketing i jego rola we współczesnym biznesie Tryb studiów: niestacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013. 30 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013. 30 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013 30 kwietnia 2013 r. W sprawie: korekty do Regulaminu procedur dyplomowych dla I i II stopnia studiów na Wydziale Ekonomii i Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy narzędzia aplikacje

Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy narzędzia aplikacje RECENZJE Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy narzędzia aplikacje Autor: red. Marta Juchnowicz Wydawnictwo PWE Warszawa 2014 Przedstawiona mi do recenzji książka zatytułowana Zarządzanie kapitałem ludzkim.

Bardziej szczegółowo

mgr Jarosław Hermaszewski (koncepcja pracy-tezy)

mgr Jarosław Hermaszewski (koncepcja pracy-tezy) mgr Jarosław Hermaszewski Inwestycje samorządu terytorialnego i ich wpływ na funkcjonowanie i rozwój gminy Polkowice w latach dziewięćdziesiątych (koncepcja pracy-tezy) Prawne podstawy funkcjonowania organów

Bardziej szczegółowo

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie.

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. C:\DOKUMENTY\RECENZJE\Recenzja M. Bryxa rynek.doc Recenzja opracowania M. Bryxa pt : Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Rynek nieruchomości jest w Polsce stosunkowo nowym, lecz wzbudzającym

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (TOBHP) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia Ocena publicznej obrony pracy doktorskiej Ocena rozprawy doktorskiej Ocena opublikowanych prac naukowych Ocena uzyskanych projektów badawczych Ocena przygotowania referatu na konferencję Ocena wystąpienia

Bardziej szczegółowo

2. Temat i teza rozprawy

2. Temat i teza rozprawy Prof. dr inż. arch. Zbigniew BAĆ Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Katedra Architektury i Urbanistyki UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI R E C E N Z J A pracy doktorskiej mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: a) Konwersatorium I 30 godzin 3 ECTS b) Konwersatorium II 30 godzin 3 ECTS c)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARZE Kierunek studiów zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Ludmiły Walaszczyk pt.: Model ewaluacji programów badawczych w obszarze innowacji technicznych

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Ludmiły Walaszczyk pt.: Model ewaluacji programów badawczych w obszarze innowacji technicznych Prof. dr hab. Michał Trocki Warszawa, 20 kwietnia 2015 r. Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Ludmiły Walaszczyk pt.: Model ewaluacji programów

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 6 1. Nazwa przedmiotu: SEMINARIUM DYPLOMOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:2012/2013

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP. Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU

Spis treści WSTĘP. Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU Spis treści WSTĘP Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU 1.1. Istota i pojęcie nauki 1.2. Metodologia nauk o zarządzaniu 1.2.1. Istota i zasady badań naukowych 1.2.2. Rodzaje wyjaśnień naukowych

Bardziej szczegółowo

Podstawa formalna recenzji: pismo Pana Dziekana Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej z dnia 25.02.2013 r.

Podstawa formalna recenzji: pismo Pana Dziekana Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej z dnia 25.02.2013 r. Prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski Politechnika Wrocławska Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Zakład Logistyki i Systemów Transportowych Wyb. Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław Wrocław, 1.05.2013

Bardziej szczegółowo

mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Tytuł: Zarządzanie ryzykiem finansowym w polskich przedsiębiorstwach działających w otoczeniu międzynarodowym Ostatnie dziesięciolecia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów:

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Stopień studiów: II Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Hotelarstwo i Gastronomia, Obsługa

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania skuteczności pracy kierownika w zarządzaniu międzynarodowymi projektami badań klinicznych

Uwarunkowania skuteczności pracy kierownika w zarządzaniu międzynarodowymi projektami badań klinicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Katedra Zarządzania Międzynarodowego Joanna Sokołowska-Więcek Uwarunkowania skuteczności pracy kierownika w zarządzaniu międzynarodowymi projektami badań klinicznych

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Ocena rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarz Małgorzaty Marii Skuzy

Ocena rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarz Małgorzaty Marii Skuzy Dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz, prof. nadzw. Warszawa, 6 lipca 2016 Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie Ocena rozprawy na stopień doktora nauk

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tadeusz Pilch emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Tadeusz Pilch emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego Prof. dr hab. Tadeusz Pilch emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego Ocena rozprawy doktorskiej mgr Macieja Ciechomskiego pt. Wychowanie do empatii opracowanie i ewaluacja programu edukacyjno -

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Opinia o pracy doktorskiej pt. Damage Identification in Electrical Network for Structural Health Monitoring autorstwa mgr inż.

Opinia o pracy doktorskiej pt. Damage Identification in Electrical Network for Structural Health Monitoring autorstwa mgr inż. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl Katedra Robotyki i Mechatroniki Akademia Górniczo Hutnicza Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków Kraków 26.05.2011 Opinia o pracy doktorskiej pt. Damage Identification in Electrical

Bardziej szczegółowo

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wymagania dotyczące pracy magisterskiej Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wprowadzenie: Praca magisterska, pisana pod kierunkiem opiekuna naukowego powinna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Jerzy Apanowicz ( ), Ryszard Rutka (1.6.)

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Jerzy Apanowicz ( ), Ryszard Rutka (1.6.) WSTĘP 17 ROZDZIAŁ 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU Jerzy Apanowicz (1.1.-1.5.), Ryszard Rutka (1.6.) 1.1. Istota i pojęcie nauki 19 1.2. Metodologia nauk o zarządzaniu 22 1.2.1. Istota i zasady badań

Bardziej szczegółowo

Ocena problemu badawczego, tematu i zakresu rozprawy

Ocena problemu badawczego, tematu i zakresu rozprawy Warszawa, dn. 04.05.2014 r. Dr hab., prof. nadzw. SGH. Agnieszka Alińska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Katedra Skarbowości RECENZJA rozprawy doktorskiej Pana mgr Jerzego

Bardziej szczegółowo

H3: Interakcje z otoczeniem wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną. H4: Projekty edukacyjne wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną.

H3: Interakcje z otoczeniem wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną. H4: Projekty edukacyjne wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną. Streszczenie pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem naukowym prof. nadzw. dr. hab. Wojciecha Czakona Zdolność absorpcyjna organizacji uczącej się mgr Regina Lenart Praca doktorska podejmuje problematykę

Bardziej szczegółowo

Zabrze, dnia r. Politechnika Śląska. Recenzja

Zabrze, dnia r. Politechnika Śląska. Recenzja dr hab. inż. Jan Brzóska, prof. nzw. Pol. Śl. Zabrze, dnia 16.11.2016r. Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Wójcik-Czemiawskiej nt. Strategie

Bardziej szczegółowo

Etapy modelowania ekonometrycznego

Etapy modelowania ekonometrycznego Etapy modelowania ekonometrycznego jest podstawowym narzędziem badawczym, jakim posługuje się ekonometria. Stanowi on matematyczno-statystyczną formę zapisu prawidłowości statystycznej w zakresie rozkładu,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 11

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 11 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 11 1. CHARAKTERYSTYCZNE CECHY NAUKI... 13 1.1. Pojęcie nauki...13 1.2. Zasady poznawania naukowego...15 1.3. Cele nauki...15 1.4. Funkcje nauki...16 1.5. Zadania nauki...17

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. nadzw. SGGW Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. nadzw. SGGW Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Dr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. nadzw. SGGW Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warszawa, 20.08.2016 r. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU NAUCZANIA. Bożena Belcar

PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU NAUCZANIA. Bożena Belcar PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU NAUCZANIA ETAPY PROCESU EWALUACJI I. Projektowanie II. Prowadzenie badań i gromadzenie danych III. Analiza danych oraz interpretacja wyników badań; wnioski IV. Raport ewaluacyjny

Bardziej szczegółowo

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk Praca licencjacka Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk 1.Wymagania formalne 1. struktura pracy zawiera: stronę tytułową, spis treści, Wstęp, rozdziały merytoryczne (teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Kopczyński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Ocena. Prof. zw. dr hab. Bronisław Micherda Katedra Rachunkowości Finansowej Wydział Finansów Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Ocena. Prof. zw. dr hab. Bronisław Micherda Katedra Rachunkowości Finansowej Wydział Finansów Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Prof. zw. dr hab. Bronisław Micherda Katedra Rachunkowości Finansowej Wydział Finansów Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Ocena rozprawy doktorskiej mgr. Marka Wierzbińskiego nt. Prezentacja opcji menedżerskich

Bardziej szczegółowo

REGUŁY ANALIZY TEKSTU NAUKOWEGO

REGUŁY ANALIZY TEKSTU NAUKOWEGO REGUŁY ANALIZY TEKSTU NAUKOWEGO (według Mieczysława Gogacza) Plan i cel prezentacji PLAN 1. Odróżnianie pytań badawczych od odpowiedzi 2. Analiza pytań badawczych 3. Analiza odpowiedzi 4. Precyzowanie

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Załącznik nr 7 Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Psychologię jako kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 182/09/2013 Senatu UR z 26 września 2013 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Opis efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe I stopnia przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 27 lutego 2012 r., zmodyfikowanych 24 września 2012 r. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2014 OCENA I ROZWÓJ. Kompetencje kadry kierowniczej w sektorze rolniczym

RAPORT 2014 OCENA I ROZWÓJ. Kompetencje kadry kierowniczej w sektorze rolniczym RAPORT 2014 OCENA I ROZWÓJ Kompetencje kadry kierowniczej w sektorze rolniczym W związku z rozwojem koncepcji zrównoważonego rolnictwa (sustainable agriculture) zespół Gamma Consulting przeprowadził diagnozę

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: BADANIA MARKETINGOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Oznaczenia: KW kierunkowe efekty kształcenia dla Wzornictwa studia I stopnia W kategoria wiedzy w efektach kształcenia U kategoria umiejętności

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI 1. Ogólne dane o programie Nazwa własna Autorzy programu Organizacja/ instytucja odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE METODY OCENY WARTOŚCI FUNKCJONALNEJ W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYMI PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI

WYKORZYSTANIE METODY OCENY WARTOŚCI FUNKCJONALNEJ W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYMI PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI WYKORZYSTANIE METODY OCENY WARTOŚCI FUNKCJONALNEJ W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYMI PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI Streszczenie rozprawy doktorskiej Rezultaty realizacji inwestycji publicznych budzą emocje społeczne

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami punkt 2 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania

Bardziej szczegółowo

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Jak menedżer funkcjonuje w firmie kompleksowa informacja zwrotna Oferta usługi dla menedżerów Badanie opinii o kompetencjach menedżerów a rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy Karta przedmiotu Seminarium doktorskie Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu ostatnich kilku dekad diametralnie zmienił się charakter prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik architektury krajobrazu 321[07]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik architektury krajobrazu 321[07] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik architektury krajobrazu 321[07] Załączniki do zadania 2 3 2. Oceniane elementy pracy egzaminacyjnej W pracach egzaminacyjnych

Bardziej szczegółowo

METODY I TECHNIKI BADAŃ SPOŁECZNYCH

METODY I TECHNIKI BADAŃ SPOŁECZNYCH METODY I TECHNIKI BADAŃ SPOŁECZNYCH Schemat poznania naukowego TEORIE dedukcja PRZEWIDYWANIA Świat konstrukcji teoret Świat faktów empirycznych Budowanie teorii Sprawdzanie FAKTY FAKTY ETAPY PROCESU BADAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia)

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia) Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia) 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC LICENCJACKICH W INSTYTUCIE NEOFILOLOGII W CHEŁMIE

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC LICENCJACKICH W INSTYTUCIE NEOFILOLOGII W CHEŁMIE ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC LICENCJACKICH W INSTYTUCIE NEOFILOLOGII W CHEŁMIE Przedstawione poniżej zalecenia dotyczą zasad realizacji prac licencjackich na kierunku Filologia oraz Stosunki Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Metodyka zarządzania projektami

Metodyka zarządzania projektami Metodyka zarządzania projektami Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik Gliwice 2015 r. Wykłady: Zarządzanie projektem Andrzej Karbownik https://woiz.polsl.pl/moodle/file.php?file=/185/wyklad.pdf 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 07.10.2017 TERMIN do: 10.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Warszawa

Bardziej szczegółowo

Metody badawcze. Metodologia Podstawowe rodzaje metod badawczych

Metody badawcze. Metodologia Podstawowe rodzaje metod badawczych Metody badawcze Metodologia Podstawowe rodzaje metod badawczych Metoda badawcza Metoda badawcza to sposób postępowania (poznania naukowego). planowych i celowych sposobach postępowania badawczego. Muszą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Menedżer projektów EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Opis efektów kształcenia Symbol efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia - profil praktyczny studia inżynierskie Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Procedura WSZJK P-WSZJK-11

Procedura WSZJK P-WSZJK-11 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku Procedura WSZJK P-WSZJK-11 OCENA PRACY DYPLOMOWEJ Symbol: P-WSZJK-11 Data: 24.04.2015 Wydanie: 2 Status: obowiązująca Zatwierdził: Senat PWSZ im.

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Wprowadzenie do metodologii badań Kod przedmiotu: Przedmiot w języku

Bardziej szczegółowo

KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI

KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI Szefem być - jak to się robi w praktyce? TERMIN od: 23.11.2017 TERMIN do: 24.11.2017 CZAS TRWANIA:2 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA: 1200zł+23% VAT Zespół zawodowy to organizm składający

Bardziej szczegółowo

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Krzysztofa Wacha w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Seminarium dyplomowe i Praca dyplomowa D1_16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Seminarium dyplomowe i Praca dyplomowa D1_16 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Zaoczne Studia Doktoranckie z Ekonomii Warszawa, 23 października 2016 Metodologia i metoda naukowa 1 Metodologia Metodologia nauka o metodach nauki

Bardziej szczegółowo

Szwedzki dla imigrantów

Szwedzki dla imigrantów Szwedzki dla imigrantów Cel kształcenia Celem kształcenia w ramach kursu Szwedzki dla imigrantów (sfi) jest zapewnienie osobom dorosłym, które nie posiadają podstawowej znajomości języka szwedzkiego, możliwości

Bardziej szczegółowo

Anna Dudak SAMOTNE OJCOSTWO

Anna Dudak SAMOTNE OJCOSTWO SAMOTNE OJCOSTWO Anna Dudak SAMOTNE OJCOSTWO Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 2006 Copyright by Anna Dudak Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006 Recenzent: prof. zw. dr hab. Józef Styk Redakcja

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia II stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia II stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia II stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) Kierunek Transport należy do obszaru studiów technicznych i jest powiązany

Bardziej szczegółowo

Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania

Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Zakres wyboru przedmiotu: Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo