Przykładowe pytania do egzaminu Systemy operacyjne i sieci komputerowe POLICEALNE STUDIUM MENADZERSKIE NOVUM TECHNIK INFORMATYK, sem.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykładowe pytania do egzaminu Systemy operacyjne i sieci komputerowe POLICEALNE STUDIUM MENADZERSKIE NOVUM TECHNIK INFORMATYK, sem."

Transkrypt

1 Przykładowe pytania do egzaminu POLICEALNE STUDIUM MENADZERSKIE NOVUM TECHNIK INFORMATYK, sem. I Wykonaj poniŝszy test wielokrotnego wyboru. 1) śargonowe określenie uŝytkownika komputera, przejawiającego zainteresowanie łamaniem zabezpieczeń komputerowych i przekraczaniem własnych uprawnień to: a) Adware b) Hacker c) Freeware d) Wirus 2) Wykonanie zrzutu ekranu moŝna uzyskać za pomocą: a) klawisza Scroll Lock b) klawisza Insert c) klawisza Caps Lock d) klawisza Print Screen 3) Wyświetlenie plików ukrytych i systemowych w Windows moŝna wykonać poprzez: a) Start Programy Akcesoria Narzędzia systemowe Informacja o systemie. Dr Watson b) Start Ustawienia Panel sterowania Narzędzia Opcje folderów, w zakładce Widok zaznaczyć PokaŜ ukryte pliki i foldery c) Panel sterowania Ekran, w zakładce Ustawienia zaznaczyć Rozdzielczość d) otworzyć Mój komputer, wybrać menu Widok a następnie OdświeŜ 4) WskaŜ, która z poniŝszych nazw nie określa nazwy systemu operacyjnego: a) Windows 2000 b) Windows XP c) Linux d) Office ) WskaŜ zdanie nieprawdziwe: a) KaŜde okno programu w środowisku Windows ma podobną budowę b) W środowisku Windows moŝna otworzyć kilka okien jednocześnie c) Zwinięcie okna jest równoznaczne z jego zamknięciem d) Rozmiary okien w środowisku Windows moŝna zmieniać 6) WskaŜ zdanie nieprawdziwe: a) Jednym ze sposobów uruchamiania programu jest dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na reprezentującej go ikonie. b) Windows umoŝliwia wykonywanie wielu operacji na dokumentach: ich nazywanie, zapisywanie kopiowanie, drukowanie. c) W środowisku Windows kaŝdy program uruchamiany jest w innym oknie. d) Windows nie posiada systemu pomocy i podpowiedzi. 7) Po wyłączeniu zasilania komputera zawartość pamięci operacyjnej: a) zostaje wykasowana b) do ponownego uruchomienia jest przechowywana w schowku c) moŝe być wykasowana lub nie, to zaleŝy od komputera d) w środowisku Windows nigdy nie zostaje wykasowana 8) WskaŜ zdanie nieprawdziwe: a) Przed uŝyciem dyskietki od kolegi powinniśmy sprawdzić czy nie jest zawirusowana. - 1 mgr Jan Chróścicki

2 b) Podczas formatowania dyskietki wszystkie pliki zostaną z niej usunięte. c) Z dyskietką naleŝy obchodzić się ostroŝnie, bo jest czuła na uszkodzenia mechaniczne. d) Na dyskietce nie moŝna zapisać pliku o pojemności większej niŝ 1,14 MB. 9) Proces łączenia ze sobą fragmentów tego samego pliku, wpływający na szybszy dostęp do danego pliku to: a) formatowanie b) defragmentacja c) kopiowanie d) edytowanie 10) Dokumenty tekstowe mogą mieć rozszerzenia: a) *.xls b) *.bmp c) *.txt d) *. doc 11) Pojemność współcześnie najczęściej sprzedawanych nowych dysków wynosi: a) 2-8 GB b) 65 kb c) GB d) 512 MB 12) FAT (File Allocation Table): a) zawiera informacje o wszystkich partycjach na danym dysku b) jest to tablica zawierająca informacje o wszystkich plikach systemowych i ich uŝyciu w danym momencie przez system operacyjny c) zawiera informacje o połoŝeniu i wielkości plików na danej partycji d) Ŝadne z powyŝszych 13) PoniŜej podano cechy systemu NTFS, wskaŝ zdanie nieprawdziwe: a) moŝliwość przydziału uprawnień do plików i folderów uŝytkownikom i grupom uŝytkowników, b) brak dostępu do woluminów NTFS z poziomu systemów MS-DOS, Windows 95 i Windows 98 c) moŝliwość ograniczania ilości przestrzeni dyskowej wykorzystywanej przez uŝytkowników d) brak moŝliwości wykonania kopii systemu 14) Zaplanowano zakup komputera z dyskiem 120 GB i systemem operacyjnym Windows XP. Komputer ten będzie uŝywany przez kilka osób w firmie. Pewne programy i dane będą wspólnie uŝytkowane przez te osoby. Oprócz tego kaŝdy z pracowników chce mieć wyłączność na pewnych informacji, tak aby inni nie mieli do nich dostępu. Jaki system plików naleŝy zainstalować na tym komputerze? a) FAT b) FAT 32 c) NTFS d) EXT 15) WskaŜ zdanie nieprawdziwe: a) w systemie Windows 98 Rejestr przechowywany jest w plikach system.dat i user.dat b) w systemach Windows 2000 i Windows XP Rejestr jest przechowywany w kilku plikach, w folderach \windows\system32\config i \Documents and Settings\nazwa uŝytkownika c) podstawowym narzędziem przeznaczonym do przeglądania i modyfikowania Rejestru jest specjalny edytor, uruchamiany poleceniem: regedit d) w systemach Windows Rejestr przechowywany jest w pliku winlogons.ini 16) Konfiguracja sprzętowa systemu przechowywana jest w kluczu Rejestru: a) HKEY_CLASSES_ROOT b) HKEY_LOCAL_MACHINE - 2 -

3 c) HKEY_USERS d) HKEY_CURRENT_CONFIG 17) PAGEFILE.SYS to a) plik wymiany (stronicowania) b) plik systemowy, zawierający podstawowe ustawienia systemu, c) pamięć operacyjna d) rejestr systemowy 18) Program umoŝliwiający podział dysku na partycje to: a) INSTALL b) FORMAT c) FDISK d) Ŝaden z powyŝszych 19) Do programów antywirusowych nie naleŝy: a) MKS VIR b) Kaspersky c) NOD32 d) FDISK 20) Kompresja danych ma na celu: a) zabezpieczenie danych przed ich utratą, b) zwiększenie ilości dostępnej pamięci operacyjnej c) zmniejszenie ilości miejsca zajmowanego przez dane d) ograniczenie dostępu do danych osobom nieuprawnionym 21) Wykonanie kopii danych na płytę CD lub na dyskietki to: a) defragmentacja b) formatowanie c) archiwizacja d) skanowanie 22) GUI to a) Graficzny interfejs uŝytkownika, w który są wyposaŝone są nowoczesne systemy operacyjne, jak Windows, Mac OS czy OS/2. b) Typowymi elementami GUI są okna, rozwijane menu, przyciski, paski przewijania, ikony i zakładki. c) ang. Graphical User Interface - tekstowy interfejs uŝytkownika. d) Główny UŜytkownik Interfejsu 23) Najnowsze wirusy wykorzystują błędy w przeglądarkach internetowych. Która przeglądarka pod tym względem jest najbardziej niebezpieczna? a) Netscape b) Internet Explorer c) Opera d) Mozilla FireFox. 24) Wskaz programy do kompresji danych: a) AdLive 3PL b) WinRar 3PL c) WinZip 11.1 d) GSpot8PL 25) Część produktów Microsoftu jest ściśle związana z systemem operacyjnym Windows i jest z nim rozprowadzana. Są to np.: a) przeglądarka internetowa Internet Explorer b) program Nero do nagrywania na CD i DVD c) odtwarzacz muzyki MP3 d) edytor tekstowy WordPad - 3 -

4 26) subst D: C:\Katalog wydany z linii poleceń wykonuje: a) tworzy dysk wirtualny przypisany do katalogu na dysku C: b) sprawdza dyski D: i C: czy zawierają zbiór Katalog c) nic nie wykonuje d) porównuje dyski D: i C: pod względem wielkości 27) for %a in ( ) do mkdir c:\dane%a wydany z linii poleceń wykonuje: a) utworzy cztery katalogi o nazwach Dane b) nic nie wykona bo są błędy składni c) utworzy katalogi o nazwach: Dane1, Dane2, Dane3, Dane4 d) sprawdzi zawartość katalogów: Dane1, Dane2, Dane3, Dane4 28) dir/s *.ini >c:\zawatosc.txt wydany z linii poleceń wykonuje: a) przeszuka i wyświetli wszystkie pliki z rozszerzeniem *.ini znajdujące się w zadanym katalogu na dysku C: b) przeszuka cały dysk we wszystkich katalogach szukając plików *.ini i zapisze wynik w pliku tekstowym zawartosc.txt c) nic nie wykona bo są błędy w składni polecenia d) plik zawartość.txt będzie pusty po wykonaniu polecenia 29) 1 megabajt (1 MB) równa się: a) 1000 kilobajtom (1000 kb). b) 1024 kilobajtom (1024 kb). c) 1000 gigabajtom (1000 GB). d) 1024 bajtom (1024 B). 30) Aby otworzyć skompresowany plik w formacie zip, naleŝy wykorzystać program: a) MS Word b) SkanDisk c) WinZip d) MKS_VIR e) Total Commander 31) Co oznacza skrót WWW? a) Wielka Wyszukiwarka Wiadomości b) World Wide Web c) Wyszukiwarka Wszystkich Wiadomości d) Word Windows WiFi 32) Prostym edytorem grafiki wbudowanym do systemu operacyjnego MS Windows jest: a) Wordpad; b) PhotoShop; c) Notepad. d) Paint. 33) Które rozszerzenie pliku zostało błędnie opisane? a) *.com plik wykonywany b) *.gif - plik programu graficznego c) *.exe - plik arkusza kalkulacyjnego d) *.doc plik tekstowy 34) Którym poleceniem z linii poleceń sprawdzisz atrybuty plików? a) dir b) attrib c) attache d) Assos 35) System plików NTFS czy prawdziwe są stwierdzenia? a) Przydzielanie uprawnień do udziałów, folderów i plików

5 b) Odzyskiwanie systemu plików. UŜytkownik rzadko jest zmuszony do uruchamiania programu naprawczego. c) Efektywniejsze zarządzanie przestrzenią dyskową niŝ w systemie FAT, dzięki uŝyciu klastrów o mniejszym rozmiarze (4 KB dla woluminów o rozmiarze do 2 terabajtów). d) Trudności w naprawach systemu plików 36) Format D: /Q /V:Prywatne umoŝliwia a) Formatowanie dysku D: bez moŝliwości odzyskania danych b) Formatowanie dysku D: w sposób szybki c) Formatowanie dysku D: z nazwą dysku literą Q d) Formatowanie dysku D: w sposób szybki z nadaniem etykiety Prywatne 37) Wykonanie naprawy komputera, wymagające zdjęcia obudowy powinno odbywać się: a) po odłączeniu zasilania od komputera, b) po odłączeniu monitora od komputera c) po zgaszeniu oświetlenia w pomieszczeniu d) przy podłączonym zasilaniu do komputera 38) Licencja oprogramowania określa: a) system pomocy programowej b) warunki uŝytkowania programu i zasady odpłatności c) sposób kasowania programu z dysku d) wielkość programu 39) Oprogramowanie udostępniane przez autorów nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym uŝytkownikom, bez prawa do modyfikacji i odsprzedaŝy; po upływie ustalonego okresu próbnego uŝytkownik musi uiścić opłatę licencyjną albo skasować.taki program posiada licencję: a) Adware b) Shareware c) Demo d) Freeware 40) System operacyjny Windows 98 moŝna zainstalować uŝywając systemu plików: a) MS DOS b) FAT 32 c) NTFS d) EXT2-5 -

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami ECDL moduł 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami SYSTEM OPERACYJNY 2 Klawiatura Układ klawiatury ułożenie znaków literowych, cyfr i innych znaków oraz pozostałych przycisków funkcyjnych na klawiaturze

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Przygotowanie do instalacji systemu 4.1.1. Materiał nauczania Struktura fizyczna dysku Dwa pojęcia ściśle związane z budową dysku to zapis magnetyczny i technika realizacji dostępu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wiadomości o systemach operacyjnych. Gromadzenie, korzystanie i modyfikowanie danych. Praca w systemie operacyjnym

Podstawowe wiadomości o systemach operacyjnych. Gromadzenie, korzystanie i modyfikowanie danych. Praca w systemie operacyjnym Podstawowe wiadomości o systemach operacyjnych Gromadzenie, korzystanie i modyfikowanie danych Praca w systemie operacyjnym Często używane skróty Windows Ctrl+X- wytnij Ctrl+C kopiuj Ctrl+V- wklej Ctrl+Z-

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne 2006-2014

Systemy operacyjne 2006-2014 Systemy operacyjne 2006-2014 1. Analizując rysunek zauważamy, że limit zadeklarowanej pamięci wynosi 620976 KB. Widać jednocześnie, że zainstalowanej pamięci fizycznej w analizowanym systemie jest mniej

Bardziej szczegółowo

Źródło licencji Chip Special: Microsoft Small Business Server 2000 PL

Źródło licencji Chip Special: Microsoft Small Business Server 2000 PL System operacyjny System operacyjny jest programem działającym jako pośrednik między uŝytkownikiem komputera a sprzętem komputerowym. System operacyjny tworzy środowisko, w którym uŝytkownik moŝe wykonywać

Bardziej szczegółowo

Drive Backup. Podręcznik użytkownika

Drive Backup. Podręcznik użytkownika Drive Backup Podręcznik użytkownika Drive Backup 2 / 36 Quick User's Manual Spis treści Drive Backup... 1 1 O programie Drive Backup... 4 1.1 WERSJE OPROGRAMOWANIA DRIVE BACKUP...6 1.1.1 WERSJA PERSONAL...6

Bardziej szczegółowo

ECDL. Moduł nr 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami

ECDL. Moduł nr 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami ECDL Moduł nr 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami autor: Tomasz Idzikowski Spis treści 1 System operacyjny... 4 1.1 Pierwsze kroki... 4 1.2 Ustawienia... 5 1.2.1 Podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PYTAŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO KONKURSU INFORMATYCZNEGO W SZKOLE PODSAWOWEJ W ŚWIĄTNIKACH

ZESTAW PYTAŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO KONKURSU INFORMATYCZNEGO W SZKOLE PODSAWOWEJ W ŚWIĄTNIKACH ZESTAW PYTAŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO KONKURSU INFORMATYCZNEGO W SZKOLE PODSAWOWEJ W ŚWIĄTNIKACH Uwaga!!! Zadania zamieszczone w tym pliku mogą być wykorzystane tylko przez uczniów Szkoły Podstawowej w Świątnikach

Bardziej szczegółowo

Rejestr systemu Windows

Rejestr systemu Windows Rejestr systemu Windows Wykonanie: Mateusz Bokowy Kamil Hudecki » Spis treści 1) Co to jest rejestr. 2) Czym zarządza rejestr. 3) Geneza rejestru. 4) Jak zbudowany jest rejestr. 5) Typy danych. 6) Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Acronis True Image 10.0 Home

Acronis True Image 10.0 Home Acronis True Image 10.0 Home Podręcznik UŜytkownika www.itxon.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec

Bardziej szczegółowo

Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98.

Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98. Ćwiczenie nr 4 Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98. 1 Architektura Windows 2000 System operacyjny Windows 2000

Bardziej szczegółowo

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 45 Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie skrypt szkoleniowy Mgr inŝ. Maria Tokarska Dr inŝ. Stanisław Rabiasz Krosno 2009 r. Materiały szkoleniowe opracowane dla uczestników projektu Rzetelnie i

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D1. wersja 2.01

Materiały szkoleniowe. Kurs D1. wersja 2.01 Materiały szkoleniowe Kurs D1 wersja 2.01 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne - Laboratorium 2

Systemy Operacyjne - Laboratorium 2 Konta użytkowników i grup Konta w systemie Windows Systemy Operacyjne - Laboratorium 2 Rodzaj kont W przypadku administrowania systemem Windows 2000/XP bardzo ważnym elementem jest umiejętnośd sprawnego

Bardziej szczegółowo

Jacek Wesołowski strona 1 z 8

Jacek Wesołowski strona 1 z 8 2.1. Środowisko pracy 2.1.1. Pierwsze kroki 2.1.1.1. Włączanie komputera. Komputer włączamy wciskając przycisk zasilania. Monitor, przeważnie należy włączyć oddzielnie. 2.1.1.2. Procedura prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Acronis Disk Director 11 Home. Podręcznik użytkownika

Acronis Disk Director 11 Home. Podręcznik użytkownika Acronis Disk Director 11 Home Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2010. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis Secure Zone,

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

TEST INFORMATYKA. PYTANIA WYMAGAJĄCE BARDZO KRÓTKIEJ ODPOWIEDZI (12 pytań, za odpowiedź na każde z nich można uzyskać maksymalnie 1 punkt)

TEST INFORMATYKA. PYTANIA WYMAGAJĄCE BARDZO KRÓTKIEJ ODPOWIEDZI (12 pytań, za odpowiedź na każde z nich można uzyskać maksymalnie 1 punkt) TEST INFORMATYKA PYTANIA WYMAGAJĄCE BARDZO KRÓTKIEJ ODPOWIEDZI (12 pytań, za odpowiedź na każde z nich można uzyskać maksymalnie 1 punkt) 1. Podaj definicje informatyki. 2. Co to jest algorytm? 3. Co to

Bardziej szczegółowo

2005 porad dla peceta

2005 porad dla peceta 2005 porad dla peceta Spis porad PC FORMAT 1 2005 porad dla peceta Windows XP Service Pack 2 1. Blokowanie wyskakujących okienek Po zainstalowaniu dodatku SP2 w programie Internet Explorer zostanie włączona

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-61125-58-7

ISBN 978-83-61125-58-7 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Publikacja jest rezultatem realizacji Projektu: Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII. Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

Test z systemów operacyjnych

Test z systemów operacyjnych 1. Jakie mogą być typy partycji dyskowych w systemie operacyjnym Windows? a) Podstawowa, rozszerzona oraz dysk logiczny. b) Dodatkowa, rozszerzona, wymiany oraz dysk logiczny. c) Podstawowa, rozszerzona,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 01. URUCHAMIANIE I ZAMYKANIE SYSTEMU... 18 ROZDZIAŁ 02. MODYFIKACJE INTERFEJSU... 70

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 01. URUCHAMIANIE I ZAMYKANIE SYSTEMU... 18 ROZDZIAŁ 02. MODYFIKACJE INTERFEJSU... 70 SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 Jak korzystać z tej książki?...12 Jak zorganizowana jest ta książka?...12 Konwencje stosowane w książce...15 Korzystanie z przykładów kodu...15 Podziękowania...16 ROZDZIAŁ 01. URUCHAMIANIE

Bardziej szczegółowo

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku 1 z 11 04-08-2006 19:14 PC WORLD KOMPUTER Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna Duszą serwera jest sieciowy system operacyjny. Najnowszy produkt

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi

Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

3. 1024 bitów 4. 10 bajtów Którego urządzenia mógłbyś użyć do odtworzenia pliku muzycznego? 1. Mikrofon 2. Głośnik 3. Skaner 4.

3. 1024 bitów 4. 10 bajtów Którego urządzenia mógłbyś użyć do odtworzenia pliku muzycznego? 1. Mikrofon 2. Głośnik 3. Skaner 4. Które z poniższych zdań opisuje różnicę pomiędzy pojęciami hardware i software? 1. Hardware odnosi się do fizycznych elementów komputera. Software natomiast do programów, które wykonują pracę komputerową.

Bardziej szczegółowo