NIEPEŁNOSPRAWNI LECZ PEŁNOPRAWNI PEŁNOSPRAWNI - NIEPEŁNOSPRAWNI POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM STUDENTOM STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIEPEŁNOSPRAWNI LECZ PEŁNOPRAWNI PEŁNOSPRAWNI - NIEPEŁNOSPRAWNI POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM STUDENTOM STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI"

Transkrypt

1 NIEPEŁNOSPRAWNI LECZ PEŁNOPRAWNI PEŁNOSPRAWNI - NIEPEŁNOSPRAWNI POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM STUDENTOM STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych obchodzimy od 1992 roku. Rok 2003 był ogłoszony Rokiem Osób Niepełnosprawnych. Warto jednak pamiętać, że niepełnosprawni żyją wokół nas każdego dnia. Wiele osób niepełnosprawnych nie ma możliwości pracy. Co uniemożliwia niepełnosprawnym, którzy mogą i chcą pracować, uczestniczenie w aktywności zawodowej? Wiele przeszkód z którymi się oni spotykają szukając pracy i w samej pracy, wynika na równi jeśli nie więcej, ze społecznych barier niż z ich niepełnosprawności jako takiej. Przykłady obejmują bariery wynikające z: nastawienia i uprzedzenia osób bez upośledzeń, włączając w to pracodawców, współpracowników i opinii publicznej sposobu według którego zatrudnienie i praca są organizowane otoczenia włączając w to komunikację, budownictwo i miejsca pracy Od wielu lat MOP promuje ekonomiczne wzmocnienie osób niepełnosprawnych, poprzez swoje Międzynarodowe Standardy Pracy, poprzez politykę poradnictwa pracy, poprzez swoje badania naukowe i publikacje, a także poprzez programy współpracy technicznej. Prawo do pracy oraz znaczenie ekonomicznej samodzielności jest wyrażone w Konwencji MOP dotyczącej Rehabilitacji Zawodowej i Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych, przyjętej w 1983 r. i obecnie ratyfikowanej przez 73 Państwa Członkowskie. Konwencja Nr 159, jak to powszechnie wiadomo, wymaga od krajów ratyfikujących ją, przyjęcia krajowej polityki rehabilitacji zawodowej, szkolenia i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, opartej na zasadzie równości szans i równego traktowania oraz z podkreśleniem wpływu wspólnoty.

2 Podkreślając Międzynarodowe Standardy Pracy dotyczące niepełnosprawności, należy wyrazić przekonanie, że problemy, przed którymi stają niepełnosprawni są problemami, dotyczącymi praw człowieka. Rządy, organizacje pracodawców i związki zawodowe na równi, winny podjąć wysiłki w celu zapewnienia niezależnego życia i pewności środków utrzymania dla niepełnosprawnych. Oczekuje się, że państwa usuną przeszkody, na które napotykają niepełnosprawni, przez staranie się rozwijania pewności środków utrzymania poprzez krajową politykę wspierania działań pozwalających przekraczać te bariery. Organizacje oraz instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie kraju Biuro Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych ul. Gałczyńskiego Warszawa, tel. cen Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych al. Jana Pawła II Warszawa tel. cen Polski Związek Niewidomych ul. Konwiktorska Warszawa tel Polski Związek Głuchych ul. Podwale Warszawa tel Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych "START" ul. Filtrowa Warszawa tel Ogólnopolski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Krajowa Rada Osób Niepełnosprawnych

3 ul. Konwiktorska Warszawa tel Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych ul. Próżna 12A Warszawa, Tel./faks: , , Wojewódzkie Stowarzyszenie Sporu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych Start ul. Gliwicka Katowice tel/fax: Fundacja DogIQ Fundacje wspomagające niepełnosprawnych Fundacja DOG'IQ z Katowic jest organizacją non-profit zajmującą się szkoleniem psów asystujących dla osób niepełnosprawnych. Pies asystujący to termin określający psa, który został specjalnie wyszkolony aby pracować dla osoby niepełnosprawnej lub chorej, wykonując dla niej konkretne czynności i towarzysząc jej w codziennym życiu. Jest wiele rodzajów psów asystujących ale wszystkie mają wspólną zaletę, przyczyniają się w znacznym stopniu do poprawy standardu życia osoby dla której pracują. Grupą preferowaną są aktywne osoby niepełnosprawne (studenci lub absolwenci), którym pies niezbędny jest do samorealizacji zawodowej i osobistej. Psy przygotowane przez Fundację DOGIQ mogą asystować osobom niepełnosprawnym w każdym miejscu. Szkolone są pod kątem pracy niezależnie od warunków, w jakich się znajdują. O przyznanie psa starać się mogą osoby niepełnosprawne powyżej 16 roku życia. Kontakt:

4 Fundacja Tacy Sami Celem Fundacji jest wspieranie działalności dążącej do wyrównania szans wszystkich ludzi, a szczególnie osób niepełnosprawnych w obszarze kultury, nauki, sportu i rekreacji oraz zawodowym. Fundacja Tacy Sami realizuje swoje cele przez: 1. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej i kulturalnej osobom, organizacjom i stowarzyszeniom; 2. organizację wyjazdów w kraju i zagranicę, spełniających cele statutowe Fundacji; 3. popularyzację osiągnięć i dokonań osób niepełnosprawnych; 4. pomoc w poszukiwaniu i tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych; 5. propagowanie przedsięwzięć dla niepełnosprawnych w internecie oraz pomoc w uzyskaniu dostępu do internetu jak największej rzeszy niepełnosprawnych; 6. dążenie do likwidacji istniejących utrudnień we wszelkich środkach komunikacji w formie dofinansowania zakupu wózków inwalidzkich, specjalistycznych wind oraz innego sprzętu rehabilitacyjnego, umożliwiającego osobom niepełnosprawnym korzystanie z ogólnie dostępnych środków transportu osobowego; 7. współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, a także organizacjami społecznymi w budowaniu podstaw prawidłowego procesu integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem w formie dofinansowania tzw. szkół i ośrodków integracyjnych.; 8. popularyzację osiągnięć innych państw zaawansowanych w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych w formie dofinansowania druku i kolportażu bezpłatnych broszur zajmujących się tą tematyką, a uwzględniających doświadczenia zagraniczne; 9. dofinansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych; 10. dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na kolonie i obozy w kraju i zagranicą; 11. dofinansowanie leków dla osób chorych; 12. fundowanie tablic pamiątkowych, sztandarów, pomników i obelisków; 13. przyznawanie certyfikatów lub znaków z hasłem fundacji Kontakt: Fundacja Tacy Sami ul. Pszczyńska 36a/ Gliwice

5 Tel: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Fundacja Aktywnej Rehabilitacji (FAR) istnieje od 1988 roku. Wprowadziła do Polski model rehabilitacji osób niepełnosprawnych, którego głównym elementem jest trening sportowy. Program Fundacji Aktywnej Rehabilitacji stanowi uzupełnienie dla tradycyjnych form usprawniania, będąc pomostem pomiędzy szpitalem, a "normalnym", aktywnym życiem. Zadaniem Fundacji jest docieranie do wszystkich potencjalnych adresatów programu - ludzi, którzy zostali dotknięci nabytym lub wrodzonym uszkodzeniem rdzenia kręgowego, prowadzenie działalności dla tych osób oraz dążenie do tego, by adresaci programu mogli aktywnie i niezależnie żyć. Podstawowymi elementami programu są: Rekrutacja - bezpośrednie dotarcie do osoby niepełnosprawnej i zachęcenie jej do uczestnictwa w naszych zajęciach, odbywa się to najczęściej w szpitalach i ośrodkach rehabilitacyjnych; Wprowadzenie - są to obozy w trakcie, których prezentowane są dyscypliny sportowe odpowiednie dla konkretnych grup niepełnosprawnych; Kontynuacja - organizacja grup treningowych - grup aktywnej rehabilitacji. Wszystkie te elementy są nierozerwalne i stanowią podstawę działań. Fundacja zajmuje się osobami z najcięższymi dysfunkcjami narządu ruchu, osobami na stałe uzależnionymi od wózka inwalidzkiego. Problemy z przemieszczaniem się stanowią dla nich podstawową barierę w prawidłowej aktywności życiowej, w tym w uczestnictwie w szeroko rozumianej kulturze fizycznej. Kontakt: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji ul. Inspektowa Warszawa Tel. i faks: ,

6 Fundacja Normalna Przyszłość Działalność statutowa fundacji: 1. Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, 2. Dofinansowywanie kredytów mieszkaniowych dla osób niepełnosprawnych studiujących na wyższych uczelniach lub będących ich absolwentami, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, 3. Działalność edukacyjna i adaptacyjna, umożliwiająca osobom niepełnosprawnym usamodzielnienie się i włączenie się do aktywnej pracy zawodowej i społecznej, 4. Promocja i popieranie działań mających na celu usamodzielnianie się osób niepełnosprawnych oraz ich funkcjonowanie jako równoprawnych członków społeczeństwa, 5. Popularyzowanie wiedzy o problemach osób niepełnosprawnych, 6. Wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi zmianą wizerunku osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, 7. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz działalności na rzecz ochrony praw człowieka, 8. Udzielanie pomocy psychologicznej osobom niepełnosprawnym. Kontakt: ul. Radomska Warszawa e Telefon:

7 Wykaz wybranych organizacji pozarządowych współpracujących z MOPS Katowice - STOWARZYSZENIE WSPOMAGANIA TWÓRCZOŚCI I ROZWOJU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UNIKAT Zadania: Adres: Katowice ul. Kotlarza 10b Telefon: (032) prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej - ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH AKCENT Zadania: Adres: Katowice ul. Rataja 14 Telefon: (032) zapewnienie dziennego pobytu w Ośrodku dla młodzieży niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia - POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH KOŁO TERENOWE KATOWICE Zadania: Adres: Katowice ul. Andrzeja 13 Telefon: (032) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (w tym przewlekle chorych) - Nadzieja niewidomego w integracji i rehabilitacji poprzez turystykę i rekreację

8 - POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ ŚLĄSKI Zadania: Adres: Katowice, Pod Młynem 1b Telefon: (032) , (032) , (032) , Fax: Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz osób niepełnosprawnych Najważniejsze akty prawne dotyczące osób niepełnosprawnych Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.dz.u z późn. zm. Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r.o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Dz.U z póź. zm. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej(dz.u ) Dz.U. z dnia 15 kwietnia 2004 r. Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U Nr 187, poz. 1940). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587). Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 926).

9 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym (Dz. U. Nr 100, poz. 927). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (Dz. U. Nr 131, poz. 1457). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 92, poz.1020 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania. (DzU nr 13, poz. 114 z późn. zm.) Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych Ulgi w PKP i PKS Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego przysługują w klasie 2 wyłącznie w określonych kategoriach pociągów i na podstawie określonych rodzajów biletów. Osoba uprawniona do ulgowego przejazdu w klasie 2 na podstawie biletów jednorazowych korzystająca z przejazdu w klasie 1 zobowiązana jest do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie: - Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne (na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych) oraz jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych (na podstawie biletów jednorazowych) uprawnieni są do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego. Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub

10 miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczowychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem. Dokumentami poświadczającymi uprawnienie do korzystania z ulgi są odpowiednio: 1. dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym: legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego, legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych, legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych w punkcie 2, 2. dla dzieci i młodzieży nie uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym: legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wystawiona przez uprawniony organ, legitymacja osoby niepełnosprawnej, wystawiona przez uprawniony organ, wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do jednej z grup inwalidów, orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzający częściową niezdolność do pracy, całkowitą

11 niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, orzeczenie komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji. Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z wymienionych wyżej dokumentów, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio: termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym, potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne. Studenci do ukończenia 26 roku życia uprawnieni są: do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych, na podstawie imiennych biletów miesięcznych, do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do tych ulg jest legitymacja studencka wydana przez polską szkołę wyższą lub międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC) okazywana wraz z legitymacją studencką uczelni zagranicznej oraz dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku studenta, jeżeli nie jest on określony w legitymacjach.

12 do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych szkolnych. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do tej ulgi jest legitymacja studencka wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku studenta, jeżeli nie jest on określony w legitymacji. Karta Parkingowa dla osób niepełnosprawnych Karta Parkingowa to jedyny dokument uprawniający osoby niepełnosprawne do parkowania na "kopertach". Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej. Kartę parkingową mogą uzyskać osoby posiadające ważne orzeczenia: - znacznym stopniu niepełnosprawności, - umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, - lekkim stopniu niepełnosprawności, które w orzeczeniu posiadają kod R lub N Kartę parkingową może uzyskać także placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Kartę parkingową wydaje osobie niepełnosprawnej starosta. Za wydanie karty parkingowej pobiera się opłatę w wysokości ustalonej przez ministra właściwego do spraw transportu. Dział wydający karty parkingowe może się znajdować przy Starostwie Powiatowym lub przy Urzędzie Miasta. Informację o tym, gdzie w naszym mieście należy składać dokumenty o wydanie karty parkingowej, powinniśmy uzyskać przy Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

13 Aby otrzymać kartę parkingową, należy złożyć następujące dokumenty: - kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (należy mieć ze sobą oryginał do potwierdzenia), - kserokopię dowodu osobistego, - fotografię (3,5 x 4,5 cm), - na miejscu wypełnia się wniosek na odpowiednim formularzu, - trzeba także uiścić opłatę skarbową w wysokości 25 zł (przy składaniu wniosku podawany jest numer konta bankowego, na które należy wpłacić kwotę) o stan na dzień 16 lipca Na wydanie karty parkingowej oczekuje się zwykle kilka dni. Osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową może nie stosować się do niektórych znaków drogowych. Przepis ten dotyczy również: 1. kierującego pojazdem przewożącego osobę o obniżonej sprawności ruchowej; 2. pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek. Wszystkie przepisy dotyczące karty parkingowej stosują się także do osób, które posługują się kartą parkingową wydaną poza granicami Polski. Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, w miejscu widocznym umożliwiającym jej odczytanie. Karta parkingowa potwierdza uprawnienia: - do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych - do niestosowania się do następujących znaków drogowych: - B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach - B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych - B-3a zakaz wjazdu autobusów - B-4 zakaz wjazdu motocykli - B-10 zakaz wjazdu motorowerów - B-35 zakaz postoju - B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste

14 - B-38 zakaz postoju w dni parzyste - B-39 strefa ograniczonego postoju Ciekawostki Taxi dla niepełnosprawnych Powstał projekt taksówki dla ludzi na wózkach. Katowice przeprowadzą ankietę, czy taki transport jest potrzebny. Projekt taksówki dla niepełnosprawnych autorstwa Jarosława Kałuski. Po mieście jeżdżą autobusy niskopodłogowe, ale nie docierają wszędzie i nie o każdej porze. Jest jedna taksówka przystosowana na potrzeby niepełnosprawnych. Dostępna od godz. 7 rano do 15. Jeździ też w późniejszych godzinach, ale trzeba ją zamówić z dziennym wyprzedzeniem Projekt auta jest już gotowy, wykonał go Jarosław Kałuski z Tychów. Mikrobus z trzema drzwiami na szerokość 1,18 m i całkowicie płaską podłogą. Bez windy, za to opuszczany do 120 mm nad ziemią, z wysuwanymi podjazdami. Mieści czterech ludzi na wózkach, z kierowcą włącznie. Jak przyznaje Stefania Gowda, pełnomocnik prezydenta Katowic do spraw niepełnosprawnych myśli się o wymianie wszystkich autobusów miejskich na niskopodłogowe. Będzie to również okazja do przeprowadzenia sondażu, o zapotrzebowanie na specjalne taksówki. Jeśli miasto odmówi wsparcia, będzie się szukać pomocy u prywatnych inwestorów. Specjalny tabor będzie stał na parkingu. Taksówka jest integracyjna. Dzięki rozkładanym siedzeniom może przewozić chodzących pasażerów.

15 Tyfloinformatyka jako nowa gałąź kształcenia niepełnosprawnych Wiele uczelni wprowadza obecnie w program nauczania informatyków nową dziedzinę informatyki przystosowaną dla osób z dysfunkcją wzroku zwaną tyfloinformatyką. Tyfloinformatyka jest przedmiotem specjalistycznym, przeznaczonym dla studentów niewidomych lub posiadających znaczną wadę wzroku, który ma na celu nauczenie ww. osób pracy z komputerem pomimo tego uszkodzenia. Program nauczania obejmuje m.in. najważniejsze konfiguracje i polecenia specjalistycznych programów typu Screen Reader (JAWS, Hal i Supernova), bazujących na mowie syntetycznej, elektronicznym piśmie brajla lub powiększaniu wybranych fragmentów ekranu, korzystanie z programów powiększających na ekranie tekst i grafikę przez studentów posługujących się słabym wzrokiem, posługiwanie się powiększalnikiem telewizyjnym podczas czytania i pisania, podstawy obsługi systemu operacyjnego Windows z uwzględnieniem możliwości dostosowania widoku ekranu, klawiatury i kursora myszki do indywidualnych potrzeb studentów niepełnosprawnych wzrokowo, opanowanie techniki zastąpienia pracy z myszką skrótami klawiaturowymi, specjalne funkcje systemów operacyjnych Windows ułatwiające obsługę komputera osobom ze słabym wzrokiem i/lub niesprawnymi dłońmi, zastosowanie skanera i programu rozpoznającego pismo pn. FineReader do utrwalania w komputerze studiowanej literatury dla potrzeb własnych niewidomego studenta w celu jej późniejszego przesłuchania za pomocą syntezatora mowy, redagowanie tekstów i obszerniejszych pozycji za pomocą edytora MS Word, Windows Commander jako wygodne narzędzie dla osób z dysfunkcją wzroku: pakowanie i rozpakowywanie danych, podział i scalanie plików, program FTP, wygoda użycia globalnych instrukcji DOS w linii komend, wykonywanie rozliczeń i sporządzanie arkuszy kalkulacyjnych za pomocą programu Excel. Realizacja poszczególnych funkcji Excela przy użyciu skrótów klawiaturowych i wykorzystaniu dodatkowych informacji emitowanych przez wyspecjalizowane programy z syntezatora mowy lub na monitorze brajlowskim, tworzenie prostych baz danych za pomocą programu Access, zapoznanie studentów z najnowszymi osiągnięciami informatyki służącymi osobom z dysfunkcją wzroku (podnoszenie poziomu wiedzy na drodze teleedukacji, drukowanie brajlem bezpośrednio z Windows, cyfrowa książka mówiona, radio internetowe, biblioteki wirtualne w rodzaju Polskiej Biblioteki Internetowej lub Gutenberg Project, banki internetowe itp.).

16 Zachęcamy do korzystania z serwisu internetowego oraz z informacji dostępnych na stronie - strona Głównego Urzędu Statystycznego - strona Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie zamieszczone są m.in. akty prawne związane z tematyką niepełnosprawności. - portal poświęcony sektorowi pozarządowemu, na którym można znaleźć bazę organizacji z całej Polski, w tym także organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. - informacja o części zasobów biblioteki Instytutu Turystyki, dla osób zajmujących się tematem turystyki osób niepełnosprawnych. - portal Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo - strona Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - strona Krajowej Izby Gospodarczo - Rehabilitacyjnej, można tam szukać informacji na temat rehabilitacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych. - strona Instytutu Służ Publicznych, który publikuje raporty z badań oraz opracowania m.in. na temat osób niepełnosprawnych - strona Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzącego programy celowe dla osób niepełnosprawnych oraz wydającego pismo "Bifron" - strona Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, którego wydawnictwa w części poświęcone są zagadnieniom rehabilitacji osób niepełnosprawnych. - portal Fundacji Fuga Mundi poświęcony zagadnieniom niepełnosprawności w kontekście Unii Europejskiej

17 Polskie pisma branżowe - informacje o polskich czasopismach traktujących o niepełnosprawności Czasopisma zagraniczne - informacje o zagranicznych czasopismach traktujących o niepełnosprawności Biblioteczka dla Osób Niepełnosprawnych - broszurki w wersji elektronicznej wydane przez Centrum Informacyjne dla Osób Niepełnosprawnych Informacje o Centrum Informacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych Adres: ul. Dzielna 1, Warszawa tel Studenci niepełnosprawni mogą korzystać z usług prywatnych firm przewozowych, dokładne dane dostępne pod adresem: oraz ze środków komunikacji miejskiej, dokładne dane o rozkładach jazdy autobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych są dostępne pod adresem: Pomoc niepełnosprawnym studentom Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach dąży do stworzenia równych szans w dostępie do edukacji osobom niepełnosprawnym poprzez odpowiednie podejście dydaktyczne do studentów, zrozumienie ich potrzeb przez społeczność akademicką. Aby zamierzenie to mogło zostać osiągnięte konieczne jest podejmowanie działań, które umożliwią osobom niepełnosprawnym równy dostęp do źródeł wiedzy, nowych programów kształcenia i nowoczesnych rozwiązań technologicznych ułatwiających kształcenie się. W realizacji ww. idei mają służyć działania polegające m.in. na: - powołaniu na uczelni Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych - utworzeniu Biura Karier Osób Niepełnosprawnych

18 - pomysł wdrożenia w życie E-learning (edukacja przez Internet) - współpraca ze stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w naszym regionie, - likwidowanie barier transportowych czemu służyć ma współpraca z referatami Urzędów Miast, zajmującymi się sprawami osób niepełnosprawnych, Przedsiębiorstwami Komunikacji Miejskiej, - likwidacja barier architektonicznych Udogodnienia, ułatwienia Studenci niepełnosprawni mogą korzystać z wielu udogodnień na terenie budynku, w którym mieści się Uczelnia. Dla osób niepełnosprawnych ruchowo lub studentów w czasie rehabilitacji ruchowej przygotowane są korytarze i windy. Dla studentów poruszających się na wózku zostało uruchomione specjalne boczne wejście z podjazdem, omijające schody przy głównych drzwiach. Studenci z upośledzeniem ruchowym mają możliwość korzystania z dostosowanego do ich potrzeb punktu sanitariatu, mieszczącego się na wysokim parterze budynku. Osobom z dysfunkcją narządu wzroku percepcję zajęć ułatwiają rzutniki oraz projektory, wyświetlające powiększony obraz na ekran. Niebagatelne znaczenie w aklimatyzacji studentów niepełnosprawnych na Uczelni ma przyjazne nastawienie innych studentów oraz pracowników Uczelni. Na co dzień niosą oni pomoc w aktywnym uczestnictwie studentów niepełnosprawnych w życiu Uczelni. Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach dąży do stworzenia równych szans w dostępie do edukacji osobom niepełnosprawnym poprzez odpowiednie podejście dydaktyczne do studentów, zrozumienie ich potrzeb przez społeczność akademicką. Aby zamierzenie to mogło zostać osiągnięte konieczne jest podejmowanie działań, które umożliwią osobom niepełnosprawnym równy dostęp do źródeł wiedzy, nowych programów kształcenia i nowoczesnych rozwiązań technologicznych ułatwiających kształcenie się. Służyć temu ma w przyszłości m.in. - utworzenie odrębnej komórki zajmującej się sprawami studentów niepełnosprawnych,

19 - budowa specjalnie przystosowanej windy, umożliwiającej podjazd do Auli WSTI oraz sal dydaktycznych znajdujących się na parterze. Pomoc materialna dla niepełnosprawnych Zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, studenci niepełnosprawni mają prawo do otrzymywania stypendium specjalnego z tytułu niepełnosprawności. Warunkiem jego uzyskania jest posiadanie stosownego dokumentu, potwierdzającego niepełnosprawność tj. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja ZUS o przyznaniu do grupy inwalidzkiej albo orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Do ww. dokumentów należy dołączyć wniosek o przyznanie tej formy pomocy materialnej. Szczegółowe informacje nt. temat zawarte są pod adresem: _SPECJALNE_DLA_OSOB_NIEPELNOSPRAWNYCH Ponadto studenci niepełnosprawni mają prawo do ubiegania się o inne formy świadczeń, ze środków otrzymanych z subwencji państwowych i wpłat indywidualnych osób fizycznych i prawnych. Są to: - stypendium socjalne - stypendium na wyżywienie - stypendium mieszkaniowe - stypendium za wyniki w nauce lub sporcie - zapomoga Indywidualizacja kształcenia Uczelnia realizuje tzw. IPPS- Indywidualny Program i Plan Studiów. Indywidualizację kształcenia stosuje się przede wszystkim dla studentów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, studentów studiujących równocześnie na dwóch uczelniach oraz studentów niepełnosprawnych lub studentów, którzy wykażą losową potrzebę takiego studiowania. Student studiujący według indywidualnego planu i programu studiów może zostać zwolniony z obowiązkowego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych z niektórych przedmiotów. Może również uzyskiwać zaliczenia i zdawać egzaminy w indywidualnie uzgadnianych terminach. Zgodę na indywidualny plan i program studiów udziela na prośbę studenta Dziekan. Równocześnie Dziekan wyznacza opiekuna dydaktycznego spośród nauczycieli akademickich. Do zadań opiekuna dydaktycznego należy opiniowanie przedstawionego przez

20 studenta indywidualnego planu i programu studiów oraz nadzorowanie jego postępów w nauce. Począwszy od roku akademickiego 2007/2008 zostaną wprowadzone specjalności pozwalające zindywidualizować kształcenie. Będą to pakiety związanych ze sobą tematycznie przedmiotów, wybieranych przez studentów, obejmujące ponad 30%całkowitej liczby godzin dydaktycznych. Uczelnia uruchamia następujące specjalności: - Grafika komputerowa i budowa multimedialnych serwisów internetowych, - Technologie internetowe i sieci komputerowe, - Projektowanie systemów informatycznych i programowanie w środowisku internetowym. Akademiki Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą korzystać ze specjalnie przystosowanych pokoi, mieszczących się w domach studenckich w Katowicach i Sosnowcu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: Dom Studenta nr 1 (zwany dawniej "Stonogą") Katowice (Ligota) ul. Studencka 15 tel. (032) , centrala tel. (032) portiernia Dom Studenta nr 2 (zwany dawniej "Aplikantem") Katowice (Ligota) ul. Studencka 17 tel. (032) , centrala tel. (032) portiernia Dom Studenta nr 7 (nieoficjalna nazwa "Szpital") Katowice (Ligota) ul. Studencka 16 tel. (032) , centrala tel. (032) portiernia Dom Studenta nr 2 (zwany dawniej "Wutuś") Sosnowiec ul. Sucha 7a tel. (032) , centrala tel. (032) portiernia

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Urząd Miasta i Gminy Wieliczka Zespół ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych ul. Pocztowa 1 32-020 Wieliczka tel. (12) 278-15-00 Redakcja i opracowanie: Dominika

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SPIS TREŚCI 1. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

2. Karta parkingowa... 3. * Ulgi w komunikacji PKS i PKP *... 4. * Ulgi w komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze*... 6

2. Karta parkingowa... 3. * Ulgi w komunikacji PKS i PKP *... 4. * Ulgi w komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze*... 6 Spis treści 1. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze... 2 2. Karta parkingowa... 3 3. Legitymacja osoby niepełnosprawnej uprawnia do ulgowych

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

PRZEWODNIK. Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLIŃCU PRZEWODNIK Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi LUBLINIEC WYDANIE

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu INFORMATOR PRZEWODNIK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu INFORMATOR PRZEWODNIK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu INFORMATOR PRZEWODNIK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Świnoujście 2014 1 Egzemplarz bezpłatny. Informator nie stanowi źródła prawa. Copyright by Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ DO 16-GO ROKU ŻYCIA

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ DO 16-GO ROKU ŻYCIA Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Słowackiego 8 Tel. 061 8410 556; 061 8410 533 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ DO 16-GO ROKU ŻYCIA UPRAWNIENIA I ULGI 1 Osoby, które nie ukończyły

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ULGI I PRZYWILEJE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WYBRANE ULGI I PRZYWILEJE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYBRANE ULGI I PRZYWILEJE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (Plik pobrany w całości z internetu) Co siódma osoba w Polsce jest niepełnosprawna. Z ostatniego spisu powszechnego wynika, że niepełnosprawni to społeczność

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI. Mam swoje prawa. Informator dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia. marzec 2015 r.

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI. Mam swoje prawa. Informator dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia. marzec 2015 r. POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI Mam swoje prawa Informator dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia marzec 2015 r. Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Szczecin BROSZURA

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

słychać...? INFORMATOR plus www.pzg.lodz.pl

słychać...? INFORMATOR plus www.pzg.lodz.pl Co słychać...? plus INFORMATOR www.pzg.lodz.pl Co słychać...? plus INFORMATOR www.pzg.lodz.pl Co słychać...? plus jest informatorem Łódzkiego Oddziału Polskiego Związku Głuchych. Redakcja: ul. Nawrot 94/96

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

VADEMECUM ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Vademecum zatrudniania osób niepełnosprawnych zostało opracowane w ramach kampanii informacyjnej PRZEŁAM LODY OBOJĘTNOŚCI Organizatorem kampanii jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji ogólnych postanowień Konwencji (art. 1 4, 31)

Informacja o realizacji ogólnych postanowień Konwencji (art. 1 4, 31) III. Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich Informacja o realizacji ogólnych postanowień Konwencji (art. 1 4, 31) Poniżej przedstawiono najważniejsze uwagi w zakresie realizacji przez Polskę ogólnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Załącznik do Uchwały Nr XXIX/175/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2012 roku. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Sztum 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

Załączniki (część 2 szczegółowa)

Załączniki (część 2 szczegółowa) Załączniki (część 2 szczegółowa) do Informacji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2013 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Patronat honorowy: Marek Sowa

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (TP-KŚ)

TARYFA PRZEWOZOWA (TP-KŚ) Koleje Śląskie Sp. z o.o. TARYFA PRZEWOZOWA (TP-KŚ) Zawierająca postanowienia taryfowe o przewozie osób, zwierząt i rzeczy w pociągach Spółki Koleje Śląskie Obowiązuje od 1 października 2011 r. Koleje

Bardziej szczegółowo

Mam dziecko z zespołem Aspergera :)

Mam dziecko z zespołem Aspergera :) GRZEGORZ CAŁEK HALINA ŁUSZCZAK HALINA JANKOWSKA Mam dziecko z zespołem Aspergera :) PORADNIK DLA RODZICÓW Poradnik został wydany w ramach projektu Polskiego Towarzystwa Zespołu Aspergera realizowanego

Bardziej szczegółowo