Total Commander. Leksykon kieszonkowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Total Commander. Leksykon kieszonkowy"

Transkrypt

1 Total Commander. Leksykon kieszonkowy Autor: Piotr Czarny ISBN: Format: B6, stron: 176 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c Gliwice tel Podrêczne zestawienie informacji o najpopularniejszym narzêdziu do zarz¹dzania plikami Korzystaj¹c codziennie z komputera stwierdzamy, e iloœæ plików i katalogów na dysku twardym roœnie w lawinowym tempie. Zarz¹dzanie nimi za pomoc¹ graficznych narzêdzi oferowanych przez system operacyjny jest wygodne i intuicyjne, niestety wraz ze wzrostem iloœci plików staje siê coraz wolniejsze. Wielu u ytkowników komputerów u ywa zatem innych narzêdzi do pracy z systemem plików. Wœród nich najwiêksz¹ i zas³u on¹ popularnoœæ zyska³ Total Commander uniwersalny mened er plików, oferuj¹cy poza mo liwoœci¹ zarz¹dzania plikami i folderami tak e wiele innych, bardzo przydatnych opcji. Za pomoc¹ Total Commandera mo na miêdzy innymi przeszukiwaæ zawartoœæ dysków twardych, przesy³aæ pliki za poœrednictwem protoko³u FTP, edytowaæ pliki tekstowe i synchronizowaæ zawartoœci katalogów. Ksi¹ ka Total Commander. Leksykon kieszonkowy to zwiêz³e omówienie tej przydatnej aplikacji. Czytaj¹c j¹ poznasz jej mo liwoœci i nauczysz siê z nich korzystaæ. Dowiesz siê, w jaki sposób kopiowaæ, przenosiæ i usuwaæ pliki, formatowaæ dyski i pendrive y, komunikowaæ siê z serwerami FTP i przeszukiwaæ katalogi. Znajdziesz tu informacje o konfigurowaniu Total Commandera i instalowaniu wtyczek, które zwiêkszaj¹ jego mo liwoœci. Przeczytasz o kompresowaniu plików, dzieleniu ich na fragmenty i zmianie atrybutów. Na pewno uznasz te za niezwykle przydatne zestawienie skrótów klawiaturowych, które znajdziesz na koñcu tej ksi¹ ki. Konfiguracja programu Elementy interfejsu u ytkownika Zaznaczanie plików i folderów Kopiowanie, przenoszenie i usuwanie plików Edycja plików tekstowych Pakowanie i rozpakowywanie plików Przesy³anie plików przez FTP Instalacja i konfiguracja wtyczek Przekonaj siê jak Total Commander usprawni Twoj¹ pracê z komputerem

2 Spis treści Wstęp...7 Część I TOTAL COMMANDER 1. Interfejs użytkownika Pasek menu 12 Pasek przycisków 18 Pasek napędów 19 Lista wyboru napędu 19 Przestrzeń wolna i całkowita 20 Przyciski zmiany katalogu 20 Ścieżka bieżąca 21 Lista i historia katalogów 21 Nagłówki kolumn 21 Okno plików i folderów 22 Dane plików i folderów zaznaczonych 22 Linia poleceń 23 Pasek klawiszy funkcyjnych 24 Podsumowanie Operacje podstawowe...26 Menu podręczne 26 Wyświetlanie 28 3

3 Zaznaczanie 35 Usuwanie zaznaczenia 39 Edycja 42 Kopiowanie 42 Zmiana nazwy 46 Usuwanie i przywracanie plików 50 Pakowanie i rozpakowywanie programem WinZip 51 Dzielenie i łączenie plików 54 Atrybuty 56 Porównywanie i synchronizowanie 59 Port szeregowy 62 Nośniki wymienne 65 FTP 68 Sztuczki i chwyty 79 Część II WTYCZKI 3. Wtyczki...90 Klasyfikacja wtyczek 92 Przegląd wtyczek 93 Instalowanie i stosowanie wtyczek WFX 107 Instalowanie i stosowanie wtyczek WCX 109 Instalowanie i stosowanie wtyczek WLX 111 Instalowanie i stosowanie wtyczek WDX 113 DODATKI A Instalacja B wincmd.ini C wcx_ftp.ini Spis treści

4 D Skróty klawiaturowe Archiwum 157 Drukowanie 157 FTP 157 Inne 158 Menu 159 Operacje na katalogach 159 Operacje na plikach 160 Porównywanie 161 Przeglądanie i edycja plików 161 Rozmiary 162 Sortowanie 162 Wiersz poleceń 163 Wyszukiwanie 164 Wyświetlanie 164 Zakładki 167 Zaznaczanie 167 Skorowidz Spis treści 5

5 Rozdzia 2. Operacje podstawowe W poprzednim rozdziale poznali my sk adniki okna programu Total Commander. Obs uga programu wydaje si intuicyjna. To jednak pierwsze i mylne wra enie. Aby w pe ni wykorzysta mo liwo ci i u atwienia, które oferuje Total Commander, trzeba go pozna. Obj to ksi ki nie pozwala na szczegó owe omówienie wszystkich operacji i mo liwo ci konfiguracji. Wiele z nich jest podobnych do siebie. Maj bardzo logiczny charakter. Gdy wykonasz kilka z nich, b dziesz orientowa si, jak skorzysta z pozosta ych. Po uruchomieniu Total Commandera mo na korzysta z menu podr cznego. Menu podr czne Aby wy wietli menu podr czne pliku lub folderu: Metoda 1 1. Naprowad kursor na plik lub folder. 2. Wci nij i przytrzymaj prawy przycisk myszy. Metoda 2 1. Zaznacz plik lub folder. 2. Naci nij klawisze Shift+F10. Obie metody prowadz do wy wietlenia menu podr cznego (rysunki 2.1 i 2.2). W menu podr cznym znajduj si : najcz ciej u ywane polecenia systemowe (np.: Wytnij, Skopiuj, Wklej), 26 Total Commander. Leksykon kieszonkowy

6 Rysunek 2.1. Menu podr czne folderu Rysunek 2.2. Menu podr czne pliku Rozdzia 2. Operacje podstawowe 27

7 polecenia dodane przez zainstalowane aplikacje (np.: FastSum, Add to archive..., Skanuj za pomoc programu Norton AntiVirus), polecenia dodane przez Total Commandera [np. Podgl d (Lister)]. Dobór polece znajduj cych si w menu podr cznym jest przemy lany. W wielu przypadkach mo e okaza si, e nie musisz korzysta z wi kszych narz dzi. Wy wietlanie Aby móc rozpocz prac z plikami lub folderami, nale y je odnale, wy wietli, posortowa. Pomocne w tym b d polecenia wbudowane do Total Commandera. Wyszukiwanie plików Aby znale plik znajduj cy si na dysku: 1.Wy wietl folder, od którego chcesz rozpocz poszukiwanie. 2. Naci nij klawisze Alt+F7. 3. W oknie Znajd Pliki okre l kryteria wyszukiwania. Mo esz u y znaków globalnych (np. zapis *.xls spowoduje wyszukanie arkuszy Excela) (rysunek 2.3). 4. Rozwi list Szukaj w podkatalogach. Wybierz, jak g boko ma by prowadzone wyszukiwanie. 5. Je eli chcesz wyszukiwa pliki wed ug ich zawarto ci, zaznacz opcj Znajd tekst. Wpisz szukany ci g znaków w polu tekstowym. Zaznacz opcje wyszukiwania. 28 Total Commander. Leksykon kieszonkowy

8 Rysunek 2.3. Okno Znajd Pliki 6. Je eli chcesz wyszukiwa pliki na podstawie ich rozmiarów, daty utworzenia lub atrybutów, kliknij kart Zaawansowane. Wprowad kryteria wyszukiwania. 7. Je eli chcesz znale pliki zdublowane, kliknij kart Zaawansowane. Zaznacz opcj Wyszukiwacz zdublowanych plików. Wybierz kryteria wyszukiwania. 8. Kliknij przycisk Zacznij szuka. Wy wietlanie zawarto ci pliku Aby wy wietli zawarto pliku we wbudowanej w Total Commandera przegl darce: 1. Umie kursor na pliku, którego zawarto chcesz obejrze. 2. Naci nij klawisz F3 lub kliknij przycisk F3 Podgl d. 3. Zawarto pliku zosta a wy wietlona w oknie programu Lister. Rozdzia 2. Operacje podstawowe 29

9 Uwaga Je eli zaznaczysz wi cej ni jeden plik, wszystkie b dzie mo na ogl da w oknie programu Lister. Prze czanie mi dzy plikami b dzie nast powa o przez naci ni cie klawisza n lub p. Podgl d plików graficznych Aby w programie Total Commander wy wietla w trybie podgl du pliki graficzne nie tylko w formacie *.bmp: 1. Zainstaluj przegl dark plików graficznych np. IrfanView. 2. Wybierz polecenia: Konfiguracja/Opcje. 3. W oknie Konfiguracja kliknij kategori Edycja/Widok. 4. W ramce Przegl darka dla F3 kliknij przycisk Skonfiguruj wewn. przegl dark. 5. Wybierz program (np. i_view32.exe), który b dzie u ywany do wy wietlania plików graficznych. 6. Kliknij przycisk OK. 7. Sprawd, czy i_view32.exe sta si przegl dark domy ln (rysunek 2.4). Rysunek 2.4. Domy lna przegl darka plików graficznych 30 Total Commander. Leksykon kieszonkowy

10 8. Kliknij przycisk OK. Obj to ka dego podkatalogu w katalogu bie cym Aby wy wietli rozmiar przestrzeni zajmowanej przez ka dy katalog indywidualnie: 1. Wy wietl folder, w którym chcesz zmierzy obj to podfolderów. 2. Naci nij klawisze Alt+Shift+Enter. Kombinacja ta dzia a tylko wtedy, gdy w czone jest wy wietlanie wszystkich szczegó ów. 3. Po chwili obok ka dego folderu w bie cym oknie wy wietlona zostanie jego obj to (rysunek 2.5). Rysunek 2.5. Obok ka dego folderu widoczna jest obj to zawartych w nim plików Kryteria sortowania folderów Aby foldery sortowane by y wed ug takich samych kryteriów, jak pliki: 1. Wybierz polecenia: Konfiguracja/Opcje. 2. W oknie Konfiguracja kliknij sekcj Wy wietlanie. Rozdzia 2. Operacje podstawowe 31

11 3. W ramce Sortuj katalogi zaznacz Jak pliki (równie wg czasu utworzenia) (rysunek 2.6). Rysunek 2.6. Okno z opcjami wy wietlania 4. Kliknij przycisk OK. Wy wietlanie nazw plików kolorem w zale no ci od rozszerzenia i atrybutów Aby na podstawie koloru, w jakim wy wietlana jest nazwa pliku, mo na by o rozpozna jego typ i atrybuty: 1. Wybierz polecenia: Konfiguracja/Opcje. 2. W oknie Konfiguracja kliknij kategori Kolor. 32 Total Commander. Leksykon kieszonkowy

12 3. Kliknij przycisk Definiuj kolory wed ug rodzajów plików. 4. W oknie Definiuj kolory wg typu pliku kliknij przycisk Dodaj. 5. W oknie Wymie typ pliku kliknij przycisk Definiuj. 6. W oknie Definiuj wybór wpisz kryteria, jakie powinny spe nia pliki, które maj by wyró nione kolorem. Atrybuty plików mo esz okre li na karcie Zaawansowane. 7. Kliknij przycisk OK. 8. W oknie Kolor wybierz kolor, w jakim ma by wy wietlany plik wyspecyfikowanego typu. 9. Kliknij przycisk OK. 10. W oknie Definiuj kolory wg typu pliku kliknij przycisk OK (rysunek 2.7). Rysunek 2.7. Pliki *.zip b d wyró nione kolorem 11. W oknie Konfiguracja kliknij przycisk OK. Drukowanie listy plików Aby wydrukowa list plików: 1. Wy wietl w aktywnym panelu list plików, któr chcesz wydrukowa. Rozdzia 2. Operacje podstawowe 33

13 2. Wybierz polecenia: Pliki/Drukuj/Pliki lista lub Pliki/Drukuj/ Pliki lista z podkatalogami. 3. W oknie Drukuj katalog ustaw parametry wydruku (rysunek 2.8). Rysunek 2.8. Wydrukowana zostanie lista zawarto ci wszystkich podfolderów folderu bie cego 4. Kliknij przycisk Drukuj. Zapisywanie listy plików Aby zapisa do pliku list plików: 1. Utwórz przycisk z poleceniem cm_copyfullnamestoclip (rysunek 2.9). Rysunek 2.9. Do przycisku mo na przypisa polecenie o ciekawych w a ciwo ciach 34 Total Commander. Leksykon kieszonkowy

14 2. Zaznacz pliki, których nazwy chcesz zapisa do pliku. 3. Kliknij przycisk utworzony w punkcie pierwszym. Nazwy wszystkich wybranych plików zosta y skopiowane do schowka. 4. Uruchom Notatnik. 5. Wybierz polecenia Edycja/Wklej. 6. Nazwy plików ze schowka zosta y skopiowane do edytora (rysunek 2.10). Rysunek Fragment okna edytora Zaznaczanie Nazwa zaznaczonego pliku lub folderu wy wietlana jest domy lnie kolorem czerwonym (rysunek 2.11). Wydawane polecenia odnosz si do obiektu zaznaczonego. Kopiowanie, usuwanie, edycja i tym podobne operacje musz by poprzedzone zaznaczeniem obiektu. Rysunek Fragment okna z zaznaczonym plikiem CABRK Rozdzia 2. Operacje podstawowe 35

15 Zaznaczanie pliku lub folderu Aby zaznaczy plik lub folder: kliknij go prawym klawiszem myszy lub korzystaj c z klawiszy sterowania kursorem, umie go w przerywanej ramce i naci nij klawisz Insert. Zaznaczanie kilku plików lub folderów Gdy jeden plik jest zaznaczony, zaznaczenie pliku kolejnego powoduje usuni cie zaznaczenia z dotychczas zaznaczonego pliku. Czy ograniczenie to da si obej? Na szcz cie tak (rysunek 2.12). Rysunek Fragment okna z zaznaczonym folderem i dwoma plikami Aby zaznaczy wi cej ni jeden plik lub folder: klikaj je kolejno prawym przyciskiem myszy lub wci nij i trzymaj klawisz Ctrl, a nast pnie klikaj lewym klawiszem myszy lub korzystaj c z klawiszy sterowania kursorem, umie plik lub folder w przerywanej ramce i naci nij klawisz Insert. Nast pnie umie kolejny plik lub folder w przerywanej ramce i naci nij klawisz Insert lub wybierz polecenia Zaznacz/Zaznacz grup lub naci nij klawisz Szary+. W oknie Rozwi wybór wpisz nazwy plików, 36 Total Commander. Leksykon kieszonkowy

16 folderów, rozszerzenia nazw plików, które powinny spe nia obiekty przeznaczone do zaznaczenia. Uwaga Zapis Szary+ oznacza klawisz oznaczony znakiem + znajduj cy si na klawiaturze numerycznej. Zaznaczanie s siaduj cych ze sob plików lub folderów Aby zaznaczy kilka s siaduj cych ze sob plików lub folderów: 1. Kliknij pierwszy obiekt. 2. Wci nij i trzymaj klawisz Shift. 3. Kliknij ostatni obiekt. 4. Zwolnij klawisz Shift. Zaznaczanie wszystkich obiektów w panelu Aby zaznaczy wszystkie obiekty wy wietlone w panelu (rysunek 2.13): Wybierz polecenia: Zaznacz/Zaznacz wszystko lub naci nij klawisze Ctrl+Szary+. Rysunek Po naci ni ciu dwóch klawiszy zaznaczonych zosta o 37 folderów i 169 plików Rozdzia 2. Operacje podstawowe 37

17 Odwracanie zaznaczenia Aby odwróci zaznaczenie wszystkich obiektów wy wietlonych w aktywnym w panelu: Wybierz polecenia: Zaznacz/Odwró zaznaczenie lub naci nij klawisz Szary* (rysunek 2.14). Rysunek Po naci ni ciu jednego klawisza usuni te zosta o zaznaczenie 37 folderów i 169 plików Zaznaczanie plików o jednakowym rozszerzeniu Aby zaznaczy pliki o identycznym rozszerzeniu, jak ju zaznaczony plik: Wybierz polecenia: Zaznacz/Wybierz wszystkie z takim samym rozsz. lub naci nij klawisz Alt+Szary+ (rysunek 2.15). Lista zaznaczonych plików Zaznaczenie plików wymaga czasami sporo wysi ku. Aby zapisa list zaznaczonych obiektów do pliku (rysunek 2.16): 1. Wybierz polecenia: Zaznacz/Zapisz wybór do pliku. 2.W oknie Zapisywanie jako wybierz lokalizacj i nazw pliku. 3. Kliknij przycisk Zapisz. 38 Total Commander. Leksykon kieszonkowy

18 Rysunek Wystarczy zaznaczy jeden plik w takim formacie, w jakim maj by zaznaczone pozosta e, nacisn dwa klawisze, a Total Commander wyszuka je wszystkie Usuwanie zaznaczenia Obiekt mo e zosta zaznaczony przez pomy k. Wykonanie operacji, które zosta y poprzedzone zaznaczeniem obiektów, nie powoduje usuni cia zaznaczania. W takich przypadkach konieczne jest cofni cie zaznaczenia. Usuwanie zaznaczenia pliku lub folderu Aby usun zaznaczenie pliku lub folderu: kliknij zaznaczony obiekt prawym przyciskiem myszy lub Rozdzia 2. Operacje podstawowe 39

19 Rysunek Lista zaznaczonych plików zapisana do pliku korzystaj c z klawiszy sterowania kursorem, umie zaznaczony obiekt w przerywanej ramce i naci nij klawisz Insert lub wybierz polecenia: Zaznacz/Odznacz wszystko. Usuwanie zaznaczenia kilku plików lub folderów Aby usun zaznaczenie wi cej ni jednego pliku lub folderu: wyjd z folderu zawieraj cego zaznaczone obiekty, a nast pnie wejd do niego ponownie lub klikaj je kolejno prawym przyciskiem myszy lub wci nij klawisze Ctrl+Szary- lub 40 Total Commander. Leksykon kieszonkowy

20 korzystaj c z klawiszy sterowania kursorem, umie plik lub folder w przerywanej ramce i naci nij klawisz Insert. Nast pnie umie kolejny plik lub folder w przerywanej ramce i naci nij klawisz Insert. Uwaga Zapis Szary oznacza klawisz oznaczony znakiem znajduj cy si na klawiaturze numerycznej. Usuwanie zaznaczenia plików posiadaj cych wspóln cech Aby usun zaznaczenie plików posiadaj cych wspóln cech : wci nij klawisze Szary-. W oknie Zwi wybór (rysunek 2.17) wpisz nazwy plików, folderów, rozszerzenia nazw plików, które powinny spe nia obiekty przeznaczone do usuni cia zaznaczenia. Rysunek Okno umo liwiaj ce selektywne usuwanie zaznaczenia Rozdzia 2. Operacje podstawowe 41

21 Edycja Domy lnym edytorem jest Notatnik. Jest to edytor tekstowy, który nie ma mo liwo ci zaawansowanego formatowania tekstu, jak np. Word. Nie dodaje on znaków formatowania, a dzi ki temu nadaje si do edytowania plików konfiguracyjnych, programów itp. Je eli chcesz edytowa plik z rozszerzeniem *.doc, kliknij go dwukrotnie. Dzi ki skojarzeniu rozszerzenia pliku z aplikacj zostanie on otworzony w edytorze MS Word. Edycja plików tekstowych Aby edytowa pliki tekstowe: 1. Umie kursor na pliku, który chcesz edytowa. 2. Naci nij klawisz F4 lub kliknij przycisk F4 Edycja. 3. Plik zostanie otworzony w edytorze domy lnym Notatniku. Edytor domy lny Aby zmieni edytor domy lny: 1. Wybierz polecenia: Konfiguracja/Opcje. 2. W oknie Konfiguracja kliknij kategori Edycja/Widok. 3. W ramce Edytor dla F4 wpisz nazw edytora domy lnego (rysunek 2.18). Kopiowanie Có mo na powiedzie o kopiowaniu? W jego efekcie w folderze docelowym ma pojawi si kopia folderu lub pliku ród owego. 42 Total Commander. Leksykon kieszonkowy

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. 222 gotowe rozwi¹zania

Excel 2007 PL. 222 gotowe rozwi¹zania Excel 2007 PL. 222 gotowe rozwi¹zania Autor: Krzysztof Mas³owski ISBN: 83-246-1364-1 Stron: 350 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Zdob¹dŸ niezbêdne

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15

SPIS TRE CI. Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15 SPIS TRE CI Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15 1 Wizyta w sklepie...17 Co zatem warto wiedzie przed wej ciem do sklepu komputerowego?...18 Elementy podstawowe widoczne na zewn trz...20 Elementy podstawowe

Bardziej szczegółowo

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Interaktywna tablica SMART Board w praktyce Spis tre ci Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Podstawowe elementy interaktywnej tablicy SMART Board do projekcji przedniej...1 Pó ka na pisaki...1 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2487-4 Format: 158 235, stron: 384 Naucz siê wreszcie samodzielnie tworzyæ strony internetowe! Jakie techniki koniecznie trzeba poznaæ,

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL. Æwiczenia praktyczne

Excel 2010 PL. Æwiczenia praktyczne Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Inventor. Podstawy projektowania

Inventor. Podstawy projektowania Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginalny: Excel VBA Programming For Dummies, 3rd Edition Tłumaczenie: Ryszard Górnowicz, Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-7950-8 Original English language edition Copyright 2013 by John Wiley

Bardziej szczegółowo

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie projektami Autor: Sebastian Wilczewski ISBN: 978-83-246-1212-3 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik u ytkownika Claws Mail

Podrêcznik u ytkownika Claws Mail Podrêcznik u ytkownika Claws Mail Autorzy Claws Mail (http://www.claws-mail.org/) Copyright 2006-2013 Autorzy Claws Mail. 1. Wstêp 1.1. Czym jest Claws Mail? Claws Mail jest programem pocztowym maj±cym

Bardziej szczegółowo

Poczta Lotus Notes 8.5 PL. Niezbędnik użytkownika

Poczta Lotus Notes 8.5 PL. Niezbędnik użytkownika Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji

Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux.

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux. Tytuł oryginału: Web Penetration Testing with Kali Linux Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-9013-8 Copyright 2013 Packt Publishing. First published in the English language under the title

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autorstwo: Zbigniew Fryźlewicz (wstęp, rozdziały 1 7, dodatki), Daniel Nikończuk (wstęp, rozdziały 1 7, dodatki). Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. HP ipaq seria hx2000 Pocket PC

Instrukcja obsługi. HP ipaq seria hx2000 Pocket PC Instrukcja obsługi HP ipaq seria hx2000 Pocket PC Numer dokumentu: 366426-241 Sierpie 2004 Uwaga: Niektóre opisane modele mog być nie dost pne w niektórych regionach. Model prezentowany na ilustracji,

Bardziej szczegółowo

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale:

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: 3 Konta u ytkowników Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: Tworzenie i zarz dzanie kontami u ytkowników Tworzenie i modyfikowanie kont u ytkowników za pomoc przystawki konsoli MMC (Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi seria hp ipaq Pocket PC h2200. Dokument 293146-241

Instrukcja obsługi seria hp ipaq Pocket PC h2200. Dokument 293146-241 Instrukcja obsługi seria hp ipaq Pocket PC h2200 Dokument 293146-241 May 2003 2003 Hewlett-Packard Company 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP, Hewlett Packard, i Hewlett-Packard logo s znakami

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

TERAPI W CUKRZYCY. Podr cznik u ytkownika

TERAPI W CUKRZYCY. Podr cznik u ytkownika THERAPY OPROGRAMOWANIE MANAGEMENT SOFTWARE DO ZARZ DZANIA FOR DIABETES TERAPI W CUKRZYCY Podr cznik u ytkownika Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325, USA 800-646-4633 818.576.5555 www.medtronicdiabetes.com

Bardziej szczegółowo

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one drukowany podr cznik u ytkownika hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Wszelkie prawa zastrze one. adna cz ć niniejszego

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo