Total Commander. Leksykon kieszonkowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Total Commander. Leksykon kieszonkowy"

Transkrypt

1 Total Commander. Leksykon kieszonkowy Autor: Piotr Czarny ISBN: Format: B6, stron: 176 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c Gliwice tel Podrêczne zestawienie informacji o najpopularniejszym narzêdziu do zarz¹dzania plikami Korzystaj¹c codziennie z komputera stwierdzamy, e iloœæ plików i katalogów na dysku twardym roœnie w lawinowym tempie. Zarz¹dzanie nimi za pomoc¹ graficznych narzêdzi oferowanych przez system operacyjny jest wygodne i intuicyjne, niestety wraz ze wzrostem iloœci plików staje siê coraz wolniejsze. Wielu u ytkowników komputerów u ywa zatem innych narzêdzi do pracy z systemem plików. Wœród nich najwiêksz¹ i zas³u on¹ popularnoœæ zyska³ Total Commander uniwersalny mened er plików, oferuj¹cy poza mo liwoœci¹ zarz¹dzania plikami i folderami tak e wiele innych, bardzo przydatnych opcji. Za pomoc¹ Total Commandera mo na miêdzy innymi przeszukiwaæ zawartoœæ dysków twardych, przesy³aæ pliki za poœrednictwem protoko³u FTP, edytowaæ pliki tekstowe i synchronizowaæ zawartoœci katalogów. Ksi¹ ka Total Commander. Leksykon kieszonkowy to zwiêz³e omówienie tej przydatnej aplikacji. Czytaj¹c j¹ poznasz jej mo liwoœci i nauczysz siê z nich korzystaæ. Dowiesz siê, w jaki sposób kopiowaæ, przenosiæ i usuwaæ pliki, formatowaæ dyski i pendrive y, komunikowaæ siê z serwerami FTP i przeszukiwaæ katalogi. Znajdziesz tu informacje o konfigurowaniu Total Commandera i instalowaniu wtyczek, które zwiêkszaj¹ jego mo liwoœci. Przeczytasz o kompresowaniu plików, dzieleniu ich na fragmenty i zmianie atrybutów. Na pewno uznasz te za niezwykle przydatne zestawienie skrótów klawiaturowych, które znajdziesz na koñcu tej ksi¹ ki. Konfiguracja programu Elementy interfejsu u ytkownika Zaznaczanie plików i folderów Kopiowanie, przenoszenie i usuwanie plików Edycja plików tekstowych Pakowanie i rozpakowywanie plików Przesy³anie plików przez FTP Instalacja i konfiguracja wtyczek Przekonaj siê jak Total Commander usprawni Twoj¹ pracê z komputerem

2 Spis treści Wstęp...7 Część I TOTAL COMMANDER 1. Interfejs użytkownika Pasek menu 12 Pasek przycisków 18 Pasek napędów 19 Lista wyboru napędu 19 Przestrzeń wolna i całkowita 20 Przyciski zmiany katalogu 20 Ścieżka bieżąca 21 Lista i historia katalogów 21 Nagłówki kolumn 21 Okno plików i folderów 22 Dane plików i folderów zaznaczonych 22 Linia poleceń 23 Pasek klawiszy funkcyjnych 24 Podsumowanie Operacje podstawowe...26 Menu podręczne 26 Wyświetlanie 28 3

3 Zaznaczanie 35 Usuwanie zaznaczenia 39 Edycja 42 Kopiowanie 42 Zmiana nazwy 46 Usuwanie i przywracanie plików 50 Pakowanie i rozpakowywanie programem WinZip 51 Dzielenie i łączenie plików 54 Atrybuty 56 Porównywanie i synchronizowanie 59 Port szeregowy 62 Nośniki wymienne 65 FTP 68 Sztuczki i chwyty 79 Część II WTYCZKI 3. Wtyczki...90 Klasyfikacja wtyczek 92 Przegląd wtyczek 93 Instalowanie i stosowanie wtyczek WFX 107 Instalowanie i stosowanie wtyczek WCX 109 Instalowanie i stosowanie wtyczek WLX 111 Instalowanie i stosowanie wtyczek WDX 113 DODATKI A Instalacja B wincmd.ini C wcx_ftp.ini Spis treści

4 D Skróty klawiaturowe Archiwum 157 Drukowanie 157 FTP 157 Inne 158 Menu 159 Operacje na katalogach 159 Operacje na plikach 160 Porównywanie 161 Przeglądanie i edycja plików 161 Rozmiary 162 Sortowanie 162 Wiersz poleceń 163 Wyszukiwanie 164 Wyświetlanie 164 Zakładki 167 Zaznaczanie 167 Skorowidz Spis treści 5

5 Rozdzia 2. Operacje podstawowe W poprzednim rozdziale poznali my sk adniki okna programu Total Commander. Obs uga programu wydaje si intuicyjna. To jednak pierwsze i mylne wra enie. Aby w pe ni wykorzysta mo liwo ci i u atwienia, które oferuje Total Commander, trzeba go pozna. Obj to ksi ki nie pozwala na szczegó owe omówienie wszystkich operacji i mo liwo ci konfiguracji. Wiele z nich jest podobnych do siebie. Maj bardzo logiczny charakter. Gdy wykonasz kilka z nich, b dziesz orientowa si, jak skorzysta z pozosta ych. Po uruchomieniu Total Commandera mo na korzysta z menu podr cznego. Menu podr czne Aby wy wietli menu podr czne pliku lub folderu: Metoda 1 1. Naprowad kursor na plik lub folder. 2. Wci nij i przytrzymaj prawy przycisk myszy. Metoda 2 1. Zaznacz plik lub folder. 2. Naci nij klawisze Shift+F10. Obie metody prowadz do wy wietlenia menu podr cznego (rysunki 2.1 i 2.2). W menu podr cznym znajduj si : najcz ciej u ywane polecenia systemowe (np.: Wytnij, Skopiuj, Wklej), 26 Total Commander. Leksykon kieszonkowy

6 Rysunek 2.1. Menu podr czne folderu Rysunek 2.2. Menu podr czne pliku Rozdzia 2. Operacje podstawowe 27

7 polecenia dodane przez zainstalowane aplikacje (np.: FastSum, Add to archive..., Skanuj za pomoc programu Norton AntiVirus), polecenia dodane przez Total Commandera [np. Podgl d (Lister)]. Dobór polece znajduj cych si w menu podr cznym jest przemy lany. W wielu przypadkach mo e okaza si, e nie musisz korzysta z wi kszych narz dzi. Wy wietlanie Aby móc rozpocz prac z plikami lub folderami, nale y je odnale, wy wietli, posortowa. Pomocne w tym b d polecenia wbudowane do Total Commandera. Wyszukiwanie plików Aby znale plik znajduj cy si na dysku: 1.Wy wietl folder, od którego chcesz rozpocz poszukiwanie. 2. Naci nij klawisze Alt+F7. 3. W oknie Znajd Pliki okre l kryteria wyszukiwania. Mo esz u y znaków globalnych (np. zapis *.xls spowoduje wyszukanie arkuszy Excela) (rysunek 2.3). 4. Rozwi list Szukaj w podkatalogach. Wybierz, jak g boko ma by prowadzone wyszukiwanie. 5. Je eli chcesz wyszukiwa pliki wed ug ich zawarto ci, zaznacz opcj Znajd tekst. Wpisz szukany ci g znaków w polu tekstowym. Zaznacz opcje wyszukiwania. 28 Total Commander. Leksykon kieszonkowy

8 Rysunek 2.3. Okno Znajd Pliki 6. Je eli chcesz wyszukiwa pliki na podstawie ich rozmiarów, daty utworzenia lub atrybutów, kliknij kart Zaawansowane. Wprowad kryteria wyszukiwania. 7. Je eli chcesz znale pliki zdublowane, kliknij kart Zaawansowane. Zaznacz opcj Wyszukiwacz zdublowanych plików. Wybierz kryteria wyszukiwania. 8. Kliknij przycisk Zacznij szuka. Wy wietlanie zawarto ci pliku Aby wy wietli zawarto pliku we wbudowanej w Total Commandera przegl darce: 1. Umie kursor na pliku, którego zawarto chcesz obejrze. 2. Naci nij klawisz F3 lub kliknij przycisk F3 Podgl d. 3. Zawarto pliku zosta a wy wietlona w oknie programu Lister. Rozdzia 2. Operacje podstawowe 29

9 Uwaga Je eli zaznaczysz wi cej ni jeden plik, wszystkie b dzie mo na ogl da w oknie programu Lister. Prze czanie mi dzy plikami b dzie nast powa o przez naci ni cie klawisza n lub p. Podgl d plików graficznych Aby w programie Total Commander wy wietla w trybie podgl du pliki graficzne nie tylko w formacie *.bmp: 1. Zainstaluj przegl dark plików graficznych np. IrfanView. 2. Wybierz polecenia: Konfiguracja/Opcje. 3. W oknie Konfiguracja kliknij kategori Edycja/Widok. 4. W ramce Przegl darka dla F3 kliknij przycisk Skonfiguruj wewn. przegl dark. 5. Wybierz program (np. i_view32.exe), który b dzie u ywany do wy wietlania plików graficznych. 6. Kliknij przycisk OK. 7. Sprawd, czy i_view32.exe sta si przegl dark domy ln (rysunek 2.4). Rysunek 2.4. Domy lna przegl darka plików graficznych 30 Total Commander. Leksykon kieszonkowy

10 8. Kliknij przycisk OK. Obj to ka dego podkatalogu w katalogu bie cym Aby wy wietli rozmiar przestrzeni zajmowanej przez ka dy katalog indywidualnie: 1. Wy wietl folder, w którym chcesz zmierzy obj to podfolderów. 2. Naci nij klawisze Alt+Shift+Enter. Kombinacja ta dzia a tylko wtedy, gdy w czone jest wy wietlanie wszystkich szczegó ów. 3. Po chwili obok ka dego folderu w bie cym oknie wy wietlona zostanie jego obj to (rysunek 2.5). Rysunek 2.5. Obok ka dego folderu widoczna jest obj to zawartych w nim plików Kryteria sortowania folderów Aby foldery sortowane by y wed ug takich samych kryteriów, jak pliki: 1. Wybierz polecenia: Konfiguracja/Opcje. 2. W oknie Konfiguracja kliknij sekcj Wy wietlanie. Rozdzia 2. Operacje podstawowe 31

11 3. W ramce Sortuj katalogi zaznacz Jak pliki (równie wg czasu utworzenia) (rysunek 2.6). Rysunek 2.6. Okno z opcjami wy wietlania 4. Kliknij przycisk OK. Wy wietlanie nazw plików kolorem w zale no ci od rozszerzenia i atrybutów Aby na podstawie koloru, w jakim wy wietlana jest nazwa pliku, mo na by o rozpozna jego typ i atrybuty: 1. Wybierz polecenia: Konfiguracja/Opcje. 2. W oknie Konfiguracja kliknij kategori Kolor. 32 Total Commander. Leksykon kieszonkowy

12 3. Kliknij przycisk Definiuj kolory wed ug rodzajów plików. 4. W oknie Definiuj kolory wg typu pliku kliknij przycisk Dodaj. 5. W oknie Wymie typ pliku kliknij przycisk Definiuj. 6. W oknie Definiuj wybór wpisz kryteria, jakie powinny spe nia pliki, które maj by wyró nione kolorem. Atrybuty plików mo esz okre li na karcie Zaawansowane. 7. Kliknij przycisk OK. 8. W oknie Kolor wybierz kolor, w jakim ma by wy wietlany plik wyspecyfikowanego typu. 9. Kliknij przycisk OK. 10. W oknie Definiuj kolory wg typu pliku kliknij przycisk OK (rysunek 2.7). Rysunek 2.7. Pliki *.zip b d wyró nione kolorem 11. W oknie Konfiguracja kliknij przycisk OK. Drukowanie listy plików Aby wydrukowa list plików: 1. Wy wietl w aktywnym panelu list plików, któr chcesz wydrukowa. Rozdzia 2. Operacje podstawowe 33

13 2. Wybierz polecenia: Pliki/Drukuj/Pliki lista lub Pliki/Drukuj/ Pliki lista z podkatalogami. 3. W oknie Drukuj katalog ustaw parametry wydruku (rysunek 2.8). Rysunek 2.8. Wydrukowana zostanie lista zawarto ci wszystkich podfolderów folderu bie cego 4. Kliknij przycisk Drukuj. Zapisywanie listy plików Aby zapisa do pliku list plików: 1. Utwórz przycisk z poleceniem cm_copyfullnamestoclip (rysunek 2.9). Rysunek 2.9. Do przycisku mo na przypisa polecenie o ciekawych w a ciwo ciach 34 Total Commander. Leksykon kieszonkowy

14 2. Zaznacz pliki, których nazwy chcesz zapisa do pliku. 3. Kliknij przycisk utworzony w punkcie pierwszym. Nazwy wszystkich wybranych plików zosta y skopiowane do schowka. 4. Uruchom Notatnik. 5. Wybierz polecenia Edycja/Wklej. 6. Nazwy plików ze schowka zosta y skopiowane do edytora (rysunek 2.10). Rysunek Fragment okna edytora Zaznaczanie Nazwa zaznaczonego pliku lub folderu wy wietlana jest domy lnie kolorem czerwonym (rysunek 2.11). Wydawane polecenia odnosz si do obiektu zaznaczonego. Kopiowanie, usuwanie, edycja i tym podobne operacje musz by poprzedzone zaznaczeniem obiektu. Rysunek Fragment okna z zaznaczonym plikiem CABRK Rozdzia 2. Operacje podstawowe 35

15 Zaznaczanie pliku lub folderu Aby zaznaczy plik lub folder: kliknij go prawym klawiszem myszy lub korzystaj c z klawiszy sterowania kursorem, umie go w przerywanej ramce i naci nij klawisz Insert. Zaznaczanie kilku plików lub folderów Gdy jeden plik jest zaznaczony, zaznaczenie pliku kolejnego powoduje usuni cie zaznaczenia z dotychczas zaznaczonego pliku. Czy ograniczenie to da si obej? Na szcz cie tak (rysunek 2.12). Rysunek Fragment okna z zaznaczonym folderem i dwoma plikami Aby zaznaczy wi cej ni jeden plik lub folder: klikaj je kolejno prawym przyciskiem myszy lub wci nij i trzymaj klawisz Ctrl, a nast pnie klikaj lewym klawiszem myszy lub korzystaj c z klawiszy sterowania kursorem, umie plik lub folder w przerywanej ramce i naci nij klawisz Insert. Nast pnie umie kolejny plik lub folder w przerywanej ramce i naci nij klawisz Insert lub wybierz polecenia Zaznacz/Zaznacz grup lub naci nij klawisz Szary+. W oknie Rozwi wybór wpisz nazwy plików, 36 Total Commander. Leksykon kieszonkowy

16 folderów, rozszerzenia nazw plików, które powinny spe nia obiekty przeznaczone do zaznaczenia. Uwaga Zapis Szary+ oznacza klawisz oznaczony znakiem + znajduj cy si na klawiaturze numerycznej. Zaznaczanie s siaduj cych ze sob plików lub folderów Aby zaznaczy kilka s siaduj cych ze sob plików lub folderów: 1. Kliknij pierwszy obiekt. 2. Wci nij i trzymaj klawisz Shift. 3. Kliknij ostatni obiekt. 4. Zwolnij klawisz Shift. Zaznaczanie wszystkich obiektów w panelu Aby zaznaczy wszystkie obiekty wy wietlone w panelu (rysunek 2.13): Wybierz polecenia: Zaznacz/Zaznacz wszystko lub naci nij klawisze Ctrl+Szary+. Rysunek Po naci ni ciu dwóch klawiszy zaznaczonych zosta o 37 folderów i 169 plików Rozdzia 2. Operacje podstawowe 37

17 Odwracanie zaznaczenia Aby odwróci zaznaczenie wszystkich obiektów wy wietlonych w aktywnym w panelu: Wybierz polecenia: Zaznacz/Odwró zaznaczenie lub naci nij klawisz Szary* (rysunek 2.14). Rysunek Po naci ni ciu jednego klawisza usuni te zosta o zaznaczenie 37 folderów i 169 plików Zaznaczanie plików o jednakowym rozszerzeniu Aby zaznaczy pliki o identycznym rozszerzeniu, jak ju zaznaczony plik: Wybierz polecenia: Zaznacz/Wybierz wszystkie z takim samym rozsz. lub naci nij klawisz Alt+Szary+ (rysunek 2.15). Lista zaznaczonych plików Zaznaczenie plików wymaga czasami sporo wysi ku. Aby zapisa list zaznaczonych obiektów do pliku (rysunek 2.16): 1. Wybierz polecenia: Zaznacz/Zapisz wybór do pliku. 2.W oknie Zapisywanie jako wybierz lokalizacj i nazw pliku. 3. Kliknij przycisk Zapisz. 38 Total Commander. Leksykon kieszonkowy

18 Rysunek Wystarczy zaznaczy jeden plik w takim formacie, w jakim maj by zaznaczone pozosta e, nacisn dwa klawisze, a Total Commander wyszuka je wszystkie Usuwanie zaznaczenia Obiekt mo e zosta zaznaczony przez pomy k. Wykonanie operacji, które zosta y poprzedzone zaznaczeniem obiektów, nie powoduje usuni cia zaznaczania. W takich przypadkach konieczne jest cofni cie zaznaczenia. Usuwanie zaznaczenia pliku lub folderu Aby usun zaznaczenie pliku lub folderu: kliknij zaznaczony obiekt prawym przyciskiem myszy lub Rozdzia 2. Operacje podstawowe 39

19 Rysunek Lista zaznaczonych plików zapisana do pliku korzystaj c z klawiszy sterowania kursorem, umie zaznaczony obiekt w przerywanej ramce i naci nij klawisz Insert lub wybierz polecenia: Zaznacz/Odznacz wszystko. Usuwanie zaznaczenia kilku plików lub folderów Aby usun zaznaczenie wi cej ni jednego pliku lub folderu: wyjd z folderu zawieraj cego zaznaczone obiekty, a nast pnie wejd do niego ponownie lub klikaj je kolejno prawym przyciskiem myszy lub wci nij klawisze Ctrl+Szary- lub 40 Total Commander. Leksykon kieszonkowy

20 korzystaj c z klawiszy sterowania kursorem, umie plik lub folder w przerywanej ramce i naci nij klawisz Insert. Nast pnie umie kolejny plik lub folder w przerywanej ramce i naci nij klawisz Insert. Uwaga Zapis Szary oznacza klawisz oznaczony znakiem znajduj cy si na klawiaturze numerycznej. Usuwanie zaznaczenia plików posiadaj cych wspóln cech Aby usun zaznaczenie plików posiadaj cych wspóln cech : wci nij klawisze Szary-. W oknie Zwi wybór (rysunek 2.17) wpisz nazwy plików, folderów, rozszerzenia nazw plików, które powinny spe nia obiekty przeznaczone do usuni cia zaznaczenia. Rysunek Okno umo liwiaj ce selektywne usuwanie zaznaczenia Rozdzia 2. Operacje podstawowe 41

21 Edycja Domy lnym edytorem jest Notatnik. Jest to edytor tekstowy, który nie ma mo liwo ci zaawansowanego formatowania tekstu, jak np. Word. Nie dodaje on znaków formatowania, a dzi ki temu nadaje si do edytowania plików konfiguracyjnych, programów itp. Je eli chcesz edytowa plik z rozszerzeniem *.doc, kliknij go dwukrotnie. Dzi ki skojarzeniu rozszerzenia pliku z aplikacj zostanie on otworzony w edytorze MS Word. Edycja plików tekstowych Aby edytowa pliki tekstowe: 1. Umie kursor na pliku, który chcesz edytowa. 2. Naci nij klawisz F4 lub kliknij przycisk F4 Edycja. 3. Plik zostanie otworzony w edytorze domy lnym Notatniku. Edytor domy lny Aby zmieni edytor domy lny: 1. Wybierz polecenia: Konfiguracja/Opcje. 2. W oknie Konfiguracja kliknij kategori Edycja/Widok. 3. W ramce Edytor dla F4 wpisz nazw edytora domy lnego (rysunek 2.18). Kopiowanie Có mo na powiedzie o kopiowaniu? W jego efekcie w folderze docelowym ma pojawi si kopia folderu lub pliku ród owego. 42 Total Commander. Leksykon kieszonkowy

Spis treści. Wstęp...7. Część I TOTAL COMMANDER. 1. Interfejs użytkownika Operacje podstawowe...26

Spis treści. Wstęp...7. Część I TOTAL COMMANDER. 1. Interfejs użytkownika Operacje podstawowe...26 Spis treści Wstęp...7 Część I TOTAL COMMANDER 1. Interfejs użytkownika... 12 Pasek menu 12 Pasek przycisków 18 Pasek napędów 19 Lista wyboru napędu 19 Przestrzeń wolna i całkowita 20 Przyciski zmiany katalogu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Techniki zaznaczania plików i folderów

Techniki zaznaczania plików i folderów Techniki zaznaczania plików i folderów Aby wykonać określone operacje na plikach lub folderach (np. kopiowanie, usuwanie, zmiana nazwy itp.) należy je najpierw wybrać (zaznaczyć) nazwa i ikona pliku lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/04_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Ustawianie praw dost pu do zasobów zgodnie ze specyfikacj MENiS 2004 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Biuletyn techniczny Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Aktualizacja dokumentu: 2011-06-22 COMARCH CDN XL wersja 10.2 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Lista zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise Logowanie do systemu pocztowego GroupWise GroupWise to kompleksowe, wieloplatformowe rozwi zanie do komunikacji i pracy grupowej. Udost pnia funkcje poczty elektronicznej, komunikatora, kalendarza, terminarza,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie C GEO v. 6.5

Zmiany w programie C GEO v. 6.5 Zmiany w programie C GEO v. 6.5 1. Eksport lub import SHP Doszła nowa funkcja eksportu lub importu danych mapy w standardzie ArcView. Eksportowane są poligony i punkty wraz z ewentualnymi danymi z bazy

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Konfiguracja us ugi DHCP - zastrze enia (PD3) Niniejsza instrukcja ma na celu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności

Nowe funkcjonalności Nowe funkcjonalności 1 I. Aplikacja supermakler 1. Nowe notowania Dotychczasowe notowania koszykowe, z racji ograniczonej możliwości personalizacji, zostały zastąpione nowymi tabelami z notowaniami bieżącymi.

Bardziej szczegółowo

Elementy typografii. Technologia Informacyjna Lekcja 22

Elementy typografii. Technologia Informacyjna Lekcja 22 Elementy typografii Technologia Informacyjna Lekcja 22 Jakie sąs zalety komputerowego tworzenia tekstu? Podstawowe kroje pisma Krój szeryfowy uŝywany jest do składu gazet, ksiąŝ ąŝek, wypracowań,, małe

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Szkolenia są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 1 Do SIWZ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31 Instrukcja obsługi Oprogramowanie SS 31 Oprogramowanie SS 31 Spis treści 1. MINIMLNE WYMGNI SPRZĘTOWE I PROGRMOWE KOMPUTER PC... 3 2. INSTLCJ PROGRMU SYLCOM DL WINDOWS... 3 3. IMPORTOWNIE PLIKÓW URZĄDZEŃ...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

BCS Manager Instrukcja Obsługi

BCS Manager Instrukcja Obsługi BCS Manager Instrukcja Obsługi Witaj! Dziękujemy, ze wybrałeś oprogramowanie BCS Manager! Niniejsza instrukcja obsługi jest narzędziem odniesienia dla działania systemu. W tej instrukcji znajdziesz opis

Bardziej szczegółowo

Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych. Technologia Informacyjna Lekcja 28

Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych. Technologia Informacyjna Lekcja 28 Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych Technologia Informacyjna Lekcja 28 Tworzenie stylów w tekstu Jeśli pisze się długie teksty, stosując, zwłaszcza w jednym dokumencie róŝne r rodzaje formatowania,

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG BIAŁYSTOK, 12 WRZEŚNIA 2011 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji

Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji Rozdział 1 Przeglądarka internetowa Internet Explorer (32-bit)... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2 MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA ver 1.2 1 PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA Do pracy na systemie MySource Matrix zalecane jest używanie przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Wst p 7 Rozdzia 1. ród a informacji 11. Okno domy lne... 12 Aplet System... 13 Dzienniki zdarze... 19 Mened er zada... 25 Narz dzia zaawansowane...

Wst p 7 Rozdzia 1. ród a informacji 11. Okno domy lne... 12 Aplet System... 13 Dzienniki zdarze... 19 Mened er zada... 25 Narz dzia zaawansowane... Spis tre ci Wst p 7 Rozdzia 1. ród a informacji 11 Okno domy lne... 12 Aplet System... 13 Dzienniki zdarze... 19 Mened er zada... 25 Narz dzia zaawansowane... 28 Rozdzia 2. Personalizacja systemu 29 Szybko

Bardziej szczegółowo

Zaznaczając checkbox zapamiętaj program zapamięta twoje dane logowania. Wybierz cmentarz z dostępnych na rozwijalnej liście.

Zaznaczając checkbox zapamiętaj program zapamięta twoje dane logowania. Wybierz cmentarz z dostępnych na rozwijalnej liście. 1. Uruchomienie programu. 1.1. Odszukaj na pulpicie ikonę programu i uruchom program klikają dwukrotnie na ikonę. 1.2. Zaloguj się do programu korzystając ze swego loginu i hasła Zaznaczając checkbox zapamiętaj

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. Omówienie programu. Jesteś tu: Bossa.pl

Instalacja programu. Omówienie programu. Jesteś tu: Bossa.pl Jesteś tu: Bossa.pl Program Quotes Update to niewielkie narzędzie ułatwiające pracę inwestora. Jego celem jest szybka i łatwa aktualizacja plików lokalnych z historycznymi notowaniami spółek giełdowych

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Windows Commander (WinCmd)

Windows Commander (WinCmd) Windows Commander (WinCmd) Windows Commander jest wygodnym i funkcjonalne narzędziem do zarządzania plikami. Stanowi on pewną konkurencję do Eksploratora Windows. Okno główne programu WinCmd składa się

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna banerów Flash

Specyfikacja techniczna banerów Flash Specyfikacja techniczna banerów Flash Po stworzeniu własnego banera reklamowego należy dodać kilka elementów umożliwiających integrację z systemem wyświetlającym i śledzącym reklamy na stronie www. Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista Dokonując dostosowania rozdzielczości wyświetlacza można uzyskać poprawę czytelności tekstu lub wyglądu obrazów na ekranie. W miarę zwiększania rozdzielczości, elementy są wyświetlane coraz mniejsze na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02.

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02. Instrukcja nadawania przesyłek z Allegro: 1 Zamawiając kuriera W Paczkomacie lub POK 2 (Punkt Obsługi Klienta) 3 Nadając list polecony 17.02.2016 InPost we współpracy z Allegro stworzył trzy rewolucyjne

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Rejestr Windows - cz. II

Rejestr Windows - cz. II Rejestr Windows - cz. II 1. Zmiana ustawień miniatur obrazów (dotyczy Windows XP) Poprzez wprowadzenie poniższych zmian możesz dostosować do swoich potrzeb wielkość wyświetlanych przez Explorera miniatur

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu,

Bardziej szczegółowo

COM+. Kompendium programisty

COM+. Kompendium programisty Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do zasobów szkolnego serwera poprzez sieć Internet - zadania Zadanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 95 04-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Synchronizacja czasu systemowego na zdalnych komputerach względem czasu systemowego na komputerze z serwerem Wonderware Historian

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Zadania do wykonania Ćwiczenie 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Dodawanie komunikatu... 3 Lista komunikatów... 6 Lista komunikatów na stronie głównej... 9 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieją dwa

Bardziej szczegółowo

Jak: Kopiować. Wysyłać cyfrowo. Faksować. Przechowywać zlecenia

Jak: Kopiować. Wysyłać cyfrowo. Faksować. Przechowywać zlecenia Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet seria CM6030/6040 Skrócona instrukcja obsługi Jak: Kopiować Wysyłać cyfrowo Faksować Przechowywać zlecenia www.hp.com/support/cljcm6030mfp www.hp.com/support/cljcm6040mfp

Bardziej szczegółowo

CitiDirect EB - Mobile

CitiDirect EB - Mobile CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiDirect EB - Mobile CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/08_05/Z6 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Tworzenie i edycja zasad grup - zadanie 6 (PD2) Zadanie 6a Modyfikacja zasad grup

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u ytkownika. procertum SmartSign Wersja dokumentacji 1.0. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl

Podr cznik u ytkownika. procertum SmartSign Wersja dokumentacji 1.0. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Podr cznik u ytkownika procertum SmartSign Wersja dokumentacji 1.0 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa maj tkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez ni oprogramowania przys

Bardziej szczegółowo

WordPad. Czyli mój pierwszy edytor tekstu

WordPad. Czyli mój pierwszy edytor tekstu WordPad Czyli mój pierwszy edytor tekstu Żadna sztuka? Witaj młody adepcie sztuk tajemnych. Jestem Maggus twój nauczyciel i przewodnik w świecie edytora tekstu. Zapewne, mój młody i niedoświadczony uczniu,

Bardziej szczegółowo

Centralizacji Systemu. Procedury zasilania danymi systemu LAS oprogramowania do aktualizacji LMN. etap C13 pkt 5

Centralizacji Systemu. Procedury zasilania danymi systemu LAS oprogramowania do aktualizacji LMN. etap C13 pkt 5 SYSTEM INFORMATYCZNY LASÓW PAŃSTWOWYCH Centralizacji Systemu Procedury zasilania danymi systemu LAS oprogramowania do aktualizacji LMN etap C13 pkt 5 Dokumentacja użytkownika Pro-Holding Sp. z o.o., Kraków,

Bardziej szczegółowo

e-dziekanat Instrukcja użytkownika dydaktyk

e-dziekanat Instrukcja użytkownika dydaktyk e-dziekanat Instrukcja użytkownika dydaktyk kwiecień 2016 Spis treści: 1. Połączenie z systemem i logowanie 3 2. Operacje w systemie e-dziekanat 4 3. Wprowadzanie ocen 8 4. Oceny cząstkowe 12 5. Obecności

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI

DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI INSTALACJA Włóż płytę CD-ROM. Uruchom program instalacyjny. Wykonaj instrukcje. 1 6 2 7 3 4 5 1- alans kanałów 1 2 (wyjście miksu) 2- Głośność kanału 1 (lewego)

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja funkcji Skanowanie do E-mail

Konfiguracja funkcji Skanowanie do E-mail Podręcznik szybkiej konfiguracji skanowania XE3024PL0-2 Ten podręcznik zawiera instrukcje: Konfiguracja funkcji Skanowanie do E-mail na stronie 1 Konfiguracja funkcji Skanowanie do skrzynki na stronie

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo przeznaczone jest dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Usuni cie has a admina 2013 1.0 dodatek do Symfonia Kadry i P ace dla 1 firmy

Usuni cie has a admina 2013 1.0 dodatek do Symfonia Kadry i P ace dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Usuni cie has a admina 2013 1.0 dodatek do Symfonia Kadry i P ace dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

2. Program USOS. 2.1 Bezpiecze stwo i ochrona danych osobowych. 2.2 Uruchomienie programu

2. Program USOS. 2.1 Bezpiecze stwo i ochrona danych osobowych. 2.2 Uruchomienie programu 2. Program USOS 2.1 Bezpiecze stwo i ochrona danych osobowych Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 z pó niejszymi zmianami okre la, e za dane osobowe uwa a si wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

Ramki tekstowe w programie Scribus

Ramki tekstowe w programie Scribus - 1 - Ramki tekstowe w programie Scribus 1. Co to jest Scribus? Scribus jest to bezpłatny program do składu tekstu. Umożliwia tworzenie różnego rodzaju publikacji : broszury, ogłoszenia, biuletyny, plakaty,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.33, 3.32, 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.43, 3.42, 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch W celu przeniesienia lekcji SITA na ipoda uruchom program itunes. Nie podłączaj ipoda do komputera. Umieść pierwszą płytę CD w napędzie CD/DVD swojego

Bardziej szczegółowo

KALENDARZE. Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego, edycja kalendarza. 1. Uruchom nowy projekt. 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Zmień czas pracy

KALENDARZE. Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego, edycja kalendarza. 1. Uruchom nowy projekt. 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Zmień czas pracy III. Kalendarze 1 KALENDARZE Kalendarze bazowe są zbiorami czasów pracy i dni roboczych oraz czasów i dni wolnych od pracy. Zbiory te są wykorzystywane w trzech typach kalendarzy: Kalendarz projektu (oddziałuje

Bardziej szczegółowo

Podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel

Podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel Podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel Program MS Excel jest arkuszem kalkulacyjnym. Oznacza to, że dominującą czynnością wykonywaną w nim są obliczenia. Można oczywiście pisać również w Excelu

Bardziej szczegółowo

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu OptiMore Importer Rejestru VAT Instrukcja obsługi programu Wstęp Program OptiMore Importer Rejestru VAT jest przeznaczony do importowania wpisów do rejestru VAT na podstawie danych zawartych w pliku źródłowym.

Bardziej szczegółowo

CELAB. System Informatyczny. Punkt przyjęć krok po kroku LTC 1

CELAB. System Informatyczny. Punkt przyjęć krok po kroku LTC 1 Instrukcja obsługi programu 2.03.a Punkt przyjęć krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-10-08 System Informatyczny CELAB Punkt przyjęć krok po kroku 1 Po poprawnym zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6.5. Otwory i śruby. Skrzynia V

Ćwiczenie 6.5. Otwory i śruby. Skrzynia V Ćwiczenie 6.5. Otwory i śruby. Skrzynia V W tym ćwiczeniu wykonamy otwory w wieku i w pudle skrzyni, w które będą wstawione śruby mocujące zawiasy do skrzyni. Następnie wstawimy osiem śrub i spróbujemy

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

WF-FaKir dla Windows

WF-FaKir dla Windows 1 WF-FaKir dla Windows Zamknięcie roku (opracował Przemysław Gola) Na to, co w księgowości nazywamy zamknięciem roku obrachunkowego, składa się wiele czynności. Doświadczonemu księgowemu żadna z tych czynności

Bardziej szczegółowo

Moduł Pulpit opcji oraz Narzędzia. Opis v 1.0

Moduł Pulpit opcji oraz Narzędzia. Opis v 1.0 Moduł Pulpit opcji oraz Narzędzia. Opis v 1.0 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2013 MODUŁ PULPIT OPCJI ORAZ NARZĘDZIA [1.0] OPIS str. 2 Spis treści Spis treści...2 Zmiany...3 1. Informacje ogólne...4 2. Praca

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności Moduł 2 - Użytkowanie komputerów - od kandydata wymaga się zaprezentowania wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Kandydat powinien

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Podręcznik użytkownika Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Polski ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

26. Profesjonalne wygładzanie skóry i usuwanie jej defektów

26. Profesjonalne wygładzanie skóry i usuwanie jej defektów Photoshop CS5 26. Profesjonalne wygładzanie skóry i usuwanie jej defektów Wygładzanie skóry na zdjęciach (zwłaszcza tych dla klientów) jest procesem wymagającym cierpliwości i często dużej wprawy. Bardzo

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 9.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 9.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 9.01.001 Instrukcja instalacji Program Płatnik wersja 9.01.001 SPIS TREŚCI 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik............................ 3 2. Wymagania systemowe programu..................................

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemów plików

Charakterystyka systemów plików Charakterystyka systemów plików Systemy plików są rozwijane wraz z systemami operacyjnymi. Windows wspiera systemy FAT oraz system NTFS. Różnią się one sposobem przechowywania informacji o plikach, ale

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

czyli jak porządkować swoje dane

czyli jak porządkować swoje dane czyli jak porządkować swoje dane Wiem na czym polega zarządzanie danymi. Wiem, co to jest kompresja i dekompresja. Potrafię spakować i rozpakować pliki. Znam programy do kompresji. Dostrzegam różnicę między

Bardziej szczegółowo

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika TIME MARKER Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. Instalacja programu... 3 III. Opis funkcji programu... 7 Lista skrótów... 7 1.1. Klawisz kontrolny... 7 1.2. Klawisz skrótu... 8

Bardziej szczegółowo