Zaproszenie do składania ofert w Konkursie Ofert. PROGRAM REGIONAlNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. Sosnowiec, dnia 6 września 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "... ... Zaproszenie do składania ofert w Konkursie Ofert. PROGRAM REGIONAlNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. Sosnowiec, dnia 6 września 2011 r."

Transkrypt

1 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI Sląskle. Pozytywna erwr~ra UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ,..... Zaproszenie do składania ofert w Konkursie Ofert Sosnowiec, dnia 6 września 2011 r. 1. Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 40 (Zapraszający), zaprasza do składania ofert, w celu zawarcia umowy na (przedmiot oferty): 1. Zakup wieiosektorowej stacji bazowej WiMAX wraz z wyposażeniem (zasilanie, anteny, okablowanie)- zgodnie z załączona specyfikacją 2. Zakup kompletu licencji na oprogramowanie zarządzające WiMAX (niezbędnych do obsłużenia 1200 abonentów) 3. Zakup 1154 zestawów abonenckich WiMAX- zgodnie z załączoną specyfikacją 4. Zakup 180 routerów WiFi w celu realizacji Projektu z Poddziałania , numer umowy: UDA-RPSL /09-00 (Stacja Dębowiec) 2. Ewentualna realizacja przedmiotu oferty będzie się odbywała w ramach zawartej pomiędzy Państwem a Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. umowy wynegocjowanej w toku postępowania. 3.0ferty należy składać do dnia 4 października 2011 r., godz.: 16:00 4. Oferty należy składać na adres: Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o Sosnowiec, ul. Jagiellońska 40, bądź drogą mailową na adres 5. Oferta winna być złożona w formie pisemnej w 1 egzemplarzu i być podpisana przez osoby umocowane do reprezentacji Oferenta lub na nośnikach elektronicznych (dyskietka, CD) w 1 egzemplarzu. 6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 7. Zapraszający przewiduje zakończenie Konkursu Ofert i zawarcie umowy co do przedmiotu objętego Konkursem Ofert do dnia 12 października 2011 r. 8. Oferty spełniające warunki formalne zostaną dopuszczone do rozpatrzenia i ocenione w oparciu o następujące kryteria: - zgodność ze specyfikacją -wygodne warunki kontraktu (finansowanie, zabezpieczenie) -cena za świadczone usługi - elastyczność w podejściu do potrzeb Zamawiającego 9. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami w ramach niniejszego Konkursu Ofert (bez prawa zaciągania zobowiązań) z upoważnienia Milmex Sp. z o.o. są: 1) Tomasz Roch Dyrektor Biura Administracji i Logistyki - adres poczty elektronicznej jak w punkcie 4 '\(, FORM 107/A Załącznik nr 8 do REGL /A

2 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI ~ląskle. Po7ytywna ent'rqr<j UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO... * * * Zastrzegamy że niniejsze zaproszenie do składania ofert jest zaproszeniem do zawarcia umowy w trybie art. 71 k.c., postępowanie będzie prowadzone w trybie wewnętrznych regulacji MILMEX Sp. z o.o. i do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz, że MI LM EX Sp. z o.o. może w każdej chwili bez podawania przyczyn odstąpić od rozpatrywania ofert i zawierania z którymkolwiek z Oferentów umowy, jak również MILMEX Sp. z o.o. może ograniczyć zakres ewentualnej umowy wyłącznie do części zapytania ofertowego. MI LM EX Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu Ofert w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku odstąpienia od rozpatrywania ofert lub unieważnienia Konkursu Ofert, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia o zawarcie umowy ani zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z udziałem w Konkursie Ofert. FORM 107/A Załącznik nr 8 do REGL /A

3 PROGRAM REGIONALNY Ni\RODCV\1.!\ Sll?/\11'(.1,\,P(>JN(l',( r UNIA EUROPEJSKA CJ ', luhoi'lj~ki ~UNOUSl IH 1/WOJIJ llf<łional N[ GO ', ' 1. Specyfikacje funkcjonalności dla sprzętu zainstalowanego w stacjach bazowych W lokalizacjach BTS zostanie zainstalowany następujący sprzęt: Stacje bazowe (BTS) Siłownie telekomunikacyjne z podtrzymaniem bateryjnym Radiolinie PtP (o ile występują) Szafy montażowe 1.1. Stacje Bazowe 1. Standard: WiMAX e-2005 z wytycznymi do przyszłego ptzejścia na technologie 4. generacji, np. LTE/WiMAX 16m 2. Zakres częstotliwości: GHz 3. Szerokość kanału: 5 MHz, 7 MHz, 1 O MHz, 2x7 MHz, 2x1 O MHz 4. Duplex TDD, schemat wielodostępowy: OFDMA 5. Obsługa priorytetów i QOS według standardu p&q 6. Strumienie danych (Service Flows): 16 strumieni na CPE (8 DL i 8 UL jednocześnie) lub więcej 7. Obsługa wieiodostępu (Scheduling types): BS, UGS, nrtps, rtps, ertps 8. Priorytety ruchu: przynajmniej 8 poziomów 9. Zarządzani~ CIR & MIR (PIR) dla deklarowanych i maksymalnych prędkości informacji 1 O. MIMO A & B Matrix (Adaptive), konfiguracja anteny MIMO 2x4 (2xTx i 4xRx) 11. Zakres temperatur roboczych dla elementów zewnętrznych: -35 do +50 C (co najmniej) 12. Stopień ochrony sprzętu - co najrnniej fp Niezawodność: MTBF co najmniej 10 łat.14. Maksymalne zasilanie Tx na porcie anteny- co najmniej 36 db.m 15. Synchronizacja GPS 16~ Modulacja: QPSK do 64QAM przy DL i UL 17. Opcja Sub-channelization na łączu w górę (Uplink) 18. FFR - cząstkowe wykorzystanie częstotliwości 19.1nterface użytkownika do zarządzania lokalnego (Interfejs WEB lub szeregowy) 1~2.. Siłownie telekomunikacyjne -48 VDC 1. Skalowany system modułowy od co najmniej 30A do 90 A. konfiguracja zwymiarowana na obsługę 4-setowej stacji bazowej, radiolinii, i dodatkowego obciążenia o 50% mocy. 2. yyymienne moduły zasilaczy typu "hot swap" 3. Pojemność akumulatorów umożliwiająca działanie systemu łączności (BTS, PTP. b.ackhaul, przełącznik) przez co najmniej godzinę be~ zasilania zewnętrznego 4. Kontrola ł testowanie akumulatorów

4 ', UNIA EUROPEJSICA CJ luroi'ejsi<ł FUNDUSZ HO/WOJU Rf'(,IONALNHiO ',, 't:. \,'. 'l, '' '' 5. Panel sterowania z wyświetlaczem LCD, portem RS232 dla lokalnej komunikacji oraz portem Ethernet dla zarządzania przez SNMP, dostęp do modułów od przodu 6. Obudowa zgodna ze standardem 19" 7. Moduł dystrybucji zawierający przynajmniej 4 osobne bezpieczniki 8. Kompensacja temperatury 9. Rozłącznik głębokiego rozładowania baterii 1.3. Radiolinie PtP (20 linków) 1. Pasma: 13, 18, 23, 32 i 38 GHz 2. Rozwiązanie typu "native IP" bez enkapsulacji w ramach SDH 3. Szerokość kanału radiowego 7, 14, 28 and 56 MHz 4. Modulacja - stała i dynamiczna do 256 QAM 5. Przepustowość100Mbit/s Fuli Duplex na kanale 14 MHz, 6. Możliwość zwiększanie przepustowości oraz szerokości kanału radiowego kluczem licencyjnym do przynajmniej 180 Mbit/s na kanale 28 MHz 360 Mbitls na kanale 56 Mhz 7. Moi:liwość dodatkowego zwiększenia przepustowości poprzez pracę na dwóch polaryzacjach (XPIC) 8. Możliwość stosowania protekcji Zarządzanie SNMP, Telnet lub SSH, Element U}.--ZasiłaAie-8uppły---48-V-9G Anteny paraboliczne 30 lub 60 cm 2. Specyfikacja Terminali (Zestawów terminalowych) W sieci NetMaks instalowane będą różne rodzaje Zestawów Terminalowych/Terminali(CPE). 1) CPE lndoor (specyfikacja poniżej) (Data+VoiP) 2) CPE Outdoor (specyfikacja poniżej) (Data+VoiP) 3) USB Dongle (specyfikacja poniżej) _ D.odatkowo do powyższego podziału wprowadzono inne rozróżnienie dla lndoor and. butdoor CPEs, zależne od typu i ilości interfejsów użytkownika: Typ 1: Data only (Ethernet) Typ 2: Data + Voice (if CPE indoor then also Wi-Fi in Type 2) Typ 3: 4 Data, 2 Voice, Wi-Fi, USB 2.1, Specyfikacja funkcjonalności terminala (zestawów terminalowych) ln-door 1. Standard: WiMAX e Frequency band: GHz 3. Channer width: 5 MHz, 7 MHz, 1 O MHz (alf should be supported) 4. Duplex TDD, Muftipfe Access Scheme: SOFOMA 5. Uplink Subchannelization

5 PROGRAM REGIONALNY NARODOWA ~TR/\l f<,11\,p(;. l No ',c ' UNIA EUROPEJSKA CJ luroi'u~i<i FUNDUSZ HO/WOJU Rf<iiONALNHiO ',,, ' 't' y'\\.',rlit' ' 6. QOS p&q compatible 7. Service Flows: 16 service flows (8 DL and 8 UL simultaneously) or more 8. Traffic Priorities: 8 levels or more 9. Modulation: QPSK to 64QAM at DL and UL 1 O. Uplink Subchannelization option 11. NAT support 12. DHCP support 13. TX power at antanna port at least 23 dbm 14. lnterface for local management (WEB based or serial) 15. Remote management 16. Software update and provlsioning wlth TR Dual system mernory for safe Image upgrade 18. MIMO Matrix A&B for DL 19. User lnterfaces: according to Type 1, Type 2 or Type Specyfikacja funkcjonalności terminala (zestawów termlnaiqwych) out door 1. Standard: WiMAX e Frequency band: GHz 3. Channel width: 5 MHz, 7 MHz, 10 MHz (all should be supported) 4. Duplex TDD, Multiple Access Scheme:. SOFOMA 5. Uplink Subchannelization 6. QOS p&q compatible 7. Service Flows: 16 service flows (8 DL and 8 UL simultaneously) or.more 8. Traffic Priorities: B levels or more g, Modulation: QPSK to 64QAM at DL end UL 10. NAT support 11. DHCP support 12. TX power at anten na port at.least 26 dbm nterface for local management (WEB based or serial) 14. Remote management 15. Software update and provisioning with TR Dual system niemory for safe image upgrade 17. MIMO Matrix A&B for DL 18. Integrated directional antenna (dual polarization) with antanna gain at least 14dBi ~t 3.5 GHz band 19. Outdoor lngress protection at least IP Operation temperatura ranga -35 to +50 C or more 21. PóE (Power over Ethernet) 22. User interfaces: basicaiły Ethernet (Type 1 ), Type 2 or Type 3 as a package with additional user device.

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi - budowa sieci PIAP Załącznik nr 5 Program Funkcjonalno-Użytkowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Wykonawcy Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych

Oświadczenie Wykonawcy Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Załącznik nr 11 Oświadczenie Wykonawcy Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Działając w imieniu........(nazwa wykonawcy) i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a) Przedmiot i zakres stosowania Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest zadanie polegające na budowie sieci bezprzewodowej,

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo

Projekt WiMax Strona 1 z 7

Projekt WiMax Strona 1 z 7 Projekt WiMax Strona 1 z 7 Część 7 Wytyczne dotyczące sprzętu i oprogramowania dla Projektu budowlanego szerokopasmowej sieci miejskiej w oparciu o technologię WiMax dla Urzędu Miasta Katowice Szerokopasmowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotacje na Innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 do SIWZ Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR)

Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) Nazwa zamówienia: Zadanie nr 2 System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych

Bardziej szczegółowo

Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów

Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów Załącznik nr 1 do SIWZ dnia pieczęć wykonawcy Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów O F E R T A 1. Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: Budowa sieci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo Oznaczenie sprawy: AW.271.4.10.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1. Program Funkcjonalno-Użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża Załącznik nr 9 do SIWZ Zamawiający: Miasto Łomża - Urząd Miejski w Łomży Siedziba: ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża Szczegółowe wymagania realizacji przedmiotu zamówienia Opracowanie zgodne z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Załącznik nr 1. Oświadczenie o braku powiązań Wykonawca/pieczątka:, dn. NIP REGON Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:...(wypełnić zgodnie z zapytaniem)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY) PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY) BUDOWA INFRASTRUKTURY SIECI SZEROKOPASMOWEJ - PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ WRAZ Z BADANIAMI PROPAGACYJNYMI INWESTOR: Gmina Czerwieńsk Rynek 25 66-016

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Instrukcja wypełnienia

Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Instrukcja wypełnienia Załącznik nr 2 do SIWZ. (miejscowość data)... ( pieczęć wykonawcy) Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Instrukcja wypełnienia 1. W kolumnie PARAMETRY TECHNICZNE/FUNKCJONALNE

Bardziej szczegółowo

TABELE ZGODNOŚCI. Tabela nr 1 Tabela oceny zgodności zaoferowanej konfiguracji urządzeń radiowych stacji bazowych BSU1 i BSU2

TABELE ZGODNOŚCI. Tabela nr 1 Tabela oceny zgodności zaoferowanej konfiguracji urządzeń radiowych stacji bazowych BSU1 i BSU2 ZAŁĄCZNIK NR 8 TABELE ZGODNOŚCI Tabela nr 1 Tabela oceny zgodności zaoferowanej konfiguracji urządzeń radiowych stacji bazowych BSU1 i BSU2 Nr sektora Ilość kart radiowych/sektorów radiowych Rodzaj anten

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii TRW do I Etapu Projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii TRW do I Etapu Projektu: Kielce, dnia 08.12.2014 roku Nettelekom GK Sp. z o.o. ul. Poleska 44 lok. 13 25-325 Kielce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Pomorska sieć szerokopasmowa następnej generacji

Tytuł projektu: Pomorska sieć szerokopasmowa następnej generacji Bytów dnia 2013-10-18 Tytuł projektu: Pomorska sieć szerokopasmowa następnej generacji realizowany w ramach działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili osi priorytetowej 8.

Bardziej szczegółowo

SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL

SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL Zał. nr 10 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL Lublin, luty 2009 Strona 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dla sieci bezprzewodowej dla realizacji programu Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych

Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Załącznik nr 2 do SIWZ Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Instrukcja wypełnienia 1. W kolumnie PARAMETRY TECHNICZNE/FUNKCJONALNE WYMAGANE Zamawiający określił parametry jakie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II K UL. Lublin, luty 2009.

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II K UL. Lublin, luty 2009. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II S I E C B E Z P R Z E W O DO WA I E L E K T R O N ICZN Y O B I E G S P R A W W K UL Lublin, luty 2009

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego w Krakowie Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe B2B/ETAP2/TRWWNP/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe B2B/ETAP2/TRWWNP/POIG 8.2/2013 Ciechanów, 15.07.2013 Zamawiający: Hurtownia Elektronarzędzi TOMAX Ul. Sienkiewicza 77 06-400 Ciechanów Tel.: +48 23 673 22 43 NIP: 5661635413 REGON: 130858417 Zapytanie ofertowe B2B/ETAP2/TRWWNP/POIG

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, faks (061) 65 12 211.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, faks (061) 65 12 211. Swarzędz: Dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach realizacji projektu pt.: Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym. Działanie 8.3 - przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W GMINIE BOBROWO ZAKUP ZARZĄDZALNEGO SWITCH A SIECIOWEGO MIN

ZAPYTANIE OFERTOWE: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W GMINIE BOBROWO ZAKUP ZARZĄDZALNEGO SWITCH A SIECIOWEGO MIN Wrocław, 28.04.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W GMINIE BOBROWO ZAKUP ZARZĄDZALNEGO SWITCH A SIECIOWEGO MIN. 48 PORTÓW ORAZ SERWERA DO SYSTEMÓW IT I. Dane Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ 10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska 78, tel. (089) 532-29-01 /fax. (089) 532 29 76, e-mail: sekretariat@pulmonologia.olsztyn.pl ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ Znak sprawy: SZP.270.14.2013 Data: 08.08.2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień w zakresie równowartości powyżej 10 000 do 30 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień w zakresie równowartości powyżej 10 000 do 30 000 euro Radom, dnia 27.05.2014 r. (pieczątka jednostki uprawnionej zamawiającego) Nr sprawy RI-018/ZP/1/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień w zakresie równowartości powyżej 10 000 do 30 000 euro 1. NAZWA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo