Realizacja usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.02

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.02"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Juzala Realizacja usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: dr Jacek Buko mgr inż. Adam Majtyka Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Beata Juzala Konsultacja: mgr inż. Andrzej Zych Korekta: Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 311[37].Z6.02 Realizacja usług zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik telekomunikacji. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 4 3. Cele kształcenia 5 4. Materiał nauczania Realizacja usług w sieci PSTN/ISDN Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Realizacja usług PABX Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Realizacja usług w sieci bezprzewodowej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Realizacja usług w sieci inteligentnej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Realizacja usług w sieciach szerokopasmowych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 45 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o realizacji usług telekomunikacyjnych wąskopasmowych i szerokopasmowych. Poradnik ten zawiera: wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej, cele kształcenia tej jednostki modułowej, materiał nauczania, który umożliwi samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów, pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia, ćwiczenia, które zawierają polecenie, sposób wykonania oraz wyposażenie stanowiska pracy, sprawdzian postępów, który umożliwi sprawdzenie poziomu wiedzy po wykonaniu ćwiczenia, odpowiadając na pytanie tak lub nie, co oznacza, że opanowałeś materiał albo nie, sprawdzian osiągnięć, który umożliwi sprawdzenie wiadomości i umiejętności opanowanych przez Ciebie podczas realizacji programu jednostki modułowej, literaturę, z której możesz skorzystać do poszerzenia wiedzy. Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela lub instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. Po przerobieniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian z zakresu jednostki modułowej. Jednostka modułowa Realizacja usług telekomunikacyjnych, której treści teraz poznasz jest jednym z modułów (schemat 1) koniecznych do zapoznania się z procesem świadczenia usług telekomunikacyjnych. Bezpieczeństwo i higiena pracy W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 311[37].Z6 Świadczenie usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01 Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.02 Realizacja usług telekomunikacyjnych Schemat 1. Układ jednostek modułowych. 3

5 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej Realizacja usług telekomunikacyjnych powinieneś umieć: rozróżniać sieci i systemy telekomunikacyjnych istniejące aktualnie na rynku, charakteryzować rodzaje sygnalizacji stosowanych w sieciach międzycentralowych, stosować podstawowe komendy operatorskie zgodnie z instrukcją centrali, charakteryzować współpracę różnych typów central komutacyjnych, modyfikować podstawowe parametry abonentów analogowych i cyfrowych, stosować podstawowe komendy operatorskie zgodnie z dokumentacją techniczną centrali abonenckiej, wprowadzać dane o abonentach i sieci do bazy danych wybranej centrali abonenckiej, sprawdzać poprawność działania wybranych funkcji realizowanych przez centralkę abonencką, charakteryzować możliwości komutacyjne wybranego systemu abonenckiego, charakteryzować podstawowe bloki funkcjonalne centrali abonenckiej i określić ich funkcje, określać warunki dzierżawy łącz i kanałów teletransmisyjnych różnych systemów oraz urządzeń telekomunikacyjnych, przedstawiać urządzenia techniczne spełniające wymagania niezbędne do korzystania z wskazanych usług telekomunikacyjnych, porównywać możliwości usług o podobnym charakterze realizowanych w różnych systemach telekomunikacyjnych. 4

6 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: uaktywnić wskazane usługi telefoniczne, zainstalować, skonfigurować i zaprezentować usługi Internetowe, przyjąć zamówienie na usługę sieci inteligentnej (ustalić z abonentem scenariusz świadczenia usługi sieci inteligentnej jako podstawę do wykonania odpowiednich zapisów w centrali IN), zaprezentować usługi sieci inteligentnej, zainstalować i skonfigurować usługi w zakresie transmisji danych oraz dzierżawy łączy, przedstawić sposób realizacji technicznej świadczonych usług, zademonstrować działanie zainstalowanej usługi, udzielić instruktażu dotyczącego korzystania z usługi. 5

7 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Realizacja usług w sieci PSTN/ISDN Materiał nauczania Etapy realizacji połączenia telefonicznego w sieci PSTN/ISDN Obsługa wywołania jest realizowana przez centralę w trakcie czterech podstawowych etapów (stany stabilne). Wszystkie wydarzenia, które prowadzą do stanów stabilnych, zwane są stanami przejściowymi. Podstawowymi i przejściowymi fazami wywołania są: faza stanu wolnego, przejście ze stanu wolnego do fazy odbioru cyfr (zestawienie połączenia wybierczego), faza odbioru cyfr i analizy, przejście z fazy odbioru do fazy dzwonienia (zestawienie połączenia dzwonienia), faza dzwonienia, przejście z fazy dzwonienia do fazy rozmowy (zestawienie połączenia rozmównego) faza rozmowy, przejście z fazy rozmowy do stanu wolnego (przerwanie połączenia), faza stanu wolnego. ODBIÓR CYFR ZESTAWIENIE POŁĄCZENIA WYBIERCZEGO ZESTAWIENIE POŁĄCZENIA DZWONIENIA STAN WOLNY DZWONIENIE PRZERWANIE POŁĄCZENIA ZESTAWIENIE POŁĄCZENIA ROZMÓWNEGO ROZMOWA Rys. 1. Etapy realizacji połączenia. 6

8 Na rysunku 1, przedstawiającym etapy realizacji połączenia telefonicznego, koła reprezentują stabilne stany wywołania, podczas gdy prostokąty reprezentują przejściowe stany wywołania. Pokazane są również wywołania, które nie są zakończone. Na przykład, ścieżki między fazą odbiór cyfr i fazą dzwonienie a faza zakończenie połączenia są ścieżkami, gdzie abonent wywołujący kończy wywołanie przed dotarciem do fazy rozmowa. Taka sytuacja zwana jest porzuceniem wywołania. Przykład wywołania wewnątrzcentralowego Faza stanu wolnego Każdy obsługiwany przez centralę abonent posiada linię. Z każdą linią powiązany jest czujnik prądowy, który znajduje się w przepatrywaczu wywołań. Abonent żąda obsługi przez podniesienie mikrotelefonu. Czynność ta powoduje zamknięcie pętli abonenckiej i przepływ prądu w pętli. Linia jest monitorowana (przepatrywana) w celu wykrycia podniesienia mikrotelefonu, co oznacza żądanie obsługi wywołania. Przejście ze stanu wolnego do fazy odbioru cyfr Przejście to zestawia połączenie wybiercze i dostarcza na linię abonencką sygnał zgłoszenia centrali. Ponadto, system uzyskuje informacje o terminalu z bazy danych abonenckich, takie jak: klasa obsługi, usługi przydzielone abonentowi, typ dekodera cyfrowego (impuls wybierczy lub wybierczy kod wieloczęstotliwościowy). Po zidentyfikowaniu terminalu wywołującego abonent może rozpocząć wywołanie. Faza odbioru cyfr i analizy Sygnał zgłoszenia centrali jest zwalniany w momencie otrzymania pierwszej cyfry. W trakcie odbioru cyfr są one przechowywane i analizowane, gdzie należy dane wywołanie skierować i w jaki sposób połączenie będzie taryfikowane. Przejście z fazy odbioru cyfr do fazy dzwonienia Wybrane cyfry zostały przeanalizowane i centrala zna adres abonenta wywoływanego. Jeśli wywoływana linia abonencka jest zajęta, to abonent wywołujący podłączany jest do obwodu sygnału zajętości. Jeśli wywoływana linia abonencka jest wolna, to wykonane zostaną testy tej linii. Gdy wynik testów będzie pomyślny, wówczas centrala dostarczy sygnał wywołania na linię abonenta wywoływanego i wyśle zwrotny sygnał tonowy dzwonienia do abonenta wywołującego. Faza dzwonienia Faza dzwonienia jest przerywana chwilami ciszy występującym w ustalonym rytmie. Rytm dla sygnału dzwonienia (dla abonenta wywoływanego) i dla zwrotnego sygnału dzwonienia (dla abonenta wywoływanego) nie musi występować w sposób synchroniczny. Ostatnią funkcją fazy dzwonienia jest przepatrywanie linii abonenta wywoływanego w celu wykrycia podniesienia mikrotelefonu. Przejście z fazy dzwonienia do fazy rozmowy Jeśli abonent wywoływany podniesie mikrotelefon, wówczas usuwane są: sygnał wywołania i zwrotny sygnał dzwonienia. Podczas przejścia od fazy dzwonienia do fazy rozmowy zostaje ustalone połączenie rozmówne i tym samym zostaje zakończone zestawianie połączenia. Faza rozmowy Teraz dwóch abonentów może ze sobą rozmawiać. W okresie fazy rozmowy centrala nadzoruje linie, czy nie pojawił się od któregoś z abonentów sygnał odłożenia mikrotelefonu wskazujący na zakończenie połączenia. Centrala taryfikuje abonenta wywołującego. Przejście z fazy rozmowy do fazy stanu wolnego Centrala rozpocznie procedury zwalniania połączenia w momencie, gdy wykryje u któregoś z abonentów sygnał rozłączenia. Jednakże steruje tym strona inicjująca połączenie. Zakończenie wywołania powoduje, że obie linie są wolne, a wszystkie zasoby, które były przydzielone wywołaniu, są zwalniane. 7

9 Struktura dostępu ISDN Jedną z najistotniejszych cech struktury ISDN (rys. 2) jest wyodrębnienie podsieci abonenckiej. Granicę między tą podsiecią a siecią publiczną wyznacza blok NT1, stanowiący interfejs między dwuprzewodową linią łącza abonenckiego i czteroprzewodowym okablowaniem użytkownika. Rozwiązanie takie zostało podyktowane dwoma względami. Po pierwsze przyjęto, że abonent będzie mógł podłączyć do końcówki sieci ISDN kilka urządzeń (maksymalnie osiem) i korzystać w danej chwili z kilku terminali. Z drugiej strony istniejące linie abonenckie wykonane są w postaci pojedynczej pary przewodów, łączącej użytkownika z najbliższą centralą. Zakończenie sieciowe NT2 realizuje funkcje multipleksowania, koncentracji i komutacji strumieni informacji wytwarzanych w urządzeniach abonenckich. Obecnie urządzenia te realizowane są w postaci centralek abonenckich lub sieci lokalnych. Wyposażenie końcowe TE odpowiada urządzeniom użytkownika, takim jak telefon, komputer. Urządzenie, które spełnia wymagania ISDN i może być bezpośrednio dołączone do NT1 określane jest mianem TE1. Urządzenia nieprzystosowane do współpracy z siecią ISDN są dołączane do NT1 za pośrednictwem adapterów TA. Zakończenie centralowe ET realizuje funkcje związane z logicznym dołączeniem linii abonenckiej do sieci publicznej. Obejmuje to między innymi nadawanie i odbieranie sygnalizacji, konwersję kodów, ramkowanie, detekcję i lokalizację błędów, generowanie alarmów, rozpoznawanie żądań abonenta i podejmowanie na ich podstawie decyzji, np. o zestawianiu lub likwidowaniu połączeń. Blok transmisyjny LT realizuje funkcje fizycznego zakończenia łącza transmisyjnego. Głównym zadaniem LT jest zapewnienie właściwej współpracy systemu komutacyjnego z łączem abonenckim. Urządzenie to miedzy innymi wykrywa stan aktywności linii, regeneruje sygnał, zasila pętlę abonencką, lokalizuje błędy transmisyjne, przeprowadza okresowe testy sprawności łącza oraz zawiera elementy zabezpieczające wyposażenie centrali przed przepięciami wywołanymi np. wyładowaniami atmosferycznymi. TE1 NT2 NT1 LT ET TE2 R TA S T U V R Rys. 2. Struktura dostępu ISDN: ET- zakończenie centralowe, LT zakończenie liniowe, NT1 zakończenie sieciowe, NT2 zakończenie sieciowe, TE wyposażenie końcowe, TA adapter. Między blokami funkcjonalnymi dostępu ISDN zostały zdefiniowane punkty odniesienia R, S, T, U i V. Jeżeli punkt odniesienia rozdziela dwa urządzenia fizyczne, to nazywa się go wówczas stykiem. Dość powszechnym zjawiskiem jest realizowanie zadań dwóch bloków funkcjonalnych przez jedno urządzenie. Przykładem takiego rozwiązania może być centralowa część modelu dostępu do sieci ISDN, w której moduły ET i LT stanowią elementy tego samego urządzenia. W tym przypadku nie można wyróżnić styku V, mimo, że nadal istnieje odpowiedni punkt odniesienia. Punkty U i V nie są znormalizowane międzynarodowo, jedynie styk U jest znormalizowany w USA. Pozostałe punkty odniesienia S, T, R zostały ściśle zdefiniowane odpowiednimi normami Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej ITU-T (dawniej CCITT), co gwarantuje możliwość wzajemnej współpracy urządzeń różnych producentów. 8

10 Więcej informacji na temat dostępu ISDN znajdziesz w literaturze [6]. Usługi realizowane w sieciach PSTN i ISDN zostały przedstawione w poradniku 311[37]Z6.01 Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych Kanały Kanał B jest to kanał o przepływności 64 kbit/s pracujący w trybie dupleksowym. Jego podstawowym zadaniem jest przenoszenie informacji. Dwa kanały B z dwóch oddzielnych styków mogą być połączone miedzy sobą z wykorzystaniem komutacji kanałów lub komutacji pakietów. Kanał D pracuje w trybie dupleksowym. Są dwa rodzaje kanałów D, o przepływności 16 kbit/s i 64 kbit/s. Ich głównym zadaniem jest przenoszenie informacji sygnalizacyjnych, sterujących połączeniami w trybie komutacji kanałów w jednym lub kilku kanałach B. W chwilach gdy kanał D nie jest wykorzystywany do celów sygnalizacyjnych pomiędzy użytkownikiem a siecią, może służyć do przenoszenia sygnalizacji pomiędzy użytkownikami, wolnej transmisji danych w trybie komutacji pakietów lub może być wykorzystywany przez teleakcje. Należy jednak zaznaczyć, że przesyłanie informacji sygnalizacyjnych ma w tym kanale wyższy priorytet. Kanał H powstały w wyniku agregacji wielu kanałów B, pracujący w trybie dupleksowym, służy do przenoszenia informacji użytkownika, które wymagają szybkości transmisji większej niż 64kbit/s. Pracuje w trybie komutacji kanałów. Usługi realizowane w ramach grup biznesowych (Centrexu) Centrex to usługa oferowana przez operatorów telekomunikacyjnych, która pozwala z łączy telefonicznych utworzyć grupę pełniącą funkcję prywatnej centralki telefonicznej. Podstawową zaletą tej usługi jest brak konieczności zakupu centralki abonenckiej. Centrex jest uruchamiany na centrali miejskiej i całą odpowiedzialność za utrzymanie i eksploatację ponosi operator. Do najważniejszych usług realizowanych w ramach Centrexu są: Indywidualny Plan Numeracji (INP), który zawiera: Kody komunikacji wewnętrznej połączenia w komunikacji wewnętrznej w obrębie grupy realizowane są przez użytkowników, poprzez użycie kodu skróconego, zwanego kodem komunikacji wewnętrznej. Kody dostępu do sieci publicznej użytkownik INP może ominąć indywidualny plan numeracji poprzez wybranie kodu dostępu do sieci publicznej; Kody dostępu do usług dodatkowych kod dostępu do usług dodatkowych zezwala użytkownikowi grupy INP na aktywację, deaktywację lub przywołanie usługi dodatkowej. Wskazania wywołań wewnętrznych/zewnętrznych każda grupa biznesowa posiada opcję stosowania odmiennych wskazań charakterystycznych dla przychodzących wywołań wewnętrznych i zewnętrznych. Istnieją dwa typy wskazań wywołań: dzwonienie specjalne, specjalne wskazanie wywołania oczekującego. Grupy operatorskie jest to zestaw co najmniej dwóch stanowisk operatorskich. Stanowisko operatorskie jest to zestaw uprawnień przypisanych numerom, pozwalający na zarządzanie następującymi usługami : przekazywanie wywołania przez stanowisko operatorskie, przejmowanie wywołań przez operatora, kolejkowanie wywołań w ramach grupy operatorskiej, Usługa przejmowania wywołań usługa przejmowania wywołań umożliwia trzeciemu użytkownikowi na przejęcie wywołania, które jest w fazie dzwonienia do innego użytkownika. 9

11 Grupa przejmowania wywołań grupa przejmowania wywołań jest listą numerów użytkownika, które współużytkują ten sam numer grupy przejmowania wywołań Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie funkcje realizuje centrala telefoniczna podczas etapu odbioru i analizy cyfr? 2. Jakie funkcje realizuje zakończenie sieciowe NT1? 3. Jaka jest różnica między stykiem a punktem odniesienia? 4. Ile urządzeń końcowych można podłączyć do zakończenia sieciowego NT1? 5. Do czego wykorzystywany jest kanał D? 6. Jaka jest różnica między wyposażeniem TE1 a TE2? 7. Co to jest usługa Centrex? 8. Co zawiera indywidualny plan numeracji Centrexu? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Korzystając ze strony wyszukaj w Internecie kody usług dodatkowych realizowanych w sieci PSTN. Przedstaw sposób ich uruchamiania, sprawdzania i anulowania. Uzyskane informacje zapisz w tabeli. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) wyszukać kody usług dodatkowych oraz sposób ich aktywacji, sprawdzania i deaktywacji, 2) uzyskane informacje zapisać w tabeli, 3) określić ogólną zasadę uruchamiania, sprawdzania i anulowania usług dodatkowych. Wyposażenie stanowiska pracy: stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, instrukcja do ćwiczenia w formie przewodniego tekstu, poradnik dla ucznia, literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 2 Posługując się dokumentacją techniczną centrali cyfrowej przygotuj prezentację usługi połączenia oczekującego. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) wyszukać w dokumentacji technicznej opis usługi połączenie oczekujące, 2) przeanalizować działanie usługi połączenie oczekujące, 3) sprawdzić działanie usługi połączenia oczekującego, 4) określić wzajemne powiązania usługi połączenia oczekującego z pozostałymi usługami dodatkowymi, 5) wykonać sprawozdanie z przebiegu ćwiczenia. 10

12 Wyposażenie stanowiska pracy: dokumentacja techniczna centrali cyfrowej, trzy analogowe aparaty telefoniczne podłączone do sieci publicznej, instrukcja do ćwiczenia w formie przewodniego tekstu, poradnik dla ucznia, literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 3 Dokonaj aranżacji zapisów w abonenckiej bazie danych na centrali cyfrowej dla usługi blokady połączeń wychodzących. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z wariantami usługi blokady połączeń, 2) określić formularze definiujące usługę ograniczeń połączeń wychodzących na centrali cyfrowej, 3) opracować zawartość danych w odpowiednich formularzach w celu realizacji usługi ograniczeń połączeń wychodzących. Wyposażenie stanowiska pracy: dokumentacja techniczna centrali cyfrowej, instrukcja do ćwiczenia w formie tekstu przewodniego, tablica wariantów restrykcji, formularze do wypełnienia, poradnik dla ucznia, literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 4 Posługując się dokumentacją techniczną centrali cyfrowej przygotuj prezentację usług i procedur sterujących usługi Centrex. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) wyszukać w dokumentacji technicznej opis usługi Centrex, 2) zapoznać się z usługami realizowanymi w Centrexie, 3) przeanalizować sposób realizacji połączeń wewnątrz grupy, do sieci publicznej i uruchamianie usług dodatkowych, 4) sprawdzić działanie usług przejmowania wywołań, 5) wykonać sprawozdanie z przebiegu ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: dokumentacja techniczna centrali cyfrowej, trzy analogowe aparaty telefoniczne podłączone do sieci publicznej, pracujące w Centrexie, instrukcja do ćwiczenia w formie przewodniego tekstu, poradnik dla ucznia, literatura z rozdziału 6. 11

13 Ćwiczenie 5 Posługując się instrukcją obsługi zakończenia sieciowego ISDN przedstaw procedury programowania NT1 Plus. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) określić sposób wejścia w tryb programowania, 2) przypisać numery MSN do portów a/b, 3) zaprogramować różne sygnały dzwonienia dla poszczególnych numerów MSN, 4) zaprogramować profil portu pierwszego na faks, profil portu drugiego ustawić jako telefon, 5) zaprogramować numer gorącej linii dla portu drugiego oraz ustawić opóźnienie wybierania na 15 sekund, 6) ustawić wszystkie parametry konfiguracyjne do wartości domyślnych, 7) przedstawić efekt wykonanej pracy w postaci sprawozdania. Wyposażenie stanowiska pracy: instrukcja użytkowania zakończenia sieciowego ISDN NT1 Plus, instrukcja do ćwiczenia w formie przewodniego tekstu, aparat telefoniczny podłączony do linii cyfrowej z zakończeniem sieciowym NT1 Plus, poradnik dla ucznia, literatura z rozdziału Sprawdzian postępów Tak Nie Czy potrafisz: 1) wyszukać w Internecie kod dowolnej usługi dodatkowej? 2) uruchomić dowolną usługę dodatkową znając jej kod? 3) anulować dowolną usługę dodatkową znając jej kod? 4) określić wzajemne powiązanie między usługami połączenie oczekujące a proszę nie przeszkadzać"? 5) określić wzajemne powiązanie między usługami bezwarunkowe przekierowanie połączeń a ograniczenie połączeń wychodzących? 6) przedstawić sposób realizacji połączeń z Centexu do sieci publicznej? 7) wymienić usługi realizowane w grupie Centrex? 8) korzystać z dokumentacji technicznej? 9) sprawdzić czy usługa dodatkowa jest aktywna? 10) zaprogramować zakończenie sieciowe NT1? 12

14 4.2. Realizacja usług PABX Materiał nauczania Sposoby podłączenia centralek abonenckich do sieci publicznej W zależności od sposobu podłączenia do sieci publicznej i możliwości realizacji usług wyróżniamy następujące typy centralek abonenckich: PABX centralka elektromechaniczna podłączana do centrali publicznej za pomocą analogowych łączy abonenckich lub jednokierunkowych łączy międzycentralowych z sygnalizacją liniową, E-PABX centralka elektroniczna podłączana do centrali publicznej za pomocą analogowych łączy abonenckich lub traktów PCM 30/32 z sygnalizacją R2, IS-PABX centralka ISDN podłączana do centrali publicznej za pomocą łączy BRA lub PRA z sygnalizacją DSS1, W-PABX centralka cyfrowa podłączana do sieci za pomocą łączy radiowych, IP-PABX centralka cyfrowa podłączana do sieci IP, hybrydowe PABX centralki cyfrowe których oprogramowanie zapewnia dostęp do sieci publicznej za pomocą różnych typów łączy. Najważniejsze funkcje centralek PABX Funkcje sieciowania linie TIE to wydzielone łącze pomiędzy dwoma centralami PABX, wirtualna sieć prywatna (VPN) pozwala abonentowi centralki wybrać konkretny numer, który informuje PSTN, iż ma traktować klienta jako użytkownika CUG (zamkniętej grupy użytkowników), sieć QSIG to protokół bazujący na usłudze ISDN, który obsługuje podstawowe i zawansowane funkcje centrali w sieci prywatnej, współdziała z publicznymi i prywatnymi sieciami ISDN, automatyczne trasowanie połączeń ARS usługa ARS polega na automatycznym wybraniu łącza podczas wykonywania połączenia z linią miejską, zgodnie z zaprogramowanymi ustawieniami. Wybierany numer jest sprawdzany i modyfikowany, a następnie wysyłany do odpowiedniego operatora. połączenia DISA do sieci DISA to usługa w centralkach abonenckich pozwalająca na bezpośrednie połączenie abonenta z numerem wewnętrznym bez pośrednictwa telefonistki. Aby zestawić połączenie należy w trakcie trwania zapowiedzi słownej wybrać numer abonenta wewnętrznego. Jeśli abonent nie wybierze numeru wewnętrznego połączenie po pewnym czasie zostanie przekierowane do telefonistki. połączenia z sieci prywatnej do publicznej, połączenia z sieci publicznej do prywatnej, zamknięta numeracja. Funkcje grup dystrybucji połączeń przychodzących Grupa dystrybucji połączeń przychodzących może być wykorzystywana jako małe Call Center z następującymi funkcjami: kolejkowanie kiedy wszystkie numery w grupie dystrybucji połączeń przychodzących są zajęte, następne przychodzące połączenia oczekują w kolejce, logowanie/wylogowanie użytkownik grupy dystrybucji połączeń może dołączyć lub opuścić grupę samodzielnie, 13

15 połączenia VIP istnieje możliwość ustawienia priorytetów grupom dystrybucji połączeń przychodzących. Integracja telefonu z komputerem Podłączenie komputera PC do centrali zapewnia użytkownikom centrali możliwość wykorzystania zaawansowanych funkcji poprzez dostęp do danych zapisanych w komputerze. Funkcje poczty głosowej przekierowywanie połączeń do poczty głosowej, odsłuchanie wiadomości z poczty głosowej, przekazywanie połączeń na skrzynkę głosową, podsłuch nagrywanej wiadomości, tzw. przesiewanie połączeń, rejestrowanie (nagrywanie połączeń) rozmowy (dwukierunkowe). Funkcje linii wewnętrznych wiadomość na czas nieobecności, automatyczne oddzwanianie, gdy linia jest zajęta, automatyczne ponowne wybieranie numeru, funkcje sekretarsko dyrektorskie, identyfikacja abonenta dzwoniącego dla telefonów analogowych, przekazywanie połączeń, zawieszenie połączenia, podejmowanie połączeń, przekazywanie połączeń, konferencja, wybór sposobu wybierania numeru, nie przeszkadzać, książka telefoniczna numeru wewnętrznego, ograniczenie czasu trwania połączenia numeru wewnętrznego z linią miejską, gorąca linia, powiadamianie o połączeniu przychodzącym podczas rozmowy, zdalny nadzór nad aparatem wewnętrznym, dostęp do usług specjalnych, szybkie wybieranie osobiste, systemowe, wyświetlanie daty i czasu, zmiana sposobu wybierania impulsowe, tonowe, wędrująca klasa obsługi. Funkcje usługi ISDN informacja o koszcie połączenia (AOC), zawieszenie połączenia (HOLD), blokowanie identyfikacji numeru dzwoniącego (CLIR), identyfikacja numeru dzwoniącego (CLIP) zamówienie połączenia z numerem zajętym (CCBS), prezentacja numeru linii przyłączonej (COLP), blokowanie numeru linii przyłączonej (CLOR), bezpośrednie wybieranie numeru wewnętrznego (DDI), identyfikacja połączeń złośliwych (MCID), wielokrotny numer abonenta (MSN). 14

16 Telefonia komputerowa CTI Określenie telefonia komputerowa użyte zostało po raz pierwszy w 1992 roku przez Harry Newtona. Obejmuje 3 elementy: integracja telefonu z komputerem, właściwa telefonia komputerowa, integracja telefonii komputerowej (systemów telefonicznych i komputerowych) w jeden system telekomunikacyjny. Do najważniejszych elementów CTI należy: telefon analogowy lub cyfrowy, cyfrowy system komutacji PABX łączący system z publiczną siecią telefoniczną PSTN, serwer CTI, sieć komputerowa LAN, komputerowa baza danych, terminale PC, dedykowane aplikacje do realizacji wyspecjalizowanych usług (oprogramowanie umieszczone w komputerowych bazach danych lub w systemach komutacyjnych). Podstawowe funkcje telefonii komputerowej Telefonia ekranowa (SCB) zezwala na inicjowanie i kończenie rozmowy, używając ekranu monitora i klawiatury. Selekcja danych oparta na informacjach z telefonu (CBDS) Funkcja ta pozwala na szybkie wyszukiwanie w pamięci komputera najwłaściwszych danych, związanych z aktualnie zgłaszającym się klientem systemu. Do podstawowych cech tej funkcji należą: identyfikacja telefonu wywołującego, określenie typu rozmowy, nazwiska, firmy, zanim podjęta będzie rozmowa z klientem. Kierowanie rozmów przychodzących (ACRI) do właściwego agenta, działu marketingu. Przełączanie połączeń głosowych może być realizowane przed, w trakcie lub po zakończeniu rozmowy. Przekazywanie rozmów wychodzących (ACRO) o identycznych funkcjach jak ACRI, lecz inicjowanych w firmie. Kojarzenie głosu i danych (VDCA) Funkcja ma dwie fazy: w pierwszej agent firmy jest informowany o mającym nastąpić połączeniu (kto, po co, z kim, w jakiej sprawie), a w trakcie już podjętej rozmowy może uzupełnić swoje wiadomości przez kontakt z bazą danych. Przejście do drugiej fazy następuje w przypadku, gdy istnieje konieczność przekazania połączenia do specjalisty. Zebrane i uzupełnione dane są przekazywane równocześnie z połączeniem rozmównym. Transport danych (DT) umożliwia transport danych, bądź do programu aplikacyjnego, bądź prezentacji aplikacji na monitorze zainstalowanym przy telefonie. Skoordynowane monitorowanie (CCM) pozwala na pełny wgląd w proces załatwiania sprawy. Archiwizuje przebieg dialogu pracownika firmy. Call Center Call Center umożliwia klientom samodzielnie wykonywać proste i często powtarzające operacje. Nadrzędnym celem tego systemu jest obsłużenie jak największej liczby zgłoszeń, przy jak najkrótszym czasie obsługi i minimalnym zaangażowaniu pracowników firmy. Do najważniejszych elementów Call Center należą: centrala telefoniczna PABX ze zintegrowanym ACD (moduł automatycznego rozdzielania wywołań), 15

17 brama medialna która zawiera np. karty dostępu do sieci publicznej np. PSTN, ISDN, IP, moduł serwera telekomunikacyjnego, system nagrywania rozmów, serwer IVR (moduł interaktywnych zapowiedzi), serwer CTI (integracja telefonu z komputerem), wewnętrzna sieć LAN, stacje robocze agentów, konsola zarządzania. Moduł automatycznego rozdzielania połączeń ACD Do zadań ACD należy: kierowanie i przekierowywanie wywołań przychodzących, efektywne rozdzielanie połączeń, kolejkowanie połączeń, priorytetowanie połączeń, automatyczna zmiana reguł dystrybucji w zależności np. od pory dnia, dnia tygodnia. System ACD może rozdzielać przychodzące połączenia na kilka sposobów. Najczęściej stosowane algorytmy to: najdłużej wolny konsultant wykorzystuje się algorytm równomiernego rozdzielania połączeń, liczba połączeń odebranych w określonym czasie wykorzystuje się algorytm mierzący średni czas jednego połączenia, najmniej obciążony agent wykorzystuje się algorytm mierzący rzeczywisty czas pracy do czasu, jaki upłynął od momentu zalogowania się konsultanta do systemu. Moduł interaktywnych zapowiedzi słownych IVR IVR jest elementem pierwszego kontaktu z klientem, dopiero w następnej kolejności połączenie wraz z dotychczas zebranymi informacjami zostaje przekazane do serwera CTI, który udostępnia je odpowiedniemu konsultantowi. Do zadań IVR należy: automatyczna obsługa rutynowych zapytań klientów, którzy są instruowani głosowo o możliwościach systemu i samodzielnie mogą wybierać opcje menu. W celu samodzielnego wyboru wykorzystuje się sygnalizację DTMF lub głos (w systemach wyposażonych w rozpoznawanie mowy), opóźnianie kontaktu z konsultantem, np. informowanie o promocjach, obsługa klientów oczekujących na połączenie z konsultantem np. informowanie o maksymalnym czasie oczekiwania na odebranie jego telefonu, ocena tematu przyszłej rozmowy, dostęp do wybranych informacji z bazy danych, identyfikacja klientów (najczęściej oparta na numerze PIN), na podstawie identyfikacji klienta możliwość automatycznej prezentacji informacji dotyczących danego klienta i przesyłanie danych klienta na ekran komputera. Więcej informacji na temat PABX i telefonii komputerowej znajdziesz w literaturze [8, s ], [9, s ], [10, s ]. 16

18 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. W jaki sposób można podłączyć centralę PABX do sieci publicznej? 2. Co to znaczy centrala hybrydowa? 3. Co to jest DISA? 4. Do czego wykorzystywana jest funkcja ARS w centrali abonenckiej? 5. Na czym polega integracja telefonu z komputerem? 6. Co to jest Call Center? 7. Co to jest kolejkowanie? 8. Jakie funkcje realizuje moduł automatycznego rozdzielania połączeń? 9. Jakie funkcje realizuje IVR? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zaprogramuj przy pomocy aparatu systemowego usługi przekierowania połączeń i szybkiego wybierania. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) podłączyć do centrali aparaty telefoniczne, 2) wyszukać w instrukcji obsługi kody usług przekierowania połączeń, 3) zaprogramować i zaprezentować usługi przekierowania połączeń, 4) wyszukać w instrukcji obsługi sposoby szybkiego wybierania realizowane przez centralkę: osobiste wybieranie błyskawiczne, systemowe wybieranie błyskawiczne, wybieranie numeru predefiniowanego po podniesieniu słuchawki (gorąca linia). 5) zaprogramować i zaprezentować usługi szybkiego wybierania. Wyposażenie stanowiska pracy: centralka abonencka, instrukcja obsługi centralki abonenckiej, stanowisko operatorskie centralki, systemowe aparaty telefoniczne, poradnik dla ucznia, instrukcja do ćwiczenia w formie przewodniego tekstu. Ćwiczenie 2 Zrealizuj i zaprezentuj usługę restrykcji abonenckich na wybranej centrali PABX. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) podłączyć do centrali aparaty telefoniczne, 2) przypisać wskazane numery poszczególnym aparatom telefonicznym, 3) zaprogramować klasy usługowe i przypisać je wskazanym numerom wewnętrznym, 17

19 4) zaprogramować i zaprezentować restrykcje abonenckie wskazane przez nauczyciela, 5) zaprogramować i zaprezentować sposoby omijania restrykcji abonenckich. Wyposażenie stanowiska pracy: centralka abonencka, instrukcja obsługi centralki abonenckiej, dokumentacja techniczna centralki abonenckiej, stanowisko operatorskie centralki, aparaty telefoniczne, poradnik dla ucznia, instrukcja do ćwiczenia w formie przewodniego tekstu. Ćwiczenie 3 Nagraj i zaprogramuj następujące zapowiedzi słowne w systemie DISA: powitalną, w przypadku gdy abonent nie wybiera cyfr w określonym czasie oraz w przypadku wybierania do abonenta zajętego. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) podłączyć do centrali aparaty telefoniczne, 2) wyszukać w dokumentacji technicznej informacji dotyczących programowania zapowiedzi DISA, 3) przeanalizować z nauczycielem sposób nagrywania i programowania zapowiedzi słownych, 4) nagrać zapowiedź powitalną dla połączeń przychodzących, 5) nagrać i zaprogramować zapowiedź w przypadku gdy abonent nie wybiera cyfr w określonym czasie, 6) nagrać i zaprogramować zapowiedź w przypadku wybierania do abonenta zajętego, 7) zaprezentować efekt wykonanych prac. Wyposażenie stanowiska pracy: centralka abonencka, instrukcja obsługi centralki abonenckiej, dokumentacja techniczna centralki abonenckiej, stanowisko operatorskie centralki, aparaty telefoniczne, poradnik dla ucznia, instrukcja do ćwiczenia w formie przewodniego tekstu. Ćwiczenie 4 Korzystając z funkcjonalności ARS, zaprogramuj centralę abonencką tak, aby abonenci wewnętrzni osiągali jeden zakres numeracji po sieci TP S.A., natomiast drugi zakres numeracji po łączach do operatora ENERGIS. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeanalizować działanie funkcji ARS, 18

20 2) ustalić sposób realizacji funkcji ARS i typy tablic które należy skonfigurować, 3) utworzyć tablicę numerów wiodących, 4) utworzyć tablicę planu trasowania, 5) przypisać tablicę grup łączy wychodzących, 6) ustawić tryb ARS, 7) wykonać stosowne połączenia telefoniczne w celu zaprezentowania poprawnej realizacji funkcji ARS. Wyposażenie stanowiska pracy: centralka abonencka, instrukcja obsługi centralki abonenckiej, dokumentacja techniczna centralki abonenckiej, stanowisko operatorskie centralki, aparaty telefoniczne, poradnik dla ucznia, instrukcja do ćwiczenia w formie przewodniego tekstu Sprawdzian postępów Tak Nie Czy potrafisz: 1) wyszukać w instrukcji obsługi procedurę uruchamiania dowolnej usługi? 2) korzystając z instrukcji obsługi uruchomić dowolną usługę abonencką? 3) przy pomocy aparatu systemowego? 4) zaprogramować usługę ograniczenia połączeń wychodzących? 5) nagrać zapowiedź powitalną w centrali abonenckiej? 6) zaprogramować zapowiedź wielopoziomową? 7) zaprogramować usługę szybkiego wybierania? 8) zaprogramować ustawienia automatycznego wyboru kierowania połączeń? 19

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest zaprogramowanie centrali telefonicznej Platan Libra w następującej konfiguracji: Centrala jest podłączona do linii miejskiej

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej Katalog produktów Twój partner w telefonii stacjonarnej Swissvoice Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim szwajcarskiej firmy Swissvoice AG, wiodącego dostawcy telefonów analogowych

Bardziej szczegółowo

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych:

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: 1. Określać warunki eksploatacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 dr inż. Michał Sajkowski Instytut Informatyki PP pok. 227G PON PAN, Wieniawskiego 17/19 Michal.Sajkowski@cs.put.poznan.pl tel. +48 (61) 8

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA REJESTRATORÓW TRX z ALCATEL OXE DR-Link

INTEGRACJA REJESTRATORÓW TRX z ALCATEL OXE DR-Link TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC INTEGRACJA REJESTRATORÓW TRX z ALCATEL OXE DR-Link Wersja 1.0 Wrzesień 2012 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel. 22 871

Bardziej szczegółowo

KX-NCP500NE Sieciowa platforma komunikacyjna. Pojemności systemu. Linie wewnętrzne. Linie Miejskie

KX-NCP500NE Sieciowa platforma komunikacyjna. Pojemności systemu. Linie wewnętrzne. Linie Miejskie KX-NCP500NE Sieciowa platforma komunikacyjna KX-NCP500 jest zaawansowanym rozwiązaniem komunikacji zaprojektowanym w celu umożliwienia przedsiębiorstwom uzyskania zintegrowanej komunikacji dzięki usprawnieniu

Bardziej szczegółowo

ISDN Integrated Services Digital Network Cyfrowa Sieć z Integracją Usług

ISDN Integrated Services Digital Network Cyfrowa Sieć z Integracją Usług ISDN Integrated Services Digital Network Cyfrowa Sieć z Integracją Usług Dostęp podstawowy BRA (Basic Rate Access): 2B + D (144 kbit/s) Kanał informacyjny B - 64 kbit/s (izochroniczny, komutacja łączy)

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny centrali telefonicznej

Opis techniczny centrali telefonicznej ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa centrali

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ISDN. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A

CENNIK USŁUG ISDN. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A Załącznik do Uchwały nr 79/10 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 22.12.2010 r. CENNIK USŁUG ISDN świadczonych przez Spółkę Telefony Podlaskie S.A styczeń 2011 Spis treści ROZDZIAŁ. 1 OPŁATY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Telefoniczne Usługi abonenckie w sieci CHOJNET

Telefoniczne Usługi abonenckie w sieci CHOJNET Telefoniczne Usługi abonenckie w sieci CHOJNET Nazwa (kliknąć w usługę aby zobaczyć opis) Przekierowania połączeń bezwarunkowe CFU Przekierowania połączeń gdy linia jest zajęta CFB Przekierowania połączeń

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central ISDN PABX

Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central ISDN PABX Andrzej Białas, Waldemar Fuczkiewicz Aksonet Poznań Wojciech Kabaciński Instytut Elektroniki i Telekomunikacji Politechnika Poznańska Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central

Bardziej szczegółowo

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013 PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 1000 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE: Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 720 analogowych

Bardziej szczegółowo

*3 - oddzwania do ostatnio dzwoniącego numeru wewnętrznego, którego wywołanie nie zostało odebrane.

*3 - oddzwania do ostatnio dzwoniącego numeru wewnętrznego, którego wywołanie nie zostało odebrane. KODY FUNKCJI CENTRALI A4400. 0 - zajęcie linii miejskiej 9 lub [8000] - wywołanie operatora (telefonistki) #* - powtórne wybranie numeru (REDIAL) #1 - szybkie wybranie aparatu wspomagającego (numer wspomagający

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Linie wewnętrzne 20.0 36.0 24.0 40.0. Linie Miejskie. 100 V AC do 130 V AC; 1.0 A / 200 V AC do 240 V AC; 0.5 A / 50 Hz / 60 Hz

Linie wewnętrzne 20.0 36.0 24.0 40.0. Linie Miejskie. 100 V AC do 130 V AC; 1.0 A / 200 V AC do 240 V AC; 0.5 A / 50 Hz / 60 Hz KX-NCP500NE KX-NCP1000NE Całkowita liczba nr wewnętrznych (DXDP) 64.0 104.0 Telefony systemowe IP (IP-PT) - MPR 40.0 64.0 Telefony SIP - MPR 32.0 64.0 Telefony jednoliniowe (SLT) 20.0 36.0 Cyfrowe telefony

Bardziej szczegółowo

Opis funkcji specjalnych telefonu

Opis funkcji specjalnych telefonu Opis funkcji specjalnych telefonu Współpraca z centralą abonencką UWAGA: Współpraca z centralą abonencką może przyjmować różną formę, w zależności od dostępności funkcji tego typu. Przekazanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną

Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną 1.Wstęp Zainstalowana w Politechnice Gdańskiej centrala telefoniczna ALCATEL 4400 jest nowoczesną, w pełni cyfrową centralą telefoniczną. Oprócz

Bardziej szczegółowo

TRX Konsola dyspozytorska - opis funkcjonalności

TRX Konsola dyspozytorska - opis funkcjonalności TRX Krzysztof Kryński TRX Konsola dyspozytorska - opis funkcjonalności Wersja 1.03 Maj 2016 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel. 22 871 33 33 Fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl 1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

System UMTS - usługi (1)

System UMTS - usługi (1) System UMTS - usługi (1) Universal Mobile Telecommunications Sytstem Usługa Przepływność (kbit/s) Telefonia 8-32 Dane w pasmie akust. 2,4-64 Dźwięk Hi-Fi 940 Wideotelefonia 46-384 SMS 1,2-9,6 E-mail 1,2-64

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA ABONENTÓW PORTOWEJ CENTRALI TELEFONICZNEJ

INSTRUKCJA DLA ABONENTÓW PORTOWEJ CENTRALI TELEFONICZNEJ Dział Telekomunikacji 81-339 Gdynia ul. Polska 17 1 tel. 621 5445 lub wew. 5445 fax. 621 5305 lub wew. 5305 INSTRUKCJA DLA ABONENTÓW PORTOWEJ CENTRALI TELEFONICZNEJ Administratorzy Centrali Telefonicznej

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI INFOLINII 800 / 801

OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI INFOLINII 800 / 801 JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Oferta obowiązuje od 1.09.2013 r. OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Wielokanałowa bramka cyfrowa. Budowa modułowa. Konfiguracja ISDN. Podstawowe wersje bramki MultiCellink ISDN

Wielokanałowa bramka cyfrowa. Budowa modułowa. Konfiguracja ISDN. Podstawowe wersje bramki MultiCellink ISDN Wielokanałowa bramka cyfrowa MultiCellink to cyfrowa bramka GSM, która umożliwia kierowanie połączeń z zakładowej centrali PABX do sieci telefonii komórkowej realizując połączenia typu GSM-GSM. Technologia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: ZP/UR/49/04 Załącznik nr do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: W ramach przetargu Zamawiający wymaga : a Rozbudowy posiadanego modułu

Bardziej szczegółowo

System trankingowy. Stacja wywołująca Kanał wolny Kanał zajęty

System trankingowy. Stacja wywołująca Kanał wolny Kanał zajęty SYSTEMY TRANKINGOWE Systemy trankingowe Tranking - automatyczny i dynamiczny przydział kanałów (spośród wspólnego i ograniczone do zbioru kanałów) do realizacji łączności pomiędzy dużą liczbę użytkowników

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2016-02-11 10:27 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26102-2016 z dnia 2016-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest: I ETAP: dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ Moduł 3. E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich Część pisemna Przykładowe zadanie 1. str. 1 Którą z wymienionych opcji

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE KONFIGURACJE

DOSTĘPNE KONFIGURACJE PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 600 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE : Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 480 analogowych

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Jerzy Paczocha - gł. specjalista Waldemar Szczęsny - adiunkt Debata o przyszłych regulacjach usługi VoIP Urząd Komunikacji Elektronicznej 26 listopad

Bardziej szczegółowo

Internet ISDN. 1 2006 BRINET Sp. z o. o.

Internet ISDN. 1 2006 BRINET Sp. z o. o. W routerach DrayTek oznaczonych literką i (jak 2600i, 2900Gi itd) dostępny jest interfejs ISDN, oferujący dodatkowe możliwości komunikacyjne Interfejs służy obsłudze dostępu podstawowego ISDN BRA, a więc

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Interfejsy dostępowe w ogólnym modelu węzła komutacyjnego

Interfejsy dostępowe w ogólnym modelu węzła komutacyjnego Interfejsy dostępowe w ogólnym modelu węzła komutacyjnego Dr inż. Janusz Klink Politechnika Wrocławska Instytut Telekomunikacji i Akustyki Zakład Systemów Telekomutacyjnych pok. 808, C-5 E-mail: Janusz.Klink@ita.pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Jak automatycznie przydzielić abonentom numery na Konsoli Sygnalizacji Połączeń?

Jak automatycznie przydzielić abonentom numery na Konsoli Sygnalizacji Połączeń? Jak automatycznie przydzielić abonentom numery na Konsoli Sygnalizacji Połączeń? Aby automatycznie przydzielić abonentom numery na Konsoli Sygnalizacji Połączeń należy: 1. Wcisnąć klawisz MENU, na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

Sieci telekomunikacyjne sieci cyfrowe z integracją usług (ISDN)

Sieci telekomunikacyjne sieci cyfrowe z integracją usług (ISDN) Sieci telekomunikacyjne sieci cyfrowe z integracją usług (ISDN) mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska tel. +48 12 6174034, fax +48 12 6342372 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Integracja CTI rejestratorów TRX z systemami radiowymi KENWOOD NEXEDGE. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński

Integracja CTI rejestratorów TRX z systemami radiowymi KENWOOD NEXEDGE. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC Integracja CTI rejestratorów TRX z systemami radiowymi KENWOOD NEXEDGE Wersja 1.0 Październik 2013 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078

Bardziej szczegółowo

System automatycznego operatora

System automatycznego operatora System automatycznego operatora System automatycznego operatora stanowi wielofunkcyjne narzędzie o szerokich możliwościach, pozwalające na łatwe zarządzanie przychodzącymi do przedsiębiorstwa połączeniami

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne (MPR) 64.0 64.0 128.0 Wewnętrzne SIP 128.0 Wewnętrzne (fizyczne karty wewnętrznych) 128.0

Wewnętrzne (MPR) 64.0 64.0 128.0 Wewnętrzne SIP 128.0 Wewnętrzne (fizyczne karty wewnętrznych) 128.0 KX-TDE100CE KX-TDE200CE KX-TDE600NE Łączna liczba wewnętrznych Pojemności systemu 256.0 256.0 1152.0 Telefony systemowe IP (IP-TS) oraz IP Softphone Wewnętrzne (MPR) 64.0 64.0 128.0 Wewnętrzne SIP 128.0

Bardziej szczegółowo

1. W protokole http w ogólnym przypadku elementy odpowiedzi mają: a) Postać tekstu b) Postać HTML c) Zarówno a i b 2. W usłudze DNS odpowiedź

1. W protokole http w ogólnym przypadku elementy odpowiedzi mają: a) Postać tekstu b) Postać HTML c) Zarówno a i b 2. W usłudze DNS odpowiedź 1. W protokole http w ogólnym przypadku elementy odpowiedzi mają: a) Postać tekstu b) Postać HTML c) Zarówno a i b 2. W usłudze DNS odpowiedź autorytatywna dotycząca hosta pochodzi od serwera: a) do którego

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878193 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 (13) T3 (51) Int. Cl. H04L29/06 H04Q7/22

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania

Instalacja oprogramowania Programy Slican CTI Telefon i Slican CTI Serwer współpracujące z centralami Slican CCA2720 i NCT1248 Instalacja oprogramowania Wydanie II Dla programu wersji 2.0 2 Cechy charakteryzujące system CTI publiczna

Bardziej szczegółowo

8 kanałów GSM, 4 porty ISDN BRI NT/TE

8 kanałów GSM, 4 porty ISDN BRI NT/TE Karta produktu Indeks: 9820.10990 Wielokanałowa bramka cyfrowa MultiCellink to cyfrowa bramka GSM, która umożliwia kierowanie połączeń z zakładowej centrali PABX do sieci telefonii komórkowej realizując

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PRZYKŁADOWE APLIKACJE CRM W OPARCIU O DANE Z CENTRAL SLICAN

FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PRZYKŁADOWE APLIKACJE CRM W OPARCIU O DANE Z CENTRAL SLICAN FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PRZYKŁADOWE APLIKACJE CRM W OPARCIU O DANE Z CENTRAL SLICAN Integracja serwerów / central telekomunikacyjnych Slican z aplikacją ProfitCRM, firmy AC SOFTWARE poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup centrali

Bardziej szczegółowo

Systemy Teletransmisji I Transmisji Danych cz.2

Systemy Teletransmisji I Transmisji Danych cz.2 Systemy Teletransmisji I Transmisji Danych cz.2 Tomasz Ruść 1 1 Łączenie i Sygnalizacja 2 Numeracja Telefoniczna 3 Wznaczanie trasy 4 Lokalny dostęp do sieci 5 Ruch telekomunikacyjny 6 Modulacja PCM 7

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Centralka Firmy

Regulamin usługi Centralka Firmy Regulamin usługi Centralka Firmy ( Regulamin ) wersja z dnia 24.04.2017 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługa Centralka Firmy ( Usługa ) świadczona przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i jest dostępna

Bardziej szczegółowo

Usługi dodatkowe dla Usług głosowych

Usługi dodatkowe dla Usług głosowych INEA S.A. Usługi dodatkowe dla Usług głosowych I Opis Usług dodatkowych dostępnych standardowo 1) przekierowanie połączeń: natychmiastowe Usługa polega na bezwarunkowym, natychmiastowym przekierowaniu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I APARATURY ELEKTRONICZNEJ. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I APARATURY ELEKTRONICZNEJ. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Politechnika Białostocka WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I APARATURY ELEKTRONICZNEJ Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Badanie sygnalizacji w abonenckiej linii analogowej.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011. Chorzów, dnia 01.04.2011r Sygn. DZ/184/2011 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011. W związku z pytaniami wykonawców do postępowania sektorowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

USŁUGI DOSTĘPNE W TELEFONII STELLAtel zestaw usług obowiązuje od dnia r Stalowa Wola ul. Ofiar Katynia 35

USŁUGI DOSTĘPNE W TELEFONII STELLAtel zestaw usług obowiązuje od dnia r Stalowa Wola ul. Ofiar Katynia 35 USŁUGI DOSTĘPNE W TELEFONII zestaw usług obowiązuje od dnia 23.10.2014 r. 37-450 Stalowa Wola ul. Ofiar Katynia 35 ( 15 842 25 33, 15 810 81 00 fax 15 844 27 66, http://stella.net.pl, * stella@stella.net.pl

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowe załoŝenia przyjęte przy opracowywaniu

4. Podstawowe załoŝenia przyjęte przy opracowywaniu 1. Wiadomości wstępne... 11 2. Pierwsze systemy łączności o strukturze komórkowej analogowe... 18 2.1. Podstawowe cechy sieci komórkowych... 18 2.2. Systemy sieci komórkowych pierwszej generacji... 22

Bardziej szczegółowo

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 Instrukcja obsługi ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 1 ArtPlayer to proste oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików video i ich wybór poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, zwaną dalej usługą telekomunikacyjną. Świadczenie

Bardziej szczegółowo

2. STRUKTURA RADIOFONICZNYCH SYGNAŁÓW CYFROWYCH

2. STRUKTURA RADIOFONICZNYCH SYGNAŁÓW CYFROWYCH 1. WSTĘP Radiofonię cyfrową cechują strumienie danych o dużych przepływnościach danych. Do przesyłania strumienia danych o dużych przepływnościach stosuje się transmisję z wykorzystaniem wielu sygnałów

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Komórkowe naziemne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Założenia systemu GSM Usługi: Połączenia głosowe, transmisja danych, wiadomości tekstowe I multimedialne Ponowne użycie częstotliwości

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI. ISDN: Sieć Cyfrowa z Integracją Usług

PORADNIKI. ISDN: Sieć Cyfrowa z Integracją Usług PORADNIKI ISDN: Sieć Cyfrowa z Integracją Usług Omówienie ISDN Zwykle użytkownik jest połączony z siecią przez linie analogowe.sygnały są potem digitalizowane a wewnątrz sieci cała komunikacja jest cyfrowa,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890471 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.10.2006 06791271.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04M 3/42 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Sieci Lokalnych i Rozległych wykład 5: telefonem w satelitę!

Projektowanie Sieci Lokalnych i Rozległych wykład 5: telefonem w satelitę! Projektowanie Sieci Lokalnych i Rozległych wykład 5: telefonem w satelitę! Dr inż. Jacek Mazurkiewicz Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki e-mail: Jacek.Mazurkiewicz@pwr.wroc.pl Pozycja systemów

Bardziej szczegółowo

BusinessPhone 250. Charakterystyka ogólna

BusinessPhone 250. Charakterystyka ogólna BusinessPhone 250 Charakterystyka ogólna System łączności BusinessPhone jest dostępny w trzech wersjach: BP50, mieszczący się w zwartej obudowie, dostosowany do systemów telefonicznych wykorzystują- cych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM TAXI ATOS PRO

SYSTEM TAXI ATOS PRO SYSTEM TAXI ATOS PRO I. OPIS SYSTEMU TAXI ATOS PRO System Taxi ATOS PRO to profesjonalne rozwiązanie dla firm taksówkarskich, umożliwiające: przyjmowanie zleceń od klientów, wydawanie zleceń według aktualnego

Bardziej szczegółowo

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest ustawienie nowego abonenta VOIP w centrali Platan Libra, oraz konfiguracja programu do połączeń VOIP na komputerze i

Bardziej szczegółowo

System interkomowy. Karty VoIP G8-IAX G3-IAX

System interkomowy. Karty VoIP G8-IAX G3-IAX Karty VoIP G8-IAX G3-IAX Wielofunkcyjne karty VoIP G3-IAX oraz G8-IAX pozwalają na zintegrowanie wielu standardów VoIP za pomocą obsługującego IAX Serwera Asterisk. 1 2 1. G8-IAX-4B (Wer. AB) Karta VoIP

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM ITS

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM ITS Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy MZD 28.3/2017 SPECYFIKACJA I WYMAGANIA FUNKCJONALNE SYSTEM ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI RUCHU WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM ITS Kody i nazwy wg CPV 34996000- - Drogowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dotyczące systemu telekomunikacyjnego TDM

Wymagania techniczne dotyczące systemu telekomunikacyjnego TDM Załącznik nr 1 do SIWZ Wymagania techniczne dotyczące systemu telekomunikacyjnego TDM Oferowany system telekomunikacyjny winien składać się z następujących elementów, tworzących funkcjonalną całość: A

Bardziej szczegółowo

Panel Konta - instrukcja. Warszawa, 2013 r

Panel Konta - instrukcja. Warszawa, 2013 r Panel Konta - instrukcja Warszawa, 2013 r Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Zmiana hasła 4. Konta/Dane Konta 5. Konta/ Interfejs użytkownika 6. Konta/Właściwości usługi/ Polaczenia głosowe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŁĄCZNOŚCI Z DNIA 4 WRZEŚNIA 1997 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŁĄCZNOŚCI Z DNIA 4 WRZEŚNIA 1997 r. Instytut Łączności Ośrodek Informacji Naukowej ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa tel./faks: (0-prefiks-22) 512 84 00, tel. 512 84 02 e-mail: redakcja@itl.waw.pl WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy. Ad.1. Pytanie: W załączniku nr 1 pkt. 3 Zamawiający wykazuje ilości ogólne telefonów. Aby Wykonawca mógł poprawnie przygotować konfigurację zamawianych central wymagane jest precyzyjne przypisanie ich

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej)

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) * Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w

Bardziej szczegółowo

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie)

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie) CZĘŚĆ I Załącznik I do siwz Urządzenie 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy sprzętowej centralki telefonii internetowej PBX/IP sztuk 1. Szczegółowe parametry oraz inne wymagania Zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

(11) 173692 (13) B1 PL 173692 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 311466. (22) Data zgłoszenia: 23.03.

(11) 173692 (13) B1 PL 173692 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 311466. (22) Data zgłoszenia: 23.03. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 311466 (22) Data zgłoszenia: 23.03.1994 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny Gmina Miastków Kościelny 08-420 Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, tel. (025) 751-12-86, fax. (025) 754-40-07 NIP: 826-203-72-96, REGON: 711582322 E-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl Strona internetowa: www.miastkowkoscielny.pl

Bardziej szczegółowo

Roger Access Control System. Aplikacja RCP Point. Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C

Roger Access Control System. Aplikacja RCP Point. Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C Roger Access Control System Aplikacja RCP Point Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie i główne cechy aplikacji... 3 1.2 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100 Voicer SPIKON Aplikacja Voicer V100 SPIKON Voicer Aplikacja Voicer w platformie SPIKON dedykowana jest przede wszystkim konsultantom kampanii wirtualnego Call Center. Dając łatwy dostęp do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski.

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. 1 ARCHITEKTURA GSM Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. SIEĆ KOMÓRKOWA Sieć komórkowa to sieć radiokomunikacyjna składająca się z wielu obszarów (komórek), z których każdy

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 4.12.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej SA. Usługa Telefoniczna na sieci TP

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI Egzamin I - 2.02.2011 (za każde polecenie - 6 punktów)

PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI Egzamin I - 2.02.2011 (za każde polecenie - 6 punktów) PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI Egzamin I - 2.02.2011 (za każde polecenie - 6 punktów) 1. Dla ciągu danych: 1 1 0 1 0 narysuj przebiegi na wyjściu koderów kodów transmisyjnych: bipolarnego NRZ, unipolarnego RZ,

Bardziej szczegółowo

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Wstęp. Aby zrozumieć istotę EDGE, niezbędne jest zapoznanie się z technologią GPRS. General Packet Radio Service

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI ver. 2.01.02 W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono symbole: objaśnienie dalej objaśnienie uprzednio

Bardziej szczegółowo

Cennik Usługi ISDN Duo Taryfa Wszechstronna

Cennik Usługi ISDN Duo Taryfa Wszechstronna Cennik Usługi ISDN Duo ryfa Wszechstronna Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej ISDN (aktywacja) Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications *Kto najbardziej skorzysta z usług PLFON? Z naszego doświadczenia w realizacji usług w Polsce wynika, że największe korzyści z naszych usług mogą odnieść: Małe i średnie firmy posiadające

Bardziej szczegółowo

System IVR. Opis elementów systemu

System IVR. Opis elementów systemu System IVR Opis elementów systemu 1. Wstęp Na system IVR (IVR Pack) składają się następujące usługi: IVR Player, IVR Menu, IVR List, IVR Switch. Cennik usług IVR dostępny jest na stronie www.ipfon.pl.

Bardziej szczegółowo

cennik usług telekomunikacyjnych usługi dodatkowe dla Dopasowanych Planów dla Domu obowiązuje od dnia r.

cennik usług telekomunikacyjnych usługi dodatkowe dla Dopasowanych Planów dla Domu obowiązuje od dnia r. cennik usług telekomunikacyjnych usługi dodatkowe dla Dopasowanych Planów dla Domu obowiązuje od dnia 26.09.2012 r. Spis treści: Część I. Usługi dodatkowe...2 Część II. Usługi uzupełniające...5 1. Usługi

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4. Badanie struktury modułów obsługi abonentów

Ćwiczenie 4. Badanie struktury modułów obsługi abonentów Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Eksploatacja Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Ćwiczenie 4 Badanie struktury modułów obsługi abonentów Opracowali: dr inż. Krzysztof Konopko, mgr

Bardziej szczegółowo

Samochodowe systemy kontrolno dyspozytorskie GPS

Samochodowe systemy kontrolno dyspozytorskie GPS Samochodowe systemy kontrolno dyspozytorskie GPS Podstawowa konfiguracja systemu Prezentowany system służy do nadzoru dyspozytorskiego w służbach wykorzystujących grupy pojazdów operujących w obszarze

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system łączno. czności ci dyspozytorskiej

Zintegrowany system łączno. czności ci dyspozytorskiej Infrastruktura łączności : podsystem teleinformatyczny podsystem łączności zintegrowanej łączność radiowa cyfrowa podsystem rejestracji rozmów konsole dyspozytorskie oraz VoIP Podsystem teleinformatyczny

Bardziej szczegółowo

WCZ-SI/544/4/2015 Wrocław 2015-07-13

WCZ-SI/544/4/2015 Wrocław 2015-07-13 WCZ-SI/544/4/2015 Wrocław 2015-07-13 Integracji telefonii internetowej VOIP w oparciu o istniejące łącza światłowodowe we Wrocławskim Centrum Zdrowia SPZOZ Celem jest wdrożenie zaawansowanego systemu telefonii

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Przewodnik informacyjny R6.1 Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite zapewnia wiele usług po skojarzeniu z aplikacją Microsoft Outlook. Integracja

Bardziej szczegółowo

Programator Kart Master - klient

Programator Kart Master - klient Programator Kart Master - klient Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 2 2 ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM... 3 3 ZMIANA KLUCZA DOSTĘPU.... 4 4 GENEROWANIE KART UŻYTKOWNIKÓW... 5 1 1 Wstęp Programator

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Roger Access Control System Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz działania... 3 3. Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 -

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Spis treści SPIS TREŚCI: TARYFA DARMOWE ROZMOWY MAX...4 JEDNORAZOWE OPŁATY PODSTAWOWE...4 2. STAŁE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka

Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka 01-402 Warszawa ul E. Ciołka 8/210 tel 22 5814499 www.bigshop.com.pl Str 1 Przeczytaj uważnie instrukcje przed rozpoczęciem użytkowania zegarka. Zegarek

Bardziej szczegółowo