1 Główne obszary badawcze 1.1 Systemy łączności

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Główne obszary badawcze 1.1 Systemy łączności"

Transkrypt

1 1 Główne obszary badawcze 1.1 Systemy łączności Do kluczowych zadań związanych z systemami łączności, realizowanych w minionej dekadzie, należy zaliczyć: opracowywanie koncepcji nowoczesnych taktycznych systemów łączności na potrzeby Sił Zbrojnych RP; projektowanie, implementacje i badania (symulacyjne oraz praktyczne) kompleksowych rozwiązań systemów łączności, mobilnych obiektów łączności oraz urządzeń łączności, spełniających wymagania zautomatyzowanych systemów dowodzenia; analizę możliwości rozwojowych sieci, mechanizmów, protokołów oraz usług; opracowywanie i rozwój standardów telekomunikacyjnych. Zagadnienia te są opracowywane w Zakładzie Systemów Łączności (ZSŁ). W latach w ZSŁ zrealizowano 23 projekty, w skład których wchodziły prace: statutowe, własne, promotorskie, granty, projekty specjalne, celowe oraz rozwojowe. W ramach realizacji prac statutowych podejmowano się prowadzenia analiz związanych z tematyką obejmującą następujące obszary: współpraca różnych systemów komutacji (kanałów, pakietów, komórek), adresacja, sygnalizacja oraz routing w taktycznych systemach łączności, wykorzystanie protokołu IP oraz usług VoIP w sieciach wojskowych, badania symulacyjne taktycznych systemów łączności, interoperacyjność nowoczesnych systemów łączności, bezpieczeństwo i mobilność w specjalnych systemach łączności, routing w sieciach ad hoc, wykorzystanie szerokopasmowych technik bezprzewodowych. W ramach realizacji projektów własnych podejmowano prace wspierające rozwój Wojskowego Instytutu Łączności, między innymi w zakresie poszerzania bazy laboratoryjnej oraz uczestnictwa w testach systemów i urządzeń łączności. Kluczowym projektem z tego obszaru było zadanie dotyczące opracowania standardów perspektywicznych systemów łączności szczebla taktycznego TACOMS Post 2000 (TP2K). Do zakresu zadań realizowanych przez pracowników ZSŁ należało opracowanie rozwiązań dotyczących mechanizmu wyboru najlepszej bramy do systemów zewnętrznych (pakiet WP 13419) oraz weryfikacja symulacyjna zaproponowanych mechanizmów routingu międzydomenowego (pakiet WP 13411). Realizacja obydwu zadań zakończyła się sukcesem, a praca w międzynarodowym projekcie TP2K była bezcennym doświadczeniem dla młodego zespołu ZSŁ. Wyniki projektu zostały zaprezentowane między innymi na prestiżowej konferencji MILCOM Projekty badawcze promotorskie, granty oraz specjalne służyły poszerzaniu wiedzy w istotnych obszarach telekomunikacji (QoS routing, łączność bezprzewodowa w terenie zurbanizowanym) oraz zagadnień dotyczących wsparcia procesu dowodzenia (zarządzanie informacjami). 1

2 Wymiernym efektem realizacji tych projektów były dwie rozprawy doktorskie obronione przez pracowników ZSŁ dr. inż. Marka Różyckiego (2004) oraz dr. inż. Emila Kubery (2009). W ramach projektów celowych były realizowane przedsięwzięcia związane z opracowaniem nowoczesnych taktycznych systemów łączności oraz zintegrowanych mobilnych obiektów łączności. Były to projekty o znaczeniu strategicznym z punktu widzenia Instytutu, a Zakład był w bardzo dużym stopniu zaangażowany w ich realizację. Do projektów tych z pewnością należy zaliczyć opracowany w latach system KROKUS szerokopasmowy system łączności wojsk lądowych. W ramach tego projektu zrealizowano wszystkie elementy cyklu badawczorozwojowego, począwszy od opracowania koncepcji systemu oraz założeń taktyczno-technicznych, poprzez weryfikację symulacyjną oraz praktyczną, opracowanie pełnej dokumentacji technicznej, wykonanie prototypów aparatowni łączności, kończąc na przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym badań kwalifikacyjnych. Kolejnym ważnym projektem celowym zrealizowanym przy współudziale ZSŁ jest projekt TURKUS, w ramach którego opracowano zintegrowany węzeł łączności (ZWŁ) dla operacji wojskowych, humanitarnych oraz zarządzania kryzysowego. ZWŁ TURKUS wykonano w dwóch wersjach (na lekkim kołowym transporterze opancerzonym oraz w wersji skrzyniowej). System zapewnia łączność dalekosiężną (także satelitarną) oraz łączność lokalną (także bezprzewodową), integrację podsystemów składowych oraz szeroką gamę świadczonych usług. W ramach projektów badawczych rozwojowych ZSŁ brał udział w opracowaniu zautomatyzowanego systemu rozpoznawczo-zakłócającego KAKTUS. Pracownicy ZSŁ byli odpowiedzialni za budowę prototypów aparatowni systemu. Projekt ten realizowany był w pełnym cyklu badawczorozwojowym, począwszy od opracowania koncepcji systemu, a skończywszy na badaniach kwalifikacyjnych. W I połowie 2011 r. rozpoczęto kolejny etap realizacji projektu KAKTUS wdrożenie elementów modułu operacyjnego. Kolejny projekt rozwojowy zrealizowany w ZSŁ dotyczył opracowania metody wsparcia gwarantowania jakości usług w aktualnie eksploatowanym taktycznym systemie łączności. Projekt wykonało konsorcjum w składzie: WIŁ, WAT oraz TRANSBIT. W ramach realizacji tego projektu wyspecyfikowano architekturę oraz mechanizmy QoS, dokonano ich weryfikacji symulacyjnej, a następnie dokonano implementacji zaproponowanej metody QoS w routerach taktycznego systemu łączności. Poprawność opracowanych rozwiązań potwierdzono podczas warsztatów Combined Endeavor W Zakładzie Systemów Łączności jest obecnie zatrudnionych dziewięciu pracowników. 2

3 Od lewej: mgr inż. Krzysztof Zubel, mjr mgr inż. Rafał Bryś, mgr inż. Mirosław Ruszkowski, ppłk dr inż. Emil Kubera, mgr inż. Krzysztof Strzelczyk, kpt. mgr inż. Jacek Pszczółkowski, mgr inż. Szymon Kącik, mgr inż. Mateusz Michalski, Edyta Rachwalik W latach Zakładem Systemów Łączności kierowały następujące osoby: płk dr inż. Edmund Wirkus ( ), kpt. mgr inż. Krzysztof Zubel ( ), dr inż. Marek Różycki ( ), ppłk dr inż. Emil Kubera (od 2009). 1.2 Radiokomunikacja i walka elektroniczna Prace z zakresu radiokomunikacji i walki elektronicznej, oprócz zagadnień teoretycznych, obejmują szeroki zakres zadań praktycznych, ogniskując się w kilku następujących obszarach: zapewnianie integracji systemów łączności radiowej z platformami informatycznymi; projektowanie nowoczesnych systemów rozpoznania elektronicznego i zapewnianie ich zautomatyzowanej współpracy z narodowymi i NATO-wskimi zautomatyzowanymi systemami dowodzenia; 3

4 planowanie łączności radiowej przydział częstotliwości, generacja i dystrybucja częstotliwości i kluczy; projektowanie pokładowych instalacji przeznaczonych dla sygnałów radiowych; ocena jakości wykonania obiektów wojskowych (KTO, pojazdy opancerzone, wozy dowodzenia) w zakresie instalacji urządzeń łączności oraz zakłócających; ocena przydatności dla sił zbrojnych indywidualnych środków łączności; badanie zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami użytkownika i normami obronnymi. Od lewej: kpt. mgr inż. Kamil Wilgucki, mgr inż. Piotr Grądzki, mgr inż. Paweł Skarżyński, kpt. mgr inż. Janusz Romanik, mgr inż. Adam Kraśniewski, mgr inż. Tomasz Zych, kpt. mgr inż. Jarosław Milewski, mgr inż. Edward Golan, kpt. mgr inż. Krzysztof Kosmowski, Elżbieta Romanik, ppłk dr inż. Paweł Kaniewski, mgr inż. Bogusław Grochowina, kpt. mgr inż. Tomasz Szymczyk, mgr inż. Adam Woronowicz, dr inż. Robert Matyszkiel, mgr inż. Grzegorz Baranowski, mjr mgr inż. Miłosz Śliwka, mjr dr inż. Robert Urban Zagadnienia te są opracowywane w Zakładzie Radiokomunikacji i Walki Elektronicznej, który do r. funkcjonował pod nazwą Zakład Radiokomunikacji. W latach Zakład prowadził szereg prac rozwojowych i projektów badawczych. Najważniejsze z nich to: - KAKTUS zautomatyzowany system rozpoznawczo-zakłócający, - TURKUS zintegrowany mobilny węzeł łączności, - system kryptograficznej ochrony informacji w sieciach radiowych, - ESSOR projekt Europejskiej Agencji Obrony European Software Defined Radio, - SPEKTRUM koncepcja koordynowanego dynamicznego systemu zarządzania widmem dla infrastruktury bezprzewodowej wykorzystywanej w systemach zapobiegania zagrożeniom terrorystycznym, - WSRiD wielosensorowy system rozpoznania i dozorowania, - KROKUS-2000 szerokopasmowy system łączności Wojsk Lądowych, 4

5 - opracowanie urządzenia EZM ISDN (element zarządzania mobilnością abonentów w sieci ISDN), - międzynarodowy projekt TACOMS Post-2000, - opracowanie metod wykrywania, identyfikacji i klasyfikacji emisji urządzeń IED-RC, - analiza i wybór sposobu przydzielania częstotliwości sieciom radiowym pola walki budowanym z wykorzystaniem wielozakresowych radiostacji, - badanie warunków łączności w systemach mobilnych wykorzystujących technikę MIMO z niewielką ilością anten, - koncepcja implementacji punktu interoperacyjności M5 dostępu terminala użytkownika mobilnego zgodnego ze standardem TACOMS Post-2000, - mechanizmy współpracy terminali z elementami podsystemu radiowego zgodnymi ze standardem TACOMS Post-2000, - mechanizmy rutingu w sieciach ad hoc, - analiza możliwości transmisji pakietów IP w sieciach radiowych KF, - opracowanie metody oceny efektywności realizacji usług użytkownika w taktycznym systemie łączności bezprzewodowej z radiostacjami wielofunkcyjnymi MMR (Multi-Mode Radio), - analiza standardów i nowych trendów w rozwoju architektury Software Defined Radio, - Cognitive Radio oczekiwania i możliwości, - opracowanie efektywnych mechanizmów dla sieci WiFi, wspierających realizację usług czasu rzeczywistego z pomiarem dostępnej przepływności oraz adaptacyjnym doborem parametrów protokołu dostępowego i kodeków VIP, - analiza metod zapewnienia jakości VoIP w sieciach WLAN z uwzględnieniem wymagań militarnych, - określenie warunków i możliwości zapewnienia kompatybilnej pracy elementów WLAN na stanowiskach dowodzenia, - wybór protokołu dostępu do medium i optymalizacja jego parametrów dla taktycznej sieci bezprzewodowej, - prace normalizacyjne, m.in.: projekt normy obronnej Radiostacje VHF szczebla taktycznego, analiza możliwości ratyfikacji oraz implementacji STANAG 4370 w zakresie badań środowiskowych, analiza dokumentu normalizacyjnego NATO AECTP 300, - badania, m.in.: radiostacji terminali satelitarnych szczebla strategicznego i taktycznego, wpływu urządzeń EJAB na system łączności KTO Rosomak. W ramach wymienionych projektów opracowano nowe rozwiązania techniczne przeznaczone dla wojskowych systemów telekomunikacyjnych, wykonano liczne aplikacje i urządzenia umożliwiające oferowanie teleusług abonentom wyposażonym w terminale mobilne oraz zapewniające integrację systemów łączności wykorzystujących różne platformy i standardy dostępu do sieci. W ostatniej dekadzie zakres prac badawczych realizowanych w Zakładzie poszerzono o zagadnienia z obszaru walki elektronicznej, służące wdrożeniu zautomatyzowanego systemu rozpoznawczo-zakłócającego, a także modernizacji systemów WRE wykorzystywanych w Siłach Zbrojnych RP. 5

6 W latach Zakładem kierowali: dr inż. Tadeusz Świderski i ppłk dr inż. Paweł Kaniewski (od 2003 r.). Pracownicy zakładu w okresie ostatnich lat przygotowali i wygłosili ponad sto referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Rozwojowi naukowemu pracowników służyły także przygotowywane i obronione rozprawy doktorskie dr. inż. Marka Bykowskiego i mjr. dr. inż. Roberta Urbana. 1.3 Kompatybilność elektromagnetyczna Zagadnieniem kompatybilności elektromagnetycznej zajmuje się doświadczony i wykwalifikowany zespół. Kierownikiem Zakładu Kompatybilności Elektromagnetycznej był w minionej dekadzie najpierw ppłk dr inż. Grzegorz Bies; w strukturze Zakładu funkcjonowały trzy pracownie. W 2003 r. nastąpiły ważne zmiany kadrowe i organizacyjne. Dwie pracownie połączono w jedną pod nazwą Pracownia Zakłóceń i Narażeń Elektromagnetycznych. Jednocześnie utworzono Pracownię Systemów Rozpoznania Pola Walki. Podyktowane to było m.in. rozpoczęciem realizacji w Zakładzie tematu związanego z taktycznym systemem AGS. W roku 2004, w związku z reformą Sił Zbrojnych RP, z mundurem pożegnał się kierownik Zakładu ppłk dr inż. Grzegorz Bies, który jednocześnie rozstał się z Wojskowym Instytutem Łączności. Kierowanie Zakładem powierzono dr. inż. Ireneuszowi Kubiakowi. Kolejne lata to dalsze zmiany organizacyjne. W październiku 2009 r. do struktury Zakładu została włączona Pracownia Badań Jakościowych (dotychczas znajdująca się w strukturze Zakładu Systemów Łączności). W opisywanym okresie wspierano także rozwój naukowy pracowników Zakładu, co zaowocowało m.in. obroną rozprawy doktorskiej dr. inż. Andrzeja Janulewicza. Pracownicy Zakładu aktywnie uczestniczyli w realizacji szeregu prac prowadzonych w Instytucie. Rozpoczęto prace nad częścią projektu pod kryptonimem KROKUS dotyczącą systemu mobilnego. Jednak większość wykonywanych prac związana była z kompatybilnością elektromagnetyczną i ochroną przed elektromagnetycznym przenikaniem informacji. Zrealizowano z sukcesem trzy projekty celowe. Wdrożenie wyników prac pozwoliło na modernizację zestawu komputerowego o obniżonym poziomie emisji elektromagnetycznych (pierwsza wersja takiego zestawu powstała w Zakładzie w roku 1997), a uzyskana wiedza była podstawą opracowania i doskonalenia metodyk badawczych służących ocenie urządzeń przetwarzających informacje niejawne. Minione dziesięciolecie to także bogata aktywność pracowników na konferencjach naukowych, a także na łamach biuletynów i zeszytów naukowych. Uwieńczeniem dziesięcioletniej pracy naukowo-badawczej Zakładu było wydanie cieszącej się dużym zainteresowaniem monografii pt. Elektromagnetyczne bezpieczeństwo informacji. Bardzo istotnym elementem działalności Zakładu Kompatybilności Elektromagnetycznej są testy urządzeń. W strukturze Zakładu funkcjonuje Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej (LKEM), które w roku 1996 uzyskało świadectwo akredytacji Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Od 2005 r. 6

7 kierownikiem LKEM jest mgr inż. Sławomir Musiał. W październiku 2009 r. powołano do życia Laboratorium Wojskowego Instytutu Łączności, na czele którego stanął dr inż. Ireneusz Kubiak, składające się z Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Laboratorium Badań Środowiskowych (kierownikiem jest mgr inż. Andrzej Firlej). Od lewej: mgr inż. Artur Przybysz, tech. Janusz Skurzewski, mgr inż. Sławomir Musiał, dr inż. Ireneusz Kubiak, mgr inż. Andrzej Firlej, Elżbieta Romanik, tech. Jerzy Zając, tech. Sławomir Jankowski, mgr inż. Krystian Grzesiak, inż. Zdzisław Wierzbicki Ogromne doświadczenie badawcze, wiedza o cyfrowej analizie sygnałów, a także osiągnięcia w zakresie projektowania urządzeń o obniżonych poziomach emisji elektromagnetycznych pozwoliły na podjęcie starań o uznanie laboratorium przez Wojskowe Służby Informacyjne w zakresie badań i oceny urządzeń przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych. W roku 2002 LKEM uzyskało świadectwo uznania laboratorium wydane przez Jednostkę Certyfikującą Wyroby w Wojskowych Służbach Informacyjnych (od 2005 r. świadectwo uznania laboratorium Jednostki Certyfikującej Służby Kontrwywiadu Wojskowego). Uzupełnieniem było uzyskanie również akredytacji Obronności i Bezpieczeństwa (2008 r.). Bardzo istotnym i prestiżowym wydarzeniem, mającym miejsce w 2005 roku, było oddanie do użytkowania kabiny bezechowej, służącej do prowadzenia 7

8 badań kompatybilności elektromagnetycznej. Obiekt ten jest unikalny w skali kraju oraz Europy. Okres dziesięciu lat to także aktywna działalność normalizacyjna, zwłaszcza w obszarze kompatybilności elektromagnetycznej. Pracownicy Zakładu są autorami Norm Obronnych NO-06-A203:2003, NO-06-A200:2008, NO-06- A500:2008, NO-06-A201:2009, NO-06-A501:2009, które stanowią podstawę testowania urządzeń (w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej) wprowadzanych do wyposażenia Sił Zbrojnych RP. 1.4 Systemy C4I Zajmujący się tym obszarem badawczym Zakład Systemów C4I (ang. Command, Control, Communications, Computers and Intelligence) został utworzony r. w wyniku połączenia Zakładu Zarządzania Sieciami i Zespołu Systemów C4I. W skład zakładu wchodzą 4 pracownie: Usług Teleinformatycznych, Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, Systemów Zarządzania oraz Infrastruktury Teleinformatycznej. Zakładem kieruje prof. dr hab. inż. Marek Amanowicz. Zakład prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dyscyplinach naukowych informatyka i telekomunikacja, ukierunkowane na tworzenie nowych oraz rozwój istniejących metod, technik oraz usług zapewniających realizację infrastruktury teleinformatycznej systemów dowodzenia i łączności, warunkującej uzyskanie przez polskie siły zbrojne wymaganych zdolności. Dotyczy to w szczególności opracowania i wdrażania mechanizmów bezpiecznego współdzielenia informacji w heterogenicznym, federacyjnym środowisku systemowym, tworzenia efektywnych mechanizmów sterowania ruchem i świadczenia usług w dynamicznym środowisku sieciowym podatnym na degradację, a także wykorzystania technik symulacyjnych i badań empirycznych do weryfikacji skuteczności oraz poziomu dojrzałości technicznej rozwiązań oferowanych polskim siłom zbrojnym. Zakład aktywnie współpracuje z partnerami zagranicznymi, w tym z niemieckim instytutem badawczym Fraunhofer FKIE oraz laboratorium badawczym NATO Core Enterprise Services agencji NATO C3, z krajowymi ośrodkami naukowymi, w tym z Akademią Obrony Narodowej, Wojskową Akademią Techniczną, NASK, OBR CTM, PIT, a także z firmami technologicznymi, w tym z Asseco Polska, ITTI, Teldat, WorldIXI. Zakład realizuje szereg krajowych projektów badawczych i rozwojowych, a także uczestniczy w realizacji projektów Unii Europejskiej i NATO. 8

9 Od lewej: mjr dr inż. Rafał Piotrowski, mgr inż. Tomasz Podlasek, mgr inż. Przemysław Bereziński, mgr inż. Marek Małowidzki, mgr inż. Tomasz Dalecki, mgr inż. Michał Mazur, mgr inż. Joanna Głowacka, mgr inż. Przemysław Caban, mjr mgr inż. Robert Goniacz, mgr inż. Grzegorz Kantyka, mgr inż. Henryk Wiącek, mjr mgr inż. Bartosz Jasiul, mgr inż. Damian Duda, mjr dr inż. Piotr Pyda, dr inż. Jacek Jarmakiewicz, mgr inż. Kamil Gleba, mgr inż. Joanna Śliwa, dr inż. Andrzej Stańczak, prof. dr hab. inż. Marek Amanowicz 1.5 Kryptologia Na przełomie XX i XXI w. Zakład Kryptologii realizował bardzo zaawansowane koncepcyjnie i technologicznie prace badawczo-rozwojowe, których wdrożenie istotnie zmieniło stan i status systemów kryptograficznej ochrony informacji w Siłach Zbrojnych RP. Należy podkreślić, że miały one charakter ściśle aplikacyjny, ponieważ zamawiający oczekiwali opracowań przeznaczonych bezpośrednio do wdrożeń, tzn. produkcji i implementacji w systemach telekomunikacyjnych Sił Zbrojnych RP. Wyniki wdrożeniowe tych prac opisano w rozdziale II.2 suplementu pt. 60 lat Wojskowego Instytutu Łączności, w tym miejscu zostaną opisane naukowo-techniczne zasady ich realizacji, obejmujące opracowywanie narodowych funkcji i protokołów kryptograficznych oraz ich implementację programistyczno-elektroniczną w urządzeniach i aplikacjach, stanowiących wyłącznie własne rozwiązania sprzętowe. Pod tym pojęciem rozumie się konstrukcje elektroniczne samodzielnie opracowane i produkowane (tzn. od schematu ideowego do produkcji własnej kompletnych modułów elektronicznych) oraz oprogramowanie tworzone w językach narzędziowych i implementowane w powyższych modułach. Opracowania te są realizowane na trzech platformach. Pierwszą są funkcje i protokoły kryptograficzne, tworzone w Pracowni Kryptografii i Pracowni Kryptoanalizy, drugą implementacje programistyczno-elektroniczne, projektowane w Pracowni Urządzeń Utajniających, trzecią koncepcje i implementacje systemów planowania, generacji i dystrybucji danych kryptograficznych, tworzone 9

10 w Pracowni Zarządzania Systemami Kryptograficznymi. Kreacja funkcji i protokołów kryptograficznych wymaga użycia zaawansowanych metod matematycznych z zakresu teorii liczb, algebry oraz statystyki matematycznej, które są rozwijane od początku istnienia Zakładu. Implementacje programistycznoelektroniczne zaawansowanych funkcji i protokołów kryptograficznych wymagają użycia najnowocześniejszych technologii, w szczególności szybkich i pojemnych układów programowalnych FPGA, efektywnych mikrokomputerów klasy RISC oraz specjalizowanych interfejsów sprzętowych, np. Ethernet, USB itp. Systemy zarządzania danymi kryptograficznymi są oparte na szybkich, odpowiednio wyposażonych i skonfigurowanych komputerach, wzbogaconych o unikatowe interfejsy kryptograficzne oraz źródła danych kryptograficznych w postaci sprzętowych generatorów ciągów losowych. W oparciu o powyższe zasady w ostatnim dziesięcioleciu zrealizowano kilka dużych, przedstawionych poniżej, projektów. W latach realizowano projekt System ochrony kryptograficznej i bezpieczeństwa łączności i informatyki w podsystemach CSŁ oraz sieciach stacjonarnych oraz wspierający go projekt celowy KBN Wielopoziomowa kryptograficzna ochrona informacji przesyłanych w wojskowych i cywilnych sieciach telekomunikacyjnych. W ramach tych projektów opracowano następujące systemy: Urządzenie utajniające do utajniania informacji przy wykorzystaniu ciągów losowych system urządzeń utajniających pliki cyfrowe wraz z podsystemem zarządzania danymi kryptograficznymi, przeznaczony do szyfrowania i podpisywania informacji o klauzuli ŚCIŚLE TAJNE (certyfikat nr 1/2008/JCW SKW). System został wdrożony i stanowi podstawowe medium ochrony informacji o klauzuli ŚCIŚLE TAJNE w SZ RP; Grupowe urządzenie utajniające system urządzeń utajniających łącza telekomunikacyjne wraz z podsystemem zarządzania danymi kryptograficznymi, przeznaczony do utajniania informacji o klauzuli TAJNE (certyfikat nr 39/2006/JCW w WSI). System został wdrożony i stanowi podstawowe medium ochrony informacji o klauzuli TAJNE w SZ RP. Podczas X Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach w 2002 r. system GUU-3 został uhonorowany nagrodą DEFENDER za wyróżniające rozwiązania techniczne sprzętu dla obronności i bezpieczeństwa ; 10

11 Grupowe urządzenie utajniające GUU Sprzętowy generator ciągów losowych SGCL-1 MB 11

12 Sprzętowy generator ciągów losowych urządzenie do wytwarzania binarnych ciągów losowych z przepływnością kbit/s, przeznaczone do podsystemów zarządzania danymi kryptograficznymi o klauzuli do ŚCIŚLE TAJNE (certyfikat nr 029/2005/JCW w WSI). Generator został wdrożony i stanowi podstawowy element we wszystkich dotychczas opracowanych systemach zarządzania danymi kryptograficznymi o klauzuli do ŚCIŚLE TAJNE w SZ RP. W latach realizowano następujące projekty zamówione przez MON w ramach programu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP: System kryptograficznej ochrony informacji w sieciach ISDN system terminali ISDN z wewnętrznym utajnianiem usług rozmowy telefonicznej i transmisji danych (komputer, telefaks) wraz z podsystemem zarządzania danymi kryptograficznymi, przeznaczony do utajniania informacji o klauzuli TAJNE; System kryptograficznej ochrony informacji w sieciach radiowych KF i UKF system radiowych modułów kryptograficznych utajniających łącza radiowe wraz z podsystemem zarządzania danymi kryptograficznymi, przeznaczony do utajniania informacji o klauzuli TAJNE; System kryptograficznej ochrony informacji w sieciach IP system urządzeń IP-KRYPTO utajniających ruch między lokalnymi sieciami LAN w rozległej sieci WAN wraz z podsystemem zarządzania danymi kryptograficznymi, przeznaczony do utajniania informacji o klauzuli TAJNE (w fazie certyfikacji). W ramach prac statutowych oraz prac własnych w Zakładzie Kryptologii opracowano Sprzętowy generator ciągów losowych (SGCL-1MB-K) urządzenie do generacji binarnych ciągów losowych z przepływnością 8 Mbit/s, przeznaczone do podsystemów zarządzania danymi kryptograficznymi o klauzuli do ŚCIŚLE TAJNE. Generator został wdrożony do produkcji i będzie stanowił podstawowy element we wszystkich nowo opracowanych oraz modernizowanych systemach zarządzania danymi kryptograficznymi o klauzuli do ŚCIŚLE TAJNE w SZ RP. SGCL-1MB-K jest pierwszym oficjalnie znanym rozwiązaniem na świecie, posiadającym matematyczno-techniczny dowód bezpieczeństwa generowanych ciągów. Dowód ten został opublikowany w monografii autorstwa dr. inż. Marka Leśniewicza pt. Sprzętowa generacja losowych ciągów binarnych, wydanej przez oficynę Wojskowej Akademii Technicznej (ISBN ). Ponadto pracownicy Zakładu czynnie uczestniczyli w realizacji projektów Szerokopasmowego systemu łączności Wojsk Lądowych i Cyfrowego zintegrowanego systemu teleinformacyjnego Sił Powietrznych, adaptując istniejące urządzenia i aplikacje kryptograficzne do zastosowań w tych systemach. Dotyczyło to zwłaszcza adaptacji systemu urządzeń Grupowego urządzenia utajniającego GUU-3 do szyfrowania łączy w systemach ATM, IP oraz ISDN. W ostatnim dziesięcioleciu w Zakładzie Kryptologii zaszły duże zmiany personalne. Kierownictwo zakładu objął dr inż. Marek Leśniewicz, a dotychczasowy trzon zespołu został znacząco wzmocniony przez nowo przybyłych absolwentów WAT i innych uczelni technicznych. Od ponad 10 lat zespół 12

13 w niezmienionym składzie (wszyscy pracownicy są przedstawieni na zdjęciu) prowadził opisane wyżej prace badawczo-rozwojowe, co w naturalny sposób pozwalało na systematyczny rozwój naukowy pracowników. W tym czasie wielu pracowników uzyskało stopnie naukowe doktora (mjr dr inż. Piotr Mroczkowski, mjr dr inż. Przemysław Rodwald, dr inż. Robert Białas, mjr dr inż. Tomasz Rachwalik). Obecnie stopnie doktorskie posiada 8 pracowników Zakładu, a w toku są trzy przewody doktorskie. Wszystkie doktoraty miały charakter związany z pracami prowadzonymi w Zakładzie i znalazły praktyczne zastosowania w opracowywanych urządzeniach i aplikacjach kryptograficznych. Od lewej: kpt. mgr inż. Rafał Gliwa, mgr inż. Janusz Zabłocki, dr inż. Robert Wicik, kpt. mgr inż. Marcin Grzonkowski, dr inż. Robert Białas, mjr dr inż. Przemysław Rodwald, tech. Danuta Szczepańska, tech. Wiesław Wojciechowski, dr inż. Mariusz Borowski, mjr dr inż. Piotr Mroczkowski, kpt. mgr inż. Piotr Komorowski, inż. Grzegorz Łabuzek, kpt. mgr inż. Tomasz Czajka, mgr inż. Przemysław Dąbrowski, mgr inż. Michał Gawroński, tech. Ryszard Fabisiak, mjr dr inż. Tomasz Rachwalik, dr inż. Marek Leśniewicz W Zakładzie pracuje także dr inż. Janusz Szmidt Pracownicy Zakładu przejawiali aktywność w działalności publikacyjnej, konferencyjnej, seminaryjnej i normalizacyjnej. W ciągu ostatniego 10-lecia opublikowali ponad 70 artykułów i referatów. Znaczącym wynikiem działalności naukowej Zakładu jest Norma Obronna NO-58-A202:2010 pt. Cyfrowa transmisja danych o przepływnościach od 64 kbit/s do 2048 kbit/s, autorstwa dr. inż. Marka Leśniewicza, ustanowiona w 2010 roku. Wyniki naukowe Zakładu były również docenione przez dwukrotne wyróżnienie dr. inż. Marka Leśniewicza przez Ministra Obrony Narodowej tytułem Wynalazcy Wojska Polskiego oraz przyznanie mu przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów prestiżowego Honorowego Medalu SPWiR im. Tadeusza Sendzimira (złoty medal nr 127). 13

POLOWE SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE

POLOWE SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE POLOWE SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SZEROKOPASMOWY SYSTEM ŁĄCZNOŚCI WOJSK LĄDOWYCH KROKUS-2000 Projekt KROKUS, wykonany w latach 2000-2006 był jednym z kluczowych przedsięwzięć realizowanych w minionej dekadzie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA INFORMACJI. Pierwsza wersja bezpiecznego zestawu komputerowego

OCHRONA INFORMACJI. Pierwsza wersja bezpiecznego zestawu komputerowego OCHRONA INFORMACJI BEZPIECZNE ZESTAWY KOMPUTEROWE KLASY TEMPEST Ochrona przed elektromagnetycznym przenikaniem informacji to jeden z głównych obszarów badawczych obok kompatybilności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY WĘZEW ZEŁ ŁĄCZNO

ZINTEGROWANY WĘZEW ZEŁ ŁĄCZNO Panel I: Systemy wsparcia dowodzenia oraz zobrazowania pola walki C4ISR ZINTEGROWANY WĘZEW ZEŁ ŁĄCZNO CZNOŚCI CI (ZW( ZWŁ) dla operacji wojskowych i kryzysowych TURKUS Kierownik Pracowni Planowania Systemów

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY WALKI ELEKTRONICZNEJ

SYSTEMY WALKI ELEKTRONICZNEJ SYSTEMY WALKI ELEKTRONICZNEJ ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM ROZPOZNAWCZO-ZAKŁÓCAJĄCY KAKTUS Praca rozwojowa pod nazwą Zautomatyzowany system rozpoznawczo-zakłócający była realizowana przez konsorcjum WIŁ-WAT w

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Aktualna struktura typowych węzłów łączności stanowisk dowodzenia [3]

Rys. 1. Aktualna struktura typowych węzłów łączności stanowisk dowodzenia [3] Zintegrowany Węzeł Łączności (ZWŁ) dla operacji wojskowych i kryzysowych dr inż. Edmund Smakulski, dr inż. Marek Suchański, mgr inż. Krzysztof Strzelczyk, mgr inż. Krzysztof Zubel Wojskowy Instytut Łączności

Bardziej szczegółowo

PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS

PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS ppłk dr inż. Paweł KANIEWSKI mjr dr inż. Robert URBAN kpt. mgr inż. Kamil WILGUCKI mgr inż. Paweł SKARŻYŃSKI WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Mobilny Taktyczny System Łączności Bezprzewodowej

Mobilny Taktyczny System Łączności Bezprzewodowej Mobilny Taktyczny System Łączności Bezprzewodowej PODSYSTEM KRYPTOGRAFICZNEJ OCHRONY INFORMACJI Umowa Nr DOBR-BIO4/076/13023/2013 (Radiostacja Przewoźna) Sieradz, kwiecień 2015 r. PODSYSTEM KRYPTOGRAFICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Aktualnie realizowane prace rozwojowe i wdrożeniowe w obszarze C4ISR oraz perspektywa podjęcia nowych prac

Aktualnie realizowane prace rozwojowe i wdrożeniowe w obszarze C4ISR oraz perspektywa podjęcia nowych prac Aktualnie realizowane prace rozwojowe i wdrożeniowe w obszarze C4ISR oraz perspektywa podjęcia nowych prac płk Piotr KOWALUK Departament Polityki Zbrojeniowej Ministerstwo Obrony Narodowej Seminarium DNiSzW

Bardziej szczegółowo

Systemy telekomunikacyjne

Systemy telekomunikacyjne Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej Systemy telekomunikacyjne prezentacja specjalności Łódź, maja 006 r. Sylwetka absolwenta Studenci specjalności Systemy telekomunikacyjne zdobywają wiedzę z zakresu

Bardziej szczegółowo

KRYPTOGRAFICZNE ASPEKTY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

KRYPTOGRAFICZNE ASPEKTY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH KRYPTOGRAFICZNE ASPEKTY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH Robert Wicik Streszczenie: Ochrona informacji niejawnych zgodnie z polskim prawem wymaga zastosowania niezbędnych środków bezpieczeństwa fizycznego,

Bardziej szczegółowo

2 Wdrożenia. Kierownik Zakładu Doświadczalnego mgr inż. Krzysztof Szuba Obsługa sekretariatu ZD st. ref. Anna Cesarz

2 Wdrożenia. Kierownik Zakładu Doświadczalnego mgr inż. Krzysztof Szuba Obsługa sekretariatu ZD st. ref. Anna Cesarz 2 Wdrożenia Wojskowy Instytut Łączności, jako jedyny spośród sześciu podległych ministrowi obrony narodowej instytutów badawczych zajmujących się problematyką techniczną, posiada w strukturze organizacyjnej,

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA W MODULE TAKTYCZNYM SYSTEMU KAKTUS

ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA W MODULE TAKTYCZNYM SYSTEMU KAKTUS SYSTEMY ROZPOZNANIA I WALKI ELEKTRONICZNEJ PISZ 23 25 LISTOPADA 2010 KNTWE 10 ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA W MODULE TAKTYCZNYM SYSTEMU KAKTUS Paweł KANIEWSKI, Janusz ROMANIK, Kamil WILGUCKI, Bogusław GROCHOWINA,

Bardziej szczegółowo

Platforma Integracji Komunikacji

Platforma Integracji Komunikacji Platforma Integracji Komunikacji ogólnopolska łączność służbowa łączenie różnorodności RadioEXPO, 8 październik 2014 GRUPA WB 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 kapitał własny (K Eur)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT RADIOSTACJA PRZEWOŹNA Umowa Nr DOBR-BIO4/076/13023/2013. Bezpieczeństwo informacji i transmisji

PROJEKT RADIOSTACJA PRZEWOŹNA Umowa Nr DOBR-BIO4/076/13023/2013. Bezpieczeństwo informacji i transmisji PROJEKT RADIOSTACJA PRZEWOŹNA Umowa Nr DOBR-BIO4/076/13023/2013 Bezpieczeństwo informacji i transmisji Sieradz, 23 kwietnia 2014 r. 1 SYSTEM KRYPTOGRAFICZNY RADIOSTACJI PRZEWOŹNEJ Zadania Platforma sprzętowa

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE BROKERA CZĘSTOTLIWOŚCI JAKO ELEMENTU KOORDYNOWANEGO DOSTĘPU DO WIDMA W SIŁACH ZBROJNYCH RP

WYKORZYSTANIE BROKERA CZĘSTOTLIWOŚCI JAKO ELEMENTU KOORDYNOWANEGO DOSTĘPU DO WIDMA W SIŁACH ZBROJNYCH RP WYKORZYSTANIE BROKERA CZĘSTOTLIWOŚCI JAKO ELEMENTU KOORDYNOWANEGO DOSTĘPU DO WIDMA W SIŁACH ZBROJNYCH RP dr inż. Marek SUCHAŃSKI, m.suchanski@wil.waw.pl dr inż. Paweł KANIEWSKI, p.kaniewski@wil.waw.pl

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH W OBSZARZE SIŁ ZBROJNYCH

WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH W OBSZARZE SIŁ ZBROJNYCH WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH W OBSZARZE SIŁ ZBROJNYCH Robert Goniacz WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE Obszar sił zbrojnych Najważniejsze problemy

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacyjne Sieci

Telekomunikacyjne Sieci Telekomunikacyjne Sieci Szerokopasmowe Dr inż. Jacek Oko Wydział Elektroniki Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Katedra Radiokomunikacji i Teleinformatyki Pracownia Sieci Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

INFORMATYZACJA POLA WALKI

INFORMATYZACJA POLA WALKI Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (20) Nr 2, 2004 Roman DUFRÊNE Janusz PIELA INFORMATYZACJA POLA WALKI 1. WPROWADZENIE Nowe rodzaje zagrożeń i związana z nimi konieczność dostosowania sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KRYPTOGRAFICZNE ASPEKTY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

KRYPTOGRAFICZNE ASPEKTY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH Robert Wicik Zakład Kryptologii Wojskowy Instytut Łączności KRYPTOGRAFICZNE ASPEKTY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH Streszczenie Ochrona informacji niejawnych zgodnie z polskim prawem wymaga zastosowania

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Referat dr. inż. Krzysztofa Łyska dyrektora WIŁ 60 LAT WOJSKOWEGO INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI

Referat dr. inż. Krzysztofa Łyska dyrektora WIŁ 60 LAT WOJSKOWEGO INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI Referat dr. inż. Krzysztofa Łyska dyrektora WIŁ 60 LAT WOJSKOWEGO INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI Szanowni Państwo! W bieżącym roku Wojskowy Instytut Łączności obchodzi jubileusz 60-lecia swego istnienia. Fakt ten

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. Inspektorat Systemów Informacyjnych Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33 DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu zadaniowego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Management of networks and ICT resources

KARTA PRZEDMIOTU. Management of networks and ICT resources KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom : Profil : Forma studiów: Obszar : Dziedzina:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8 Departament Ochrony Informacji Niejawnych Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8 DECYZJA Nr 7/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji ochrony systemów teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

MAREK NIEZGÓDKA ICM, UNIWERSYTET WARSZAWSKI

MAREK NIEZGÓDKA ICM, UNIWERSYTET WARSZAWSKI SYNAT: UNIWERSALNA, OTWARTA, REPOZYTORYJNA PLATFORMA HOSTINGOWA I KOMUNIKACYJNA SIECIOWYCH ZASOBÓW WIEDZY DLA NAUKI, EDUKACJI I OTWARTEGO SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY MAREK NIEZGÓDKA ICM, UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI ZDALNEJ KONFIGURACJI RADIOSTACJI

MOŻLIWOŚCI ZDALNEJ KONFIGURACJI RADIOSTACJI MOŻLIWOŚCI ZDALNEJ KONFIGURACJI RADIOSTACJI WYKORZYSTYWANYCH W POLSKICH SIŁACH ZBROJNYCH dr inż. Marek SUCHAŃSKI, m.suchanski@wil.waw.pl ppłk dr inż. Paweł KANIEWSKI, p.kaniewski@wil.waw.pl dr inż. Robert

Bardziej szczegółowo

Program Studium Doktoranckiego WEEIiA Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej

Program Studium Doktoranckiego WEEIiA Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej 1 I. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Nazwa programu Obszar wiedzy, dziedzina nauki i dyscyplina naukowa Forma studiów Studia Doktoranckie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci. Role komputerów w sieci. Typy

Bardziej szczegółowo

CYFROWY, MOBILNY SPRZĘT ŁĄCZNOŚCI W BATALIONIE ZABEZPIECZENIA

CYFROWY, MOBILNY SPRZĘT ŁĄCZNOŚCI W BATALIONIE ZABEZPIECZENIA Ppłk mgr inż. Mieczysław HUCAŁ CYFROWY, MOBILNY SPRZĘT ŁĄCZNOŚCI W BATALIONIE ZABEZPIECZENIA Wymogi współczesnego pola walki wymuszają wdrażanie nowoczesnych systemów łączności i informatyki a jednocześnie

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA RADIOSTACJI SZEROKOPASMOWYCH NA

PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA RADIOSTACJI SZEROKOPASMOWYCH NA PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA RADIOSTACJI SZEROKOPASMOWYCH NA POTRZEBY TAKTYCZNYCH SYSTEMÓW DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI ppłk dr inż. Paweł KANIEWSKI kpt. mgr inż. Janusz ROMANIK mgr inż. Tomasz ZYCH mgr inż. Edward

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI REKOMENDACJE STOWARZYSZENIA EURO-ATLANTYCKIEGO

BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI REKOMENDACJE STOWARZYSZENIA EURO-ATLANTYCKIEGO BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI REKOMENDACJE STOWARZYSZENIA EURO-ATLANTYCKIEGO Tezy: Postęp w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) przyniósł rozwój społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

TERMINALE TAKTYCZNE - WYJĄTKOWO ODPORNE ROZWIĄZANIA DLA SIŁ ZBROJNYCH I SŁUŻB SPECJALNYCH

TERMINALE TAKTYCZNE - WYJĄTKOWO ODPORNE ROZWIĄZANIA DLA SIŁ ZBROJNYCH I SŁUŻB SPECJALNYCH TERMINALE TAKTYCZNE - WYJĄTKOWO ODPORNE ROZWIĄZANIA DLA SIŁ ZBROJNYCH I SŁUŻB SPECJALNYCH Rodzina terminali taktycznych Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN - jedyne w tej klasie terminale

Bardziej szczegółowo

Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności

Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności 1.30 1.71 Projekt rozwojowy finansowany przez MNiSW pt.: Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności Wersja 3, 03.01.2011, Paweł Kojkoł Informacje podstawowe XI konkurs na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Nowa Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata główne założenia i cele

Nowa Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata główne założenia i cele Nowa Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017-2022 główne założenia i cele Dariusz Deptała Serock, 29-31 maja 2017 r. Strategia Cyberbezpieczeństwa RP- Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 18 poz. 162 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

Dz.U Nr 18 poz. 162 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 162 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Oferta przedmiotów wybieralnych 2017/2018. Studia I stopnia Elektronika i telekomunikacja

Oferta przedmiotów wybieralnych 2017/2018. Studia I stopnia Elektronika i telekomunikacja Oferta przedmiotów wybieralnych 2017/2018 Studia I stopnia Elektronika i telekomunikacja Elektronika Medyczna Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów Inteligentne obliczenia w medycynie

Bardziej szczegółowo

www.atende.pl Prezentacja firmy

www.atende.pl Prezentacja firmy www.atende.pl Prezentacja firmy Grupa Atende fakty i liczby Nowa marka na rynku teleinformatycznym Zmiana nazwy firmy z ATM Systemy Informatyczne (2013 r.) Jedna z czołowych firm branży IT Ponad 20 lat

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP

Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP Artur Binczewski, Bartosz Gajda, Wiktor Procyk, Robert Szuman Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Adam Grzech, Jan Kwiatkowski, Krzysztof Chudzik Politechnika

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TRANSMISJI RADIOWEJ IP W SIECIACH RADIOWYCH SZCZEBLA TAKTYCZNEGO

ZASTOSOWANIE TRANSMISJI RADIOWEJ IP W SIECIACH RADIOWYCH SZCZEBLA TAKTYCZNEGO Maciej Okurowski ZASTOSOWANIE TRANSMISJI RADIOWEJ IP W SIECIACH RADIOWYCH SZCZEBLA TAKTYCZNEGO Dynamiczny wzrost zapotrzebowania na świadczenie szerokiej klasy usług, w szczególności rzeczywistego czasu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II, Działanie 2.3 oraz ze środków Budżetu Państwa Cel Celem projektu

Bardziej szczegółowo

Teleinformatyczne Sieci Mobilne

Teleinformatyczne Sieci Mobilne Specjalność Teleinformatyczne Sieci Mobilne Opiekun specjalności: dr hab. inŝ. Ryszard J. Zielinski, prof.pwr kontakt: tel: 320 3080 e-mail: ryszard.zielinski@pwr.wroc.pl TSM - Teleinformatyczne Sieci

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo specjalne

Bezpieczeństwo specjalne Jesteśmy jednym z największych integratorów rozwiązań informatycznych, łączymy produkty własne z rozwiązaniami oferowanymi przez innych producentów sprzętu i oprogramowania. Świadczymy najwyższej jakości

Bardziej szczegółowo

NAUKOWE W OBSZARZE TECHNIKI I TECHNOLOGII OBRONNYCH

NAUKOWE W OBSZARZE TECHNIKI I TECHNOLOGII OBRONNYCH Wykorzystanie rezultatów międzynarodowego programu ESSOR do realizacji programu narodowego Rodzina radiostacji definiowanych programowo SDR pk. GUARANA. STANISŁAW KOSICKI st.kosicki@radmor.com.pl VII Konferencja

Bardziej szczegółowo

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu Strona 1 Ostrowiec Świętokrzyski, 07.06.2013 r. Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 087-147731 z dnia 04.05.2013)

Bardziej szczegółowo

Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel.

Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel. Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel.pl Spis treści Spis treści Informacje o firmie 1 Operator

Bardziej szczegółowo

Razem godzin w semestrze: Plan obowiązuje od roku akademickiego 2014/15 - zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu r.

Razem godzin w semestrze: Plan obowiązuje od roku akademickiego 2014/15 - zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu r. Część wspólna dla kierunku 1 IMS1.01 Obiektowe projektowanie SI 2 2 E 3 60 3 2 IMS1.02 Teleinformatyka 2 2 E 4 60 4 3 IMS2.01 Modelowanie i analiza systemów dyskretnych 2 2 E 3 60 3 4 IMS2.02 Wielowymiarowa

Bardziej szczegółowo

Technik teleinformatyk 351103 Technik telekomunikacji 352203

Technik teleinformatyk 351103 Technik telekomunikacji 352203 Technik teleinformatyk 351103 Technik telekomunikacji 352203 Czym zajmuje się Technik teleinformatyk? - poznaje podstawy działania sieci komputerowych - uczy się konfigurować komputery i instalować systemy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA ŁĄCZNOŚCI

WYBRANE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA ŁĄCZNOŚCI WYBRANE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA ŁĄCZNOŚCI W SIECIACH RADIOWYCH POLA WALKI ppłk dr inż. Paweł KANIEWSKI, p.kaniewski@wil.waw.pl mgr inż. Leszek LATOS, l.latos@wil.waw.pl dr inż. Robert MATYSZKIEL, r.matyszkiel@wil.waw.pl

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki Kierunek: INFORMATYKA II stopień niestacjonarne i Informatyki. Część wspólna dla kierunku

POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki Kierunek: INFORMATYKA II stopień niestacjonarne i Informatyki. Część wspólna dla kierunku Część wspólna dla kierunku 1 IMN1.01 Obiektowe projektowanie SI 15 15 E 3 3 2 IMN1.02 Teleinformatyka 15 15 E 4 4 3 IMN2.01 Modelowanie i analiza systemów dyskretnych 15 15 E 3 3 4 IMN2.02 Wielowymiarowa

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak Sieci konwergentne Andrzej Grzywak Sieci ich klasyfikacja i rozwój WAN MAN LAN SP transmisja modemowa transmisja w paśmie podstawowym transmisja w paśmie szerokim Systemy ISDN Technologia ATM Fast Ethernet

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Sieci komputerowe (SK)

Specjalność: Sieci komputerowe (SK) Specjalność: Sieci komputerowe (SK) Katedra Teleinformatyki Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdańska Sieci komputerowe 1 Katedra Teleinformatyki Prof. J. Woźniak kierownik

Bardziej szczegółowo

PROFIL GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ JEDNOSTEK RATOWNICZYCH JAKO ISTOTNY ELEMENT W PROJEKTOWANIU SYSTEMU RATOWNICZEGO

PROFIL GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ JEDNOSTEK RATOWNICZYCH JAKO ISTOTNY ELEMENT W PROJEKTOWANIU SYSTEMU RATOWNICZEGO KONFERENCJA NAUKOWA PROFIL GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ JEDNOSTEK RATOWNICZYCH JAKO ISTOTNY ELEMENT W PROJEKTOWANIU SYSTEMU RATOWNICZEGO ORGANIZATOR: Państwowy Instytut Badawczy RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA: Przewodniczący:

Bardziej szczegółowo

wojsk lądowych KONCENTRACJA WYSIŁKU W NATARCIU str. 8

wojsk lądowych KONCENTRACJA WYSIŁKU W NATARCIU str. 8 przegląd wojsk lądowych MIESIĘCZNIK STYCZEŃ 2011 NR 1 (043) ISSN 1897-8428 KONCENTRACJA str. 8 WYSIŁKU W NATARCIU 2011 ROK WYZWAŃ, ROK PRZEMIAN str. 4 SPECYFIKA UŻYCIA ARTYLERII W GÓRACH str. 37 TAKTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Jerzy Paczocha - gł. specjalista Waldemar Szczęsny - adiunkt Debata o przyszłych regulacjach usługi VoIP Urząd Komunikacji Elektronicznej 26 listopad

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy:

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy: Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 320/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy Z dnia 26 maja 2015 r. WYDZIAŁ INFORMATYKI I. Struktura wewnętrzna Wydziału. 1. Wydział Informatyki Urzędu dzieli się na: 1) Referat

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacja satelitarna w Siłach Zbrojnych RP

Telekomunikacja satelitarna w Siłach Zbrojnych RP Telekomunikacja satelitarna w Siłach Zbrojnych RP Wykorzystanie technologii kosmicznych i technik satelitarnych dla polskiej administracji prowadzący: Dariusz Koenig Prezes Zarządu KenBIT Sp.j. ul. Żytnia

Bardziej szczegółowo

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Plan prezentacji 1. Cel projektu 2. Cechy systemu 3. Budowa systemu: Agent

Bardziej szczegółowo

Konferencja: Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce

Konferencja: Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce Konferencja: Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce Temat pracy doktorskiej: Analiza i badania wpływu technik modulacji w układach z falownikami napięcia na elektromagnetyczne zaburzenia przewodzone

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektroniki w Mławie

Wydział Elektroniki w Mławie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE Wydział Elektroniki w Mławie www.elektronikawmlawie.pl WYDZIAŁ ELEKTRONIKI W MŁAWIE 06-500 Mława ul. Warszawska 52 tel. (23) 654 98 08 SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe projektów realizowanych w ramach programu strategicznego pn. Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej

Cele szczegółowe projektów realizowanych w ramach programu strategicznego pn. Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej Cele szczegółowe projektów realizowanych w ramach programu strategicznego pn. Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej Uwaga: 1. Projekty powinny być realizowane z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy i doświadczeń ze wspólnych projektów

Prezentacja firmy i doświadczeń ze wspólnych projektów Prezentacja firmy i doświadczeń ze wspólnych projektów dr inż. Jarosław Wójcik Copyright 2014 Value BasedAdvisorsSp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana,

Bardziej szczegółowo

Program stypendialny KIMiA wprowadzenie

Program stypendialny KIMiA wprowadzenie Program stypendialny KIMiA wprowadzenie dr inż. Łukasz Kulas, Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej, Centrum Doskonałości WiComm Gdańsk, 23 stycznia 2015 r. Struktura organizacyjna: CD WiComm a Katedra

Bardziej szczegółowo

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Seminarium poświęcone sieci bezprzewodowej w Politechnice Krakowskiej - projekt Eduroam USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Wprowadzenie Problematyka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Propozycja nowej usługi w sieci ISDN kierowanie połączeń do abonenta o zmiennej lokalizacji

Propozycja nowej usługi w sieci ISDN kierowanie połączeń do abonenta o zmiennej lokalizacji Paweł Kaniewski Miłosz Śliwka Propozycja nowej usługi w sieci ISDN kierowanie połączeń do abonenta o zmiennej lokalizacji 1 Wstęp ISDN jest powszechnie wykorzystywanym standardem zarówno w systemach telefonii

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR... MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI. z dnia... 2015 r.

DECYZJA NR... MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI. z dnia... 2015 r. DECYZJA NR... MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia... 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

11.VII Strona 1

11.VII Strona 1 11.VII.2016 Szczyt NATO - wspólny sukces Żołnierze i pracownicy wojska DG RSZ oraz jednostek bezpośrednio podległych doskonale wywiązali się z zadań związanych z organizacyjnym zabezpieczeniem szczytu

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Zdalny dostęp 17 Wprowadzenie 17 Typy połączeń WAN 19 Transmisja asynchroniczna kontra transmisja synchroniczna

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA BIURA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

ZADANIA I ORGANIZACJA BIURA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI ZADANIA I ORGANIZACJA BIURA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI Zadaniem BŁiI KGP jest organizowanie i utrzymywanie systemów teleinformatycznych,a także zarządzanie nimi oraz wspomaganie, w tych dziedzinach, działania

Bardziej szczegółowo

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kolegium Dziekańskie Dziekan: dr hab. inż. Adam Czornik prof. nzw w Pol. Śl. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Jolanta Przyłuska Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych. Łódź IMP, 4 VI 2014 r. Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14),

Jolanta Przyłuska Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych. Łódź IMP, 4 VI 2014 r. Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14), Jolanta Przyłuska Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych. Łódź IMP, 4 VI 2014 r Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14), 366-370 2014 Dr Jolanta Przyłuska Łódź IMP ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W INSTYTUCJACH NAUKOWYCH.

Bardziej szczegółowo

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Strona 1 Agenda Usługa jednokierunkowego dostępu do Internetu ASTRA2Connect: nowa usługa triple play Strona 2 Szerokopasmowy dostęp do Internetu (1-way) Cechy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 74/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie eksploatacji niejawnego systemu teleinformatycznego PL_NS NOAN

DECYZJA Nr 74/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie eksploatacji niejawnego systemu teleinformatycznego PL_NS NOAN Departament Informatyki i Telekomunikacji Warszawa, dnia 28 marca 2013 r. Poz. 82 DECYZJA Nr 74/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie eksploatacji niejawnego systemu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - opis przedmiotu

Sieci komputerowe - opis przedmiotu Sieci komputerowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Sieci komputerowe Kod przedmiotu 11.3-WK-IiED-SK-L-S14_pNadGenWRNH5 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji założenia techniczne i funkcjonalne, dla przedsięwzięcia pn. Inteligentny

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK NIE ARACHNOFOBII!!! Sieci i komputerowe są wszędzie WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych WYKŁAD: Role

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (INT) Inżynieria internetowa 1. Tryby komunikacji między procesami w standardzie Message Passing Interface 2. HTML DOM i XHTML cel i charakterystyka 3. Asynchroniczna komunikacja serwerem HTTP w technologii

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA SIEĆ SENSORÓW JAKO ELEMENT WSPOMAGAJĄCY DZIAŁANIA PKW W OPERACJACH STABILIZACYJNYCH

ZINTEGROWANA SIEĆ SENSORÓW JAKO ELEMENT WSPOMAGAJĄCY DZIAŁANIA PKW W OPERACJACH STABILIZACYJNYCH ZINTEGROWANA SIEĆ SENSORÓW JAKO ELEMENT WSPOMAGAJĄCY DZIAŁANIA PKW W OPERACJACH STABILIZACYJNYCH mgr inż. Edward GOLAN, mgr inż. Adam KRAŚNIEWSKI, mjr dr inż. Janusz ROMANIK, mgr inż. Paweł SKARŻYŃSKI

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji E.16. Montaż i

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Nazwa modułu: Nowoczesne technologie bezprzewodowe Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna. Sesja INFORMS - Warszawa 18.09.2012

Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna. Sesja INFORMS - Warszawa 18.09.2012 Sesja INFORMS - Warszawa 18.09.2012 Geneza i przyczyny powstania inicjatywy Lata 1975 2000 - ruch lotniczy zwiększył się prawie trzykrotnie Lata 1997-1999 - Komisja Europejska rozpoczęła analizy wzrostu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŁĄCZNOŚCI Z DNIA 4 WRZEŚNIA 1997 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŁĄCZNOŚCI Z DNIA 4 WRZEŚNIA 1997 r. Instytut Łączności Ośrodek Informacji Naukowej ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa tel./faks: (0-prefiks-22) 512 84 00, tel. 512 84 02 e-mail: redakcja@itl.waw.pl WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Teleinformatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Teleinformatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Teleinformatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 ITE-1-108-s

Bardziej szczegółowo

Nowe metody analizy i optymalizacji architektury złożonych sieci telekomunikacyjnych następnej generacji

Nowe metody analizy i optymalizacji architektury złożonych sieci telekomunikacyjnych następnej generacji Nowe metody analizy i optymalizacji architektury złożonych sieci telekomunikacyjnych następnej generacji Raport końcowy z realizacji projektu 1. Zakres przeprowadzonych badań. Celem projektu było opracowanie

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY I MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA ŁĄCZNOŚCI W SYSTEMACH

PERSPEKTYWY I MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA ŁĄCZNOŚCI W SYSTEMACH PERSPEKTYWY I MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA ŁĄCZNOŚCI W SYSTEMACH ROZPOZNANIA ELEKTRONICZNEGO SZCZEBLA TAKTYCZNEGO dr inż. Janusz ROMANIK, j.romanik@wil.waw.pl mgr inż. Adam KRAŚNIEWSKI, a.krasniewski@wil.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowych

Bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowych Bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowych Andrzej GRZYWAK Rozwój mechanizmów i i systemów bezpieczeństwa Szyfry Kryptoanaliza Autentyfikacja Zapory Sieci Ochrona zasobów Bezpieczeństwo przechowywania

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

SunBajt Sp. z o.o. ul. Przejazdowa 25 05-800 Pruszków www.sunbajt.pl KRS 0000418911 NIP 5342486155 REGON 146102078

SunBajt Sp. z o.o. ul. Przejazdowa 25 05-800 Pruszków www.sunbajt.pl KRS 0000418911 NIP 5342486155 REGON 146102078 Profil działalności Jesteśmy kompleksowym integratorem zaawansowanych technologii informatycznych, Nasze usługi świadczymy dla dużych i średnich firm, urzędów i instytucji państwowych oraz przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe Prezentacja specjalności studiów II stopnia Inteligentne Technologie Internetowe Koordynator specjalności Prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk Tematyka studiów Internet jako zbiór informacji Przetwarzanie:

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa w 2016 roku

WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa w 2016 roku Załącznik do zarządzenia Nr 12 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 maja 2016 r. (poz. 11) WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo

Bardziej szczegółowo

CWIX 2015 INFORMACJE OGÓLNE

CWIX 2015 INFORMACJE OGÓLNE CWIX 2015 INFORMACJE OGÓLNE Realizując zapisy Decyzji nr 362/MON z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie udziału resortu obrony narodowej w Ćwiczeniu CWIX oraz udzielenia wsparcia Sojuszniczemu Dowództwu Transformacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa. Poznań, 2006-06-06

Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa. Poznań, 2006-06-06 Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa ZałoŜenia Nacisk w badaniach połoŝony został na opracowanie takiego zestawu usług, który po okresie zakończenia projektu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo