SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 POIG /13 ZOs-048/2014/03/01 Załącznik nr 1 do ZO-048/2014/03/01 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Kompleksowa realizacja projektu Internet z szybkością światła budowa sieci światłowodowej w miejscowościach Żabno i Ilkowice POIG /13 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego I. ZAMAWIAJĄCY RYMAR-KOMP spółka cywilna Ryszard Prosowicz i Marek Mosio ul. Rynek 9A Żabno NIP: REGON: II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja inwestycji zgodnie z projektem Internet z szybkością światła budowa sieci światłowodowej w miejscowościach Żabno i Ilkowice. Poniżej przedstawiono komponenty zamówienia, co do których Oferent powinien skalkulować odpowiednio swoją ofertę. W każdym przypadku podano minimalne parametry techniczne które muszą być osiągnięte w ofercie przedstawionej Zamawiającemu. W każdej pozycji oferent winien przyjmować, że powinien skalkulować odpowiednio dostawę materiałów, instalację wraz z konfiguracją oraz gwarancję minimum 3 lata na każdy komponent sieci oraz na cały system rozumiany jako cała wybudowana sieć. Lp. Nazwa Liczba Szczegółowy opis 1 Sieci FTTH - Dostawa materiałów infrastruktury wraz z instalacją w terenie oraz konfiguracją do odpowiedniej pracy w budowanej sieci. 1.1 Sieć FTTH_01 (ILKOWICE) - Załącznik nr 1 - zestawienie materiałów i usług OLT + mat. pomocnicze 1 Koncentrator OLT powinien posiadać następujące parametry techniczne: - co najmniej 4 porty SFP GPON z możliwością rozszerzenia o kolejne porty w razie potrzeby, - każdy z portów SFP GPON powinien obsługiwać przynajmniej 64 jednostki klienckie ONU, - posiadać minimum dwa porty uplinkowe z możliwością agregacji, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 1/5

2 1.1.2 ONU + mat. pomocnicze Kable magistralne i rozdzielcze m Kable przyłączeniowe m - posiadać możliwość obsługi ruchu multicastowego, - posiadać funkcjonalność konfiguraji VLANów, stakowanie VLANów, limitowanie prędkości per port, obsługi Radius, SSH, DHCP serwer, DHCP Snooping, DHCP relay, SNMPv1/v2/v3, Static Routing, OSPF. Materiały łączące koncentrator OLT z pozostałą częścią infrastruktury powinny być wysokiej jakości. Patchcordy powinny być wykonane z włókna G657A. Końcówki klienckie ONU w podstawowej wersji powinny posiadać od 1 do 4 porty Gigabit Ethernet. Końcowki klienckie ONU powinny być konfigurowane z poziomu koncentratora OLT. Powinny posiadać funkcjonalność: - IGMP Snooping, - konfigurację VLANów, stakowanie VLANów, - przypisywanie priorytetow 802.1p, - limitowanie pasma na port - limitowanie adresów MAC - pomiar sygnału optycznego Wykonawca powinien mieć możliwość dostarczenia urządzeń ONU z funkcją routera, VoIP oraz Wifi. Umowa dotycząca dzierżawy podbudowy słupowej NN zawarta pomiędzy narzuca specyficzne warunki jakie muszą być spełnione montując kable oraz osprzęt na podbudowie słupowej. - kable światłowodowy muszą być całkowicie dielektryczne, ciężar kabla nie powinien przekraczać 35 kg/km. Zaleca się stosowanie kabli o małej średnicy. - kabel powinien być przystosowany do podwieszania na przęsłach długości 60 m, - ilość włókien w kablu 12J, - mufy rozdzielcze i dystrybucyjne powinny być montowane na specjalnie zaprojektowanych uchwytach, - zastosowane mufy powinny posiadać co najmniej 4 porty wejściowe na kable światłowodowe oraz powinny pomieścić 12 spawów oraz splitter. Kable przyłączeniowe powinny uwzględniać specyfikę podłączanych lokali klienckich. Zalecane jest aby były to kable z włóknami G657A które są bardziej odporne na zginania, złamania, uszkodzenia. Kabel 4J. Gniazda abonenckie, patchcordy i materiały stosowane w lokalach klienckich powinny cechować W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2/5

3 się wysoką jakością oraz powinny być montowane ze szczególną starannością zwracając uwagę na estetykę montażu. 1.2 Sieć FTTH_02 (ŻABNO) - Załącznik nr 2 - zestawienie materiałów i usług OLT + mat. pomocnicze ONU + mat. pomocnicze Kable magistralne i rozdzielcze m Koncentrator OLT powinien posiadać następujące parametry techniczne: - conajmniej 4 porty SFP GPON z możliwością rozszerzenia o kolejne porty w razie potrzeby, - każdy z portów SFP GPON powinien obsługiwać przynajmniej 64 jednostki klienckie ONU, - posiadać minimum dwa porty uplinkowe z możliwością agregacji, - posiadać możliwość obsługi ruchu multicastowego, - posiadać funkcjonalność konfiguraji VLANów, stakowanie VLANów, limitowanie prędkości per port, obsługi Radius, SSH, DHCP serwer, DHCP Snooping, DHCP relay, SNMPv1/v2/v3, Static Routing, OSPF. Materiały łączące koncentrator OLT z pozostałą częścią infrastruktury powinny być wysokiej jakości. Patchcordy powinny być wykonane z włókna G657A. Końcówki klienckie ONU w podstawowej wersji powinny posiadać od 1 do 4 porty Gigabit Ethernet. Końcowki klienckie ONU powinny być konfigurowane z poziomu koncentratora OLT. Powinny posiadać funkcjonalność: - IGMP Snooping, - konfigurację VLANów, stakowanie VLANów, - przypisywanie priorytetow 802.1p, - limitowanie pasma na port - limitowanie adresów MAC - pomiar sygnału optycznego Wykonawca powinien mieć możliwość dostarczenia urządzeń ONU z funkcją routera, VoIP oraz Wifi. Umowa dotycząca dzierżawy podbudowy słupowej NN zawarta pomiędzy narzuca specyficzne warunki jakie muszą być spełnione montując kable oraz osprzęt na podbudowie słupowej. - kable światłowodowy muszą być całkowicie dielektryczne, ciężar kabla nie powinien przekraczać 35 kg/km. Zaleca się stosowanie kabli o małej średnicy. - kabel powinien być przystosowany do podwieszania na przęsłach długości 60 m, - ilość włókien w kablu 12J, - mufy rozdzielcze i dystrybucyjne powinny być montowane na specjalnie zaprojektowanych W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 3/5

4 1.2.4 Kable przyłączeniowe m uchwytach, - zastosowane mufy powinny posiadać co najmniej 4 porty wejściowe na kable światłowodowe oraz powinny pomieścić 12 spawów oraz splitter. Kable przyłączeniowe powinny uwzględniać specyfikę podłączanych lokali klienckich. Zalecane jest aby były to kable z włóknami G657A które są bardziej odporne na zginania, złamania, uszkodzenia. Kabel 4J. Gniazda abonenckie, patchcordy i materiały stosowane w lokalach klienckich powinny cechować się wysoką jakością oraz powinny być montowane ze szczególną starannością zwracając uwagę na estetykę montażu. Wymagany okres gwarancji na wszystkie wymienione powyżej elementy oraz całość wybudowanej sieci to 3 lata od momentu oddania całej inwestycji do użytku przez Wykonawcę. Przekazanie sieci do użytku będzie udokumentowane protokołami odbioru podpisanymi przez obie strony tj. Wykonawcę oraz Zamawiającego. Podmiotom zainteresowanym złożeniem oferty, którzy wyślą em prośbę do Zamawiającego, zostanie udostępniony dokładny opis inwestycji zgodny ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu. III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA a. Ostateczny termin realizacji zamówienia: do dnia 30 listopad b. Wykonawca zobowiązany będzie do dotrzymania terminów pośrednich wynikających z umowy o dofinansowanie projektu nr POIG /13, które na dzień składania zapytania ofertowego wyglądają następująco: i. Terminy realizacji poszczególnych Działań w ramach projektu Nazwa Działania Termin realizacji Działania 1. Materiały FTTH w Ilkowicach I, II kw Materiały FTTH w Żabnie II, III, IV kw Usługa budowy FTTH w Ilkowicach I, II kw Usługa budowy FTTH w Żabnie II, III, IV kw ii. Plan dostawy elementów sieci w podziale na lata (zgodny z punktem 19. Wniosku o dofinansowanie projektu POIG /13) W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 4/5

5 Wskaźnik produktu Jedn miary Rok bazowy 2014 RAZEM 1 Liczba zakupionych stacji/kart klienckich Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego (w metrach) m Długość światłowodów sieci zbudowanej w ramach projektu, które umożliwią dostęp do Internetu dla użytkowników końcowych (w metrach) m Instalacja Odbiorców Końcowych będzie następować w miarę spływania zgłoszeń do Zamawiającego. c. Ostateczny termin realizacji zamówienia oraz terminy pośrednie mogą ulec zmianie, w zależności od ustaleń z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie. IV. TERMIN I SPOSÓB PŁATNOŚCI a. Zapłata za wykonanie poszczególnych etapów zamówienia nastąpi w formie przelewu, do 30 dni od daty otrzymania faktury. V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY a. Ofertę należy przygotować na Formularzu ofertowym załączonym do Zapytania ofertowego. b. Oferta powinna być: i. opatrzona pieczątką firmową, ii. zawierać adres, numer NIP, Regon oraz telefon Oferenta, iii. opatrzona datą sporządzenia, iv. podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT a. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres ul. Rynek 9A, Żabno do dnia , do godziny 16:00. b. Wiążąca jest data i godzina wpływu Oferty. c. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. VII. OCENA OFERT Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej Oferty jest cena netto. VIII. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Oferentami w tym do udzielania odpowiedzi na ewentualne pytania związane z niniejszym postępowaniem jest Ryszard Prosowicz tel , W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 5/5

6 POIG /13 ZOs-048/2014/03/01a Załącznik nr 1 do ZOs-048/2014/03/01 Szczegóły techniczne Sieci FTTH_01 (ILKOWICE) Kompleksowa realizacja projektu Internet z szybkością światła budowa sieci światłowodowej w miejscowościach Żabno i Ilkowice POIG /13 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osprzęt OLT SRS-6/6-S0 SZAFA RAMOWA 600/600/, RAL 7035 SZARY 1 FB1201 PRZEŁĄCZNICA TELESKOPOWA 1U 19" 280MM RAL FB-ONU ONU 10/100/1000Base-TX; GPON Terminal kliencki 35 FB-OLT OLT Koncentrator - 4 Blank GPON SFP slot, 4 Port Combo GbE 1 S10-P9-SMA- 09-Y SCA AD-SCA-SX- 1210GR-BK G00-SX-SMA- 28-Y SCA- SCA PIGTAIL 1m 09/125 SM ITU652CD SC/APC BUFFOR 900um 24 ADAPTER SC/APC JEDNOMODOWY, SIMPLEX, CERAMICZNA FERRULA PATCHCORD 5M 09/125 SM SCA/SCA G657A 2,8MM SIMPLEX GOLD 24 1 FB7442 OSŁONKA SPAWÓW TERMOKURCZLIWA 45mm 24 FB1450E STELAŻ ZAPASU KABLA LINIOWEGO 1 AIR TARCK kable magistralne oraz rozdzielcze AERO-12F ŚWIATŁOWÓD NAPOWIETRZNY SM 9/125 12J G652D PE NA PRZĘSŁO DO 80MB m PA69 Uchwyt odciągowy do kabli samonośnych 4-9mm 250 AT-ZPT25 Zawiesie przelotowe 26 AT-P11B POPRZECZKA NA SŁUP BETONOWY (OBEJMA+POPRZECZKA+ŚRUBY) 130 AT-WU WSPORNIK UNIWERSALNY 130 W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 1/3

7 AT-MDU08 Mufo-przełącznica nasłupowa 35 kpl. AT- UN_OBP_BPEO UCHWYT NASŁUPOWY POD SZAFKE FTTH 35 kpl. FB7442 OSŁONKA SPAWÓW TERMOKURCZLIWA 45mm 420 FPLC-G FPLC-G FPLC-G PLC 1/8 Spliter 60x12x4mm fanout 900mm SC/APC G657A 20 PLC 1/4 Spliter 60x12x4mm fanout 900mm SC/APC G657A 15 PLC 1/16 Spliter 60x12x4mm fanout 900mm SC/APC G657A 1 AIR TRACK kable przyłączeniowe i osprzęt przyłączy budynkowych AERO-2F ŚWIATŁOWÓD NAPOWIETRZNY SM 9/125 2J G657 PE NA PRZĘSŁO DO 50MB m PAFTTX Uchwyt odciągowy do kabli samonośnych 3-6mm 70 HKM Hak huśtawkowy abonencki 35 VFTO-A-01- SCA-000 GNIAZDO ABONENCKIE NATYNKOWE 1- PORTOWE Z ADAPTEREM SC/APC SX, BEZ PIGTAILA 35 OA-XBFSC Przepust abonencki 35 G00-SX-SMA- 28-Y-005-SCA- SCA S10-P9-SMA- 09-Y SCA PATCHCORD 5M 09/125 SM SCA/SCA G657A SIMPLEX PIGTAIL 1m 09/125 SM ITU652CD SC/APC BUFFOR 900um FB7442 OSŁONKA SPAWÓW TERMOKURCZLIWA 45mm Osprzęt OLT Montaż przełącznicy światłowodowej 12SC 1 kpl. Usługa wykonania spawów światłowodowych wraz z pomiarem reflektometrycznym 24 Układanie toru światłowodowego wewnątrz budynkowego 25 m zamontowanie szafy ramowej 1 Montaż koncentratora OLT w szafie ramowej 1 AirTrack kable magistralne oraz rozdzielcze Zawieszanie kabli światłowodowych napowietrznych na podbudowie słupowej SN i NN Montaż osprzętu do podwieszania kabli światłowodowych m W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2/3

8 nadziemnych Montaż mufo-przełącznicy światłowodowej na słupie energetycznym 35 Montaż splitterów światłowodowych PLC w mufo-przełącznicy 35 Usługa wykonania spawów światłowodowych z pomiarem reflektometrycznym Opłata za zajęcie terenu na czas budowy 100 m 2 Opłaty za nadzór gestorów sieci uzbrojenia terenu 1 kpl. 420 AirTrack kable przyłączeniowe i osprzęt przyłączy budynkowych Zawieszanie kabli światłowodowych napowietrznych na podbudowie słupowej enn i telekomunikacyjnej m Montaż haka huśtawkowego 35 Montaż gniazda abonenckiego natynkowe 35 Usługa zarobienia kabla abonenckiego wtykiem SC/APC od strony mufo-przełącznicy 35 Układanie toru światłowodowego wewnątrz budynkowego 350 m Wykonanie przepustów ściennych wraz z przewiertem ściany 35 Usługa wykonania spawów światłowodowych z pomiarem reflektometrycznym 35 US-11 Opracowanie Projektu Technicznego dzierżawy słupów energetycznych enn i SN od Zakładu Energetycznego - (wchodzi w skład wytworzenia środka trwałego) 1 kpl. W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 3/3

9 POIG /13 ZOs-048/2014/03/01b Załącznik nr 2 do ZOs-048/2014/03/01 Szczegóły techniczne Sieci FTTH_02 (ŻABNO) Kompleksowa realizacja projektu Internet z szybkością światła budowa sieci światłowodowej w miejscowościach Żabno i Ilkowice POIG /13 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osprzęt OLT SRS-6/6-S0 SZAFA RAMOWA 600/600/, RAL 7035 SZARY 1 FB1201 PRZEŁĄCZNICA TELESKOPOWA 1U 19" 280MM RAL FB-ONU ONU 10/100/1000Base-TX; GPON Terminal kliencki 125 FB-OLT OLT Koncentrator - 4 Blank GPON SFP slot, 4 Port Combo GbE 1 S10-P9-SMA- 09-Y SCA AD-SCA-SX- 1210GR-BK G00-SX-SMA- 28-Y SCA- SCA PIGTAIL 1m 09/125 SM ITU652CD SC/APC BUFFOR 900um 24 ADAPTER SC/APC JEDNOMODOWY, SIMPLEX, CERAMICZNA FERRULA PATCHCORD 5M 09/125 SM SCA/SCA G657A 2,8MM SIMPLEX GOLD 24 1 FB7442 OSŁONKA SPAWÓW TERMOKURCZLIWA 45mm 24 FB1450E STELAŻ ZAPASU KABLA LINIOWEGO 1 AIR TARCK kable magistralne oraz rozdzielcze AERO-12F ŚWIATŁOWÓD NAPOWIETRZNY SM 9/125 12J G652D PE NA PRZĘSŁO DO 80MB m PA69 Uchwyt odciągowy do kabli samonośnych 4-9mm 420 AT-ZPT25 Zawiesie przelotowe 32 AT-P11B POPRZECZKA NA SŁUP BETONOWY (OBEJMA+POPRZECZKA+ŚRUBY) 210 AT-WU WSPORNIK UNIWERSALNY 210 W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 1/3

10 AT-MDU08 Mufo-przełącznica nasłupowa 69 kpl. AT- UN_OBP_BPEO UCHWYT NASŁUPOWY POD SZAFKE FTTH 69 kpl. FB7442 OSŁONKA SPAWÓW TERMOKURCZLIWA 45mm 828 FPLC-G FPLC-G PLC 1/8 Spliter 60x12x4mm fanout 900mm SC/APC G657A 25 PLC 1/4 Spliter 60x12x4mm fanout 900mm SC/APC G657A 44 AIR TRACK kable przyłączeniowe i osprzęt przyłączy budynkowych AERO-2F ŚWIATŁOWÓD NAPOWIETRZNY SM 9/125 2J G657 PE NA PRZĘSŁO DO 50MB m PAFTTX Uchwyt odciągowy do kabli samonośnych 3-6mm 250 HKM Hak huśtawkowy abonencki 125 VFTO-A-01- SCA-000 OA- XBFSC00092 G00-SX-SMA- 28-Y-005-SCA- SCA S10-P9-SMA- 09-Y SCA GNIAZDO ABONENCKIE NATYNKOWE 1- PORTOWE Z ADAPTEREM SC/APC SX, BEZ PIGTAILA 125 Przepust abonencki PATCHCORD 5M 09/125 SM SCA/SCA G657A SIMPLEX PIGTAIL 1m 09/125 SM ITU652CD SC/APC BUFFOR 900um FB7442 OSŁONKA SPAWÓW TERMOKURCZLIWA 45mm 125 Osprzęt OLT Montaż przełącznicy światłowodowej 24SC 1 kpl. Usługa wykonania spawów światłowodowych wraz z pomiarem reflektometrycznym 24 Układanie toru światłowodowego wewnątrz budynkowego 30 m zamontowanie szafy ramowej 1 Montaż koncentratora OLT w szafie ramowej 1 AirTrack kable magistralne oraz rozdzielcze Zawieszanie kabli światłowodowych napowietrznych na podbudowie słupowej SN i NN m Montaż osprzętu do podwieszania kabli światłowodowych nadziemnych 210 W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2/3

11 Montaż mufo-przełącznicy światłowodowej na słupie energetycznym 69 Montaż splitterów światłowodowych PLC w mufo-przełącznicy 69 Usługa wykonania spawów światłowodowych z pomiarem reflektometrycznym 828 Opłata za zajęcie terenu na czas budowy 200 m 2 Opłaty za nadzór gestorów sieci uzbrojenia terenu 1 kpl. AirTrack kable przyłączeniowe i osprzęt przyłączy budynkowych Zawieszanie kabli światłowodowych napowietrznych na podbudowie słupowej enn i telekomunikacyjnej m Montaż haka huśtawkowego 125 Montaż gniazda abonenckiego natynkowe 125 Usługa zarobienia kabla abonenckiego wtykiem SC/APC od strony mufo-przełącznicy 125 Układanie toru światłowodowego wewnątrz budynkowego m Wykonanie przepustów ściennych wraz z przewiertem ściany Usługa wykonania spawów światłowodowych z pomiarem reflektometrycznym US-11 Opracowanie Projektu Technicznego dzierżawy słupów energetycznych enn i SN od Zakładu Energetycznego - (wchodzi w skład wytworzenia środka trwałego) 1 kpl. W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 3/3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG.08.04.00-12-358/03/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG.08.04.00-12-358/03/2014 P.H.H.U. AWIST Mogilany 9.06.2014 Artur Waligóra ul. Żary 22A 32-031 Mogilany Tel: 12 333 40 60 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG.08.04.00-12-358/03/2014 W związku z realizacją projektu pt. Zapewnienie dostępu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/M/2013

Zapytanie ofertowe nr 4/M/2013 Beskid Media Sp. z o.o. Kęty, 04.12.2013 ul. Kościuszki 115 32-650 Kęty Tel. +48 33 484 19 02 Email: poczta@beskidmedia.pl Zapytanie ofertowe nr 4/M/2013 I. ZAMAWIAJĄCY Beskid Media Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PRZETARG nr 2. Budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej w miejscowości Bezledy w skład której wchodzą poniższe dostawy i usługi:

PRZETARG nr 2. Budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej w miejscowości Bezledy w skład której wchodzą poniższe dostawy i usługi: Bartnet Naruszewicz i Krawczun Spółka Jawna Pl. Konstytucji 3 Maja 13/1, 11-200 Bartoszyce 21.04.2014 r. PRZETARG nr 2 (w trybie art.70 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/8.4/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/8.4/2013 Dębica, 12.06.r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/8.4/ dotyczące realizacji zamówienia objętego projektem pod nazwą Budowa sieci FTTH w Sędziszowie Małopolskim współfinansowanego ze środków UE Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Doradztwa Sp. z o.o. ul. Cegielniana 6b/2 30-404 Kraków Kraków, 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura DOTYCZY ZADANIA: zakup urządzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu. ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu. ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa switchy dla Sądu Rejonowego w Zabrzu (o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR)

Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) Nazwa zamówienia: Zadanie nr 2 System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na Budowę sieci GPON w ramach projektu Sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu w wybranych gminach powiatu sieradzkiego

ZAPYTANIE OFERTOWE na Budowę sieci GPON w ramach projektu Sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu w wybranych gminach powiatu sieradzkiego W związku z realizacją projektu Sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu w wybranych gminach powiatu sieradzkiego, firma a-media Jarosław Łaszczuk składa: ZAPYTANIE OFERTOWE na Budowę sieci GPON w ramach

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Załącznik nr 1. Oświadczenie o braku powiązań Wykonawca/pieczątka:, dn. NIP REGON Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:...(wypełnić zgodnie z zapytaniem)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KTM TELEKOM KRZYSZTOF TRZOP Czarna Góra, 30.06.2013 r. Czarna Góra, ul. Podgórska 15 34-532 Jurgów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii TRW do I Etapu Projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii TRW do I Etapu Projektu: Kielce, dnia 08.12.2014 roku Nettelekom GK Sp. z o.o. ul. Poleska 44 lok. 13 25-325 Kielce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG.8.1/02 Niniejsze zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykaz relacji transmisji danych realizowanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego: - download: 6 Mbps - upload: 1,5 Mbps

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykaz relacji transmisji danych realizowanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego: - download: 6 Mbps - upload: 1,5 Mbps ZAPO/OI/026/06/2012 Katowice 2012-06-13 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złożenia oferty handlowej na doprowadzenie, uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcję dla Wykonawców (dalej zwaną IDW)

Instrukcję dla Wykonawców (dalej zwaną IDW) CZĘŚĆ I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/KLASTAL/2014 z dnia 28.11.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/KLASTAL/2014 z dnia 28.11.2014 r. 1 Stalowa Wola, 28.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/KLASTAL/2014 z dnia 28.11.2014 r. Strona 1 dotyczące usługi tłumaczenia na język angielski materiałów promocyjnych i informacyjnych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683 REGON 670800405 Warszawa, 4.02.2014 Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola INWESTOR Gmina Lesznowola FORMA DOKUMENTACJI Program funkcjonalno-użytkowy ZAKRES OPRACOWANIA Opis wymagań funkcjonalnych,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014 Izabelin-Laski, dnia 11.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014 W związku z realizacją przez, projektu: Stworzenie innowacyjnego, zintegrowanego systemu kompleksowej obsługi lokalizacji obiektów i optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2013/POIG

Zapytanie ofertowe nr 1/2013/POIG Katowice, 17.01.2013 r. P.W.U. INET Spółka z o.o. 40-860 Katowice, ul. Gliwicka 204 Tel.: (32) 246-61-11 Fax: (32) 246-61-11 e-mail: inet@inet-siec.pl www.inet-siec.pl Zapytanie ofertowe nr 1/2013/POIG

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe 3/084/2013

Zapytanie Ofertowe 3/084/2013 Zapytanie Ofertowe 3/084/2013 Odolanów 05-09-2013 I. INORMACJE OGÓLNE 1. W związku z realizacją projektu pt.: Szerokie Pasmo w Każdym Domu 2011 - etap czwarty współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę platformy sprzętowo-programowej pod system ERP na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn Nr postępowania: 40/PIW/2013 Zamówienie nie podlega

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG Eddie Consulting Groups Eger

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr ZO/ /2013

Zapytanie ofertowe Nr ZO/ /2013 Katowice, dnia 23.12.2013 r. Zamawiający: Secus Asset Management S.A. ul. Paderewskiego 32c 40-282 Katowice Tel. +48 32 352 00 13 Fax +48 32 352 00 14 Adres e-mail: kontakt@secus.pl Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA Warszawa, 10.02.2015 r. ul. Kresowa 3A,04-206 Warszawa NIP 1132863098 REGON - 146547308

PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA Warszawa, 10.02.2015 r. ul. Kresowa 3A,04-206 Warszawa NIP 1132863098 REGON - 146547308 PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA Warszawa, 10.02.2015 r. ul. Kresowa 3A,04-206 Warszawa NIP 1132863098 REGON - 146547308 Firma PLECIONA.PL pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: POIG.4/ICL/SIWZ-Zam.13/23.10 Celem postepowania jest wybór wykonawcy następujących robót: Instalacja Wentylacji magazynu wysokiego składowania Inwestycja w Inteligentne Centrum Logistyczne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi Gdańsk, 07.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania Oracle dla potrzeb projektu nr UDA- POIG.08.02.00-22- 136/13-00 realizowanego w ramach działania 8.2 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dla sieci bezprzewodowej dla realizacji programu Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo