Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice"

Transkrypt

1 1 Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa infrastruktury budynkowej związanej z funkcjonowaniem Centrum Cyklotronowego Bronowice. W wyniku ww. inwestycji powstać ma budynek mieszczący w swym zakresie pomieszczenia medyczne celem poszerzenia możliwości terapeutycznych ośrodka wraz z niezbędnymi pomieszczeniami dla kadry medycznej i pracowników przygotowujących plany terapii, niezbędne zaplecze magazynowe i obliczeniowe oraz pomieszczenia na potrzeby realizowanych eksperymentów przez IFJ PAN. Zakres prac będzie ingerował w istniejącą zabudowę i wymagał będzie przebudowy funkcjonujących już obiektów Centrum Cyklotronowego Bronowice. Oprócz zaprojektowania niezbędnej infrastruktury budynkowej Wykonawca winien opracować dokumentację przebudowy istniejącej infrastruktury komunikacyjnej IFJ PAN wraz z opracowaniem projektu informacji wizualnej, która pozwoli w przyszłości w sposób jasny i czytelny poruszać się po terenie IFJ pacjentom korzystającym z terapii. W ramach inwestycji konieczne jest zaprojektowanie odpowiedniej ilości miejsc postojowych dla pacjentów i pracowników. Opis funkcjonalny budynku: Zamawiający przewiduje powstanie budynku o dwóch zasadniczych bryłach: Pierwszej oznaczonej na rysunku literą A, mieszczącej w sobie funkcje terapeutyczną i eksperymentalną wraz z koniecznymi zapleczami zbudowana na bazie litery L jako kontynuacja zabudowy wzdłuż elewacji frontowej z zamknięciem od strony elewacji północnozachodniej, Drugiej oznaczonej na rysunku zagospodarowania literą B, mieszczącej w sobie funkcje pomieszczeń dedykowanych do realizacji doświadczeń w oparciu o wiązkę z cyklotronu Proteus C 235 jako zabudowa przyległa do bunkra stanowiska Gantry. Forma zabudowy zabudowa budynkami A i B (budynki stanowią całość funkcjonalno-użytkową, powinny zostać podzielone z uwagi na konieczność zapewnienia odmiennych parametrów technicznych posadowienia) stanowi naturalną rozbudowę istniejących obiektów. Zabudowę należy kształtować w nawiązaniu do istniejącej elewacji frontowej, a od strony elewacji północno-zachodniej maksymalnie zbliżając się do istniejącej drogi. Budynek należy projektować mając na celu maksylizację powierzchni zabudowy na kondygnacji parteru.

2 2 Budynek A Budynek posadowiony w poziomie piwnicy zapewniający jeden poziom użytkowy dla pomieszczeń w budynku doświadczalnym i terapeutycznym. Kondygnację parteru (poziom użytkowy) należy zaprojektować w poziomie istniejącego budynku medycznego. Zakres użytkowy pomieszczeń: Kondygnacja piwnicy: Pomieszczenia przygotowania radiofarmaceutyków dla pacjentów (lokalizacja pod pomieszczeniami pracowni PET na kondygnacji parteru) z dostępem do koniecznej komunikacji do transportu radiofarmaceutyków Pokój ciemny pacjenta, Powierzchnia magazynowa do obsługi Centrum Cyklotronowego Bronowice Pomieszczenia archiwum /dokumentacja medyczna, plany terapii/ Pomieszczenia sterowni, labiryntu zabezpieczającego i niezbędnej infrastruktury dla obszaru hali doświadczalnej zlokalizowanej w budynku B lokalizacja pomieszczeń w bezpośrednim sąsiedztwie budynku B na przedłużeniu linii wiązki Komunikacja pozioma i pionowa

3 3 Komunikacja dostępna z zewnątrz dostosowana do wjazdu transportu kołowego celem zapewnienia dostaw. Kondygnacja parteru: Część terapeutyczna jako rozwiniecie zakresu prowadzonej terapii w istniejących zasobach w skład których wchodzą: o pracownia PET wraz z niezbędnym zapleczem do prawidłowego jej funkcjonowania posiadająca bezpośrednią komunikację z pomieszczeniami przygotowania radiofarmaceutyków oraz ciemnego pokoju pacjenta. o dwie niezależne pracownie NMR wraz z niezbędnym zapleczem do prawidłowego ich funkcjonowania o pracownia USG wraz z niezbędnym zapleczem do prawidłowego jej funkcjonowania, o strefa wejściowa do budynku wraz z pomieszczeniami recepcji/rejestracji z dostępem do podręcznego archiwum, zaplecza socjalnego i sanitarnego. o powierzchnia magazynowa dla potrzeb prowadzonych terapii o pomieszczenia pobytu dziennego pacjenta o pomieszczenia odpoczynku dziennego personelu medycznego o pomieszczenia medyczne wyposażone powinny być w gazy medyczne (w tym anastatyczne wraz z odciągami) Powierzchnia magazynowa do obsługi Centrum Cyklotronowego Bronowice (środkowa część obiektu bez dostępu światła dziennego) Komunikacja pozioma i pionowa UWAGA! W strefie parteru koniecznym będzie przeniesienie pomieszczeń technicznych z istniejącego budynku do nowego obiektu (pomieszczenia dla których konieczny jest dostęp z zewnątrz lub emitujące nadmierny hałas np. pomieszczenie sprężarek). Przy projektowaniu obiektu zagadnienia ewakuacji i zabezpieczeń ppoż należy traktować w taki sposób, aby po zakończeniu inwestycji zabudowania nowe i stare stanowiły jeden obiekt pod względem techniczno-użytkowym. Kondygnacja I pietra: Pokoje pracy pracowników obsługi terapii (pokoje fizyków, pokoje lekarzy, powierzchnia magazynowa w obszarze pozbawionym dostępu do światła dziennego) Komunikacja pozioma i pionowa Zaplecze sanitarno-socjalne Kondygnacja II pietra: Zaplecze dydaktyczno szkoleniowe (dla celów prowadzenia paneli dyskusyjnych, szkoleń fizyków i lekarzy)

4 4 Pokoje wypoczynku dla pacjentów (pokoje wyposażone w pełen węzeł sanitarny) Pokoje wypoczynku/gościnne dla lekarzy(pokoje wyposażone w pełen węzeł sanitarny) Przestrzeń wspólna dla pacjentów (miejsce odpoczynku dziennego) Komunikacja pozioma i pionowa Zaplecze sanitarno-socjalne Centrum obliczeniowe Dach: Infrastruktura techniczna do obsługi centrum centrale wentylacyjne oraz inne instalacje związane funkcjonowaniem budynku, Infrastruktura redukująca zapotrzebowanie budynku na energię zewnętrzna i pierwotną (ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne

5 5 UWAGA!!! na potrzeby CWU). Zamawiający dopuszcza montaż paneli fotowoltaicznych również na elewacji. Zamawiający przewiduję ewentualną zmianę lokalizacji pomieszczeń (zarówno w zakresie położenia na kondygnacji i lokalizacji na danej kondygnacji), jeżeli wynikać będzie to z koncepcji Wykonawcy i uzyska akceptację rozwiązania po stronie służb Zamawiającego Zamawiający oczekuje, aby zaprojektowane pomieszczenia odpowiadały standardom leczenia i obsługi pacjenta onkologicznego stosowanym w podobnych obiektach w innych nowo otwartych podobnych ośrodkach. Należy zwrócić uwagę w szczególności na przestronność pomieszczeń i takie kształtowanie powierzchni wraz z dostosowaniem rozwiązań materiałowych i kolorystycznych, aby zapewnić jak najbardziej komfortowe warunki dla pacjenta na etapie prowadzenia terapii. W związku z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych i występowaniu w budynku wielu instalacji Wykonawca winien zaprojektować system BMS system automatyki i monitoringu, który powinien objąć wszystkie kluczowe urządzenia związane z infrastrukturą budynku (z wyłączeniem serwerowni odrębny układ BMS). Celem budowy systemu BMS w budynku jest zapewnienie bezpiecznej i ciągłej pracy systemów technicznych związanych z funkcjonowaniem budynku. Zakłada się, że wszystkie systemy wchodzące w skład infrastruktury będą standardowo wyposażone w możliwość komunikacji, a nowy system BMS będzie się komunikował z istniejącym systemem w budynku CCB. Budynek doświadczalny: Budynek posadowiony w poziomie piwnicy wraz z zasadniczą halą doświadczalną (jednoprzestrzenną) zlokalizowana na antresoli (na poziomie prowadzenia wiązki). Poziom użytkowy antresoli zostanie dokładnie określony na etapie projektowym. Konstrukcja budynku monolityczna z betonu ciężkiego zapewniającego osłonność (grubość ścian 3m). Zasadniczy wymiar hali doświadczalnej to około 15mx 20m, a jej wysokość to wymiar wynikowy pomiędzy poziomem posadzki na antresoli a wysokością stropu sąsiedniego budynku Gantry. Pod antresolą w obszarze hali na kondygnacji piwnicznej przewiduje się magazyny (zaplecze dla hali eksperymentalnej). W najbardziej oddalonym obszarze hali od miejsca wprowadzenia wiązki (w narożu przyległym do bunkra Gantry) przewiduje się pozostawienie otworu komunikacyjnego wyposażonego w ruchomy podest/platformę umożliwiający transport pomiędzy częścią magazynowa i antresolą o udźwigu do 5 ton. Komunikacja dla osób pracujących w obszarze hali zapewniona ma być przez schody 2

6 6 niezależne ciągi komunikacyjne lokalizacja określona zostanie na etapie prac projektowych. Hala wyposażona musi być w suwnice o udźwigu 10 ton. Labirynt osłonny i sterownia do hali doświadczalnej przewiduje się w budynku A w kondygnacji piwnicy. Infrastrukturę techniczną dla budynku (centrale wentylacyjne) należy umieścić na dachu obiektu. W dachu lub w ścianie należy przewidzieć otwór montażowy celem umożliwienia transportu o wymiarach analogicznych ja dla budynku bunkra Gantry. Wykonawca winien dokonać obliczeń dozymetrycznych celem zapewnienia odpowiedniej osłonności. Wyposażenie w media: Woda ciepła i zimna, umywalka w części magazynowej i w hali. Wentylacja mechaniczna zapewniająca właściwe parametry cieplno-wilgotnościowe do realizowania eksperymentów. Oświetlenie włączane stopniowo o natężeniu odpowiednio 300 i 500 LUX. Zasilanie pomieszczenia hali doświadczalnej wraz pomieszczeniami ją obsługującymi (zarówno w budynku A i w budynku B) winny być zasilane z jednego transformatora. Sterownia powinna mieć połączenie okablowaniem strukturalnym z pozostałymi sterowniami oraz z centrum obliczeniowym za pomocą światłowodów. System dozymetryczny winien współpracować z systemem już zainstalowanym w budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice. Centrum obliczeniowe/serwerownia: Serwerownia powinna znajdować się możliwie w centralnej części budynku, w miejscu pozbawionym okien, umożliwiającym dokładną kontrolę i nadzór obszarów przyległych. Serwerownia powinna zostać zlokalizowana przy uwzględnieniu powiązania z powierzchniami technicznymi do jej obsługi np. pomieszczeniami zasilania, lokalizacją urządzeń klimatyzacyjnych itp. W trakcie projektowania należy zapewnić takie rozwiązania techniczne, aby przez serwerownie nie przechodziły obce ciągi rurowe wodne, kanalizacyjne lub z innymi substancjami płynnymi. Pomieszczenia powinny być usytuowane z dala od źródeł pól zakłócających (transformatory, radiotelefony itp.). Powierzchnia serwerowni około 200m 2. Pomieszczenia serwerowni powinna zapewniać: Swobodny dostęp do szaf RACK z tyłu i z przodu zapewnienie 1,2 metra wolnej przestrzeni Wysokość technologiczna pomieszczenia: min. 3 m - wysokość mierzona od podłogi technicznej do sufitu. Wysokość podłogi podniesionej: 60cm netto (w zależności od technologii klimatyzacji, prowadzenia instalacji) W obszarze poza serwerownią należy zapewnić drogi transportowe o szerokości pozwalającej na transport sprzętu komputerowego

7 przewożonego do udostępnianych pomieszczeń serwerowej na tzw. europaletach. Wszystkie drzwi prowadzące do serwerowni powinny mieć szerokość nie mniejsza niż 120 cm i wysokość nie mniejsza niż 220 cm. Udźwig windy towarowej do transportu: minimum 2000 kg, a wymiary: przestrzeń wewnętrzna 2m x 2,6m, wysokość 2,2 2,5 m (drzwi na wysokość 220 cm, szerokość drzwi nie mniej niż 120cm). Przy określaniu minimalnych wymiarów dróg transportowych na etapie projektu należy również mieć na uwadze parametry urządzeń klimatyzacyjnych. Budynek powinien umożliwić obciążenie serwerowni na poziomie 20 kn/m2, przy czym należy zwrócić uwagę na miejsca gdzie mogą występować większe obciążenia tj. np. baterie do UPSów, pomieszczenie agregatu. Należy również zwrócić uwagę na posadowienie urządzeń, które mogą przenosić drgania tj. np. agregat prądotwórczy, agregaty wody lodowej (stosowanie dylatacji, wibroizolatorów). Zaleca się rozważenie zastosowania pomieszczenia bezpiecznego (komora). Komora stanowi autonomiczną konstrukcję typu "budynek w budynku", zbudowaną ze ścian systemowych, sufitu i elementów podłogowych. Pomieszczenie bezpieczne jest dodatkowym elementem zapewniającym najwyższy poziom bezpieczeństwa fizycznego dla urządzeń wewnątrz serwerowni, a tym samym ochrony przed zagrożeniami. Komora zabezpiecza przed: pożarem, wodą, temperatura z zewnątrz, gruzem, kurzem/pyłem, włamaniem, dymem, eksplozją, zakłóceniami elektromagnetycznymi itd. Klimatyzacja powinna być zaprojektowana w oparciu o szafy klimatyzacyjne typu inrow (między rzędowe). Wykonanie zabudowy ciepłych/zimnych korytarzy w tzw. kioski lub zastosowanie szczelnych szaf RACK i jednostek typu inrow. Instalacja z czynnikiem chłodzącym: woda lodowa (mieszanka wody + glikol etylowy do 33%). Agregaty chłodu powinien posiadać: zintegrowany w obudowie Free Cooling, posiadać redundantne pompy, posiadać możliwość podłączenia dwóch zasilań (jedno napięcie gwarantowane UPS na potrzeby sterownika, drugie po agregacie prądotwórczym). Temperatura medium na wyjściu z agregatu: 15 o C, temperatura na wejściu do agregatu chłodniczego: 21 o C. Agregat chłodniczy musi posiadać możliwość zdalnego zarządzania pracą i monitorowania parametrów. Jednostki klimatyzacyjne (wymienniki ciepła woda/powietrze) muszą pozwalać na pracę w wysokich temperaturach dopływu wody lodowej co pozwala na długie wykorzystywanie chłodzenia swobodnego, minimalna dopuszczona temperatura medium na wejściu 15. Chłodzeniem należy objąć pomieszczenie serwerowni oraz pomieszczenia UPSów. Zaleca się układ rozdziału energii zgodny z wymogami TIER III z elementami TIER IV. Serwerownia powinna być zasilana dwutorowo. Należy odseparować urządzenia i pomieszczenia energetyczne Toru 1 od urządzeń i pomieszczeń 7

8 8 energetycznych Toru 2 na całej długości zasilania (od części SN do szafy Rack). Zarówno tor 1 jak i tor 2 powinien zostać wyposażony w jednostki UPS. Założyć należy, że każdy z torów nn będzie w stanie przejąć w 100% obciążenie drugiego. Czas potrzymania UPSami minimum 10 minut. Należy zastosować UPSy modułowe umożliwiające sukcesywną rozbudowę do 200 kw. Jako źródło zasilania rezerwowego należy zastosować agregat prądotwórczy o mocy znamionowej umożliwiającej zasilenie odbiorów IT i wszystkich instalacji niezbędnych do podtrzymania pracy serwerowni (klimatyzacja, wentylacja itd.). Agregat powinien być wyposażony w zbiornik paliwa zapewniający czas pracy na poziomie 24h bez konieczności uzupełniania paliwa przy obciążeniu zbliżonym do znamionowego. Rozprowadzenia zasilania w serwerowni przewidzieć należy szynoprzewodami z kasetami odpływowymi instalowanymi pod podłogą techniczną. Każdą szafę RACK należy wyposażyć w listwy zasilające (po min jednej na tor zasilania), zasilane trójfazowo, monitorowane, zarządzane. Zalecane zaplanowanie min 4 gniazd 3 fazowych 32A na każdą szafę rack. UPSy powinny zostać zainstalowane w wydzielonych pomieszczeniach. Stałe urządzenia gaśnicze W pomieszczeniu serwerowni należy zaprojektować system gaśniczy. Zaleca się zastosowanie AZOTU jako środka gaśniczego. W serwerowni należy zaprojektować dysze z tłumikiem ciśnienia akustycznego. Należy przewidzieć klapę(y) odciążające oraz system przewietrzania po akcji gaśniczej. System wczesnej detekcji dymu W celu zwiększenia bezpieczeństwa chronionych pomieszczeń należy zastosować system wczesnej detekcji dymu. System umożliwi wysoce czułą wczesną detekcję dymu zarówno w pomieszczeniach jak i obudowach urządzeń czy klimatyzatorach. Systemem wczesnej detekcji dymu należy objąć pomieszczenia: serwerowni oraz rozdzielni elektrycznych/ups. System powinien reagować na wszystkie rodzaje pożarów testowych, określonych w normie EN54. BMS System automatyki/monitoringu powinien objąć wszystkie kluczowe urządzenia związane z infrastrukturą serwerowni. Celem budowy systemu BMS w budynku jest zapewnienie bezpiecznej i ciągłej pracy systemów technicznych związanych z pracą serwerowni. Zakłada się, że wszystkie systemy wchodzące w skład infrastruktury serwerowni będą standardowo wyposażone w możliwość komunikacji. Monitorowaniu podlegają między innymi: 1. Parametry środowiska (temperatura, wilgotność) w krytycznych pomieszczeniach (serwerownia, UPS, rozdzielnia). 2. Stany głównych wyłączników oraz obecność napięcia na poszczególnych fazach/szafach RACK (Listwy zasilające w szafach RACK należy przystosować tak, żeby była możliwość odczytywania z nich przez BMS obciążenia poszczególnych obwodów.)

9 9 3. Parametry urządzeń (szafy klimatyzacyjne, UPS, agregaty wody lodowej, agregat prądotwórczy, transformatory itd.). 4. W miejscach szczególnie narażonych na zalanie należy zastosować czujki zalania lub czujniki wilgoci w postaci rozpiętych taśm. Wykrycie wody będzie natychmiast alarmowało służby stanie przekazać sygnały do centrali ogólno budynkowego systemu sygnalizacji alarmu pożaru (SSP) lub wysterować odpowiednie sygnalizatory. Łącza do budynku powinny zapewniać: redundancję fizyczną - różne drogi dojścia do serwerowni, różnymi światłowodami jednomodowymi wielowłóknowymi zakończonymi na panelach rozdzielczych zlokalizowanych w centralnej szafie krosownicznej znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń aktywny. Urządzenia sieciowe w Serwerowni powinny być wyposażenie w redundantne urządzenia brzegowe (routery, firewalle, IPS, przełączniki) zabezpieczające punkt styku z siecią zewnętrzną Internet oraz wewnętrzną Instytutu. Konfiguracja urządzeń aktywnych (ruterów brzegowych) które przełączają transmisję między różnymi trasami w sytuacji niedostępności trasy podstawowej. Wytyczne konstrukcyjne w zakresie posadowienia: Budynek A należy zaprojektować w sposób zapewniający jak największą redukcję osiadań przy bezpośrednim posadowieniu obiektu. Budynek B należy posadowić na palach (analogicznie do budynków sąsiednich celem zapewnienia stałego poziomu wiązki redukcja osiadań). W ramach prac projektowych należy przewidzieć takie zabezpieczenia dla prowadzenia prac i taką technologię realizacji robót budowlanych, aby zapewnić ciągłą nie przerwaną prace istniejących obiektów na terenie IFJ PAN. Wytyczne do projektowania zasilania w obiektach: Zamawiający przewiduje odrębne zasilanie dla budynku A (w tym odrębne zasilanie dla serwerowni) i o odrębne dla budynku B. Zagospodarowani e terenu: Wykonawca winien opracować projekt zagospodarowania terenu, projekt branży drogowej wraz z elementami małej architektury i oświetlenia zewnętrznego. W skład ww. opracowania winien wchodzić: 1. projekt komunikacji kołowej i pieszej w nawiązaniu wjazdu od strony ulicy Profesora Mariana Mięsowicza wraz z projektem organizacji ruchu, 2. projekt wydzieleń obejmujący wygrodzenia terenu, system szlabanów z punktami kontroli dostępu wraz z systemem oznakowania (system identyfikacji wizualnej obszarów dostępnych dla pacjenta wraz z oznaczeniem obszarów niepowołanych),

10 10 3. projekt miejsc parkingowych dla personelu i pacjentów w ilości niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania centrum, 4. projekt instalacji oświetlenia zewnętrznego wraz z doprowadzeniem zasileń i instalacji strukturalnych dla elementów systemu wizualliazacji zewnętrznej i szlabanów. Lokalizację miejsc postojowych wskazuje się jako przebudowę istniejącej infrastruktury parkingowej (parking przy wjeździe od strony ulicy Profesora Mariana Miesowicza) z wykorzystaniem różnicy wysokości występującej na całej długości parkingu celem wykonania dwóch poziomów do parkowania. Sieci zewnętrzne: Zamawiający przewiduje przyłączenie do sieci w ramach włączeń do sieci wewnętrznych na terenie IFJ PAN. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia stosownych wystąpień do gestorów sieci celem uzyskania wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę zapewnień oraz niezbędnych warunków technicznych dla wykonania projektów branżowych. W zakresie instalacji wodociągowej (zapewnienie wody do celów bytowych i przeciwpożarowych) wymagana jest wymiana sieci wewnętrznej na terenie IFJ PAN od granicy własności z MPWiK (w rejonie wjazdu od strony ulicy Radzikowskiego) wraz z zaprojektowaniem systemu podniesienia ciśnienia (zgodnie z załącznikiem graficznym). W zakresie instalacji światłowodowej należy wykonać nową trasę wraz z kanalizacją teletechniczną począwszy od złącza zewnętrznego w budynku wartowni od strony ulicy Radzikowskiego do nowego obiektu oraz od nowego obiektu do starej serwerowni zlokalizowanej w budynku nr 5; trasy rozdzielne (zgodnie z załącznikiem graficznym). Włączenie do sieci elektrycznej w istniejącej stacji trafo. Włączenie do sieci kanalizacyjnych do istniejących kanalizacji, przy czym na kanalizacji deszczowej należy przewidzieć retencję wód opadowych.

11 11

12 12 Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Opracowanie koncepcji architektonicznej i pozytywne jej uzgodnienie z zamawiającym w terminie do 4 tygodni od podpisania umowy 2. Na podstawie wybranej przez Zamawiającego koncepcji opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę uzgodnień, opinii, zapewnień i warunków technicznych przyłączenia do sieci zewnętrznych 3. Przygotowanie niezbędnych wniosków wraz z załącznikami celem złożenia przez Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę 4. Opracowanie projektów wykonawczych wraz z wykonaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (dalej STWiOR), przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich (wszystkie opracowania zostaną wykonane w rozbiciu na poszczególne branże) Wykonawca we własnym zakresie winien zapewnić do prawidłowego opracowania projektu: badania geologiczne terenu i dobrać w sposób właściwy sposób posadowienia budynku aby zminimalizować osiadania w stosunku do budynków sąsiednich (z uwagi na konieczność utrzymania poziomu wiązki). Mapę do celów projektowych Wszelkie opinie, uzgodnienia, zapewnienia, warunki techniczne i zgody niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę

13 13 Cel opracowania dokumentacji i podstawy prawne jej wykonania: Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. musi być opracowana należycie, gwarantować uzyskanie pozwolenia na budowę oraz prawidłową wycenę i realizację robót budowlanych. Winna być opracowana w sposób eliminujący ryzyko wystąpienia robót dodatkowych wynikających z jej niekompletności lub nieprawidłowości. Dokumentacja projektowa stanowi najistotniejszy element opisu przedmiotu zamówienia publicznego na roboty budowlane, zatem należy ją opracować zgodnie z zapisami art. 29, 30 i 31 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( tj. Dz.U z 2013, poz.907 z późniejszymi zmianami),w tym zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013, poz. 1129). Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z przepisami: Ustawą Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 toku (tj.dz.u z 2013 poz.1409 z późniejszymi zmianami) aktami wykonawczymi do ww. ustawy, a w szczególności: o rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) o rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 2012 r. poz. 462 z późniejszymi zmianami) o rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) i In. ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) aktami wykonawczymi do ww. ustawy, a w szczególności: o rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz ) o rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

14 14 budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) i in. Szczegółowy zakres prac projektowych: Dokumentacja projektowa winna zawierać: 1. co najmniej dwa warianty koncepcji architektonicznej podziału funkcjonalnego obiektu wraz z wizualizacją każdego wariantu i propozycją wyposażenia (wizualizacja wewnętrzna w odniesieniu do strefy wejściowej oraz obszaru połączenia z istniejącymi budynkami, wizualizacja zewnętrzna wraz z elementami zagospodarowania terenu); 2. kompletny wielobranżowy projekt budowlany (wykonany na podstawie wybranej koncepcji przez Zamawiającego) we wszystkich branżach, w tym w branży: 2.1. architektoniczno-budowlanej obejmującej: projekt architektury, projekt technologii medycznej, projekt zagospodarowania terenu wraz z elementami wizualizacji zewnętrznej ułatwiającej komunikację pacjenta po terenie IFJ PAN, elementami komunikacji kołowej i pieszej (wraz z projektem organizacji ruchu, wydzieleniem obszaru zewnętrznego dedykowanego dla pacjenta), miejscami postojowymi dla personelu i pacjentów oraz elementami małej architektury, projekt instalacji i rozwiązań poprawiających komfort użytkowników budynku oraz redukujących zapotrzebowanie budynku na energię zewnętrzna i pierwotną (z uwzględnieniem łamaczy światła, wytycznych do projektów innych branż w zakresie rozwiązań m.in. ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, free cooling-u i odzysku energii dla instalacji wentylacyjnych oraz innych rozwiązań, projekt komunikacji wewnętrznej pacjenta obejmujący interaktywne tablice dla pacjentów (obejmujący tablice w rejestracji, tablice kierunkowe pacjenta, tablice informujące, do jakiego pomieszczenia winien udać się pacjent), projekt osłon stałych projekt konstrukcji projekt wnętrz wraz z wyposażeniem (odpowiednio do przeznaczenia pomieszczeń wraz ze specyfikacją wszystkich elementów obejmującą ich wymagania użytkowe sposób opracowania winien Zamawiającemu umożliwić ogłoszenia zamówienia publicznego na dostawę elementów) 2.2. branży instalacyjnej obejmującą: instalację elektryczną (zasilanie podstawowe, zasilanie rezerwowe instalacja UPS oraz agregat zewnętrzny, dla

15 pomieszczeń medycznych instalacja separowana, dla pomieszczeń doświadczalnych dodatkowe uziemienie, pomieszczenia centrum obliczeniowego powinny mieć zapewnioną redundantność zasilania) instalację odgromową instalację centralnego ogrzewania, instalację okablowania strukturalnego (instalację gniazd komputerowych wraz z połączeniem strukturalnym z istniejącą infrastrukturą w tym również wewnętrzną instalację światłowodowa w budynku), instalacje niskoprądowe (sygnalizację pożaru, dla zakresu centrum obliczeniowego instalację wczesnego wykrywania dymu, sygnalizację włamania, monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego wraz z instalacją kontroli dostępu, instalację interkomowi, instalacje telefoniczną), instalację dozymetryczną dla obszarów występowania wiązki, instalacje klimatyzacyjną i wentylacyjną wraz z odciągami instalacji gazów medycznych (pomieszczenia medyczne) oraz gazów technicznych (pomieszczenia, pomieszczenia hali doświadczalnej) w przypadku koniecznym przewidzieć kompensację powietrza z odciągów instalację gaszenia pożarów dla pomieszczeń centrum obliczeniowego 2.3. sieci zewnętrzne obejmujące: instalacji elektrycznej (wraz z zabudowa transformatora lub transformatorów SN/NN) Zmawiający dopuszcza możliwości zaprojektowania zabudowy transformatorów w istniejącej stacji trafo w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji) instalację kanalizacji sanitarnej instalację kanalizacji technologicznej instalację kanalizacji deszczowej (z zapewnieniem właściwej retencji wód opadowych i niezbędnych elementów służących ochronie środowiska (odolejacze, osadniki itp.) instalację wodociągowa (zapewniająca wodę do celów bytowych i przeciwpożarowych) wymagana wymiana zasilania od wejścia sieci w zarządzie MPWiK wraz z systemem podniesienia ciśnienia i wymiany zasilania do budynku (zgodnie z załącznikiem graficznym) instalację światłowodową (począwszy od złącza zewnętrznego w budynku wartowni od strony ulicy Radzikowskiego do nowego obiektu oraz od nowego obiektu do starej serwerowni zlokalizowanej w budynku nr 5; trasy rozdzielne) instalację CO, CWU i CT należy zapewnić w kondygnacji piwnicznej wymiennik który będzie w stanie zapewnić obsługę 15

16 całego kompleksu z ciepła podawanego z lokalnego źródła bądź źródła zewnętrznego branży drogowej wraz z elementami małej architektury i oświetlenia zewnętrznego obejmującej : projekt komunikacji kołowej i pieszej w nawiązaniu wjazdu od strony ulicy Profesora Mariana Mięsowicza wraz z projektem organizacji ruchu projekt wydzieleń obejmujący wygrodzenia terenu, system szlabanów z punktami kontroli dostępu wraz z systemem oznakowania (system identyfikacji wizualnej obszarów dostępnych dla pacjenta wraz z oznaczeniem obszarów niepowołanych) miejsca postojowe dla personelu i pacjentów w ilości niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania centrum (lokalizację miejsc postojowych wskazuje się jako przebudowę istniejącej infrastruktury parkingowej - parking przy wjeździe od strony ulicy Profesora Mariana Miesowicza). W ramach opracowania należy wykorzystać różnicę wysokości terenu na całej długości parkingu celem wykonania dwóch poziomów do parkowania instalację oświetlenia zewnętrznego wraz z doprowadzeniem zasileń i instalacji strukturalnych dla elementów systemu wizualliazacji zewnętrznej i szlabanów celem uzyskania pozwolenia na budowę wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami prawa opiniami i uzgodnieniami, dla wybranego przez Zamawiającego wariantu koncepcji, o której mowa w punkcie 1; 3. kompletny projekt budowlany zagospodarowania terenu, oświetlenia zewnętrznego działki (w obszarze zakresu opracowania) zgodnie z punktem ; 4. projekty wykonawcze uzupełniające i uszczegóławiające projekty budowlane, o których mowa w punktach 2 i 3; 5. przedmiary przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, określonych w punktach 2 i 3; 6. kosztorys inwestorski robót określonych w punktach 2 i 3 sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej; 7. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 16

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4.

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Informacja o terenie i planowanej inwestycji... 4 2.1 Lokalizacja i stosunki własnościowe... 4 2.2 Stan istniejący... 4 2.3 Warunki wodno-gruntowe, zanieczyszczenia... 4 2.4

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, tel. +48 / 67 215 16 01, fax +48 / 67 215 16 44, mecpila@mecpila.pl Załącznik nr 3 do SIWZ i NR 1 do umowy o roboty budowlane,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY ZATWIERDZAM..... Stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data PROGRAM INWESTYCJI (sporządzony zgodnie z 6.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Budynek składa się z następujących kondygnacji:

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Budynek składa się z następujących kondygnacji: Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. Projektowany obiekt, przewidziany dla masowych imprez sportowych, widowiskowych, targowych itp. będzie miał widownię

Bardziej szczegółowo

Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe Centrum Przetwarzania Danych dla Ministerstwa Finansów, Opracował Zespół Projektowy CPD

Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe Centrum Przetwarzania Danych dla Ministerstwa Finansów, Opracował Zespół Projektowy CPD Załącznik nr B1 ZałoŜenia do opracowania koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz dokumentacji projektowej Centrum Przetwarzania Danych (CPD) Ministerstwa Finansów Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu Adres obiektu: Izba Celna w Poznaniu, ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań Zakres robót: Grupa robót

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY KATOWICE ASP RACIBORSKA/KOSZAROWA 1 PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWY BUDYNKU DYDAKTYCZNO - BADAWCZEGO I KULTURALNEGO AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW NA OTWARTY PARK FORM PRZESTRZENNYCH

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytania Oferenta.

Odpowiedź na pytania Oferenta. Projekt nr WND RPPM.05.03.00-00-002/09 współfinansowany ze środków Unii ej w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa Odpowiedź na pytania Oferenta.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY SYSTEMU AlLARMU POŻAROWEGO OBIEKT: Budynek Biurowy, Warszawa, ul. Grójecka 127 wraz z garażami Program Funkcjonalno-Użytkowy SYSTEM ALARMU POŻAROWEGO egzemplarz 3 OBIEKT Budynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 INSTYTUT MASZYN

Bardziej szczegółowo