Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice"

Transkrypt

1 1 Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa infrastruktury budynkowej związanej z funkcjonowaniem Centrum Cyklotronowego Bronowice. W wyniku ww. inwestycji powstać ma budynek mieszczący w swym zakresie pomieszczenia medyczne celem poszerzenia możliwości terapeutycznych ośrodka wraz z niezbędnymi pomieszczeniami dla kadry medycznej i pracowników przygotowujących plany terapii, niezbędne zaplecze magazynowe i obliczeniowe oraz pomieszczenia na potrzeby realizowanych eksperymentów przez IFJ PAN. Zakres prac będzie ingerował w istniejącą zabudowę i wymagał będzie przebudowy funkcjonujących już obiektów Centrum Cyklotronowego Bronowice. Oprócz zaprojektowania niezbędnej infrastruktury budynkowej Wykonawca winien opracować dokumentację przebudowy istniejącej infrastruktury komunikacyjnej IFJ PAN wraz z opracowaniem projektu informacji wizualnej, która pozwoli w przyszłości w sposób jasny i czytelny poruszać się po terenie IFJ pacjentom korzystającym z terapii. W ramach inwestycji konieczne jest zaprojektowanie odpowiedniej ilości miejsc postojowych dla pacjentów i pracowników. Opis funkcjonalny budynku: Zamawiający przewiduje powstanie budynku o dwóch zasadniczych bryłach: Pierwszej oznaczonej na rysunku literą A, mieszczącej w sobie funkcje terapeutyczną i eksperymentalną wraz z koniecznymi zapleczami zbudowana na bazie litery L jako kontynuacja zabudowy wzdłuż elewacji frontowej z zamknięciem od strony elewacji północnozachodniej, Drugiej oznaczonej na rysunku zagospodarowania literą B, mieszczącej w sobie funkcje pomieszczeń dedykowanych do realizacji doświadczeń w oparciu o wiązkę z cyklotronu Proteus C 235 jako zabudowa przyległa do bunkra stanowiska Gantry. Forma zabudowy zabudowa budynkami A i B (budynki stanowią całość funkcjonalno-użytkową, powinny zostać podzielone z uwagi na konieczność zapewnienia odmiennych parametrów technicznych posadowienia) stanowi naturalną rozbudowę istniejących obiektów. Zabudowę należy kształtować w nawiązaniu do istniejącej elewacji frontowej, a od strony elewacji północno-zachodniej maksymalnie zbliżając się do istniejącej drogi. Budynek należy projektować mając na celu maksylizację powierzchni zabudowy na kondygnacji parteru.

2 2 Budynek A Budynek posadowiony w poziomie piwnicy zapewniający jeden poziom użytkowy dla pomieszczeń w budynku doświadczalnym i terapeutycznym. Kondygnację parteru (poziom użytkowy) należy zaprojektować w poziomie istniejącego budynku medycznego. Zakres użytkowy pomieszczeń: Kondygnacja piwnicy: Pomieszczenia przygotowania radiofarmaceutyków dla pacjentów (lokalizacja pod pomieszczeniami pracowni PET na kondygnacji parteru) z dostępem do koniecznej komunikacji do transportu radiofarmaceutyków Pokój ciemny pacjenta, Powierzchnia magazynowa do obsługi Centrum Cyklotronowego Bronowice Pomieszczenia archiwum /dokumentacja medyczna, plany terapii/ Pomieszczenia sterowni, labiryntu zabezpieczającego i niezbędnej infrastruktury dla obszaru hali doświadczalnej zlokalizowanej w budynku B lokalizacja pomieszczeń w bezpośrednim sąsiedztwie budynku B na przedłużeniu linii wiązki Komunikacja pozioma i pionowa

3 3 Komunikacja dostępna z zewnątrz dostosowana do wjazdu transportu kołowego celem zapewnienia dostaw. Kondygnacja parteru: Część terapeutyczna jako rozwiniecie zakresu prowadzonej terapii w istniejących zasobach w skład których wchodzą: o pracownia PET wraz z niezbędnym zapleczem do prawidłowego jej funkcjonowania posiadająca bezpośrednią komunikację z pomieszczeniami przygotowania radiofarmaceutyków oraz ciemnego pokoju pacjenta. o dwie niezależne pracownie NMR wraz z niezbędnym zapleczem do prawidłowego ich funkcjonowania o pracownia USG wraz z niezbędnym zapleczem do prawidłowego jej funkcjonowania, o strefa wejściowa do budynku wraz z pomieszczeniami recepcji/rejestracji z dostępem do podręcznego archiwum, zaplecza socjalnego i sanitarnego. o powierzchnia magazynowa dla potrzeb prowadzonych terapii o pomieszczenia pobytu dziennego pacjenta o pomieszczenia odpoczynku dziennego personelu medycznego o pomieszczenia medyczne wyposażone powinny być w gazy medyczne (w tym anastatyczne wraz z odciągami) Powierzchnia magazynowa do obsługi Centrum Cyklotronowego Bronowice (środkowa część obiektu bez dostępu światła dziennego) Komunikacja pozioma i pionowa UWAGA! W strefie parteru koniecznym będzie przeniesienie pomieszczeń technicznych z istniejącego budynku do nowego obiektu (pomieszczenia dla których konieczny jest dostęp z zewnątrz lub emitujące nadmierny hałas np. pomieszczenie sprężarek). Przy projektowaniu obiektu zagadnienia ewakuacji i zabezpieczeń ppoż należy traktować w taki sposób, aby po zakończeniu inwestycji zabudowania nowe i stare stanowiły jeden obiekt pod względem techniczno-użytkowym. Kondygnacja I pietra: Pokoje pracy pracowników obsługi terapii (pokoje fizyków, pokoje lekarzy, powierzchnia magazynowa w obszarze pozbawionym dostępu do światła dziennego) Komunikacja pozioma i pionowa Zaplecze sanitarno-socjalne Kondygnacja II pietra: Zaplecze dydaktyczno szkoleniowe (dla celów prowadzenia paneli dyskusyjnych, szkoleń fizyków i lekarzy)

4 4 Pokoje wypoczynku dla pacjentów (pokoje wyposażone w pełen węzeł sanitarny) Pokoje wypoczynku/gościnne dla lekarzy(pokoje wyposażone w pełen węzeł sanitarny) Przestrzeń wspólna dla pacjentów (miejsce odpoczynku dziennego) Komunikacja pozioma i pionowa Zaplecze sanitarno-socjalne Centrum obliczeniowe Dach: Infrastruktura techniczna do obsługi centrum centrale wentylacyjne oraz inne instalacje związane funkcjonowaniem budynku, Infrastruktura redukująca zapotrzebowanie budynku na energię zewnętrzna i pierwotną (ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne

5 5 UWAGA!!! na potrzeby CWU). Zamawiający dopuszcza montaż paneli fotowoltaicznych również na elewacji. Zamawiający przewiduję ewentualną zmianę lokalizacji pomieszczeń (zarówno w zakresie położenia na kondygnacji i lokalizacji na danej kondygnacji), jeżeli wynikać będzie to z koncepcji Wykonawcy i uzyska akceptację rozwiązania po stronie służb Zamawiającego Zamawiający oczekuje, aby zaprojektowane pomieszczenia odpowiadały standardom leczenia i obsługi pacjenta onkologicznego stosowanym w podobnych obiektach w innych nowo otwartych podobnych ośrodkach. Należy zwrócić uwagę w szczególności na przestronność pomieszczeń i takie kształtowanie powierzchni wraz z dostosowaniem rozwiązań materiałowych i kolorystycznych, aby zapewnić jak najbardziej komfortowe warunki dla pacjenta na etapie prowadzenia terapii. W związku z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych i występowaniu w budynku wielu instalacji Wykonawca winien zaprojektować system BMS system automatyki i monitoringu, który powinien objąć wszystkie kluczowe urządzenia związane z infrastrukturą budynku (z wyłączeniem serwerowni odrębny układ BMS). Celem budowy systemu BMS w budynku jest zapewnienie bezpiecznej i ciągłej pracy systemów technicznych związanych z funkcjonowaniem budynku. Zakłada się, że wszystkie systemy wchodzące w skład infrastruktury będą standardowo wyposażone w możliwość komunikacji, a nowy system BMS będzie się komunikował z istniejącym systemem w budynku CCB. Budynek doświadczalny: Budynek posadowiony w poziomie piwnicy wraz z zasadniczą halą doświadczalną (jednoprzestrzenną) zlokalizowana na antresoli (na poziomie prowadzenia wiązki). Poziom użytkowy antresoli zostanie dokładnie określony na etapie projektowym. Konstrukcja budynku monolityczna z betonu ciężkiego zapewniającego osłonność (grubość ścian 3m). Zasadniczy wymiar hali doświadczalnej to około 15mx 20m, a jej wysokość to wymiar wynikowy pomiędzy poziomem posadzki na antresoli a wysokością stropu sąsiedniego budynku Gantry. Pod antresolą w obszarze hali na kondygnacji piwnicznej przewiduje się magazyny (zaplecze dla hali eksperymentalnej). W najbardziej oddalonym obszarze hali od miejsca wprowadzenia wiązki (w narożu przyległym do bunkra Gantry) przewiduje się pozostawienie otworu komunikacyjnego wyposażonego w ruchomy podest/platformę umożliwiający transport pomiędzy częścią magazynowa i antresolą o udźwigu do 5 ton. Komunikacja dla osób pracujących w obszarze hali zapewniona ma być przez schody 2

6 6 niezależne ciągi komunikacyjne lokalizacja określona zostanie na etapie prac projektowych. Hala wyposażona musi być w suwnice o udźwigu 10 ton. Labirynt osłonny i sterownia do hali doświadczalnej przewiduje się w budynku A w kondygnacji piwnicy. Infrastrukturę techniczną dla budynku (centrale wentylacyjne) należy umieścić na dachu obiektu. W dachu lub w ścianie należy przewidzieć otwór montażowy celem umożliwienia transportu o wymiarach analogicznych ja dla budynku bunkra Gantry. Wykonawca winien dokonać obliczeń dozymetrycznych celem zapewnienia odpowiedniej osłonności. Wyposażenie w media: Woda ciepła i zimna, umywalka w części magazynowej i w hali. Wentylacja mechaniczna zapewniająca właściwe parametry cieplno-wilgotnościowe do realizowania eksperymentów. Oświetlenie włączane stopniowo o natężeniu odpowiednio 300 i 500 LUX. Zasilanie pomieszczenia hali doświadczalnej wraz pomieszczeniami ją obsługującymi (zarówno w budynku A i w budynku B) winny być zasilane z jednego transformatora. Sterownia powinna mieć połączenie okablowaniem strukturalnym z pozostałymi sterowniami oraz z centrum obliczeniowym za pomocą światłowodów. System dozymetryczny winien współpracować z systemem już zainstalowanym w budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice. Centrum obliczeniowe/serwerownia: Serwerownia powinna znajdować się możliwie w centralnej części budynku, w miejscu pozbawionym okien, umożliwiającym dokładną kontrolę i nadzór obszarów przyległych. Serwerownia powinna zostać zlokalizowana przy uwzględnieniu powiązania z powierzchniami technicznymi do jej obsługi np. pomieszczeniami zasilania, lokalizacją urządzeń klimatyzacyjnych itp. W trakcie projektowania należy zapewnić takie rozwiązania techniczne, aby przez serwerownie nie przechodziły obce ciągi rurowe wodne, kanalizacyjne lub z innymi substancjami płynnymi. Pomieszczenia powinny być usytuowane z dala od źródeł pól zakłócających (transformatory, radiotelefony itp.). Powierzchnia serwerowni około 200m 2. Pomieszczenia serwerowni powinna zapewniać: Swobodny dostęp do szaf RACK z tyłu i z przodu zapewnienie 1,2 metra wolnej przestrzeni Wysokość technologiczna pomieszczenia: min. 3 m - wysokość mierzona od podłogi technicznej do sufitu. Wysokość podłogi podniesionej: 60cm netto (w zależności od technologii klimatyzacji, prowadzenia instalacji) W obszarze poza serwerownią należy zapewnić drogi transportowe o szerokości pozwalającej na transport sprzętu komputerowego

7 przewożonego do udostępnianych pomieszczeń serwerowej na tzw. europaletach. Wszystkie drzwi prowadzące do serwerowni powinny mieć szerokość nie mniejsza niż 120 cm i wysokość nie mniejsza niż 220 cm. Udźwig windy towarowej do transportu: minimum 2000 kg, a wymiary: przestrzeń wewnętrzna 2m x 2,6m, wysokość 2,2 2,5 m (drzwi na wysokość 220 cm, szerokość drzwi nie mniej niż 120cm). Przy określaniu minimalnych wymiarów dróg transportowych na etapie projektu należy również mieć na uwadze parametry urządzeń klimatyzacyjnych. Budynek powinien umożliwić obciążenie serwerowni na poziomie 20 kn/m2, przy czym należy zwrócić uwagę na miejsca gdzie mogą występować większe obciążenia tj. np. baterie do UPSów, pomieszczenie agregatu. Należy również zwrócić uwagę na posadowienie urządzeń, które mogą przenosić drgania tj. np. agregat prądotwórczy, agregaty wody lodowej (stosowanie dylatacji, wibroizolatorów). Zaleca się rozważenie zastosowania pomieszczenia bezpiecznego (komora). Komora stanowi autonomiczną konstrukcję typu "budynek w budynku", zbudowaną ze ścian systemowych, sufitu i elementów podłogowych. Pomieszczenie bezpieczne jest dodatkowym elementem zapewniającym najwyższy poziom bezpieczeństwa fizycznego dla urządzeń wewnątrz serwerowni, a tym samym ochrony przed zagrożeniami. Komora zabezpiecza przed: pożarem, wodą, temperatura z zewnątrz, gruzem, kurzem/pyłem, włamaniem, dymem, eksplozją, zakłóceniami elektromagnetycznymi itd. Klimatyzacja powinna być zaprojektowana w oparciu o szafy klimatyzacyjne typu inrow (między rzędowe). Wykonanie zabudowy ciepłych/zimnych korytarzy w tzw. kioski lub zastosowanie szczelnych szaf RACK i jednostek typu inrow. Instalacja z czynnikiem chłodzącym: woda lodowa (mieszanka wody + glikol etylowy do 33%). Agregaty chłodu powinien posiadać: zintegrowany w obudowie Free Cooling, posiadać redundantne pompy, posiadać możliwość podłączenia dwóch zasilań (jedno napięcie gwarantowane UPS na potrzeby sterownika, drugie po agregacie prądotwórczym). Temperatura medium na wyjściu z agregatu: 15 o C, temperatura na wejściu do agregatu chłodniczego: 21 o C. Agregat chłodniczy musi posiadać możliwość zdalnego zarządzania pracą i monitorowania parametrów. Jednostki klimatyzacyjne (wymienniki ciepła woda/powietrze) muszą pozwalać na pracę w wysokich temperaturach dopływu wody lodowej co pozwala na długie wykorzystywanie chłodzenia swobodnego, minimalna dopuszczona temperatura medium na wejściu 15. Chłodzeniem należy objąć pomieszczenie serwerowni oraz pomieszczenia UPSów. Zaleca się układ rozdziału energii zgodny z wymogami TIER III z elementami TIER IV. Serwerownia powinna być zasilana dwutorowo. Należy odseparować urządzenia i pomieszczenia energetyczne Toru 1 od urządzeń i pomieszczeń 7

8 8 energetycznych Toru 2 na całej długości zasilania (od części SN do szafy Rack). Zarówno tor 1 jak i tor 2 powinien zostać wyposażony w jednostki UPS. Założyć należy, że każdy z torów nn będzie w stanie przejąć w 100% obciążenie drugiego. Czas potrzymania UPSami minimum 10 minut. Należy zastosować UPSy modułowe umożliwiające sukcesywną rozbudowę do 200 kw. Jako źródło zasilania rezerwowego należy zastosować agregat prądotwórczy o mocy znamionowej umożliwiającej zasilenie odbiorów IT i wszystkich instalacji niezbędnych do podtrzymania pracy serwerowni (klimatyzacja, wentylacja itd.). Agregat powinien być wyposażony w zbiornik paliwa zapewniający czas pracy na poziomie 24h bez konieczności uzupełniania paliwa przy obciążeniu zbliżonym do znamionowego. Rozprowadzenia zasilania w serwerowni przewidzieć należy szynoprzewodami z kasetami odpływowymi instalowanymi pod podłogą techniczną. Każdą szafę RACK należy wyposażyć w listwy zasilające (po min jednej na tor zasilania), zasilane trójfazowo, monitorowane, zarządzane. Zalecane zaplanowanie min 4 gniazd 3 fazowych 32A na każdą szafę rack. UPSy powinny zostać zainstalowane w wydzielonych pomieszczeniach. Stałe urządzenia gaśnicze W pomieszczeniu serwerowni należy zaprojektować system gaśniczy. Zaleca się zastosowanie AZOTU jako środka gaśniczego. W serwerowni należy zaprojektować dysze z tłumikiem ciśnienia akustycznego. Należy przewidzieć klapę(y) odciążające oraz system przewietrzania po akcji gaśniczej. System wczesnej detekcji dymu W celu zwiększenia bezpieczeństwa chronionych pomieszczeń należy zastosować system wczesnej detekcji dymu. System umożliwi wysoce czułą wczesną detekcję dymu zarówno w pomieszczeniach jak i obudowach urządzeń czy klimatyzatorach. Systemem wczesnej detekcji dymu należy objąć pomieszczenia: serwerowni oraz rozdzielni elektrycznych/ups. System powinien reagować na wszystkie rodzaje pożarów testowych, określonych w normie EN54. BMS System automatyki/monitoringu powinien objąć wszystkie kluczowe urządzenia związane z infrastrukturą serwerowni. Celem budowy systemu BMS w budynku jest zapewnienie bezpiecznej i ciągłej pracy systemów technicznych związanych z pracą serwerowni. Zakłada się, że wszystkie systemy wchodzące w skład infrastruktury serwerowni będą standardowo wyposażone w możliwość komunikacji. Monitorowaniu podlegają między innymi: 1. Parametry środowiska (temperatura, wilgotność) w krytycznych pomieszczeniach (serwerownia, UPS, rozdzielnia). 2. Stany głównych wyłączników oraz obecność napięcia na poszczególnych fazach/szafach RACK (Listwy zasilające w szafach RACK należy przystosować tak, żeby była możliwość odczytywania z nich przez BMS obciążenia poszczególnych obwodów.)

9 9 3. Parametry urządzeń (szafy klimatyzacyjne, UPS, agregaty wody lodowej, agregat prądotwórczy, transformatory itd.). 4. W miejscach szczególnie narażonych na zalanie należy zastosować czujki zalania lub czujniki wilgoci w postaci rozpiętych taśm. Wykrycie wody będzie natychmiast alarmowało służby stanie przekazać sygnały do centrali ogólno budynkowego systemu sygnalizacji alarmu pożaru (SSP) lub wysterować odpowiednie sygnalizatory. Łącza do budynku powinny zapewniać: redundancję fizyczną - różne drogi dojścia do serwerowni, różnymi światłowodami jednomodowymi wielowłóknowymi zakończonymi na panelach rozdzielczych zlokalizowanych w centralnej szafie krosownicznej znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń aktywny. Urządzenia sieciowe w Serwerowni powinny być wyposażenie w redundantne urządzenia brzegowe (routery, firewalle, IPS, przełączniki) zabezpieczające punkt styku z siecią zewnętrzną Internet oraz wewnętrzną Instytutu. Konfiguracja urządzeń aktywnych (ruterów brzegowych) które przełączają transmisję między różnymi trasami w sytuacji niedostępności trasy podstawowej. Wytyczne konstrukcyjne w zakresie posadowienia: Budynek A należy zaprojektować w sposób zapewniający jak największą redukcję osiadań przy bezpośrednim posadowieniu obiektu. Budynek B należy posadowić na palach (analogicznie do budynków sąsiednich celem zapewnienia stałego poziomu wiązki redukcja osiadań). W ramach prac projektowych należy przewidzieć takie zabezpieczenia dla prowadzenia prac i taką technologię realizacji robót budowlanych, aby zapewnić ciągłą nie przerwaną prace istniejących obiektów na terenie IFJ PAN. Wytyczne do projektowania zasilania w obiektach: Zamawiający przewiduje odrębne zasilanie dla budynku A (w tym odrębne zasilanie dla serwerowni) i o odrębne dla budynku B. Zagospodarowani e terenu: Wykonawca winien opracować projekt zagospodarowania terenu, projekt branży drogowej wraz z elementami małej architektury i oświetlenia zewnętrznego. W skład ww. opracowania winien wchodzić: 1. projekt komunikacji kołowej i pieszej w nawiązaniu wjazdu od strony ulicy Profesora Mariana Mięsowicza wraz z projektem organizacji ruchu, 2. projekt wydzieleń obejmujący wygrodzenia terenu, system szlabanów z punktami kontroli dostępu wraz z systemem oznakowania (system identyfikacji wizualnej obszarów dostępnych dla pacjenta wraz z oznaczeniem obszarów niepowołanych),

10 10 3. projekt miejsc parkingowych dla personelu i pacjentów w ilości niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania centrum, 4. projekt instalacji oświetlenia zewnętrznego wraz z doprowadzeniem zasileń i instalacji strukturalnych dla elementów systemu wizualliazacji zewnętrznej i szlabanów. Lokalizację miejsc postojowych wskazuje się jako przebudowę istniejącej infrastruktury parkingowej (parking przy wjeździe od strony ulicy Profesora Mariana Miesowicza) z wykorzystaniem różnicy wysokości występującej na całej długości parkingu celem wykonania dwóch poziomów do parkowania. Sieci zewnętrzne: Zamawiający przewiduje przyłączenie do sieci w ramach włączeń do sieci wewnętrznych na terenie IFJ PAN. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia stosownych wystąpień do gestorów sieci celem uzyskania wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę zapewnień oraz niezbędnych warunków technicznych dla wykonania projektów branżowych. W zakresie instalacji wodociągowej (zapewnienie wody do celów bytowych i przeciwpożarowych) wymagana jest wymiana sieci wewnętrznej na terenie IFJ PAN od granicy własności z MPWiK (w rejonie wjazdu od strony ulicy Radzikowskiego) wraz z zaprojektowaniem systemu podniesienia ciśnienia (zgodnie z załącznikiem graficznym). W zakresie instalacji światłowodowej należy wykonać nową trasę wraz z kanalizacją teletechniczną począwszy od złącza zewnętrznego w budynku wartowni od strony ulicy Radzikowskiego do nowego obiektu oraz od nowego obiektu do starej serwerowni zlokalizowanej w budynku nr 5; trasy rozdzielne (zgodnie z załącznikiem graficznym). Włączenie do sieci elektrycznej w istniejącej stacji trafo. Włączenie do sieci kanalizacyjnych do istniejących kanalizacji, przy czym na kanalizacji deszczowej należy przewidzieć retencję wód opadowych.

11 11

12 12 Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Opracowanie koncepcji architektonicznej i pozytywne jej uzgodnienie z zamawiającym w terminie do 4 tygodni od podpisania umowy 2. Na podstawie wybranej przez Zamawiającego koncepcji opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę uzgodnień, opinii, zapewnień i warunków technicznych przyłączenia do sieci zewnętrznych 3. Przygotowanie niezbędnych wniosków wraz z załącznikami celem złożenia przez Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę 4. Opracowanie projektów wykonawczych wraz z wykonaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (dalej STWiOR), przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich (wszystkie opracowania zostaną wykonane w rozbiciu na poszczególne branże) Wykonawca we własnym zakresie winien zapewnić do prawidłowego opracowania projektu: badania geologiczne terenu i dobrać w sposób właściwy sposób posadowienia budynku aby zminimalizować osiadania w stosunku do budynków sąsiednich (z uwagi na konieczność utrzymania poziomu wiązki). Mapę do celów projektowych Wszelkie opinie, uzgodnienia, zapewnienia, warunki techniczne i zgody niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę

13 13 Cel opracowania dokumentacji i podstawy prawne jej wykonania: Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. musi być opracowana należycie, gwarantować uzyskanie pozwolenia na budowę oraz prawidłową wycenę i realizację robót budowlanych. Winna być opracowana w sposób eliminujący ryzyko wystąpienia robót dodatkowych wynikających z jej niekompletności lub nieprawidłowości. Dokumentacja projektowa stanowi najistotniejszy element opisu przedmiotu zamówienia publicznego na roboty budowlane, zatem należy ją opracować zgodnie z zapisami art. 29, 30 i 31 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( tj. Dz.U z 2013, poz.907 z późniejszymi zmianami),w tym zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013, poz. 1129). Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z przepisami: Ustawą Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 toku (tj.dz.u z 2013 poz.1409 z późniejszymi zmianami) aktami wykonawczymi do ww. ustawy, a w szczególności: o rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) o rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 2012 r. poz. 462 z późniejszymi zmianami) o rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) i In. ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) aktami wykonawczymi do ww. ustawy, a w szczególności: o rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz ) o rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

14 14 budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) i in. Szczegółowy zakres prac projektowych: Dokumentacja projektowa winna zawierać: 1. co najmniej dwa warianty koncepcji architektonicznej podziału funkcjonalnego obiektu wraz z wizualizacją każdego wariantu i propozycją wyposażenia (wizualizacja wewnętrzna w odniesieniu do strefy wejściowej oraz obszaru połączenia z istniejącymi budynkami, wizualizacja zewnętrzna wraz z elementami zagospodarowania terenu); 2. kompletny wielobranżowy projekt budowlany (wykonany na podstawie wybranej koncepcji przez Zamawiającego) we wszystkich branżach, w tym w branży: 2.1. architektoniczno-budowlanej obejmującej: projekt architektury, projekt technologii medycznej, projekt zagospodarowania terenu wraz z elementami wizualizacji zewnętrznej ułatwiającej komunikację pacjenta po terenie IFJ PAN, elementami komunikacji kołowej i pieszej (wraz z projektem organizacji ruchu, wydzieleniem obszaru zewnętrznego dedykowanego dla pacjenta), miejscami postojowymi dla personelu i pacjentów oraz elementami małej architektury, projekt instalacji i rozwiązań poprawiających komfort użytkowników budynku oraz redukujących zapotrzebowanie budynku na energię zewnętrzna i pierwotną (z uwzględnieniem łamaczy światła, wytycznych do projektów innych branż w zakresie rozwiązań m.in. ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, free cooling-u i odzysku energii dla instalacji wentylacyjnych oraz innych rozwiązań, projekt komunikacji wewnętrznej pacjenta obejmujący interaktywne tablice dla pacjentów (obejmujący tablice w rejestracji, tablice kierunkowe pacjenta, tablice informujące, do jakiego pomieszczenia winien udać się pacjent), projekt osłon stałych projekt konstrukcji projekt wnętrz wraz z wyposażeniem (odpowiednio do przeznaczenia pomieszczeń wraz ze specyfikacją wszystkich elementów obejmującą ich wymagania użytkowe sposób opracowania winien Zamawiającemu umożliwić ogłoszenia zamówienia publicznego na dostawę elementów) 2.2. branży instalacyjnej obejmującą: instalację elektryczną (zasilanie podstawowe, zasilanie rezerwowe instalacja UPS oraz agregat zewnętrzny, dla

15 pomieszczeń medycznych instalacja separowana, dla pomieszczeń doświadczalnych dodatkowe uziemienie, pomieszczenia centrum obliczeniowego powinny mieć zapewnioną redundantność zasilania) instalację odgromową instalację centralnego ogrzewania, instalację okablowania strukturalnego (instalację gniazd komputerowych wraz z połączeniem strukturalnym z istniejącą infrastrukturą w tym również wewnętrzną instalację światłowodowa w budynku), instalacje niskoprądowe (sygnalizację pożaru, dla zakresu centrum obliczeniowego instalację wczesnego wykrywania dymu, sygnalizację włamania, monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego wraz z instalacją kontroli dostępu, instalację interkomowi, instalacje telefoniczną), instalację dozymetryczną dla obszarów występowania wiązki, instalacje klimatyzacyjną i wentylacyjną wraz z odciągami instalacji gazów medycznych (pomieszczenia medyczne) oraz gazów technicznych (pomieszczenia, pomieszczenia hali doświadczalnej) w przypadku koniecznym przewidzieć kompensację powietrza z odciągów instalację gaszenia pożarów dla pomieszczeń centrum obliczeniowego 2.3. sieci zewnętrzne obejmujące: instalacji elektrycznej (wraz z zabudowa transformatora lub transformatorów SN/NN) Zmawiający dopuszcza możliwości zaprojektowania zabudowy transformatorów w istniejącej stacji trafo w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji) instalację kanalizacji sanitarnej instalację kanalizacji technologicznej instalację kanalizacji deszczowej (z zapewnieniem właściwej retencji wód opadowych i niezbędnych elementów służących ochronie środowiska (odolejacze, osadniki itp.) instalację wodociągowa (zapewniająca wodę do celów bytowych i przeciwpożarowych) wymagana wymiana zasilania od wejścia sieci w zarządzie MPWiK wraz z systemem podniesienia ciśnienia i wymiany zasilania do budynku (zgodnie z załącznikiem graficznym) instalację światłowodową (począwszy od złącza zewnętrznego w budynku wartowni od strony ulicy Radzikowskiego do nowego obiektu oraz od nowego obiektu do starej serwerowni zlokalizowanej w budynku nr 5; trasy rozdzielne) instalację CO, CWU i CT należy zapewnić w kondygnacji piwnicznej wymiennik który będzie w stanie zapewnić obsługę 15

16 całego kompleksu z ciepła podawanego z lokalnego źródła bądź źródła zewnętrznego branży drogowej wraz z elementami małej architektury i oświetlenia zewnętrznego obejmującej : projekt komunikacji kołowej i pieszej w nawiązaniu wjazdu od strony ulicy Profesora Mariana Mięsowicza wraz z projektem organizacji ruchu projekt wydzieleń obejmujący wygrodzenia terenu, system szlabanów z punktami kontroli dostępu wraz z systemem oznakowania (system identyfikacji wizualnej obszarów dostępnych dla pacjenta wraz z oznaczeniem obszarów niepowołanych) miejsca postojowe dla personelu i pacjentów w ilości niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania centrum (lokalizację miejsc postojowych wskazuje się jako przebudowę istniejącej infrastruktury parkingowej - parking przy wjeździe od strony ulicy Profesora Mariana Miesowicza). W ramach opracowania należy wykorzystać różnicę wysokości terenu na całej długości parkingu celem wykonania dwóch poziomów do parkowania instalację oświetlenia zewnętrznego wraz z doprowadzeniem zasileń i instalacji strukturalnych dla elementów systemu wizualliazacji zewnętrznej i szlabanów celem uzyskania pozwolenia na budowę wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami prawa opiniami i uzgodnieniami, dla wybranego przez Zamawiającego wariantu koncepcji, o której mowa w punkcie 1; 3. kompletny projekt budowlany zagospodarowania terenu, oświetlenia zewnętrznego działki (w obszarze zakresu opracowania) zgodnie z punktem ; 4. projekty wykonawcze uzupełniające i uszczegóławiające projekty budowlane, o których mowa w punktach 2 i 3; 5. przedmiary przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, określonych w punktach 2 i 3; 6. kosztorys inwestorski robót określonych w punktach 2 i 3 sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej; 7. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 16

P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K. Wymagania Ofertowe (WO)

P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K. Wymagania Ofertowe (WO) Znak sprawy: DZI-271-14/13 Załącznik nr 1 I. Opis przedmiotu zamówienia Wymagania Ofertowe (WO) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla budowy drugiego stanowiska Gantry

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH.

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Wstępny program użytkowy obiektu (ZAŁĄCZNIK 6 DO SIWZ na PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy istniejącej hali laboratoryjnej na pomieszczenia laboratoryjne) TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Warszawa maj

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę nowego budynku biurowego dla Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa inwestycji: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 - Segment D 2. Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do:

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do: Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej, w oparciu o panele fotowoltaiczne, na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne:

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne: Załącznik nr 3 do SIWZ Założenia projektowe i specyfikacja wymagań dla prac projektowych i instalacyjnych związanych z rozbudową instalacji elektrycznej w nowym budynku Wydziału ETI PG związaną z podłączeniem

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY AE/ZP-27-46/13. Załącznik Nr 1

FORMULARZ CENOWY AE/ZP-27-46/13. Załącznik Nr 1 AE/ZP-27-46/13 FORMULARZ CENOWY Załącznik Nr 1 zamówienia powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji, natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji winna być obliczona jako wartość netto

Bardziej szczegółowo

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie z 5 2015-06-03 11:25 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 47416-2015 z dnia 2015-03-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

Bardziej szczegółowo

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA Załącznik 1 a - do Formularza ofertowego TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA 1. Tabelę ceny ryczałtowej należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Adaptacja pomieszczenia serwerowni laboratorium w budynku nr 29 w formule zaprojektuj i wybuduj Adres obiektu ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Kody klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze Opracował: dr inż. Piotr Ziembicki dr inż. Jan Bernasiński

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik 5 a do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ZAPROJEKTOWANIU I WYKONANIU MODERNIZACJI SERWEROWNI MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE CZĘŚĆ I (SYSTEM

Bardziej szczegółowo

wpłynęło w dniu 18.07.2012r.. poniższe pytanie i prośba o wyjaśnienia:

wpłynęło w dniu 18.07.2012r.. poniższe pytanie i prośba o wyjaśnienia: Na stronę internetową Poznań, dnia 20.07.2012r. 540000ZAP.370-15/12 Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia Wykonanie prac projektowo-kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Hospicjum przy ulicy Krasińskiego 8 w Wałbrzychu w zakresie adaptacji pomieszczeń i rozbudowy budynku oraz zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ Oświadczamy, iż Projekt Wykonawczy branży teletechnicznej: ROZBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU. 137 NA LABORATORIUM BADAŃ SYSTEMU LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

- długość 58,62 m, szerokość 11,93 m - wysokość do kalenicy ok. 12,65 m - wysokość pomieszczeń w świetle 3,00 m - kubatura 8400 m 3

- długość 58,62 m, szerokość 11,93 m - wysokość do kalenicy ok. 12,65 m - wysokość pomieszczeń w świetle 3,00 m - kubatura 8400 m 3 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy pomieszczeń w istniejącym budynku Zakładu Opieki Długoterminowej z Zakładem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Pod nazwą: Kompleksowe wykonanie budynku naukowo - dydaktycznego dla Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tzn: zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy (zwany dalej PFU) Adaptacja ogólnobudowlana istniejącej pracowni rtg i usg Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie dla instalacji nowego tomografu komputerowego.

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

2. REJON URBANISTYCZNY Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krasne.. 3. KOMUNIKACJA

2. REJON URBANISTYCZNY Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krasne.. 3. KOMUNIKACJA Załącznik nr 5 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MALAWIE WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM, ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. 1. CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA Celem przedsięwzięcia jest budowa

Bardziej szczegółowo

Data Center Beyond.pl

Data Center Beyond.pl Data Center Beyond.pl Specyfikacja techniczna Data Center Beyond.pl Pierwsze w Polsce w pełnie neutralne telekomunikacyjnie centrum danych Ponad 10 operatorów przyłączonych światłowodami: Level 3 Communications,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2 PROJEKT WYKONAWCZY zaplecza technicznego - Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Temat: Rozbudowa Zaplecza Technicznego Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka Zakres: PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA Część

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAMAWIAJĄCY: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Strażacka 7, Mysłowice NAZWA ZAMÓWIENIA: Termomodernizacja dwóch

Bardziej szczegółowo

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2 1 Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA KOMPLEKSOWEGO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH O WRAZ Z PARKINGAMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne:

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne: Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] [NE2] [NE3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO PROJEKTU 3 2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla realizacji dokumentacji projektowej

Wytyczne dla realizacji dokumentacji projektowej Wytyczne dla realizacji dokumentacji projektowej na wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego przebudowy pomieszczenia usytuowanego na poziomie sutereny w segmencie A Zespołu Szkół Specjalnych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla: Zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalnych wraz z parkingami oraz infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

Beyond.pl. Opis techniczny Beyond.pl Data Center 1

Beyond.pl. Opis techniczny Beyond.pl Data Center 1 Beyond.pl Opis techniczny Beyond.pl Data Center 1 1 Pierwsze w Polsce w pełni neutralne telekomunikacyjnie centrum danych. Ponad 10 operatorów: - operatorzy klasy międzynarodowej Tier1: Cogent, Level3,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

III.I PROJEKT INSTALACJI AKPiA DLA INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYTLACJI

III.I PROJEKT INSTALACJI AKPiA DLA INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYTLACJI PROJEKT WYKONAWCZY III.I PROJEKT INSTALACJI AKPiA DLA INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYTLACJI Rewizja D INWESTYCJA: Pomieszczenie repozytorium cyfrowego Biblioteka Narodowa budynek B ul. Niepodległości 213,

Bardziej szczegółowo

OBEJMUJĄCEGO. I. Roboty budowlane. Podatek p. Nazwa elementu

OBEJMUJĄCEGO. I. Roboty budowlane. Podatek p. Nazwa elementu Załącznik nr 6 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH. ROBOTA BUDOWLANA: WYKONANIE - W RAMACH ROZBUDOWY SZPITALA BUDYNKU NR 6, OBEJMUJĄCEGO BLOK OPERACYJNY, CENTRALNĄ STERYLIZATORNIĘ I DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ.

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy Wytyczne VdS dla stałych urządzeń gaśniczych Stałe urządzenia gaśnicze na gazy obojętne Projektowanie i instalowanie Spis treści 0 Wstęp... 8 0.1 Zastosowanie wytycznych VdS... 8 1 Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania NAZWA WYKONAWCY: ADRES: TEL: / FAX / E-MAIL Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju Lokalizacja inwestycji : 28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 120 Nazwa nadana Opracowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAMÓWIENIA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV: instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych.

NAZWA ZAMÓWIENIA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV: instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych. ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) DLA PRAC POLEGAJĄCYCH NA DOBORZE ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH DLA POMIESZCZEŃ ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKU BIUROWYM MIEJSKIEJ ENERGETYKI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania

Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową, wykonanie robót wraz z dostawą i montażem urządzeń Pracowni Elektrofizjologii

Bardziej szczegółowo

Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, Poznań

Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, Poznań Załącznik nr 18 Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań nazwa zamówienia KOMPLEKSOWA REALIZACJA ZADANIA W RAMACH FORMUŁY ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ BUDYNKU NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: - spis elementów opisu - spis rysunków technicznych - kserokopia uprawnień projektanta - zaświadczenie z branżowej izby - mapa ewidencyjna działki nr 82/3 i 55/15 w Kartuzach

Bardziej szczegółowo

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego)

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego) BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 mail: bsipsz.szczecin@interia.pl PRZEBUDOWA FRAGMENTU KONDYGNACJI PIWNICY

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP mł. bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch Kielce, 9 czerwca 2016 r. Zakres analizy: 53

Bardziej szczegółowo

TOM III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TOM III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TOM III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Program Funkcjonalno-Użytkowy (zgodnie z Rozporządzeniem Dz.U. z 2004 r Nr 130, poz.1389 w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,

Bardziej szczegółowo

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH http://www.iqsystem.net.pl/grafika/int.inst.bud.jpg SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM BUILDING MANAGMENT SYSTEM Funkcjonowanie Systemu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla: Budowa zespołu mieszkalno-usługowego CENTRUM 50 + dla osób w wieku senioralnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S

PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96721-2012:text:pl:html PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S 60-096721 Krakowski Park Technologiczny Sp.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 12.2 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM

DZIAŁANIE 12.2 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM 1/ 7 ENOTICES_ipczd 25/05/2011- ID:2011-072716 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej INFRASTRUKTURA 2, I rue ŚRODOWISKO Mercier, L-2985 Luksemburg

Bardziej szczegółowo

Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 27 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:179225-2016:text:pl:html Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 2016/S 100-179225 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia stanowią następujące elementy:

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia stanowią następujące elementy: Lp. Oznaczenie Części Nazwa Części 1. Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 2. Część II Wzór umowy (Kontraktu) wraz z załącznikami 3. Część III Część III SIWZ stanowią następujące elementy: 1) SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie.

Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. Zamówienie obejmuje wykonanie: projektu technologicznego projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Przedmiot opracowania Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa drogi gminnej w m. Olchowo Załącznik nr 1 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH r. Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do umowy nr MOK.WID.B/V/1/27/R- /272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:. Zadanie Przedłużenie ul. Pięknej na wysokości ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. 2. Zadanie 2 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU Wytyczne dla dostaw i montażu wyposażenia 41-200 Sosnowiec Pl. Medyków 1 Opracował : Stanisław Gruszka

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7 I N S T Y T U T M E T A L U R G I I Ż E L A Z A im. Stanisława Staszica ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice tel. (032) 2345-200 fax (032) 2345-300 Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranżowej z częścią technologiczną oraz kosztową na wykonanie robót związanych z dostawą, montażem i uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przewiązki Centrum EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Spis treści

Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przewiązki Centrum EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Spis treści Spis treści 1. Podstawa opracowania...2 2.Wprowadzenie...2 3. Lokalizacja obiektu...4 4. Stan istniejący...4 5. Cel opracowania...4 6. Opis projektowanej instalacji...4 7. Zastosowane oprawy...6 8. Zakres

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) Zał. nr 7 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie. Adres obiektu budowlanego: Szkoła

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na rozszerzenie cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży. Teren przeznaczony na rozszerzenie cmentarza

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć w budynku C dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć w budynku C dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

Instalacja klimatyzacji

Instalacja klimatyzacji Instalacja klimatyzacji 19 0. SPIS TREŚCI 1 PODSTAWA OPRACOWANIA...21 1.1 DANE OGÓLNE...21 1.2 MATERIAŁY WYJŚCIOWE...21 2 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...21 2.1 INSTALACJA KLIMATYZACJI...21 2.1.1 Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2 tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02 Nr KRS 000 000 2750 NIP: 621-15-36-551 REGON: 000310226 e-mail: spzoz@krotoszyn.pl

Bardziej szczegółowo

Opracował: inż. Szymon Wróbel

Opracował: inż. Szymon Wróbel Opracował: inż. Szymon Wróbel Warszawa, styczeń 2013 Spis treści 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 2. Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej 3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE PROJEKTOWE DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 1 INSTYTUTU TELE I RADIOTECHNICZNEGO DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Piaski, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Piaski, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Piaski, dnia 14.06.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół w Piaskach ul. Partyzantów 19 21-050 Piaski tel. 815821001, faks: 815821001, e-mail: zspiaski.sekretariat@op.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej dla pomieszczeń Sali kolumnowej i Sali ślubów w budynku Ratusza, ul. Rynek 1 w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: WYKONANIE NOWEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Poczta Polska S.A. Region Infrastruktury w Gdańsku ul. Targ Rakowy 7/8 80-940 Gdańsk PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja instalacji elektrycznej w UP Łęczyce projekt +wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 26 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr PN-11/15 Harmonogram Zamawiającego do SIWZ dla wykonania zadania:

Załącznik nr 26 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr PN-11/15 Harmonogram Zamawiającego do SIWZ dla wykonania zadania: Załącznik nr 26 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr PN-11/15 Harmonogram Zamawiającego do SIWZ dla wykonania zadania: PRZEBUDOWA WYTWARZANIA, ZARZĄDZANIA I DYSTRYBUCJI MEDIÓW ENERGETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Kraśnik, 2013.04.11 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Koszarowa 10A 23-200 Kraśnik Tel./fax 81 8252897 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 I. ZAMAWIAJĄCY DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ul. Koszarowa

Bardziej szczegółowo