EMTEC ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY MOVIE CUBE HDD S120H

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EMTEC ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY MOVIE CUBE HDD S120H"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla EMTEC ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY MOVIE CUBE HDD S120H. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla EMTEC ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY MOVIE CUBE HDD S120H (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi EMTEC ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY MOVIE CUBE HDD S120H Podręcznik użytkownika EMTEC ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY MOVIE CUBE HDD S120H Instrukcje obsługi EMTEC ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY MOVIE CUBE HDD S120H Instrukcje użytkowania EMTEC ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY MOVIE CUBE HDD S120H Instrukcja użytkowania EMTEC ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY MOVIE CUBE HDD S120H Twoja instrukcja użytkownika EMTEC ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY MOVIE CUBE HDD S120H

2 Skrót instrukcji: Ostrzeenia Polczenia Wlczanie/wylczanie urzdzenia.. 11 Wybór jzyka menu

3 . Zmiana ustawie audio Zmiana ustawie wideo Zmiana ustawie sieciowych Zmiana ustawie systemowych...

4 Inne ustawienia Przegldanie wszystkich plików multimedialnych All Przegldanie plików audio Music Przegldanie zdj Photo Przegldanie filmów Movies...

5 . 27 Streaming Audio/Video poprzez Sie Lokaln Streaming poprzez serwer UpnP Usuwanie i Zmiana Nazw Plików Obsluga Playlisty

6 . 32 Biblioteka Muzyki Biblioteka Obrazów Biblioteka Filmów Ogólne informacje o odtwarzaczu.

7 . 13 Menu konfiguracyjne (Setup menu) Przegldarka plików - Browser.. 25 Bblioteka Mediów Menu Kopiowania Plików...

8 Radio Internetowe Serwer Sieci WWW oraz BitTorrent Serwer WWW (unicgi).. 43 Zarzdzanie Kontami...

9 . 43 Odwied Ssiada (samba) BitTorrent Download (btpd) Aneks Specyfikacje..

10 .. 47 Pytania i Odpowiedzi Prawa autorskie i znaki handlowe Gwarancja..

11 50 Postanowienia GPL. 50 Aktualizacja Firmware Wprowadzenie Wstp Dzikujemy Pastwu za zakup naszego produktu. Mamy nadziej, e sprawi on Pastwu przyjemno i stanie si nieodlcznym elementem domowego systemu rozrywki. Odtwarzacz posiada nastpujce funkcje: Zlcza A/V Zlcze HDMI V1.3 dla wideo wysokiej jakoci (high-definition) oraz cyfrowego audio Zlcze wideo kompozytowego oraz komponentowego, a take audio stereo dla polcze analogowych Koaksjalne oraz optyczne zlcze S/PDIF dla sygnalu audio wysokiej jakoci Moliwo dopasowania rozdzielczoci wideo (NTSC, PAL, 480p, 720p, 1080i, 1080p) Odtwarzanie multimediów Wsparcie dla najpopularniejszych formatów audio, wideo oraz obrazów (dekodowanie wideo HD 1080p) Formaty wideo: AVI/MKV/TS/TP/TRP/M2TS/MPG/MP4/M4V/MOV/VOB/ISO/IFO/DAT/ WMV/ASF/RM/RMVB/FLV Formaty audio: MP3/OGG/WMA/WAV/AAC/FLAC Pliki obrazów: HD JPEG/BMP/GIF/TIF/PNG Wywietlanie zdj w formie pokazu slajdów z muzyk odtwarzan w tle Funkcje sieciowe Streaming audio i wideo oraz transmisja audio i wideo przez sie Ethernet (10M/100M) oraz Wi-Fi (802.11b/g/n, opcjonalnie) Udostpnianie plików przez serwer Samba (funkcja NAS) ciganie plików poprzez protokól Bit Torrent ( zarzdzanie przez web serwer) Radio cyfrowe (MMS) Kopiowanie plików Obsluga kopiowania i przenoszenia plików pomidzy kartami pamici, urzdzeniami USB, dyskiem twardym i sieci. Obsluga USB 2.0 Zlcze USB (Device) dla komunikacji z komputerem 2x zlcze USB (Host) dla pamici i dysków USB Uwaga: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji byly poprawne w dniu publikacji. Poniewa nasze produkty s cigle rozwijane i udoskonalane, urzdzenie zakupione przez Pastwa moe w nieznacznym stopniu róni si cechami i/lub wygldem z urzdzeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Forum dyskusyjne na temat Movie Cube, gdzie mozna znale odpowiedzi na pytania zwizane z obslug wszystkich modeli znajduje si pod adresem: 1.2 Zawarto opakowania Element Ilo Odtwarzacz Kabel audio/wideo Kabel USB Adapter Scart Pilot zdalnego sterowania Zasilacz Opis instalacji Instrukcja obslugi Plyta CD ze sterownikami (Dolczona do instrukcji obslugi) Karta gwarancyjna Uwaga: Rzeczywista zawarto opakowania moe si róni od zawartoci opisanej w niniejszej instrukcji obslugi. 1.3 Ostrzeenia Odtwarzacz opisany w niniejszej instrukcji zostal zaprojektowany oraz skonstruowany z uwzgldnieniem bezpieczestwa uytkownika. Aby korzysta z niego w sposób bezpieczny i prawidlowy, prosimy o zapoznanie si z nastpujcymi informacjami: Ostrzeenia dotyczce uytkowania Nie naley samodzielnie modyfikowa urzdzenia. W przypadku korzystania z komercyjnego dysku twardego, temperatura otoczenia powinna wynosi +5 C ~ +35 C Zasilanie Odtwarzacz przystosowany jest do zasilania prdem stalym o napiciu 12V. Aby rozpocz korzystanie z urzdzenia, naley podlczy przewód zasilacza do gniazda zasilania odtwarzacza. Naley si upewni, e zasilacz jest umieszczony w miejscu zapewniajcym ochron przed uszkodzeniem oraz naciskiem. Aby unikn ryzyka poraenia prdem, przed przystpieniem do czyszczenia zasilacza naley go najpierw odlczy ródla prdu. Nie naley podlcza zasilacza do odtwarzacza w mokrym lub zakurzonym pomieszczeniu. Nie naley samodzielnie wymienia wtyczek ani przewodów zasilacza Zaklócenia radiowe - W przypadku braku odpowiedniej ochrony, prawie wszystkie urzdzenia elektroniczne s naraone na zaklócenia radiowe. Odtwarzacz opisywany w niniejszej instrukcji, w okrelonych okolicznociach równie moe ucierpie z powodu zaklóce radiowych. - Konstrukcja urzdzenia spelnia normy FCC/CE oraz nastpujce przepisy: (1) Urzdzenie nie moe powodowa szkodliwych zaklóce; (2) Urzdzenie moe przyj pewn dawk zaklóce, wlcznie z zaklóceniami mogcymi spowodowa nieprawidlow prac Naprawa i serwisowanie W przypadku wystpienia usterki, naley dostarczy urzdzenie do autoryzowanego punktu serwisowego.

12 Nie naley wykonywa napraw samodzielnie, poniewa grozi to niebezpieczestwem utraty zdrowia, dalszego uszkodzenia urzdzenia oraz utraty danych Utylizacja urzdzenia Utylizacji urzdzenia naley dokona w sposób zgodny z obowizujcymi przepisami Dyski twarde Urzdzenie przechowuje dane na wewntrznym dysku twardym. W normalnych okolicznociach nie zachodzi potrzeba naprawy lub formatowania dysku twardego. Przed ewentualnym formatowaniem dysku twardego naley zapozna si z rozdzialem <Najczciej Zadawane Pytania> oraz z najnowszymi informacjami na stronie internetowej producenta. - Urazy fizyczne, skoki napicia, nagla utrata zasilania oraz formatowanie dysku twardego mog spowodowa utrat zgromadzonych danych. Naley regularnie tworzy kopie zapasow danych. - Po dluszym okresie uytkowania urzdzenia naley przeprowadzi defragmentacj dysku twardego. - Naley regularnie tworzy kopie zapasow danych aby moliwe bylo ich odzyskanie w przypadku wystpienia usterki. Producent nie ponosi odpowiedzialnoci za utrat danych przechowywanych na dysku twardym Inne ostrzeenia Naley uwaa aby nie dopuci do kontaktu urzdzenia z wod lub innymi cieczami. W przypadku przypadkowego zalania urzdzenia naley zebra plyn przy pomocy suchej ciereczki. Urzdzenia elektroniczne s bardzo czule, nie naley potrzsa ani uderza urzdzenia jak równie naciska przycisków zbyt mocno. Naley uwaa aby nie dopuci do kontaktu urzdzenia z wod lub innymi cieczami. Nie naley rozmontowywa urzdzenia, dokonywa samodzielnych napraw ani modyfikacji. Wszelkie szkody spowodowane poprzez samodzieln ingerencj nie s objte gwarancj. Twoja instrukcja użytkownika EMTEC ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY MOVIE CUBE HDD S120H

13 Nie naley zbyt mocno naciska przycisków urzdzenia. Nie naley uderza urzdzenia twardymi przedmiotami, potrzsa go ani wystawia na dzialanie pól magnetycznych. Wyladowania elektrostatyczne oraz obecno silnych pól elektromagnetycznych mog spowodowa awari urzdzenia. W takim przypadku naley chwilowo odlczy urzdzenie od ródla zasilania. Po ponownym wlczeniu odtwarzacz powinien wróci do prawidlowej pracy. 1.4 Polczenia Podlczanie odtwarzacza do ródla zasilania (1) Naley podlczy zasilacz do gniazda zasilania urzdzenia (DC IN) tak jak to pokazano na ilustracji; (2) Nastpnie naley podlczy wtyczk zasilacza do kontaktu tak jak to pokazano na ilustracji Podlczanie odtwarzacza do komputera PC (1) Naley si upewni, e odtwarzacz jest wlczony; (2) Nastpnie naley podlczy kwadratow wtyczk kabla USB do zlcza USB DEVICE na odtwarzaczu; (3) Nastpnie naley podlczy prostoktn wtyczk USB do odpowiedniego gniazda w komputerze. Takie polczenie umoliwia zarzdzanie zawartoci wewntrznego dysku twardego odtwarzaczaaby rozpocz formatowanie dysku twardego. Formatowanie trwa kilka minut, kiedy zostanie ukoczone mona prawidlowo wykorzysta dysk twardy w odtwarzaczu. Uwaga: Formatowanie usuwa wszystkie dane zapisane na dysku. Przed rozpoczciem formatowania naley utworzy kopi zapasow danych Ogólne informacje o odtwarzaczu Pilot zdalnego sterowania Wszystkie procedury opisane w niniejszej instrukcji mog by wykonane za porednictwem pilota. Poniej opisano funkcje przycisków pi45 LAN 8. Zlcze o Y/Pb/Pr OUT 10. Gniazdo zasilania 3. Menu konfiguracyjne (Setup menu) Menu konfiguracyjne (Setup menu) umoliwia personalizacje i dostosowanie funkcji odtwarzacza. Aby wybra dane menu naley: - Zaznaczy ikon Setup na ekranie konfiguracyjnym lub nacisn przycisk SETUP na pilocie. - Za pomoc przycisków nawigacyjnych (lewo/prawo) naley wybra dan opcj, a nastpnie zatwierdzi wybór przyciskiem ENTER. Dostpnych jest pi menu Audio (dwik), Video (wideo), Network (sie), System (urzdzenie), oraz MISC.(inne). dane menu naley wybra za pomoc przycisków nawigacyjnych (góra/dól). Aby zatwierdzi wybór, naley nacisn przycisk ENTER. Aby anulowa i powróci do poprzedniego menu naley nacisn przycisk RETURN. 3.1 Zmiana ustawie audio To menu sluy do zmiany ustawie audio. Night mode (tryb nocny) Dostpne tryby Off/On/Comfort (Wl./Wyl./Komfort). Wlczenie tej funkcji spowoduje ciszenie dwiku na wyjciach audio w celu poprawy komfortu odbioru. Digital output (Wyjcie cyfrowe) Dostpne tryby: HDMI LPCM / HDMI RAW / SPDIF LPCM / SPDIF RAW. W trybie raw, dwik Dolby Digital, DTS lub MPEG moe zosta przeslany do telewizora lub wzmacniacza z HDMI. 3.2 Zmiana ustawie wideo To menu sluy do zmiany ustawie wideo. Aspect ratio (proporcje obrazu) - Pan Scan 4:3 Wywietla szeroki obraz na calej powierzchni ekranu obcinajc zbdne fragmenty. Tryb przeznaczony dla standardowych telewizorów 4:3. - Letter Box 4:3 Wywietla szeroki obraz z dwoma czarnymi pasami w górnej i dolnej czci ekranu. Tryb przeznaczony dla standardowych telewizorów 4: :9 Kompresuje i przeksztalca caly obraz. Tryb przeznaczony dla telewizorów panoramicznych (16:9). Brightness (jasno) - Umoliwia dostosowanie jasnoci ekranu. Contrast (kontrast) - Umoliwia dostosowanie kontrastu. DNR Digital Noise Reduction (cyfrowa redukcja szumów) - Wlczenie tej funkcji spowoduje zmniejszenie iloci szumów w celu uzyskania lepszej jakoci obrazu. TV SYSTEM (tryb obrazu) - Umoliwia wybór rozdzielczoci ekranu: NTSC / PAL / 480P / 576P / 720P 50HZ / 720P 60HZ / 1080I 50HZ / 1080I 60HZ / 1080P 50HZ / 1080P 60HZ. 1080p 24HZ - Wlczenie tej funkcji spowoduje wlczenie obslugi trybu 1080p 24HZ ( Wymagany kompatybilny telewizor) 3.3 Zmiana ustawie sieciowych To menu umoliwia konfiguracje sieci Ethernet i WLAN. Wireless LAN setup (konfiguracja bezprzewodowej sieci lokalnej) - DHCP IP (AUTO) Wybierz aby uzyskiwa adres IP automatycznie. - FIX IP (MANUAL) Wybierz aby rcznie wprowadzi adres IP, mask podsieci, bram domyln oraz adres IP serwera DNS. Wireless setup (ustawienia polczenia bezprzewodowego) - Wybór profilu polcze: Odtwarzacz zapamituje do trzech profili polczenia bezprzewodowego. Aby przej do kolejnego kroku, naley nacisn przycisk ENTER, aby anulowa naley nacisn przycisk RETURN, aby polczy naley nacisn przycisk PLAY. - Get Connection Mode (Pobieranie trybu polczenia) Dostpne opcje Infrasructure (AP) oraz Peer to Peer (Ad Hoc). Aby przej do kolejnego kroku, naley nacisn przycisk ENTER, aby anulowa naley nacisn przycisk RETURN. - Infrastructure (AP) Tryb Infrastructure sluy do lczenia urzdze wyposaonych w adaptery sieci bezprzewodowej (bezprzewodowe karty sieciowe) z istniejcymi sieciami kablowymi za pomoc bezprzewodowego routera lub access pointu. Get SSID Name (Pobieranie nazwy sieci) Aby przej do kolejnego kroku, naley nacisn przycisk ENTER, aby anulowa naley nacisn przycisk RETURN, aby odwiey list sieci naley nacisn przycisk SELECT. Uwaga: Pozycja WEP lub WPA widoczna na licie Security oznacza, e dana sie jest zabezpieczona - aby si do niej podlczy naley zna klucz sieciowy. Pozycja NONE oznacza, e dana sie jest niezabezpieczona (otwarta). Wprowadzanie klucza WEP/WPA Klucz sieciowy naley wprowadzi za porednictwem klawiatury ekranowej. Naley wybra dany znak za pomoc przycisków nawigacyjnych, a nastpnie wprowadzi go naciskajc przycisk ENTER. CAPS Wlcza/wylcza kapitaliki. <- Kasuje wprowadzony znak -> Wprowadza spacj shift Udostpnia dodatkowe znaki OK Zatwierdza wprowadzony klucz. Test connection (Próba polczenia) Proces testowania polczenia moe potrwa kilka minut. Jeeli test powiedzie si informacje sieciowe (Nazwa profilu, adres IP, maska podsieci, brama itp. ) zostan wywietlone na ekranie. - Peer to Peer (Ad Hoc) Tryb Peer to Peer (zwany równie Ad Hoc) sluy do bezporedniego lczenia urzdze bezprzewodowych (bez uycia routera lub access pointu) Ad-Hoc Setup (Konfiguracja polczenia Ad-Hoc) Aby przej do kolejnego kroku, naley nacisn przycisk ENTER, aby anulowa naley nacisn przycisk RETURN, aby polczy naley nacisn przycisk PLAY. 3.4 Zmiana ustawie systemowych To menu umoliwia zmian ustawie systemowych. Menu Language (Wybór jzyka menu) - Umoliwia wybór jzyka OSD (menu ekranowego). Text Encoding - Umoliwia konfiguracje kodowania tekstu (wywietlanie napisów). Login Control (Zabezpieczenie haslem) - Umoliwia zabezpieczenie serwera Web (Neighbour Network) haslem. Extension Info (Informacje o rozszerzeniach) - Umoliwia instalacje, deinstalacje i aktualizacje pakietów rozszerze (obsluga protokolu Bit Torrent Deamon), Samba (udostpnianie plików) oraz unicgi ( serwer Web). - Instalacja/Aktualizacja 1) Naley skopiowa pliki z rozszerzeniem.ipk (np. TPD_0.0.1_mipsel.ipk, samba_ _mipsel.ipk) do katalogu glównego pamici USB, a nastpnie umieci urzdzenie USB w gniedzie USB HOST odtwarzacza. Twoja instrukcja użytkownika EMTEC ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY MOVIE CUBE HDD S120H

14 2) Nastpnie, naley wybra opcj Install/Upgrade i zatwierdzi przyciskiem ENTER. - Deinstalacja Naley wybra opcj Uninstall i zatwierdzi przyciskiem ENTER. Uwaga: Po poprawnym zainstalowaniu rozszerze mona nimi zarzdza za pomoc opcji Run/Stop. System Update (Aktualizacja oprogramowania) - Aby dokona aktualizacji oprogramowania za pomoc pamici USB naley: 1) Skopiowa plik install.img do katalogu glównego pamici USB, a nastpnie umieci urzdzenie USB w gniedzie USB HOST odtwarzacza. 2) Nacisn przycisk ENTER aby zatwierdzi operacj. HDD Format (Formatowanie dysku twardego) - Opcja umoliwia sformatowanie wbudowanego dysku twardego. / RIGHT Select filter options: All, Music, Photos, and Movies. zatwierdzenie zaznaczonej pozycji. Wybór plików w menu Browser>HDD. Dodanie wybranych plików do listy odtwarzania. odtwarzania. Szybkie przewijanie wstecz lub do przodu. Wielokrotne naciniecie spowoduje zmian prdkoci przewijania. REPEAT Opcje powtarzania utworu: One (pojedynczy utwór), All (wszystkie), lub Shuffle(odtwarzanie losowe). INFO Wywietla lub chowa pasek informacji podczas odtwarzania utworu. STOP Przerywa odtwarzanie. do poprzedniego/nastpnego zdjcia.. Dowolne obracanie zdjcia. Przyblienie/oddalenie zdjcia. Wywietla lub chowa pasek informacji podczas przegldania zdj. STOP Przerywa przegldanie zdj. Odtwarzanie w zwolnionym tempie. Wielokrotne naciniecie spowoduje zmian prdkoci odtwarzania. FR / FF Szybkie przewijanie wstecz lub do przodu. Wielokrotne naciniecie spowoduje zmian prdkoci przewijania.. PREV / NEXT REPEAT Przejcie do poprzedniego lub nastpnego filmu. Opcje powtarzania: Title (film), All (wszystkie), lub Off (wylczone). ZOOM IN / OUT INFO GOTO A-B Przyblianie/ oddalenie obrazu. Wywietla lub chowa pasek informacji podczas odtwarzania filmu. Przywoluje menu wyszukiwania. do katalogu glównego podczas odtwarzania DVD. Cofnicie odtwarzanego filmu o 10 sekund. Przewinicie odtwarzanego filmu w przód o 30 sekund. STOP Ustawienia napisów. jeden z nich na komputerze. Windows Media Player 11, kliknij Library -> Add Library -> Advanced Options aby doda lub usun pliki z biblioteki. - Kliknij Library -> Media Sharing, aby przyznawa lub odmawia dostpu urzdze do biblioteki mediów. Kliknij Allow aby przyzna dostp odtwarzaczowi Odtwarzanie Mediów Strumieniowych - Podlcz odtwarzacz do sieci domowej (LAN lub WLAN). - Uruchom menu Browser - > UPnP na odtwwarzaczu, wybierz serwer UPnP i wcinij ENTER. - Moesz przeglda bibliotek udostpnian przez Windows Media Player 11. Uwaga: Upewnij si, e odtwarzacz oraz komputer s w tej samej sieci lokalnej oraz podsieci. Firewalle mog zaklóca komunikacj odtwarzacza z komputerem. Otwórz porty rcznie oraz dodaj odtwarzacz do listy,,zaufanych urzdze", lub tymczasowo wylcz firewall. 4.7 Usuwanie i Zmiana Nazw Plików Podczas nawigacji w menu przegldarki, mona uy przycisku MENU aby otworzy menu kontekstowe, które umoliwia zmian nazwy oraz usuwanie plików. Uyj przycisków GÓRA / DÓL aby wybra Return (powrót), Rename (zmie nazw), oraz Delete (usu). Wcinij ENTER aby potwierdzi. 4.8 Obsluga Playlisty Odtwarzacz obsluguje funkcj, która umoliwia dodanie zawartoci Twoich ulubionych plików do playlisty (Wszystkie,Muzyka, Obrazy, Filmy) oraz odtworzenie ich w dowolnym momencie Dodawanie Plików do Playlisty Wybierz plik do dodania, przycinij SELECT. Plik zostanie oznaczony. Wcinij CONFIRM aby zatwierdzi. Pojawi si napis `Add selects to list' (dodaj wybór do listy). Mona wybra wiele plików. Patrz ilustracj poniej Przegldanie Playlist Wcinij GÓRA / DÓL aby wybra Play List w menu przegldarki. Wcinij LEWA / PRAWA aby wybra pomidzy All, Music, Photos, lub Movies. Wcinij ENTER aby zatwierdzi. Program przeniesie Ci do playlisty. W celu usunicia pliku z playlisty, wybierz SELECT aby go zaznaczy. Wcinij CONFIRM aby zatwierdzi. 5. Bblioteka Mediów Dziki zaawansowanej wyszukiwarce, menu biblioteki umoliwia odnajdywanie i przegldanie plików multimedialnych zapisanych na dysku twardym. Aby otworzy menu biblioteki wybierz ikon Library w ekranie glównym. 5.1 Biblioteka Muzyki Uyj przycisków lewa / prawa na pilocie zdalnego sterowania aby wybra zakladk Music. Wcinij góra / dól aby wybra Update (aktualizacja), Search (wyszukaj), All (wszystkie), Artist (wykonawca), Genre (gatunek) oraz Album. Wcinij enter aby zatwierdzi. Update Wybierz, aby zaktualizowa oraz zsynchronizowa cal muzyk zapisan na dysku z bibliotek. Search Wybierz, aby wyszuka plik muzyczny po nazwie. Uyj przycisków nawigacyjnych aby wybra. Wcinij enter aby potwierdzi. Wybierz OK i wcinij enter, a pliki zostan wywietlone na ekranie. All Wybierz aby wywietli wszystkie pliki muzyczne. Artist Wybierz aby wyszuka pliki muzyczne po Wykonawcy. Wcinij góra / dól aby wybra wykonawc i wcinij enter aby potwierdzi. Genre Wybierz aby wyszuka pliki muzyczne w zalenoci od Gatunku. Wcinij góra / dól aby wybra gatunek i wcinij enter aby potwierdzi Album Wybierz aby wyszuka pliki muzyczne po Albumach. Wcinij góra / dól aby wybra album i wcinij enter aby potwierdzi Quick-Search Mona take wcisn klawisz prawy aby wywietli pasek Szybkiego Wyszukiwania. Wcinij góra / dól aby wybra znaki na pasku Szybkiego Wyszukiwania i wcinij enter aby zatwierdzi. przycisk lewy aby usuwa znaki. Wcinij wstecz aby zamkn pasek Szybkiego Wyszukiwania Biblioteka Obrazów Uyj przycisków lewa / prawa aby wybra zakladk Photos. Wcinij góra / dól aby wybra Update (aktualizacja), Search (wyszukaj), All (wszystkie), Artist (wykonawca), Genre (gatunek) oraz Album. Wcinij enter aby zatwierdzi. Update Wybierz, aby zaktualizowa oraz zsynchronizowa wszystkie obrazy zapisan na dysku z bibliotek. Search Wybierz, aby wyszuka plik obrazu po nazwie. Uyj przycisków nawigacyjnych aby wybra. Wcinij enter aby potwierdzi. Wybierz OK i wcinij enter, a pliki zostan wywietlone na ekranie.. All Wybierz aby wywietli wszystkie obrazy. Date Wybierz, aby wyszuka plik obrazu wedlug daty. Wcinij góra / dól aby wybra wykonawc i wcinij enter aby potwierdzi. Quick-Search Mona take wcisn klawisz prawy aby wywietli pasek Szybkiego Wyszukiwania. Wcinij góra / dól aby wybra znaki na pasku Szybkiego Wyszukiwania i wcinij enter aby zatwierdzi. Obrazy zaczynajce si od wybranych znaków zostan wywietlone na górze. Wcinij przycisk lewy aby usuwa znaki. Wcinij wstecz aby zamkn pasek Szybkiego Wyszukiwania. 5.3 Biblioteka Filmów Uyj przycisków lewa / prawa aby wybra zakladk Movies. Twoja instrukcja użytkownika EMTEC ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY MOVIE CUBE HDD S120H

15 Wcinij góra / dól aby wybra Update (aktualizacja), Search (wyszukaj), All (wszystkie), Actor (aktor), Genre (gatunek) oraz Year (rok). Wcinij enter aby zatwierdzi. enter aby potwierdzi. Wybierz OK i wcinij enter, a pliki zostan wywietlone na ekranie. przycisk lewy aby usuwa znaki. do nastpnego kroku. Krok 1: Wybierz urzdzenie ródlowe oraz docelowe. - Krok 2: Wybierz pliki do skopiowania. - Krok 3: Wybierz katalog docelowy przechowania plików. Pierwsze uruchomienie menu Net Radio moe trwa nieco dluej, gdy program musi pobra dane z Internetu. Nawigacja menu Przycisk GÓRA/DÓL Funkcja Przesunicie kursora w gór/dól aby wybra stacj, kanal oraz gatunek. Strona w gór/dól. Zatwierd przejcie do menu. Dodaj/Usu zaznaczon stacj z Ulubionych. Rozpocznij odtwarzanie po wybraniu kanalu. Zatrzymaj odtwarzanie. Powrót do poprzedniego menu. PREV / NEXT ENTER MENU PLAY STOP RETURN Station (stacja) - Wszystkie pobrane stacje zostan wyszczególnione w menu. Mona wyszuka stacj w zalenoci od rodzaju lub lokalizacji. Genre(rodzaj): Za pomoc tego menu moesz wyszukiwa stacje w zalenoci od gatunku (muzyka, wiadomoci, nauka, etc.). Lokacja: Tu moesz wyszuka stacj w zalenoci od kraju. Favorite (ulubione) W tym menu mona zapisa ulubione stacje radiowe Serwer Sieci WWW oraz BitTorrent Serwer WWW (unicgi) Serwer sieci web zwany,,neighbor Web" zostal zaimplementowany w odtwarzaczu. - Polcz odtwarzacz do sieci domowej (LAN or WLAN). - Uzyskaj adres IP odtwarzacza za pomoc menu SETUP -> NETWORK. - Wpisz adres IP (n.p., ) w pasku adresu Internet Explorera na komputerze PC. W ten sposób uzyskasz dostp do serwera WWW na komputerze PC. Uwaga: Patrz Informacje o Rozszerzeniach w rozdziale `3. 4 Zmiana Ustawie Systemowych', i upewnij si, e wszelkie powizane pakiety `btpd', `samba' oraz `unicgi' zostaly zainstalowane i uruchomione Zarzdzanie Kontami Kliknij Account Management na stronie glównej Neighbor Web. - - Strona ta umoliwi ustawienie hasla dostpu do Neighbor Web. Uwaga: Haslo zostanie zatwierdzone gdy opcja Login Control jest wlczona. Patrz Login Control w rozdziale `3.4 Zmiany Ustawie Systemowych" aby dowiedzie si wicej. Domylna nazwa uytkownika to `admin', domylne haslo to `123' Odwied Ssiada (samba / funkcja NAS) Kliknij Visit Neighbor na stronie glównej Neighbor Web. Teraz moesz przeglda, edytowa oraz kopiowa pliki z/do twardego dysku odtwarzacza. 8.4 BitTorrent Download (btpd) BitTorrent jest protokolem wymiany plików peer-to-peer wykorzystywanym w celu dystrybucji duych iloci danych za porednictwem Internetu. Narzdzie BitTorrent (btpd BitTorrent Protocol Daemon) zostalo zaimplementowane w odtwarzaczu (Patrz Informacje o Rozszerzeniach w rozdziale `3.4 Zmiana Ustawie Systemowych' aby uzyska informacje na temat instalacji oraz deinstalacji btpd). Klient BitTorrent btpd uruchamia daemon (proces dzialajcy w tle), który mona dostosowa za pomoc serwera Web. Kliknij BitTorrent Download na stronie glównej Neighbor Web, aby przej do strony pobierania BitTorrent Dodaj nowy torrent - Kliknij Add new torrent na stronie pobierania BitTorrent. - Kliknij Browse aby wysla plik torrent i kliknij Yes aby potwierdzi Zarzdzanie pobieraniem Strona Pobierania BitTorrent umoliwia uruchomienie, zatrzymanie, usunicie torrentów, ustawienie priorytetów oraz podgld statusu pobierania. - Kliknij Start aby rozpocz pobieranie. Kliknij Stop aby przerwa pobieranie. Kliknij Delete aby usun torrent. Kliknij Refresh aby odwiey status. Kliknij strzalk w dól aby obniy priorytet wybranego torrenta. Kliknij strzalk w gór aby zwikszy priorytet wybranego torrenta Settings Kliknij Setting na stronie Pobierania BitTorrent aby otworzy Ustawienia. Korzystajc ze strony Ustawie BitTorrent moesz skonfigurowa nastpujce ustawienia. - Ustawi maksymaln prdko pobierania. - Ustawi maksymaln prdko wysylania. - Ustawi czas bezczynnoci przed rozpoczciem kolejnego pobierania. - Ustawi czas seedowania (udostpniania). - Ustawi automatyczne usunicie zakoczonego torrenta. - Ustawi maksymaln ilo zada pobierania. 9. Aktualizacja Firmware Firmware jest to system operacyjny, który zostal zainstalowany na urzdzeniu. Aktualizacje Firmware mog zawiera nowe funkcje, udoskonalenia oraz rozwizywa problemy ze sprztem. Aby dowiedzie si wicej, zapoznaj si z Aktualizacj Systemu w rozdziale ` Zmiana Ustawie Systemowych'. 10. Aneks 10.1 Specyfikacje I/O WSPIERANE INTERFEJSY: USB 2.0 HOST 2 zlcza (kompatybilne z USB 1.1) Gniazdo Memory Card (obsluguje SD/MMC/MS/MS Pro) Zlcze composite (CVBS) A/V jack Zlcze component Y/Pb/Pr jack Interfejs HDMI V1.3 Jack optyczny S/PDIF Gniazdo wejciowe DC 5V OBSLUGIWANE SYSTEMY PLIKÓW: FAT32/NTFS/EXT3 CONTENT FORMATS SUPPORTED: AVI/MKV/TS/MPG/MP4/MOV/VOB/ISO/IFO/DAT/WMV/ASF/RM/RMVB/FLV, w rozdzielczoci do 720p/1080i/1080p MP3/OGG/WMA/WAV/AAC/FLAC HD JPEG/BMP/GIF/TIF/PNG OBSLUGIWANE KODEKI WIDEO: MPEG-1 HD MPEG-2 HD MPEG-4 SP/ASP/AVC (H.264) WMV9 (VC-1) RealNetworks (RM/RMVB) 8/9/10, do 720p OBSLUGIWANE KODEKI AUDIO: MP2/3, OGG Vorbis, WMA (DRM, oraz Advanced Profile nie s obslugiwane), PCM, LPCM, MS-ADPCM, LC-AAC, HE-AAC, COOK, RA-Lossless OBSLUGIWANE FORMATY NAPISÓW: SRT, SMI, SSA, ASS, IDX/SUB, SUB FUNKCJE SIECIOWE Ethernet 10/100Mbps b/g/n WLAN, do 300Mbps (obslugiwane przez opcjonaln kart sieciow WLAN USB) Note: The specifications and design of this product are subject to change without notice Pytania i Odpowiedzi Pytanie 1. Gdy próbuj odlczy urzdzenie USB, otrzymuj bld,,the device `Generic volume' cannot be stopped right now. Try stopping the device again later.", co mam zrobi? Odpowied: Zamknij wszelkie programy, które mog korzysta z danych na odtwarzaczu, wlcznie z Windows Explorerem. Jeli nadal otrzymujesz bld, zamknij wszystkie programy i poczekaj 20 sekund, a nastpnie spróbuj ponownie uy zielonej strzalki. Jeeli nadal bld si pojawia, wylcz odtwarzacz i odlcz kabel USB. Pytanie 2. Znajduj nowe nazwy plików oraz katalogów, których nie utworzylem lub posiadaj one dziwne nazwy skladajce si z losowych znaków. Odpowied: Prawdopodobnie tablica alokacji plików (FAT) odtwarzacza zostala uszkodzona. Moglo si to zdarzy w wypadku wylczenia odtwarzacza (np. ze wzgldu na rozladowanie baterii) podczas zapisu lub odczytu na dysku za pomoc interfejsu USB. Systemy Windows oraz MacOS czsto zapisuj dodatkowe pliki, np. finder.def lub System Volume Info. Jest to normalne i nie powoduje uszkodzenia odtwarzacza. Pytanie 3. Wykorzystalem odtwarzacz do transferu plików pomidzy dwoma komputerami. Czy defragmentacja dysku twardego odtwarzacza moe go uszkodzi? Odpowied: Defragmentacja dysku moe si okaza przydatna po przeprowadzeniu wielokrotnych transferów plików wykorzystujc odtwarzacz. Twoja instrukcja użytkownika EMTEC ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY MOVIE CUBE HDD S120H

16 Operacja ta nie powoduje uszkodzenia odtwarzacza. Upewnij si przy tym, e adne inne programy nie s uruchomione podczas defragmentacji. Upewnij si, e podczas procedury odtwarzacz jest zasilany za pomoc zewntrznego zasilacza. Pytanie 4. Moje pliki zniknly z odtwarzacza. Odpowied: Upewnij si, e przegldasz pliki korzystajc z odpowiedniego trybu przegldarki, a odpowiednie filtry zostaly zastosowane (Obrazy, Muzyka, Filmy). Pytanie 5. Czemu podczas uruchamiania telewizor pokazuje migajcy obraz, niebieski ekran lub wygaszacz ekranu? Odpowied: Jest to normalne. Podczas uruchamiania systemu, ustawia on odpowiednie parametry aby wywietli prawidlowy obraz na telewizorze. W trakcie inicjalizacji telewizor odbiera nieprawidlowe sygnaly co powoduje niestabilno, miganie. Niektóre telewizory wykryj procedur jako brak sygnalu i wywietl niebieski ekran lub wygaszacz ekranu. Pytanie 6. Czemu, gdy zmieniam obraz na Y/Pb/Pr 480p, 576p, 720p, 1080i, i 1080p, telewizor wywietla rozmazany obraz? Odpowied: Sprawd czy telewizor obsluguje sygnal Y/Pb/Pr 480p, 576p, 720p, 1080i, oraz 1080p, Jeeli telewizor tego nie obsluguje, uyj sygnalu A/V. W tym celu wcinij przycisk TV SYSTEM na pilocie zdalnego sterowania, a nastpnie ustaw sygnal wejciowy na NTSC lub PAL. Pytanie 7. Czemu nie ma dwiku gdy uywam wyjcia Y/Pb/Pr component? Odpowied: Wyjcie Y/Pb/Pr przenosi jedynie sygnal wideo nie zawiera sygnalu audio. Podczas stosowania wyjcia Y/Pb/Pr, uyj zlcza A/V OUT lub S/PDIF. Pytanie 8. Nie mog otrzyma nazwy SSID. Ekran wywietla: `Can't get any SSID!!' Odpowied: Gdy karta sieciowa WLAN zostanie podlczona do odtwarzacza musi uplyn pewien czas nim si ona zainicjalizuje. Poczekaj 1-2 minuty i spróbuj odwiey ponownie list SSID. Pytanie 9. Nie mog odnale plików udostpnionych na komputerze poprzez menu Browser>Network. Odpowied: Sprawd nastpujce ustawienia: 1) 2) 3) 4) 5) Podlcz odtwarzacz do sieci i uzyskaj adres IP; Wlcz NetBIOS protokolu TCP/IP w komputerze. Sprawd ustawienia firewalla w komputerze; Uaktywnij konto Gocia; Udostpnij odpowiednie katalogi na komputerze i upewnij si, e,,wszyscy" lub,,go" posiadaj do nich prawa dostpu. Pytanie 10. Skonfigurowalem wszystko odpowiednio, ale jednak nadal nie mog korzysta z funkcji bezprzewodowych ani UpnP. Odpowied: Czy korzystasz z firewalla takiego jak Norton Internet Security, McAfee Personal Fiewall, ZoneAlarm, etc., lub wbudowanego firewalla Windows XP? (Pamitaj, e Service Pack 2 dla Windows XP automatycznie aktualizuje firewall i domylnie go uruchamia). Jeeli posiadasz firewall, musi on zosta odpowiednio skonfigurowany, tak aby zawiera wyjtki, które umoliwi komunikacj z sieci i odtwarzaczem. Aby sprawdzi czy firewall ogranicza komunikacj w sieci (wraz z PING oraz dostpem do udostpnionych katalogów), spróbuj wylczy go i ponownie spróbowa polczenia. Jeeli mona si polczy podczas gdy firewall jest wylczony, oznacza to, e naley doda odtwarzacz do listy,,urzdze zaufanych" lub skonfigurowa firewall tak aby uzyska dostp do sieci wewntrznej. W ostatecznoci naley wylczy firewall na czas pracy z odtwarzaczem, a nastpnie uruchomi go ponownie po zakoczeniu.. Pytanie 11. Korzystam z karty sieciowej Wi-Fi n z routerem bezprzewodowym n. Czemu prdko jest wywietlana jako 54Mbps zamiast 300Mbps? Odpowied: Standard IEEE n nie zezwala na korzystanie z szyfrowania WEP ani TKIP. Jeeli korzystasz z tych metod szyfrowania (np. WEP, WPA-TKIP), transfer danych spadnie do 54 Mbps. Moesz skontaktowa si z producentem urzdzenia AccessPoint aby zaktualizowa jego firmware, lub spróbowa innej metody szyfrowania (WPA2-AES lub WPA2-TKIP). Mona te skonfigurowa profil bez szyfrowania, jednak ta opcja nie jest zalecana. Pytanie 12. Gdzie znajd pliki.torrent sluce do pobierania za pomoc protokolu BitTorrent? Odpowied: W Internecie znajduje si wiele serwisów z torrentami. Naley zwraca uwag na zawarto pobieranych plików oraz ich wykorzystanie, które moe spowodowa naruszenie praw autorskich oraz lokalne prawo. Forum dyskusyjne na temat Movie Cube, gdzie mozna znale odpowiedzi na pytania zwizane z obslug wszystkich modeli znajduje si pod adresem: Prawa autorskie i znaki handlowe. Prawa autorskie. Wszelkie prawa zastrzeone. adna cz niniejszej instrukcji nie moe by powielana, magazynowana ani przesylana w adnej formie, rodkami elektronicznymi, mechanicznymi, kserowana, nagrywana ani kopiowana innymi sposobami bez wczeniejszej pisemnej zgody posiadacza praw autorskich. Zgodnie z ustaw o prawie autorskim, adne zapisane dane nie mog zosta wykorzystane inaczej ni dla wlasnych celów rozrywkowych, bez zgody posiadacza praw autorskich. Znaki handlowe Microsoft i Windows s zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft Corporation. Wszystkie pozostale znaki handlowe nale do ich wlacicieli Gwarancja Gwarancja nie pokrywa: - Zdarze losowych takich jak poar lub wyladowania elektryczne. - Zniszcze powstalych w wyniku nieautoryzowanych napraw, manipulacji lub wypadku. - Zniszcze powstalych w bldnego uytkowania lub zaniedbania/ - Naprawy urzdzenia które zostalo zmodyfikowane, zespolone z innym produktem, lub bylo wykorzystywane w celach instytucjonalnych lub komercyjnych. - Utraty przez klienta: oprogramowania, informacji lub danych. - Nastpstw bldnej obslugi lub instalacji Postanowienia GPL This product contains Free Software which is licensed under the GNU General Public License, Version 2 (GPL). You will find hereinafter a copy of the GPL license text. We offer, valid for at least three years, to send to you the source code of the GPL-software. Please contact us at Dexxon Data Media GPL Source department at or You may also download the source code here emtec.eu GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION 0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification". ) Each licensee is addressed as "you". Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does. 1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program. Twoja instrukcja użytkownika EMTEC ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY MOVIE CUBE HDD S120H

DUAL DRIVE NETWORK CENTER

DUAL DRIVE NETWORK CENTER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DUAL DRIVE NETWORK CENTER EXTERNAL REMOVABLE DUAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0 HOST Rev. 037 Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za zdecydowanie się na zakup

Bardziej szczegółowo

WL-520GU/GC. Szerokopasmowy router bezprzewodowy

WL-520GU/GC. Szerokopasmowy router bezprzewodowy WL-520GU/GC Szerokopasmowy router bezprzewodowy Skrócona instrukcja instalacji P3188 Wydanie pierwsze Marzec 2007 Informacje kontaktowe producenta ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific) Adres firmy: 15 Li-Te

Bardziej szczegółowo

Jest to wersja skrócona, oprogramowanie jak i funkcje urządzenia są przedmiotem ciągłych udoskonaleń i zmian producenta i moga się różnić od

Jest to wersja skrócona, oprogramowanie jak i funkcje urządzenia są przedmiotem ciągłych udoskonaleń i zmian producenta i moga się różnić od Podręcznik użytkownika (skrócony) (własność i prawa C4i Consultants for Industry, ZAKAZ KOPIOWANIA I ROZPOWSZECHNIANIA BEZ ZGODY C4i CONSULTANTS FOR INDUSTRY ) TViX HD M-6500A Jest to wersja skrócona,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-N12U. Bezprzewodowy router modem ADSL 11N 300Mbps

Podręcznik użytkownika DSL-N12U. Bezprzewodowy router modem ADSL 11N 300Mbps Podręcznik użytkownika DSL-N12U Bezprzewodowy router modem ADSL 11N 300Mbps PL7218 Druga edycja Luty 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

A3050 ZE WiFi APP_IB_04218A-00_PL.indd 1 2013-11-15 19:48:40

A3050 ZE WiFi APP_IB_04218A-00_PL.indd 1 2013-11-15 19:48:40 A3050 ZE WiFi APP_IB_04218A-00_PL.indd 1 2013-11-15 19:48:40 Funkcje sieciowe klimatyzatora SMART Wygodne sterowanie przy użyciu aplikacji Smart A/C w smartfonie! Aplikacja Smart A/C umożliwia łatwe i

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Seria RT-N12. Bezprzewodowy router Superspeed N

Podręcznik użytkownika. Seria RT-N12. Bezprzewodowy router Superspeed N Podręcznik użytkownika Seria RT-N12 Bezprzewodowy router Superspeed N PL7901 Wydanie pierwsze Grudzień 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

DSL-G31 ADSL 2/2+ Bezprzewodowy modem/router

DSL-G31 ADSL 2/2+ Bezprzewodowy modem/router DSL-G31 ADSL 2/2+ Bezprzewodowy modem/router (Dla ASUS EZ User Interface) Podręcznik użytkownika PL4862 Wydanie poprawione V1 Czerwiec 2009 Copyright 2009 ASUSTeK Computer Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-N14U. Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL. DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router

Podręcznik użytkownika DSL-N14U. Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL. DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router Podręcznik użytkownika DSL-N14U Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router PL8760 Wydanie pierwsze Styczeń 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Seria DSL-N16UP / DSL-N16U Bezprzewodowy router N300 z modemem ADSL PL8931 Wydanie pierwsze Luty 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

ipolis mobile Polski Android wer. 2.5.2

ipolis mobile Polski Android wer. 2.5.2 Polski ipolis mobile Android wer. 2.5.2 Aplikacja ipolis mobile firmy Samsung Techwin to specjalna aplikacja do smartfonów oraz tabletów z systemem Android przeznaczona do zdalnego monitorowania i sterowania

Bardziej szczegółowo

BR-6208AC Instrukcja Szybkiej Instalacji

BR-6208AC Instrukcja Szybkiej Instalacji BR-6208AC Instrukcja Szybkiej Instalacji 03-2014 / v1.0 Zawartość Opakowania Zanim zaczniesz używać naszego produktu, proszę sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie wyienione poniżej elementy. W razie

Bardziej szczegółowo

IC-3140W Instrukcja Szybkiej Instalacji

IC-3140W Instrukcja Szybkiej Instalacji IC-3140W Instrukcja Szybkiej Instalacji 07-2014 / v1.0 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co, LTD. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana, transmitowana,

Bardziej szczegółowo

BR-6288ACL Instrukcja Szybkiej Instalacji

BR-6288ACL Instrukcja Szybkiej Instalacji BR-6288ACL Instrukcja Szybkiej Instalacji 09-2014 / v1.0 Zawartość opakowania Zanim zaczniesz używać naszego produktu, proszę sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie wyienione poniżej elementy. W razie

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-AC68U. Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL

Podręcznik użytkownika DSL-AC68U. Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL Podręcznik użytkownika DSL-AC68U Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL PL8891 Wydanie pierwsze Styczeń 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika RT-N10 Bezprzewodowy router ASUS EZ N RT-N10 150M High Speed AIR WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 Podręcznik użytkownika PL4941_RT-N10_Manual.indd 1 7/0/09 10:08:55 AM PL4941 Wydanie poprawione V2 Lipiec 2009 Copyright

Bardziej szczegółowo

DSL-N55U. Podręcznik użytkownika. Dwuzakresowy modem/router ADSL Wi-Fi

DSL-N55U. Podręcznik użytkownika. Dwuzakresowy modem/router ADSL Wi-Fi DSL-N55U Dwuzakresowy modem/router ADSL Wi-Fi Stylowy router DSL-N55U charakteryzuje się podwójnym pasmem 2.4GHz oraz 5GHz zapewniającym jednoczesne przesyłanie strumieni HD; serwer SMB, serwer UPnP AV

Bardziej szczegółowo

RT-N16. Podręcznik użytkownika. Wielofunkcyjny router bezprzewodowy Gigabit N

RT-N16. Podręcznik użytkownika. Wielofunkcyjny router bezprzewodowy Gigabit N RT-N16 Podręcznik użytkownika Wielofunkcyjny router bezprzewodowy Gigabit N Elegancka biało-szara obudowa routera RT-N16 2,4GHz zawiera dużej mocy procesor, zapewniający wysoką przepustowość; obsługa do

Bardziej szczegółowo

RT-N65U. Podręcznik użytkownika. Dwupasmowy bezprzewodowy router N750 Gigabit

RT-N65U. Podręcznik użytkownika. Dwupasmowy bezprzewodowy router N750 Gigabit RT-N65U Podręcznik użytkownika Dwupasmowy bezprzewodowy router N750 Gigabit RT-65U charakteryzuje się podwójnym pasmem 2.4GHz oraz 5GHz zapewniając jednoczesne bezprzewodowe przesyłanie strumieni HD; serwer

Bardziej szczegółowo

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 Podręcznik użytkownika 2 PL7656 Wydanie poprawione Sierpień 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3378080

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3378080 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586973

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586973 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Multimedialny odtwarzacz Full HD. Blade. Instrukcja obsługi. www.evolve.cz

Multimedialny odtwarzacz Full HD. Blade. Instrukcja obsługi. www.evolve.cz Multimedialny odtwarzacz Full HD Blade Instrukcja obsługi www.evolve.cz 1. Wstęp 1.1 Uwagi 1.2.1 Zalecenia Temperatura w czasie użytkowania od +5 C do +35 C 1.2.2 Uwagi dotyczące twardego dysku Odtwarzacz

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika RT-N14U Router bezprzewodowy N300 Podręcznik użytkownika PL7879 Wydanie poprawione Listopad 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N RT-N56U Ekstremalna wydajność i styl Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N Stylowy router RT-N56U charakteryzuje się podwójnym pasmem 2.4GHz oraz 5GHz zapewniającym jednoczesne przesyłanie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI odtwarzacz multimedialny mediathor HD wydanie: MMP-100L/20101123 model: MMP-100L 1 Spis treści WSTĘP... 3 OPIS... 3 PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI... 3 FUNKCJE URZĄDZENIA... 4 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo