EMTEC ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY MOVIE CUBE HDD S120H

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EMTEC ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY MOVIE CUBE HDD S120H"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla EMTEC ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY MOVIE CUBE HDD S120H. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla EMTEC ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY MOVIE CUBE HDD S120H (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi EMTEC ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY MOVIE CUBE HDD S120H Podręcznik użytkownika EMTEC ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY MOVIE CUBE HDD S120H Instrukcje obsługi EMTEC ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY MOVIE CUBE HDD S120H Instrukcje użytkowania EMTEC ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY MOVIE CUBE HDD S120H Instrukcja użytkowania EMTEC ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY MOVIE CUBE HDD S120H Twoja instrukcja użytkownika EMTEC ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY MOVIE CUBE HDD S120H

2 Skrót instrukcji: Ostrzeenia Polczenia Wlczanie/wylczanie urzdzenia.. 11 Wybór jzyka menu

3 . Zmiana ustawie audio Zmiana ustawie wideo Zmiana ustawie sieciowych Zmiana ustawie systemowych...

4 Inne ustawienia Przegldanie wszystkich plików multimedialnych All Przegldanie plików audio Music Przegldanie zdj Photo Przegldanie filmów Movies...

5 . 27 Streaming Audio/Video poprzez Sie Lokaln Streaming poprzez serwer UpnP Usuwanie i Zmiana Nazw Plików Obsluga Playlisty

6 . 32 Biblioteka Muzyki Biblioteka Obrazów Biblioteka Filmów Ogólne informacje o odtwarzaczu.

7 . 13 Menu konfiguracyjne (Setup menu) Przegldarka plików - Browser.. 25 Bblioteka Mediów Menu Kopiowania Plików...

8 Radio Internetowe Serwer Sieci WWW oraz BitTorrent Serwer WWW (unicgi).. 43 Zarzdzanie Kontami...

9 . 43 Odwied Ssiada (samba) BitTorrent Download (btpd) Aneks Specyfikacje..

10 .. 47 Pytania i Odpowiedzi Prawa autorskie i znaki handlowe Gwarancja..

11 50 Postanowienia GPL. 50 Aktualizacja Firmware Wprowadzenie Wstp Dzikujemy Pastwu za zakup naszego produktu. Mamy nadziej, e sprawi on Pastwu przyjemno i stanie si nieodlcznym elementem domowego systemu rozrywki. Odtwarzacz posiada nastpujce funkcje: Zlcza A/V Zlcze HDMI V1.3 dla wideo wysokiej jakoci (high-definition) oraz cyfrowego audio Zlcze wideo kompozytowego oraz komponentowego, a take audio stereo dla polcze analogowych Koaksjalne oraz optyczne zlcze S/PDIF dla sygnalu audio wysokiej jakoci Moliwo dopasowania rozdzielczoci wideo (NTSC, PAL, 480p, 720p, 1080i, 1080p) Odtwarzanie multimediów Wsparcie dla najpopularniejszych formatów audio, wideo oraz obrazów (dekodowanie wideo HD 1080p) Formaty wideo: AVI/MKV/TS/TP/TRP/M2TS/MPG/MP4/M4V/MOV/VOB/ISO/IFO/DAT/ WMV/ASF/RM/RMVB/FLV Formaty audio: MP3/OGG/WMA/WAV/AAC/FLAC Pliki obrazów: HD JPEG/BMP/GIF/TIF/PNG Wywietlanie zdj w formie pokazu slajdów z muzyk odtwarzan w tle Funkcje sieciowe Streaming audio i wideo oraz transmisja audio i wideo przez sie Ethernet (10M/100M) oraz Wi-Fi (802.11b/g/n, opcjonalnie) Udostpnianie plików przez serwer Samba (funkcja NAS) ciganie plików poprzez protokól Bit Torrent ( zarzdzanie przez web serwer) Radio cyfrowe (MMS) Kopiowanie plików Obsluga kopiowania i przenoszenia plików pomidzy kartami pamici, urzdzeniami USB, dyskiem twardym i sieci. Obsluga USB 2.0 Zlcze USB (Device) dla komunikacji z komputerem 2x zlcze USB (Host) dla pamici i dysków USB Uwaga: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji byly poprawne w dniu publikacji. Poniewa nasze produkty s cigle rozwijane i udoskonalane, urzdzenie zakupione przez Pastwa moe w nieznacznym stopniu róni si cechami i/lub wygldem z urzdzeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Forum dyskusyjne na temat Movie Cube, gdzie mozna znale odpowiedzi na pytania zwizane z obslug wszystkich modeli znajduje si pod adresem: 1.2 Zawarto opakowania Element Ilo Odtwarzacz Kabel audio/wideo Kabel USB Adapter Scart Pilot zdalnego sterowania Zasilacz Opis instalacji Instrukcja obslugi Plyta CD ze sterownikami (Dolczona do instrukcji obslugi) Karta gwarancyjna Uwaga: Rzeczywista zawarto opakowania moe si róni od zawartoci opisanej w niniejszej instrukcji obslugi. 1.3 Ostrzeenia Odtwarzacz opisany w niniejszej instrukcji zostal zaprojektowany oraz skonstruowany z uwzgldnieniem bezpieczestwa uytkownika. Aby korzysta z niego w sposób bezpieczny i prawidlowy, prosimy o zapoznanie si z nastpujcymi informacjami: Ostrzeenia dotyczce uytkowania Nie naley samodzielnie modyfikowa urzdzenia. W przypadku korzystania z komercyjnego dysku twardego, temperatura otoczenia powinna wynosi +5 C ~ +35 C Zasilanie Odtwarzacz przystosowany jest do zasilania prdem stalym o napiciu 12V. Aby rozpocz korzystanie z urzdzenia, naley podlczy przewód zasilacza do gniazda zasilania odtwarzacza. Naley si upewni, e zasilacz jest umieszczony w miejscu zapewniajcym ochron przed uszkodzeniem oraz naciskiem. Aby unikn ryzyka poraenia prdem, przed przystpieniem do czyszczenia zasilacza naley go najpierw odlczy ródla prdu. Nie naley podlcza zasilacza do odtwarzacza w mokrym lub zakurzonym pomieszczeniu. Nie naley samodzielnie wymienia wtyczek ani przewodów zasilacza Zaklócenia radiowe - W przypadku braku odpowiedniej ochrony, prawie wszystkie urzdzenia elektroniczne s naraone na zaklócenia radiowe. Odtwarzacz opisywany w niniejszej instrukcji, w okrelonych okolicznociach równie moe ucierpie z powodu zaklóce radiowych. - Konstrukcja urzdzenia spelnia normy FCC/CE oraz nastpujce przepisy: (1) Urzdzenie nie moe powodowa szkodliwych zaklóce; (2) Urzdzenie moe przyj pewn dawk zaklóce, wlcznie z zaklóceniami mogcymi spowodowa nieprawidlow prac Naprawa i serwisowanie W przypadku wystpienia usterki, naley dostarczy urzdzenie do autoryzowanego punktu serwisowego.

12 Nie naley wykonywa napraw samodzielnie, poniewa grozi to niebezpieczestwem utraty zdrowia, dalszego uszkodzenia urzdzenia oraz utraty danych Utylizacja urzdzenia Utylizacji urzdzenia naley dokona w sposób zgodny z obowizujcymi przepisami Dyski twarde Urzdzenie przechowuje dane na wewntrznym dysku twardym. W normalnych okolicznociach nie zachodzi potrzeba naprawy lub formatowania dysku twardego. Przed ewentualnym formatowaniem dysku twardego naley zapozna si z rozdzialem <Najczciej Zadawane Pytania> oraz z najnowszymi informacjami na stronie internetowej producenta. - Urazy fizyczne, skoki napicia, nagla utrata zasilania oraz formatowanie dysku twardego mog spowodowa utrat zgromadzonych danych. Naley regularnie tworzy kopie zapasow danych. - Po dluszym okresie uytkowania urzdzenia naley przeprowadzi defragmentacj dysku twardego. - Naley regularnie tworzy kopie zapasow danych aby moliwe bylo ich odzyskanie w przypadku wystpienia usterki. Producent nie ponosi odpowiedzialnoci za utrat danych przechowywanych na dysku twardym Inne ostrzeenia Naley uwaa aby nie dopuci do kontaktu urzdzenia z wod lub innymi cieczami. W przypadku przypadkowego zalania urzdzenia naley zebra plyn przy pomocy suchej ciereczki. Urzdzenia elektroniczne s bardzo czule, nie naley potrzsa ani uderza urzdzenia jak równie naciska przycisków zbyt mocno. Naley uwaa aby nie dopuci do kontaktu urzdzenia z wod lub innymi cieczami. Nie naley rozmontowywa urzdzenia, dokonywa samodzielnych napraw ani modyfikacji. Wszelkie szkody spowodowane poprzez samodzieln ingerencj nie s objte gwarancj. Twoja instrukcja użytkownika EMTEC ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY MOVIE CUBE HDD S120H

13 Nie naley zbyt mocno naciska przycisków urzdzenia. Nie naley uderza urzdzenia twardymi przedmiotami, potrzsa go ani wystawia na dzialanie pól magnetycznych. Wyladowania elektrostatyczne oraz obecno silnych pól elektromagnetycznych mog spowodowa awari urzdzenia. W takim przypadku naley chwilowo odlczy urzdzenie od ródla zasilania. Po ponownym wlczeniu odtwarzacz powinien wróci do prawidlowej pracy. 1.4 Polczenia Podlczanie odtwarzacza do ródla zasilania (1) Naley podlczy zasilacz do gniazda zasilania urzdzenia (DC IN) tak jak to pokazano na ilustracji; (2) Nastpnie naley podlczy wtyczk zasilacza do kontaktu tak jak to pokazano na ilustracji Podlczanie odtwarzacza do komputera PC (1) Naley si upewni, e odtwarzacz jest wlczony; (2) Nastpnie naley podlczy kwadratow wtyczk kabla USB do zlcza USB DEVICE na odtwarzaczu; (3) Nastpnie naley podlczy prostoktn wtyczk USB do odpowiedniego gniazda w komputerze. Takie polczenie umoliwia zarzdzanie zawartoci wewntrznego dysku twardego odtwarzaczaaby rozpocz formatowanie dysku twardego. Formatowanie trwa kilka minut, kiedy zostanie ukoczone mona prawidlowo wykorzysta dysk twardy w odtwarzaczu. Uwaga: Formatowanie usuwa wszystkie dane zapisane na dysku. Przed rozpoczciem formatowania naley utworzy kopi zapasow danych Ogólne informacje o odtwarzaczu Pilot zdalnego sterowania Wszystkie procedury opisane w niniejszej instrukcji mog by wykonane za porednictwem pilota. Poniej opisano funkcje przycisków pi45 LAN 8. Zlcze o Y/Pb/Pr OUT 10. Gniazdo zasilania 3. Menu konfiguracyjne (Setup menu) Menu konfiguracyjne (Setup menu) umoliwia personalizacje i dostosowanie funkcji odtwarzacza. Aby wybra dane menu naley: - Zaznaczy ikon Setup na ekranie konfiguracyjnym lub nacisn przycisk SETUP na pilocie. - Za pomoc przycisków nawigacyjnych (lewo/prawo) naley wybra dan opcj, a nastpnie zatwierdzi wybór przyciskiem ENTER. Dostpnych jest pi menu Audio (dwik), Video (wideo), Network (sie), System (urzdzenie), oraz MISC.(inne). dane menu naley wybra za pomoc przycisków nawigacyjnych (góra/dól). Aby zatwierdzi wybór, naley nacisn przycisk ENTER. Aby anulowa i powróci do poprzedniego menu naley nacisn przycisk RETURN. 3.1 Zmiana ustawie audio To menu sluy do zmiany ustawie audio. Night mode (tryb nocny) Dostpne tryby Off/On/Comfort (Wl./Wyl./Komfort). Wlczenie tej funkcji spowoduje ciszenie dwiku na wyjciach audio w celu poprawy komfortu odbioru. Digital output (Wyjcie cyfrowe) Dostpne tryby: HDMI LPCM / HDMI RAW / SPDIF LPCM / SPDIF RAW. W trybie raw, dwik Dolby Digital, DTS lub MPEG moe zosta przeslany do telewizora lub wzmacniacza z HDMI. 3.2 Zmiana ustawie wideo To menu sluy do zmiany ustawie wideo. Aspect ratio (proporcje obrazu) - Pan Scan 4:3 Wywietla szeroki obraz na calej powierzchni ekranu obcinajc zbdne fragmenty. Tryb przeznaczony dla standardowych telewizorów 4:3. - Letter Box 4:3 Wywietla szeroki obraz z dwoma czarnymi pasami w górnej i dolnej czci ekranu. Tryb przeznaczony dla standardowych telewizorów 4: :9 Kompresuje i przeksztalca caly obraz. Tryb przeznaczony dla telewizorów panoramicznych (16:9). Brightness (jasno) - Umoliwia dostosowanie jasnoci ekranu. Contrast (kontrast) - Umoliwia dostosowanie kontrastu. DNR Digital Noise Reduction (cyfrowa redukcja szumów) - Wlczenie tej funkcji spowoduje zmniejszenie iloci szumów w celu uzyskania lepszej jakoci obrazu. TV SYSTEM (tryb obrazu) - Umoliwia wybór rozdzielczoci ekranu: NTSC / PAL / 480P / 576P / 720P 50HZ / 720P 60HZ / 1080I 50HZ / 1080I 60HZ / 1080P 50HZ / 1080P 60HZ. 1080p 24HZ - Wlczenie tej funkcji spowoduje wlczenie obslugi trybu 1080p 24HZ ( Wymagany kompatybilny telewizor) 3.3 Zmiana ustawie sieciowych To menu umoliwia konfiguracje sieci Ethernet i WLAN. Wireless LAN setup (konfiguracja bezprzewodowej sieci lokalnej) - DHCP IP (AUTO) Wybierz aby uzyskiwa adres IP automatycznie. - FIX IP (MANUAL) Wybierz aby rcznie wprowadzi adres IP, mask podsieci, bram domyln oraz adres IP serwera DNS. Wireless setup (ustawienia polczenia bezprzewodowego) - Wybór profilu polcze: Odtwarzacz zapamituje do trzech profili polczenia bezprzewodowego. Aby przej do kolejnego kroku, naley nacisn przycisk ENTER, aby anulowa naley nacisn przycisk RETURN, aby polczy naley nacisn przycisk PLAY. - Get Connection Mode (Pobieranie trybu polczenia) Dostpne opcje Infrasructure (AP) oraz Peer to Peer (Ad Hoc). Aby przej do kolejnego kroku, naley nacisn przycisk ENTER, aby anulowa naley nacisn przycisk RETURN. - Infrastructure (AP) Tryb Infrastructure sluy do lczenia urzdze wyposaonych w adaptery sieci bezprzewodowej (bezprzewodowe karty sieciowe) z istniejcymi sieciami kablowymi za pomoc bezprzewodowego routera lub access pointu. Get SSID Name (Pobieranie nazwy sieci) Aby przej do kolejnego kroku, naley nacisn przycisk ENTER, aby anulowa naley nacisn przycisk RETURN, aby odwiey list sieci naley nacisn przycisk SELECT. Uwaga: Pozycja WEP lub WPA widoczna na licie Security oznacza, e dana sie jest zabezpieczona - aby si do niej podlczy naley zna klucz sieciowy. Pozycja NONE oznacza, e dana sie jest niezabezpieczona (otwarta). Wprowadzanie klucza WEP/WPA Klucz sieciowy naley wprowadzi za porednictwem klawiatury ekranowej. Naley wybra dany znak za pomoc przycisków nawigacyjnych, a nastpnie wprowadzi go naciskajc przycisk ENTER. CAPS Wlcza/wylcza kapitaliki. <- Kasuje wprowadzony znak -> Wprowadza spacj shift Udostpnia dodatkowe znaki OK Zatwierdza wprowadzony klucz. Test connection (Próba polczenia) Proces testowania polczenia moe potrwa kilka minut. Jeeli test powiedzie si informacje sieciowe (Nazwa profilu, adres IP, maska podsieci, brama itp. ) zostan wywietlone na ekranie. - Peer to Peer (Ad Hoc) Tryb Peer to Peer (zwany równie Ad Hoc) sluy do bezporedniego lczenia urzdze bezprzewodowych (bez uycia routera lub access pointu) Ad-Hoc Setup (Konfiguracja polczenia Ad-Hoc) Aby przej do kolejnego kroku, naley nacisn przycisk ENTER, aby anulowa naley nacisn przycisk RETURN, aby polczy naley nacisn przycisk PLAY. 3.4 Zmiana ustawie systemowych To menu umoliwia zmian ustawie systemowych. Menu Language (Wybór jzyka menu) - Umoliwia wybór jzyka OSD (menu ekranowego). Text Encoding - Umoliwia konfiguracje kodowania tekstu (wywietlanie napisów). Login Control (Zabezpieczenie haslem) - Umoliwia zabezpieczenie serwera Web (Neighbour Network) haslem. Extension Info (Informacje o rozszerzeniach) - Umoliwia instalacje, deinstalacje i aktualizacje pakietów rozszerze (obsluga protokolu Bit Torrent Deamon), Samba (udostpnianie plików) oraz unicgi ( serwer Web). - Instalacja/Aktualizacja 1) Naley skopiowa pliki z rozszerzeniem.ipk (np. TPD_0.0.1_mipsel.ipk, samba_ _mipsel.ipk) do katalogu glównego pamici USB, a nastpnie umieci urzdzenie USB w gniedzie USB HOST odtwarzacza. Twoja instrukcja użytkownika EMTEC ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY MOVIE CUBE HDD S120H

14 2) Nastpnie, naley wybra opcj Install/Upgrade i zatwierdzi przyciskiem ENTER. - Deinstalacja Naley wybra opcj Uninstall i zatwierdzi przyciskiem ENTER. Uwaga: Po poprawnym zainstalowaniu rozszerze mona nimi zarzdza za pomoc opcji Run/Stop. System Update (Aktualizacja oprogramowania) - Aby dokona aktualizacji oprogramowania za pomoc pamici USB naley: 1) Skopiowa plik install.img do katalogu glównego pamici USB, a nastpnie umieci urzdzenie USB w gniedzie USB HOST odtwarzacza. 2) Nacisn przycisk ENTER aby zatwierdzi operacj. HDD Format (Formatowanie dysku twardego) - Opcja umoliwia sformatowanie wbudowanego dysku twardego. / RIGHT Select filter options: All, Music, Photos, and Movies. zatwierdzenie zaznaczonej pozycji. Wybór plików w menu Browser>HDD. Dodanie wybranych plików do listy odtwarzania. odtwarzania. Szybkie przewijanie wstecz lub do przodu. Wielokrotne naciniecie spowoduje zmian prdkoci przewijania. REPEAT Opcje powtarzania utworu: One (pojedynczy utwór), All (wszystkie), lub Shuffle(odtwarzanie losowe). INFO Wywietla lub chowa pasek informacji podczas odtwarzania utworu. STOP Przerywa odtwarzanie. do poprzedniego/nastpnego zdjcia.. Dowolne obracanie zdjcia. Przyblienie/oddalenie zdjcia. Wywietla lub chowa pasek informacji podczas przegldania zdj. STOP Przerywa przegldanie zdj. Odtwarzanie w zwolnionym tempie. Wielokrotne naciniecie spowoduje zmian prdkoci odtwarzania. FR / FF Szybkie przewijanie wstecz lub do przodu. Wielokrotne naciniecie spowoduje zmian prdkoci przewijania.. PREV / NEXT REPEAT Przejcie do poprzedniego lub nastpnego filmu. Opcje powtarzania: Title (film), All (wszystkie), lub Off (wylczone). ZOOM IN / OUT INFO GOTO A-B Przyblianie/ oddalenie obrazu. Wywietla lub chowa pasek informacji podczas odtwarzania filmu. Przywoluje menu wyszukiwania. do katalogu glównego podczas odtwarzania DVD. Cofnicie odtwarzanego filmu o 10 sekund. Przewinicie odtwarzanego filmu w przód o 30 sekund. STOP Ustawienia napisów. jeden z nich na komputerze. Windows Media Player 11, kliknij Library -> Add Library -> Advanced Options aby doda lub usun pliki z biblioteki. - Kliknij Library -> Media Sharing, aby przyznawa lub odmawia dostpu urzdze do biblioteki mediów. Kliknij Allow aby przyzna dostp odtwarzaczowi Odtwarzanie Mediów Strumieniowych - Podlcz odtwarzacz do sieci domowej (LAN lub WLAN). - Uruchom menu Browser - > UPnP na odtwwarzaczu, wybierz serwer UPnP i wcinij ENTER. - Moesz przeglda bibliotek udostpnian przez Windows Media Player 11. Uwaga: Upewnij si, e odtwarzacz oraz komputer s w tej samej sieci lokalnej oraz podsieci. Firewalle mog zaklóca komunikacj odtwarzacza z komputerem. Otwórz porty rcznie oraz dodaj odtwarzacz do listy,,zaufanych urzdze", lub tymczasowo wylcz firewall. 4.7 Usuwanie i Zmiana Nazw Plików Podczas nawigacji w menu przegldarki, mona uy przycisku MENU aby otworzy menu kontekstowe, które umoliwia zmian nazwy oraz usuwanie plików. Uyj przycisków GÓRA / DÓL aby wybra Return (powrót), Rename (zmie nazw), oraz Delete (usu). Wcinij ENTER aby potwierdzi. 4.8 Obsluga Playlisty Odtwarzacz obsluguje funkcj, która umoliwia dodanie zawartoci Twoich ulubionych plików do playlisty (Wszystkie,Muzyka, Obrazy, Filmy) oraz odtworzenie ich w dowolnym momencie Dodawanie Plików do Playlisty Wybierz plik do dodania, przycinij SELECT. Plik zostanie oznaczony. Wcinij CONFIRM aby zatwierdzi. Pojawi si napis `Add selects to list' (dodaj wybór do listy). Mona wybra wiele plików. Patrz ilustracj poniej Przegldanie Playlist Wcinij GÓRA / DÓL aby wybra Play List w menu przegldarki. Wcinij LEWA / PRAWA aby wybra pomidzy All, Music, Photos, lub Movies. Wcinij ENTER aby zatwierdzi. Program przeniesie Ci do playlisty. W celu usunicia pliku z playlisty, wybierz SELECT aby go zaznaczy. Wcinij CONFIRM aby zatwierdzi. 5. Bblioteka Mediów Dziki zaawansowanej wyszukiwarce, menu biblioteki umoliwia odnajdywanie i przegldanie plików multimedialnych zapisanych na dysku twardym. Aby otworzy menu biblioteki wybierz ikon Library w ekranie glównym. 5.1 Biblioteka Muzyki Uyj przycisków lewa / prawa na pilocie zdalnego sterowania aby wybra zakladk Music. Wcinij góra / dól aby wybra Update (aktualizacja), Search (wyszukaj), All (wszystkie), Artist (wykonawca), Genre (gatunek) oraz Album. Wcinij enter aby zatwierdzi. Update Wybierz, aby zaktualizowa oraz zsynchronizowa cal muzyk zapisan na dysku z bibliotek. Search Wybierz, aby wyszuka plik muzyczny po nazwie. Uyj przycisków nawigacyjnych aby wybra. Wcinij enter aby potwierdzi. Wybierz OK i wcinij enter, a pliki zostan wywietlone na ekranie. All Wybierz aby wywietli wszystkie pliki muzyczne. Artist Wybierz aby wyszuka pliki muzyczne po Wykonawcy. Wcinij góra / dól aby wybra wykonawc i wcinij enter aby potwierdzi. Genre Wybierz aby wyszuka pliki muzyczne w zalenoci od Gatunku. Wcinij góra / dól aby wybra gatunek i wcinij enter aby potwierdzi Album Wybierz aby wyszuka pliki muzyczne po Albumach. Wcinij góra / dól aby wybra album i wcinij enter aby potwierdzi Quick-Search Mona take wcisn klawisz prawy aby wywietli pasek Szybkiego Wyszukiwania. Wcinij góra / dól aby wybra znaki na pasku Szybkiego Wyszukiwania i wcinij enter aby zatwierdzi. przycisk lewy aby usuwa znaki. Wcinij wstecz aby zamkn pasek Szybkiego Wyszukiwania Biblioteka Obrazów Uyj przycisków lewa / prawa aby wybra zakladk Photos. Wcinij góra / dól aby wybra Update (aktualizacja), Search (wyszukaj), All (wszystkie), Artist (wykonawca), Genre (gatunek) oraz Album. Wcinij enter aby zatwierdzi. Update Wybierz, aby zaktualizowa oraz zsynchronizowa wszystkie obrazy zapisan na dysku z bibliotek. Search Wybierz, aby wyszuka plik obrazu po nazwie. Uyj przycisków nawigacyjnych aby wybra. Wcinij enter aby potwierdzi. Wybierz OK i wcinij enter, a pliki zostan wywietlone na ekranie.. All Wybierz aby wywietli wszystkie obrazy. Date Wybierz, aby wyszuka plik obrazu wedlug daty. Wcinij góra / dól aby wybra wykonawc i wcinij enter aby potwierdzi. Quick-Search Mona take wcisn klawisz prawy aby wywietli pasek Szybkiego Wyszukiwania. Wcinij góra / dól aby wybra znaki na pasku Szybkiego Wyszukiwania i wcinij enter aby zatwierdzi. Obrazy zaczynajce si od wybranych znaków zostan wywietlone na górze. Wcinij przycisk lewy aby usuwa znaki. Wcinij wstecz aby zamkn pasek Szybkiego Wyszukiwania. 5.3 Biblioteka Filmów Uyj przycisków lewa / prawa aby wybra zakladk Movies. Twoja instrukcja użytkownika EMTEC ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY MOVIE CUBE HDD S120H

15 Wcinij góra / dól aby wybra Update (aktualizacja), Search (wyszukaj), All (wszystkie), Actor (aktor), Genre (gatunek) oraz Year (rok). Wcinij enter aby zatwierdzi. enter aby potwierdzi. Wybierz OK i wcinij enter, a pliki zostan wywietlone na ekranie. przycisk lewy aby usuwa znaki. do nastpnego kroku. Krok 1: Wybierz urzdzenie ródlowe oraz docelowe. - Krok 2: Wybierz pliki do skopiowania. - Krok 3: Wybierz katalog docelowy przechowania plików. Pierwsze uruchomienie menu Net Radio moe trwa nieco dluej, gdy program musi pobra dane z Internetu. Nawigacja menu Przycisk GÓRA/DÓL Funkcja Przesunicie kursora w gór/dól aby wybra stacj, kanal oraz gatunek. Strona w gór/dól. Zatwierd przejcie do menu. Dodaj/Usu zaznaczon stacj z Ulubionych. Rozpocznij odtwarzanie po wybraniu kanalu. Zatrzymaj odtwarzanie. Powrót do poprzedniego menu. PREV / NEXT ENTER MENU PLAY STOP RETURN Station (stacja) - Wszystkie pobrane stacje zostan wyszczególnione w menu. Mona wyszuka stacj w zalenoci od rodzaju lub lokalizacji. Genre(rodzaj): Za pomoc tego menu moesz wyszukiwa stacje w zalenoci od gatunku (muzyka, wiadomoci, nauka, etc.). Lokacja: Tu moesz wyszuka stacj w zalenoci od kraju. Favorite (ulubione) W tym menu mona zapisa ulubione stacje radiowe Serwer Sieci WWW oraz BitTorrent Serwer WWW (unicgi) Serwer sieci web zwany,,neighbor Web" zostal zaimplementowany w odtwarzaczu. - Polcz odtwarzacz do sieci domowej (LAN or WLAN). - Uzyskaj adres IP odtwarzacza za pomoc menu SETUP -> NETWORK. - Wpisz adres IP (n.p., ) w pasku adresu Internet Explorera na komputerze PC. W ten sposób uzyskasz dostp do serwera WWW na komputerze PC. Uwaga: Patrz Informacje o Rozszerzeniach w rozdziale `3. 4 Zmiana Ustawie Systemowych', i upewnij si, e wszelkie powizane pakiety `btpd', `samba' oraz `unicgi' zostaly zainstalowane i uruchomione Zarzdzanie Kontami Kliknij Account Management na stronie glównej Neighbor Web. - - Strona ta umoliwi ustawienie hasla dostpu do Neighbor Web. Uwaga: Haslo zostanie zatwierdzone gdy opcja Login Control jest wlczona. Patrz Login Control w rozdziale `3.4 Zmiany Ustawie Systemowych" aby dowiedzie si wicej. Domylna nazwa uytkownika to `admin', domylne haslo to `123' Odwied Ssiada (samba / funkcja NAS) Kliknij Visit Neighbor na stronie glównej Neighbor Web. Teraz moesz przeglda, edytowa oraz kopiowa pliki z/do twardego dysku odtwarzacza. 8.4 BitTorrent Download (btpd) BitTorrent jest protokolem wymiany plików peer-to-peer wykorzystywanym w celu dystrybucji duych iloci danych za porednictwem Internetu. Narzdzie BitTorrent (btpd BitTorrent Protocol Daemon) zostalo zaimplementowane w odtwarzaczu (Patrz Informacje o Rozszerzeniach w rozdziale `3.4 Zmiana Ustawie Systemowych' aby uzyska informacje na temat instalacji oraz deinstalacji btpd). Klient BitTorrent btpd uruchamia daemon (proces dzialajcy w tle), który mona dostosowa za pomoc serwera Web. Kliknij BitTorrent Download na stronie glównej Neighbor Web, aby przej do strony pobierania BitTorrent Dodaj nowy torrent - Kliknij Add new torrent na stronie pobierania BitTorrent. - Kliknij Browse aby wysla plik torrent i kliknij Yes aby potwierdzi Zarzdzanie pobieraniem Strona Pobierania BitTorrent umoliwia uruchomienie, zatrzymanie, usunicie torrentów, ustawienie priorytetów oraz podgld statusu pobierania. - Kliknij Start aby rozpocz pobieranie. Kliknij Stop aby przerwa pobieranie. Kliknij Delete aby usun torrent. Kliknij Refresh aby odwiey status. Kliknij strzalk w dól aby obniy priorytet wybranego torrenta. Kliknij strzalk w gór aby zwikszy priorytet wybranego torrenta Settings Kliknij Setting na stronie Pobierania BitTorrent aby otworzy Ustawienia. Korzystajc ze strony Ustawie BitTorrent moesz skonfigurowa nastpujce ustawienia. - Ustawi maksymaln prdko pobierania. - Ustawi maksymaln prdko wysylania. - Ustawi czas bezczynnoci przed rozpoczciem kolejnego pobierania. - Ustawi czas seedowania (udostpniania). - Ustawi automatyczne usunicie zakoczonego torrenta. - Ustawi maksymaln ilo zada pobierania. 9. Aktualizacja Firmware Firmware jest to system operacyjny, który zostal zainstalowany na urzdzeniu. Aktualizacje Firmware mog zawiera nowe funkcje, udoskonalenia oraz rozwizywa problemy ze sprztem. Aby dowiedzie si wicej, zapoznaj si z Aktualizacj Systemu w rozdziale ` Zmiana Ustawie Systemowych'. 10. Aneks 10.1 Specyfikacje I/O WSPIERANE INTERFEJSY: USB 2.0 HOST 2 zlcza (kompatybilne z USB 1.1) Gniazdo Memory Card (obsluguje SD/MMC/MS/MS Pro) Zlcze composite (CVBS) A/V jack Zlcze component Y/Pb/Pr jack Interfejs HDMI V1.3 Jack optyczny S/PDIF Gniazdo wejciowe DC 5V OBSLUGIWANE SYSTEMY PLIKÓW: FAT32/NTFS/EXT3 CONTENT FORMATS SUPPORTED: AVI/MKV/TS/MPG/MP4/MOV/VOB/ISO/IFO/DAT/WMV/ASF/RM/RMVB/FLV, w rozdzielczoci do 720p/1080i/1080p MP3/OGG/WMA/WAV/AAC/FLAC HD JPEG/BMP/GIF/TIF/PNG OBSLUGIWANE KODEKI WIDEO: MPEG-1 HD MPEG-2 HD MPEG-4 SP/ASP/AVC (H.264) WMV9 (VC-1) RealNetworks (RM/RMVB) 8/9/10, do 720p OBSLUGIWANE KODEKI AUDIO: MP2/3, OGG Vorbis, WMA (DRM, oraz Advanced Profile nie s obslugiwane), PCM, LPCM, MS-ADPCM, LC-AAC, HE-AAC, COOK, RA-Lossless OBSLUGIWANE FORMATY NAPISÓW: SRT, SMI, SSA, ASS, IDX/SUB, SUB FUNKCJE SIECIOWE Ethernet 10/100Mbps b/g/n WLAN, do 300Mbps (obslugiwane przez opcjonaln kart sieciow WLAN USB) Note: The specifications and design of this product are subject to change without notice Pytania i Odpowiedzi Pytanie 1. Gdy próbuj odlczy urzdzenie USB, otrzymuj bld,,the device `Generic volume' cannot be stopped right now. Try stopping the device again later.", co mam zrobi? Odpowied: Zamknij wszelkie programy, które mog korzysta z danych na odtwarzaczu, wlcznie z Windows Explorerem. Jeli nadal otrzymujesz bld, zamknij wszystkie programy i poczekaj 20 sekund, a nastpnie spróbuj ponownie uy zielonej strzalki. Jeeli nadal bld si pojawia, wylcz odtwarzacz i odlcz kabel USB. Pytanie 2. Znajduj nowe nazwy plików oraz katalogów, których nie utworzylem lub posiadaj one dziwne nazwy skladajce si z losowych znaków. Odpowied: Prawdopodobnie tablica alokacji plików (FAT) odtwarzacza zostala uszkodzona. Moglo si to zdarzy w wypadku wylczenia odtwarzacza (np. ze wzgldu na rozladowanie baterii) podczas zapisu lub odczytu na dysku za pomoc interfejsu USB. Systemy Windows oraz MacOS czsto zapisuj dodatkowe pliki, np. finder.def lub System Volume Info. Jest to normalne i nie powoduje uszkodzenia odtwarzacza. Pytanie 3. Wykorzystalem odtwarzacz do transferu plików pomidzy dwoma komputerami. Czy defragmentacja dysku twardego odtwarzacza moe go uszkodzi? Odpowied: Defragmentacja dysku moe si okaza przydatna po przeprowadzeniu wielokrotnych transferów plików wykorzystujc odtwarzacz. Twoja instrukcja użytkownika EMTEC ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY MOVIE CUBE HDD S120H

16 Operacja ta nie powoduje uszkodzenia odtwarzacza. Upewnij si przy tym, e adne inne programy nie s uruchomione podczas defragmentacji. Upewnij si, e podczas procedury odtwarzacz jest zasilany za pomoc zewntrznego zasilacza. Pytanie 4. Moje pliki zniknly z odtwarzacza. Odpowied: Upewnij si, e przegldasz pliki korzystajc z odpowiedniego trybu przegldarki, a odpowiednie filtry zostaly zastosowane (Obrazy, Muzyka, Filmy). Pytanie 5. Czemu podczas uruchamiania telewizor pokazuje migajcy obraz, niebieski ekran lub wygaszacz ekranu? Odpowied: Jest to normalne. Podczas uruchamiania systemu, ustawia on odpowiednie parametry aby wywietli prawidlowy obraz na telewizorze. W trakcie inicjalizacji telewizor odbiera nieprawidlowe sygnaly co powoduje niestabilno, miganie. Niektóre telewizory wykryj procedur jako brak sygnalu i wywietl niebieski ekran lub wygaszacz ekranu. Pytanie 6. Czemu, gdy zmieniam obraz na Y/Pb/Pr 480p, 576p, 720p, 1080i, i 1080p, telewizor wywietla rozmazany obraz? Odpowied: Sprawd czy telewizor obsluguje sygnal Y/Pb/Pr 480p, 576p, 720p, 1080i, oraz 1080p, Jeeli telewizor tego nie obsluguje, uyj sygnalu A/V. W tym celu wcinij przycisk TV SYSTEM na pilocie zdalnego sterowania, a nastpnie ustaw sygnal wejciowy na NTSC lub PAL. Pytanie 7. Czemu nie ma dwiku gdy uywam wyjcia Y/Pb/Pr component? Odpowied: Wyjcie Y/Pb/Pr przenosi jedynie sygnal wideo nie zawiera sygnalu audio. Podczas stosowania wyjcia Y/Pb/Pr, uyj zlcza A/V OUT lub S/PDIF. Pytanie 8. Nie mog otrzyma nazwy SSID. Ekran wywietla: `Can't get any SSID!!' Odpowied: Gdy karta sieciowa WLAN zostanie podlczona do odtwarzacza musi uplyn pewien czas nim si ona zainicjalizuje. Poczekaj 1-2 minuty i spróbuj odwiey ponownie list SSID. Pytanie 9. Nie mog odnale plików udostpnionych na komputerze poprzez menu Browser>Network. Odpowied: Sprawd nastpujce ustawienia: 1) 2) 3) 4) 5) Podlcz odtwarzacz do sieci i uzyskaj adres IP; Wlcz NetBIOS protokolu TCP/IP w komputerze. Sprawd ustawienia firewalla w komputerze; Uaktywnij konto Gocia; Udostpnij odpowiednie katalogi na komputerze i upewnij si, e,,wszyscy" lub,,go" posiadaj do nich prawa dostpu. Pytanie 10. Skonfigurowalem wszystko odpowiednio, ale jednak nadal nie mog korzysta z funkcji bezprzewodowych ani UpnP. Odpowied: Czy korzystasz z firewalla takiego jak Norton Internet Security, McAfee Personal Fiewall, ZoneAlarm, etc., lub wbudowanego firewalla Windows XP? (Pamitaj, e Service Pack 2 dla Windows XP automatycznie aktualizuje firewall i domylnie go uruchamia). Jeeli posiadasz firewall, musi on zosta odpowiednio skonfigurowany, tak aby zawiera wyjtki, które umoliwi komunikacj z sieci i odtwarzaczem. Aby sprawdzi czy firewall ogranicza komunikacj w sieci (wraz z PING oraz dostpem do udostpnionych katalogów), spróbuj wylczy go i ponownie spróbowa polczenia. Jeeli mona si polczy podczas gdy firewall jest wylczony, oznacza to, e naley doda odtwarzacz do listy,,urzdze zaufanych" lub skonfigurowa firewall tak aby uzyska dostp do sieci wewntrznej. W ostatecznoci naley wylczy firewall na czas pracy z odtwarzaczem, a nastpnie uruchomi go ponownie po zakoczeniu.. Pytanie 11. Korzystam z karty sieciowej Wi-Fi n z routerem bezprzewodowym n. Czemu prdko jest wywietlana jako 54Mbps zamiast 300Mbps? Odpowied: Standard IEEE n nie zezwala na korzystanie z szyfrowania WEP ani TKIP. Jeeli korzystasz z tych metod szyfrowania (np. WEP, WPA-TKIP), transfer danych spadnie do 54 Mbps. Moesz skontaktowa si z producentem urzdzenia AccessPoint aby zaktualizowa jego firmware, lub spróbowa innej metody szyfrowania (WPA2-AES lub WPA2-TKIP). Mona te skonfigurowa profil bez szyfrowania, jednak ta opcja nie jest zalecana. Pytanie 12. Gdzie znajd pliki.torrent sluce do pobierania za pomoc protokolu BitTorrent? Odpowied: W Internecie znajduje si wiele serwisów z torrentami. Naley zwraca uwag na zawarto pobieranych plików oraz ich wykorzystanie, które moe spowodowa naruszenie praw autorskich oraz lokalne prawo. Forum dyskusyjne na temat Movie Cube, gdzie mozna znale odpowiedzi na pytania zwizane z obslug wszystkich modeli znajduje si pod adresem: Prawa autorskie i znaki handlowe. Prawa autorskie. Wszelkie prawa zastrzeone. adna cz niniejszej instrukcji nie moe by powielana, magazynowana ani przesylana w adnej formie, rodkami elektronicznymi, mechanicznymi, kserowana, nagrywana ani kopiowana innymi sposobami bez wczeniejszej pisemnej zgody posiadacza praw autorskich. Zgodnie z ustaw o prawie autorskim, adne zapisane dane nie mog zosta wykorzystane inaczej ni dla wlasnych celów rozrywkowych, bez zgody posiadacza praw autorskich. Znaki handlowe Microsoft i Windows s zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft Corporation. Wszystkie pozostale znaki handlowe nale do ich wlacicieli Gwarancja Gwarancja nie pokrywa: - Zdarze losowych takich jak poar lub wyladowania elektryczne. - Zniszcze powstalych w wyniku nieautoryzowanych napraw, manipulacji lub wypadku. - Zniszcze powstalych w bldnego uytkowania lub zaniedbania/ - Naprawy urzdzenia które zostalo zmodyfikowane, zespolone z innym produktem, lub bylo wykorzystywane w celach instytucjonalnych lub komercyjnych. - Utraty przez klienta: oprogramowania, informacji lub danych. - Nastpstw bldnej obslugi lub instalacji Postanowienia GPL This product contains Free Software which is licensed under the GNU General Public License, Version 2 (GPL). You will find hereinafter a copy of the GPL license text. We offer, valid for at least three years, to send to you the source code of the GPL-software. Please contact us at Dexxon Data Media GPL Source department at or You may also download the source code here emtec.eu GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION 0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification". ) Each licensee is addressed as "you". Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does. 1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program. Twoja instrukcja użytkownika EMTEC ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY MOVIE CUBE HDD S120H

Twoja instrukcja użytkownika EMTEC DYSK TWARDY MOVIE CUBE K120 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2377462

Twoja instrukcja użytkownika EMTEC DYSK TWARDY MOVIE CUBE K120 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2377462 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla EMTEC DYSK TWARDY MOVIE CUBE K120. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla EMTEC

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EMTEC MULTIMEDIA PLAYER N200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2377467

Twoja instrukcja użytkownika EMTEC MULTIMEDIA PLAYER N200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2377467 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla EMTEC MULTIMEDIA PLAYER N200. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla EMTEC MULTIMEDIA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy transmiter WiFi/HDMI (HDMI Stick)

Bezprzewodowy transmiter WiFi/HDMI (HDMI Stick) Bezprzewodowy transmiter WiFi/HDMI (HDMI Stick) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowego transmitera. Dzięki niemu można przesyłać ekran ze smartfona do telewizora. Oglądaj ulubione filmy,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EMTEC MOVIE CUBE V800H http://pl.yourpdfguides.com/dref/2377466

Twoja instrukcja użytkownika EMTEC MOVIE CUBE V800H http://pl.yourpdfguides.com/dref/2377466 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla EMTEC MOVIE CUBE V800H. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Smartfon SP-2X.SLIM Dual Core 4.0

Smartfon SP-2X.SLIM Dual Core 4.0 Smartfon SP-2X.SLIM Dual Core 4.0 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup smartfona z system operacyjny Android 4.2. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna bezprzewodowa kamera IP HD. 7links IPC-260.HD

Wewnętrzna bezprzewodowa kamera IP HD. 7links IPC-260.HD Wewnętrzna bezprzewodowa kamera IP HD 7links IPC-260.HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wewnętrznej bezprzewodowej kamery IP. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LHD76

Instrukcja obsługi LHD76 Instrukcja obsługi LHD76 1. Wprowadzenie LHD76 jest to urządzenie, które umożliwia konwersję sygnału pobranego z portu USB lub portu karty SD na HDMI. Posiada wyjście HDMI 1080p, umożliwiające podłączenie

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Umowa serwisu programu komputerowego RS-ANAKONDA zawarta w dniu... 200... roku, pomiędzy:

Umowa serwisu programu komputerowego RS-ANAKONDA zawarta w dniu... 200... roku, pomiędzy: Umowa serwisu programu komputerowego RS-ANAKONDA zawarta w dniu... 200... roku, pomiędzy: a 1. Record System Jan Raburski z siedzibą w Radzyminie, ul. Konopnickiej 11, NIP 526-101-20-74, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

A3050 EU WiFi APP_IB_04215A-00_PL.indd 1 2013-10-30 10:29:41

A3050 EU WiFi APP_IB_04215A-00_PL.indd 1 2013-10-30 10:29:41 A3050 EU WiFi APP_IB_04215A-00_PL.indd 1 2013-10-30 10:29:41 Funkcje sieciowe klimatyzatora SMART Wygodne sterowanie przy użyciu aplikacji Smart A/C w smartfonie! Aplikacja Smart A/C umożliwia łatwe i

Bardziej szczegółowo

A3050 ZE WiFi APP_IB_04218A-00_PL.indd 1 2013-11-15 19:48:40

A3050 ZE WiFi APP_IB_04218A-00_PL.indd 1 2013-11-15 19:48:40 A3050 ZE WiFi APP_IB_04218A-00_PL.indd 1 2013-11-15 19:48:40 Funkcje sieciowe klimatyzatora SMART Wygodne sterowanie przy użyciu aplikacji Smart A/C w smartfonie! Aplikacja Smart A/C umożliwia łatwe i

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Multimedialny odtwarzacz Full HD. Blade. Instrukcja obsługi. www.evolve.cz

Multimedialny odtwarzacz Full HD. Blade. Instrukcja obsługi. www.evolve.cz Multimedialny odtwarzacz Full HD Blade Instrukcja obsługi www.evolve.cz 1. Wstęp 1.1 Uwagi 1.2.1 Zalecenia Temperatura w czasie użytkowania od +5 C do +35 C 1.2.2 Uwagi dotyczące twardego dysku Odtwarzacz

Bardziej szczegółowo

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji Spis treści V1.0 Rozdział1: Instalacja karty telewizyjnej DVD MAKER USB2.0...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TRENDNET TEW-432BRP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TRENDNET TEW-432BRP

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at www.philips.com/welcome BDP3150 PL Register your product and get support at EN User manual BDP3150 PC & Mac www.philips.com/welcome BDP3150 1 VIDEO HDMI ( ) COAXIAL

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Instalacja w Windows 2000 i XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

Wersja polska. Wstęp. Instalacja w Windows 2000 i XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Instalacja w Windows 2000 i XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS

Wersja polska. Instalacja w Windows 2000 i XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS Instalacja w Windows 2000 i XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS Podłącz SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS do wolnego portu USB w komputerze. Windows automatycznie wykryje urządzenie, pojawi

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Połączenie sieciowe: Jak dodać wyjątki do zapory Windows (Windows Firewall)

Połączenie sieciowe: Jak dodać wyjątki do zapory Windows (Windows Firewall) Połączenie sieciowe: Jak dodać wyjątki do zapory Windows (Windows Firewall) DOTYCZY: Operacje drukarki, przewodowa/bezprzewodowa/współdzielona sieć. Windows XP, Windows Vista, Windows 7. WYJAŚNIENIE: Korzystając

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Media Center with LAN. Niniejsze urządzenie jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym obsługującym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START Instalacja sterowników Włóż do napędu CD-ROM dołączoną do urządzenia płytę CD. Jeśli po chwili nie uruchomi się automatycznie program z opcjami instalacyjnymi to uruchom

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Instrukcja obsługi Nr produktu: 971873 Przegląd funkcji FRITZ!WLAN Repeater poszerza zakres sieci bezprzewodowej. Aby poszerzyć sieć bezprzewodową, FRITZ!WLAN

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver)

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Copyright 2004 Hewlett-Packard Company Wersja 1.6 Wstp Instant Support

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

KiSS DP-1100 Compact DVD & Media Player

KiSS DP-1100 Compact DVD & Media Player english KiSS DP-1100 Compact DVD & Media Player Official DivX Certified TM with optimized playback for high definition TV w w w. k i s s - t e c h n o l o g y. c o m KiSS Technology - 2005 - P/N: 710000300

Bardziej szczegółowo

Technaxx * Instrukcja obsługi Easy IP-Cam Lamp FullHD TX-58

Technaxx * Instrukcja obsługi Easy IP-Cam Lamp FullHD TX-58 Technaxx * Instrukcja obsługi Easy IP-Cam Lamp FullHD TX-58 (Kamera do podstawie lampy E27) Jeśli urządzenie jest zgodny z wymaganiami norm określonych dyrektywą Rady R&TTE 1999/5/WE. Deklarację zgodności

Bardziej szczegółowo

Możliwości odtwarzaczy Hyundai MBox. Sprzedaż odtwarzaczy multimedialnych na świecie. (w tyś. szt.)

Możliwości odtwarzaczy Hyundai MBox. Sprzedaż odtwarzaczy multimedialnych na świecie. (w tyś. szt.) Możliwości odtwarzaczy Hyundai Sprzedaż odtwarzaczy multimedialnych na świecie (w tyś. szt.) (dane na rok 2010 i następne opierają się na analizie rynku przeprowadzonej przez analityków firmy Hyundai)

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Multimedialny odtwarzacz Full HD. miniblade. Instrukcja obsługi. www.evolve.com.pl

Multimedialny odtwarzacz Full HD. miniblade. Instrukcja obsługi. www.evolve.com.pl Multimedialny odtwarzacz Full HD miniblade Instrukcja obsługi www.evolve.com.pl 1. Wstęp 1.1 Uwaga 1.1.1 Zalecenia Temperatura w czasie użytkowania od +5 C do +35 C 1.1.2 Inne Jeśli odtwarzacz zostanie

Bardziej szczegółowo

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START Instalacja sterowników Włóż do napędu CD-ROM dołączoną do urządzenia płytę CD. Jeśli po chwili nie uruchomi się automatycznie program z opcjami instalacyjnymi to uruchom

Bardziej szczegółowo

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP 2 1 Wstęp 1.1 Wymagania systemowe Minimalne wymagania systemowe niezbędne do używania adaptera USB. Komputer PC wyposażony w interfejs

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual Hippo Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

YA-S10. Instrukcja Obsługi. Urządzenie do korekcji geometrycznej

YA-S10. Instrukcja Obsługi. Urządzenie do korekcji geometrycznej Urządzenie do korekcji geometrycznej Pl YA-S10 Instrukcja Obsługi Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia korekcji geometrycznej i systemu projektora należy się zapoznać ze środkami ostrożności zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Przewodnik konfiguracji sieci bezprzewodowej NPD4759-00 PL

Przewodnik konfiguracji sieci bezprzewodowej NPD4759-00 PL Przewodnik konfiguracji sieci bezprzewodowej NPD4759-00 PL Sprawdzanie sieci Sprawdź ustawienia sieciowe komputera, a następnie wybierz kolejny krok. Postępuj zgodnie z instrukcjami dla środowiska, w którym

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000 Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX1000 Sterownik CX1000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 GRABBER

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 GRABBER 1. Opis produktu Zawiera on najnowszy multimedialny cyfrowy chipset audio-wideo obsługujący kodowanie wideo oraz audio. Wbudowana ulepszająca technologia wielomianowa audio-wideo z wysoką zdolnością anty-interferencyjną.

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents Uywanie licencji typu Standalone Language Japanese Using a Standalone License Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Pierwsza aktywacja Ponowna aktywacja Praca bez dostpu do

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

NP3300

NP3300 www.philips.com/welcome NP3300 2 2 NP3300 5 Opis 6 11 sterowania 11 12 lub sieci przewodowej 13 32 Tryby odtwarzania 32 Ustawienia pokazu slajdów 33 Ustawienia sieci 37 Lokalizacja i strefa czasowa 37

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 NSA310 + 500 GB HDD 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.22 Wydanie 2, 1/2012 Gdzie znaleźć certyfikaty zgodności:

Bardziej szczegółowo

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 Wireless Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji TV-IP301 TV-IP301W

Szybki przewodnik instalacji TV-IP301 TV-IP301W Szybki przewodnik instalacji TV-IP301 TV-IP301W Spis treści Polski... 1 1. Zanim zaczniesz... 1 2. Instalacja sprzętu... 2 3. Konfiguracja kamery internetowej... 3 Rozwiązanie problemów... 5 Wersja 05.05.2006

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

DVD9325 Nr produktu

DVD9325 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI DVD9325 Nr produktu 000374233 Strona 1 z 11 Funkcje przycisków Urządzenie główne 1. Slot karty 2. POWER ON/OFF 3. Wejście słuchawek 4. Wejście koncentryczne 5. AV-OUT 6. Wejście USB

Bardziej szczegółowo

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF MP4 FY535D Cechy urządzenia: 3,0" wysokiej przejżystości ekran TFT, rozdzielczość 480x240 TFT Odtwarzanie video: Wsparcie formatów video: RM, RMVB, 3GP, MP4, AVI, WMV, MOV, FLV, MPG, MPEG, DAT itp Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

4 kanałowy rejestrator NVR. Szybka instrukcja obsługi!

4 kanałowy rejestrator NVR. Szybka instrukcja obsługi! 4 kanałowy rejestrator NVR. Szybka instrukcja obsługi! 1 A. SPECYFIKACJA TRYB PRACY WYWIETLANE KANAŁY ROZDZIELCZO IP KAMERY LICZBA WYWIETLANYCH KL/S VIDEO Triplex Maksymalnie 4 kanały do 1600 x 1200 (2

Bardziej szczegółowo

LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps

LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps 802.11n na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

inode instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0

inode instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0 instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0 2014 ELSAT 1. Instalowanie sterownika USB dla adaptera BT4.0 Oprogramowanie do obsługi inode na komputery PC z Windows wymaga współpracy z adapterem obsługującym

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Instalacja w Windows XP i Vista

Wersja polska. Instalacja w Windows XP i Vista LW311 adapter bezprzewodowej magistrali LAN 300 Mbps Sweex Nie narażać urządzenia na działanie skrajnie wysokich ani skrajnie niskich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

3rd IRIVER STORY STORY HD USER GUIDE

3rd IRIVER STORY STORY HD USER GUIDE 3rd IRIVER STORY STORY HD USER GUIDE SPIS TREŚCI 01 Rozpoczęcie pracy 03 Dodatkowe informacje Elementy składowe Rozmieszczenie elementów sterujących Zarządzanie energią Podłączanie urządzenia Używanie

Bardziej szczegółowo

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji IEEE 802.11b/g Asmax Wireless LAN USB Adapter Instrukcja instalacji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 WL-8313-8314 10.2005 >>>Dane techniczne. Produkt Bezprzewodowa karta sieciowa PCI 54 Mbps. Model WL-8313 / WL-8314 Interfejs zgodny z PCI 2.2 Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo