REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2013 Dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi z dnia 23 września 2013 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin Organizacyjny określa strukturę wewnętrzną Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi, zasady jej funkcjonowania oraz zakresy i zasady działania stanowisk samodzielnych Ilekroć w Regulaminie Organizacyjnym jest mowa o: a) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi, b) wicedyrektorach - należy przez to rozumieć wicedyrektora ds. ogólnokształcących oraz wicedyrektora ds. artystycznych, c) szkole - należy przez to rozumieć Ogólnokształcącą Szkołę Baletową im. Feliksa Parnella w Łodzi Organem prowadzącym Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. 2. Szkoła jest jednostką budżetową. 3. Szkoła jest pracodawcą dla zatrudnionych w niej pracowników. 4. Działalnością szkoły kieruje dyrektor. 5. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 6. Szkoła ma swoją siedzibę w Łodzi przy ulicy Wrocławskiej 3/5 7. Strukturę organizacyjną szkoły (schemat organizacyjny) przedstawia Załącznik nr 1 do regulaminu. 8. Strukturę organizacyjną rady pedagogicznej przedstawia Załącznik nr 2 do regulaminu. ROZDZIAŁ II Wykaz stanowisk tworzących strukturę organizacyjną szkoły 4 1. Na strukturę organizacyjną szkoły składają się następujące stanowiska: Kadra kierownicza 1. Dyrektor szkoły. 2. Zastępca dyrektora ds. ogólnokształcących 3. Zastępca dyrektora ds. artystycznych 4. Kierownik sekcji muzycznej Pracownicy pedagogiczni: 5. nauczyciele 6. pedagog szkolny 7. psycholog szkolny 8. nauczyciel bibliotekarz Pracownicy administracji: 9. główny księgowy 10. kierownik gospodarczy 11. sp. ds. sekretariatu 12. sp. ds. uczniów 13. referent 14. referent ds. organizacyjnych 15. sp. ds. płac i księgowości 16. sp. ds. zamówień publicznych i księgowości 17. sp. ds. kadr i BHP 18. sp. ds. kadr pracowników pedagogicznych 19. sp. ds. żywienia 20. sp. ds. fizjoterapii 21. radca prawny 22. sp.ds. inwestycji i remontów 23. sp. ds. muzycznych 24. lekarz 25. intendent/kasjer 26. magazynier Pracownicy obsługi 27. woźny 28. sprzątaczka 29. szatniarka 30. konserwator 31. stroiciel 32. krawcowa 33. szewc 34. kucharka 35. pomoc kuchenna 36. dozorca 37. portier 2. Dyrektor może powierzyć pracownikowi szkoły posiadającemu wymagane kwalifikacje wykonywanie funkcji szkolnego doradcy zawodowego. 3. Do zadań szkolnego doradcy zawodowego należy w szczególności: 1

2 a) udzielanie uczniom szkoły porad w zakresie możliwości i dalszych kierunków kształcenia oraz wyboru zawodu przy uwzględnieniu ich właściwości psychofizycznych, realiów (dostępnej ofercie) systemu szkolnictwa a także potrzeb rynku pracy, b) udzielanie uczniom szkoły porad w zakresie standardów kontaktowania się z potencjalnymi pracodawcami, sposobów poszukiwania pracy oraz możliwości zawodowych na rynku pracy. ROZDZIAŁ III Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności 5. obowiązujący wszystkich pracowników szkoły: A. wynikających z art. 100 Kodeksu pracy: 1) Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. 2) Pracownik jest obowiązany w szczególności: a) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, b) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, c) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, d) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, e) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, f) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. B. wynikających z art. 211 Kodeksu Pracy: 1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym, 2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych, 3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy, 4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem, 5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich, 6) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie, 7) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. Pracownik ponosi odpowiedzialności za prawidłowe, zgodne z prawem i terminowe wykonywanie powierzonych mu zadań, przestrzeganie określonego czasu pracy i porządku obowiązującego w zakładzie pracy, wykonywanie poleceń przełożonych, przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz innych obowiązków określonych w Kodeksie pracy, ustawie o ochronie danych osobowych, Regulaminie Organizacyjnym i Regulaminie Pracy Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi. 6. Dyrektor Szkoły 1. Dyrektor Szkoły jest przełożonym pracowników jednostki własnej, prowadzi i odpowiada za jej działalność zgodnie z ustaleniami zawartymi w Statucie. 2. Zakres obowiązków 1) Współpracuje z organem prowadzącym szkołę artystyczną oraz organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 2) Realizuje zadania w zakresie kształcenia, m.in.: a. opracowuje arkusz organizacyjny szkoły oraz szkolny plan nauczania b. ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych c. organizuje rekrutację, w tym działania informacyjne i poradnictwo dla kandydatów, d. podejmuje decyzje w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, skreślenia z listy uczniów na podstawie uchwał rady pedagogicznej. 3) Realizuje zadania w zakresie wychowania i opieki, m.in.: a) zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy, b) czuwa nad przestrzeganiem praw dziecka i praw ucznia, c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów, d) tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków, e) współpracuje z placówkami zapewniającymi całodobową opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, zwłaszcza w sprawach dotyczących frekwencji i zachowania uczniów. 4) Realizuje zadania wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego, m.in.: a) bada osiągnięcia edukacyjne uczniów analizuje wyniki sprawdzianów lub egzaminów, 2

3 b) podejmuje stosownie do potrzeb działania naprawcze lub doskonalące w zakresie jakości kształcenia, c) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy, inspiruje do podejmowania innowacji pedagogicznych, d) wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, organizuje szkolenia, narady i konferencje, e) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny pracy nauczycieli i planowania doskonalenia zawodowego. 5) Realizuje zadania wynikające z rozwoju zawodowego nauczycieli. 6) Współpracuje z Radą Pedagogiczną. 7) Zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych. 8) Dyrektor szkoły ponadto: a) kieruje działalnością szkoły, b) podpisuje pisma i dokumenty wysyłane na zewnątrz oraz inne dokumenty wewnątrzszkolne, c) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły, występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki. 3. Zakres uprawnień: 1) Posiada uprawnienia do zaciągania zobowiązań na rzecz Szkoły. 2) Zawiera umowy z kontrahentami. 3) Realizuje zadania w zakresie spraw kadrowych, m.in.: a) zatrudnia i zwalnia nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami i potrzebami realizowanych przez szkołę zadań, b) zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne, c) zwalnia i zatrudnia innych pracowników, d) ustala zadania służbowe i zakresy obowiązków, w tym zakresu czynności i odpowiedzialności materialnej pracowników administracji i obsługi, 4) Reprezentuje szkołę na zewnątrz. 5) Przeprowadzanie kontroli w szczególności: a) prawidłowej realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych, b) prawidłowej realizacji zadań i czynności wszystkich pracowników szkoły, c) przestrzegania dyscypliny pracy, d) realizacji uchwał Rady Pedagogicznej, e) prawidłowości gospodarki finansowej zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym, f) prowadzenie dokumentacji księgowej, g) prowadzenie spraw kadrowych, w tym akt osobowych, h) zgodności wypłat wynagrodzenia z dokumentacją źródłową, i) przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych. j) wykorzystywania urlopów pracowniczych, k) przeprowadzania w szkole zamówień publicznych, l) przestrzegania instrukcji księgowych, obiegu dokumentów, instrukcji kancelaryjnej, m) rozchodowania druków ścisłego zarachowania, terminowości składania sprawozdań, n) zabezpieczenia nośników danych, archiwizacja danych i dokumentów. 4. Zakres odpowiedzialności 1) Jest odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowej realizacji i wykorzystania środków budżetowych, pozabudżetowych, funduszu świadczeń socjalnych, środków specjalnych, 2) Odpowiada za przydzielenie uprawnień i obowiązków w zakresie gospodarki kasowej, finansowej i majątkowej odpowiednim pracownikom adekwatnie do celów i zadań Szkoły. 3) Dyrektor Szkoły odpowiada za całość gospodarki finansowej i majątkowej Szkoły. Dysponuje środkami finansowymi Szkoły zgodnie z jej rocznym planem finansowym i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie planu. 4) Ponosi odpowiedzialność za realizację podstaw programowych i ramowych planów nauczania. 5) Odpowiada za właściwą organizację oraz przebieg sprawdzianów, egzaminów przeprowadzanych w szkole. 6) Odpowiada za przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 7) Odpowiada za przestrzeganie realizacji zadań statutowych szkoły. 7. Zastępca dyrektora ds. ogólnokształcących 1) Zastępca dyrektora ds. ogólnokształcących w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej: a) współdziała z dyrektorem, zastępcą dyrektora ds. artystycznych i kierownikami sekcji w nadzorowaniu i egzekwowaniu realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. b) pełni funkcję zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołanego przez dyrektora szkoły w celu przeprowadzania sprawdzaniu po szkole podstawowej, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. c) współpracuje z nauczycielami i rodzicami - sprawy wychowawcze. 2) Zastępca dyrektora ds. ogólnokształcących w zakresie działalności organizacyjnej: a) tworzenie planu zajęć z przedmiotów ogólnokształcących przy współpracy z zastępcą dyrektora ds. artystycznych i kierownikiem sekcji muzycznej b) nadzorowanie pracy zespołu przedmiotów ogólnokształcących 3

4 c) sprawdza i egzekwuje prawidłowość prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, wymagania edukacyjne, przedmiotowe systemy oceniania) d) przydziela zastępstwa za nieobecnych nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących e) prowadzi rejestr przydzielonych zastępstw na nieobecnych nauczycieli f) sprawuje kontrolę dyscypliny pracy nauczycieli 3) Zastępca dyrektora ds. ogólnokształcących w zakresie nadzoru pedagogicznego: a) obserwuje zajęcia dydaktyczne, wychowawczo-opiekuńcze i realizację innych zajęć realizowanych przez nauczycieli b) sprawowanie nadzoru nad realizacją programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły. 4) Prowadzi księgę informacji o absolwentach szkoły 5) Wykonuje także inne zajęcia i prace zlecane przez dyrektora, związane z realizacją zadań statutowych szkoły, a nie objętych niniejszym zakresem. : 1) Zastępca dyrektora ds. ogólnokształcących zastępuje dyrektora w pełnym zakresie (gdy równocześnie nieobecny jest również zastępca dyrektora ds. artystycznych) w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły. Jest uprawniony do podpisu pism, rachunków, umów oraz innych dokumentów księgowych wewnątrzzakładowych oraz wychodzących na zewnątrz tylko w przypadkach gdy brak decyzji naraziłby szkołę na zobowiązania finansowe lub utratę ciągłości działalności. 2) Zastępca dyrektora ds. ogólnokształcących sprawdza pod względem merytorycznym wypełnione przez nauczycieli druki rozliczeń godzin ponadwymiarowych. 3) Ma prawo wnioskowania o odznaczenia, nagrody dyrektora szkoły, dyplomy uznania dla nauczycieli. 4) Ma prawo do wnioskowania o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom przedmiotów ogólnokształcących. 5) Przeprowadzanie kontroli w zakresie: a) prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, b) prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej, c) prawidłowej organizacji zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, d) realizacji uchwał Rady Pedagogicznej, e) przestrzegania dyscypliny pracy przez nauczycieli, f) przestrzegania przez uczniów i nauczycieli statutu szkoły, g) przestrzegania przez uczniów i nauczycieli przepisów bhp i p/poż, 6) Ma prawo do wnioskowania o ukaranie za łamanie dyscypliny pracy. 1) Odpowiada za przydzielanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących. 2) Odpowiada za przydział dyżurów nauczycieli podczas przerw. 3) Odpowiada za opracowanie planu zajęć dydaktycznych oraz wprowadzanie zmian w planie w razie takich potrzeb. 4) Odpowiada za przygotowanie testów oraz egzaminów próbnych w szkole. 8. Zastępca dyrektora ds. artystycznych 1) Zastępca dyrektora ds. artystycznych w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej: a) współdziała z dyrektorem, zastępcą dyrektora ds. ogólnokształcących i kierownikami sekcji w nadzorowaniu i egzekwowaniu realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. b) pełni funkcję przewodniczącego komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin dyplomowy powoływanego na wniosek dyrektora szkoły przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. c) współpracuje z nauczycielami i rodzicami - sprawy wychowawcze. 2) Zastępca dyrektora ds. artystycznych w zakresie działalności organizacyjnej: a) tworzenie planu zajęć z przedmiotów zawodowych przy współpracy z zastępcą dyrektora ds. ogólnokształcących i kierownikiem sekcji muzycznej b) nadzorowanie pracy zespołu przedmiotów zawodowych. c) sprawdza i egzekwuje prawidłowość prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli (dzienniki zajęć lekcyjnych, nadobowiązkowych, wymagania edukacyjne, przedmiotowe systemy oceniania) d) przydziela zastępstwa za nieobecnych nauczycieli przedmiotów zawodowych e) sprawuje kontrolę dyscypliny pracy nauczycieli 3) Zastępca dyrektora ds. artystycznych w zakresie nadzoru pedagogicznego: a) obserwuje zajęcia dydaktyczne, wychowawczo-opiekuńcze i realizację innych zajęć realizowanych przez nauczycieli b) sprawuje nadzór nad działalnością artystyczną szkoły. 4) Koordynuje działalność i organizację imprez artystycznych. 5) Wykonuje także inne zajęcia i prace zlecane przez dyrektora, związane z realizacją zadań statutowych szkoły, a nie objętych niniejszym zakresem. 1) Zastępca dyrektora ds. artystycznych zastępuje dyrektora w pełnym zakresie w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły. Jest uprawniony do podpisu pism, rachunków, umów oraz innych dokumentów księgowych 4

5 wewnątrzzakładowych oraz wychodzących na zewnątrz tylko w przypadkach gdy brak decyzji naraziłby szkołę na zobowiązania finansowe lub utratę ciągłości działalności. 2) Ma prawo wnioskowania o odznaczenia, nagrody dyrektora szkoły, dyplomy uznania dla nauczycieli. 3) Ma prawo do wnioskowania o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom przedmiotów zawodowych. 4) Przeprowadzanie kontroli w zakresie: a) prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, b) prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej, c) prawidłowej organizacji zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, d) realizacji uchwał Rady Pedagogicznej, e) przestrzegania dyscypliny pracy przez nauczycieli, f) przestrzegania przez uczniów i nauczycieli statutu szkoły, g) przestrzegania przez uczniów i nauczycieli przepisów bhp i p/poż, 5) Ma prawo do wnioskowania o ukaranie za łamanie dyscypliny pracy. 1) Odpowiada za przygotowywanie występów i koncertów szkolnych za poziom artystyczny występów. 2) Odpowiada za nadzór pracy nauczycieli przedmiotów zawodowych. 3) Odpowiada za przydział zastępstw za nieobecnych nauczycieli przedmiotów zawodowych. 4) Odpowiada za jakość składanych przez nauczycieli dokumentów (wymagania edukacyjne, PSO i inne). 5) Odpowiada za prawidłowy przebieg egzaminu dyplomowego oraz egzaminów promocyjnych. 9. Kierownik sekcji muzycznej. Kierownik sekcji muzycznej ma za zadanie: 1) opracowanie rocznego planu pracy sekcji, na początku każdego roku szkolnego 2) opracowanie sprawozdania z działalności sekcji na koniec każdego roku szkolnego 3) współdziałanie i pomoc w sporządzaniu oceny pracy nauczycieli oraz oceny dorobku zawodowego nauczycieli danej sekcji 4) ponoszenie współodpowiedzialności za prowadzenie dokumentacji nauczycielskiej nauczycieli w danej sekcji 5) ponoszenie współodpowiedzialności za dyscyplinę pracy nauczycieli danej sekcji 6) udzielanie pomocy metodycznej młodym nauczycielom 7) kierownik sekcji muzycznej w zakresie nadzoru pedagogicznego obserwuje zajęcia dydaktyczne, wychowawczo-opiekuńcze i realizację innych zajęć realizowanych przez nauczycieli przedmiotów muzycznych 8) współpraca z wicedyrektorem ds. artystycznych przy organizowaniu imprez szkolnych, audycji, koncertów itp. 9) współpraca z wicedyrektorem ds. artystycznych w sprawach związanych z przygotowaniem podkładu muzycznego na konkursy baletowe 10) zgłaszanie wniosków dotyczących zakupu nowych instrumentów, pomocy dydaktycznych i wyposażenia sal lekcyjnych do dyrekcji szkoły 11) udział w pracach komisji rekrutacyjnej 12) wykonywanie innych zadań związanych z pracą metodyczno programową i dydaktyczno wychowawczą zlecanych przez dyrektora szkoły. 1) Ma prawo wnioskowania o odznaczenia, nagrody dyrektora szkoły, dyplomy uznania dla nauczycieli przedmiotów muzycznych. 2) Ma prawo do wnioskowania o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom przedmiotów muzycznych. 3) Przeprowadzanie kontroli w zakresie: a) prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, b) prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej, c) prawidłowej organizacji zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, d) realizacji uchwał Rady Pedagogicznej, e) przestrzegania dyscypliny pracy przez nauczycieli, f) przestrzegania przez uczniów i nauczycieli statutu szkoły, g) przestrzegania przez uczniów i nauczycieli przepisów bhp i p/poż, 4) Ma prawo do wnioskowania o ukaranie za łamanie dyscypliny pracy. 1) Odpowiada za jakość realizowanego akompaniamentu na lekcjach tańca. 2) Odpowiada za przygotowywanie muzyki do występów i koncertów szkolnych, konkursów baletowych. 3) Odpowiada za nadzór pracy nauczycieli przedmiotów muzycznych. 4) Odpowiada za przydział zastępstw za nieobecnych nauczycieli przedmiotów muzycznych. 10. Nauczyciele. 1. Nauczyciele pełnią podstawową rolę w realizacji zadań statutowych szkoły. Wchodzą w skład Rady Pedagogicznej Szkoły, są zobowiązani do brania udziału w ich zebraniach. Terminy zebrań Rady Pedagogicznej ustala Dyrektor Szkoły. Nauczyciele pełniąc 5

6 obowiązki nauczania są pracownikami wchodzącymi w skład danego zespołu / danej sekcji i bezpośrednio podlegają odpowiedniemu wicedyrektorowi, kierownikowi sekcji. 2. Zakres obowiązków 1) W ramach czasy pracy ustalonego w Art. 42, ust. 1 Karty Nauczyciela oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel jest obowiązany realizować: a) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w umowie i zgodnie z planem zajęć na dany rok szkolny, b) inne czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, c) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. 2) Do podstawowych zadań nauczycieli należy: a) wykonywanie obowiązków zgodnie z zapisami zawartymi w statucie szkoły b) prawidłowy przebieg procesu nauczania c) dbałość o pomoce dydaktyczne i inny sprzęt szkolny d) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowania e) bezstronność i obiektywizm w ocenianiu uczniów f) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozeznanie potrzeb uczniów g) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej h) zaznajamianie się na bieżąco z przepisami i materiałami dotyczącymi przydzielonej zakresem pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i) przestrzeganie przepisów BHP i p.poż, zabezpieczenie tajemnicy służbowej, regulaminu i dyscypliny pracy oraz ustalonych w zakładzie pracy zasad i porządku j) stosowanie się do obowiązujących zarządzeń i wykonywanie innych zadań zlecanych przez dyrektora szkoły. 3. Zakres uprawnień 1) wybór programu nauczania oraz stosowanych metod pracy z uczniami 2) decydowanie o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów. 3) w ramach kompetencji rady pedagogicznej podejmowanie uchwał lub opiniowanie wniosków 4) odnotowywanie negatywnych zachowań uczniów zgodnie z WSO dotyczącym oceniania zachowania uczniów 5) wnioskowanie w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dla uczniów zgodnie ze Statutem Szkoły 4. Zakres odpowiedzialności 1) odpowiedzialność za realizację podstawy programowej z danego przedmiotu 2) odpowiedzialność za poziom wyników dydaktyczno wychowawczych w swoim przedmiocie 3) odpowiedzialność za przestrzeganie Procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole 4) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów 5) odpowiedzialność za rażące nieprzestrzeganie przepisów BHP w pracy dydaktyczno wychowawczej z uczniami w szkole i poza szkołą 6) przeciwstawianie się i natychmiastowe reagowanie w przypadkach występującej wśród uczniów agresji i przejawów zagrożenia demoralizacją oraz ujawnianie tych przypadków zgodnie z Procedurami bezpieczeństwa 7) przestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru 8) odpowiedzialność za prawidłowość prowadzenia dokumentacji pedagogicznej 9) odpowiedzialność za realizowanie zadań wynikających z rocznego planu pracy, planu pracy wychowawczej i programu profilaktyki oraz uchwał rady pedagogicznej 10) odpowiedzialność za przestrzeganie zapisów w zarządzeniach dyrektora szkoły 11) odpowiedzialność za nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej 12) odpowiedzialność za przestrzeganie zapisów Kodeksu etycznego nauczycieli. 11. Pedagog szkolny. Do podstawowych zadań pedagoga szkolnego należy: 1) W zakresie pracy wychowawczej: a) Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole. b) Udzielanie rodzicom porad ułatwiających pokonywanie przez nich trudności w wychowywaniu swoich dzieci. c) Współudział w realizacji programu wychowawczego i profilaktyki w szkole. d) Kontrolowanie ciągłe i systematyczne wyników dydaktycznych uczniów w celu zmniejszenia zagrożenia powtarzaniem klasy lub odejścia ze szkoły. e) Praca nad zminimalizowaniem nieusprawiedliwionych nieobecności uczniów w szkole. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami. f) Propagowanie zdrowego trybu życia oraz sposobów spędzania wolnego czasu przez uczniów. g) Współpraca z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami oraz dyrekcją szkoły w zakresie pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze oraz przejawiającymi objawy uzależnień. h) Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sądem rodzinnym, policją, wychowawcami z burs uczniów naszej szkoły. 2) W zakresie pracy opiekuńczej: 6

7 a) Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów. b) Opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej. c) Sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami w ramach opieki lub płatnego zastępstwa (poza godzinami dyżuru pedagoga). d) Prowadzenie zajęć z uczniami z dysfunkcjami w klasach I-III. e) Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi szczególne problemy wychowawcze f) Organizowanie spotkań ze specjalistami na temat alkoholizmu, narkomanii, problemów dojrzewania. g) Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, sytuacji stresowych, udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych. h) Udzielanie uczniom pomocy i porad mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych. i) Pomoc w udzielaniu pomocy finansowej dla uczniów mających trudna sytuację finansową (np. wnioski o stypendia, dofinansowania obiadów). 3) W zakresie pracy dydaktycznej: a) Systematyczna współpraca z nauczycielami uczącymi w danej klasie. b) Prowadzenie zajęć dydaktycznych (w ramach godzin wychowawczych lub zastępstw) z zakresu problematyki walki ze stresem, zdrowego trybu życia, problemów dojrzewania, relacji, asertywności, itd. c) Posiadanie i prowadzenie dokumentacji min. na temat specyficznych sytuacji wychowawczych w rodzinach i zagrożeń uczniów. d) Troska o funkcjonowanie i estetyczne wyposażenie gabinetu pedagoga szkolnego. e) Doraźne wykonywanie poleceń dyrektora szkoły związanych z bieżąca pracą wychowawczo-opiekuńczą szkoły (np. sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, występów, koncertów;). f) Udział w posiedzeniach rady pedagogicznej. g) Udział w zebraniach i konsultacjach z rodzicami. h) Pełnienie dyżuru dla rodziców przynajmniej raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. 1) Wnioskowanie i kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do sądu rodzinnego. 2) Żądanie od wychowawców, nauczycieli, pracowników obsługi, rodziców i uczniów niezbędnych informacji i pomocy w celu zapewnienia właściwej realizacji ustalonych potrzeb dydaktycznych, wychowawczych i materialnych uczniów. 3) Wzywanie rodziców do stawienia się w szkole w sprawach dotyczących wychowania i nauki ich dzieci. 4) Wzywanie uczniów na rozmowy indywidualne i prowadzeni niezbędnych badań pedagogicznych wynikających z zadań i kompetencji pedagoga szkolnego. 5) Wnioskowanie do dyrekcji szkoły w sprawach planowania i organizacji pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 6) Udzielanie wskazówek metodycznych rodzicom i nauczycielom w sprawach rozwiązywania problemów dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych. 7) Wnioskowanie o skierowanie uczniów na badania do poradni psychologiczno - pedagogicznej i innych placówek uprawnionych do takich badań i współpracujących ze szkołą, a także o umieszczenie uczniów w placówkach wychowania kształcenia i opieki pozaszkolnej. 8) Wystawianie na żądanie uprawnionych organów opinie o uczniach w sprawach merytorycznie podległych pedagogowi szkolnemu. Opinia taka musi być każdorazowo podpisana przez dyrektora szkoły. 9) W sprawach nieuregulowanych niniejszym zakresem czynności obowiązuje droga służbowa w celu podjęcia stosownych decyzji i czynności na szczeblu dyrekcji szkoły. Pracownik odpowiada za realizację ww. zadań przed dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną a w szczególności za: 1) Rozeznanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizę przyczyn niepowodzeń szkolnych, a także za rzetelną ocenę sytuacji wychowawczej na terenie szkoły. 2) Imienne ustalenie uczniów potrzebujących różnych form pomocy dydaktycznej, wychowawczej i materialnej. 3) Współpracę z poradnią psychologiczno - pedagogiczną i innymi placówkami wychowania, kształcenia i opieki pozaszkolnej, w tym - za terminowość zasadność i kompletność składanych dokumentów do tych placówek. 4) Właściwą realizację obowiązku szkolnego przez uczniów. 5) Rzetelne prowadzenie dokumentacji wymaganej na tym stanowisku. 6) Poufność wszelkich danych osobowych zgromadzonych w trakcie swojej działalności. 7) Informowanie dyrekcji szkoły o wszelkich trudniejszych problemach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ujawnionych podczas wykonywania swoich obowiązków. 12. Psycholog szkolny. 1) Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia. 7

8 2) Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli. 3) Określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb. 4) Diagnoza zachowań agresywnych wśród uczniów oraz inne badania psychologiczne lub ankietowe wynikające z bieżących potrzeb szkoły lub zaistniałej sytuacji. 5) Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli, w tym konsultacje indywidualne. 6) Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia. 7) Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach. 8) Poradnictwo indywidualne dla uczniów szczególnie, tzw. trudnych i wynikających z bieżących potrzeb. 9) Współtworzenie i wdrażanie programów wychowawczo profilaktyczno edukacyjnych wspomagających kształtowanie osobowości młodego człowieka. Tematyka zajęć do uzgodnienia z wychowawcami klas. 10) Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się. 11) Wsparcie rodziny w procesie dydaktyczno wychowawczym wychowującym dziecko z dysfunkcjami rozwojowymi. 12) Współpraca z instytucjami wspomagającymi rozwój uczniów. 1) Żądanie od wychowawców, nauczycieli, pracowników obsługi, rodziców i uczniów niezbędnych informacji i pomocy w celu zapewnienia właściwej realizacji ustalonych potrzeb dydaktycznych, wychowawczych i materialnych uczniów. 2) Wzywanie rodziców do stawienia się w szkole w sprawach dotyczących wychowania i nauki ich dzieci. 3) Wzywanie uczniów na rozmowy indywidualne i prowadzeni niezbędnych badań wynikających z zadań i kompetencji psychologa szkolnego. 4) Wnioskowanie do dyrekcji szkoły w sprawach planowania i organizacji pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 5) Udzielanie wskazówek rodzicom i nauczycielom w sprawach rozwiązywania problemów dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych. 6) Wnioskowanie o skierowanie uczniów na badania do poradni psychologiczno - pedagogicznej i innych placówek uprawnionych do takich badań i współpracujących ze szkołą, a także o umieszczenie uczniów w placówkach wychowania kształcenia i opieki pozaszkolnej. 7) Wystawianie na żądanie uprawnionych organów opinie o uczniach w sprawach merytorycznie podległych psychologowi szkolnemu. Opinia taka musi być każdorazowo podpisana przez dyrektora szkoły. 8) W sprawach nieuregulowanych niniejszym zakresem czynności obowiązuje droga służbowa w celu podjęcia stosownych decyzji i czynności na szczeblu dyrekcji szkoły. Pracownik odpowiada za realizację ww. zadań przed dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną a w szczególności za: 1) Rozeznanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizę przyczyn niepowodzeń szkolnych, a także za rzetelną ocenę sytuacji wychowawczej na terenie szkoły. 2) Imienne ustalenie uczniów potrzebujących różnych form pomocy psychologicznej. 3) Współpracę z poradnią psychologiczno - pedagogiczną i innymi placówkami wychowania, kształcenia i opieki pozaszkolnej, w tym - za terminowość zasadność i kompletność składanych dokumentów do tych placówek. 4) Rzetelne prowadzenie dokumentacji wymaganej na tym stanowisku. 5) Poufność wszelkich danych osobowych zgromadzonych w trakcie swojej działalności. 6) Informowanie dyrekcji szkoły o wszelkich trudniejszych problemach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ujawnionych podczas wykonywania swoich obowiązków. 13. Nauczyciel bibliotekarz. W zakresie pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej: 1) W ramach czasy pracy ustalonego w Art. 42, ust. 1 Karty Nauczyciela oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel jest obowiązany realizować: a) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w umowie i zgodnie z planem zajęć na dany rok szkolny, b) inne czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, c) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. 2) W razie wypadku niezwłoczne zapewnienie poszkodowanemu uczniowi opieki, w szczególności sprowadzenie fachowej pomocy medycznej, a w miarę możliwości udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu. 3) Powiadomienie natychmiastowe o wypadku rodziców (prawnych opiekunów) ucznia oraz dyrekcję szkoły. 4) Prowadzenie lekcji bibliotecznych z uczniami klas I-VIII. 8

9 5) Kontrolowanie i ocenianie wiadomości uczniów nabytych na lekcjach bibliotecznych. 6) Sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami w ramach opieki lub płatnego zastępstwa (poza godzinami dyżuru w bibliotece). 7) Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek szkolnych, koncertów w szkole i poza szkołą według podanego planu. 8) Współpraca z wychowawcami uczniów. 9) Systematyczna współpraca z nauczycielami uczącymi w danej klasie. Informowanie nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa uczniów. W zakresie pracy administracyjnej: 10) Organizacja pracy i administracja biblioteki. 11) Gromadzenie zbiorów. 12) Udostępnianie zbiorów czytelnikom. 13) Udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych. 14) Kontrola i przekazywanie zbiorów. 15) Planowanie pracy w bibliotece, sprawozdawczość i opracowywanie statystyki bibliotecznej. ponadto: 16) Udział w posiedzeniach rady pedagogicznej. Opracowywanie analizy czytelnictwa na posiedzenie rady pedagogicznej (dwa razy w roku). 17) Praca w komisjach, zespołach nadzorujących sprawdzian po szkole podstawowej, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny. 18) Zakup nagród książkowych dla uczniów nagrodzonych. 19) Dbanie o zbiór egzemplarzy nut i książek, naprawa uszkodzeń, oprawa. 20) Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż, zabezpieczenie tajemnicy służbowej, regulaminu i dyscypliny pracy oraz ustalonych w zakładzie pracy zasad i porządku 21) Zaznajamianie się na bieżąco z przepisami i materiałami dotyczącymi przydzielonej zakresem pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych 22) Stosowanie się do obowiązujących zarządzeń i wykonywanie innych zadań zlecanych przez dyrektora szkoły. 1) w ramach kompetencji rady pedagogicznej podejmowanie uchwał lub opiniowanie wniosków 2) odnotowywanie negatywnych zachowań uczniów zgodnie z WSO dotyczącym oceniania zachowania uczniów 3) wnioskowanie w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dla uczniów zgodnie ze Statutem Szkoły 4) zgłaszanie zapotrzebowania na nowe pozycje, przeprowadzenie zamówienia i zakupu za zgodą osób: dyrektora szkoły i głównego księgowego szkoły. 1) odpowiedzialność za zbiory biblioteczne 2) odpowiedzialność za realizacje celów i zadań biblioteki 3) odpowiedzialność za przestrzeganie Procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole 4) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów 5) odpowiedzialność za rażące nieprzestrzeganie przepisów BHP w pracy dydaktyczno wychowawczej z uczniami w szkole i poza szkołą 6) przeciwstawianie się i natychmiastowe reagowanie w przypadkach występującej wśród uczniów agresji i przejawów zagrożenia demoralizacją oraz ujawnianie tych przypadków zgodnie z Procedurami bezpieczeństwa 7) przestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru 8) odpowiedzialność za prawidłowość prowadzenia dokumentacji bibliotecznej 9) odpowiedzialność za realizowanie zadań wynikających z rocznego planu pracy, planu pracy wychowawczej i programu profilaktyki oraz uchwał rady pedagogicznej 10) odpowiedzialność za przestrzeganie zapisów w zarządzeniach dyrektora szkoły 11) odpowiedzialność za nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej 12) odpowiedzialność za przestrzeganie zapisów Kodeksu etycznego nauczycieli. 14. Główny Księgowy. 1) Prowadzenie rachunkowości szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegającymi zwłaszcza na : a) Zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający: 1. właściwy przebieg operacji gospodarczych, 2. ochronę mienia będącego w posiadaniu szkoły, 3. sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej. b) Bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający: a. terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, b. ochronę mienia będącego w posiadaniu szkoły oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za przekazane im mienie, c. prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych, c) Nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości. 9

10 2) Praktyczna realizacja systemu kontroli finansowej, wykonując zadania: a) prowadzenie rachunkowości szkoły b) wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi c) dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych i gospodarczych z planem finansowym, d) dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych i gospodarczych e) podpisuje dokumenty dotyczące poszczególnych operacji finansowych f) zapewnia, że zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym oraz w harmonogramie dochodów i wydatków, a szkoła posiada środki finansowe na ich pokrycie 3) Prowadzenie gospodarki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami polegającymi zwłaszcza na: a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji szkoły, b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez szkołę, c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, d) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłat zobowiązań 4) Opracowanie planu wydatków budżetowych na rok bieżący i kontrola nad jego realizacją w oparciu o zatwierdzony plan finansowy. 5) Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji szkoły. 6) Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej: 7) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków, 8) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych szkoły oraz ich zmian, 9) następnej kontroli operacji gospodarczych jednostek stanowiących przedmiot księgowań. 10) Nadzór nad pracą pracowników wykonujących czynności związane z rachunkowością. 11) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów dowodów księgowych, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji 12) Opracowanie planu wydatków budżetowych na rok bieżący i kontrola nad jego realizacją. 13) Wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jej zmian 14) Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz. 15) Wykonywanie pracy sumiennie, starannie i terminowo, dążąc do uzyskania jak najlepszych wyników oraz przejawiając w tym zakresie odpowiednią inicjatywę 16) Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż, zabezpieczenie tajemnicy służbowej, regulaminu i dyscypliny pracy oraz ustalonych w zakładzie pracy zasad i porządku 17) Zaznajamianie się na bieżąco z przepisami i materiałami dotyczącymi przydzielonej zakresem pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 18) Udział w pracach komisji oraz w innych pracach zleconych przez przełożonych. Główny Księgowy w zakresie realizacji swych zadań ma prawo aby: 1) określić zasady, wg których mają być wykonywane przez pracowników prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz księgowości, kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości 2) ma prawo udzielania w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień 3) ma prawo udostępniania do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień 4) w razie ujawnienia nieprawidłowości, ma prawo zwrócić dokument właściwemu rzeczowo pracownikowi, a w razie ich nie usunięcia odmawia podpisania dokumentu 5) żądać od pracowników udzielenia w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień 6) żądać od pracowników usunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości dotyczących zwłaszcza przyjmowania, wystawiania, obiegu i kontroli dokumentów 1) Przeprowadzanie kontroli w zakresie: a) rzetelności i terminowości wykonywania operacji księgowych, b) prawidłowego naliczania podatków i składek, c) prawidłowego prowadzenia dokumentacji księgowo- finansowej, d) poprawności ewidencji majątku, e) inwentaryzowania składników majątkowych, f) prawidłowej gospodarki magazynowej, g) poprawności wystawianych faktur, h) stan kasy, i) ochronę danych osobowych, j) odprowadzania terminowego należnych podatków, składek ZUS i innych płatności, k) prawidłowej gospodarki środkami ZFŚS, l) zabezpieczenia i przechowywania dokumentów i środków finansowych, m) gospodarki materiałowej i sprzętowej, n) realizacji środków budżetowych i pozabudżetowych, 10

11 7) tworzenia warunków do przestrzegania dyscypliny budżetowej, rytmicznej realizacji budżetu, środków specjalnych, funduszy świadczeń socjalnych 8) ma obowiązek odmowy realizacji rachunku, faktury w przypadku niezgodności tych dokumentów z przepisami o gospodarce finansowej 9) ma prawo wnioskować do dyrektora szkoły o określenie trybu, wg których maja być wykonywane prace niezbędne do zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej szkoły 10) ma prawo zgłaszać dyrektorowi szkoły wszelkie nieprawidłowości związane realizacją finansowo gospodarczą szkoły Główny księgowy jest odpowiedzialny za: 1) sumienne, staranne i terminowe wykonywanie zadań, ujętych w niniejszym zakresie 2) przestrzeganie przepisów BHP i p.poż., zabezpieczenie i przestrzeganie tajemnicy służbowej, regulaminu i dyscypliny pracy 3) wykonywanie w pełnym zakresie obowiązków zawartych w: Dz. U. Nr 113 z 2000r. poz, 1186 i Nr 155 z 1998r. poz, 1014, z późn. zm. Statucie Szkoły, innych zarządzeń resortowych, przepisów ZUS podatkowych, realizacji funduszu, regulaminów wewnętrznych 4) ponosi odpowiedzialność za kompletność dokumentów oraz majątku wg odrębnego wykazu 5) ponosi osobistą i materialną odpowiedzialność za realizację zadań zawartych w zakresie czynności 6) odpowiada przed Dyrektorem Szkoły za całokształt prowadzonych spraw. 15. Kierownik gospodarczy. 1) Prowadzenie książek inwentarza szkolnego i biurowego oraz ewidencja ilościowa pozabilansowa innych środków trwałych (znakowanie, spis) 2) Systematyczna kontrola jakościowa i ilościowa inwentarza oraz nadzór nad jego konserwacją 3) Kwartalne uzgadnianie wartości majątku trwałego i przedmiotów nietrwałych z ewidencją księgową (protokoły kasacyjne) 4) Właściwe zabezpieczanie całego majątku szkoły 5) Terminowe sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących działalności szkoły obejmujących powierzony zakres czynności 6) Współpraca ze społecznym inspektorem pracy w zakresie przeglądu technicznego szkoły BHP, p.poż, instalacji odgromowej itp., sprawuje pieczę nad Książką kontroli i realizuje zadania pokontrolne 7) Przeprowadza przegląd techniczny budynku pod względem wymaganych remontów, sprawując nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem wszystkich urządzeń 8) Kontrola stanu higieniczno sanitarnego szkoły i dopilnowanie utrzymania czystości w szkole 9) Organizacja i kontrola pracy podległego personelu 10) Zabezpieczanie imprez szkolnych od strony administracyjno - technicznej 11) Udziela pomocy w organizowaniu koncertów i wyjazdów uczniów na konkursy 12) Wykonuje wszystkie inne prace zlecone przez Dyrektora Szkoły 13) Nalicza odpłatność za użytkowanie powierzchni i pomieszczeń szkolnych 14) Organizacja zaopatrzenia szkoły i dokonywanie zakupów i zamówień na zakupywane przedmioty (zakup druków rachunki, kwitariusze, środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, eksploatacyjnych ) oraz usługi 15) Kompletowanie dokumentacji i przeprowadzanie postępowań zgodnie z ustawą : Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznymi regulaminami i procedurami 16) Pozyskiwanie i gromadzenie ofert 17) Przygotowywanie umów dotyczących zakupu materiałów i usług oraz użytkowanych powierzchni i pomieszczeń szkolnych 18) Prowadzenie rejestru podpisanych umów z kontrahentami. 19) Przeprowadzanie procedur przetargowych. W ramach wykonywania zadań podstawowych kierownik gospodarczy powinien: 20) sumiennie, starannie i terminowo wykonywać pracę, dążyć do uzyskania jak najlepszych wyników oraz przejawić w tym celu odpowiednią inicjatywę 21) przestrzegać przepisów BHP i p.poż, zabezpieczyć tajemnice służbowe, regulamin i dyscyplinę pracy oraz ustalonych w zakładzie pracy zasad i porządku 22) stosować się do obowiązujących zarządzeń i poleceń przełożonych 23) informować bezpośredniego przełożonego o wszystkich niedociągnięciach, uzyskiwać aprobatę co do sposobu załatwiania przydzielonych spraw oraz zapewnić stałą troskę o poprawę warunków pracy. W ramach wykonywania zadań kierownik gospodarczy ma prawo: 1) udzielać pełnych informacji, wyjaśnień, instruktażu w zakresie wykonywanej pracy 2) wnioskować do dyrektora o planowanych zmianach w szkole w celu poprawy jej funkcjonowania 3) wnioskowania do Dyrektora o interwencję w sprawie nieprawidłowości występujących z zakresu powierzonych zadań 4) do podpisu dokumentów i pism z zakresu działalności powierzonego działu oraz w sprawach; zaopatrzenia, administracji, w razie nieobecności Dyrektora lub jego zastępcy w sprawach pilnych 5) przeprowadzania kontroli w zakresie: a) dyscypliny pracy i prawidłowości wykonywania obowiązków przez podległych pracowników, 11

12 b) utrzymania porządku i czystości w szkole, c) sprawności urządzeń technicznych, sportowych, sprzętu p/poż, instalacji elektrycznych, odgromowych i innych, d) realizacji prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich, e) gospodarowania środkami czystości artykułami biurowymi, f) zabezpieczenia budynków przed kradzieżą, g) prowadzenia dozoru szkoły przez portierów, h) funkcjonowania stołówki szkolnej Kierownik gospodarczy ponosi odpowiedzialność za: 1) realizację zadań zawartych w zakresie czynności - informuje na bieżąco Dyrektora o podejmowanych decyzjach 2) za mienie powierzone pracownikom wg odrębnego wykazu 3) prawidłowe sporządzanie planów lub wstępnych kosztorysów prac remontowych oraz obowiązkowych przeglądów, a także sprawozdań, dokonywanie bieżących analiz i wprowadzanie aktualnych korekt 4) za wymagane remonty szkoły, terminowe dokonywanie obowiązkowych przeglądów gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i ich konserwację oraz kontrole ilościową i jakościową inwentarza. 16. Specjalista ds. sekretariatu. 1) Czuwanie nad właściwym funkcjonowaniem instrukcji kancelaryjnej szkoły. 2) Przyjmowanie, rozdział korespondencji i przesyłek zgodnie z dekretacją dyrektora szkoły. 3) Rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących. 4) Przygotowywanie pism wychodzących i wysyłanie pism. 5) Doręczanie niektórych pism miejscowych bezpośrednio adresatom. 6) Przyjmowanie telefonów, poczty mailowej, obsługa fax. 7) Udzielanie informacji interesantom i kierowanie do odpowiedniej komórki bądź osoby właściwej do załatwienia sprawy. 8) Prowadzenia terminarza spraw do załatwienia, spotkań, zebrań, terminów realizacji. 9) Prowadzenie ewidencji biletów komunikacji miejskiej (zakup, wydawanie z wpisem do rejestru, rozliczanie). 10) Prowadzenie i rejestracja znaczków pocztowych. 11) Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania. Wydawanie druków osobom upoważnionym. Rozliczanie druków. (świadectwa szkolne, legitymacje szkolne, druki księgowe, czeki). 12) Prowadzenie rejestru pieczęci szkolnych obowiązujących w szkole oraz informacji o osobach nimi się posługującymi. 13) Przestrzeganie regulaminu pracy i przedstawianie na bieżąco Dyrektorowi szkoły odpowiednich wniosków. 14) Wykonuje wszystkie inne prace zlecone przez Dyrektora szkoły związane z zakresem powierzonego stanowiska. 15) Sumienne, staranne i terminowe wykonanie pracy, dążenie do uzyskania jak najlepszych wyników oraz przejawianie w tym celu odpowiedniej inicjatywy. 16) Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż, przestrzeganie tajemnicy służbowej, regulaminu i dyscypliny pracy oraz ustalonych w szkole zasad i porządku. 17) Zaznajamianie się na bieżąco z przepisami i materiałami dotyczącymi przydzielonej zakresem pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 18) Stosowanie się do obowiązujących zarządzeń i poleceń przełożonych. 19) Informowanie bezpośredniego przełożonego o wszystkich niedociągnięciach, uzyskanie aprobaty co do sposobu załatwiania przydzielonych spraw oraz stała troska o poprawę warunków pracy. 20) Udział w pracach komisji oraz w innych pracach zleconych przez przełożonych. 1) Udzielanie pełnych informacji, wyjaśnień, instruktażu w zakresie wykonywanej pracy. 2) Wnioskowanie do bezpośredniego przełożonego o planowanych zmianach w szkole w celu poprawy jej funkcjonowania. 3) Wnioskowanie do Dyrektora o interwencję w sprawie nieprawidłowości występujących z zakresu powierzonych zadań. 1) Realizację zadań zawartych w zakresie czynności. 2) Powierzone mienie i sprzęt elektroniczny znajdujący się na wyposażeniu stanowiska. 3) Właściwe użytkowanie i zabezpieczenie pieczęci urzędowych. 4) Prawidłowe zabezpieczenie ważnych i poufnych dokumentów w kasie metalowej. 5) Realizację zadań w wyznaczonych terminach. 17. Specjalista ds. uczniów. 1) Prowadzanie dokumentacji spraw uczniowskich w zakresie: a) prowadzenie księgi uczniów, b) kompletowanie, kontrola i segregowanie dokumentów osobistych uczniów w teczkach imiennych oraz dokumentacji klasy w teczkach klasowych, c) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji organizacyjno prawnej (arkusze ocen, dzienniki lekcyjne, protokoły egzaminów wstępnych, promocyjnych, klasyfikacyjnych, poprawkowych, dyplomowych) 12

13 d) wydawanie zaświadczeń szkolnych oraz korespondencja z rodzicami w sprawach dotyczących uczniów e) przygotowywanie list uczniów w danym roku szkolnym, list zdających egzaminy różnego rodzaju (wewnętrzne i zewnętrzne), f) przygotowywanie wniosków o stypendia dla uczniów g) obsługa systemu Sekretariat i współpraca z administratorem pakietu iuczniowie. 2) Zamawianie, wydawanie i rozliczanie dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć dodatkowych. 3) Wypisywanie, wydawanie legitymacji szkolnych. 4) Pełna obsługa egzaminów wstępnych poprzez: 1. zapewnienie pełnej informacji dla kandydatów do szkoły (warunki nauki, badanie przydatności) 2. przyjmowanie zgłoszeń i sporządzanie list kandydatów do szkoły, 3. przygotowywanie protokołów, wypełnianie protokołów, opracowanie zestawień punktowych 4. przyjmowanie dokumentów kandydatów 5) Prowadzenie wszystkich spraw wynikających z przepisów o obowiązku nauki i obowiązku szkolnym dotyczących uczniów. 6) Zabezpiecza i rozlicza sprawy związane z wyjazdem dzieci na konkursy, wycieczki, zielone szkoły /zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd itp. / oraz przyjmuje i rozlicza wpłaty od uczniów lub rodziców 7) Prowadzenie i przygotowywanie korespondencji szkoły w uzgodnieniu z Dyrekcją szkoły z zakresu swoich obowiązków 8) Zapewnia obsługę konta Rady Rodziców w zakresie obrotu gotówkowego, realizacji wydatków oraz prowadzenia dokumentacji finansowej. 9) Przyjmowanie zamówień na bilety wstępu na koncerty szkolne. 10) Przygotowanie danych i współpraca przy prowadzeniu bazy danych SIO. 11) Sporządzanie statystyk dotyczących uczniów. 12) Opracowywanie zestawienia danych o uczniach i ich ocenach na posiedzenie klasyfikacyjnej rady pedagogicznej. 13) Wykonuje kserokopie materiałów pomocniczych na zajęcia (na zlecenie nauczycieli), testów; rejestruje wykonywanie kopii. 14) Wykonuje wszystkie inne prace zlecone przez Dyrektora Szkoły związane z zakresem powierzonego stanowiska 15) Sumienne, staranne i terminowe wykonanie pracy, dążenie do uzyskania jak najlepszych wyników oraz przejawianie w tym celu odpowiedniej inicjatywy 16) Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż, zabezpieczenie tajemnicy służbowej, regulaminu i dyscypliny pracy oraz ustalonych w zakładzie pracy zasad i porządku. 17) Zaznajamianie się na bieżąco z przepisami i materiałami dotyczącymi przydzielonej zakresem pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych 18) Stosowanie się do obowiązujących zarządzeń i poleceń przełożonych. 19) Informowanie bezpośredniego przełożonego o wszystkich niedociągnięciach, uzyskanie aprobaty co do sposobu załatwiania przydzielonych spraw oraz stała troska o poprawę warunków pracy. 1) Udzielać pełnych informacji, wyjaśnień, instruktażu w zakresie wykonywanej pracy. 2) Wnioskować do bezpośredniego przełożonego o planowanych zmianach w szkole w celu poprawy jej funkcjonowania. 3) Wnioskowania do Dyrektora o interwencję w sprawie nieprawidłowości występujących w szkole z zakresu powierzonych zadań. 1) Realizację zadań zawartych w zakresie czynności. 2) Powierzone mienie i sprzęt elektroniczny znajdujący się na wyposażeniu stanowiska. 3) Realizację zadań w wyznaczonych terminach. 18. Referent. 1) Sporządzanie na bieżąco dokumentacji praktyk scenicznych uczniów szkoły. 2) Współpraca z Teatrem Wielkim dotycząca udziału uczniów szkoły w spektaklach teatru. 3) Współpraca z Teatrem Wielkim dotycząca reklamy, rozprowadzania biletów na spektakle teatralne. 4) Współpraca z pracownikiem magazynu kostiumów; monitoring nad przygotowaniem kostiumów scenicznych dla uczniów. 5) Współpraca z wicedyrektorem ds. artystycznych w zakresie praktyk scenicznych, zajęć repertuaru, prób do koncertu, zastępstw za nieobecnych nauczycieli. 6) Przygotowywanie na bieżąco planu zajęć dydaktycznych zawodowych, repertuaru i prób do koncertów. 7) Wykonywanie innych prac zleconych przez wicedyrektora szkoły ds. artystycznych lub dyrektora szkoły. Uprawnienia referenta: 1) zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu o nieprawidłowościach wynikających z wykonywania powierzonych zadań 2) wnioskować o stosowanie lepszych rozwiązań powierzonych zadań oraz zgłaszać wnioski racjonalizatorskie. 3) zgłaszać przełożonemu o kłopotach i trudnościach przy wykonywaniu zadań w zakładzie w celu poprawy jego funkcjonowania. Referent ponosi odpowiedzialność za: 1) realizację zadań zawartych w zakresie czynności oraz przestrzega zasad regulaminu pracy, 13

14 2) stan zabezpieczenia pomieszczeń związanych z właściwym zamocowaniem przedmiotów użytkowych, 3) odpowiada za przestrzeganie BHP i p.poż. 4) powierzone mienie wg odrębnego wykazu. 19. Referent ds. organizacyjnych. Do podstawowych obowiązków referenta ds. organizacyjnych należy: 1) Bezpośrednie doręczanie dokumentacji i korespondencji do urzędów i instytucji na terenie miasta Łodzi. 2) Organizacja wyjazdów służbowych pracowników szkoły (ustalanie dogodności połączeń komunikacyjnych, zakup biletów przewoźników publicznych itp.). 3) Udział w rekrutacji uczniów do szkoły baletowej. 4) Udział w przygotowaniu zaplecza organizacyjnego (garderoby) w trakcie konkursów i innych imprez organizowanych przez szkołę poza jej siedzibą (teatry, sale koncertowe). 5) Współpraca z sekretariatem dyrektora oraz sekretariatem ds. uczniowskich w sprawach wymagających koordynacji czynności służbowych poszczególnych stanowisk. 6) Prowadzenie dokumentacji służbowej wymaganej w obrębie zajmowanego stanowiska. 7) Wykonanie doraźnych poleceń dyrektora szkoły, wynikających z charakteru zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Uprawnienia referenta: 1) zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu o nieprawidłowościach wynikających z wykonywania powierzonych zadań 2) wnioskować o stosowanie lepszych rozwiązań powierzonych zadań oraz zgłaszać wnioski racjonalizatorskie. 3) zgłaszać przełożonemu o kłopotach i trudnościach przy wykonywaniu zadań w zakładzie w celu poprawy jego funkcjonowania. Referent ponosi odpowiedzialność za: 1) realizację zadań zawartych w zakresie czynności oraz przestrzega zasad regulaminu pracy, 2) stan zabezpieczenia pomieszczeń związanych z właściwym zamocowaniem przedmiotów użytkowych, 3) odpowiada za przestrzeganie BHP i p.poż., 4) za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się referent ds. organizacyjnych odpowiada w pełnej wysokości, 5) referent ds. organizacyjnych, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w art k.p. 20. Specjalista ds. płac i księgowości. 1) Sporządza listę zgodnie z dokumentami merytorycznymi wynagrodzeń za pracę dla pracowników pedagogicznych i administracyjno obsługowych 2) Sporządza listę wypłat innych wypłat zgodnie z odrębnymi przepisami tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe, ekwiwalenty, wypłatę z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz inne zgodnie z pleceniem Dyrektora szkoły 3) Z powyższych list wypłat przelewa na elektroniczny przelew bankowy i przekazuje przelewem na konta bankowe pracowników 4) Dokonuje potrąceń z list płac z tytułu; KZP, FM, Zw. Zaw. I innych zgodnie z przedłożoną deklaracją pracownika 5) Przekazuje elektronicznie comiesięcznie do ZUS deklaracje rozliczeniowe pracowników, zgłoszenia do ubezpieczeń /tj. ZUA, ZCZA/ i wyrejestrowuje z ubezpieczenia pracowników zwolnionych oraz dokonuje innych korekt i uzgodnień zgodnie z poleceniami ZUS-u. Uprawnienia specjalisty ds. płac i księgowości: 1) zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu o nieprawidłowościach wynikających z wykonywania powierzonych zadań 2) wnioskować o stosowanie lepszych rozwiązań powierzonych zadań oraz zgłaszać wnioski racjonalizatorskie. 3) zgłaszać przełożonemu o kłopotach i trudnościach przy wykonywaniu zadań w zakładzie w celu poprawy jego funkcjonowania. Specjalista do spraw płac i księgowości sprzętu ponosi odpowiedzialność za: 1) realizację zadań zawartych w zakresie czynności oraz przestrzega zasad regulaminu pracy 2) odpowiada za przestrzeganie BHP i p.poż. 3) powierzone mienie wg odrębnego wykazu. 21. Specjalista ds. zamówień publicznych i księgowości. 1) Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym. 2) Dekretowanie dokumentów księgowych. 14

15 3) Ewidencja operacji księgowych. 4) Przygotowywanie danych niezbędnych do sporządzania planów, sprawozdań i analiz finansowych. 5) Sporządzanie niezbędnych kalkulacji i rozliczeń stosownie do bieżących potrzeb. 6) Prowadzenie ewidencji wydatków wg kodów CPV. 7) Prowadzenie ewidencji analitycznej wydzielonej grupy wydatków lub kontrahentów dla potrzeb zamówień publicznych. 8) Sprawdzanie prawidłowości ewidencji przychodów i rozchodów artykułów żywnościowych, na podstawie sporządzanych przez intendenta szkoły raportów. 9) Miesięczne uzgadnianie stanu z intendentem w zakresie ilości wydanych posiłków i przyjętych wpłat oraz ewentualnych zwrotów środków. 10) Sporządzanie rozliczeń z MOPS w zakresie przekazywanych środków na posiłki uczniów. 11) Inne obowiązki zlecone przez Głównego Księgowego lub Dyrektora Szkoły, także w ramach zastępstw nieobecnych pracowników, zgodnie z posiadanymi umiejętnościami i kwalifikacjami. 1) ma prawo zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu o nieprawidłowościach wynikających z wykonywania powierzonych zadań, 2) ma prawo wnioskować o stosowanie lepszych rozwiązań powierzonych zadań oraz zgłaszać wnioski racjonalizatorskie, 3) ma prawo zgłaszać przełożonemu o kłopotach i trudnościach przy wykonywaniu zadań w szkole w celu poprawy jej funkcjonowania. Specjalista do spraw zamówień publicznych i księgowości sprzętu ponosi odpowiedzialność za: 1) realizację zadań zawartych w zakresie czynności, 2) bieżące, rzetelne i terminowe wykonywanie prac, 3) wykonywanie pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także regulaminami i procedurami szkolnymi oraz aktualizowanie na bieżąco swojej wiedzy w tym zakresie, 4) należyte przechowywanie i zabezpieczanie powierzonych dokumentów, 5) przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz ustawy o ochronie danych osobowych, 6) przestrzeganie zasad regulaminu pracy, BHP i p.poż., 7) powierzone mienie wg odrębnego wykazu. 22. Specjalista ds. kadr i BHP 1) Opracowywanie rocznych i okresowych planów zatrudnienia, 2) Zawieranie umów o pracę zgodnie z obowiązująca dokumentacją przy zatrudnianiu pracowników, 3) Prowadzenie teczek akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4) Prowadzenia kartotek ewidencji czasu pracy pracowników, 5) Prowadzenie rejestrów pracowników zatrudnianych, zwalnianych, 6) Wystawianie zaświadczeń i świadectw pracy, 7) Wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych dla pracowników i ich rodzin, 8) Przygotowywanie dokumentów dla pracowników odchodzących na rentę lub emeryturę, 9) Prowadzenie ewidencji urlopów, kar regulaminowych, odznaczeń i wyróżnień, nagród pieniężnych, 10) Opracowywanie rocznych planów wypłat nagród jubileuszowych, 11) Przygotowywanie pism dotyczących awansowania pracowników oraz zmian wynagrodzenia z tytułu: zmiany stanowiska, regulacji płac, zwiększenia zakresów czynności 12) Kontrola nad uaktualnianiem przez pracowników szkoły badań lekarskich i książeczek zdrowia 13) Prowadzenie innych nie wymienionych spraw zgodnie z Kodeksem pracy i Kartą nauczyciela 14) Prowadzenie bieżącego rejestru zwolnień lekarskich pracowników szkoły 15) Opracowywanie sprawozdawczości GUS i innej z zakresu działu kadr we współpracy w głównym księgowym szkoły Uprawnienia Specjalisty ds. kadr i bhp: 1) ma prawo zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu o nieprawidłowościach wynikających z wykonywania powierzonych zadań 2) ma prawo wnioskować o stosowanie lepszych rozwiązań powierzonych zadań oraz zgłaszać wnioski racjonalizatorskie 3) ma prawo zgłaszać przełożonemu o kłopotach i trudnościach przy wykonywaniu zadań w zakładzie w celu poprawy jego funkcjonowania. 4) przeprowadzanie kontroli w zakresie ujętym w rozporządzeniu R. M. z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704 ze zm.) oraz przeprowadzanie kontroli w zakresie: a) wyposażenia pomieszczeń szkolnych w sprzęt p/pożarowy, b) przestrzegania przepisów p/pożarowych przez użytkowników pomieszczeń szkolnych, c) wizualizacji planu ewakuacji, instrukcji p.poż, d) znajomości sygnałów alarmowych i dróg ewakuacyjnych na alarmach próbnych, 15

16 Specjalista do spraw kadr ponosi odpowiedzialność za: 1) realizację zadań zawartych w zakresie czynności oraz przestrzega zasad regulaminu pracy 2) odpowiada za przestrzeganie BHP i p.poż. 3) powierzone mienie wg odrębnego wykazu. 23. Specjalista ds. kadr pracowników pedagogicznych. 1) Zawieranie umów o pracę zgodnie z obowiązująca dokumentacją przy zatrudnianiu pracowników. 2) Prowadzenie teczek akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3) Prowadzenia kartotek ewidencji czasu pracy pracowników pedagogicznych. 4) Prowadzenie rejestrów pracowników zatrudnianych, zwalnianych. 5) Wystawianie zaświadczeń i świadectw pracy. 6) Wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych dla pracowników i ich rodzin. 7) Przygotowywanie dokumentów dla pracowników odchodzących na rentę lub emeryturę, 8) Prowadzenie ewidencji urlopów, kar regulaminowych, odznaczeń i wyróżnień, nagród pieniężnych. 9) Opracowywanie rocznych planów wypłat nagród jubileuszowych, 10) Przygotowywanie pism dotyczących awansowania pracowników oraz zmian wynagrodzenia z tytułu: zmiany stanowiska, regulacji płac, zwiększenia zakresów czynności 11) Kontrola nad uaktualnianiem przez pracowników szkoły badań lekarskich i książeczek zdrowia 12) Prowadzenie innych nie wymienionych spraw zgodnie z Kodeksem pracy i Kartą nauczyciela 13) Prowadzenie bieżącego rejestru zwolnień lekarskich pracowników szkoły 14) Opracowywanie sprawozdawczości GUS i innej z zakresu działu kadr we współpracy w głównym księgowym szkoły. Uprawnienia Specjalisty ds. kadr pracowników pedagogicznych: 1) ma prawo zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu o nieprawidłowościach wynikających z wykonywania powierzonych zadań 2) ma prawo wnioskować o stosowanie lepszych rozwiązań powierzonych zadań oraz zgłaszać wnioski racjonalizatorskie 3) ma prawo zgłaszać przełożonemu o kłopotach i trudnościach przy wykonywaniu zadań w zakładzie w celu poprawy jego funkcjonowania Specjalista ds. kadr pracowników ponosi odpowiedzialność za: 1) realizację zadań zawartych w zakresie czynności oraz przestrzega zasad regulaminu pracy. 2) odpowiada za przestrzeganie BHP i p.poż. 3) powierzone mienie wg odrębnego wykazu. 24. Specjalista ds. żywienia 1) Opracowanie jadłospisów wg gramatur. 2) Zatwierdzanie jadłospisów tygodniowych. 3) Konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczące zdrowego żywienia. 4) Zgłaszanie dyrektorowi szkoły niepokojących spraw dotyczących funkcjonowania kuchni. Uprawnienia Specjalisty ds. żywienia: 1) ma prawo zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu o nieprawidłowościach wynikających z wykonywania powierzonych zadań 2) ma prawo wnioskować o stosowanie lepszych rozwiązań powierzonych zadań oraz zgłaszać wnioski racjonalizatorskie 3) ma prawo zgłaszać przełożonemu o kłopotach i trudnościach przy wykonywaniu zadań w zakładzie w celu poprawy jego funkcjonowania. Specjalista ds. żywienia ponosi odpowiedzialność za: 1) realizację zadań zawartych w zakresie czynności oraz przestrzega zasad regulaminu pracy 2) odpowiada za przestrzeganie BHP i p.poż. 3) powierzone mienie wg odrębnego wykazu. 25. Specjalista ds. fizjoterapii. 1) Wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych wg zalecenia lekarskiego: Ultradźwięki, Laseroterapia, Lampa Bioptrom, Elektrostymulacje, 2) Wykonywanie masaży leczniczych zgodne z zaleceniem lekarskim. 3) Udzielanie pierwszej pomocy przed medycznej. 4) Prowadzenie gimnastyki korekcyjnej. 16

17 5) Ćwiczenia indywidualne. Uprawnienia Specjalista do spraw fizjoterapii: 1) ma prawo zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu o nieprawidłowościach wynikających z wykonywania powierzonych zadań 2) ma prawo wnioskować o stosowanie lepszych rozwiązań powierzonych zadań oraz zgłaszać wnioski racjonalizatorskie 3) ma prawo zgłaszać przełożonemu o kłopotach i trudnościach przy wykonywaniu zadań w zakładzie w celu poprawy jego funkcjonowania. Specjalista do spraw fizjoterapii ponosi odpowiedzialność za: 1) realizację zadań zawartych w zakresie czynności oraz przestrzega zasad regulaminu pracy 2) odpowiada za przestrzeganie BHP i p.poż. 3) powierzone mienie wg odrębnego wykazu. 26. Radca prawny. 1. sumiennie, starannie i terminowo wykonywać pracę, dążyć do uzyskania jak najlepszych wyników oraz przejawiać w tym celu odpowiednią inicjatywę 2. stosować się do obowiązujących zarządzeń i poleceń przełożonego. 3. informować bezpośredniego przełożonego o wszystkich niedociągnięciach, uzyskiwać aprobatę co do sposobu załatwiania przydzielonych spraw oraz zapewnić stałą troskę o poprawę warunków pracy. 4. udzielanie pomocy prawnej Dyrektorowi szkoły, a szczególności wydawanie pisemnych opinii i stanowisk prawnych, ustnych informacji, porad i konsultacji prawnych związanych z wykładnią i stosowaniem obowiązujących przepisów prawa w sprawach związanych z działalnością szkoły; 5. opiniowanie pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa umów zawieranych przez szkołę; 6. sporządzanie wzoru umów, pism urzędowych itp.; 7. opiniowanie pod względem prawnym, a także redagowanie porozumień, zarządzeń i innych aktów wewnętrznych; 8. zabezpieczanie roszczeń szkoły w stosunku do dłużników, poprzez podejmowanie niezbędnych czynności celem ochrony prawnych interesów szkoły, w tym m.in. na drodze postępowania sądowego, w oparciu o wnioski, materiały, dokumenty przedłożone przez właściwe rzeczowo jednostki organizacyjne, w terminie zapobiegającym ich przedawnienie; 9. przygotowywanie dokumentów sądowych, pism procesowych; 10. zastępowanie szkoły w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach oraz przed innymi organami orzekającymi po uprzednim uzyskaniu niezbędnego upoważnienia; 11. uczestnictwo w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego. 1) ma prawo zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu o nieprawidłowościach wynikających z wykonywania powierzonych zadań 2) ma prawo wnioskować o stosowanie lepszych rozwiązań powierzonych zadań oraz zgłaszać wnioski racjonalizatorskie 3) ma prawo zgłaszać przełożonemu o kłopotach i trudnościach przy wykonywaniu zadań w szkole w celu poprawy jej funkcjonowania. 1) Odpowiada za realizację zadań zawartych w zakresie czynności. 27. Specjalista ds. inwestycji i remontów. 1) nadzór nad dokumentacją techniczną i prawną na etapie planowania i przygotowania inwestycji i remontów, 2) udział w procedurach wyboru wykonawców inwestycji budowlanych, remontów, 3) sprawowanie nadzoru, w tym m.in. technicznego i kosztowego nad inwestycjami, remontami prowadzonymi przez szkołę, 4) bieżąca kontrola jakości wykonywanych robót budowlanych, remontowych, 5) odbiór robót budowlanych, remontowych, doradztwo w zakresie inwestycji budowlanych, remontowych prowadzonych przez szkołę. 1) ma prawo zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu o nieprawidłowościach wynikających z wykonywania powierzonych zadań 2) ma prawo wnioskować o stosowanie lepszych rozwiązań powierzonych zadań oraz zgłaszać wnioski racjonalizatorskie 3) ma prawo zgłaszać przełożonemu o kłopotach i trudnościach przy wykonywaniu zadań w szkole w celu poprawy jej funkcjonowania. 1) Odpowiada za realizację zadań zawartych w zakresie obowiązków. 17

18 28. Specjalista ds. muzycznych. 1) Udzielanie pomocy młodym nauczycielom akompaniatorom. 2) Współpraca z wicedyrektorem ds. artystycznych i kierownikiem sekcji muzycznej przy organizowaniu imprez szkolnych, audycji, koncertów itp. 3) Współpraca z wicedyrektorem ds. artystycznych w sprawach związanych z przygotowaniem podkładu muzycznego na konkursy baletowe. 4) Zgłaszanie wniosków dotyczących zakupu nowych instrumentów, pomocy dydaktycznych i wyposażenia sal lekcyjnych do dyrekcji szkoły. 5) wykonywanie innych zadań zlecanych przez dyrektora szkoły. 1) ma prawo zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu o nieprawidłowościach wynikających z wykonywania powierzonych zadań 2) ma prawo wnioskować o stosowanie lepszych rozwiązań powierzonych zadań oraz zgłaszać wnioski racjonalizatorskie 3) ma prawo zgłaszać przełożonemu o kłopotach i trudnościach przy wykonywaniu zadań w zakładzie w celu poprawy jego funkcjonowania. 1) Odpowiada za przygotowywanie muzyki do występów i koncertów szkolnych, konkursów baletowych. 2) Odpowiada za zbiory materiałów nutowych i muzycznych niezbędnych do codziennej pracy nauczycielom akompaniatorom. 29. Lekarz. Zakres obowiązków 1) Badania ortopedyczne kandydatów do szkoły. 2) Systematyczne badanie uczniów. 3) Porady i konsultacje dla uczniów i rodziców. 4) Kierowanie uczniów do lekarzy specjalistów. 5) Określa zakres zabiegów rehabilitacyjnych wykonywanych przez specjalistę ds. fizjoterapii. 6) Wypisywanie zwolnień lekarskich z tańca dla uczniów. 1) wydawanie decyzji dotyczącej braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole baletowej (badanie kandydatów). 2) wydawanie zwolnień uczniom z ćwiczeń na zajęciach praktycznych. Lekarz ponosi odpowiedzialność za: 1) realizację zadań zawartych w zakresie czynności oraz przestrzega zasad regulaminu pracy 2) odpowiada za przestrzeganie BHP i p.poż. 3) powierzone mienie wg odrębnego wykazu. 30. Woźna. 1) Wydawanie i odbieranie kluczy od wyznaczonych pomieszczeń. 2) Pełnienie nadzoru nad wpisami do zeszytu osób pobierających klucze. 3) Bieżące utrzymywanie czystości w pomieszczeniach na korytarzach, salach baletowych, sanitariatach i garderobach. 4) Bieżącej kontroli nad czystością sanitariatów po każdej przerwie lekcyjnej. 5) Dezynfekowanie urządzeń sanitarnych w zależności od zaistniałych potrzeb przy użyciu środków do tego celu przeznaczonych. 6) Sprzątanie pomieszczeń wyznaczonych przez kierownika gospodarczego. 7) Zgłaszanie kierownikowi administracyjnemu ustnie, względnie poprzez wpis do księgi usterek znajdującej się w portierni, wszelkiego rodzaju spostrzeżeń, braków, uszkodzeń awarii itp., 8) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy oraz p.poż w trakcie wykonywanych obowiązków, 9) Wykonywanie innych prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego lub dyrekcję szkoły. Uprawnienia woźnego: 1) ma prawo zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu o nieprawidłowościach wynikających z wykonywania powierzonych zadań 2) ma prawo wnioskować o stosowanie lepszych rozwiązań powierzonych zadań oraz zgłaszać wnioski racjonalizatorskie 3) ma prawo zgłaszać przełożonemu o kłopotach i trudnościach przy wykonywaniu zadań w zakładzie w celu poprawy jego funkcjonowania. Woźny ponosi odpowiedzialność za : 1) realizację zadań zawartych w zakresie czynności oraz przestrzeganie zasad regulaminu pracy, 2) stan zabezpieczenia pomieszczeń po zakończonej pracy, 18

19 3) przestrzeganie BHP i p.poż., 4) powierzone mienie wg odrębnego wykazu. 31. Sprzątaczka. 1) Bieżące utrzymywanie czystości w wyznaczonych przez kierownika gospodarczego pomieszczeniach 2) Utrzymywanie czystości poprzez codzienne : a) zamiatanie i mycie podłóg, b) opróżnianie koszy ze śmieci i makulatury i wynoszenie ich do wyznaczonych pojemników, c) wycieranie kurzu ze sprzętów, mebli, okien, drzwi, poręczy i luster, d) dokładne mycie i dezynfekowanie urządzeń sanitarnych oraz mycie podłóg i ścian wykładanych glazurą, e) podlewanie kwiatów doniczkowych. 3) Mycie okien, drzwi w zależności od potrzeb przy użyciu środków do tego celu przeznaczonych. 4) Zamykanie po ukończonej pracy okien, drzwi, wygaszanie świateł, pozakręcanie kranów, zabezpieczenie pomieszczeń przed ewentualnym pożarem, zalaniem wodą lub zniszczeniem itp. 5) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy oraz p.poż w trakcie wykonywanych obowiązków, 6) Zgłaszanie kierownikowi administracyjnemu ustne, względnie poprzez wpis do księgi usterek znajdującej się w portierni, wszelkiego rodzaju spostrzeżeń, braków, uszkodzeń awarii itp., 7) wykonywanie innych prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego lub dyrekcję szkoły. Sprzątająca ma prawo: 1) zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu o nieprawidłowościach wynikających z wykonywania powierzonych zadań 2) wnioskować o stosowanie lepszych rozwiązań powierzonych zadań oraz zgłaszać wnioski racjonalizatorskie 3) zgłaszać przełożonemu o kłopotach i trudnościach przy wykonywaniu zadań w zakładzie w celu poprawy jego funkcjonowania W zakresie odpowiedzialności sprzątająca: 1) ponosi osobistą odpowiedzialność za realizację zadań zawartych w zakresie czynności oraz przestrzeganie zasad regulaminu pracy, 2) odpowiada za stan zabezpieczenia pomieszczeń po zakończonej pracy, 3) odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć w szkole, 4) odpowiada za przestrzeganie BHP i p.poż., 5) ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie wg odrębnego wykazu. 32. Szatniarka Zakres obowiązków 1) Opieka nad powierzoną odzieżą młodzieży i nauczycieli. 2) Troska o ład i porządek i utrzymanie czystości pomieszczenia szatni. 3) W okresie wakacji /poza okresem urlopu/ jest do dyspozycji kierownika gospodarczego. 4) Sprawuje doraźny nadzór nad bezpieczeństwem uczniów. 5) Wykonuje wszystkie inne polecenia bezpośredniego przełożonego zgodne z zakresem zajmowanego stanowiska Szatniarka ma prawo: 1) zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu o nie prawidłowościach wynikających z wykonywania powierzonych zadań 2) wnioskować o stosowanie lepszych rozwiązań powierzonych zadań oraz zgłaszać wnioski racjonalizatorskie 3) zgłaszać przełożonemu o kłopotach i trudnościach przy wykonywaniu zadań w zakładzie w celu poprawy jego funkcjonowania Szatniarka ponosi odpowiedzialność za : 1) realizację zadań zawartych w zakresie czynności oraz przestrzeganie zasad regulaminu pracy, 2) stan zabezpieczenia pomieszczenia szatni po zakończonej pracy, 3) bezpieczeństwo uczniów w ograniczonym zakresie /przebywających w pomieszczeniach szatni, 4) odpowiada materialnie za powierzoną odzież oraz powierzone mienie wg odrębnego wykazu, 5) odpowiada za przestrzeganie BHP i p.poż. 33. Konserwator. 1) Rozpoczynanie dnia pracy od przeglądu zeszytu usterek znajdującego się na portierni i natychmiastowego rozpoczęcia ich usuwania 2) Troska o ład i porządek oraz należyty stan mienia szkolnego 3) Prowadzenie zeszytu zakupionych artykułów do bieżącej naprawy i dokładne rozpisanie gdzie dana rzecz została zamontowana. 19

20 4) Drobne naprawy murarskie, oraz drobne malowania pomieszczeń na terenie szkoły. 5) Utrzymywanie czystości w pomieszczeniach piwnicznych i na strychu szkoły. 6) Pomoc przy przywożeniu, przywożeniu oraz wnoszeniu kostiumów scenicznych do Teatrów i różnego rodzaju imprez poza szkołą. 7) Pomoc przy przygotowywaniu Sali baletowej do imprez terenie szkoły. 8) Wykonywanie drobnych napraw na terenie szkoły / np. naprawa zamków w drzwiach, oknach, wprawianie wybitych szyb w oknach, drobnych napraw w sanitariatach szkoły, uzupełnianie ubytków w ścianach i drzwiach, dokonywanie drobnych renowacji mebli szkolnych / 9) Wymiana żarówek, czyszczenie lamp, zdejmowanie i zawieszanie firanek i zasłon 10) Wykonywanie wszystkich innych poleceń bezpośredniego przełożonego wydanych zgodnie z zajmowanym stanowiskiem Konserwator sprzętu ma prawo: 1) zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu o nie prawidłowościach wynikających z wykonywania powierzonych zadań 2) wnioskować o stosowanie lepszych rozwiązań powierzonych zadań oraz zgłaszać wnioski racjonalizatorskie 3) zgłaszać przełożonemu o kłopotach i trudnościach przy wykonywaniu zadań w zakładzie w celu poprawy jego funkcjonowania. Konserwator sprzętu ponosi odpowiedzialność za: 1) realizację zadań zawartych w zakresie czynności oraz przestrzega zasad regulaminu pracy, 2) stan zabezpieczenia pomieszczeń związanych z właściwym zamocowaniem przedmiotów użytkowych, 3) odpowiada za przestrzeganie BHP i p.poż., 4) powierzone mienie wg odrębnego wykazu. 34. Stroiciel. 1) Bieżąca konserwacja pianin i fortepianów na terenie szkoły oraz sprzętu audio, video, DVD. 2) Dbałość o powierzony sprzęt RTV (wideo, odtwarzacze: DVD i CD, kolumny głośnikowe). 3) Zgłaszanie uszkodzonego bądź zepsutego sprzętu RTV, pianin i fortepianów. 4) Współpraca z kierownikiem sekcji muzycznej oraz specjalistą ds. muzycznych. 5) Przygotowywanie odpowiednich nagrań do pracy nad repertuarem scenicznym oraz przygotowanie odpowiednich nagrań do konkursów i koncertów szkolnych. 6) Rejestracja kamerą szkolną wybranych uroczystości szkolnych, lekcji egzaminacyjnych, dyplomowych i innych zajęć związanych z działalnością szkoły na polecenie Dyrektora. 7) Utrzymywanie czystości w miejscu pracy. 8) Przestrzeganie przepisów bhp. I p.poż. w trakcie wykonywanych obowiązków. 9) Wykonywanie innych prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego związanych z wykonywanym zawodem. Stroiciel instrumentów sprzętu ma prawo: 1) zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu o nie prawidłowościach wynikających z wykonywania powierzonych zadań 2) wnioskować o stosowanie lepszych rozwiązań powierzonych zadań oraz zgłaszać wnioski racjonalizatorskie 3) zgłaszać przełożonemu o kłopotach i trudnościach przy wykonywaniu zadań w zakładzie w celu poprawy jego funkcjonowania. Stroiciel instrumentów sprzętu ponosi odpowiedzialność za: 1) realizację zadań zawartych w zakresie czynności oraz przestrzega zasad regulaminu pracy, 2) stan zabezpieczenia pomieszczeń związanych z właściwym zamocowaniem przedmiotów użytkowych, 3) odpowiada za przestrzeganie BHP i p.poż., 4) powierzone mienie wg odrębnego wykazu. 35. Magazynier. 1) Przygotowywanie kostiumów do występów szkolnych w szkole i poza siedzibą. 2) Wydawanie kostiumów po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem artystycznym. 3) Odbieranie kostiumów po koncertach, występach, wyjazdach. 4) Nadzór nad kostiumami podczas ważnych koncertów szkolnych na miejsce w teatrze. 5) Kompletowanie kostiumów oraz dodatków na konkursy baletowe. 6) Zakup wcześniej uzgodnionych materiałów do uszycia odpowiednich kostiumów. 7) Przyjmowanie gotowych kostiumów scenicznych z pracowni krawieckie, obuwia z pracowni szewskiej do magazynu i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji magazynowej. 8) Właściwe przechowywanie gotowych kostiumów, obuwia i innych dodatków do kostiumów. 9) Wydawanie kostiumów scenicznych za zgodą Dyrektora Szkoły. 10) Wydawanie rajstop, baletek, point, trykotów itp. na podstawie wystawionych kwitów KP. 20

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT. Tekst jednolity

STATUT. Tekst jednolity STATUT OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU Tekst jednolity - opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r.

Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.02010r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU przy ul. Ciepłej 19 A Białystok 2013 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE 2 SPIS TREŚCI CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ... 5 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH KOMPETENCJE... 7 ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ... 12 UCZNIOWIE... 16 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie Zał. do Uchwały Nr 3/2007/08 Rady Pedagogicznej z dnia 30.10.2007r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie Statut Powiatowego Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 1. Regulamin określa szczegółową organizację oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi SSPPIISS TTRREE ŚŚCCII : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... str. 2 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SKÓRZANO- ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI I USŁUG W RADOMIU UL. ŚNIADECKICH 5 (tekst jednolity) Opracowany na podstawie: - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE SSPPI IISS TTRREEŚŚCCI II : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i model absolwenta... str. 3 ROZDZIAŁ III Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Spis treści 1. Statut Szkoły. str. nr 3 2. Załącznik nr 1 Regulamin dyżurów nauczycieli 3. Załącznik nr 2 Wewnątrzszkolny System Oceniania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły...

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... SPIS TREŚCI: Rozdział I Postanowienia ogólne... 4 Rozdział II Cele i zadania szkoły... 5 Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... 7 Rozdział III Sposoby realizacji zadań szkoły...

Bardziej szczegółowo