REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2013 Dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi z dnia 23 września 2013 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin Organizacyjny określa strukturę wewnętrzną Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi, zasady jej funkcjonowania oraz zakresy i zasady działania stanowisk samodzielnych Ilekroć w Regulaminie Organizacyjnym jest mowa o: a) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi, b) wicedyrektorach - należy przez to rozumieć wicedyrektora ds. ogólnokształcących oraz wicedyrektora ds. artystycznych, c) szkole - należy przez to rozumieć Ogólnokształcącą Szkołę Baletową im. Feliksa Parnella w Łodzi Organem prowadzącym Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. 2. Szkoła jest jednostką budżetową. 3. Szkoła jest pracodawcą dla zatrudnionych w niej pracowników. 4. Działalnością szkoły kieruje dyrektor. 5. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 6. Szkoła ma swoją siedzibę w Łodzi przy ulicy Wrocławskiej 3/5 7. Strukturę organizacyjną szkoły (schemat organizacyjny) przedstawia Załącznik nr 1 do regulaminu. 8. Strukturę organizacyjną rady pedagogicznej przedstawia Załącznik nr 2 do regulaminu. ROZDZIAŁ II Wykaz stanowisk tworzących strukturę organizacyjną szkoły 4 1. Na strukturę organizacyjną szkoły składają się następujące stanowiska: Kadra kierownicza 1. Dyrektor szkoły. 2. Zastępca dyrektora ds. ogólnokształcących 3. Zastępca dyrektora ds. artystycznych 4. Kierownik sekcji muzycznej Pracownicy pedagogiczni: 5. nauczyciele 6. pedagog szkolny 7. psycholog szkolny 8. nauczyciel bibliotekarz Pracownicy administracji: 9. główny księgowy 10. kierownik gospodarczy 11. sp. ds. sekretariatu 12. sp. ds. uczniów 13. referent 14. referent ds. organizacyjnych 15. sp. ds. płac i księgowości 16. sp. ds. zamówień publicznych i księgowości 17. sp. ds. kadr i BHP 18. sp. ds. kadr pracowników pedagogicznych 19. sp. ds. żywienia 20. sp. ds. fizjoterapii 21. radca prawny 22. sp.ds. inwestycji i remontów 23. sp. ds. muzycznych 24. lekarz 25. intendent/kasjer 26. magazynier Pracownicy obsługi 27. woźny 28. sprzątaczka 29. szatniarka 30. konserwator 31. stroiciel 32. krawcowa 33. szewc 34. kucharka 35. pomoc kuchenna 36. dozorca 37. portier 2. Dyrektor może powierzyć pracownikowi szkoły posiadającemu wymagane kwalifikacje wykonywanie funkcji szkolnego doradcy zawodowego. 3. Do zadań szkolnego doradcy zawodowego należy w szczególności: 1

2 a) udzielanie uczniom szkoły porad w zakresie możliwości i dalszych kierunków kształcenia oraz wyboru zawodu przy uwzględnieniu ich właściwości psychofizycznych, realiów (dostępnej ofercie) systemu szkolnictwa a także potrzeb rynku pracy, b) udzielanie uczniom szkoły porad w zakresie standardów kontaktowania się z potencjalnymi pracodawcami, sposobów poszukiwania pracy oraz możliwości zawodowych na rynku pracy. ROZDZIAŁ III Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności 5. obowiązujący wszystkich pracowników szkoły: A. wynikających z art. 100 Kodeksu pracy: 1) Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. 2) Pracownik jest obowiązany w szczególności: a) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, b) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, c) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, d) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, e) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, f) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. B. wynikających z art. 211 Kodeksu Pracy: 1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym, 2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych, 3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy, 4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem, 5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich, 6) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie, 7) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. Pracownik ponosi odpowiedzialności za prawidłowe, zgodne z prawem i terminowe wykonywanie powierzonych mu zadań, przestrzeganie określonego czasu pracy i porządku obowiązującego w zakładzie pracy, wykonywanie poleceń przełożonych, przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz innych obowiązków określonych w Kodeksie pracy, ustawie o ochronie danych osobowych, Regulaminie Organizacyjnym i Regulaminie Pracy Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi. 6. Dyrektor Szkoły 1. Dyrektor Szkoły jest przełożonym pracowników jednostki własnej, prowadzi i odpowiada za jej działalność zgodnie z ustaleniami zawartymi w Statucie. 2. Zakres obowiązków 1) Współpracuje z organem prowadzącym szkołę artystyczną oraz organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 2) Realizuje zadania w zakresie kształcenia, m.in.: a. opracowuje arkusz organizacyjny szkoły oraz szkolny plan nauczania b. ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych c. organizuje rekrutację, w tym działania informacyjne i poradnictwo dla kandydatów, d. podejmuje decyzje w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, skreślenia z listy uczniów na podstawie uchwał rady pedagogicznej. 3) Realizuje zadania w zakresie wychowania i opieki, m.in.: a) zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy, b) czuwa nad przestrzeganiem praw dziecka i praw ucznia, c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów, d) tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków, e) współpracuje z placówkami zapewniającymi całodobową opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, zwłaszcza w sprawach dotyczących frekwencji i zachowania uczniów. 4) Realizuje zadania wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego, m.in.: a) bada osiągnięcia edukacyjne uczniów analizuje wyniki sprawdzianów lub egzaminów, 2

3 b) podejmuje stosownie do potrzeb działania naprawcze lub doskonalące w zakresie jakości kształcenia, c) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy, inspiruje do podejmowania innowacji pedagogicznych, d) wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, organizuje szkolenia, narady i konferencje, e) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny pracy nauczycieli i planowania doskonalenia zawodowego. 5) Realizuje zadania wynikające z rozwoju zawodowego nauczycieli. 6) Współpracuje z Radą Pedagogiczną. 7) Zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych. 8) Dyrektor szkoły ponadto: a) kieruje działalnością szkoły, b) podpisuje pisma i dokumenty wysyłane na zewnątrz oraz inne dokumenty wewnątrzszkolne, c) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły, występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki. 3. Zakres uprawnień: 1) Posiada uprawnienia do zaciągania zobowiązań na rzecz Szkoły. 2) Zawiera umowy z kontrahentami. 3) Realizuje zadania w zakresie spraw kadrowych, m.in.: a) zatrudnia i zwalnia nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami i potrzebami realizowanych przez szkołę zadań, b) zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne, c) zwalnia i zatrudnia innych pracowników, d) ustala zadania służbowe i zakresy obowiązków, w tym zakresu czynności i odpowiedzialności materialnej pracowników administracji i obsługi, 4) Reprezentuje szkołę na zewnątrz. 5) Przeprowadzanie kontroli w szczególności: a) prawidłowej realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych, b) prawidłowej realizacji zadań i czynności wszystkich pracowników szkoły, c) przestrzegania dyscypliny pracy, d) realizacji uchwał Rady Pedagogicznej, e) prawidłowości gospodarki finansowej zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym, f) prowadzenie dokumentacji księgowej, g) prowadzenie spraw kadrowych, w tym akt osobowych, h) zgodności wypłat wynagrodzenia z dokumentacją źródłową, i) przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych. j) wykorzystywania urlopów pracowniczych, k) przeprowadzania w szkole zamówień publicznych, l) przestrzegania instrukcji księgowych, obiegu dokumentów, instrukcji kancelaryjnej, m) rozchodowania druków ścisłego zarachowania, terminowości składania sprawozdań, n) zabezpieczenia nośników danych, archiwizacja danych i dokumentów. 4. Zakres odpowiedzialności 1) Jest odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowej realizacji i wykorzystania środków budżetowych, pozabudżetowych, funduszu świadczeń socjalnych, środków specjalnych, 2) Odpowiada za przydzielenie uprawnień i obowiązków w zakresie gospodarki kasowej, finansowej i majątkowej odpowiednim pracownikom adekwatnie do celów i zadań Szkoły. 3) Dyrektor Szkoły odpowiada za całość gospodarki finansowej i majątkowej Szkoły. Dysponuje środkami finansowymi Szkoły zgodnie z jej rocznym planem finansowym i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie planu. 4) Ponosi odpowiedzialność za realizację podstaw programowych i ramowych planów nauczania. 5) Odpowiada za właściwą organizację oraz przebieg sprawdzianów, egzaminów przeprowadzanych w szkole. 6) Odpowiada za przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 7) Odpowiada za przestrzeganie realizacji zadań statutowych szkoły. 7. Zastępca dyrektora ds. ogólnokształcących 1) Zastępca dyrektora ds. ogólnokształcących w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej: a) współdziała z dyrektorem, zastępcą dyrektora ds. artystycznych i kierownikami sekcji w nadzorowaniu i egzekwowaniu realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. b) pełni funkcję zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołanego przez dyrektora szkoły w celu przeprowadzania sprawdzaniu po szkole podstawowej, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. c) współpracuje z nauczycielami i rodzicami - sprawy wychowawcze. 2) Zastępca dyrektora ds. ogólnokształcących w zakresie działalności organizacyjnej: a) tworzenie planu zajęć z przedmiotów ogólnokształcących przy współpracy z zastępcą dyrektora ds. artystycznych i kierownikiem sekcji muzycznej b) nadzorowanie pracy zespołu przedmiotów ogólnokształcących 3

4 c) sprawdza i egzekwuje prawidłowość prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, wymagania edukacyjne, przedmiotowe systemy oceniania) d) przydziela zastępstwa za nieobecnych nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących e) prowadzi rejestr przydzielonych zastępstw na nieobecnych nauczycieli f) sprawuje kontrolę dyscypliny pracy nauczycieli 3) Zastępca dyrektora ds. ogólnokształcących w zakresie nadzoru pedagogicznego: a) obserwuje zajęcia dydaktyczne, wychowawczo-opiekuńcze i realizację innych zajęć realizowanych przez nauczycieli b) sprawowanie nadzoru nad realizacją programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły. 4) Prowadzi księgę informacji o absolwentach szkoły 5) Wykonuje także inne zajęcia i prace zlecane przez dyrektora, związane z realizacją zadań statutowych szkoły, a nie objętych niniejszym zakresem. : 1) Zastępca dyrektora ds. ogólnokształcących zastępuje dyrektora w pełnym zakresie (gdy równocześnie nieobecny jest również zastępca dyrektora ds. artystycznych) w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły. Jest uprawniony do podpisu pism, rachunków, umów oraz innych dokumentów księgowych wewnątrzzakładowych oraz wychodzących na zewnątrz tylko w przypadkach gdy brak decyzji naraziłby szkołę na zobowiązania finansowe lub utratę ciągłości działalności. 2) Zastępca dyrektora ds. ogólnokształcących sprawdza pod względem merytorycznym wypełnione przez nauczycieli druki rozliczeń godzin ponadwymiarowych. 3) Ma prawo wnioskowania o odznaczenia, nagrody dyrektora szkoły, dyplomy uznania dla nauczycieli. 4) Ma prawo do wnioskowania o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom przedmiotów ogólnokształcących. 5) Przeprowadzanie kontroli w zakresie: a) prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, b) prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej, c) prawidłowej organizacji zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, d) realizacji uchwał Rady Pedagogicznej, e) przestrzegania dyscypliny pracy przez nauczycieli, f) przestrzegania przez uczniów i nauczycieli statutu szkoły, g) przestrzegania przez uczniów i nauczycieli przepisów bhp i p/poż, 6) Ma prawo do wnioskowania o ukaranie za łamanie dyscypliny pracy. 1) Odpowiada za przydzielanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących. 2) Odpowiada za przydział dyżurów nauczycieli podczas przerw. 3) Odpowiada za opracowanie planu zajęć dydaktycznych oraz wprowadzanie zmian w planie w razie takich potrzeb. 4) Odpowiada za przygotowanie testów oraz egzaminów próbnych w szkole. 8. Zastępca dyrektora ds. artystycznych 1) Zastępca dyrektora ds. artystycznych w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej: a) współdziała z dyrektorem, zastępcą dyrektora ds. ogólnokształcących i kierownikami sekcji w nadzorowaniu i egzekwowaniu realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. b) pełni funkcję przewodniczącego komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin dyplomowy powoływanego na wniosek dyrektora szkoły przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. c) współpracuje z nauczycielami i rodzicami - sprawy wychowawcze. 2) Zastępca dyrektora ds. artystycznych w zakresie działalności organizacyjnej: a) tworzenie planu zajęć z przedmiotów zawodowych przy współpracy z zastępcą dyrektora ds. ogólnokształcących i kierownikiem sekcji muzycznej b) nadzorowanie pracy zespołu przedmiotów zawodowych. c) sprawdza i egzekwuje prawidłowość prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli (dzienniki zajęć lekcyjnych, nadobowiązkowych, wymagania edukacyjne, przedmiotowe systemy oceniania) d) przydziela zastępstwa za nieobecnych nauczycieli przedmiotów zawodowych e) sprawuje kontrolę dyscypliny pracy nauczycieli 3) Zastępca dyrektora ds. artystycznych w zakresie nadzoru pedagogicznego: a) obserwuje zajęcia dydaktyczne, wychowawczo-opiekuńcze i realizację innych zajęć realizowanych przez nauczycieli b) sprawuje nadzór nad działalnością artystyczną szkoły. 4) Koordynuje działalność i organizację imprez artystycznych. 5) Wykonuje także inne zajęcia i prace zlecane przez dyrektora, związane z realizacją zadań statutowych szkoły, a nie objętych niniejszym zakresem. 1) Zastępca dyrektora ds. artystycznych zastępuje dyrektora w pełnym zakresie w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły. Jest uprawniony do podpisu pism, rachunków, umów oraz innych dokumentów księgowych 4

5 wewnątrzzakładowych oraz wychodzących na zewnątrz tylko w przypadkach gdy brak decyzji naraziłby szkołę na zobowiązania finansowe lub utratę ciągłości działalności. 2) Ma prawo wnioskowania o odznaczenia, nagrody dyrektora szkoły, dyplomy uznania dla nauczycieli. 3) Ma prawo do wnioskowania o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom przedmiotów zawodowych. 4) Przeprowadzanie kontroli w zakresie: a) prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, b) prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej, c) prawidłowej organizacji zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, d) realizacji uchwał Rady Pedagogicznej, e) przestrzegania dyscypliny pracy przez nauczycieli, f) przestrzegania przez uczniów i nauczycieli statutu szkoły, g) przestrzegania przez uczniów i nauczycieli przepisów bhp i p/poż, 5) Ma prawo do wnioskowania o ukaranie za łamanie dyscypliny pracy. 1) Odpowiada za przygotowywanie występów i koncertów szkolnych za poziom artystyczny występów. 2) Odpowiada za nadzór pracy nauczycieli przedmiotów zawodowych. 3) Odpowiada za przydział zastępstw za nieobecnych nauczycieli przedmiotów zawodowych. 4) Odpowiada za jakość składanych przez nauczycieli dokumentów (wymagania edukacyjne, PSO i inne). 5) Odpowiada za prawidłowy przebieg egzaminu dyplomowego oraz egzaminów promocyjnych. 9. Kierownik sekcji muzycznej. Kierownik sekcji muzycznej ma za zadanie: 1) opracowanie rocznego planu pracy sekcji, na początku każdego roku szkolnego 2) opracowanie sprawozdania z działalności sekcji na koniec każdego roku szkolnego 3) współdziałanie i pomoc w sporządzaniu oceny pracy nauczycieli oraz oceny dorobku zawodowego nauczycieli danej sekcji 4) ponoszenie współodpowiedzialności za prowadzenie dokumentacji nauczycielskiej nauczycieli w danej sekcji 5) ponoszenie współodpowiedzialności za dyscyplinę pracy nauczycieli danej sekcji 6) udzielanie pomocy metodycznej młodym nauczycielom 7) kierownik sekcji muzycznej w zakresie nadzoru pedagogicznego obserwuje zajęcia dydaktyczne, wychowawczo-opiekuńcze i realizację innych zajęć realizowanych przez nauczycieli przedmiotów muzycznych 8) współpraca z wicedyrektorem ds. artystycznych przy organizowaniu imprez szkolnych, audycji, koncertów itp. 9) współpraca z wicedyrektorem ds. artystycznych w sprawach związanych z przygotowaniem podkładu muzycznego na konkursy baletowe 10) zgłaszanie wniosków dotyczących zakupu nowych instrumentów, pomocy dydaktycznych i wyposażenia sal lekcyjnych do dyrekcji szkoły 11) udział w pracach komisji rekrutacyjnej 12) wykonywanie innych zadań związanych z pracą metodyczno programową i dydaktyczno wychowawczą zlecanych przez dyrektora szkoły. 1) Ma prawo wnioskowania o odznaczenia, nagrody dyrektora szkoły, dyplomy uznania dla nauczycieli przedmiotów muzycznych. 2) Ma prawo do wnioskowania o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom przedmiotów muzycznych. 3) Przeprowadzanie kontroli w zakresie: a) prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, b) prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej, c) prawidłowej organizacji zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, d) realizacji uchwał Rady Pedagogicznej, e) przestrzegania dyscypliny pracy przez nauczycieli, f) przestrzegania przez uczniów i nauczycieli statutu szkoły, g) przestrzegania przez uczniów i nauczycieli przepisów bhp i p/poż, 4) Ma prawo do wnioskowania o ukaranie za łamanie dyscypliny pracy. 1) Odpowiada za jakość realizowanego akompaniamentu na lekcjach tańca. 2) Odpowiada za przygotowywanie muzyki do występów i koncertów szkolnych, konkursów baletowych. 3) Odpowiada za nadzór pracy nauczycieli przedmiotów muzycznych. 4) Odpowiada za przydział zastępstw za nieobecnych nauczycieli przedmiotów muzycznych. 10. Nauczyciele. 1. Nauczyciele pełnią podstawową rolę w realizacji zadań statutowych szkoły. Wchodzą w skład Rady Pedagogicznej Szkoły, są zobowiązani do brania udziału w ich zebraniach. Terminy zebrań Rady Pedagogicznej ustala Dyrektor Szkoły. Nauczyciele pełniąc 5

6 obowiązki nauczania są pracownikami wchodzącymi w skład danego zespołu / danej sekcji i bezpośrednio podlegają odpowiedniemu wicedyrektorowi, kierownikowi sekcji. 2. Zakres obowiązków 1) W ramach czasy pracy ustalonego w Art. 42, ust. 1 Karty Nauczyciela oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel jest obowiązany realizować: a) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w umowie i zgodnie z planem zajęć na dany rok szkolny, b) inne czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, c) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. 2) Do podstawowych zadań nauczycieli należy: a) wykonywanie obowiązków zgodnie z zapisami zawartymi w statucie szkoły b) prawidłowy przebieg procesu nauczania c) dbałość o pomoce dydaktyczne i inny sprzęt szkolny d) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowania e) bezstronność i obiektywizm w ocenianiu uczniów f) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozeznanie potrzeb uczniów g) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej h) zaznajamianie się na bieżąco z przepisami i materiałami dotyczącymi przydzielonej zakresem pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i) przestrzeganie przepisów BHP i p.poż, zabezpieczenie tajemnicy służbowej, regulaminu i dyscypliny pracy oraz ustalonych w zakładzie pracy zasad i porządku j) stosowanie się do obowiązujących zarządzeń i wykonywanie innych zadań zlecanych przez dyrektora szkoły. 3. Zakres uprawnień 1) wybór programu nauczania oraz stosowanych metod pracy z uczniami 2) decydowanie o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów. 3) w ramach kompetencji rady pedagogicznej podejmowanie uchwał lub opiniowanie wniosków 4) odnotowywanie negatywnych zachowań uczniów zgodnie z WSO dotyczącym oceniania zachowania uczniów 5) wnioskowanie w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dla uczniów zgodnie ze Statutem Szkoły 4. Zakres odpowiedzialności 1) odpowiedzialność za realizację podstawy programowej z danego przedmiotu 2) odpowiedzialność za poziom wyników dydaktyczno wychowawczych w swoim przedmiocie 3) odpowiedzialność za przestrzeganie Procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole 4) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów 5) odpowiedzialność za rażące nieprzestrzeganie przepisów BHP w pracy dydaktyczno wychowawczej z uczniami w szkole i poza szkołą 6) przeciwstawianie się i natychmiastowe reagowanie w przypadkach występującej wśród uczniów agresji i przejawów zagrożenia demoralizacją oraz ujawnianie tych przypadków zgodnie z Procedurami bezpieczeństwa 7) przestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru 8) odpowiedzialność za prawidłowość prowadzenia dokumentacji pedagogicznej 9) odpowiedzialność za realizowanie zadań wynikających z rocznego planu pracy, planu pracy wychowawczej i programu profilaktyki oraz uchwał rady pedagogicznej 10) odpowiedzialność za przestrzeganie zapisów w zarządzeniach dyrektora szkoły 11) odpowiedzialność za nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej 12) odpowiedzialność za przestrzeganie zapisów Kodeksu etycznego nauczycieli. 11. Pedagog szkolny. Do podstawowych zadań pedagoga szkolnego należy: 1) W zakresie pracy wychowawczej: a) Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole. b) Udzielanie rodzicom porad ułatwiających pokonywanie przez nich trudności w wychowywaniu swoich dzieci. c) Współudział w realizacji programu wychowawczego i profilaktyki w szkole. d) Kontrolowanie ciągłe i systematyczne wyników dydaktycznych uczniów w celu zmniejszenia zagrożenia powtarzaniem klasy lub odejścia ze szkoły. e) Praca nad zminimalizowaniem nieusprawiedliwionych nieobecności uczniów w szkole. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami. f) Propagowanie zdrowego trybu życia oraz sposobów spędzania wolnego czasu przez uczniów. g) Współpraca z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami oraz dyrekcją szkoły w zakresie pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze oraz przejawiającymi objawy uzależnień. h) Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sądem rodzinnym, policją, wychowawcami z burs uczniów naszej szkoły. 2) W zakresie pracy opiekuńczej: 6

7 a) Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów. b) Opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej. c) Sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami w ramach opieki lub płatnego zastępstwa (poza godzinami dyżuru pedagoga). d) Prowadzenie zajęć z uczniami z dysfunkcjami w klasach I-III. e) Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi szczególne problemy wychowawcze f) Organizowanie spotkań ze specjalistami na temat alkoholizmu, narkomanii, problemów dojrzewania. g) Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, sytuacji stresowych, udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych. h) Udzielanie uczniom pomocy i porad mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych. i) Pomoc w udzielaniu pomocy finansowej dla uczniów mających trudna sytuację finansową (np. wnioski o stypendia, dofinansowania obiadów). 3) W zakresie pracy dydaktycznej: a) Systematyczna współpraca z nauczycielami uczącymi w danej klasie. b) Prowadzenie zajęć dydaktycznych (w ramach godzin wychowawczych lub zastępstw) z zakresu problematyki walki ze stresem, zdrowego trybu życia, problemów dojrzewania, relacji, asertywności, itd. c) Posiadanie i prowadzenie dokumentacji min. na temat specyficznych sytuacji wychowawczych w rodzinach i zagrożeń uczniów. d) Troska o funkcjonowanie i estetyczne wyposażenie gabinetu pedagoga szkolnego. e) Doraźne wykonywanie poleceń dyrektora szkoły związanych z bieżąca pracą wychowawczo-opiekuńczą szkoły (np. sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, występów, koncertów;). f) Udział w posiedzeniach rady pedagogicznej. g) Udział w zebraniach i konsultacjach z rodzicami. h) Pełnienie dyżuru dla rodziców przynajmniej raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. 1) Wnioskowanie i kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do sądu rodzinnego. 2) Żądanie od wychowawców, nauczycieli, pracowników obsługi, rodziców i uczniów niezbędnych informacji i pomocy w celu zapewnienia właściwej realizacji ustalonych potrzeb dydaktycznych, wychowawczych i materialnych uczniów. 3) Wzywanie rodziców do stawienia się w szkole w sprawach dotyczących wychowania i nauki ich dzieci. 4) Wzywanie uczniów na rozmowy indywidualne i prowadzeni niezbędnych badań pedagogicznych wynikających z zadań i kompetencji pedagoga szkolnego. 5) Wnioskowanie do dyrekcji szkoły w sprawach planowania i organizacji pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 6) Udzielanie wskazówek metodycznych rodzicom i nauczycielom w sprawach rozwiązywania problemów dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych. 7) Wnioskowanie o skierowanie uczniów na badania do poradni psychologiczno - pedagogicznej i innych placówek uprawnionych do takich badań i współpracujących ze szkołą, a także o umieszczenie uczniów w placówkach wychowania kształcenia i opieki pozaszkolnej. 8) Wystawianie na żądanie uprawnionych organów opinie o uczniach w sprawach merytorycznie podległych pedagogowi szkolnemu. Opinia taka musi być każdorazowo podpisana przez dyrektora szkoły. 9) W sprawach nieuregulowanych niniejszym zakresem czynności obowiązuje droga służbowa w celu podjęcia stosownych decyzji i czynności na szczeblu dyrekcji szkoły. Pracownik odpowiada za realizację ww. zadań przed dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną a w szczególności za: 1) Rozeznanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizę przyczyn niepowodzeń szkolnych, a także za rzetelną ocenę sytuacji wychowawczej na terenie szkoły. 2) Imienne ustalenie uczniów potrzebujących różnych form pomocy dydaktycznej, wychowawczej i materialnej. 3) Współpracę z poradnią psychologiczno - pedagogiczną i innymi placówkami wychowania, kształcenia i opieki pozaszkolnej, w tym - za terminowość zasadność i kompletność składanych dokumentów do tych placówek. 4) Właściwą realizację obowiązku szkolnego przez uczniów. 5) Rzetelne prowadzenie dokumentacji wymaganej na tym stanowisku. 6) Poufność wszelkich danych osobowych zgromadzonych w trakcie swojej działalności. 7) Informowanie dyrekcji szkoły o wszelkich trudniejszych problemach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ujawnionych podczas wykonywania swoich obowiązków. 12. Psycholog szkolny. 1) Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia. 7

8 2) Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli. 3) Określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb. 4) Diagnoza zachowań agresywnych wśród uczniów oraz inne badania psychologiczne lub ankietowe wynikające z bieżących potrzeb szkoły lub zaistniałej sytuacji. 5) Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli, w tym konsultacje indywidualne. 6) Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia. 7) Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach. 8) Poradnictwo indywidualne dla uczniów szczególnie, tzw. trudnych i wynikających z bieżących potrzeb. 9) Współtworzenie i wdrażanie programów wychowawczo profilaktyczno edukacyjnych wspomagających kształtowanie osobowości młodego człowieka. Tematyka zajęć do uzgodnienia z wychowawcami klas. 10) Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się. 11) Wsparcie rodziny w procesie dydaktyczno wychowawczym wychowującym dziecko z dysfunkcjami rozwojowymi. 12) Współpraca z instytucjami wspomagającymi rozwój uczniów. 1) Żądanie od wychowawców, nauczycieli, pracowników obsługi, rodziców i uczniów niezbędnych informacji i pomocy w celu zapewnienia właściwej realizacji ustalonych potrzeb dydaktycznych, wychowawczych i materialnych uczniów. 2) Wzywanie rodziców do stawienia się w szkole w sprawach dotyczących wychowania i nauki ich dzieci. 3) Wzywanie uczniów na rozmowy indywidualne i prowadzeni niezbędnych badań wynikających z zadań i kompetencji psychologa szkolnego. 4) Wnioskowanie do dyrekcji szkoły w sprawach planowania i organizacji pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 5) Udzielanie wskazówek rodzicom i nauczycielom w sprawach rozwiązywania problemów dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych. 6) Wnioskowanie o skierowanie uczniów na badania do poradni psychologiczno - pedagogicznej i innych placówek uprawnionych do takich badań i współpracujących ze szkołą, a także o umieszczenie uczniów w placówkach wychowania kształcenia i opieki pozaszkolnej. 7) Wystawianie na żądanie uprawnionych organów opinie o uczniach w sprawach merytorycznie podległych psychologowi szkolnemu. Opinia taka musi być każdorazowo podpisana przez dyrektora szkoły. 8) W sprawach nieuregulowanych niniejszym zakresem czynności obowiązuje droga służbowa w celu podjęcia stosownych decyzji i czynności na szczeblu dyrekcji szkoły. Pracownik odpowiada za realizację ww. zadań przed dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną a w szczególności za: 1) Rozeznanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizę przyczyn niepowodzeń szkolnych, a także za rzetelną ocenę sytuacji wychowawczej na terenie szkoły. 2) Imienne ustalenie uczniów potrzebujących różnych form pomocy psychologicznej. 3) Współpracę z poradnią psychologiczno - pedagogiczną i innymi placówkami wychowania, kształcenia i opieki pozaszkolnej, w tym - za terminowość zasadność i kompletność składanych dokumentów do tych placówek. 4) Rzetelne prowadzenie dokumentacji wymaganej na tym stanowisku. 5) Poufność wszelkich danych osobowych zgromadzonych w trakcie swojej działalności. 6) Informowanie dyrekcji szkoły o wszelkich trudniejszych problemach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ujawnionych podczas wykonywania swoich obowiązków. 13. Nauczyciel bibliotekarz. W zakresie pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej: 1) W ramach czasy pracy ustalonego w Art. 42, ust. 1 Karty Nauczyciela oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel jest obowiązany realizować: a) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w umowie i zgodnie z planem zajęć na dany rok szkolny, b) inne czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, c) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. 2) W razie wypadku niezwłoczne zapewnienie poszkodowanemu uczniowi opieki, w szczególności sprowadzenie fachowej pomocy medycznej, a w miarę możliwości udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu. 3) Powiadomienie natychmiastowe o wypadku rodziców (prawnych opiekunów) ucznia oraz dyrekcję szkoły. 4) Prowadzenie lekcji bibliotecznych z uczniami klas I-VIII. 8

9 5) Kontrolowanie i ocenianie wiadomości uczniów nabytych na lekcjach bibliotecznych. 6) Sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami w ramach opieki lub płatnego zastępstwa (poza godzinami dyżuru w bibliotece). 7) Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek szkolnych, koncertów w szkole i poza szkołą według podanego planu. 8) Współpraca z wychowawcami uczniów. 9) Systematyczna współpraca z nauczycielami uczącymi w danej klasie. Informowanie nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa uczniów. W zakresie pracy administracyjnej: 10) Organizacja pracy i administracja biblioteki. 11) Gromadzenie zbiorów. 12) Udostępnianie zbiorów czytelnikom. 13) Udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych. 14) Kontrola i przekazywanie zbiorów. 15) Planowanie pracy w bibliotece, sprawozdawczość i opracowywanie statystyki bibliotecznej. ponadto: 16) Udział w posiedzeniach rady pedagogicznej. Opracowywanie analizy czytelnictwa na posiedzenie rady pedagogicznej (dwa razy w roku). 17) Praca w komisjach, zespołach nadzorujących sprawdzian po szkole podstawowej, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny. 18) Zakup nagród książkowych dla uczniów nagrodzonych. 19) Dbanie o zbiór egzemplarzy nut i książek, naprawa uszkodzeń, oprawa. 20) Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż, zabezpieczenie tajemnicy służbowej, regulaminu i dyscypliny pracy oraz ustalonych w zakładzie pracy zasad i porządku 21) Zaznajamianie się na bieżąco z przepisami i materiałami dotyczącymi przydzielonej zakresem pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych 22) Stosowanie się do obowiązujących zarządzeń i wykonywanie innych zadań zlecanych przez dyrektora szkoły. 1) w ramach kompetencji rady pedagogicznej podejmowanie uchwał lub opiniowanie wniosków 2) odnotowywanie negatywnych zachowań uczniów zgodnie z WSO dotyczącym oceniania zachowania uczniów 3) wnioskowanie w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dla uczniów zgodnie ze Statutem Szkoły 4) zgłaszanie zapotrzebowania na nowe pozycje, przeprowadzenie zamówienia i zakupu za zgodą osób: dyrektora szkoły i głównego księgowego szkoły. 1) odpowiedzialność za zbiory biblioteczne 2) odpowiedzialność za realizacje celów i zadań biblioteki 3) odpowiedzialność za przestrzeganie Procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole 4) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów 5) odpowiedzialność za rażące nieprzestrzeganie przepisów BHP w pracy dydaktyczno wychowawczej z uczniami w szkole i poza szkołą 6) przeciwstawianie się i natychmiastowe reagowanie w przypadkach występującej wśród uczniów agresji i przejawów zagrożenia demoralizacją oraz ujawnianie tych przypadków zgodnie z Procedurami bezpieczeństwa 7) przestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru 8) odpowiedzialność za prawidłowość prowadzenia dokumentacji bibliotecznej 9) odpowiedzialność za realizowanie zadań wynikających z rocznego planu pracy, planu pracy wychowawczej i programu profilaktyki oraz uchwał rady pedagogicznej 10) odpowiedzialność za przestrzeganie zapisów w zarządzeniach dyrektora szkoły 11) odpowiedzialność za nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej 12) odpowiedzialność za przestrzeganie zapisów Kodeksu etycznego nauczycieli. 14. Główny Księgowy. 1) Prowadzenie rachunkowości szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegającymi zwłaszcza na : a) Zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający: 1. właściwy przebieg operacji gospodarczych, 2. ochronę mienia będącego w posiadaniu szkoły, 3. sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej. b) Bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający: a. terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, b. ochronę mienia będącego w posiadaniu szkoły oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za przekazane im mienie, c. prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych, c) Nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości. 9

10 2) Praktyczna realizacja systemu kontroli finansowej, wykonując zadania: a) prowadzenie rachunkowości szkoły b) wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi c) dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych i gospodarczych z planem finansowym, d) dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych i gospodarczych e) podpisuje dokumenty dotyczące poszczególnych operacji finansowych f) zapewnia, że zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym oraz w harmonogramie dochodów i wydatków, a szkoła posiada środki finansowe na ich pokrycie 3) Prowadzenie gospodarki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami polegającymi zwłaszcza na: a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji szkoły, b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez szkołę, c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, d) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłat zobowiązań 4) Opracowanie planu wydatków budżetowych na rok bieżący i kontrola nad jego realizacją w oparciu o zatwierdzony plan finansowy. 5) Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji szkoły. 6) Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej: 7) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków, 8) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych szkoły oraz ich zmian, 9) następnej kontroli operacji gospodarczych jednostek stanowiących przedmiot księgowań. 10) Nadzór nad pracą pracowników wykonujących czynności związane z rachunkowością. 11) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów dowodów księgowych, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji 12) Opracowanie planu wydatków budżetowych na rok bieżący i kontrola nad jego realizacją. 13) Wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jej zmian 14) Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz. 15) Wykonywanie pracy sumiennie, starannie i terminowo, dążąc do uzyskania jak najlepszych wyników oraz przejawiając w tym zakresie odpowiednią inicjatywę 16) Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż, zabezpieczenie tajemnicy służbowej, regulaminu i dyscypliny pracy oraz ustalonych w zakładzie pracy zasad i porządku 17) Zaznajamianie się na bieżąco z przepisami i materiałami dotyczącymi przydzielonej zakresem pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 18) Udział w pracach komisji oraz w innych pracach zleconych przez przełożonych. Główny Księgowy w zakresie realizacji swych zadań ma prawo aby: 1) określić zasady, wg których mają być wykonywane przez pracowników prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz księgowości, kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości 2) ma prawo udzielania w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień 3) ma prawo udostępniania do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień 4) w razie ujawnienia nieprawidłowości, ma prawo zwrócić dokument właściwemu rzeczowo pracownikowi, a w razie ich nie usunięcia odmawia podpisania dokumentu 5) żądać od pracowników udzielenia w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień 6) żądać od pracowników usunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości dotyczących zwłaszcza przyjmowania, wystawiania, obiegu i kontroli dokumentów 1) Przeprowadzanie kontroli w zakresie: a) rzetelności i terminowości wykonywania operacji księgowych, b) prawidłowego naliczania podatków i składek, c) prawidłowego prowadzenia dokumentacji księgowo- finansowej, d) poprawności ewidencji majątku, e) inwentaryzowania składników majątkowych, f) prawidłowej gospodarki magazynowej, g) poprawności wystawianych faktur, h) stan kasy, i) ochronę danych osobowych, j) odprowadzania terminowego należnych podatków, składek ZUS i innych płatności, k) prawidłowej gospodarki środkami ZFŚS, l) zabezpieczenia i przechowywania dokumentów i środków finansowych, m) gospodarki materiałowej i sprzętowej, n) realizacji środków budżetowych i pozabudżetowych, 10

11 7) tworzenia warunków do przestrzegania dyscypliny budżetowej, rytmicznej realizacji budżetu, środków specjalnych, funduszy świadczeń socjalnych 8) ma obowiązek odmowy realizacji rachunku, faktury w przypadku niezgodności tych dokumentów z przepisami o gospodarce finansowej 9) ma prawo wnioskować do dyrektora szkoły o określenie trybu, wg których maja być wykonywane prace niezbędne do zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej szkoły 10) ma prawo zgłaszać dyrektorowi szkoły wszelkie nieprawidłowości związane realizacją finansowo gospodarczą szkoły Główny księgowy jest odpowiedzialny za: 1) sumienne, staranne i terminowe wykonywanie zadań, ujętych w niniejszym zakresie 2) przestrzeganie przepisów BHP i p.poż., zabezpieczenie i przestrzeganie tajemnicy służbowej, regulaminu i dyscypliny pracy 3) wykonywanie w pełnym zakresie obowiązków zawartych w: Dz. U. Nr 113 z 2000r. poz, 1186 i Nr 155 z 1998r. poz, 1014, z późn. zm. Statucie Szkoły, innych zarządzeń resortowych, przepisów ZUS podatkowych, realizacji funduszu, regulaminów wewnętrznych 4) ponosi odpowiedzialność za kompletność dokumentów oraz majątku wg odrębnego wykazu 5) ponosi osobistą i materialną odpowiedzialność za realizację zadań zawartych w zakresie czynności 6) odpowiada przed Dyrektorem Szkoły za całokształt prowadzonych spraw. 15. Kierownik gospodarczy. 1) Prowadzenie książek inwentarza szkolnego i biurowego oraz ewidencja ilościowa pozabilansowa innych środków trwałych (znakowanie, spis) 2) Systematyczna kontrola jakościowa i ilościowa inwentarza oraz nadzór nad jego konserwacją 3) Kwartalne uzgadnianie wartości majątku trwałego i przedmiotów nietrwałych z ewidencją księgową (protokoły kasacyjne) 4) Właściwe zabezpieczanie całego majątku szkoły 5) Terminowe sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących działalności szkoły obejmujących powierzony zakres czynności 6) Współpraca ze społecznym inspektorem pracy w zakresie przeglądu technicznego szkoły BHP, p.poż, instalacji odgromowej itp., sprawuje pieczę nad Książką kontroli i realizuje zadania pokontrolne 7) Przeprowadza przegląd techniczny budynku pod względem wymaganych remontów, sprawując nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem wszystkich urządzeń 8) Kontrola stanu higieniczno sanitarnego szkoły i dopilnowanie utrzymania czystości w szkole 9) Organizacja i kontrola pracy podległego personelu 10) Zabezpieczanie imprez szkolnych od strony administracyjno - technicznej 11) Udziela pomocy w organizowaniu koncertów i wyjazdów uczniów na konkursy 12) Wykonuje wszystkie inne prace zlecone przez Dyrektora Szkoły 13) Nalicza odpłatność za użytkowanie powierzchni i pomieszczeń szkolnych 14) Organizacja zaopatrzenia szkoły i dokonywanie zakupów i zamówień na zakupywane przedmioty (zakup druków rachunki, kwitariusze, środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, eksploatacyjnych ) oraz usługi 15) Kompletowanie dokumentacji i przeprowadzanie postępowań zgodnie z ustawą : Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznymi regulaminami i procedurami 16) Pozyskiwanie i gromadzenie ofert 17) Przygotowywanie umów dotyczących zakupu materiałów i usług oraz użytkowanych powierzchni i pomieszczeń szkolnych 18) Prowadzenie rejestru podpisanych umów z kontrahentami. 19) Przeprowadzanie procedur przetargowych. W ramach wykonywania zadań podstawowych kierownik gospodarczy powinien: 20) sumiennie, starannie i terminowo wykonywać pracę, dążyć do uzyskania jak najlepszych wyników oraz przejawić w tym celu odpowiednią inicjatywę 21) przestrzegać przepisów BHP i p.poż, zabezpieczyć tajemnice służbowe, regulamin i dyscyplinę pracy oraz ustalonych w zakładzie pracy zasad i porządku 22) stosować się do obowiązujących zarządzeń i poleceń przełożonych 23) informować bezpośredniego przełożonego o wszystkich niedociągnięciach, uzyskiwać aprobatę co do sposobu załatwiania przydzielonych spraw oraz zapewnić stałą troskę o poprawę warunków pracy. W ramach wykonywania zadań kierownik gospodarczy ma prawo: 1) udzielać pełnych informacji, wyjaśnień, instruktażu w zakresie wykonywanej pracy 2) wnioskować do dyrektora o planowanych zmianach w szkole w celu poprawy jej funkcjonowania 3) wnioskowania do Dyrektora o interwencję w sprawie nieprawidłowości występujących z zakresu powierzonych zadań 4) do podpisu dokumentów i pism z zakresu działalności powierzonego działu oraz w sprawach; zaopatrzenia, administracji, w razie nieobecności Dyrektora lub jego zastępcy w sprawach pilnych 5) przeprowadzania kontroli w zakresie: a) dyscypliny pracy i prawidłowości wykonywania obowiązków przez podległych pracowników, 11

12 b) utrzymania porządku i czystości w szkole, c) sprawności urządzeń technicznych, sportowych, sprzętu p/poż, instalacji elektrycznych, odgromowych i innych, d) realizacji prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich, e) gospodarowania środkami czystości artykułami biurowymi, f) zabezpieczenia budynków przed kradzieżą, g) prowadzenia dozoru szkoły przez portierów, h) funkcjonowania stołówki szkolnej Kierownik gospodarczy ponosi odpowiedzialność za: 1) realizację zadań zawartych w zakresie czynności - informuje na bieżąco Dyrektora o podejmowanych decyzjach 2) za mienie powierzone pracownikom wg odrębnego wykazu 3) prawidłowe sporządzanie planów lub wstępnych kosztorysów prac remontowych oraz obowiązkowych przeglądów, a także sprawozdań, dokonywanie bieżących analiz i wprowadzanie aktualnych korekt 4) za wymagane remonty szkoły, terminowe dokonywanie obowiązkowych przeglądów gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i ich konserwację oraz kontrole ilościową i jakościową inwentarza. 16. Specjalista ds. sekretariatu. 1) Czuwanie nad właściwym funkcjonowaniem instrukcji kancelaryjnej szkoły. 2) Przyjmowanie, rozdział korespondencji i przesyłek zgodnie z dekretacją dyrektora szkoły. 3) Rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących. 4) Przygotowywanie pism wychodzących i wysyłanie pism. 5) Doręczanie niektórych pism miejscowych bezpośrednio adresatom. 6) Przyjmowanie telefonów, poczty mailowej, obsługa fax. 7) Udzielanie informacji interesantom i kierowanie do odpowiedniej komórki bądź osoby właściwej do załatwienia sprawy. 8) Prowadzenia terminarza spraw do załatwienia, spotkań, zebrań, terminów realizacji. 9) Prowadzenie ewidencji biletów komunikacji miejskiej (zakup, wydawanie z wpisem do rejestru, rozliczanie). 10) Prowadzenie i rejestracja znaczków pocztowych. 11) Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania. Wydawanie druków osobom upoważnionym. Rozliczanie druków. (świadectwa szkolne, legitymacje szkolne, druki księgowe, czeki). 12) Prowadzenie rejestru pieczęci szkolnych obowiązujących w szkole oraz informacji o osobach nimi się posługującymi. 13) Przestrzeganie regulaminu pracy i przedstawianie na bieżąco Dyrektorowi szkoły odpowiednich wniosków. 14) Wykonuje wszystkie inne prace zlecone przez Dyrektora szkoły związane z zakresem powierzonego stanowiska. 15) Sumienne, staranne i terminowe wykonanie pracy, dążenie do uzyskania jak najlepszych wyników oraz przejawianie w tym celu odpowiedniej inicjatywy. 16) Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż, przestrzeganie tajemnicy służbowej, regulaminu i dyscypliny pracy oraz ustalonych w szkole zasad i porządku. 17) Zaznajamianie się na bieżąco z przepisami i materiałami dotyczącymi przydzielonej zakresem pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 18) Stosowanie się do obowiązujących zarządzeń i poleceń przełożonych. 19) Informowanie bezpośredniego przełożonego o wszystkich niedociągnięciach, uzyskanie aprobaty co do sposobu załatwiania przydzielonych spraw oraz stała troska o poprawę warunków pracy. 20) Udział w pracach komisji oraz w innych pracach zleconych przez przełożonych. 1) Udzielanie pełnych informacji, wyjaśnień, instruktażu w zakresie wykonywanej pracy. 2) Wnioskowanie do bezpośredniego przełożonego o planowanych zmianach w szkole w celu poprawy jej funkcjonowania. 3) Wnioskowanie do Dyrektora o interwencję w sprawie nieprawidłowości występujących z zakresu powierzonych zadań. 1) Realizację zadań zawartych w zakresie czynności. 2) Powierzone mienie i sprzęt elektroniczny znajdujący się na wyposażeniu stanowiska. 3) Właściwe użytkowanie i zabezpieczenie pieczęci urzędowych. 4) Prawidłowe zabezpieczenie ważnych i poufnych dokumentów w kasie metalowej. 5) Realizację zadań w wyznaczonych terminach. 17. Specjalista ds. uczniów. 1) Prowadzanie dokumentacji spraw uczniowskich w zakresie: a) prowadzenie księgi uczniów, b) kompletowanie, kontrola i segregowanie dokumentów osobistych uczniów w teczkach imiennych oraz dokumentacji klasy w teczkach klasowych, c) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji organizacyjno prawnej (arkusze ocen, dzienniki lekcyjne, protokoły egzaminów wstępnych, promocyjnych, klasyfikacyjnych, poprawkowych, dyplomowych) 12

13 d) wydawanie zaświadczeń szkolnych oraz korespondencja z rodzicami w sprawach dotyczących uczniów e) przygotowywanie list uczniów w danym roku szkolnym, list zdających egzaminy różnego rodzaju (wewnętrzne i zewnętrzne), f) przygotowywanie wniosków o stypendia dla uczniów g) obsługa systemu Sekretariat i współpraca z administratorem pakietu iuczniowie. 2) Zamawianie, wydawanie i rozliczanie dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć dodatkowych. 3) Wypisywanie, wydawanie legitymacji szkolnych. 4) Pełna obsługa egzaminów wstępnych poprzez: 1. zapewnienie pełnej informacji dla kandydatów do szkoły (warunki nauki, badanie przydatności) 2. przyjmowanie zgłoszeń i sporządzanie list kandydatów do szkoły, 3. przygotowywanie protokołów, wypełnianie protokołów, opracowanie zestawień punktowych 4. przyjmowanie dokumentów kandydatów 5) Prowadzenie wszystkich spraw wynikających z przepisów o obowiązku nauki i obowiązku szkolnym dotyczących uczniów. 6) Zabezpiecza i rozlicza sprawy związane z wyjazdem dzieci na konkursy, wycieczki, zielone szkoły /zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd itp. / oraz przyjmuje i rozlicza wpłaty od uczniów lub rodziców 7) Prowadzenie i przygotowywanie korespondencji szkoły w uzgodnieniu z Dyrekcją szkoły z zakresu swoich obowiązków 8) Zapewnia obsługę konta Rady Rodziców w zakresie obrotu gotówkowego, realizacji wydatków oraz prowadzenia dokumentacji finansowej. 9) Przyjmowanie zamówień na bilety wstępu na koncerty szkolne. 10) Przygotowanie danych i współpraca przy prowadzeniu bazy danych SIO. 11) Sporządzanie statystyk dotyczących uczniów. 12) Opracowywanie zestawienia danych o uczniach i ich ocenach na posiedzenie klasyfikacyjnej rady pedagogicznej. 13) Wykonuje kserokopie materiałów pomocniczych na zajęcia (na zlecenie nauczycieli), testów; rejestruje wykonywanie kopii. 14) Wykonuje wszystkie inne prace zlecone przez Dyrektora Szkoły związane z zakresem powierzonego stanowiska 15) Sumienne, staranne i terminowe wykonanie pracy, dążenie do uzyskania jak najlepszych wyników oraz przejawianie w tym celu odpowiedniej inicjatywy 16) Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż, zabezpieczenie tajemnicy służbowej, regulaminu i dyscypliny pracy oraz ustalonych w zakładzie pracy zasad i porządku. 17) Zaznajamianie się na bieżąco z przepisami i materiałami dotyczącymi przydzielonej zakresem pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych 18) Stosowanie się do obowiązujących zarządzeń i poleceń przełożonych. 19) Informowanie bezpośredniego przełożonego o wszystkich niedociągnięciach, uzyskanie aprobaty co do sposobu załatwiania przydzielonych spraw oraz stała troska o poprawę warunków pracy. 1) Udzielać pełnych informacji, wyjaśnień, instruktażu w zakresie wykonywanej pracy. 2) Wnioskować do bezpośredniego przełożonego o planowanych zmianach w szkole w celu poprawy jej funkcjonowania. 3) Wnioskowania do Dyrektora o interwencję w sprawie nieprawidłowości występujących w szkole z zakresu powierzonych zadań. 1) Realizację zadań zawartych w zakresie czynności. 2) Powierzone mienie i sprzęt elektroniczny znajdujący się na wyposażeniu stanowiska. 3) Realizację zadań w wyznaczonych terminach. 18. Referent. 1) Sporządzanie na bieżąco dokumentacji praktyk scenicznych uczniów szkoły. 2) Współpraca z Teatrem Wielkim dotycząca udziału uczniów szkoły w spektaklach teatru. 3) Współpraca z Teatrem Wielkim dotycząca reklamy, rozprowadzania biletów na spektakle teatralne. 4) Współpraca z pracownikiem magazynu kostiumów; monitoring nad przygotowaniem kostiumów scenicznych dla uczniów. 5) Współpraca z wicedyrektorem ds. artystycznych w zakresie praktyk scenicznych, zajęć repertuaru, prób do koncertu, zastępstw za nieobecnych nauczycieli. 6) Przygotowywanie na bieżąco planu zajęć dydaktycznych zawodowych, repertuaru i prób do koncertów. 7) Wykonywanie innych prac zleconych przez wicedyrektora szkoły ds. artystycznych lub dyrektora szkoły. Uprawnienia referenta: 1) zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu o nieprawidłowościach wynikających z wykonywania powierzonych zadań 2) wnioskować o stosowanie lepszych rozwiązań powierzonych zadań oraz zgłaszać wnioski racjonalizatorskie. 3) zgłaszać przełożonemu o kłopotach i trudnościach przy wykonywaniu zadań w zakładzie w celu poprawy jego funkcjonowania. Referent ponosi odpowiedzialność za: 1) realizację zadań zawartych w zakresie czynności oraz przestrzega zasad regulaminu pracy, 13

14 2) stan zabezpieczenia pomieszczeń związanych z właściwym zamocowaniem przedmiotów użytkowych, 3) odpowiada za przestrzeganie BHP i p.poż. 4) powierzone mienie wg odrębnego wykazu. 19. Referent ds. organizacyjnych. Do podstawowych obowiązków referenta ds. organizacyjnych należy: 1) Bezpośrednie doręczanie dokumentacji i korespondencji do urzędów i instytucji na terenie miasta Łodzi. 2) Organizacja wyjazdów służbowych pracowników szkoły (ustalanie dogodności połączeń komunikacyjnych, zakup biletów przewoźników publicznych itp.). 3) Udział w rekrutacji uczniów do szkoły baletowej. 4) Udział w przygotowaniu zaplecza organizacyjnego (garderoby) w trakcie konkursów i innych imprez organizowanych przez szkołę poza jej siedzibą (teatry, sale koncertowe). 5) Współpraca z sekretariatem dyrektora oraz sekretariatem ds. uczniowskich w sprawach wymagających koordynacji czynności służbowych poszczególnych stanowisk. 6) Prowadzenie dokumentacji służbowej wymaganej w obrębie zajmowanego stanowiska. 7) Wykonanie doraźnych poleceń dyrektora szkoły, wynikających z charakteru zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Uprawnienia referenta: 1) zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu o nieprawidłowościach wynikających z wykonywania powierzonych zadań 2) wnioskować o stosowanie lepszych rozwiązań powierzonych zadań oraz zgłaszać wnioski racjonalizatorskie. 3) zgłaszać przełożonemu o kłopotach i trudnościach przy wykonywaniu zadań w zakładzie w celu poprawy jego funkcjonowania. Referent ponosi odpowiedzialność za: 1) realizację zadań zawartych w zakresie czynności oraz przestrzega zasad regulaminu pracy, 2) stan zabezpieczenia pomieszczeń związanych z właściwym zamocowaniem przedmiotów użytkowych, 3) odpowiada za przestrzeganie BHP i p.poż., 4) za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się referent ds. organizacyjnych odpowiada w pełnej wysokości, 5) referent ds. organizacyjnych, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w art k.p. 20. Specjalista ds. płac i księgowości. 1) Sporządza listę zgodnie z dokumentami merytorycznymi wynagrodzeń za pracę dla pracowników pedagogicznych i administracyjno obsługowych 2) Sporządza listę wypłat innych wypłat zgodnie z odrębnymi przepisami tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe, ekwiwalenty, wypłatę z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz inne zgodnie z pleceniem Dyrektora szkoły 3) Z powyższych list wypłat przelewa na elektroniczny przelew bankowy i przekazuje przelewem na konta bankowe pracowników 4) Dokonuje potrąceń z list płac z tytułu; KZP, FM, Zw. Zaw. I innych zgodnie z przedłożoną deklaracją pracownika 5) Przekazuje elektronicznie comiesięcznie do ZUS deklaracje rozliczeniowe pracowników, zgłoszenia do ubezpieczeń /tj. ZUA, ZCZA/ i wyrejestrowuje z ubezpieczenia pracowników zwolnionych oraz dokonuje innych korekt i uzgodnień zgodnie z poleceniami ZUS-u. Uprawnienia specjalisty ds. płac i księgowości: 1) zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu o nieprawidłowościach wynikających z wykonywania powierzonych zadań 2) wnioskować o stosowanie lepszych rozwiązań powierzonych zadań oraz zgłaszać wnioski racjonalizatorskie. 3) zgłaszać przełożonemu o kłopotach i trudnościach przy wykonywaniu zadań w zakładzie w celu poprawy jego funkcjonowania. Specjalista do spraw płac i księgowości sprzętu ponosi odpowiedzialność za: 1) realizację zadań zawartych w zakresie czynności oraz przestrzega zasad regulaminu pracy 2) odpowiada za przestrzeganie BHP i p.poż. 3) powierzone mienie wg odrębnego wykazu. 21. Specjalista ds. zamówień publicznych i księgowości. 1) Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym. 2) Dekretowanie dokumentów księgowych. 14

15 3) Ewidencja operacji księgowych. 4) Przygotowywanie danych niezbędnych do sporządzania planów, sprawozdań i analiz finansowych. 5) Sporządzanie niezbędnych kalkulacji i rozliczeń stosownie do bieżących potrzeb. 6) Prowadzenie ewidencji wydatków wg kodów CPV. 7) Prowadzenie ewidencji analitycznej wydzielonej grupy wydatków lub kontrahentów dla potrzeb zamówień publicznych. 8) Sprawdzanie prawidłowości ewidencji przychodów i rozchodów artykułów żywnościowych, na podstawie sporządzanych przez intendenta szkoły raportów. 9) Miesięczne uzgadnianie stanu z intendentem w zakresie ilości wydanych posiłków i przyjętych wpłat oraz ewentualnych zwrotów środków. 10) Sporządzanie rozliczeń z MOPS w zakresie przekazywanych środków na posiłki uczniów. 11) Inne obowiązki zlecone przez Głównego Księgowego lub Dyrektora Szkoły, także w ramach zastępstw nieobecnych pracowników, zgodnie z posiadanymi umiejętnościami i kwalifikacjami. 1) ma prawo zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu o nieprawidłowościach wynikających z wykonywania powierzonych zadań, 2) ma prawo wnioskować o stosowanie lepszych rozwiązań powierzonych zadań oraz zgłaszać wnioski racjonalizatorskie, 3) ma prawo zgłaszać przełożonemu o kłopotach i trudnościach przy wykonywaniu zadań w szkole w celu poprawy jej funkcjonowania. Specjalista do spraw zamówień publicznych i księgowości sprzętu ponosi odpowiedzialność za: 1) realizację zadań zawartych w zakresie czynności, 2) bieżące, rzetelne i terminowe wykonywanie prac, 3) wykonywanie pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także regulaminami i procedurami szkolnymi oraz aktualizowanie na bieżąco swojej wiedzy w tym zakresie, 4) należyte przechowywanie i zabezpieczanie powierzonych dokumentów, 5) przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz ustawy o ochronie danych osobowych, 6) przestrzeganie zasad regulaminu pracy, BHP i p.poż., 7) powierzone mienie wg odrębnego wykazu. 22. Specjalista ds. kadr i BHP 1) Opracowywanie rocznych i okresowych planów zatrudnienia, 2) Zawieranie umów o pracę zgodnie z obowiązująca dokumentacją przy zatrudnianiu pracowników, 3) Prowadzenie teczek akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4) Prowadzenia kartotek ewidencji czasu pracy pracowników, 5) Prowadzenie rejestrów pracowników zatrudnianych, zwalnianych, 6) Wystawianie zaświadczeń i świadectw pracy, 7) Wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych dla pracowników i ich rodzin, 8) Przygotowywanie dokumentów dla pracowników odchodzących na rentę lub emeryturę, 9) Prowadzenie ewidencji urlopów, kar regulaminowych, odznaczeń i wyróżnień, nagród pieniężnych, 10) Opracowywanie rocznych planów wypłat nagród jubileuszowych, 11) Przygotowywanie pism dotyczących awansowania pracowników oraz zmian wynagrodzenia z tytułu: zmiany stanowiska, regulacji płac, zwiększenia zakresów czynności 12) Kontrola nad uaktualnianiem przez pracowników szkoły badań lekarskich i książeczek zdrowia 13) Prowadzenie innych nie wymienionych spraw zgodnie z Kodeksem pracy i Kartą nauczyciela 14) Prowadzenie bieżącego rejestru zwolnień lekarskich pracowników szkoły 15) Opracowywanie sprawozdawczości GUS i innej z zakresu działu kadr we współpracy w głównym księgowym szkoły Uprawnienia Specjalisty ds. kadr i bhp: 1) ma prawo zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu o nieprawidłowościach wynikających z wykonywania powierzonych zadań 2) ma prawo wnioskować o stosowanie lepszych rozwiązań powierzonych zadań oraz zgłaszać wnioski racjonalizatorskie 3) ma prawo zgłaszać przełożonemu o kłopotach i trudnościach przy wykonywaniu zadań w zakładzie w celu poprawy jego funkcjonowania. 4) przeprowadzanie kontroli w zakresie ujętym w rozporządzeniu R. M. z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704 ze zm.) oraz przeprowadzanie kontroli w zakresie: a) wyposażenia pomieszczeń szkolnych w sprzęt p/pożarowy, b) przestrzegania przepisów p/pożarowych przez użytkowników pomieszczeń szkolnych, c) wizualizacji planu ewakuacji, instrukcji p.poż, d) znajomości sygnałów alarmowych i dróg ewakuacyjnych na alarmach próbnych, 15

16 Specjalista do spraw kadr ponosi odpowiedzialność za: 1) realizację zadań zawartych w zakresie czynności oraz przestrzega zasad regulaminu pracy 2) odpowiada za przestrzeganie BHP i p.poż. 3) powierzone mienie wg odrębnego wykazu. 23. Specjalista ds. kadr pracowników pedagogicznych. 1) Zawieranie umów o pracę zgodnie z obowiązująca dokumentacją przy zatrudnianiu pracowników. 2) Prowadzenie teczek akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3) Prowadzenia kartotek ewidencji czasu pracy pracowników pedagogicznych. 4) Prowadzenie rejestrów pracowników zatrudnianych, zwalnianych. 5) Wystawianie zaświadczeń i świadectw pracy. 6) Wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych dla pracowników i ich rodzin. 7) Przygotowywanie dokumentów dla pracowników odchodzących na rentę lub emeryturę, 8) Prowadzenie ewidencji urlopów, kar regulaminowych, odznaczeń i wyróżnień, nagród pieniężnych. 9) Opracowywanie rocznych planów wypłat nagród jubileuszowych, 10) Przygotowywanie pism dotyczących awansowania pracowników oraz zmian wynagrodzenia z tytułu: zmiany stanowiska, regulacji płac, zwiększenia zakresów czynności 11) Kontrola nad uaktualnianiem przez pracowników szkoły badań lekarskich i książeczek zdrowia 12) Prowadzenie innych nie wymienionych spraw zgodnie z Kodeksem pracy i Kartą nauczyciela 13) Prowadzenie bieżącego rejestru zwolnień lekarskich pracowników szkoły 14) Opracowywanie sprawozdawczości GUS i innej z zakresu działu kadr we współpracy w głównym księgowym szkoły. Uprawnienia Specjalisty ds. kadr pracowników pedagogicznych: 1) ma prawo zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu o nieprawidłowościach wynikających z wykonywania powierzonych zadań 2) ma prawo wnioskować o stosowanie lepszych rozwiązań powierzonych zadań oraz zgłaszać wnioski racjonalizatorskie 3) ma prawo zgłaszać przełożonemu o kłopotach i trudnościach przy wykonywaniu zadań w zakładzie w celu poprawy jego funkcjonowania Specjalista ds. kadr pracowników ponosi odpowiedzialność za: 1) realizację zadań zawartych w zakresie czynności oraz przestrzega zasad regulaminu pracy. 2) odpowiada za przestrzeganie BHP i p.poż. 3) powierzone mienie wg odrębnego wykazu. 24. Specjalista ds. żywienia 1) Opracowanie jadłospisów wg gramatur. 2) Zatwierdzanie jadłospisów tygodniowych. 3) Konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczące zdrowego żywienia. 4) Zgłaszanie dyrektorowi szkoły niepokojących spraw dotyczących funkcjonowania kuchni. Uprawnienia Specjalisty ds. żywienia: 1) ma prawo zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu o nieprawidłowościach wynikających z wykonywania powierzonych zadań 2) ma prawo wnioskować o stosowanie lepszych rozwiązań powierzonych zadań oraz zgłaszać wnioski racjonalizatorskie 3) ma prawo zgłaszać przełożonemu o kłopotach i trudnościach przy wykonywaniu zadań w zakładzie w celu poprawy jego funkcjonowania. Specjalista ds. żywienia ponosi odpowiedzialność za: 1) realizację zadań zawartych w zakresie czynności oraz przestrzega zasad regulaminu pracy 2) odpowiada za przestrzeganie BHP i p.poż. 3) powierzone mienie wg odrębnego wykazu. 25. Specjalista ds. fizjoterapii. 1) Wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych wg zalecenia lekarskiego: Ultradźwięki, Laseroterapia, Lampa Bioptrom, Elektrostymulacje, 2) Wykonywanie masaży leczniczych zgodne z zaleceniem lekarskim. 3) Udzielanie pierwszej pomocy przed medycznej. 4) Prowadzenie gimnastyki korekcyjnej. 16

17 5) Ćwiczenia indywidualne. Uprawnienia Specjalista do spraw fizjoterapii: 1) ma prawo zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu o nieprawidłowościach wynikających z wykonywania powierzonych zadań 2) ma prawo wnioskować o stosowanie lepszych rozwiązań powierzonych zadań oraz zgłaszać wnioski racjonalizatorskie 3) ma prawo zgłaszać przełożonemu o kłopotach i trudnościach przy wykonywaniu zadań w zakładzie w celu poprawy jego funkcjonowania. Specjalista do spraw fizjoterapii ponosi odpowiedzialność za: 1) realizację zadań zawartych w zakresie czynności oraz przestrzega zasad regulaminu pracy 2) odpowiada za przestrzeganie BHP i p.poż. 3) powierzone mienie wg odrębnego wykazu. 26. Radca prawny. 1. sumiennie, starannie i terminowo wykonywać pracę, dążyć do uzyskania jak najlepszych wyników oraz przejawiać w tym celu odpowiednią inicjatywę 2. stosować się do obowiązujących zarządzeń i poleceń przełożonego. 3. informować bezpośredniego przełożonego o wszystkich niedociągnięciach, uzyskiwać aprobatę co do sposobu załatwiania przydzielonych spraw oraz zapewnić stałą troskę o poprawę warunków pracy. 4. udzielanie pomocy prawnej Dyrektorowi szkoły, a szczególności wydawanie pisemnych opinii i stanowisk prawnych, ustnych informacji, porad i konsultacji prawnych związanych z wykładnią i stosowaniem obowiązujących przepisów prawa w sprawach związanych z działalnością szkoły; 5. opiniowanie pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa umów zawieranych przez szkołę; 6. sporządzanie wzoru umów, pism urzędowych itp.; 7. opiniowanie pod względem prawnym, a także redagowanie porozumień, zarządzeń i innych aktów wewnętrznych; 8. zabezpieczanie roszczeń szkoły w stosunku do dłużników, poprzez podejmowanie niezbędnych czynności celem ochrony prawnych interesów szkoły, w tym m.in. na drodze postępowania sądowego, w oparciu o wnioski, materiały, dokumenty przedłożone przez właściwe rzeczowo jednostki organizacyjne, w terminie zapobiegającym ich przedawnienie; 9. przygotowywanie dokumentów sądowych, pism procesowych; 10. zastępowanie szkoły w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach oraz przed innymi organami orzekającymi po uprzednim uzyskaniu niezbędnego upoważnienia; 11. uczestnictwo w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego. 1) ma prawo zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu o nieprawidłowościach wynikających z wykonywania powierzonych zadań 2) ma prawo wnioskować o stosowanie lepszych rozwiązań powierzonych zadań oraz zgłaszać wnioski racjonalizatorskie 3) ma prawo zgłaszać przełożonemu o kłopotach i trudnościach przy wykonywaniu zadań w szkole w celu poprawy jej funkcjonowania. 1) Odpowiada za realizację zadań zawartych w zakresie czynności. 27. Specjalista ds. inwestycji i remontów. 1) nadzór nad dokumentacją techniczną i prawną na etapie planowania i przygotowania inwestycji i remontów, 2) udział w procedurach wyboru wykonawców inwestycji budowlanych, remontów, 3) sprawowanie nadzoru, w tym m.in. technicznego i kosztowego nad inwestycjami, remontami prowadzonymi przez szkołę, 4) bieżąca kontrola jakości wykonywanych robót budowlanych, remontowych, 5) odbiór robót budowlanych, remontowych, doradztwo w zakresie inwestycji budowlanych, remontowych prowadzonych przez szkołę. 1) ma prawo zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu o nieprawidłowościach wynikających z wykonywania powierzonych zadań 2) ma prawo wnioskować o stosowanie lepszych rozwiązań powierzonych zadań oraz zgłaszać wnioski racjonalizatorskie 3) ma prawo zgłaszać przełożonemu o kłopotach i trudnościach przy wykonywaniu zadań w szkole w celu poprawy jej funkcjonowania. 1) Odpowiada za realizację zadań zawartych w zakresie obowiązków. 17

18 28. Specjalista ds. muzycznych. 1) Udzielanie pomocy młodym nauczycielom akompaniatorom. 2) Współpraca z wicedyrektorem ds. artystycznych i kierownikiem sekcji muzycznej przy organizowaniu imprez szkolnych, audycji, koncertów itp. 3) Współpraca z wicedyrektorem ds. artystycznych w sprawach związanych z przygotowaniem podkładu muzycznego na konkursy baletowe. 4) Zgłaszanie wniosków dotyczących zakupu nowych instrumentów, pomocy dydaktycznych i wyposażenia sal lekcyjnych do dyrekcji szkoły. 5) wykonywanie innych zadań zlecanych przez dyrektora szkoły. 1) ma prawo zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu o nieprawidłowościach wynikających z wykonywania powierzonych zadań 2) ma prawo wnioskować o stosowanie lepszych rozwiązań powierzonych zadań oraz zgłaszać wnioski racjonalizatorskie 3) ma prawo zgłaszać przełożonemu o kłopotach i trudnościach przy wykonywaniu zadań w zakładzie w celu poprawy jego funkcjonowania. 1) Odpowiada za przygotowywanie muzyki do występów i koncertów szkolnych, konkursów baletowych. 2) Odpowiada za zbiory materiałów nutowych i muzycznych niezbędnych do codziennej pracy nauczycielom akompaniatorom. 29. Lekarz. Zakres obowiązków 1) Badania ortopedyczne kandydatów do szkoły. 2) Systematyczne badanie uczniów. 3) Porady i konsultacje dla uczniów i rodziców. 4) Kierowanie uczniów do lekarzy specjalistów. 5) Określa zakres zabiegów rehabilitacyjnych wykonywanych przez specjalistę ds. fizjoterapii. 6) Wypisywanie zwolnień lekarskich z tańca dla uczniów. 1) wydawanie decyzji dotyczącej braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole baletowej (badanie kandydatów). 2) wydawanie zwolnień uczniom z ćwiczeń na zajęciach praktycznych. Lekarz ponosi odpowiedzialność za: 1) realizację zadań zawartych w zakresie czynności oraz przestrzega zasad regulaminu pracy 2) odpowiada za przestrzeganie BHP i p.poż. 3) powierzone mienie wg odrębnego wykazu. 30. Woźna. 1) Wydawanie i odbieranie kluczy od wyznaczonych pomieszczeń. 2) Pełnienie nadzoru nad wpisami do zeszytu osób pobierających klucze. 3) Bieżące utrzymywanie czystości w pomieszczeniach na korytarzach, salach baletowych, sanitariatach i garderobach. 4) Bieżącej kontroli nad czystością sanitariatów po każdej przerwie lekcyjnej. 5) Dezynfekowanie urządzeń sanitarnych w zależności od zaistniałych potrzeb przy użyciu środków do tego celu przeznaczonych. 6) Sprzątanie pomieszczeń wyznaczonych przez kierownika gospodarczego. 7) Zgłaszanie kierownikowi administracyjnemu ustnie, względnie poprzez wpis do księgi usterek znajdującej się w portierni, wszelkiego rodzaju spostrzeżeń, braków, uszkodzeń awarii itp., 8) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy oraz p.poż w trakcie wykonywanych obowiązków, 9) Wykonywanie innych prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego lub dyrekcję szkoły. Uprawnienia woźnego: 1) ma prawo zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu o nieprawidłowościach wynikających z wykonywania powierzonych zadań 2) ma prawo wnioskować o stosowanie lepszych rozwiązań powierzonych zadań oraz zgłaszać wnioski racjonalizatorskie 3) ma prawo zgłaszać przełożonemu o kłopotach i trudnościach przy wykonywaniu zadań w zakładzie w celu poprawy jego funkcjonowania. Woźny ponosi odpowiedzialność za : 1) realizację zadań zawartych w zakresie czynności oraz przestrzeganie zasad regulaminu pracy, 2) stan zabezpieczenia pomieszczeń po zakończonej pracy, 18

19 3) przestrzeganie BHP i p.poż., 4) powierzone mienie wg odrębnego wykazu. 31. Sprzątaczka. 1) Bieżące utrzymywanie czystości w wyznaczonych przez kierownika gospodarczego pomieszczeniach 2) Utrzymywanie czystości poprzez codzienne : a) zamiatanie i mycie podłóg, b) opróżnianie koszy ze śmieci i makulatury i wynoszenie ich do wyznaczonych pojemników, c) wycieranie kurzu ze sprzętów, mebli, okien, drzwi, poręczy i luster, d) dokładne mycie i dezynfekowanie urządzeń sanitarnych oraz mycie podłóg i ścian wykładanych glazurą, e) podlewanie kwiatów doniczkowych. 3) Mycie okien, drzwi w zależności od potrzeb przy użyciu środków do tego celu przeznaczonych. 4) Zamykanie po ukończonej pracy okien, drzwi, wygaszanie świateł, pozakręcanie kranów, zabezpieczenie pomieszczeń przed ewentualnym pożarem, zalaniem wodą lub zniszczeniem itp. 5) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy oraz p.poż w trakcie wykonywanych obowiązków, 6) Zgłaszanie kierownikowi administracyjnemu ustne, względnie poprzez wpis do księgi usterek znajdującej się w portierni, wszelkiego rodzaju spostrzeżeń, braków, uszkodzeń awarii itp., 7) wykonywanie innych prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego lub dyrekcję szkoły. Sprzątająca ma prawo: 1) zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu o nieprawidłowościach wynikających z wykonywania powierzonych zadań 2) wnioskować o stosowanie lepszych rozwiązań powierzonych zadań oraz zgłaszać wnioski racjonalizatorskie 3) zgłaszać przełożonemu o kłopotach i trudnościach przy wykonywaniu zadań w zakładzie w celu poprawy jego funkcjonowania W zakresie odpowiedzialności sprzątająca: 1) ponosi osobistą odpowiedzialność za realizację zadań zawartych w zakresie czynności oraz przestrzeganie zasad regulaminu pracy, 2) odpowiada za stan zabezpieczenia pomieszczeń po zakończonej pracy, 3) odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć w szkole, 4) odpowiada za przestrzeganie BHP i p.poż., 5) ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie wg odrębnego wykazu. 32. Szatniarka Zakres obowiązków 1) Opieka nad powierzoną odzieżą młodzieży i nauczycieli. 2) Troska o ład i porządek i utrzymanie czystości pomieszczenia szatni. 3) W okresie wakacji /poza okresem urlopu/ jest do dyspozycji kierownika gospodarczego. 4) Sprawuje doraźny nadzór nad bezpieczeństwem uczniów. 5) Wykonuje wszystkie inne polecenia bezpośredniego przełożonego zgodne z zakresem zajmowanego stanowiska Szatniarka ma prawo: 1) zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu o nie prawidłowościach wynikających z wykonywania powierzonych zadań 2) wnioskować o stosowanie lepszych rozwiązań powierzonych zadań oraz zgłaszać wnioski racjonalizatorskie 3) zgłaszać przełożonemu o kłopotach i trudnościach przy wykonywaniu zadań w zakładzie w celu poprawy jego funkcjonowania Szatniarka ponosi odpowiedzialność za : 1) realizację zadań zawartych w zakresie czynności oraz przestrzeganie zasad regulaminu pracy, 2) stan zabezpieczenia pomieszczenia szatni po zakończonej pracy, 3) bezpieczeństwo uczniów w ograniczonym zakresie /przebywających w pomieszczeniach szatni, 4) odpowiada materialnie za powierzoną odzież oraz powierzone mienie wg odrębnego wykazu, 5) odpowiada za przestrzeganie BHP i p.poż. 33. Konserwator. 1) Rozpoczynanie dnia pracy od przeglądu zeszytu usterek znajdującego się na portierni i natychmiastowego rozpoczęcia ich usuwania 2) Troska o ład i porządek oraz należyty stan mienia szkolnego 3) Prowadzenie zeszytu zakupionych artykułów do bieżącej naprawy i dokładne rozpisanie gdzie dana rzecz została zamontowana. 19

20 4) Drobne naprawy murarskie, oraz drobne malowania pomieszczeń na terenie szkoły. 5) Utrzymywanie czystości w pomieszczeniach piwnicznych i na strychu szkoły. 6) Pomoc przy przywożeniu, przywożeniu oraz wnoszeniu kostiumów scenicznych do Teatrów i różnego rodzaju imprez poza szkołą. 7) Pomoc przy przygotowywaniu Sali baletowej do imprez terenie szkoły. 8) Wykonywanie drobnych napraw na terenie szkoły / np. naprawa zamków w drzwiach, oknach, wprawianie wybitych szyb w oknach, drobnych napraw w sanitariatach szkoły, uzupełnianie ubytków w ścianach i drzwiach, dokonywanie drobnych renowacji mebli szkolnych / 9) Wymiana żarówek, czyszczenie lamp, zdejmowanie i zawieszanie firanek i zasłon 10) Wykonywanie wszystkich innych poleceń bezpośredniego przełożonego wydanych zgodnie z zajmowanym stanowiskiem Konserwator sprzętu ma prawo: 1) zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu o nie prawidłowościach wynikających z wykonywania powierzonych zadań 2) wnioskować o stosowanie lepszych rozwiązań powierzonych zadań oraz zgłaszać wnioski racjonalizatorskie 3) zgłaszać przełożonemu o kłopotach i trudnościach przy wykonywaniu zadań w zakładzie w celu poprawy jego funkcjonowania. Konserwator sprzętu ponosi odpowiedzialność za: 1) realizację zadań zawartych w zakresie czynności oraz przestrzega zasad regulaminu pracy, 2) stan zabezpieczenia pomieszczeń związanych z właściwym zamocowaniem przedmiotów użytkowych, 3) odpowiada za przestrzeganie BHP i p.poż., 4) powierzone mienie wg odrębnego wykazu. 34. Stroiciel. 1) Bieżąca konserwacja pianin i fortepianów na terenie szkoły oraz sprzętu audio, video, DVD. 2) Dbałość o powierzony sprzęt RTV (wideo, odtwarzacze: DVD i CD, kolumny głośnikowe). 3) Zgłaszanie uszkodzonego bądź zepsutego sprzętu RTV, pianin i fortepianów. 4) Współpraca z kierownikiem sekcji muzycznej oraz specjalistą ds. muzycznych. 5) Przygotowywanie odpowiednich nagrań do pracy nad repertuarem scenicznym oraz przygotowanie odpowiednich nagrań do konkursów i koncertów szkolnych. 6) Rejestracja kamerą szkolną wybranych uroczystości szkolnych, lekcji egzaminacyjnych, dyplomowych i innych zajęć związanych z działalnością szkoły na polecenie Dyrektora. 7) Utrzymywanie czystości w miejscu pracy. 8) Przestrzeganie przepisów bhp. I p.poż. w trakcie wykonywanych obowiązków. 9) Wykonywanie innych prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego związanych z wykonywanym zawodem. Stroiciel instrumentów sprzętu ma prawo: 1) zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu o nie prawidłowościach wynikających z wykonywania powierzonych zadań 2) wnioskować o stosowanie lepszych rozwiązań powierzonych zadań oraz zgłaszać wnioski racjonalizatorskie 3) zgłaszać przełożonemu o kłopotach i trudnościach przy wykonywaniu zadań w zakładzie w celu poprawy jego funkcjonowania. Stroiciel instrumentów sprzętu ponosi odpowiedzialność za: 1) realizację zadań zawartych w zakresie czynności oraz przestrzega zasad regulaminu pracy, 2) stan zabezpieczenia pomieszczeń związanych z właściwym zamocowaniem przedmiotów użytkowych, 3) odpowiada za przestrzeganie BHP i p.poż., 4) powierzone mienie wg odrębnego wykazu. 35. Magazynier. 1) Przygotowywanie kostiumów do występów szkolnych w szkole i poza siedzibą. 2) Wydawanie kostiumów po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem artystycznym. 3) Odbieranie kostiumów po koncertach, występach, wyjazdach. 4) Nadzór nad kostiumami podczas ważnych koncertów szkolnych na miejsce w teatrze. 5) Kompletowanie kostiumów oraz dodatków na konkursy baletowe. 6) Zakup wcześniej uzgodnionych materiałów do uszycia odpowiednich kostiumów. 7) Przyjmowanie gotowych kostiumów scenicznych z pracowni krawieckie, obuwia z pracowni szewskiej do magazynu i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji magazynowej. 8) Właściwe przechowywanie gotowych kostiumów, obuwia i innych dodatków do kostiumów. 9) Wydawanie kostiumów scenicznych za zgodą Dyrektora Szkoły. 10) Wydawanie rajstop, baletek, point, trykotów itp. na podstawie wystawionych kwitów KP. 20

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pan/i Zatrudnionego na stanowisku nauczyciela w Szkole Podstawowej w Czerninie.

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pan/i Zatrudnionego na stanowisku nauczyciela w Szkole Podstawowej w Czerninie. .. Czernin, 10.09.2007r Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pan/i Zatrudnionego na stanowisku nauczyciela w Szkole Podstawowej w Czerninie. Zakres obowiązków wynikających z art.100 kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO: 1. Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO_- W skład zespołu wchodzą: Technikum Nr 4 im. Ks. J. Sieradzana i. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO_- W skład zespołu wchodzą: Technikum Nr 4 im. Ks. J. Sieradzana i. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO_- ELEKTRONICZNYCH W KALISZU W skład zespołu wchodzą: Technikum Nr 4 im. Ks. J. Sieradzana i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4. 1 Zasady ogólne 1. Technikum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 3 w Wodzisławiu Śląskim Podstawa prawna: art.33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie terytorialnym ( tj z 1996 r Dz U Nr 13 poz 74

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W ŻYRARDOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W ŻYRARDOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W ŻYRARDOWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organem prowadzącym Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie jest Powiat Żyrardowski. 2. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. Nr l im. STANISŁAWA WIECHOWICZA W KRAKOWIE ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. Nr l im. STANISŁAWA WIECHOWICZA W KRAKOWIE ROZDZIAŁ I REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. Nr l im. STANISŁAWA WIECHOWICZA W KRAKOWIE Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1.Szkoła Muzyczna I st.nr l im. Stanisława Wiecho wieża jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ AGRO-EKONOMICZNYCH im. BRONISŁAWA ZAMOJDZINA W KAROLEWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ AGRO-EKONOMICZNYCH im. BRONISŁAWA ZAMOJDZINA W KAROLEWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ AGRO-EKONOMICZNYCH im. BRONISŁAWA ZAMOJDZINA W KAROLEWIE - 1 - I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO: Regulamin organizacyjny Zespołu

Bardziej szczegółowo

4. Ośrodek realizuje zadania wynikające ze Statutu Ośrodka. 5. Organem prowadzącym jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

4. Ośrodek realizuje zadania wynikające ze Statutu Ośrodka. 5. Organem prowadzącym jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie, ul. Spadochroniarzy 1 I. Postanowienia ogólne 1. Specjalny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zwany regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Rozdział I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Rozdział I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Rozdział I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych jest jednostką organizacyjną Gminy Góra Kalwaria w dalszych rozdziałach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU

ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU GIMNAZJUM im. 25 pp AK w ŻARNOWIE OBOWIĄZKI DYREKTORA I WICEDYREKTORA KOMPETENCJE DYREKTORA SZKOŁY 1. Do obowiązków Dyrektora Szkoły należy: 1) opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie Rozdział I Postanowienia ogólne: Regulamin Organizacyjny Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie zwany

Bardziej szczegółowo

Podstawą opracowania w/w zakresu były następujące akty prawne:

Podstawą opracowania w/w zakresu były następujące akty prawne: Zakres praw, obowiązków o odpowiedzialności sporządzonych dla stanowiska głównego księgowego w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana, w Łodzi Podstawą opracowania w/w zakresu były

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu S t r o n a 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCACYCH W OLSZTYNIE

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCACYCH W OLSZTYNIE STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCACYCH W OLSZTYNIE Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Regulamin Organizacyjny Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze REGULAMIN ORGANIZACYJNY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 z dnia 1 września 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 im. św. Janusza Korczaka w Rzeszowie Regulamin organizacyjny

Gimnazjum nr 2 im. św. Janusza Korczaka w Rzeszowie Regulamin organizacyjny Gimnazjum nr 2 im. św. Janusza Korczaka w Rzeszowie Regulamin organizacyjny Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. nr 256, poz. 2572 2.

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy.

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. 1. Strukturę organizacyjną tworzą: 1 Kierownik Główny księgowy Specjalista ds. marketingu,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW PORADNI

ROZDZIAŁ V ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW PORADNI ROZDZIAŁ V ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW PORADNI 19. 1. Zakres zadań pracowników pedagogicznych Poradni wynika z określonych celów i zadań Poradni zawartych w indywidualnych planach pracy oraz planach pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury i Sportu w Postominie Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE. Rozdział I. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE. Rozdział I. Postanowienia Ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie z dnia 27 stycznia 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie. Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie. Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje: REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne Miejski Zarząd Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH W SOCHOCINIE

STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH W SOCHOCINIE STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH W SOCHOCINIE ---------------------------------------------TEKST UJEDNOLICONY ---------------------------------------- Stan prawny na dzień 01.09.2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie. Postanowienia wstępne

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie. Postanowienia wstępne Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa strukturę organizacyjną oraz prawa i obowiązki pracowników Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

REGULAMIN ORGANIZACYJNY I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Tychach REGULAMIN ORGANIZACYJNY I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Tychach załącznik do Zarządzenia nr 20 dyrektora I LO w Tychach z dnia 22 grudnia 2011 roku I.Postanowienia ogólne 1. Organem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SKÓRCZU. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SKÓRCZU. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SKÓRCZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu zwany dalej Regulaminem określa organizację i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.2.2017 Burmistrza Tłuszcza z dnia 2 stycznia 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W TŁUSZCZU Tłuszcz, styczeń 2017 R o z d z i a ł I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI WICEDYREKTORA DO SPRAW ORGANIZACYJNO-DYDAKTYCZNYCH

PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI WICEDYREKTORA DO SPRAW ORGANIZACYJNO-DYDAKTYCZNYCH Załącznik nr 4 do Statutu Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu ZAKRESY OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWI- SKACH KIEROWNICZYCH PEDAGOGICZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W TOMASZOWIE MAZ.

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W TOMASZOWIE MAZ. STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W TOMASZOWIE MAZ. Tomaszów Maz. październik 2016 r. Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2, zwany dalej Zespołem", ma swoją

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU DZIECKA W BINOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT DOMU DZIECKA W BINOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT DOMU DZIECKA W BINOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Dom Dziecka w Binowie działa na podstawie przepisów: 1) ustawy o samorządzie powiatowym, 2) ustawy o pomocy społecznej, 3) ustawy Karta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny określa szczegółową organizację i zasady funkcjonowania, a także zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie Sochaczew 2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU Załącznik do uchwały Nr XXII/163/08 Rady Gminy Pcim z dnia 31.07.2008 r. STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakład Obsługi Szkół zwany dalej Zakładem jest gminną jednostką

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 130/350/10 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 3 września 2010 r.

Uchwała Nr 130/350/10 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 3 września 2010 r. Uchwała Nr 130/350/10 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 3 września 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dębnie Na podstawie art. 36 ust.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ZADAŃ, OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACOWNIKÓW EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM.

ZAKRES ZADAŃ, OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACOWNIKÓW EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. ZAKRES ZADAŃ, OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACOWNIKÓW EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W TANOWIE PRACOWNIK NA STANOWISKU GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE Rozdział I NAZWA, SIEDZIBA I SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ 1 Zespół, którego dotyczy statut używa nazwy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

REGULAMIN ORGANIZACYJNY I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Tychach REGULAMIN ORGANIZACYJNY I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Tychach załącznik do Zarządzenia nr 17 dyrektora I LO w Tychach z dnia 22 grudnia 2016 roku obowiązuje od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. B. PRUSA W KARCZEWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. B. PRUSA W KARCZEWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. B. PRUSA W KARCZEWIE Rozdział I Zakres działania i zasady funkcjonowania. 1. Publiczne Gimnazjum w Karczewie działa na mocy Ustawy z dnia 07 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział VI. Regulamin życia szkolnego.

Rozdział VI. Regulamin życia szkolnego. Rozdział VI Regulamin życia szkolnego. 53 Każdy członek społeczności szkolnej bez względu na wiek i funkcję ma prawo do uczestniczenia w życiu szkoły we wszystkich jej dziedzinach oraz rzetelnej i sprawiedliwej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 8/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku Dyrektora Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Sochaczewie REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ŻŁOBKA INTEGRACYJNEGO W SOCHACZEWIE Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNO ENERGETYCZNYCH IM. T. KOŚCIUSZKI W OLSZTYNIE. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNO ENERGETYCZNYCH IM. T. KOŚCIUSZKI W OLSZTYNIE. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 11/14/15 Dyrektora ZSM-E im. T. Kościuszki w Olsztynie z dnia 9.10.2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNO ENERGETYCZNYCH IM. T. KOŚCIUSZKI W OLSZTYNIE. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 1/06 Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Pilicy z dnia 25.03.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Pilicy Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC. Organizacja działu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC. Organizacja działu Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Rektora UKSW Nr 1 /2013 z dnia 3 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC 1 1. Regulamin określa zasady działania, zadania oraz organizację pracy sekcji

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 14 we Wrocławiu

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 14 we Wrocławiu Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 14 we Wrocławiu Wrocław 2010 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

1. Zakres zadań i obowiązków na stanowisku nauczyciel Wiedzy o Polsce

1. Zakres zadań i obowiązków na stanowisku nauczyciel Wiedzy o Polsce Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczycieli w SPK Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii ogłasza nabór na stanowiska nauczycieli

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nazwa placówki brzmi: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu. 2. Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, zwane dalej Centrum, działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU Załącznik do zarządzenia Nr. Wójta Gminy Goczałkowice Zdrój z dnia.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU Na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny określa strukturę Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców Poradnia, zwana dalej poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

Specjalny Osrodek Szkolno Wychowawczy w Tanowie

Specjalny Osrodek Szkolno Wychowawczy w Tanowie załącznik nr 8 do Statutu ZAKRES ZADAŃ, OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACOWNIKÓW EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W TANOWIE OBOWIĄZKI PRACOWNIKA NA STANOWISKU GŁÓWNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA 1 Na podstawie Statutu utworzone zostało Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Przemyska. 2 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 601.2014 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 17.06.2014 r.

Uchwała Nr 601.2014 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 17.06.2014 r. Uchwała Nr 601.2014 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 17.06.2014 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ w Słupsku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ w Słupsku Załącznik do Zarządzenia Nr 167/ZiSS/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 marca 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ w Słupsku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2, zwane dalej Placówką, ma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W GIMNAZJUM NR 1 IM. SZARYCH SZEREGÓW W DZIERŻONIOWIE

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W GIMNAZJUM NR 1 IM. SZARYCH SZEREGÓW W DZIERŻONIOWIE REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W GIMNAZJUM NR 1 IM. SZARYCH SZEREGÓW W DZIERŻONIOWIE Podstawa prawna regulaminu: Ustawa o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. ( t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OLSZTYNIE

STATUT OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OLSZTYNIE Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie ul. Turowskiego 3; 10-685 Olsztyn tel./fax (89) 534-96-86, 534-96-90 sekretariat@odn.olsztyn.pl http://www.odn.olsztyn.pl STATUT OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 152/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 grudnia 2005 roku

ZARZĄDZENIE NR 152/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 grudnia 2005 roku ZARZĄDZENIE NR 152/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku. Na podstawie 8 ust. 9 Statutu Centrum Sportu i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa wewnętrzną organizację i zadania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU Zespół Szkół Nr 16 we Wrocławiu 53-621 Wrocław, ul. Głogowska 30 Tel. 71/798-68-83 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU 1 Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie został utworzony na podstawie aktu załoŝycielskiego uchwały nr 5/2002 Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców.

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. Organy szkoły 11 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 12 1. Do Dyrektora należy: 1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie 1 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 zwana dalej "Poradnią" ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Parkowej 2. 2. Poradnia działa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w Głogowie Małopolskim z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Załącznik nr 10 ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE I. Zadania pedagoga szkolnego 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 IM. Rudolfa Aurigi W RZESZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 IM. Rudolfa Aurigi W RZESZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 IM. Rudolfa Aurigi W RZESZOWIE Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity z 1996 roku Dz.

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO Nr 1 W BIAŁYMSTOKU. Białystok, 1 września 2012 r.

STATUT. ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO Nr 1 W BIAŁYMSTOKU. Białystok, 1 września 2012 r. STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO Nr 1 W BIAŁYMSTOKU Białystok, 1 września 2012 r. 1. Użyte w statucie określenia oznaczają: 1) Dyrektor Zespołu Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1 w Białymstoku;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce

Regulamin organizacyjny Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce Regulamin organizacyjny Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację wewnętrzna, w tym podział funkcji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2015 Samorządowej Szkoły Podstawowej im. A. Mietniowskiego w Zięblicach z dnia 9 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2015 Samorządowej Szkoły Podstawowej im. A. Mietniowskiego w Zięblicach z dnia 9 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2015 Samorządowej Szkoły Podstawowej im. A. Mietniowskiego w Zięblicach z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Mietniowskiego

Bardziej szczegółowo