Ma gorzata Taraszkiewicz. Metody aktywizujàce. proces uczenia si, czyli jak uczyç lepiej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ma gorzata Taraszkiewicz. www.dashofer.pl. Metody aktywizujàce. proces uczenia si, czyli jak uczyç lepiej."

Transkrypt

1 Ma gorzata Taraszkiewicz Metody aktywizujàce proces uczenia si, czyli jak uczyç lepiej.

2 Małgorzata Taraszkiewicz Metody aktywizujące proces uczenia się czyli Jak uczyć lepiej

3 Copyright 2002 ISBN Wydawnictwo Verlag Dashöfer Sp. z o.o. Ul. Huculska 6, Warszawa Tel. 022/ , , fax. 022/ , Redaktor odpowiedzialny: Agnieszka Kukie a Opracowanie edytorskie i korekta: Magdalena Krawczyk Wszelkie prawa zastrze one, prawo do tytu u i licencji jest w asnoêcià Dashöfer Holding Ltd. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie ca oêci lub fragmentów niniejszej publikacji, równie na noênikach magnetycznych i elektronicznych bez zgody Wydawcy jest zabronione. Ze wzgl du na sta e zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepisów Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialnoêci za zamieszczone informacje. 2

4 INFORMACJE O AUTORZE INFORMACJE O AUTORZE: Ma gorzata Taraszkiewicz psycholog edukacyjny, trener, autorka ksià ek i materia ów edukacyjnych. Autor projektu i redaktor pakietu Europa na co dzieƒ. Koordynator i trener programu Nowa Szko a. Autor projektu i redaktor pakietu Nowa Szko a. Autor wielu programów szkoleniowych dla nauczycieli (m.in. autorski program pt. Profesor. NLP w nauczaniu i wychowaniu ). Autorka ksià ek m.in. Ksià ki warte czytania dzieciom, Jak uczyç lepiej, czyli Refleksyjny Praktyk w Dzia aniu, Nowa Szko a wspieranie kariery ucznia ; Jak uczyç lepiej, czyli szko a pe na ludzi. Wspó autorka: pakietu Europa na co dzieƒ ; Reforma w szkole (cz. 1-8 materia y na p ytach CD ukazujàce si od 1999 roku) oraz Skuteczne zarzàdzanie szko à podstawowà i gimnazjum. Od 1999 roku zwiàzana z Gazetà Szkolnà, gdzie aktualnie jest zast pcà redaktora naczelnego. Publikuje artyku y w czasopismach o tematyce edukacyjnej oraz biznesowej, tak e dla tych dwóch grup edukacji i biznesu, projektuje i prowadzi treningi i warsztaty z zakresu m.in. komunikacji, kreatywnoêci, asertywnoêci i rozwoju osobistego. W wolnych chwilach wspiera starszà córk Zuzann (która koƒczy studiowanie filozofii) oraz wspiera rozwój i kreatywnoêç dwóch m odszych Zosi i Marysi, które razem nie majà jeszcze 6 lat. WYKAZ PIKTOGRAMÓW: Uwaga Problem N Zasady, wskazówki, zalecenia Definicja 3

5 SPIS TREÂCI SPIS TREÂCI: 1. Wielka rozgrzewka 1.1. Propozycja: 15-minutowy MENED ER 1.2. Organizacja przestrzeni edukacyjnej Wymiar metodyczny czyli jakà metodà/jakimi metodami b dzie realizowana lekcja Wymiar mentalny czyli jak wywo ujesz odpowiedni stan gotowoêci do uczenia si na konkretnej lekcji Wymiar interpersonalny czyli jak nawiàzujesz kontakt z uczniami Wymiar architektoniczny czyli jak budujesz sytuacje edukacyjne w sensie aran acji klasy 1.3. Uczysz tak, jak myêlisz, e nale y uczyç 1.4. Przygotowujàc si do lekcji START! 1.5. Cel 1.6. Metoda Wybór strategii przekazywania wiedzy lub çwiczenia umiej tnoêci Materia y 1.7. Otwieranie sytuacji edukacyjnej w klasie Jak przeka esz uczniom cel i sens uczenia si tego, co planujesz im przekazaç? Jak przygotujesz dobry start? Czy jesteê przygotowany na dodatkowe zdarzenia edukacyjne? 1.8. Zamykanie sytuacji edukacyjnej w klasie Ewaluacja pracy uczniów Ewaluacja w asnej pracy 1.9. PomyÊl: JAK MO NA ZROBIå TO LEPIEJ? 2. Metody aktywne w szkole 3. Budowa scenariusza pracy do wybranej metody 4. Wskazówki do pracy wybranà metodà 4.1. Wyk ad 4.2. Pytania i odpowiedzi 4.3. Dyskusja 4.4. Czytanie 4.5. Obserwacja 4.6. Gry dydaktyczne 4.7. Granie ról 4.8. Drama 4.9. Symulacja Analiza przypadku 5. Wa ne pytanie na zakoƒczenie 4

6 WIELKA ROZGRZEWKA 1. WIELKA ROZGRZEWKA 1.1. Propozycja: 15-minutowy MENED ER Proponowane tu wst pne çwiczenia, czyli wielka rozgrzewka sà wst pem do cz Êci w aêciwej, czyli projektowania lekcji b dàcej istotnym elementem re yserii dydaktycznej. Cz Êç pierwsza zajmie na pewno nieco czasu, ale jest konieczna do zebrania danych, które przydadzà si w czasie projektowania ju konkretnej lekcji, na konkretny temat. Pisz dalej o tym jak wa na jest rozgrzewka dla wszelkich dzia aƒ cz owieka. W tym wypadku rozgrzewamy nasze myêlenie i poruszamy wyobraêni pedagogicznà, aby wybraç najw aêciwszy sposób aktywizacji uczniów, w ramach dost pnych nam Êrodków oraz posiadanych umiej tnoêci i kompetencji. Proponowana rozgrzewka nosi tytu 15-minutowy mened er bo tyle wystarczy czasu na zaprojektowanie lekcji... po nabraniu wprawy. Na poczàtku oczywiêcie mo e to potrwaç nieco d u ej. ZAPAMI TAJ: Uczyç to znaczy organizowaç przestrzeƒ edukacyjnej aktywnoêci dla uczniów. Chodzi tu o przestrzeƒ zarówno w wymiarze metodycznym, jak i mentalnym (tzn. wywo ywaç odpowiedni stan gotowoêci do uczenia si ) oraz tak e osobistym (kontakt interpersonalny) i architektonicznym Organizacja przestrzeni edukacyjnej Wymiar metodyczny czyli jakà metodà/jakimi metodami b dzie realizowana lekcja Poni ej wymieniona jest lista 16 metod nauczania. Wyk ad, czytanie, pisanie, pytania i odpowiedzi, dyskusja, obserwacja (pokaz/ demonstracja), gry dydaktyczne, granie ról, drama, symulacja, analiza przypadków, karty dydaktyczne, organizacja graficzna (np. mapy mentalne), metody kreatywne, metody zintegrowane, çwiczenia. Wpisz w odpowiednie rubryki metody, którymi pos ugujesz si : swobodnie rzadko wcale 5

7 WIELKA ROZGRZEWKA Jak uzasadnisz ten stan rzeczy? Pe na swoboda w korzystaniu z wielu metod aktywizujàcych procesy uczenia si uczniów pozwala na odpowiednie zaprojektowanie przebiegu lekcji (w Êwietle postawionego celu dydaktycznego bàdê wychowawczego) i maksymalne wykorzystanie w aêciwoêci okreêlonej metody. Pos ugiwanie si jednà bàdê niewielkim repertuarem metod: wywo uje zjawisko monotonii metodycznej; mo e wywo ywaç zjawisko kolizji edukacyjnych z niektórymi uczniami i w efekcie wycinanie ich z pola szkolnego sukcesu; mo e utrudniaç osiàganie oczekiwanych rezultatów edukacyjnych (np. wyk ad nie przyniesie oczekiwanych zmian postaw uczniów w takim stopniu jak goràca dyskusja, granie ról lub drama chyba e nauczyciel ma charyzm ). Wykonaj çwiczenie nr 1. (poni ej). Potem wróç do wykonanej przez ciebie listy metod u ywanych rzadko lub wcale. Zastanów si nad tym a) jaki typ doêwiadczeƒ akcentujesz na lekcjach? b) jakich doêwiadczeƒ dostarczasz zbyt ma o lub wcale? Jaki wniosek p ynie stàd dla twojej praktyki nauczania? åwiczenie 1. CZEMU S U Y OKREÂLONA METODA? Zastanówmy si czemu s u y okreêlona metoda? JeÊli chcesz, uzupe nij podane sugestie po swojemu. 1. Wyk ad eby uczeƒ pozna kontekst danego zagadnienia, dla wprowadzenia, zreferowania i podsumowania wi kszych partii materia u. 2. Czytanie eby uczeƒ umia czytaç ze zrozumieniem oraz by poznawa ró ne zagadnienia przedstawiane w formie pisanej oraz ró ne sposoby wypowiadania si na piêmie. 3. Pisanie eby uczeƒ umia w aêciwie i w rozmaity sposób wyra aç swoje myêli oraz pozna i umia stosowaç zasady poprawnego pos ugiwania si j zykiem pisanym. 6

8 WIELKA ROZGRZEWKA 4. Dyskusja eby uczeƒ umia przedstawiaç, broniç i korygowaç w asne stanowisko oraz doêwiadczy rozmaitoêci poglàdów i ocen na okreêlony temat. 5. Pytania i odpowiedzi eby uczeƒ umia si dziwiç, zadawaç pytania i dociekaç oraz poszukiwaç odpowiedzi (co stanowi konieczny punkt wyjêcia do wszelkiego uczenia si ). 6. Pokaz, demonstracje eby uczeƒ pozna za pomocà zmys ów, zobaczy na w asne oczy, dotknà, posmakowa... pewien wycinek opowiadanej rzeczywistoêci w myêl zasady zobaczyç to uwierzyç. 7. Gry dydaktyczne eby uczeƒ pozna i doêwiadczy ró nych strategii dzia ania w sytuacjach para yciowych. 8. Granie ról eby uczeƒ rozumia struktur i dynamik roli, doêwiadczy okreêlonych sytuacji, emocji, uczuç, relacji. 9. Drama eby uczeƒ doêwiadczy i prze y okreêlone stany, sytuacje, problemy; poczu, prze y je na w asnej skórze. 10. Symulacje eby uczeƒ trenowa okreêlone umiej tnoêci w bezpiecznym kontekêcie sytuacji szkoleniowej, zanim wykorzysta je w prawdziwym yciu. 11. Analiza przypadku eby uczeƒ uczy si na doêwiadczeniach innych 12. Karty dydaktyczne eby wiedzia co/jak/kiedy ma robiç; zna algorytm samodzielnego dzia ania/uczenia si. 7

9 WIELKA ROZGRZEWKA 13. Organizacja graficzna (mapy mentalne, linie czasu) eby uczeƒ nauczy si tworzenia obrazów myêli i myêlenia w kategoriach procesów i chronologii. 14. Metody kreatywne twórczego rozwiàzywania problemów eby uczeƒ poszerza pole mo liwoêci i horyzonty wyobraêni. 15. åwiczenia eby uczeƒ poprzez praktyk dochodzi do sprawnoêci w okreêlonym wycinku lub dziedzinie. 16. Metody zintegrowane (tzw. metoda projektu) wykorzystujàce w skumulowany sposób za o enia i efekty edukacyjne ró nych metod do realizacji d ugofalowej akcji dydaktycznej oraz tak e dla umo liwienia doêwiadczenia wspó pracy grupowej. Wybierajàc metod nauczania kierujemy si nast pujàcymi kryteriami: czas, jakim dysponujemy; zró nicowane doêwiadczenia i wiedza uczniów; efekt, który chcemy osiàgnàç (wiedza, umiej tnoêci praktyczne, zmiana postaw); osobiste preferencje nauczyciela. kryteria wyboru ZAPAMI TAJ! Warto tu dodaç i niemal ka dy problem edukacyjny mo na rozwiàzywaç dowolnà metodà! (OczywiÊcie pod warunkiem mistrzowskiego opanowania tej metody przez nauczyciela). Ka da metoda jednak uczy uczniów w inny sposób, nieco inaczej dociera i buduje doêwiadczenie, odnosi si do nieco innych zasobów umiej tnoêci. Dlatego wa na jest ró norodnoêç metodyczna w codziennej praktyce szkolnej. Ponadto metody per se uczà sposobów uczenia si modelujàc je. 8

10 Niedostępne w wersji demonstracyjnej. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji książki w serwisie

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Barbara Czekaƒska Izabela Lipiƒska Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Numer dopuszczenia: DKOS-5002-49/07 Barbara Czekaƒska nauczyciel j zyka angielskiego w przedszkolu w Warszawie; d

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji spo ecznej w samorzàdach lokalnych

Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji spo ecznej w samorzàdach lokalnych Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji spo ecznej w samorzàdach lokalnych Agnieszka Borek Przemys aw Fenrych Krzysztof Margol FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W A R S Z A W A 2 0 1 0 R

Bardziej szczegółowo

Decyzje dotyczàce Êrodowiska Warunki dobrych konsultacji spo ecznych

Decyzje dotyczàce Êrodowiska Warunki dobrych konsultacji spo ecznych Decyzje dotyczàce Êrodowiska Warunki dobrych konsultacji spo ecznych Publikacja dofinansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach projektu Spo eczeƒstwo a decyzje dotyczàce Êrodowiska Za treêç publikacji

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Mastery Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-6976-9 Copyright Robert Greene, 2012 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

nr 12 (144), grudzieƒ 2002 PORADNIK INWESTORA Systemy transakcyjne oparte na zmiennoêci

nr 12 (144), grudzieƒ 2002 PORADNIK INWESTORA Systemy transakcyjne oparte na zmiennoêci nr 12 (144), grudzieƒ 2002 PORADNIK INWESTORA Systemy transakcyjne oparte na zmiennoêci Rafa Rudzki Systemy transakcyjne W 1978 r. Welles Wilder Jr. opublikowa ksià k pt. New Concepts in Technical Trading

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

3.7. Polskie uczelnie czas na jako

3.7. Polskie uczelnie czas na jako 3.7. Polskie uczelnie czas na jako Andrzej Jajszczyk Polskie uczelnie wy sze kszta c coraz wi cej studentów. Ju ponad 80% absolwentów szkó rednich kontynuuje nauk, co stawia nas, pod tym wzgl dem, w czo

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Strona 1 MODUŁ V KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Realizując określone cele, wykonujemy różne zadania: w szkole jako uczniowie, w pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 542 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 wrzeênia 1991 r. o systemie oêwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami

Podstawa programowa z komentarzami Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo