Przekazujemy wiedzę i umiejętności!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przekazujemy wiedzę i umiejętności!"

Transkrypt

1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie Przekazujemy wiedzę i umiejętności! Informator Inżynierskie Pielęgniarskie

2 Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie została utworzona 1 lipca 2004 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. (Dz. U. nr 150 poz.1572). O Uczelni Tradycja kształcenia inżynierów w Gnieźnie ma 18 lat. W latach studia inżynierskie prowadzone były przez Politechnikę Poznańską, a od 2004 roku przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Gnieźnie. Inicjatorami powstania samodzielnej gnieźnieńskiej uczelni technicznej były m.in. władze samorządowe Gniezna oraz Politechniki Poznańskiej. Dzięki zawodowemu profilowi Uczelni studenci realizują zajęcia w bardzo dobrze wyposażonych laboratoriach. Odbywając praktyki w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach, zdobywają przygotowanie zawodowe, które w obecnych czasach stanowi nieoceniony atut na rynku pracy. Kształcenie w PWSZ w Gnieźnie spełnia wszystkie standardy określone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Komisję Akredytacyjną. Władze Rektor prof. dr hab. Józef Garbarczyk Prorektor ds. Studiów prof. PWSZ, dr hab. inż. Andrzej Urbaniak Kogo kształcimy? Uczelnia kształci studentów na pięciu kierunkach inżynierskich (I stopnia): informatyka, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji, ochrona środowiska, elektronika i telekomunikacja oraz jednym licencjackim: pielęgniarstwo (studia stacjonarne i niestacjonarne pomostowe). Studenci zdobywają wiedzę praktyczną w nowocześnie wyposażonych specjalistycznych laboratoriach i pracowniach. Cel Najważniejszym celem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie jest solidne kształcenie na poziomie I stopnia (licencjata i inżyniera) umożliwiające podjęcie pracy zawodowej oraz kontynuację nauki na studiach magisterskich w uczelniach akademickich na terenie całego kraju. PWSZ w Gnieźnie współpracuje z poznańskimi uczelniami: Politechniką Poznańską, Uniwersytetem Ekonomicznym oraz Uniwersytetem Medycznym.

3 Oferujemy naszym studentom: ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW PWSZ w Gnieźnie kształci inżynierów, którzy znajdą zatrudnienie w branżach szczególnie rozwojowych w ostatnich latach. W przyszłości na brak ofert pracy nie powinni narzekać inżynierowie zajmujący stanowiska technologów, programistów, kierowników produkcji, specjalistów z zakresu eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych oraz specjalistów z zakresu ochrony środowiska. W ostatnich latach zwiększa się również zapotrzebowanie na usługi w ochronie zdrowia. WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ DYDAKTYCZNĄ Z RENOMOWANYCH UCZELNI Dzięki własnej kadrze dydaktycznej uzupełnionej o nauczycieli akademickich m.in. z Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu nasi studenci uzyskują profesjonalną wiedzę i najlepsze umiejętności. NOWOCZESNE WARUNKI STUDIOWANIA Kształcenie odbywa się m.in. w: 9 salach wykładowych, 25 specjalistycznie wyposażonych laboratoriach, 4 pracowniach umiejętności pielęgniarskich, 7 salach do nauki języków obcych. MOŻLIWOŚĆ SAMODZIELNEJ PRACY BADAWCZEJ PRZY REALIZACJI INNOWACYJNYCH PRAC DYPLOMOWYCH W 2011 r. inżynierska praca dyplomowa Sterowanie obrabiarką CNC absolwenta kierunku informatyka Tomasza Bzury uzyskała II nagrodę w konkursie Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie elektrotechniki studentów polskich uczelni wyższych o profilu technicznym. W 2012 r. wyróżnienia otrzymały prace inżynierskie absolwentek PWSZ w Gnieźnie: Natalii Fabijańskiej i Eweliny Nowak w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Prace Dyplomowe Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. MOŻLIWOŚĆ WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS OFERTA STUDIÓW STUDIA STACJONARNE 1. Inżynierskie (7 semestrów): elektronika i telekomunikacja informatyka, ochrona środowiska, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji 2. Licencjackie (6 semestrów) na kierunku pielęgniarstwo. STUDIA NIESTACJONARNE 1. Inżynierskie (8 semestrów): ochrona środowiska, transport, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji. 2. Licencjackie, niestacjonarne pomostowe (2-3 semestry, w zależności od rodzaju ukończonej szkoły) na kierunku pielęgniarstwo. W przygotowaniu kierunki: inżynieria środowiska oraz technologie chemiczne. Uczelnia prowadzi również kursy przygotowujące do matury z matematyki, języka angielskiego i chemii S.O.S Matura. POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW Uczelnia oferuje pomoc materialną w formie: stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe oraz zapomogi. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie 3

4 Kierunek: INFORMATYKA INSTYTUT INFORMATYKI na tym kierunku pozwalają zrozumieć działanie współczesnych systemów komputerowych, operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania. SPECJALNOŚCI: systemy informatyczne, mikroprocesorowe systemy automatyki, mikrokontrolery i układy mechatroniczne. Absolwent studiów inżynierskich będzie posiadał wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego oraz umiejętność programowania i praktycznego posługiwania się szerokim spektrum narzędzi informatycznych. inżynierskie przygotują także studenta do efektywnego projektowania, programowania i użytkowania systemów informatycznych i sieci komputerowych, a także ich nowoczesnych zastosowań w przemyśle, biznesie i administracji. Absolwent studiów inżynierskich będzie również posiadał gruntowne przygotowanie z zakresu podstaw informatyki, umożliwiające mu w przyszłości uzupełnianie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Zdobyta na tym etapie wiedza ma również ułatwić kontynuację studiów na poziomie magisterskim. Absolwent tych studiów będzie posiadał wiedzę pozwalającą na samodzielne rozwiązywanie problemów informatycznych i szybkie adaptowanie się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, a także na przygotowywania, realizację i weryfikację projektów informatycznych. KARIERA INŻYNIERA Inżynier informatyki potrzebny nie tylko w firmach informatycznych ale w różnych gałęziach gospodarki, w przedsiębiorstwach i firmach korzystających z technologii IT, w biurach projektujących i wykonujących inteligentne instalacje, ponadto może otworzyć własną działalność gospodarcza i świadczyć usługi informatyczne. Po ukończeniu specjalności mikroprocesorowe systemy automatyki albo mikrokontrolery i układy mechatroniczne inżynier ma otwarta drogę do działań w szeroko rozumianej automatyzacji procesów w przemyśle, projektowaniu i wykonywaniu automatyki w inteligentnych obiektach oraz budynkach. stacjonarne 7 semestrów niestacjonarne 8 semestrów otrzymany tytuł: inżynier

5 Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA INSTYTUT ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI W trakcie studiów studenci zdobywają umiejętności pozwalające na twórcze uczestniczenie w rozwoju nowoczesnych technologii związanych z transferem informacji i dostępem do wiedzy, decydujących o obliczu dzisiejszej cywilizacji. SPECJALNOŚĆ: systemy i sieci teleinformatyczne Charakterystyczne cechy programu to: szeroko pojęta integracja elektroniki, telekomunikacji i informatyki, możliwość kształtowania własnej ścieżki edukacyjnej poprzez świadomy wybór specjalistycznych przedmiotów obieralnych. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do prowadzenia szeroko rozumianej działalności inżynierskiej w zakresie projektowania, konstrukcji i konfigurowania sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego, projektowania oraz budowy sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych (przewodowych, bezprzewodowych, światłowodowych) oraz wytwarzania i eksploatacji analogowych i cyfrowych urządzeń i systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych oraz związanych z tym narzędzi informatycznych. Absolwent posiada wymaganą dla nowoczesnego miejsca pracy wiedzę w zakresie matematyki, fizyki, teorii obwodów, pól elektromagnetycznych, elektroniki analogowej i cyfrowej, cyfrowego przetwarzania sygnałów, mikroprocesorów i procesorów sygnałowych, systemów pomiarowych i optoelektroniki, systemów i sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych a także komputerowych i zintegrowanych oraz umiejętności niezbędne do projektowania, wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, wreszcie umiejętności pozwalające na pracę w laboratorium. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny oraz w przedsiębiorstwach operatorskich sieci i usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Absolwent posiada również niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające na wykorzystywanie nowoczesnych technologii i narzędzi komputerowych w wymienionych zakresach działalności inżynierskiej. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. KARIERA INŻYNIERA Inżynier elektroniki i telekomunikacji potrzebny w przedsiębiorstwach projektowych i produkujących sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny, przedsiębiorstwach operatorskich sieci i usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Będzie mógł również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie projektowania i produkcji, eksploatacji oraz serwisu różnego rodzaju sprzętu i urządzeń elektronicznych a także systemów i sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. stacjonarne 7 semestrów otrzymany tytuł: inżynier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie 5

6 Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA Studenci nabywają umiejętności zastosowania wiedzy naukowej do rozwiązywania problemów cywilizacyjnych (np. utylizacja odpadów) oraz do tworzenia technologii produkcyjnych bardziej przyjaznych środowisku. SPECJALNOŚCI: ekotechnologia, biotechnologia środowiska, technologie chemiczne w ochronie środowiska. na kierunku ochrona środowiska przygotowują specjalistów do planowania, organizowania i kontrolowania działalności w zakresie kształtowania i ochrony środowiska na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Absolwent studiów będzie posiadał interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i w życiu codziennym z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent będzie umiał analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz będzie znać podstawowe procesy i problemy istotne dla ochrony środowiska. na tym kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu projektowania jednostkowych procesów technologicznych występujących w przemyśle chemicznym. Absolwent posiada wiedzę o sposobie otrzymywania prostych i złożonych związków organicznych, o syntezie tworzyw sztucznych i otrzymywaniu polimerów biodegradowalnych, powtórnego wykorzystania produktów i materiałów zużytych, technologiach spalania odpadów, technologiach uzdatniania wody, fitoremediacji środowiska. Potrafi dobierać surowce optymalne dla uzyskania oczekiwanego produktu ze szczególnym uwzględnieniem technologii bezodpadowych, postępować z odpadami, stosować technologie przyjazne środowisku. Posiada znajomość technologii oczyszczania i neutralizacji odpadów przemysłowych oraz gospodarki wodno-ściekowej. KARIERA INŻYNIERA Inżynier ochrony środowiska potrzebny w zakładach przemysłowych, w zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych, w laboratoriach chemicznych, medycznych, w przedsiębiorstwach komunalnych, administracji rządowej i samorządowej, w rolnictwie i przetwórstwie materiałów roślinnych oraz odpadów komunalnych. stacjonarne 7 semestrów niestacjonarne 8 semestrów otrzymany tytuł: inżynier 6

7 Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INSTYTUT ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI Studenci zdobywają solidne wykształcenie techniczne oraz w obszarze ekonomii i zarządzania. SPECJALNOŚCI: systemy zarządzania i marketingu, inżynieria ergonomii i środowiska pracy. Absolwent kierunku przygotowany jest do projektowania i nadzorowania procesów produkcyjnych, eksploatacyjnych i logistycznych, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania. W ramach specjalności studenci są przygotowywani do profesjonalnego wykonywania funkcji inżyniera jakości oraz inżyniera ergonomisty. Poza ogólną wiedzą techniczną, ekonomiczną i menedżerską, studenci nabywają szczególnie pożądane na rynku pracy kwalifikacje w zakresie tworzenia i nadzorowania systemów zapewnienia jakości wyrobów oraz warunków pracy. Uczą się myślenia systemowego i kreatywnego, a przede wszystkim nabywają cechy inżyniera XXI wieku: umiejętność i nawyk myślenia kategoriami antropocentrycznymi przy projektowaniu wyrobów technicznych i organizacji pracy zespołów ludzkich. Wiedza ta jest przekazywana studentom w formie wykładów, a utrwalana podczas ćwiczeń audytoryjnych i projektowych oraz poprzez wykonywanie interesujących eksperymentów w dobrze wyposażonym laboratorium ergonomii. Studenci zarządzania i inżynierii produkcji zapoznają się z oprogramowaniem iscala 2.3 wspierającym wszystkie obszary działalności firmy: finanse i księgowość, zarządzanie magazynem, sprzedaż, zakupy, produkcja, zarządzanie serwisem, projektami i relacjami z klientami (CRM). KARIERA INŻYNIERA Inżynier zarządzania i inżynierii produkcji potrzebny na stanowisku łączącym kwalifikacje menedżerskie i inżynierskie, w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz transportowych. stacjonarne 7 semestrów niestacjonarne 8 semestrów otrzymany tytuł: inżynier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie 7

8 Kierunek: TRANSPORT INSTYTUT TRANSPORTU Studenci zdobywają wiedzę z dziedzin budownictwa, drogownictwa, kolejnictwa i logistyki wraz z umiejętnościami menedżerskimi. SPECJALNOŚCI: infrastruktura transportu lądowego, logistyka i technologia transportu. Absolwenta kierunku transport charakteryzować będzie umiejętność łączenia wiedzy z zakresu użytkowania środków transportu z wiedzą o infrastrukturze budowlanej służącej transportowi, przy uwzględnieniu problemów ekonomicznoprawnych. obejmują szeroki wachlarz wiedzy w zakresie: tworzenia nowoczesnej, zinformatyzowanej bazy transportowej firmy, miasta, regionu, kraju, rozwoju istniejącej infrastruktury transportu na zróżnicowanym obszarze, zagadnień ekonomicznych, ekologicznych, społecznych, międzynarodowych, międzykulturowych oraz strategicznych z punktu widzenia transportu i interesu państwa, projektowania środków transportu, a także dróg i mostów oraz obiektów pomocniczych, zarządzania transportem. KARIERA INŻYNIERA Inżynier transportu potrzebny w firmach zajmujących się budową i eksploatacją infrastruktury drogowej, w jednostkach projektujących systemy transportowe, magazynowania i transportu zakładowego, w przedsiębiorstwach transportu branżowego lub publicznego oraz komunikacji miejskiej. stacjonarne 7 semestrów niestacjonarne 8 semestrów otrzymany tytuł: inżynier 8

9 Kierunek: PIELĘGNIARSTWO INSTYTUT NAUK O ZDROWIU Studenci zdobywają przygotowanie do sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej nad chorym. Absolwent pielęgniarstwa uzyskuje kwalifikacje zgodne ze standardami Unii Europejskiej i posiada wiedzę z zakresu nauk medycznych i pielęgniarskich. Posiada umiejętność korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia na wysokim poziomie opieki pielęgniarskiej. W programie studiów szczególnie uwzględniono praktyczny aspekt stosowania wiedzy z zakresu pielęgniarstwa. Do podjęcia studiów pierwszego stopnia w trybie niestacjonarnym pomostowym uprawnia świadectwo maturalne, dyplom pielęgniarza/pielęgniarki oraz prawo wykonywania zawodu. Ukończona szkoła medyczna 5-letnie liceum medyczne 2-letnia medyczna szkoła zawodowa 2,5-letnia medyczna szkoła zawodowa 3-letnia medyczna szkoła zawodowa Czas trwania nauki w PWSZ w Gnieźnie 2 semestry 3 semestry 2 semestry 2 semestry niestacjonarne pomostowe w roku akademickim 2010/11 były współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych Człowiek najlepsza inwestycja KARIERA PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA Pielęgniarki/pielęgniarze pracują nie tylko w szpitalach i przychodniach, ale też w żłobkach, przedszkolach, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, przy opiece nad osobami starszymi i przewlekle chorymi. Ponadto mogą pracować z młodzieżą akademicką w katedrach i klinikach uczelni medycznych oraz w instytucjach zarządzających ochroną zdrowia. niestacjonarne pomostowe dla dyplomowanych pielęgniarek/pielęgniarzy stacjonarne 6 semestrów otrzymany tytuł: licencjat Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie 9

10 ABSOLWENCI Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie GRZEGORZ WALCZAK Chemik pracownik instalacji w firmie Ekos-Poznań Absolwent studiów inżynierskich na kierunku ochrona środowiska w PWSZ w Gnieźnie (rok ukończenia studiów: 2008) oraz studiów magisterskich w Politechnice Poznańskiej na kierunku technologie ochrony środowiska. inżynierskie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie były dla mnie podstawą pozyskania wiedzy, która jest mi niezbędna do wykonywania zawodu. Poziom oraz jakość kształcenia są bardzo wysokie. Uczelnia uczy samodzielności i gwarantuje radzenie sobie w trudnych oraz stresujących sytuacjach. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają mi na pracę ze specjalistycznym sprzętem, wykwalifikowanymi ludźmi, rozwiązywanie problemów technologicznych, a tym samym pozwala dbać o ochronę i rozwój środowiska naturalnego. Poprzez kontakt z nowoczesnymi technologiami i zajęcia praktyczne uczelnia dała mi perspektywę znalezienia dobrze płatnej pracy. SEBASTIAN FRYDRYCHEWICZ Specjalista ds. sprzedaży w firmie Sweet Polska Absolwent studiów inżynierskich na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w PWSZ w Gnieźnie (rok ukończenia studiów: 2010). Dzięki ukończeniu PWSZ w Gnieźnie podniosłem swoje kwalifikacje oraz uzyskałem zawód, który jest pokrewny z moją obecna pracą. Przekazana przez wykładowców wiedza w dużym stopniu przydaje się w codziennym życiu zawodowym. Szczególnie przydatne były wiadomości z podstaw marketingu oraz negocjacji i technik sprzedaży, które wykorzystuje w rozmowach z potencjalnymi klientami. BARTOSZ BILICKI Założyciel agencji interaktywnej Godmode (www.godmode.biz), która świadczy profesjonalne usługi związane m.in. z identyfikacją w Internecie. Absolwent studiów inżynierskich na kierunku informatyka w PWSZ w Gnieźnie (rok ukończenia studiów: 2010), szef Koła Naukowego Informatyków Codefly w Uczelni. Coraz mniej osób wierzy w praktyczne przygotowanie do pracy zawodowej przez uczelnie wyższe. Jeżeli obawy te, popierane są brakiem pasji i zaangażowania podczas studiów wtedy mogę się całkowicie zgodzić. Żadne studia w sposób sztuczny, nie wszczepią w opornego studenta sukcesu w przyszłym życiu zawodowym. Jeżeli natomiast uczeń wykaże odrobinę zainteresowania a wiedzę zdobytą podczas wykładów czy ćwiczeń będzie starał się zgłębiać wtedy nie powinien mieć najmniejszych problemów związanych z przyszłą pracą. Ukończenie PWSZ Gniezno pozwoliło mi zdobyć praktyczną wiedzę, którą wykorzystuję na co dzień w pracy z klientami. Uczelnia przygotowuje nie tylko od strony technicznej do wykonywania zawodu, ale także pozwala zdobyć umiejętności związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Wszelkie wątpliwości jakie napotykałem podczas moich studiów, były rozwiewane jeśli nie przez studentów to na pewno przez pełnych pasji wykładowców, za co mogę być dzisiaj wdzięczny. 10

11 ERASMUS WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ Chcesz wyjechać na semestr studiów lub praktykę za granicę? Znasz języki obce i interesują Cię inne kultury? Studiuj w PWSZ w Gnieźnie i korzystaj z europejskiego programu Erasmus! Studenci PWSZ w Gnieźnie mogą wyjeżdżać na semestr studiów do Copenhagen University College of Engineering w Danii, Alytus College na Litwie, Fontys University of Applied Sciences w Holandii oraz Ostfalia University of Applied Sciences w Niemczech. Ponadto studenci ochrony środowiska mogą wyjeżdżać na praktyki do Instytutu Badawczego Morza Egejskiego Archipelagos w Grecji. Uczelnia współpracuje także z Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Humaniu na Ukrainie. Dla studentów pozostałych kierunków oferty praktyk są poszukiwane na bieżąco. Fot. M. Malawko (pierwsza od lewej) i A. Bitner (czwarta od lewej) wraz ze stypendystami programu Erasmus z innych krajów (Samos, Grecja) Współpraca międzynarodowa: mgr Karol Matysiak mgr Beata Sander * * Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie ul. Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 38, Gniezno tel./fax: wew REKRUTACJA Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne obejmuje konkurs świadectw dojrzałości. Do rekrutacji Uczelnia wykorzystuje system elektronicznej rejestracji kandydatów na stronie: 8 Szczegółowych informacji udziela: Dział Kształcenia i Spraw Studenckich tel w. 325, 326 (Rektorat ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, Gniezno) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie 11

12 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie ul. Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego Gniezno tel./fax: * Copyrigt by Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, 2012 Projekt i druk: AR COMPRINT / Piotr Gołębniak /

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu Informator Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA

PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA INFORMATOR 2012/2013 STUDIA INŻYNIERSKIE AUTOMATYKA I ROBOTYKA INFORMATYKA OCHRONA ŚRODOWISKA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA LICENCJACKIE ZARZĄDZANIE STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Akademia Morska w Gdyni Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie...

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie... spis treści Wydział Humanistyczny...3 Bezpieczeństwo narodowe...3 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych...4 Filologia...5 Filologia polska...6 Historia...7 Pedagogika...8 Wydział Nauk Ścisłych...9

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl TECHNICZNIE NAJLEPSI! Studia techniczne stwarzają dziś możliwości bardzo różnych, często fascynujących ścieżek zawodowych. Absolwenci Politechniki Warszawskiej znajdują

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. www.pwsz.nysa.pl DLA KANDYDATÓW NA STUDIA LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE I MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

INFORMATOR. www.pwsz.nysa.pl DLA KANDYDATÓW NA STUDIA LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE I MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE I MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 www.pwsz.nysa.pl 1 Spis treści NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

www.wsl.com.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL

www.wsl.com.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL 2 SPIS TREŚCI NASZA UCZELNIA STUDIA I STOPNIA Licencjackie SPIS TREŚCI SŁOWO REKTORA. 4 WŁADZE UCZELNI / ZAŁOŻYCIEL

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2014/2015 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 www.pwsz.nysa.pl 1 NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Oferta kształcenia na rok akademicki 2015/2016 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W AGH? 1913 TRADYCJA I RENOMA Akademia została powołana w 1913 r. przez

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 1 Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 2 Spis treści WYŻSZE STUDIA MENEDŻERSKIE Informator dla Kandydatów 2012/2013 Politechnika Warszawska Informacja o

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

Joanna Jabłkowska, Agnieszka Ciszewska, Julita Czernecka

Joanna Jabłkowska, Agnieszka Ciszewska, Julita Czernecka Joanna Jabłkowska, Agnieszka Ciszewska, Julita Czernecka ANALIZA I PROGNOZA ROZWOJU POTENCJAŁU AKADEMICKIEGO REGIONU ŁÓDZKIEGO W KONTEKŚCIE STRUKTURY KSZTAŁCENIA, POTRZEB REGIONU I OCZEKIWAŃ PRZEDSIĘBIORSTW,

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2012/2013

studia II stopnia 2012/2013 studia II stopnia 2012/2013 www.wsb.pl NOWOŚĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE w przygotowaniu NOWOŚĆ CORPORATE FINANCE MANAGEMENT studia anglojęzyczne DWA DYPLOMY W DWA LATA tytuł magistra i studia podyplomowe na

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo