BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA"

Transkrypt

1 BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA WALDEMAR KARWOWSKI ARKADIUSZ ORŁOWSKI MACIEJ GROCHOWSKI SGGW Warszawa Streszczenie Coraz cz ciej organizacje wykorzystuj portale internetowe, które integruj coraz wi cej usług. Portale mog bazowa na gotowych rozwi zaniach lub mog by tworzone na zamówienie. W artykule przedstawiono proces powstania portalu dla organizacji AIESEC Pozna. Omówiono podstawy wybranej technologii - Java Enterprise Edition - oraz sposób jej wykorzystania w tworzeniu aplikacji bazodanowej z dost pem internetowym. Bardziej szczegółowo przedstawiono architektur aplikacji opart na stworzonym szkielecie. Słowa kluczowe: portal, CRM, CMS, framework, Java 1. Wprowadzenie Praktycznie ka de przedsi biorstwo stara si prowadzi korporacyjny portal internetowy. Podstawowym zadaniem takich portali jest z jednej strony prezentacja informacji na zewn trz z drugiej za usprawnienie komunikacji mi dzy pracownikami przedsi biorstwa. Przed laty prawie ka da strona internetowa była pisana od podstaw, bardzo cz sto w zwykłym edytorze tekstu albo specjalnym edytorze HTML. Zadanie aktualizowania stron nie było łatwe i cz sto wymagało pomocy informatyków. Dost p do informacji zgromadzonych w bazach danych równie był powa nym problemem, synchronizacja stron i bazy poprzez r czne modyfikacje nie była mo liwa. Z czasem pojawiły si technologie pozwalaj ce na łatwiejsze i efektywniejsze tworzenie witryn takie jak ASP (ang. Active Server Pages) firmy Microsoft, serwlety Javy czy wreszcie j zyk PHP. Powstały gotowe systemy do generowania stron internetowych, najpopularniejsze z nich to systemy zarz dzania tre ci - CMS (ang. Content Management System). CMS najpro ciej mówi c jest to narz dzie ułatwiaj ce zarz dzanie stron internetow, jej rozbudow i aktualizacj. Obecnie coraz wi cej stron powstaje w oparciu o istniej ce systemy zarz dzania tre ci. Współcze nie systemy takie s na tyle rozbudowane, e w wielu przypadkach wystarczaj do stworzenia rozbudowanego portalu. Zapewniaj mo liwo logowania i ró ne poziomy dost pu dla u ytkowników. Pozwalaj na integracj z baz danych. Projektant strony korzysta z gotowych komponentów i nie musi martwi si techniczn stron systemu, swoj uwag skupia na tre ciach merytorycznych. Zarz dzanie tre ci strony odbywa si przewa nie za pomoc wygodnych formularzy dost pnych z poziomu strony WWW. Dost pna jest du a liczba systemów CMS napisanych w ró nych j zykach programowania, s to systemy zarówno komercyjne jak i typu open source. Do najbardziej popularnych zaliczy mo na: Joomla!, Mambo, Typo3, PHP-Nuke, ezpublish. Jednocze nie nadal powstaj systemy budowane na zamówienie, bowiem nie ka demu odpowiada funkcjonalno oferowana przez systemy gotowe [6,9].

2 38 Waldemar Karwowski, Arkadiusz Orłowski, Maciej Grochowski Budowa portalu internetowego dla organizacji studenckiej AIESEC Pozna W dalszej cz ci pracy zostan omówione zagadnienia zwi zane budow portalu na konkretnym przykładzie portalu internetowego tworzonego dla organizacji studenckiej AIESEC Pozna [3]. Omówione b d kolejno zało enia dla tego portalu oraz powstanie jego architektury. Na zako czenie podane zostan uwagi i wnioski zwi zane z realizacj tego projektu. 2. Idea i zało enia systemu Zamiast tworzy portal internetowy od podstaw, mo na wykorzysta dost pny na rynku gotowy wzorzec wymagaj cy tylko konfiguracji. Zalet takiego rozwi zania jest fakt stosowania sprawdzonego produktu, którego twórcy maj najcz ciej wieloletnie do wiadczenie w rozwi zywaniu konkretnych problemów, na które napotka mo e przedsi biorstwo czy organizacja. Aplikacje tego typu s tworzone i cały czas rozszerzane z wykorzystaniem najlepszych praktyk wypracowanych wspólnie przez twórców i klientów oprogramowania. Natomiast niew tpliw wad systemów powszechnie dost pnych na rynku jest to, e wykrywane w nich bł dy s cz sto publikowane na stronach internetowych i powszechnie znane włamywaczom. Administrator takiego systemu musi pilnie ledzi, czy w zainstalowanym na jego serwerze systemie nie zostały wykryte bł dy, które mo na wykorzysta do włamania si do serwisu. W przypadku dedykowanych systemów du- o trudniej jest zdoby informacje o lukach w jego zabezpieczeniach. Oczywi cie w praktyce mamy cz sto sytuacje po redni, gotowy system jest dostrajany do potrzeb u ytkownika, wymaga to na ogół pracy programisty. Decyzja o wyborze rozwi zania w du ym stopniu zale y od mo liwo ci finansowych firmy. Programy tworzone na zamówienie s drogie i czasami lepiej jest zrezygnowa z pewnych wymaga i wdro y system gotowy. Cele stawiane portalom mog by formułowane bardzo szeroko, niezale nie od wielko ci, formy i rodzaju działalno ci firmy czy organizacji. Zast puj c telefon czy faks, portale internetowe mog nie tylko znacznie zredukowa koszty komunikacji, ale przede wszystkim poprawi jej jako. Komunikacja dotyczy mo e delegowania zada pracownikom ni szego szczebla, raportowania do zwierzchników oraz wymiany pozostałych informacji o charakterze operacyjnym i strategicznym pomi dzy pracownikami jednego lub ró nych działów przedsi biorstwa. Wymiana informacji za pomoc aplikacji internetowych mo e by w bardzo łatwy sposób dokumentowana, umo liwiaj c stały wgl d we wcze niejsze ustalenia dla wszystkich stron w nich uczestnicz cych. Takie rozwi zanie minimalizuje mo liwo powstania ró nego rodzaju nieporozumie i niedomówie, które mog by bardzo szkodliwe dla sprawnego funkcjonowania przedsi biorstwa. Ponadto u ytkownicy portalu korzystaj ze wspólnej bazy danych, która mo e by ródłem cennych informacji operacyjnych i strategicznych, niezb dnych do efektywnego działania przedsi biorstwa. Dane zawarte w tej bazie mog by aktualizowane na bie co niemal e z ka dego miejsca na ziemi. Rozwi zaniem rozszerzaj cym mo liwo ci zastosowania portalu korporacyjnego mo e by stworzenia interfejsu dla u ytkowników spoza firmy. Udost pnienie klientom lub partnerom odpowiednich danych mo e w znacznym stopniu usprawni wymian informacji oraz zredukowa koszty współpracy. Przykładowo stali klienci mog mie mo liwo wprowadzania nowych zlece oraz otrzymywania informacji o stopniu realizacji zada powierzonych wła cicielowi portalu. Obecnie obszarami działalno ci przedsi biorstwa, które najcz ciej obejmowane s przez portale korporacyjne, s : zarz dzanie relacjami z klientami (CRM), zarz dzanie produkcj i ła cuchem dostaw (SCM), gospodarka magazynowa,

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 16, baza wiedzy, zarz dzanie konfiguracj (CMDB), obsługa techniczna. Jak nadmieniono wcze niej portale znajduj zastosowanie nie tylko w przedsi biorstwach komercyjnych ale maja równie du e znaczenie w rozmaitych organizacjach. Jednym z podstawowych zada mi dzynarodowej organizacji studenckiej AIESEC jest prowadzenie wymiany praktyk studenckich. W tym celu komitety lokalne b d ce podstawowymi jednostkami organizacyjnymi AIESEC poszukuj firm gotowych przyj zagranicznych studentów na praktyk. Aby usprawni proces wyszukiwania praktyk komitet lokalny AIESEC w Poznaniu postanowił stworzy aplikacj, która pozwoliłaby narzuci pewna struktur i ujednolici dane dotycz ce firm partnerskich oraz umo liwiłaby dokumentacj spotka, rozmów telefonicznych oraz innego rodzaju kontaktów pomi dzy członkami organizacji AIESEC, a osobami kontaktowymi firm. Aplikacja w zamy le powinna wi c mie cechy systemu CRM i jednocze nie wspiera komunikacj wewn trz organizacji poprzez system typu CMS. Zdecydowano si na budow systemu we własnym zakresie wykorzystuj c mo liwo ci realizacji zadania w ramach pracy magisterskiej. Nie bez znaczenia był fakt, e bezpo redni wykonawca dobrze znał szczegóły działania organizacji. 3. Wymagania systemu Pierwszym etapem była analiza dotychczasowych form działalno ci AIESEC. W rozmowach ze studentami zajmuj cymi si wyszukiwaniem firm partnerskich przyszłymi u ytkownikami aplikacji stwierdzono, e najcz ciej wyst puj cym problemem w ich pracy był brak lub niekompletne informacje dotycz ce wcze niejszych kontaktów z firmami. Ponadto dane firm, ich osób kontaktowych i historii kontaktów bardzo cz sto były niespójne, co w znacznym stopniu utrudniało efektywne wyszukiwanie praktyk. Przyczyn takiego stanu rzeczy nale y upatrywa w fakcie, i dane zapisywane były w arkuszu kalkulacyjnym, znajduj cym si na jednym z komputerów w biurze AIESEC Pozna. Takie rozwi zanie w znacznym stopniu utrudniało utrzymanie spójnych, kompletnych, a przede wszystkim aktualnych danych, w których nie wyst puje zjawisko redundancji. Przyst puj c do projektowania przyj to przede wszystkim, e podstaw b dzie centralna relacyjna baza danych, co rozwi e problem braku spójno ci i redundancji. Koniecznym wymogiem był prosty interfejs u ytkownika, aby praca z systemem nie wymagała znajomo ci szczegółów technicznych. Po analizie stwierdzono ponadto, e dopiero zapewnienie dost pu z sieci Internet pozwoli na utrzymanie aktualno ci danych, czyli, e wymogiem b dzie portalowa forma aplikacji. Przed rozpocz ciem prac programistycznych bardzo istotnym elementem procesu projektowania było ustalenie polityki uprawnie. Jest to wa ne zadanie bowiem podczas projektowania portalu nale y pami ta o zastosowaniu odpowiedniej polityki uprawnie umo liwiaj cej jego administratorom kontrol nad dost pem do danych przez ró ne grupy u ytkowników. Dost p do okre lonych danych dzielony jest za zwyczaj na trzy podstawowe poziomy: podgl d, edycja, usuwanie.

4 40 Waldemar Karwowski, Arkadiusz Orłowski, Maciej Grochowski Budowa portalu internetowego dla organizacji studenckiej AIESEC Pozna Z polityk uprawnie zwi zana jest równie polityka haseł. Mo e ona zawiera ustalenia i reguły dotycz ce: nadawania haseł i ich formy, maksymalnego okresu wa no ci haseł, maksymalnej ilo ci prób logowania do systemu. Po dyskusjach z członkami AIESEC Pozna ustalono, e stworzone zostan trzy poziomy uprawnie : superuser (w skrócie SU), administrator (w skrócie admin), członek komitetu (member). U ytkownik nale cy do grupy superuser ma dost p do wszystkich danych zapisanych w aplikacji. Uprawniony jest do tworzenia, przegl dania, edycji i usuwania komitetów lokalnych, firm, osób kontaktowych, kontaktów oraz u ytkowników wszystkich dost pnych poziomów uprawnie. U ytkownik b d cy administratorem ma prawo przegl da i edytowa dane podstawowe komitetu lokalnego, do którego jest przypisany. Mo e ponadto tworzy, przegl da, edytowa i usuwa firmy, osoby kontaktowe, kontakty i u ytkowników powi zanych z jego komitetem lokalnym. Standardowy członek komitetu lokalnego (member) uprawniony jest do tworzenia, przegl dania, edytowania i usuwania własnych firm oraz osób kontaktowych i kontaktów zwi zanych z jego komitetem lokalnym. Wszyscy u ytkownicy maj prawo przegl dania danych podstawowych komitetów lokalnych, firm oraz innych u ytkowników, niezale nie od przynale no ci do komitetu lokalnego. W tym miejscu trzeba sformułowa kilka wa nych uwag. Projektowanie logiki biznesowej portalu korporacyjnego zwi zane jest z odwzorowaniem w aplikacji procesów, jakie maj miejsce w rzeczywisto ci. Cz sto organizacje decyduj ce si na wprowadzenie aplikacji korporacyjnej nie posiadaj ci le zdefiniowanych procedur post powania w okre lonych sytuacjach. Przez to mo e w tych organizacjach dochodzi do nieporozumie wynikaj cych z faktu, i pracownicy nie maj okre lonego zakresu swoich kompetencji. Tak wi c kolejn korzy ci, jak mo e przynie zastosowanie korporacyjnego portalu internetowego jest mo liwo strukturyzacji procesów biznesowych wyst puj cych w organizacji poprzez ich modelowanie w aplikacji. Jest to zadanie wymagaj ce du ego nakładu pracy i zaanga owania pracowników całej organizacji, lecz na pewno warto wykona je sumiennie i z nale yt uwag. Dobre wymodelowanie procesów biznesowych przeło y si nie tylko na sprawne funkcjonowanie aplikacji, lecz równie poprawi efektywno całej organizacji. Tak e podczas realizacji projektu dla AIESEC udało si uporz dkowa wiele procedur post powania. 4. Podstawy systemu Pomysłodawca nie narzucał ani konkretnego j zyka programowania ani bazy danych. Wa ne jednak było, aby wykorzystane narz dzia były narz dziami dost pnymi bezpłatnie. Wybór padł na rodowisko Java Enterprise Edition (JEE) [2,5,7]. Platforma ta ł czy w sobie wiele technologii, interfejsów API oraz standardów tworzenia aplikacji typu enterprise w Javie. Jest to bardzo szeroko stosowane rodowisko programistyczne, niezale ne od platformy systemowej, istnieje wiele darmowych i dobrze udokumentowanych bibliotek, z których mo na korzysta niemal e bez adnych ogranicze. Programista ma dost p do bogatego zbioru usług w zakresie dystrybucji obiektów, bezpiecze stwa, zarz dzania transakcjami, stanami i zasobami. JEE ustanawia standardy

5 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 16, w dziedzinach przetwarzania biznesowego dotycz ce poł czenia z baz danych, komponentów biznesowych, warstwy zarz dzaj cej przepływem komunikatów, protokołów komunikacyjnych i współpracy z systemami zewn trznymi. W ród narz dzi zawartych w platformie JEE znajduj si równie standardy słu ce do tworzenia aplikacji internetowych, najwa niejsze z nich to Java Servlets oraz Java Server Pages (JSP) [4]. rodowisko to jest uznawane za jedno z najbardziej wydajnych w przypadku tworzenia aplikacji WWW, ponadto mo na je bardzo łatwo zintegrowa z ró nymi systemami zarz dzania relacyjnymi bazami danych. Do realizacji projektu dla AIESEC wybrano serwer bazy danych MySQL Server 5.0, serwer aplikacji Apache Tomcat 5.0, a do implementacji kodu zintegrowane rodowisko programistyczne Eclipse 3.2. W celu zapewnienia wieloj zyczno ci zarówno baza danych jak i strony JSP kodowane s za pomoc UTF-8. System zarz dzania relacyjnymi bazami danych MySQL cieszy si opini jednego z szybszych serwerów bazodanowych, dzi ki czemu znakomicie nadaje si jako serwer dla cz sto odwiedzanych aplikacji internetowych. Ponadto MySQL zawiera wsparcie dla replikacji bazy danych w trybie master-slave, co umo liwia zabezpieczenie systemu przed awariami. Bardzo wa n wła ciwo ci wpływaj c na wybór wła nie tego systemu jest doskonała obsługa wieloj zyczno ci. Ka da tabela, a nawet ka de pole, mo e mie własne ustawienie kodowania znaków. Kolejnym argumentem przemawiaj cym za oparciem aplikacji o serwer bazy danych MySQL jest jego dost pno wła ciwie dla ka dej platformy systemowej. Apache Tomcat to jeden z najpopularniejszych kontenerów aplikacji webowych wykorzystywanych w aplikacjach opartych na JEE, stanowi on wzorcow implementacj specyfikacji programistycznych Java Servlets i Java Server Pages. Zadaniem tego serwera jest integracja warstwy zaplecza biznesowego, czyli system zarz dzania bazami danych, z warstw interfejsu klienta realizowan przez przegl dark internetow. Eclipse jest stale rozbudowywanym zintegrowanym rodowiskiem programistycznym znacznie ułatwiaj cym prace programisty podczas tworzenia aplikacji. Projekt ten został stworzony przez firm IBM, a nast pnie udost pniony programistom jako oprogramowanie klasy open source. W chwili obecnej jest on rozwijany przez Fundacj Eclipse. rodowisko dost pne jest dla wszystkich platform, które posiadaj własn implementacj wirtualnej maszyny Java oraz dla których przygotowano implementacj opracowanej przez Fundacj biblioteki graficznej SWT, b d cej alternatyw dla standardowych bibliotek graficznych Javy AWT i Swing. Platforma Eclipse sama w sobie nie dostarcza adnych narz dzi słu cych do tworzenia kodu i budowania aplikacji, lecz oferuje obsług wtyczek rozszerzaj cych jej funkcjonalno. Podczas tworzenia aplikacji dla AIESEC wykorzystano wtyczki umo liwiaj ce rozwijanie aplikacji w j zyku Java, tworzenie stron JSP modelowanie aplikacji za pomoc UML, współprac z serwerami aplikacji i z serwerami baz danych. Jako podstaw architektury przyj to rozwi zanie trójwarstwowe oparte na wzorcu Model View Controller (MVC). Ide takiej architektury jest oddzielenie warstwy logiki biznesowej oraz warstwy dost pu do danych od warstwy prezentacji. Platforma JEE, dzi ki zastosowaniu serwletów i stron JSP, jest bardzo dobrym narz dziem do implementacji tego modelu. Generalnie serwlety słu głownie do przetwarzania danych i zapewniania komunikacji z baz danych, dzi ki czemu umo liwiaj implementacj logiki biznesowej tworzonej aplikacji. Generuj ce kod HTML strony JSP najlepiej nadaj si do tworzenia warstwy prezentacji, odpowiedzialnej za komunikowanie wyników obsługiwanych da. W przypadku tworzenia bardziej skomplikowanej struktury aplikacji dobrym rozwi zaniem mo e by wykorzystanie zło onego szkieletu (framework) takiego jak Struts czy Spring [1,8], jednak e w opisywanym projekcie stworzono własne rozwi zanie.

6 42 Waldemar Karwowski, Arkadiusz Orłowski, Maciej Grochowski Budowa portalu internetowego dla organizacji studenckiej AIESEC Pozna 5. Architektura systemu Sam proces projektowania i implementacji wykorzystywał praktyki metodyki Extreme Programming, przede wszystkim poprzez stał wspóln prac z przyszłymi u ytkownikami. Po ustaleniu ogólnych zasad przyst piono do definicji niezb dnych obiektów, b d cych podstaw aplikacji. Obiekty te i powi zania mi dzy nimi wyst puj ce, reprezentowane s przez tabele w relacyjnej bazie danych MySQL. W fazie projektowania, wspólnie z członkami AIESEC ustalono, e w aplikacji niezb dne b d dane dotycz ce firm i organizacji partnerskich, ich osób kontaktowych, komitetów lokalnych AIESEC i ich członków oraz spotka pomi dzy osobami kontaktowymi, a członkami organizacji. Szczegółowy schemat bazy danych przedstawia rysunek 1. Integralno danych zapewniona jest poprzez zastosowanie kluczy obcych odwołuj cych si do kluczy głównych innych tabel. Przykładowo nie ma mo liwo ci usuni cia komitetu lokalnego je eli istniej osoby kontaktowe przypisane do tego komitetu. Podobnie nie mo na usun firmy je li ma ona przypisane osoby kontaktowe. Ponadto poprzez zastosowanie ogranicze typu not null wymuszane jest wprowadzanie danych uznanych przez członków AIESEC jako niezb dne. Przykładowo ograniczenie tego typu istnieje w polu zawieraj cym nazwisko członka komitetu lokalnego oraz osoby kontaktowej firmy. Rys. 1. Schemat bazy danych w aplikacji ( ródło: opracowanie własne) Zało ono, e struktura aplikacji powinna by wydajna, niezbyt skomplikowana, a jednocze nie powinna pozwala na du elastyczno w dodawaniu nowych i modyfikowaniu ju istniej cych obiektów i funkcji. W tym celu stworzono własny szkielet, którego poszczególne komponenty s ze sob powi zane w sposób ortogonalny. Prostopadło komponentów przejawia si w tym, i s one w miar mo liwo ci niezale ne od siebie, maj wysoki stopie autonomiczno ci i jasno zdefiniowany zakres odpowiedzialno ci. Dzi ki takiemu rozwi zaniu, zmiany jednego komponentu danego systemu nie wymuszaj zmian w innym komponencie. Ortogonalno zapewniona jest

7 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 16, dzi ki strukturze warstwowej. Najwa niejsz cech tej architektury jest fakt, i ka da warstwa opiera si wył cznie na usługach oferowanych przez warstw znajduj c si o jeden poziom ni ej, co umo liwia zmian implementacji poziomu ni szego bez konieczno ci przebudowy poziomu wy szego. Poniewa rol klienta w naszej aplikacji pełni przegl darka internetowa, podział pomi dzy warstw prezentacji i aplikacji nie ma charakteru fizycznego, a jedynie charakter logiczny. Wynika to z faktu, i obie te warstwy realizowane s przez serwer aplikacji Apache Tomcat pełni cy rol kontenera WWW. Oznacza to, e zarówno interfejs klienta jak i logika biznesowa aplikacji obsługiwane s przez jedn wirtualn maszyn Javy, a podział pomi dzy warstw prezentacji i aplikacji reprezentowany jest przez odpowiedni struktur klas i stron JSP. W aplikacji rol kontrolera i modelu, zamiast serwletów, odgrywaj strony JSP, zawieraj ce jedynie skryplety Javy, oraz dodatkowo korzystaj ce z komponentów JavaBean. Strony JSP zajmuj si wy wietlaniem danych zawartych w utworzonych przez kontroler komponentach. Jest to rozwi zanie równie bezpieczne i efektywne, a ponadto znacznie bardziej elastyczne i łatwiejsze w implementacji ni rozwi zanie klasyczne. Szczegółowy schemat zastosowanej architektury przedstawia rysunek 2. Rys. 2. Schemat architektury aplikacji ( ródło: opracowanie własne) Stworzony szkielet składa si z zespołu stron JSP, komponentów JavaBean i klas pomocniczych, umo liwiaj cych reprezentacj obiektów znajduj cych si w bazie. Ka demu obiektowi reprezentowanemu w bazie danych w postaci tabeli, w warstwie modelu aplikacji odpowiada komponent o nazwie odpowiadaj cej temu obiektowi (np. PersonBean.java), dodatkowo działania bezpo rednio na bazie, wykorzystuj ce skrypty SQL, wyodr bnione s w komponentach ze słowem

8 44 Waldemar Karwowski, Arkadiusz Orłowski, Maciej Grochowski Budowa portalu internetowego dla organizacji studenckiej AIESEC Pozna Action (np. PersonActionBean.java). Dost p do zmiennych w komponentach JavaBean mo liwy jest jedynie poprzez metody dost powe o standardowych nazwach. Dzi ki temu mo liwe jest zapisywanie warto ci zmiennych za pomoc znaczników setproperty umieszczonych na stronach JSP. Ka demu obiektowi w bazie odpowiada równie strona JSP, której nazwa składa si z nazwy tego obiektu (czyli tabeli), po której nast puje słowo Action i rozszerzenie jsp (np. PersonAction.jsp). Strona akcji jest nieco uproszczon wersj standardowej strony JSP, gdy zawiera ona wył cznie instrukcje importu klas i korzystania z obiektów JavaBean oraz skryplet Javy. Pełni ona głównie funkcj kontrolera, w kodzie tej strony zapisana jest cz logiki biznesowej aplikacji oraz instrukcje steruj ce wywoływaniem odpowiednich stron widoku. W pierwszej kolejno ci skryplet pobiera z dania warto parametru action, która determinuj pó niejsze kroki. Je li warto ta jest równa list definiowany jest komponent ListBean. Oprócz takich warto ci jak nazwa tabeli w bazie danych, czy wy wietlana nazwa listy, w skryptlecie dodawane s kolumny listy. Komponent ListBean zawiera równie składowe zapytania SQL, które zostanie wysłane do bazy danych w celu wygenerowania listy. Osobno przechowywana jest nazwa tabeli, podstawowy warunek klauzuli where, dodatkowe ograniczenia wynikaj ce z zastosowanego filtru i uprawnie zalogowanego u ytkownika oraz klauzula order by. Je li parametr action przyjmie warto detail lub newform definiowany jest komponent DetailBean przechowuj cy dane szczegółowe konkretnego obiektu lub słu cy do tworzenia nowego obiektu w bazie danych. Zarówno tutaj jak i w przypadku listy, to jakie dane s wy wietlane i jakie funkcje s dost pne, mo na uzale ni od poziomu uprawnie u ytkownika. W przypadku gdy parametr action przechowuje warto updateform wywoływana jest strona NewUpdate.jsp z parametrem update. W tym przypadku nie ma konieczno ci tworzenia nowego komponentu DetailBean, gdy został on ju zdefiniowany podczas wy wietlania danych szczegółowych obiektu. Fakt przyj cia przez parametr action warto ci new" lub update oznacza, i danie pochodzi ze wspomnianej wcze niej strony NewUpdate.jsp. Dane z formularza HTML, znajduj cego si na tej stronie, s zapisywane w odpowiadaj cym edytowanemu obiektowi komponencie JavaBean. Obiekt ten przekazywany jest jako parametr do funkcji statycznej komponentu ActionBean danego obiektu, zawieraj cej odpowiedni instrukcj SQL. W nast pnym kroku nast puje przekierowanie do listy b d danych szczegółowych obiektu. W przypadku wyst pienia bł du podczas wywołania funkcji dodawania lub edycji obiektu, przekierowanie nast puje z powrotem do formularza oraz wy wietlony zostaje odpowiedni komunikat. 6. Uwagi ko cowe System powstał w oparciu o bezpłatne rozwi zania, rozwijane na zasadach open source, co jest dowodem na to, e przy małym nakładzie finansowym mo na realizowa powa ne projekty informatyczne. Podstawowym zadaniem było stworzenie elastycznego szkieletu, który umo liwiałby prosty i szybki sposób dodawania nowych obiektów i funkcji. Dzi ki takiemu rozwi zaniu mo liwe jest dostosowywanie programu do potencjalnych przyszłych wymaga organizacji i stałe jego ulepszanie. System zbudowano nie korzystaj c z zewn trznych modułów i rozwi za, samodzielnie zaimplementowano potrzebne mechanizmy szablonów oraz warstwy po redniej dost pu do bazy. Rozwijaj c system starano si na bie co dostosowywa go do uwag u ytkowników. Projektuj c system du uwag zwrócono na bezpiecze stwo. Dlatego starano si zabezpieczy system przed atakami hakerów oraz stworzono mechanizm praw dost pu, który pozwala przydziela uprawnienia do poszczególnych funkcji okre lonym u ytkownikom. Dzi ki modularno ci aplikacji

9 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 16, bardzo łatwo j rozwija dodaj c nowe funkcje oraz konserwowa poszczególne moduły. Wynikiem pracy jest kompletna aplikacja u ywana przez AIESEC Pozna, a w przyszło ci najprawdopodobniej tak e przez inne komitety lokalne tej mi dzynarodowej organizacji studenckiej. Powstał elastyczny szkielet pozwalaj cy na łatw rozbudow systemu i jego dostosowanie do rosn cych wymaga organizacji. Niewykluczone jest stworzenie modułów wspieraj cych inne dziedziny działalno ci AIESEC. Niezale nie od tego aplikacja stworzona dla AIESEC mo e by bardzo dobr podstaw do realizacji innego projektu. Bibliografia 1. Apache Struts Framework <http://struts.apache.org/>. 2. Eckel, B.: Thinking in Java. Edycja polska, Wyd. 4. Helion, Gliwice Grochowski, M.: Aplikacje bazodanowe z dost pem internetowym na przykładzie portalu internetowego tworzonego dla organizacji studenckiej AIESEC Pozna. Praca magisterska, SGGW, Warszawa Hall, M., Brown, L.: Java Serwlet i JavaSerwer Pages,Tom 1, Wyd. 2. Helion, Gliwice Java EE at a Glance <http://java.sun.com/javaee/>. 6. Karwowski W., Mazur P., Orłowski A.: System PAKD, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarz dzania Wiedz, Nr 13, str , PSZW, Bydgoszcz Monnox, A: J2EE. Podstawy programowania aplikacji korporacyjnych, Helion, Gliwice Spring Framework <http://www.springframework.org/>. 9. Sulkowski P., Rusek M., Karwowski W.: System Napis.pl, Monografia Systemy Informatyczne w Zarz dzaniu, redakcja naukowa: W. Karwowski i A. Orłowski, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007, str

10 46 Waldemar Karwowski, Arkadiusz Orłowski, Maciej Grochowski Budowa portalu internetowego dla organizacji studenckiej AIESEC Pozna INTERNET PORTAL DEVELOPMENT FOR STUDENT ORGANIZATION AIESEC POZNA Summary Organizations most frequently exploit Internet portals which integrate more rich functionality as before. Portals can be implemented with on shelf solutions or can be built for special demand. In the paper development process of portal for student organization AIESEC Pozna is presented. Background of chosen technology - Java Enterprise Edition and a way of its utilizing in developing database application with the Internet access is described. Application architecture based on created framework is presented in more details. Keywords: portal, CMS, framework, Java Waldemar Karwowski Arkadiusz Orłowski Maciej Grochowski Katedra Informatyki Wydział Zastosowa Informatyki i Matematyki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa ul. Nowoursynowska

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Platforma do obsługi zdalnej edukacji

Platforma do obsługi zdalnej edukacji Andrzej Krzyżak. Platforma do obsługi zdalnej edukacji Projekt platformy e-learningowej wykonanej w ramach pracy magisterskiej obejmował stworzenie w pełni funkcjonalnego, a zarazem prostego i intuicyjnego

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji SVN

System kontroli wersji SVN System kontroli wersji SVN Co to jest system kontroli wersji Wszędzie tam, gdzie nad jednym projektem pracuje wiele osób, zastosowanie znajduje system kontroli wersji. System, zainstalowany na serwerze,

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe oparte na kluczowych technologiach Java Enterprise(Servlet,JSP,JDBC, )

Aplikacje internetowe oparte na kluczowych technologiach Java Enterprise(Servlet,JSP,JDBC, ) Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: JEE/JSP Aplikacje internetowe oparte na kluczowych technologiach Java Enterprise(Servlet,JSP,JDBC, ) Dni: 5 Opis: Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest do programistów

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2

Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2 Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2 Lp. Nazwa systemu Opis zadania do wykonania Cena netto 1. Extranet 1. Zapisywanie do bazy nowo dodanych przez redaktorów slajdów w oryginalnym rozmiarze oraz następnie

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO ADMINISTRACYJNE ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 661 14 10, fax +48 22 661 14 71 www.mpips.gov.pl; e-mail: elzbieta.ponder@mpips.gov.pl

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

2. Program USOS. 2.1 Bezpiecze stwo i ochrona danych osobowych. 2.2 Uruchomienie programu

2. Program USOS. 2.1 Bezpiecze stwo i ochrona danych osobowych. 2.2 Uruchomienie programu 2. Program USOS 2.1 Bezpiecze stwo i ochrona danych osobowych Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 z pó niejszymi zmianami okre la, e za dane osobowe uwa a si wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy modelowaniem, a pewien dobrze zdefiniowany sposób jego

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1)

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1) Praca na wielu bazach danych część 2 (Wersja 8.1) 1 Spis treści 1 Analizy baz danych... 3 1.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy... 3 1.2 Raporty wykonywane jako

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej

Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej Jakub Bajer Biblioteka Politechniki Poznańskiej Krzysztof Ober Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych Plan prezentacji 1. Cel prezentacji 2. Proces

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

InsERT GT Własne COM 1.0

InsERT GT Własne COM 1.0 InsERT GT Własne COM 1.0 Autor: Jarosław Kolasa, InsERT Wstęp... 2 Dołączanie zestawień własnych do systemu InsERT GT... 2 Sposób współpracy rozszerzeń z systemem InsERT GT... 2 Rozszerzenia standardowe

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014

Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014 Biuletyn techniczny Inventor nr 41 Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014 Opracowanie: Tomasz Jędrzejczyk 2014, APLIKOM Sp. z o.o. 94-102 Łódź ul. Nowe Sady 6 tel.: (+48) 42 288 16 00

Bardziej szczegółowo

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM 0 Business Intelligence w przedsiębiorstwie INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 6.5 1 Spis treści Wstęp... 2 Nowości w wersji... 2 Definicje pozycje dokumentów... 2 Podprojekty...

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych?

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? 1 Podstawowe pojęcia: 2 3 4 5 Dana (ang.data) najmniejsza, elementarna jednostka informacji o obiekcie będąca przedmiotem przetwarzania

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Spring MVC Andrzej Klusiewicz 1/18

Spring MVC Andrzej Klusiewicz 1/18 Spring MVC pierwsza aplikacja Kod źródłowy aplikacji którą tworzę w niniejszym kursie jest do pobrania z adresu: http://www.jsystems.pl/storage/spring/springmvc1.zip Aplikacja jest tworzona w NetBeans,

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Katowice, dnia 2014-02-01. dla potrzeb realizacji projektu: ZAMAWIAJĄCY:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Katowice, dnia 2014-02-01. dla potrzeb realizacji projektu: ZAMAWIAJĄCY: Katowice, dnia 2014-02-01 Sygn. ZO/01/2014/GMDF ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie: 1. Analizy przygotowawcze i przedwdrożeniowe,

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III 1 Wprowadzenie do zagadnienia wymiany dokumentów. Lekcja rozpoczynająca moduł poświęcony standardom wymiany danych. Wprowadzenie do zagadnień wymiany danych w

Bardziej szczegółowo

Opteamum korzyści. Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Programista ASP.NET MVC / WCF Nr ref. PROGRAMISTA ASP.NET/DRP/2014.

Opteamum korzyści. Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Programista ASP.NET MVC / WCF Nr ref. PROGRAMISTA ASP.NET/DRP/2014. Programista ASP.NET MVC / WCF Nr ref. PROGRAMISTA ASP.NET/DRP/2014. Twoja praca na tym stanowisku będzie polegała na: Rozwijaniu wielowarstwowych, rozproszonych systemów informatycznych z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja M A S C H I N E N F A B R I K P r z edsiębiorstw o Kim jest? Rausch jest średniej wielkości firmą rodzinną. Czym zajmuje się? Rausch jest wyspecjalizowanym producentem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK INFORMATYK 312[01] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa

Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa Data: 28 wrze nia 2010 r. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan,

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemów plików

Charakterystyka systemów plików Charakterystyka systemów plików Systemy plików są rozwijane wraz z systemami operacyjnymi. Windows wspiera systemy FAT oraz system NTFS. Różnią się one sposobem przechowywania informacji o plikach, ale

Bardziej szczegółowo

Oświęcim, dnia 26 listopada 2013r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-600 Oświęcim

Oświęcim, dnia 26 listopada 2013r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-600 Oświęcim Oświęcim, dnia 26 listopada 2013r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-600 Oświęcim TREŚĆ ZADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie danych przestrzennych w interaktywne mapy dostępne na stronach www (WARSZTATY, poziom podstawowy)

Przekształcenie danych przestrzennych w interaktywne mapy dostępne na stronach www (WARSZTATY, poziom podstawowy) Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji Przekształcenie danych przestrzennych w interaktywne mapy dostępne na stronach www (WARSZTATY, poziom podstawowy) Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu,

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION

I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION Plik instalacyjny mo na uzyska ze stron firmy Oracle http://otn.oracle.com, wybieraj c w rozwijanym menu DOWNLOADS Database. Aby pobra interesuj c nas

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku Nr 3/2015 z dn. 15.01.2015r. Zatwierdzone: Uchwała Rady Nadzorczej B-PBS z s. w Pasłęku Nr 5/2015 z dn. 26.02.2015r. Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ OFERTA dotyczące realizacji e-szkolenia nt: TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ dla sektora bankowego OFERTA dotycząca realizacji e-szkolenia nt.: Tajemnica bankowa i ochrona

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I BAZY DANYCH

SIECI KOMPUTEROWE I BAZY DANYCH KATEDRA MECHANIKI I ROBOTYKI STOSOWANEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA, POLITECHNIKA RZESZOWSKA SIECI KOMPUTEROWE I BAZY DANYCH Laboratorium DB2: TEMAT: Relacyjne bazy danych Cz. I - III Cel laboratorium

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 95 04-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Synchronizacja czasu systemowego na zdalnych komputerach względem czasu systemowego na komputerze z serwerem Wonderware Historian

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI XVIII posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZARZĄDZANIE DANYMI PRZESTRZENNYMI UKIERUNKOWANE NA UŻYTKOWNIKA agenda

Bardziej szczegółowo

Linux LAMP, czyli Apache, Php i MySQL

Linux LAMP, czyli Apache, Php i MySQL Linux LAMP, czyli Apache, Php i MySQL LAMP jest to po prostu serwer stron www, pracujący na Linux-ie z zainstalowanym apache, językiem php oraz bazą danych MySQL. System ten stosuje ogromna większość hostingów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Programowanie w internecie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Programowanie w internecie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Programowanie w internecie nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Paweł Lubomski Gdańsk, 30 kwietnia 2015 Szerokie grono odbiorców Platformy zamknięte: studenci uczniowie kursanci kursów komercyjnych Platformy

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA Projekt pn. System elektronicznych usług publicznych w Bogatyni- Wrota Bogatyni współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu nr 2 Rozwój społeczeństwa społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Chemoinformatyczne bazy danych - Wprowadzenie do technologii baz danych. Andrzej Bąk

Chemoinformatyczne bazy danych - Wprowadzenie do technologii baz danych. Andrzej Bąk Chemoinformatyczne bazy danych - Wprowadzenie do technologii baz danych Andrzej Bąk Wstęp Zarys Co to jest baza danych? Podstawy teorii baz danych Klasyfikacja baz danych Organizacja danych w relacyjnej

Bardziej szczegółowo

1. Wywo anie okna logowania skrótem klawiszowym

1. Wywo anie okna logowania skrótem klawiszowym Istotn cz ci systemu wizualizacyjnego jest system zarz dzania u ytkownikami oraz ich uprawnieniami. Wa ne jest by odpowiedni u ytkownicy posiadali dost p tylko do tych danych czy funkcji systemu, do których

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

Wykonanie strony internetowej projektu wraz z hostingiem i administracją

Wykonanie strony internetowej projektu wraz z hostingiem i administracją Znak sprawy: OR.042.14.2013 Nawojowa, 06.12.2013 r. Z A P Y T A N I E na realizację zadania pn. O F E R T O W E Wykonanie strony internetowej projektu wraz z hostingiem i administracją Zapytanie w ramach

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Zawarto :

Spis tre ci. Zawarto : Spis tre ci Zawarto : Rejestracja (zak adanie konta kandydata)... 2 Logowanie do Systemu:... 7 Strona g ówna kandydata... 9 Wybór kierunku studiów - studia I stopnia... 9 Wybór kierunku studiów - studia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA. TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA. TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni Szczegółowe cele kształcenia: W wyniku procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL...6 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do J2EE

1 Wprowadzenie do J2EE Wprowadzenie do J2EE 1 Plan prezentacji 2 Wprowadzenie do Java 2 Enterprise Edition Aplikacje J2EE Serwer aplikacji J2EE Główne cele V Szkoły PLOUG - nowe podejścia do konstrukcji aplikacji J2EE Java 2

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo